ΠΡΟΚΛΗΗ. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ. Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:"

Transcript

1 1 Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» 6ν ρικ. Οδόο Υαξηιάνπ Θέξκεο, Θέξκε Θεζζαινλίθεο, Κηίξην Γηνίθεζεο Πιεξνθνξίεο: θ. Κ. Σάλεο Σει (εζωη. 108) Fax ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΔΡΙΟΓΔΤΟΤΑ ΔΚΘΔΗ ΙΓΔΑ - ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έθζεζεο: ζύζηεκα ζπλαξκνινγνύκελωλ απνζπλαξκνινγνύκελωλ ζηνηρείωλ δεκηνπξγίαο θνξέωλ εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ, θωηηζηηθά, νπηηθναθνπζηηθά κέζα ΙΓΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δπξώ Α ξ. Π ξ ω η. : Γ / 1 4 ΠΡΟΚΛΗΗ Γ Ι Α Σ Η Ν Δ Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Η Δ Ρ Γ Ο Τ Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η ηελ κε πξφζθιεζε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: Π Δ Ρ Ι Ο Γ Δ Τ Ο Τ Α Δ Κ Θ Δ Η Ι Γ Δ Α - Α Ρ Υ Α Ι Α Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Κ Α Ι Σ Δ Υ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Π ξ ν κ ή ζ ε η α θ α η ε γ θ α η ά ζ η α ζ ε ε μ ν π ι η ζ κ ν ύ γ η α η ε λ π ι ν π ν ί ε ζ ε η ε ο έ θ ζ ε ζ ε ο : ζ ύ ζ η ε κ α ζ π λ α ξ κ ν ι ν γ ν ύ κ ε λ ω λ α π ν ζ π λ α ξ κ ν ι ν γ ν ύ κ ε λ ω λ ζ η ν η ρ ε ί ω λ δ ε κ η ν π ξ γ ί α ο θ ν ξ έ ω λ ε θ ζ ε ζ η α θ ώ λ ε π η θ α λ ε η ώ λ, θ ω η η ζ η η θ ά, ν π η η θ ν α θ ν π ζ η η θ ά κ έ ζ α Πξνϋπνινγηζκνύ Δπξώ (κε Φ.Π.Α.) πνπ ζα δηεμαρζεί κε «θαη απνθνπή ηίκεκα» θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ έξγνπ. Θεζζαινλίθε Πέκπηε 2 Οθηωβξίνπ 2014

2 2 Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Φνξέαο αλάζεζεο Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, Δξγνδφηεο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Φνξέαο Αλάζέζεο θαη Φνξέαο Γηεχζπλζεο Δπίβιεςεο (πνπ ζα απνθαιείηαη θαησηέξσ «Φνξέαο» ηνπ έξγνπ), είλαη: Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ», λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη έδξα ηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο.: Οδφο : 6ν ρικ. Οδνχ Υαξηιάνπ-Θέξκεο Σ.Κ. : Σει. : Fax : πξνο ηνλ νπνίν νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ν νπνίνο ζα ζπλάςεη ηε χκβαζε κε απηφλ πνπ ζα αλαδεηρζεί Αλάδνρνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρώλ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ Μειεηψλ, εξεπλψλ θ.ι.π., ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΗΙ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Δπίζεο αληίγξαθα απηψλ κπνξνχλ λα πάξνπλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο. Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθαηξεο θαη έγθπξεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό Σξόπνο ππνβνιήο Φαθέιωλ Πξνζθνξάο Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, ψζηε ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ λα κελ είλαη απαξάδεθηε, πξέπεη ε πξνζθνξά λα ππνβιεζεί εγθαίξσο, δειαδή κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο νχηε θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ηνπο απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.

3 3 Ο θάθεινο Πξνζθνξάο θάζε Γηαγσληδφκελνπ ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο μερσξηζηνχο θιεηζηνχο θαθέινπο, νη νπνίνη ζα πεξηέρνπλ ν κελ πξψηνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν δεχηεξνο ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», θαη ν ηξίηνο (πνπ ζα είλαη θαη ζθξαγηζκέλνο), ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε φινπο ηνπο αλσηέξσ θαθέινπο, ζα αλαγξάθεηαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο θάζε θαθέινπ, ζα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία, ε πιήξεο επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο ) ηνπ Πξνζθέξνληνο / Γηαγσληδφκελνπ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, φηαλ απηφο είλαη Κνηλνπξαμία Δ.Δ.. Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ηωλ πξνζθνξώλ - αλάδεημε αλαδόρνπ Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) παξαιακβάλεη ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο, πνπ θαηαηέζεθαλ, κέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαη ελψπηφλ ηεο, θαη θεξχζζεη ηελ ιήμε ηεο παξαιαβήο. Η εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ βάζεη αμηνιφγεζεο. Ο Φνξέαο απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ρσξίο λα απνθιείεηαη ε κεξηθή ή νιηθή επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ή θαη ε αθχξσζή ηνπ. Ο Φνξέαο δελ δεζκεχεηαη λα αλαζέζεη ην έξγν ζηνλ κεηνδφηε αιιά ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηνλ ίδην πξνζθνξά πνπ θαηά απφιπηε θξίζε ηνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο γηα ηελ έγθαηξε έληερλε θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Φνξέαο δηαηεξεί πιήξσο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθνξψλ γηα πνηνηηθή, πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνο επίηεπμε θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ πιένλ ζπκθέξνληνο νηθνλνκηθνχ ή πνηνηηθνχ απνηειέζκαηνο. Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ (κεηά θαη απφ ελδερφκελε δηαπξαγκάηεπζε) θνηλνπνηείηαη κε επηζηνιή ηνπ Φνξέα ζηνλ

4 4 αλαδεηρζέληα Αλάδνρν, ν νπνίνο θαιείηαη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. Άξζξν 5: ύκβαζε-πκβαηηθά ηεύρε Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη φηη άιιν εηδηθφηεξα νξίδεηαη λα πξνζθνκηζηεί θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 1. Η χκβαζε ηνπ Έξγνπ 2. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ φπσο ζα δηακνξθσζεί ηειηθά θαη ζα γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ εξγνδφηε κεηά θαη απφ ελδερφκελε δηαπξαγκάηεπζε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 3. Σα Σερληθά ρέδηα 4. Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο 5. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 6. Σν Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηνλ Φνξέα. Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Άξζξν 7: Πιαίζην εθηέιεζεο έξγνπ Σν έξγν ζα εθηειεζηεί κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κε ηελ ηζρχ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.

5 5 Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξωκή Αλαδόρνπ Σν έξγν πινπνηείηαη κε ρξεκαηνδφηεζε (δσξεά) ηνπ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ. Γελ πξνβιέπνληαη αλαζεψξεζε θαη απξφβιεπηα. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε πηζηνπνηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Φνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε, πιελ φκσο ζα πιεξψλνληαη απφ ην ΙΓΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ, απ επζείαο ζηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αληίζηνηρα νη πιεξσκέο κεηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξάδνζεο/παξαιαβήο. Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ γηα ην δηαγωληζκό Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ δηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ Σνλ Φνξέα ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ (ππνβνιή πξνζθνξάο), απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη, ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο / πξφζθιεζεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δηαγσληζκνχ, ηνπ πιαηζίνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξν 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, γλσξίδεη πιήξσο ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη έρεη πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε πιήξσο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ. Άξζξν 11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 11.1 Σίηινο ηνπ έξγνπ Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: «ΠΔΡΙΟΓΔΤΟΤΑ ΔΚΘΔΗ ΙΓΔΑ - ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έθζεζεο: ζύζηεκα ζπλαξκνινγνύκελωλ απνζπλαξκνινγνύκελωλ ζηνηρείωλ δεκηνπξγίαο θνξέωλ εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ, θωηηζηηθά, νπηηθναθνπζηηθά κέζα».

6 Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (δελ πξνβιέπεηαη Αλαζεψξεζε) 11.3 Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΗΙ, Θέξκε Θεζζαινλίθεο 11.3 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά, θαη επηκεξηζκόο Οκάδωλ εξγαζηώλ. Η ζπλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ έρεη σο αθνινχζσο: Απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εθζεκαηηθψλ ελνηήησλ δελ είλαη κφλνλ ε άκεζε ζχλδεζε, ζπζρέηηζε θαη εξκελεία ηεο κνπζεηνινγηθήο πξφηαζεο κε ηελ αξρηηεθηνληθή. Δίλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη άξηηνπ αηζζεηηθά θαη κνπζεηνγξαθηθά εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Σαπηφρξνλα έλα βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε επθνιία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο έθζεζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηεο κεηαμχ εθζεζηαθψλ ρψξσλ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε αίζνπζεο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. Γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ επηζηξαηεχνληαη ηα ζχγρξνλα κέζα ηέρλεο θαη ηερληθήο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο θαη ε αληνρή ζην ρξφλν. Κάηη ηέηνην ηζρχεη θαη ζην είδνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αιιά θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε αζθάιεηα, ηφζν ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ζπλδεζκνινγίαο ηνπο. Α. Καηαζθεπέο από αινπκίλην. Η βαζηθή δνκή ηεο έθζεζεο απνηειείηαη απφ ζθειεηφ ζηνηρείσλ αινπκηλίνπ, θπξίσο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, ν νπνίνο ζρεκαηίδεη ηφζν ηνλ θεληξηθφ άμνλα φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηεο έθζεζεο. Απηφο επελδχεηαη απφ δηάθνξα πιηθά αλάινγα κε ηελ ελφηεηα θαη ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Β. Δθηππώζεηο Πξφθεηηαη γηα ςεθηαθέο εθηππψζεηο 8ρξσκίαο είηε ζε πιηθφ ηχπνπ JM Mediatex Presto (φπνπ ππάξρεη θξπθφο θσηηζκφο) είηε ζε πιηθφ ηχπνπ coated blockout (ζπλζεηηθφ χθαζκα), κε αλεμίηεια κειάληα επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ, αλαξηεκέλεο ζηνπο ζθειεηνχο αινπκηλίνπ κε εηδηθά εμαξηήκαηα.

7 7 Γ. Φωηηζκόο Πξφθεηηαη γηα θσηηζκφ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εθζεζηαθψλ ελνηήησλ θαη ηα αληίζηνηρα ειεθηξνινγηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ (θαιψδηα, ηξνθνδνηηθά θιπ). Γ. Οπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξεο νζφλεο, πξνβνιηθά ζπζηήκαηα, θακπάλεο ήρνπ, ππνινγηζηέο θαη δηαδξαζηηθά ηξαπέδηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο εθζεζηαθέο ελφηεηεο. E. πζθεπαζία Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε ζα πξέπεη λα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα ζην Φνξέα Αλάζεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, κε θαηάιιεια πιηθά, ηφζν γηα ην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ (πιαθάδ ζαιάζζεο, θαηάιιειε μπιεία θιπ.) φζν θαη ην εζσηεξηθφ (bubble wrap, ραξηφληα θιπ.). Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επαλάρξεζεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο ζσζηήο απνζήθεπζήο ηνπο κεηαμχ εθζέζεσλ. Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Η νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, φπσο αλαιχνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ζρεδίνπ χκβαζεο, ε παξαβίαζε ησλ νπνίσλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, σο θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, επηθέξεη επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαη ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε ηνπ έξγνπ. Τπάξρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ ηκήκαηνο Β (Δθηππψζεηο) θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πιηθψλ θαζψο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην ζρεδηαζκφ ησλ γξαθηζκψλ ηεο έθζεζεο πνπ είλαη κέξνο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. Απηφ ζα γίλεη θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Φνξέα Αλάζεζεο. Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 13.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 4 θαη 14 ηεο παξνχζαο Κάζε δηαγσληδφκελνο, κπνξεί λα ππνβάιεη κφλνλ κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

8 8 Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο Αλάδεημε Αλαδόρνπ Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Φνξέα πξνζθνξά θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο θαη βάζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα θάλεη ε επηηξνπή. Ο θνξέαο δελ δεζκεχεηαη λα αλαζέζεη ην έξγν ζηνλ κεηνδφηε αιιά ζα ζπλεμεηάζεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ, δηαηεξψληαο πιήξσο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ πξφζζεηα ζηνηρεία ή εγγπήζεηο σο θαη λα πξνβεί ζε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθνξάο φπνησλ δηαγσληδνκέλσλ θξίλεη ζθφπηκν πξηλ απφ ηελ αλάζεζε θαη ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό 15.1 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ, απφ θάζε δηαγσληδφκελν, εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ (5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζηνλ Φνξέα ηνπ έξγνπ. Οη εγγπήζεηο ζα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ / Γηαγσληδφκελνο είλαη θνηλνπξαμία εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ζα είλαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηζρχνο ή ζα ηζρχνπλ ην ιηγφηεξν γηα δηάζηεκα 180 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Η θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ γίλεηαη πάληνηε ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Όξην πνζνζηνύ έθπηωζεο γηα πξόζζεηε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ Δπξψ δειαδή ζε πνζνζηφ (10%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ πνπ δελ πεξηιακβάλεη Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο θξίλεη φηη ην πξνζθεξφκελν πνζφ ηνπ αλαδφρνπ είλαη ππεξβνιηθά κηθξφ - ζπγθξηηηθά θαη κε ηηο άιιεο ιεθζείζεο πξνζθνξέο - έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ, πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κέρξη θαη 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.

9 9 ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζρήκαηνο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε εγγχεζε, θαη ηνλ φξν φηη, ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ πνζφ θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο (ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε) κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε. Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ζα είλαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηζρχνο. Η θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ γίλεηαη πάληνηε ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε Πέκπηε 23 Οθησβξίνπ θαη ψξα 12:00 π.κ. Μέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξηέιζεη ζην Φνξέα φινη νη θάθεινη πξνζθνξάο. Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά, δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ, γηα δηάζηεκα 180 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Άξζξν 20: Γαπάλεο δεκνζίεπζεο Δθφζνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη ππάξμεη δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό Όζνη πξνζθιεζνχλ κε επίζεκε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Φνξέα Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα Κάζε επηρείξεζε πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή σο κέινο Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 1. Να κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε

10 10 νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο. 2. Να κελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηεο ε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εληνιήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε παξφκνηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο. 3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξά κε (βάζε) ηειεζίδηθε απφθαζε, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο Δ.Δ. θαη νη δηνηθνχληεο απηήλ κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ή ηζνδχλακν έγγξαθν. 4. Να κελ έρεη δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν, απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. 5. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα), ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 6. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε. 7. Να κελ είλαη έλνρε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 8. Υξεκαηνδνηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ιθαλόηεηα Oη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα έρνπλ κέζν θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη ειάρηζην ίζν κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. 9. Σερληθή ηθαλόηεηα Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα, ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. Απηή ζα ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ θαηάινγν

11 11 έξγσλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζήο ηνπο, απφ ηα νπνία ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε ην πξνθεξπζζφκελν. Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά Κάζε Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία, κεκνλσκέλα ή σο κέινο Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθά ηνπο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο α. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δπηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή έλσζε, γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ πνπ αθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε απηφ β. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ηεο.γ.. ηνπ Π.Ο.Δ., επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή έλσζε, γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ πνπ αθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ Γηθαηνινγεηηθά Πξνζόληωλ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ή ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο θάπνηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδαο ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ Δηδηθφηεξα, ν ππνθάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα: Σα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο θαη νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. Δηδηθφηεξα: α) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν / αηνκηθή επηρείξεζε / επηηεδεπκαηία, απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ θάζε πξνζθέξνληνο θαη

12 12 βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή ή/θαη νηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο. β) Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν γηα ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ: αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή άιινπ αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ηνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ καδί κε ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη. Δλδείθλπηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ πην πξφζθαηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ. γ) ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην νπνίν νξίδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ζηάδην ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ν νπνίνο ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, θαζψο θαη θάζε άιιν, ζρεηηθφ κε ηνλ δηαγσληζκφ, έγγξαθν. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλσζεο, νη ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο θαζψο θαη ην κέινο πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο απηψλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 φπνπ λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο: Ι. Ο πξνζθέξσλ (α) είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, Δπηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή έλσζε, γηα ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ πνπ αθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, (β) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ ηεο παξνχζαο, δειαδή γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ή γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή θαη δελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, (γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, (δ) είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο, (ε) είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη (ζη) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. ΙΙ. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά

13 13 (α) ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε γλψζε θαη αλεπηθχιαθηα απνδέρεηαη, (β) θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη θαη (γ) ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ είλαη αιεζή θαη αθξηβή Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, θαη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν, έξγσλ, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε , κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ απνδέθηε ηνπ έξγνπ, ηπρφλ εηαίξσλ θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε απηφ Γεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ή θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο Δθνξίαο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ. Άξζξν 24 : Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο Ο θάθεινο Πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ, γηα λα είλαη ζπκβαηφο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, θαη λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή ηνπ, ζα πεξηέρεη Α. ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο Σερληθήο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 22.9, Β. ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, θαη Γ. ηνλ ζθξαγηζκέλν-θιεηζηφ θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 24.1 Ο θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 22 θαη 23 ηεο παξνχζεο Γηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο Πεξηερόκελα θαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο επίζεο θαη φπνηα πξφζζεηα ζηνηρεία απαηηνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Σεχρνπο Β ηεο παξνχζαο: 1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 2. Μεζνδνινγία Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο. 3. Υξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο.

14 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. Η ελφηεηα «Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ» πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζίεο απφ ηνλ πξνζθέξνληα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Σεχρνο Β ηεο παξνχζεο, κε ζαθείο πιεξνθνξίεο θαη θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. πλνδεπηηθά ζα δίλνληαη εγρεηξίδηα ή θπιιάδηα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηα νπνία ζα πηζηνπνηνχλ ηελ άλσζελ πεξηγξαθή. Η ελφηεηα «Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ» ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη: α) Γήισζε ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. β) Γήισζε φηη φια ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεη είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. γ) Αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ην νπνίν ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε ζηεξηδφκελνο ζηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα απνδεηθλχεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία πξνο ηνχην κέζα, πξνζθνκίδνληαο έγγξαθε δέζκεπζε ησλ ππεξγνιάβσλ ή ηξίησλ φηη ζα ζέζνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αλαγθαία κέζα θαη ζα εθηειέζνπλ ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ. δ) Πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο ειέγρνπ αλαγλσξηζκέλεο αξκνδηφηεηαο, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, αθνχ επαιεζεπζεί κε αλαθνξά ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα (πνηφηεηαο, αζθάιεηαο, θηι.). Η Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.

15 Μεζνδνινγία Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο Η ελφηεηα «Μεζνδνινγία Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο» πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πξνζθέξνληεο ζθνπεχνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ κε ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα επίδεημεο θαζψο θαη ε αλάδξαζε ζε ηπρφλ βιάβεο απηνχ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή πηζηνπνηεηηθά πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο απηή. Θα πεξηγξάθεηαη επίζεο ην έληππν ή/θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ νδεγηψλ ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ φπνπ απαηηείηαη. Ο Φνξέαο Αλάζεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Υξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο Η ελφηεηα Υξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ παξαγγειία έσο θαη ηελ ηειηθή παξάδνζε θαη δνθηκαζηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε πξνκεζεπφκελνπ είδνπο. Μπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ αλάινγα κε ηα ηκήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή: 1) Επαλατρεζηκοποηούκελο ζύζηεκα ζσλαρκοιογούκελωλ/αποζσλαρκοιογούκελωλ ζηοητείωλ δεκηοσργίας πιαηζίωλ θορέα εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ 2) Φωηηζηηθά 3) Οπηηθοαθοσζηηθά (Οζόλες LCD, Προβοιηθά, Κακπάλες ήτοσ, Υποιογηζηής ειέγτοσ προβοιηθώλ, Δηαδραζηηθά ηραπέδηα 4) Εθησπώζεης 24.3 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ζα πεξηέρεη, ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ Φνξέα Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θάζε Πξνζθέξνληνο αλ απηφο είλαη Δ.Δ. ή απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε Κ/μίαο θαη φιεο νη ζειίδεο ζα θέξνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ(ο) αληίζηνηρα. Άξζξν 25: Γηαδηθαζία Δπηινγήο θαη Αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ 25.1 Γιαδικαζία Δπιλογήρ και Ανάθεζηρ ηος Έπγος Η ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 25.2 ηεο παξνχζαο. Η αμηνιφγεζε ησλ

16 16 πξνζθνξψλ ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: (i) Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Η αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη, εθφζνλ απνξξηθζνχλ πξνζθνξέο, ηεθκεξηψλεη θαη δηθαηνινγεί εηδηθά ηελ απφξξηςε ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. (ii) Έιεγρνο ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο / Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο / Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22. Αμηνιφγεζε ηεο Πξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ κεηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο θξηζνχλ φηη πιεξνχλ ηηο ηεζείζεο πξνυπνζέζεηο. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ δελ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο κε αηηηνινγεκέλν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ελψ ν Φάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. (iii) Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». (iv) Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ ζηνλ δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο θαη εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξεί λα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνκεζεηψλ ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. (v) Σειηθή Αμηνιφγεζε 25.2 Αξιολόγηζη πποζθοπάρ Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζηάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ ε πξνζθνξά ζπλάδεη κε ηηο δνζείζεο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηε δνζείζα κειέηε.

17 17 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο απηήο δελ θαιχπηεη ηηο δνζείζεο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ν Φνξέαο Αλάζεζεο δελ δεζκεχεηαη λα πξνθξίλεη γηα αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε απηφλ πνπ θαηέζεζε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά, αιιά ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ηνλ ίδην πνπ θαηά απφιπηε θξίζε ηνπ παξνπζηάδεη ηηο πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο γηα ηελ έγθαηξε, έληερλε θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Μεξηθά απφ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο είλαη: 1) ε πξνζθεξφκελε ηηκή (νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά) 2) ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθνξάο 3) νη εγγπήζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Φνξέαο Αλάζεζεο έρεη δηθαίσκα λα κελ επηιέμεη ηελ πην νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη δηαηεξεί πιήξσο ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθνξψλ γηα πνηνηηθή, πνζνηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθνξάο ησλ πξνο επίηεπμε θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ πιένλ ζπκθέξνληνο νηθνλνκηθνχ ή πνηνηηθνχ απνηειέζκαηνο. Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηείηαη κε επηζηνιή ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο ζηνλ αλαδεηρζέληα Αλάδνρν, ν νπνίνο θαιείηαη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Άξζξν 26: Γηάθνξα 26.1 Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, γίλεηαη κε δσξεά ηνπ Ιδξχκαηνο ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ ζχκθσλα κε ηελ απφ 18 Απξηιίνπ 2013 εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ ηελ νπνία έρεη απφιπηα θαη αλεπηθχιαθηα απνδερηεί ν Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Σν Ίδξπκα κε ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηνπ έρεη απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην έξγν θαη ζε φια ηα ζηνηρεία θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ην πξνο αλάζεζε έξγν (ηερληθά θαη νηθνλνκηθά) ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ φζν θαη κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ πξνο ρξήζε. Ο Φνξέαο ηνπ έξγνπ θαη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, έρνπλ ακνηβαία ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ άκεζα φιεο ηηο δηεπθνιχλεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ απφ ην ΙΓΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ. Δπίζεο, ν Φνξέαο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ δηθφ ηνπ Σερληθφ χκβνπιν ζε νπνηαδήπνηε θάζε πινπνίεζήο ηνπ. Σν Ίδξπκα ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ ζα επνπηεχεη ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ κφλνλ γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα πξνγξακκαηηζκφ θαηαβνιήο ησλ πιεξσκψλ. Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε ιήςε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ, εγθξίζεσλ, γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ απφ αλσηέξα βία. Γεληθά, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απφιπηε λνκηκφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην πξάμεη νη φπνηεο ζπλέπεηεο ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην.

18 18 Άξζξν 27: Γεληθνί όξνη ζπκκεηνρήο 1. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ φξσλ δηελέξγεηάο ηνπ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ζην ζχλνιφ ηνπο. 2. Ο Φνξέα Αλάζεζεο δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη δηθαηνχηαη λα ην αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο. 3. Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, Φαθέισλ Τπνςεθηφηεηαο, Πξνζθνξάο θιπ. 4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο απφ νκίινπο, ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο, ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμίεο ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, φια ηα κέιε ηνπο επζχλνληαη έλαληη ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν. 5. Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο ππνςήθηνπο. 6. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 7. Ο Φνξέαο Αλάζεζεο επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 8. Ο Φνξέαο Αλάζεζεο δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ πεξίπησζε αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Άξζξν 28: Καηαθύξωζε/Τπνγξαθή ύκβαζεο Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ/Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ εηζεγείηαη ζην Φνξέα Αλάζεζεο ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ζηνλ επηθξαηέζηεξν πξνζθέξνληα ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Ο Φνξέαο Αλάζεζεο εθδίδεη απφθαζε αλάζεζεο θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε Ο ηξφπνο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ζα ζπλδέεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, βάζε ηεο παξνχζαο Με ηελ απφθαζε αλάζεζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ην άξζξν 25 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη

19 19 έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. ρέδην εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο. Άξζξν 29: Τπνρξεώζεηο Αζθάιηζεο Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην έξγν κε δαπάλεο ηνπ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο έγθξηζεο ηνπ Φνξέα Αλάζεζεο (ηνχηνπ απνδεηθλπνκέλνπ κε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ) απέλαληη απφ θάζε θίλδπλν γηα ηελ πγεία, αθεξαηφηεηα θαη πιηθή δεκία πνπ απεηιεί ηνπο απαζρνινχκελνο ζε απηφ, θαζψο θαη θάζε ηξίην (άζρεην κε ην έξγν, ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα) πνπ ζα πάζαηλε νπνηαδήπνηε βιάβε απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαη δηαηεξεί ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, ηα Γηαηάγκαηα, ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαηψλ θαη φινπ γεληθά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν. Άξζξν 30: Παξαιαβή Έξγνπ Η Παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηάδην απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή: 1) Επαλατρεζηκοποηούκελο ζύζηεκα ζσλαρκοιογούκελωλ/αποζσλαρκοιογούκελωλ ζηοητείωλ δεκηοσργίας πιαηζίωλ θορέα εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ 2) Φωηηζηηθά 3) Οπηηθοαθοσζηηθά (Οζόλες LCD, Προβοιηθά, Κακπάλες ήτοσ, Υποιογηζηής ειέγτοσ προβοιηθώλ, Δηαδραζηηθά ηραπέδηα 4) Εθησπώζεης Πην ζπγθεθξηκέλα: ε πεξίπησζε παξαιαβήο ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ, κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ ζην ρψξν παξάδνζεο, ε παξαιαβή απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα πεξηιακβάλεη πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ παξαδηδφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη έθδνζε ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ. ε πεξίπησζε δεκίαο κέξνπο ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε κεηαθνξά, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα αληηθαηαζηήζεη ηα κέξε πνπ ππέζηεζαλ βιάβε. Με ηελ νινθιήξσζε παξάδνζεο θαη δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα εθδνζεί ην πξαθηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο ψζηε λα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα επηζηξαθεί θαη ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Άξζξν 31: Ρήηξα εζηθνύ πεξηερνκέλνπ Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο.

20 20 Άξζξν 32: Κπξώζεηο Πνηληθέο ξήηξεο Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν εμνπιηζκφο δελ παξαδνζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ 1% έσο 10% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ αλάινγα κε ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο απφ ηελ ζπκθσλεζείζα εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ν εμνπιηζκφο δελ παξαδνζεί, ηφηε ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαζέηνληνο. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ή θαζπζηέξεζεο ηεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο θαη πνηληθέο ξήηξεο. Άξζξν 33: Δθαξκνζηέν Γίθαην Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην ειιεληθφ θαη νη δηαθνξέο απφ ηελ παξνχζα ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (φξνη ζπκκεηνρήο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θιπ.) νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ θ. Κ. Σάλε ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείνπ Σερλνινγίαο ΝΟΗΙ, νδφο 6ν ρικ. Υαξηιάνπ- Θέξκεο, Θέξκε, Θεζζαινλίθεο, ηει , Fax , e- mail: Θεζζαινλίθε, 2 Οθησβξίνπ 2014 Γηα ηνλ Φνξέα ηνπ έξγνπ Α. Κνληνληθνιάνπ Γεληθφο Γηεπζπληήο (εθρψξεζε αξκνδηφηεηαο ππνγξαθήο θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γ.. απφθαζε ζπλεδξίαζεο 53/ )

21 21 Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» 6ν ρικ. Οδόο Υαξηιάνπ Θέξκεο, Θέξκε Θεζζαινλίθεο, Κηίξην Γηνίθεζεο Πιεξνθνξίεο: θ. Κ. Σάλεο Σει (εζωη. 108) Fax ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΠΔΡΙΟΓΔΤΟΤΑ ΔΚΘΔΗ ΙΓΔΑ - ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έθζεζεο: ζύζηεκα ζπλαξκνινγνύκελωλ απνζπλαξκνινγνύκελωλ ζηνηρείωλ δεκηνπξγίαο θνξέωλ εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ, θωηηζηηθά, νπηηθναθνπζηηθά κέζα ΙΓΡΤΜΑ ΣΑΤΡΟ ΝΙΑΡΥΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δπξώ (πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κε έδξα η νδφο αξηζκφο Σ.Κ. Σει..Fax Πξνο: Σν Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο «ΝΟΗΙ» Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ

22 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ (Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζηελ θαηάηαμε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜΑΥΙΑ ΑΞΙΑ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 1 Επαλατρεζηκοποηούκελο ζύζηεκα ζσλαρκοιογούκελωλ/αποζσλαρκοιογούκελ ωλ ζηοητείωλ δεκηοσργίας πιαηζίωλ θορέα εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ ζύκθωλα κε πίλαθα δηαζηάζεωλ θαη ποζοηήηωλ 1 2 Επηθάλεηες εθησπώζεωλ ζύκθωλα κε πίλαθα δηαζηάζεωλ θαη ποζοηήηωλ 2 3 Φωηηζηηθά ζύκθωλα κε πίλαθες δηαζηάζεωλ θαη ποζοηήηωλ 3 & 4 4 Οζόλες LED (ζύκθωλα κε προδηαγραθές πίλαθα 5) 5 Προβοιηθό ultra short throw (ζύκθωλα κε προδηαγραθές πίλαθα 11) 6 Προβοιηθά (ζύκθωλα κε προδηαγραθές πίλαθα 6) 7 Κακπάλες ήτοσ (θαηεσζσλόκελα ετεία) ζύκθωλα κε προδηαγραθές πίλαθα 7 8 Υποιογηζηής ειέγτοσ προβοιηθώλ (ζύκθωλα κε προδηαγραθές πίλαθα 8) 9 Δηαδραζηηθά ηραπέδηα (ζύκθωλα κε προδηαγραθές πίλαθες 9 & 10) ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 1= ΦΠΑ 23% ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΦΠΑ 2=

23 23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Β.1 Σερληθή πεξηγξαθή θαη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο Απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εθζεκαηηθψλ ελνηήησλ δελ είλαη κφλνλ ε άκεζε ζχλδεζε, ζπζρέηηζε θαη εξκελεία ηεο κνπζεηνινγηθήο πξφηαζεο κε ηελ αξρηηεθηνληθή. Δίλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη άξηηνπ αηζζεηηθά θαη κνπζεηνγξαθηθά εθζεζηαθνχ ρψξνπ. Σαπηφρξνλα έλα βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε επθνιία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο έθζεζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηεο κεηαμχ εθζεζηαθψλ ρψξσλ αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε αίζνπζεο δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. Γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ επηζηξαηεχνληαη ηα ζχγρξνλα κέζα ηέρλεο θαη ηερληθήο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο θαη ε αληνρή ζην ρξφλν. Κάηη ηέηνην ηζρχεη θαη ζην είδνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αιιά θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε αζθάιεηα, ηφζν ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ, φζν θαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ζπλδεζκνινγίαο ηνπο. Η βαζηθή δνκή ηεο έθζεζεο απνηειείηαη απφ ζθειεηφ ζηνηρείσλ αινπκηλίνπ, θπξίσο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, ν νπνίνο ζρεκαηίδεη ηφζν ηνλ θεληξηθφ άμνλα φζν θαη ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηεο έθζεζεο. Απηφο επελδχεηαη απφ δηάθνξα πιηθά αλάινγα κε ηελ ελφηεηα θαη ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Ειζαγωγή-επίλογορ (Σσέδιο 1.1, ) / Αίθοςζα πποβολών (Σσέδιο 1.1, 4.0) Οη δχν απηέο βαζηθέο ελφηεηεο ηεο έθζεζεο απνηεινχληαη απφ πιαίζηα αινπκηλίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 2.50κ θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνδησκέλν κνξθνζσιήλα αινπκηλίνπ πάρνπο απφ 1.2 έσο 1.5 ρηιηνζηά ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 4Υ4εθ κε εζσηεξηθά δεζίκαηα 3Υ3εθ αληίζηνηρνπ πάρνπο. Η θαηαζθεπή έρεη ζρήκα Π κε ζπλνιηθφ πάρνο 30 εθ. Σα πιαίζηα είλαη δηαηξνχκελα ζε ελφηεηεο πιάηνπο απφ 150εθ έσο 200εθ κε εληαία εθηχπσζε θαη ηνπνζέηεζε θαη ρσξίο εκθαλείο ελψζεηο. Σα πιαίζηα επελδχνληαη κε MDF πάρνπο 10 ρηι θαη απφ πάλσ ηνπ ηεληψλεηαη ηππσκέλν ςεθηαθά πιηθφ ηχπνπ coated blockout (ζπλζεηηθφ χθαζκα). Η ηνπνζέηεζε ηνπ πθάζκαηνο γίλεηαη κε απηνδηάηξεηεο βίδεο ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ κε άςνγν θηλίξηζκα. Κενηπικόρ ζςνδεηικόρ άξοναρ (Σσέδιο 1.1, ) Ο θεληξηθφο ζπλδεηηθφο άμνλαο πνπ δηαηξέρεη ζρεδφλ φιν ην κήθνο ηεο έθζεζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ζθειεηφ αλνδησκέλνπ αινπκηλίνπ ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 4Υ4εθ. ζε δχν δηαθξηηέο ελφηεηεο εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο πιαηείαο. Έρεη ζπλνιηθφ χςνο 3.00κ, πιάηνο 60εθ θαη θάζε έλα απφ ηα δχν ζθέιε ηνπ εθαηέξσζελ ηεο πιαηείαο έρεη κήθνο 10.50κ. ε φιν ην κήθνο δηαζέηεη θξπθφ θσηηζκφ θαη επελδχεηαη κε ηππσκέλν πιηθφ ηχπνπ JM Mediatex Presto ην νπνίν αλαξηάηαη ζηνλ ζθειεηφ κε εηδηθά εμαξηήκαηα απφ αινπκίλην.

24 24 Αλαιπηηθφηεξα ν θεληξηθφο ζπλδεηηθφο άμνλαο απνηειείηαη απφ απηφλνκεο κνλάδεο κε απηφλνκν πιαίζην, εθηχπσζε θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ε θάζε κνλάδα κε ζηφρν ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε θάζε πξνζθεξφκελν ρψξν. Σν πιαίζην είλαη απνζπλαξκνινγνχκελν θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνδησκέλν κνξθνζσιήλα αινπκηλίνπ κε 4 εγθνπέο θαηά κήθνο. Απνηειείηαη απφ θνιψλεο, ηξαβέξζεο κε εηδηθφ εμάξηεκα έλσζεο κε ηηο θνιψλεο, ξεγνπιαηφξνπο χςνπο θαη εηδηθφ πξνθίι πεξηκεηξηθά γηα ηελ αθαλή ηνπνζέηεζε εθηχπσζεο κε ξαθηφ θνξδφλη ζηιηθφλεο ζε ππνδνρή ψζηε πεξηκεηξηθά θαη ζηηο ελψζεηο λα θαίλεηαη ζην ειάρηζην ην πξνθίι ππνδνρήο ηεο εθηχπσζεο (max 2 ρηι.). Οη εθηππψζεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν απνκαθξχλνληαη εχθνια θαη απνζεθεχνληαη. Σα πιαίζηα ζπλαθφινπζα απνζεθεχνληαη ζηα θνπηηά κεηαθνξάο. Δζσηεξηθά ηνπ πιαηζίνπ ππάξρεη πθαζκάηηλνο αλαθιαζηήξαο ζρήκαηνο V γηα ηε δηάρπζε ηνπ θσηφο. Ο αλαθιαζηήξαο ηνπνζεηείηαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ πιαηζίνπ κε εηδηθέο βίδεο ( ηηο ίδηεο πνπ ζπγθξαηνχλ θαη ην πξνθίι ηνπνζέηεζεο ησλ εθηππψζεσλ) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θαλάιη ηνπ πιαηζίνπ θαη ζηε βάζε κε αληίβαξν ζην γαιβαληζκέλν κνξθνζσιήλα ή άιιν αζθαιή ηξφπν. Κάζε κνλάδα θέξεη δηθή ηεο ειεθηξνινγηθή θαη ππνινγηζηηθή εγθαηάζηαζε. Ο θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ απμνκεησκέλεο έληαζεο πνπ ειέγρνληαη απφ δηαρεηξηζηή θσηεηλφηεηαο, κηθξνειεγθηή θαη ειεγθηή θσηεηλφηεηαο DMX. Όιε ε εγθαηάζηαζε ηξνθνδνηείηαη απφ έλα ζεκείν. Πλαηεία (Σσέδιο 1.1, 2.0) Ο ρψξνο ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη ζην κέζν ηνπ ζπλδεηηθνχ άμνλα ηεο έθζεζεο. Καηαζθεπάδεηαη κε παξφκνην ηξφπν κε ηνλ θεληξηθφ άμνλα: ζθειεηφο αλνδησκέλνπ αινπκηλίνπ ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 4Υ4εθ. πλνιηθνχ χςνπο 3.00κ θαη ζπλνιηθνχ πιάηνπο 30εθ. Σν πιαίζην είλαη απνζπλαξκνινγνχκελν θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνδησκέλν κνξθνισιήλα αινπκηλίνπ κε 4 εγθνπέο θαηά κήθνο. Απνηειείηαη απφ θνιψλεο, ηξαβέξζεο κε εηδηθφ εμάξηεκα έλσζεο κε ηηο θνιψλεο, ξεγνπιαηφξνπο χςνπο θαη εηδηθφ πξνθίι πεξηκεηξηθά γηα ηελ αθαλή ηνπνζέηεζε εθηχπσζεο κε ξαθηφ θνξδφλη ζηιηθφλεο ζε ππνδνρή ψζηε πεξηκεηξηθά θαη ζηηο ελψζεηο λα θαίλεηαη ζην ειάρηζην ην πξνθίι ππνδνρήο ηεο εθηχπσζεο (max 2 ρηι.). Οη εθηππψζεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν απνκαθξχλνληαη εχθνια θαη απνζεθεχνληαη. Σα πιαίζηα ζπλαθφινπζα απνζεθεπνληαη ζηα θνπηηά κεηαθνξάο. Δζσηεξηθά ηνπ πιαηζίνπ θαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο πιαηείαο ππάξρεη πθαζκάηηλνο αλαθιαζηήξαο ζρήκαηνο V γηα ηε δηάρπζε ηνπ θσηφο. Ο αλαθιαζηήξαο ηνπνζεηείηαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ πιαηζίνπ κε εηδηθέο βίδεο (ηηο ίδηεο πνπ ζπγθξαηνχλ θαη ην πξνθίι ηνπνζέηεζεο ησλ εθηππψζεσλ) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θαλάιη ηνπ πιαηζίνπ θαη ζηε βάζε κε αληίβαξν ζην γαιβαληζκέλν κνξθνζσιήλα ή άιιν αζθαιή ηξφπν. Ο θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ζηαζεξήο έληαζεο. Η θαηαζθεπή ηεο πιαηείαο επελδχεηαη εμσηεξηθά κε ηππσκέλν πιηθφ ηχπνπ JM Mediatex Presto θαη εζσηεξηθά κε ηππσκέλν πιηθφ ηχπνπ coated blockout (ζπλζεηηθφ χθαζκα). ηα δχν κέξε ηεο πιαηείαο αληηδηακεηξηθά δεκηνπξγείηαη νπή ζηελ θαηαζθεπή απφ MDF ιαθαξηζηφ γηα ηελ πξνζζήθε νζφλεο extra wide. Εκθεζιακέρ ενόηηηερ (Σσέδιο 1.1, )

25 25 Κάζε επηκέξνπο εθζεζηαθή ελφηεηα δηαζέηεη παξφκνηα θαηαζθεπή αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ή ηεο δηάηαμήο ηεο. Η θάζε ελφηεηα ζρεκαηίδεη ζρήκα Γ θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν έλα κέξνο είλαη απηφθσην θαη ην άιιν εηεξφθσην. Σν απηφθσην ηκήκα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζθειεηφ αλνδησκέλνπ αινπκηλίνπ ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 4Υ4εθ. ζπλνιηθνχ χςνπο 2.50κ θαη πιάηνπο 30εθ. Γηαζέηεη θξπθφ θσηηζκφ θαη επελδχεηαη κε ηππσκέλν πιηθφ ηχπνπ JM Mediatex Presto ην νπνίν αλαξηάηαη ζηνλ ζθειεηφ κε εηδηθά εμαξηήκαηα απφ αινπκίλην. Σν πιαίζην είλαη απνζπλαξκνινγνχκελν θαη θαηαζθεπάδεηαη απφ αλνδησκέλν κνξθνισιήλα αινπκηλίνπ κε 4 εγθνπέο θαηά κήθνο. Απνηειείηαη απφ θνιψλεο, ηξαβέξζεο κε εηδηθφ εμάξηεκα έλσζεο κε ηηο θνιψλεο, ξεγνπιαηφξνπο χςνπο θαη εηδηθφ πξνθίι πεξηκεηξηθά γηα ηελ αθαλή ηνπνζέηεζε εθηχπσζεο κε ξαθηφ θνξδφλη ζηιηθφλεο ζε ππνδνρή ψζηε πεξηκεηξηθά θαη ζηηο ελψζεηο λα θαίλεηαη ζην ειάρηζην ην πξνθίι ππνδνρήο ηεο εθηχπσζεο (max 2 ρηι.). Οη εθηππψζεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν απνκαθξχλνληαη εχθνια θαη απνζεθεχνληαη. Σα πιαίζηα ζπλαθφινπζα απνζεθεχνληαη ζηα θνπηηά κεηαθνξάο. Κάζε κνλάδα θέξεη δηθή ηεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. Ο θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ζηαζεξήο έληαζεο θαη ηξνθνδνηείηαη απφ έλα ζεκείν. Σν εηεξφθσην ηκήκα θαηαζθεπάδεηαη απφ πιαίζηα αινπκηλίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 2.50κ θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνδησκέλν κνξθνζσιήλα αινπκηλίνπ πάρνπο απφ 1.2 έσο 1.5 ρηιηνζηά ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 4Υ4εθ κε εζσηεξηθά δεζίκαηα 3Υ3εθ αληίζηνηρνπ πάρνπο. Η θαηαζθεπή έρεη ζπλνιηθφ πάρνο 30 εθ. Σα πιαίζηα είλαη δηαηξνχκελα ζε ελφηεηεο πιάηνπο απφ 150εθ έσο 200εθ κε εληαία εθηχπσζε θαη ηνπνζέηεζε θαη ρσξίο εκθαλείο ελψζεηο. Σα πιαίζηα επελδχνληαη κε MDF πάρνπο 10 ρηι θαη απφ πάλσ ηνπ ηεληψλεηαη ηππσκέλν ςεθηαθά πιηθφ ηχπνπ coated blockout (ζπλζεηηθφ χθαζκα). Η ηνπνζέηεζε ηνπ πθάζκαηνο γίλεηαη κε απηνδηάηξεηεο βίδεο ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ κε άςνγν θηλίξηζκα. Γηα ηε ζχλδεζε ησλ δχν ηκεκάησλ ζε νξζή γσλία ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ηξηγσληθά πξνθίι 45 κνηξψλ ψζηε λα επηηεπρζεί αθαλήο ηνπνζέηεζε ηνπ ζθειεηνχ. Μία εθζεζηαθή ελφηεηα, απηή ηεο αζηξνλνκίαο, θέξεη πιαίζην αινπκηλίνπ κε επέλδπζε ηππσκέλν πιηθφ ηχπνπ coated blockout (ζπλζεηηθφ χθαζκα) σο νξνθή γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πξνβνιήο. Οη εθζεζηαθέο ελφηεηεο ζην εηεξφθσην ηκήκα ηνπο ελδέρεηαη λα παξαιάβνπλ νπέο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο γηα ιφγνπο ηνπνζέηεζεο εθζεκάησλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ηεο κνπζεηνινγηθήο κειέηεο. Σςζκεςαζία Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε ζα πξέπεη λα γίλεη ε θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα ζην Φνξέα Αλάζεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, κε θαηάιιεια πιηθά, ηφζν γηα ην εμσηεξηθφ κέξνο ησλ (πιαθάδ ζαιάζζεο, θαηάιιειε μπιεία θιπ.) φζν θαη ην εζσηεξηθφ (bubble wrap, ραξηφληα θιπ.). Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πνιιαπιήο επαλάρξεζεο ησλ πιηθψλ θαη ηεο ζσζηήο απνζήθεπζήο ηνπο κεηαμχ εθζέζεσλ.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003239487 2015-11-02

15PROC003239487 2015-11-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ) 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2007-2013) ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 08/04/2016 Αξηζ. Πξση. : -2864-16PROC004190853 2016-04-12 ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα