Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & δηαρείξηζε Control Room

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & δηαρείξηζε Control Room"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & δηαρείξηζε Control Room ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΟΓΑΡΙΓΗ ΠΟΤΓΑΣΔ ΒΟΤΛΣΙΓΗ ΣΑΤΡΟ 1654 ΓΚΑΜΑΝΗ ΣΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑ 2010 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 1 -

2 Πηπρηαθή Δξγαζία «Γηαρείξηζε Έιεγρνο Computer Room» H παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ computer room. Αλαιπηηθφηεξα ε εξγαζία απνηειείηαη απφ κηα καθέηα plexi-glass δχν επηπέδσλ. ην πξψην επίπεδν είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα θνκκάηηα πνπ απνηεινχλ ηνλ server, ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα δειαδή απφ ην νπνίν έρνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ computer room. Ο server είλαη δηαζέζηκνο κέζα απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ή απφ ην internet (κε ην θαηάιιειν port forwarding), κε ηε βνήζεηα θπζηθά ελφο ππνινγηζηή θαη ελφο browser π.ρ internet explorer. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ κεραλήκαηνο είλαη ηα Windows XP Professional ENG κε SP3. Μέζσ ηνπ server έρνπκε έλδεημε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφξηαο ηνπ computer room (open/close), ηελ θαηάζηαζε ηνπ βάξνπο ηνπ παηψκαηνο (normal/alarm), ηελ χπαξμε λεξνχ ή πγξαζίαο (normal/alarm) θαη ηελ έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο (normal/alarm). Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κε ηελ ρξήζε δχν button λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα (κε ην πξψην) θαη λα θάλνπκε reset (κε ην δεχηεξν) ηα κεραλήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην computer room. Σέινο ζην πξψην επίπεδν έρνπκε ηελ αληιία απνξξφθεζεο λεξνχ. ην δεχηεξν επίπεδν έρνπκε κηα κηθξνγξαθία ηνπ computer room, ηηο πιαθέηεο κε ηα θπθιψκαηα ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή θαζψο επίζεο ηα αηζζεηήξηα θαη ηνπο ελεξγνπνηεηέο. Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε ηξία boards, έλα θεληξηθφ θαη δχν δεπηεξεχνληα, απηφο ν δηαρσξηζκφο έγηλε δηφηη απνηειεί πιαθέηα επίδεημεο θαη ιφγσ επθνιίαο ζηελ θαηαζθεπή. Σν θεληξηθφ board έρεη επάλσ ηνπ ηνλ κηθξνειεγθηή ATMEGA8535 θαζψο θαη ην απνζπψκελν display 4 γξακκψλ. πλδέεηαη κε ην board 1 (outputs) θαη ην board 2. Η ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ είλαη 5 volts θαη έρεη led φπνπ ελεκεξψλεη πφηε ηξνθνδνηείηαη κε ξεχκα. Η πιαθέηα board 1 ζπλδέεηαη κέζσ ελφο 14πηλνπ αληάπηνξα κε ην main board θαη κε ηνπο ελεξγνπνηεηέο θαπλνχ θαη θίλεζεο, επίζεο πεξηέρεη ζην θχθισκά ηνπ ξειέ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο αληιίαο, ην θνπκπί παληθνχ ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην board 2 ζαλ είζνδνο, ην reset, ηνλ έιεγρν ηεο ζχξαο θαζψο επίζεο θσηεηλέο θαη ερεηηθέο εηδνπνηήζεηο. ηελ πιαθέηα ηνπ board 2 ζπλδένληαη ζρεδφλ φινη νη αηζζεηήξεο, νη δηαθφπηεο, ε παξάιιειε ζχξα ηνπ server, ε web camera (κέζσ USB) θαη ην βνεζεηηθφ board 1. Η ηξνθνδνζία κε ηάζε ηνπ board 2 ιφγσ ππεξπιήξσζεο ησλ αθίδσλ ηνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ board 1 (5 Volt). απηή ηελ πιαθέηα ρξεζηκνπνηνχκε ηειεζηηθνχο εληζρπηέο γηα ελίζρπζε ζήκαηνο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη αδχλαην λα επεμεξγαζηνχκε πνιχ κηθξά ζήκαηα. Έηζη έρνπκε ηνλ ηειεζηηθφ εληζρπηή LM 358 φπνπ εληζρχεη ην ζήκα ηνπ LM35 (αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο) θαη ην ULN 2803A ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηα ζήκαηα ησλ αηζζεηεξίσλ θαπλνχ θαη πγξαλίρλεπζεο, ξπζκίδνληαο κέζσ ησλ trim ηελ επαηζζεζία ησλ αηζζεηεξίσλ αληίζηνηρα. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 2 -

3 Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1 Δηζαγσγή Λίγα ιφγηα γηα ηα computer rooms Αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο Λεηηνπξγία project Πεξίιεςε πεξηερνκέλνπ θεθαιαίσλ 13 Κεθάιαην 2 Απαηηήζεηο Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Απαηηήζεηο θαηά FURPS Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) Δπρξεζηία ( Usability ) Αμηνπηζηία ( Reliability ) Απφδνζε ( Performance ) πληεξεζηκφηεηα (Supportability) Κνζηνιφγην 19 Κεθάιαην 3 Πξνδηαγξαθέο Πξνδηαγξαθέο Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο Σξαπκαηηζκφο Γηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηξαπκαηηζκφ Ηιεθηξνπιεμία Γηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ειεθηξνπιεμία Πξνδηαγξαθέο απφ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο Γειηίν πξνδηαγξαθψλ ρέδην R&D Αξρηθφ ζρέδην Αξρηηεθηνληθή πξντφληνο Αξρηηεθηνληθφ ζρέδην 34 Κεθάιαην 4 ρεδηαζκφο Μνληέια 36 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 3 -

4 4.1.1 Λεηηνπξγηθφ κνληέιν Αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν Λνγηθά δηαγξάκκαηα πξνγξάκκαηνο Λνγηθφ δηάγξακκα ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο Λνγηθφ δηάγξακκα void intro Λνγηθφ δηάγξακκα shutdown Λνγηθφ δηάγξακκα adc_isr Λνγηθφ δηάγξακκα termokrasia Λνγηθφ δηάγξακκα smoke Λνγηθφ δηάγξακκα water Λνγηθφ δηάγξακκα weight Λνγηθφ δηάγξακκα move Λνγηθφ δηάγξακκα door Λνγηθφ δηάγξακκα panic_button Λνγηθφ δηάγξακκα reset Λνγηθφ δηάγξακκα control room Λνγηθφ δηάγξακκα main Ηιεθηξνληθά ζρέδηα Ηιεθηξνληθφ ζρέδην ATMEGA Πίλαθαο pins in out ηνπ ATMEGA Ηιεθηξνληθφ ζρέδην main board Ηιεθηξνληθφ ζρέδην board Ηιεθηξνληθφ ζρέδην board Ηιεθηξνληθφ ζρέδην web camera θαη αληρλεπηή θίλεζεο Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ βάξνπο Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ πγξψλ Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ θαπλνχ (θσηνειεθηξηθφ) Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ θαηάζηαζεο ζχξαο Ηιεθηξνληθφ ζρέδην δηαθφπηε παληθνχ Ηιεθηξνληθφ ζρέδην δηαθφπηε reset Μεραλνινγηθφ ζρέδην 68 Κεθάιαην 5 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο Δηζαγσγή ζηνλ έιεγρν 70 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 4 -

5 5.2 Γεληθφ ζρέδην ηεζη θνπφο ηνπ ηεζη Πεξηπηψζεηο ηεζη Έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ Έιεγρνο software Έιεγρνο θιεηζηνχ θνπηηνχ Έιεγρνο αλνηθηνχ θνπηηνχ Γεληθφ ζρέδην ηεζη hardware θνπφο ηνπ ηεζη Πξνζέγγηζε / κέζνδνο Έιεγρνο ειεθηξνινγηθψλ κεξψλ Έιεγρνο ειεθηξνληθψλ κεξψλ Έιεγρνο κεραλνινγηθψλ κεξψλ Κξηηήξηα ηεξκαηηζκνχ Έιεγρνο ζηνηρείσλ Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Λνηπνί έιεγρνη Γνθηκέο Σειηθέο δνθηκέο Έιεγρνο ζπζηήκαηνο γηα κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 96 Κεθάιαην 6 Απνηειέζκαηα - Πξνηάζεηο Απνηειέζκαηα δεκηνπξγίαο project πνπδαηφηεηα ησλ computer rooms Μειινληηθέο επεθηάζεηο ησλ computer rooms Πεξηκεηξηθφο ζπλαγεξκφο κε ηε ρξήζε laser Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ησλ κεραλεκάησλ, ρξήζε SMS κέζσ GSM modem Απηνκαηηζκφο ζχξαο κε αζχξκαην έιεγρν Αλίρλεπζε ηαπηφηεηαο πξνζσπηθνχ, κέζσ RFID ή Μαγλεηηθήο θάξηαο ή δηαπίζηεπζεο κε Bar-Code ή κε δαθηπιηθφ απνηχπσκα Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαη δηαηήξεζήο ηεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα Απηνκαηηζκφο εηδνπνίεζεο πξψησλ βνεζεηψλ (αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή) ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 5 -

6 6.3.7 Καηαγξαθή Βίληεν ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν ηνπ control room Αλαβάζκηζε ηνπ server κε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο Γπλαηφηεηα Back-Up ηξνθνδνζίαο ηνπ control Room κέζσ ups, ζπζζσξεπηψλ, θσηνβνιηαηθψλ πάλειο Πεξηζζφηεξνη είζνδνη έμνδνη ζην web Interface 104 Βηβιηνγξαθία 105 Παξάξηεκα Ι 106 Παξάξηεκα ΙΙ 121 Παξάξηεκα ΙΙΙ 141 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 6 -

7 Κεθάιαην 1 ο Δηζαγσγή Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 7 -

8 1.1 Λίγα ιφγηα γηα ηα computer rooms Η κειέηε θαη θαηαζθεπή Computer Room είλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη απαηηεηηθή. Έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα ζπλππάξμνπλ ζ' έλα ζπλήζσο πεξηνξηζκέλν ρψξν, θαη φια καδί ζπλεξγαδφκελα λ' απνηειέζνπλ ην θέληξν ηεο κεραλνγξάθεζεο, άξα απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο θαη πξνφδνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε ζεκεξηλή επηρείξεζε. H επίβιεςε πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζε έλα Computer Room είλαη θάηη παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλε, απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηα δπζιεηηνπξγία ζηα θεληξηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο κηαο επηρείξεζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο. Σα computer rooms είλαη ρψξνη θαηάιιεινη απνζήθεπζεο θαη ζηέγαζεο εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, γηα εηαηξίεο, θνξείο, Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο, Σξάπεδεο φπνπ εθκεηαιιεχνληαη, επεμεξγάδνληαη ή κνηξάδνπλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ/δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ απαηηείηαη λα δεκηνπξγεζνχλ: πλζήθεο παξνρή ζπλερνχο ξνήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΗ, UPS, H/Z) Σα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, ιφγσ ηεο ζρεδίαζήο ηνπο ε νπνία πξνυπνζέηεη ηξνθνδνζία κε ζπλερέο ξεχκα (DC), επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαθνπέο ξεχκαηνο κεγάιεο ή κηθξήο δηάξθεηαο. Γε κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ επαξθή πνζφηεηα ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηά ηα γεγνλφηα, ηα νπνία κάιηζηα εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά. Κάζε δηαθνπή ξεχκαηνο ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνθαιεί απψιεηα δεδνκέλσλ, πηζαλψο δεκηά ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζίγνπξα ελφριεζε. Η παξνρή ζπλερνχο ξνήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεηπραίλεηαη θάλνληαο ζπλδπαζκφ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ΓΔΚΟ (ΓΔΗ) θαη ζπζηεκάησλ UPS H/Z. Σν UPS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξέρεη ηζρχ ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο κηθξήο δηάξθεηαο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 8 -

9 ή ψζπνπ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θάπνηα εθεδξηθή ειεθηξηθή γελλήηξηα, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηζρχ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Access Control (χζηεκα Διέγρνπ πξφζβαζεο) ην ρψξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Computer Room Data Center, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο πξνζπέιαζεο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ πξνζπέιαζεο ψζηε λα εηζέξρνληαη ζην ρψξν κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαξηαλαγλψζηεο, κπνπηφλ αλάγθεο γηα ην άλνηγκα ησλ εμφδσλ ηνπηθά, κνλάδα ειέγρνπ παξνπζίαο θ.ά. Ππξαλίρλεπζε - Ππξαζθάιεηα ηηο εκέξεο καο, ην computer room είλαη ε θαξδηά κηαο επηρείξεζεο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ζε πεξίπησζε θσηηάο, πέξαλ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ε απψιεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνβεί αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή γηα κηα επηρείξεζε. πλήζσο ε αηηία θσηηάο, νθείιεηαη ζε πξψηε θάζε ζηελ ππεξζέξκαλζε θαισδίσλ ιφγσ ππεξθφξηηζεο, θζνξάο ιφγσ πνιπθαηξίαο ή βξαρπθπθιψκαηνο. Η κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θσηηά κε θιφγα, πνπ πέξαλ ηνπ ελδερφκελνπ εμάπισζεο ηεο, ελέρεη θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα ιφγσ ησλ ηνμηθψλ θαη δηαβξσηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαχζε πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, πιηθψλ απφ PVC, θαισδίσλ θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε έλα computer room. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο (BFPSA, NFPA 2001 θ.ά.). Δηδηθέο ζπλζήθεο θιηκαηηζκνχ / αεξηζκνχ ην ρψξν ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ εηδηθά κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ-αεξηζκνχ ψζηε λα παξέρνπλ ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζε ζπλερή 24σξε βάζε. Έηζη, απνθεχγνπκε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα - 9 -

10 εμνπιηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα εμαζθαιίδνπκε ηελ απξφζθνπηε θαη καθξνβηφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 1.2 Αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο H παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ computer room. Αλαιπηηθφηεξα ε εξγαζία απνηειείηαη απφ κηα καθέηα plexi glass κέζα ζηελ νπνία ππάξρνπλ αηζζεηήξηα θαη ελεξγνπνηεηέο πνπ καο ελεκεξψλνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ ή ηνπηθνχ δηθηχνπ γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ή αιιαγέο ζηνλ ρψξν (π.ρ. απφπεηξα θινπήο δνιηνθζνξάο, αιιαγή ζεξκνθξαζίαο, αλίρλεπζε πγξαζίαο ή θαπλνχ). Ο ρξήζηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαη έιεγρν. Σν φιν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηνλ κηθξνειεγθηή ATmega8535 ηεο Atmel. Ο ATmega8535 είλαη έλαο κηθξνειεγθηήο ησλ 8 bits, ηερλνινγίαο CMOS ρακειήο ηζρχνο, πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ επεμεξγαζηή RISC ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή Harvard θαη ππνζηεξίδεηαη απφ έλα πιήξεο πξφγξακκα θαη έλα αλαπηπμηαθφ παθέην ην νπνίν πεξηέρεη: κεηαγισηηηζηέο (compilers) C, macro ζπκβνινκεηαθξαζηέο (macro assemblers), πξφγξακκα εθζθαικάησζεο πξνζνκνίσζεο (program debugger - simulators), εζσηεξηθνχο πξνζνκνησηέο (in-circuit emulators) θαη παθέην αμηνιφγεζεο (evaluation kit). Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

11 1.3 Λεηηνπξγία project ην computer room έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηνπο αθφινπζνπο αηζζεηήξεο: ηνλ αληρλεπηή θαπλνχ, ηνλ αληρλεπηή θίλεζεο (ππεξχζξσλ), ηνλ αληρλεπηή πγξψλ θαη ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ηνπο δηαθφπηεο βάξνπο, ηνλ καγλεηηθφ δηαθφπηε ζχξαο, ην θνπκπί παληθνχ, ην θνπκπί καδηθνχ ηεξκαηηζκνχ θαη ηελ web camera. ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΚΑΠΝΟΤ ηεξίδεηαη ζην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν (δηάζιαζε ηνπ θσηφο). Όηαλ ην θσο πεξλάεη απφ έλα πιηθφ ζε έλα άιιν έλα κέξνο ηνπ απνξξνθάηαη θαη έλα άιιν πνζνζηφ αιιάδεη θαηεχζπλζε ππφ κηα γσλία, ηα δπν πιηθά ζηε πεξίπησζή καο είλαη ν αέξαο θαη ν θαπλφο. Σν ζήκα γηα λα αθνινπζήζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ άιισλ πξέπεη λα αλαζηξαθεί θαη λα εληζρπζεί πεξλψληαο απφ κηα ζπζηνηρία ηξαλδίζηνξ γηα αθφκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα κέζα απφ ην ULN 2803A. Σν αηζζεηήξην θαπλνχ ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν PA2 ηνπ επεμεξγαζηή, φηαλ δελ ππάξρεη θαπλφο έρνπκε ινγηθφ 1 θαη κφιηο ε θσηναληίζηαζε (δέθηεο) αληρλεχζεη θσο απφ ηελ δηάζιαζε (ιφγσ θαπλνχ) ε είζνδνο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή πέθηεη ζε ινγηθφ 0. ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΚΙΝΗΗ Η αλίρλεπζε θίλεζεο ζην αηζζεηήξην απηφ γίλεηαη κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία (PIR). Απνηειείηαη απφ έλαλ πνκπνδέθηε ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Ο πνκπφο αθηηλνβνιεί ππέξπζξεο αθηίλεο ζηνλ ρψξν πνπ θαιχπηεη θαη απηέο αλαθιψληαη θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ δέθηε. Όηαλ νη αθηίλεο πνπ εθπέκπνληαη δελ είλαη ίζεο κε ηηο αθηίλεο πνπ θηάλνπλ ζην δέθηε είηε ζε πνζφηεηα είηε ζε ηαρχηεηα επηζηξνθήο ηφηε ζεκαίλεη φηη θάπνην ζψκα έρεη αιιάμεη απηφ ην ηζνδχγην, νπφηε ππάξρεη θίλεζε. Σν αηζζεηήξην απηφ ζπλδέεηαη ζηελ πφξηα PA4 ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή. ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΤΓΡΩΝ Σν αηζζεηήξην αλίρλεπζεο πγξψλ ζηεξίδεηαη ζηελ αγσγηκφηεηα ησλ πγξψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ λεξνχ. ην αηζζεηήξην απηφ ππάξρεη ην ηξαλδίζηνξ ελίζρπζεο BC547NPN ην νπνίν εληζρχεη ην ζήκα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. Σν led ηνπ αηζζεηεξίνπ απηνχ ζα αλάςεη φηαλ αληρλεπζεί λεξφ θαη ε είζνδνο ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή απφ ινγηθφ 1 ζα πέζεη ζε ινγηθφ 0. Υξεζηκνπνηνχκε δχν αηζζεηήξηα, ζην πξψην έρνπκε δπν ειεθηξφδηα ηα νπνία φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην λεξφ θιείλεη θχθισκα θαη ζηέιλεηαη ζήκα ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή κε απνηέιεζκα ηελ έλδεημε alarm θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αληιίαο. Σν δεχηεξν αηζζεηήξην απνηειείηαη απφ κηα δηάηξεηε πιαθέηα πνπ είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε κε ηελ πηψζε κηαο ζηαγφλαο λεξνχ λα έρνπκε ηελ απνζηνιή ίδηνπ ζήκαηνο ζηνλ επεμεξγαζηή κε ην αηζζεηήξην ησλ ειεθηξνδίσλ. Η πφξηα ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ην αηζζεηήξην πγξαλίρλεπζεο είλαη ε PA1. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

12 ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ Σν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο απνηειεί ηελ κνλαδηθή αλαινγηθή είζνδν ζηνλ επεμεξγαζηή. Πην αλαιπηηθά ην αηζζεηήξην πνπ δηαβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία είλαη ην LM35 κε θπκαηλφκελε έμνδν 1mv αλά βαζκφ θειζίνπ, π.ρ mvolt. Σν ζήκα ηνπ εληζρχεηαη απφ ηνλ ηειεζηηθφ εληζρπηή LM 358Α κε ξπζκηδφκελε επαηζζεζία απφ ην trim κε 100θΧ. Ο ηειεζηηθφο εληζρπηήο εληζρχεη ην ζήκα 100 θνξέο, δειαδή Vout=10 Vin. Γηα παξάδεηγκα : 20 Vin = 20 mvolt θαη ην Vout = 100 x 0.02 Volt = 2 Volt. Η πξαγκαηηθή έλδεημε εκθαλίδεηαη κφληκα ζηελ LCD νζφλε θαη ε πφξηα ζηελ νπνία ζπλδέεηαη είλαη ε PA0. ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΒΑΡΟΤ Σν αηζζεηήξην βάξνπο απνηειείηαη απφ κηα ζπζηνηρία ηεξκαηηθψλ δηαθνπηψλ ζε παξάιιειε ζπλδεζκνινγία. Οη ηεξκαηηθνί δηαθφπηεο βξίζθνληαη θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ control room, κε ηελ είζνδν ελφο αηφκνπ αζθείηαη πίεζε ζε ηνπιάρηζηνλ έλα δηαθφπηε κε απνηέιεζκα λα ζηαιεί ζήκα ζηνλ κηθξνειεγθηή φηη ν ρψξνο παξαβηάζηεθε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα απελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ κε δηαθφπηε. Η είζνδνο PA3 απφ ινγηθφ 1 πέθηεη ζε ινγηθφ 0 φηαλ ελεξγνπνηεζεί έζησ θαη έλαο απφ ηνπο 4 δηαθφπηεο. ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΤΡΑ Σν αηζζεηήξην θαηάζηαζεο θεληξηθήο ζχξαο ζηελ νπζία είλαη έλαο ηεξκαηηθφο δηαθφπηεο ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζην καγλεηηθφ θαηλφκελν. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αδηάιεηπηε παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν καγλήηεο ηεο πφξηαο, κφιηο ζηακαηήζεη λα πεξλάεη ξεχκα αλνίγεη ε πφξηα, ζηέιλεηαη ζήκα ζηνλ κηθξνειεγθηή θαη ελεκεξψλεηαη ην web interface γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζχξαο. Η είζνδνο ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ην αηζζεηήξην απηφ είλαη ε PA5. ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΠΑΝΙΚΟΤ Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαθφπηε ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. Η ρξήζε απηνχ ηνπ δηαθφπηε βξίζθεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Ο δηαθφπηεο απηφο ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν PA6 ηνπ κηθξνειεγθηή. ΓΔΝΙΚΗ ΑΡΥΙΚΟΠΟΙΗΗ (RESET) Η εληνιή reset control room δίλεηαη απφ ην web interface απφ ην κπνπηφλ reset ζε πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο αξρηθνπνίεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη απνκαθξπζκέλε εληνιή αξρηθνπνίεζεο (reset) πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθεχγνληαο έηζη ηελ άζθνπε απνζηνιή ηερληθνχ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

13 1.4 Πεξίιεςε πεξηερνκέλνπ θεθαιαίσλ ε γεληθέο γξακκέο παξαζέηνπκε ην πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ πνπ αθνινπζνχλ ζην ελ ιφγσ ζχγγξακκα. ην πξψην θεθάιαην, έγηλε κηα εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε θαη πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο πνπ πινπνηήζεθε. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην θνζηνιφγην. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια ηνπ ζπζηήκαηνο (ιεηηνπξγηθφ αληηθεηκελνζηξαθέο), ηα ινγηθά δηαγξάκκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γίλεηαη παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ ειεθηξνληθψλ θαη κεραλνινγηθψλ ζρεδίσλ. ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε εληαηνπνίεζε θαη ν έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, γίλεηαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο (έιεγρνο πξνδηαγξαθψλ, έιεγρνο hardware, έιεγρνο software). ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη παξαζέηνληαη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ εξγαζίεο ζην ζχζηεκα. Σέινο, ππάξρνπλ δχν παξαξηήκαηα. ην Παξάξηεκα I ππάξρεη ν θψδηθαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην Παξάξηεκα II ππάξρεη ην εγρεηξίδην ηνπ κηθξνειεγθηή ATmega8535 ηεο Atmel θαη ην Παξάξηεκα IIΙ πεξηέρεη εθαξκνγέο, ινγηζκηθφ, θψδηθεο.. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

14 Κεθάιαην 2 ο Απαηηήζεηο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

15 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 1. Όηαλ παξαηεξεζεί πςειή ζεξκνθξαζία ην αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζηέιλεη Alarm ζην web interface. 2. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα ζην web interface εκθαλίδεηαη ε έλδεημε normal. Αηζζεηήξαο - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ 3. Ο αηζζεηήξαο λεξνχ - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ακέζσο κε έλδεημε alarm ζην web interface φηαλ ζα έξζεη ζε επαθή κε νπνηνδήπνηε πγξφ. 4. Ο αηζζεηήξαο λεξνχ - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ακέζσο αληιία απνκάθξπλζεο πγξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε απηά. Αηζζεηήξαο θαπλνχ 5. Ο αηζζεηήξαο θαπλνχ ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί ζηνλ ρψξν θαπλφο ή θσηηά. 6. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θαπλνχ ζα αθνπζηεί ερεηηθφ ζήκα. 7. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θαπλνχ, ελεξγνπνίεζε θσηηζκνχ δηαθπγήο (escape light). Αηζζεηήξαο βάξνπο 8. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ εκθάληζε alarm ζην web interface. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

16 Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θίλεζεο 9. Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν. 10. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο ζα αθνπζηεί ερεηηθφ ζήκα. 11. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο, ελεξγνπνίεζε led πςειήο θσηεηλφηεηαο. Αηζζεηήξαο αλνίγκαηνο ζπξψλ 12. Ο αηζζεηήξαο απηφο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζχξα (open/close). Κνπκπί παληθνχ 13. Button κε έλδεημε alarm ζην web interface, ελεξγνπνίεζε βνκβεηή θαη led πςειήο θσηεηλφηεηαο. Γπλαηφηεηα reset ησλ ζπζθεπψλ 14. Έλα button ζην web-interface. Network θάκεξα 15. Απνζηνιή εηθφλαο ζην web interface. Άιιεο απαηηήζεηο 16. Φηιηθφ πεξηβάιινλ. 17. Αδηάιεηπηε παξνρή ξεχκαηνο. 18. Γξήγνξε εθθίλεζε ζπζηήκαηνο. 19. Υξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Unix,Windows). Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

17 2.2 Απαηηήζεηο θαηά FURPS Λεηηνπξγηθφηεηα (Functionality) 1. Όηαλ παξαηεξεζεί πςειή ζεξκνθξαζία ην αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζηέιλεη Alarm ζην web interface. 2. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα ζην web interface εκθαλίδεηαη ε έλδεημε normal. 3. Ο αηζζεηήξαο λεξνχ - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ακέζσο κε έλδεημε alarm ζην web interface φηαλ ζα έξζεη ζε επαθή κε νπνηνδήπνηε πγξφ. 4. Ο αηζζεηήξαο λεξνχ - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ακέζσο αληιία απνκάθξπλζεο πγξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε απηά. 5. Ο αηζζεηήξαο θαπλνχ ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί ζηνλ ρψξν θαπλφο ε θσηηά. 6. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θαπλνχ ζα αθνπζηεί ερεηηθφ ζήκα. 7. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θαπλνχ, ελεξγνπνίεζε θσηηζκνχ δηαθπγήο (escape light). 8. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ εκθάληζε alarm ζην web interface. 9. Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν. 10. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο ζα αθνπζηεί ερεηηθφ ζήκα. 11. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο, ελεξγνπνίεζε led πςειήο θσηεηλφηεηαο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

18 12. Ο αηζζεηήξαο απηφο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζχξα (open/close). 13. Έλα button reset ησλ ζπζθεπψλ ζην web-interface. 14. Απνζηνιή εηθφλαο ζην web interface. 15. Button κε έλδεημε alarm ζην web interface, ελεξγνπνίεζε βνκβεηή θαη led πςειήο θσηεηλφηεηαο Δπρξεζηία (Usability) 1. Φηιηθφ πεξηβάιινλ Αμηνπηζηία (Reliability) 1. Αδηάιεηπηε παξνρή ξεχκαηνο Απφδνζε (Performance) 1. Γξήγνξε εθθίλεζε ζπζηήκαηνο. 2. Υξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Unix,Windows) πληεξεζηκφηεηα (Supportability) 1. Δχθνιε αληηθαηάζηαζε πιηθψλ (αηζζεηήξεο-ελεξγνπνηεηέο). Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

19 2.3 Κνζηνιφγην Παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηελ θνζηνιφγεζε φισλ ησλ Hardware πιηθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απηφκαηεο δπγαξηάο. ΤΛΙΚΑ Ηιεθηξνληθά εμαξηήκαηα (νινθιεξσκέλα, ηξαλδίζηνξ, αληηζηάζεηο, ππθλσηέο,δηφδνη, leds) Ηιεθηξνινγηθά (βίζκαηα θιέκεο, ξειέ, δηαθφπηεο, κνηέξ) ΣΙΜΗ LCD νζφλε 4X Γηάηξεηεο πιαθέηεο 25 Αληρλεπηήο θαπλνχ 18 Αληρλεπηήο θίλεζεο 15 WEB camera 20 Αληιία 12V 30 Φεθηαθέο εθηππψζεηο 50 Plexi glass 150 Μηθξνεπεμεξγαζηήο 120 Καισδίσζε & πιηθφ ζπλέλσζεο 20 Παξειθφκελα καθέηαο 50 PC 200 ΤΝΟΛΟ 878 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

20 Κεθάιαην 3 ο Πξνδηαγξαθέο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

21 3.1 Πξνδηαγξαθέο Σίηινο: Πεξηγξαθή: Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Δκθάληζε θαηάζηαζεο αηζζεηεξίσλ ηεο καθέηαο ζην Web Interface θαη ιεηηνπξγίεο ελεξγνπνηεηψλ. Τπάξρνπλ θαηάιιεια κελχκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηα νπνία καο ελεκεξψλνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα αηζζεηήξηα θαη κπνπηφλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ ζηελ καθέηα. Πνληίθη, πιεθηξνιφγην, νη είζνδνη ησλ αηζζεηεξίσλ. Ο ρξήζηεο. Μελχκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην web interface θαη ζηελ νζφλε(display) ηεο καθέηαο. Η νζφλε(display) ηεο καθέηαο, web interface. Πξνυπφζεζε: Να ππάξρεη θαπλφο, λεξφ, βάξνο, θίλεζε θαη ζπγθεθξηκέλνη βαζκνί θειζίνπ κέζα ζηε καθέηα. Πιεπξηθά θ.: Απνηπρία ζχλδεζεο κε web interface. Σίηινο: Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο Πεξηγξαθή: Τπάξρεη έλα αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ην νπνίν φηαλ αληρλεχζεη πςειή ζεξκνθξαζία ζηέιλεη Alarm ζην web interface. Δπίζεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα ζην web interface εκθαλίδεηαη ε έλδεημε normal. Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: LM358 Ο θψδηθαο. Η νζφλε (display) ηεο καθέηαο, web interface. Ο ρξήζηεο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

22 Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Να ππάξρεη πςειή ζεξκνθξαζία γηα ηελ ελεξγνπνίεζε alarm. Βιάβε ζην αηζζεηήξην, απνηπρία ζχλδεζεο κε ην web interface. Σίηινο: Αηζζεηήξαο - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ Πεξηγξαθή: Ο αηζζεηήξαο λεξνχ - πγξψλ - πγξαλίρλεπζεο δαπέδνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ακέζσο κε έλδεημε alarm ζην web interface φηαλ ζα έξζεη ζε επαθή κε νπνηνδήπνηε πγξφ θαη ζα ελεξγνπνηήζεη ακέζσο αληιία απνκάθξπλζεο πγξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ζα έξζεη ζε επαθή κε απηά. Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Αηζζεηήξην πγξαζίαο κέζα ζηε δεμακελή. Ο θψδηθαο. Η νζφλε (display) ηεο καθέηαο, web interface. Ο ρξήζηεο. Να ππάξρεη λεξφ ζην δάπεδν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε alarm. Βιάβε ζην αηζζεηήξην, βιάβε ζηελ αληιία, απνηπρία ζχλδεζεο κε ην web interface. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

23 Σίηινο: Αηζζεηήξαο θαπλνχ Πεξηγξαθή: Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Ο αηζζεηήξαο θαπλνχ ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί ζηνλ ρψξν θαπλφο. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θαπλνχ ζα αθνπζηεί ερεηηθφ ζήκα.. Αηζζεηήξην θαπλνχ. Ο θψδηθαο. Η νζφλε (display) ηεο καθέηαο, web interface. Ο ρξήζηεο. Να ππάξρεη θαπλφο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε alarm. Βιάβε ζην αηζζεηήξην, απνηπρία ζχλδεζεο κε ην web interface. Σίηινο: Αηζζεηήξαο βάξνπο Πεξηγξαθή: Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Ο αηζζεηήξαο θαπλνχ ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί βάξνο ζην δάπεδν. Πηεδνειεθηξηθνί δηαθφπηεο. Ο θψδηθαο. Η νζφλε (display) ηεο καθέηαο, web interface. Ο ρξήζηεο. Να ππάξρεη βάξνο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε alarm. Βιάβε ζην αηζζεηήξην, απνηπρία ζχλδεζεο κε ην web interface. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

24 Σίηινο: Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θίλεζεο Πεξηγξαθή: Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο ζα ελεξγνπνηεζεί κε έλδεημε alarm ζην web interface ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν. ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα θίλεζεο ζα αθνπζηεί ερεηηθφ ζήκα θαη ζα ελεξγνπνηεζεί led πςειήο θσηεηλφηεηαο. Αηζζεηήξην θίλεζεο. Ο θψδηθαο. Η νζφλε (display) ηεο καθέηαο, web interface. Ο ρξήζηεο. Να ππάξρεη θίλεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε alarm. Βιάβε ζην αηζζεηήξην, απνηπρία ζχλδεζεο κε ην web interface. Σίηινο: Αηζζεηήξαο αλνίγκαηνο ζπξψλ Πεξηγξαθή:.Δίζνδνο: Ο αηζζεηήξαο απηφο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ζχξα (open/close). Μπνπηφλ απφ web interface. Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Ο θψδηθαο. Η ζχξα ηεο καθέηαο, νζφλε (display) ηεο καθέηαο, web interface. Ο ρξήζηεο. Να ππάξρεη ιφγνο αλνίγκαηνο ηεο ζχξαο (π.ρ. ηερληθφο). Βιάβε ζην αηζζεηήξην, απνηπρία ζχλδεζεο κε ην web interface. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

25 Σίηινο: Κνπκπί παληθνχ Πεξηγξαθή:.Δίζνδνο: Σν κπνπηφλ απηφ ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε αλάινγα κε ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ ρψξν ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη εθεί (π.ρ. θαπλφο, πιεκκχξα). Μπνπηφλ ζην control room. Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Ο θψδηθαο. Ηρεηηθή εηδνπνίεζε. Ο ρξήζηεο. ηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Βιάβε ζην κπνπηφλ, βιάβε ερεηηθήο εηδνπνίεζεο. Σίηινο: Γπλαηφηεηα reset ησλ ζπζθεπψλ Πεξηγξαθή:.Δίζνδνο: Σν κπνπηφλ απηφ ελεξγνπνηείηαη απφ έλα κπνπηφλ ζην web interface θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα αξρηθνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ control room. Μπνπηφλ ζην web interface. Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Πιεπξηθά θ.: Ο θψδηθαο. Led πςειήο θσηεηλφηεηαο. Ο ρξήζηεο. Να ππάξρεη βιάβε ζηα ζπζηήκαηα ηνπ control room. Βιάβε ζην κπνπηφλ, βιάβε ζηα led. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

26 Σίηινο: Web θάκεξα Πεξηγξαθή:.Δίζνδνο: Η θάκεξα απηή καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε κέζσ δηαδηθηχνπ νηηδήπνηε ζπκβαίλεη κέζα ζην control room ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηέιλνληαο εηθφλα ζην web interface. web θάκεξα ζηε κάθεηα. Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Ο θψδηθαο. Δηθφλα ζην web interface. Ο ρξήζηεο. Να είλαη ζπλδεδεκέλν ην project ζην δηαδίθηπν. Πιεπξηθά θ.: Βιάβε ζηελ θάκεξα, απνηπρία ζχλδεζεο κε web interface. 3.2 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο Αξρηθά δηαθξίλακε ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ηφζν απφ θάπνην αλζξψπηλν παξάγνληα φζν απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. Έηζη, εμεηάζακε φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ. Οη θίλδπλνη πνπ δηαθξίλακε είλαη νη εμήο: ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟ ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ ηε ζπλέρεηα θξίλακε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ θάζε θηλδχλνπ (αζήκαληνο έσο θαηαζηξνθηθφο) θαη πφζν πηζαλή κπνξεί λα είλαη ε εκθάληζή ηνπ (απίζηεπηε έσο ζπρλή). Αθνινπζνχλ ηα δέλδξα ιάζνπο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ κε ηα αίηηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ θαη ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχκε λα ηνπο απνηξέςνπκε. Ακέζσο κεηά ην δέλδξν ιάζνπο ηνπ θάζε θηλδχλνπ αθνινπζεί ην δηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ αληίζηνηρνπ θηλδχλνπ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

27 3.2.1 Σξαπκαηηζκφο ρήκα 3.1 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ Γηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ. Πιθανότητα Απαράδεκτη περιοχή Συχνή Πιθανή ALARP Καμιά φορά Απόμακρη Απίθανη Απίστευτη Αποδεκτή περιοχή Ασήμαντη Μέτρια Σημαντική Καταστροφική Δριμύτητα ρήκα 3.2 Γηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

28 3.2.2 Ηιεθηξνπιεμία ρήκα 3.3 Αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

29 Γηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο. Πιθανότητα Συχνή Πιθανή ALARP Απαράδεκτη περιοχή Καμιά φορά Απόμακρη Απίθανη Απίστευτη Αποδεκτή περιοχή Ασήμαντη Μέτρια Σημαντική Καταστροφική Δριμύτητα ρήκα 3.4 Γηάγξακκα εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο 3.3 Πξνδηαγξαθέο απφ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο Ύζηεξα απφ ηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο, έγηλαλ αληηιεπηνί θάπνηνη θίλδπλνη νη νπνίνη δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ ζχληαμε ησλ αξρηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Έηζη, γηα λα απνθεπρζνχλ απηνί νη θίλδπλνη πξνζηέζεθαλ κεξηθέο αθφκα πξνδηαγξαθέο, νη πξνδηαγξαθέο επηθηλδπλφηεηαο. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο θαίλνληαη παξαθάησ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

30 Προδιαγραθή 1 Σίηινο: σζηή ζχλδεζε θαισδίσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ ζην ζχζηεκα. Πεξηγξαθή: Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Απαίηεζε: Πιεπξηθά θ.: Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη ε ζπλδεζκνινγία θαη ε εγθαηάζηαζε ινηπψλ ζπζθεπψλ λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Σα εμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Η νκάδα hardware. ηαζεξφηεηα. Η αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλεκέξσζε ηνπ ρξήζηε πξίλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Η ζηαζεξφηεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Αλζξψπηλν ζθάικα. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

31 Προδιαγραθή 2 Σίηινο: Πεξηγξαθή: Δίζνδνο: Πξνέιεπζε: Έμνδνο: Πξννξηζκφο: Πξνυπφζεζε: Απαίηεζε: Πιεπξηθά θ.: Φηιηθφ interface. ην web interface ζα εκθαλίδεηαη απιφ θαη εχρξεζην κελνχ. Θα ππάξρνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αηζζεηήξηα, ηνπο ελεξγνπνηεηέο θαη γεληθφηεξα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Η επηινγή ηνπ ρξήζηε. Server. Web interface. Ο ρξήζηεο. Δλεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ web interface. Η επθνιία ζηε ρξήζε. Να θαεί ε νζφλε, λα θξαζαξεη ν server. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

32 3.4 Γειηίν πξνδηαγξαθψλ Όλνκα ηνπ ζπζηήκαηνο: Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & δηαρείξηζε Control Room. Μηθξνεπεμεξγαζηήο ηεο Αtmel. Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο Δκθάληζε θαηάζηαζεο αηζζεηεξίσλ ζε display 4 γξακκψλ & web ηnterface. Γπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ζχξαο απνκαθξπζκέλα. Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Γπλαηφηεηα Reset ηνπ ζπζηήκαηνο απνκαθξπζκέλα. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο: H παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ computer room ζην νπνίν έρνπκε ηνπνζεηήζεη ηνπο αθφινπζνπο αηζζεηήξεο: ηνλ αληρλεπηή θαπλνχ, ηνλ αληρλεπηή θίλεζεο ηνλ αληρλεπηή πγξψλ θαη ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ηνπο δηαθφπηεο βάξνπο, ηνλ καγλεηηθφ δηαθφπηε ζχξαο, ην θνπκπί παληθνχ, ην θνπκπί καδηθνχ ηεξκαηηζκνχ θαη ηελ web camera. ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ πξντφληνο. Ση πξνζθέξεη ζηελ αγνξά: Αμηφπηζην έιεγρν & απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε. Πξνηεξαηφηεηεο: Λεηηνπξγηθφηεηα Υακειφ θφζηνο Αζθάιεηα Δπρξεζηία Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

33 3.5 ρέδην R&D Αξρηθφ ζρέδην Σν αηζζεηήξηα ηνπ control room ειέγρνπλ ηηο ζπλζήθεο κέζα ζην ρψξν θαη ηα εκθαλίδνπλ ζην display ηνπ project θαη ζην web interface. Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επέκβεη ζην ρψξν κέζσ θάπνησλ κπνπηφλ πνπ βξίζθνληαη ζην web interface. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ project έγηλε κε ην αλαπηπμηαθφ STK 500 ην νπνίν δέρεηαη ζήκα απφ ηα αηζζεηήξηα βάξνπο, θαπλνχ, θίλεζεο θαη λεξνχ θαη δίλεη ζήκα ζηνπο ελεξγνπνηεηέο (display καθέηαο, web interface, led) γηα λα ελεκεξσζεί ν πειάηεο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν Αξρηηεθηνληθή πξντφληνο Αηζζεηήξηα-Γηαθφπηεο Αηζζεηήξην βάξνπο. Αηζζεηήξην θαπλνχ Αηζζεηήξην πγξαλίρλεπζεο Αηζζεηήξην θίλεζεο Κνπκπί παληθνχ Reset Δλεξγνπνηεηέο Οζφλε display 4 γξακκψλ. Led πςειήο θσηεηλφηεηαο. Θχξα control Room Ηρεηηθή εηδνπνίεζε Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

34 Hardware Server Plexi glass Led πςειήο θσηεηλφηεηαο Γηαθφπηεο Αληηζηάζεηο, δίνδνη, ππθλσηέο, πιαθέηεο, θαιψδηα, νζφλε, πιεθηξνιφγην. 3.6 Αξρηηεθηνληθφ ρέδην ρήκα 3.5 Αξρηηεθηνληθφ ζρέδην ζπζηήκαηνο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

35 Κεθάιαην 4 ο ρεδηαζκφο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

36 4.1 Μνληέια Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν ρήκα 4.1 Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

37 4.1.2 Αληηθεηκελνζηξαθέο Μνληέιν ρήκα 4.2 Αληηθεηκελνζηξαθέο Μνληέιν Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

38 4.2 Λνγηθά Γηαγξάκκαηα Πξνγξάκκαηνο Λνγηθφ δηάγξακκα ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ρήκα 4.3 Λνγηθφ Γηάγξακκα ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

39 4.2.2 Λνγηθφ δηάγξακκα void intro Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

40 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

41 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

42 ρήκα 4.4 Λνγηθφ Γηάγξακκα void intro Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

43 4.2.3 Λνγηθφ δηάγξακκα void shutdown ρήκα 4.5 Λνγηθφ Γηάγξακκα void shutdown Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

44 4.2.4 Λνγηθφ δηάγξακκα void adc_isr ρήκα 4.6 Λνγηθφ Γηάγξακκα void adc_icr Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

45 4.2.5 Λνγηθφ δηάγξακκα void termokrasia ρήκα 4.7 Λνγηθφ Γηάγξακκα void termokrasia Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

46 4.2.6 Λνγηθφ δηάγξακκα void smoke ρήκα 4.8 Λνγηθφ Γηάγξακκα void smoke Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

47 4.2.7 Λνγηθφ δηάγξακκα void water ρήκα 4.9 Λνγηθφ Γηάγξακκα void water Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

48 4.2.8 Λνγηθφ δηάγξακκα void weight ρήκα 4.10 Λνγηθφ Γηάγξακκα void weight Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

49 4.2.9 Λνγηθφ δηάγξακκα void move ρήκα 4.11 Λνγηθφ Γηάγξακκα void move Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

50 Λνγηθφ δηάγξακκα void door ρήκα 4.12 Λνγηθφ Γηάγξακκα void door Λνγηθφ δηάγξακκα void panic_button ρήκα 4.13 Λνγηθφ Γηάγξακκα void panic_button Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

51 Λνγηθφ δηάγξακκα void reset ρήκα 4.14 Λνγηθφ Γηάγξακκα void reset Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

52 Λνγηθφ δηάγξακκα void control room ρήκα 4.15 Λνγηθφ Γηάγξακκα void control room Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

53 Λνγηθφ δηάγξακκα void main ρήκα 4.16 Λνγηθφ Γηάγξακκα void main Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

54 4.3 Ηιεθηξνληθά ρέδηα Ηιεθηξνληθφ ζρέδην ATMEGA 8535 ρήκα 4.17 ζρέδην ATMEGA 8535 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

55 Πίλαθαο pins in out ηνπ ATMEGA 8535 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ κε ηα pins ηνπ ATMEGA AVR inputs pinout AVR outputs pinout Θεξκνθξαζία PA0 Φσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε αηζζεηεξίνπ θαπλνχ PB0 Τγξαλίρλεπζε PA1 Φσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε αηζζεηεξίνπ Αηζζεηήξηνπ θίλεζεο PB1 Αηζζεηήξην θαπλνχ PA2 Έιεγρνο Θχξαο PB2 Αλίρλεπζε βάξνπο PA3 Δληνιή γεληθήο αξρηθνπνίεζεο (reset) PB3 Αηζζεηήξην θίλεζεο PA4 Φσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε Κνπκπηνχ παληθνχ PB4 Αηζζεηήξην Θχξαο PA5 Αληιία πγξψλ ΡΒ5 Κνπκπί παληθνχ PA6 Δληνιή γεληθήο αξρηθνπνίεζεο PA7 LCD Monitor PORT PD0 (reset απφ Room & Web interface) PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 Έμνδνη πξνο Web Interface απφ AVR Καηάζηαζε ζεξκνθξαζίαο Καηάζηαζε πγξαλίρλεπζεο Καηάζηαζε βάξνπο Καηάζηαζε Θχξαο PC0 PC1 PC2 PC3 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

56 4.3.2 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην main board Η θεληξηθή πιαθέηα απηή πεξηέρεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ATMEGA8535 θαζψο θαη ην απνζπψκελν display 4 γξακκψλ. πλδέεηαη κε ην board 1 (outputs) θαη ην board 2 (inputs). Η ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ είλαη 5 volts θαη έρεη led φπνπ ελεκεξψλεη πφηε ηξνθνδνηείηε κε ξεχκα. ρήκα 4.18 ζρέδην main board Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

57 4.3.3 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην board1 Η πιαθέηα board 1 ζπλδέεηαη κέζσ ελφο 14πηλνπ αληάπηνξα κε ην main board θαη κε ηνπο ελεξγνπνηεηέο θαπλνχ, θίλεζεο, επίζεο πεξηέρεη ζην θχθισκά ηνπ ξειέ γηα εθθίλεζε ηεο αληιίαο θαζψο επίζεο θαη ην θνπκπί παληθνχ, ην reset θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζχξαο. ρήκα 4.19 ζρέδην board1 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

58 4.3.4 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην board2 Παξαθάησ έρνπκε ηελ πιαθέηα ηνπ board 2 ζπλδένληαη ζρεδφλ φινη νη αηζζεηήξεο, νη δηαθφπηεο, ε παξάιιειε ζχξα ηνπ server, ε web camera (κέζσ USB) θαη ην βνεζεηηθφ board 1. Η ηξνθνδνζία κε ηάζε ηνπ board 2 ιφγσ ππεξπιήξσζεο ησλ αθηδψλ ηνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ board 1 (5 Volt). απηή ηελ πιαθέηα ρξεζηκνπνηνχκε ηειεζηηθνχο εληζρπηέο γηα ελίζρπζε ζήκαηνο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη αδχλαην λα επεμεξγαζηνχκε πνιχ κηθξά ζήκαηα. Έηζη έρνπκε ηνλ ηειεζηηθφ εληζρπηή LM 358 φπνπ εληζρχεη ην ζήκα ηνπ LM35 (αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο) θαη ην ULN 2803A ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηα ζήκαηα ησλ αηζζεηεξίσλ θαπλνχ θαη πγξαλίρλεπζεο, ξπζκίδνληαο κέζσ ησλ trim ηελ επαηζζεζία ησλ αηζζεηεξίσλ αληίζηνηρα. ρήκα 4.20 ζρέδην board2 Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

59 Αλαιπηηθά έρνπκε: Α/Α Πεξηγξαθή Pins απφ Pins πξνο Main Board Main Board Πξννξηζκφο 1 Web - ζεξκνθξαζία 1 - Πξνο lpt ππνινγηζηή 2 Web - πγξαλίρλεπζε 2 - Πξνο lpt ππνινγηζηή 3 Web - βάξνο 3 - Πξνο lpt ππνινγηζηή 4 Web - ζχξα 4 - Πξνο lpt ππνινγηζηή 5 Web - reset - 5 Πξνο main board 6 Web - πφξηα - 14 Πξνο main board 7-6 Πξνο main board Κνπκπί παληθνχ 8 GND Γείσζε 9 Μαγλεηηθφο δηαθφπηεο - 7 Πξνο main board 10 ζχξαο GND Γείσζε 11 Μαδηθφο ηεξκαηηζκφο 13 Πξνο main board 12 Σεξκαηηθνί δηαθφπηεο 9 Πξνο main board 13 βάξνπο GND Γείσζε VCC 15 Πξνο main board Αληρλεπηήο θαπλνχ - 10 κέζσ ULN2803A 16 GND Γείσζε 17 Πξνο main board - 11 Αληρλεπηήο πγξψλ κέζσ ULN2803A 18 GND Γείσζε VCC Πξνο main board Αηζζεηήξαο κέζσ LM358 ζεξκνθξαζίαο LM35 ηειεζηηθφο εληζρπηήο 21 GND Γείσζε Α/Α Πεξηγξαθή Pins απφ Pins πξνο Main Board Main Board Πξννξηζκφο Πξνο usb ππνινγηζηή Πξνο usb ππνινγηζηή Web camera Πξνο usb ππνινγηζηή Πξνο usb ππνινγηζηή Αληρλεπηήο ππεξχζξσλ 8 Πξνο main board Σάζε - - VCC 10 Γείσζε Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

60 4.3.5 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην WEB CAMERA θαη αληρλεπηή θίλεζεο Η αλίρλεπζε θίλεζεο ζην αηζζεηήξην απηφ γίλεηαη κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία (PIR). Απνηειείηαη απφ έλαλ πνκπνδέθηε ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Ο πνκπφο αθηηλνβνιεί ππέξπζξεο αθηίλεο ζηνλ ρψξν πνπ θαιχπηεη θαη απηέο αλαθιψληαη θαη επηζηξέθνπλ ζηνλ δέθηε. Όηαλ νη αθηίλεο πνπ εθπέκπνληαη δελ είλαη ίζεο κε ηηο αθηίλεο πνπ θηάλνπλ ζην δέθηε είηε ζε πνζφηεηα είηε ζε ηαρχηεηα επηζηξνθήο ηφηε ζεκαίλεη φηη θάπνην ζψκα έρεη αιιάμεη απηφ ην ηζνδχγην, νπφηε ππάξρεη θίλεζε. Σν αηζζεηήξην απηφ ζπλδέεηαη ζηελ πφξηα PA4 ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή. ρήκα 4.21 ζρέδην WEB CAMERA θαη αληρλεπηή θίλεζεο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

61 4.3.6 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο Σν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο απνηειεί ηελ κνλαδηθή αλαινγηθή είζνδν ζηνλ επεμεξγαζηή. Πην αλαιπηηθά ην αηζζεηήξην πνπ δηαβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία είλαη ην LM35 κε θπκαηλφκελε έμνδν 1mv αλά βαζκφ θειζίνπ, π.ρ mvolt. Σν ζήκα ηνπ εληζρχεηαη απφ ηνλ ηειεζηηθφ εληζρπηή LM 358Α κε ξπζκηδφκελε επαηζζεζία απφ ην trim κε 100θΧ. Ο ηειεζηηθφο εληζρπηήο εληζρχεη ην ζήκα 100 θνξέο, δειαδή Vout=10 Vin. Γηα παξάδεηγκα : 20 Vin = 20 mvolt θαη ην Vout = 100 x 0.02 Volt = 2 Volt. Η πξαγκαηηθή έλδεημε εκθαλίδεηαη κφληκα ζηελ LCD νζφλε θαη ε πφξηα ζηελ νπνία ζπλδέεηαη είλαη ε PA0. ρήκα 4.22 ζρέδην αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

62 4.3.7 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ βάξνπο Σν αηζζεηήξην βάξνπο απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο δηαθφπηεο S1-S4 πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηε βάζε ηνπ παηψκαηνο ηνπ computer room. Όηαλ ππάξμεη θάπνην βάξνο ηφηε θιείλεη ηνπιάρηζηνλ έλαο δηαθφπηεο θαη ην ζήκα κεηαθέξεηαη κέζσ ζηνπ board 2 ζηελ θεληξηθή πιαθέηα θαη απφ εθεί ζηνλ κηθξνειεγθηή (Pin A3), φπνπ ελεκεξψλεη ην web interface (Pin C2). ρήκα 4.23 ζρέδην αηζζεηεξίνπ βάξνπο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

63 4.3.8 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ πγξψλ Σν αηζζεηήξην αλίρλεπζεο πγξψλ ζηεξίδεηαη ζηελ αγσγηκφηεηα ησλ πγξψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ λεξνχ. ην αηζζεηήξην απηφ ππάξρεη ην ηξαλδίζηνξ ελίζρπζεο BC547NPN ην νπνίν εληζρχεη ην ζήκα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. Σν led ηνπ αηζζεηεξίνπ απηνχ ζα αλάςεη φηαλ αληρλεπζεί λεξφ θαη ε είζνδνο ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή απφ ινγηθφ 1 ζα πέζεη ζε ινγηθφ 0. Υξεζηκνπνηνχκε δχν αηζζεηήξηα, ζην πξψην έρνπκε δπν ειεθηξφδηα ηα νπνία φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην λεξφ θιείλεη θχθισκα θαη ζηέιλεηαη ζήκα ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή κε απνηέιεζκα ηελ έλδεημε alarm θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αληιίαο. Σν δεχηεξν αηζζεηήξην απνηειείηαη απφ κηα δηάηξεηε πιαθέηα πνπ είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε κε ηελ πηψζε κηαο ζηαγφλαο λεξνχ λα έρνπκε ηελ απνζηνιή ίδηνπ ζήκαηνο ζηνλ επεμεξγαζηή κε ην αηζζεηήξην ησλ ειεθηξνδίσλ. Η πφξηα ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ην αηζζεηήξην πγξαλίρλεπζεο είλαη ε PA1. ρήκα 4.24 ζρέδην αηζζεηεξίνπ πγξψλ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

64 4.3.9 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ θαπλνχ (θσηνειεθηξηθφ) ηεξίδεηαη ζην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν (δηάζιαζε ηνπ θσηφο). Όηαλ ην θσο πεξλάεη απφ έλα πιηθφ ζε έλα άιιν έλα κέξνο ηνπ απνξξνθάηαη θαη έλα άιιν πνζνζηφ αιιάδεη θαηεχζπλζε ππφ κηα γσλία, ηα δπν πιηθά ζηε πεξίπησζή καο είλαη ν αέξαο θαη ν θαπλφο. Σν ζήκα γηα λα αθνινπζήζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ άιισλ πξέπεη λα αλαζηξαθεί θαη λα εληζρπζεί πεξλψληαο απφ κηα ζπζηνηρία ηξαλδίζηνξ γηα αθφκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα κέζα απφ ην ULN 2803A. Σν αηζζεηήξην θαπλνχ ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν PA2 ηνπ επεμεξγαζηή, φηαλ δελ ππάξρεη θαπλφο έρνπκε ινγηθφ 1 θαη κφιηο ε θσηναληίζηαζε (δέθηεο) αληρλεχζεη θσο απφ ηελ δηάζιαζε (ιφγσ θαπλνχ) ε είζνδνο ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή πέθηεη ζε ινγηθφ 0. ρήκα 4.25 ζρέδην αηζζεηεξίνπ θαπλνχ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

65 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην αηζζεηεξίνπ θαηάζηαζεο ζχξαο Σν ζχζηεκα πνπ ειέγρεη ηελ πφξηα μεθηλά απφ ην θιηθ πνπ θάλνπκε ζην interface ηνπ project. Ο θψδηθαο πίζσ απφ απηφ ην θνπκπί ζηέιλεη έλαλ παικφ κεξηθψλ ms ζηελ έμνδν ηνπ ππνινγηζηή ξίρλνληαο ην ινγηθφ 1 ζε ινγηθφ 0. Απηφλ ηνλ παικφ ηνλ δηαβάδεη ζηελ είζνδφ ηνπ ν 8535 θαη ν θψδηθαο απηνχ ηψξα ζηέιλεη έλαλ άιιν παικφ πνπ θάλεη ην ινγηθφ 0 ζε ινγηθφ 1 γηα κεξηθά ms (ηφζα ψζηε λα είλαη αξθεηά λα αλνίμνπλ ηελ πφξηα )ζηελ έμνδν ηνπ 8535 πνπ νδεγεί ην κνηέξ. Σν κνηέξ ιακβάλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ξεχκα ζηα άθξα ηνπ κε απνηέιεζκα λα γπξλά ηνλ άμνλά ηνπ θαη λα ζπξψρλεη ηελ πφξηα λα αλνίμεη θαη ελεκεξψλεηαη ην web interface γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζχξαο. Η είζνδνο ζηελ νπνία ζπλδέεηαη ην αηζζεηήξην απηφ είλαη ε PA5. ρήκα 4.26 ζρέδην αηζζεηεξίνπ θαηάζηαζεο ζχξαο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

66 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην δηαθφπηε παληθνχ Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηαθφπηε ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ αίζνπζα ειέγρνπ. Η ρξήζε απηνχ ηνπ δηαθφπηε βξίζθεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Ο δηαθφπηεο απηφο ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν PA6 ηνπ κηθξνειεγθηή. ρήκα 4.27 ζρέδην δηαθφπηε παληθνχ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

67 Ηιεθηξνληθφ ζρέδην δηαθφπηε reset Η εληνιή reset control room δίλεηαη απφ ην web interface απφ ην κπνπηφλ reset ζε πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο αξρηθνπνίεζεο. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη απνκαθξπζκέλε εληνιή αξρηθνπνίεζεο (reset) πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνθεχγνληαο έηζη ηελ άζθνπε απνζηνιή ηερληθνχ. ρήκα 4.28 ζρέδην δηαθφπηε reset Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

68 4.4 Μεραλνινγηθφ ζρέδην Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

69 Κεθάιαην 5 ο Έιεγρνο πζηήκαηνο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

70 5.1 Δηζαγσγή ζηνλ Έιεγρν Ο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο (software, hardware) απνηειεί έλα απφ ηα πνιχ ζεκαληηθά ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ project θαζψο κε ηνλ έιεγρν είλαη δπλαηφλ λα θξηζεί αλ ην απνηέιεζκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή φρη. Δπίζεο, κε ηνλ έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε πνπ αλ δελ είραλ επηζεκαλζεί ζα δεκηνπξγνχζαλ πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα ιπζνχλ ζην ηέινο. Σεζη είλαη ε δηεξγαζία εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ ηελ αλαθάιπςε ιαζψλ (θαηά Myers), επνκέλσο είλαη απαξαίηεην ν έιεγρνο λα είλαη ζρνιαζηηθφο θαη αθξηβήο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 5.2 Γεληθφ ζρέδην ηεζη θνπφο ηνπ ηεζη Θα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. θνπφο ζα είλαη ν εληνπηζκφο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ιαζψλ (ηφζν ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ζηε ζπκθσλία ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηηο πξνδηαγξαθέο), έηζη ψζηε λα θηάζεη ην ζχζηεκα ζε ζεκείν φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο ιάζνπο έηζη ψζηε λα ππάξμνπλ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο ζην ζχζηεκα. Ο έιεγρνο ζα αθνξά : Ύπαξμε ιαζψλ πξνεξρφκελα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Αληνρή ινγηζκηθνχ ζε δπζκελείο θαηαζηάζεηο. Ύπαξμε ιαζψλ ζηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλεπαξθήο πιεξφηεηα ινγηζκηθνχ βάζεη πξνδηαγξαθψλ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

71 Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Απηέο είλαη: Να είλαη ζαθέο γηα λα κπνξεί λα δηεπθνιχλεηαη ε δηφξζσζή ηνπ. Να δίλεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (αμηνπηζηία). Να έρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο (επειημία). Να ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο. Να κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ην hardware. Να παξέρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο κέζνδνη : Δηθαζίεο ιαζψλ. Ιζνδχλακεο θιάζεηο. Δηθαζίεο ιαλζαζκέλσλ ηηκψλ. Οξηαθέο ηηκέο. Γηαδηθαζίεο Σεζη Πεξηπηψζεηο Σεζη 1. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Να ελεξγνπνηείηαη ην αηζζεηήξην θαπλνχ. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην ινγηζκηθφ είλαη λα κελ αλνίγεη ε πφξηα γηα δηαθπγήο θαη λα κελ αθνχγεηαη ην alarm. 2. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Με ηελ χπαξμε λεξνχ ζην computer room λα μεθηλάεη ε αληιία θαη λα ελεκεξψλεηαη ην web interface. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην ινγηζκηθφ είλαη λα κελ αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε απφ normal ζε alarm θαζψο επίζεο θαη λα κελ μεθηλάεη ε αληιία. 3. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Να ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία γηα εθηφο νξίσλ ηηκέο ελεκεξψλνληαο web interface θαη display. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη λα κελ ελεκεξσζεί ην web interface θαη λα κελ ζεκάλεη ην alarm. 4. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Με ηελ χπαξμε θίλεζεο ζην ρψξν λα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα ην display. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

72 πξνθχςεη είλαη λα κελ ελεκεξσζεί ην web interface θαη λα κελ ζεκάλεη ην alarm. 5. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Open Gate απφ ην web interface λα αλνίγεη ε πφξηα ηνπ computer room θαη λα ελεκεξψλεη ηελ ζειίδα. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην ινγηζκηθφ είλαη λα κελ αλνίμεη ε πφξηα ή λα κελ ελεκεξσζεί ε ζειίδα. 6. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Με ηελ χπαξμε βάξνπο ζην δάπεδν ηνπ computer room λα ππάξμεη alarm θαη ελεκέξσζε ηνπ web interface. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ζην ινγηζκηθφ λα κελ ελεκεξσζεί ε ζειίδα ή λα κελ δνπιέςεη ζσζηά ν αηζζεηήξαο. 7. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Reset απφ ην web interface λα επαλεθθηλνχλ φιεο νη ζπζθεπέο ηνπ computer room. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ζην ινγηζκηθφ θαη ζηελ επηθνηλσλία server θαη κηθξνειεγθηή. 8. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Δπηθνηλσλία ηεο θάκεξαο κε ην web interface. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ζην ινγηζκηθφ (codecs) θαη ζηελ επηθνηλσλία θάκεξαο κε server ή server κε κηθξνειεγθηή. 9. Απαίηεζε θαη Πξνδηαγξαθή: Φηιηθφ interface. Σν πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην ινγηζκηθφ είλαη λα εκθαλίδνληαη νη επηινγέο ζε αθαηαλφεηε κνξθή θαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. 5.3 Έιεγρνο Πξνδηαγξαθψλ Όλνκα : S1 Σίηινο : Να ελεξγνπνηείηαη ην αηζζεηήξην θαπλνχ Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 1. Ση ζα γίλεη αλ απνζπλδεζεί αηζζεηήξαο; 1. Ση ζα γίλεη αλ πεξάζεη πεξηζζφηεξν ξεχκα απφ ηνλ αηζζεηήξα; 2. Υαιαζκέλνο αηζζεηήξαο. 3. Μπινθαξηζκέλνο αηζζεηήξαο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

73 Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο θαη αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ χπαξμε θαπλνχ. 2. Έιεγρνο αλζεθηηθψλ θνιιήζεσλ θαηά ηελ ζχλδεζή ηνπ. 3. Έιεγρνο ζήκαηνο πξνο ηελ πιαθέηα (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1) 4. Δπνπηεία ηνπ αηζζεηήξα γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ. (Εδώ ο ελεγκηής πρέπει να κάνει ζτολαζηικά ηην δοσλειά ηοσ και να ενημερώζει αμέζως ηων σπεύθσνο ηοσ hardware για ηην αποθσγή ζημανηικών λαθών) Όλνκα : S2 Σίηινο : Έιεγρνο εθθίλεζεο αληιίαο θαη ελεκέξσζε web interface. Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 1. Ση ζα γίλεη αλ δελ μεθηλήζεη ε αληιία; 2. Ση ζα γίλεη αλ πέζνπλ πγξά πάλσ ζηα θπθιψκαηα θαιψδηα; 3. Ση ζα γίλεη αλ δελ ελεκεξσζεί ην web interface; Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο ησλ ξεπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην αηζζεηήξην θαη επίζεο έιεγρνο ζήκαηνο ηεο εμφδνπ ηνπ αηζζεηεξίνπ (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1). 2. Έιεγρνο κελπκάησλ ηεο LCD. 3. Έιεγρνο κελπκάησλ ζην web interface. 4. σζηή ζέζε αηζζεηήξα θαη επαλαηνπνζέηεζε. 5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αληιίαο (αλ ηξνθνδνηείηαη κε ζσζηή ηάζε, νξζή πφισζε). 6. Δληαηηθφο έιεγρνο κφλσζεο θαισδίσλ θαη θπθισκάησλ. (Σε περίπηωζη ποσ βρεθεί κάποιο λάθος, θα πρέπει να ενημερωθεί αμέζως ο ηετνικός, γιαηί ζε ανηίθεηη περίπηωζη εκηός απ ηον κίνδσνο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

74 καηαζηροθής ηοσ ζσζηήμαηος, δηλαδή να γεμίζει ο τώρος με νερό ποσ θα έτει αποηέλεζμα ηην καηαζηροθή ηων μητανημάηων). Όλνκα : S3 Σίηινο : ζεξκνθξαζία γηα εθηφο νξίσλ ηηκέο ελεκέξσζε web interface θαη display. Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 1. Ση ζα γίλεη αλ δελ δνπιέςεη ζσζηά ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ; 2. Ση ζα γίλεη αλ ν αηζζεηήξαο ζπάζεη ή θαηαζηξαθεί; 3. Ση ζα γίλεη αλ δελ ελεκεξσζεί ην web interface; Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο ησλ ξεπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην αηζζεηήξην θαη επίζεο έιεγρνο ζήκαηνο ηεο εμφδνπ ηνπ αηζζεηεξίνπ (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1). 2. Έιεγρνο κελπκάησλ ηεο LCD. 3. Έιεγρνο κελπκάησλ ζην web interface. 4. σζηή ζέζε αηζζεηήξα θαη επαλαηνπνζέηεζε. 5. Μέξνο ηεο ζπληήξεζεο ζα είλαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαθφπηε ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ. 6. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νζφλεο. (Σε περίπηωζη ποσ βρεθεί κάποιο λάθος, θα πρέπει να ενημερωθεί αμέζως ο ηετνικός, γιαηί ζε ανηίθεηη περίπηωζη εκηός απ ηον κίνδσνο καηαζηροθής ηοσ ζσζηήμαηος, μπορεί να μην έτοσμε ηο επιθσμηηό αποηέλεζμα, δηλαδή alarm θερμοκραζίας με κίνδσνο σπερθέρμανζης ηων μητανημάηων). Όλνκα : S4 Σίηινο : Με ηελ χπαξμε θίλεζεο ζην ρψξν λα ελεκεξψλεηαη ην display Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 1. Ση ζα γίλεη αλ δελ δνπιέςεη ζσζηά ν αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θίλεζεο ; 2. Ση ζα γίλεη αλ ν αηζζεηήξαο ζπάζεη ή θαηαζηξαθεί; Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

75 Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο ησλ ξεπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην αηζζεηήξην θαη επίζεο έιεγρνο ζήκαηνο ηεο εμφδνπ ηνπ αηζζεηεξίνπ (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1). 2. Έιεγρνο κελπκάησλ ηεο LCD. 3. σζηή ζέζε αηζζεηήξα θαη επαλαηνπνζέηεζε. 4. Μέξνο ηεο ζπληήξεζεο ζα είλαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δηαθφπηε ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπ. 5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νζφλεο. 6. Δληαηηθφο έιεγρνο κφλσζεο θαισδίσλ θαη θπθισκάησλ. 7. Δληαηηθφο έιεγρνο εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο πιαθέηαο, θαζψο θαη ηελ κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ. (Και εδώ ο ελεγκηής πρέπει να κάνει ζτολαζηικά ηην δοσλειά ηοσ και να ενημερώζει αμέζως ηων σπεύθσνο ηοσ hardware για ηην αποθσγή ζημανηικών λαθών) Όλνκα : S5 Σίηινο : πιήθηξν Open Gate άλνηγκα πφξηαο. Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 1. Ση ζα γίλεη αλ δελ αλνίμεη ε πφξηα; 2. Ση ζα γίλεη αλ δελ ελεκεξσζεί ην web interface; 3. Ση ζα γίλεη αλ θάπνηα pins είλαη απνζπλδεκέλα; Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο αλζεθηηθψλ θνιιήζεσλ θαηά ηελ ζχλδεζή server micro. 2. Έιεγρνο ζήκαηνο πξνο ηελ πιαθέηα (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1). 3. Δληαηηθφο έιεγρνο εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο πιαθέηαο, θαζψο θαη ηελ κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

76 (Σε περίπηωζη ποσ βρεθεί κάποιο λάθος, θα πρέπει να ενημερωθεί αμέζως ο ηετνικός.) Όλνκα : S6 Σίηινο : χπαξμε βάξνπο ζην δάπεδν ελεξγνπνίεζε alarm θαη ελεκέξσζε ηνπ web interface. Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 1. Ση ζα γίλεη αλ δελ δνπιέςεη ζσζηά ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ηέζζεξα αηζζεηήξηα ; 2. Ση ζα γίλεη αλ ηα αηζζεηήξηα ζπάζνπλ ή θαηαζηξαθνχλ; 3. Ση ζα γίλεη αλ δελ ελεκεξσζεί ην web interface; Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο ησλ ξεπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην αηζζεηήξην θαη επίζεο έιεγρνο ζήκαηνο ηεο εμφδνπ ηνπ αηζζεηεξίνπ (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1). 2. Έιεγρνο κελπκάησλ ηεο LCD. 3. Έιεγρνο κελπκάησλ ζην web interface. 4. σζηή ζέζε αηζζεηήξα θαη επαλαηνπνζέηεζε. 5. Μέξνο ηεο ζπληήξεζεο ζα είλαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαθφπησλ ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπο. 6. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νζφλεο. (Σε περίπηωζη ποσ βρεθεί κάποιο λάθος, θα πρέπει να ενημερωθεί αμέζως ο ηετνικός, γιαηί ζε ανηίθεηη περίπηωζη εκηός απ ηον κίνδσνο κλοπής ή καηαζηροθής ηων μητανημάηων από δολιοθθορά). Όλνκα : S7 Σίηινο : πιήθηξν Reset επαλεθθίλεζε ζπζθεπψλ computer room. Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

77 1. Ση ζα γίλεη αλ δελ θάλνπλ νη ζπζθεπέο επαλεθθίλεζε; 2. Ση ζα γίλεη αλ θάπνηα pins είλαη απνζπλδεκέλα; Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο αλζεθηηθψλ θνιιήζεσλ θαηά ηελ ζχλδεζή server micro. 2. Έιεγρνο ζήκαηνο πξνο ηελ πιαθέηα (ινγηθφ 0 θαη ινγηθφ 1). (Σε περίπηωζη ποσ βρεθεί κάποιο λάθος, θα πρέπει να ενημερωθεί αμέζως ο ηετνικός.) Όλνκα : S8 Σίηινο : Δπηθνηλσλία ηεο θάκεξαο κε ην web interface Πεξηπηψζεηο Σεζη Δηθαζίεο ιαζψλ: 3. Ση ζα γίλεη αλ δελ δνπιέςεη ζσζηά ε θάκεξα ; 4. Ση ζα γίλεη αλ έρεη πξφβιεκα ε usb ζχξα ηνπ server; Γηαδηθαζίεο Σεζη: 1. Έιεγρνο ησλ ξεπκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θάκεξα. 2. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θάκεξαο. 3. Δληαηηθφο έιεγρνο κφλσζεο θαισδίσλ θαη θπθισκάησλ. 4. Δληαηηθφο έιεγρνο εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο πιαθέηαο, θαζψο θαη ηελ κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ. (Και εδώ ο ελεγκηής πρέπει να κάνει ζτολαζηικά ηην δοσλειά ηοσ και να ενημερώζει αμέζως ηων σπεύθσνο ηοσ hardware για ηην αποθσγή ζημανηικών λαθών). Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

78 5.4 Έιεγρνο ηνπ Software. Ο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν θιεηζηνχ θνπηηνχ θαηά ηνλ νπνίν ειέγρνληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο έλα πξνο έλα φια ηα επηκέξνπο θνκκάηηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ έιεγρν αλνηρηνχ θνπηηνχ θαηά ηνλ νπνίν ειέγρεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ κέζα ζηνλ θψδηθα Έιεγρνο θιεηζηνχ θνπηηνχ Ο έιεγρνο θιεηζηνχ θνπηηνχ αθνξά ζηνπο παξαθάησ 7 ειέγρνπο πνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο 7 πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. TEST 1 Δλεξγνπνίεζε αηζζεηεξίνπ θαπλνχ. TEST 2 Με ηελ χπαξμε λεξνχ ζην computer room λα μεθηλάεη ε αληιία θαη λα ελεκεξψλεηαη ην web interface. TEST 3 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο γηα εθηφο νξίσλ ηηκέο ελεκεξψλνληαο web interface θαη display. TEST 4 Με ηελ χπαξμε θίλεζεο ζην ρψξν λα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα ην display. TEST 5 Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Open Gate απφ ην web interface λα αλνίγεη ε πφξηα ηνπ computer room θαη λα ελεκεξψλεη ηελ ζειίδα. TEST 6 Με ηελ χπαξμε βάξνπο ζην δάπεδν ηνπ computer room λα ππάξμεη alarm θαη ελεκέξσζε ηνπ web interface. TEST 7 Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Reset απφ ην web interface λα επαλεθθηλνχλ φιεο νη ζπζθεπέο ηνπ computer room. TEST 8 Δπηθνηλσλία ηεο θάκεξαο κε ην web interface. TEST 9 Έιεγρνο θηιηθνχ interface. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

79 TEST 1 Δλεξγνπνίεζε αηζζεηεξίνπ θαπλνχ. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Μεηά ηελ είζνδν θαπλνχ ζηνλ αηζζεηήξα ελεξγνπνίεζε ηνπ. ΔΙΟΓΟΙ Αηζζεηεξίνπ θαπλνχ. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Δκθάληζε ζην display Smoke Detection, ελεξγνπνίεζε ερεηηθνχ alarm. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. TEST 2 Με ηελ χπαξμε λεξνχ ζην computer room λα μεθηλάεη ε αληιία θαη λα ελεκεξψλεηαη ην web interface. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Με ηελ αλίρλεπζε λεξνχ εθθίλεζε ηεο αληιίαο. ΔΙΟΓΟΙ Δπαθέο αηζζεηεξίνπ πγξαλίρλεπζεο. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ξεθηλάεη ε αληιία θαη λα ελεκεξψλεηαη ην display Water Detected θαη ην web interface. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

80 TEST 3 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο γηα εθηφο νξίσλ ηηκέο ελεκεξψλνληαο web interface θαη display. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ΔΙΟΓΟΙ Αηζζεηήξην ζεξκφθξαζίαο. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Δλεκέξσζε web interface θαη display. Αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεηαμχ βαζκψλ Κειζίνπ εκθάληζε κελχκαηνο Normal, αιιηψο εκθάληζε κελχκαηνο Alarm. Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. TEST 4 Με ηελ χπαξμε θίλεζεο ζην ρψξν λα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα ην display. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Ύπαξμε θίλεζεο ζην ρψξν. ΔΙΟΓΟΙ Αληρλεπηήο θίλεζεο. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Μήλπκα ζην display Motion Detected ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

81 TEST 5 Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Open Gate απφ ην web interface άλνηγκα πφξηαο ηνπ computer room θαη ελεκέξσζε ζειίδαο. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Πιήθηξν Open Gate γηα άλνηγκα πφξηαο computer room. ΔΙΟΓΟΙ Sever, web interface. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Open Gate απφ ην web interface άλνηγκα πφξηαο ηνπ computer room θαη ελεκέξσζε ζειίδαο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. TEST 6 Ύπαξμε βάξνπο ζην δάπεδν ηνπ computer room, alarm θαη ελεκέξσζε ηνπ web interface. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Γηα ιφγνπο ζηαζεξφηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο ην φιν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ρακειφ θέληξν βάξνπο. ΔΙΟΓΟΙ Αηζζεηήξηα βάξνπο (4 πηεδνειεθηξηθνί δηαθφπηεο). ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Μήλπκα ζην display Weigh Detected θαη ην web interface εκθαλίδεη θαηάζηαζε alarm. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

82 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. TEST 7 Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Reset web interface λα επαλεθθίλεζε ζπζθεπψλ. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Πιήθηξν Reset γηα επαλεθθίλεζε ζπζθεπψλ computer room. ΔΙΟΓΟΙ Sever, web interface. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Με ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Reset απφ ην web interface επαλεθθίλεζε ζπζθεπψλ ηνπ computer room θαη ελεκέξσζε ζειίδαο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. TEST 8 Δπηθνηλσλία ηεο θάκεξαο κε ην web interface. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ Δπηθνηλσλία ηεο θάκεξαο κε ην web interface. ΔΙΟΓΟΙ USB θάκεξα. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

83 ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Μεηαθνξά εηθφλαο απφ computer room ζην web interface. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. TEST 9 Έιεγρνο θηιηθνχ interface. ΔΓΚΤΡΗ ΚΛΑΗ ηελ νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εκθαλίδεηαη απιφ θαη εχρξεζην κελνχ. Θα ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. ΔΙΟΓΟΙ Η επηινγή ηνπ ρξήζηε. ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηελ νζφλε θαη ζην web interface. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Θεηηθφ. ΑΠΟΓΟΥΗ Θεηηθή. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

84 5.4.2 Έιεγρνο αλνηxηνχ θνπηηνχ Κιήζε ηεο πλάξηεζεο define char Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο byte i,a; a=(char_code<<3) 0x40; for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,* pc++); } πλάξηεζε νξηζκνχ ηνπ ραξαθηήξα πνπ θηηάμακε (ζχκβνιν ζεξκνθξαζίαο ζε βαζκνχο θειζίνπ) ΟΚ Κιήζε ηεο πλάξηεζεο intro lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Control Room "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" STAVROS GAMANIS "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" STAVROS VOULTSIDIS "); delay_ms(1000); } Κιήζε ηεο πλάξηεζεο shutdown if ( PINC.7 == 0 ) { lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("system Shutting Down "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Closing Programs "); delay_ms(320); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("system Shutting Down "); Απνηειέζκαηα εμφδνπ πλάξηεζε εηζαγσγηθψλ κελπκάησλ. Απνηειέζκαηα εμφδνπ πλάξηεζε κελχκαηνο ηεξκαηηζκνχ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Δκθάληζε νλνκάησλ ζπνπδαζηψλ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Δκθάληζε κελπκάησλ ηεξκαηηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο Έιεγρνο ΟΚ Έιεγρνο ΟΚ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

85 lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Saving Files "); delay_ms(220); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("system Shutting Down "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" DONE "); delay_ms(1000); } else {} } Κιήζε ηεο πλάξηεζεο thermokrasia if( (therm>20) && (therm<30) ) { PORTC.0=1; lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_dat a_therm); lcd_putchar(0lcd_put sf("clcd_gotoxy(0,1) ; lcd_putsf(" [ NORMAL ] "); } else { PORTC.0=0; lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_dat a_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); } Απνηειέζκαηα εμφδνπ Aλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεηαμχ ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 20 εψο 30, ζηείιε 1 ζηνλ web server, γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε normal PORTC.0=1 Αιιηψο, ζηείιε 0 ζηνλ server θαη γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm PORTC.0=0 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Aλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεηαμχ ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 20 εψο 30, ζηείιε 1 ζηνλ web server, γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε normal Αιιηψο, ζηείιε 0 ζηνλ server θαη γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm Έιεγρνο ΟΚ ΟΚ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

86 Κιήζε ηεο πλάξηεζεο smoke if ( PINA.2 == 0 ) { PORTB.0=1; PORTB.2=1; lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_dat a_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" SMOKE DETECTED "); // delay_ms(60);} else{ PORTB.0=0; PORTB.2=0;} Απνηειέζκαηα εμφδνπ αλ αληρλεπζεί θαπλφο (PINA.2 ==0) ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θαπλνχ PORTB.0=1 άλνημε ηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ PORTB.2=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη SMOKE DETECTED Αιιηψο, κελ ελεξγνπνίεζεο ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θαπλνχ PORTB.0=1 Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ αλ αληρλεπζεί θαπλφο (PINA.2 ==0) ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θαπλνχ PORTB.0=1 άλνημε ηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ PORTB.2=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη SMOKE DETECTED Αιιηψο, κελ ελεξγνπνίεζεο ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θαπλνχ PORTB.0=1 Έιεγρνο ΟΚ ΟΚ Κιεηζηή πφξηα ηνπ δσκαηίνπ PORTB.2=1 Κιεηζηή πφξηα ηνπ δσκαηίνπ PORTB.2=1 Κιήζε ηεο πλάξηεζεο water Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο if ( PINA.1 == 0 ) { PORTC.1=1; PORTB.5=1 lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_dat a_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" WATER DETECTED delay_ms(60); αλ αληρλεπζεί λεξφ PINA.1 ==0 ζηείιε 1 ζηνλ web server PORTC.1=1 ελεξγνπνίεζε ηελ αληιία PORTB.5=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη WATER DETECTED αλ αληρλεπζεί λεξφ PINA.1 ==0 ζηείιε 1 ζηνλ web server PORTC.1=1 ελεξγνπνίεζε ηελ αληιία PORTB.5=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη WATER DETECTED ΟΚ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

87 else{ PORTC.1=0; PORTB.5=0; } Αιιηψο, ζηείιε 0 ζηνλ web server PORTC.1=0 ηακαηεκέλε ε αληιία PORTB.5=0 Αιιηψο, ζηείιε 0 ζηνλ web server PORTC.1=0 ηακαηεκέλε ε αληιία PORTB.5=0 ΟΚ Κιήζε ηεο πλάξηεζεο weight Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο if ( PINA.3 == 0 ) { PORTC.2=1; lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_dat a_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" WEIGHT DETECTED "); delay_ms(60); αλ αληρλεπζεί βάξνο PINA.3 ==0 ζηείιε 1 ζηνλ web server PORTC.2=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη WEIGHT DETECTED αλ αληρλεπζεί βάξνο PINA.3 ==0 ζηείιε 1 ζηνλ web server PORTC.2=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη WEIGHT DETECTED ΟΚ } else{ PORTC.2=0;} ζηείιε 0 ζηνλ web server PORTC.2=0 ζηείιε 0 ζηνλ web server PORTC.2=0 ΟΚ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

88 Κιήζε ηεο πλάξηεζεο move Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο if ( PINA.4 == 0 ) { PORTB.1=1; lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_dat a_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" MOTION DETECTED "); delay_ms(60); } αλ αληρλεπζεί θίλεζε PINA.4 ==0 ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θίλεζεο PORTΒ.1=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη ΜΟΣΙΟΝ DETECTED αλ αληρλεπζεί θίλεζε PINA.4 ==0 ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θίλεζεο PORTΒ.1=1 γξάςε temperature : ζην display γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm θαη ην γξάκκα C. Άιιαμε γξακκή γξάςε alarm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" θαη ΜΟΣΙΟΝ DETECTED ΟΚ else{ PORTB.1=0;} Αιιηψο, κελ ελεξγνπνίεζεο ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θίλεζεο PORTΒ.1=0 Αιιηψο, κελ ελεξγνπνίεζεο ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θίλεζεο PORTΒ.1=0 ΟΚ Κιήζε ηεο πλάξηεζεο panic_button Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο if ( PINA.6 == 0 ) PORTB.4=1 else{ PORTB.4=0;} } PORTB.4=1 Αλ παηεζεί ην θνπκπί παληθνχ ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ θνπκπηνχ παληθνχ. ΟΚ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

89 Κιήζε ηεο πλάξηεζεο reset Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο if ( PINA.7 == 0 PORTB.3=1 else{ PORTB.3=0;} } PORTB.3=1 Αλ δσζεί εληνιή γηα reset ηνπ control room θάλε reset ζηα κεραλήκαηα ηνπ δσκαηίνπ. ΟΚ Κιήζε ηεο πλάξηεζεο main Απνηειέζκαηα εμφδνπ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα εμφδνπ Έιεγρνο PORTA=0x00; DDRA=0x00; PORTB=0x00; DDRB=0xFF; PORTC=0x00; DDRC=0x7F; PORTD=0x00; DDRD=0x00; TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; GICR =0x00; MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; GIFR=0x00; ACSR=0x80; SFIOR=0x00; ADCSRA=0x8E; lcd_init(20); ADMUX=ADC_VREF_TYPE; Αξρηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ. Γήισζε αξηζκνχ ραξαθηήξσλ ηεο lcd αξρηθνπνίεζε ηνπ ADC Αξρηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ. Γήισζε αξηζκνχ ραξαθηήξσλ ηεο lcd αξρηθνπνίεζε ηνπ ADC OK Έιεγρνο επηηπρήο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

90 5.5 Γεληθφ ζρέδην ηεζη hardware Αθνινπζεί ην γεληθφ ζρέδην ειέγρνπ ηνπ Hardware, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα γίλεη ν έιεγρνο ζηαδηαθά. Γηα ηελ απνθπγή ιαζψλ ηα νπνία ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Project), αιιά θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο, ζα πξέπεη ηα ζεκεία ηα νπνία θξίλνληαη φηη είλαη εςαίζθηηα λα ηεθκεξηψλνληαη θαη λα πεξηγξάθνληαη ζσζηά. Η ηήξεζε ηφζν ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη φισλ ησλ άιισλ παξακέηξσλ ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ απνιαβή ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο θνπφο ηνπ Σεζη Σν γεληθφ ζρέδην ηνπ Hardware γίλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηέινο ηνλ έιεγρν φζνλ αθνξά ην κεραλνινγηθφ κέξνο ηνπ control room. Δίλαη ζσζηφ λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ην Hardware παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε ζσζηή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη ζπκπεξαίλεηαη φηη ζην γεληθφ ζρέδην Hardware ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ζρνιαζηηθά φια απηά ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ πινπνίεζε θαη αθνξνχλ ην ειεθηξνληθφ, ειεθηξνινγηθφ θαη κεραλνινγηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ιφγσ ιαζψλ ζηα ηξία παξαπάλσ κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη : i. Αμηνπηζηία (Reliability), ιεηηνπξγηθφηεηα (functionalism) θαη απνδνηηθφηεηα (efficiency) ησλ ηξηψλ κεξψλ ηνπ Hardware. ii. Έιεγρνο ησλ ηξηψλ κεξψλ ηνπ Hardware (κεραλνινγηθφ, ειεθηξνινγηθφ, ειεθηξνληθφ) πξηλ ηελ ζπλέλσζε ηνπο (π.ρ. νινθιεξσκέλσλ, LEDs, LCD θ.ν.θ.), έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ην θάζε κέξνο μερσξηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. iii. Η επηξξνή ησλ κεξψλ ηνπ Hardware ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο πγξαζία, εθθσθαληηθφο ζφξπβνο, θζνξά Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

91 απφ αιάηη ζηελ αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θ.α.. iv. πλέλσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο κε ηα ειεθηξνινγηθά ζηνηρεία. v. Καηά ηελ ζπλέλσζε ησλ κεραλνινγηθψλ εμαξηεκάησλ. vi. Αληνρή ηνπ εμνπιηζκνχ, ζε ζπλζήθεο πίεζεο(stress Test). vii. Δπηινγή θαηάιιεινπ πιηθνχ Πξνζέγγηζε / Μέζνδνο Ο έιεγρνο ζα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ γεληθνχ ζρεδίνπ ηεζη ηνπ Hardware, ηα νπνία είλαη : Δηθαζίεο ιαζψλ Γηαδηθαζίεο Σεζη Έιεγρνο Ηιεθηξνινγηθψλ Μεξψλ Σν πην βαζηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ζην ειεθηξνληθφ θχθισκα. Οπφηε ν έιεγρνο ζηα ειεθηξνινγηθά κέξε ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη ζρνιαζηηθφο. Έηζη γηα αξρή ζα ειεγρζνχλ φια ηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ην ειεθηξνινγηθφ κέξνο (ηξνθνδνηηθά, κεηαζρεκαηηζηέο) Έιεγρνο Ηιεθηξνληθψλ Μεξψλ Έλα αθφκα βαζηθφηαην κέξνο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία. Έηζη θαη εθεί ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο ζηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία (δηφδνπο, ηξαλδίζηνξ, αηζζεηήξην, δηαθφπηεο, LED, LCD,) Έιεγρνο Μεραλνινγηθψλ Μεξψλ Δθεί ζα ειεγρζνχλ φια ηα κεραλνινγηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

92 5.5.6 Κξηηήξηα Σεξκαηηζκνχ Λφγσ ηνπ φηη ν κεραληθφο, ειεθηξνληθφο θαη ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο απνηειεί έλα κέξνο ελφο control room ζα πξέπεη ν έιεγρνο λα γίλεη ζρνιαζηηθφο γηα ηελ απνθπγή ηπρψλ ιαζψλ. Έηζη, ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ειέγρνπ ζα γίλεη κφλν φηαλ ην ζχζηεκα ηεξεί φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο Έιεγρνο ζηνηρείσλ Πξηλ ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ζπλέλσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ειεθηξνινγηθνχ κέξνπο κε ην κεραλνινγηθφ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξψηα γηα ηελ ζσζηή ηνπο ιεηηνπξγία ην ειεθηξνληθφ θαη ειεθηξνινγηθφ κέξνο. Γηα λα γίλεη απηφο ν έιεγρνο ζα πξέπεη λα έρνπκε ηελ βνήζεηα νξηζκέλσλ νξγάλσλ. Απηά είλαη : 1. Πνιχκεηξν γηα ηελ κέηξεζε ησλ ηάζεσλ, εληάζεσλ θαζψο θαη ησλ σκηθψλ αληηζηάζεσλ ηνπ θπθιψκαηνο. 2. Καηζαβίδηα δηαθφξσλ ζρεκάησλ. 3. Καιψδηα θαη αθξνδέθηεο. Με ηα παξαπάλσ εξγαιεία ζα γίλεη ε επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο αλ ηεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή Έιεγρνο Λεηηνπξγίαο Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ κεξψλ ηνπ Hardware, ζα γίλεη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα γηα ηελ εχξεζε ιαζψλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο θπζηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηνπο ειεθηξνληθνχο ζνξχβνπο, ηηο ζπλζήθεο ππέξ ιεηηνπξγίαο, έληνλε ζθφλε θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο Λνηπνί Έιεγρνη Δπεηδή νη πιαθέηεο ε νπνίεο έρνπλ πάλσ ηνπ ηα ειεθηξνληθά θχθισκαηα θαζψο θαη ε νζφλε LCD αλαπηχζζνπλ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε ππέξ-ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρεη πεξίπησζε δηάβξσζεο θαη ίζσο θαηαζηξνθήο ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ θαιφ ζα ήηαλ ν θαηαζθεπαζηήο λα Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

93 έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάπνηνπ αλεκηζηήξα πνπ ζα ρηππάεη πάλσ ζηα θπθιψκαηα απηά γηα ηελ απνθπγή ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. Κάηη αθφκα ζεκαληηθφ είλαη ε ζσζηή θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο. ε πεξίπησζε γηα παξάδεηγκα πνπ ε νζφλε LCD πάξεη πεξηζζφηεξν ξεχκα απ ην θαλνληθφ ηφηε κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην βνεζεηηθφ θνπκπί (Reset) γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε απξφζκελεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 5.6 Γνθηκέο Θα πξέπεη επίζεο λα γίλνπλ εθηεηακέλεο ζε βάζνο δνθηκέο γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζν ην ζχζηεκά καο παξάγεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα. Οη δνθηκέο απαληνχλ ζην εξψηεκα: "Θα παξάγεη ην ζχζηεκα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θάησ απφ γλσζηέο ζπλζήθεο;" Οη δνθηκέο καο ζα είλαη αξθεηά ρξνλνβφξεο. Σα δεδνκέλα ησλ δνθηκψλ ζα πξέπεη λα εηνηκαζηνχλ πξνζεθηηθά, λα γίλεη εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη λα γίλνπλ νη αλάινγεο δηνξζψζεηο ζην ζχζηεκα, αθφκα θαη ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο κεξψλ, αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Η δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηξία είδε ελεξγεηψλ: ΓΟΚΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Απνηειείηαη απφ ηε δνθηκή θάζε πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηζηά. ηφρνο κηαο ηέηνηαο δνθηκήο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα πξνγξάκκαηα δελ πεξηέρνπλ ζθάικαηα, ζηφρνο φκσο πνπ είλαη ξεαιηζηηθά αδχλαηνο. Αληίζεηα, απηή ε δνθηκή πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κέζν εληνπηζκνχ ζθαικάησλ θαη λα εζηηάδεη ηελ πξνζπάζεηά ηεο ζην λα βξεη θάζε δπλαηφ ηξφπν αζηνρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μφιηο ζεκεησζεί αζηνρία, ηα πξνβιήκαηα ζα είλαη δπλαηφ λα δηνξζσζνχλ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

94 ΓΟΚΙΜΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Διέγρεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ σο ζπλφινπ. Πξνζπαζεί λα δηαπηζησζεί αλ νη επηκέξνπο ππνκνλάδεο ιεηηνπξγνχλ καδί φπσο αλακέλεηαη θαη αλ ππάξρνπλ αλαθνινπζίεο κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί. ΓΟΚΙΜΗ ΑΠΟΓΟΥΗ Έρεη ζθνπφ ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε φηη ην ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Οη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο κεραληθνχο θαη εμεηάδνληαη απφ ηε δηνίθεζε. 5.7 Σειηθέο Γνθηκέο Απηφ είλαη ην ηειηθφ ζηάδην ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ πξηλ ην ζχζηεκα γίλεη απνδεθηφ γηα ιεηηνπξγηθή ρξήζε. Αθνξά έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (ηα νπνία παξέρεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη φρη κε δεδνκέλα πξνζνκνίσζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζαλ ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Ο έιεγρνο απνδνρήο πνιχ ζπρλά θαλεξψλεη ιάζε θαη παξαιείςεηο ζηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη απαηηήζεηο κπνξεί λα κελ απεηθνλίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο επθνιίεο θαη ηελ απφδνζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ν έιεγρνο κπνξεί λα δείμεη φηη ην ζχζηεκα δελ παξνπζηάδεη ηελ απαηηνχκελε απφδνζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. Έιεγρνο Μνλάδαο Έιεγρνο Module Έιεγρνο Τπνζπζηήκαην ο Έιεγρνο πζηήκαηνο Έιεγρνο Απνδνρήο Έιεγρνο πζηαηηθψλ Έιεγρνο Οινθιήξσζεο Έιεγρνο Υξήζηε ρήκα 5.1 Σα ζηάδηα ειέγρνπ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

95 Ο έιεγρνο απνδνρήο κεξηθέο θνξέο θαιείηαη θαη alpha έιεγρνο. Γηα ηα ζπζηήκαηα επί παξαγγειία (δει. ηα ζπζηήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά γηα έλαλ πειάηε), απηφο ν έιεγρνο ζπλερίδεη κέρξηο ψηνπ απηφο πνπ αλέπηπμε ην ζχζηεκα θαη απηφο πνπ ζα πάξεη ην ζχζηεκα (ν ηειηθφο ρξήζηεο) θηάζνπλ ζε ζπκθσλία φηη ην παξαδηδφκελν ζχζηεκα είλαη κηα απνδεθηή αλαπαξάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ έλα ζχζηεκα πξφθεηηαη λα βγεη ζηελ αγνξά ζαλ έλα πξντφλ ινγηζκηθνχ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ν beta έιεγρνο. Απηφο αθνξά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα αξηζκφ απφ πηζαλνχο πειάηεο νη νπνίνη ζπκθσλνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα θαη λα αλαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ. Απηφ εθζέηεη ην πξντφλ ζε πξαγκαηηθή ρξήζε θαη εκθαλίδεη ιάζε ηα νπνία ίζσο λα κελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά απφ απηή ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ην ζχζηεκα ηξνπνπνηείηαη θαη είηε εθρσξείηαη γηα πεξαηηέξσ beta έιεγρν ή γηα γεληθή πψιεζε. ΕΛΕΓΦΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΦΟΣ MODULE ΕΛΕΓΦΟΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΦΟΣ ΑΠΟΔΟΦΗΣ ΣΦΗΜΑ 19.4 : Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΦΟΥ ρήκα 5.2 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ Γεληθά, ε αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ είλαη: έιεγρνο ζπζηαηηθψλ, έιεγρνο νινθιήξσζεο (integration testing) θαη έιεγρνο απνδνρήο. Όκσο, επεηδή νη αηέιεηεο κπνξεί λα αλαθαιπθζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, απαηηνχλ ηξνπνπνηήζεηο πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζνχλ θαη απηφ ίζσο λα απαηηεί ηελ επαλάιεςε άιισλ ζηαδίσλ ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ. Σα ιάζε ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

96 παξάδεηγκα, κπνξεί λα έξζνπλ ζην θσο ζε έλα κεηέπεηηα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Γη' απηφ ε δηαδηθαζία είλαη επαλαιεπηηθή, κε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αλαηξνθνδνηνχληαη απφ ηειεπηαία ζηάδηα ζε λσξίηεξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ επηδηφξζσζε αηειεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα εηζαρζνχλ ή λα απνθαιπθζνχλ λέεο αηέιεηεο θαη έηζη ν έιεγρνο πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη κεηά απφ θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεσξεηηθά, φια ηα ηεζη πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη κεηά απφ θάζε επηδηφξζσζε θάζε αηέιεηαο. Πξαθηηθά απηφ είλαη πνιχ δαπαλεξφ. Έηζη, ζαλ ηκήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη νη εμαξηήζεηο κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε απηφ ζαλ δεδνκέλν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν έλα ππνζχλνιν απφ φιν ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ γηα λα ειέγμεη φηη ε επηδηφξζσζε ελφο ζπζηαηηθνχ δελ έρεη ραιάζεη άιια κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο. 5.8 Έιεγρνο ζπζηήκαηνο γηα κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο Γνθηκή Έιεγρνο Δπίδνζεο Καηά ηνλ έιεγρν επίδνζεο έγηλε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη φηαλ ν ρξήζηεο ελεξγνπνίεζε ην control room ην ζχζηεκα αληαπνθξίζεθε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ : Απνηειέζκαηα -Αθαξηαία (ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ) άλαςε ε θσηεηλή έλδεημε ηεο νζφλεο θαζψο επίζεο θαη o server θαη ην ζχζηεκα ελεξγνπνηήζεθε ακέζσο. Γνθηκή Έιεγρνο Δπίδνζεο Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζεηεξίσλ ην ζχζηεκα ελεξγνπνηήζεθε αθαξηαία δειαδή: Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

97 Απνηειέζκαηα - Δκθάληζε ζηελ νζφλε ηελ θαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ κέζα ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ. - Δλεξγνπνηήζεθαλ νη θσηεηλέο ελδείμεηο. - Δλεξγνπνηήζεθε ε ερεηηθή εηδνπνίεζε. ηνλ έιεγρν επίδνζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο βιέπνπκε φηη φιεο ε απαηηήζεηο ηθαλνπνηήζεθαλ κεηά απφ ηηο 15~20 δφθηκεο πνπ θάλακε ζην ζχζηεκα θαη ν κέζνο ρξφλνο απφθξηζεο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφο. Γνθηκή Έιεγρνο δεδνκέλσλ Γνθηκάδνληαη ηα αηζζεηήξηα αλάινγα κε ηελ είζνδν ηνπο. Απνηειέζκαηα - Δκθαλίζηεθε ζηελ νζφλε ην αληίζηνηρν κήλπκα ηνπ θάζε αηζζεηεξίνπ. - Δλεξγνπνηήζεθε ε αληίζηνηρε θσηεηλή έλδεημε. Γνθηκή Έιεγρνο αζθάιεηαο ην ζχζηεκα έρνπλ πινπνηεζεί φιεο νη απαηηήζεηο θαη έηζη θαίλεηαη φηη ππάξρεη αξθεηή αζθάιεηα. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

98 Κεθάιαην 6 ο Απνηειέζκαηα-Πξνηάζεηο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

99 6.1 Απνηειέζκαηα δεκηνπξγίαο project Η δεκηνπξγία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ πνιχ ρξήζηκε γηα καο, θαζψο κάζακε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο βαζηθέο (θαη φρη κφλν) έλλνηεο ειεθηξνληθψλ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ. Δμαζθεζήθακε ζηελ θαηαζθεπή πνιχπινθσλ ειεθηξνληθψλ πιαθεηψλ, ζηε θαηαζθεπή καθέηαο κε ηε ρξήζε plexiglass, γλσξίζακε ηνλ κηθξνειεγθηή ATMEGA8535, πσο δνπιεχεη θαη πσο πξνγξακκαηίδεηαη. Δίδακε ηηο ινγηθέο κνλάδεο ελφο Η/Τ, πσο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, εγθαηαζηήζακε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows XP θαη «αλεβάζακε» ηελ ηζηνζειίδα πνπ ειέγρεη θαη επελεξγεί πάλσ ζην computer room. Έηζη νινθιεξψζακε γηα ηα δηθά καο δεδνκέλα έλα κεγάιν project κέζα ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη άκηιιαο. Πηζηεχνπκε φηη είλαη κηα εκπεηξία πνπ θάζε ζπνπδαζηήο πξέπεη λα πεξάζεη. 6.2 πνπδαηφηεηα ησλ computer rooms ηηο εκέξεο καο, ην computer room είλαη ε θαξδηά κηαο επηρείξεζεο θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ, πέξαλ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ε απψιεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνβεί αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή γηα κηα επηρείξεζε. Η κε έγθαηξε αληηκεηψπηζε επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πέξαλ ηεο απψιεηαο ηνπ computer room, ελέρεη θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα ιφγσ ησλ ηνμηθψλ θαη δηαβξσηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαχζε πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, πιηθψλ απφ PVC, θαισδίσλ θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ, πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε έλα computer room. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

100 6.3 Μειινληηθέο επεθηάζεηο ησλ computer rooms Η κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ελφο Computer Room είλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη απαηηεηηθή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν ηξφπνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο λα αιιάδεη πξνο ην θαιχηεξν. Δπίζεο ην θφζηνο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ θαηαζθεπή ελφο computer room, αθνχ ε πνηφηεηα θαη ην πιήζνο ησλ δπλαηνηήησλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα δηαζέζηκα ρξήκαηα. Απφ ηα παξαπάλσ κειινληηθέο επεθηάζεηο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ project ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: - Πεξηκεηξηθφο ζπλαγεξκφο κε ηε ρξήζε laser. - Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ησλ κεραλεκάησλ, ρξήζε SMS κέζσ GSM modem. - Απηνκαηηζκφο ζχξαο κε αζχξκαην έιεγρν. - Αλίρλεπζε ηαπηφηεηαο πξνζσπηθνχ, κέζσ RFID ή Μαγλεηηθήο θάξηαο ή δηαπίζηεπζεο κε Bar-Code ή κε δαθηπιηθφ απνηχπσκα. - Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα. - Απηνκαηηζκφο εηδνπνίεζεο πξψησλ βνεζεηψλ ( αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή ) ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. - Καηαγξαθή Βίληεν ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί θίλεζε ζην ρψξν ηνπ control room. - Αλαβάζκηζε ηνπ server κε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο. - Γπλαηφηεηα Back-Up ηξνθνδνζίαο ηνπ control Room κέζσ ups, ζπζζσξεπηψλ, θσηνβνιηαηθψλ πάλειο. - Πεξηζζφηεξνη είζνδνη έμνδνη ζην web Interface. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

101 6.3.1 Πεξηκεηξηθφο ζπλαγεξκφο κε ηε ρξήζε laser Πεξηκεηξηθά ηνπ computer room ζα κπνξνχζε λα κπεη ζπλαγεξκφο κε αηζζεηήξεο laser, φπνπ ζα είρακε έιεγρν γηα ην αλ θάπνηνο (άλζξσπνο ή δψν) πιεζηάδεη ην ρψξν. Ο πεξηκεηξηθφο ζπλαγεξκφο ζα απελεξγνπνηνχληαλ κε ηειερεηξηζκφ ή κέζσ ηνπ web interface. Η ηξνθνδνζία ζα γηλφηαλ κε ups Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ησλ κεραλεκάησλ, ρξήζε SMS κέζσ GSM modem Σν ζχζηεκα απηνκάηνπ ειέγρνπ, ηειερεηξηζκνχ θαη ηειεεηδνπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο bus κε ελζσκαησκέλν GSM modem θαη λα επηηξέπεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαηαλαιψζεσλ (πφξηα computer room, αηζζεηήξην θαπλνχ, αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο θιπ). χλδεζε κε ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ππξαλίρλεπζεο γηα απνζηνιή κελπκάησλ SMS ζε πξνεπηιεγκέλνπο αξηζκνχο (ζχζηεκα δηπιήο εηδνπνίεζεο γηα πξφζζεηε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ζηαζεξήο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο) Απηνκαηηζκφο ζχξαο κε αζχξκαην έιεγρν Σν άλνηγκα ηεο ζχξαο ηνπ computer room ζα γίλεηαη κε αζχξκαην έιεγρν κε ηελ ρξήζε ξαδηνθπκάησλ RF Αλίρλεπζε ηαπηφηεηαο πξνζσπηθνχ, κέζσ RFID ή Μαγλεηηθήο θάξηαο ή δηαπίζηεπζεο κε Bar-Code ή κε δαθηπιηθφ απνηχπσκα Γηα ηελ είζνδν ελφο αηφκνπ ζην computer room ρξεηάδεηαη εμνπζηνδφηεζε, απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο ηαπηφηεηαο. Η ρξήζε ηερλνινγίαο RFID είλαη ε ηδαληθφηεξε, ε πην ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή αιιά κε ζρεηηθά πςειφ θφζηνο. Απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο αληηθεηκέλσλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ, είλαη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ bar-code. Η καγλεηηθή θάξηα Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

102 απνηειεί νηθνλνκηθφηεξε ιχζε απφ απηή ηνπ RFID αιιά φρη ηφζν αζθαιήο. Σέινο ε ζπζθεπή αλαγλψξηζεο δαθηπιηθνχ απνηππψκαηνο είλαη επίζεο κηα αμηφπηζηε ιχζε κε ζρεηηθά ρακειφ πιένλ θφζηνο Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαη δηαηήξεζήο ηεο ζηα επηζπκεηά επίπεδα Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, θαη κε ηελ ρξήζε εθεδξηθψλ air-condition ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ πξψηνπ Απηνκαηηζκφο εηδνπνίεζεο πξψησλ βνεζεηψλ ( αζηπλνκία, ππξνζβεζηηθή ) ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο. Δζσηεξηθή ηειεθσληθή κνλάδα, ηθαλή λα απνζεθεχζεη ηειεθσληθνχο αξηζκνχο θαη ζπλδέζεηο πξνο Κέληξα Λήςεο εκάησλ (κέζσ πξσηνθφιινπ CID), λα ελεξγνπνηήζεη ακθίδξνκε ηειεθσληθή επαθή. Οη ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζην εκπφξην δέρνληαη εληνιέο απνκαθξπζκέλνπ νπιηζκνχ θαη απελεξγνπνίεζεο, ειέγρνπ ζπζθεπψλ απηνκαηηζκνχ θαη παξνπζηάδνπλ αξρείν γεγνλφησλ Καηαγξαθή Βίληεν ζε πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν ηνπ control room Σνπνζέηεζε θάκεξαο παξαθνινχζεζεο (κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αζπξφκαπξεο ή έγρξσκεο), γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ, κε ζχλδεζε ζε MONITOR εηθνζηηεηξάσξεο πξνβνιήο. Έηζη έρνπκε εηθφλα ζην ρψξν 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ επηπιένλ ρψξνη κε ρξήζε εηδηθψλ ζπζθεπψλ switch (πνιπδηαθνπηψλ) φπνπ κπνξνχλ λα «γπξλάλε» ηηο θάκεξεο κηα-κηα κε ζπγθεθξηκέλν πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ή λα ππάξρεη ηαπηφρξνλε πξνβνιή έσο 4 θάκεξεο ζε κηα νζφλε κε ρξήζε δηαρσξηζηή (quad). ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε γηα κεηάδνζε εηθφλαο ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν ζεκείν γίλεηαη ρξήζε γξακκήο ADSL γηα Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

103 ηελ κεηάδνζε data απφ ην video server ή DVR κέζσ δηαδηθηχνπ ζε φινλ ηνλ θφζκν. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε ρξήζε Η/Τ ζηαζεξνχ ή θνξεηνχ κε ζχλδεζε ζην αζχξκαην δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν. Γηα λα ππάξμεη εηδνπνίεζε φηαλ αληρλεπηεί θίλεζε ζε έλαλ επηηεξνχκελν ρψξν ρξεηάδεηαη PC BASED DVR ή θάκεξα IP (δηθηπαθή), νξίδνπκε ηα ζεκεία πνπ ζα θαιχπηεη ν αληρλεπηήο θίλεζεο ηεο θάκεξαο ή ηνπ PC BASED DVR θαη επηιέγνπκε αλ ζα καο εηδνπνηεί κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε θιήζε ζην θηλεηφ ηειέθσλν. Δίλαη επίζεο δπλαηή θαη ε απνζηνιή θσηνγξαθηψλ κε ηα ηειεπηαία ζπκβάληα Αλαβάζκηζε ηνπ server κε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο Η δηαρείξηζε ηνπ φινπ project εθηφο απφ ηνλ κηθξνειεγθηή γίλεηαη θαη απφ ηνλ server, έηζη έλα κεγαιχηεξν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζα βνεζνχζε ζηελ ηαρχηεξε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ αδηάιεηπηε απνζηνιή ηεο εηθφλαο θαη γεληθφηεξα ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ηνπ computer room Γπλαηφηεηα Back-Up ηξνθνδνζίαο ηνπ control Room κέζσ ups, ζπζζσξεπηψλ, θσηνβνιηαηθψλ πάλειο Σν UPS, αξρηθά ησλ ιέμεσλ Uninterruptible Power Supply (Αδηάιεηπηε Παξνρή Δλέξγεηαο), είλαη κηα ζπζθεπή πνπ παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο. Πνιιέο θνξέο αζθαιίδεη ηηο ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο απφ ππεξηάζεηο ή ρακειέο ηάζεηο, ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο "θηιηξάξεη" ην ξεχκα έηζη ψζηε λα έρεη ηελ ζσζηή ζπρλφηεηα (50 Hz - 60 Hz). Σν UPS έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ηελ έλαξμε κηαο βνεζεηηθήο γελλήηξηαο, κέρξη λα έξζεη ην ξεχκα ή κέρξη λα γίλεη αζθαιήο ηεξκαηηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζε απηφ. Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη ζην computer room είλαη Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

104 απαξαίηεηε ε ρξήζε UPS, αθνχ πηζαλφλ ν απφηνκνο ηεξκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκίεο, απψιεηα δεδνκέλσλ ή θαη θαηαζηξνθή θάπνησλ ππνζπζηεκάησλ Πεξηζζφηεξνη είζνδνη έμνδνη ζην web Interface O server ζπλδέεηαη κε ηνλ ATMEGA8535 ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο εηζφδνπο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, βάξνο θαη θαηάζηαζε ζχξαο) θαη δχν εμφδνπο (reset θαη άλνηγκα ζχξαο), ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ε επηθνηλσλία server θαη κηθξνειεγθηή αλ θαηαξγνχζακε ηελ παξάιιειε ζχξα πνπ πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηεπαθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο π.ρ. αζχξκαηε ζχλδεζε θαζψο θη αλ ρξεζηκνπνηνχζακε κηθξνειεγθηή κε πεξηζζφηεξεο πφξηεο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

105 Βηβιηνγξαθία ρεδίαζε πζηεκάησλ Μηθξνεπεμεξγαζηψλ, Γ. Πνγαξίδε, Δθδφζεηο Γθηνχξδαο, ρεδίαζε Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, Γ. Πνγαξίδε, Δθδφζεηο Ίσλ, Δλζσκαησκέλα πζηήκαηα Ο Μηθξνειεγθηήο AVR, Γ. Πνγαξίδε, ππφ έθδνζε, Δθδφζεηο Γθηνχξδαο. Σερλνινγία πζηεκάησλ Βαζηζκέλσλ ε Τπνινγηζηέο, Δ. Νηθνιαξφπνπινπ, Σ.Δ.Ι Καβάιαο, Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ ΙΙ, Αηθ. Μαξηλάγε, Σ.Δ.Ι Καβάιαο Πξνγξακκαηηζκφο κε ηε Γιψζζα C++ Μέξνο Α, Θ. Αιεβίδνπ, Σ.Δ.Ι Καβάιαο, Πξνγξακκαηηζκφο κε ηε Γιψζζα C++ Μέξνο Β, Θ. Αιεβίδνπ, Σ.Δ.Ι Καβάιαο, Ηιεθηξνληθή Βηβιηνγξαθία Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

106 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΚΩΓΙΚΑ CONTROL ROOM /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V Standard Automatic Program Generator Copyright Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. Project : Version : Date : 6/1/2010 Author : d Company : d Comments: Chip type : ATmega8535 Program type : Application Clock frequency : 4, MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 *****************************************************/ #include <mega8535.h> #include <delay.h> #include <stdlib.h> //βηβιηνζήθε κηθξνεπεμεξγαζηή //βηβιηνζήθε θαζπζηεξήζεσλ // βηβιηνζήθε εληνιψλ - πξάμεσλ // Alphanumeric LCD Module functions #asm.equ lcd_port=0x12 ;PORTD ζηελ Port D #endasm #include <lcd.h> #define ADC_VREF_TYPE 0x00 level int adc_data=0; unsigned int i=0; //αξρή θψδηθα assembly //δήισζε πφξηαο γηα LCD //ηέινο θψδηθα assembly //βηβιηνζήθε LCD //αξρηθνπνίεζε ADC input //δήισζε κεηαβιεηψλ //adc δεδνκέλα Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

107 float therm=0; char lcd_adc_data_therm[7]; typedef unsigned char byte; //βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο //κεηαβιεηέο ζε char /* table for the user defined character arrow that points to the top right corner */ flash byte char0[8]={ 0b , 0b , // πίμει αλά πίμει θαηαζθεπή ραξαθηήξα 0b , // ζπλάξηεζε θαηαζθεπήο ραξαθηήξσλ θαηαζθεπή 0b // ραξαθηήξα θχθινπ γηα 0b , // βαζκνχο θειζίνπ ε θαη γσληαθέο κνίξεο... 0b , 0b , 0b ,}; /* function used to define user characters */ void define_char(byte flash *pc,byte char_code) ραξαθηήξα πνπ θηηάμακε { byte i,a; ρξεζηκνπνηήζνπκε a=(char_code<<3) 0x40; for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++); } //ζπλάξηεζε νξηζκνχ ηνπ //κπνξνχκε λα ηνλ void intro(void){ κελχκαηνο //ζπλάξηεζε εηζαγσγηθνχ lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Control Room "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" STAVROS GAMANIS "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" STAVROS VOULTSIDIS "); delay_ms(1000); Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

108 lcd_clear(); //κελχκαηα loading...θαζπζηέξεζε εθθίλεζεο lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); //έηνηκνο ν ππνινγηζηήο... lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

109 lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading Files "); delay_ms(100); lcd_clear(); Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

110 lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading O/S "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading O/S "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading O/S "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading O/S "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

111 lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Loading O/S "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf("loading Applications "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf("loading Applications "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf("loading Applications "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf("loading Applications "); delay_ms(100); lcd_clear(); Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

112 lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf("loading Applications "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf("loading Applications "); delay_ms(100); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Server Start-Up "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" System Ready "); delay_ms(1000); } //ηέινο εηζαγσγήο... void shutdown(void){ //ζπλάξηεζε κελχκαηνο ηεξκαηηζκνχ... if ( PINC.7 == 0 ) { lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("system Shutting Down "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

113 lcd_putsf(" Closing Programs "); delay_ms(320); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("system Shutting Down "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" Saving Files "); delay_ms(220); lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("system Shutting Down "); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" Please Wait "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf(" "); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" DONE "); delay_ms(1000); } else {} } //ηέινο ηεξκαηηζκνχ... // ADC interrupt service routine //δηαθνπή ηνπ 'αλαινγηθνχ ζε ςεθηαθφ' κεηαηξνπέα interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void) { adc_data=adcw; //βάιε ηελ ηηκή πνπ θαηαγξάθεηο ζηελ adc_data delay_ms(1); //θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο δεηγκαηνιεςίαο 1 ms... ADCSRA =0x40; //δηάβαζε ηελ αλαινγηθή είζνδν απφ ην pin 0 }//ADC Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

114 void thermokrasia(void) { ADCSRA =0x40; //δηαβάδεη απφ ηελ πφξηα A PIN 0 ηελ είζνδν therm=adc_data /20; //κεηαηξνπή ηεο ηηκήο εηζφδνπ ζε βαζκνχο θειζίνπ. ftoa(therm,0,lcd_adc_data_therm); //κεηαηξνπή ζε char γηα λα κπνξέζεη λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε if( (therm>20) && (therm<30) ) επηηξεπηψλ νξίσλ { PORTC.0=1; //αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεηαμχ ησλ //WEB // ζηείιε 1 ζηνλ web server θαη... lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); //γξάςε temperature : lcd_puts(lcd_adc_data_therm); //γξάςε δίπια αθξηβψο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο πνπ απνζεθεχηεθε ζηελ therm... lcd_putchar(0); // αθξηβψο κεηά ηνλ ραξαθηήξα καο... lcd_putsf("c"); // θαη ην γξάκκα C. lcd_gotoxy(0,1); // άιιαμε γξακκή ηψξα θαη lcd_putsf(" [ NORMAL ] "); //γξάςε normal... } else { PORTC.0=0; // αιιηψο //WEB // ζηείιε 0 ζηνλ server θαη lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_data_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); //γξάςε alarm... } }//therm... void smoke(void) { if ( PINA.2 == 0 ) { // αλ αληρλεπζεί θαπλφο... Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

115 PORTB.0=1; // ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θαπλνχ.. PORTB.2=1; // άλνημε ηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ... lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_data_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" SMOKE DETECTED "); // θαη γξάςε smoke detected... delay_ms(60); } else{ PORTB.0=0; PORTB.2=0;} } void water(void) { if ( PINA.1 == 0 ) { PORTC.1=1; PORTB.5=1; // αλ αληρλεπζεί λεξφ... // WEB ζηείιε 1 ζηνλ server... // ελεξγνπνίεζε ηελ αληιία απνξξφθεζεο πγξψλ... lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_data_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" WATER DETECTED "); delay_ms(60); //θαη γξάςε water detected... } else{ PORTC.1=0; //WEB PORTB.5=0; } } Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

116 void weight(void) { if ( PINA.3 == 0 ) // αλ αληρλεπζεί βάξνο... { PORTC.2=1; //WEB //ζηείιε ζηνλ server 1 lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_data_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" WEIGHT DETECTED "); delay_ms(60); //γξάςε weight detected... } else{ PORTC.2=0;} } void move(void) { if ( PINA.4 == 0 ) // αλ αληρλεπζεί θίλεζε ζηνλ ρψξν... { PORTB.1=1; // ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε θίλεζεο... lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf(" Temperature : "); lcd_puts(lcd_adc_data_therm); lcd_putchar(0); lcd_putsf("c"); lcd_gotoxy(0,1); lcd_putsf(" [ ALARM ] "); lcd_gotoxy(0,2); lcd_putsf("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"); lcd_gotoxy(0,3); lcd_putsf(" MOTION DETECTED "); // γξάςε motion detected.. delay_ms(60); } Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

117 else{ PORTB.1=0;} } void door(void) { if ( PINA.5 == 0 ) //αλ ε πφξηα είλαη αλνηρηή.. PORTC.3=1; //WEB // ζηείιε ζηνλ server 1 else{ PORTC.3=0; //WEB } } void panic_button(void) { if ( PINA.6 == 0 ) // αλ παηεζεί ην θνπκπί παληθνχ... PORTB.4=1; // ελεξγνπνίεζε ηελ θσηεηλή θαη ερεηηθή εηδνπνίεζε ηνπ //θνπκπηνχ παληθνχ else{ PORTB.4=0;} } void reset(void) { if ( PINA.7 == 0 ) PORTB.3=1; else{ PORTB.3=0;} } // αλ δσζεί εληνιή γηα reset ηνπ control room... // θάλε reset ζηα κεραλήκαηα ηνπ δσκαηίνπ... void Control_Room(void) // ζπλάξηεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ control room. { thermokrasia(); water(); smoke(); weight(); move(); door(); panic_button(); reset(); shutdown(); } Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

118 void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTB=0x00; DDRB=0xFF; // Port C initialization // Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=T State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTC=0x00; DDRC=0x7F; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x00; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=ffh // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=ffffh Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

119 // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer 1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=ffh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: off // INT1: off // INT2: On // INT2 Mode: Falling Edge GICR =0x00; MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; GIFR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00; // ADC initialization // ADC Clock frequency: khz Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

120 // ADC Interrupts: On ADCSRA=0x8E; // Global enable interrupts #asm("sei") lcd_init(20); // δήισζε αξηζκνχ ραξαθηήξσλ ηεο lcd ADMUX=ADC_VREF_TYPE; //αξρηθνπνίεζε ηνπ ADC /* define user character 0 */ define_char(char0,0); intro(); // ηξέμε ηελ ζπλάξηεζε κε ηα εηζαγσγηθά κελχκαηα... while (1) { //αέλαε επαλάιεςε Control_Room(); // ηξέμε ηελ ζπλάξηεζε ηνπ control room... };//ηέινο while... }//ηέινο main... Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

121 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Ο Μηθξνυπνινγηζηήο AVR ATmega8535 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή AVR ATmega8535, ν νπνίνο απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε. ρήκα 1 Γηάγξακκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ AVR Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

122 Ο ATmega8535 είλαη έλαο κηθξνειεγθηήο ησλ 8 bits, ηερλνινγίαο CMOS ρακειήο ηζρχνο, πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ επεμεξγαζηή RISC ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή Harvard. Ο ππξήλαο ηνπ AVR ζπλδπάδεη πινχζην ξεπεξηφξην εληνιψλ κε 32 θαηαρσξεηέο εξγαζίαο γεληθήο ρξήζεο. Οη 32 απηνί θαηαρσξεηέο ζπλδένληαη άκεζα ζηελ Αξηζκεηηθή Λνγηθή Μνλάδα (ALU - Arithmetic Logic Unit) κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε δχν αλεμάξηεηνπο θαηαρσξεηέο κε κία κφλν εληνιή πνπ εθηειείηαη ζε έλα θχθιν ξνινγηνχ. Η αξρηηεθηνληθή πνπ πξνθχπηεη ινηπφλ είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή σο πξνο ηνλ θψδηθα ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθνχο κηθξνειεγθηέο CISC. Ο ATmega8535 παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: Μλήκε πξνγξάκκαηνο 8K bytes ηαρείαο απνζήθεπζεο (flash memory) κε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο (ISP - In System Programmable) θαη δπλαηφηεηα αλάγλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο. Μλήκε δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ 512 bytes ζηαηηθήο κλήκεο (SRAM - Static Random Access Memory) θαη 512 bytes ειεθηξηθά επαλαπξνγξακκαηηδφκελεο κλήκεο κφλν γηα αλάγλσζε (EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). 32 γξακκέο εηζφδνπ - εμφδνπ γεληθήο ρξήζεο. 32 θαηαρσξεηέο εξγαζίαο γεληθνχ ζθνπνχ. Δλζσκαησκέλε ππνζηήξημε απνζθαικάησζεο (debugging) θαη πξνγξακκαηηζκνχ. 3 επέιηθηα ρξνλφκεηξα / απαξηζκεηέο (Timer / Counters). Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δηαθνπέο. Πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα ζχγρξνλεο - αζχγρξνλεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (USART - Universal Synchronous - Asynchronous Receiver Transmitter) TWI Μεηαηξνπέα αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (ADC - Analog to Digital Converter) κε 8 θαλάιηα ησλ 10 bits. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

123 Πξνγξακκαηηδφκελν ρξνλφκεηξν - θχιαθα (Watchdog Timer) κε εζσηεξηθφ ηαιαλησηή. εηξηαθή ζχξα δηαζχλδεζεο πεξηθεξεηαθψλ (SPI - Serial Peripheral Interconnect). 6 θαηαζηάζεηο εμνηθνλφκηζεο ελέξγεηαο (power save modes). Η ζπζθεπή θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ ηερλνινγία κε πηεηηθήο κλήκεο πςειήο ππθλφηεηαο ηεο Atmel. Η ελζσκαησκέλε ISP Flash δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε κλήκε πξνγξάκκαηνο λα επαλαπξνγξακκαηίδεηαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ κηαο ζεηξηαθήο δηεπαθήο SPI, είηε κέζσ ελφο ζπκβαηηθνχ πξνγξακκαηηζηή κε πηεηηθήο κλήκεο, είηε κέζσ ελφο ελζσκαησκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθθίλεζεο (Boot program) ηνπνζεηεκέλνπ ζηνλ ππξήλα ηνπ AVR. Σν πξφγξακκα εθθίλεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηαδήπνηε δηεπαθή γηα λα θαηεβάζεη ηελ εθαξκνγή ζην ηκήκα εθαξκνγψλ ηεο κλήκεο. Σν ινγηζκηθφ ζην ηκήκα εθθίλεζεο ηεο κλήκεο ζα ζπλερίζεη λα εθηειείηαη θαζψο ην ηκήκα εθαξκνγψλ ζα αλαβαζκίδεηαη. πλδπάδνληαο θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (CPU - Central Processing Unit) ησλ 8 bits κε αξρηηεθηνληθή RISC κε ελζσκαησκέλε απηνπξνγξακκαηηδφκελε κλήκε ηαρείαο πξφζβαζεο (In-System Self-Programmable Flash) πάλσ ζε έλα κνλνιηζηθφ νινθιεξσκέλν θχθισκα, ν ATmega8535 είλαη έλαο ηζρπξφο κηθξνειεγθηήο θαη απνηειεί κηα επέιηθηε θαη νηθνλνκηθή επηινγή γηα πνιιέο εθαξκνγέο. Ο ATmega8535 ππνζηεξίδεηαη απφ έλα πιήξεο πξφγξακκα θαη έλα αλαπηπμηαθφ παθέην ην νπνίν πεξηέρεη: κεηαγισηηηζηέο (compilers) C, macro ζπκβνινκεηαθξαζηέο (macro assemblers), πξφγξακκα εθζθαικάησζεο πξνζνκνίσζεο (program debugger - simulators), εζσηεξηθνχο πξνζνκνησηέο (in-circuit emulators) θαη παθέην αμηνιφγεζεο (evaluation kit). Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

124 Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (CPU - Central Processing Unit) Η CPU ηνπ ATmega8535 νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξέπεη ινηπφλ λα έρεη πξφζβαζε ζηηο κλήκεο, λα εθηειεί ππνινγηζκνχο, λα ειέγρεη πεξηθεξεηαθά θαη λα δηαρεηξίδεηαη δηαθνπέο. Ο κηθξνειεγθηήο έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή Harvard, έρεη δειαδή μερσξηζηέο κλήκεο θαη μερσξηζηνχο δηαχινπο γηα ην πξφγξακκα θαη γηα ηα δεδνκέλα. Οη εληνιέο ζηε κλήκε πξνγξάκκαηνο εθηεινχληαη κε δηνρέηεπζε ελφο επηπέδνπ (single level pipeline), δειαδή ελψ εθηειείηαη κία εληνιή, ε ακέζσο επφκελε θαιείηαη απφ ηε κλήκε πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληνιέο εθηεινχληαη ζε θάζε θχθιν ξνινγηνχ. ρήκα 2 Γηάγξακκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ειέγρνπ (MCU) ηνπ AVR Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

125 Σν αξρείν θαηαρσξεηψλ γξήγνξεο πξφζβαζεο πεξηιακβάλεη ηνπο 32 θαηαρσξεηέο εξγαζίαο θαη έρεη ρξφλν πξφζβαζεο έλα κφλν θχθιν ξνινγηνχ. Έηζη ε ιεηηνπξγία ηεο ALU γίλεηαη ζε έλα θχθιν κεραλήο. ε κηα ηππηθή πξάμε ηεο ALU, δχν ηειεζηέο θαινχληαη απφ ην αξρείν θαηαρσξεηψλ, ε εληνιή εθηειείηαη θαη ην απνηέιεζκα απνζεθεχεηαη πίζσ ζην αξρείν θαηαρσξεηψλ, θαη φια απηά ζπκβαίλνπλ ζε έλα θχθιν κεραλήο. Πέξα απφ εληνιέο κεηαμχ θαηαρσξεηψλ, εθηεινχληαη θαη εληνιέο κεηαμχ ελφο θαηαρσξεηή θαη κηαο ζηαζεξάο ή θαη εληνιέο κνλνχ θαηαρσξεηή. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ALU ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο : αξηζκεηηθέο, ινγηθέο θαη εληνιέο ζε επίπεδν ελφο bit. Έμη απφ ηνπο θαηαρσξεηέο (νη R26 σο θαη R31) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δεχγε σο θαηαρσξεηέο δεηθηψλ έκκεζεο δηεπζπλζηνδφηεζεο ησλ 16 bits, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνπο ππνινγηζκνχο δηεπζχλζεσλ. Έλαο απφ ηνπο θαηαρσξεηέο απηνχο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηπιένλ θαη σο δείθηεο δηεχζπλζεο γηα πξφζβαζε ζε πίλαθεο δεδνκέλσλ απνζεθεπκέλσλ ζηελ Flash κλήκε πξνγξάκκαηνο (παξαβηάδνληαο ράξηλ απνηειεζκαηηθφηεηνο ηελ αξρηηεθηνληθή Harvard). Οη ηξεηο απηνί θαηαρσξεηέο θαινχληαη X, Y θαη Z. Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρεηαη κε εληνιέο άικαηνο (είηε ππφ ζπλζήθε είηε ρσξίο) θαη κε εληνιέο θιήζεο (jump θαη call), ηθαλέο λα αλαθεξζνχλ άκεζα ζε φιν ην εχξνο δηεπζχλζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο εληνιέο έρνπλ απιή κνξθνπνίεζε ιέμεο ησλ 16 bits. Κάζε δηεχζπλζε ηεο κλήκεο πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη κηα εληνιή ησλ 16 ή 32 bits. Η CPU πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηνλ θαηαρσξεηή θαηάζηαζεο (status register) ν νπνίνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο πην πξφζθαηεο αξηζκεηηθήο εληνιήο. ηηο πιεξνθνξίεο απηέο βαζίδεηαη ε εθηέιεζε ησλ εληνιψλ άικαηνο ππφ ζπλζήθε. Έλαο άιινο θαηαρσξεηήο ηεο CPU είλαη ν δείθηεο ζηνίβαο (stack pointer) ν νπνίνο ρξεζηκεχεη ζηελ απνζήθεπζε πξνζσξηλψλ δεδνκέλσλ, ζηελ απνζήθεπζε ηνπηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ζηελ απνζήθεπζε δηεπζχλζεσλ επηζηξνθήο κεηά απφ δηαθνπέο θαη ππνξνπηίλεο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

126 Μλήκεο Η αξρηηεθηνληθή ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ AVR πξνβιέπεη δχν βαζηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηε κλήκε δεδνκέλσλ θαη ηε κλήκε πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ, ν ATmega8535 έρεη θαη ζπκπιεξσκαηηθή κλήκε EEPROM γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Καη νη ηξεηο απηνί ρψξνη κλήκεο είλαη γξακκηθνί. Ο ATmega8535 πεξηιακβάλεη 8K bytes ελζσκαησκέλεο κλήκεο Flash επαλαπξνγξακκαηηδφκελεο ζην ηειηθφ ζχζηεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πξνγξακκάησλ. Η κλήκε απηή είλαη νξγαλσκέλε σο 4K x 16bits θαζψο φιεο νη εληνιέο ηνπ AVR έρνπλ κήθνο 16 ή 32 bits θαη έρεη αληνρή ηνπιάρηζησλ θχθινπο εγξαθήο/δηαγξαθήο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ινγηζκηθνχ, ε κλήκε πξνγξάκκαηνο Flash είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν πεξηνρέο, ηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθθίλεζεο (Boot Program) θαη ηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγψλ (Application Program). Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ATmega8535 πεξηιακβάλεη θαη κεξηθέο δεθάδεο θαηαρσξεηέο νη νπνίνη πξνγξακαηίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη απνηεινχλ ηηο δηεπαθέο κε απηά. πιινγηθά νη θαηαρσξεηέο απηνί νλνκάδνληαη κλήκε εηζφδνπ εμφδνπ. ρήκα 3 Υάξηεο ηεο κλήκεο πξνγξάκκαηνο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

127 Όζν αθνξά ηψξα ζηε κλήκε δεδνκέλσλ, ζηηο θαηψηεξεο 1120 ζέζεηο ηεο βξίζθνληαη ην αξρείν θαηαρσξεηψλ, ε κλήκε εηζφδνπ - εμφδνπ θαη ε εζσηεξηθή κλήκε SRAM πνπ έρεη κέγεζνο 512 bytes. Τπάξρνπλ πέληε ηξφπνη πξνζπέιαζεο ηεο κλήκεο δεδνκέλσλ : Άκεζα, Έκκεζα κε βάζε θαη κεηαηφπηζε, Έκκεζα, Έκκεζα κε κείσζε εθ ησλ πξνηέξσλ, Έκκεζα κε αχμεζε εθ ησλ πζηέξσλ. Γηα έκκεζε πξφζβαζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηαρσξεηέο X, Y ή Z (R26 έσο R31 ζε δεχγε) σο δείθηεο δηεπζχλζεο. Με ηνλ άκεζν ηξφπν πξνζπέιαζεο έρνπκε πξφζβαζε ζε νιφθιεξν ην ρψξν δεδνκέλσλ. ηελ έκκεζε πξνζπέιαζε κε κεηαηφπηζε, είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζε 63 ζέζεηο δηεπζχλζεσλ κε αξρή ηε βάζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή Y ή ζηνλ θαηαρσξεηή Z. ηελ έκκεζε πξνζπέιαζε κε κείσζε εθ ησλ πζηέξσλ ή αχμεζε εθ ησλ πξνηέξσλ, νη θαηαρσξεηέο δηεπζχλζεσλ X, Y θαη Z κεηψλνληαη ή απμάλνληαη αληίζηνηρα. Η δηεπζπλζηνδφηεζε απηψλ ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ (αξρείν θαηαρσξεηψλ, κλήκε εηζφδνπ εμφδνπ θαη SRAM) είλαη ζπλερφκελε φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.4. ρήκα 4 Υάξηεο ηεο κλήκεο δεδνκέλσλ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

128 Ο ATmega8535 πεξηιακβάλεη επηπιένλ κλήκε δεδνκέλσλ EEPROM ησλ 512 bytes πνπ είλαη νξγαλσκέλε ρσξηζηά θαη απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα γξαθνχλ κνλά bytes. Έρεη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ θχθινπο εγγξαθήο / δηαγξαθήο θαη ε επηθνηλσλία ηεο κε ηελ CPU θαζνξίδεηαη κέζσ εηδηθψλ θαηαρσξεηψλ δηεχζπλζεο, δεδνκέλσλ θαη ειέγρνπ. χζηεκα ρξνληζκνχ ην ζρήκα 2.5 θαίλεηαη ην βαζηθφ ζχζηεκα ρξνληζκνχ ηνπ AVR θαζψο θαη ε δηαλνκή ησλ ξνινγηψλ. Γελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη φια ηα ξνιφγηα ελεξγά θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη, ηα ξνιφγηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κπαίλνπλ ζε θαηάζηαζε χπλνπ (sleep mode). Σν ξνιφη ηεο CPU (clk CPU ) νδεγείηαη ζηα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππξήλα ηνπ AVR, φπσο γηα παξάδεηγκα ην αξρείν θαηαρσξεηψλ γεληθήο ρξήζεο, ν θαηαρσξεηήο θαηάζηαζεο θαη ν δείθηεο ζηνίβαο. Παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνινγηνχ ηεο CPU νδεγεί ηνλ ππξήλα ζε αδπλακία εθηέιεζεο γεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππνινγηζκψλ. Σν ξνιφη εηζφδνπ-εμφδνπ (clk I/O ) ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ - εμφδνπ φπσο γηα παξάδεηγκα νη ρξνληζηέο / κεηξεηέο θαη ε USART θαζψο επίζεο θαη απφ ηε κνλάδα εμσηεξηθψλ δηαθνπψλ, αλ θαη φρη ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο έηζη ψζηε θάπνηεο δηαθνπέο λα είλαη ελεξγέο αθφκε θαη φηαλ ην clk I/O είλαη ζηακαηεκέλν. Σν ξνιφη Flash (clk FLASH ) ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηεπαθή Flash θαη είλαη ζπλήζσο ελεξγφ ηαπηφρξνλα κε ην ξνιφη ηεο CPU. Σν ξνιφη ηνπ αζχγρξνλνπ ρξνληζηή (clk ASY ) επηηξέπεη ζηνλ αζχγρξνλν ρξνληζηή / κεηξεηή λα δέρεηαη θαηεπζείαλ ζήκα ρξνληζκνχ απφ εμσηεξηθφ θξχζηαιιν ησλ 32KHz. Έηζη ν ρξνληζηήο / κεηξεηήο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κεηξεηήο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ αθφκα θαη φηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε sleep mode. Σέινο, ν ADC έρεη μερσξηζηφ ξνιφη (clk ADC ) ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παχζε ησλ clk CPU θαη clk I/O θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ADC κε ζηφρν ηε κείσζε Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

129 ηνπ ζνξχβνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαηξνπήο A/D. ρήκα 5 Γεκηνπξγία θαη θαηαλνκή ξνινγηνχ Ο AVR δηαζέηεη πνιιέο πεγέο ξνινγηνχ: εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ηαιαλησηή RC, ηειείσο αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πεγή ή θξπζηαιιηθφ ηαιαλησηή (ρακειήο ή πςειήο ζπρλφηεηαο). ε εθαξκνγέο πνπ είλαη θξίζηκε ε αθξίβεηα ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ξνινγηνχ (π.ρ. ρξήζε ηεο USART γηα ηειεπηθνηλσλίεο) ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο θξπζηαιιηθφο ηαιαλησηήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρνπλ νη αθξνδέθηεο XTAL1 θαη XTAL2 νη νπνίνη είλαη είζνδνο θαη έμνδνο αληίζηνηρα ελφο εληζρπηή πνπ αληηζηξέθεη. Μεηαμχ ησλ αθξνδεθηψλ απηψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί είηε θξχζηαιινο ραιαδία (quartz) είηε θεξακηθφο ζπληνληζηήο (resonator). Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

130 ρήκα 6 Οη ζπλδέζεηο ηνπ θξπζηαιιηθνχ ηαιαλησηή Γηαθνπέο θαη Δπαλαηνπνζέηεζε Ο AVR ππνζηεξίδεη αξθεηέο δηαθνξεηηθέο πεγέο δηαθνπψλ ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί έλαο δηαθνξεηηθφο δείθηεο πξνγξάκκαηνο ζην ρψξν ηεο κλήκεο πξνγξάκκαηνο. Κάζε δηαθνπή έρεη έλα bit επίηξεςεο (enable bit) ζε θαηάιιειν θαηαρσξεηή ειέγρνπ ηεο πεγήο ηεο δηαθνπήο, αλεμάξηεην απφ απηφ ησλ άιισλ δηαθνπψλ, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί ε ηηκή 1 ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαθνπή. Δπίζεο ππάξρεη έλα γεληθφ bit επίηξεςεο δηαθνπψλ (Global Interrupt Enable bit) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηαρσξεηή θαηάζηαζεο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ηελ ηηκή 1 πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί νιφθιεξνο ν κεραληζκφο δηαθνπψλ. ηηο ρακειφηεξεο δηεπζχλζεηο ζην ρψξν ηεο κλήκεο εθαξκνγήο βξίζθνληαη νη δείθηεο πξνο ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ξνπηηλψλ εμππεξέηεζεο ησλ δηαθνπψλ θαζψο θαη ηεο ξνπηίλαο επαλαηνπνζέηεζεο (Reset). Η ζεηξά ησλ δεηθηψλ απηψλ ππνδεηθλχεη θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα θάζε δηαθνπήο: φζν πην ρακειά βξίζθεηαη ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε πξνηεξαηφηεηά ηεο. Σε κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα έρεη ην Reset ελψ αθνινπζεί ε INT0, ε εμσηεξηθή δηαθνπή 0. Σφζν ηα δηαλχζκαηα ησλ δηαθνπψλ φζν θαη ην δηάλπζκα ηνπ Reset κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ αξρή ηνπ ηκήκαηνο ηεο κλήκεο Flash φπνπ βξίζθεηαη ν Boot Loader. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη δηαθνπψλ. Οη δηαθνπέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ πξψην ηχπν είλαη αθκνππξνδφηεηεο, δειαδή ελεξγνπνηνχληαη ηε ζηηγκή πνπ έλα γεγνλφο ζέηεη 1 ζηε αληίζηνηρε ζεκαία δηαθνπψλ (Interrupt Flag), ελψ νη δηαθνπέο ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ είλαη δηαθνπέο θαηάζηαζεο δειαδή Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

131 παξακέλνπλ ελεξγνπνηεκέλεο γηα φζν ρξφλν ηζρχεη ε ζπλζήθε δηαθνπήο. Σα πεξηζζφηεξα πεξηθεξεηαθά ππνζηεξίδνπλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο δηαθνπψλ θαη ε επηινγή γίλεηαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Όηαλ ζπκβαίλεη κηα δηαθνπή, ην Global Interrupt Enable bit γίλεηαη 0 θαη φιεο νη δηαθνπέο απηνκάησο απελεξγνπνηνχληαη. Σν πξφγξακκα εθαξκνγήο κπνξεί, αλ ζέιεη, λα επηηξέςεη ηελ ελεξγνπνίεζε δηαθνπψλ κέζα ζε δηαθνπέο ζέηνληαο 1 ζην Global Interrupt Enable bit. Ο θαηαρσξεηήο θαηάζηαζεο δελ απνζεθεχεηαη απηφκαηα φηαλ ν AVR εηζέξρεηαη ζε κηα ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο. Σν πξφγξακκα εθαξκνγήο νθείιεη λα ηνλ απνζεθεχζεη θαζψο θαη λα ηνλ απνθαηαζηήζεη θαηά ηελ επηζηξνθή ζην θπξίσο πξφγξακκα. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο εθηέιεζεο ηεο δηαθνπήο είλαη ηέζζεξηο θχθινη ξνινγηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν κεηξεηήο πξνγξάκκαηνο σζείηαη ζηε ζηνίβα. Μεηά απφ ηέζζεξηο θχθινπο ξνινγηνχ εθηειείηαη ε εληνιή πνπ βξίζθεηαη ζην δηάλπζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαθνπή θαη πνπ ζπλήζσο είλαη εληνιή άικαηνο πξνο ηε ξνπηίλα εμππεξέηεζεο ηεο δηαθνπήο. Η εληνιή άικαηνο δηαξθεί ηξεηο θχθινπο ξνινγηνχ. Η επηζηξνθή απφ ηε ξνπηίλα εμππεξέηεζεο ηεο δηαθνπήο δηαξθεί ηέζζεξηο θχθινπο ξνινγηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν κεηξεηήο πξνγξάκκαηνο (δχν bytes) εμάγεηαη απφ ηε ζηνίβα, ν δείθηεο ζηνίβαο κεηψλεηαη θαηά δχν θαη ην I-bit (Interrupt enable bit) ζηνλ SREG γίλεηαη 1. Θχξεο εηζφδνπ - εμφδνπ Ο ATmega8535 έρεη 40 αθξνδέθηεο εηζφδνπ εμφδνπ, 32 απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νξγαλσκέλνη ζε 4 ζχξεο εηζφδνπ εμφδνπ ησλ 8 αθξνδεθηψλ ε θάζε κία (Port A, Port B, Port C θαη Port D). Οη ζχξεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο γεληθέο ςεθηαθέο είζνδνη έμνδνη, είηε κε βάζε ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Δθφζνλ νη ζχξεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο γεληθέο είζνδνη έμνδνη, θάζε αθξνδέθηεο κπνξεί λα κεηαηξαπεί απφ αθξνδέθηεο εηζφδνπ ζε αθξνδέθηε εμφδνπ θαη ην αληίζηξνθν, ρσξίο αθνχζηα κεηαηξνπή θαη άιισλ αθξνδεθηψλ, κε ρξήζε ησλ εληνιψλ SBI θαη CBI. Γηα θάζε ζχξα εηζφδνπ εμφδνπ Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

132 ππάξρνπλ ζπλνιηθά ηξεηο δηεπζχλζεηο ζηελ κλήκε εηζφδνπ εμφδνπ. Η κία απφ ηηο δηεπζχλζεηο απηέο, ε DDxn, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο ησλ αθξνδεθηψλ, δειαδή θαζνξίδεη πνηνη απφ ηνπο αθξνδέθηεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο είζνδνη θαη πνηνη σο έμνδνη. Η δεχηεξε δηέπζπλζε, ε PORTxn, αθνξά ζηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα εγγξαθνχλ ζε εθείλνπο ηνπο αθξνδέθηεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί σο έμνδνη ελψ ηέινο ε ηξίηε δηεχζπλζε, ε PINxn, αθνξά ζηα δεδνκέλα πνπ δηαβάδνληαη απφ ηνπο αθξνδέθηεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί σο είζνδνη. Οη δηεπζχλζεηο απηέο αλαθέξνληαη πην απιά θαη σο θαηαρσξεηέο, ν DDxn είλαη ν ιεγφκελνο θαηαρσξεηήο θαηεχζπλζεο. Αλ ν DDxn έρεη ηελ ηηκή 1, ν αθξνδέθηεο Pxn ιεηηνπξγεί σο αθξνδέθηεο εμφδνπ, αλ ν DDxn έρεη ηελ ηηκή 0, ν Pxn ιεηηνπξγεί σο αθξνδέθηεο εηζφδνπ. Αλ o θαηαρσξεηήο PORTxn έρεη ηελ ηηκή 1 θαη ν αληίζηνηρνο αθξνδέθηεο ιεηηνπξγεί σο είζνδνο, κηα εζσηεξηθή αληίζηαζε πξφζδεζεο (pull up resistor) ελεξγνπνηείηαη. Γηα λα απνζπλδεζεί ε εζσηεξηθή απηή αληίζηαζε ζα πξέπεη λα γξαθεί 0 ζηνλ PORTxn ή ν αθξνδέθηεο λα κεηεηξαπεί ζε αθξνδέθηε εμφδνπ. Αλ ν αθξνδέθηεο είλαη αθξνδέθηεο εηζφδνπ θαη ν PORTxn έρεη ηελ ηηκή 1, ν αθξνδέθηεο νδεγείηαη ζε πςειή ινγηθή ζηάζκε (1) ελψ αλ ν PORTxn έρεη ηελ ηηκή 0, ν αθξνδέθηεο νδεγείηαη ζε ρακειή ινγηθή ζηάζκε (0). Αλ θάπνηνο αθξνδέθηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλίζηαηαη λα εμαζθαιηζηεί ζε απηφλ ζηαζεξή ζηάζκε. Η απινχζηεξε κέζνδνο γηα απηφ είλαη λα ελεξγνπνηεζεί ε εζσηεξηθή pull up αληίζηαζε. Πέξα απφ ηηο πην πάλσ ιεηηνπξγίεο, ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ ηεζζάξσλ ζπξψλ αληηζηνηρνχλ θαη ελαιιαθηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαίλνληαη πεξηιεπηηθά ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

133 Θχξα A Αθξνδέθηεο ζχξαο PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 Δλαιιαθηηθή Λεηηνπξγία ADC7 (Καλάιη εηζφδνπ 7 ηνπ ADC) ADC6 (Καλάιη εηζφδνπ 6 ηνπ ADC) ADC5 (Καλάιη εηζφδνπ 5 ηνπ ADC) ADC4 (Καλάιη εηζφδνπ 4 ηνπ ADC) ADC3 (Καλάιη εηζφδνπ 3 ηνπ ADC) ADC2 (Καλάιη εηζφδνπ 2 ηνπ ADC) ADC1 (Καλάιη εηζφδνπ 1 ηνπ ADC) ADC0 (Καλάιη εηζφδνπ 0 ηνπ ADC) Θχξα B Αθξνδέθηεο ζχξαο PB7 Δλαιιαθηηθή Λεηηνπξγία SCK (εηξηαθφ ξνιφη ηνπ δηαχινπ SPI) PB6 MISO (Γίαπινο SPI Master Δηζφδνπ/Slave Δμφδνπ) PB5 MOSI (Γίαπινο SPI Master Δμφδνπ/Slave Δηζφδνπ) PB4 SS (Δίασλος SPI, είζοδος επιλογής slave) PB3 AIN1 (Αξλεηηθή είζνδνο ηνπ αλαινγηθνχ ζπγθξηηή) PB2 OC0 (Έμνδνο ηνπ ζπγθξηηή ηνπ Timer / Counter0) AIN0 (Θεηηθή είζνδνο ηνπ αλαινγηθνχ ζπγθξηηή) INT2 (Δίζνδνο ηεο εμσηεξηθήο δηαθνπήο 2) PB1 T1 (Δίζνδνο ηνπ εμσηεξηθνχ κεηξεηή Timer / Counter0) PB0 T0 (Δίζνδνο ηνπ εμσηεξηθνχ κεηξεηή Timer / Counter1) XCK (Δμσηεξηθφ ξνιφη USART) Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

134 Αθξνδέθηεο ζχξαο PC7 PC6 Θχξα C Δλαιιαθηηθή Λεηηνπξγία TOSC2 (Αθξνδέθηεο 2 ηνπ ηαιαλησηή ηνπ Timer) TOSC1 (Αθξνδέθηεο 1 ηνπ ηαιαλησηή ηνπ Timer) PC1 SDA (Γίαπινο δεδνκέλσλ ηνπ I 2 C) PC0 SCL (Γίαπινο ξνινγηνχ ηνπ I 2 C) Θχξα D Αθξνδέθηεο ζχξαο PD7 PD6 Δλαιιαθηηθή Λεηηνπξγία OC2 (Έμνδνο ηνπ ζπγθξηηή ηνπ Timer / Counter2) ICP1 (Δίζνδνο ηνπ Timer / Counter1) PD5 OC1A (Έμνδνο Α ηνπ ζπγθξηηή ηνπ Timer / Counter2) PD4 OC1B (Έμνδνο Β ηνπ ζπγθξηηή ηνπ Timer / Counter2) PD3 INT1 (Δίζνδνο ηεο εμσηεξηθήο δηαθνπήο 1) PD2 INT0 (Δίζνδνο ηεο εμσηεξηθήο δηαθνπήο 0) PD1 PD0 TXD (Αθξνδέθηεο εμφδνπ ηεο USART) RXD (Αθξνδέθηεο εηζφδνπ ηεο USART) Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

135 Μνλάδα ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο (Universal Synchronous & Asynchronous Receiver Transmitter - USART) Η πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα ζχγρξνλεο - αζχγρξνλεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (USART) είλαη κηα εμαηξεηηθά εχειηθηε ζπζθεπή επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ηξία βαζηθά κέξε, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί : Γελήηξηα Ρνινγηνχ, Πνκπφ θαη Γέθηε. ρήκα 7 Γηάγξακκα ηεο USART Η γελλήηξηα ξνινγηνχ παξάγεη ην ξνιφη βάζεο γηα ηνλ πνκπφ θαη ηνλ δέθηε. Η USART ππνζηεξίδεη ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνινγηνχ : Καλνληθή Αζχγρξνλε, Αζχγρξνλε Γηπιήο ηαρχηεηαο, Master χγρξνλε θαη Slave χγρξνλε. Η USART πξέπεη λα αξρηθνπνηεζεί πξνηνχ αξρίζεη θάζε επηθνηλσλία. Η δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη θαζνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

136 κεηάδνζεο, θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο πιαηζίνπ θαη επίηξεςε ηνπ πνκπνχ ή ηνπ δέθηε αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία. ρεηηθά κε ηε κνξθή πιαηζίνπ, ε USART δέρεηαη σο έγθπξεο κνξθέο ηνπο 30 ζπλδπαζκνχο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ 1 bit αξρηθνπνίεζεο 5, 6, 7, 8 ή 9 bits δεδνκέλσλ κνλφ, δπγφ ή θαζφινπ bit ηζνηηκίαο (parity bit) 1 ή 2 bit ηεξκαηηζκνχ Ο πνκπφο ηεο USART ελεξγνπνηείηαη δίλνληαο ηελ ηηκή 1 ζην bit ελεξγνπνίεζεο εθπνκπήο ζηνλ θαηαρσξεηή UCSRB (Β Καηαρσξεηήο Διέγρνπ θαη Καηάζηαζεο ηεο USART USART Control and Status Register B). Όηαλ ν πνκπφο ελεξγνπνηεζεί, ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αθξνδέθηε PD1 θαηαξγείηαη θαη απηφο ιεηηνπξγεί σο έμνδνο ηεο USART (TxD). ηελ πεξίπησζε ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίαο ην ξνιφη ζηνλ αθξνδέθηε XCK ιεηηνπξγεί σο ξνιφη κεηάδνζεο ελψ ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αθξνδέθηε PB0 θαηαξγείηαη. Ο δέθηεο ηεο USART ελεξγνπνηείηαη δίλνληαο ηελ ηηκή 1 ζην bit ελεξγνπνίεζεο ιήςεο ζηνλ θαηαρσξεηή UCSRB. Όηαλ ν δέθηεο ελεξγνπνηεζεί, ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αθξνδέθηε PD0 θαηαξγείηαη θαη απηφο ιεηηνπξγεί σο είζνδνο ηεο USART (RxD). ηελ πεξίπησζε ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίαο ην ξνιφη ζηνλ αθξνδέθηε XCK ιεηηνπξγεί σο ξνιφη κεηάδνζεο νκνίσο κε πάλσ. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

137 Μεηαηξνπέαο αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ (ADC - Analog to Digital Converter) Ο ATmega8535 πεξηιακβάλεη έλαλ ADC ν νπνίνο κεηαηξέπεη έλα αλαινγηθφ ζήκα εηζφδνπ ζε ςεθηαθφ ζήκα ησλ 10 bits κε ηε κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ο ADC είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλαλ αλαινγηθφ πνιππιέθηε 8 θαλαιηψλ πνπ επηηξέπεη ηε ιήςε 8 ηάζεσλ εηζφδνπ απφ ηνπο αθξνδέθηεο ηεο Port A. Οη αθξνδέθηεο απηνί είλαη κε δηαθνξηθνί (ε ηάζε ηνπο είλαη ζε αλαθνξά πξνο ηε γε). Η ζπζθεπή επίζεο ππνζηεξίδεη 16 ζπλδπαζκνχο δηαθνξηθψλ ηάζεσλ εηζφδνπ. Γχν απφ ηηο εηζφδνπο απηέο (ε ADC1, ADC0 θαη ε ADC3, ADC2 ) είλαη εμνπιηζκέλεο κε πξνγξακκαηηδφκελν ζηάδην θέξδνπο κε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο 0dB (1x), 20dB (10x) ή 46dB (200x) ηεο δηαθνξηθήο ηάζεο εηζφδνπ πξηλ ηελ A/D κεηαηξνπή. Δπηά θαλάιηα δηαθνξηθψλ εηζφδσλ ηάζεο κνηξάδνληαη θνηλφ αξλεηηθφ ηεξκαηηθφ (ADC1) ελψ γηα ζεηηθφ κπνξεί λα επηιεγεί νπνηαδήπνηε άιιε είζνδνο ηνπ ADC. Ο ADC πεξηιακβάλεη θχθισκα δείγκαηνιεςίαο θαη δηαηήξεζεο (Sample and Hold) πνπ εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο ηάζεο εηζφδνπ ζε ζηαζεξφ επίπεδν θαηά ηελ κεηαηξνπή. Γηαζέηεη επίζεο μερσξηζηφ αθξνδέθηε ηνξθνδνζίαο γηα ην αλαινγηθφ ηνπ κέξνο. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

138 ρήκα 8 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηνπ ADC Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

139 Πξφγξακκα εθθίλεζεο (Boot Loader) Η ππνζηήξημε Boot Loader παξέρεη πξαγκαηηθφ κεραληζκφ απηνπξνγξακκαηηζκνχ κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαηά ηελ αλάγλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη εθηθηή ε επέιηθηε ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο MCU. Σν πξφγξακκα Boot Loader κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε δηαζέζηκε δηεπαθή δεδνκέλσλ θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, γηα λα δηαβάζεη θψδηθα θαη λα ηνλ θαηαγξάςεη ζηε κλήκε Flash ή γηα λα δηαβάζεη ηνλ θψδηθα απφ ηε κλήκε πξνγξάκκαηνο είηε γηα λα επαιεζεχζεη ηελ ζσζηή εγγξαθή είηε απιά γηα λα επηζηξέςεη ζηε ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ην ππάξρνλ πξφγξακκα. Ο θψδηθαο πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Boot Loader έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα γξάθεη ζε νιφθιεξε ηε Flash, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κλήκεο Boot Loader. Ο Boot Loader κπνξεί επνκέλσο λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αθφκα θαη λα ηνλ δηαγξάςεη εαλ δελ είλαη πηα αλαγθαίνο. Σν κέγεζνο ηεο κλήκεο Boot Loader θαζνξίδεηαη απφ αζθάιεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ν Boot Loader έρεη δχν μερσξηζηέο δηαηάμεηο bits θιεηδψκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη αλεμάξηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο έρεη κνλάδηθή επειημία ζηελ επηινγή επηπέδνπ αζθαιείαο πνπ επηζπκεί. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

140 ρήκα 9 Σκήκαηα κλήκεο Η κλήκε Flash τωρίδεηαη ζε δύο βαζηθά ηκήκαηα, ηο ηκήκα εθαρκογής θαη ηο ηκήκα ηοσ Boot Loader, θαζέλα από ηα οποία έτεη δηαθορεηηθό επίπεδο αζθάιεηας. Σο κέγεζος θάζε ηκήκαηος θαζορίδεηαη από ηης αζθάιεηες προγρακκαηηζκού BOOTSZ, όπως θαίλεηαη ζηο ζτήκα 2.9. Σο ηκήκα εθαρκογής είλαη ηο ηκήκα ποσ ε Flash τρεζηκοποηεί γηα ηελ αποζήθεσζε ηοσ θώδηθα ηες εθαρκογής. ηο ηκήκα ασηό δελ είλαη δσλαηή ε αποζήθεσζε θώδηθα Boot Loader θαζώς ε εληοιή SPM (Store Progam Memory) είλαη αλελεργή όηαλ εθηειείηαη από ηο ηκήκα εθαρκογής. Η εληοιή SPM κπορεί λα ελεργοποηήζεη προγρακκαηηζκό κόλο όηαλ εθηειείηαη από ηο ηκήκα Boot Loader θαη γηα ασηό εθεί αποζεθεύεηαη ηο ιογηζκηθό ηοσ Boot Loader. Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & Γηαρείξηζε Control Room ειίδα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ρεδίαζε θαη αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο ςεθηαθνύ κεηαηξνπέα θαηαλάισζεο ζε επξώ θαη παξνρή εηδηθήο πξνζηαζίαο» WATT : 6148 LEPTA : 62 LED ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΠΤΡΑΥΑΛΕΙΑ ΚΣIΡΙΩΝ ΟΙ ΠΟΤΔΑΣΕ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΕΜ : 1512 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΣΑΓΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΗ ΑΕΜ : 1417 ΕΞΑΜ:ΠΣ 2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΟΓΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1 Πίνακασ περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΟΜΔΣΡΟ ΒΑIΜΔΝΟ Δ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ

ΤΥΝΟΜΔΣΡΟ ΒΑIΜΔΝΟ Δ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΥΝΟΜΔΣΡΟ ΒΑIΜΔΝΟ Δ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ ποςδαζηέρ : Παλαγηψηεο Καξαράιηνο A.E.M. 4483 & Γηψξγνο Παληειή A.E.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ. 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9. 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9

ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ. 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9. 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9 ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9 1.2 Βαζηθά κέξε ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή... 15 1.2.1 Μηθξνεπεμεξγαζηήο / θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε πζηήκαηνο «Έμππλνπ πηηηνχ» Γηα Άηνκα Με Διαθξηά Μνξθή Άλνηαο

Αλάπηπμε πζηήκαηνο «Έμππλνπ πηηηνχ» Γηα Άηνκα Με Διαθξηά Μνξθή Άλνηαο Αλάπηπμε πζηήκαηνο «Έμππλνπ πηηηνχ» Γηα Άηνκα Με Διαθξηά Μνξθή Άλνηαο Φνηηεηέο: Χαηδηόπνπινο Φίιηππνο Μαιιήο Δεκήηξηνο Επηβιέπωλ θαζεγεηήο: Κωλζηαληηλίδεο Νηθόιανο Σελίδα 1 Οι ςυγγραφείσ διατθροφν όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον

Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού. Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν ζε Γπαθικό Πεπιβάλλον Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ Πολςηεσνική σολή Σμήμα Ζλεκηπολόγυν Κησανικών & Κησανικών Τπολογιζηών Γιπλυμαηική Δπγαζία Ζλεκηπονικό ύζηημα Δλέγσος Ποιόηηηαρ Λεπού Σηλεμεηάδοζη και Απεικόνιζη Αποηελεζμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση :

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 100ΚW, ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ ΓΔΗ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 100ΚW, ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ ΓΔΗ Σ.Δ.Ι. ΔΡΡΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 100ΚW, ΓΙΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ ΓΔΗ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΧΣΖΡΗΑΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά 6-12 εηώλ & ζρεδίαζε ζρεηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο.

Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά 6-12 εηώλ & ζρεδίαζε ζρεηηθήο εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ ηζηνζειίδσλ γηα παηδηά 6-12 εηώλ & ζρεδίαζε ζρεηηθήο εθπαηδεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΠΛΔΑ Δπηβιέπνληεο Ζ. ΚΟΤΚΟΤΣΖ Υ. ΜΑΡΜΑΛΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment Παύινο Γ. Αξβαλίηεο Φώηηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η πρόγνωση και η διάγνωση βλαβών σε γεωργικά μηχανήματα με την μέθοδο της ανάλυσης των δονήσεων αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕ Δ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ

MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ ΒΡΓΏΕΏ ΕΜΏΝΕΑΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΒΘΝΕΚΟ ΜΒΣΟΐΕΟ ΠΟΛΤΣΒΥΝΒΕΟ ΥΟΛΔ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΚΏΕ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΕΣΧΝ ΣΟΜΒΏ ΔΛΒΚΣΡΕΚΧΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΑΕΏΣΏΞΒΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ MEΛΒΣΔ ΚΏΕ ΒΓΚΏΣΏΣΏΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΣΕΡΕΧΝ ( BMS ). ΑΕΠΛΧΜΏΣΕΚΔ

Διαβάστε περισσότερα