ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο ρεδηαζκφο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Νέα πξσηνπνξηαθά πξντφληα ζηνλ θιάδν ησλ Γνκηθψλ Κεξακηθψλ Πξντφλησλ, παξάγνληαη ζηηο πςειήο ηερλνινγίαο εγθαηαζηάζεηο θεξακνπνηείνπ ζηε Β. Διιάδα Πξντφληα κε θπζηθά πιηθά κε καθξά ηζηνξία, κε αξκνλία ζηε θχζε, απνηεινχλ βάζε γηα επζπλείδεηε πεξηβαιινληηθά δφκεζε θαη δηαβίσζε. 1. Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κχξηνο άμνλαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ν άλζξσπνο. Η θπζηθή ζέζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Σν νηθνδφκεκα ηνπ πνιηηηζκνχ έρεη εηζάγεη δηάθνξα θίιηξα πνπ αιινηψλνπλ ηελ επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, απνζθνπνχλ ζηελ επεκεξία ηνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαβίσζή ηνπ ζηνλ πιαλήηε. 1.1 Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ε πφιε, ην θηίξην είλαη έλα θίιηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν απφ ηηο ελαιιαγέο θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν θηίξην ινηπφλ είλαη κηα δξάζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ ίδην απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Δηθφλα 1: πζρεηηζκφο αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Σν θηίξην σο δξάζε ηνπ αλζξψπνπ επηδξά θαη απηφ ζην πεξηβάιινλ. Μπνξεί ην θηίξην λα πξνθχπηεη σο απφβιεην κεηά ηελ ρξήζε ηνπ, ή αθφκα θαη θαηά ηελ θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα επηδξά αξλεηηθά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχζζνληαη δηάθνξα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία νξίδεηαη σο ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ δξάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη έλα θηίξην έλαληη ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ρσξνζέηεζε ελφο θηηξίνπ έρνπλ ζεκαληηθφηαηε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο θπζηθέο πεγέο. Η πξφθιεζε ζηα πξνζερή ρξφληα ζα είλαη λα θηηζζνχλ έμππλα θαηλνηφκα θηίξηα, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά, ρσξίο ζεξκηθέο απψιεηεο θαζψο επίζεο λα κελ πξνθχςνπλ ζαλ απφβιεηα ζηηο επφκελεο γεληέο. Η αεηθφξνο (βηψζηκε) αλάπηπμε έρεη ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα λα κελ ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. Με άμνλα ηελ ζπιινγηζηηθή απηή, ζήκεξα αλαπηχζζνληαη θξηηήξηα κε ηα νπνία ην θηίξην, ζην ζχλνιφ ηνπ, λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα εθθξάδεη ηνλ θνηλφ ηφπν ησλ αληηιήςεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο αεηθνξίαο ζπκκεηέρεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη θπζηθά ηα πιηθά ηνπ θηηξίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Η αεηθφξνο ( βηψζηκε) αλάπηπμε έρεη ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα λα κελ ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο αεηθνξίαο ζπκκεηέρεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη θπζηθά ηα πιηθά ηνπ θηηξίνπ. 2. Τ Λ Ι Κ Α Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α 2.1 Πξάζηλν θηίξην Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη «green design» ή έμππλν θηίξην απφ πιεπξάο πιηθψλ, ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ κειεηψληαη ηα νηθνινγηθά δνκηθά πιηθά, ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη αξρέο γηα ηνλ «πξάζηλν ζρεδηαζκφ» (green design). ηα λέα αλαπηπζζφκελα πιηθά, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κελ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπο ζα ήηαλ λα έρνπλ έλα ζεηηθφ, επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζην νηθνζχζηεκα. Δπεηδή φκσο ηδεαηά πιηθά δελ ππάξρνπλ, γηα ηνλ ιφγν απηφ ν κεραληθφο ζα πξέπεη λα εληάζζεη ζην θηίξην θαηλνηφκα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ νιηθψο ή κεξηθψο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: Σελ κηθξή ελζσκαησκέλε ελέξγεηα ησλ πιηθψλ ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο Σελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο λα αλαθπθιψλεηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ Σελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ πιηθψλ Σνλ έιεγρν ηεο ηνμηθφηεηαο ησλ πιηθψλ Άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ, φπσο νη εθπνκπέο ησλ πιηθψλ ζε CO 2 θαη NO x θαηά ηελ δηάξθεηα παξαγσγήο ηνπο. 2.2 Πξάζηλα Κηίξηα Γεληθά ηα πξάζηλα θηίξηα κειεηνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο αθηηλνβνιίαο, ηε ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ, ηε αληνρή ηνπ θηηξίνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη άιιεο αλέζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2.3 Θεξκηθέο θαη νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο πξέπεη λα κε δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Να ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ζεξκνθξαζηαθήο άλεζεο ζην θηίξην θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηφζν θαηά ηε ζεξηλή φζν θαη θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, επηηπγράλνληαο νηθνλνκία θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Να ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία βέιηηζηεο νπηηθήο άλεζεο εληφο ησλ ρψξσλ. πγθεθξηκέλα ηα πιηθά ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αδηαηάξαθηε ξνή ηνπ θσηφο λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ θσηηζκνχ, λα κελ πξνθαινχλ ζάκβσζε ζην πεξηβάιινληνο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 2.4 Η ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Ση θηίξην ζεξκαίλεηαη θαη απνβάιιεη ζεξκηθή ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο ηνπ. Χο θέιπθνο λννχκε ην ζχλνιν ησλ δηαθαλψλ θαη αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην εμσηεξηθφ πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ. Ο ηξφπνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαζνξίδεη ηε ζεξκηθή θαη θαη επέθηαζε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ άξα θαη ηελ νηθνλνκηθή νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο, ηφζν πεξηζζφηεξε ζεξκηθή ελέξγεηα ράλεη ην θηίξην. Η ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ράλεηαη πεξηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ( πιηθά πνπ έρνπλ κεγάιε ζεξκηθή αληίζηαζε) θαη ηε ρξήζε δηπιψλ παινπηλάθσλ. Σν θηίξην θαηά ηε ρξήζε ηνπ ρξεζηκνπνηεί κεγάιν πνζφ ελέξγεηαο. Η ελέξγεηα απηή είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ηεο νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ρξήζεο ηνπ. Η εθκεηάιιεπζε ησλ πιηθψλ κε θαιή ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο επίζεο θαη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ θηηξίσλ ( βηνθιηκαηηθή ζπκπεξηθνξά, εθκεηάιιεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο, εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο θιπ) είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θηίξην σο έμππλν θαη νηθνινγηθφ. εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο θηηξίνπ είλαη ινηπφλ ε ζπιινγή ειηαθήο ελέξγεηαο, ε απψιεηα ή ην ζπλνιηθφ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 θέξδνο ηνπ θειχθνπο θαη ε ηθαλφηεηα λα απνβάιιεη πνζφηεηεο πγξαζίαο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο. Σα νηθνδνκηθά πιηθά κεγάιεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζηνπο ρξήζηεο: Μεησκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε Μεησκέλεο δαπάλεο ζπληήξεζεο/αληηθαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πιηθνχ Βειηησκέλεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελνίθσλ Υακειφηεξν θφζηνο Μεγαιχηεξε επειημία ζρεδίνπ.. 3. ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ήκεξα πνιιέο θνξέο ε θαηαζθεπή γίλεηαη απνδέθηεο πιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηα πιηθά πνπ εληάζζνληαη κέζα ζε απηήλ έρνπλ πξνθχςεη απφ θάπνηα άιιε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όζνλ αθνξά ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, ηα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία απφ ιίζνπο, κνλσηηθά ( εθφζνλ δελ έρνπλ ππνζηεί γήξαλζε θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε), μπιεία θέξνληνο νξγαληζκνχ, δνκηθά ζηνηρεία φπσο πφξηεο θαη παξάζπξα, είδε πγηεηλήο θαη ηα πξντφληα γχςνπ. Σνχβιν, ζθπξφδεκα θαη ηζηκέλην είλαη ζίγνπξν φηη δελ αλαθπθιψλνληαη εχθνια νχηε κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε λέεο θαηαζθεπέο. Δίλαη δπλαηή φκσο ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζαλ πιηθά δηακφξθσζεο νξηδφληησλ επηθαλεηψλ θαη πιηθψλ νδνπνηίαο. Ο θχθινο δσήο ελφο νηθνδνκηθνχ πιηθνχ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα ζηάδηα ζπιινγήο εμφξπμεο, βηνκεραληθήο παξαγσγήο επεμεξγαζίαο, θαηαζθεπήο, ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ζε επφκελν ζηάδην θαηεδάθηζεο, επαλάρξεζεο, αλαθχθισζεο ή βηνδηάζπαζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δηθφλα 2: Γηάγξακκα ξνήο θχθινπ δσήο ελφο δνκηθνχ πιηθνχ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Γηα ηα πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά πιηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ. Καζψο φκσο κεγαιψλεη ην πξφβιεκα ησλ απνβιήησλ ζηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζηάζεσλ πιαλήηε καο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο θαηεδάθηζεο θαη απνβνιήο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε πεξηβαιινληηθή επίπησζε πιηθψλ κε κηθξφ ρξφλν δσήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, φπσο είλαη ηα δνκηθά θεξακηθά πξντφληα απφ πειφ. ηε πξνζπάζεηα λα δνκεζεί έλα νηθνινγηθφ αεηθνξηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο, ε θάζε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηα θηίξηα, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα εθηηκεζεί σο ζπλάξηεζε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ νηθνδνκηθνχ έξγνπ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. Δηθφλα 3: Γηάγξακκα ξνήο αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Η παξαγσγή θεξακηθψλ ηνχβισλ, απφ ηα νπνία ζπλήζσο γίλεηαη ε ηνηρνπνηία είλαη κία δηαδηθαζία πνπ απνξξνθά αξθεηή ελέξγεηα αθνχ ρξεηάδεηαη ην πιηθφ λα ζεξκαλζεί έσο ηνπο ν C πεξίπνπ γηα αξθεηέο ψξεο. Η παξαγσγή ησλ ηνχβισλ απαηηεί ελέξγεηα ηεο ηάμεο ησλ 2MJ/Kg εθ ησλ νπνίσλ ην θχξην κέξνο θαηαλαιψλεηαη ζηελ φπηεζε ησλ πιηθψλ Γηαδηθαζία παξαγσγήο θεξακηθψλ πξντφλησλ Μηα ηππηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο νπηνπιίλζσλ θαη θεξάκσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Δμφξπμε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θεξακηθψλ πξντφλησλ (νπηνπιίλζσλ θαη άιισλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ άξγηιν). Οη πξψηεο χιεο κεηαθέξνληαη κε θνξηεγφ απφ ην ρψξν εμφξπμεο θαη απνζεθεχνληαη ππαίζξηα ή ζε θιεηζηέο απνζήθεο εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη έπεηηα εηζέξρνληαη ζε κχιν ειάηησζεο κεγέζνπο γηα ηελ αξρηθή κείσζε ησλ ρνλδξνκεξψλ πιηθψλ. ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο άιεζεο πνπ πεξηιακβάλεη κχινπο άιεζεο θαη ηξάπεδεο θνζθηλίζκαηνο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ιεπηφθνθθν πιηθφ, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ κνξθνπνίεζε ησλ νπηφπιηλζσλ (ηνχβισλ), θεξακηδηψλ ή άιισλ πξντφλησλ. Σχπνη κχισλ άιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηππηθά πεξηιακβάλνπλ μεξνχο δίζθνπο άιεζεο (dry pan grinders) θπιηλδξφκπινπο θαη ζθπξφκπινπο. ηελ ζπλέρεηα ην πιηθφ νδεγείηαη ζε απνζεθεπηηθά ζηιφ ή ζε ζσξνχο Αθνινπζεί ε κνξθνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. Οη πεξηζζφηεξνη νπηφπιηλζνη κνξθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο εμψζεζεο (stiff mud extrusion process), αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε κνξθνπνίεζε επηηπγράλεηαη κε πγξή θαη μεξή δηαδηθαζία ζε πξέζεο (soft mud and dry press processes). Αθνινπζεί ε θάζε ηεο μήξαλζεο. Απφ ην μεξαληήξην νη νπηφπιηλζνη εηζέξρνληαη ζηνλ θιίβαλν ηχπνπ Tunnel ζπλήζσο, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ην ζηάδην ηεο φπηεζεο. Μεηά ηελ φπηεζε νη νπηφπιηλζνη εηζέξρνληαη ζηελ δψλε ςχμεο, φπνπ ςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο πξηλ αθήζνπλ ηνλ θιίβαλν. ηελ ζπλέρεηα νη νπηφπιηλζνη απνηίζεληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φινπο ηνπο θιηβάλνπο ή φπηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε έμη ζηάδηα: εμάηκηζε ειεχζεξνπ λεξνχ, αθπδάησζε, νμείδσζε, παινπνίεζε, θπξίσο φπηεζε θαη ςχμε. ην εμσηεξηθφ ην θπζηθφ αέξην είλαη ην πην δηαδεδνκέλν θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ φπηεζε θαη αθνινπζνχλ ν άλζξαθαο θαη ηα πξηνλίδηα. ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θπξίσο καδνχη, ελψ θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ππξελφμπιν ή pet coke δηαζέζηκν σο βνεζεηηθφ θαχζηκν. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο νπηφπιηλζσλ ε μήξαλζε, φπηεζε θαη δηαδηθαζία ςχμεο δηαξθεί 20 κε 50 ψξεο. Δηθφλα 4: ηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θεξακηθψλ πξντφλησλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 3.2 Απφδνζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο θεξακηθψλ ηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ βέιηηζηεο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ: Μηα δηαδεδνκέλε ηερληθή πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο είλαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο δηαβξνρήο ηεο πξψηεο χιεο πνπ είλαη ππαίζξηα απνζεθεπκέλε, ε ρξήζε θιεηζηψλ ηαηληνδξφκσλ θαη θιεηζηψλ απνζεθψλ (ζηιφ), ε απνθνλίσζε ζξαπζηήξσλ θαη κχισλ κε ρξήζε ζαθθφθνιηξσλ ή κε εθαξκνγή πγξήο άιεζεο. Καηά ηελ μήξαλζε ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα πξντφληα πξηλ απφ ηελ θπξίσο φπηεζε ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζεξκφο αέξαο απφ γελλήηξηεο, κε μερσξηζηφ θαπζηήξα θαη κέξνο ηνπ αέξα ςχμεο ηνπ θιηβάλνπ. Οη θιίβαλνη φπηεζεο είλαη ζπλήζσο δχν εηδψλ: Γαθηπιηνεηδείο (Hoffman) θαη ηχπνπ ζήξαγγαο (tunnel). Δγθαηαζηάζεηο απνθνλίσζεο ησλ θιηβάλσλ απαηηνχληαη θπξίσο φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν θαχζηκν είλαη ην ππξελφμπιν πνπ παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο ηέθξαο θαη ην pet coke ή ην καδνχη. Οη θιίβαλνη απνθνληψλνληαη ζπλήζσο κε θπθιψλεο, αιιά είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζεο ζαθθφθηιηξσλ κε πθάζκαηα πςειήο αληνρήο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απνθνλίσζε ηνπ θιηβάλνπ δελ απαηηείηαη φηαλ ην θαχζηκν είλαη πγξαέξην ή θπζηθφ αέξην. 4. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΒΔΛΣΙΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ Η Κεξακνπξγία Βνξείνπ Διιάδνο Α.Δ πηνζεηεί φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Πξφθεηηαη γηα πξντφληα λέαο γεληάο, πςειήο πνηφηεηαο, βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ δφκεζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ην ηνχβιν φζν θαη ην θεξακίδη. Θα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζην ηνχβιν δηφηη κε ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ζπζηήλεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ην ηνχβιν θαζέησλ νπψλ ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην κέιινλ ηεο νηθνδφκεζεο. Σα θεξακίδηα παξάγνληαη πιένλ ζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Δηζάγνληαη ζηελ αγνξά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηνλ ηερλίηε θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θεξακηθνχ πιηθνχ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζηέγεο ιχλνληαο αθελφο πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη εμαιείθνληαο αθεηέξνπ ηα κπαιψκαηα ζηηο ζηέγεο. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ +ΠΟΙΟΣΗΣΑ + ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ =ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Οη παξαπάλσ είλαη έλλνηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Κεξακνπξγεία Βνξείνπ Διιάδνο ΑΔ (ΚΔ.Β.Δ. ΑΔ). Δίλαη ε πξψηε πνπ παξνπζηάδεη ζηελ ειιεληθή αγνξά δνκηθά θεξακηθά πξντφληα πνπ πξαγκαηηθά πξνζθέξνπλ κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη νηθνλνκία. Η ΚΔ.Β.Δ Α.Δ κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο επηινγήο ηεο πξψηεο χιεο θαη ησλ πξνεγκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ζα παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο θεξακηθά ηνχβια δηάηξεηα νξηδφληηα θαη θάζεηα απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θέξνπζα εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ηνηρνπνηία θαζψο επίζεο θαη γηα κε θέξνπζα κεζνηνηρία ή «γεκίζκαηα». Σα ηερληθά πιενλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απηνί νη κνλνιηζηθνί ηνίρνη (είηε θέξνπζα ηνηρνπνηία είηε φρη) είλαη: επθνιία ζηε ρξήζε, ζηαζεξφ κέγεζνο, ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο, δηαηήξεζε ηεο αμίαο εμ αηηίαο ηεο πςειήο πνηφηεηαο, εμαζθάιηζε επράξηζηνπ θιίκαηνο ζην εζσηεξηθφ, παξνρή εμαηξεηηθήο ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο θαη κεγάιε αληνρή ζε ζιίςε. Παξάιιεια απνηεινχλ ηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία, είλαη άθιεθηνη, έρνπλ κεγάιν θχθιν δσήο θαη είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ. 4.1 Η ΚΔ.Β.Δ Α.Δ θαη ην νηθνινγηθφ θηίζηκν Πηζηεχνπκε ζηνλ πειφ: Ο πειφο απφ κφλνο ηνπ είλαη έλα 100 % θπζηθφ πξντφλ θαη ε δηαδηθαζία εμφξπμήο ηνπ απφ ην ιαηνκείν θαζψο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ θεξακηθψλ ηνχβισλ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ καθξνπξφζεζκα. Ο πειφο είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα ζπιιερζεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπηθά θαη δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζεί ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σα απνξξηπηέα ηνχβια κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο πξηλ ηελ φπηηζε αιιά θαη θαηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ ηεο «δσήο ηνπ» (κεηά ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ) έλα θεξακηθφ ηνχβιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο εθαξκνγέο ζαλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 4.2 Βάζε γηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλνηθνδφκεζε Λφγσ ησλ θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαγσγηθέο καο κνλάδεο, απνθεχγνληαη νη παξνρεηεχζεηο βιαβεξψλ πγξψλ ιεκκάησλ. Σν κνληέξλν ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο δηαζθαιίδεη φηη ην θνξηίν ησλ εθπνκπψλ ην νπνίν επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ θξαηείηαη ζε ρακειά επίπεδα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κία κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηελ WWF ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο ηνχβισλ θαη θεξακηδηψλ ζην νηθνινγηθφ ζχζηεκα. 4.3 Μία θηιηθή πξνο ηελ θχζε ελαιιαθηηθή ιχζε Ο κνλνιηζηθφο εμσηεξηθφο ηνίρνο απνηειείηαη απφ έλα κφλν θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ ηνίρνπ (δηάθνξν ηνπ γχςνπ ή ηνπ θνληάκαηνο). Δδψ ην θεξακηθφ ηνχβιν θαζέησλ νπψλ πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία θαη ζηαηηθά θαζψο επίζεο εμαζθαιίδεη θαη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ ζην εζσηεξηθφ. H λέα γεληά: Δπίπεδν θεξακηθφ ηνχβιν πζηεκαηηθή θαηαζθεπή Σα κέγηζηεο ζεξκηθήο απφδνζεο θεξακηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ ιεηαίλνληαη επίπεδα θαη ζηηο δπν επηθάλεηέο ηνπο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ειεγρφκελεο ειεθηξνληθά απφ ππνινγηζηή (ξεθηηθηάξηζκα). Η ηνπνζέηεζε ηνχβισλ είλαη αθξηβήο, απιή θαη γξήγνξε. Η ρξήζε κφλν 1mm εηδηθνχ θνληάκαηνο (θφιιαο) δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε - βέιηηζηε ζεξκνκφλσζε θαη ηελ ειάρηζηε πγξαζία. Σν βαζηθφ θηίξην είλαη απαιιαγκέλν απφ πγξαζία επηηξέπνληαο γξεγνξφηεξα ηελ κεηεγθαηάζηαζε απφ κηα νηθνδνκή πνπ είλαη ρηηζκέλε κε ζπκβαηηθά ηνχβια. Γξήγνξε θαη απιή θαηαζθεπή Η θφιια (εηδηθφ θνλίακα) εθαξκφδεηαη κε έλα ξνιφ. Έπεηηα ηα επίπεδα θεξακηθά ηνχβια απιά ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, έλα πξνο έλα. Οη θάζεηνη αξκνί δνκνχληαη ελ μεξψ, κε ζπλδπαζκφ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ζπλδέζκσλ. Δπηπξφζζεηα ζηνλ γξήγνξν ρεηξηζκφ θαη ζηελ ξαγδαία πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο, ην θνλίακα επηηξέπεη ηελ εμνηθνλφκεζε πάλσ απφ ιίηξα πγξνχ θνληάκαηνο θαηά κέζν φξν ζε έλα ζπίηη, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πγξαζία ζηα ηνχβια. Αθξηβήο θαη θαζαξή δνπιεηά κε ηα ηνχβια Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε επίπεδα ηνχβια θαζέησλ νπψλ γηα φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ηνίρνπο επηηξέπεη ηελ αλέγεξζε κηαο νπηηθά ηέιεηαο, θαζαξήο θαη αθειίδσηεο θαηαζθεπήο κε ηνχβια. Μηα βαζηθή θαηαζθεπή κε επίπεδν θεξακηθφ ηνχβιν δηαζέηεη εκθάληζε πνιχ πςειήο πνηφηεηαο αθφκε θαη απφ απφζηαζε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Πξντφληα ηνηρνπνηίαο (ηνχβια) Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ αηρκήο, κε ζεβαζκφ ζηε θχζε πνπ δίλεη ηελ πξψηε χιε Σα πξντφληα απηά απνηεινχλ ηε λέα γεληά ησλ «επίπεδσλ (ξεθηηθηαξηζκέλσλ) θεξακηθψλ blocks θαζέησλ νπψλ». Ρεθηηθηάξνληαη θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο νξηδφληησλ ζηξψζεσλ κε κέζνδν ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ. ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ θφιια ειαρίζηνπ πάρνπο, ελψ νη θάζεηνη αξκνί δνκνχληαη ελ μεξψ. Γίλνπλ ηελ έλλνηα πξνθαηαζθεπήο κηθξήο θιίκαθαο. Κεξακηθά blocks γηα εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο Φέξνπζεο ηνηρνπνηίεο κε πιήξε αληαπφθξηζε θαη ηδαληθφ ζπλδπαζκφ ζε απαηηήζεηο ζεξκνκφλσζεο, ερνκφλσζεο, ππξνπξνζηαζίαο θαη ζηαηηθήο. Κεξακηθά ζηνηρεία γηα εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο Φέξνπζεο θαη κε θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο κε πνιχ θαιά ζηνηρεία ερνκφλσζεο, ππξνπξνζηαζίαο, βάζεο γηα νκνηφκνξθν ζνβά. Σν απνηέιεζκα είλαη γξήγνξν, απιφ ζηελ εθαξκνγή, αθξηβέο, θαζαξφ θαη νηθνλνκηθφ ρηίζηκν. Σα ηνχβια παξάγνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: 100 x 200 x x 200 x x 200 x 250 ζηα θαηλνηνκηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ, 2. Πξντφληα επηθάιπςεο (θεξακίδηα) Φπζηθά πξντφληα απφ πειφ, έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο, γηα φζνπο αλαδεηνχλ θνξπθαία πνηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή αηζζεηηθή. Σα πξντφληα απηά παξάγνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε κηα κεγάιε γθάκα δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ, ρξσκάησλ θαη επηθαλεηαθήο δνκήο θαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 επεμεξγαζίαο. Γηα θάζε ηχπν θεξακηδηνχ ππάξρεη πιήξεο ζεηξά εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ (αμεζνπάξ). Κεξακίδηα ηχπνπ S. 10 ηεκάρηα / κ2 Κεξακίδηα Ρσκατθνχ ηχπνπ κεγάια. 10ηεκάρηα / κ2 Δηδηθά ηεκάρηα θαη αμεζνπάξ γηα ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο ζηέγεο, φπσο: Κνξπθέο απιέο, δηπιέο, ηεηξαπιέο Αθξνθέξακα Καιχπηξεο πιεπξηθψλ ηειεησκάησλ Καιχπηξεο εκπξφζζησλ θελψλ Αεξαγσγνί - εμαεξηζκνί Βάζεηο θεξαηψλ Βαδίζκαηα, θιπ Όια ηα παξαπάλσ πξνζθέξνληαη ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή, επηζκαιησκέλα, επηζκαιησκέλα κε ρξψκα ζε πιήξε ρξσκαηηθή γθάκα, θαζψο θαη κε επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Δμ αηηίαο δε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ηνπο έρνπλ ηα αλψηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο θαη πδξνπεξαηφηεηαο θαη πξνζθέξνληαη γηα λέεο θαηαζθεπέο αιιά θαη γηα αλαθαηλίζεηο παιαηψλ ζηεγψλ. Δμαζθαιηζκέλε αμία, έλα ζπίηη γηα γεληέο Με ηα ηνχβια θαζέησλ νπψλ είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηάζεηο, λα ρηίζεηο θαη λα δήζεηο ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αμίεο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο αξρέο νηθνλνκίαο. Η ζηαζεξή θαηαζθεπή κε ηα θεξακηθά ηνχβια θαη ε ζπλπθαζκέλε πνηφηεηα κεγάιεο δηάξθεηαο δελ απαηηνχλ θακία ζπληήξεζε. Σα θηίξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε θεξακηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ απνηεινχλ κηα επέλδπζε γηα γεληέο, επεηδή ην πιηθφ εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμίαο ηνπ θηηξίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

15 Σν θάζε μερσξηζηφ ζηάδην εξγαζίαο ππφθεηηαη ζε απζηεξφ πνηνηηθφ έιεγρν. Σνπηθά εξγαζηήξηα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ πξντφλησλ καο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ζε θάζε έλα θεξακηθφ ηνχβιν Θεξκνκφλσζε Δμαζθάιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ Σα θεξακηθά ηνχβια επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή πγξαζίαο κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξε ζεξκνκφλσζε. Σα ηνχβια απνξξνθνχλ ηελ εζσηεξηθή πγξαζία, πνπ ζεκαίλεη φηη επηηπγράλεηαη κηα ζηεγλή επηθάλεηα θαη κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα ζην δσκάηην, θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ ε έλα ζπίηη ρηηζκέλν κε θεξακηθά ηνχβια, δελ πέθηεη γξήγνξα ε ζεξκνθξαζία ηνλ ρεηκψλα. Δπίζεο ην ζπίηη παξακέλεη επράξηζηα δξνζεξφ ην θαινθαίξη. Με ηελ κηθξφηεξε ζρεηηθή πγξαζία θαη ηελ πνιχ γξήγνξε απαιιαγή απφ ηελ πγξαζία, απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηαζθεπέο αλαπηχζζνπλ γξήγνξα ηελ θαιχηεξε δπλαηή βέιηηζηε ζεξκνκφλσζε. Η δηαηνκή ηνπ ηνχβινπ κε νπέο ζρήκαηνο ξφκβσλ επηηπγράλεη κεγαιχηεξε ζεξκηθή δηαδξνκή απφ ηελ εμσηεξηθή ζηελ εζσηεξηθή παξεηά θαη αληίζηξνθα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην πιάηνο ηεο ηνηρνπνηίαο ζεκαληηθά κεγαιχηεξν, κε επαθφινπζν ηηο θαιχηεξεο ηηκέο ζεξκνκφλσζεο. Ππξνπξνζηαζία Σα ηνχβια δελ θαίγνληαη! Δίλαη ςεκέλα! Σα θεξακηθά ηνχβια ήδε έρνπλ πεξάζεη κέζα απφ θσηηά γηα ζαο! Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη «απξφζβιεηα» ζηελ θσηηά. Σα θεξακηθά ηνχβια δελ θαίγνληαη θαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο δελ παξάγνπλ επηβιαβή αέξηα. ηνπο ηνίρνπο πάρνπο 8cm θαη πάλσ (φρη ζηελ θέξνπζα εζσηεξηθή ηνηρνπνηία) επηηπγράλεηαη κηα ζεξκνθξαζία 90F, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

16 φηη έρεηε 90 ιεπηά ηεο ψξαο γηα λα νδεγήζεηε εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο ζε αζθαιέο ζεκείν. Ηρνκφλσζε, πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ζνξχβνπο Μέηξα ερνκφλσζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ελφο θηηξίνπ ηφζν απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο φζν θαη απφ ζνξχβνπο πξνεξρφκελνπο απφ γεηηνληθά δσκάηηα. Οη ηνίρνη απφ θεξακηθά ηνχβια δηαζθαιίδνπλ κηα ήζπρε δσή ρσξίο ελνριήζεηο απφ ζνξχβνπο είηε απφ ην εμσηεξηθφ είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Οη εμσηεξηθνί ζηαζεξνί θεξακηθνί ηνίρνη παξνπζηάδνπλ έμνρεο ερνκνλσηηθέο ηθαλφηεηεο. Καηαζθεπαζηηθή δχλακε, αζθάιεηα κε ηελ κέγηζηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπαζηηθή ηζρχ Σα θεξακηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ πξνζθέξνπλ κεγάιε ζπκππθλσκέλε ηζρχ, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ζπλερή πνηνηηθφ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε. Απηφ ζεκαίλεη αζθάιεηα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θηηξίσλ θαη γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο. Οη θαηαζθεπέο απφ θεξακηθά ηνχβια παξνπζηάδνπλ έμνρε ζηαζεξφηεηα. Απηνί νη ηνίρνη έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη 10 θνξέο δπλαηφηεξνη απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο θαη εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα, νηθνλνκία θαη δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ ζε πεξηνρέο επηξξεπείο ζηνπο ζεηζκνχο. Φέξνπζα ηνηρνπνηία Τςειή αληνρή ζε ζιίςε (> 100 kg/cm 2 ) Ππθλφηεηα πεξίπνπ kg/m 3 Φέξνπζα ηνηρνπνηία θαη γηα εζσηεξηθνχο θαη γηα εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αλ απνηέιεζκα έρνπκε : Σαρχηεξε θαηαζθεπή εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο κείσζεο ηνπ βάξνπο. Δμαίξεηε ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

17 Χθέιεηεο απφ ην νηθνινγηθφ ρηίζηκν Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο Τγεία, άλεζε θαη αζθάιεηα γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Αχμεζε ηεο ελέξγεηαο θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελνίθσλ Καιχηεξε πνηφηεηα ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ΔΠΙΛΟΓΟ Η ΚΔ.Β.Δ. Α.Δ. κε ζεβαζκφ ζηελ θχζε πνπ δίλεη ηελ πξψηε χιε θαη κε παξαγσγή θαηλνηφκσλ δνκηθψλ θεξακηθψλ πξντφλησλ δείρλεη έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ζπλεηδεηή πεξηβαιινληηθά δφκεζε θαη δηαβίσζε. ΑΝΑΦΟΡΔ Αμαξιή, Κ., «Δίλαη εθηθηφ ην κεδεληθήο θαηαλάισζεο θηίξην;», Econ 3 ηεχρνο 1 (2008) Βηδάιεο, Γ., «Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ (ζήκαλζε CE)», ΣΔΔ ΣΚΜ η θχθινο ζεκηλαξίσλ κηθξήο δηάξθεηαο (2005) Γεσξγηάδνπ, Δ., «Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηα θηίξηα ηνπ αχξην ζηηο βηψζηκεο πφιεηο», Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ ΣΚΜ ηεχρνο 346 (2008) Καβαιάξε, Φ., «Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη αξρηηεθηνληθή», Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ ηεχρνο 2473 (2008) Καξαβαζίιε, Μ., «Αεηθφξνο αζηηθή αλάπηπμε ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δπξψπε θαη Διιάδα», Econ 3 ηεχρνο 1 (2008) Κνξσλαίνο, Α., Πνπιάθνο, Γ., «Σερληθά πιηθά», Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ηφκνο 1θαη 4 (2006) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

18 Κνξσλαίνο, Α., αξγέληεο, Φ., «Γνκηθά πιηθά θαη νηθνινγία», Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (2005) Οδεγία 96/61/ΔΚ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο (IPPC) θαη ειιεληθέο πξνηάζεηο γηα ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο κε κεηαιιηθά νξπθηά (2001) Πξαθηηθά εκεξίδαο, «Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο», Αθαδεκία Αζελψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (2006) Τπνπξγείν ΠΔΥΧΓΔ, πξνζρέδην ΠΔΣΔΠ, Οπηνπιηλζνδνκέο (2000) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Α.Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Α.Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΛΤΟΡΟΦΟΤ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΧΝ Δ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ ΣΖ ΑΣΣΗΚΖ Öù ôï âï ëôáéêá ÐÜí åë Ôï ðï èåôçì Ýí á óôç Í üôéá

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 1 ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΛΟ ΔΔΓΙΠ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. 2 1.0 Ο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗ ΓΟΜΗΗ 1.1 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ε θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηπρηαθή εξγαζία ησλ ζπνπδαζηξηψλ: ΥΑΣΕΖΜΠΔΚΗΑΡΖ ΑΘΑΝΑΗΑ ΝΣΔΝΣΟΤ ΑΛΗΚΖ κε ηίηιν: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Δ ΓΧΜΑ ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ

ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΣΑΔΙ, ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ KAI KΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΔ ΞΗΡΑ ΓΟΜΗΗ. Παναγιώηηρ ακούλαρ Γιπλφμαηούτος Πολιηικός Μητανικός πρώην Δπίκοσρος Καθηγηηής TU Berlin Λέξεις κλειδιά: Aνηιζειζμικόηηηα, πσροπροζηαζία, θερμομόνφζη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ αξίαο Γηαηαγάλα. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Νηθφιανο Μπηιάιεο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ αξίαο Γηαηαγάλα. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Νηθφιανο Μπηιάιεο 2 ζηνπο γνλείο κνπ 3 Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ αξίαο Γηαηαγάλα Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Νηθφιανο Μπηιάιεο 4 Οθηψβξηνο 2010 Δθαξκνγή Μεζφδσλ Αλακφξθσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα