ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ Αριθμός Απόφασης 8/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 8/2011 Θέμα :«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2011» Στην Τρίπολη, σήμερα την 6 η Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (παλαιό Δημαρχείο, Εθνικής Αντίστασης 43), η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / κατεπείγουσα έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν (ΦΕΚ 87 Α / ), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 8 μελών της Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα οκτώ (8 ) και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΠΟΝΤΕΣ Κανείς ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2. Σαββάκης Σάββα 3. Ταλούμης Κωνσταντίνος 4. Καρλής Γεώργιος 5. Εικοσιδέκα Μαρία 6. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 7. Μπισιούλης Ζαφείριος 8. Παπαδημητρίου Γεώργιος Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός. Παραβρέθηκε επίσης και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κ. Χιώτη Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2011» λέγει: Σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/12010 η Εκτελεστική Επιτροπή : - Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή. - Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος λέγει : Όπως γνωρίζετε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης στη συνεδρίασης της στις 14/2/2011, με την υπ αριθμ. 4/2011 απόφασή της είχε εισηγηθεί προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης τον συντονισμό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρίπολης. Για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ όψη : Α. Οι παρ.1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπου αναφέρεται : 1

2 1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη του προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού. B. Η περιπτ. δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/ όπου αναφέρεται ότι για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης για το έτος Το αναλυτικό προσχέδιο του προϋπολογισμού επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος έδωσε το λόγο στον ο Αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών του Δήμου Τρίπολης κ. Σάββα Σαββάκη, ο οποίος λέγει : Οι ψηφισθέντες προϋπολογισμοί του οικ.έτους 2010 των συνενωθέντων στο πλαίσο του Καλλικράτη δήμων, ανέρχονταν στο ύψος των ,23. Οι αντίστοιχοι απολογισμοί ανήλθαν στο ύψος των ,09. Επομένως οι εκτελέσεις των προϋπολογισμών είχαν κατά μέσο όρο απόκλιση της τάξεως του 40%.Ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2011 του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Τρίπολης, ανέρχεται σύμφωνα με το σχέδιο σε ,00. Επειδή στον προϋπολογισμό τέθηκε ποσό ,00 για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων( έσοδο και έξοδο ), που δεν είχε τεθεί στον περσινό προϋπολογισμό, τότε ο νέος προϋπολογισμός υπολείπεται κατά ( , ,00= , ,09) ,00 ευρώ ή 6,26%.Συνεπώς ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες που δόθηκαν με την υπ αριθμ. πρωτ. 3966/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ακολούθως ο κ. Σαββάκης ανέλυσε τα επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού και τεκμηρίωσε το αναγραφόμενο σε κάθε Κωδικό Αριθμό ποσό. Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών η εκτελεστική επιτροπή Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης,οικονομικού έτους 2011 το οποίο έχει ως ακολούθως : 2

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Οργανισμός ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΣΟΔΑ Κωδικόςl ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Περιγραφή ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 #0111# Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , ,00 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9- #0112# 20/1958,άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 9.555, ,00 #0113# Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0,00 0,00 #0114# Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την #0115# τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0,00 0,00 #0116# Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 #0117# Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 0,00 0,00 #0118# Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0,00 0,00 #0121# Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 0,00 0,00 #0122# Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , ,00 #0123# Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 #0124# Έσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν 998/79) 0,00 0,00 #0125# Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) , ,00 3

4 #0126# #0127# #0128# Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79) 0,00 0,00 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ) 0,00 0,00 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ) 0,00 0,00 #0129# Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0,00 0,00 #0211# Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , ,00 #0212# Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 #0213# Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 0,00 #0231# Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0,00 0,00 #0239# Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0,00 0,00 #0311# Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,00 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία #0312# (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0,00 0,00 # # Έσοδα από ανακύκλωση χαρτιού ,00 0,00 #0321# Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο , ,00 #0322# Τέλος ύδρευσης 0,00 0,00 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των #0323# υδροληπτών 0,00 0,00 #0324# Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0,00 0,00 #0331# Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 0,00 #0332# Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 0,00 0,00 #0341# Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 0,00 #0342# Τέλη χρήσεως υπονόμων 0,00 0,00 4

5 #0343# Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 0,00 #0411# Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 3.600, ,00 #0412# Δικαίωμα ενταφιασμού 0, ,00 #0413# Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 0,00 0,00 #0414# Τέλος ανακομιδής 0,00 0,00 #0415# Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 0,00 0,00 #0416# Δικαιώματα ιεροπραξιών 0,00 0,00 #0417# Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 0,00 #0421# Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 #0422# Λοιπά έσοδα σφαγείων 0,00 0,00 #0431# Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης 0,00 0,00 #0432# Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 0,00 0,00 #0433# Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή #0434# υπηρεσιών 2.255,00 0,00 #0441# Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , ,00 #0451# Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 858, ,00 #0452# Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , ,00 #0461# Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , ,00 #0462# Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , ,00 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν #0463# 1080/80,άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0,00 0,00 5

6 #0464# #0465# Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , ,00 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 0,00 0,00 #0466# Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν 995/79) 0,00 0,00 Τέλος οχημάτων επιβιβαζόμενων σε οχηματαγωγά πλοία #0467# (άρθρο 26 Ν 1828/89) 0,00 0,00 #0468# Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 568, ,00 #0469# Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) , ,00 # # Τέλη πολιτιστικών εκδηλώσεων , ,00 #0511# Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , ,00 #0512# Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , ,00 #0513# Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν 2214/94) 0,00 0,00 #0514# Λοιποί φόροι 0,00 0,00 #0521# Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) , ,00 #0522# Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 0,00 #0523# Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0,00 0,00 #0524# Λοιπές εισφορές 420,00 0,00 #0531# Λοιπές δυνητικές εισφορές 0,00 0,00 #0611# ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (αρθρο 25 Ν.1828/89) , ,00 #0612# ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 #0613# ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 #0614# ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) , ,00 6

7 #0615# # # ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000) , ,00 Επιχορήγηση προγράμματος πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων ΟΑΕΔ. 0, ,00 #0621# Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 0, ,00 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν #0711# 2115/93) 0,00 0,00 #0712# Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) 0,00 0,00 #0713# Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) , ,00 #0714# Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 846, ,00 #0715# Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , ,00 #0716# Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 36 Ν 2160/93) , ,00 #0717# Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 0,00 # # Εσοδα από τη συμμετοχή συνενοικιαστού στις δαπάνες κοινοχρήστων ακινήτου Μανιάτη(μίσθωση Δήμου). 287,12 0,00 # # Αδεια μουσικής 4.200, ,00 # # Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από το τέλος Ακίνητης Περιουσίας Τ.Α.Π. 0,00 0,00 # # Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης (Ν.3284/2004 & Ν.3838/2010) , ,00 # # Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω φοίτησης (Ν.3284/2004 & Ν.3838/2010) , ,00 # # Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης από ενηλικιωθέντες (Ν.3284/2004 & Ν.3838/2010). 0,00 0,00 # # Έσοδα από παράβολα για την απόκτηση Ελλην.Ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σύμφωνα με τις μεταβ.διατάξεις του άρ.24 Ν.3838/10(Ν.3284/04&Ν.3838/10). 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Τακτικών Εσόδων ,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ #1111# Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) 0,00 0,00 7

8 #1112# #1113# #1114# #1115# #1116# Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (άρθρο 2 Ν 2336/95) 0,00 0,00 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 Κ 0,00 0,00 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή(άρθρα ΚΒΠΝ) 0,00 0,00 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) , ,00 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 0,00 0,00 #1121# Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 #1122# Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 # # Επιχορήγηση για τη λειτουργία ΚΕΠ.(μισθωμα τεγεας) 3.163, ,00 # # Επιχορήγηση προσωπικού μερικής απασχόλησης , ,00 # # Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". 0,00 0,00 # # Επιχορήγηση ρύθμισης εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Π.Δ. 164/04). 0,00 0,00 # # ΚΑΠ για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 0,00 0,00 # # Κάλυψη δαπάνης πληρωμής συμβάσεων έργων ΚΕΠ. 0,00 0,00 # # Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ , ,00 Επιχ/ση από Υπ.Εσωτερικών για τη συνέχιση της 1ης φάσης # # του πιλοτικού προγ/τος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ". 0,00 0,00 # # Έκτακτη επιχ/ση κάλυψης λειτουργικών αναγκών ,85 0,00 #1212# από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 0,00 0,00 #1213# Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0,00 0,00 # # Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για παροχή τεχνικοοικονομικής βοήθειας στον Σύνδεσμο Μεθυδρίου και λοιπούς συνδέσμους 0, ,00 8

9 # # Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ) ,70 0,00 # # Επιχορήγηση ΓΓ για πολιτική προστασία ,35 0,00 # # Επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ. 0,00 0,00 # # Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την προμήθεια υλικού αντιμετώπισης του ιού της γρίπης. 0,00 0,00 # # Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" , ,26 #1311# Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , ,00 Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση χώρων κτιρίου Πνευματικού # # Κέντρου Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου αναβάθμιση δημοτικών γηπέδων Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου διανοίξεις δημοτικών οδών Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βαλτετσίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ολοκλήρωση εργασιών για αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιίας Δ.Ε. Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση δημοτικών χώρων Δ.Ε. Κορυθίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 9

10 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λεβιδίου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαντινείας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σκιρίτιδας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου αγροτικής οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου διαπλάτυνση δρόμων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση εγκαταστάσεων κοινής χρήσης Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) 6.000,00 # # Επιχορήγηση έργου κατασκευή μανδροτοίχων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου κατασκευή στεγάστρων Δ.Ε. Τεγέας (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιρίου Τσιχριτζή (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου ανάπλαση πλατείας συν/σμού # # Κολοκοτρώνη (ΣΑΤΑ 2011) ,00 10

11 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση νέας δημοτικής αγοράς (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου συντήρηση δημοτικών πάρκων Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου αποκ/ση πηγαδιού Πλατείας Αρέως (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση 'εργου συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου συντήρησης κτιρίων Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση έργου αντικατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση μελέτης σύνταξης πράξεων αναλογισμού Δ.Ε. Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) ,00 Επιχορήγηση μελέτης πολεοδομικών ρυθμίσεων σχεδίου πόλης Τρίπολης (ΣΑΤΑ 2011) 3.800,00 Επιχορήγηση έργου συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλάνθου (ΣΑΤΑ 2011) ,00 #1312# Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) ,00 #1314# ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ,66 #1319# Λοιπά ειδικά προγράμματα 0,00 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά #1321# προγράμματα 0,00 11

12 #1322# ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ,19 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση - διαμόρφωση των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ουάσιγκτον (ΕΤΕΡΠΣ) ,00 # # Επιχορήγηση έργου αναπλάσεις δημοτικών χώρων Δ.Δ. Αλωνίσταινας (ΕΤΕΡΠΣ) ,98 # # Επιχορήγηση έργου Μουσείο - αρχείο Αλέξανδρου Παπαναστασίου, κτιριακή αναδιαμόρφωση - επέκταση με προσθήκη και μουσειακή αναδιοργάνωση (ΥΠ.ΠΟ) ,24 # # Επιχορήγηση έργου διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή εξωτερικών χώρων υγιεινής, εργασίες που είναι αναγκαίες για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Λεβιδίου (Ο.Σ.Κ.) ,67 # # Επιχορήγηση για έργο συντήρηση & επισκευή εκτεταμένων ζημιών παλαιού Γυμνασίου Λεβιδίου ,30 #1323# Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε ,19 Επιχορήγηση για έργο διαδικτυακή πύλη Δήμου Τριπολης # # (ΕΣΠΑ) ,19 # # Επιχορήγηση έργου ανάπλαση πλατείας Πετρινού (ΕΣΠΑ) ,00 #1325# Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα 0,00 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη #1326# επενδυτικών δαπανών 0,00 0,00 #1327# Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0,00 0, ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ 1.000, ,00 Δωρεά από το ίδρυμα Αφοι Π. ΜΠΑΚΑΛΑ (για την Τοπική # # Κοινότητα Στενού) , ,71 # # Δωρεά από εταιρεία αιολικών πάρκων για ΔΕ Βαλτετσίου 5.000,00 #1421# Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 #1511# Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , ,00 #1512# Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , ,00 #1513# Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 0,00 0,00 12

13 #1514# #1515# Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 0,00 0,00 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 0,00 0,00 #1516# Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος #1517# προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 #1518# Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 # # Πρόστιμα του Νόμου 2323/95 0,00 0,00 # # Πρόστιμο απο παράνομη ρίψη μπαζών 0,00 0,00 # # Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης , ,00 # # Πρόστιμα ρύπανσης 0,00 0,00 # # Πρόστιμο 100% τέλους εκδιδομένων λογαριασμών 0,00 0,00 # # Πρόστιμα από Ελεγκτικό Συνέδριο. 0,00 0,00 # # Πρόστιμα ελεύθερης βοσκής. 0,00 0,00 # # Πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 0,00 0,00 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών # # (Ν. 1337/83) 0, ,00 #1521# Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 0,00 0,00 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων #1522# τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 0,00 0,00 #1611# Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή #1612# διακοινοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 #1613# Έσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 #1614# Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 0,00 13

14 #1615# #1616# #1617# #1618# Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26Ν1828/89) 0,00 0,00 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23Ν 2539/97) 0,00 0,00 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12Ν 2130/93) 1.350,00 0,00 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την μισθοδοσία ελεγκτών εσόδωνεξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν 1188/81) 0,00 0,00 # # Εσοδα απο πράξεις αναλογισμού διαφόρων οδών 0,00 0,00 #1621# Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν.2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/1999) 0,00 0,00 #1622# Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/1994) 0,00 0,00 #1623# Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 0,00 0,00 #1624# Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 0,00 0,00 #1625# Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/1989) 0,00 0,00 #1626# Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/1997) 0,00 0,00 #1627# Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/1993) 0,00 0,00 #1628# Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/1981) 0,00 0,00 #1629# Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 0,00 #1691# Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/1986) 0,00 0,00 #1692# Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν. 2508/97) 0,00 0,00 #1693# Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 # # Χαρτόσημο μισθωμάτων 6.355, ,93 # # Εσοδα από διάθεση συμβατικών τευχών δημοπράτησης. 0,00 0,00 14

15 # # Τέλος επανάχρησης κτιρίων (5%) 0,00 0,00 # # Εσοδα για την αποκατάσταση φθοράς φωτεινού σηματοδότη. 0,00 0,00 # # Εσοδα από μη αναζητήσεις απωλεσθέντων χρημάτων. 0,00 0,00 Εσοδα από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης στερεών # # αποβλήτων Ν.Αρκαδίας. 0,00 0,00 # # Έσοδα από ασφαλιστική αποζημίωση οχημάτων Δήμου 0, ,79 Γενικό Σύνολο Έκτακτων Εσόδων ,73 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ #2111# Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.546, ,53 #2112# Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , ,00 #2113# Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 0, ,00 #2114# Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 0,00 #2115# Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , ,00 #2116# Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 0,00 0,00 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης #2117# πολεοδομικών σχεδίων 1.188,29 0,00 # # Τέλη εκδιδομένων λογαριασμών , ,00 # # Τέλη παρεπιδημούντων , ,00 # # Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 411,00 411,00 # # Αδειες καταστημάτων 185,00 0,00 # # Αδεια μουσικής 0,00 0,00 # # Διαφημίσεις 295,10 0,00 15

16 # # Δικ βοσκής 0, ,70 # # Εσοδα λαικής αγοράς 36,00 0,00 # # Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 0,00 # # Μισθώματα , ,00 # # Παράνομη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 0,00 0,00 # # Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου οδών πλατειών κλπ 499,20 0,00 # # Τέλος λατομείων , ,00 # # Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,00 0,00 # # Τέλος πολεοδομικών παρεμβάσεων 0,00 0,00 # # Εσοδα απο τη συμμετοχή συνενοικιαστούστις δαπάνεςκοινοχρήστων ακινήτου Μανιάτη 416,27 0,00 # # Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης (75.382,50 έτους ,50 έτους 2006). 0,00 0,00 # # Έσοδα από ανακύκλωση χαρτιού ,00 0,00 # # Λοιπά έσοδα 9.807,00 0,00 # # Δωρεά 0,00 0,00 # # Επιστροφές χρημάτων 0,00 0,00 # # Εσοδα απο διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 0,00 # # Πρόστιμα του Νόμου 2323/95 0,00 0,00 # # Παραβάσεις Κ.Ο.Κ 5.090, ,00 # # Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 0,00 0,00 # # Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης 650, ,00 16

17 # # Πρόστιμα ρύπανσης 0,00 0,00 # # Εσοδα από πράξη αναλογισμού οδού Παπαρηγοπούλου. 0,00 0,00 # # Πρόστιμο 100% τέλους εκδιδομένων λογαριασμών 0,00 0,00 #2212# Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,23 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. #3111# Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 0,00 0,00 # # Δάνειο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (οφειλών ΠΟΕ). 0,00 0,00 # # Δάνειο για απαλλοτρίωση οικοπεδικής εκτάσεως βίλας Τουρκοβασίλη. 0,00 0,00 # # Δάνειο για την απαλλοτρίωση χώρου επέκτασης εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου. 0,00 0,00 # # Δάνειο για την κάλυψη ολοκλήρωσης συνεχιζόμενων μελετών Δημοτικής Ενότητας Τεγέας 0, ,00 # # Δάνειο για την κάλυψη δαπανών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. 0,00 0,00 #3211# Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 46,96 46,96 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 3.051, ,39 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ , ,81 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ , ,89 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 7.704, ,66 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 0, ,47 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΓΕΑΣ 8.507, ,91 # # ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ , ,10 17

18 # # ΑΡΔΕΥΣΗ Δ.Δ , ,53 #3214# Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 962,92 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΚΟΡΥΘΙΟΥ 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΛΕΒΙΔΙΟΥ 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΣΚΥΡΙΤΙΔΑΣ 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΤΕΓΕΑΣ 0,00 0,00 # # ΤΑΠ Δ.Ε ΦΑΛΑΝΘΟΥ 82,88 82,88 #3216# Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 110,00 100,00 #3217# Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 # # Τέλη εκδιδομένων λογαριασμών , ,44 # # Τέλη παρεπηδημούντων 0,00 0,00 # # Αδειες καταστημάτων 0,00 0,00 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων # # χώρων , ,85 # # Μισθώματα , ,50 # # Δικαίωμα βοσκής , ,28 # # Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 0,00 0,00 # # Τέλη διαφημίσεων. 0,00 0,00 18

19 # # Τέλη λατομείων , ,32 # # Εισπράξεις υπέρ τρίτων. 0,00 0,00 # # Τέλος πολεοδομικών παρεμβάσεων. 0,00 0,00 # # Πρόστιμα ρύπανσης 0,00 0,00 # # Αδεια μουσικής 0,00 0,00 # # Παράνομη κατάληψη Δημ.χώρων, πλατειών κ.λ.π , ,45 # # Εσοδα λαικής αγοράς , ,76 # # Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (αρ. 8 Ν. 1337/83) 0,00 0,00 # # Έσοδα από ανακύκλωση χαρτιού. 0,00 0,00 # # ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ , ,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ( άρθρο 2 Β.Δ.24/9- # # 20/58) 637, ,00 # # Λοιπά έσοδα ,18 0,00 # # Παραβάσεις Κ.Ο.Κ , ,19 # # Επιβολή προστίμου του Ν. 2323/95 (Υπαίθριο Εμπόριο) 0,00 0,00 # # Πρόστιμα εκ καταλογιστικών αποφάσεων διαφόρων αρχών , ,90 # # Πρόστιμα ρύπανσης 264,12 264,12 # # Χαρτόσημο μισθωμάτων , ,35 # # Πρόστιμο 100% τέλους εκδιδομένων λογαριασμών , ,15 # # Πρόστιμα ελευθέρας βοσκής , ,60 #3222# Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Εισπράξεων Δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε ,51 19

20 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ #4111# Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , ,00 #4112# Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 0, ,00 #4121# Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , ,00 #4122# Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , ,00 #4123# Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ , ,00 #4124# Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 8.428, ,00 #4131# Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , ,00 #4132# Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 #4141# Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , ,00 #4142# Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , ,00 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων #4211# προπληρωμής 5.097, ,00 #4212# Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 0, ,00 #4213# Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 3.959, ,00 #4214# Επιστροφή εν γένει χρημάτων 8.095, ,00 # # Επιστροφή ανταποδοτικών τελών σε αναπήρους κ.λ.π ,00 Επιστροφή ΤΑΠ για γεωργικές αποθήκες και στάβλους εντός # # οικισμού 5.000,00 Γενικό Σύνολο εισπράξεων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων ,00 20

21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ #5111# Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,75 #5121# Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,95 #5122# Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα ,83 Γενικό Σύνολο Χρηματικού Υπολοίπου ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τακτικά Έσοδα ,00 Έκτακτα Έσοδα ,73 Έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,23 Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε ,51 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων ,00 Χρηματικό υπόλοιπο ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 21

22 Σύνολο Τακτικών Εσόδων ,43 Σύνολο Έκτακτων Εσόδων ,04 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων ,00 Χρηματικό υπόλοιπο ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οργανισμός ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΞΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22

23 # # Τακτικές αποδοχές Νομικού Συμβούλου ,00 # # Κατ αποκοπή έξοδα κίνησης Νομικού Συμβούλου ,00 # # Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(ειδ.συμβούλων,ειδ.συνεργατών κ.λ.π.) ,00 # # Κατ, αποκοπή έξοδα κίνησης Υπαλλήλων ειδικών θέσεων [ ειδ.συμβούλων κ.λ.π] ,00 # # Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Νομικού Συμβούλου & υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 0,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικού ΤΣΜΕΔΕ ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ,00 # # Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (75%) ,71 # # Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (25%) ,90 # # Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 0,00 # # Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 # # Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 0,00 # # Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,00 # # Αμοιβές μεταφραστών 0,00 # # Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 # # Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 3.000,00 # # Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου ,00 # # Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ,00 23

24 # # Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) ,00 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ # # Ν2685/99) ,00 # # Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών ,00 Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές οργανικών θέσεων αιρετών # # (Δημάρχου,Αντιδημάρχων,Πρ.Δημ.Συμ/λίου) ,00 # # Λοιπές αμοιβές τρίτων. 0,00 # # Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές. 500,00 # # Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών. 0,00 # # Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού Συμβουλίου. 0,00 # # Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου ,00 # # Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 # # Δικαιώματα τρίτων (Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών & φόρων ,00 # # Εξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων. 0,00 # # Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ). 0,00 # # Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης. 0,00 # # Επίδομα ακρωτηριασμένων υπαλλήλων ,00 # # Εξοδα τρίτων. 0,00 # # Ταχυδρομικά Τέλη ,00 # # Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 # # Κινητή τηλεφωνία ,00 # # Λοιπές Επικοινωνίες 0,00 24

25 # # Λοιπά μισθώματα. 0,00 # # Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό, καθαριότητα ,00 # # Φόροι τόκων 1.000,00 # # Λοιποί φόροι ,00 # # Λοιποί φόροι και τέλη ,00 # # Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.500,00 # # Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Τουριστική # # προβολή Δήμου Τρίπολης) ,00 # # Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό. 0,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών # # προσώπων και αντιπροσωπειών ,00 # # Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ,00 # # Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ,00 # # Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (23ης Σεπτεμβρίου # # κ.λ.π.) ,00 # # Έξοδα αδελφοποιήσεων ,00 # # Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ,00 # # Συνδρομές internet 0,00 # # Λοιπές συνδρομές 3.000,00 # # Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 # # Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 0,00 25

26 # # # # Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 0,00 # # Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 # # Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 # # Τόκοι δανείων εσωτερικού ( δάνειο Επενδυτική) ,00 # # Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 # # Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 # # Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 # # Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 # # Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( δόση Επενδυτικής) ,00 # # Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 # # Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00 # # Τόκοι δανείων εσωτερικού ( τόκοι δάνειο probank - τπδ) ,00 # # Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 # # Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00 # # Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 0,00 # # Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 # # Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( δόση probank - τπδ) ,00 # # Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 # # Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (λειτουργικές δαπάνες) ,10 26

27 # # Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (αποζημίωση σχολικών τροχονόμων) ,00 # # Απόδοση σε α/θμια σχολική επιτροπή (λειτουργικές δαπάνες) ,95 # # Απόδοση σε β/θμια σχολική επιτροπή (λειτουργικές δαπάνες) ,95 # # Απόδοση σε α/θμια σχολική επιτροπή (σατα σχολείων) ,50 # # Απόδοση σε β/θμια σχολική επιτροπή (σατα σχολείων) ,50 # # Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,00 # # Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς ,00 # # Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 # # Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ,00 # # Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ,00 # # Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ. 0,00 # # Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. 0,00 # # Επιχορήγηση δημοτικού ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. 0,00 # # Επιχορήγηση Αθλητικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης. 0,00 # # Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης ,00 # # Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 1.040,00 # # Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ 0,00 # # Υποχρεωτική πληρωμή για μεταβίβαση στο Κ.Α.Π.Η.Δήμου Τριπόλεως πρίμ παραγ/τας των Υπαλλήλων του. 0,00 # # Υποχρεωτική πληρωμή για μεταβίβαση στη Δημοτική πρόνοια Δήμου Τριπόλεως πρίμ παραγ/τας των Υπαλλήλων της. 0,00 # # Απόδοση σε σχολικές επιτροπές (αποζημίωση σχολικών τροχονόμων). 0,00 27

28 # # Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Στερεών αποβλήτων Ν.Αρκαδίας ,44 # # Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Μεθυδρίου ,03 Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης Κοινοτήτων Παλαιόχουνης- # # Μαλλωτών 1.760,82 # # Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού ,89 # # Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 0,00 # # Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 0,00 # # Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 0,00 # # Υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΚΕΔΚΕ ,00 Υποχρεωτικές εισφορές Νομικού Συμβούλου υπέρ του Ταμείου # # Νομικών ,00 # # Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ ,00 # # Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Σκοπευτήριο Δήμου Τρίπολης. 0,00 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, # # καταστροφή αρουραίων και ακριδών 0,00 # # Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 0,00 # # Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία (1,5%) ,00 # # Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία (εσοδα Δήμου) ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους & σωματεία (πολιτιστικό # # τέλος) 0,00 # # Δαπάνες προγρ.σύμβασης με ΔΕΥΑΤ, για επέκταση δικτύου ύδρευσης ,00 Δαπάνες προγρ. σύμβασης με ΔΕΥΑΤ, για έργα αποστράγγισης - # # αποχέτευσης Περιφερειακής Οδού Τρίπολης ,00 # # Δαπάνες προγρ. σύμβασης με ΔΕΥΑΤ για έργα ύδρευσης ΔΕ Δήμου ,00 # # Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης με Κέντρο Καλλιτεχνικής Πράξης ,66 28

29 # # Επιχορήγηση Κοινωνικής Επιχείρησης Κέντρο Καλλιτεχνικής πράξης ,00 # # Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Υ.Δ.Η.Τ. 0,00 # # Επιχορήγηση Κ.Ε.ΔΗ.Τ ,00 # # Υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης υπέρ ανέργων τσιγγάνων. 0,00 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε # # τρίτους. 0,00 # # Εγγυήσεις ενοικίου 0,00 # # Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 0,00 # # Λοιπές εγγυήσεις 0,00 # # Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 # # Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 # # Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 # # Συμμετοχή σε Δημοτικές/Κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές). 0,00 # # Χρηματοδότηση Δ.Ε.Π.Ε ,00 # # Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 0,00 # # Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 0,00 # # Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,45 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ # # Τακτικές αποδοχές ,00 # # Κατ αποκοπή έξοδα κίνησης ,00 29

30 # # Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ,00 # # Αποζημίωση ληξιάρχου ,00 Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δημοτικού # # Συμβουλίου ,00 # # Εκλογικό Επίδομα. 0,00 Επίδομα σε υπαλλήλους που απασχολούνται στην εξυπηρέτηση # # υπηκόων τρίτων χωρών (1/3 εσόδων από παράβολα) 5.000,00 # # Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00 # # Τακτικές αποδοχές ,00 # # Κατ αποκοπή έξοδα κίνησης ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας (Τακτικών υπαλλήλων αορίστου # # χρόνου). 0,00 # # Τακτικές αποδοχές ,00 # # Κατ αποκοπή έξοδα κίνησης ,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και # # νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Κοινοτικών υπαλλήλων ,00 # # Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ επιδ. υπαλλήλων εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών (1/3 εσόδων από παράβολα). 500,00 # # Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ επιδ. υπαλλήλων εξυπηρέτησης υπηκόων τρίτων χωρών (1/3 εσόδων από παράβολα). 650,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) 6.000,00 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) ,00 30

31 # # Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ,00 # # Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 # # Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 400,00 # # Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 0,00 # # Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 0,00 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 # # ΠΔ 23/2002) 0,00 # # Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 # # Αμοιβές τεχνικών 0,00 # # Αμοιβές καλλιτεχνών 0,00 # # Αμοιβές λογιστών ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα # # του ελεύθερου επαγγελματία.( ΔΙΚΤΥΟ Η/Υ ,00 # # Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 0,00 # # Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 # # Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και # # κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0,00 # # Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 # # Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 # # Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.700,00 # # Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 # # Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 31

32 # # Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού # # εξοπλισμού 0,00 # # Λοιπά μισθώματα 0,00 # # Leasing εδαφικών εκτάσεων 0,00 # # Leasing κτιρίων 0,00 # # Leasing Μηχανημάτων 0,00 # # Leasing μεταφορικών μέσων 0,00 # # Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 # # Ασφάλιστρα ακινήτων 2.500,00 # # Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 # # Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 # # Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 # # Λοιπά ασφάλιστρα 0,00 # # Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων # # έργων) 5.000,00 # # Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 # # Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και # # λοιπού εξοπλισμού ,00 # # Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού ,00 # # Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 32

33 # # Άρδευση 0,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους # # υπηρεσίες. 0,00 # # Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000,00 # # Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 # # Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00 # # Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,00 # # Λοιποί φόροι 3.000,00 # # Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 # # Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 # # Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 300,00 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά # # διόδια κλπ) 0,00 # # Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 # # Μεταφορές προσώπων 0,00 # # Μεταφορές εν γένει 0,00 # # Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 800,00 # # Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 0,00 # # Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 # # Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 # # Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 # # Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 33

34 # # Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 0,00 # # Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 # # Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 0,00 # # Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 # # Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. # # εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 0,00 # # Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 0,00 # # Προμήθεια βιβλίων κλπ 7.000,00 # # Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 # # Προμήθεια εντύπων ,00 # # Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης ,00 # # Προμήθεια χάρτου πολλαπλών εκτυπώσεων ,00 # # Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,00 # # Εκτυπώσεις (φωτοτυπίες). 0,00 # # Εκδόσεις. 0,00 # # Βιβλιοδετήσεις ,00 # # Είδη κλινοστρωμνών 0,00 # # Είδη κατασκήνωσης 0,00 # # Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 # # Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 34

35 # # Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 0,00 # # Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 # # Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 # # Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 # # Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 0,00 # # Προμήθεια υγρών καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό ,00 # # Προμήθεια υγραερίου για θέρμανση & φωτισμό. 0,00 # # Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 0,00 # # Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 # # Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 # # Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00 # # Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 # # Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 # # Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 # # Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,00 # # Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 # # Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00 # # Υλικά φαρμακείου 0,00 # # Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 # # Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00 35

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα