Οδηγίες λειτουργίας. Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής. Ελληνικά"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής RM 8400 RM 8401 RM 8405 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RML 8550 RML 8551 RML 8555 GR EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING INSTRUCTIONS ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ABSORPTION REFRIGERATOR Type C40 / Ση ειώστε εδώ: Αρ. οντέλου... Αρ. προϊόντος... Αρ. σειράς... T.B. MBA 01/2008 N 3 Ελληνικά

2 Dometic GmbH Επιφυλάσσονται αλλαγές - Τυπώνεται στη Γερ ανία 2

3 Πίνακας περιεχο ένων 1.0 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή Υποδείξεις για τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας Προστασία πνευ ατικών δικαιω άτων Εξηγήσεις για τα χρησι οποιηθέντα σύ βολα Εγγύηση Περιορισ ός ευθύνης Εξυπηρέτηση πελατών Ανταλλακτικά Υποδείξεις προστασίας περιβάλλοντος Δήλωση πιστότητας Υποδείξεις ασφαλείας Προορισ ός χρήσης Υπευθυνότητα του χρήστη Προστατεύστε τα παιδιά κατά την αποκο ιδή της συσκευής Εργασίες και έλεγχοι του ψυγείου Πληροφορίες για τα ψυκτικά έσα Λειτουργία του ψυγείου ε αέριο Υποδείξεις ασφαλείας κατά την αποθήκευση τροφί ων Περιγραφή οντέλου Ονο ασία οντέλου Πινακίδα τύπου του ψυγείου Τεχνικά χαρακτηριστικά Εξήγηση του ψυγείου Λειτουργία του ψυγείου Καθαρισ ός Συντήρηση Εξήγηση των στοιχείων χειρισ ού Λειτουργία ε ρεύ α Λειτουργία ε αέριο Ρύθ ιση της θερ οκρασίας χώρου ψύξης Συ πληρω ατικές λειτουργίες Κλείδω α πόρτας Ηλεκτρικό κλείδω α πόρτας Στερέω α και άνοιγ α του σύρτη της κλειδαριάς της πόρτας όταν παρκάρει το όχη α Τοποθέτηση σχάρας ραφιών Αφαιρέσι ος καταψύκτης Αποθηκεύστε τρόφι α και ετοι άστε παγάκια Αποθηκεύστε τρόφι α στον χώρο ψύξης Αποθηκεύστε τρόφι α στον καταψύκτη Ετοι άστε παγάκια Απόψυξη Διακοπή λειτουργίας Φωτισ ός Αλλαγή παταρίας στον αναπτήρα Χει ερινή λειτουργία Αλλαγή διακοσ ητικής πλάκας Υποδείξεις για τις ενδείξεις και την αποκατάσταση σφαλ άτων Μηνύ ατα τρέχουσας κατάστασης στις ενδείξεις Σε περίπτωση βλάβης

4 Γενικές πληροφορίες m1.0 Γενικές πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή Με το ψυγείο απορρόφησης που αγοράσατε, κάνετε ια καλή επιλογή. Εί αστε σίγουροι ότι θα είνετε απόλυτα ικανοποιη ένοι ε το καινούριο σας ψυγείο. Το ψυγείο που λειτουργεί αθόρυβα αντιστοιχεί σε ψηλές απαιτήσεις ποιότητας και εγγυάται ια αποδοτική εταχείριση πρώτων υλών και ενέργειας για όλη την διάρκεια ζωής τους - κατά την κατασκευή, χρήση και αποκο ιδή. ε πορικούς νό ους προστασίας δικαιω άτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τ η άτων της παρούσας χωρίς την έγγραφη έγκριση της Dometic GmbH, Siegen. 1.4 Εξηγήσεις για τα χρησι οποιηθέντα σύ βολα Προειδοποιήσεις 1.2 Υποδείξεις για τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο, παρακαλού ε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Οι παρούσες οδηγίες σάς δίνουν τις απαραίτητες υποδείξεις για τη σωστή χρήση του ψυγείου σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Η τήρηση των υποδείξεων και των οδηγιών είναι ση αντική για τον ασφαλή χειρισ ό του ψυγείου σας και σας προστατεύει εσάς και το ψυγείο σας από φθορές και βλάβες. Φροντίστε να κατανοείτε αυτά που διαβάζετε πριν λάβετε κάποια έτρα. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά κοντά στο ψυγείο, για να πορείτε να τις συ βουλεύεστε ανά πάσα στιγ ή. Οι προειδοποιήσεις ση ειώνονται ε σύ βολα. Ένα συ πληρω ατικό κεί ενο εξηγεί τον βαθ ό της επικινδυνότητας Τηρήστε αυτές τις προειδοποιήσεις ε εγάλη προσοχή και ακρίβεια. Προφυλάσσετε τον εαυτό σας, άλλα άτο α και τη συσκευή από ζη ίες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει ια ά εση επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει θάνατο ή ένα σοβαρό τραυ ατισ ό, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ χαρακτηρίζει ια δυνητικά επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει θάνατο ή ένα σοβαρό τραυ ατισ ό, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις.den. 1.3 Προστασία πνευ ατικών δικαιω άτων Τα στοιχεία, τα κεί ενα και οι απεικονίσεις στην παρούσα προστατεύονται από νό ους πνευ ατικής ιδιοκτησίας και υπόκεινται στους ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ χαρακτηρίζει ια δυνητικά επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει έναν ελαφρό ή ένα εσαίο τραυ ατισ ό, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις. 4

5 Γενικές πληροφορίες ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ χωρις σύ βολο ασφαλείας χαρακτηρίζει ια δυνητικά επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει φθορά της συσκευής, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις. Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σας προσφέρουν συ πληρω ατικές και χρήσι ες υποδείξεις για το χειρισ ό του ψυγείου σας. Υποδείξεις προστασίας περιβάλλοντος ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δίνει χρήσι ες υποδείξεις για εξοικονό ιση ενέργειας και για την αποκο ιδή της συσκευής 1.5 Εγγύηση Η επεξεργασία αξιώσεων εγγύησης ακολουθεί σύ φωνα ε την ευρωπαϊκή οδηγία 44/1999/ΕΚ. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης ή σέρβις παρακαλού ε να αποτανθείτε στο τ ή α εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας ας. Φθορές/ζη ιές που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισ ό εξαιρούνται από την εγγύηση. Κάθε ετατροπή στη συσκευή ή η χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι Αυθεντικά Ανταλλακτικά Dometic, καθώς και η η πιστή τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χειρισ ού καταργεί την εγγύηση και αποκλείει αξιώσεις ευθύνης απέναντί ας. 1.6 Περιορισ ός ευθύνης Όλες οι υποδείξεις και τα στοιχεία της παρούσας συστάθηκαν λα βάνοντας υπόψη τα ισχύοντα πρότυπα και τις ισχύουσες προδιαγραφές καθώς και τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις. Η εταιρία Dometic επιφυλάσσεται του δικαιώ ατος να διεξάγει ετατροπές στο προϊόν που εξυπηρετούν την βελτίωσή του και την ασφάλειά του. Η εταιρία Dometic δεν αναλα βάνει ευθύνες για ζη ιές που οφείλονται σε: : Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας Ακατάλληλη χρήση Χρήση η αυθεντικών ανταλλακτικών ακατάλληλες ετατροπές και παρε βάσεις στη συσκευή Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως - εταβολές θερ οκρασίας - υγρασία 1.7 Εξυπηρέτηση πελατών Η Dometic προσφέρει ένα δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ευρώπη. Τις διευθύνσεις εξουσιοδοτη ένων συνεργείων εξυπηρέτησης πελατών θα τις βρείτε έσω των αριθ ών τηλεφώνου από το βιβλίο EuroService Network που θα παραδίδεται αζί ε κάθε ψυγείο. Επίσης και στο Διαδίκτυο θα βρείτε τον κοντινότερο σε σας αντιπρόσωπο σέρβις στην ιστοσελίδα Όταν έρχεστε σ επαφή ε το σέρβις, πρέπει πάντα να αναφέρετε το οντέλο του ψυγείου, τον αριθ ό προϊόντος, τον αριθ ό κατασκευαστικής σειρά και, αν χρειαστεί και τον κωδικό MLC! Αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στην πινακίδα οντέλου στο εσωτερικό του ψυγείου. Σας συνιστού ε να αναγράψετε αυτά τα στοιχεία στο κενό πεδίο που έχει προετοι αστεί γι αυτό το σκοπό στην αρχική σελίδα του παρόντος. 5

6 Γενικές πληροφορίες 1.8 Ανταλλακτικά Η προ ήθευση των ανταλλακτικών γίνεται σ όλη την Ευρώπη από τους αντιπροσώπους σέρβις. Όταν επικοινωνείτε ε το σέρβις, πρέπει πάντα να δηλώνετε το οντέλο και τον αριθ ό προϊόντος! Αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στην πινακίδα οντέλου στο εσωτερικό του ψυγείου. 1.9 Υποδείξεις προστασίας περιβάλλοντος Υποδείξεις εξοικονό ισης ενέργειας Όταν ή εξωτερική θερ οκρασία είναι κατά έσον όρο 25 C, αρκεί να λειτουργεί το ψυγείο στη εσαία θέση του θερ οστάτη Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε πράγ ατα που έχει κατεβάσει ήδη την θερ οκρασία τους ε ψύξη. Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να είναι εξασφαλισ ένη η ανε πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του οτέρ του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο). Η τακτική απόψυξη εξοικονο εί ενέργεια (βλ. κεφ. "4.8 Απόψυξη"). Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου όνο σύντο α για να πάρετε κάτι. Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν αρχίσετε να το γε ίζετε. Τα ψυγεία που κατασκευάζονται από την εταιρία Dometic GmbH είναι απαλλαγ ένα από φθοριω ένους / αλογονω ένους υδρογονάνθρακες και αλογω ένους φθοράνθρακες. Στην ψυκτική ονάδα χρησι οποιείται ως ψυκτικό έσο η α ωνία ( ια φυσική ένωση υδρογόνου και αζώτου). Ως προωθητικό έσο για την όνωση από αφρό πολυουρεθανίου χρησι οποιείται το κυκλοπεντάνιο που είναι δεν βλαβερό για το όζον Δήλωση πιστότητας Αποκο ιδή Για την εξασφάλιση της χρήσης υλικών συσκευασίας που πορούν να ανακυκλωθούν, πρέπει να φροντίζετε ώστε να προωθούνται στα συνήθη συστή ατα συλλογής του τόπου σας. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί σε ια κατάλληλη εταιρία αποκο ιδής που θα εγγυηθεί την χρήση των ανακυκλώσι ων τ η άτων και την κανονική αποκο ιδή των υπολοίπων υλικών. Για την περιβαλλοντική η βλαβερή εκκένωση του ψυκτικού έσου από όλες τις ονάδες του ψυγείου απορρόφησης πρέπει να χρησι οποιηθεί ια κατάλληλη εγκατάσταση αποκο ιδής. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας 2.0 Υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Προορισ ός χρήσης Το παρόν ψυγείο προορίζεται για εγκατάσταση σε οχή ατα αναψυχής όπως τροχόσπιτα ή αυτοκινού ενα τροχόσπιτα. Η συσκευή έχει ελεγχθεί ως κατασκευαστικό δείγ α γι αυτήν την χρήση σύ φωνα ε την οδηγία της ΕΚ περί συσκευών αερίου. Χρησι οποιείτε το ψυγείο αποκλειστικά για την ψύξη και αποθήκευση τροφί ων. 2.3 Προστατεύστε τα παιδιά κατά την αποκο ιδή της συσκευής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αφαιρέστε όλες τις πόρτες του ψυγείου κατά την αποκο ιδή του και αφήστε τις σχάρες των ραφιών έσα στο ψυγείο. Έτσι θα αποκλείσετε την περίπτωση τυχαίου εγκλωβισ ού και ασφυξίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ψυγείο δεν προορίζεται για την σωστή αποθήκευση φαρ άκων. Προσέξτε τις υποδείξεις φύλαξης στο φυλλάδιο οδηγιών του εκάστοτε φαρ άκου. 2.2 Υπευθυνότητα του χρήστη Τα άτο α που χειρίζονται το ψυγείο πρέπει να γνωρίζουν τον ασφαλή χειρισ ό του και τις υποδείξεις στο παρόν φυλλάδιο. Τα παιδιά απαγορεύεται να χρησι οποιούν το ψυγείο χωρίς επιτήρηση, αν δεν έχουν ενη ερωθεί πρώτα για τον ασφαλή χειρισ ό του ψυγείου και τους κινδύνους ιας λανθασ ένης χρήσης του. 2.4 Εργασίες και έλεγχοι του ψυγείου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εργασίες στα τ ή ατα αερίου, απαγωγής αερίου και ηλεκτρισ ού επιτρέπεται να διεξάγονται όνο από εξουσιοδοτη ένα ειδικευ ένα άτο α. Αν οι εργασίες διεξαχθούν ε ακατάλληλο τρόπο πιθανόν να προκληθούν ζη ιές σε αντικεί ενα και άτο α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μη ελέγχετε ποτέ αν υπάρχουν διαρροές αερίου σε έρη και αγωγούς αερίου ε γυ νή φλόγα! Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην ανοίγετε ποτέ την ψυκτική ονάδα απορρόφησης! Βρίσκεται πάντα υπό υψηλή πίεση. Υπάρχει κίνδυνος τραυ ατισ ού! 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας 2.5 Πληροφορίες για τα ψυκτικά έσα Ως ψυκτικό έσο χρησι οποιείται η α ωνία. Πρόκειται για ια φυσική ένωση που υπάρχει σε όλα τα καθαριστικά του νοικοκυριού (ένα λίτρο χλωριούχου α ωνίου περιέχει έως 200 γρ. α ωνία. δηλ. το διπλάσιο από ό,τι περιέχει το ψυγείο). Το χρω ιούχο νάτριο χρησι οποιείται ως αντιδιαβρωτικό έσο (1,8 εκατοστιαίο ποσοστό του διαλυτικού). Πώς θα ενεργήσετε σε περίπτωση ιας πιθανής διαρροής (διακρίνεται εύκολα λόγω της έντονης υρουδιάς): - Κλείστε την συσκευή. - Αερίστε καλά το χώρο. - Ενη ερώστε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο σέρβις. Για την ασφάλεια σας έχει διαπιστωθεί ε γνω οδότηση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την υγεία σας όταν υπάρχει διαρροή του ψυκτικού έσου. 2.6 Λειτουργία του ψυγείου ε αέριο Η πίεση λειτουργίας πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχεί στα στοιχεία της πινακίδας οντέλου του ψυγείου. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πίεσης λειτουργίας στην πινακίδα ε τα στοιχεία του ειωτή πίεσης στη φιάλη υγραερίου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λειτουργία της συσκευής ε αέριο δεν επιτρέπεται στα πρατήρια βενζίνης επάνω σε φέρι- πωτ κατά την εταφορά του τροχόσπιτου/αυτοκινού ενου τροχόσπιτου ε ένα όχη α εταφοράς ή ρυ ούλκησης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς! Αφήστε την συσκευή κλειστή. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας 2.7 Υποδείξεις ασφαλείας κατά την αποθήκευση τροφί ων Υποδείξεις για την αποθήκευση τροφί ων σ ένα ψυγείο: Τα ψυγεία δεν πορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφί ων, αλλά να διατηρήσουν το ανώτερο για ένα ικρό χρονικό διάστη α την ποιότητα που είχαν τα τρόφι α την στιγ ή της αποθήκευσής τους. Λάβετε υπόψη τις εξής ειδικές συνθήκες διατήρησης τροφί ων σ ένα ψυγείο το οποίο είναι τοποθετη ένο σ ένα όχη α: : Αλλαγή των κλι ατικών συνθηκών όπως εταβολή της θερ οκρασίας Υψηλή εσωτερική θερ οκρασία όταν το όχη α έχει παρκαριστεί κλεισ ένο και εκτίθεται στην ά εση ηλιακή ακτινοβολία (δυνατή ανάπτυξη θερ οκρασίας έχρι τους 50 C βαθ ούς) Χρήση του ψυγείο κατά την πορεία ε πηγή ενέργειας των 12 V-- Ψυγείο τοποθετη ένο πίσω από ένα παράθυρο και ά εση ηλιακή ακτινοβολία πολύ ά εση αποθήκευση τροφί ων α έσως ετά τεθεί σε λειτουργία η συσκευή. Μην αφήνετε προϊόντα που έχουν ήδη κρυώσει για πολλή ώρα έξω από το ψυγείο. Τοποθετήστε τρόφι α ε την πιο πρόσφ ατη η ερο ηνία λήξης προς τα ε πρός. Συσκευάστε τα υπόλοιπα φαγητά πάλι και καταναλώστε τα όσο το συντο ότερο δυνατό. Πλύνετε τα χέρια σας πριν και αφού αγγίξετε τρόφι α. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου σε τακτικά διαστή ατα. Τηρήστε τις υποδείξεις και τις περιγραφές που αφορούν την η ερο ηνία λήξης στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντων. Τηρήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην παρούσα στο κεφάλαιο "4.1 Καθαρισ ός". Σ αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν πορεί να εξασφαλίσει το ψυγείο την απαιτού ενη θερ οκρασία για τρόφι α που αλλοιώνονται γρήγορα. Τρόφι α που αλλοιώνονται γρήγορα είναι: όλα τα προϊόντα ε δηλω ένη η ερο ηνία λήξης και ελάχιστη θερ οκρασία συντήρησης στους +4 C βαθ ούς ή και λιγότερο, ειδικότερα δε το κρέας, πουλερικά, ψάρια, αλλαντικά, έτοι α φαγητά. Συσκευάστε ω ά και αγειρε ένα προϊόντα ξεχωριστά (π.χ. σε πολ, αλου ινόχαρτο, κ.ά.). Αφαιρέστε την ενδιά εση συσκευασία από την ατο ική συσκευασία τροφί ων, όνο όταν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως η ερο ηνία λήξης, βρίσκονται επάνω και στην άλλη συσκευασία. 9

10 Περιγραφή οντέλου 3.0 Περιγραφή οντέλου 3.1 Ονο ασία οντέλου Παράδειγ α : RM (S) (L) Σειρά οντέλου 3.2 Πινακίδα τύπου του ψυγείου Στο εσωτερικό του ψυγείου θα βρείτε την πινακίδα τύπου του ψυγείου. Περιέχει όλα τα ση αντικά στοιχεία για το ψυγείο. Εκεί θα βρείτε την ονο ασία του οντέλου, τον αριθ ό προϊόντος και τον αριθ ό σειράς. Αυτά τα στοιχεία τα χρειάζεστε κάθε φορά που έρχεστε σ επαφή ε το τ ή α εξυπηρέτησης πελατών ή για παραγγελίες ανταλλακτικών. Large Βαθ ιδωτό ψυγείο Refrigerator Mobile / Κινητό ψυγείο απορρόφησης = χειροκίνητη επιλογή ενέργειας + χειροκίνητη ανάφλεξη (αναπτήρας παταρίας) 1 = χειροκίνητη επιλογή ενέργειας, αυτό ατη ανάφλεξη (MES) 5 = αυτό ατη και χειροκίνητη επιλογή ενέργειας, αυτό ατη ανάφλεξη (AES) 1 2 Αρ. οντέλου Αρ. προϊόντος εικ. 1 3 Αρ. σειράς 4 Τι ές ηλεκτρικής σύνδεση 5 Πίεση αερίο 10

11 Περιγραφή οντέλου 3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά RMS 8xxx RM 8xxx RML 8xxx H T B εικ. 2 εικ. 3 εικ. 4 Μοντέλο Διαστάσεις Μικτό περιεχό ενο Τι ές σύνδεσης Κατανάλωση * Καθαρό Ανάφλεξη Υ x Π x Β (mm) ε χωρίς Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό/Αέριο βάρος Piezo Αυτό ατη Βάρος αζί θήκη κατάψυξης δίκτυο/ σε 24 ώρες ε πόρτα Μπαταρία RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RM 8400 RM 8401 RM 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RML 8550 RML 8551 RML x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x525x x525x x525x / 8 lit. 80 / 8 lit. 80 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 85 lit. 85 lit. 85 lit. 95 lit. 95 lit. 95 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 110 lit. 110 lit. 110 lit. 106 lit. 106 lit. 106 lit. 122 lit. 122 lit. 122 lit. 189 lit. 189 lit. 189 lit. 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g 25 kg 25 kg 25 kg 27 kg 27 kg 27 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 27 kg 27 kg 27 kg 28 kg 28 kg 28 kg 30 kg 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 45 kg Επιφυλάσσονται οι τεχνικές αλλαγές * Κατά έσο όρο κατανάλωση ε βάση έτρησης ια εσαία θερ οκρασία χώρου των 25 C σε σύγκλιση στα πρότυπα ISO.. Όλα τα ψυγεία Dometic είναι εξοπλισ ένα για σύνδεση σε πίεση 30 mbar. Για σύνδεση ε εγκατάσταση των 50 mbar χρησι οποιείτε τον ρυθ ιστή προπίεσης της Truma τύπο VDR 50/30. 11

12 Περιγραφή οντέλου 3.4 Εξήγηση του ψυγείου εικ Στοιχεία χειρισ ού Πλήκτρο για κλείδω α πόρτας Θήκη κατάψυξης (αφαιρείται) Αφαιρού ενη σχάρα πλέγ α (προαιρετική, τοποθετείται όταν αφαιρεθεί η θήκη κατάψυξης) Εξατ ιστής για χώρο ψύξης Αυλάκι εκροής νερού απόψυξης Θήκη λαχανικών Επάνω εταζέρα ε καπάκι, δυνατότητα τοποθέτησης για προαιρετική αυγουλιέρα Κάτω εταζέρα ε θήκη φιαλών 12

13 4.0 Λειτουργία του ψυγείου 4.2 Συντήρηση Το ψυγείο πορεί να λειτουργήσει ε τρεις τρόπους ενέργειας: Τάση ηλεκτρικού δικτύου (230V Συνεχής τάση (12V) Αέριο (υγραέριο προπάνιο/βουτάνιο) Η επιθυ ητή ενέργεια λειτουργίας επιλέγεται ε τον Διακόπτη επιλογής ενέργειας (Batteriezόnder-Modelle) ( οντέλο ε αναπτήρα παταρίας) ή ε το πλήκτρο MODE (MES, AES). Συσκευές ε την αυτό ατη επιλογή ενέργειας (AES) διαθέτουν επιπλέον την λειτουργία "Αυτό ατη λειτουργία". Το ηλεκτρονικό σύστη α AES επιλέγει αυτό ατα το είδος ενέργειας κατόπιν ιας σειράς προτεραιότητας. 4.1 Καθαρισ ός Πριν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, συνιστάται να καθαρίσετε το ψυγείο εσωτερικά και να επαναλα βάνετε τον καθαρισ ό σε κανονικά χρονικά διαστή ατα Χρησι οποιείτε ένα αλακό πανάκι και χλιαρό νερό ε ένα απαλό καθαριστικό έσο. Κατόπιν ξεπλύνετε την συσκευή ε καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά. Σύ φωνα ε τους ισχύοντες κανονισ ούς τονίζου ε ότι η εγκατάσταση αερίου και οι συνδέσεις απαγωγής αερίων πρέπει να ελέγχονται πριν τεθεί η συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία και κατόπιν ετά την πάροδο δύο ετών από έναν εξουσιοδοτη ένο ειδικό που θα διαπιστώσει την τήρηση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Μετά από αυτόν τον έλεγχο θα εκδοθεί ια βεβαίωση. Υπεύθυνος για την διεξαγωγή αυτού του ελέγχου είναι ο χρήστης / ιδιοκτήτης της συσκευής. Ο καυστήρας αερίου πρέπει να καθ αρίζεται από ρύπους όταν χρειάζεται, αλλά οπωσδήποτε ια φορά ετησίως. Όταν χρησι οποιηθεί αέριο αυτοκινήτου (ντεπόζιτο ή φιάλες αναγό ωσης) ει ώνεται το διάστη α συντήρησης σε ισό χρόνο ή τρεις ήνες. Φυλάξτε τα αποδεικτικά για τις διεξαχθείσες συντηρήσεις αζί ε το ψυγείο σας. Εργασίες στα τ ή ατα αερίου και ηλεκτ ρισ ού επιτρέπεται να διεξάγονται όνο από έναν εξουσιοδοτη ένο ειδικευ ένο τεχνίτη. Συνιστού ε να διεξάγετε αυτές τις εργασίες από ένα ειδικευ ένο συνεργείο. Σας συνιστού ε να διεξάγετε ια γενική συντήρηση αν είνει το όχη α εκτός λειτουργίας για ένα εγάλο χρονικό διάστη α. Επικοινωνήστε γι αυτό ε το τ ή α εξυπηρέτησης πελατών. εικ. 6 εικ. 7 Για να αποφύγετε αλλοιώσεις στα υλικά, αποφεύγετε σαπούνια και καθαριστικά που περιέχουν κοκκώδη υλικά ή σόδα. Αποφύγετε να φέρετε σε επαφή το ονωτικό λάστιχο της πόρτας ε λάδι ή λίπος. 13

14 4.3 Εξήγηση των στοιχείων χειρισ ού Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας + χειροκίνητη ανάφλεξη (RM 8xx0) (αναπτήρας παταρίας): εικ. 8 1 = Διακόπτης έναρξης λειτουργίας / διακόπτης επιλογής ενέργειας 2 = Ρυθ ιστής θερ οκρασίας 3 = Αναπτήρας παταρίας (αέριο) 4 = Δείκτης φλόγας (γαλβανό ετρο) Επεξηγήσεις: Το ψυγείο πορεί να λειτουργήσει είτε ε τάση ηλεκτρικού δικτύου, ε 12 βολτ ή ε υγραέριο. Το επιθυ ητό είδος ενέργειεας ρυθ ίζεται γυρίζοντας τον διακόπτη επιλογής ενέργειας "1". Ο διακόπτης επιλογής ενέργειας "1" έχει τέσσερις θέσεις;: Κλειστό Τάση ηλεκτρικού δικτύου (230V) Συνεχής τάση ( παταράι, 12V) Αέριο (υγραέριο προπάνιο/βουτάνιο) 1 Κλειστό 230V~ 12V- Αέριο εικ. 9 14

15 Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας / αυτό ατη ανάφλεξη (RM 8xx1) MES Mode εικ. 10 Aυτό ατης επιλογή ενέργειας / αυτό ατη ανάφλεξη (RM 8xx5) AES : Mode = Διακόπτης έναρξης λειτουργίας / διακόπτης επιλογής ενέργειας (MODE) 2 = Επιλογή βαθ ίδας θερ οκρασίας 3 = Άνοιγ α πόρτας ( όνο για ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας) 4 = Ένδειξη LED Βλάβη 5 = Ένδειξη LED κλειδαριά πόρτας (προαιρετικά) 6 = Ένδειξη LED / Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 7 = Ένδειξη βαθ ίδας θερ οκρασίας εικ. 11 Επεξηγήσεις: Πιέζοντας το πλήκτρο "1" για 2 δευτερόλεπτα ανάβετε ή σβήνετε το ψυγείο ΟΝ ή ΟΦΦ. Με το πλήκτρο "1" γίνεται επίσης η επιλογή του επιθυ ητού είδος ενέργειας και ενεργοποιείται η διαβάθ ιση της φωτεινότητας LED. Πιέζοντας ια φορά αυτό το πλήκτρο ανάβουν οι ενδείξεις για 10 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο "3" και η ένδειξη "5" είναι προαιρετικές και διατίθεται σε ψυγεία που είναι εξοπλισ ένα ε ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας (βλ. επίσης κεφ. 5.3 Κλειδαριά πόρτας) 15

16 4.3.1 Λειτουργία ε ρεύ α Συσκευές ε αναπτήρα παταρίας (χειροκίνητη επιλογή ενέργειας) Συσκευές ΑES (αυτό ατη επιλογή ενέργειας) A 1 Mode 6 εικ. 15 εικ. 16 εικ. 12 εικ. 13 Για να θέσετε την συσκευή σε λειτουργία περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας Α προς τα δεξιά στη θέση : για λειτουργία 230V, Συσκευές MES (χειροκίνητη επιλογή ενέργειας) 1 Mode για λειτουργία 12V. F εικ. 14 Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο "1" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED του πιο πρόσφατα χρησι οποιηθέντος τρόπου λειτουργίας ανάβε: 230V, 12V Ή GAS. Πιέζοντας συνέχεια το πλήκτρο "1" πορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας. Η αντίστοιχη ένδειξη LED θα ανάψει. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο "1" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED του πιο πρόσφατα χρησι οποιηθέντος τρόπου λειτουργίας ανάβει, π.χ. 230 για 230V. Πιέζοντας συνέχεια το πλήκτρο "1" πορείτε να επιλέξετε τους εξής τρόπους λειτουργίας: AU (αυτό ατη επιλογή ενέργειας) 230V,12V, AΕΡΙΟ (χειροκίνητη επιλογή ενέργειας) Το ηλεκτρονικό σύστη α επιλέγει αυτόνο α ετά την έναρξη λειτουργίας εταξύ των τριών δυνατών ειδών ενέργειας 230V - 12V - Υγραέριο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος φροντίζει αυτό ατα να εφοδιάζεται το ψυγείο ε την εκάστοτε καλύτερη πηγή ενέργειας. Σειρά προτεραιότητας: 1.) Ηλιακό (12V -) 2.) 230V ~ 3.) 12V - 4.) Υγραέριο Όταν υπάρχει επαρκής τάση δικτύου (>195 V), τότε θα επιλεχθεί αυτή η πηγή ενέργειας ως πρώτη λύση. Αν υπάρχει ηλιακή εγκατάσταση, που πορεί να εφοδιάσει το ψυγείο, τότε έχει προτεραιότητα η παροχή των 12 βολτ έσω της ηλιακής εγκατάστασης. Η λειτουργία των 12V είναι διαφορετικά ενεργή όνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Το ηλεκτρονικό σύστη α των συσκευών διαθέτει αναγνώριση έλλειψης τάσης. Αν ειωθεί η τάση κάτω από 10,5 βολτ, η συσκευή θα σβήσει (χειροκίνητη λειτουργία) ή θα εταπηδήσει σε άλλο είδος ενέργειας (λειτουργία AU) 16

17 4.3.2 Λειτουργία ε αέριο (υγραέριο) Το ψυγείο πρέπει να λειτουργήσει ε υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο) (όχι φυσικό αέριο, φωταέριο). Όταν χρησι οποιηθεί αέριο αυτοκινήτου πρέπει να προσέξετε γιατί ο τρόπος της καύσης του αερίου απαιτεί συχνό καθαρισ ό του καυστήρα (συνιστάται 2-3 φορές ετησίως). Στην Ευρώπη επιτρέπεται η λειτουργία ε αέριο την ώρα που κινείται το όχη α όταν η εγκατάσταση αερίου του οχή ατος είναι εξοπλισ ένη ε ασφάλεια κατά της ρωγ ής του λαστιχένιου αγωγού. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Σε υψό ετρο πάνω από περίπου πάνω από τη θάλασσα πορεί να παρουσιαστούν κατά την ανάφλεξη του αερίου δυσκολίες (η συσκευή δεν έχει βλάβη!). Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς και κατά την αλλαγή φιάλης αερίου οι αγωγοί αερίου πορεί να περιέχουν αέρα. Με ια σύντο η λειτουργία του ψυγείου και πιθανώς και άλλων συσκευών αερίου (π.χ. άτι αγειρέ ατος) εξαερώνονται οι αγωγοί αερίου. Το αέριο θα ανάψει χωρίς καθυστέρηση. Συσκευές ε αναπτήρα παταρίας 1 2 εικ. 17 εικ. 18 Βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής "1" στη θέση. 2. Γυρίστε το ρυθ ιστή βαθ ίδας θερ οκρασίας "2" προς τα δεξιά και πιέστε τον να πει έσα. Κρατήστε το ρυθ ιστή πιεσ ένο κάτω. 3 4 εικ. 19 εικ. 20 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται οπωσδήποτε η λειτουργία ε αέριο σε περιοχή κοντά σε πρατήρια βενζίνης! Πριν βάλετε το ψυγείο σε λειτουργία ε αέριο : Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Ανοίξτε τον κρουνό φραγ ού της παροχής αερίου για το ψυγείο. 3. Πιέστε κατόπιν το κου πί "3" της ανάφλεξης παταρίας και κρατήστε το πιεσ ένο κάτω. Η ανάφλεξη θα γίνει αυτό ατα. 4. Ο δείκτης του γαλβανό ετρου "4" γυρίζει στην πράσινη περιοχή όταν η φλόγα έχει ανάψει. Το ψυγείο είναι σε λειτουργία. Κρατήστε το περιστρεφό ενο κου πί "2" πιεσ ένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα και αφήστε το ετά ελεύθερο. Όλα τα ψυγεία ε χειροκίνητη ανάφλεξη είναι εξοπλισ ένα ε ια αυτό ατη ασφάλεια φλόγας, η οποία διακόπτει αυτόνο α την παροχή αερίου ετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα. 17

18 Συσκευές MES Συσκευές AES 1 1 Mode Mode F 6 εικ. 21 εικ. 22 εικ. 23 εικ Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο "1", έχρι να ανάψει η ένδειξη LED (F). 2. Η ανάφλεξη θα γίνει αυτό ατα έσω αυτο ατισ ού ανάφλεξης. Ο αυτο ατισ ός ανάφλεξης επαναλα βάνει την ανάφλεξη ε απόσταση 25 δευτερολέπτων για 2 φορές αν δεν καίει η φλόγα. Κατόπιν θα ε φανιστεί ένδειξη βλάβης (βλ. ένδειξη βλάβης) Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο "1", έχρι να ανάψει η ένδειξη "6" GAS. Η συσκευή βρίσκεται στη χειροκίνητη λειτουργία αερίου. Αν επιλέξετε την αυτό ατη λειτουργία (στην ένδειξη θα φανεί AU), τότε ο αυτο ατισ ός ελέγχου θα επιλέξει σύ φωνα ε την σειρά προτεραιότητας ΑΕΡΙΟ όνο όταν δεν είναι διαθέσι ος κανένας από τους ηλεκτρικούς τρόπους λειτουργίας. 6 6 εικ. 25 εικ. 26 Στην αυτό ατη λειτουργία ε φανίζεται εναλλασσό ενα στην ένδειξη AU και το τρέχον είδος ενέργειας (π.χ. ΑΕΡΙΟ). Μια επιστροφή στην χειροκίνητη επιλογή των τρόπων ενέργειας είναι δυνατή ανά πάσα στιγ ή. 18

19 Στάση σε πρατήριο βενζίνης όταν η λειτουργία είναι στον τρόπο AES. Για να αποφύγετε την ακούσια εταλλαγή σε λειτουργία αερίου όταν βάζετε καύσι α, ο ηλεκτρονικός έλεγχος θα εκκινήσει την λειτουργία αερίου του ψυγείου ετά από 15 λεπτά αφού σβήσει ο κινητήρας. Αυτό το χρονικό διάστη α η συσκευή βρίσκεται σε ετοι ότητα λειτουργίας ("stand-by"). Στην αυτό ατη λειτουργία ανάβει όνο η ένδειξη "AU". ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται οπωσδήποτε η χρήση γυ νής φλόγας σε περιοχή κοντά σε πρατήρια βενζίνης. Αν η στάση για καύσι α διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά, πρέπει να τεθεί το ψυγείο εκτός λειτουργίας ή να αλλάξει σε άλλο είδος ενέργειας Ρύθ ιση της θερ οκρασίας χώρου ψύξης Οι συνθήκες χώρου επηρεάζουν την απόδοση της ονάδας. Επιλέξτε όταν οι θερ οκρασίες χώρου είναι εταξύ +15 C und +25 C την εσαία θέση (βλ. εικ. 28, βαθ ίδα θερ οκρασίας 3). Η ονάδα λειτουργεί στην άριστη περιοχή ισχύος. Τα ψυγεία Dometic λειτουργούν σύ φωνα ε τις αρχές της απορρόφησης. Σύ φωνα ε τις αρχές της φυσικής ένα σύστη α απορρόφησης αντιδρά ε αδράνεια σε αλλαγές του θερ οστατικού ρυθ ιστή, στην απώλεια ψυκτικής ικανότητας όταν ανοίγει η πόρτα ή όταν αποθηκεύονται τρόφι α. Οι συσκευές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ισχύος της κατηγορίας κλί ατος SN σύ φωνα ε EN/ISO 7371 σε θερ οκρασίες διαβάθ ισης από +10 C έως +32 C σε θερ οκρασία χώρου. Όταν οι θερ οκρασίες κατεβούν κάτω από +10 C τοποθετήστε τα χει ερινά καλύ ατα. Όταν οι θερ οκρασίες υπερβούν τους +32 C για ένα εγάλο χρονικό διάστη α είναι σκόπι ο να εγκατασταθεί ο πρόσθετος ανε ιστήρας Dometic (αρ. είδους ). 2 7 εικ. 27 Με το πλήκτρο "2" επιλέγετε την θερ οκρασία για το χώρο ψύξης. Οι αντίστοιχες ενδείξεις LED "7" της ρυθ ισ ένης θερ οκρασίας θα ανάψουν. Η βαθ ίδα αρχίζει ε την θέση MIN στην κάτω ένδειξη LED ( ικρός κρύσταλλος = θερ ότερη θερ οκρασία) και φθάνει έχρι την θέση MAX στην άνω ένδειξη LED ( εγάλος κρύσταλλος = ψυχρότερη θερ οκρασία). Ση ειώστε ότι στις διαβαθ ίσεις θερ οκρασίας δεν έχουν καταταχθεί απόλυτες τι ές θερ οκρασίας. 19

20 4.3.4 Συ πληρω ατικές λειτουργίες (MES και AES) Η φωτεινότητα της ένδειξης ειώνεται ετά από ερικά δευτερόλεπτα αν δεν πιεστούν καθόλου άλλο τα πλήκτρα. Όταν είναι ανοιχτή η πόρτα, σβήνει ο εσωτερικός φωτισ ός αυτό ατα ετά από 2 λεπτά. Η ένδειξη ιας βλάβης γίνεται όταν αναβοσβήνει η LED βλάβης. Αν η πόρτα είνει ανοιχτή για πολύ χρόνο (πάνω από 2 λεπτά), ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος (παλλό ενο σφύριγ α). Αν ο ηλεκτρονικός έλεγχος αναγνωρίσει ια βλάβη, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος (παλλό ενο σφύριγ α). Συγχρόνως αναβοσβήνει η ένδειξη (Αναγνώριση σφάλ ατος βλ. κεφ. 4.12). 20

21 4.4 Κλείδω α πόρτας Στερέω α και άνοιγ α του σύρτη της κλειδαριάς της πόρτας όταν παρκάρει το όχη α Όταν το όχη α σταθ εύσει για ένα εγάλο χρονικό διάστη α σε χώρο στάθ ευσης, ο γάτζος της κλειδαριάς της πόρτας πορεί να σταθεροποιηθεί ε ένα σύρτη. Η πόρτα πορεί να ανοίξει τώρα τραβώντας την χωρίς να πατηθεί το πλήκτρο κλειδώ ατος. εικ. 28 εικ. 29 Ανοίξτε την πόρτα πιέζοντας το πλήκτρο κλειδώ ατος και τραβήξτε για να ανοίξει (βλ. εικ. 28). Για να κλείσετε πάλι την πόρτα, πιέστε την. Πρέπει να ακουστεί ένα κλικ για να υποδηλώσει ότι έκλεισε. Όταν το όχη α είναι σταθευ ένο, ο γάτζος της κλειδωνιάς πορεί να σταθεροποιηθεί για να ανοίγει ευκολότερα η πόρτα (βλ. εικ ) Ηλεκτρικό κλείδω α πόρτας (ειδικός εξοπλισ ός) 3 5 εικ εικ. 30 Το ηλεκτρικό κλείδω α πόρτας κλειδώνει την πόρτα αυτό ατα όταν παίρνει προστά ο κινητήρας του οχή ατος. Η ένδειξη LED "5" υποδηλώνει ότι η πόρτα είναι κλειστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πόρτα του ψυγείου πρέπει κανονικά πάντα να κλείνει και να κλειδώνεται πριν την έναρξη ταξιδίου! Όσο ο κινητήρας του οχή ατος είναι σε λειτουργία, η πόρτα ανοίγει ε τον διακόπτη "3". 21

22 4.5 Τοποθέτηση σχάρας ραφιών 4.6 Αφαιρέσι ος καταψύκτης εικ. 35 εικ. 36 Οι σχάρες ραφιών βγαίνουν εύκολα ε ένα απλό σήκω α από τη θήκη τους και πορούν να τοποθετηθούν όπου χρειάζεται. Για να εγαλώσει ο χώρος ψύξης πορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη κατάψυξης. 1. Ξεκλειδώστε τη θήκη κατάψυξης και από τις δύο εριές. 2. Τραβήξτε τη θήκη κατάψυξης προς τα έξω. Αποθηκεύστε τη θήκη κατάψυξης προσεκτικά για να αποφύγετε φθορές. Όταν βγει η θήκη κατάψυξης πορείτε να τοποθετήσετε ένα επιπλέον ράφι (3.). Το ράφι πορείτε να το ζητήσετε ως ειδικό εξάρτη α στην Γερ ανία στο Dometic. 22

23 4.7 Αποθηκεύστε τρόφι α και ετοι άστε παγάκια Αποθηκεύστε τρόφι α στον χώρο ψύξης Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε ίσετε ε τρόφι α. Τοποθετήστε όνο τρόφι α που τα έχετε κρυώσει πριν. Προσέξτε κατά την αγορά και την εταφορά να παρα ένουν κρύα τα πράγ ατα. Χρησι οποιήστε ονωτικές σακ κούλες. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου όνο σύντο α για να πάρετε κάτι. Τα τρόφι α πρέπει να αποθηκεύονται συσκ ευασ ένα, καλύτερα είναι σε κλειστά δοχεία, αλου ινόχαρτο ή κάτι παρό οιο, και ξεχωριστά το ένα από το άλλο, για να ην ξεραίνονται και δη ιουργούνται οσ ές. Ποτέ ην βάλετε ζεστά τρόφι α στο ψυγείο, αφήστε πρώτα να κρυώσουν. Είδη που πορούν να εκπέ ψουν εύκολα πτητικά, εύφλεκτα αέρια, δεν επιτρέπεται αποθηκεύονται στο ψυγείο. Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η εσωτερική θερ οκρασία ενός κλειστού οχή ατος ανεβαίνει ση αντικά λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου. Πρέπει να είναι εξασφαλισ ένη η ανε πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του οτέρ του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο. Η σχάρα αερισ ού δεν επιτρέπεται να είναι καλυ ένη Αποθηκεύστε τρόφι α στον καταψύκτη Μην αποθηκεύετε αεριούχα ποτά στην κατάψυξη. Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για να παρασκευάσετε παγάκια και για την σύντο η αποθήκευση κατεψυγ ένων τροφί ων. Δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφί ων. Όταν οι θερ οκρασίες χώρου είναι χα ηλότερες από +10 C δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ια ο οιό ορφη ρύθ ιση της θερ οκρασίας του καταψύκτη, όταν το ψυγείο είναι εκτεθι ένο σ αυτές τις θερ οκρασίες για ένα εγάλο χρονικό διάστη α. Αυτό πορεί να προκαλέσει ια πιθανή αύξηση της θερ οκρασίας στον καταψύκτη και την απόψυξη των αποθηκευ ένων ειδών Ετοι άστε παγάκια Τα παγάκια είναι καλύτερα να παγώνονται τη νύχτα. Την νύχτα το ψυγείο δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ και η ονάδα ψύξης έχει περισσότερη ισχύ. εικ Γε ίστε τη θήκη ε πόσι ο νερό. 2. Τοποθετήστε τη θήκη στον καταψύκτη. εικ. 38 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησι οποιήστε όνο πόσι ο νερό! 23

24 4.8 Απόψυξη 4.9 Διακοπή λειτουργίας Με την πάροδο του χρόνου σχη ατίζεται πάγος στις ράβδους ψύξης στο εσωτερικό του ψυγείου. Ένας ονόπλευρα έντονος σχη ατισ ός πάγου πορεί να συ βεί και ση αίνει βλάβη. Όταν το στρώ α πάγου είναι περίπου 3 χλστ., θα πρέπει να κάνετε απόψυξη το ψυγείο. 1 2 Mode Σβήστε το ψυγείο όπως περιγράφετε στο κεφ. 4.9 Διακοπή λειτουργίας. Αφαιρέστε όλα τα τρόφι α και τη θήκη για τα παγάκια. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου, για να πει αέρας και να αποφύγετε το ούχλιασ α. Σκουπίστε ένα πανί και τις δύο θήκες ψύξης ετά την απόψυξη (καταψύκτης και ράβδοι ψύξης είναι ελεύθερες από πάγο). Παρατήρηση: Το λυω ένο νερό της κύριας θήκης απόψυξης τρέχει σ ένα δοχείο στο πίσω έρος της συσκευής. Εκεί εξατ ίζεται το νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται να αφαιρέσετε βίαια το στρώ α πάγου ή να επιταχύνετε την απόψυξη ε λά πα θέρ ανσης! εικ. 39 εικ. 40 εικ. 41 εικ. 42 εικ. 43 Γυρίστε στα οντέλα ε αναπτήρα παταρίας τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής ενέργειας "1" στη θέση ΟΦΦ. Η συσκευή είναι τώρα κλειστή (εικ. 40) Τα οντέλα MES και AES σβήνουν ε το πλήκτρο "MODE". Κρατήστε πατη ένο το πλήκτρο "2" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη σβήνει και η συσκευή τώρα έχει κλείσει εξ ολοκλήρου (εικ. 41). Ανοίξτε την κλειδαριά στην πόρτα πιέζοντας και τραβώντας την προς τα ε πρός. Αν η πόρτα κλείσει τώρα, θα είνει το ψυγείο ανοιχτό ια ικρή σχισ ή, για να ην πιάσει ούχλα. Αν το ψυγείο τεθεί εκτός λειτουργίας για ένα εγάλο χρονικό διάστη α, κλείστε την βαλβίδα φραγ ού του οχή ατος και τη βαλβίδα της φιάλης. 24

25 4.10 Φωτισ ός 4.12 Χει ερινή λειτουργία εικ. 44 Όταν είναι ανοιχτή η πόρτα, σβήνει αυτό ατα ο εσωτερικός φωτισ ός που ρυθ ίζεται ε αισθητήρες ετά από 2 λεπτά Αλλαγή παταρίας στον αναπτήρα εικ. 46 Ελέγξτε τακτικά το χει ώνα αν οι γρίλλιες εξαερισ ού και ο αγωγός απαγωγής αερίου (1) είναι ελεύθερες από χιόνι, φύλλα και παρό οια πράγ ατα. 1 C + _ εικ. 47 εικ. 45 Πιέζοντας και στρέφοντας το κου πί ενεργοποίησης (C) περίπου κατά 90 προς τα δεξιά ανοίγει η ασφάλεια της παταρίας. Αφού αφαιρεθεί το καπάκι, βγάλτε την παταρία (τύπος 1.5V AAA/ R3 / Micro), και αλλάξτε την (προσοχή στην πολικότητα!). Αν η εξωτερική θερ οκρασία κατεβεί κάτω από + 8 C θα πρέπει να τοποθετηθεί το χει ερινό κάλυ α. Η ονάδα προστατεύεται έτσι κατά του ψυχρού αέρα που πορεί να ειώσει την απόδοσή του. Περάστε το χει ερινό κάλυ α ακό η και όταν το όχη α ένει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό ή καθαριστεί εξωτερικά. 25

26 4.13 Αλλαγή διακοσ ητικής πλάκας Mοντέλο RML 8xxx Mοντέλο RM 8xxx και RMS 8xxx Τραβήξτε τον πλάγιο πήχυ L της πόρτας (ο πήχυς είναι απλώς περασ ένος, όχι βιδω ένος) Ωθήστε την διακοσ ητική πλάκα P έχρι να βγει από την πόρτα, τοποθετήστε την καινούρια πλάκα και βάλτε τον πήχυ L πάλι στην θέση του. 3 P 2 L εικ. 49 Διαστάσεις της διακοσ ητικής πλάκας: 2 Πλάτος περιβλή ατος 525 mm Ύψος Πλάτος Πάχος /-1 mm /-1 mm max. 1.7 mm L P εικ. 48 Διαστάσεις της διακοσ ητικής πλάκας: Πλάτος περιβλή ατος 486 mm Ύψος Πλάτος Πάχος 743 +/- 0.5 mm 472 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm Πλάτος περιβλή ατος 523 mm Ύψος Πλάτος Πάχος 743 +/- 0.5 mm 508 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm 26

27 4.14 Υποδείξεις για τις ενδείξεις και την αποκατάσταση σφα λ άτων Τα ψυγεία ε ηλεκτρονικό σύστη α (MES, AES) δείχνουν βλάβες ε την LED που αναβοσβήνει ή έσω ένδειξης.. Όταν ε φανιστεί ια βλάβη αναβοσβήνει παράλληλα και η ένδειξη LED "Βλάβη" (1). Στα οντέλα AES ακούγεται ένας χαρακτη ριστικός συναγερ ός Μηνύ ατα τρέχουσας κατάστασης στις ενδείξεις εικ = Ένδειξη LED Βλάβη 2 = Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 3 = Ένδειξη βαθ ίδας θερ οκρασίας εικ. 51 Ένδειξη : Βλάβη : MES LED αναβοσβήνει AES 230 αναβοσβήνει Λειτουργία 230V : "230V" δεν υπάρχει ή πολύ χα ηλή LED αναβοσβήνει 12 αναβοσβήνει Λειτουργία 12V : "12V" δεν υπάρχει ή πολύ χα ηλή LED αναβοσβήνει GAS αναβοσβήνει Λειτουργία ΑΕΡΙΟ/Auto : Η φλόγα δεν ανάβει Όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν LED και όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν LED και όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν Όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν HE1 αναβοσβήνει HE1 αναβοσβήνει Ο αισθητήρας θερ οκρασίας έχει βλάβη, το ψυγείο λειτουργεί στη εσαία βαθ ίδα θερ οκρασίας 230V - θερ αντικό στοιχείο έχει βλάβη 12V - θερ αντικό στοιχείο έχει βλάβη 27

28 Σε περίπτωση βλάβης Πριν ειδοποιήσετε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο, παρακαλού ε ελέγξτε αν : έχουν τηρηθεί σωστά οι οδηγίες στο κεφάλαιο "Χειρισ ός του ψυγείου". το ψυγείο στέκεται οριζόντια. είναι δυνατόν να λειτουργήσει το ψυγείο ένα άλλο διαθέσι ο είδος ενέργειας. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει ικανοποιητικά. Πιθανή αιτία Ο εξαερισ ός της ονάδας ψύξης δεν επαρκεί. Η ρύθ ιση του θερ οστάτη είναι πολύ χα ηλή. Ο εξατ ιστής έχει πιάσει πολύ πάγο. Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν ταυτόχρονα πάρα πολλά ζεστά τρόφι α. Η συσκευή δεν λειτουργεί πολύ ώρα. Οι θερ οκρασίες χώρου είναι πολύ υψηλές. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει στη λειτουργία ε αέριο. Βοηθηθείτε όνοι σας Ελέγξτε ήπως είναι σκεπασ ένες οι γρίλλιες εξαερισ ού. Βάλτε το ρυθ ιστή του θερ οστάτη σε υψηλότερη βαθ ίδα. Ελέγξτε ήπως δεν κλείνει σωστά η πόρτα του ψυγείου Αφήστε να κρυώνουν τα ζεστά είδη πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Ελέγξτε το χώρο ψύξης ετά από 4-5 ώρες περίπου αν έχει κρυώσει. Αφαιρέστε για λίγο τις γρίλλιες αερισ ού. Πιθανή αιτία Η φιάλη αερίου άδειασε. Είναι ανοιχτό το προστινό εξάρτη α φραγ ού; Μήπως υπάρχει αέρας στο σωλήνα; Βοηθηθείτε όνοι σας Αλλάξτε την φιάλη αερίου. Ανοίξτε το εξάρτη α φραγ ού. Κλείστε και ανάψτε την συσκευή πάλι. Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή για 3-4 φορές αν χρειαστεί. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει στη λειτουργία ε 12 βολτ. Πιθανή αιτία Χάλασε η ασφάλεια του οχή ατος. Αποφορτίστηκε η παταρία. Δεν είναι ανοιγ ένη η ανάφλεξη. Βλάβη στο θερ αντικό στοιχείο (βλ. επίσης ένδειξη βλάβης). Βοηθηθείτε όνοι σας Τοποθετήστε καινούρια ασφάλεια. Ελέγξτε και φορτίστε την παταρία. Ανάψτε τον κινητήρα. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει στη λειτουργία ε 230 βολτ. Ενη ερώστε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο σέρβις Dometic. Πιθανή αιτία Χάλασε η ασφάλεια του οχή ατος. Το όχη α δεν έχει συνδεθεί ε την παροχή του δικτύου. AES: Λειτουργία ε αέριο παρόλο που έγινε σύνδεση ε το δίκτυο; Βλάβη στο θερ αντικό στοιχείο (βλ. επίσης ένδειξη βλάβης). Βοηθηθείτε όνοι σας Τοποθετήστε καινούρια ασφάλεια. Αποκαταστήστε την σύνδεση ε το δίκτυο. Η συσκευή αλλάζει στην λειτουργία ε αέριο λόγω ελάχιστης τάσης δικτύου ( εταλλάζει αυτό ατα στην λειτουργία των 230V). Ενη ερώστε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο σέρβις Dometic. 28

29 29

30 Dometic GmbH In der Steinwiese 16 D Siegen

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 7271 L RM 7275 L RM 7291 L RM 7295 L RM 7361 L RM 7365 L RM 7371 L RM 7401 L RM 7405 L RM 7541 L RM 7545 L RM

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550

Διαβάστε περισσότερα

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB

VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB el VOGEL-Αντλίες ε σπειροειδές περίβληα Σειρά προϊόντων: LSB Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε τις για ελλοντική χρήση! Λάβετε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης με σύστημα NoFrost και με διανεμητή για παγάκια και νερό F 1472 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost GR 7082 314-02

Διαβάστε περισσότερα

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo

7081 976-00. Gebrauchsanweisung. Operating instructions. Gebruiksaanwijzing. Mode d emploi. Istruzione d uso. Instrucciones de manejo Gebrauchsanweisung Kühl-Gefrierkombination Operating instructions combined refrigerator-freezer Gebruiksaanwijzing koel-vriescombinatie Mode d emploi combinés réfrigérateur-congélateur Istruzione d uso

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο DynaCool K 12820 SD edt/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 071212 7082827-00 CT(P)(esf)(sl)30../33... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού... 2 1.2 Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης NoFrost FN 9752 i ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic E 2400 από 07 / 2010 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο (κατ επιλογή) 2 Χρονοδιακόπτης (εξάρτημα)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγειοκαταψύκτες ΝοFrost DynaCool KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR Gebrauchsanweisung für Tischkühlschränke Operating instructions for table-height refrigerators Consignes d'utilisation Réfrigérateurs table-top libre Gebruiksaanwijzing voor tafelmodel koelkasten Istruzione

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost με παγομηχανή, και ζώνη MasterFresh KF 1901 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο με ζώνη MasterFresh K 1901 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης GR Οδηγίες Χρήσεως Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης ίπορτα ψυγεία NoFrost Dyna Cool KTN 12720 SD ed ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 221-00 CN 5123 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR

Οδηγίες χρήσης. Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES. el - GR Οδηγίες χρήσης Οριζόντιοι καταψύκτες FreeFrost GT 303 ES GT 263 ES GT 413 ES ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα