Οδηγίες λειτουργίας. Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής. Ελληνικά"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Ψυγείο απορρόφησης για οχή ατα αναψυχής RM 8400 RM 8401 RM 8405 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RML 8550 RML 8551 RML 8555 GR EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPERATING INSTRUCTIONS ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ABSORPTION REFRIGERATOR Type C40 / Ση ειώστε εδώ: Αρ. οντέλου... Αρ. προϊόντος... Αρ. σειράς... T.B. MBA 01/2008 N 3 Ελληνικά

2 Dometic GmbH Επιφυλάσσονται αλλαγές - Τυπώνεται στη Γερ ανία 2

3 Πίνακας περιεχο ένων 1.0 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή Υποδείξεις για τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας Προστασία πνευ ατικών δικαιω άτων Εξηγήσεις για τα χρησι οποιηθέντα σύ βολα Εγγύηση Περιορισ ός ευθύνης Εξυπηρέτηση πελατών Ανταλλακτικά Υποδείξεις προστασίας περιβάλλοντος Δήλωση πιστότητας Υποδείξεις ασφαλείας Προορισ ός χρήσης Υπευθυνότητα του χρήστη Προστατεύστε τα παιδιά κατά την αποκο ιδή της συσκευής Εργασίες και έλεγχοι του ψυγείου Πληροφορίες για τα ψυκτικά έσα Λειτουργία του ψυγείου ε αέριο Υποδείξεις ασφαλείας κατά την αποθήκευση τροφί ων Περιγραφή οντέλου Ονο ασία οντέλου Πινακίδα τύπου του ψυγείου Τεχνικά χαρακτηριστικά Εξήγηση του ψυγείου Λειτουργία του ψυγείου Καθαρισ ός Συντήρηση Εξήγηση των στοιχείων χειρισ ού Λειτουργία ε ρεύ α Λειτουργία ε αέριο Ρύθ ιση της θερ οκρασίας χώρου ψύξης Συ πληρω ατικές λειτουργίες Κλείδω α πόρτας Ηλεκτρικό κλείδω α πόρτας Στερέω α και άνοιγ α του σύρτη της κλειδαριάς της πόρτας όταν παρκάρει το όχη α Τοποθέτηση σχάρας ραφιών Αφαιρέσι ος καταψύκτης Αποθηκεύστε τρόφι α και ετοι άστε παγάκια Αποθηκεύστε τρόφι α στον χώρο ψύξης Αποθηκεύστε τρόφι α στον καταψύκτη Ετοι άστε παγάκια Απόψυξη Διακοπή λειτουργίας Φωτισ ός Αλλαγή παταρίας στον αναπτήρα Χει ερινή λειτουργία Αλλαγή διακοσ ητικής πλάκας Υποδείξεις για τις ενδείξεις και την αποκατάσταση σφαλ άτων Μηνύ ατα τρέχουσας κατάστασης στις ενδείξεις Σε περίπτωση βλάβης

4 Γενικές πληροφορίες m1.0 Γενικές πληροφορίες 1.1 Εισαγωγή Με το ψυγείο απορρόφησης που αγοράσατε, κάνετε ια καλή επιλογή. Εί αστε σίγουροι ότι θα είνετε απόλυτα ικανοποιη ένοι ε το καινούριο σας ψυγείο. Το ψυγείο που λειτουργεί αθόρυβα αντιστοιχεί σε ψηλές απαιτήσεις ποιότητας και εγγυάται ια αποδοτική εταχείριση πρώτων υλών και ενέργειας για όλη την διάρκεια ζωής τους - κατά την κατασκευή, χρήση και αποκο ιδή. ε πορικούς νό ους προστασίας δικαιω άτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τ η άτων της παρούσας χωρίς την έγγραφη έγκριση της Dometic GmbH, Siegen. 1.4 Εξηγήσεις για τα χρησι οποιηθέντα σύ βολα Προειδοποιήσεις 1.2 Υποδείξεις για τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο, παρακαλού ε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Οι παρούσες οδηγίες σάς δίνουν τις απαραίτητες υποδείξεις για τη σωστή χρήση του ψυγείου σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Η τήρηση των υποδείξεων και των οδηγιών είναι ση αντική για τον ασφαλή χειρισ ό του ψυγείου σας και σας προστατεύει εσάς και το ψυγείο σας από φθορές και βλάβες. Φροντίστε να κατανοείτε αυτά που διαβάζετε πριν λάβετε κάποια έτρα. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά κοντά στο ψυγείο, για να πορείτε να τις συ βουλεύεστε ανά πάσα στιγ ή. Οι προειδοποιήσεις ση ειώνονται ε σύ βολα. Ένα συ πληρω ατικό κεί ενο εξηγεί τον βαθ ό της επικινδυνότητας Τηρήστε αυτές τις προειδοποιήσεις ε εγάλη προσοχή και ακρίβεια. Προφυλάσσετε τον εαυτό σας, άλλα άτο α και τη συσκευή από ζη ίες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει ια ά εση επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει θάνατο ή ένα σοβαρό τραυ ατισ ό, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ χαρακτηρίζει ια δυνητικά επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει θάνατο ή ένα σοβαρό τραυ ατισ ό, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις.den. 1.3 Προστασία πνευ ατικών δικαιω άτων Τα στοιχεία, τα κεί ενα και οι απεικονίσεις στην παρούσα προστατεύονται από νό ους πνευ ατικής ιδιοκτησίας και υπόκεινται στους ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ χαρακτηρίζει ια δυνητικά επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει έναν ελαφρό ή ένα εσαίο τραυ ατισ ό, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις. 4

5 Γενικές πληροφορίες ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ χωρις σύ βολο ασφαλείας χαρακτηρίζει ια δυνητικά επικεί ενη επικίνδυνη κατάσταση που πορεί να προκαλέσει φθορά της συσκευής, σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τις αντίστοιχες υποδείξεις. Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σας προσφέρουν συ πληρω ατικές και χρήσι ες υποδείξεις για το χειρισ ό του ψυγείου σας. Υποδείξεις προστασίας περιβάλλοντος ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δίνει χρήσι ες υποδείξεις για εξοικονό ιση ενέργειας και για την αποκο ιδή της συσκευής 1.5 Εγγύηση Η επεξεργασία αξιώσεων εγγύησης ακολουθεί σύ φωνα ε την ευρωπαϊκή οδηγία 44/1999/ΕΚ. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης ή σέρβις παρακαλού ε να αποτανθείτε στο τ ή α εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας ας. Φθορές/ζη ιές που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισ ό εξαιρούνται από την εγγύηση. Κάθε ετατροπή στη συσκευή ή η χρήση ανταλλακτικών που δεν είναι Αυθεντικά Ανταλλακτικά Dometic, καθώς και η η πιστή τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χειρισ ού καταργεί την εγγύηση και αποκλείει αξιώσεις ευθύνης απέναντί ας. 1.6 Περιορισ ός ευθύνης Όλες οι υποδείξεις και τα στοιχεία της παρούσας συστάθηκαν λα βάνοντας υπόψη τα ισχύοντα πρότυπα και τις ισχύουσες προδιαγραφές καθώς και τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις. Η εταιρία Dometic επιφυλάσσεται του δικαιώ ατος να διεξάγει ετατροπές στο προϊόν που εξυπηρετούν την βελτίωσή του και την ασφάλειά του. Η εταιρία Dometic δεν αναλα βάνει ευθύνες για ζη ιές που οφείλονται σε: : Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας Ακατάλληλη χρήση Χρήση η αυθεντικών ανταλλακτικών ακατάλληλες ετατροπές και παρε βάσεις στη συσκευή Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων όπως - εταβολές θερ οκρασίας - υγρασία 1.7 Εξυπηρέτηση πελατών Η Dometic προσφέρει ένα δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε όλη την Ευρώπη. Τις διευθύνσεις εξουσιοδοτη ένων συνεργείων εξυπηρέτησης πελατών θα τις βρείτε έσω των αριθ ών τηλεφώνου από το βιβλίο EuroService Network που θα παραδίδεται αζί ε κάθε ψυγείο. Επίσης και στο Διαδίκτυο θα βρείτε τον κοντινότερο σε σας αντιπρόσωπο σέρβις στην ιστοσελίδα Όταν έρχεστε σ επαφή ε το σέρβις, πρέπει πάντα να αναφέρετε το οντέλο του ψυγείου, τον αριθ ό προϊόντος, τον αριθ ό κατασκευαστικής σειρά και, αν χρειαστεί και τον κωδικό MLC! Αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στην πινακίδα οντέλου στο εσωτερικό του ψυγείου. Σας συνιστού ε να αναγράψετε αυτά τα στοιχεία στο κενό πεδίο που έχει προετοι αστεί γι αυτό το σκοπό στην αρχική σελίδα του παρόντος. 5

6 Γενικές πληροφορίες 1.8 Ανταλλακτικά Η προ ήθευση των ανταλλακτικών γίνεται σ όλη την Ευρώπη από τους αντιπροσώπους σέρβις. Όταν επικοινωνείτε ε το σέρβις, πρέπει πάντα να δηλώνετε το οντέλο και τον αριθ ό προϊόντος! Αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε στην πινακίδα οντέλου στο εσωτερικό του ψυγείου. 1.9 Υποδείξεις προστασίας περιβάλλοντος Υποδείξεις εξοικονό ισης ενέργειας Όταν ή εξωτερική θερ οκρασία είναι κατά έσον όρο 25 C, αρκεί να λειτουργεί το ψυγείο στη εσαία θέση του θερ οστάτη Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε πράγ ατα που έχει κατεβάσει ήδη την θερ οκρασία τους ε ψύξη. Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να είναι εξασφαλισ ένη η ανε πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του οτέρ του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο). Η τακτική απόψυξη εξοικονο εί ενέργεια (βλ. κεφ. "4.8 Απόψυξη"). Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου όνο σύντο α για να πάρετε κάτι. Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν αρχίσετε να το γε ίζετε. Τα ψυγεία που κατασκευάζονται από την εταιρία Dometic GmbH είναι απαλλαγ ένα από φθοριω ένους / αλογονω ένους υδρογονάνθρακες και αλογω ένους φθοράνθρακες. Στην ψυκτική ονάδα χρησι οποιείται ως ψυκτικό έσο η α ωνία ( ια φυσική ένωση υδρογόνου και αζώτου). Ως προωθητικό έσο για την όνωση από αφρό πολυουρεθανίου χρησι οποιείται το κυκλοπεντάνιο που είναι δεν βλαβερό για το όζον Δήλωση πιστότητας Αποκο ιδή Για την εξασφάλιση της χρήσης υλικών συσκευασίας που πορούν να ανακυκλωθούν, πρέπει να φροντίζετε ώστε να προωθούνται στα συνήθη συστή ατα συλλογής του τόπου σας. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί σε ια κατάλληλη εταιρία αποκο ιδής που θα εγγυηθεί την χρήση των ανακυκλώσι ων τ η άτων και την κανονική αποκο ιδή των υπολοίπων υλικών. Για την περιβαλλοντική η βλαβερή εκκένωση του ψυκτικού έσου από όλες τις ονάδες του ψυγείου απορρόφησης πρέπει να χρησι οποιηθεί ια κατάλληλη εγκατάσταση αποκο ιδής. 6

7 Υποδείξεις ασφαλείας 2.0 Υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Προορισ ός χρήσης Το παρόν ψυγείο προορίζεται για εγκατάσταση σε οχή ατα αναψυχής όπως τροχόσπιτα ή αυτοκινού ενα τροχόσπιτα. Η συσκευή έχει ελεγχθεί ως κατασκευαστικό δείγ α γι αυτήν την χρήση σύ φωνα ε την οδηγία της ΕΚ περί συσκευών αερίου. Χρησι οποιείτε το ψυγείο αποκλειστικά για την ψύξη και αποθήκευση τροφί ων. 2.3 Προστατεύστε τα παιδιά κατά την αποκο ιδή της συσκευής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αφαιρέστε όλες τις πόρτες του ψυγείου κατά την αποκο ιδή του και αφήστε τις σχάρες των ραφιών έσα στο ψυγείο. Έτσι θα αποκλείσετε την περίπτωση τυχαίου εγκλωβισ ού και ασφυξίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ψυγείο δεν προορίζεται για την σωστή αποθήκευση φαρ άκων. Προσέξτε τις υποδείξεις φύλαξης στο φυλλάδιο οδηγιών του εκάστοτε φαρ άκου. 2.2 Υπευθυνότητα του χρήστη Τα άτο α που χειρίζονται το ψυγείο πρέπει να γνωρίζουν τον ασφαλή χειρισ ό του και τις υποδείξεις στο παρόν φυλλάδιο. Τα παιδιά απαγορεύεται να χρησι οποιούν το ψυγείο χωρίς επιτήρηση, αν δεν έχουν ενη ερωθεί πρώτα για τον ασφαλή χειρισ ό του ψυγείου και τους κινδύνους ιας λανθασ ένης χρήσης του. 2.4 Εργασίες και έλεγχοι του ψυγείου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εργασίες στα τ ή ατα αερίου, απαγωγής αερίου και ηλεκτρισ ού επιτρέπεται να διεξάγονται όνο από εξουσιοδοτη ένα ειδικευ ένα άτο α. Αν οι εργασίες διεξαχθούν ε ακατάλληλο τρόπο πιθανόν να προκληθούν ζη ιές σε αντικεί ενα και άτο α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μη ελέγχετε ποτέ αν υπάρχουν διαρροές αερίου σε έρη και αγωγούς αερίου ε γυ νή φλόγα! Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην ανοίγετε ποτέ την ψυκτική ονάδα απορρόφησης! Βρίσκεται πάντα υπό υψηλή πίεση. Υπάρχει κίνδυνος τραυ ατισ ού! 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας 2.5 Πληροφορίες για τα ψυκτικά έσα Ως ψυκτικό έσο χρησι οποιείται η α ωνία. Πρόκειται για ια φυσική ένωση που υπάρχει σε όλα τα καθαριστικά του νοικοκυριού (ένα λίτρο χλωριούχου α ωνίου περιέχει έως 200 γρ. α ωνία. δηλ. το διπλάσιο από ό,τι περιέχει το ψυγείο). Το χρω ιούχο νάτριο χρησι οποιείται ως αντιδιαβρωτικό έσο (1,8 εκατοστιαίο ποσοστό του διαλυτικού). Πώς θα ενεργήσετε σε περίπτωση ιας πιθανής διαρροής (διακρίνεται εύκολα λόγω της έντονης υρουδιάς): - Κλείστε την συσκευή. - Αερίστε καλά το χώρο. - Ενη ερώστε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο σέρβις. Για την ασφάλεια σας έχει διαπιστωθεί ε γνω οδότηση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την υγεία σας όταν υπάρχει διαρροή του ψυκτικού έσου. 2.6 Λειτουργία του ψυγείου ε αέριο Η πίεση λειτουργίας πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχεί στα στοιχεία της πινακίδας οντέλου του ψυγείου. Συγκρίνετε τα στοιχεία της πίεσης λειτουργίας στην πινακίδα ε τα στοιχεία του ειωτή πίεσης στη φιάλη υγραερίου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λειτουργία της συσκευής ε αέριο δεν επιτρέπεται στα πρατήρια βενζίνης επάνω σε φέρι- πωτ κατά την εταφορά του τροχόσπιτου/αυτοκινού ενου τροχόσπιτου ε ένα όχη α εταφοράς ή ρυ ούλκησης. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς! Αφήστε την συσκευή κλειστή. 8

9 Υποδείξεις ασφαλείας 2.7 Υποδείξεις ασφαλείας κατά την αποθήκευση τροφί ων Υποδείξεις για την αποθήκευση τροφί ων σ ένα ψυγείο: Τα ψυγεία δεν πορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφί ων, αλλά να διατηρήσουν το ανώτερο για ένα ικρό χρονικό διάστη α την ποιότητα που είχαν τα τρόφι α την στιγ ή της αποθήκευσής τους. Λάβετε υπόψη τις εξής ειδικές συνθήκες διατήρησης τροφί ων σ ένα ψυγείο το οποίο είναι τοποθετη ένο σ ένα όχη α: : Αλλαγή των κλι ατικών συνθηκών όπως εταβολή της θερ οκρασίας Υψηλή εσωτερική θερ οκρασία όταν το όχη α έχει παρκαριστεί κλεισ ένο και εκτίθεται στην ά εση ηλιακή ακτινοβολία (δυνατή ανάπτυξη θερ οκρασίας έχρι τους 50 C βαθ ούς) Χρήση του ψυγείο κατά την πορεία ε πηγή ενέργειας των 12 V-- Ψυγείο τοποθετη ένο πίσω από ένα παράθυρο και ά εση ηλιακή ακτινοβολία πολύ ά εση αποθήκευση τροφί ων α έσως ετά τεθεί σε λειτουργία η συσκευή. Μην αφήνετε προϊόντα που έχουν ήδη κρυώσει για πολλή ώρα έξω από το ψυγείο. Τοποθετήστε τρόφι α ε την πιο πρόσφ ατη η ερο ηνία λήξης προς τα ε πρός. Συσκευάστε τα υπόλοιπα φαγητά πάλι και καταναλώστε τα όσο το συντο ότερο δυνατό. Πλύνετε τα χέρια σας πριν και αφού αγγίξετε τρόφι α. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου σε τακτικά διαστή ατα. Τηρήστε τις υποδείξεις και τις περιγραφές που αφορούν την η ερο ηνία λήξης στις εξωτερικές συσκευασίες των προϊόντων. Τηρήστε τις οδηγίες που θα βρείτε στην παρούσα στο κεφάλαιο "4.1 Καθαρισ ός". Σ αυτές τις ειδικές συνθήκες δεν πορεί να εξασφαλίσει το ψυγείο την απαιτού ενη θερ οκρασία για τρόφι α που αλλοιώνονται γρήγορα. Τρόφι α που αλλοιώνονται γρήγορα είναι: όλα τα προϊόντα ε δηλω ένη η ερο ηνία λήξης και ελάχιστη θερ οκρασία συντήρησης στους +4 C βαθ ούς ή και λιγότερο, ειδικότερα δε το κρέας, πουλερικά, ψάρια, αλλαντικά, έτοι α φαγητά. Συσκευάστε ω ά και αγειρε ένα προϊόντα ξεχωριστά (π.χ. σε πολ, αλου ινόχαρτο, κ.ά.). Αφαιρέστε την ενδιά εση συσκευασία από την ατο ική συσκευασία τροφί ων, όνο όταν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως η ερο ηνία λήξης, βρίσκονται επάνω και στην άλλη συσκευασία. 9

10 Περιγραφή οντέλου 3.0 Περιγραφή οντέλου 3.1 Ονο ασία οντέλου Παράδειγ α : RM (S) (L) Σειρά οντέλου 3.2 Πινακίδα τύπου του ψυγείου Στο εσωτερικό του ψυγείου θα βρείτε την πινακίδα τύπου του ψυγείου. Περιέχει όλα τα ση αντικά στοιχεία για το ψυγείο. Εκεί θα βρείτε την ονο ασία του οντέλου, τον αριθ ό προϊόντος και τον αριθ ό σειράς. Αυτά τα στοιχεία τα χρειάζεστε κάθε φορά που έρχεστε σ επαφή ε το τ ή α εξυπηρέτησης πελατών ή για παραγγελίες ανταλλακτικών. Large Βαθ ιδωτό ψυγείο Refrigerator Mobile / Κινητό ψυγείο απορρόφησης = χειροκίνητη επιλογή ενέργειας + χειροκίνητη ανάφλεξη (αναπτήρας παταρίας) 1 = χειροκίνητη επιλογή ενέργειας, αυτό ατη ανάφλεξη (MES) 5 = αυτό ατη και χειροκίνητη επιλογή ενέργειας, αυτό ατη ανάφλεξη (AES) 1 2 Αρ. οντέλου Αρ. προϊόντος εικ. 1 3 Αρ. σειράς 4 Τι ές ηλεκτρικής σύνδεση 5 Πίεση αερίο 10

11 Περιγραφή οντέλου 3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά RMS 8xxx RM 8xxx RML 8xxx H T B εικ. 2 εικ. 3 εικ. 4 Μοντέλο Διαστάσεις Μικτό περιεχό ενο Τι ές σύνδεσης Κατανάλωση * Καθαρό Ανάφλεξη Υ x Π x Β (mm) ε χωρίς Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό/Αέριο βάρος Piezo Αυτό ατη Βάρος αζί θήκη κατάψυξης δίκτυο/ σε 24 ώρες ε πόρτα Μπαταρία RMS 8400 RMS 8401 RMS 8405 RM 8400 RM 8401 RM 8405 RMS 8460 RMS 8461 RMS 8465 RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505 RMS 8550 RMS 8551 RMS 8555 RM 8500 RM 8501 RM 8505 RM 8550 RM 8551 RM 8555 RML 8550 RML 8551 RML x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x486x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x523x x525x x525x x525x / 8 lit. 80 / 8 lit. 80 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 8 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 11 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 90 / 9 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 103 /12 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 100 / 9 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 115 /12 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 179 /33 lit. 85 lit. 85 lit. 85 lit. 95 lit. 95 lit. 95 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 96 lit. 110 lit. 110 lit. 110 lit. 106 lit. 106 lit. 106 lit. 122 lit. 122 lit. 122 lit. 189 lit. 189 lit. 189 lit. 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 125 W / 120 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 135 W / 130 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W 190 W / 170 W ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,5 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,4 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.2,6 KWh / 270 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g ca.3,2 KWh / 380 g 25 kg 25 kg 25 kg 27 kg 27 kg 27 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 27 kg 27 kg 27 kg 28 kg 28 kg 28 kg 30 kg 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 45 kg Επιφυλάσσονται οι τεχνικές αλλαγές * Κατά έσο όρο κατανάλωση ε βάση έτρησης ια εσαία θερ οκρασία χώρου των 25 C σε σύγκλιση στα πρότυπα ISO.. Όλα τα ψυγεία Dometic είναι εξοπλισ ένα για σύνδεση σε πίεση 30 mbar. Για σύνδεση ε εγκατάσταση των 50 mbar χρησι οποιείτε τον ρυθ ιστή προπίεσης της Truma τύπο VDR 50/30. 11

12 Περιγραφή οντέλου 3.4 Εξήγηση του ψυγείου εικ Στοιχεία χειρισ ού Πλήκτρο για κλείδω α πόρτας Θήκη κατάψυξης (αφαιρείται) Αφαιρού ενη σχάρα πλέγ α (προαιρετική, τοποθετείται όταν αφαιρεθεί η θήκη κατάψυξης) Εξατ ιστής για χώρο ψύξης Αυλάκι εκροής νερού απόψυξης Θήκη λαχανικών Επάνω εταζέρα ε καπάκι, δυνατότητα τοποθέτησης για προαιρετική αυγουλιέρα Κάτω εταζέρα ε θήκη φιαλών 12

13 4.0 Λειτουργία του ψυγείου 4.2 Συντήρηση Το ψυγείο πορεί να λειτουργήσει ε τρεις τρόπους ενέργειας: Τάση ηλεκτρικού δικτύου (230V Συνεχής τάση (12V) Αέριο (υγραέριο προπάνιο/βουτάνιο) Η επιθυ ητή ενέργεια λειτουργίας επιλέγεται ε τον Διακόπτη επιλογής ενέργειας (Batteriezόnder-Modelle) ( οντέλο ε αναπτήρα παταρίας) ή ε το πλήκτρο MODE (MES, AES). Συσκευές ε την αυτό ατη επιλογή ενέργειας (AES) διαθέτουν επιπλέον την λειτουργία "Αυτό ατη λειτουργία". Το ηλεκτρονικό σύστη α AES επιλέγει αυτό ατα το είδος ενέργειας κατόπιν ιας σειράς προτεραιότητας. 4.1 Καθαρισ ός Πριν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, συνιστάται να καθαρίσετε το ψυγείο εσωτερικά και να επαναλα βάνετε τον καθαρισ ό σε κανονικά χρονικά διαστή ατα Χρησι οποιείτε ένα αλακό πανάκι και χλιαρό νερό ε ένα απαλό καθαριστικό έσο. Κατόπιν ξεπλύνετε την συσκευή ε καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά. Σύ φωνα ε τους ισχύοντες κανονισ ούς τονίζου ε ότι η εγκατάσταση αερίου και οι συνδέσεις απαγωγής αερίων πρέπει να ελέγχονται πριν τεθεί η συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία και κατόπιν ετά την πάροδο δύο ετών από έναν εξουσιοδοτη ένο ειδικό που θα διαπιστώσει την τήρηση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ Μετά από αυτόν τον έλεγχο θα εκδοθεί ια βεβαίωση. Υπεύθυνος για την διεξαγωγή αυτού του ελέγχου είναι ο χρήστης / ιδιοκτήτης της συσκευής. Ο καυστήρας αερίου πρέπει να καθ αρίζεται από ρύπους όταν χρειάζεται, αλλά οπωσδήποτε ια φορά ετησίως. Όταν χρησι οποιηθεί αέριο αυτοκινήτου (ντεπόζιτο ή φιάλες αναγό ωσης) ει ώνεται το διάστη α συντήρησης σε ισό χρόνο ή τρεις ήνες. Φυλάξτε τα αποδεικτικά για τις διεξαχθείσες συντηρήσεις αζί ε το ψυγείο σας. Εργασίες στα τ ή ατα αερίου και ηλεκτ ρισ ού επιτρέπεται να διεξάγονται όνο από έναν εξουσιοδοτη ένο ειδικευ ένο τεχνίτη. Συνιστού ε να διεξάγετε αυτές τις εργασίες από ένα ειδικευ ένο συνεργείο. Σας συνιστού ε να διεξάγετε ια γενική συντήρηση αν είνει το όχη α εκτός λειτουργίας για ένα εγάλο χρονικό διάστη α. Επικοινωνήστε γι αυτό ε το τ ή α εξυπηρέτησης πελατών. εικ. 6 εικ. 7 Για να αποφύγετε αλλοιώσεις στα υλικά, αποφεύγετε σαπούνια και καθαριστικά που περιέχουν κοκκώδη υλικά ή σόδα. Αποφύγετε να φέρετε σε επαφή το ονωτικό λάστιχο της πόρτας ε λάδι ή λίπος. 13

14 4.3 Εξήγηση των στοιχείων χειρισ ού Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας + χειροκίνητη ανάφλεξη (RM 8xx0) (αναπτήρας παταρίας): εικ. 8 1 = Διακόπτης έναρξης λειτουργίας / διακόπτης επιλογής ενέργειας 2 = Ρυθ ιστής θερ οκρασίας 3 = Αναπτήρας παταρίας (αέριο) 4 = Δείκτης φλόγας (γαλβανό ετρο) Επεξηγήσεις: Το ψυγείο πορεί να λειτουργήσει είτε ε τάση ηλεκτρικού δικτύου, ε 12 βολτ ή ε υγραέριο. Το επιθυ ητό είδος ενέργειεας ρυθ ίζεται γυρίζοντας τον διακόπτη επιλογής ενέργειας "1". Ο διακόπτης επιλογής ενέργειας "1" έχει τέσσερις θέσεις;: Κλειστό Τάση ηλεκτρικού δικτύου (230V) Συνεχής τάση ( παταράι, 12V) Αέριο (υγραέριο προπάνιο/βουτάνιο) 1 Κλειστό 230V~ 12V- Αέριο εικ. 9 14

15 Χειροκίνητη επιλογή ενέργειας / αυτό ατη ανάφλεξη (RM 8xx1) MES Mode εικ. 10 Aυτό ατης επιλογή ενέργειας / αυτό ατη ανάφλεξη (RM 8xx5) AES : Mode = Διακόπτης έναρξης λειτουργίας / διακόπτης επιλογής ενέργειας (MODE) 2 = Επιλογή βαθ ίδας θερ οκρασίας 3 = Άνοιγ α πόρτας ( όνο για ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας) 4 = Ένδειξη LED Βλάβη 5 = Ένδειξη LED κλειδαριά πόρτας (προαιρετικά) 6 = Ένδειξη LED / Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 7 = Ένδειξη βαθ ίδας θερ οκρασίας εικ. 11 Επεξηγήσεις: Πιέζοντας το πλήκτρο "1" για 2 δευτερόλεπτα ανάβετε ή σβήνετε το ψυγείο ΟΝ ή ΟΦΦ. Με το πλήκτρο "1" γίνεται επίσης η επιλογή του επιθυ ητού είδος ενέργειας και ενεργοποιείται η διαβάθ ιση της φωτεινότητας LED. Πιέζοντας ια φορά αυτό το πλήκτρο ανάβουν οι ενδείξεις για 10 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο "3" και η ένδειξη "5" είναι προαιρετικές και διατίθεται σε ψυγεία που είναι εξοπλισ ένα ε ηλεκτρική κλειδαριά πόρτας (βλ. επίσης κεφ. 5.3 Κλειδαριά πόρτας) 15

16 4.3.1 Λειτουργία ε ρεύ α Συσκευές ε αναπτήρα παταρίας (χειροκίνητη επιλογή ενέργειας) Συσκευές ΑES (αυτό ατη επιλογή ενέργειας) A 1 Mode 6 εικ. 15 εικ. 16 εικ. 12 εικ. 13 Για να θέσετε την συσκευή σε λειτουργία περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής ενέργειας Α προς τα δεξιά στη θέση : για λειτουργία 230V, Συσκευές MES (χειροκίνητη επιλογή ενέργειας) 1 Mode για λειτουργία 12V. F εικ. 14 Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο "1" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED του πιο πρόσφατα χρησι οποιηθέντος τρόπου λειτουργίας ανάβε: 230V, 12V Ή GAS. Πιέζοντας συνέχεια το πλήκτρο "1" πορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας. Η αντίστοιχη ένδειξη LED θα ανάψει. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία πιέστε το πλήκτρο "1" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED του πιο πρόσφατα χρησι οποιηθέντος τρόπου λειτουργίας ανάβει, π.χ. 230 για 230V. Πιέζοντας συνέχεια το πλήκτρο "1" πορείτε να επιλέξετε τους εξής τρόπους λειτουργίας: AU (αυτό ατη επιλογή ενέργειας) 230V,12V, AΕΡΙΟ (χειροκίνητη επιλογή ενέργειας) Το ηλεκτρονικό σύστη α επιλέγει αυτόνο α ετά την έναρξη λειτουργίας εταξύ των τριών δυνατών ειδών ενέργειας 230V - 12V - Υγραέριο. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος φροντίζει αυτό ατα να εφοδιάζεται το ψυγείο ε την εκάστοτε καλύτερη πηγή ενέργειας. Σειρά προτεραιότητας: 1.) Ηλιακό (12V -) 2.) 230V ~ 3.) 12V - 4.) Υγραέριο Όταν υπάρχει επαρκής τάση δικτύου (>195 V), τότε θα επιλεχθεί αυτή η πηγή ενέργειας ως πρώτη λύση. Αν υπάρχει ηλιακή εγκατάσταση, που πορεί να εφοδιάσει το ψυγείο, τότε έχει προτεραιότητα η παροχή των 12 βολτ έσω της ηλιακής εγκατάστασης. Η λειτουργία των 12V είναι διαφορετικά ενεργή όνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Το ηλεκτρονικό σύστη α των συσκευών διαθέτει αναγνώριση έλλειψης τάσης. Αν ειωθεί η τάση κάτω από 10,5 βολτ, η συσκευή θα σβήσει (χειροκίνητη λειτουργία) ή θα εταπηδήσει σε άλλο είδος ενέργειας (λειτουργία AU) 16

17 4.3.2 Λειτουργία ε αέριο (υγραέριο) Το ψυγείο πρέπει να λειτουργήσει ε υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο) (όχι φυσικό αέριο, φωταέριο). Όταν χρησι οποιηθεί αέριο αυτοκινήτου πρέπει να προσέξετε γιατί ο τρόπος της καύσης του αερίου απαιτεί συχνό καθαρισ ό του καυστήρα (συνιστάται 2-3 φορές ετησίως). Στην Ευρώπη επιτρέπεται η λειτουργία ε αέριο την ώρα που κινείται το όχη α όταν η εγκατάσταση αερίου του οχή ατος είναι εξοπλισ ένη ε ασφάλεια κατά της ρωγ ής του λαστιχένιου αγωγού. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας. Σε υψό ετρο πάνω από περίπου πάνω από τη θάλασσα πορεί να παρουσιαστούν κατά την ανάφλεξη του αερίου δυσκολίες (η συσκευή δεν έχει βλάβη!). Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς και κατά την αλλαγή φιάλης αερίου οι αγωγοί αερίου πορεί να περιέχουν αέρα. Με ια σύντο η λειτουργία του ψυγείου και πιθανώς και άλλων συσκευών αερίου (π.χ. άτι αγειρέ ατος) εξαερώνονται οι αγωγοί αερίου. Το αέριο θα ανάψει χωρίς καθυστέρηση. Συσκευές ε αναπτήρα παταρίας 1 2 εικ. 17 εικ. 18 Βάλτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής "1" στη θέση. 2. Γυρίστε το ρυθ ιστή βαθ ίδας θερ οκρασίας "2" προς τα δεξιά και πιέστε τον να πει έσα. Κρατήστε το ρυθ ιστή πιεσ ένο κάτω. 3 4 εικ. 19 εικ. 20 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται οπωσδήποτε η λειτουργία ε αέριο σε περιοχή κοντά σε πρατήρια βενζίνης! Πριν βάλετε το ψυγείο σε λειτουργία ε αέριο : Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Ανοίξτε τον κρουνό φραγ ού της παροχής αερίου για το ψυγείο. 3. Πιέστε κατόπιν το κου πί "3" της ανάφλεξης παταρίας και κρατήστε το πιεσ ένο κάτω. Η ανάφλεξη θα γίνει αυτό ατα. 4. Ο δείκτης του γαλβανό ετρου "4" γυρίζει στην πράσινη περιοχή όταν η φλόγα έχει ανάψει. Το ψυγείο είναι σε λειτουργία. Κρατήστε το περιστρεφό ενο κου πί "2" πιεσ ένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα και αφήστε το ετά ελεύθερο. Όλα τα ψυγεία ε χειροκίνητη ανάφλεξη είναι εξοπλισ ένα ε ια αυτό ατη ασφάλεια φλόγας, η οποία διακόπτει αυτόνο α την παροχή αερίου ετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα. 17

18 Συσκευές MES Συσκευές AES 1 1 Mode Mode F 6 εικ. 21 εικ. 22 εικ. 23 εικ Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο "1", έχρι να ανάψει η ένδειξη LED (F). 2. Η ανάφλεξη θα γίνει αυτό ατα έσω αυτο ατισ ού ανάφλεξης. Ο αυτο ατισ ός ανάφλεξης επαναλα βάνει την ανάφλεξη ε απόσταση 25 δευτερολέπτων για 2 φορές αν δεν καίει η φλόγα. Κατόπιν θα ε φανιστεί ένδειξη βλάβης (βλ. ένδειξη βλάβης) Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο "1", έχρι να ανάψει η ένδειξη "6" GAS. Η συσκευή βρίσκεται στη χειροκίνητη λειτουργία αερίου. Αν επιλέξετε την αυτό ατη λειτουργία (στην ένδειξη θα φανεί AU), τότε ο αυτο ατισ ός ελέγχου θα επιλέξει σύ φωνα ε την σειρά προτεραιότητας ΑΕΡΙΟ όνο όταν δεν είναι διαθέσι ος κανένας από τους ηλεκτρικούς τρόπους λειτουργίας. 6 6 εικ. 25 εικ. 26 Στην αυτό ατη λειτουργία ε φανίζεται εναλλασσό ενα στην ένδειξη AU και το τρέχον είδος ενέργειας (π.χ. ΑΕΡΙΟ). Μια επιστροφή στην χειροκίνητη επιλογή των τρόπων ενέργειας είναι δυνατή ανά πάσα στιγ ή. 18

19 Στάση σε πρατήριο βενζίνης όταν η λειτουργία είναι στον τρόπο AES. Για να αποφύγετε την ακούσια εταλλαγή σε λειτουργία αερίου όταν βάζετε καύσι α, ο ηλεκτρονικός έλεγχος θα εκκινήσει την λειτουργία αερίου του ψυγείου ετά από 15 λεπτά αφού σβήσει ο κινητήρας. Αυτό το χρονικό διάστη α η συσκευή βρίσκεται σε ετοι ότητα λειτουργίας ("stand-by"). Στην αυτό ατη λειτουργία ανάβει όνο η ένδειξη "AU". ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται οπωσδήποτε η χρήση γυ νής φλόγας σε περιοχή κοντά σε πρατήρια βενζίνης. Αν η στάση για καύσι α διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά, πρέπει να τεθεί το ψυγείο εκτός λειτουργίας ή να αλλάξει σε άλλο είδος ενέργειας Ρύθ ιση της θερ οκρασίας χώρου ψύξης Οι συνθήκες χώρου επηρεάζουν την απόδοση της ονάδας. Επιλέξτε όταν οι θερ οκρασίες χώρου είναι εταξύ +15 C und +25 C την εσαία θέση (βλ. εικ. 28, βαθ ίδα θερ οκρασίας 3). Η ονάδα λειτουργεί στην άριστη περιοχή ισχύος. Τα ψυγεία Dometic λειτουργούν σύ φωνα ε τις αρχές της απορρόφησης. Σύ φωνα ε τις αρχές της φυσικής ένα σύστη α απορρόφησης αντιδρά ε αδράνεια σε αλλαγές του θερ οστατικού ρυθ ιστή, στην απώλεια ψυκτικής ικανότητας όταν ανοίγει η πόρτα ή όταν αποθηκεύονται τρόφι α. Οι συσκευές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ισχύος της κατηγορίας κλί ατος SN σύ φωνα ε EN/ISO 7371 σε θερ οκρασίες διαβάθ ισης από +10 C έως +32 C σε θερ οκρασία χώρου. Όταν οι θερ οκρασίες κατεβούν κάτω από +10 C τοποθετήστε τα χει ερινά καλύ ατα. Όταν οι θερ οκρασίες υπερβούν τους +32 C για ένα εγάλο χρονικό διάστη α είναι σκόπι ο να εγκατασταθεί ο πρόσθετος ανε ιστήρας Dometic (αρ. είδους ). 2 7 εικ. 27 Με το πλήκτρο "2" επιλέγετε την θερ οκρασία για το χώρο ψύξης. Οι αντίστοιχες ενδείξεις LED "7" της ρυθ ισ ένης θερ οκρασίας θα ανάψουν. Η βαθ ίδα αρχίζει ε την θέση MIN στην κάτω ένδειξη LED ( ικρός κρύσταλλος = θερ ότερη θερ οκρασία) και φθάνει έχρι την θέση MAX στην άνω ένδειξη LED ( εγάλος κρύσταλλος = ψυχρότερη θερ οκρασία). Ση ειώστε ότι στις διαβαθ ίσεις θερ οκρασίας δεν έχουν καταταχθεί απόλυτες τι ές θερ οκρασίας. 19

20 4.3.4 Συ πληρω ατικές λειτουργίες (MES και AES) Η φωτεινότητα της ένδειξης ειώνεται ετά από ερικά δευτερόλεπτα αν δεν πιεστούν καθόλου άλλο τα πλήκτρα. Όταν είναι ανοιχτή η πόρτα, σβήνει ο εσωτερικός φωτισ ός αυτό ατα ετά από 2 λεπτά. Η ένδειξη ιας βλάβης γίνεται όταν αναβοσβήνει η LED βλάβης. Αν η πόρτα είνει ανοιχτή για πολύ χρόνο (πάνω από 2 λεπτά), ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος (παλλό ενο σφύριγ α). Αν ο ηλεκτρονικός έλεγχος αναγνωρίσει ια βλάβη, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός προειδοποιητικός ήχος (παλλό ενο σφύριγ α). Συγχρόνως αναβοσβήνει η ένδειξη (Αναγνώριση σφάλ ατος βλ. κεφ. 4.12). 20

21 4.4 Κλείδω α πόρτας Στερέω α και άνοιγ α του σύρτη της κλειδαριάς της πόρτας όταν παρκάρει το όχη α Όταν το όχη α σταθ εύσει για ένα εγάλο χρονικό διάστη α σε χώρο στάθ ευσης, ο γάτζος της κλειδαριάς της πόρτας πορεί να σταθεροποιηθεί ε ένα σύρτη. Η πόρτα πορεί να ανοίξει τώρα τραβώντας την χωρίς να πατηθεί το πλήκτρο κλειδώ ατος. εικ. 28 εικ. 29 Ανοίξτε την πόρτα πιέζοντας το πλήκτρο κλειδώ ατος και τραβήξτε για να ανοίξει (βλ. εικ. 28). Για να κλείσετε πάλι την πόρτα, πιέστε την. Πρέπει να ακουστεί ένα κλικ για να υποδηλώσει ότι έκλεισε. Όταν το όχη α είναι σταθευ ένο, ο γάτζος της κλειδωνιάς πορεί να σταθεροποιηθεί για να ανοίγει ευκολότερα η πόρτα (βλ. εικ ) Ηλεκτρικό κλείδω α πόρτας (ειδικός εξοπλισ ός) 3 5 εικ εικ. 30 Το ηλεκτρικό κλείδω α πόρτας κλειδώνει την πόρτα αυτό ατα όταν παίρνει προστά ο κινητήρας του οχή ατος. Η ένδειξη LED "5" υποδηλώνει ότι η πόρτα είναι κλειστή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πόρτα του ψυγείου πρέπει κανονικά πάντα να κλείνει και να κλειδώνεται πριν την έναρξη ταξιδίου! Όσο ο κινητήρας του οχή ατος είναι σε λειτουργία, η πόρτα ανοίγει ε τον διακόπτη "3". 21

22 4.5 Τοποθέτηση σχάρας ραφιών 4.6 Αφαιρέσι ος καταψύκτης εικ. 35 εικ. 36 Οι σχάρες ραφιών βγαίνουν εύκολα ε ένα απλό σήκω α από τη θήκη τους και πορούν να τοποθετηθούν όπου χρειάζεται. Για να εγαλώσει ο χώρος ψύξης πορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη κατάψυξης. 1. Ξεκλειδώστε τη θήκη κατάψυξης και από τις δύο εριές. 2. Τραβήξτε τη θήκη κατάψυξης προς τα έξω. Αποθηκεύστε τη θήκη κατάψυξης προσεκτικά για να αποφύγετε φθορές. Όταν βγει η θήκη κατάψυξης πορείτε να τοποθετήσετε ένα επιπλέον ράφι (3.). Το ράφι πορείτε να το ζητήσετε ως ειδικό εξάρτη α στην Γερ ανία στο Dometic. 22

23 4.7 Αποθηκεύστε τρόφι α και ετοι άστε παγάκια Αποθηκεύστε τρόφι α στον χώρο ψύξης Θέστε το ψυγείο σε λειτουργία περίπου 12 ώρες πριν το γε ίσετε ε τρόφι α. Τοποθετήστε όνο τρόφι α που τα έχετε κρυώσει πριν. Προσέξτε κατά την αγορά και την εταφορά να παρα ένουν κρύα τα πράγ ατα. Χρησι οποιήστε ονωτικές σακ κούλες. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου όνο σύντο α για να πάρετε κάτι. Τα τρόφι α πρέπει να αποθηκεύονται συσκ ευασ ένα, καλύτερα είναι σε κλειστά δοχεία, αλου ινόχαρτο ή κάτι παρό οιο, και ξεχωριστά το ένα από το άλλο, για να ην ξεραίνονται και δη ιουργούνται οσ ές. Ποτέ ην βάλετε ζεστά τρόφι α στο ψυγείο, αφήστε πρώτα να κρυώσουν. Είδη που πορούν να εκπέ ψουν εύκολα πτητικά, εύφλεκτα αέρια, δεν επιτρέπεται αποθηκεύονται στο ψυγείο. Το ψυγείο δεν επιτρέπεται να εκτεθεί ά εσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η εσωτερική θερ οκρασία ενός κλειστού οχή ατος ανεβαίνει ση αντικά λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ψυγείου. Πρέπει να είναι εξασφαλισ ένη η ανε πόδιστη κυκλοφορία του αέρα του οτέρ του ψυγείου (βλ. επίσης το κεφάλαιο. Η σχάρα αερισ ού δεν επιτρέπεται να είναι καλυ ένη Αποθηκεύστε τρόφι α στον καταψύκτη Μην αποθηκεύετε αεριούχα ποτά στην κατάψυξη. Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για να παρασκευάσετε παγάκια και για την σύντο η αποθήκευση κατεψυγ ένων τροφί ων. Δεν είναι κατάλληλος για την κατάψυξη τροφί ων. Όταν οι θερ οκρασίες χώρου είναι χα ηλότερες από +10 C δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ια ο οιό ορφη ρύθ ιση της θερ οκρασίας του καταψύκτη, όταν το ψυγείο είναι εκτεθι ένο σ αυτές τις θερ οκρασίες για ένα εγάλο χρονικό διάστη α. Αυτό πορεί να προκαλέσει ια πιθανή αύξηση της θερ οκρασίας στον καταψύκτη και την απόψυξη των αποθηκευ ένων ειδών Ετοι άστε παγάκια Τα παγάκια είναι καλύτερα να παγώνονται τη νύχτα. Την νύχτα το ψυγείο δεν επιβαρύνεται τόσο πολύ και η ονάδα ψύξης έχει περισσότερη ισχύ. εικ Γε ίστε τη θήκη ε πόσι ο νερό. 2. Τοποθετήστε τη θήκη στον καταψύκτη. εικ. 38 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησι οποιήστε όνο πόσι ο νερό! 23

24 4.8 Απόψυξη 4.9 Διακοπή λειτουργίας Με την πάροδο του χρόνου σχη ατίζεται πάγος στις ράβδους ψύξης στο εσωτερικό του ψυγείου. Ένας ονόπλευρα έντονος σχη ατισ ός πάγου πορεί να συ βεί και ση αίνει βλάβη. Όταν το στρώ α πάγου είναι περίπου 3 χλστ., θα πρέπει να κάνετε απόψυξη το ψυγείο. 1 2 Mode Σβήστε το ψυγείο όπως περιγράφετε στο κεφ. 4.9 Διακοπή λειτουργίας. Αφαιρέστε όλα τα τρόφι α και τη θήκη για τα παγάκια. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου, για να πει αέρας και να αποφύγετε το ούχλιασ α. Σκουπίστε ένα πανί και τις δύο θήκες ψύξης ετά την απόψυξη (καταψύκτης και ράβδοι ψύξης είναι ελεύθερες από πάγο). Παρατήρηση: Το λυω ένο νερό της κύριας θήκης απόψυξης τρέχει σ ένα δοχείο στο πίσω έρος της συσκευής. Εκεί εξατ ίζεται το νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται να αφαιρέσετε βίαια το στρώ α πάγου ή να επιταχύνετε την απόψυξη ε λά πα θέρ ανσης! εικ. 39 εικ. 40 εικ. 41 εικ. 42 εικ. 43 Γυρίστε στα οντέλα ε αναπτήρα παταρίας τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής ενέργειας "1" στη θέση ΟΦΦ. Η συσκευή είναι τώρα κλειστή (εικ. 40) Τα οντέλα MES και AES σβήνουν ε το πλήκτρο "MODE". Κρατήστε πατη ένο το πλήκτρο "2" για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη σβήνει και η συσκευή τώρα έχει κλείσει εξ ολοκλήρου (εικ. 41). Ανοίξτε την κλειδαριά στην πόρτα πιέζοντας και τραβώντας την προς τα ε πρός. Αν η πόρτα κλείσει τώρα, θα είνει το ψυγείο ανοιχτό ια ικρή σχισ ή, για να ην πιάσει ούχλα. Αν το ψυγείο τεθεί εκτός λειτουργίας για ένα εγάλο χρονικό διάστη α, κλείστε την βαλβίδα φραγ ού του οχή ατος και τη βαλβίδα της φιάλης. 24

25 4.10 Φωτισ ός 4.12 Χει ερινή λειτουργία εικ. 44 Όταν είναι ανοιχτή η πόρτα, σβήνει αυτό ατα ο εσωτερικός φωτισ ός που ρυθ ίζεται ε αισθητήρες ετά από 2 λεπτά Αλλαγή παταρίας στον αναπτήρα εικ. 46 Ελέγξτε τακτικά το χει ώνα αν οι γρίλλιες εξαερισ ού και ο αγωγός απαγωγής αερίου (1) είναι ελεύθερες από χιόνι, φύλλα και παρό οια πράγ ατα. 1 C + _ εικ. 47 εικ. 45 Πιέζοντας και στρέφοντας το κου πί ενεργοποίησης (C) περίπου κατά 90 προς τα δεξιά ανοίγει η ασφάλεια της παταρίας. Αφού αφαιρεθεί το καπάκι, βγάλτε την παταρία (τύπος 1.5V AAA/ R3 / Micro), και αλλάξτε την (προσοχή στην πολικότητα!). Αν η εξωτερική θερ οκρασία κατεβεί κάτω από + 8 C θα πρέπει να τοποθετηθεί το χει ερινό κάλυ α. Η ονάδα προστατεύεται έτσι κατά του ψυχρού αέρα που πορεί να ειώσει την απόδοσή του. Περάστε το χει ερινό κάλυ α ακό η και όταν το όχη α ένει εκτός λειτουργίας για πολύ καιρό ή καθαριστεί εξωτερικά. 25

26 4.13 Αλλαγή διακοσ ητικής πλάκας Mοντέλο RML 8xxx Mοντέλο RM 8xxx και RMS 8xxx Τραβήξτε τον πλάγιο πήχυ L της πόρτας (ο πήχυς είναι απλώς περασ ένος, όχι βιδω ένος) Ωθήστε την διακοσ ητική πλάκα P έχρι να βγει από την πόρτα, τοποθετήστε την καινούρια πλάκα και βάλτε τον πήχυ L πάλι στην θέση του. 3 P 2 L εικ. 49 Διαστάσεις της διακοσ ητικής πλάκας: 2 Πλάτος περιβλή ατος 525 mm Ύψος Πλάτος Πάχος /-1 mm /-1 mm max. 1.7 mm L P εικ. 48 Διαστάσεις της διακοσ ητικής πλάκας: Πλάτος περιβλή ατος 486 mm Ύψος Πλάτος Πάχος 743 +/- 0.5 mm 472 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm Πλάτος περιβλή ατος 523 mm Ύψος Πλάτος Πάχος 743 +/- 0.5 mm 508 +/- 0.5 mm max. 2.2 mm 26

27 4.14 Υποδείξεις για τις ενδείξεις και την αποκατάσταση σφα λ άτων Τα ψυγεία ε ηλεκτρονικό σύστη α (MES, AES) δείχνουν βλάβες ε την LED που αναβοσβήνει ή έσω ένδειξης.. Όταν ε φανιστεί ια βλάβη αναβοσβήνει παράλληλα και η ένδειξη LED "Βλάβη" (1). Στα οντέλα AES ακούγεται ένας χαρακτη ριστικός συναγερ ός Μηνύ ατα τρέχουσας κατάστασης στις ενδείξεις εικ = Ένδειξη LED Βλάβη 2 = Ένδειξη τρόπου λειτουργίας 3 = Ένδειξη βαθ ίδας θερ οκρασίας εικ. 51 Ένδειξη : Βλάβη : MES LED αναβοσβήνει AES 230 αναβοσβήνει Λειτουργία 230V : "230V" δεν υπάρχει ή πολύ χα ηλή LED αναβοσβήνει 12 αναβοσβήνει Λειτουργία 12V : "12V" δεν υπάρχει ή πολύ χα ηλή LED αναβοσβήνει GAS αναβοσβήνει Λειτουργία ΑΕΡΙΟ/Auto : Η φλόγα δεν ανάβει Όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν LED και όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν LED και όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν Όλες οι βαθ ίδες θερ οκρασίας LED αναβοσβήνουν HE1 αναβοσβήνει HE1 αναβοσβήνει Ο αισθητήρας θερ οκρασίας έχει βλάβη, το ψυγείο λειτουργεί στη εσαία βαθ ίδα θερ οκρασίας 230V - θερ αντικό στοιχείο έχει βλάβη 12V - θερ αντικό στοιχείο έχει βλάβη 27

28 Σε περίπτωση βλάβης Πριν ειδοποιήσετε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο, παρακαλού ε ελέγξτε αν : έχουν τηρηθεί σωστά οι οδηγίες στο κεφάλαιο "Χειρισ ός του ψυγείου". το ψυγείο στέκεται οριζόντια. είναι δυνατόν να λειτουργήσει το ψυγείο ένα άλλο διαθέσι ο είδος ενέργειας. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει ικανοποιητικά. Πιθανή αιτία Ο εξαερισ ός της ονάδας ψύξης δεν επαρκεί. Η ρύθ ιση του θερ οστάτη είναι πολύ χα ηλή. Ο εξατ ιστής έχει πιάσει πολύ πάγο. Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν ταυτόχρονα πάρα πολλά ζεστά τρόφι α. Η συσκευή δεν λειτουργεί πολύ ώρα. Οι θερ οκρασίες χώρου είναι πολύ υψηλές. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει στη λειτουργία ε αέριο. Βοηθηθείτε όνοι σας Ελέγξτε ήπως είναι σκεπασ ένες οι γρίλλιες εξαερισ ού. Βάλτε το ρυθ ιστή του θερ οστάτη σε υψηλότερη βαθ ίδα. Ελέγξτε ήπως δεν κλείνει σωστά η πόρτα του ψυγείου Αφήστε να κρυώνουν τα ζεστά είδη πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Ελέγξτε το χώρο ψύξης ετά από 4-5 ώρες περίπου αν έχει κρυώσει. Αφαιρέστε για λίγο τις γρίλλιες αερισ ού. Πιθανή αιτία Η φιάλη αερίου άδειασε. Είναι ανοιχτό το προστινό εξάρτη α φραγ ού; Μήπως υπάρχει αέρας στο σωλήνα; Βοηθηθείτε όνοι σας Αλλάξτε την φιάλη αερίου. Ανοίξτε το εξάρτη α φραγ ού. Κλείστε και ανάψτε την συσκευή πάλι. Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή για 3-4 φορές αν χρειαστεί. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει στη λειτουργία ε 12 βολτ. Πιθανή αιτία Χάλασε η ασφάλεια του οχή ατος. Αποφορτίστηκε η παταρία. Δεν είναι ανοιγ ένη η ανάφλεξη. Βλάβη στο θερ αντικό στοιχείο (βλ. επίσης ένδειξη βλάβης). Βοηθηθείτε όνοι σας Τοποθετήστε καινούρια ασφάλεια. Ελέγξτε και φορτίστε την παταρία. Ανάψτε τον κινητήρα. Βλάβη: Το ψυγείο δεν ψύχει στη λειτουργία ε 230 βολτ. Ενη ερώστε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο σέρβις Dometic. Πιθανή αιτία Χάλασε η ασφάλεια του οχή ατος. Το όχη α δεν έχει συνδεθεί ε την παροχή του δικτύου. AES: Λειτουργία ε αέριο παρόλο που έγινε σύνδεση ε το δίκτυο; Βλάβη στο θερ αντικό στοιχείο (βλ. επίσης ένδειξη βλάβης). Βοηθηθείτε όνοι σας Τοποθετήστε καινούρια ασφάλεια. Αποκαταστήστε την σύνδεση ε το δίκτυο. Η συσκευή αλλάζει στην λειτουργία ε αέριο λόγω ελάχιστης τάσης δικτύου ( εταλλάζει αυτό ατα στην λειτουργία των 230V). Ενη ερώστε το εξουσιοδοτη ένο συνεργείο σέρβις Dometic. 28

29 29

30 Dometic GmbH In der Steinwiese 16 D Siegen

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 7271 L RM 7275 L RM 7291 L RM 7295 L RM 7361 L RM 7365 L RM 7371 L RM 7401 L RM 7405 L RM 7541 L RM 7545 L RM

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ CARAVAN KAI ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ RM 6290 (L) RM 6291 (L) RM 6401 (L) RM 7270 (L) RM 7290 (L) RM 7360 (L) RM 7370 (L) RM 7400 (L) RM 7540 (L) RM 7550

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY S,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY M

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY M ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ WELLY M,,,. Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν) 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο 01/2011 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο) 1 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type Η2001 / 5674 Type F3301 / 5673 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr 5674 5673 Ενδειξη

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Safesales.gr. USB θύρα φόρτισης

Safesales.gr. USB θύρα φόρτισης I. Εισαγωγή 1> Παρουσίαση του ΒΤ Στυλό Μικρόφωνο και φωτεινή ένδειξη Διακόπτης ΒΤ Μύτη Στυλό Inductive Transmitter 2>Περιεχόμενα Συσκευασίας USB θύρα φόρτισης Κάθε σετ BT Στυλό περιέχει ένα τεμάχιο Στυλό

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Λειτουργία, 5 Έκδοση φίλτρου Έκδοση με σωλήνα εξόδου αέρα HZTL 9 IX Συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα