ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μαηζαίνο Παπαδφπνπινο Μητανικός Παραγωγής και Γιοίκηζης Κεραμοσργία Βορείοσ Δλλάδος Α.Δ Λέμεηο θιεηδηά: Καηλνηνκία, Οηθνινγία, Πξάζηλα θηίξηα, Βηνθιηκαηηθφο ρεδηαζκφο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Νέα πξσηνπνξηαθά πξντφληα ζηνλ θιάδν ησλ Γνκηθψλ Κεξακηθψλ Πξντφλησλ, παξάγνληαη ζηηο πςειήο ηερλνινγίαο εγθαηαζηάζεηο θεξακνπνηείνπ ζηε Β. Διιάδα Πξντφληα κε θπζηθά πιηθά κε καθξά ηζηνξία, κε αξκνλία ζηε θχζε, απνηεινχλ βάζε γηα επζπλείδεηε πεξηβαιινληηθά δφκεζε θαη δηαβίσζε. 1. Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Κχξηνο άμνλαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ν άλζξσπνο. Η θπζηθή ζέζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Σν νηθνδφκεκα ηνπ πνιηηηζκνχ έρεη εηζάγεη δηάθνξα θίιηξα πνπ αιινηψλνπλ ηελ επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, απνζθνπνχλ ζηελ επεκεξία ηνπ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαβίσζή ηνπ ζηνλ πιαλήηε. 1.1 Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ε πφιε, ην θηίξην είλαη έλα θίιηξν πνπ απνζθνπεί ζηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηνλ άλζξσπν απφ ηηο ελαιιαγέο θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν θηίξην ινηπφλ είλαη κηα δξάζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ ίδην απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 Δηθφλα 1: πζρεηηζκφο αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Σν θηίξην σο δξάζε ηνπ αλζξψπνπ επηδξά θαη απηφ ζην πεξηβάιινλ. Μπνξεί ην θηίξην λα πξνθχπηεη σο απφβιεην κεηά ηελ ρξήζε ηνπ, ή αθφκα θαη θαηά ηελ θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λα επηδξά αξλεηηθά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ αλαπηχζζνληαη δηάθνξα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία νξίδεηαη σο ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ δξάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη έλα θηίξην έλαληη ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή θαη ε ρσξνζέηεζε ελφο θηηξίνπ έρνπλ ζεκαληηθφηαηε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο θπζηθέο πεγέο. Η πξφθιεζε ζηα πξνζερή ρξφληα ζα είλαη λα θηηζζνχλ έμππλα θαηλνηφκα θηίξηα, έηζη ψζηε λα ζπκπεξηθέξνληαη νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά, ρσξίο ζεξκηθέο απψιεηεο θαζψο επίζεο λα κελ πξνθχςνπλ ζαλ απφβιεηα ζηηο επφκελεο γεληέο. Η αεηθφξνο (βηψζηκε) αλάπηπμε έρεη ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα λα κελ ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. Με άμνλα ηελ ζπιινγηζηηθή απηή, ζήκεξα αλαπηχζζνληαη θξηηήξηα κε ηα νπνία ην θηίξην, ζην ζχλνιφ ηνπ, λα είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη λα εθθξάδεη ηνλ θνηλφ ηφπν ησλ αληηιήςεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο αεηθνξίαο ζπκκεηέρεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη θπζηθά ηα πιηθά ηνπ θηηξίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Η αεηθφξνο ( βηψζηκε) αλάπηπμε έρεη ζηφρν ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ελψ ηαπηφρξνλα λα κελ ππνλνκεχεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ κέιινληνο. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηεο αεηθνξίαο ζπκκεηέρεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη θπζηθά ηα πιηθά ηνπ θηηξίνπ. 2. Τ Λ Ι Κ Α Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α 2.1 Πξάζηλν θηίξην Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ηη ζεκαίλεη «green design» ή έμππλν θηίξην απφ πιεπξάο πιηθψλ, ζηελ βάζε ηνπ νπνίνπ κειεηψληαη ηα νηθνινγηθά δνκηθά πιηθά, ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη αξρέο γηα ηνλ «πξάζηλν ζρεδηαζκφ» (green design). ηα λέα αλαπηπζζφκελα πιηθά, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κελ έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπο ζα ήηαλ λα έρνπλ έλα ζεηηθφ, επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζην νηθνζχζηεκα. Δπεηδή φκσο ηδεαηά πιηθά δελ ππάξρνπλ, γηα ηνλ ιφγν απηφ ν κεραληθφο ζα πξέπεη λα εληάζζεη ζην θηίξην θαηλνηφκα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηνχλ νιηθψο ή κεξηθψο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: Σελ κηθξή ελζσκαησκέλε ελέξγεηα ησλ πιηθψλ ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο Σελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο λα αλαθπθιψλεηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ Σελ επηινγή ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ πιηθψλ Σνλ έιεγρν ηεο ηνμηθφηεηαο ησλ πιηθψλ Άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ, φπσο νη εθπνκπέο ησλ πιηθψλ ζε CO 2 θαη NO x θαηά ηελ δηάξθεηα παξαγσγήο ηνπο. 2.2 Πξάζηλα Κηίξηα Γεληθά ηα πξάζηλα θηίξηα κειεηνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο αθηηλνβνιίαο, ηε ειάηησζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ, ηε αληνρή ηνπ θηηξίνπ, ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη άιιεο αλέζεηο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 2.3 Θεξκηθέο θαη νπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο θαζψο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο πξέπεη λα κε δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Να ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ζεξκνθξαζηαθήο άλεζεο ζην θηίξην θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηφζν θαηά ηε ζεξηλή φζν θαη θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, επηηπγράλνληαο νηθνλνκία θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Να ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία βέιηηζηεο νπηηθήο άλεζεο εληφο ησλ ρψξσλ. πγθεθξηκέλα ηα πιηθά ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αδηαηάξαθηε ξνή ηνπ θσηφο λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ηθαλνπνηεηηθψλ επηπέδσλ θσηηζκνχ, λα κελ πξνθαινχλ ζάκβσζε ζην πεξηβάιινληνο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 2.4 Η ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ Ση θηίξην ζεξκαίλεηαη θαη απνβάιιεη ζεξκηθή ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο ηνπ. Χο θέιπθνο λννχκε ην ζχλνιν ησλ δηαθαλψλ θαη αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην εμσηεξηθφ πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ. Ο ηξφπνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαζνξίδεη ηε ζεξκηθή θαη θαη επέθηαζε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ άξα θαη ηελ νηθνλνκηθή νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο, ηφζν πεξηζζφηεξε ζεξκηθή ελέξγεηα ράλεη ην θηίξην. Η ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ράλεηαη πεξηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ( πιηθά πνπ έρνπλ κεγάιε ζεξκηθή αληίζηαζε) θαη ηε ρξήζε δηπιψλ παινπηλάθσλ. Σν θηίξην θαηά ηε ρξήζε ηνπ ρξεζηκνπνηεί κεγάιν πνζφ ελέξγεηαο. Η ελέξγεηα απηή είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ηεο νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο ρξήζεο ηνπ. Η εθκεηάιιεπζε ησλ πιηθψλ κε θαιή ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο επίζεο θαη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ελεξγεηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ θηηξίσλ ( βηνθιηκαηηθή ζπκπεξηθνξά, εθκεηάιιεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο, εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο θιπ) είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θηίξην σο έμππλν θαη νηθνινγηθφ. εκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ελφο θηηξίνπ είλαη ινηπφλ ε ζπιινγή ειηαθήο ελέξγεηαο, ε απψιεηα ή ην ζπλνιηθφ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 θέξδνο ηνπ θειχθνπο θαη ε ηθαλφηεηα λα απνβάιιεη πνζφηεηεο πγξαζίαο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο. Σα νηθνδνκηθά πιηθά κεγάιεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζηνπο ρξήζηεο: Μεησκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε Μεησκέλεο δαπάλεο ζπληήξεζεο/αληηθαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πιηθνχ Βειηησκέλεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελνίθσλ Υακειφηεξν θφζηνο Μεγαιχηεξε επειημία ζρεδίνπ.. 3. ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ήκεξα πνιιέο θνξέο ε θαηαζθεπή γίλεηαη απνδέθηεο πιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηα πιηθά πνπ εληάζζνληαη κέζα ζε απηήλ έρνπλ πξνθχςεη απφ θάπνηα άιιε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Όζνλ αθνξά ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, ηα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία απφ ιίζνπο, κνλσηηθά ( εθφζνλ δελ έρνπλ ππνζηεί γήξαλζε θαη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε), μπιεία θέξνληνο νξγαληζκνχ, δνκηθά ζηνηρεία φπσο πφξηεο θαη παξάζπξα, είδε πγηεηλήο θαη ηα πξντφληα γχςνπ. Σνχβιν, ζθπξφδεκα θαη ηζηκέλην είλαη ζίγνπξν φηη δελ αλαθπθιψλνληαη εχθνια νχηε κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζε λέεο θαηαζθεπέο. Δίλαη δπλαηή φκσο ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζαλ πιηθά δηακφξθσζεο νξηδφληησλ επηθαλεηψλ θαη πιηθψλ νδνπνηίαο. Ο θχθινο δσήο ελφο νηθνδνκηθνχ πιηθνχ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηα ζηάδηα ζπιινγήο εμφξπμεο, βηνκεραληθήο παξαγσγήο επεμεξγαζίαο, θαηαζθεπήο, ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ζε επφκελν ζηάδην θαηεδάθηζεο, επαλάρξεζεο, αλαθχθισζεο ή βηνδηάζπαζεο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δηθφλα 2: Γηάγξακκα ξνήο θχθινπ δσήο ελφο δνκηθνχ πιηθνχ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Γηα ηα πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά πιηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ. Καζψο φκσο κεγαιψλεη ην πξφβιεκα ησλ απνβιήησλ ζηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζηάζεσλ πιαλήηε καο, απμάλεηαη ζεκαληηθά ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο θαηεδάθηζεο θαη απνβνιήο ηνπο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε πεξηβαιινληηθή επίπησζε πιηθψλ κε κηθξφ ρξφλν δσήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο, φπσο είλαη ηα δνκηθά θεξακηθά πξντφληα απφ πειφ. ηε πξνζπάζεηα λα δνκεζεί έλα νηθνινγηθφ αεηθνξηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο, ε θάζε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηα θηίξηα, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα εθηηκεζεί σο ζπλάξηεζε νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ νηθνδνκηθνχ έξγνπ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. Δηθφλα 3: Γηάγξακκα ξνήο αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Η παξαγσγή θεξακηθψλ ηνχβισλ, απφ ηα νπνία ζπλήζσο γίλεηαη ε ηνηρνπνηία είλαη κία δηαδηθαζία πνπ απνξξνθά αξθεηή ελέξγεηα αθνχ ρξεηάδεηαη ην πιηθφ λα ζεξκαλζεί έσο ηνπο ν C πεξίπνπ γηα αξθεηέο ψξεο. Η παξαγσγή ησλ ηνχβισλ απαηηεί ελέξγεηα ηεο ηάμεο ησλ 2MJ/Kg εθ ησλ νπνίσλ ην θχξην κέξνο θαηαλαιψλεηαη ζηελ φπηεζε ησλ πιηθψλ Γηαδηθαζία παξαγσγήο θεξακηθψλ πξντφλησλ Μηα ηππηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο νπηνπιίλζσλ θαη θεξάκσλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: Δμφξπμε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ θεξακηθψλ πξντφλησλ (νπηνπιίλζσλ θαη άιισλ δνκηθψλ πξντφλησλ απφ άξγηιν). Οη πξψηεο χιεο κεηαθέξνληαη κε θνξηεγφ απφ ην ρψξν εμφξπμεο θαη απνζεθεχνληαη ππαίζξηα ή ζε θιεηζηέο απνζήθεο εληφο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη έπεηηα εηζέξρνληαη ζε κχιν ειάηησζεο κεγέζνπο γηα ηελ αξρηθή κείσζε ησλ ρνλδξνκεξψλ πιηθψλ. ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο άιεζεο πνπ πεξηιακβάλεη κχινπο άιεζεο θαη ηξάπεδεο θνζθηλίζκαηνο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ιεπηφθνθθν πιηθφ, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ κνξθνπνίεζε ησλ νπηφπιηλζσλ (ηνχβισλ), θεξακηδηψλ ή άιισλ πξντφλησλ. Σχπνη κχισλ άιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηππηθά πεξηιακβάλνπλ μεξνχο δίζθνπο άιεζεο (dry pan grinders) θπιηλδξφκπινπο θαη ζθπξφκπινπο. ηελ ζπλέρεηα ην πιηθφ νδεγείηαη ζε απνζεθεπηηθά ζηιφ ή ζε ζσξνχο Αθνινπζεί ε κνξθνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. Οη πεξηζζφηεξνη νπηφπιηλζνη κνξθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο εμψζεζεο (stiff mud extrusion process), αλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε κνξθνπνίεζε επηηπγράλεηαη κε πγξή θαη μεξή δηαδηθαζία ζε πξέζεο (soft mud and dry press processes). Αθνινπζεί ε θάζε ηεο μήξαλζεο. Απφ ην μεξαληήξην νη νπηφπιηλζνη εηζέξρνληαη ζηνλ θιίβαλν ηχπνπ Tunnel ζπλήζσο, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ην ζηάδην ηεο φπηεζεο. Μεηά ηελ φπηεζε νη νπηφπιηλζνη εηζέξρνληαη ζηελ δψλε ςχμεο, φπνπ ςχρνληαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο πξηλ αθήζνπλ ηνλ θιίβαλν. ηελ ζπλέρεηα νη νπηφπιηλζνη απνηίζεληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ή δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε φινπο ηνπο θιηβάλνπο ή φπηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε έμη ζηάδηα: εμάηκηζε ειεχζεξνπ λεξνχ, αθπδάησζε, νμείδσζε, παινπνίεζε, θπξίσο φπηεζε θαη ςχμε. ην εμσηεξηθφ ην θπζηθφ αέξην είλαη ην πην δηαδεδνκέλν θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ φπηεζε θαη αθνινπζνχλ ν άλζξαθαο θαη ηα πξηνλίδηα. ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θπξίσο καδνχη, ελψ θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ππξελφμπιν ή pet coke δηαζέζηκν σο βνεζεηηθφ θαχζηκν. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο νπηφπιηλζσλ ε μήξαλζε, φπηεζε θαη δηαδηθαζία ςχμεο δηαξθεί 20 κε 50 ψξεο. Δηθφλα 4: ηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θεξακηθψλ πξντφλησλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 3.2 Απφδνζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ ηελ βηνκεραλία παξαγσγήο θεξακηθψλ ηα ζεκεία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ βέιηηζηεο ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ζεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ: Μηα δηαδεδνκέλε ηερληθή πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο είλαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο δηαβξνρήο ηεο πξψηεο χιεο πνπ είλαη ππαίζξηα απνζεθεπκέλε, ε ρξήζε θιεηζηψλ ηαηληνδξφκσλ θαη θιεηζηψλ απνζεθψλ (ζηιφ), ε απνθνλίσζε ζξαπζηήξσλ θαη κχισλ κε ρξήζε ζαθθφθνιηξσλ ή κε εθαξκνγή πγξήο άιεζεο. Καηά ηελ μήξαλζε ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα πξντφληα πξηλ απφ ηελ θπξίσο φπηεζε ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζεξκφο αέξαο απφ γελλήηξηεο, κε μερσξηζηφ θαπζηήξα θαη κέξνο ηνπ αέξα ςχμεο ηνπ θιηβάλνπ. Οη θιίβαλνη φπηεζεο είλαη ζπλήζσο δχν εηδψλ: Γαθηπιηνεηδείο (Hoffman) θαη ηχπνπ ζήξαγγαο (tunnel). Δγθαηαζηάζεηο απνθνλίσζεο ησλ θιηβάλσλ απαηηνχληαη θπξίσο φηαλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν θαχζηκν είλαη ην ππξελφμπιν πνπ παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο ηέθξαο θαη ην pet coke ή ην καδνχη. Οη θιίβαλνη απνθνληψλνληαη ζπλήζσο κε θπθιψλεο, αιιά είλαη δπλαηή θαη ε ρξήζεο ζαθθφθηιηξσλ κε πθάζκαηα πςειήο αληνρήο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απνθνλίσζε ηνπ θιηβάλνπ δελ απαηηείηαη φηαλ ην θαχζηκν είλαη πγξαέξην ή θπζηθφ αέξην. 4. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΒΔΛΣΙΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ Η Κεξακνπξγία Βνξείνπ Διιάδνο Α.Δ πηνζεηεί φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Πξφθεηηαη γηα πξντφληα λέαο γεληάο, πςειήο πνηφηεηαο, βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ δφκεζεο ηφζν ζε φηη αθνξά ην ηνχβιν φζν θαη ην θεξακίδη. Θα ζηαζνχκε ηδηαίηεξα ζην ηνχβιν δηφηη κε ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ζπζηήλεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ην ηνχβιν θαζέησλ νπψλ ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην κέιινλ ηεο νηθνδφκεζεο. Σα θεξακίδηα παξάγνληαη πιένλ ζε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Δηζάγνληαη ζηελ αγνξά εηδηθά ηεκάρηα ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηνλ ηερλίηε θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θεξακηθνχ πιηθνχ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζηέγεο ιχλνληαο αθελφο πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη εμαιείθνληαο αθεηέξνπ ηα κπαιψκαηα ζηηο ζηέγεο. ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ +ΠΟΙΟΣΗΣΑ + ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ =ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Οη παξαπάλσ είλαη έλλνηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Κεξακνπξγεία Βνξείνπ Διιάδνο ΑΔ (ΚΔ.Β.Δ. ΑΔ). Δίλαη ε πξψηε πνπ παξνπζηάδεη ζηελ ειιεληθή αγνξά δνκηθά θεξακηθά πξντφληα πνπ πξαγκαηηθά πξνζθέξνπλ κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη νηθνλνκία. Η ΚΔ.Β.Δ Α.Δ κέζσ ηεο πξνζεθηηθήο επηινγήο ηεο πξψηεο χιεο θαη ησλ πξνεγκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ζα παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο θεξακηθά ηνχβια δηάηξεηα νξηδφληηα θαη θάζεηα απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θέξνπζα εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ηνηρνπνηία θαζψο επίζεο θαη γηα κε θέξνπζα κεζνηνηρία ή «γεκίζκαηα». Σα ηερληθά πιενλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απηνί νη κνλνιηζηθνί ηνίρνη (είηε θέξνπζα ηνηρνπνηία είηε φρη) είλαη: επθνιία ζηε ρξήζε, ζηαζεξφ κέγεζνο, ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο, δηαηήξεζε ηεο αμίαο εμ αηηίαο ηεο πςειήο πνηφηεηαο, εμαζθάιηζε επράξηζηνπ θιίκαηνο ζην εζσηεξηθφ, παξνρή εμαηξεηηθήο ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο θαη κεγάιε αληνρή ζε ζιίςε. Παξάιιεια απνηεινχλ ηελ πην πξνεγκέλε ηερλνινγία, είλαη άθιεθηνη, έρνπλ κεγάιν θχθιν δσήο θαη είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ. 4.1 Η ΚΔ.Β.Δ Α.Δ θαη ην νηθνινγηθφ θηίζηκν Πηζηεχνπκε ζηνλ πειφ: Ο πειφο απφ κφλνο ηνπ είλαη έλα 100 % θπζηθφ πξντφλ θαη ε δηαδηθαζία εμφξπμήο ηνπ απφ ην ιαηνκείν θαζψο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ θεξακηθψλ ηνχβισλ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ καθξνπξφζεζκα. Ο πειφο είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν κπνξεί εχθνια λα ζπιιερζεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπηθά θαη δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζεί ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σα απνξξηπηέα ηνχβια κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο πξηλ ηελ φπηηζε αιιά θαη θαηά ην ηέινο ηνπ θχθινπ ηεο «δσήο ηνπ» (κεηά ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ) έλα θεξακηθφ ηνχβιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο εθαξκνγέο ζαλ ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ. 4.2 Βάζε γηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αλνηθνδφκεζε Λφγσ ησλ θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξαγσγηθέο καο κνλάδεο, απνθεχγνληαη νη παξνρεηεχζεηο βιαβεξψλ πγξψλ ιεκκάησλ. Σν κνληέξλν ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο δηαζθαιίδεη φηη ην θνξηίν ησλ εθπνκπψλ ην νπνίν επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ θξαηείηαη ζε ρακειά επίπεδα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ κία κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηελ WWF ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο ηνχβισλ θαη θεξακηδηψλ ζην νηθνινγηθφ ζχζηεκα. 4.3 Μία θηιηθή πξνο ηελ θχζε ελαιιαθηηθή ιχζε Ο κνλνιηζηθφο εμσηεξηθφο ηνίρνο απνηειείηαη απφ έλα κφλν θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ ηνίρνπ (δηάθνξν ηνπ γχςνπ ή ηνπ θνληάκαηνο). Δδψ ην θεξακηθφ ηνχβιν θαζέησλ νπψλ πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε, ππξνπξνζηαζία θαη ζηαηηθά θαζψο επίζεο εμαζθαιίδεη θαη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ ζην εζσηεξηθφ. H λέα γεληά: Δπίπεδν θεξακηθφ ηνχβιν πζηεκαηηθή θαηαζθεπή Σα κέγηζηεο ζεξκηθήο απφδνζεο θεξακηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ ιεηαίλνληαη επίπεδα θαη ζηηο δπν επηθάλεηέο ηνπο κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ειεγρφκελεο ειεθηξνληθά απφ ππνινγηζηή (ξεθηηθηάξηζκα). Η ηνπνζέηεζε ηνχβισλ είλαη αθξηβήο, απιή θαη γξήγνξε. Η ρξήζε κφλν 1mm εηδηθνχ θνληάκαηνο (θφιιαο) δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε - βέιηηζηε ζεξκνκφλσζε θαη ηελ ειάρηζηε πγξαζία. Σν βαζηθφ θηίξην είλαη απαιιαγκέλν απφ πγξαζία επηηξέπνληαο γξεγνξφηεξα ηελ κεηεγθαηάζηαζε απφ κηα νηθνδνκή πνπ είλαη ρηηζκέλε κε ζπκβαηηθά ηνχβια. Γξήγνξε θαη απιή θαηαζθεπή Η θφιια (εηδηθφ θνλίακα) εθαξκφδεηαη κε έλα ξνιφ. Έπεηηα ηα επίπεδα θεξακηθά ηνχβια απιά ηνπνζεηνχληαη ην έλα πάλσ ζην άιιν, έλα πξνο έλα. Οη θάζεηνη αξκνί δνκνχληαη ελ μεξψ, κε ζπλδπαζκφ αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ ζπλδέζκσλ. Δπηπξφζζεηα ζηνλ γξήγνξν ρεηξηζκφ θαη ζηελ ξαγδαία πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο, ην θνλίακα επηηξέπεη ηελ εμνηθνλφκεζε πάλσ απφ ιίηξα πγξνχ θνληάκαηνο θαηά κέζν φξν ζε έλα ζπίηη, κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πγξαζία ζηα ηνχβια. Αθξηβήο θαη θαζαξή δνπιεηά κε ηα ηνχβια Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε επίπεδα ηνχβια θαζέησλ νπψλ γηα φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ηνίρνπο επηηξέπεη ηελ αλέγεξζε κηαο νπηηθά ηέιεηαο, θαζαξήο θαη αθειίδσηεο θαηαζθεπήο κε ηνχβια. Μηα βαζηθή θαηαζθεπή κε επίπεδν θεξακηθφ ηνχβιν δηαζέηεη εκθάληζε πνιχ πςειήο πνηφηεηαο αθφκε θαη απφ απφζηαζε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. Πξντφληα ηνηρνπνηίαο (ηνχβια) Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ αηρκήο, κε ζεβαζκφ ζηε θχζε πνπ δίλεη ηελ πξψηε χιε Σα πξντφληα απηά απνηεινχλ ηε λέα γεληά ησλ «επίπεδσλ (ξεθηηθηαξηζκέλσλ) θεξακηθψλ blocks θαζέησλ νπψλ». Ρεθηηθηάξνληαη θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο νξηδφληησλ ζηξψζεσλ κε κέζνδν ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ. ηνπο νξηδφληηνπο αξκνχο ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ θφιια ειαρίζηνπ πάρνπο, ελψ νη θάζεηνη αξκνί δνκνχληαη ελ μεξψ. Γίλνπλ ηελ έλλνηα πξνθαηαζθεπήο κηθξήο θιίκαθαο. Κεξακηθά blocks γηα εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο Φέξνπζεο ηνηρνπνηίεο κε πιήξε αληαπφθξηζε θαη ηδαληθφ ζπλδπαζκφ ζε απαηηήζεηο ζεξκνκφλσζεο, ερνκφλσζεο, ππξνπξνζηαζίαο θαη ζηαηηθήο. Κεξακηθά ζηνηρεία γηα εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο Φέξνπζεο θαη κε θέξνπζεο ηνηρνπνηίεο κε πνιχ θαιά ζηνηρεία ερνκφλσζεο, ππξνπξνζηαζίαο, βάζεο γηα νκνηφκνξθν ζνβά. Σν απνηέιεζκα είλαη γξήγνξν, απιφ ζηελ εθαξκνγή, αθξηβέο, θαζαξφ θαη νηθνλνκηθφ ρηίζηκν. Σα ηνχβια παξάγνληαη ζηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: 100 x 200 x x 200 x x 200 x 250 ζηα θαηλνηνκηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ, 2. Πξντφληα επηθάιπςεο (θεξακίδηα) Φπζηθά πξντφληα απφ πειφ, έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο, γηα φζνπο αλαδεηνχλ θνξπθαία πνηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή αηζζεηηθή. Σα πξντφληα απηά παξάγνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε κηα κεγάιε γθάκα δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ, ρξσκάησλ θαη επηθαλεηαθήο δνκήο θαη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 επεμεξγαζίαο. Γηα θάζε ηχπν θεξακηδηνχ ππάξρεη πιήξεο ζεηξά εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ (αμεζνπάξ). Κεξακίδηα ηχπνπ S. 10 ηεκάρηα / κ2 Κεξακίδηα Ρσκατθνχ ηχπνπ κεγάια. 10ηεκάρηα / κ2 Δηδηθά ηεκάρηα θαη αμεζνπάξ γηα ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο ζηέγεο, φπσο: Κνξπθέο απιέο, δηπιέο, ηεηξαπιέο Αθξνθέξακα Καιχπηξεο πιεπξηθψλ ηειεησκάησλ Καιχπηξεο εκπξφζζησλ θελψλ Αεξαγσγνί - εμαεξηζκνί Βάζεηο θεξαηψλ Βαδίζκαηα, θιπ Όια ηα παξαπάλσ πξνζθέξνληαη ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή, επηζκαιησκέλα, επηζκαιησκέλα κε ρξψκα ζε πιήξε ρξσκαηηθή γθάκα, θαζψο θαη κε επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Δμ αηηίαο δε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ηνπο έρνπλ ηα αλψηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο θαη πδξνπεξαηφηεηαο θαη πξνζθέξνληαη γηα λέεο θαηαζθεπέο αιιά θαη γηα αλαθαηλίζεηο παιαηψλ ζηεγψλ. Δμαζθαιηζκέλε αμία, έλα ζπίηη γηα γεληέο Με ηα ηνχβια θαζέησλ νπψλ είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηάζεηο, λα ρηίζεηο θαη λα δήζεηο ζχκθσλα κε ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο αμίεο θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο αξρέο νηθνλνκίαο. Η ζηαζεξή θαηαζθεπή κε ηα θεξακηθά ηνχβια θαη ε ζπλπθαζκέλε πνηφηεηα κεγάιεο δηάξθεηαο δελ απαηηνχλ θακία ζπληήξεζε. Σα θηίξηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε θεξακηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ απνηεινχλ κηα επέλδπζε γηα γεληέο, επεηδή ην πιηθφ εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμίαο ηνπ θηηξίνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

15 Σν θάζε μερσξηζηφ ζηάδην εξγαζίαο ππφθεηηαη ζε απζηεξφ πνηνηηθφ έιεγρν. Σνπηθά εξγαζηήξηα ειέγρνπλ ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ πξντφλησλ καο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ζε θάζε έλα θεξακηθφ ηνχβιν Θεξκνκφλσζε Δμαζθάιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ Σα θεξακηθά ηνχβια επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή πγξαζίαο κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξε ζεξκνκφλσζε. Σα ηνχβια απνξξνθνχλ ηελ εζσηεξηθή πγξαζία, πνπ ζεκαίλεη φηη επηηπγράλεηαη κηα ζηεγλή επηθάλεηα θαη κηα επράξηζηε αηκφζθαηξα ζην δσκάηην, θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ ε έλα ζπίηη ρηηζκέλν κε θεξακηθά ηνχβια, δελ πέθηεη γξήγνξα ε ζεξκνθξαζία ηνλ ρεηκψλα. Δπίζεο ην ζπίηη παξακέλεη επράξηζηα δξνζεξφ ην θαινθαίξη. Με ηελ κηθξφηεξε ζρεηηθή πγξαζία θαη ηελ πνιχ γξήγνξε απαιιαγή απφ ηελ πγξαζία, απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηαζθεπέο αλαπηχζζνπλ γξήγνξα ηελ θαιχηεξε δπλαηή βέιηηζηε ζεξκνκφλσζε. Η δηαηνκή ηνπ ηνχβινπ κε νπέο ζρήκαηνο ξφκβσλ επηηπγράλεη κεγαιχηεξε ζεξκηθή δηαδξνκή απφ ηελ εμσηεξηθή ζηελ εζσηεξηθή παξεηά θαη αληίζηξνθα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην πιάηνο ηεο ηνηρνπνηίαο ζεκαληηθά κεγαιχηεξν, κε επαθφινπζν ηηο θαιχηεξεο ηηκέο ζεξκνκφλσζεο. Ππξνπξνζηαζία Σα ηνχβια δελ θαίγνληαη! Δίλαη ςεκέλα! Σα θεξακηθά ηνχβια ήδε έρνπλ πεξάζεη κέζα απφ θσηηά γηα ζαο! Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη «απξφζβιεηα» ζηελ θσηηά. Σα θεξακηθά ηνχβια δελ θαίγνληαη θαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο δελ παξάγνπλ επηβιαβή αέξηα. ηνπο ηνίρνπο πάρνπο 8cm θαη πάλσ (φρη ζηελ θέξνπζα εζσηεξηθή ηνηρνπνηία) επηηπγράλεηαη κηα ζεξκνθξαζία 90F, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

16 φηη έρεηε 90 ιεπηά ηεο ψξαο γηα λα νδεγήζεηε εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο ζε αζθαιέο ζεκείν. Ηρνκφλσζε, πξνζηαζία απφ φινπο ηνπο ζνξχβνπο Μέηξα ερνκφλσζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ελφο θηηξίνπ ηφζν απφ εμσηεξηθνχο ζνξχβνπο φζν θαη απφ ζνξχβνπο πξνεξρφκελνπο απφ γεηηνληθά δσκάηηα. Οη ηνίρνη απφ θεξακηθά ηνχβια δηαζθαιίδνπλ κηα ήζπρε δσή ρσξίο ελνριήζεηο απφ ζνξχβνπο είηε απφ ην εμσηεξηθφ είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Οη εμσηεξηθνί ζηαζεξνί θεξακηθνί ηνίρνη παξνπζηάδνπλ έμνρεο ερνκνλσηηθέο ηθαλφηεηεο. Καηαζθεπαζηηθή δχλακε, αζθάιεηα κε ηελ κέγηζηεο πνηφηεηαο θαηαζθεπαζηηθή ηζρχ Σα θεξακηθά ηνχβια θαζέησλ νπψλ πξνζθέξνπλ κεγάιε ζπκππθλσκέλε ηζρχ, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ ζπλερή πνηνηηθφ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε. Απηφ ζεκαίλεη αζθάιεηα γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θηηξίσλ θαη γηα ηνπο αξρηηέθηνλεο. Οη θαηαζθεπέο απφ θεξακηθά ηνχβια παξνπζηάδνπλ έμνρε ζηαζεξφηεηα. Απηνί νη ηνίρνη έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη 10 θνξέο δπλαηφηεξνη απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο θαη εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα, νηθνλνκία θαη δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ ζε πεξηνρέο επηξξεπείο ζηνπο ζεηζκνχο. Φέξνπζα ηνηρνπνηία Τςειή αληνρή ζε ζιίςε (> 100 kg/cm 2 ) Ππθλφηεηα πεξίπνπ kg/m 3 Φέξνπζα ηνηρνπνηία θαη γηα εζσηεξηθνχο θαη γηα εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αλ απνηέιεζκα έρνπκε : Σαρχηεξε θαηαζθεπή εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο κείσζεο ηνπ βάξνπο. Δμαίξεηε ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

17 Χθέιεηεο απφ ην νηθνινγηθφ ρηίζηκν Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο Τγεία, άλεζε θαη αζθάιεηα γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Αχμεζε ηεο ελέξγεηαο θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελνίθσλ Καιχηεξε πνηφηεηα ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ΔΠΙΛΟΓΟ Η ΚΔ.Β.Δ. Α.Δ. κε ζεβαζκφ ζηελ θχζε πνπ δίλεη ηελ πξψηε χιε θαη κε παξαγσγή θαηλνηφκσλ δνκηθψλ θεξακηθψλ πξντφλησλ δείρλεη έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ζπλεηδεηή πεξηβαιινληηθά δφκεζε θαη δηαβίσζε. ΑΝΑΦΟΡΔ Αμαξιή, Κ., «Δίλαη εθηθηφ ην κεδεληθήο θαηαλάισζεο θηίξην;», Econ 3 ηεχρνο 1 (2008) Βηδάιεο, Γ., «Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ (ζήκαλζε CE)», ΣΔΔ ΣΚΜ η θχθινο ζεκηλαξίσλ κηθξήο δηάξθεηαο (2005) Γεσξγηάδνπ, Δ., «Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηα θηίξηα ηνπ αχξην ζηηο βηψζηκεο πφιεηο», Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ ΣΚΜ ηεχρνο 346 (2008) Καβαιάξε, Φ., «Κιηκαηηθέο αιιαγέο θαη αξρηηεθηνληθή», Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ ηεχρνο 2473 (2008) Καξαβαζίιε, Μ., «Αεηθφξνο αζηηθή αλάπηπμε ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Δπξψπε θαη Διιάδα», Econ 3 ηεχρνο 1 (2008) Κνξσλαίνο, Α., Πνπιάθνο, Γ., «Σερληθά πιηθά», Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ηφκνο 1θαη 4 (2006) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

18 Κνξσλαίνο, Α., αξγέληεο, Φ., «Γνκηθά πιηθά θαη νηθνινγία», Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (2005) Οδεγία 96/61/ΔΚ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο (IPPC) θαη ειιεληθέο πξνηάζεηο γηα ηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο κε κεηαιιηθά νξπθηά (2001) Πξαθηηθά εκεξίδαο, «Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο», Αθαδεκία Αζελψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (2006) Τπνπξγείν ΠΔΥΧΓΔ, πξνζρέδην ΠΔΣΔΠ, Οπηνπιηλζνδνκέο (2000) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα