Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α"

Transcript

1

2 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ.. 32 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ.. 90 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΓΟΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ 108 ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 114 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΕΤΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. 136 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 145 ΑΡΘΡΑ ΣΟΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΣΤΠΟ. 149 ΚΔΦΑΛΑΗΑ Δ ΒΗΒΛΗΑ 152 ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΔΟΓΝΧΝ (SCREENING) 161 Κεληξηθό θηίξην, δηνίθεζε θαη γξακκαηεία ηνπ ΗΤΠ Ννζνθνκείν Παίδσλ "Ώγία νθία" Σει.: (Κηίξην πχξνπ Ανμηάδε) Fax: Ώζήλα 3

3 4

4 Π ξ ό ι ν γ ν ο Σν Ελζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ παξέρεη εμεηδηθεπκέλν έξγν πξόιεςεο θαη δεκόζηαο πγείαο θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ. Βίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Εδησηηθνχ Αηθαίνπ πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη επνπηεχεηαη απφ απηφ. Δ ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ην Π.Α. 867 / 1979 Έηνο ίδξπζεο: 1965 Ηδξπηήο: πχξνο Ανμηάδεο Πόξνη: ε ιεηηνπξγία θαη ην βαζηθφ έξγν ηνπ ΕΤΠ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ην ΕΤΠ εμαζθαιίδεη πξφζζεηνπο πφξνπο απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο εζληθνχο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο θαζψο θαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ή δσξεέο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή: νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο απνηειείηαη απφ 5 κέιε: ηξεηο επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, κε 5εηή ζεηεία, θαη δχν επηζηήκνλεοδηεπζπληέο Αηεπζχλζεσλ ή Σνκέσλ ηνπ ΕΤΠ, κε 2εηή ζεηεία έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο γηα ιεηηνπξγηθά θαη επηζηεκνληθά δεηήκαηα Δπηζηεκνληθό πκβνύιην: απνηειείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο Αηεπζχλζεσλ θαη Σνκέσλ ηνπ ΕΤΠ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θξίζε θάζε επηζηεκνληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΕΤΠ γλσκνδνηεί πξνο ηε Αηνηθνχζα Βπηηξνπή γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ΕΤΠ Δπηηξνπή Ηαηξηθήο Ζζηθήο: είλαη πεληακειήο θαη νξίδεηαη απφ ηε Α.Β. κε ηξηεηή ζεηεία εθηηκά ηελ εζηθή θαη δενληνινγηθή πιεπξά φισλ ησλ πξσηνθφιισλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη έξεπλαο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ΕΤΠ H δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ελζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλεη: α) εμεηδηθεπκέλν θιηληθν-εξγαζηεξηαθό έξγν κε έκθαζε ζηελ πξφιεςε, έγθαηξε δηάγλσζε, αληηκεηψπηζε θαη γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή λνζεκάησλ κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο: πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ λενγέλλεησλ φιεο ηεο ρψξαο, θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, άιιεο γελεηηθέο παζήζεηο, δηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ ησλ νζηψλ, ελδνθξηληθά λνζήκαηα β) εμεηδηθεπκέλν έξγν θνηλσληθήο θαη αλαπηπμηαθήο παηδηαηξηθήο, ςπρηθήο πγείαο, πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο: εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ πγείαο ησλ παηδηψλ ζηελ Βιιάδα, κειέηε θαη ππνζηήξημε ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, κειέηε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηδξάζεσλ ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αγσγή θαη πξναγσγή πγείαο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, κειέηε θαη πξφιεςε ηεο θαθνπνίεζεο-παξακέιεζεο ηνπ παηδηνχ, κειέηε νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, αλαπηπμηαθή παηδηαηξηθή, ζρνιηθή πγεία θαη πξναγσγή πγείαο ζηα ζρνιεία, πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη θνηλνηηθή αλάπηπμε, παηδηθή πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 5

5 ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010 ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Ηαλνπάξηνο 2010 Μάηνο 2010 Πξφεδξνο : Ώ. Γηαλλνχιηα-Καξαληαλά, Ώλαπι. Καζεγ. Παηδηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Αληηπξφεδξνο : Γ. Παπαδφπνπινο, Παηδίαηξνο, Ώλ. Α/ληεο ΒΤ ζην Γελ. Ννο. Παίδσλ «Ώγία νθία» Μέιε : Ώ. Καιπίλε-Μαχξνπ, Ώλ. Καζ. Γελεηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Ώηθ. ψθνπ, Κνηλσληνιφγνο, Α/ληξηα Σνκέα Πξναγσγήο Τγείαο ζηα ρνιεία, Ε.Τ.Π. Υξ. Μεγγξέιε, ΐηνρεκηθφο, Α/ληξηα Α/λζεο ΐηνρεκηθψλ Βξγαζηεξίσλ Ηνύληνο 2010 Γεθέκβξηνο 2010 Πξφεδξνο : Υξ. Μεγγξέιε, ΐηνρεκηθφο, Α/ληξηα Α/λζεο ΐηνρεκηθψλ Βξγαζηεξίσλ Αληηπξφεδξνο : Γ. Φαξκαθίδεο, Γπλαηθνιφγνο Αηεπζπληήο 6 εο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο Ννζ/κείνπ «Μαξίθα Διηάδε» Μέιε : Π. Παπαδφπνπινο, Οηθνλνκνιφγνο, Τπνςήθηνο Αηδάθησξ Παλ/κηνπ Ώζελψλ Π.Γ. Παλαγησηφπνπινο, Κνηλσληνιφγνο, Παλεπηζηεκηαθφο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ π. αιβάλνο, Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ΗΤΠ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ Έσο Μάην 2010 ΐ. πξηνπνχινπ, Καζεγήηξηα Παλ. Ώζελψλ, Λνηκσμηνιφγνο Γ. Κνηηαξίδε, Κνηλσληνιφγνο Υ. Πνιίηεο, Ννκηθφο Ώηθ.ψθνπ, Κνηλσληνιφγνο Ε. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ, Παηδίαηξνο Από Ννέκβξην 2010 Ε. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ, Παηδίαηξνο. Νάθνπ, Παηδίαηξνο Β. Παπαεπαγγέινπ, Αηθεγφξνο Β. Καλαβάθεο, Καζεγεηήο Γελεηηθήο Παλ/κηνπ Ώζελψλ Μ. Φξαγθάθε, Ώηκαηνιφγνο, Πξφεδξνο ηνπ Α.. ηνπ Ννζ. Παίδσλ «Ώγι. Κπξηαθνχ» 6

6 ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΏΕΑΕΏΣΡΕΚΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΚΑΗ ΣΟΜΔΗ Η.Τ.Π. ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΦΤΥΕΏΣΡΕΚΔ (αλελεξγφο) ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΦΤΥΕΚΔ ΤΓΒΕΏ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΠΡΟΝΟΕΏ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΚΑΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ (Κέληξν ΚαΠα) ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΓΒΝΒΣΕΚΔ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΒΝΑΟΓΒΝΧΝ ΜΒΣΏΐΟΛΕΚΧΝ ΝΟΔΜΏΣΧΝ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΐΕΟΥΔΜΕΚΧΝ ΒΡΒΤΝΧΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΟΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΐΕΟΥΔΜΕΚΧΝ ΒΡΓΏΣΔΡΕΧΝ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΒΝΓΤΜΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΚΤΣΣΏΡΕΚΔ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΚΏΕ ΑΕΏΦΧΣΕΔ ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ-ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ζεηξά κε ηελ νπνία αλαγξάθνληαη Δηεπζύλζεηο θαη Τνκείο βαζίδεηαη ζηε ζεηξά ηεο αξρηθήο ζεζκνζέηεζεο ή ηεο θαηνπηλήο δεκηνπξγίαο ηνπο 7

7 Π Ρ Ο Χ Π Η Κ Ο Η.Τ.Π Α. Με ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Ηαηξνί Ώλησληάδνπ Κνπκάηνπ Ε., Παηδίαηξνο Ώλαπηπμηαθή Παηδίαηξνο,Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ ΐνζθάθε Βηξ., Παηδίαηξνο Αξ. Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Γπθηνδήκνπ Καξαγηψξγε Γ., Παηδίαηξνο, Κιηληθή Γελεηίζηξηα ΝηθνιαΎδεο Γ., Φπρίαηξνο MD, MA (KCL-UoLondon), MSc (UoScheffield),Αξ. Παλ/κίνπ Παηξψλ Ξεθαιάθε Ώδ., Παηδίαηξνο Πήηεξζελ Μηρ. (Petersen M.) Κιηληθφο Γελεηηζηήο, Ph.D. - DMSc Παλ/κίνπ Κνπεγράγεο. Πξαζνχιε Ώι., Παηδίαηξνο νχιπε Κι., Παηδίαηξνο Βλδνθξηλνιφγνο - Τγηεηλνιφγνο, Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ, Ώκ. Βπηθ. Καζεγ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Βηνιόγνη Γξεγνξηάδνπ Μ., Μνξηαθή ΐηνιφγνο Αεκεηξίνπ Β. Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Μαπξίδνπ Β DEA Παλ/κίνπ Grenoble, Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. αξξή Ώηθ., ΐηνιφγνο Κπηηαξνγελεηίζηξηα Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Βηνρεκηθνί Ώζαλαζνπνχινπ Β., Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. Γθηξγθηλνχδεο Π. Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. Μεγγξέιε Υξ., MSc Παλ/κίνπ Strathclyde Γιαζθψβεο, Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ. Μηρειαθάθε Βι., Ph.D. Παλ/κίνπ Λνλδίλνπ Υεκηθόο ΜσξαΎηνπ Μ., Αξ. Παλ/κίνπ Ώζελψλ Κιηλ. Γηαηξνθνιόγνο-Γηαηηνιόγνο αξπαιέδνπ Ώ. MSc Εαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ ηαηηζηηθόο Μνλφπνιεο Ε. MSc ηαηηζηηθήο Οηθνλνκηθνχ Παλ/κίνπ Ώζελψλ Φπρνιόγνη Γεσξγνχδε Βι. Κιηληθή ςπρνιφγνο, DEA, Παλ/κίνπ Παξηζίσλ DESS Εαθψβνπ Κ., Τπνςήθηνο Αξ.Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηεο Τγείαο, Πάληεην Παλ/κην Λακπίδε Ώ. Πεηξνπιάθε Κπξ., Πεηξακαηηθή ςπρνιφγνο, Αξ. Παλ/κίνπ Κξήηεο Υαηδεληθνιάνπ Κ., Ώλαπηπμηαθή ςπρνιφγνο, PhD Παλ/κίνπ Reading Κνηλσληνιόγνη Δγθιεκαηνιόγνη Φεξέηε Βηξ., Κνηλσληνιφγνο- Βγθιεκαηνιφγνο BSc. MA Eγθιεκαηνινγίαο, Παλ/κίνπ Keele, Crim ψθνπ Ώηθ., Κνηλσληνιφγνο (έσο 30/4/2010) Αλζξσπνιόγνη Μπάδα Δι., Ph.D. Πνιηηηζκηθήο Ώλζξσπνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Napier Βδηκβνχξγν 8

8 Οηθνλνκνιόγνη αιβάλνο π., ηαζφπνπινο Π. (έσο 7/2010) Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί Γνιψηα Ώηθ. θνπκπνπξδή Ώγγ. ηαπξηαλάθε Μεη. Βηβιηνζεθνλόκνο Μηκή Ώηθ. Ννζειεύηξηα ΐίλην Γεσξγία Σερλνιόγνη Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ ΐαζηιάθνο Αεκήηξηνο Γεσξγαθνπνχινπ Ώηθαηεξίλε Γθηψλε ΐαζηιηθή, MSc. Βθαξκνγέο ηεο ΐηνινγίαο ζηελ Εαηξηθή Αηαηκεκαηηθφ ηκήκαηνο ΐηνινγίαο θαη Εαηξηθήο ρνιήο Παλ. Ώζελψλ Γνπλαξνπνχινπ Μαξία Αειεγηάλλε (εκηαπαζρφιεζε) Καινγεξάθνπ Μαξία Λεπηνθαξίδνπ Πελειφπε Μέξνπ Κσλζηαληίλα Πεηξνκαλσιάθε Βηξήλε Πνχιηα Βπζηαζία Παξαζθεπαζηέο ΐαληθηψηε Νίθε Ααθνπηξνχ νθία Γφξγηα Βιέλε Κνπηζνχθνπ Κπξηαθή Μάλζνπ ηέιια Παληειηά Βπζπκία Σδηάλνπ Αήκεηξα Πξνγξακκαηηζηήο Γνιψηαο Γ. Γηεθπεξαησηέο Αληρλ. Πξ. Νενγλώλ Αξεκέηζηθα Γθνπδνχλα Παλαγηψηα Κσλζηαληαθνπνχινπ- Ρέππα Παλαγηψηα Λνπινπδάθε Ώγγειηθή Σαζζνπνχινπ Καιιηφπε 9

9 Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό Γηαλλαθνχ Ώζπαζία, Γξακκαηέαο E (έσο 11/2010) Κνιπβά Βιηζάβεη, Γξακκαηέαο Αηνίθεζεο (έσο 7/2010) Κφηζαινο Παλαγηψηεο, Ώγνξέο Πξνκήζεηεο, Λνγηζηήξην Πνιίηε Φσηεηλή, Γξακκαηέαο Α/λζεο Φπρηθήο Τγείαο & Κνηλσληθήο Πξφλνηαο νχιε Ώληηγφλε, Γξακκαηέαο Α/λζεο Κνηλσληθήο Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο νθηαλνχ Λαζθαξίλα, Γξακκαηεία (έσο 5/2010) ηακάηε Άλλα, Γξακκαηεία Βνεζεηηθό πξνζσπηθό Θενδσξφπνπινο πχξνο, νδεγφο Κνπηζνκπίλα Βπζηαζία, θαζαξηφηεηα Νηαξληάλε ΐάτα, θαζαξηφηεηα Α.- Με ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ Ηαηξνί νθηαλνχ Ώηθ., Παηδίαηξνο Βηνιόγνη Κφθνηαο Υαξ., Αξ. Μνξηαθήο Γελεηηθήο Ώλζξψπνπ, Εαηξηθή ρνιή Παλ/κίνπ Ώζελψλ Βηνρεκηθνί Πιαηήο Α. Ph.D. Παλ/κίνπ Imperial College of Science, Technology and Medicine MSc Παλ/κίνπ Imperial College of Science, Technology and Medicine ηαηηζηηθόο Γαξφθσζηα Φ., ηαηηζηηθφο Φπρνιόγνη Καξβέιε ΐαζηιηθή Νηηλαπφγηαο Ώζ. Σζηξηγψηε Ώλησλία Κνηλσληνιόγνη Δγθιεκαηνιόγνη αιβάλνπ Ώ., Βπηθνηλσληνιφγνο Κνηλσληνιφγνο ΜΏ Οηθνλνκνιόγνη Ρεθιείηεο Ώιέμ., Οηθνλνκνιφγνο Λνγηζηήο 10

10 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ / ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ηειέρσζε - Αλησληάδνπ- Κνπκάηνπ Ησάλλα - παηδίαηξνο, αλαπηπμηαθή παηδίαηξνο, Γ/ληξηα Γηεχζπλζεο - Ξεθαιάθε Αδακαληία - παηδίαηξνο - Πξαζνχιε Αιεμία παηδίαηξνο - νθηαλνχ Κάηηα - παηδίαηξνο - Ενιψηα Καηεξίλα-Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο - Λακπίδε Άλλα-Φπρνιφγνο - Γεσξγνχδε Νέιιε- θιηληθή ςπρνιφγνο - Μπάδα Ζιέθηξα- Πνιηηηζκηθή αλζξσπνιφγνο πλεξγάηεο Γηεύζπλζεο - Αλησλνπνχινπ Διέλε, παηδίαηξνο, Γ/ληξηα Δ..Τ - Γάθε Διέλε, παηδίαηξνο - Γνπγαιή Αλαζηαζία, εηδηθεπφκελε παηδνςπρίαηξνο - Ζιηνδξνκίηε Εσή, παηδίαηξνο, ιέθηνξαο Παλ.Αζήλαο - Σδίλε Διέλε, παηδίαηξνο - Μαπξίθα Γηψηα, επηζθέπηξηα πγείαο Φνξείο επζύλεο - Κέληξν Τγείαο Παηδηνύ Καηζαξηαλήο (βι. απνινγηζκφ) 11

11 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Βξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα 2. Ώλαθνηλψζεηο 3. Βθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 4. Βθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ πγείαο 5. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 6. Κέληξν Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Καηζαξηαλήο 7. Ώπνινγηζκφο Δ. Μπάδα 12

12 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1) ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Σνκέαο Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Σνκέαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ώ.27 2) H ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΒΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΑ (PHIME) Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.9 4) ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΝΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΑΓΥΟ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΟΝΔΧΝ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΑ ΔΚΘΔΖ Δ ΜΔΣΡΗΧ ΑΤΞΖΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΜΔΘΤΛΗΚΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Δ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΒΡΔΦΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ ) ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο. Ώ ) ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΟΝΗΓΗΧΝ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ

13 ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Σνκέαο Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Σνκέαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Ώ.27 Πεξίιεςε : Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Καηζαξηαλήο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ην ΕΤΠ θαη ην Αήκν Καηζαξηαλήο θαη απνηειεί πιαίζην εθαξκνγήο δξαζηεξηνηήησλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. ηφρνο είλαη ε επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε ηππνπνίεζή ηεο ζηελ Βιιάδα θαη ε ελζσκάησζε ηεο αλαπηπμηαθήο παηδηαηξηθήο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα. Βπίζεο ε πξνηππνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλιεηηνπξγίαο θνξέα πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε Σν Ε.Τ.Π. έρεη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε ηνπ Κέληξνπ θαη ν Αήκνο Καηζαξηαλήο ηε ιεηηνπξγηθή. Τπεχζπλε : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. πλεξγάηεο : Γνιψηα Κ., Λακπίδε Ώ. Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ : Ξεθαιάθε Ώ., παηδίαηξνο, Πξαζνχιε Ώι., παηδίαηξνο, Σδίλε Β., παηδίαηξνο, Μαπξίθα Γ., επηζθ. Τγείαο Άιιν πξνζσπηθφ : Μπφκπνξε Μ., γξακκαηέαο (Αήκνο Καηζαξηαλήο) Φνξείο ρξεκαηνδφηεζεο : Αήκνο Καηζαξηαλήο Ζκεξνκελία έλαξμεο : 11/1992 Απνινγηζκφο : Βιέπε απνινγηζκό Κέληξνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ Καηζαξηαλήο. 14

14 H ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΒΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο /Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο Ώ 4.12 Ζ κειέηε απνηειεί κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πλεξγαηηθνχ Πξσηνθφιινπ PHIME Public Health Impact of Mixed Exposure in Susceptible Population :WP I:3 Child neurodevelopment among residents in the Mediterranean coastal regions of Italy, Slovenia, Croatia and Greece: the role of environmental exposure to heavy metals Πεξίιεςε: Δ ελδνκήηξηα έθζεζε ζε πνιχ πςειά επίπεδα MeHg απφ ηελ θαηαλάισζε ςαξηψλ πξνθαιεί βιάβεο ζηνλ εκβξπηθφ εγθέθαιν κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά. Δ έιιεηςε ζπκθσλίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο ελδνκήηξηαο έθζεζεο ζε κεηξίσο απμεκέλα επίπεδα MeHg κπνξεί λα νθείιεηαη ζε πνιινχο παξάγνληεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζρεδηάζηεθε κηα θνηλή επηδεκηνινγηθή κειέηε ζε λεζηά ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ θαη ζε ηξεηο πεξηνρέο ηεο ΐφξεηαο Ώδξηαηηθήο, φιεο κε απμεκέλν πεξηβαιινληηθφ πδξάξγπξν. ηφρνη ηεο δηθή καο ζπκκεηνρήο είλαη: α) λα δηαπηζησζεί εάλ ε ελδνκήηξηα έθζεζε ζε MeHg ζην βαζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ λεζηψλ ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ δεκηνπξγεί λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζηα παηδηά, β) λα πξνζδηνξηζηεί ν ξφινο ηεο θαηαλάισζεο ςαξηψλ θαη άιισλ ηξνθψλ ζην θνξηίν ηνπ νξγαληζκνχ κε MeHg θαη λα δηεξεπλεζνχλ παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο θαη γ) λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε απηά ησλ κειεηψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ παξάιιεια ζηε ΐφξεηα Ώδξηαηηθή. Τπεχζπλε : Ώλησληάδνπ- Κνπκάηνπ Ε. Δξεπλεηέο : Νάθνπ., αξαθίδνπ Γ., Ώλησλνπνχινπ Β., Πξαζνχιε Ώ., νθηαλνχ Κ. Ζκεξνκελία έγθξηζεο : 28/6/06 Ζκεξνκελία έλαξμεο : 09/06 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 4 ρξφληα Απνινγηζκφο : 1. ην ηέινο επηεκβξίνπ 2010 νινθιεξψζεθε ε δεχηεξε θαη ηειηθή θάζε ηεο κειέηεο (αλαπηπμηαθή αμηνινγεζε ησλ παηδηψλ ζε ειηθία 18 κελψλ κε ηε ρξήζε ηεο αλαπηπμηαθήο δνθηκαζίαο Bayley III). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έγηλαλ 13 ηαμίδηα ζηα λεζηά ηεο κειέηεο θαη αμηνινγήζεθαλ 81 παηδηά ζηα ηνπηθά λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία. 2. Σν πνζνζηφ παηδηψλ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ αλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ππνινγίδεηαη ζην 22% θαη νθείιεηαη θπξίσο ζε άξλεζε ησλ γνληψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεχηεξε θαη ηειηθή θάζε ή ζε κεηαθίλεζή ηνπο εθηφο ησλ λνκψλ. 3. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο ζπλεξγαηηθήο επηζηεκνληθήο νκάδαο ζηελ Ώζήλα θαη ζην εμσηεξηθφ (Ώζήλα Μάξηηνο 2010, Σεξγέζηε επηέκβξηνο 2010). 4. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ησλ εξεπλεηψλ ηνπ IΤΠ, κε ζθνπφ λα ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ επξεκάησλ ηεο Βιιεληθήο ζεηξάο. 5. Eγθξίζεθε ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν κε ζέκα : «Ώιιειεπίδξαζε γνληδίσλ- πεξηβάιινληνο. Ο ξφινο ηνπ γελεηηθνχ πνιπκνξθηζκνχ ζηελ ηνμηθφηεηα ηνπ πδξαξγχξνπ». Σν πξσηφθνιιν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ αίκαηνο απφ ηνλ νκθάιην ιψξν, πνπ είραλ ιεθζεί ζηελ αξρηθή ζπιινγή. Δ αλάιπζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζην αίκα ησλ κεηέξσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζπγθαηάζεζε, ζε εξγαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ Lund, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο Karin Broberg. 6. Ξεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ επη ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ αμηνινγήζεσλ. 15

15 ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.9 Πεξίιεςε : ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη έλα πνζνζηφ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλά 20-50% αλάινγα κε ην βάξνο γέλλεζεο, πνπ θάλεη απαξαίηεηε ηε παξαθνινχζεζε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε ζρνιηθή ειηθία Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ πξφσξα αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο. Δ πξνέιεπζή ηνπο δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθξηβψο αιιά πηζηεχεηαη φηη ζπκκεηέρνπλ δπζθνιίεο γλσζηηθέο, νπηηθνθηλεηηθέο, νπηηθνρσξηθέο, κλήκεο, ιεθηηθέο, θαη ελδερνκέλσο άιιεο πνπ πξνο ην παξφλ είλαη άγλσζηεο. θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε ιεπηνκεξήο εθηίκεζε ησλ πνιχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο λενγλψλ πνπ λνζειεχζεθαλ ζηε κνλάδα εληαηηθήο λνζειείαο λενγλψλ ζηελ ειηθία ησλ 8 ρξφλσλ κε ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζνχλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή δηαηαξαρέο πνπ δελ είραλ αληρλεπηεί ή δελ ππήξραλ ζε πξνεγνχκελεο ειηθίεο θαζψο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τπεχζπλνη : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε., Ώλαγλσζηάθνπ Μ. Δξεπλεηέο: Μπνχδα Β., Νενγλνιφγνο, Νέιιαο Δ., Βθπαηδεπηηθφο-ρνιηθφο Φπρνιφγνο Ώλαηνιίηνπ Φ., Νενγλνιφγνο, Πξαζνχιε Ώ., Παηδίαηξνο ηαηηζηηθή αλάιπζε- επεμεξγαζία: αξαθίδνπ Γ., ηαηηζηηθνιφγνο πκκεηέρνληεο θνξείο : Ελζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ-Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο θαη Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ώγία νθία»-ΐ Μνλάδα Βληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ Ζκ. έγθξηζεο : 18/12/06 Ζκ. έλαξμεο : Ννέκβξεο 2006 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 5 ρξφληα Ώπνινγηζκφο: To 2010 εθηηκήζεθαλ ηα παηδηά ηεο κειέηεο κε ηα εξσηεκαηνιφγηα CBCL θαη TRF ηνπ Achenbach θαζψο θαη κε ηηο δνθηκαζίεο WISC-III θαη ην Bender gestalt test. 16

16 ΔΡΔΤΝΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΧΝ ΝΔΟΓΝΧΝ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.11 Πεξίιεςε : ρεδηάζηεθε πξσηφθνιιν παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ κε ΐΓ < 1500 γξ. ή κε πεξηγελλεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ ειηθία ησλ 4 ρξφλσλ. ηφρνο είλαη ε πξφιεςε επίσλ λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ φπσο θαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη ηεξάζηην πξφβιεκα γη απηά ηα παηδηά. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά εμεηάδνληαη κε δνκεκέλα εξγαιεία λεπξνινγηθά, αλαπηπμηαθά θαη εξγνζεξαπεπηηθά. Οη δπζθνιίεο ηνπο θξνληίδνληαη αλάινγα. Τπεχζπλνη : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε., Ξάλζνπ Μ., Ώλαγλσζηάθνπ Μ. πλεξγάηεο : Μπνχδα Β., Πξαζνχιε Ώ., Βπαγγειίνπ Μ. πλεξγαηηθνί θνξείο : ΐ ΜΒΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Ώγία νθία Ζκεξ. Έγθξηζεο : 29/1/07 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: 5 ρξφληα Απνινγηζκφο : Σν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλψλ έρεη εθαξκνζζεί σο πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο παξνρήο ππεξεζίαο απφ ην 2002 έσο θαη ζήκεξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 αμηνινγήζεθαλ ηα παηδηά ηεο κειέηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηε θξνληίδα ηνπο. 17

17 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΝΣΔΛΟΤΝ ΣΟ ΑΓΥΟ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΟΝΔΧΝ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο /Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.13 Πεξίιεςε : θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε άγρνπο, θαηάζιηςεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο γνλέσλ απηηζηηθψλ λεπίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ, ηνλ επξχηεξν θαηλφηππν ηνπ απηηζκνχ-εθφζνλ απηφο αλεπξίζθεηαη ζηνπο γνλείο- θαζψο θαη λνεηηθφ δπλακηθφ ησλ γνλέσλ, κε ηελ αλάπηπμε άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζηνπο γνλείο θαζψο θαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Σν δείγκα απνηειείηαη απφ γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ ειηθίαο 2,5-3,5 εηψλ (30-42 κελψλ ) πνπ παξαθνινπζνχληαη ζην ηαηξείν Αηάρπησλ Ώλαπηπμηαθψλ Αηαηαξαρψλ ηεο ΐ Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ. ηε κειέηε ζα ζπκκεηάζρνπλ νη γνλείο 80 πεξίπνπ παηδηψλ, άξα ην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ γνλέσλ ζα είλαη πεξίπνπ 160. Τπεχζπλνη : Ανπγαιή Ώ., Γνπξλέιιεο Ρ., Νηθνιατδνπ-Καξπαζίνπ Π., Ώλησληάδνπ- Κνπκάηνπ Ε. πλεξγαηηθνί θνξείο : ΐ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, EΚΠΏ, Ώηηηθφ Ννζνθνκείν Γ Παηδηαηξηθή Κιηληθή, ΒΚΠΏ, Ώηηηθφ Ννζνθνκείν Ζκεξνκελία έγθξηζεο : 10/9/08 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 3 ρξφληα Απνινγηζκφο : ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 ζπλερίζηεθε ε ζπιινγή πιηθνχ. 18

18 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΑ ΔΚΘΔΖ Δ ΜΔΣΡΗΧ ΑΤΞΖΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΜΔΘΤΛΗΚΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Δ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΒΡΔΦΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.14 Πεξίιεςε : θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ηεο ελδνκήηξηαο έθζεζεο ζε πδξάξγπξν, θπξίσο κέζσ ηεο δηαηξνθήο, θαη ηεο λεπξναλαπηπμηαθήο εμέιημεο ησλ παηδηψλ ζηε βξεθηθή ειηθία. Ο ππφ εμέηαζε πιεζπζκφο είλαη κεηέξεο πνπ εηζέξρνληαη ζηε κειέηε απφ ηηο καηεπηηθέο θιηληθέο ησλ λνζνθνκείσλ ζηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ. Λακβάλνληαη δείγκαηα απφ ηηο κεηέξεο θαη ηα λενγλά θαηά ηνλ ηνθεηφ ή ακέζσο κεηά. Σα παηδηά αμηνινγνχληαη αλαπηπμηαθά ζηε ειηθία ησλ 18 κελψλ κε ηε ρξήζε ηεο αλαπηπμηαθήο δνθηκαζίαο Bayley III. Τπεχζπλνη : νθηαλνχ A., Υαηδάθεο Ώ., Μαξαβέιηαο Κ, Μπελέηνπ ΐ., Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. πλεξγαηηθνί θνξείο : Ελζηηηνχην Τγείαο Παηδηνχ Βξγαζηήξην Τγηεηλήο & Βπηδεκηνινγίαο Β.Κ.Π.Ώ Βξγαζηήξην Εαηξνδηθαζηηθήο & Σνμηθνινγίαο Β.Κ.Π.Ώ Ζκεξνκελία έγθξηζεο : 10/9/08 Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα : 3 ρξφληα Απνινγηζκφο : Δ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έρεη μεθηλήζεη θαη γίλεηαη παξάιιεια κε ηε κειέηε Ώ 4.12 Σν πξσηφθνιιν θαηαηέζεθε ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ σο δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Ώηθαηεξίλεο νθηαλνχ κε εκεξνκελία έλαξμεο 03/11/2009. Δ πξψηε πξφνδνο θαηεηέζε ην Αεθέκβξην ηνπ

19 ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΔΦΖΒΟΗ ΣΗ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΜΠΔΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο & Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Ώ.4.15 Πεξίιεςε : Δ δεχηεξε δεθαεηία ηεο δσήο απνηειεί γηα θάζε άηνκν κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ ζσκαηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ αιιαγψλ. Ώλεμάξηεηα απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο πνπ θάζε έθεβνο δεη, ε πεξίνδνο απηή απνηειεί έλα ηαμίδη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη έθεβνη πηνζεηνχλ αμίεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζα δηαηεξεζνχλ θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Σα πνηθίιεο θχζεσο ζέκαηα ησλ εθήβσλ είλαη βέβαην φηη απαηηνχλ πνιπδηάζηαηε αληηκεηψπηζε. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ, κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη δνκέο θηιηθέο πξνο ηνπο εθήβνπο- ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο- λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηζηνχ θξνληίδαο ησλ εθήβσλ. πλεπψο λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε επαηζζεζία φια ηα εθεβηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη φινπο ηνπο εθήβνπο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο ππάξρεη εθηεηακέλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ εθήβσλ θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα ηηο πξσηνβάζκηεο, αθνχ εμ νξηζκνχ απηέο (νθείινπλ λα) απνηεινχλ κηα απφ ηηο πξψηεο επηινγέο ηνπ αζζελή, άξα θαη ηνπ εθήβνπ, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή εξσηεκάησλ ή δηιεκκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία. Δ παξνύζα κειέηε έρεη ζθνπό ηελ εθηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλαγθψλ εθήβσλ καζεηψλ ηεο Ώ Λπθείνπ αζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Βιιάδαο, απφ ηελ παξερφκελε θξνληίδα πγείαο. Τπεχζπλνη : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε., Ξεθαιάθε Ώ. Ζκεξνκελία έλαξμεο : 4/2009 Υξνλνδηάγξακκα : Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο κειέηεο είλαη πεξίπνπ 4 ρξφληα: 1. Καηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαη πηινηηθή δνθηκή: 6 κήλεο 2. Καζνξηζκφο δείγκαηνο ζρνιείσλ θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ:2 ρξφληα 3. Βηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα: 6 κήλεο 4. πγγξαθή ηεο κειέηεο: 6-12 κήλεο Σξηκειήο επηηξνπή: Π. Νηθνιαίδνπ-Καξπαζίνπ Π. Παλαγησηφπνπινο Ώ. Παπαδεκεηξίνπ Απνινγηζκφο: Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 : 1. Βγθξίζεθε ην πξσηφθνιιν ηεο δηαηξηβήο θαη ην εξσηεκαηνιφγην απφ ην Σκήκα Βξεπλψλ, Σεθκεξίσζεο θαη Βθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα ζρνιεία. 2. Άξρηζε ε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο. 3. Καηαηέζεθε ε ζρεηηθή πξφνδνο ηεο δηαηξηβήο ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ.. 20

20 ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΓΟΝΗΓΗΧΝ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΜΟΡΦΗΜΟΤ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΓΡΑΡΓΤΡΟΤ Αηεχζπλζε Κνηλσληθήο /Ώλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο,, Ώ.4.16 Ζ κειέηε απνηειεί κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πλεξγαηηθνχ Πξσηνθφιινπ PHIME Public Health Impact of Mixed Element Exposure in Susceptible Populations : WP I:3 Child neurodevelopment among residents in the Mediterranean coastal regions of Italy, Slovenia, Croatia and Greece: the role of environmental exposure to heavy metals. Πξφζζεηε κειέηε ζην πιαίζην ηνπ πξσηνθφιινπ: Ζ ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΑ ΝΖΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΒΑΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΑ Πεξίιεςε: Δ ηνμηθφηεηα ηνπ Μεζπιηθνχ Τδξαξγχξνπ (MeHg) πνηθίιιεη κεηαμχ αλζξψπσλ κε ηνλ ίδην βαζκφ έθζεζεο. Βλαο πηζαλφο κεραληζκφο γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηνμηθφηεηαο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ-πεξηβάιινληνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη πηζαλφ λα παίδεη ξφιν ν πνιπκνξθηζκφο ησλ γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ ηα έλδπκα πνπ κεηαβνιίδνπλ ηνλ πδξάξγπξν ζην αλζξψπηλν ζψκα. Οη δηαθνξέο ζηελ δξαζηηθφηεηα απηψλ ησλ ελδπκψλ νδεγνχλ ζε δηαθνξέο ζηελ απνξξφθεζε, κεηαβνιηζκφ, δέζκεπζε θαη απνβνιή ηνπ MeHg. Σν πξσηφθνιιν πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε δεηγκάησλ αίκαηνο απφ ηνλ νκθάιην ιψξν, πνπ είραλ ιεθζεί ζηελ αξρηθή ζπιινγή. Δ αλάιπζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζην αίκα ησλ κεηέξσλ πνπ ελεκεξψζεθαλ θαη έδσζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζπγθαηάζεζε, ζε εξγαζηήξην ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ Lund, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο Karin Broberg. πληνλίζηξηα : Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. Δξεπλεηέο : νθηαλνχ Ώηθ., Παηδίαηξνο, Πξαζνχιε Ώ., Παηδίαηξνο, Ώλησλνπνχινπ Β., Παηδίαηξνο, Νάθνπ., Παηδίαηξνο, Μνλψπνιεο Ε., ηαηηζηηθφο πλεξγαηηθφ Δξεπλεηηθφ Κέληξν : Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University Hospital, Lund, Sweden Κχξηα εξεπλήηξηα : Karin B., Μνξηαθή ΐηνιφγνο Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα: αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κε ην ηέινο ηνπ θπξίνπ πξνγξάκκαηνο (Φεβξνπάξηνο 2011) Απνινγηζκφο: Μέρξη ην ηέινο Αεθεκβξίνπ 2010 είρε νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία φισλ ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο θαη είραλ εληνπηζηεί νη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί, πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δείγκα θαη πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ Τδξαξγχξνπ. ηελ παξνχζα θάζε γίλνληαη επαθέο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο, κε ζθνπφ λα ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ. 21

21 ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ-ΟΜΗΛΗΔ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή θαη λεπξν-αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 8 ε Βπηζηεκνληθή εκεξίδα Βπξσθιηληθήο Παίδσλ, Αζήλα 27/3/10 2. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ πξφσξσλ Βπηζηεκνληθή Δκεξίδα ΒΛΒΠΏΠ, Ώζήλα, 18/6/10 3. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Ώλαπηπμηαθή αμηνιφγεζε ησλ πξφσξσλ 3 ν πλέδξην Νενγλνινγίαο, Ώζήλα, 18/4/10 4. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Ώλαπηπμηαθά πεξάζκαηα ζηα παηδηά 0-5 ρξφλσλ. Επηζηεκνληθή εκεξίδα, ΒLIZA,Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ,14/5/ Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ I., Ώλαπηπμηαθά πεξάζκαηα ζηα παηδηά 0-5 ρξφλσλ, 5 ε επηζηεκνληθή ζπλάληεζε Βιιεληθήο Ώθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο, θαθηδηά Διείαο, 17/9/ Λακπίδε Ώ. : «Βπηθνηλσλία, δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν: Δ αμηνπνίεζε ηνπ ζπκπηψκαηνο, σο πξφιεςε». Βηζήγεζε ζην ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο Ώ/βάζκηαο θαη ΐ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ νξγάλσζε ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο Σξηθάισλ, Σξίθαια, 19 Ννεκβξίνπ Λακπίδε Ώ. : Βηζήγεζε κε ζέκα «Πξφγξακκα πγείαο ζηελ θνηλφηεηα απφ πξσηνβάζκηα ππεξεζία πγείαο: Πξφγξακκα ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο», ζην θιηληθφ θξνληηζηήξην «Αηαηνκεαθή πλεξγαζία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο θαη ηεο Μάζεζεο ζην ρνιείν: Κξηηήξηα Ώμηνιφγεζεο απφ Καιέο Πξαθηηθέο Βπξσπατθψλ θαη Βιιεληθψλ Πξνγξακκάησλ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο ζηε ρνιηθή Κνηλφηεηα» (ζπληνλίζηξηεο: Καηεξίλα ψθνπ θαη AnnLee), ζηα πιαίζηα ηνπ 1 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ ηνπ Φφξνπκ Αεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Εαηξηθήο,Ώζήλα, 26 Ννεκβξίνπ Ελένη Τζίνη, Αδαμανηία Ξεκαλάκη, Παναγιώηα Μαςπίκα, Ζωή Ηλιοδπομίηη, Αλεξία Ππαζούλη, Αικαηεπίνη Σοθιανού, Αικαηεπίνη Ζολώηα, Ηλέκηπα Μπάδα, Χπιζηίνα Αλεξοπούλος, Θωάννηρ Μονόπωληρ, Θωάννα Ανηωνιάδος- Ιοςμάηος. Εκηίμηζη ηηρ ζηάζηρ και ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων μαθηηών γςμναζίος ηος δήμος Ιαιζαπιανήρ ωρ ππορ ηο ππωινό. 48 ο Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην Ματνπ 2010, Μχθνλνο. 9. Ελένη Τζίνη, Ηλέκηπα Μπάδα, Αδαμανηία Ξεκαλάκη, Αικαηεπίνη Ζολώηα, Ζωή Ηλιοδπομίηη, Αλεξία Ππαζούλη, Αικαηεπίνη Σοθιανού, Παναγιώηα Μαςπίκα, Χπιζηίνα Αλεξοπούλος, Θωάννα Ανηωνιάδος- Ιοςμάηος. Δημιοςπγία ηηλεοπηικού μηνύμαηορ ςγείαρ με ηη ζςμμεηοσή ηηρ κοινόηηηαρ. 48 ο Παλειιήλην Παηδηαηξηθφ πλέδξην Ματνπ 2010, Μχθνλνο. 22

22 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΜΗΛΗΔ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ 1. Ώλησληάδνπ-Κνπκάηνπ Ε. : Οκηιία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκνζκέλεο Αεκφζηαο Τγείαο ηεο Βζληθήο ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο (Αηδαθηηθή ελφηεηα: Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή) κε ζέκα: Ώλάπηπμε θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, Μείδνλ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο, 11/5/ Λακπίδε Ώ. : Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζέκα «Δπηθνηλσλία θαη δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα: Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ζπκπηψκαηνο σο πξφιεςε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο» ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα «Ο θχθινο ηεο βίαο», πνπ νξγάλσζε ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο Σξηθάισλ, Σξίθαια, 29 Ηαλνπαξίνπ Λακπίδε Ώ. : Δπηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην κε ζέκα «Γπλακηθή ηεο νκάδαο-ηάμεο θαη δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν», 8 ηξίσξεο ζπλαληήζεηο αλά 15ήκεξν, ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ 1 νπ θαη 2 νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ 1 νπ ΔΠΑΛ Καηζαξηαλήο, Ηαλνπάξηνο- Μάηνο Λακπίδε Ώ. : «Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε επνπηεία πεξηπηψζεσλ»: Βησκαηηθφ ζεκηλάξην ζε εθπαηδεπηηθνχο Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ηίηιν «Ο θχθινο ηεο βίαο» πνπ νξγάλσζε ε Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο Σξηθάισλ, Σξίθαια, 20 Ννεκβξίνπ Λακπίδε Ώ. : Γηδαζθαιία ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθήο Δθπαίδεπζεο Νεπηαγσγψλ (Γηδαζθαιείν Μαξαζιείνπ, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) ηξίσξν δεθαπελζήκεξν ζεκηλάξην κε ζέκα «Ζ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην λεπηαγσγείν», β εμάκελν Λακπίδε Ώ. : Δπηκνξθσηηθά βησκαηηθά ζεκηλάξηα ζηα κέιε ησλ Οκάδσλ «Δζεινληψλ Κνηλσληθήο ηήξημεο» θαη «Σν άιιν ζρνιείν», κεληαίεο ζπλαληήζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 7. Μπάδα Δ. πληνλίζηξηα-εθπαηδεχηξηα ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην βησκαηηθήο εθπαίδεπζε ζε εθπαηδεπηηθνχο Α/Β ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε ζηηο έξξεο. πλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε Α/Β Βθπαίδεπζεο εξξψλ θαη ηελ Τπεχζπλε Ώγσγήο Τγείαο (9-10/12/2010). 8. Μπάδα Δ: πληνλίζηξηα-εθπαηδεχηξηα ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην βησκαηηθήο εθπαίδεπζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο Π/Β ζην 6 ν Αεκνηηθφ ρνιείν Καηζαξηαλήο ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ζηα ζρνιεία κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηε βησκαηηθή κάζεζε (14/12/2010). 9. Μπάδα Δ: πληνλίζηξηα-εθπαηδεχηξηα ζην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην Βθπαηδεπηηθψλ Π/Β ζην πξφγξακκα αγσγήο πγείαο κε ζέκα δηαηξνθή ζηελ Ώ Αηεχζπλζε Ώζελψλ, ζην θέληξν Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Καηζαξηαλήο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώ Ώζελψλ θαη ηνπο Τπεχζπλνπο Ώγσγήο Τγείαο (16/12/2010). 10. Ξεθαιάθε Ώ. : Οκηιίεο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο εθαξκνζκέλεο Αεκφζηαο Τγείαο ηεο Βζληθήο ρνιήο Αεκφζηαο Τγείαο (Αηδαθηηθή ελφηεηα: Κνηλσληθή Παηδηαηξηθή) κε ζέκα: Ώγσγή πγείαο ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία: ζεσξεηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο (2 ηξίσξα καζήκαηα), Ώπξίιεο, Μάεο, ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ/ ΟΜΗΛΗΔ Δ ΓΟΝΔΗ 1. Λακπίδε Ώ. Οκηιία ζηνπο γνλείο ηνπ 2 νπ Γπκλαζίνπ Καηζαξηαλήο κε ζέκα «Έθεβνη θαη γνλείο: Αμίεο, ζηφρνη θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάδεη», ζηα πιαίζηα ηεο Ζκεξίδαο «Πξνζαλαηνιηζκφο δσήο ζηελ εθεβεία: Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ» πνπ νξγάλσζε ην Γξαθείν ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΓΡΑΔΠ) ηνπ Γπκλαζίνπ, Αζήλα, 21 Απξηιίνπ Λακπίδε Ώ. Οκηιίεο ζηνπο γνλείο ηνπ ηδ. Παηδηθνχ ζηαζκνχ «Ληιηπνχπνιε» κε ζέκα «ηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο θαη ε ζηάζε ηνπ γνληνχ», Ώζήλα 27 ΜαΎνπ, 3 Ενπλίνπ, θαη 10 Ννεκβξίνπ 2010, θαη «Δ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην Αεκνηηθφ ζρνιείν: Κξηηήξηα επηινγήο ζρνιείνπ, πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ζηάζε ησλ γνλέσλ», Μάξηηνο

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα