ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 443 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά µε το ζήτηµα της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 12α της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL 1 EL

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά µε το ζήτηµα της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 12α της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Πεδίο εφαρµογής και διάρθρωση της έκθεσης Η παρούσα έκθεση εξετάζει το ζήτηµα της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 12α της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρώτο τµήµα του παρόντος εγγράφου περιλαµβάνει ορισµένες συµπληρωµατικές πληροφορίες, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο µέρος της έκθεσης γίνεται διάκριση µεταξύ της επανεπεξεργασίας επαναχρησιµοποιήσιµων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µίας χρήσης. Η παρούσα έκθεση εξετάζει λεπτοµερέστερα τις παραµέτρους που αφορούν τη δηµόσια υγεία, τη δεοντολογία, την ευθύνη, καθώς και τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µίας χρήσης. Η επανεπεξεργασία ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος, για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, περιλαµβάνει ορισµένα απαραίτητα µέτρα, όπως η προγραµµατισµένη συντήρηση, η αποσυναρµολόγηση, ο καθαρισµός, η απολύµανση ή/και η αποστείρωση που επιτρέπουν την ασφαλή επαναχρησιµοποίησή του Πλαίσιο της έκθεσης εκαετία 1980, η στροφή προς τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσεως Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ανέκαθεν κατασκευάζονταν συνήθως ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσεως. Την επαναχρησιµοποίησή τους διευκόλυνε το σχήµα τους, ο σχεδιασµός τους, το µέγεθός τους και το γεγονός ότι συνήθως ήταν κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά, όπως γυαλί, µέταλλο ή καουτσούκ και υποβάλλονταν σε επανεπεξεργασία µέσω διαδικασιών αποστείρωσης µε ατµό. Ωστόσο, η εµφάνιση µεταδιδόµενων µε το αίµα ασθενειών, όπως η ηπατίτιδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, καθώς και ο κίνδυνος ενδονοσοκοµειακής µετάδοσης λόγω επαναχρησιµοποίησης µολυσµένων συριγγών ενίσχυσαν το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσεως. Η ανακάλυψη του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας και η µετάδοσή του µέσω, µεταξύ άλλων, του µολυσµένου αίµατος επέβαλε ακόµα πιο έντονα την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσεως. 1 ΕΕ L 169 της , σ. 1 EL 2 EL

4 Επιπροσθέτως αυτών των σηµαντικών θεµάτων δηµόσιας υγείας, η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη πιο εξελιγµένων και σύνθετων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά ήταν συνήθως κατασκευασµένα από πλαστικά υλικά, τα οποία δεν ήταν ανθεκτικά σε επιθετικές φυσικές/χηµικές επεξεργασίες, σε υψηλές θερµοκρασίες και, κατά συνέπεια, σε διαδικασίες αποστείρωσης µε ατµό, αλλά επέτρεπαν τη µαζική παραγωγή τους προσδίδοντάς τους ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Αναπτύχθηκαν επίσης νέα εργαλεία για µικρο-επεµβατικές διαδικασίες, µε µικρότερους φακούς και µε πιο περίπλοκους, λεπτούς µηχανισµούς λειτουργίας. Τα προϊόντα αυτά ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καθαριστούν ή να αποστειρωθούν σωστά και, εποµένως, ήταν αδύνατο για τον κατασκευαστή να αποδείξει ότι µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, ορισµένα προϊόντα χαρακτηρίστηκαν ως «µιας χρήσεως» Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κανόνες σχετικά µε την ασφάλεια και τις επιδόσεις των ιατροτεχνολογικών προϊόντων εναρµονίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία του '90, αρχικά µε την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα 2 και αργότερα µε την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro 3. Αυτά τα τρία νοµικά κείµενα αποτελούν το βασικό νοµικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο στόχος τους είναι να εξασφαλιστεί τόσο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, όσο και η ασφάλεια και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κάνει διάκριση µεταξύ των επαναχρησιµοποιήσιµων προϊόντων και εκείνων που προορίζονται για µία χρήση. Ειδικότερα: Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προορίζονται για µία χρήση πρέπει να φέρουν στην ετικέτα τους την ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία χρήση 4. Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσεως, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάλληλη διαδικασία που καθιστά δυνατή την επαναχρησιµοποίηση, όπως ο καθαρισµός, η απολύµανση και η συσκευασία και, ενδεχοµένως, τη µέθοδο αποστείρωσης που θα χρησιµοποιηθεί, καθώς και οποιονδήποτε περιορισµό σχετικά µε τον αριθµό των µετέπειτα χρήσεων 5. Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου η οποία, προκειµένου να αντιµετωπίσει ορισµένα προβλήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των ασθενών, παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε τον ορισµό του όρου «µιας χρήσεως» και προβλέπει νέες απαιτήσεις για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσεως ΕΕ L 189 της , σ. 17 ΕΕ L 331 της , σ. 1. Ενότητα 13 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ενότητα 13 παράγραφος 6 στοιχείο η) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ΕΕ L 247 της , σ. 21. EL 3 EL

5 Ειδικότερα, η οδηγία 2007/47/ΕΚ προβλέπει τα εξής: «προϊόν µιας χρήσεως» είναι το προϊόν που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί άπαξ και για έναν µόνον ασθενή 7 Η ένδειξη του κατασκευαστή για µία και µόνη χρήση πρέπει να είναι οµοιόµορφη σε ολόκληρη την Κοινότητα 8 Αν το προϊόν φέρει ένδειξη µιας χρήσης, στις οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τα γνωστά χαρακτηριστικά και τους τεχνικούς παράγοντες που είναι εις γνώσιν του κατασκευαστή, οι οποίοι θα µπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο σε περίπτωση επαναχρησιµοποίησης της συσκευής 9. Εκτός από τα παραπάνω, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η επανεπεξεργασία, και ιδίως η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσεως, δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, το άρθρο 12α της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση για να διαπιστωθεί εάν ενδείκνυται η λήψη πρόσθετων µέτρων για να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ασθενών και να υποβάλει την παρούσα έκθεση σχετικά µε το ζήτηµα της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο Μεθοδολογία ιαβούλευση µε την οµάδα εµπειρογνωµόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Προκειµένου να ξεκινήσουν την ανάλυση του ζητήµατος, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβουλεύτηκαν µε τα µέλη της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 10 από τις 23 Μαΐου 2007 έως τις 31 Ιουλίου Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει εκπροσώπους από τις εθνικές αρµόδιες αρχές, τη βιοµηχανία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλους εµπλεκόµενους φορείς του τοµέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι εκπρόσωποι των αρµόδιων εθνικών αρχών κλήθηκαν να περιγράψουν την κατάσταση στη χώρα τους όσον αφορά την επανεπεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ οι εκπρόσωποι της βιοµηχανίας και άλλων εµπλεκοµένων παραγόντων κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες στον τοµέα δραστηριότητάς τους ηµόσια διαβούλευση Με στόχο τη διεύρυνση της διαβούλευσης, δηµοσιεύθηκε ένα ερωτηµατολόγιο στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής από τις 6 Ιουλίου 2007 έως τις 15 Αυγούστου Υποβλήθηκαν εισηγήσεις από ένα ευρύ φάσµα εµπλεκοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών αρµόδιων αρχών, εταιρειών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δηµόσιων και ιδιωτικών Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιδ) της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ενότητα 13 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Ενότητα 13 παράγραφος 6 στοιχείο η) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ EL 4 EL

6 οργανώσεων (π.χ. κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πάροχοι υπηρεσιών επανεπεξεργασίας), νοσοκοµεία, εθνικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και ιδιώτες. Μετά από αυτές τις δύο διαβουλεύσεις, δηµοσιεύθηκε ένα συνοπτικό έγγραφο στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στις 29 Μαΐου Εργαστήριο Με βάση τα πορίσµατα των προαναφερόµενων διαβουλεύσεων, και επιπροσθέτως των συναντήσεων µε τους διάφορους εµπλεκόµενους φορείς και τις διερευνητικές αποστολές σε εγκαταστάσεις κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διοργάνωσαν ένα εργαστήριο 12 στις 5 εκεµβρίου 2008, µε στόχο να συγκεντρώσουν περαιτέρω δεδοµένα και να αποκτήσουν µια σαφέστερη εικόνα για την πρακτική επανεπεξεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη δηµόσια υγεία, καθώς και τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους της επανεπεξεργασίας ιατορτεχνολογικών προϊόντων µίας χρήσης. Στο εργαστήριο συµµετείχαν εκπρόσωποι των αρµόδιων εθνικών αρχών, της βιοµηχανίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των παρόχων υπηρεσιών επανεπεξεργασίας, καθώς και διάφοροι εµπειρογνώµονες από τον τοµέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πόρισµα της ηµερίδας αυτής δηµοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στις 18 Μαΐου Η άποψη της ΕΕΑΝΚΥ Με στόχο να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας και προκειµένου να λάβει µια ολοκληρωµένη και ανεξάρτητη επιστηµονική ανάλυση σχετικά µε το θέµα, η Επιτροπή ζήτησε από την επιστηµονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόµενους κινδύνους για την υγεία 14 (ΕΕΑΝΚΥ) την επιστηµονική άποψή της για την ασφάλεια της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία διατίθενται στην αγορά για µία και µόνη χρήση. Ειδικότερα, η επιτροπή αυτή κλήθηκε να εκτιµήσει αν η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης που έχουν υποστεί επανεπεξεργασία αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και, εάν αυτό ισχύει, να χαρακτηρίσει τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να προσδιορίσει κάτω από ποιους όρους ή µε ποιες χρήσεις ενέχει κίνδυνο η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. 2. Η ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορισµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως πολλά από τα χειρουργικά εργαλεία, προορίζονται από τον κατασκευαστή τους να επαναχρησιµοποιηθούν. Συνεπώς, η επαναχρησιµοποίησή τους λαµβάνεται υπόψη στη διαδικασία ανάπτυξης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και έχει ιδιαίτερες προεκτάσεις όσον αφορά την επιλογή των πρώτων υλών και τον σχεδιασµό του προϊόντος EL 5 EL

7 Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ προβλέπει ότι, εάν ο κατασκευαστής προορίζει το προϊόν του να επαναχρησιµοποιηθεί, πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάλληλη διαδικασία που καθιστά δυνατή την επαναχρησιµοποίηση, καθώς και για τον καθαρισµό, την απολύµανση και τη συσκευασία και, ενδεχοµένως, τη µέθοδο αποστείρωσης που θα χρησιµοποιηθεί, καθώς και για οποιονδήποτε περιορισµό σχετικά µε τον αριθµό των µετέπειτα χρήσεων 15. Αυτό σηµαίνει ότι ο κατασκευαστής, µε βάση τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τον σχεδιασµό του προϊόντος, πρέπει να ελέγξει την προς εφαρµογή διαδικασία επανεπεξεργασίας, ώστε να διασφαλίσει ότι τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν θα µεταβληθούν από την εν λόγω διαδικασία επανεπεξεργασίας, θα λειτουργούν µε τον προβλεπόµενο τρόπο και θα είναι ασφαλή για έναν αριθµό µετέπειτα χρήσεων. 3. Η ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν την εφαρµογή της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, η στροφή ορισµένων κατηγοριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων από επαναχρησιµοποιούµενα προϊόντα προς προϊόντα µιας χρήσης ήταν προοδευτική. Εποµένως, τα επαναχρησιµοποιήσιµα και µιας χρήσης ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προορίζονταν για την ίδια χρήση συνυπήρχαν στην αγορά. Το γεγονός αυτό ήταν παραπλανητικό για τα νοσοκοµεία, και ορισµένες φορές, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αυξανόµενες οικονοµικές πιέσεις, ορισµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνέχισαν να υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία, είτε στα νοσοκοµεία είτε µέσω τρίτων εταιρειών επανεπεξεργασίας, παρά το γεγονός ότι προορίζονταν για µία και µόνο χρήση. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης, όπως βελόνες ή καθετήρες αγγειοπλαστικής, δεν έχουν κατασκευαστεί και σχεδιαστεί για να αντέχουν σε µια διαδικασία επανεπεξεργασίας και ο κατασκευαστής δεν χρειάζεται να παρέχει καµία οδηγία ή επικυρωµένη διαδικασία για την ασφαλή επανεπεξεργασία του προϊόντος, παρά µόνον πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ή τους τεχνικούς παράγοντες που είναι γνωστοί στον κατασκευαστή και µπορεί να προκαλέσουν κάποιον κίνδυνο εάν επαναχρησιµοποιηθεί το προϊόν. Η επανεπεξεργασία γίνεται εποµένως µε βάση τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί από τον χρήστη ή από τον πάροχο υπηρεσιών επανεπεξεργασίας, αλλά χωρίς ολοκληρωµένες πληροφορίες σχετικά µε τον σχεδιασµό και τη σύνθεση του προϊόντος. Σύµφωνα µε µια έκθεση από τις Κάτω Χώρες 16, η επικύρωση µιας διαδικασίας επανεπεξεργασίας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα µίας χρήσης, και ιδίως ο καθαρισµός, είναι µια εργασία που συνήθως δεν µπορεί να εκτελεστεί στο νοσοκοµείο, δεδοµένου ότι είναι απίθανο να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισµός, οι γνώσεις, η εµπειρία και οι πόροι. Σε αντίθεση µε τα επαναχρησιµοποιούµενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για τα οποία προβλέπονται απαιτήσεις στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ µε σκοπό την ασφαλή επαναχρησιµοποίηση τους, η επαναχρησιµοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης δεν µπορεί να είναι ακίνδυνη από την άποψη της δηµόσιας υγείας. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παράµετροι δεοντολογίας, ευθύνης, καθώς και οι οικονοµικές και περιβαλλοντικές παράµετροι της επεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, οι οποίες εποµένως αναπτύσσονται περαιτέρω στην παρούσα έκθεση Ενότητα 13 παράγραφος 6 στοιχείο η) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ Εθνικό ινστιτούτο για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον «Επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πιθανότητες και περιοριστικοί παράγοντες» EL 6 EL

8 3.1. Κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Η πρακτική επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης επί του παρόντος δεν ρυθµίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διάφορες εθνικές νοµοθεσίες ρυθµίζουν την πρακτική αυτή σε όλη την Ευρώπη. Λίγες χώρες επιτρέπουν την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης και έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές (π.χ. Γερµανία), ενώ ορισµένες χώρες την απαγορεύουν (π.χ. Γαλλία) και ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν συγκεκριµένους κανονισµούς όσον αφορά το ζήτηµα αυτό Κατάσταση σε διεθνές επίπεδο Σε διεθνές επίπεδο, µπορεί να προκύπτουν διάφορες καταστάσεις, όπως ειδικότερα οι εξής: Στις Ηνωµένες Πολιτείες 17, για να υποβληθεί σε επανεπεξεργασία και να επαναχρησιµοποιηθεί ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών επανεπεξεργασίας ή νοσοκοµείο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν και για τους κατασκευαστές του αρχικού εξοπλισµού, µεταξύ των οποίων η υποβολή των εγγράφων κοινοποίησης πριν τη διάθεση στην αγορά ή έγκρισης, η εγγραφή των επιχειρήσεων επανεπεξεργασίας και η αναφορά όλων των προϊόντων, η υποβολή εκθέσεων ανεπιθύµητων συµβάντων, η παρακολούθηση προϊόντων τυχόν βλάβη των οποίων µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, η διόρθωση ή η αποµάκρυνση από την αγορά επικίνδυνων προϊόντων και η εκπλήρωση των προϋποθέσεων κατασκευής και επισήµανσης. Στον Καναδά, το Υπουργείο Υγείας δεν ρυθµίζει την επαναχρησιµοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, καθώς σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς, δεν έχει αρµοδιότητα επί του θέµατος αυτού. Ορισµένες επαρχίες έχουν απαγορεύσει την επαναχρησιµοποίηση κρίσιµων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης και άλλες επαρχίες έχουν δηλώσει ότι τα νοσοκοµεία θα πρέπει να χρησιµοποιούν εγκεκριµένους φορείς επανεπεξεργασίας. Στην Αυστραλία 18, ένας φορέας επανεπεξεργασίας που υποβάλλει σε επεξεργασία ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο προοριζόταν αρχικά για µία και µόνο χρήση θεωρείται κατασκευαστής του επανεπεξεργασµένου προϊόντος και οφείλει να εφαρµόζει τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης συµµόρφωσης για το προϊόν. Στην Ιαπωνία 19, οι απαιτήσεις για τα προϊόντα µιας χρήσης προβλέπουν ότι η ετικέτα πρέπει να αναφέρει τη φράση «µιας χρήσης» και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιλαµβάνουν τη φράση «απαγορεύεται η επαναχρησιµοποίηση» Παράµετροι της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης που αφορούν τη δηµόσια υγεία Για τον προσδιορισµό και χαρακτηρισµό των πιθανών κινδύνων και των κινδύνων που συνδέονται µε τη χρήση επανεπεξεργάσιµων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, η επιστηµονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόµενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) κλήθηκε να παράσχει την επιστηµονική γνωµοδότησή της σχετικά UseDevices/default.htm Άρθρο 222 παράγραφος 5, Υπουργικό ιάταγµα σχετικά µε τον νόµο για θέµατα φαρµάκων Κοινοποίηση από το γραφείο του Γενικού ιευθυντή για θέµατα φαρµάκων και ασφάλειας των τροφίµων, Yakusyokuhatsu # , 10 Μαρτίου 2005 EL 7 EL

9 µε την ασφάλεια των επανεπεξεργάσιµων ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά για µία και µόνο χρήση. Η γνωµοδότηση αυτή 20 εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου Οι απαντήσεις της ΕΕΑΝΚΥ για τους όρους αναφοράς περιγράφονται λεπτοµερώς στο παράρτηµα της παρούσας έκθεσης Κίνδυνοι που προσδιορίζονται από την ΕΕΑΝΚΥ Και για τις δύο κατηγορίες προϊόντων, µιας χρήσης και επαναχρησιµοποιούµενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, απαιτείται ο καθαρισµός, η απολύµανση ή/και η αποστείρωσή τους για να µπορέσουν να επαναχρησιµοποιηθούν. Για τα επαναχρησιµοποιήσιµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και ο αριθµός των µετέπειτα χρήσεων εξετάζονται ήδη από το στάδιο σχεδιασµού του προϊόντος. Η επιλογή του υλικού και της γεωµετρίας (σχήµατος) του προϊόντος επίσης εξετάζονται κατά το στάδιο αυτό. Πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες επανεπεξεργασίας που θα ακολουθηθούν πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή των επαναχρησιµοποιήσιµων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης. Στη γνωµοδότησή της, η ΕΕΑΝΚΥ προσδιόρισε τους εξής βασικούς κινδύνους που συνδέονται µε την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Μετά τη χρήση, όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν έρθει σε επαφή µε τους ασθενείς µπορεί να περιέχουν προσµείξεις, όπως παθογόνους µικροοργανισµούς, η εξάλειψη των οποίων κατά τα στάδια καθαρισµού, απολύµανσης και αποστείρωσης µπορεί να είναι δύσκολη. Αν η αποτελεσµατικότητα αυτών των σταδίων δεν έχει επικυρωθεί δεόντως, η επακόλουθη διατήρηση της µόλυνσης ενέχει κίνδυνο µετάδοσης στον επόµενο ασθενή στον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ορισµένες µελέτες προσοµοίωσης και κάποιες κλινικές µελέτες έχουν καταδείξει ότι η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης µπορεί να οδηγήσει σε πληµµελή καθαρισµό, απολύµανση ή/και αποστείρωση, προκαλώντας µικροβιακό φορτίο στο επανεπεξεργασµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης, θέτοντας κίνδυνο µόλυνσης κατά τη χρήση του. Ένα συγκεκριµένο πρόβληµα που επισηµάνθηκε από την ΕΕΑΝΚΥ είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε µολυσµατικής πρωτεΐνης (prion), καθώς µόνο οι επιθετικές µέθοδοι καθαρισµού, οι οποίες δεν είναι συµβατές µε τα κοινώς χρησιµοποιούµενα υλικά, µπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη εξουδετέρωση των µολυσµατικών πρωτεϊνών. Το θέµα αυτό είχε αναπτυχθεί περαιτέρω σε προηγούµενη γνωµοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ σχετικά µε την ασφάλεια των ανθρώπινων παράγωγων προϊόντων σε σχέση µε την παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jacob 21. Τα χηµικά κατάλοιπα ως αποτέλεσµα της επανεπεξεργασίας µπορεί να δηµιουργήσουν τοξικό κίνδυνο όταν επαναχρησιµοποιηθεί ένα προϊόν. Επιπλέον, µπορεί να προκύψουν αλλαγές στα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που µπορεί τελικά να επηρεάσουν την απόδοση του επανεπεξεργασµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης. Έχει αποδειχθεί ότι ένα επανεπεξεργασµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης µπορεί να τροποποιηθεί ως προς τη δοµή ή τη λειτουργικότητά του και µπορεί να προκαλέσει EL 8 EL

10 ενδεχοµένως κάποια βλάβη στον ασθενή ή το υγειονοµικό προσωπικό, π.χ. µηχανική βλάβη του προϊόντος. Οι κίνδυνοι συνδέονται κυρίως µε τη χρήση του προϊόντος. ιακρίνονται τρεις κατηγορίες προϊόντων µε βάση την ταξινόµηση Spaulding, η οποία αναθεωρήθηκε από την Alvarado 22. Η ταξινόµηση αυτή βασίζεται στον κίνδυνο που συνδέεται µε τη χρήση του προϊόντος, ανάλογα µε τον βαθµό εξάπλωσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για µία ή περισσότερες χρήσεις. (1) Μη κρίσιµη χρήση (γενικά, µόνο για επαφή µε ανέπαφη επιδερµίδα ή χωρίς επαφή µε τον ασθενή), π.χ. λεκάνες, θερµόµετρα, περιχειρίδες σφυγµοµανόµετρου (2) Ηµι-κρίσιµη χρήση (επαφή µε ανέπαφες βλεννώδεις µεµβράνες χωρίς διείσδυση στους ιστούς), π.χ. ευέλικτα ενδοσκόπια, λαρυγγοσκόπια, ενδοτραχειακοί σωλήνες (3) Κρίσιµη χρήση (χειρουργικά επεµβατικές ιατρικές διαδικασίες), π.χ. καθετήρες, εµφυτεύµατα, βελόνες, χειρουργικά εργαλεία. Στην περίπτωση της επανεπεξεργασίας, ο µεγαλύτερος κίνδυνος παρουσιάζεται όταν ένα επανεπεξεργασµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιµοποιείται για επεµβατικές ιατρικές διαδικασίες, ενώ ελάχιστος κίνδυνος παρουσιάζεται κατά την εξωτερική χρήση (µόνο επαφή µε το δέρµα). Ο αριθµός των τεκµηριωµένων περιστατικών είναι πολύ µικρός, αν και πιθανολογείται ότι η αναφορά των περιστατικών είναι ελλιπής. Ωστόσο, όσον αφορά τις ανεπιθύµητες ενέργειες, µπορεί να υπάρχει µια «γκρίζα» ζώνη όπου η αναγνώριση και καταγραφή των περιστατικών είναι δύσκολη, όπως µια παρατεταµένη χειρουργική επέµβαση λόγω ακαµψίας ενός επανεπεξεργασµένου καθετήρα µιας χρήσης και η παράταση της διάρκειας νοσηλείας. Επιπλέον, οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις δεν µπορούν να προσδιοριστούν και να αποδοθούν στη χρήση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων Συµπέρασµα για τις παραµέτρους της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης που αφορούν τη δηµόσια υγεία Η ΕΕΑΝΚΥ εντόπισε τρεις βασικούς κινδύνους, δηλαδή την υπολειµµατική µόλυνση, τη διατήρηση χηµικών ουσιών που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επανεπεξεργασίας και τις µεταβολές στην απόδοση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, λόγω της επανεπεξεργασίας. Ένα συγκεκριµένο πρόβληµα είναι η εξάλειψη οποιασδήποτε µολυσµατικής πρωτεΐνης, καθώς µόνο οι σχετικά επιθετικές µέθοδοι καθαρισµού, οι οποίες δεν είναι συµβατές µε τα κοινώς χρησιµοποιούµενα υλικά, µπορούν να εξασφαλίσουν την πλήρη εξουδετέρωση των µολυσµατικών πρωτεϊνών. 22 Alvarado CJ. Revisiting the Spaulding classification scheme. Rutala WA, εκδότης. Chemical germicides in healthcare. Washington DC: APIC σ EL 9 EL

11 Προκειµένου να εντοπισθούν και να µειωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την επανεπεξεργασία ενός συγκεκριµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης, πρέπει να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί ολόκληρος ο κύκλος, από τη συλλογή αυτών των προϊόντων µιας χρήσης µετά την (πρώτη) χρήση µέχρι το στάδιο της τελικής αποστείρωσης και παράδοσης, καθώς και η λειτουργική τους απόδοση. εν είναι κατάλληλα για επανεπεξεργασία όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης λόγω των χαρακτηριστικών τους ή της πολυπλοκότητας ορισµένων προϊόντων µιας χρήσης. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν το επανεπεξεργασµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης χρησιµοποιείται σε µια κρίσιµη διαδικασία, δηλαδή όταν χρησιµοποιείται σε διαδικασίες επεµβατικής ιατρικής. Αντίθετα, ο κίνδυνος είναι πολύ µικρότερος στις µη κρίσιµες ιατρικές διαδικασίες στις οποίες χρησιµοποιούνται επανεπεξεργασµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης. Σηµειώνεται ότι η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας αναφέρει παρόµοιους κινδύνους και περιορισµούς όσον αφορά την επαναχρησιµοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης στην έκθεση µε τίτλο «Κανονισµοί για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Γενική επισκόπηση και κατευθυντήριες αρχές» (Medical device regulations Global overview and guiding principles) Θέµατα δεοντολογίας και ευθύνης όσον αφορά την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης στην παρούσα κατάσταση Εκτός από τις παραµέτρους που αφορούν τη δηµόσια υγεία, η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης µπορεί να προκαλέσει ανησυχίες σε επίπεδο δεοντολογίας και ευθύνης Θέµατα δεοντολογίας Όπως επισηµαίνεται στη γνωµοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ, η χρήση ενός επανεπεξεργάσιµου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης µπορεί να δηµιουργήσει επιπλέον κίνδυνο για τον ασθενή σε σύγκριση µε τη χρήση ενός καινούργιου προϊόντος µιας χρήσης. Εποµένως, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ζήτηµα της ενηµέρωσης των ασθενών και της συναίνεσης µετά από ενηµέρωση, πριν υποβληθούν στην ιατρική διαδικασία. Επιπλέον, η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης µπορεί να δηµιουργήσει διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης και, κατά συνέπεια, µπορεί να δηµιουργήσει ανισότητες µεταξύ των ασθενών. Τα προαναφερόµενα δεοντολογικά ζητήµατα πρέπει όµως να εξισορροπούνται µε τις δυνατότητες εξοικονόµησης κόστους που προκύπτουν από την επανεπεξεργασία η οποία, στο πλαίσιο συγκράτησης των εξόδων για τις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, µπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος διευκόλυνσης και αύξησης της πρόσβασης στην καινοτόµο τεχνολογία για τους ασθενείς. Ωστόσο, η εξοικονόµηση κόστους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το είδος και το επίπεδο ποιότητας της πρακτικής επανεπεξεργασίας και, έως σήµερα, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία 23 EL 10 EL

12 και δεδοµένα για την ποσοτικοποίηση της εξοικονόµησης κόστους που µπορεί να επιφέρει η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης και τον καθορισµό του βαθµού στον οποίο θα επωφεληθεί ο ασθενής από αυτές τις δυνατότητες εξοικονόµησης κόστους. Οι οικονοµικές παράµετροι της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης αναπτύσσονται περαιτέρω στην ενότητα Θέµατα ευθύνης Ευθύνη των επαγγελµατιών στον τοµέα της υγείας Οι επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας µπορεί να έχουν ευθύνη σε περίπτωση λανθασµένου χειρισµού ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος όσον αφορά την υγεία των ασθενών. εδοµένου ότι µπορεί να κριθούν υπεύθυνοι, οι επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας πρέπει να ενηµερώνονται σε περίπτωση που χρησιµοποιούν επανεπεξεργασµένα προϊόντα µιας χρήσης, επειδή µπορεί να επηρεάζεται ο χειρισµός της συσκευής, για παράδειγµα όσον αφορά την ακαµψία ενός επανεπεξεργασµένου καθετήρα, και µπορεί να προκληθούν επιπλέον κίνδυνοι εµφάνισης ιατρικών επιπλοκών Ευθύνη του αρχικού κατασκευαστή Ο αρχικός κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την απόδοση του προϊόντος του, όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο σκοπό του. Όσον αφορά τα επαναχρησιµοποιήσιµα προϊόντα, ο κατασκευαστής παραµένει υπεύθυνος για θέµατα που αφορούν το προϊόν όταν επαναχρησιµοποιηθεί, εάν το νοσοκοµείο ή ο τρίτος φορέας επανεπεξεργασίας έχει ακολουθήσει τις πληροφορίες που παρείχε ο κατασκευαστής σχετικά µε την κατάλληλη διαδικασία επανεπεξεργασίας του προϊόντος. Η οδηγία 93/42/ΕΚ απαιτεί όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης, οι οδηγίες χρήσης να περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα γνωστά χαρακτηριστικά και τους τεχνικούς παράγοντες που γνωρίζει ο κατασκευαστής ότι µπορεί να δηµιουργήσουν κίνδυνο εάν επαναχρησιµοποιηθεί το προϊόν 24. Ωστόσο, η ευθύνη του αρχικού κατασκευαστή πρέπει να διευκρινίζεται σε περίπτωση βλάβης ενός επανεπεξεργασµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης και ιατρικών επιπλοκών εξαιτίας της πρακτικής επανεπεξεργασίας και µόνο. Επί του παρόντος, τέτοιου είδους επανεπεξεργασµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνήθως φέρουν επισήµανση κάτω από την επωνυµία του αρχικού κατασκευαστή. Οι απαιτήσεις για την επισήµανση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης πρέπει εποµένως να διευκρινίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στα όρια ευθύνης σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος και να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης Ευθύνη του φορέα επανεπεξεργασίας Όταν ένας χρήστης ή τρίτος φορέας επανεπεξεργασίας αναπτύσσει και επικυρώνει µια διαδικασία για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, θα είναι υπεύθυνος για τις συνέπειες της επανεπεξεργασίας, καθώς και για τις κατευθυντήριες γραµµές που έχουν καταρτιστεί και επικυρωθεί. 24 Ενότητα 13 παράγραφος 6 στοιχείο η) του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ EL 11 EL

13 Σε περίπτωση που η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης πραγµατοποιείται µέσω τρίτου φορέα επανεπεξεργασίας, ο επιµερισµός της ευθύνης µεταξύ του χρήστη και του φορέα επανεπεξεργασίας επί του παρόντος φαίνεται ασαφής Συµπέρασµα για τις παραµέτρους της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης που αφορούν τη δεοντολογία και την ευθύνη στην παρούσα κατάσταση Στην παρούσα κατάσταση, η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης προκαλεί ανησυχίες από δεοντολογικής άποψης όσον αφορά την πιθανότητα ανισοτήτων µεταξύ των ασθενών. Επιπλέον, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το θέµα της εκ των προτέρων ενηµέρωσης και συγκατάθεσης των ασθενών. Όσον αφορά την ευθύνη, είναι απαραίτητο να διευκρινίζονται οι ευθύνες κάθε εµπλεκόµενου παράγοντα και να ενηµερώνονται οι επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας σε περίπτωση που χρησιµοποιούν επανεπεξεργασµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης, καθώς µπορεί να καταστούν υπεύθυνοι σε περίπτωση εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών. Οι απαιτήσεις για την επισήµανση των επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης πρέπει να διευκρινίζονται, ιδίως για λόγους ιχνηλασιµότητας Οικονοµικές παράµετροι της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης Οι οικονοµικές παράµετροι αποτελούν τον κύριο παράγοντα στην επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Στο υφιστάµενο πλαίσιο των αυξανόµενων πιέσεων σε επίπεδο πόρων και των αναγκών για συγκράτηση του κόστους στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, ορισµένα νοσοκοµεία έχουν εφαρµόσει την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης για να µειώσουν τις δαπάνες τους. Πράγµατι, τα καινούργια ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης µπορεί να είναι ακριβά και η επαναχρησιµοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα επιµερισµού του κόστους αγοράς τους σε πολλούς ασθενείς. Ωστόσο, η µείωση του κόστους αγοράς ενός προϊόντος, αν και είναι σε µεγάλο βαθµό εµφανής και αναµφισβήτητη, είναι µόνο ένα από τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση κάθε ενδεχόµενης µείωσης του κόστους όταν χρησιµοποιούνται επανεπεξεργασµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα άλλα έξοδα και παράµετροι (για παράδειγµα, ο αριθµός των µετέπειτα χρήσεων, το κόστος ανάπτυξης και επικύρωσης µιας διαδικασίας επανεπεξεργασίας, το κόστος εκτέλεσης της διαδικασίας επανεπεξεργασίας, το κόστος διοικητικής µέριµνας και µεταφοράς, το κόστος ασφάλισης, το κόστος ευθύνης σε περίπτωση βλάβης του επανεπεξεργασµένου προϊόντος). Ενόψει των ανωτέρω, µέχρι σήµερα, υπάρχουν ελάχιστα και ανεπαρκή επιστηµονικά στοιχεία και οικονοµικές εκτιµήσεις που καταδεικνύουν ότι η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης αποτελεί παγκοσµίως µια πρακτική περιορισµού των δαπανών. Σύµφωνα µε µια συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την οικονοµική ανάλυση της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης 25 που δηµοσιεύθηκε το 2008, αν και η πρακτική αυτή χρησιµοποιείται συστηµατικά, υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιµα στοιχεία επαρκούς ποιότητας στη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία. Τα 25 Jacobs.P and al. Economic analysis of reprocessing single use medical devices: a systematic literature review. Infect Control Hosp Epidemiol : EL 12 EL

14 δηµοσιευµένα στοιχεία για τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης είναι ασαφή και οι συντάκτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αναθεώρησή τους δείχνει ότι η σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας της επαναχρησιµοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης δεν είναι αποδεδειγµένη Μεθοδολογία υπολογισµού του κόστους Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κόστους είναι συχνά ασαφείς και δεν περιγράφονται επαρκώς. Το κόστος γενικά δεν περιλαµβάνει πολλά στοιχεία, όπως το κόστος που συνδέεται µε πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες και οι κλινικές συνέπειες για τους ασθενείς. Επιπλέον, οι δαπάνες υπολογίζονται γενικά, αλλά όχι πραγµατικά µε βάση την άµεση παρατήρηση. Ως εκ τούτου, µπορεί να λείπουν πολλά στοιχεία κόστους, όπως το κόστος των εγκαταστάσεων, το πραγµατικό κόστος κατανάλωσης νερού, ενέργειας, κλπ. Το κόστος µπορεί να διαφέρει πολύ µεταξύ υγειονοµικών εγκαταστάσεων, ανάλογα µε την ύπαρξη κεντρικής µονάδας αποστείρωσης στο νοσοκοµείο, τον αριθµό των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία ετησίως (συνέπειες κλίµακας) και την ύπαρξη συστήµατος διαχείρισης ποιότητας για την διαδικασία αποστείρωσης. Οι µελέτες αυτές δεν περιλαµβάνουν την επικύρωση για να διασφαλιστεί ότι, µετά την επανεπεξεργασία, το επανεπεξεργασµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης παρουσιάζει αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας, ιδίως σε θέµατα λειτουργικότητας και µικροβιολογικής µόλυνσης. Αυτή η διαδικασία επικύρωσης πρέπει να περιλαµβάνει τον καθορισµό του αριθµού των ασφαλών µετέπειτα χρήσεων για έναν τύπο ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης, τον έλεγχο της λειτουργικότητας του επανεπεξεργασµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης και ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας για τη διαδικασία επανεπεξεργασίας που εξασφαλίζει ότι το σύνολο της διαδικασίας διεξήχθη µε επαρκές επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας. Το κόστος αυτής της διαδικασίας επικύρωσης δεν περιλαµβάνεται ποτέ στις δηµοσιευµένες µελέτες Προοπτική οικονοµικών µελετών Οι µελέτες που δηµοσιεύονται για την επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης διεξάγονται πάντα µε προοπτική τα νοσοκοµεία και δεν λαµβάνουν υπόψη άλλα έξοδα που προκύπτουν από την πρακτική επανεπεξεργασίας, όπως το κόστος για τα συστήµατα ασφάλισης ή για τους ασθενείς σε περίπτωση κλινικών επιπτώσεων ή ευθύνης Επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας της επανεπεξεργασίας Μια πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Βέλγιο 26 καταδεικνύει ότι, σε περίπτωση που επιτευχθεί αντίστοιχο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας για τους επανεπεξεργασµένους καθετήρες αγγειογραφίας µιας χρήσης, το κόστος αυτών των επανεπεξεργασµένων συσκευών είναι υψηλότερο από το κόστος των καινούργιων καθετήρων αγγειογραφίας µιας χρήσης. Ένα τέτοιο αντίστοιχο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας θα εξασφαλιζόταν µε την εφαρµογή των προτύπων που εναρµονίστηκαν στο πλαίσιο της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Επιπλέον, η µελέτη αυτή αποδεικνύει ότι χωρίς οφέλη κλίµακας (λαµβάνοντας υπόψη την µείωση των εξόδων 26 The impact of reprocessing single use devices in Belgium - An economic study - Larmuseau David, Siok Swan Tan - Erasmus MC University Medical Center, Institute for Medical Technology Assessment, Ρότερνταµ, Κάτω Χώρες Απρίλιος 2008 EL 13 EL

15 που προκύπτουν από µια συνέπεια κλίµακας), και λαµβάνοντας υπόψη το κόστος ενός εκτιµώµενου ποσοστού ανεπιθύµητων συµβάντων, τα έξοδα επανεπεξεργασίας είναι γενικά υψηλότερα από ότι εάν αγοράζονταν ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης Τιµές ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης Μια σηµαντική παράµετρος σε αυτές τις οικονοµικές µελέτες είναι επίσης οι τιµές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Οι τιµές αυτές ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ νοσοκοµείων, χωρών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και µπορεί να µεταβληθούν σηµαντικά κατά τη διάρκεια εµπορίας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Εποµένως, ακόµη και αν η υψηλή τιµή ενός καινούργιου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης µπορεί να οδηγήσει στην παραδοχή ότι η επανεπεξεργασία είναι οικονοµικά συµφέρουσα, µια διακύµανση στην τιµή του προϊόντος αυτού λόγω αύξησης του ανταγωνισµού στην αγορά µπορεί να την ανατρέψει πλήρως Συµπέρασµα για τις οικονοµικές παραµέτρους της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης Μέχρι σήµερα, τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή οποιουδήποτε συµπεράσµατος σχετικά µε τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας της πρακτικής επανεπεξεργασίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης, όταν πραγµατοποιείται µε επαρκείς όρους ποιότητας και ασφάλειας. Αυτή η σχέση κόστουςαποτελεσµατικότητας πρέπει να αποδεικνύεται από µακροχρόνιες µελέτες, καθώς και από µεγάλο αριθµό ασθενών και µετά από σαφή υπολογισµό του άµεσου και έµµεσου κόστους Περιβαλλοντικές παράµετροι της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης Οι περιβαλλοντικές παράµετροι συνήθως αναφέρονται ως ένα ακόµα επιχείρηµα υπέρ της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Από τη µία πλευρά, η αυξανόµενη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων µίας χρήσης έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως λόγω των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή πρώτων υλών, την κατασκευή, τη µεταφορά των προϊόντων από τον κατασκευαστή ή την επιχείρηση λιανικού εµπορίου στον χρήστη και τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται µετά τη χρήση τους. Είναι βέβαιο ότι η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης παρέχει το περιβαλλοντικό πλεονέκτηµα ότι µειώνει σε κάποιο βαθµό τη διαχείριση αποβλήτων στο τέλος της διάρκειας ζωής των προϊόντων. Ωστόσο, αυτή η περιβαλλοντική επίπτωση έχει κάποιους περιορισµούς, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε ορισµένα στοιχεία που παρασχέθηκαν από µια εταιρεία επανεπεξεργασίας, µόνο το 38% των εξαιρετικά περίπλοκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µπορεί να υποστεί επανεπεξεργασία 27. Από την άλλη πλευρά, η πρακτική επανεπεξεργασίας παρουσιάζει επίσης ορισµένες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 27 Dr. Matthias Tschoerner, Reprocessing of highly complex medical devices, δηµοσιεύθηκε στις 22/04/2010 στη διεύθυνση EL 14 EL

16 Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης απαιτεί κατάλληλο εξοπλισµό, ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και πόρους, τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν µόνο σε εξειδικευµένες εταιρείες επανεπεξεργασίας και ως εκ τούτου θα απαιτούσε τη συλλογή και τη µεταφορά των προϊόντων από και προς το χρήστη, γεγονός το οποίο έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, ο καθαρισµός, η απολύµανση και η διαδικασία αποστείρωσης προϋποθέτει σηµαντικούς πόρους και κατανάλωση ενέργειας (π.χ. νερό και ηλεκτρικό ρεύµα), τη χρήση χηµικών ουσιών και την εκ νέου συσκευασία των επανεπεξεργασµένων προϊόντων. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν άµεσες και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η επίπτωση στο περιβάλλον εξαρτάται επίσης σε µεγάλο βαθµό από το απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας της επανεπεξεργασίας και από τις συνέπειες κλίµακας Συµπέρασµα για τις περιβαλλοντικές παραµέτρους της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης Μέχρι σήµερα, καµία ολοκληρωµένη µελέτη δεν εξισορροπεί ποσοτικά όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µε την απόρριψή τους. Τα διαθέσιµα στοιχεία επικεντρώνονται κυρίως µόνο στη µείωση των αποβλήτων που δηµιουργεί σε ορισµένο βαθµό η επανεπεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µεταφοράς, οι πόροι και η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και η χρήση χηµικών απολυµαντικών. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Λόγω απουσίας ποσοτικών δεδοµένων, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος που συνδέεται µε τη χρήση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Ο αριθµός των τεκµηριωµένων περιστατικών είναι πολύ µικρός, αν και πιθανολογείται ότι η αναφορά των περιστατικών είναι ελλιπής. Όσον αφορά τις ανεπιθύµητες ενέργειες, µπορεί να υπάρχει µια «γκρίζα» ζώνη όπου η αναγνώριση και καταγραφή των περιστατικών είναι δύσκολη, Επιπλέον, οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις δεν µπορούν να προσδιοριστούν και να αποδοθούν στη χρήση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η ΕΕΑΝΚΥ εντόπισε ωστόσο τρεις βασικούς κινδύνους, δηλαδή την υπολειµµατική µόλυνση, τη διατήρηση χηµικών ουσιών που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επανεπεξεργασίας και τις µεταβολές στην απόδοση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, λόγω της επανεπεξεργασίας. Επίσης, δεν είναι κατάλληλα για επανεπεξεργασία όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης λόγω των χαρακτηριστικών τους (π.χ. χρησιµοποιούµενα υλικά, γεωµετρία), της πολυπλοκότητάς τους και της προοριζόµενης χρήσης τους (µη κρίσιµη, ηµι-κρίσιµη, κρίσιµη). Προκειµένου να εντοπισθούν και να µειωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την επανεπεξεργασία ενός συγκεκριµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης, πρέπει να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί ολόκληρος ο κύκλος, από τη συλλογή αυτών των προϊόντων µιας χρήσης µετά την (πρώτη) χρήση έως το στάδιο της τελικής αποστείρωσης και παράδοσης, καθώς και η λειτουργική τους απόδοση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΕΕΑΝΚΥ εξέφρασε συγκεκριµένες ανησυχίες σχετικά µε την ενδεχόµενη µόλυνση από µεταδοτικούς παράγοντες, όπως οι µολυσµατικές πρωτεΐνες, η EL 15 EL

17 εξάλειψη και εξουδετέρωση των οποίων δεν είναι δυνατή, ή η διαδικασία δεν είναι συµβατή µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται γενικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης. Είναι βέβαιο ότι η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης οδηγεί σε κάποιο βαθµό σε µείωση των αποβλήτων και προσφέρει τη δυνατότητα επιµερισµού του κόστους προµήθειας των εν λόγω προϊόντων σε πολλούς ασθενείς. Ωστόσο, δεν υπάρχει µέχρι σήµερα µια ολοκληρωµένη µελέτη που να καταδεικνύει σαφώς ότι η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης αποτελεί συνολικά µια οικονοµικά αποτελεσµατική και φιλική προς το περιβάλλον πρακτική, όταν πραγµατοποιείται βάσει υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που επισηµαίνει η ΕΕΑΝΚΥ από άποψη υπολειµµατικής µόλυνσης, διατήρησης χηµικών υπολειµµάτων και µεταβολής της λειτουργικότητας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει ποια είναι τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να προτείνει στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα όσον αφορά την επανεπεξεργασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των ασθενών. Η αξιολόγηση αυτή θα λαµβάνει επίσης υπόψη τις πιθανές οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που µπορεί να έχει οποιοδήποτε προβλεπόµενο µέτρο. EL 16 EL

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις της ΕΕΑΝΚΥ στους όρους αναφοράς Η χρήση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία (ασθενείς, χρήστες και, ενδεχοµένως, άλλα άτοµα) αποτελώντας, για παράδειγµα, την αιτία λοίµωξης/διασταυρούµενης µόλυνσης ή/και τραυµατισµού; Ο ανεπαρκής καθαρισµός, απολύµανση, ή/και αποστείρωση κατά τη διάρκεια της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης δηµιουργεί κίνδυνο διατήρησης µικροβιακού φορτίου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης κατά τη µετέπειτα χρήση του προϊόντος για τους ασθενείς και τους χρήστες, καθώς ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστεί επανεπεξεργασία. Αυτός ο κίνδυνος, ο οποίος επίσης εµφανίζεται στα προϊόντα που είναι σχεδιασµένα να υποστούν επανεπεξεργασία και να επαναχρησιµοποιηθούν, αποδίδεται στην παρουσία ρυπαντικών ουσιών βιολογικής προέλευσης στο χρησιµοποιηµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης, συµπεριλαµβανοµένων πρωτεϊνών και µικροοργανισµών, όπως βακτήρια και ιοί. Επιπλέον, τα υπολείµµατα των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό, την απολύµανση ή την αποστείρωση θέτουν τον κίνδυνο τοξικών αντιδράσεων. Επίσης, οι µεταβολές στην απόδοση της συσκευής λόγω της επανεπεξεργασίας µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, όπως βλάβη του προϊόντος κατά τη διάρκεια µετέπειτα ιατρικών διαδικασιών. Εκφράζονται ανησυχίες σχετικά µε την ενδεχόµενη µόλυνση από µεταδοτικούς παράγοντες, όπως οι µολυσµατικές πρωτεΐνες, η εξάλειψη και εξουδετέρωση των οποίων δεν είναι δυνατή, ή η διαδικασία δεν είναι συµβατή µε τα υλικά που χρησιµοποιούνται γενικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης. Εάν ναι, προσδιορίστε τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Λόγω απουσίας ποσοτικών δεδοµένων σχετικά µε την ενδεχόµενη υπολειµµατική βιολογική και χηµική µόλυνση µετά την επανεπεξεργασία, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί ο κίνδυνος που συνδέεται µε τη χρήση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης. Ορισµένες πειραµατικές εργαστηριακές µελέτες προσοµοίωσης κατέδειξαν τον κίνδυνο τόσο από τα µικροβιολογικά όσο και από τα χηµικά υπολείµµατα που προκύπτουν µετά την επανεπεξεργασία. Ο αριθµός των τεκµηριωµένων περιστατικών είναι πολύ µικρός, αν και πιθανολογείται ότι η αναφορά των περιστατικών είναι ελλιπής. Βάσει της υπάρχουσας απογραφής στις Ηνωµένες Πολιτείες, 28, δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία αυξηµένου κινδύνου για τους ασθενείς λόγω επανεπεξεργασµένων προϊόντων. Αυτή η εµφανής έλλειψη αυξηµένου κινδύνου µπορεί να σχετίζεται εν µέρει µε τους περιορισµούς που επιβάλλουν οι Ηνωµένες Πολιτείες όσον αφορά την επαναχρησιµοποίηση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Εάν ναι, κάτω από ποιες συνθήκες ή στο πλαίσιο ποιων χρήσεων ενέχει κίνδυνο η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης ; Λάβετε ειδικότερα υπόψη τα εξής: 28 EL 17 EL

19 την προβλεπόµενη χρήση του προϊόντος τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο επανεπεξεργασίας: καθαρισµός, αποστείρωση ή/και απολύµανση (ανάλογα γενικά για το υλικό του προϊόντος) και έλλειψη οδηγιών σχετικά µε τη µέθοδο επανεπεξεργασίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η λειτουργικότητα, ο χειρισµός, οι πρώτες ύλες ή ο σχεδιασµός του προϊόντος. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν το επανεπεξεργασµένο ιατροτεχνολογικό προϊόν µιας χρήσης χρησιµοποιείται σε µια κρίσιµη διαδικασία, δηλαδή όταν χρησιµοποιείται σε διαδικασίες επεµβατικής ιατρικής. Αντίθετα, ο κίνδυνος είναι πολύ µικρότερος στις µη κρίσιµες ιατρικές διαδικασίες στις οποίες χρησιµοποιούνται επανεπεξεργασµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης. Ο σχεδιασµός και η επιλογή του υλικού των ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης είναι πολύ σηµαντικά για το αποτέλεσµα του καθαρισµού, της απολύµανσης ή/και της αποστείρωσης και για τον κίνδυνο διατήρησης του µικροβιακού φορτίου. Η επιλογή της µεθόδου καθαρισµού, απολύµανσης ή/και αποστείρωσης πρέπει να εξαρτάται από τη χηµική σύνθεση και τη φύση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης. Οποιεσδήποτε ακατάλληλες µέθοδοι µπορεί να προκαλέσουν τη διείσδυση χηµικών ρύπων µε ανεπιθύµητες βιολογικές επιπτώσεις. Πιθανές αλλαγές στα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά (π.χ. σκληρότητα, ευθραυστότητα και επιφανειακά χαρακτηριστικά) του υλικού ενός επανεπεξεργασµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την απόδοση του προϊόντος. Οι επαναλαµβανόµενοι κύκλοι επανεπεξεργασίας µπορεί να προκαλέσουν σηµαντική αλλοίωση και, ως αποτέλεσµα, βλάβη του προϊόντος. Άλλα σηµαντικά ζητήµατα όσον αφορά τη χρήση επανεπεξεργασµένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων µιας χρήσης µπορεί να είναι η αναγνώριση και η ιχνηλασιµότητα του προϊόντος, ενώ για πιο περίπλοκα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η διαρκής διαθεσιµότητα των εγγράφων που απαιτούνται για τη σωστή χρήση τους. Σύσταση της ΕΕΑΝΚΥ εν είναι κατάλληλα για επανεπεξεργασία όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα µιας χρήσης λόγω των χαρακτηριστικών τους ή της πολυπλοκότητας ορισµένων προϊόντων µιας χρήσης. Η δυνατότητα επανεπεξεργασίας εξαρτάται από το υλικό που χρησιµοποιείται και τη γεωµετρία του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Προκειµένου να εντοπισθούν και να µειωθούν οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται µε την επανεπεξεργασία ενός συγκεκριµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος µιας χρήσης, πρέπει να αξιολογηθεί και να επικυρωθεί ολόκληρος ο κύκλος, από τη συλλογή αυτών των προϊόντων µιας χρήσης µετά την (πρώτη) χρήση µέχρι το στάδιο της τελικής αποστείρωσης και παράδοσης, καθώς και η λειτουργική τους απόδοση. EL 18 EL

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ PROPHECY ΤΗΣ MICROPORT 150807-0 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτών Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules

Αιτών Ονοµασία Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules. Ribavirin IQUR Capsules ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Το Πρόβλημα Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζεται από το πρόγραμμα θάλασσα είναι ο άμεσος κίνδυνος επιβίωσης που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ Γιαννακκαράς Χαράλαμπος, Χριστοφίδης Στέλιος Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Αρμόδια Αρχή για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2006 σχετικά µε την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ρ. Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα