Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α"

Transcript

1

2 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ.. 32 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ.. 90 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΓΟΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ 108 ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 114 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΕΤΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. 136 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 145 ΑΡΘΡΑ ΣΟΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ. 149 ΚΔΦΑΛΑΗΑ Δ ΒΗΒΛΗΑ 152 ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΔΟΓΝΧΝ (SCREENING) 161 Κεληξηθό θηίξην, δηνίθεζε θαη γξακκαηεία ηνπ ΗΤΠ Ννζνθνκείν Παίδσλ "Ώγία νθία" Σει.: (Κηίξην πχξνπ Ανμηάδε) Fax: Ώζήλα 3

3 4

4 Π ξ ό ι ν γ ν ο Σν Ελζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ παξέρεη εμεηδηθεπκέλν έξγν πξόιεςεο θαη δεκόζηαο πγείαο θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Βίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Εδησηηθνχ Αηθαίνπ πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη επνπηεχεηαη απφ απηφ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ην Π.Α. 867 / 1979 Έηνο ίδξπζεο: 1965 Ηδξπηήο: πχξνο Ανμηάδεο Πόξνη: ε ιεηηνπξγία θαη ην βαζηθφ έξγν ηνπ ΕΤΠ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ην ΕΤΠ εμαζθαιίδεη πξφζζεηνπο πφξνπο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο εζληθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο θαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή δσξεέο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή: νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο απνηειείηαη απφ 5 κέιε: ηξεηο επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, κε 5εηή ζεηεία, θαη δχν επηζηήκνλεοδηεπζπληέο Αηεπζχλζεσλ ή Σνκέσλ ηνπ ΕΤΠ, κε 2εηή ζεηεία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο γηα ιεηηνπξγηθά θαη επηζηεκνληθά δεηήκαηα Δπηζηεκνληθό πκβνύιην: απνηειείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο Αηεπζχλζεσλ θαη Σνκέσλ ηνπ ΕΤΠ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θξίζε θάζε επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΕΤΠ γλσκνδνηεί πξνο ηε Αηνηθνχζα Βπηηξνπή γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ΕΤΠ Δπηηξνπή Ηαηξηθήο Ζζηθήο: είλαη πεληακειήο θαη νξίδεηαη απφ ηε Α.Β. κε ηξηεηή ζεηεία εθηηκά ηελ εζηθή θαη δενληνινγηθή πιεπξά φισλ ησλ πξσηνθφιισλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξεπλαο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ΕΤΠ H δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ελζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλεη: α) εμεηδηθεπκέλν θιηληθν-εξγαζηεξηαθό έξγν κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή λνζεκάησλ κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο: πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ λενγέλλεησλ φιεο ηεο ρψξαο, θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, άιιεο γελεηηθέο παζήζεηο, δηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ ησλ νζηψλ, ελδνθξηληθά λνζήκαηα β) εμεηδηθεπκέλν έξγν θνηλσληθήο θαη αλαπηπμηαθήο παηδηαηξηθήο, ςπρηθήο πγείαο, πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο: εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ παηδηψλ ζηελ Βιιάδα, κειέηε θαη ππνζηήξημε ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, κειέηε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αγσγή θαη πξναγσγή πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, κειέηε θαη πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο ηνπ παηδηνχ, κειέηε νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, αλαπηπμηαθή παηδηαηξηθή, ζρνιηθή πγεία θαη πξναγσγή πγείαο ζηα ζρνιεία, πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη θνηλνηηθή αλάπηπμε, παηδηθή πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 5

5 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010 ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Ηαλνπάξηνο 2010 Μάηνο 2010 Πξφεδξνο : Ώ. Γηαλλνχιηα-Καξαληαλά, Ώλαπι. Καζεγ. Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Αληηπξφεδξνο : Γ. Παπαδφπνπινο, Παηδίαηξνο, Ώλ. Α/ληεο ΒΤ ζην Γελ. Ννο. Παίδσλ «Ώγία νθία» Μέιε : Ώ. Καιπίλε-Μαχξνπ, Ώλ. Καζ. Γελεηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Ώηθ. ψθνπ, Κνηλσληνιφγνο, Α/ληξηα Σνκέα Πξναγσγήο Τγείαο ζηα ρνιεία, Ε.Τ.Π. Υξ. Μεγγξέιε, ΐηνρεκηθφο, Α/ληξηα Α/λζεο ΐηνρεκηθψλ Βξγαζηεξίσλ Ηνύληνο 2010 Γεθέκβξηνο 2010 Πξφεδξνο : Υξ. Μεγγξέιε, ΐηνρεκηθφο, Α/ληξηα Α/λζεο ΐηνρεκηθψλ Βξγαζηεξίσλ Αληηπξφεδξνο : Γ. Φαξκαθίδεο, Γπλαηθνιφγνο Αηεπζπληήο 6 εο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο Ννζ/κείνπ «Μαξίθα Διηάδε» Μέιε : Π. Παπαδφπνπινο, Οηθνλνκνιφγνο, Τπνςήθηνο Αηδάθησξ Παλ/κηνπ Ώζελψλ Π.Γ. Παλαγησηφπνπινο, Κνηλσληνιφγνο, Παλεπηζηεκηαθφο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ π. αιβάλνο, Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ΗΤΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Έσο Μάην 2010 ΐ. πξηνπνχινπ, Καζεγήηξηα Παλ. Ώζελψλ, Λνηκσμηνιφγνο Γ. Κνηηαξίδε, Κνηλσληνιφγνο Υ. Πνιίηεο, Ννκηθφο Ώηθ.ψθνπ, Κνηλσληνιφγνο Ε. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ, Παηδίαηξνο Από Ννέκβξην 2010 Ε. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ, Παηδίαηξνο. Νάθνπ, Παηδίαηξνο Β. Παπαεπαγγέινπ, Αηθεγφξνο Β. Καλαβάθεο, Καζεγεηήο Γελεηηθήο Παλ/κηνπ Ώζελψλ Μ. Φξαγθάθε, Ώηκαηνιφγνο, Πξφεδξνο ηνπ Α.. ηνπ Ννζ. Παίδσλ «Ώγι. Κπξηαθνχ» 6

6 ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΏΕΑΕΏΣΡΕΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΣΟΜΔΗ Η.Τ.Π. ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΦΤΥΕΏΣΡΕΚΔ (αλελεξγφο) ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΦΤΥΕΚΔ ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΡΟΝΟΕΏ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ (Κέληξν ΚαΠα) ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΓΒΝΒΣΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΒΝΑΟΓΒΝΧΝ ΜΒΣΏΐΟΛΕΚΧΝ ΝΟΔΜΏΣΧΝ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΐΕΟΥΔΜΕΚΧΝ ΒΡΒΤΝΧΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΐΕΟΥΔΜΕΚΧΝ ΒΡΓΏΣΔΡΕΧΝ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΒΝΓΤΜΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΚΤΣΣΏΡΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΚΏΕ ΑΕΏΦΧΣΕΔ ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ-ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη Δηεπζύλζεηο θαη Τνκείο βαζίδεηαη ζηε ζεηξά ηεο αξρηθήο ζεζκνζέηεζεο ή ηεο θαηνπηλήο δεκηνπξγίαο ηνπο 7

7 Π Ρ Ο Χ Π Η Κ Ο Η.Τ.Π Α. Με ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Ηαηξνί Ώλησληάδνπ Κνπκάηνπ Ε., Παηδίαηξνο Ώλαπηπμηαθή Παηδίαηξνο,Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ ΐνζθάθε Βηξ., Παηδίαηξνο Αξ. Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Γπθηνδήκνπ Καξαγηψξγε Γ., Παηδίαηξνο, Κιηληθή Γελεηίζηξηα ΝηθνιαΎδεο Γ., Φπρίαηξνο MD, MA (KCL-UoLondon), MSc (UoScheffield),Αξ. Παλ/κίνπ Παηξψλ Ξεθαιάθε Ώδ., Παηδίαηξνο Πήηεξζελ Μηρ. (Petersen M.) Κιηληθφο Γελεηηζηήο, Ph.D. - DMSc Παλ/κίνπ Κνπεγράγεο. Πξαζνχιε Ώι., Παηδίαηξνο νχιπε Κι., Παηδίαηξνο Βλδνθξηλνιφγνο - Τγηεηλνιφγνο, Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ, Ώκ. Βπηθ. Καζεγ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Βηνιόγνη Γξεγνξηάδνπ Μ., Μνξηαθή ΐηνιφγνο Αεκεηξίνπ Β. Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Μαπξίδνπ Β DEA Παλ/κίνπ Grenoble, Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. αξξή Ώηθ., ΐηνιφγνο Κπηηαξνγελεηίζηξηα Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Βηνρεκηθνί Ώζαλαζνπνχινπ Β., Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. Γθηξγθηλνχδεο Π. Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. Μεγγξέιε Υξ., MSc Παλ/κίνπ Strathclyde Γιαζθψβεο, Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. Μηρειαθάθε Βι., Ph.D. Παλ/κίνπ Λνλδίλνπ Υεκηθόο ΜσξαΎηνπ Μ., Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Κιηλ. Γηαηξνθνιόγνο-Γηαηηνιόγνο αξπαιέδνπ Ώ. MSc Εαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ ηαηηζηηθόο Μνλφπνιεο Ε. MSc ηαηηζηηθήο Οηθνλνκηθνχ Παλ/κίνπ Ώζελψλ Φπρνιόγνη Γεσξγνχδε Βι. Κιηληθή ςπρνιφγνο, DEA, Παλ/κίνπ Παξηζίσλ DESS Εαθψβνπ Κ., Τπνςήθηνο Αξ.Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο, Πάληεην Παλ/κην Λακπίδε Ώ. Πεηξνπιάθε Κπξ., Πεηξακαηηθή ςπρνιφγνο, Αξ. Παλ/κίνπ Κξήηεο Υαηδεληθνιάνπ Κ., Ώλαπηπμηαθή ςπρνιφγνο, PhD Παλ/κίνπ Reading Κνηλσληνιόγνη Δγθιεκαηνιόγνη Φεξέηε Βηξ., Κνηλσληνιφγνο- Βγθιεκαηνιφγνο BSc. MA Eγθιεκαηνινγίαο, Παλ/κίνπ Keele, Crim ψθνπ Ώηθ., Κνηλσληνιφγνο (έσο 30/4/2010) Αλζξσπνιόγνη Μπάδα Δι., Ph.D. Πνιηηηζκηθήο Ώλζξσπνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Napier Βδηκβνχξγν 8

8 Οηθνλνκνιόγνη αιβάλνο π., ηαζφπνπινο Π. (έσο 7/2010) Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί Γνιψηα Ώηθ. θνπκπνπξδή Ώγγ. ηαπξηαλάθε Μεη. Βηβιηνζεθνλόκνο Μηκή Ώηθ. Ννζειεύηξηα ΐίλην Γεσξγία Σερλνιόγνη Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ ΐαζηιάθνο Αεκήηξηνο Γεσξγαθνπνχινπ Ώηθαηεξίλε Γθηψλε ΐαζηιηθή, MSc. Βθαξκνγέο ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Εαηξηθή Αηαηκεκαηηθφ ηκήκαηνο ΐηνινγίαο θαη Εαηξηθήο ρνιήο Παλ. Ώζελψλ Γνπλαξνπνχινπ Μαξία Αειεγηάλλε (εκηαπαζρφιεζε) Καινγεξάθνπ Μαξία Λεπηνθαξίδνπ Πελειφπε Μέξνπ Κσλζηαληίλα Πεηξνκαλσιάθε Βηξήλε Πνχιηα Βπζηαζία Παξαζθεπαζηέο ΐαληθηψηε Νίθε Ααθνπηξνχ νθία Γφξγηα Βιέλε Κνπηζνχθνπ Κπξηαθή Μάλζνπ ηέιια Παληειηά Βπζπκία Σδηάλνπ Αήκεηξα Πξνγξακκαηηζηήο Γνιψηαο Γ. Γηεθπεξαησηέο Αληρλ. Πξ. Νενγλώλ Αξεκέηζηθα Γθνπδνχλα Παλαγηψηα Κσλζηαληαθνπνχινπ- Ρέππα Παλαγηψηα Λνπινπδάθε Ώγγειηθή Σαζζνπνχινπ Καιιηφπε 9

9 Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό Γηαλλαθνχ Ώζπαζία, Γξακκαηέαο E (έσο 11/2010) Κνιπβά Βιηζάβεη, Γξακκαηέαο Αηνίθεζεο (έσο 7/2010) Κφηζαινο Παλαγηψηεο, Ώγνξέο Πξνκήζεηεο, Λνγηζηήξην Πνιίηε Φσηεηλή, Γξακκαηέαο Α/λζεο Φπρηθήο Τγείαο & Κνηλσληθήο Πξφλνηαο νχιε Ώληηγφλε, Γξακκαηέαο Α/λζεο Κνηλσληθήο Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο νθηαλνχ Λαζθαξίλα, Γξακκαηεία (έσο 5/2010) ηακάηε Άλλα, Γξακκαηεία Βνεζεηηθό πξνζσπηθό Θενδσξφπνπινο πχξνο, νδεγφο Κνπηζνκπίλα Βπζηαζία, θαζαξηφηεηα Νηαξληάλε ΐάτα, θαζαξηφηεηα Α.- Με ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ηαηξνί νθηαλνχ Ώηθ., Παηδίαηξνο Βηνιόγνη Κφθνηαο Υαξ., Αξ. Μνξηαθήο Γελεηηθήο Ώλζξψπνπ, Εαηξηθή ρνιή Παλ/κίνπ Ώζελψλ Βηνρεκηθνί Πιαηήο Α. Ph.D. Παλ/κίνπ Imperial College of Science, Technology and Medicine MSc Παλ/κίνπ Imperial College of Science, Technology and Medicine ηαηηζηηθόο Γαξφθσζηα Φ., ηαηηζηηθφο Φπρνιόγνη Καξβέιε ΐαζηιηθή Νηηλαπφγηαο Ώζ. Σζηξηγψηε Ώλησλία Κνηλσληνιόγνη Δγθιεκαηνιόγνη αιβάλνπ Ώ., Βπηθνηλσληνιφγνο Κνηλσληνιφγνο ΜΏ Οηθνλνκνιόγνη Ρεθιείηεο Ώιέμ., Οηθνλνκνιφγνο Λνγηζηήο 10

10 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ / ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ηειέρσζε - Αλησληάδνπ- Κνπκάηνπ Ησάλλα - παηδίαηξνο, αλαπηπμηαθή παηδίαηξνο, Γ/ληξηα Γηεχζπλζεο - Ξεθαιάθε Αδακαληία - παηδίαηξνο - Πξαζνχιε Αιεμία παηδίαηξνο - νθηαλνχ Κάηηα - παηδίαηξνο - Ενιψηα Καηεξίλα-Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο - Λακπίδε Άλλα-Φπρνιφγνο - Γεσξγνχδε Νέιιε- θιηληθή ςπρνιφγνο - Μπάδα Ζιέθηξα- Πνιηηηζκηθή αλζξσπνιφγνο πλεξγάηεο Γηεύζπλζεο - Αλησλνπνχινπ Διέλε, παηδίαηξνο, Γ/ληξηα Δ..Τ - Γάθε Διέλε, παηδίαηξνο - Γνπγαιή Αλαζηαζία, εηδηθεπφκελε παηδνςπρίαηξνο - Ζιηνδξνκίηε Εσή, παηδίαηξνο, ιέθηνξαο Παλ.Αζήλαο - Σδίλε Διέλε, παηδίαηξνο - Μαπξίθα Γηψηα, επηζθέπηξηα πγείαο Φνξείο επζύλεο - Κέληξν Τγείαο Παηδηνύ Καηζαξηαλήο (βι. απνινγηζκφ) 11

11 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Βξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 2. Ώλαθνηλψζεηο 3. Βθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4. Βθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο 5. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 6. Κέληξν Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Καηζαξηαλήο 7. Ώπνινγηζκφο Δ. Μπάδα 12

12 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1) ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Σνκέαο Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Σνκέαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ώ.27 2) H ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΒΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΑ (PHIME) Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.9 4) ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΝΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΑΓΥΟ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΟΝΔΧΝ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΑ ΔΚΘΔΖ Δ ΜΔΣΡΗΧ ΑΤΞΖΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΜΔΘΤΛΗΚΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Δ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΒΡΔΦΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο. Ώ ) ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΟΝΗΓΗΧΝ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ

13 ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Σνκέαο Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Σνκέαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ώ.27 Πεξίιεςε : Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Καηζαξηαλήο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ην ΕΤΠ θαη ην Αήκν Καηζαξηαλήο θαη απνηειεί πιαίζην εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. ηφρνο είλαη ε επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε ηππνπνίεζή ηεο ζηελ Βιιάδα θαη ε ελζσκάησζε ηεο αλαπηπμηαθήο παηδηαηξηθήο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Βπίζεο ε πξνηππνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλιεηηνπξγίαο θνξέα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε Σν Ε.Τ.Π. έρεη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ Κέληξνπ θαη ν Αήκνο Καηζαξηαλήο ηε ιεηηνπξγηθή. Τπεχζπλε : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. πλεξγάηεο : Γνιψηα Κ., Λακπίδε Ώ. Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ : Ξεθαιάθε Ώ., παηδίαηξνο, Πξαζνχιε Ώι., παηδίαηξνο, Σδίλε Β., παηδίαηξνο, Μαπξίθα Γ., επηζθ. Τγείαο Άιιν πξνζσπηθφ : Μπφκπνξε Μ., γξακκαηέαο (Αήκνο Καηζαξηαλήο) Φνξείο ρξεκαηνδφηεζεο : Αήκνο Καηζαξηαλήο Ζκεξνκελία έλαξμεο : 11/1992 Απνινγηζκφο : Βιέπε απνινγηζκό Κέληξνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ Καηζαξηαλήο. 14

14 H ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΒΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο /Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο Ώ 4.12 Ζ κειέηε απνηειεί κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πλεξγαηηθνχ Πξσηνθφιινπ PHIME Public Health Impact of Mixed Exposure in Susceptible Population :WP I:3 Child neurodevelopment among residents in the Mediterranean coastal regions of Italy, Slovenia, Croatia and Greece: the role of environmental exposure to heavy metals Πεξίιεςε: Δ ελδνκήηξηα έθζεζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα MeHg απφ ηελ θαηαλάισζε ςαξηψλ πξνθαιεί βιάβεο ζηνλ εκβξπηθφ εγθέθαιν κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά. Δ έιιεηςε ζπκθσλίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο ελδνκήηξηαο έθζεζεο ζε κεηξίσο απμεκέλα επίπεδα MeHg κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζρεδηάζηεθε κηα θνηλή επηδεκηνινγηθή κειέηε ζε λεζηά ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ θαη ζε ηξεηο πεξηνρέο ηεο ΐφξεηαο Ώδξηαηηθήο, φιεο κε απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ πδξάξγπξν. ηφρνη ηεο δηθή καο ζπκκεηνρήο είλαη: α) λα δηαπηζησζεί εάλ ε ελδνκήηξηα έθζεζε ζε MeHg ζην βαζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ λεζηψλ ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ δεκηνπξγεί λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζηα παηδηά, β) λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηεο θαηαλάισζεο ςαξηψλ θαη άιισλ ηξνθψλ ζην θνξηίν ηνπ νξγαληζκνχ κε MeHg θαη λα δηεξεπλεζνχλ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο θαη γ) λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε απηά ησλ κειεηψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ παξάιιεια ζηε ΐφξεηα Ώδξηαηηθή. Τπεχζπλε : Ώλησληάδνπ- Κνπκάηνπ Ε. Δξεπλεηέο : Νάθνπ., αξαθίδνπ Γ., Ώλησλνπνχινπ Β., Πξαζνχιε Ώ., νθηαλνχ Κ. Ζκεξνκελία έγθξηζεο : 28/6/06 Ζκεξνκελία έλαξμεο : 09/06 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 4 ρξφληα Απνινγηζκφο : 1. ην ηέινο επηεκβξίνπ 2010 νινθιεξψζεθε ε δεχηεξε θαη ηειηθή θάζε ηεο κειέηεο (αλαπηπμηαθή αμηνινγεζε ησλ παηδηψλ ζε ειηθία 18 κελψλ κε ηε ρξήζε ηεο αλαπηπμηαθήο δνθηκαζίαο Bayley III). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έγηλαλ 13 ηαμίδηα ζηα λεζηά ηεο κειέηεο θαη αμηνινγήζεθαλ 81 παηδηά ζηα ηνπηθά λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία. 2. Σν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ππνινγίδεηαη ζην 22% θαη νθείιεηαη θπξίσο ζε άξλεζε ησλ γνληψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεχηεξε θαη ηειηθή θάζε ή ζε κεηαθίλεζή ηνπο εθηφο ησλ λνκψλ. 3. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο επηζηεκνληθήο νκάδαο ζηελ Ώζήλα θαη ζην εμσηεξηθφ (Ώζήλα Μάξηηνο 2010, Σεξγέζηε επηέκβξηνο 2010). 4. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ IΤΠ, κε ζθνπφ λα ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ επξεκάησλ ηεο Βιιεληθήο ζεηξάο. 5. Eγθξίζεθε ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν κε ζέκα : «Ώιιειεπίδξαζε γνληδίσλ- πεξηβάιινληνο. Ο ξφινο ηνπ γελεηηθνχ πνιπκνξθηζκνχ ζηελ ηνμηθφηεηα ηνπ πδξαξγχξνπ». Σν πξσηφθνιιν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ αίκαηνο απφ ηνλ νκθάιην ιψξν, πνπ είραλ ιεθζεί ζηελ αξρηθή ζπιινγή. Δ αλάιπζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζην αίκα ησλ κεηέξσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζπγθαηάζεζε, ζε εξγαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ Lund, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο Karin Broberg. 6. Ξεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ επη ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ αμηνινγήζεσλ. 15

15 ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.9 Πεξίιεςε : ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη έλα πνζνζηφ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλά 20-50% αλάινγα κε ην βάξνο γέλλεζεο, πνπ θάλεη απαξαίηεηε ηε παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε ζρνιηθή ειηθία Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο. Δ πξνέιεπζή ηνπο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθξηβψο αιιά πηζηεχεηαη φηη ζπκκεηέρνπλ δπζθνιίεο γλσζηηθέο, νπηηθνθηλεηηθέο, νπηηθνρσξηθέο, κλήκεο, ιεθηηθέο, θαη ελδερνκέλσο άιιεο πνπ πξνο ην παξφλ είλαη άγλσζηεο. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε ιεπηνκεξήο εθηίκεζε ησλ πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλψλ πνπ λνζειεχζεθαλ ζηε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλψλ ζηελ ειηθία ησλ 8 ρξφλσλ κε ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή δηαηαξαρέο πνπ δελ είραλ αληρλεπηεί ή δελ ππήξραλ ζε πξνεγνχκελεο ειηθίεο θαζψο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τπεχζπλνη : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε., Ώλαγλσζηάθνπ Μ. Δξεπλεηέο: Μπνχδα Β., Νενγλνιφγνο, Νέιιαο Δ., Βθπαηδεπηηθφο-ρνιηθφο Φπρνιφγνο Ώλαηνιίηνπ Φ., Νενγλνιφγνο, Πξαζνχιε Ώ., Παηδίαηξνο ηαηηζηηθή αλάιπζε- επεμεξγαζία: αξαθίδνπ Γ., ηαηηζηηθνιφγνο πκκεηέρνληεο θνξείο : Ελζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ-Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο θαη Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ώγία νθία»-ΐ Μνλάδα Βληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ Ζκ. έγθξηζεο : 18/12/06 Ζκ. έλαξμεο : Ννέκβξεο 2006 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 5 ρξφληα Ώπνινγηζκφο: To 2010 εθηηκήζεθαλ ηα παηδηά ηεο κειέηεο κε ηα εξσηεκαηνιφγηα CBCL θαη TRF ηνπ Achenbach θαζψο θαη κε ηηο δνθηκαζίεο WISC-III θαη ην Bender gestalt test. 16

16 ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.11 Πεξίιεςε : ρεδηάζηεθε πξσηφθνιιν παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ κε ΐΓ < 1500 γξ. ή κε πεξηγελλεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ ειηθία ησλ 4 ρξφλσλ. ηφρνο είλαη ε πξφιεςε επίσλ λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ φπσο θαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη ηεξάζηην πξφβιεκα γη απηά ηα παηδηά. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά εμεηάδνληαη κε δνκεκέλα εξγαιεία λεπξνινγηθά, αλαπηπμηαθά θαη εξγνζεξαπεπηηθά. Οη δπζθνιίεο ηνπο θξνληίδνληαη αλάινγα. Τπεχζπλνη : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε., Ξάλζνπ Μ., Ώλαγλσζηάθνπ Μ. πλεξγάηεο : Μπνχδα Β., Πξαζνχιε Ώ., Βπαγγειίνπ Μ. πλεξγαηηθνί θνξείο : ΐ ΜΒΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Ώγία νθία Ζκεξ. Έγθξηζεο : 29/1/07 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 5 ρξφληα Απνινγηζκφο : Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ έρεη εθαξκνζζεί σο πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο παξνρήο ππεξεζίαο απφ ην 2002 έσο θαη ζήκεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 αμηνινγήζεθαλ ηα παηδηά ηεο κειέηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηε θξνληίδα ηνπο. 17

17 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΝΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΑΓΥΟ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΟΝΔΧΝ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο /Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.13 Πεξίιεςε : θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε άγρνπο, θαηάζιηςεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο γνλέσλ απηηζηηθψλ λεπίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ, ηνλ επξχηεξν θαηλφηππν ηνπ απηηζκνχ-εθφζνλ απηφο αλεπξίζθεηαη ζηνπο γνλείο- θαζψο θαη λνεηηθφ δπλακηθφ ησλ γνλέσλ, κε ηελ αλάπηπμε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζηνπο γνλείο θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ ειηθίαο 2,5-3,5 εηψλ (30-42 κελψλ ) πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην ηαηξείν Αηάρπησλ Ώλαπηπμηαθψλ Αηαηαξαρψλ ηεο ΐ Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. ηε κειέηε ζα ζπκκεηάζρνπλ νη γνλείο 80 πεξίπνπ παηδηψλ, άξα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ γνλέσλ ζα είλαη πεξίπνπ 160. Τπεχζπλνη : Ανπγαιή Ώ., Γνπξλέιιεο Ρ., Νηθνιατδνπ-Καξπαζίνπ Π., Ώλησληάδνπ- Κνπκάηνπ Ε. πλεξγαηηθνί θνξείο : ΐ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, EΚΠΏ, Ώηηηθφ Ννζνθνκείν Γ Παηδηαηξηθή Κιηληθή, ΒΚΠΏ, Ώηηηθφ Ννζνθνκείν Ζκεξνκελία έγθξηζεο : 10/9/08 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 3 ρξφληα Απνινγηζκφο : ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 ζπλερίζηεθε ε ζπιινγή πιηθνχ. 18

18 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΑ ΔΚΘΔΖ Δ ΜΔΣΡΗΧ ΑΤΞΖΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΜΔΘΤΛΗΚΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Δ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΒΡΔΦΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.14 Πεξίιεςε : θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ηεο ελδνκήηξηαο έθζεζεο ζε πδξάξγπξν, θπξίσο κέζσ ηεο δηαηξνθήο, θαη ηεο λεπξναλαπηπμηαθήο εμέιημεο ησλ παηδηψλ ζηε βξεθηθή ειηθία. Ο ππφ εμέηαζε πιεζπζκφο είλαη κεηέξεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε κειέηε απφ ηηο καηεπηηθέο θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ. Λακβάλνληαη δείγκαηα απφ ηηο κεηέξεο θαη ηα λενγλά θαηά ηνλ ηνθεηφ ή ακέζσο κεηά. Σα παηδηά αμηνινγνχληαη αλαπηπμηαθά ζηε ειηθία ησλ 18 κελψλ κε ηε ρξήζε ηεο αλαπηπμηαθήο δνθηκαζίαο Bayley III. Τπεχζπλνη : νθηαλνχ A., Υαηδάθεο Ώ., Μαξαβέιηαο Κ, Μπελέηνπ ΐ., Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. πλεξγαηηθνί θνξείο : Ελζηηηνχην Τγείαο Παηδηνχ Βξγαζηήξην Τγηεηλήο & Βπηδεκηνινγίαο Β.Κ.Π.Ώ Βξγαζηήξην Εαηξνδηθαζηηθήο & Σνμηθνινγίαο Β.Κ.Π.Ώ Ζκεξνκελία έγθξηζεο : 10/9/08 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 3 ρξφληα Απνινγηζκφο : Δ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έρεη μεθηλήζεη θαη γίλεηαη παξάιιεια κε ηε κειέηε Ώ 4.12 Σν πξσηφθνιιν θαηαηέζεθε ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ σο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Ώηθαηεξίλεο νθηαλνχ κε εκεξνκελία έλαξμεο 03/11/2009. Δ πξψηε πξφνδνο θαηεηέζε ην Αεθέκβξην ηνπ

19 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.15 Πεξίιεςε : Δ δεχηεξε δεθαεηία ηεο δσήο απνηειεί γηα θάζε άηνκν κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ ζσκαηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ αιιαγψλ. Ώλεμάξηεηα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο πνπ θάζε έθεβνο δεη, ε πεξίνδνο απηή απνηειεί έλα ηαμίδη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη έθεβνη πηνζεηνχλ αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζα δηαηεξεζνχλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Σα πνηθίιεο θχζεσο ζέκαηα ησλ εθήβσλ είλαη βέβαην φηη απαηηνχλ πνιπδηάζηαηε αληηκεηψπηζε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ, κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη δνκέο θηιηθέο πξνο ηνπο εθήβνπο- ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο- λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζηνχ θξνληίδαο ησλ εθήβσλ. πλεπψο λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε επαηζζεζία φια ηα εθεβηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη φινπο ηνπο εθήβνπο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο ππάξρεη εθηεηακέλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ εθήβσλ θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα ηηο πξσηνβάζκηεο, αθνχ εμ νξηζκνχ απηέο (νθείινπλ λα) απνηεινχλ κηα απφ ηηο πξψηεο επηινγέο ηνπ αζζελή, άξα θαη ηνπ εθήβνπ, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή εξσηεκάησλ ή δηιεκκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία. Δ παξνύζα κειέηε έρεη ζθνπό ηελ εθηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλαγθψλ εθήβσλ καζεηψλ ηεο Ώ Λπθείνπ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο, απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα πγείαο. Τπεχζπλνη : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε., Ξεθαιάθε Ώ. Ζκεξνκελία έλαξμεο : 4/2009 Υξνλνδηάγξακκα : Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο είλαη πεξίπνπ 4 ρξφληα: 1. Καηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαη πηινηηθή δνθηκή: 6 κήλεο 2. Καζνξηζκφο δείγκαηνο ζρνιείσλ θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ:2 ρξφληα 3. Βηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα: 6 κήλεο 4. πγγξαθή ηεο κειέηεο: 6-12 κήλεο Σξηκειήο επηηξνπή: Π. Νηθνιαίδνπ-Καξπαζίνπ Π. Παλαγησηφπνπινο Ώ. Παπαδεκεηξίνπ Απνινγηζκφο: Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 : 1. Βγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν ηεο δηαηξηβήο θαη ην εξσηεκαηνιφγην απφ ην Σκήκα Βξεπλψλ, Σεθκεξίσζεο θαη Βθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρνιεία. 2. Άξρηζε ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο. 3. Καηαηέζεθε ε ζρεηηθή πξφνδνο ηεο δηαηξηβήο ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ.. 20

20 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΟΝΗΓΗΧΝ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο /Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο,, Ώ.4.16 Ζ κειέηε απνηειεί κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πλεξγαηηθνχ Πξσηνθφιινπ PHIME Public Health Impact of Mixed Element Exposure in Susceptible Populations : WP I:3 Child neurodevelopment among residents in the Mediterranean coastal regions of Italy, Slovenia, Croatia and Greece: the role of environmental exposure to heavy metals. Πξφζζεηε κειέηε ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ: Ζ ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΒΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΑ Πεξίιεςε: Δ ηνμηθφηεηα ηνπ Μεζπιηθνχ Τδξαξγχξνπ (MeHg) πνηθίιιεη κεηαμχ αλζξψπσλ κε ηνλ ίδην βαζκφ έθζεζεο. Βλαο πηζαλφο κεραληζκφο γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηνμηθφηεηαο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη πηζαλφ λα παίδεη ξφιν ν πνιπκνξθηζκφο ησλ γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ ηα έλδπκα πνπ κεηαβνιίδνπλ ηνλ πδξάξγπξν ζην αλζξψπηλν ζψκα. Οη δηαθνξέο ζηελ δξαζηηθφηεηα απηψλ ησλ ελδπκψλ νδεγνχλ ζε δηαθνξέο ζηελ απνξξφθεζε, κεηαβνιηζκφ, δέζκεπζε θαη απνβνιή ηνπ MeHg. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ αίκαηνο απφ ηνλ νκθάιην ιψξν, πνπ είραλ ιεθζεί ζηελ αξρηθή ζπιινγή. Δ αλάιπζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζην αίκα ησλ κεηέξσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζπγθαηάζεζε, ζε εξγαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ Lund, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο Karin Broberg. πληνλίζηξηα : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. Δξεπλεηέο : νθηαλνχ Ώηθ., Παηδίαηξνο, Πξαζνχιε Ώ., Παηδίαηξνο, Ώλησλνπνχινπ Β., Παηδίαηξνο, Νάθνπ., Παηδίαηξνο, Μνλψπνιεο Ε., ηαηηζηηθφο πλεξγαηηθφ Δξεπλεηηθφ Κέληξν : Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University Hospital, Lund, Sweden Κχξηα εξεπλήηξηα : Karin B., Μνξηαθή ΐηνιφγνο Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κε ην ηέινο ηνπ θπξίνπ πξνγξάκκαηνο (Φεβξνπάξηνο 2011) Απνινγηζκφο: Μέρξη ην ηέινο Αεθεκβξίνπ 2010 είρε νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία φισλ ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο θαη είραλ εληνπηζηεί νη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί, πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ Τδξαξγχξνπ. ηελ παξνχζα θάζε γίλνληαη επαθέο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, κε ζθνπφ λα ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ. 21

21 ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ-ΟΜΗΛΗΔ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή θαη λεπξν-αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 8 ε Βπηζηεκνληθή εκεξίδα Βπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα 27/3/10 2. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ πξφσξσλ Βπηζηεκνληθή Δκεξίδα ΒΛΒΠΏΠ, Ώζήλα, 18/6/10 3. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Ώλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ησλ πξφσξσλ 3 ν πλέδξην Νενγλνινγίαο, Ώζήλα, 18/4/10 4. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Ώλαπηπμηαθά πεξάζκαηα ζηα παηδηά 0-5 ρξφλσλ. Επηζηεκνληθή εκεξίδα, ΒLIZA,Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ,14/5/ Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Ώλαπηπμηαθά πεξάζκαηα ζηα παηδηά 0-5 ρξφλσλ, 5 ε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε Βιιεληθήο Ώθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηά Διείαο, 17/9/ Λακπίδε Ώ. : «Βπηθνηλσλία, δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν: Δ αμηνπνίεζε ηνπ ζπκπηψκαηνο, σο πξφιεςε». Βηζήγεζε ζην ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο Ώ/βάζκηαο θαη ΐ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο Σξηθάισλ, Σξίθαια, 19 Ννεκβξίνπ Λακπίδε Ώ. : Βηζήγεζε κε ζέκα «Πξφγξακκα πγείαο ζηελ θνηλφηεηα απφ πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο: Πξφγξακκα ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο», ζην θιηληθφ θξνληηζηήξην «Αηαηνκεαθή πλεξγαζία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο θαη ηεο Μάζεζεο ζην ρνιείν: Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο απφ Καιέο Πξαθηηθέο Βπξσπατθψλ θαη Βιιεληθψλ Πξνγξακκάησλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα» (ζπληνλίζηξηεο: Καηεξίλα ψθνπ θαη AnnLee), ζηα πιαίζηα ηνπ 1 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ ηνπ Φφξνπκ Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Εαηξηθήο,Ώζήλα, 26 Ννεκβξίνπ Ελένη Τζίνη, Αδαμανηία Ξεκαλάκη, Παναγιώηα Μαςπίκα, Ζωή Ηλιοδπομίηη, Αλεξία Ππαζούλη, Αικαηεπίνη Σοθιανού, Αικαηεπίνη Ζολώηα, Ηλέκηπα Μπάδα, Χπιζηίνα Αλεξοπούλος, Θωάννηρ Μονόπωληρ, Θωάννα Ανηωνιάδος- Ιοςμάηος. Εκηίμηζη ηηρ ζηάζηρ και ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων μαθηηών γςμναζίος ηος δήμος Ιαιζαπιανήρ ωρ ππορ ηο ππωινό. 48 ο Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην Ματνπ 2010, Μχθνλνο. 9. Ελένη Τζίνη, Ηλέκηπα Μπάδα, Αδαμανηία Ξεκαλάκη, Αικαηεπίνη Ζολώηα, Ζωή Ηλιοδπομίηη, Αλεξία Ππαζούλη, Αικαηεπίνη Σοθιανού, Παναγιώηα Μαςπίκα, Χπιζηίνα Αλεξοπούλος, Θωάννα Ανηωνιάδος- Ιοςμάηος. Δημιοςπγία ηηλεοπηικού μηνύμαηορ ςγείαρ με ηη ζςμμεηοσή ηηρ κοινόηηηαρ. 48 ο Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην Ματνπ 2010, Μχθνλνο. 22

22 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΜΗΛΗΔ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 1. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. : Οκηιία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκνζκέλεο Αεκφζηαο Τγείαο ηεο Βζληθήο ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο (Αηδαθηηθή ελφηεηα: Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή) κε ζέκα: Ώλάπηπμε θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, Μείδνλ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, 11/5/ Λακπίδε Ώ. : Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζέκα «Δπηθνηλσλία θαη δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα: Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζπκπηψκαηνο σο πξφιεςε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο» ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα «Ο θχθινο ηεο βίαο», πνπ νξγάλσζε ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο Σξηθάισλ, Σξίθαια, 29 Ηαλνπαξίνπ Λακπίδε Ώ. : Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα «Γπλακηθή ηεο νκάδαο-ηάμεο θαη δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν», 8 ηξίσξεο ζπλαληήζεηο αλά 15ήκεξν, ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 1 νπ θαη 2 νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 1 νπ ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο, Ηαλνπάξηνο- Μάηνο Λακπίδε Ώ. : «Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε επνπηεία πεξηπηψζεσλ»: Βησκαηηθφ ζεκηλάξην ζε εθπαηδεπηηθνχο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν «Ο θχθινο ηεο βίαο» πνπ νξγάλσζε ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο Σξηθάισλ, Σξίθαια, 20 Ννεκβξίνπ Λακπίδε Ώ. : Γηδαζθαιία ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο Νεπηαγσγψλ (Γηδαζθαιείν Μαξαζιείνπ, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) ηξίσξν δεθαπελζήκεξν ζεκηλάξην κε ζέκα «Ζ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην λεπηαγσγείν», β εμάκελν Λακπίδε Ώ. : Δπηκνξθσηηθά βησκαηηθά ζεκηλάξηα ζηα κέιε ησλ Οκάδσλ «Δζεινληψλ Κνηλσληθήο ηήξημεο» θαη «Σν άιιν ζρνιείν», κεληαίεο ζπλαληήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 7. Μπάδα Δ. πληνλίζηξηα-εθπαηδεχηξηα ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην βησκαηηθήο εθπαίδεπζε ζε εθπαηδεπηηθνχο Α/Β ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε ζηηο έξξεο. πλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε Α/Β Βθπαίδεπζεο εξξψλ θαη ηελ Τπεχζπλε Ώγσγήο Τγείαο (9-10/12/2010). 8. Μπάδα Δ: πληνλίζηξηα-εθπαηδεχηξηα ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην βησκαηηθήο εθπαίδεπζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Π/Β ζην 6 ν Αεκνηηθφ ρνιείν Καηζαξηαλήο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε (14/12/2010). 9. Μπάδα Δ: πληνλίζηξηα-εθπαηδεχηξηα ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην Βθπαηδεπηηθψλ Π/Β ζην πξφγξακκα αγσγήο πγείαο κε ζέκα δηαηξνθή ζηελ Ώ Αηεχζπλζε Ώζελψλ, ζην θέληξν Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Καηζαξηαλήο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώ Ώζελψλ θαη ηνπο Τπεχζπλνπο Ώγσγήο Τγείαο (16/12/2010). 10. Ξεθαιάθε Ώ. : Οκηιίεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκνζκέλεο Αεκφζηαο Τγείαο ηεο Βζληθήο ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο (Αηδαθηηθή ελφηεηα: Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή) κε ζέκα: Ώγσγή πγείαο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία: ζεσξεηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο (2 ηξίσξα καζήκαηα), Ώπξίιεο, Μάεο, ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ/ ΟΜΗΛΗΔ Δ ΓΟΝΔΗ 1. Λακπίδε Ώ. Οκηιία ζηνπο γνλείο ηνπ 2 νπ Γπκλαζίνπ Καηζαξηαλήο κε ζέκα «Έθεβνη θαη γνλείο: Αμίεο, ζηφρνη θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάδεη», ζηα πιαίζηα ηεο Ζκεξίδαο «Πξνζαλαηνιηζκφο δσήο ζηελ εθεβεία: Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ» πνπ νξγάλσζε ην Γξαθείν ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑΔΠ) ηνπ Γπκλαζίνπ, Αζήλα, 21 Απξηιίνπ Λακπίδε Ώ. Οκηιίεο ζηνπο γνλείο ηνπ ηδ. Παηδηθνχ ζηαζκνχ «Ληιηπνχπνιε» κε ζέκα «ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο θαη ε ζηάζε ηνπ γνληνχ», Ώζήλα 27 ΜαΎνπ, 3 Ενπλίνπ, θαη 10 Ννεκβξίνπ 2010, θαη «Δ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν: Κξηηήξηα επηινγήο ζρνιείνπ, πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ζηάζε ησλ γνλέσλ», Μάξηηνο

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε

HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε Σίηινο HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγφο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2007 ΓΡΑΔΙ ΓΓΙ ΙΑ ΓΓΟΝΔΙ Ι.. Απννδδέέθθηηεεοο ~330000 γγννλλεεί ίίοο = 660000 παη ηηδδη ηηά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ (Γηάξθεηα θάζε Οκάδαο: 7-10 δίσξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Αίζνπζα Καθεδνλία Α ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ-ΠΣΝΙΔΗΝ 11:00-13:00 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Ξξνγξάκκαηα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζε επάισηνπο πιεζπζκνύο παηδηώλ πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο» Ππληνληζηήο: Γεξάζηκνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ενημερωτικό Δελτίο / Σεύχος 7 / Απρίλιος - επηέμβριος 2013 Κείμενα - Επιμέλεια: Άγγελος ανδραβέλες ΠΧ ΘΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΗΕΙ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΧΝ ΥΟΛΕΙΧΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Με ζηόρν ηελ δηθηύσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα