!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-."

Transcript

1 !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*( /6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /# <#5.34 /'$ (*#µµ6$ 1"/%08" /%2 UNIX 3#. /%2 Linux.!"#$%&%' #() *+"(),-%"./ 01#(2µ$ UNIX =. 1,"#. /% UNIX; >*+1,# A13."8"/#$ B"# =1*µ#/.3) /%2 UNIX 3-4() 5672µ$ CµD4".5' >00#(6 3#...?.#&*%µB$ E1*.55)/1*1$ E0'*%D%*,1$ 3#.?.#&*%µB$ 8+1(+-) 5672µ$ >"/.(*#D6 >*+1,-" F1/#D%*4 >*+1,-"?.#(*#D6 >*+1,-" CµD4".5' E1*.1+%µB"-" >*+1,%2 5/'" 7:)"' >"#G6/'5' 5/# E1*.1+)µ1"# C")$ >*+1,%2 9-:() 5672µ$ >"#3#/1;:2"5' >"#3#/1;:2"5' /'$ CH)&%2 >"#3#/1;:2"5' /'$ C.5)&%2 I-0'"851.$ (pipes) 9;($-() 5672µ$ J#*#3/6*1$ F9#0#"/B* I2µ<451.$ 5/# 7")µ#/# >*+1,-" >"#G6/'5' 5/' K%6:1.# 3;µ<() 5672µ$ 1 of 42 05/02/ :58 π.μ.

2 >5D401.# I25/6µ#/%$ >*+1,-" (?.3#.8µ#/# E*)5<#5'$) >00#(6?.3#.-µ4/-"?.1*(#5,1$ 3#. Jobs CµD4".5' I/#µ#/'µB"-"?.1*(#5.8" 3#.?.1*(#5.8" E#*#53'",%2 =1*µ#/.5µ)$ µ.#$?.1*(#5,#$ =.() 5672µ$ L001$ J*65.µ1$ C"/%0B$ UNIX =>?)µ) 5672µ$ F1/#(08//.5' M%(.5µ.3%; UNIX >"43/'5' /%2 >9%52µ9,15' /%2 3#. E*%5#*µ%(6 Makefile?'µ.%2*(,# /%2 E#3B/%2 C3/B015' /% µ$ F1/#<0'/B$ /%2 UNIX F1/#<0'/B$ E1*.<400%"/%$ J*65' /-" F1/#<0'/8" =% 31,µ1"% #2/) &.#/,:1/#. 29) /'" 4&1.# Creative Commons License. >2/) /% 9#*4(-(% B*(% <#5,G1/#. 5/'" #*+.36 1*(#5,# /%2 19!"#$%&'() 2001 F9%*1,/1 "# <*1,/1 /% 9*-/)/29% 5/'" /%9%:15,# /Teaching/Unix/index.html E*%5#*µ%(6 3#. #9)&%5' 5/# C00'".34: (manolis at FreeBSD dot org)!" #$%&" '( UNIX; /'0"&1&$ 0%, UNIX =% UNIX 1,"#. B"# 01./%2*(.3) 5;5/'µ# 9%2 H13,"'51 "# #"#9/;551/#. /' &13#1/,# /% #. <*,531/#. #9) /)/1 51 &.#*36 #"49/2H'. N B""%.# /%2 M1./%2*(.3%; I25/6µ#/%$ #"#DB*1/#. 51 B"# #*.:µ) 9*%(*#µµ4/-" 9%2 34"1. B"#" 29%0%(.5/6 "# 01./%2*(1,. =% 2 of 42 05/02/ :58 π.μ.

3 UNIX 1,"#. B"# 5/#:1*) 5;5/'µ# /% %9%,% B+1. /'".3#")/'/# "# 13/101, 9%004 9*%(*4µµ#/# /#2/)+*%"# 3#. "# 1H29'*1/1, 9%00%;$ +*65/1$ /'",&.# 5/.(µ6. C,"#. 3#/400'0% (.# 1H29'*1/'/B$ (servers) µ'+#"6µ#/# (*#D1,%2 (dekstops) 5/#:µ%;$ 1*(#5,#$ (workstations) 3#. D%*'/%;$ 29%0%(.5/B$. =# 525/6µ#/# UNIX &.#:B/%2" 3#. (*#D.3) 91*.<400%" 1*(#5,#$ (GUI) 9#*)µ%.% µ1 #2/) 9%2 +*'5.µ%9%.1,/#. 5/# Microsoft Windows. =% (*#D.3) 91*.<400%" 9#*B+1. B"# 1;3%0% /*)9% 1*(#5,#$. O5/)5% 6 ("85' /%2 UNIX 1,"#. #9#*#,/'/' (.# 1*(#5,1$ 9%2 &1" 3#0;9/%"/#. #9) 349%.% (*#D.3) 1*(#01,%, 6 )/#" /% (*#D.3) 91*.<400%" &1" 1,"#. &.#:B5.µ%, (.# 9#*4&1.(µ# )/#" 1,µ#5/1 52"&1&1µB"%. µb5- #9%µ#3*25µB"'$ 9*)5<#5'$.!& )$*+ '(, UNIX P94*+%2" #*31/B$ &.#D%*1/.3B$ 13&)51.$ /%2 UNIX, #" 3#. %. 91*.55)/1*1$ B+%2" #*31/B$ %µ%.)/'/1$ % 52"':.5µB"1$ 1,"#. /% Sun Solaris, /% GNU/Linux, &.4D%*1$ 13&)51.$ BSD 3#. /% MacOS X. I/% 5+%01,% µ#$ +*'5.µ%9%.%;µ1 FreeBSD 5/% C*(#5/6*.% 1 3#. Debian Linux 5/% C*(#5/6*.% 2.?.#:B/%2µ1 #3)µ# B"# FreeBSD 3#. B"# Debian 1H29'*1/'/6.!( -#"'(,./"01 234'+µ& UNIX =% 01./%2*(.3) 5;5/'µ# UNIX #9%/101,/#. #9) /*,# <#5.34 /µ6µ#/#: =%" 92*6"#, /% 3B02D%$ 3#. /# 29)0%.9# 9*%(*4µµ#/#. A 3,-'B$C 7 92*6"#$ /%2 UNIX 1,"#. /% 3B"/*% /%2 01./%2*(.3%; 525/6µ#/%$.?.#:B/1. +*)"% 3#. µ"6µ' 5/# 9*%(*4µµ#/# 3#. +1.*,G1/#. /% 5;5/'µ# #*+1,-" 3#. /.$ 19.3%."-",1$, #"/#9%3*.")µ1"% 5/.$ $ 525/6µ#/%$. O$ 9#*4&1.(µ# /%2 /*)9%2 µ1 /%" %9%,% 52"1*(4G%"/#. /% 3B02D%$ 3#. % 92*6"#$, #$ 29%:B5%2µ1 )/. B"#$ +*65/'$ (*4D1. /'" 1"/%06 rm myfile (' %9%,# B+1. -$ #9%/B015µ# /' &.#(*#D6 /%2 #*+1,%2 myfile). =% 3B02D%$ Q4+"1. 5/% 5;5/'µ# #*+1,-" (.# /% #*+1,% 9%2 91*.B+1. /% 9*)(*#µµ# rm 3#. B91./# G'/41. #9) /%" 92*6"#, µb " 525/6µ#/%$ "# 13/10B51. /% rm 5/% myfile. R/#" %0%30'*-:1, ' &.1*(#5,# rm myfile /% 3B02D%$ 19.5/*BD1. /'" 9*%/*%96 % 5/% +*65/', &1,+"%"/#$ /%2 B/5. )/. 1,"#. B/%.µ% "# &1+:1, 4001$ 1"/%0B$. 9) D;E,F)C =% 3B02D%$ 1"1*(1, -$ &.19#D6 (1"&.4µ15%$) µ1/#h; /%2 +*65/' 3#. /%2 92*6"#. R/#" % +*65/'$ 1.5B0:1. 5/% 5;5/'µ#, /% 9*)(*#µµ# 9%2 1,"#. 291;:2"% (.# /'" #"#("8*.5' /%2 (/% login) 10B(+1. /% )"%µ# +*65/' 3#. /%" 3-&.3) /%2 3#. 3#/)9." H13."41. /% 9*)(*#µµ# 9%2 1,"#. ("-5/) -$ 3B02D%$. =% 3B02D%$ 1,"#. B"# 9*)(*#µµ# 1*µ'"1,#$ 1"/%08" (command line interpreter 6 CLI). C*µ'"1;1. /.$ 1"/%0B$ 9%2 (*4D1. % +*65/'$ 3#. 3#"%",G1. (.# /'" 13/B015' /%2$. 7. 1"/%0B$ /%2 +*65/' 1,"#. 3#. #2/B$ 9*%(*4µµ#/#: )/#" /1*µ#/,G%2", /% 3B02D%$ &1,+"1. H#"4 /'" 9*%/*%96 (% 6 3 of 42 05/02/ :58 π.μ.

4 $) 5/% +*65/' &1,+"%"/#$ )/. µ9%*1, "# 52"1+,51. µ1 /'" 13/B015' 400-" 1"/%08". R9%.%$ +*65/'$ &.#:B/1..3#"B$ ("851.$ µ9%*1, "# 9*%5#*µ)51. /' 52µ91*.D%*4 /%2 310;D%2$ /%2. P94*+1. #3)µ# ' &2"#/)/'/# +*65'$ &.#D%*1/.3%; 310;D%2$ #3)µ# 3#. 51 B"# µ)"% µ'+4"'µ#. I/% 5+%01,% µ#$ /% 3B02D%$ 9%2 +*'5.µ%9%.%;µ1 #9) 9*%19.0%(6 1,"#. /% bash. To bash B %.# +#*#3/'*.5/.34 9%2 <%':%;" /% +*65/' )/#" 1.54(1. 1"/%0B$: >2/)µ#/' 52µ906*-5' %")µ#/%$ #*+1,%2 - E0'3/*%0%(8"/#$ µ)"% B"# µb*%$ µ.#$ 1"/%06$ 6 1")$ %")µ#/%$ #*+1,%2 3#. 9.BG%"/#$ /% Tab, /% 3B02D%$ :# 52µ90'*851. #2/)µ#/# /% 29)0%.9% µb*%$. >" /% 3B02D%$ <*1. 91*.55)/1*# #9) B"# %")µ#/# 9%2 "# /#.*.4G%2" µ1 /# (*4µµ#/# 9%2 B+%2" 90'3/*%0%(':1,, :# #3%25/1, B"#$ +#*#3/'*.5/.3)$ 6+%$ (beep) 9%2 5'µ#,"1. )/. 9*B91. "# (*4Q1/1 #3)µ# µ1*.34 (*4µµ#/# 3#. "# 9.B51/1 H#"4 /% tab. S5/%*.3) - =% 3B02D%$ &.#/'*1, µ.# 0,5/# /-" 1"/%08" 9%2 B+1/1 90'3/*%0%(651.. >" 9*B91. "# 19#"#04<1/1 µ.# 1"/%06 µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /# 94"- 3#. 34/- <1043.# 5/% 90'3/*%0)(.% (.# "# &1,/1 3#. "# 13/10B51/1 H#"4 /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$. F9%*1,/1 19,5'$ "# (*4Q1/1 /'" 1"/%06 history (.# "# &1,/1 µ.# 0,5/# µ1 /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$ 5#$. 5.6#$& 0&" 7"#./&4$#8 I/% UNIX /# 94"/# 1,"#. 1,/1 #*+1,% 1,/1 &.1*(#5,#. F.# &.1*(#5,# 1,"#. B"# 9*)(*#µµ# 9%2 13/101,/#. /' &1&%µB"' 5/.(µ6 3#. µ9%*1, "# #"#("-*.5/1, #9) B"# µ%"#&.3) #*.:µ) &.1*(#5,#$, PID (process identifier).!"# #*+1,% 1,"#. µ.# 5200%(6 &1&%µB"-". =# #*+1,# &'µ.%2*(%;"/#. #9) /%2$ +*65/1$ µ1 /'" <%6:1.# 52"/#3/8" 31.µB"%2, µ1/#(0-//.5/8" E#*#&1,(µ#/# #*+1,-":!"# B((*#D% (#"#D%*4, 4*:*% ) =% 31,µ1"% 1")$ 9*%(*4µµ#/%$ )9-$ B+1. (*#D1, 51 µ.# (0855# 9*%(*#µµ#/.5µ%; 2Q'0%; 19.9B&%2 7&'(,1$ 9%2 1,"#. #912:1,#$ 3#/#"%'/B$ #9) /% µ'+4"'µ# #004 #3#/#")'/1$ #9) B"# D25.%0%(.3) +*65/'. T.# 9#*4&1.(µ# µ.# 5200%(6 #9) &2#&.34 Q'D,# (B"# 13/10B5.µ% 6 &2#&.3) #*+1,%).!"#$ 3#/40%(%$ 9%2 91*.B+1. 90'*%D%*,1$ 5+1/.34 µ1 /# 91*.1+)µ1"# /%2. =# 91*.1+)µ1"# µ9%*1, "# 1,"#. B"# µ1,(µ# #9) #*+1,# 3#. 400%2$ 3#/#0)(%2$ (29%3#/#0)(%2$). 7(µ9 :&'&;1/<% =# #*+1,# %µ#&%9%.%;"/#. 51 µ.# &%µ6 3#/#0)(-". =% 5;5/'µ# #*+1,-" B+1..1*#*+.36 &%µ6, )9-$ B"# #"45/*%D% &B"/*%. N 3%*2D6 /'$.1*#*+,#$ 3#/4 9#*4&%5' %"%µ4g1/#. root (3#. (*4D1/#. -$ 4 of 42 05/02/ :58 π.μ.

5 µ.# 34:1/%$ / ) I/% 9#*#94"- &.4(*#µµ#, <0B9%2µ1 )/. % 9*%5-9.3)$ 3#/40%(%$ (home) /%2 9*%9/2+.#3%; D%./'/6 "ee51vn" 91*.B+1. &;% 29%3#/#0)(%2$ (docs 3#. pics) 3#. B"# #*+1,%, /% report.doc. N 906*'$ &.#&*%µ6 (.# /% #*+1,% report.doc 1,"#. "/home/its/ug1/ee51vn/report.doc" =#0"%>%'&8?%&!#.µ&'"01 '(, UNIX T.# "# #"%,H1/1 B"# /1*µ#/.3) /%2 UNIX, 34"/1 click 5/% 1.3%",&.% "Terminal" icon 5/% µ1"%; Applications/Accessories (N #3*.<6$ /%9%:15,# µ9%*1, "# 1,"#. &.#D%*1/.36 #"40%(# µ1 /% (*#D.3) 91*.<400%" 9%2 +*'5.µ%9%.1,/1). 5 of 42 05/02/ :58 π.μ.

6 U# 1µD#".5/1, B"# 9#*4:2*% /1*µ#/.3%; µ1 µ.# 9*%/*%96 (% 6 $) 5/% %9%,% µ9%*1,/1 "# #*+,51/1 "# (*4D1/1 1"/%0B$. UNIX: 2)3%,!+#4µ" #$<% 0&" :&'&;1/<% ls (list) 6 of 42 05/02/ :58 π.μ.

7 F)0.$ 1.5B0:1/1 5/% 5;5/'µ#, % #*+.3)$ 5#$ 3#/40%(%$ 1,"#. % 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$, ("-5/)$ 3#. -$ home directory. 7 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$ B+1. /%,&.% )"%µ# µ1 /% )"%µ# +*65/' 5#$, (.# 9#*4&1.(µ# ee91ab 3#. 51 #2/)" #9%:'31;%"/#. /# #*+1,# 3#. %. 29%3#/40%(%. 9%2 &'µ.%2*(1,/1. T.# "# &1,/1 /. 294*+1. 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, 90'3/*%0%(65/1: % ls N 1"/%06 ls ( /# µ.3*4 (*4µµ#/# L 3#. S ) &1,+"1. µ.# 0,5/# /-" 91*.1+%µB"-" /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2. =' &1&%µB"' 5/.(µ6,5-$ "# µ'" 294*+%2" %*#/4 #*+1,# 5/%" 3#/40%(% 5#$, 3#. 51 #2/6 /'" 91*,9/-5' :# &1,/1 #908$ H#"4 /'" 9*%/*%96 /%2 310;D%2$ 5#$. V5-$ )µ-$ % &.#+1.*.5/6$ 525/6µ#/%$ "# B+1. 6&' < %.# #*+1,# 5/% 0%(#*.#5µ) 5#$, /'" 8*# 9%2 /%" &'µ.%;*('51. N ls 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# &1" &1,+"1. )0# /# #*+1,# /%2 3#/#0)(%2 5#$, #004 µ)"% #2/4 9%2 /% )"%µ# /%2$ &1" #*+,G1. µ1 /101,# (.) =# #*+1,# 9%2 H13."4"1 µ1 /101,# (.) 1,"#. ("-5/4 3#. -$ 3*2D4 #*+1,# 3#. 52"6:-$ 91*.B+%2" 5'µ#"/.3B$ *2:µ,51.$ 9*%(*#µµ4/-". C,"#. 3*2D4 (.#/, &1" 9*B91. "# /# #004G1/1, 13/)$ #" 1,5/1 1H%.31.-µB"%$ µ1 /% UNIX!!! T.# "# &1,/1 )0# /# #*+1,# 5/%" 3#/40%(% 5#$, 52µ91*.0#µ<#"%µB"-" 3#. #2/8" 9%2 H13."4"1 µ1 /'" /101,#, 90'3/*%0%(65/1: % ls -a R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, /% ls -a &1,+"1. 3#. /# #*+1,# 9%2 3#"%".34 1,"#. 3*2D4. 7 of 42 05/02/ :58 π.μ.

8 N 1"/%06 ls 1,"#. B"# 3#0) 9#*4&1.(µ# 1"/%06$ 9%2 µ9%*1, "# &1+:1, 9*%#.*1/.34 %*,5µ#/#: /% -a 1,"#. B"# /B/%.% 9#*4&1.(µ#. =# 9*%#.*1/.34 %*,5µ#/# 6 9#*4µ1/*%. #004G%2" /' 52µ91*.D%*4 µ.#$ 1"/%06$. =% UNIX &.#:B/1. B"# 1"5-µ#/-µB"% 5;5/'µ# <%6:1.#$ /% %9%,% µ9%*1, "# 5#$ 91. 9%.1$ 9#*#µB/*%2$ &B+1/#. 34:1 1"/%06 3#. 9-$ 34:1 µ.# #9) #2/B$ µ1/#<400%2" /' 52µ91*.D%*4 /'$ 1"/%06$ (:# /% &%;µ1 #*()/1*# 5/% µ4:'µ#) µ"(,./$& :&'&;1/<% mkdir (make directory) U# &'µ.%2*(65%2µ1 /8*# B"# 29%3#/40%(% µb5# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, (.# "# 3*#/4µ1 /# #*+1,# /# %9%,# :# &'µ.%2*(651/1 3#/4 /' &.4*31.# #2/8" /-" µ#:'µ4/-". T.# "# &'µ.%2*(651/1 B"# 29%3#/40%(% µ1 /% )"%µ# unixstuff 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(%, 90'3/*%0%(65/1: % mkdir unixstuff T.# "# &1,/1 /%" 3#/40%(% 9%2 µ)0.$ &'µ.%2*(65#/1, 90'3/*%0%(65/1: % ls 1.3 5;;&/9 4# :&'A;(/( cd (change directory) N 1"/%06 cd directory #004G1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(% 51 #2/)" 9%2 #"#DB*1/#. -$ 'directory'. F9%*1,/1 "# 531D/1,/1 /%" /*B+%"/# 3#/40%(% -$ #2/)" 9%2 <*,5315/1 /' &1&%µB"' 5/.(µ6 (/' :B5' 5#$ &'0. µb5# 5/% &B"/*% /%2 525/6µ#/%$ #*+1,-" 9%2 1,&#µ1 9*%'(%2µB"-$). T.# "# µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% 9%2 µ)0.$ &'µ.%2*(65#/1, (*4Q/1: % cd unixstuff 8 of 42 05/02/ :58 π.μ.

9 T*4Q/1 ls (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 (&1" :# &1,/1 /,9%/# (.#/, 1,"#. 4&1.%$!) G#.2#2 1a W/.4H/1 B"# 400% 3#/40%(% µb5# 5/%" unixstuff, µ1 /% )"%µ# backups 1.4 B" :&'A;(/(". 0&".. C"8 <*,5315/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff 90'3/*%0%(65/1: % ls -a R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, 5/%" 3#/40%(% unixstuff (#004 3#. 51 )0%2$ /%2$ 400%2$ 3#/#0)(%2$), 294*+%2" &;% 1.&.3%, 3#/40%(%. µ1 /.$ %"%µ#5,1$ (.) 3#. (..) A 9-;H&B D$(6E)%)C (.) I/% UNIX, ' (.) 5'µ#,"1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(%, B/5. #" 90'3/*%0%(651/1 % cd. I'µ1,-5': 294*+1. B"# 31") µ1/#h; /'$ 1"/%06$ cd 3#. /'$ /101,#$ (.) 5'µ#,"1. )/. :# µ1,"1/1 5/%" 3#/40%(% 9%2 1,5/1 (5/%" unixstuff). >*+.34 #2/) µ400%" &1" :# 5#$ D#"1, +*65.µ%, #004 :# &1,/1 #*()/1*# )/. +*'5.µ%9%.8"/#$ /% (.) -$ /% )"%µ# /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2, :# 5#$ (02/851. #9) 453%9' 90'3/*%0)('5'. A I)B"./C D$(6E)%)C (..) 7. &;% /101,1$ (..) 5'µ#,"%2" /% (%".3) /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2. N 1"/%06: % cd.. :# 5#$ 941. B"# 3#/40%(% 194"- 5/'".1*#*+,# (5/' 52(313*.µB"' 91*,9/-5', 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%).?%3.µ45/1 /% /8*#. I'µ1,-5': >" 90'3/*%0%(651/1 cd +-*,$ 3#"B"# )*.5µ#, :# (2*,51/1 94"/# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%. >2/) 1,"#. +*65.µ% #" B+1/1 +#:1, µb5# 5/% 5;5/'µ# #*+1,-" "&*.(µC8 pwd (print working directory) 7. &.#&*%µb$ 5#$ 19./*B9%2" "# #"#3#0;Q1/1 9%2 <*,5315/ B5' µ1 )0% /% 5;5/'µ# #*+1,-". 9 of 42 05/02/ :58 π.μ.

10 T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# <*1,/1 /'" #9)02/' &.#&*%µ6 /%2 9*%5-9.3%; 5#$ 3#/#0)(%2, (*4Q/1 cd (.# "# 19.5/*BQ1/1 51 #2/)", 3#. B91./# 90'3/*%0%(65/1: % pwd N 906*'$ &.#&*%µ6 :# 1,"#. 34/. 5#" /% 9#*#34/-: /home/its/ug1/ee51vn /% %9%,% 5'µ#,"1. )/. % ee51vn (% 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$) <*,531/#. µb5# 5/%" 29%3#/40%(% ug1 (/%" 3#/40%(% /'$ %µ4&#$),% %9%,%$ µ1 /' 51.*4 /%2 <*,531/#. µb5# 5/%" 29%3#/40%(% its 9%2 <*,531/#. 5/%" 29%3#/40%(% home % %9%,%$ <*,531/#. µb5# 5/% *.G.3) 3#/40%(%, ("-5/) -$ " / ". G#.2#2 1b J*'5.µ%9%.65/1 /.$ 1"/%0B$ cd, ls and pwd (.# "# 1H1*12"651/1 /% 5;5/'µ# #*+1,-". (U2µ':1,/1 )/. #" +#:1,/1, µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cd +-*,$ %*,5µ#/# (.# "# 19.5/*BQ1/1 4µ15# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%) 1.6 D#."441'#.#8 /"& :&'&;1/(,8 0&" 7"&*.(µC8 D$($B/2#2 (&B 8"$?-)µ4B E0'3/*%0%(65/1 9*8/# cd (.# "# 19.5/*BQ1/1 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, 3#. B91./#: % ls unixstuff (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 unixstuff 10 of 42 05/02/ :58 π.μ.

11 E0'3/*%0%(65/1 /8*#: % ls backups U# &1,/1 B"# µ6"2µ# )9-$ /% 9#*#34/-: backups: No such file or directory 7 0)(%$ 9%2 <0B91/1 #2/) /% µ6"2µ#, 1,"#. )/. /% backups &1" <*,531/#. 5/%" /*B+%" 3#/40%(% 5#$. T.# "# +*'5.µ%9%.651/1 µ.# 1"/%06 51 B"# #*+1,% (6 3#/40%(%) 9%2 &1" <*,531/#. 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(% (51 #2/)" 9%2 1,5/1 µb5#), :# 9*B91. 1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cd (.# "# µ1/#3."':1,/1 5/% 5-5/) 3#/40%(%, 6 "# 3#:%*,51/1 /'" 906*' &.#&*%µ6 /%2. T.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 backups, :# 9*B91. "# (*4Q1/1: % ls unixstuff/backups ~ () <-)#&<"./C #$C.$(6E)%)C) F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /%" +#*#3/6*# ~ (.# "# #"#D1*:1,/1 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%. F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 #2/) /% +#*#3/6*# (.# "# 9*%5&.%*,51/1 &.#&*%µb$ 9%2 H13."%;" #9) /%" 3#/40%(% 5#$. >" 90'3/*%0%(651/1: % ls ~/unixstuff :# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 5#$ unixstuff, 45+1/% µ1 /% 9%2 <*,5315/1 /' &1&%µB"' 5/.(µ6 µb5# 5/% 5;5/'µ# #*+1,-". =. 9.5/1;1/1 )/. :# &1,H1. ' 1"/%06: % ls ~ =. 9.5/1;1/1 )/. :# &1,H1. ' 1"/%06: % ls ~/.. D#.$;+E+!"#$%& '(µ)*+) ls ls -a!"#$%"& '($"#' )'& )'*'+,-./0!"#$%"&,+' *' '($"#' )'& *./0 )'*'+,-./0 11 of 42 05/02/ :58 π.μ.

12 mkdir cd directory cd cd ~ cd.. pwd!1µ&./(-"# 2%' )'* '0 µ"*'52("& 6*.% )'* / '%'-(35"*'& 4'0 µ"*'52("& '7"/8"#'0 6*.% 7(.697&), 6'0 )'* '0 µ"*'52("& 6*.% 7(.697&), 6'0 )'* '0 µ"*'52("& 6*.% 7(.1-.:µ"%. 6*1% &"('($#' )'*3+.-. (-.%&),)!"#$%"& *1% 7+;(1 <&'<(.µ; *./ *(2$.%*.0 )'*'+,-./ #$<% cp (copy) UNIX: 567%6),!+#4µ" N 1"/%06 cp file1 file2 &'µ.%2*(1, B"# #"/,(*#D% /%2 file1 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(% 3#. /% %"%µ4g1. file2. =8*#, :# #"/.(*4Q%2µ1 B"# #*+1,% 9%2 294* %.% 5'µ1,% /%2 525/6µ#/%$ #*+1,-" (3#. 5/% %9%,% B+%2µ1 9*)5<#5') µb5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff 9%2 B+%2µ1 &'µ.%2*(651., +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 cp. >*+.34 +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 cd (.# "# µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff. % cd ~/unixstuff!91./# 90'3/*%0%(65/1 5/'" 9*%/*%96: % cp /vol/examples/tutorial/science.txt. I'µ1,-5': F'" H1+451/1 /'" /101,#. 5/% /B0%$. U2µ':1,/1 )/. ' /101,# 5/% UNIX 52µ<%0,G1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(%. N 9#*#94"- 1"/%06 5'µ#,"1. "#"/B(*#Q1 /% #*+1,% science.txt 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(%, &.#/'*8"/#$ /%,&.% )"%µ#". G#.2#2 2a?'µ.%2*(65/1 B"# #"/,(*#D% #5D#01,#$ /%2 #*+1,%2 science.txt, #"/.(*4D%"/#$ /% 51 B"# #*+1,% µ1 )"%µ# science.bak #$<% 12 of 42 05/02/ :58 π.μ.

13 mv (move) N 1"/%06 mv file1 file2 µ1/#db*1. (6 µ1/%"%µ4g1.) /% file1 5/% file2. T.# "# µ1/#3."651/1 B"# #*+1,% #9) µ.# :B5' 51 µ.# 400', +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 mv. >2/) B+1. -$ #9%/B015µ# /'" µ1/#3,"'5' #"/, (.# /'" #"/.(*#D6 /%2 #*+1,%2, B/5. 5/% /B0%$ :# B+1/1 B"# #"/,(*#D% /%2 #*+1,%2 #"/, (.# &;%. F9%*1,/1 19,5'$ "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 mv (.# "# µ1/%"%µ451/1 B"# #*+1,%. >2/) (,"1/#. #" /% µ1/#3."651/1 5/%",&.% 3#/40%(% #004 µ1 &.#D%*1/.3) )"%µ#. U# µ1/#3."65%2µ1 /8*# /% #*+1,% science.bak 5/%" 3#/40%(% backup 9%2 &'µ.%2*(65#µ1 9*%'(%2µB"-$. >*+.34 µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff (109,G%2µ1 "# :2µ)5#5/1 9-$ (,"1/#.).!91./#, 3#:8$ 1,5/1 µb5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % mv science.bak backups/. E0'3/*%0%(65/1 ls 3#. ls backups (.# "# &1,/1 #" ' 1"/%06 01./%;*('51 3#"%" #$<% 0&" :&'&;1/<% rm (remove), rmdir (remove directory) T.# "# &.#(*4Q1/1 B"# #*+1,%, +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 rm. O$ 9#*4&1.(µ#, :# &'µ.%2*(65%2µ1 B"# #"/,(*#D% /%2 #*+1,%2 science.txt 3#. B91./# :# /% &.#(*4Q%2µ1. FB5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % cp science.txt tempfile.txt % ls % rm tempfile.txt % ls F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 rmdir (.# "# &.#(*4Q1/1 B"# 3#/40%(% (<1<#.-:1,/1 9*8/# )/. 1,"#. 4&1.%$). E*%59#:65/1 "# &.#(*4Q1/1 /%" 3#/40%(% backups.?1" :# µ9%*b51/1 "# /% 34"1/1, 3#:8$ /% UNIX &1" :# 5#$ #D651. "# &.#(*4Q1/1 B"# 3#/40%(% 9%2 &1" 1,"#. 4&1.%$. G#.2#2 2b?'µ.%2*(65/1 B"# 3#/40%(% µ1 /% )"%µ# tempstuff +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 mkdir, 3#. B91./# &.#(*4Q/1 /%" +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 rmdir. 2.4 D#."#6(µC%<% 5.6#$(, 4'+% BG1%+ 13 of 42 05/02/ :58 π.μ.

14 clear (.$7$-"#µ/C )7/B2C) E*." H13."651/1 µ1 /'" 19)µ1"' 1")/'/#,,5-$ :B01/1 "# 3#:#*,51/1 /% 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%; #9) /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$, 85/1 ' BH%&%$ /-" 1"/%08" 9%2 #3%0%2:%;" "# 1,"#. H134:#*'. I/'" 9*%/*%96, 90'3/*%0%(65/1: % clear >2/) :# 3#:#*,51. /% 9#*4:2*% 3#. :# 5#$ #D651. µ)"% µ1 /'" 9*%/*%96 $ 5/% 94"- µb*%$. cat (concatenate) F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cat (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"' 5#$. E0'3/*%0%(65/1: % cat science.txt R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, /% #*+1,% 1,"#. µ1(#0;/1*% #9) /% µb(1:%$ /%2 9#*#:;*%2 3#. B/5. 5;"/%µ# *%$ /# 94"- µ1 #9%/B015µ# "# µ'" µ9%*%;µ1 "# /% &%;µ1 %0)30'*%. less N 1"/%06$ less (*4D1. /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"', µ.# 510,&# 34:1 D%*4. E0'3/*%0%(65/1: % less science.txt I/% /B0%$ 34:1 510,&#$ 9.B5/1 /% [space-bar] #" :B01/1 "# &1,/1 /'" 19)µ1"' 510,&#, 6 /% [q] (.# "# /1*µ#/,51/1 /'" #"4("-5'. R9-$ 3#/#0#<#,"1/1, ' less 1,"#. 9*%/.µ)/1*' #9) /'" cat (.# µ1(40# #*+1,#. head N 1"/%06 head (*4D1. /.$ &B3# 9*8/1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2 5/'" 9*8/# /'" %:)"' 3#. µ1/4 90'3/*%0%(65/1: % head science.txt!91./# 90'3/*%0%(65/1: 14 of 42 05/02/ :58 π.μ.

15 % head -5 science.txt =. &.#D%*4 9*% /% -5 5/'" 1"/%06 head; tail N 1"/%06 tail 1µD#",G1. /.$ &B3# /1012/#,1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2 5/'" /'" %:)"' 3#. 90'3/*%0%(65/1: % tail science.txt C*8/'5': E-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1 /.$ 15 /1012/#,1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2; 2.5 5%&H9'+4+ 4'& D#."#61µ#%& )%18 5.6#$(, J<E' JB$K'(2#2 µ+ (2 L-'#2 (2C less J*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 less, µ9%*1,/1 "# Q4H1/1 /% #*+1,% (.# µ.# 0BH' 301.&,. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# Q4H1/1 /% #*+1,% science.txt (.# /' 0BH' 'science', 90'3/*%0%(65/1: % less science.txt 3#. 3#:8$ 13/101,/#. ' less, 90'3/*%0%(65/1 µ.# 34:1/% [/] #3%0%2:%;µ1"' #9) /' 0BH' 9%2 Q4+"1/1 /science R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1 ', less <*,531. 3#. D-/,G1. /' 0BH'. E0'3/*%0%(65/1 [n] (.# "# <*1,/1 /% 19)µ1"% 5'µ1,% 9%2 1µD#",G1/#. ' 0BH'. grep (µ2 -&('#+(+ %"$(: (2 E;B+ ;(#") N 1"/%06 grep #9%/101, B"# #9) /# /29%9%.'µB"# <%':'/.34 1*(#01,# /%2 UNIX X4+"1. #*+1,# (.# 3#:%*.5µB"1$ 0BH1.$ 6 patterns. >*+.34 3#:#*,5/1 /'" %:)"' 3#. B91./# 90'3/*%0%(65/1: % grep science science.txt R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, ' grep 1µD4".51 34:1 (*#µµ6 9%2 91*.B+1. /'" 0BH' science. 15 of 42 05/02/ :58 π.μ.

16 N µ69-$ )+.;?%3.µ45/1 /% 9#*#34/-: % grep Science science.txt N 1"/%06 grep &.#+-*,G1. µ.3*4-31d#0#,#.!/5. /% Science 1,"#. &.#D%*1/.3) #9) /% science. T.# "# µ'" (,"1/#. &.#+-*.5µ)$ µ.3*8"-31d#0#,-", +*'5.µ%9%.65/1 /'" 19.0%(6 -i, &'0. 90'3/*%0%(65/1: % grep -i science science.txt T.# "# Q4H1/1 (.# µ.# D*45' 6 B"# pattern, :# 9*B91. "# /% 91*.301,51/1 51 µ%"4 1.5#(-(.34. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# Q4H1/1 (.# /' D*45' spinning top, 90'3/*%0%(65/1: % grep -i 'spinning top' #3)µ# 19.0%(B$ /'$ grep 1,"#.: -v &1,+"1. /.$ (*#µµb$ 9%2?CY /#.*.4G%2" -n &1,+"1. /%" #*.:µ) (*#µµ6$ µ9*%5/4 #9) 34:1 (*#µµ6 -c /298"1. µ)"% /%" #*.:µ) /-" (*#µµ8" 9%2 /#,*.#H#"?%3.µ45/1 349%.1$ #9) #2/B$ /.$ 19.0%(B$ 3#. &1,/1 /# &.#D%*1/.34 #9%/10B5µ#/#. F'" H1+"4/1 )/. µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 91*.55)/1*1$ #9) µ.# 19.0%(B$ 34:1 D%*4. T.# 9#*4&1.(µ#, <*1,/1 /%" #*.:µ) /-" (*#µµ8" 9%2 &1" 91*.B+%2" /.$ 0BH1.$ science 6 Science. % grep -ivc science science.txt wc (word count)!"#.&.#,/1*# <%':'/.3) µ.3*) 9*)(*#µµ# 1,"#. /% wc /% %9%,% µ1/*41. 0BH1.$. T.# "# µ1/*651/1 /.$ 0BH1.$ 5/% #*+1,% science.txt, 90'3/*%0%(65/1: % wc -w science.txt T.# "# <*1,/1 9)51$ (*#µµb$ B+1. /% #*+1,%, 90'3/*%0%(65/1: % wc -l science.txt D#.$;+E+ 16 of 42 05/02/ :58 π.μ.

17 !"#$%& cp file1 file2 mv file1 file2 rm file rmdir directory cat file '(µ)*+) =%*2-('>" *. file1 )'&.%,µ'6" *. '%*#-('5. file2?"*')#%16" ; µ"*.%,µ'6" *. file1 6" file2!&2-('>" 2%' '($"#.!&2-('>" 2%' 2%' '($"#. less 2%' '($"#. µ&' 6"+#<' )38" 5.(3 head file tail *&0 7(A*"0 -('µµ20 "%,0 *&0 *"+"/*'#"0 -('µµ20 "%,0 '($"#./ grep 'keyword' file B3C" 2%' '($"#. -&' µ&' 6/-)")(&µ2%1 +2C1 wc file?2*(161 -('µµa%/+2c"9%/$'(')*;(9% "%,0 '($"# %&0&'#3G,%4+ UNIX: 8)9%,!+#4µ" 7. 91*.55)/1*1$ &.1*(#5,1$ 9%2 H13."%;" µb5-1"/%08" /%2 UNIX (*4D%2" 5/'" /29%9%.'µB"' BH%&% (&'0. 5/'" %:)"' 6 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%;). E%00B$ #9) #2/B$ /.$ 1"/%0B$ 9#,*"%2" /'" 1,5%&% /%2$ #9) /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% (&'0, &.#<4G%2" #9) /% 90'3/*%0)(.%). C3/)$ #9) /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% 3#. BH%&% 294*+1. 19,5'$ 3#. ' /29%9%.'µB"' BH%&%$ 5D40µ#/%$ )9%2 %. &.1*(#5,1$ 1µD#",G%2" /# µ'";µ#/# 04:%2$ /%2$. >9) 9*%19.0%(6 ' BH%&%$ 5D40µ#/%$ 3#/12:;"1/#. 5/'" %:)"' ' 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%;.!+%2µ1 6&' &1. /' +*65' /'$ 1"/%06$ cat µ1 /'" %9%,# µ9%*%;µ1 "# 1µD#",5%2µ1 /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"'. T*4Q/1 /8*# /'" 1"/%06 cat +-*,$ "# 9*%5&.%*,51/1 349%.% #*+1,% 9%2 "# &.#<451.: % cat T*4Q/1 B91./# 349%.1$ 0BH1.$ 5/% 90'3/*%0)(.% 3#. 9.B5/1 /% 9063/*% [Return. =B0%$, 9.B5/1 /% 9063/*% [Ctrl] 3#. 3#:8$ /% 3*#/4/1, 9.B5/1 /% [d] (#2/) 1"' 52"/%µ,# (*4D1/#. ^D) (.# "# /1*µ#/,51/1 /'" 1,5%&%. =. 52"B<'; >" 13/10B51/1 /'" 1"/%06 cat +-*,$ "# 3#:%*,51/1 349%.% #*+1,% (.# "# &.#<451., &.#<4G1. /'" 17 of 42 05/02/ :58 π.μ.

18 /29%9%.'µB"' 1,5%&% (/% 90'3/*%0)(.%) 3#. µ)0.$ 04<1. /% +#*#3/6*# /B0%2$ #*+1,%2 (/% ^D), #"/.(*4D1. /'" 1,5%&% 5/'" /29%9%.'µB"' BH%&% (/'" %:)"'). I/% UNIX B+%2µ1 /' &2"#/)/'/# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /)5% /'" 1,5%&% )5% 3#. /'" BH%&% /-" 1"/%08" %&0&'#3G,%4+ '+8 )I1*(, J*'5.µ%9%.%;µ1 /% 5;µ<%0% > (.# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /'" BH%&% µ.#$ 1"/%06$. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# &'µ.%2*(65%2µ1 B"# #*+1,% µ1 )"%µ# list1 /% %9%,% "# 91*.B+1. µ.# 0,5/# #9) D*%;/#, 90'3/*%0%(%;µ1: % cat > list1 T*4Q/1 B91./# /# %")µ#/# µ1*.38" D*%;/-". E.B5/1 [Return] µ1/4 #9) 34:1 )"%µ#. pear banana apple ^D {!"#$ %&µ'()*+ [Ctrl],'+ [d] -+' #./01} >2/) 9%2 52µ<#,"1., 1,"#. )/. ' 1"/%06 cat &.#<4G1. /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% (/% 90'3/*%0)(.%) 3#. /% > #"#3#/12:;"1. /'" BH%&% - 9%2 D25.%0%(.34 1,"#. ' %:)"' - 51 B"# #*+1,% µ1 /% )"%µ# list1 T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat list1 G#.2#2 3a J*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 9#*#94"- µb:%&%, &'µ.%2*(65/1 B"# #*+1,% µ1 /% )"%µ# list2 9%2 "# 91*.B+1. /# 9#*#34/- D*%;/#: 9%*/%340., µ#"/#*,"., µ4"(3%, (3*B.9D*%2/. J*'5.µ%9%.65/1 /'" 3#/400'0' 1"/%06 (.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 list )#7'.2 3+-"+H)µ;B&B #+ =B$ J-H+:) J*'5.µ%9%.8"/#$ /' µ%*d6 >> µ9%*1,/1 "# 9*%5:B51/1 /'" /29%9%.'µB"' BH%&% 5/% /B0%$ 1")$ 6&' 294*+%"/%$ #*+1,%2, +-*,$ "# &.#(*4Q1/1 /# 91*.1+)µ1"# 9%2 B+1. 6&'.!/5., (.# "# 9*%5:B51/1 91*.55)/1*1$ 3#/#+-*,51.$ 5/% #*+1,% list1, 90'3/*%0%(65/1: % cat >> B91./# 90'3/*%0%(65/1 /# %")µ#/# 91*.55)/1*-" D*%;/-" :) 18 of 42 05/02/ :58 π.μ.

19 peach grape orange ^D (Control D -+' #./01 *+%$20") T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat list1 U# 9*B91. "# B+1/1 /8*# &;% #*+1,#. =% B"# 91*.B+1. BH. D*%;/#, /% 400% 91*.B+1. /B551*# D*%;/#. U# +*'5.µ%9%.65%2µ1 /8*# /'" 1"/%06 cat (.# "# 1"85%2µ1 (concatenate) /# &;% #*+1,#, /% list1 3#. /% list2 51 B"# "B% #*+1,% µ1 /% )"%µ# biglist. E0'3/*%0%(65/1: % cat list1 list2 > biglist N 1"/%06 #2/6 &.#<4G1. /# 91*.1+)µ1"# /-" #*+1,-" list1 3#. list2 µ1 /' 51.*4 9%2 D#,"%"/#. 3#. (*4D1. /'" BH%&% 5/% #*+1,% biglist T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 "B%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat biglist 3.3 5%&0&'#3G,%4+ '+8 )"41*(, U# +*'5.µ%9%.65%2µ1 /% 5;µ<%0% < (.# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /'" 1,5%&% /'$ 1"/%06$. N 1"/%06 sort /#H."%µ1, #0D#<'/.34 6 #*.:µ'/.34 µ.# 0,5/#. E0'3/*%0%(65/1: % sort T*4Q/1 B91./# /# %")µ#/# µ1*.38" G8-". E.B5/1 [Return] µ1/4 #9) 34:1 )"%µ#. dog cat bird ape ^D (control d -+' )' %#'µ'#3%*#*) N BH%&%$ :# µ%.4g1. µ1 /'" 9#*#34/-: ape bird cat 19 of 42 05/02/ :58 π.μ.

20 dog F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /% < (.# "# #"#3#/12:;"1/1 /'" 1,5%&% 85/1 "# 9*%B*+1/#. #9) B"# #*+1,% #"/, (.# /% 90'3/*%0)(.%. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# /#H."%µ651/1 /' 0,5/# µ1 /# D*%;/#, 90'3/*%0%(65/1: % sort < biglist 3#. :# &1,/1 /'" /#H."%µ'µB"' 0,5/# 5/'" %:)"' 5#$. T.# "# (*4Q1/1 /'" /#H."%µ'µB"' 0,5/# 51 B"# #*+1,%, 90'3/*%0%(65/1: % sort < biglist > slist J*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 cat (.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2 slist 3.4 2<;+%>4#"8 T.# "# &1,/1 9%.%$ 400%$ 1,"#. 52"&1&1µB"%$ 5/% 5;5/'µ# µ#g, µ1 154$, 90'3/*%0%(65/1: % who F.# µb:%&%$ (.# "# &1,/1 #2/6 /' 0,5/# %"%µ4/-" /#H."%µ'µB"', 1,"#. "# 90'3/*%0%(651/1: % who > names.txt % sort < names.txt >2/) 1,"#. 349-$ #*(), 3#. :# 9*B91. 19,5'$ "# :2µ':1,/1 "# &.#(*4Q1/1 /% 9*%5-*.") #*+1,% names.txt )/#" / /1. >2/) 9%2 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# :B01/1 "# 34"1/1, 1,"#. "# 1"851/1 µ1 349%.% /*)9% /'" BH%&% /'$ 1"/%06$ who µ1 /'" 1,5%&% /'$ 1"/%06$ sort. >2/) #3*.<8$ 34"%2" %. 5-0'"851.$. =% 5;µ<%0% /'$ 5-06"-5'$ 1,"#. ' 34:1/' µ94*# T.# 9#*4&1.(µ#, 90'3/*%0%(65/1: % who sort 3#. :# 94*1/1 /%,&.% #9%/B015µ# µ1 /% 9#*#94"-, #004 9.% (*6(%*# 3#. 3#:#*4. T.# "# <*1,/1 9)5%. +*65/1$ <*,53%"/#. #2/6 /' 5/.(µ6 5/% 5;5/'µ#, 90'3/*%0%(65/1: % who wc -l G#.2#2 3b J*'5.µ%9%.8"/#$ 5-0'"851.$, &1,H/1 )01$ /.$ (*#µµb$ /-" #*+1,-" list1 3#. list2 9%2 91*.B+%2" /% 20 of 42 05/02/ :58 π.μ.

21 (*4µµ# 'p' 3#. /#H."%µ65/1 /% #9%/B015µ#. D#.$;+E+!"#$%& command > file command >> file command < file command1 command2 cat file1 file2 > file0 '(µ)*+) =%')'*":8/%61 */7.7.&1µ2%10 "C,<./ 6" '($"#. D(.68;)1 */7.7.&1µ2%10 "C,<./ 6*. *2+.0 /73($.%*.0 '($"#./ =%')'*":8/%61 */7.7.&1µ2%10 "&6,<./ '7, '($"#./ 49+;%961 *10 "C,<./ *10 command1 6*1% "#6.<. *10 command2 4/%2%961 *9% '($"#9% file1 )'& file2 6*. file0 sort E'C&%,µ161 <"<.µ2%9% who F#6*' $(16*A% 7./ "#%'& 6/%<"<"µ2%.& 6*. 6:6*1µ' *1 <"<.µ2%1 6*&-µ; 4.1 J&.&0'9.#8 FK&;&%'C. A L$-$.('-$C * UNIX: 8:%")%,!+#4µ" 7 +#*#3/6*#$ * %"%µ4g1/#. µ9#0#"/b*, 3#. /#.*.4G1. µ1 %9%.%&69%/1 906:%$ +#*#3/6*-" (#9) µ'&b") 51 B"# )"%µ# #*+1,%2 6 3#/#0)(%2. T.# 9#*4&1.(µ#, 5/%" 3#/40%(% unixstuff 90'3/*%0%(65/1: % ls list* >2/) :# &1,H1. )0# /# #*+1,# /%2 /*B+%"/%$ 3#/40%(%2 9%2 H13."4"1 µ1 /# (*4µµ#/# list...?%3.µ45/1 "# 90'3/*%0%(651/1: % ls *list >2/) :# &1,H1. )0# /# #*+1,# /%2 /*B+%"/%$ 3#/40%(%2 9%2 /101.8"%2" µ1 /# (*4µµ#/#...list A L$-$.('-$C? 21 of 42 05/02/ :58 π.μ.

22 7 +#*#3/6*#$? /#.*.4G1. µ1 B"# #3*.<8$ +#*#3/6*#.!/5. /%?ouse :# /#.*.4H1. µ1 #*+1,# )9-$ /% house 3#. /% mouse, #004 )+. /% grouse.?%3.µ45/1 "# 90'3/*%0%(651/1: % ls?list 4.2 2,µLA4#"8 4'& B%1µ&'& 5.6#$<% U# 9*B91. "# 5'µ1.85%2µ1 1&8 )/. B"#$ 3#/40%(%$ 1,"#. #908$ B"#$ 1.&.3)$ /;9%$ #*+1,%2.!/5. %. 52µ<451.$ 9%2.5+;%2" (.# /'" %"%µ#/%0%(,# /-" #*+1,-",.5+;%2" 3#. (.# /%2$ 3#/#0)(%2$. R/#" %"%µ4g%2µ1 #*+1,#, 9*B91. "# #9%D1;(%2µ1 +#*#3/6*1$ 9%2 B+%2" 1.&.36 5'µ#5,# )9-$ / * & %. C9,5'$ 3#0) 1,"#. "# #9%D1;(1/1 /# 31"4 &.#5/6µ#/# 5/# %")µ#/#. 7 #5D#0B5/1*%$ /*)9%$ "# %"%µ4g1/1 #*+1,#, 1,"#. µ1 (*4µµ#/# 3#. #*.:µ%;$ /%2 0#/.".3%; #0D4<'/%2, 3#:8$ 3#. µ1 /# 5;µ<%0# _ (34/- 9#;0#) 3#.. (/101,#).,)%- $".µ)#),)/- $".µ)#) project.txt project my_big_program.c my big program.c fred_dave.doc fred & 9#*4&%5', /# %")µ#/# #*+1,-" H13."%;" µ1 B"# µ.3*) (*4µµ# 3#. µ9%*1, "# /101.8"%2" µ1 µ.# /101,# 9%2 #3%0%2:1,/#. #9) µ.# %µ4&# (*#µµ4/-" 9%2 +#*#3/'*,G%2" /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2. T.# 9#*4&1.(µ#, )0# /# #*+1,# 9%2 91*.B+%2" 38&.3# 51 (0855# C µ9%*1, "# /101.8"%2" µ1 /'" 3#/40'H'.c, 9.+. prog1.c.!91./#, (.# "# &1,/1 µ.# 0,5/# )0-" /-" #*+1,-" 9%2 91*.B+%2" 38&.3# 51 C 5/%" 3#/40%(% 5#$, +*1.4G1/#. #908$ "# (*4Q1/1 ls *.c )/#" <*,5315/1 51 #2/) /%" 3#/40%(% %&H9'+4+ 4'+ M(9G#"&!B#&µ$(&µ;B+C 0+E:?+C M)'7+"$C =% 5;5/'µ4 5#$ 91*.B+1. 1"5-µ#/-µB"1$ 510,&1$ <%6:1.#$ 9%2 µ9%*%;" "# 5#$ &85%2" 90'*%D%*,1$ (.# /.$ 91*.55)/1*1$ 1"/%0B$ ,&1$ <%6:1.#$ :# 5#$ 90'*%D%*65%2" 5+1/.34 µ1 /.$ 19.0%(B$ 9%2 B+1. 34:1 1"/%06 3#. 9-$ #2/B$ µ1/#<400%2" /' 52µ91*.D%*4 /'$. E0'3/*%0%(65/1 man command (.# "# &1,/1 /' 510,&# <%6:1.#$ (manual) µ.#$ 52(313*.µB"'$ 1"/%06$. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# µ4:1/1 019/%µB*1.1$ (.# /'" 1"/%06 wc (word count), 90'3/*%0%(65/1: % man wc 22 of 42 05/02/ :58 π.μ.

23 C"#00#3/.34, µ9%*1,/1 "# (*4Q1/1: % whatis wc 3#. :# 94*1/1 µ.# 5;"/%µ' 91*.(*#D6 (51 µ.# (*#µµ6) /'$ 1"/%06$, +-*,$ /.$ 019/%µB*1.1$ 5+1/.34 µ1 /.$ 19.0%(B$ Apropos >" &1" ("-*,G1/1 /% #3*.<B$ )"%µ# µ.#$ 1"/%06$, &%3.µ45/1: % apropos keyword N 1"/%06 #2/6 :# 5#$ &851. /.$ 1"/%0B$ 9%2 91*.B+%2" /' 0BH' 301.&, (keyword) 5/'" 19.31D#0,&# /'$ 510,&#$ <%6:1.#$ /%2$. T.# 9#*4&1.(µ#: % apropos copy Summary!"#$%& '(µ)*+) * E'#(&'6µ' µ".7.&.<;7.*" 7+;8.0 $'(')*;(9%? E'#(&'6µ' µ" 2%' µ,%. $'(')*;(' man command 4"+#<' G.;8"&'0 -&' µ&' "%*.+; whatis command 4:%*.µ1 7"(&-('5; µ&'0 "%*.+;0 apropos *9% "%*.+A% 7./ 7"(&2$./% *. keyword 6*1% 7"(#+1>1 *./0 UNIX: 2:µ;%,!+#4µ" 5.1 2,4'9µ&'(8 5.6#$<% (7"0&">µ&'& D.14L&4+8) F1 /*B+%"/# 3#/40%(% /%" unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % ls -l (l for long listing!) U# 9#*#/'*651/1 )/. <0B91/1 /8*# 9%00B$ 91*.55)/1*1$ 019/%µB*1.1$ 5+1/.34 µ1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 5#$. U# µ%.4g%2" µ1 /% 9#*4&1.(µ# 9%2 <0B91/1 9#*#34/-: 23 of 42 05/02/ :58 π.μ.

24 @4:1 #*+1,% (3#. 3#/40%(%$) B %.# &.3#.8µ#/# 9*)5<#5'$ 9%2 /%2 #"#0%(%;" 3#. /# %9%,# µ9%*1,/1 "# &1,/1 (*4D%"/#$ ls -l. C9,5'$, ' 1"/%06 ls -lg &,"1. 9*)5:1/1$ 90'*%D%*,1$, )9-$ (.# 9#*4&1.(µ# /% )"%µ# /'$ %µ4&#$ 5/'" %9%,# #"631. /% #*+1,% (5/% 9#*4&1.(µ# µ#$, beng95): -rwxrw-r-- 1 ee51ab beng Sept29 11:52 file1 I/'" 9.% #*.5/1*6 5/60', 294*+1. µ.# 51.*4 #9) 10 5;µ<%0# 5/# %9%,# 1µD#",G%"/#. /# (*4µµ#/# d, r, w, x, - 3#. 91*.5/#5.#34 /% s 6 /% S. >" 294*+1. /% d, :# 1,"#. 1"/108$ #*.5/1*4 3#. 52µ<%0,G1. )/. /% )"%µ# 9%2 <0B9%2µ1 1,"#. 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# 3#/40%(%$. >" 1,"#. #*+1,%, 5/' :B5' /%2 d :# 294*+1. µ.# 9#;0# (-). =# 9 5;µ<%0# 9%2 #9%µB"%2", &1,+"%2" /.$ 4&1.1$ 6 &.3#.8µ#/# 9*)5<#5'$ 3#. %µ#&%9%.%;"/#. 51 /*1.$ %µ4&1$ µ1 /*,# 5;µ<%0# ' 34:1 µ,# N #*.5/1*6 %µ4&# /-" /*.8" 52µ<)0-" &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# /%" +*65/' % %9%,%$ 1,"#. 34/%+%$ /%2 #*+1,%2 6 /%2 3#/#0)(%2 (ee51ab 5/% 9#*#94"- 9#*4&1.(µ#) N µ15#,# %µ4&# &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# /'" %µ4&# #":*89-" 5/'" %9%,# #"631. /% #*+1,% 6 3#/40%(%$ (eebeng95 5/% 9#*#94"- 9#*4&1.(µ#) N &1H.4 %µ4&# &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# )0%2$ /%2$ 29)0%.9%2$ +*65/1$. =# 5;µ<%0# r, w, B+%2" 10#D*4 &.#D%*1/.3) ")'µ# #"40%(# µ1 /% #" #"#DB*%"/#. 51 B"# #90) #*+1,% 6 51 B"# 3#/40%(%. 8".$"4µ$($ 3-/#>$#2C #+ J-H+:$ =% r (6 -), &1,+"1. &.3#,-µ# #"4("-5'$ (6 )+.). F1 0,(# 0)(.#, #" 294*+1. µ9%*%;µ1 "# &.#<45%2µ1 3#. "# #"/.(*4Q%2µ1 /% #*+1,%. =% w (6 -), &1,+"1. &.3#,-µ# 1((*#D6$ (6 )+.). F1 0,(# 0)(.# #" µ9%*%;µ1 "# (*4Q%2µ1 6 µ1 349%.% /*)9% "# #004H%2µ1 /% #*+1,%. 24 of 42 05/02/ :58 π.μ.

Λειτουργικό σύστημα Unix

Λειτουργικό σύστημα Unix Λειτουργικό σύστημα Unix v1.0 σελ 1 / 48 Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Μultimedia) Λειτουργικό σύστημα Unix v1.0 Για να μάθετε για τις πηγές πληροφορίας και να ενημερωθείτε για τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο UNIX. Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Εισαγωγή στο UNIX. Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στο UNIX Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 1 Περίγραµµα Αναζητώντας βοήθεια από το σύστηµα Το κέλυφος (Shell) Αρχεία και Κατάλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες

Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Unix: Εντολές, οργάνωση και χειρισµός αρχείων, διεργασίες Σύνταξη εντολών Περιεχόµενα Οργάνωση και χειρισµός αρχείων Μπαλαντέρ ικαιώµατα χρήσης αρχείων και οµάδες χρηστών Έλεγχος διεργασιών Σύνταξη εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Αγγελόπουλος. Εισαγωγή στο LINUX. Οδηγός Χρήσης

Άγγελος Αγγελόπουλος. Εισαγωγή στο LINUX. Οδηγός Χρήσης Άγγελος Αγγελόπουλος Εισαγωγή στο LINUX Οδηγός Χρήσης Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Τµήµα Φυσικής 2004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LINUX Το LINUX, που είναι ακρωνύµιο του LINUs

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI. Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI. Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάθημα 1: Βασική Πλοήγηση σε Linux CLI Οκτώβριος 2016 Χ. Αλεξανδράκη Command Line Interface Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα είναι φτιαγμένα ώστε να παρέχουν δύο περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο Unix

Σύντομη εισαγωγή στο Unix Σύντομη εισαγωγή στο Unix Λίγη Ιστορία 1960: Bell Laboratories, MIT, GE: Multiplexed Information and Computing Service (Multics, GE- 645 mainframe) 1969: Ken Thompson, Dennis Ritchie et al: Unics, PDP-7

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Αρχικός φάκελος χρήστη Home directory

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) cat text file name (Παρουσιάζει στην οθόνη το περιεχόμενο ενός αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:03 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1. Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1. Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix ΕΠΛ 032 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ #1 Το Λειτουργικό Σύστηµα Unix Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System) : είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που ελέγχουν, συντονίζουν και επιβλέπουν τη λειτουργία του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

2.Shell, users, groups και privilegies

2.Shell, users, groups και privilegies 2.Shell, users, groups και privilegies 2.0 Εισαγωγή Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν γραφικό περιβάλλον που τα κάνουν πολύ φιλικά προς το χρήστη. Το ίδιο ισχύει και στις διανομές του Linux,

Διαβάστε περισσότερα

head head n n L file standard output Παράδειγμα: head n n 10 test Σε συνδυασμό με την την tail,

head head n n L file standard output Παράδειγμα: head n n 10 test Σε συνδυασμό με την την tail, head n n L file head Παραθέτει τις L πρώτες γραμμές του αρχείου file στο standard output Παράδειγμα: head n n 10 test Θα εμφανίσει τις πρώτες 10 γραμμές του αρχείου test Σε συνδυασμό με την την tail, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

*? [xyz] [^xy] [!0-9] [:alpha:] [:digit:]

*? [xyz] [^xy] [!0-9] [:alpha:] [:digit:] Directories και αρχεία... /bin bin../bin current/ένα πιο πάνω/root bin/current bin/ ένα πιο πάνω και bin mkdir bin rmdir bin (άδειο) cd bin touch f f1 bin/f2 cat >a1 vi a1 vi +10 a1 cp a1 a2 a3 bin cp

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 2ο Βασικές Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Διαδρομές αρχείων και καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Directories & Files

Directories & Files Directories & Files http://repfiles.kallipos.gr/html_books/79/203_chapter3.html#sec_filesystem Print Working Directory pwd Εµφάνιση τρέχοντα καταλόγου εργασίας vassik@aetos:~$ pwd /home/staff/ektaktoi/vassik

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Linux. Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού & Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΟΠΑ. Εισαγωγή στο Linux 09/05/2009

Εισαγωγή στο Linux. Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού & Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΟΠΑ. Εισαγωγή στο Linux 09/05/2009 Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού & Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ΟΠΑ Τι είναι το Linux; Multi-user, Multitasking, Multiprocessor Has the X Windows GUI Coexists with other Operating Systems Runs on multiple

Διαβάστε περισσότερα

Το Λειτουργικό Σύστημα Unix

Το Λειτουργικό Σύστημα Unix ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 131: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Το Λειτουργικό Σύστημα Unix Το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) είναι ένα σύνολο από προγράμματα που ελέγχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Λειτουργικό Σύστημα (ΛΣ) Λογισμικό συστήματος, το οποίο αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Shell Programming Resources Μπορείτε να βρείτε ένα καταπληκτικό tutorial για το bash shell στο: http://linuxcommand.org/ 2 Γενικά Το κέλυφος (shell) προσφέρει ένα εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I Πιτροπάκης Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: npitrop@unipi.gr Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr UNIX is basically a simple operating system,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μαμαλάκη, ΕΔΙΠ. Γραφείο: Β229 - Τηλέφωνο: 2810 393506. E-mail: mariam@csd.uoc.gr. Web site μαθήματος:http://www.csd.uoc.gr/~hy100.

Μαρία Μαμαλάκη, ΕΔΙΠ. Γραφείο: Β229 - Τηλέφωνο: 2810 393506. E-mail: mariam@csd.uoc.gr. Web site μαθήματος:http://www.csd.uoc.gr/~hy100. Να συστηθούμε Μαρία Μαμαλάκη, ΕΔΙΠ Γραφείο: Β229 - Τηλέφωνο: 2810 393506 Ώρες γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη: 10:00 12:00 Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 14:00 E-mail: mariam@csd.uoc.gr Web site μαθήματος:http://www.csd.uoc.gr/~hy100

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout)

2.1. Οι λογαριασµοί χρηστών Σύνδεση (login) και αποσύνδεση (logout) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό (εργαστήριο) Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστηµα UNIX 1. Σύνδεση στο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ UNIX

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ UNIX ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ UNIX Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Τι είναι το Unix?... 1 1.2 Ο πυρήνας (kernel)... 1 1.3 O φλοιός (shell)... 1 2EΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ UNIX... 2 3 Compiling προγράμματα της C στα UNIX....

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Command Line For Beginners. Thessaloniki Linux. User. Group

Command Line For Beginners. Thessaloniki Linux. User. Group Command Line For Beginners Thessaloniki Linux User Group E ξομοιωτής τερματικού Ένας terminal emulator ( εξομοιωτής τερματικού) είναι ένα π ρόγραμμα π ου μας δίνει π ρόσβαση σε ένα shell ( κέλυφος), ή

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Δημιουργήστε ένα φάκελο test, κάτω από το home directory του χρήστη (~). ~ test z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 a1.txt a2.txt a3.txt a4.txt Σχήμα 1 1. Μέσα στον test, δημιουργείστε με χρἠση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α : Εισαγωγή στο Linux.

Παράρτηµα Α : Εισαγωγή στο Linux. Παράρτηµα Α : Εισαγωγή στο Linux. Α.1 Τι είναι Λειτουργικό σύστηµα (Operating System) Κάθε Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) αποτελείται από δύο συνθετικά: Το Υλικό (Hardware) και το Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων

Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων Κεφάλαιο 10 Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων Στόχος του Linux να είναι όσο πιο κοντά στο Unix γίνεται. Παραδοσιακά, τα Unix λειτουργικά συστήματα ήταν προσανατολισμένα στη γραμμή εντολών. Έχουμε γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos HOWTO instal Joomla by A. Andreatos Revisions: 24 dec 2010, 28 dec 2010, 8 jan 2011 SOURCES: 1/ http://docs.joomla.org/installing_joomla_on_debian_linux 2/ https://help.ubuntu.com/community/joomla 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας.

Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας. Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας. 1.1 Τι είναι Λειτουργικό σύστημα (Operating System) Κάθε Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) αποτελείται από δύο συνθετικά: Το Υλικό (Hardware) και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Apache Ant

Περιγραφή του Apache Ant Περιγραφή του Apache Ant Βασίλης Στούµπος stoumpos@di.uoa.gr αίµων, Τεύχος 4 1η Μαρτίου 2004 Περίληψη Εισαγωγή Εγκατάσταση Χρήση Ειδικές περιπτώσεις αίµων, Τεύχος 4 Περιγραφή Ant 2/37 Περίληψη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική Περιγραφή του Unix - Βασικές Έννοιες

1 Γενική Περιγραφή του Unix - Βασικές Έννοιες 1 Γενική Περιγραφή του Unix - Βασικές Έννοιες 1.1 To λειτουργικό σύστημα Τo Unix είναι ένα λειτουργικό σύστημα γενικής χρήσης, πολυχρηστικό (multi-user) και διεργασιακό (multitasking). Αυτό σημαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux. Ιωάννης Ε. Λιβιέρης

Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux. Ιωάννης Ε. Λιβιέρης Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux Ιωάννης Ε. Λιβιέρης i Περιεχόµενα i Εγχειρίδιο για το Λειτουργικό Σύστηµα Linux 1 1.1 Χρήστες και Οµάδες Χρηστών..................... 3 1.1.1 Χρήστες.............................

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρωτόκολλα του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 1 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Χαμηλότερο: IP, ICMP, καθορίζει τα πακέτα που μεταφέρουν κομμάτια δεδομένων Ι. Παπαδόπουλος 2 1 τρία βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου 1 Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ ακ έτος 2015-2016 http://wwwcslabecentuagr/courses/os CSLab National Technical University of Athens Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας Μακρής Χρήστος makri@ceid.upatras.gr Κόλλια Αναστασία akollia@ceid.upatras.gr Μπέλλος Αθανάσιος bello@ceid.upatras.gr Παντελή Μαριάννα pantel@ceid.upatras.gr Σιατερλής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Πρότυπα αρχεία εισόδου/εξόδου Τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 5ο Φλοιούς Linux Μιχαηλίδης Παναγιώτης Φλοιός O φλοιός (shell) είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει μια διεπαφή επικοινωνίας γραμμής εντολών ανάμεσα στον χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός 2 The shell

Προγραµµατισµός 2 The shell Προγραµµατισµός 2 The shell 1 CLI vs GUI! CLI (Command Line Interface) Μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα Πιο εύκολο να γίνουν πολύπλοκες λειτουργίες. find. -mtime -2 -name '*.txt' -exec sed -i.bak 's/hi/bye/g'

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο Linux. 1 ον Μέρος.

Σύντομο Εγχειρίδιο Linux. 1 ον Μέρος. Σύντομο Εγχειρίδιο Linux. 1.1 Εκκίνηση & Τερματισμός 1 ον Μέρος. shutdown -h now halt shutdown -r 5 Κλείσε το σύστημα τώρα χωρίς επανεκκίνηση Σταμάτα όλες τις διεργασίες (processes) - ίδιο με το προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Διαχείριση αρχείων και καταλόγων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Users (Χρήστες) Κατανοµή προνοµίων (πρόσβαση σε αρχεία, έλεγχος διεργασιών κλπ) σύµφωνα µε συµβάσεις.

Users (Χρήστες) Κατανοµή προνοµίων (πρόσβαση σε αρχεία, έλεγχος διεργασιών κλπ) σύµφωνα µε συµβάσεις. Εισαγωγή στο Linux Λειτουργικό σύστηµα τύπου UNIX για PC multi-user, multitasking (ταυτόχρονη παρουσία στο ίδιο µηχάνηµα πολλών χρηστών µε πολλαπλές εφαρµογές καθ ενός). Εισαγωγή στο Linux! Kernel (πυρήνας)

Διαβάστε περισσότερα

Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος

Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Διδάσκουσα: Μέμα Ρουσσοπούλου Διδασκαλία: Γραφείο:Α38 Δευτέρα 13:00 :00-15:00 (Α2)( Τρίτη 13:00 :00-15:00 (Α2) Ώρες Γραφείου: Τρίτη 15:00 :00-16:00 Email: mema@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

lab1: Εισαγωγή σε Linux

lab1: Εισαγωγή σε Linux 2016-2017: Προγραµµατισµός 1 - Εργαστήριο 1 1/11 lab1: Εισαγωγή σε Linux Σκοπός του σημερινού εργαστηρίου είναι να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον συγγραφής και εκτέλεσης προγραμμάτων C που θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Linux με τη χρήση κονσόλας

Linux με τη χρήση κονσόλας Linux με τη χρήση κονσόλας Κεφάλαιο 4 Κείμενα Χρυσούλα Παπάζογλου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Μάρτης 2009 Το υλικό διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 4ο Εργαλεία UNIX/Linux Μιχαηλίδης Παναγιώτης Εργαλεία Linux Τα εργαλεία του Linux μπορούν να ομαδοποιηθούν λογικά σε κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους:

Διαβάστε περισσότερα

Το gzip(1) είναι ένα GNU πρόγραμμα συμπίεσης. Παίρνει ένα απλό αρχείο και το συμπιέζει. Η βασική χρήση είναι ως ακολούθως: % gzip όνομααρχείου

Το gzip(1) είναι ένα GNU πρόγραμμα συμπίεσης. Παίρνει ένα απλό αρχείο και το συμπιέζει. Η βασική χρήση είναι ως ακολούθως: % gzip όνομααρχείου Κεφάλαιο 15: Αρχειοθέτηση 15.1 gzip Το gzip(1) είναι ένα GNU πρόγραμμα συμπίεσης. Παίρνει ένα απλό αρχείο και το συμπιέζει. Η βασική χρήση είναι ως ακολούθως: % gzip όνομααρχείου Το παραγόμενο αρχείο θα

Διαβάστε περισσότερα

7ο Εργαστήριο - Ο φλοιός Bash και η διαμόρφωση του

7ο Εργαστήριο - Ο φλοιός Bash και η διαμόρφωση του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 7ο Εργαστήριο - Ο φλοιός Bash και η διαμόρφωση του Ο φλοιός γενικά Μεταβλητές Ψευδώνυμα (aliases)

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Τι είναι το Fedora Project? Είναι το όνομα μιας παγκόσμιας κοινότητας ανθρώπων που αγαπούν, χρησιμοποιούν και φτιάχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με Η εντολή ln Το όνομα ενός αρχείου είναι απλώς μια σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. Ενα αρχείο μπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 2ο Εργαστήριο Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών Πίνακας Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

9ο Εργαστήριο - Ο φλοιός Bash και η διαµόρφωση του

9ο Εργαστήριο - Ο φλοιός Bash και η διαµόρφωση του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήµατα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 9ο Εργαστήριο - Ο φλοιός Bash και η διαµόρφωση του Ο φλοιός γενικά Μεταβλητές Ψευδώνυµα (aliases)

Διαβάστε περισσότερα

PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015

PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 Ανδρέας Καστανάς Μιχάλης Σαματάς Παναγιώτης Αχιλλέως Ιάκωβος Στυλιανού Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell Η PowerShell αποτελείται από ένα κέλυφος γραμμής εντολών

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Shell Scripts. $ friend=nikos $ echo $friend. $ set grep -n friend. [^a-z] π.χ. echo rm??ee*.txt [1] Nikos

Shell Scripts. $ friend=nikos $ echo $friend. $ set grep -n friend. [^a-z] π.χ. echo rm??ee*.txt [1] Nikos Shell Scripts Shell Script: ένα αρχείο που περιέχει προς τον φλοιό Επανάληψη O φλοιός (shell) µεσολαβεί µεταξύ πυρήνα και χρήστη, εµφανίζει το prompt π.χ. username@hostname:~$, ερµηνεύει, εκτελεί προγράµµατα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τµήµα Πληροφορικής ΕΠΛ 371 - Προγραµµατισµός Συστηµάτων ΑΣΚΗΣΗ 1 Βασικές Εντολές UNIX (σε Virtual Private CentOS Servers) Διδάσκων: Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Παύλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου. Λειτουργικά Συστήματα Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΜΠ

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου. Λειτουργικά Συστήματα Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΜΠ Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου Λειτουργικά Συστήματα Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΜΠ Διαδικαστικά Λογαριασμοί (Accounts) Χρήστης: oslabxyy Αλλαγή password: yppasswd Μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I Πιτροπάκης Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: npitrop@unipi.gr Υφαντόπουλος Νικόλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Contact: nifantop@unipi.gr ΔΟΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ (1/5) / Ριζικός κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:02 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2011-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Git & GitLab. Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης

Σεμινάριο Git & GitLab. Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης Σεμινάριο Git & GitLab Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών και δικτύων 2015-2016 Ποιοι είμαστε Τάκης Παναγόπουλος Research Associate at ScanLab takisp [at] di [dot]

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Linux

Android Studio για Linux Android Studio για Linux 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Επιλέξτε το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2009-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο 2 η Σειρά Ασκήσεων Αξία: 5% του τελικού σας βαθμού Bzr (Bazaar) Το Bazaar (ή bzr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση με το Matlab

Αλληλεπίδραση με το Matlab Αλληλεπίδραση με το Matlab Περιγραφή της διαδικασίας πως εργαζόμαστε με το Matlab, και της προετοιμασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας εργασίας με το Matlab. Ειδικότερα θα συζητήσουμε μερικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Real Simple Shell. Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ψαλλίδας Φώτης Προγραμματισμός Συστήματος

Real Simple Shell. Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ψαλλίδας Φώτης Προγραμματισμός Συστήματος Real Simple Shell Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Μάθημα Αντικείμενο Εργασίας Καθηγητής Ψαλλίδας Φώτης 1115200600170 Προγραμματισμός Συστήματος Υλοποίηση Shell κ. Αλέξης Δελλής Ακαδημαικό Έτος 2008-2009 rssh.hpp rssh.cpp

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Μέρος Α

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Μέρος Α Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Μέρος Α Για το αντίστοιχο μάθημα του 4ου εξαμήνου της Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν. Αναγνωστόπουλος 31 Αυγούστου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης Ακ. Έτος 2013-2014 Παράδειγμα Δένδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Καζαρλής Σπύρος Καθηγητής 2012 1 Περιεχόμενα Μάθημα 1...6 Εισαγωγή, πυρήνας, κέλυφος, βασικά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το λειτουργικό σύστημα UNIX

Σημειώσεις για το λειτουργικό σύστημα UNIX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σημειώσεις για το λειτουργικό σύστημα UNIX Κ. Βασιλάκης, Α. Σωτηροπούλου, Α. Καλόξυλος, Δ. Γούσκος, Μ. Νικολαΐδου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ UNIX...3 1.1 ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Ανίχνευση κίνησης δικτύου - Εργαλείο Wireshark. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #0 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #0 2 Γενικά Η C είναι μιας γενικής χρήσης γλώσσα προγραμματισμού. Είχε συνδεθεί στενά

Διαβάστε περισσότερα

1. Permissions ικαιώµατα χρήσης αρχείων και καταλόγων http://repfiles.kallipos.gr/html_books/79/205_chapter5.html#sec_perms Υπάρχουν 9 προστασίες ή mode rwxrwxrwx (Owner/Group/Public) µερικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα