Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ"

Transcript

1 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( ), στα γ ρ α φ ε ί α τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς «W E S T A. E» π ο υ β ρ ί σ κ o ν τ α ι σ τ ο ν ι σ ό γ ε ι ο ό ρ ο φ ο ο ι κ ο δ ο μ ή ς ε π ί τ η ς ο δ ο ύ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ Λ α υ ρ ά γ κ α α ρ. 2 4 ό π ο υ ή ρ θ α α φ ο ύ μ ε κ ά λ ε σ α ν γ ι α τ η ν υ π ο γ ρ α φ ή τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς, ε ν ώ π ι ο ν ε μ ο ύ τ η ς Σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο υ κ α ι κ α τ ο ί κ ο υ Π α τ ρ ώ ν Α γ γ ε λ ι κ ή ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Γ ι ο β ά ν η σ υ ζ ύ γ ο υ Σ ω τ η ρ ί ο υ Β α λ έ ρ ι ο υ π ο υ ε δ ρ ε ύ ω σ τ η ν Π ά τ ρ α μ ε Α. Φ. Μ ε μ φ α ν ί σ θ η κ ε ο κ ά τ ω θ ι μ η ε ξ α ι ρ ο ύ μ ε ν ο ς α π ό τ ο Ν ό μ ο Α ν τ ώ ν ι ο ς Π ο τ α μ ί τ η ς τ ο υ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ κ α ι τ η ς Ζ ω ή ς, ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α ς, π ο υ γ ε ν ν ή θ η κ ε σ τ η ν Π ά τ ρ α τ ο έ τ ο ς κ α ι κ α τ ο ι κ ε ί σ τ η ν Π ά τ ρ α ( ο δ ό ς Α μ ε ρ ι κ ή ς α ρ ι θ. 2 9 ), κ ά τ ο χ ο ς τ ο υ υ π α ρ ι θ μ ό ν Ν / Α. Δ. Τ. τ ο υ Τ. Α Π α τ ρ ώ ν ο ο π ο ί ο ς ε ν ε ρ γ ε ί σ τ ο π α ρ ό ν ω ς ν ό μ ι μ ο ς ε κ π ρ ό σ ω π ο ς κ α ι Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς α ν ώ ν υ μ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς μ ε τ η ν ε π ω ν υ μ ί α «Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η - Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α - Α Ν Α Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Ι Π Π Ω Ν Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α Κ Ε Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ» κ α ι τ ο δ ι α κ ρ ι τ ι κ ό τ ί τ λ ο «W E S T Α. Ε.» π ο υ

2 ε δ ρ ε ύ ε ι σ τ η ν Π ά τ ρ α ( ο δ ό ς Δ ι ο ν υ σ ί ο υ Λ α β ρ ά γ κ α 2 4 ) μ ε α ρ ι θ μ ό Γ Ε Μ Η Η ά ν ω ε τ α ι ρ ε ί α έ χ ε ι σ υ σ τ α θ ε ί ν ό μ ι μ α μ ε τ ο υ π α ρ ι θ μ ό ν / σ υ μ β ό λ α ι ο τ η ς Σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο υ Π α τ ρ ώ ν Δ ι ο ν υ σ ί α ς Χ ρ ή σ τ ο υ Γ κ α δ ό λ ο υ ό π ω ς α υ τ ό δ ι ο ρ θ ώ θ η κ ε μ ε τ η ν υ π α ρ ι θ μ ό ν / π ρ ά ξ η τ η ς ι δ ί α ς σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο υ, ε γ κ ρ ί θ η κ ε η σ ύ σ τ α σ η τ η ς ά ν ω ε τ α ι ρ ε ί α ς μ ε τ η ν υ π α ρ ι θ μ ό ν / α π ό φ α σ η τ ο υ Ν ο μ ά ρ χ η Α χ α ί α ς κ α ι κ α τ α χ ω ρ ή θ η κ ε σ τ α Μ η τ ρ ώ α Α ν ω ν ύ μ ω ν Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε μ π ο ρ ί ο υ μ ε α ρ ι θ μ ό Μ Α Ε / 2 2 / Β / 0 1 / 1 2. Π ε ρ ί λ η ψ η τ ο υ ά ν ω Κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ έ χ ε ι ν ό μ ι μ α δ η μ ο σ ι ε υ θ ε ί σ τ ο υ π α ρ ι θ μ ό ν / τ ε ύ χ ο ς Α ν ω ν ύ μ ω ν Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν κ α ι Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η ς Ε υ θ ύ ν η ς τ η ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς τ η ς Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς, τ ο ο π ο ί ο π ρ ο σ α ρ τ ά τ α ι σ τ ο υ π α ρ ι θ μ ό ν / π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ό μ ο υ, ό π ω ς έ κ τ ο τ ε τ ρ ο π ο π ο ι ή θ η κ ε κ α ι ι σ χ ύ ε ι. Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο π ο υ δ ι ο ι κ ε ί σ ή μ ε ρ α τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α μ έ χ ρ ι τ ι ς ε ξ ε λ έ γ η σ τ η ν Τ α κ τ ι κ ή Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε τ ό χ ω ν α υ τ ή ς σ τ ι ς κ α ι σ υ γ κ ρ ο τ ή θ η κ ε σ ε σ ώ μ α σ τ ι ς , σ υ ν τ α γ έ ν τ ο ς κ α ι τ ο υ σ χ ε τ ι κ ο ύ τ α υ θ ή μ ε ρ ο υ π ρ α κ τ ι κ ο ύ α κ ρ ι β έ ς α ν τ ί γ ρ α φ ο τ ο υ ο π ο ί ο υ ε ξ α χ θ έ ν α π ό τ ο β ι β λ ί ο π ρ α κ τ ι κ ώ ν π ρ ο σ α ρ τ ά τ α ι σ τ η ν υ π α ρ ι θ μ ό ν / π ρ ά ξ η μ ο υ. Π ε ρ ί λ η ψ η τ ο υ ά ν ω π ρ α κ τ ι κ ο ύ σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς τ ο υ Δ. Σ. σ ε σ ώ μ α δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε ν ό μ ι μ α σ τ ο Φ Ε Κ ( Τ ε ύ χ ο ς Α. Ε. κ α ι Ε. Π. Ε. ) μ ε α ρ ι θ μ ό φ ύ λ λ ο υ / τ ο ο π ο ί ο π ρ ο σ α ρ τ ά τ α ι σ τ ο π α ρ ό ν. Μ ε τ ο ά ν ω Π ρ α κ τ ι κ ό τ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο α ν έ θ ε σ ε κ α θ ή κ ο ν τ α Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ σ τ ο ν ε μ φ α ν ι σ θ έ ν τ α Α ν τ ώ ν ι ο Π ο τ α μ ί τ η σ τ ο ν ο π ο ί ο α ν έ θ ε σ ε τ η ν ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η τ η ς ά ν ω ε τ α ι ρ ε ί α ς. Η ά ν ω ε τ α ι ρ ε ί α δ ε ν έ χ ε ι λ υ θ ε ί μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ ε ν έ χ ε ι π τ ω χ ε ύ σ ε ι ο ύ τ ε τ ε λ ε ί υ π ό α ν α γ κ α σ τ ι κ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ή ε κ κ α θ ά ρ ι σ η ό π ω ς δ ή λ ω σ ε υ π ε ύ θ υ ν α ο ε μ φ α ν ι σ θ ε ί ς ε κ π ρ ό σ ω π ό ς τ η ς κ α ι ο ο π ο ί ο ς α φ ο ύ δ ή λ ω σ ε υ π ε ύ θ υ ν α σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο 8 τ ο υ Ν ό μ ο υ / 8 6 ό τ ι τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ π ο υ α ν α φ έ ρ θ η κ α ν σ τ η ν α ρ χ ή τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς κ α ι η έ δ ρ α τ η ς ά ν ω ε τ α ι ρ ε ί α ς ε ί ν α ι τ α

3 α λ η θ ι ν ά, μ ο υ ζ ή τ η σ ε ν α σ υ ν τ α χ θ ε ί κ α ι υ π ο γ ρ α φ ε ί η π α ρ ο ύ σ α π ρ ά ξ η μ ε τ ην ο π ο ί α δ ή λ ω σ ε ό τ ι : Η α π ό α υ τ ό ν ε κ π ρ ο σ ω π ο υ μ έ ν η α ν ώ ν υ μ η Ε τ α ι ρ ε ί α μ ε τ η ν ε π ω ν υ μ ί α «W E S T A. E Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Τ Ι K H Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Α. Ε», ( σ τ ο ε ξ ή ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν η κ α ι ω ς «Ε τ α ι ρ ε ί α» κ α ι μ ε υ π ο κ α τ ά σ τ η μ α σ τ η ν Α θ ή ν α ( Μ ά ν ο υ Χ α τ ζ η δ ά κ η α ρ. 4 Χ α λ ά ν δ ρ ι ), α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η τ ο υ Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ μ ε τ ί τ λ ο «Α π ό κ τ η σ ε S o n y S m a r t p h o n e κ α ι κ έ ρ δ ι σ ε Δ ώ ρ α α ξ ί α ς » ε φ ε ξ ή ς «Τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α» κ α τ ε ν τ ο λ ή ν κ α ι γ ι α λ ο γ α ρ ι α σ μ ό τ η ς α ν ώ ν υ μ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς μ ε τ η ν ε π ω ν υ μ ί α «W I N D E Λ Λ Α Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Α Ε Β Ε» π ο υ ε δ ρ ε ύ ε ι σ τ ο Δ ή μ ο Α μ α ρ ο υ σ ί ο υ Α τ τ ι κ ή ς, Λ ε ω φ. Κ η φ ι σ ί α ς α ρ. 6 6, T K , ( ε φ ε ξ ή ς «W I N D» ). Σ τ α π λ α ί σ ι α τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ, η Ε τ α ι ρ ε ί α α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η, τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή, τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ω ν ν ι κ η τ ώ ν κ α ι τ η δ ι α ν ο μ ή τ ω ν δ ώ ρ ω ν σ τ ο υ ς ν ι κ η τ έ ς. Η α ν ώ ν υ μ η ε τ α ι ρ ε ί α μ ε τ η ν ε π ω ν υ μ ί α «W I N D E Λ Λ Α Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Α Ε Β Ε» α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ η ν π α ρ ο χ ή τ ω ν δ ώ ρ ω ν. Τ Ω Ρ Α μ ε τ η ν π α ρ ο ύ σ α ο ε μ φ α ν ι σ θ ε ί ς ε κ π ρ ό σ ω π ο ς τ η ς ά ν ω Ε τ α ι ρ ε ί α ς ζ η τ ά ν α κ α τ α θ έ σ ε ι σ ε ε μ έ ν α ω ς σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο τ ο υ ς α ν α λ υ τ ι κ ο ύ ς ό ρ ο υ ς ( ε φ ε ξ ή ς ο ι «Α ν α λ υ τ ι κ ο ί Ό ρ ο ι» ) π ο υ κ α θ ο ρ ί ζ ο υ ν τ ο υ ς ό ρ ο υ ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α κ ά θ ε ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ο υ τ η ς κ λ ή ρ ω σ η ς κ α ι τ η ς α ν ά δ ε ι ξ η ς ν ι κ η τ ώ ν σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς. Ο π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν ή τ ρ ί τ ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν α λ α μ β ά ν ε ι α π ό ε μ έ ν α τ η σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο μ ε δ ι κ ά τ ο υ έ ξ ο δ α α κ ρ ι β έ ς α ν τ ί γ ρ α φ ο τ ω ν ό ρ ω ν τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ό π ω ς α υ τ ο ί α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι π α ρ α κ ά τ ω. Ο ι ό ρ ο ι τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ έ χ ο υ ν α ν α ρ τ η θ ε ί σ τ ο ν ι σ τ ό τ ο π ο τ η ς W I N D www. w i n d. gr. H Ε τ α ι ρ ε ί α κ α ι η W I N D δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α τ ρ ο π ο π ο ι ο ύ ν μ ο ν ο μ ε ρ ώ ς τ ο υ ς π α ρ ό ν τ ε ς ό ρ ο υ ς κ α τ ά τ η ν α π ό λ υ τ η κ ρ ί σ η τ ο υ ς ν α π α ρ α τ ε ί ν ο υ ν, ν α μ ε ι ώ σ ο υ ν τ η δ ι ά ρ κ ε ι α ή κ α ι ν α μ α τ α ι ώ σ ο υ ν τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α θ ώ ς κ α ι ν α α λ λ ά ξ ο υ ν τ α δ ώ ρ α τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς γ ι α ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε λ ό γ ο κ α ι ο π ο τ ε δ ή π ο τ ε με δ η μ ο σ ί ε υ σ η σ τ ο ν δ ι κ τ υ α κ ό τ ό π ο τ η ς

4 W I N D w w w. w i n d. g r ( ε φ ε ξ ή ς «Δ ι κ τ υ α κ ό ς Τ ό π ο ς» ). Κ ά θ ε τ έ τ ο ι α μ ε τ α β ο λ ή θ α ε ί ν α ι δ ε σ μ ε υ τ ι κ ή γ ι α κ ά θ ε σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α. Η Ε τ α ι ρ ε ί α κ α ι η W I N D δ ε ν α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν ο π ο ι α δ ή π ο τ ε Ο Ρ Ο Ι 1. Η σ υ ν ο λ ι κ ή δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό 0 9 / 0 4 / μ έ χ ρ ι κ α ι τ η ν 2 6 / 0 4 / ( ε φ ε ξ ή ς η «Δ ι ά ρ κ ε ι α» ). 2. Δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α έ χ ο υ ν ο ι Π ε λ ά τ ε ς τ η ς W I N D ω ς ε ξ ή ς : 2. α. Τ ο δ ώ ρ ο έ π α θ λ ο ε ν ό ς ( 1 ) S o n y B l u e t o o t h H F M B H - 10, δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι ό λ ο ι ο ι π ε λ ά τ ε ς τ η ς W I N D π ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν ν έ α σ ύ ν δ ε σ η κ ι ν η τ ή ς γ ι α ι δ ι ώ τ ε ς κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς, σ ε 1 8 μ η ν α & 2 4 μ η ν α ε ί τ ε μ ε φ ο ρ η τ ό τ η τ α α π ό ά λ λ ο π ά ρ ο χ ο κ ι ν η τ ή ς σ ε σ υ μ β ό λ α ι ο κ ι ν η τ ή ς κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S o n y S m a r t p h o n e, ε ί τ ε μ ε μ ε τ α τ ρ ο π ή κ α ρ τ ο κ ι ν η τ ο ύ W I N D σ ε σ υ μ β ό λ α ι ο μ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S o n y S m a r t p h o n e, ε ί τ ε μ ε α ν α ν έ ω σ η τ ο υ σ υ μ β ο λ α ί ο υ τ ο υ ς κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S m a r t p h o n e τ η ς S o n y, ε ί τ ε μ ε α γ ο ρ ά λ ι α ν ι κ ή ς ε ν ό ς ε κ τ ω ν S o n y S m a r t p h o n e s. Ο ι σ υ σ κ ε υ έ ς π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α ε ί ν α ι ο ι : S o n y X p e r i a M C , S o n y X p e r i a M C W h i t e, S o n y X p e r i a SP C W h i t e, S o n y X p e r i a E 1 D u a l D B l a c k, S o n y X p e r i a E 1 D u a l D W h i t e. 2. β. Γ ι α τ ο δ ώ ρ ο έ π α θ λ ο ε ν ό ς ( 1 ) S o n y D V D P l a y e r D V P S R B, δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς έ χ ο υ ν ό λ ο ι ο ι π ε λ ά τ ε ς τ η ς W I N D π ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν ν έ α σ ύ ν δ ε σ η κ ι ν η τ ή ς γ ι α ι δ ι ώ τ ε ς κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς, σ ε 1 8 μ η ν α & 2 4 μ η ν α ε ί τ ε μ ε φ ο ρ η τ ό τ η τ α α π ό ά λ λ ο π ά ρ ο χ ο κ ι ν η τ ή ς σ ε σ υ μ β ό λ α ι ο κ ι ν η τ ή ς κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S o n y S m a r t p h o n e, ε ί τ ε μ ε μ ε τ α τ ρ ο π ή κ α ρ τ ο κ ι ν η τ ο ύ W I N D σ ε σ υ μ β ό λ α ι ο μ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S o n y S m a r t p h o n e, ε ί τ ε μ ε α ν α ν έ ω σ η τ ο υ σ υ μ β ο λ α ί ο υ τ ο υ ς κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν η

5 α γ ο ρ ά S m a r t p h o ne τ η ς S o n y, ε ί τ ε μ ε α γ ο ρ ά λ ι α ν ι κ ή ς ε ν ό ς ε κ τ ω ν S o n y S m a r t p h o n e s. Ο ι σ υ σ κ ε υ έ ς π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α ε ί ν α ι ο ι : S o n y X p e r i a Z C 6603 B l a c k, S o n y X p e r i a Z C W h i t e, S o n y X p e r i a Z U l t r a C B l a c k, S o n y X p e r i a Z 1 C o m p a c t D B l a c k 2. γ. Ε ί κ ο σ ι ( 2 0 ) τ υ χ ε ρ ο ί δ ι ε κ δ ι κ ο ύ ν τ α ε ξ ή ς δ ώ ρ α έ π α θ λ α : 5 S o n y S m a r t T V B r a v i a W 7, 5 C a m e r a D S C R X C E E 8, 5 S o n y V a i o, 5 S o n y P l a y s t a t i o n 3. Δ ι κ α ί ω μ α σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο ν δ ι α γ ω ν ι σ μ ό έ χ ο υ ν ό λ ο ι ο ι π α ρ α π ά ν ω π ε λ ά τ ε ς κ α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α π ο υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν ν έ α σ ύ ν δ ε σ η κ ι ν η τ ή ς γ ι α ι δ ι ώ τ ε ς κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς, σ ε 1 8 μ η ν α & 2 4 μ η ν α ε ί τ ε μ ε φ ο ρ η τ ό τ η τ α α π ό ά λ λ ο π ά ρ ο χ ο κ ι ν η τ ή ς σ ε σ υ μ β ό λ α ι ο κ ι ν η τ ή ς κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S o n y S m a r t p h o n e, ε ί τ ε μ ε μ ε τ α τ ρ ο π ή κ α ρ τ ο κ ι ν η τ ο ύ W I N D σ ε σ υ μ β ό λ α ι ο μ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S o n y S m a r t p h o n e, ε ί τ ε μ ε α ν α ν έ ω σ η τ ο υ σ υ μ β ο λ α ί ο υ τ ο υ ς κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά S m a r t p h o n e τ η ς S o n y, ε ί τ ε μ ε α γ ο ρ ά λ ι α ν ι κ ή ς ε ν ό ς ε κ τ ω ν S o n y S m a r t p h o n e s. Ο ι σ υ σ κ ε υ έ ς π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α ε ί ν α ι ο ι : S o n y X p e r i a M C B l a c k, S o n y X p e r i a M C W h i t e, S o n y X p e r i a SP C W h i t e, S o n y X p e r i a E 1 D u a l D B l a c k, S o n y X p e r i a E 1 D u a l D W h i t e, S o n y X p e r i a Z C B l a c k, S o n y X p e r i a Z C W h i t e, S o n y X p e r i a Z U l t r a C B l a c k, S o n y X p e r i a Z 1 C o m p a c t D B l a c k, S o n y X p e r i a Z 1 C o m p a c t D W h i t e, S o n y X p e r i a Z 1 C B l a c k 3. Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι σ τ ι ς ε τ α ι ρ ε ί ε ς «W I N D Ε Λ Λ Α Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Α. Ε. Β. Ε.», «W E S T», ε π ί σ η ς ο ι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι σ τ α κ α τ α σ τ ή μ α τ α W I N D, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι σ ύ ζ υ γ ο ι κ α ι ο ι σ υ γ γ ε ν ε ί ς α ' κ α ι β ' β α θ μ ο ύ α υ τ ώ ν. 4. Κ α τ ά τ ι ς η μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς Μ. Δ ε υ τ έ ρ α 1 4 / 0 4 / , Τ ρ ί τ η 2 4 / 1 2 / , Τ ρ ί τ η τ ο υ Π ά σ χ α 2 2 / 0 4 / κ α ι Δ ε υ τ έ ρ α

6 2 8 / 0 4 / , σ τ η ν έ δ ρ α τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς «W E S T» κ α ι μ ε β ά σ η τ ο σ ύ ν ο λ ο τ ω ν έ γ κ υ ρ ω ν σ υ μ μ ε τ ο χ ώ ν θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί κ λ ή ρ ω σ η μ ε π α ρ ο υ σ ί α Σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο υ, α π ό τ η ν ο π ο ί α θ α α ν α δ ε ι χ θ ο ύ ν 2 0 δ ι κ α ι ο ύ χ ο ι, ο ι ο π ο ί ο ι θ α ε ι δ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι μ ε β ά σ η τ η ν σ ε ι ρ ά τ η ς κ λ η ρ ώ σ ε ώ ς τ ο υ ς, σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ κ ά θ ε φ ο ρ ά κ ά π ο ι ο ς α π ό τ ο υ ς 2 0 ν ι κ η τ έ ς τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ε ι. Η W I N D δ ι α τ η ρ ε ί τ ο δ ι κ α ί ω μ α μ ε τ α β ο λ ή ς τ ο υ τ ό π ο υ κ α ι χ ρ ό ν ο υ δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ η ς κ λ ή ρ ω σ η ς, μ ε ν ε ό τ ε ρ η α ν ά ρ τ η σ η α ν α κ ο ί ν ω σ η ς σ τ ο Δ ι κ τ υ α κ ό τ η ς Τ ό π ο. 5. Μ ε τ ά τ η ν Κ λ ή ρ ω σ η κ α ι ε ν τ ό ς 6 0 η μ έ ρ ο υ α π ό α υ τ ή ν θ α ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι - α π ό ε ν τ ε τ α λ μ έ ν ο υ ς π ρ ο ς τ ο ύ τ ο σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς - ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α μ ε τ ο υ ς ν ι κ η τ έ ς σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό κ λ ή σ η ς M S I S D N, μ ε τ ο ν ο π ο ί ο έ λ α β α ν μ έ ρ ο ς σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι α ν α δ ε ί χ θ η κ α ν ν ι κ η τ έ ς, μ ε σ κ ο π ό τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η τ ο υ ς γ ι α τ ο ν τ ρ ό π ο π α ρ α λ α β ή ς τ ω ν δ ώ ρ ω ν, π ο υ α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι κ α τ ω τ έ ρ ω. Κ α τ ά τ η ν τ η λ ε φ ω ν ι κ ή ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α θ α ζ η τ ο ύ ν τ α ι α π ό τ ο υ ς ν ι κ η τ έ ς τ α π λ ή ρ η σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ ς ( ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο, π λ ή ρ η ς δ ι ε ύ θ υ ν σ η, κ. λ. π. ) γ ι α τ η ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ε ξ α κ ρ ί β ω σ η ς τ η ς τ α υ τ ο π ρ ο σ ω π ί α ς κ α τ ά τ η ν π α ρ ά δ ο σ η τ ω ν δ ώ ρ ω ν. Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ ο ν ι κ η τ ή ς ε ί ν α ι κ ά τ ο χ ο ς κ α ρ τ ο κ ι ν η τ ή ς τ η λ ε φ ω ν ί α ς θ α τ ο υ ζ η τ η θ ε ί ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ε ι ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν η κ λ ή σ η π ρ ο ς τ η ν W I N D, σ ε χ ρ ε ώ σ ι μ ο ν ο ύ μ ε ρ ο π ο υ θ α τ ο υ δ ο θ ε ί α π ό τ ο ν α ρ μ ό δ ι ο υ π ά λ λ η λ ο τ η ς W I N D, α π ό τ ο ν α ρ ι θ μ ό κ λ ή σ η ς μ ε τ ο ν ο π ο ί ο σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε σ τ ο ν δ ι α γ ω ν ι σ μ ό. 6. Τ α δ ώ ρ α ε ί ν α ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α, π ρ ο σ ω π ι κ ά κ α ι δ ε ν α ν τ α λ λ ά σ σ ο ν τ α ι ο ύ τ ε δ ύ ν α τ α ι ν α ζ η τ η θ ε ί η α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ ή τ ο υ ς μ ε ά λ λ α ή η ε ξ α ρ γ ύ ρ ω σ ή τ ο υ ς σ ε χ ρ ή μ α σ ε ο π ο ι α δ ή π ο τ ε τ ι μ ή. 7. Τ α δ ώ ρ α θ α α π ο σ τ έ λ λ ο ν τ α ι μ ε τ η ν ε τ α ι ρ ε ί α τ α χ υ μ ε τ α φ ο ρ ώ ν S P E E D E X. Ο ι ν ι κ η τ έ ς θ α π ρ έ π ε ι α π α ρ α ι τ ή τ ω ς κ α τ ά τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η / π α ρ α λ α β ή τ ο υ δ ώ ρ ο υ ν α υ π ο γ ρ ά φ ο υ ν σ χ ε τ ι κ ή δ ή λ ω σ η α π ο δ ο χ ή ς α υ τ ο ύ,

7 π ρ ο σ κ ο μ ί ζ ο ν τ α ς κ α ι ε π ι δ ε ι κ ν ύ ο ν τ α ς τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α ή τ ο δ ι α β α τ ή ρ ι ό τ ο υ ς κ α ι τ η ν κ ά ρ τ α S I M π ο υ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό κ λ ή σ η ς ( M S I S D N ), μ ε τ ο ν ο π ο ί ο σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι μ έ χ ρ ι τ η σ τ ι γ μ ή τ η ς κ λ ή ρ ω σ η ς κ α ι ν α μ η ν ο φ ε ί λ ο υ ν λ η ξ ι π ρ ό θ ε σ μ ο υ ς λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς τ ε λ ώ ν κ ι ν η τ ή ς τ η λ ε φ ω ν ί α ς π ρ ο ς τ η W I N D, γ ι α τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς έ χ ε ι π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ τ ι ς γ ρ α μ μ έ ς τ ο υ ς φ ρ α γ ή κ λ ή σ ε ω ν, ά λ λ ω ς χ ά ν ο υ ν τ ο δ ι κ α ί ω μ α σ τ ο δ ώ ρ ο π ο υ κ έ ρ δ ι σ α ν. 8. Ο π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε α π ό τ ο υ ς ν ι κ η τ έ ς σ ε ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε σ τ ά δ ι ο α κ ό μ α κ α ι α υ τ ό τ η ς α ξ ι ο π ο ί η σ η ς / π α ρ α λ α β ή ς τ ο υ δ ώ ρ ο υ, μ π ο ρ ε ί ν α α κ υ ρ ω θ ε ί γ ι α τ ο υ ς ε ξ ή ς λ ό γ ο υ ς : ( α ) σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ, γ ι α ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε λ ό γ ο δ ε ν υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ η σ χ ε τ ι κ ή δ ή λ ω σ η α ξ ι ο π ο ί η σ η ς / π α ρ α λ α β ή ς τ ο υ δ ώ ρ ο υ. ( β ) σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ, γ ι α ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε λ ό γ ο δ ε ν α π ο δ ε χ θ ε ί π λ ή ρ ω ς τ ο υ ς π α ρ ό ν τ ε ς ό ρ ο υ ς σ τ ο σ ύ ν ο λ ό τ ο υ ς, ο ι ο π ο ί ο ι θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ό λ ο ι ο υ σ ι ώ δ ε ι ς. ( γ ) σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ γ ι α ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε λ ό γ ο, η π ρ ο σ π ά θ ε ι α ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς μ ε τ ο ν ι κ η τ ή γ ι α τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η / π α ρ α λ α β ή τ ο υ δ ώ ρ ο υ α π ο β ε ί ά κ α ρ π η. ( δ ) σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ γ ι α ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε λ ό γ ο ο ν ι κ η τ ή ς δ ε ν π α ρ ο υ σ ι α σ θ ε ί ή π α ρ ο υ σ ι α σ θ ε ί κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν α σ τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η / π α ρ α λ α β ή τ ο υ δ ώ ρ ο υ. Σ ε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς ε ν ό ς ν ι κ η τ ή τ ο δ ι κ α ί ω μ ά τ ο υ σ τ ο δ ώ ρ ο τ ο α π ο κ τ ά ο α μ έ σ ω ς ε π ό μ ε ν ο ς α ν α π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό ς κ α τ ά χ ρ ο ν ι κ ή σ ε ι ρ ά σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς. 9. Κ α τ ά τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ι μ έ χ ρ ι τ η λ ή ξ η α υ τ ο ύ η W I N D δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι γ ι α σ κ ο π ο ύ ς δ ι α φ ή μ ι σ η ς. Ο ι τ ε λ ι κ ο ί α π ο δ έ κ τ ε ς τ ω ν Δ ώ ρ ω ν δ ε ν δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι ν α ε γ ε ί ρ ο υ ν κ α μ ί α α ξ ί ω σ η κ α τ ά

8 τ η ς ε τ α ι ρ ί α ς λ ό γ ω τ η ς χ ρ ή σ η ς α υ τ ώ ν γ ι α δ ι α φ η μ ι σ τ ι κ ο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς. 10. Μ ε τ ά τ η ν ε κ π ν ο ή τ η ς Δ ι ά ρ κ ε ι α ς τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ι τ η ς δ ι α ν ο μ ή ς τ ω ν Δ ώ ρ ω ν κ α τ ά τ α π ρ ο α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α, κ ά θ ε υ π ο χ ρ έ ω σ η τ η ς W I N D π α ύ ε ι ν α υ φ ί σ τ α τ α ι. Η W I N D δ ε θ α υ π έ χ ε ι ο ύ τ ε θ α α ν α λ ά β ε ι ο π ο ι α δ ή π ο τ ε υ π ο χ ρ έ ω σ η έ ν α ν τ ι τ ω ν Σ υ μ μ ε τ α σ χ ό ν τ ω ν. 11. Η W I N D δ ι α τ η ρ ε ί τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι τ α ο ν ό μ α τ α κ α ι ν α δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς, η χ η τ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς κ α ι μ α γ ν η τ ο σ κ ο π ή σ ε ι ς τ ω ν ν ι κ η τ ώ ν σ τ ο ν Δ ι κ τ υ α κ ό τ η ς Τ ό π ο www. w i n d. gr, σ ε ο π ο ι ο δ ή π o τ ε έ ν τ υ π ο τ η ς κ α θ ώ ς κ α ι ν α π ρ ο β ε ί σ ε δ ι α φ η μ ι σ τ ι κ ή ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η κ ά θ ε σ χ ε τ ι κ ο ύ γ ε γ ο ν ό τ ο ς, ό π ω ς τ η ς α ξ ι ο π ο ί η σ η ς τ ω ν Δ ώ ρ ω ν κ λ π. Ο ι ν ι κ η τ έ ς μ ε τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό, σ υ ν α ι ν ο ύ ν α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ α σ τ α α ν ω τ έ ρ ω χ ω ρ ί ς τ η ν κ α τ α β ο λ ή ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε α μ ο ι β ή ς ή α π ο ζ η μ ι ώ σ ε ω ς. Ο ι ν ι κ η τ έ ς μ ε τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό σ υ ν α ι ν ο ύ ν σ τ ο ό τ ι θ α ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α π α ρ ε υ ρ ε θ ο ύ ν σ ε δ ύ ο ( 2 ) ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ η ς W I N D μ έ σ α σ τ ο , ύ σ τ ε ρ α α π ό ε ι δ ο π ο ί η σ ή τ ο υ ς α π ό τ η ν W I N D. Ά ρ ν η σ η τ ω ν Ν ι κ η τ ώ ν ν α σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ ε σ χ ε τ ι κ ό δ ι α φ η μ ι σ τ ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α ή ά λ λ η α ν α κ ο ί ν ω σ η ή ά ρ ν η σ η ν α π α ρ ε υ ρ ε θ ο ύ ν σ τ ι ς π ι ο π ά ν ω ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς τ η ς W I N D, ή ά ρ ν η σ η ν α π ε ρ ι λ η φ θ ε ί τ ο ό ν ο μ ά τ ο υ ς σ ε κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι ς, ε φ ό σ ο ν κ λ η θ ο ύ ν γ ι α τ ο ύ τ ο, ν ο μ ι μ ο π ο ι ε ί τ η ν W I N D ν α α ρ ν η θ ε ί τ η χ ο ρ ή γ η σ η τ ο υ σ χ ε τ ι κ ο ύ Δ ώ ρ ο υ, ή ν α τ ο α ν α κ α λ έ σ ε ι. Τ α σ τ ο ι χ ε ί α ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν σ υ μ μ ε τ ε χ ό ν τ ω ν ε ν δ έ χ ε τ α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν α π ό τ ι ς τ ρ ί τ ε ς δ ι ο ρ γ α ν ώ τ ρ ι ε ς τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ε τ α ι ρ ε ί ε ς γ ι α σ κ ο π ο ύ ς ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ω ς τ ω ν υ π ο κ ε ι μ έ ν ω ν ή γ ι α π ρ ο β ο λ ή τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ κ α ι ν ι κ η τ ώ ν σ τ α Μ Μ Ε κ α ι ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς σ υ ν α ι ν ο ύ ν ε κ τ ω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν σ ε α υ τ ή τ η χ ρ ή σ η, χ ω ρ ί ς υ π ο χ ρ έ ω σ η γ ι α ά λ λ η ε ν η μ έ ρ ω σ η ή κ α τ α β ο λ ή ο π ο ι α σ δ ή π ο τ ε α π ο ζ η μ ί ω σ η ς

9 12. Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ ο ν δ ι α γ ω ν ι σ μ ό σ υ ν ι σ τ ά ρ η τ ή α π ο δ ο χ ή κ α ι σ υ ν α ί ν ε σ η τ ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ο ς τ ή ρ η σ η ς κ α ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ο υ α π ό τ η ν W I N D γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ, σ τ α π λ α ί σ ι α π ά ν τ ο τ ε τ η ς ι σ χ ύ ο υ σ α ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ν ο μ ο θ ε σ ί α ς γ ι α τ η ν π ρ ο σ τ α σ ί α δ ε δ ο μ έ ν ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ χ α ρ α κ τ ή ρ α, ω ς ε κ ά σ τ ο τ ε ι σ χ ύ ε ι. Ε ά ν, ο ι ν ι κ η τ έ ς δ ε ν ε π ι θ υ μ ο ύ ν τ η χ ρ ή σ η τ ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν τ ο υ ς σ τ ο ι χ ε ί ω ν, μ π ο ρ ο ύ ν ο π ο ι α δ ή π ο τ ε σ τ ι γ μ ή, ν α τ ο δ η λ ώ σ ο υ ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ώ ν τ α ς μ ε τ η ν W I N D, σ τ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η τ η ς Λ. Κ η φ ι σ ί α ς 6 6, Μ α ρ ο ύ σ ι, τ η λ Η W I N D θ ε ω ρ ε ί ό τ ι α υ τ ό ς π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ε ί ν α ι κ ά τ ο χ ο ς ή έ χ ε ι τ η ν ό μ ι μ η έ γ κ ρ ι σ η ή ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η τ ο υ κ α τ ό χ ο υ τ η ς S I M κ ά ρ τ α ς π ο υ α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό τ ο υ κ ι ν η τ ο ύ π ο υ έ λ α β ε μ έ ρ ο ς σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό. 14. Γ ι α τ η ν έ γ κ α ι ρ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α ό π ο ι ο ς ε ί ν α ι κ ά τ ω τ ω ν 1 8 ε τ ώ ν θ α π ρ έ π ε ι ν α δ ι α θ έ τ ε ι τ η ν έ γ γ ρ α φ η σ υ γ κ α τ ά θ ε σ η κ α ι α π ο δ ο χ ή τ ο υ α σ κ ο ύ ν τ ο ς τ η γ ο ν ι κ ή μ έ ρ ι μ ν α. Α ν κ ά π ο ι ο ς α π ό τ ο υ ς ν ι κ η τ έ ς τ ο υ δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ ε ί ν α ι κ ά τ ω τ ω ν 1 8 ε τ ώ ν, τ ο δ ώ ρ ο π ο υ έ χ ε ι κ ε ρ δ ί σ ε ι μ π ο ρ ε ί ν α τ ο π α ρ α λ ά β ε ι μ ό ν ο ο α σ κ ώ ν τ η ν γ ο ν ι κ ή μ έ ρ ι μ ν α α υ τ ο ύ. 15. Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι κ α ι σ υ ν ε π ά γ ε τ α ι τ η ν α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ η α π ο δ ο χ ή τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν α ν α λ υ τ ι κ ώ ν ό ρ ω ν. 16. Ο ι ό ρ ο ι τ ο υ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς θ α ε ί ν α ι α ν α ρ τ η μ έ ν ο ι κ α ι δ ι α ρ κ ώ ς ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ο ι κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ, σ τ ο ε π ί σ η μ ο w e b s i t e τ η ς W I N D www. w i n d. gr. Ο π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε Σ υ μ μ ε τ έ χ ω ν ή τ ρ ί τ ο ς δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ν α ε ν η μ ε ρ ώ ν ε τ α ι γ ι α τ ο υ ς ό ρ ο υ ς μ έ σ ω α υ τ ο ύ. 17. Ο π ο ι α δ ή π ο τ ε δ ι α φ ο ρ ά τ υ χ ό ν α ν α κ ύ ψ ε ι σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α κ α ι τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν Α ν α λ υ τ ι κ ώ ν Ό ρ ω ν θ α ε π ι λ ύ ε τ α ι α π ό τ ρ ι μ ε λ ή ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή ς ε π ι λ ο γ ή ς τ η ς W I N D. Η κ ρ ί σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς

10 σ τ ι ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α υ τ έ ς ε ί ν α ι δ ε σ μ ε υ τ ι κ ή γ ι α τ ο υ ς Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς. Σ ε π ί σ τ ω σ η τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω π ο υ δ ή λ ω σ ε ο ε μ φ α ν ι σ θ ε ί ς σ υ ν ε τ ά γ η η π α ρ ο ύ σ α π ρ ά ξ η σ ε π έ ν τ ε ( 5 ) φ ύ λ λ α γ ι α τ η ν ο π ο ί α ε ι σ π ρ ά χ θ η σ α ν γ ι α δ ι κ α ι ώ μ α τ ά μ ο υ μ ε Τ Α Χ Δ Ι Κ ε υ ρ ώ 4 4, 5 0 ε κ τ ω ν ο π ο ί ω ν ε υ ρ ώ 2, 8 3 γ ι α δ ι κ α ι ώ μ α τ α Ε Τ Α Α, ε υ ρ ώ 0, 5 0 γ ι α Τ Α Χ Δ Ι Κ, ε υ ρ ώ 4 1, 1 7 γ ι α κ α θ α ρ ή α μ ο ι β ή μ ο υ κ α ι γ ι α έ ν α ( 1 ) α ν τ ί γ ρ α φ ο Ε υ ρ ώ 2 5, 5 0 ε κ τ ω ν ο π ο ί ω ν ε υ ρ ώ 2, 5 5 γ ι α δ ι κ α ι ώ μ α τ α Ε Τ Α Α, ε υ ρ ώ 0, 5 0 γ ι α Τ Α Χ Δ Ι Κ κ α ι ε υ ρ ώ 2 2, 4 5 γ ι α κ α θ α ρ ή α μ ο ι β ή μ ο υ. Ε π ί τ η ς μ ε ι κ τ ή ς α μ ο ι β ή ς μ ο υ ε ι σ ε π ρ ά χ θ η Φ. Π. Α 2 3 % ε κ ε υ ρ ώ 1 5, 8 7 η ο π ο ί α α φ ο ύ α ν α γ ν ώ σ θ η κ ε δ υ ν α τ ά κ α ι κ α θ α ρ ά σ τ ο ν ε μ φ α ν ι σ θ έ ν τ α, β ε β α ι ώ θ η κ ε α π ό α υ τ ό ν κ α ι υ π ε γ ρ ά φ η α π ό α υ τ ό ν κ α ι ε μ έ ν α ν ό μ ι μ α ό π ω ς α κ ο λ ο υ θ ε ί. Ο Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Θ Ε Ι Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea.

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea. www.esto. gr kefalonitikanea.gr www.ithacanet.gr kefaloniaphotonews.gr www.esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» ἔστω info [at] esto.gr

Διαβάστε περισσότερα

η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π

η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π Α Ρ Η Θ Μ Ο : 6.405 Π Ρ Α Ξ Ζ Κ Α Σ Α Θ Δ Ζ Ο Ρ Ω Ν Γ Η Α Γ Ω Ν Η Μ Ο Τ η ε λ Π ά η ξ α ζ ή κ ε ξ α ζ η η ο ε ί θ ν ζ η κ ί α ( 2 1 ) η ν π κ ή λ α Ι ν π λ ί ν π ε κ έ ξ α Π α ξ α ζ θ ε π ή, η ν π έ η

Διαβάστε περισσότερα

. / :. 8, 20 2011 82 100 -.. 170. : (22710) 44330, 44331 : (22710) 44332 e-mail : epimelit@otenet.gr

. / :. 8, 20 2011 82 100 -.. 170. : (22710) 44330, 44331 : (22710) 44332 e-mail : epimelit@otenet.gr . / :. 8, 20 2011 82 100 -.. 170. : (22710) 44330, 44331 : (22710) 44332 e-mail : epimelit@otenet.gr : «PROJECT COMPAT»., 2011 1 : «PROJECT COMPAT». (www. chioschamber.gr ) PROJECT COMPAT 12.000,00, 16%.

Διαβάστε περισσότερα

Ε-1000 Ε-2300 Ε-45 ΝΙΟΒΗ Ε-38 Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014

Ε-1000 Ε-2300 Ε-45 ΝΙΟΒΗ Ε-38 Ε-22 ΑΡΤΕΜΙΣ. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014. Consectetuer RAL 5014 E-mail: @.gr www..gr το Το σύστηµα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ είναι σύστηµα της ελληνικής η δυνατότητα πολλών Το νέο ανοιγόµενο σύστηµα Η νέα µε την προσεγµένη κουφωµατα της στα κορυφαία της µέγιστο χρόνο ζωής του Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα

Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας για τη διαχείριση του ονόματός σας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ [.gr] (Για Νομικά & Φυσικά πρόσωπα) Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΓΛΥΠΤΟ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ. OC/02 ΖΑΛΟΓΓΟ Οπτικός ΟΛΥΜΠΙΑ- ΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ OC/05 110X80X25 98 ΨΥΧΙΚΟΥ TEL-NEANT OC/08

ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΓΛΥΠΤΟ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ. OC/02 ΖΑΛΟΓΓΟ Οπτικός ΟΛΥΜΠΙΑ- ΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ OC/05 110X80X25 98 ΨΥΧΙΚΟΥ TEL-NEANT OC/08 ΟΠΤΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ Όλα τα γλυπτά που έχουν αποτυπωθεί στους οπτικούς κρυστάλλους αποτελούν πιστές μικρογραφίες των πρωτότυπων γλυπτών υπό κλίμακα και συνοδεύονται από την περιγραφή του πρωτότυπου γλυπτού.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

ICE TECH ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ ψύξη MHXANEΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ...275-286 BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS...287-293 EΙΔΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ ΨΑΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ... 294-295 ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ... 295 ΨΥΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ... 296 ΨΥΓΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

GRIMALDI GROUP (NAPLES)

GRIMALDI GROUP (NAPLES) Liner Agents - Brokers - Freight Forwarders Head Office 11 Akti Miaouli, Piraeus, Greece (+30210) 4113 557 4170 443 4123 309 Web Site WWW. ALLALOUF. GR Fax (+30210) 4114 760 4171 756 4113 556 Address P.O.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Μπεκ σε μπεκ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ

Μπεκ σε μπεκ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΜΠΕΚ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑ Μπεκ σε μπεκ www.graco.be Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ Το μπεκ ψεκασμού επηρεάζει το περιθώριο κέρδους της εργασίας όπως και κάθε άλλο κομμάτι του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σίδερα ατμού Ατμοσταθμοί χωρίς boiler

Σίδερα ατμού Ατμοσταθμοί χωρίς boiler Σίδερα ατμού Ατμοσταθμοί χωρίς boiler Σίδερο ατμού ή ατμοσταθμός; Η μοναδική λύση: Ατμοσταθμός ΧΩΡΙΣ BOILER. Νέοι κόμπακτ ατμοσταθμοί TDS11..: Ο χρυσός συνδυασμός υψηλής απόδοσης ενός ατμοσταθμού και πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ GLOBAL WATER WE800+ Κατασκευαστής: Global Water, 11390 Amalgam Way, Gold River, CA 95670, ΗΠΑ Τύπος: WE800+ Σύστηµα µέτρησης και καταγραφής µετεωρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος

Λογισμικό. Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό Αντωνακάκης Αντώνιος Δήμος Ευάγγελος Χορόζογλου Γεώργιος Λογισμικό για το Σχολικό εργαστήριο Αντικείμενο: Λειτουργικά Συστήματα Λογισμικό συντήρησης και ασφάλειας Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος.

Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. Η παρακάτω επιστολή είναι για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στο καινούριο σχολικό έτος. ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Ξεκινούν από την 1 η Ιουνίου έως την 10 η του ίδιου μήνα. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εδομένου ότι για τα αναλώσιμα είδη απαιτείται χωριστό παραστατικό, δεν είναι εφικτό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρήσης 2014

Δημιουργία Χρήσης 2014 Δημιουργία Χρήσης 2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Πριν προχωρήσετε στην δημιουργία της νέας χρήσης του έτους 2014 ελέγξτε ότι έχετε εγκατεστημένες τις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών της Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πληροφόρηση

Τεχνολογική Πληροφόρηση Τεχνολογική Πληροφόρηση Κ. Αµπατζής, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συνήθως επιλύει ένα τεχνικό πρόβληµα Τεχνικό πρόβληµα: Πως µπορούν

Διαβάστε περισσότερα