!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-."

Transcript

1 !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*( /6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /# <#5.34 /'$ (*#µµ6$ 1"/%08" /%2 UNIX 3#. /%2 Linux.!"#$%&%' #() *+"(),-%"./ 01#(2µ$ UNIX =. 1,"#. /% UNIX; >*+1,# A13."8"/#$ B"# =1*µ#/.3) /%2 UNIX 3-4() 5672µ$ CµD4".5' >00#(6 3#...?.#&*%µB$ E1*.55)/1*1$ E0'*%D%*,1$ 3#.?.#&*%µB$ 8+1(+-) 5672µ$ >"/.(*#D6 >*+1,-" F1/#D%*4 >*+1,-"?.#(*#D6 >*+1,-" CµD4".5' E1*.1+%µB"-" >*+1,%2 5/'" 7:)"' >"#G6/'5' 5/# E1*.1+)µ1"# C")$ >*+1,%2 9-:() 5672µ$ >"#3#/1;:2"5' >"#3#/1;:2"5' /'$ CH)&%2 >"#3#/1;:2"5' /'$ C.5)&%2 I-0'"851.$ (pipes) 9;($-() 5672µ$ J#*#3/6*1$ F9#0#"/B* I2µ<451.$ 5/# 7")µ#/# >*+1,-" >"#G6/'5' 5/' K%6:1.# 3;µ<() 5672µ$ 1 of 42 05/02/ :58 π.μ.

2 >5D401.# I25/6µ#/%$ >*+1,-" (?.3#.8µ#/# E*)5<#5'$) >00#(6?.3#.-µ4/-"?.1*(#5,1$ 3#. Jobs CµD4".5' I/#µ#/'µB"-"?.1*(#5.8" 3#.?.1*(#5.8" E#*#53'",%2 =1*µ#/.5µ)$ µ.#$?.1*(#5,#$ =.() 5672µ$ L001$ J*65.µ1$ C"/%0B$ UNIX =>?)µ) 5672µ$ F1/#(08//.5' M%(.5µ.3%; UNIX >"43/'5' /%2 >9%52µ9,15' /%2 3#. E*%5#*µ%(6 Makefile?'µ.%2*(,# /%2 E#3B/%2 C3/B015' /% µ$ F1/#<0'/B$ /%2 UNIX F1/#<0'/B$ E1*.<400%"/%$ J*65' /-" F1/#<0'/8" =% 31,µ1"% #2/) &.#/,:1/#. 29) /'" 4&1.# Creative Commons License. >2/) /% 9#*4(-(% B*(% <#5,G1/#. 5/'" #*+.36 1*(#5,# /%2 19!"#$%&'() 2001 F9%*1,/1 "# <*1,/1 /% 9*-/)/29% 5/'" /%9%:15,# /Teaching/Unix/index.html E*%5#*µ%(6 3#. #9)&%5' 5/# C00'".34: (manolis at FreeBSD dot org)!" #$%&" '( UNIX; /'0"&1&$ 0%, UNIX =% UNIX 1,"#. B"# 01./%2*(.3) 5;5/'µ# 9%2 H13,"'51 "# #"#9/;551/#. /' &13#1/,# /% #. <*,531/#. #9) /)/1 51 &.#*36 #"49/2H'. N B""%.# /%2 M1./%2*(.3%; I25/6µ#/%$ #"#DB*1/#. 51 B"# #*.:µ) 9*%(*#µµ4/-" 9%2 34"1. B"#" 29%0%(.5/6 "# 01./%2*(1,. =% 2 of 42 05/02/ :58 π.μ.

3 UNIX 1,"#. B"# 5/#:1*) 5;5/'µ# /% %9%,% B+1. /'".3#")/'/# "# 13/101, 9%004 9*%(*4µµ#/# /#2/)+*%"# 3#. "# 1H29'*1/1, 9%00%;$ +*65/1$ /'",&.# 5/.(µ6. C,"#. 3#/400'0% (.# 1H29'*1/'/B$ (servers) µ'+#"6µ#/# (*#D1,%2 (dekstops) 5/#:µ%;$ 1*(#5,#$ (workstations) 3#. D%*'/%;$ 29%0%(.5/B$. =# 525/6µ#/# UNIX &.#:B/%2" 3#. (*#D.3) 91*.<400%" 1*(#5,#$ (GUI) 9#*)µ%.% µ1 #2/) 9%2 +*'5.µ%9%.1,/#. 5/# Microsoft Windows. =% (*#D.3) 91*.<400%" 9#*B+1. B"# 1;3%0% /*)9% 1*(#5,#$. O5/)5% 6 ("85' /%2 UNIX 1,"#. #9#*#,/'/' (.# 1*(#5,1$ 9%2 &1" 3#0;9/%"/#. #9) 349%.% (*#D.3) 1*(#01,%, 6 )/#" /% (*#D.3) 91*.<400%" &1" 1,"#. &.#:B5.µ%, (.# 9#*4&1.(µ# )/#" 1,µ#5/1 52"&1&1µB"%. µb5- #9%µ#3*25µB"'$ 9*)5<#5'$.!& )$*+ '(, UNIX P94*+%2" #*31/B$ &.#D%*1/.3B$ 13&)51.$ /%2 UNIX, #" 3#. %. 91*.55)/1*1$ B+%2" #*31/B$ %µ%.)/'/1$ % 52"':.5µB"1$ 1,"#. /% Sun Solaris, /% GNU/Linux, &.4D%*1$ 13&)51.$ BSD 3#. /% MacOS X. I/% 5+%01,% µ#$ +*'5.µ%9%.%;µ1 FreeBSD 5/% C*(#5/6*.% 1 3#. Debian Linux 5/% C*(#5/6*.% 2.?.#:B/%2µ1 #3)µ# B"# FreeBSD 3#. B"# Debian 1H29'*1/'/6.!( -#"'(,./"01 234'+µ& UNIX =% 01./%2*(.3) 5;5/'µ# UNIX #9%/101,/#. #9) /*,# <#5.34 /µ6µ#/#: =%" 92*6"#, /% 3B02D%$ 3#. /# 29)0%.9# 9*%(*4µµ#/#. A 3,-'B$C 7 92*6"#$ /%2 UNIX 1,"#. /% 3B"/*% /%2 01./%2*(.3%; 525/6µ#/%$.?.#:B/1. +*)"% 3#. µ"6µ' 5/# 9*%(*4µµ#/# 3#. +1.*,G1/#. /% 5;5/'µ# #*+1,-" 3#. /.$ 19.3%."-",1$, #"/#9%3*.")µ1"% 5/.$ $ 525/6µ#/%$. O$ 9#*4&1.(µ# /%2 /*)9%2 µ1 /%" %9%,% 52"1*(4G%"/#. /% 3B02D%$ 3#. % 92*6"#$, #$ 29%:B5%2µ1 )/. B"#$ +*65/'$ (*4D1. /'" 1"/%06 rm myfile (' %9%,# B+1. -$ #9%/B015µ# /' &.#(*#D6 /%2 #*+1,%2 myfile). =% 3B02D%$ Q4+"1. 5/% 5;5/'µ# #*+1,-" (.# /% #*+1,% 9%2 91*.B+1. /% 9*)(*#µµ# rm 3#. B91./# G'/41. #9) /%" 92*6"#, µb " 525/6µ#/%$ "# 13/10B51. /% rm 5/% myfile. R/#" %0%30'*-:1, ' &.1*(#5,# rm myfile /% 3B02D%$ 19.5/*BD1. /'" 9*%/*%96 % 5/% +*65/', &1,+"%"/#$ /%2 B/5. )/. 1,"#. B/%.µ% "# &1+:1, 4001$ 1"/%0B$. 9) D;E,F)C =% 3B02D%$ 1"1*(1, -$ &.19#D6 (1"&.4µ15%$) µ1/#h; /%2 +*65/' 3#. /%2 92*6"#. R/#" % +*65/'$ 1.5B0:1. 5/% 5;5/'µ#, /% 9*)(*#µµ# 9%2 1,"#. 291;:2"% (.# /'" #"#("8*.5' /%2 (/% login) 10B(+1. /% )"%µ# +*65/' 3#. /%" 3-&.3) /%2 3#. 3#/)9." H13."41. /% 9*)(*#µµ# 9%2 1,"#. ("-5/) -$ 3B02D%$. =% 3B02D%$ 1,"#. B"# 9*)(*#µµ# 1*µ'"1,#$ 1"/%08" (command line interpreter 6 CLI). C*µ'"1;1. /.$ 1"/%0B$ 9%2 (*4D1. % +*65/'$ 3#. 3#"%",G1. (.# /'" 13/B015' /%2$. 7. 1"/%0B$ /%2 +*65/' 1,"#. 3#. #2/B$ 9*%(*4µµ#/#: )/#" /1*µ#/,G%2", /% 3B02D%$ &1,+"1. H#"4 /'" 9*%/*%96 (% 6 3 of 42 05/02/ :58 π.μ.

4 $) 5/% +*65/' &1,+"%"/#$ )/. µ9%*1, "# 52"1+,51. µ1 /'" 13/B015' 400-" 1"/%08". R9%.%$ +*65/'$ &.#:B/1..3#"B$ ("851.$ µ9%*1, "# 9*%5#*µ)51. /' 52µ91*.D%*4 /%2 310;D%2$ /%2. P94*+1. #3)µ# ' &2"#/)/'/# +*65'$ &.#D%*1/.3%; 310;D%2$ #3)µ# 3#. 51 B"# µ)"% µ'+4"'µ#. I/% 5+%01,% µ#$ /% 3B02D%$ 9%2 +*'5.µ%9%.%;µ1 #9) 9*%19.0%(6 1,"#. /% bash. To bash B %.# +#*#3/'*.5/.34 9%2 <%':%;" /% +*65/' )/#" 1.54(1. 1"/%0B$: >2/)µ#/' 52µ906*-5' %")µ#/%$ #*+1,%2 - E0'3/*%0%(8"/#$ µ)"% B"# µb*%$ µ.#$ 1"/%06$ 6 1")$ %")µ#/%$ #*+1,%2 3#. 9.BG%"/#$ /% Tab, /% 3B02D%$ :# 52µ90'*851. #2/)µ#/# /% 29)0%.9% µb*%$. >" /% 3B02D%$ <*1. 91*.55)/1*# #9) B"# %")µ#/# 9%2 "# /#.*.4G%2" µ1 /# (*4µµ#/# 9%2 B+%2" 90'3/*%0%(':1,, :# #3%25/1, B"#$ +#*#3/'*.5/.3)$ 6+%$ (beep) 9%2 5'µ#,"1. )/. 9*B91. "# (*4Q1/1 #3)µ# µ1*.34 (*4µµ#/# 3#. "# 9.B51/1 H#"4 /% tab. S5/%*.3) - =% 3B02D%$ &.#/'*1, µ.# 0,5/# /-" 1"/%08" 9%2 B+1/1 90'3/*%0%(651.. >" 9*B91. "# 19#"#04<1/1 µ.# 1"/%06 µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /# 94"- 3#. 34/- <1043.# 5/% 90'3/*%0)(.% (.# "# &1,/1 3#. "# 13/10B51/1 H#"4 /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$. F9%*1,/1 19,5'$ "# (*4Q1/1 /'" 1"/%06 history (.# "# &1,/1 µ.# 0,5/# µ1 /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$ 5#$. 5.6#$& 0&" 7"#./&4$#8 I/% UNIX /# 94"/# 1,"#. 1,/1 #*+1,% 1,/1 &.1*(#5,#. F.# &.1*(#5,# 1,"#. B"# 9*)(*#µµ# 9%2 13/101,/#. /' &1&%µB"' 5/.(µ6 3#. µ9%*1, "# #"#("-*.5/1, #9) B"# µ%"#&.3) #*.:µ) &.1*(#5,#$, PID (process identifier).!"# #*+1,% 1,"#. µ.# 5200%(6 &1&%µB"-". =# #*+1,# &'µ.%2*(%;"/#. #9) /%2$ +*65/1$ µ1 /'" <%6:1.# 52"/#3/8" 31.µB"%2, µ1/#(0-//.5/8" E#*#&1,(µ#/# #*+1,-":!"# B((*#D% (#"#D%*4, 4*:*% ) =% 31,µ1"% 1")$ 9*%(*4µµ#/%$ )9-$ B+1. (*#D1, 51 µ.# (0855# 9*%(*#µµ#/.5µ%; 2Q'0%; 19.9B&%2 7&'(,1$ 9%2 1,"#. #912:1,#$ 3#/#"%'/B$ #9) /% µ'+4"'µ# #004 #3#/#")'/1$ #9) B"# D25.%0%(.3) +*65/'. T.# 9#*4&1.(µ# µ.# 5200%(6 #9) &2#&.34 Q'D,# (B"# 13/10B5.µ% 6 &2#&.3) #*+1,%).!"#$ 3#/40%(%$ 9%2 91*.B+1. 90'*%D%*,1$ 5+1/.34 µ1 /# 91*.1+)µ1"# /%2. =# 91*.1+)µ1"# µ9%*1, "# 1,"#. B"# µ1,(µ# #9) #*+1,# 3#. 400%2$ 3#/#0)(%2$ (29%3#/#0)(%2$). 7(µ9 :&'&;1/<% =# #*+1,# %µ#&%9%.%;"/#. 51 µ.# &%µ6 3#/#0)(-". =% 5;5/'µ# #*+1,-" B+1..1*#*+.36 &%µ6, )9-$ B"# #"45/*%D% &B"/*%. N 3%*2D6 /'$.1*#*+,#$ 3#/4 9#*4&%5' %"%µ4g1/#. root (3#. (*4D1/#. -$ 4 of 42 05/02/ :58 π.μ.

5 µ.# 34:1/%$ / ) I/% 9#*#94"- &.4(*#µµ#, <0B9%2µ1 )/. % 9*%5-9.3)$ 3#/40%(%$ (home) /%2 9*%9/2+.#3%; D%./'/6 "ee51vn" 91*.B+1. &;% 29%3#/#0)(%2$ (docs 3#. pics) 3#. B"# #*+1,%, /% report.doc. N 906*'$ &.#&*%µ6 (.# /% #*+1,% report.doc 1,"#. "/home/its/ug1/ee51vn/report.doc" =#0"%>%'&8?%&!#.µ&'"01 '(, UNIX T.# "# #"%,H1/1 B"# /1*µ#/.3) /%2 UNIX, 34"/1 click 5/% 1.3%",&.% "Terminal" icon 5/% µ1"%; Applications/Accessories (N #3*.<6$ /%9%:15,# µ9%*1, "# 1,"#. &.#D%*1/.36 #"40%(# µ1 /% (*#D.3) 91*.<400%" 9%2 +*'5.µ%9%.1,/1). 5 of 42 05/02/ :58 π.μ.

6 U# 1µD#".5/1, B"# 9#*4:2*% /1*µ#/.3%; µ1 µ.# 9*%/*%96 (% 6 $) 5/% %9%,% µ9%*1,/1 "# #*+,51/1 "# (*4D1/1 1"/%0B$. UNIX: 2)3%,!+#4µ" #$<% 0&" :&'&;1/<% ls (list) 6 of 42 05/02/ :58 π.μ.

7 F)0.$ 1.5B0:1/1 5/% 5;5/'µ#, % #*+.3)$ 5#$ 3#/40%(%$ 1,"#. % 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$, ("-5/)$ 3#. -$ home directory. 7 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$ B+1. /%,&.% )"%µ# µ1 /% )"%µ# +*65/' 5#$, (.# 9#*4&1.(µ# ee91ab 3#. 51 #2/)" #9%:'31;%"/#. /# #*+1,# 3#. %. 29%3#/40%(%. 9%2 &'µ.%2*(1,/1. T.# "# &1,/1 /. 294*+1. 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, 90'3/*%0%(65/1: % ls N 1"/%06 ls ( /# µ.3*4 (*4µµ#/# L 3#. S ) &1,+"1. µ.# 0,5/# /-" 91*.1+%µB"-" /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2. =' &1&%µB"' 5/.(µ6,5-$ "# µ'" 294*+%2" %*#/4 #*+1,# 5/%" 3#/40%(% 5#$, 3#. 51 #2/6 /'" 91*,9/-5' :# &1,/1 #908$ H#"4 /'" 9*%/*%96 /%2 310;D%2$ 5#$. V5-$ )µ-$ % &.#+1.*.5/6$ 525/6µ#/%$ "# B+1. 6&' < %.# #*+1,# 5/% 0%(#*.#5µ) 5#$, /'" 8*# 9%2 /%" &'µ.%;*('51. N ls 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# &1" &1,+"1. )0# /# #*+1,# /%2 3#/#0)(%2 5#$, #004 µ)"% #2/4 9%2 /% )"%µ# /%2$ &1" #*+,G1. µ1 /101,# (.) =# #*+1,# 9%2 H13."4"1 µ1 /101,# (.) 1,"#. ("-5/4 3#. -$ 3*2D4 #*+1,# 3#. 52"6:-$ 91*.B+%2" 5'µ#"/.3B$ *2:µ,51.$ 9*%(*#µµ4/-". C,"#. 3*2D4 (.#/, &1" 9*B91. "# /# #004G1/1, 13/)$ #" 1,5/1 1H%.31.-µB"%$ µ1 /% UNIX!!! T.# "# &1,/1 )0# /# #*+1,# 5/%" 3#/40%(% 5#$, 52µ91*.0#µ<#"%µB"-" 3#. #2/8" 9%2 H13."4"1 µ1 /'" /101,#, 90'3/*%0%(65/1: % ls -a R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, /% ls -a &1,+"1. 3#. /# #*+1,# 9%2 3#"%".34 1,"#. 3*2D4. 7 of 42 05/02/ :58 π.μ.

8 N 1"/%06 ls 1,"#. B"# 3#0) 9#*4&1.(µ# 1"/%06$ 9%2 µ9%*1, "# &1+:1, 9*%#.*1/.34 %*,5µ#/#: /% -a 1,"#. B"# /B/%.% 9#*4&1.(µ#. =# 9*%#.*1/.34 %*,5µ#/# 6 9#*4µ1/*%. #004G%2" /' 52µ91*.D%*4 µ.#$ 1"/%06$. =% UNIX &.#:B/1. B"# 1"5-µ#/-µB"% 5;5/'µ# <%6:1.#$ /% %9%,% µ9%*1, "# 5#$ 91. 9%.1$ 9#*#µB/*%2$ &B+1/#. 34:1 1"/%06 3#. 9-$ 34:1 µ.# #9) #2/B$ µ1/#<400%2" /' 52µ91*.D%*4 /'$ 1"/%06$ (:# /% &%;µ1 #*()/1*# 5/% µ4:'µ#) µ"(,./$& :&'&;1/<% mkdir (make directory) U# &'µ.%2*(65%2µ1 /8*# B"# 29%3#/40%(% µb5# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, (.# "# 3*#/4µ1 /# #*+1,# /# %9%,# :# &'µ.%2*(651/1 3#/4 /' &.4*31.# #2/8" /-" µ#:'µ4/-". T.# "# &'µ.%2*(651/1 B"# 29%3#/40%(% µ1 /% )"%µ# unixstuff 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(%, 90'3/*%0%(65/1: % mkdir unixstuff T.# "# &1,/1 /%" 3#/40%(% 9%2 µ)0.$ &'µ.%2*(65#/1, 90'3/*%0%(65/1: % ls 1.3 5;;&/9 4# :&'A;(/( cd (change directory) N 1"/%06 cd directory #004G1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(% 51 #2/)" 9%2 #"#DB*1/#. -$ 'directory'. F9%*1,/1 "# 531D/1,/1 /%" /*B+%"/# 3#/40%(% -$ #2/)" 9%2 <*,5315/1 /' &1&%µB"' 5/.(µ6 (/' :B5' 5#$ &'0. µb5# 5/% &B"/*% /%2 525/6µ#/%$ #*+1,-" 9%2 1,&#µ1 9*%'(%2µB"-$). T.# "# µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% 9%2 µ)0.$ &'µ.%2*(65#/1, (*4Q/1: % cd unixstuff 8 of 42 05/02/ :58 π.μ.

9 T*4Q/1 ls (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 (&1" :# &1,/1 /,9%/# (.#/, 1,"#. 4&1.%$!) G#.2#2 1a W/.4H/1 B"# 400% 3#/40%(% µb5# 5/%" unixstuff, µ1 /% )"%µ# backups 1.4 B" :&'A;(/(". 0&".. C"8 <*,5315/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff 90'3/*%0%(65/1: % ls -a R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, 5/%" 3#/40%(% unixstuff (#004 3#. 51 )0%2$ /%2$ 400%2$ 3#/#0)(%2$), 294*+%2" &;% 1.&.3%, 3#/40%(%. µ1 /.$ %"%µ#5,1$ (.) 3#. (..) A 9-;H&B D$(6E)%)C (.) I/% UNIX, ' (.) 5'µ#,"1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(%, B/5. #" 90'3/*%0%(651/1 % cd. I'µ1,-5': 294*+1. B"# 31") µ1/#h; /'$ 1"/%06$ cd 3#. /'$ /101,#$ (.) 5'µ#,"1. )/. :# µ1,"1/1 5/%" 3#/40%(% 9%2 1,5/1 (5/%" unixstuff). >*+.34 #2/) µ400%" &1" :# 5#$ D#"1, +*65.µ%, #004 :# &1,/1 #*()/1*# )/. +*'5.µ%9%.8"/#$ /% (.) -$ /% )"%µ# /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2, :# 5#$ (02/851. #9) 453%9' 90'3/*%0)('5'. A I)B"./C D$(6E)%)C (..) 7. &;% /101,1$ (..) 5'µ#,"%2" /% (%".3) /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2. N 1"/%06: % cd.. :# 5#$ 941. B"# 3#/40%(% 194"- 5/'".1*#*+,# (5/' 52(313*.µB"' 91*,9/-5', 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%).?%3.µ45/1 /% /8*#. I'µ1,-5': >" 90'3/*%0%(651/1 cd +-*,$ 3#"B"# )*.5µ#, :# (2*,51/1 94"/# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%. >2/) 1,"#. +*65.µ% #" B+1/1 +#:1, µb5# 5/% 5;5/'µ# #*+1,-" "&*.(µC8 pwd (print working directory) 7. &.#&*%µb$ 5#$ 19./*B9%2" "# #"#3#0;Q1/1 9%2 <*,5315/ B5' µ1 )0% /% 5;5/'µ# #*+1,-". 9 of 42 05/02/ :58 π.μ.

10 T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# <*1,/1 /'" #9)02/' &.#&*%µ6 /%2 9*%5-9.3%; 5#$ 3#/#0)(%2, (*4Q/1 cd (.# "# 19.5/*BQ1/1 51 #2/)", 3#. B91./# 90'3/*%0%(65/1: % pwd N 906*'$ &.#&*%µ6 :# 1,"#. 34/. 5#" /% 9#*#34/-: /home/its/ug1/ee51vn /% %9%,% 5'µ#,"1. )/. % ee51vn (% 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$) <*,531/#. µb5# 5/%" 29%3#/40%(% ug1 (/%" 3#/40%(% /'$ %µ4&#$),% %9%,%$ µ1 /' 51.*4 /%2 <*,531/#. µb5# 5/%" 29%3#/40%(% its 9%2 <*,531/#. 5/%" 29%3#/40%(% home % %9%,%$ <*,531/#. µb5# 5/% *.G.3) 3#/40%(%, ("-5/) -$ " / ". G#.2#2 1b J*'5.µ%9%.65/1 /.$ 1"/%0B$ cd, ls and pwd (.# "# 1H1*12"651/1 /% 5;5/'µ# #*+1,-". (U2µ':1,/1 )/. #" +#:1,/1, µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cd +-*,$ %*,5µ#/# (.# "# 19.5/*BQ1/1 4µ15# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%) 1.6 D#."441'#.#8 /"& :&'&;1/(,8 0&" 7"&*.(µC8 D$($B/2#2 (&B 8"$?-)µ4B E0'3/*%0%(65/1 9*8/# cd (.# "# 19.5/*BQ1/1 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, 3#. B91./#: % ls unixstuff (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 unixstuff 10 of 42 05/02/ :58 π.μ.

11 E0'3/*%0%(65/1 /8*#: % ls backups U# &1,/1 B"# µ6"2µ# )9-$ /% 9#*#34/-: backups: No such file or directory 7 0)(%$ 9%2 <0B91/1 #2/) /% µ6"2µ#, 1,"#. )/. /% backups &1" <*,531/#. 5/%" /*B+%" 3#/40%(% 5#$. T.# "# +*'5.µ%9%.651/1 µ.# 1"/%06 51 B"# #*+1,% (6 3#/40%(%) 9%2 &1" <*,531/#. 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(% (51 #2/)" 9%2 1,5/1 µb5#), :# 9*B91. 1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cd (.# "# µ1/#3."':1,/1 5/% 5-5/) 3#/40%(%, 6 "# 3#:%*,51/1 /'" 906*' &.#&*%µ6 /%2. T.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 backups, :# 9*B91. "# (*4Q1/1: % ls unixstuff/backups ~ () <-)#&<"./C #$C.$(6E)%)C) F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /%" +#*#3/6*# ~ (.# "# #"#D1*:1,/1 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%. F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 #2/) /% +#*#3/6*# (.# "# 9*%5&.%*,51/1 &.#&*%µb$ 9%2 H13."%;" #9) /%" 3#/40%(% 5#$. >" 90'3/*%0%(651/1: % ls ~/unixstuff :# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 5#$ unixstuff, 45+1/% µ1 /% 9%2 <*,5315/1 /' &1&%µB"' 5/.(µ6 µb5# 5/% 5;5/'µ# #*+1,-". =. 9.5/1;1/1 )/. :# &1,H1. ' 1"/%06: % ls ~ =. 9.5/1;1/1 )/. :# &1,H1. ' 1"/%06: % ls ~/.. D#.$;+E+!"#$%& '(µ)*+) ls ls -a!"#$%"& '($"#' )'& )'*'+,-./0!"#$%"&,+' *' '($"#' )'& *./0 )'*'+,-./0 11 of 42 05/02/ :58 π.μ.

12 mkdir cd directory cd cd ~ cd.. pwd!1µ&./(-"# 2%' )'* '0 µ"*'52("& 6*.% )'* / '%'-(35"*'& 4'0 µ"*'52("& '7"/8"#'0 6*.% 7(.697&), 6'0 )'* '0 µ"*'52("& 6*.% 7(.697&), 6'0 )'* '0 µ"*'52("& 6*.% 7(.1-.:µ"%. 6*1% &"('($#' )'*3+.-. (-.%&),)!"#$%"& *1% 7+;(1 <&'<(.µ; *./ *(2$.%*.0 )'*'+,-./ #$<% cp (copy) UNIX: 567%6),!+#4µ" N 1"/%06 cp file1 file2 &'µ.%2*(1, B"# #"/,(*#D% /%2 file1 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(% 3#. /% %"%µ4g1. file2. =8*#, :# #"/.(*4Q%2µ1 B"# #*+1,% 9%2 294* %.% 5'µ1,% /%2 525/6µ#/%$ #*+1,-" (3#. 5/% %9%,% B+%2µ1 9*)5<#5') µb5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff 9%2 B+%2µ1 &'µ.%2*(651., +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 cp. >*+.34 +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 cd (.# "# µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff. % cd ~/unixstuff!91./# 90'3/*%0%(65/1 5/'" 9*%/*%96: % cp /vol/examples/tutorial/science.txt. I'µ1,-5': F'" H1+451/1 /'" /101,#. 5/% /B0%$. U2µ':1,/1 )/. ' /101,# 5/% UNIX 52µ<%0,G1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(%. N 9#*#94"- 1"/%06 5'µ#,"1. "#"/B(*#Q1 /% #*+1,% science.txt 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(%, &.#/'*8"/#$ /%,&.% )"%µ#". G#.2#2 2a?'µ.%2*(65/1 B"# #"/,(*#D% #5D#01,#$ /%2 #*+1,%2 science.txt, #"/.(*4D%"/#$ /% 51 B"# #*+1,% µ1 )"%µ# science.bak #$<% 12 of 42 05/02/ :58 π.μ.

13 mv (move) N 1"/%06 mv file1 file2 µ1/#db*1. (6 µ1/%"%µ4g1.) /% file1 5/% file2. T.# "# µ1/#3."651/1 B"# #*+1,% #9) µ.# :B5' 51 µ.# 400', +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 mv. >2/) B+1. -$ #9%/B015µ# /'" µ1/#3,"'5' #"/, (.# /'" #"/.(*#D6 /%2 #*+1,%2, B/5. 5/% /B0%$ :# B+1/1 B"# #"/,(*#D% /%2 #*+1,%2 #"/, (.# &;%. F9%*1,/1 19,5'$ "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 mv (.# "# µ1/%"%µ451/1 B"# #*+1,%. >2/) (,"1/#. #" /% µ1/#3."651/1 5/%",&.% 3#/40%(% #004 µ1 &.#D%*1/.3) )"%µ#. U# µ1/#3."65%2µ1 /8*# /% #*+1,% science.bak 5/%" 3#/40%(% backup 9%2 &'µ.%2*(65#µ1 9*%'(%2µB"-$. >*+.34 µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff (109,G%2µ1 "# :2µ)5#5/1 9-$ (,"1/#.).!91./#, 3#:8$ 1,5/1 µb5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % mv science.bak backups/. E0'3/*%0%(65/1 ls 3#. ls backups (.# "# &1,/1 #" ' 1"/%06 01./%;*('51 3#"%" #$<% 0&" :&'&;1/<% rm (remove), rmdir (remove directory) T.# "# &.#(*4Q1/1 B"# #*+1,%, +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 rm. O$ 9#*4&1.(µ#, :# &'µ.%2*(65%2µ1 B"# #"/,(*#D% /%2 #*+1,%2 science.txt 3#. B91./# :# /% &.#(*4Q%2µ1. FB5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % cp science.txt tempfile.txt % ls % rm tempfile.txt % ls F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 rmdir (.# "# &.#(*4Q1/1 B"# 3#/40%(% (<1<#.-:1,/1 9*8/# )/. 1,"#. 4&1.%$). E*%59#:65/1 "# &.#(*4Q1/1 /%" 3#/40%(% backups.?1" :# µ9%*b51/1 "# /% 34"1/1, 3#:8$ /% UNIX &1" :# 5#$ #D651. "# &.#(*4Q1/1 B"# 3#/40%(% 9%2 &1" 1,"#. 4&1.%$. G#.2#2 2b?'µ.%2*(65/1 B"# 3#/40%(% µ1 /% )"%µ# tempstuff +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 mkdir, 3#. B91./# &.#(*4Q/1 /%" +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 rmdir. 2.4 D#."#6(µC%<% 5.6#$(, 4'+% BG1%+ 13 of 42 05/02/ :58 π.μ.

14 clear (.$7$-"#µ/C )7/B2C) E*." H13."651/1 µ1 /'" 19)µ1"' 1")/'/#,,5-$ :B01/1 "# 3#:#*,51/1 /% 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%; #9) /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$, 85/1 ' BH%&%$ /-" 1"/%08" 9%2 #3%0%2:%;" "# 1,"#. H134:#*'. I/'" 9*%/*%96, 90'3/*%0%(65/1: % clear >2/) :# 3#:#*,51. /% 9#*4:2*% 3#. :# 5#$ #D651. µ)"% µ1 /'" 9*%/*%96 $ 5/% 94"- µb*%$. cat (concatenate) F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cat (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"' 5#$. E0'3/*%0%(65/1: % cat science.txt R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, /% #*+1,% 1,"#. µ1(#0;/1*% #9) /% µb(1:%$ /%2 9#*#:;*%2 3#. B/5. 5;"/%µ# *%$ /# 94"- µ1 #9%/B015µ# "# µ'" µ9%*%;µ1 "# /% &%;µ1 %0)30'*%. less N 1"/%06$ less (*4D1. /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"', µ.# 510,&# 34:1 D%*4. E0'3/*%0%(65/1: % less science.txt I/% /B0%$ 34:1 510,&#$ 9.B5/1 /% [space-bar] #" :B01/1 "# &1,/1 /'" 19)µ1"' 510,&#, 6 /% [q] (.# "# /1*µ#/,51/1 /'" #"4("-5'. R9-$ 3#/#0#<#,"1/1, ' less 1,"#. 9*%/.µ)/1*' #9) /'" cat (.# µ1(40# #*+1,#. head N 1"/%06 head (*4D1. /.$ &B3# 9*8/1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2 5/'" 9*8/# /'" %:)"' 3#. µ1/4 90'3/*%0%(65/1: % head science.txt!91./# 90'3/*%0%(65/1: 14 of 42 05/02/ :58 π.μ.

15 % head -5 science.txt =. &.#D%*4 9*% /% -5 5/'" 1"/%06 head; tail N 1"/%06 tail 1µD#",G1. /.$ &B3# /1012/#,1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2 5/'" /'" %:)"' 3#. 90'3/*%0%(65/1: % tail science.txt C*8/'5': E-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1 /.$ 15 /1012/#,1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2; 2.5 5%&H9'+4+ 4'& D#."#61µ#%& )%18 5.6#$(, J<E' JB$K'(2#2 µ+ (2 L-'#2 (2C less J*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 less, µ9%*1,/1 "# Q4H1/1 /% #*+1,% (.# µ.# 0BH' 301.&,. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# Q4H1/1 /% #*+1,% science.txt (.# /' 0BH' 'science', 90'3/*%0%(65/1: % less science.txt 3#. 3#:8$ 13/101,/#. ' less, 90'3/*%0%(65/1 µ.# 34:1/% [/] #3%0%2:%;µ1"' #9) /' 0BH' 9%2 Q4+"1/1 /science R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1 ', less <*,531. 3#. D-/,G1. /' 0BH'. E0'3/*%0%(65/1 [n] (.# "# <*1,/1 /% 19)µ1"% 5'µ1,% 9%2 1µD#",G1/#. ' 0BH'. grep (µ2 -&('#+(+ %"$(: (2 E;B+ ;(#") N 1"/%06 grep #9%/101, B"# #9) /# /29%9%.'µB"# <%':'/.34 1*(#01,# /%2 UNIX X4+"1. #*+1,# (.# 3#:%*.5µB"1$ 0BH1.$ 6 patterns. >*+.34 3#:#*,5/1 /'" %:)"' 3#. B91./# 90'3/*%0%(65/1: % grep science science.txt R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, ' grep 1µD4".51 34:1 (*#µµ6 9%2 91*.B+1. /'" 0BH' science. 15 of 42 05/02/ :58 π.μ.

16 N µ69-$ )+.;?%3.µ45/1 /% 9#*#34/-: % grep Science science.txt N 1"/%06 grep &.#+-*,G1. µ.3*4-31d#0#,#.!/5. /% Science 1,"#. &.#D%*1/.3) #9) /% science. T.# "# µ'" (,"1/#. &.#+-*.5µ)$ µ.3*8"-31d#0#,-", +*'5.µ%9%.65/1 /'" 19.0%(6 -i, &'0. 90'3/*%0%(65/1: % grep -i science science.txt T.# "# Q4H1/1 (.# µ.# D*45' 6 B"# pattern, :# 9*B91. "# /% 91*.301,51/1 51 µ%"4 1.5#(-(.34. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# Q4H1/1 (.# /' D*45' spinning top, 90'3/*%0%(65/1: % grep -i 'spinning top' #3)µ# 19.0%(B$ /'$ grep 1,"#.: -v &1,+"1. /.$ (*#µµb$ 9%2?CY /#.*.4G%2" -n &1,+"1. /%" #*.:µ) (*#µµ6$ µ9*%5/4 #9) 34:1 (*#µµ6 -c /298"1. µ)"% /%" #*.:µ) /-" (*#µµ8" 9%2 /#,*.#H#"?%3.µ45/1 349%.1$ #9) #2/B$ /.$ 19.0%(B$ 3#. &1,/1 /# &.#D%*1/.34 #9%/10B5µ#/#. F'" H1+"4/1 )/. µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 91*.55)/1*1$ #9) µ.# 19.0%(B$ 34:1 D%*4. T.# 9#*4&1.(µ#, <*1,/1 /%" #*.:µ) /-" (*#µµ8" 9%2 &1" 91*.B+%2" /.$ 0BH1.$ science 6 Science. % grep -ivc science science.txt wc (word count)!"#.&.#,/1*# <%':'/.3) µ.3*) 9*)(*#µµ# 1,"#. /% wc /% %9%,% µ1/*41. 0BH1.$. T.# "# µ1/*651/1 /.$ 0BH1.$ 5/% #*+1,% science.txt, 90'3/*%0%(65/1: % wc -w science.txt T.# "# <*1,/1 9)51$ (*#µµb$ B+1. /% #*+1,%, 90'3/*%0%(65/1: % wc -l science.txt D#.$;+E+ 16 of 42 05/02/ :58 π.μ.

17 !"#$%& cp file1 file2 mv file1 file2 rm file rmdir directory cat file '(µ)*+) =%*2-('>" *. file1 )'&.%,µ'6" *. '%*#-('5. file2?"*')#%16" ; µ"*.%,µ'6" *. file1 6" file2!&2-('>" 2%' '($"#.!&2-('>" 2%' 2%' '($"#. less 2%' '($"#. µ&' 6"+#<' )38" 5.(3 head file tail *&0 7(A*"0 -('µµ20 "%,0 *&0 *"+"/*'#"0 -('µµ20 "%,0 '($"#./ grep 'keyword' file B3C" 2%' '($"#. -&' µ&' 6/-)")(&µ2%1 +2C1 wc file?2*(161 -('µµa%/+2c"9%/$'(')*;(9% "%,0 '($"# %&0&'#3G,%4+ UNIX: 8)9%,!+#4µ" 7. 91*.55)/1*1$ &.1*(#5,1$ 9%2 H13."%;" µb5-1"/%08" /%2 UNIX (*4D%2" 5/'" /29%9%.'µB"' BH%&% (&'0. 5/'" %:)"' 6 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%;). E%00B$ #9) #2/B$ /.$ 1"/%0B$ 9#,*"%2" /'" 1,5%&% /%2$ #9) /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% (&'0, &.#<4G%2" #9) /% 90'3/*%0)(.%). C3/)$ #9) /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% 3#. BH%&% 294*+1. 19,5'$ 3#. ' /29%9%.'µB"' BH%&%$ 5D40µ#/%$ )9%2 %. &.1*(#5,1$ 1µD#",G%2" /# µ'";µ#/# 04:%2$ /%2$. >9) 9*%19.0%(6 ' BH%&%$ 5D40µ#/%$ 3#/12:;"1/#. 5/'" %:)"' ' 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%;.!+%2µ1 6&' &1. /' +*65' /'$ 1"/%06$ cat µ1 /'" %9%,# µ9%*%;µ1 "# 1µD#",5%2µ1 /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"'. T*4Q/1 /8*# /'" 1"/%06 cat +-*,$ "# 9*%5&.%*,51/1 349%.% #*+1,% 9%2 "# &.#<451.: % cat T*4Q/1 B91./# 349%.1$ 0BH1.$ 5/% 90'3/*%0)(.% 3#. 9.B5/1 /% 9063/*% [Return. =B0%$, 9.B5/1 /% 9063/*% [Ctrl] 3#. 3#:8$ /% 3*#/4/1, 9.B5/1 /% [d] (#2/) 1"' 52"/%µ,# (*4D1/#. ^D) (.# "# /1*µ#/,51/1 /'" 1,5%&%. =. 52"B<'; >" 13/10B51/1 /'" 1"/%06 cat +-*,$ "# 3#:%*,51/1 349%.% #*+1,% (.# "# &.#<451., &.#<4G1. /'" 17 of 42 05/02/ :58 π.μ.

18 /29%9%.'µB"' 1,5%&% (/% 90'3/*%0)(.%) 3#. µ)0.$ 04<1. /% +#*#3/6*# /B0%2$ #*+1,%2 (/% ^D), #"/.(*4D1. /'" 1,5%&% 5/'" /29%9%.'µB"' BH%&% (/'" %:)"'). I/% UNIX B+%2µ1 /' &2"#/)/'/# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /)5% /'" 1,5%&% )5% 3#. /'" BH%&% /-" 1"/%08" %&0&'#3G,%4+ '+8 )I1*(, J*'5.µ%9%.%;µ1 /% 5;µ<%0% > (.# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /'" BH%&% µ.#$ 1"/%06$. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# &'µ.%2*(65%2µ1 B"# #*+1,% µ1 )"%µ# list1 /% %9%,% "# 91*.B+1. µ.# 0,5/# #9) D*%;/#, 90'3/*%0%(%;µ1: % cat > list1 T*4Q/1 B91./# /# %")µ#/# µ1*.38" D*%;/-". E.B5/1 [Return] µ1/4 #9) 34:1 )"%µ#. pear banana apple ^D {!"#$ %&µ'()*+ [Ctrl],'+ [d] -+' #./01} >2/) 9%2 52µ<#,"1., 1,"#. )/. ' 1"/%06 cat &.#<4G1. /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% (/% 90'3/*%0)(.%) 3#. /% > #"#3#/12:;"1. /'" BH%&% - 9%2 D25.%0%(.34 1,"#. ' %:)"' - 51 B"# #*+1,% µ1 /% )"%µ# list1 T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat list1 G#.2#2 3a J*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 9#*#94"- µb:%&%, &'µ.%2*(65/1 B"# #*+1,% µ1 /% )"%µ# list2 9%2 "# 91*.B+1. /# 9#*#34/- D*%;/#: 9%*/%340., µ#"/#*,"., µ4"(3%, (3*B.9D*%2/. J*'5.µ%9%.65/1 /'" 3#/400'0' 1"/%06 (.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 list )#7'.2 3+-"+H)µ;B&B #+ =B$ J-H+:) J*'5.µ%9%.8"/#$ /' µ%*d6 >> µ9%*1,/1 "# 9*%5:B51/1 /'" /29%9%.'µB"' BH%&% 5/% /B0%$ 1")$ 6&' 294*+%"/%$ #*+1,%2, +-*,$ "# &.#(*4Q1/1 /# 91*.1+)µ1"# 9%2 B+1. 6&'.!/5., (.# "# 9*%5:B51/1 91*.55)/1*1$ 3#/#+-*,51.$ 5/% #*+1,% list1, 90'3/*%0%(65/1: % cat >> B91./# 90'3/*%0%(65/1 /# %")µ#/# 91*.55)/1*-" D*%;/-" :) 18 of 42 05/02/ :58 π.μ.

19 peach grape orange ^D (Control D -+' #./01 *+%$20") T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat list1 U# 9*B91. "# B+1/1 /8*# &;% #*+1,#. =% B"# 91*.B+1. BH. D*%;/#, /% 400% 91*.B+1. /B551*# D*%;/#. U# +*'5.µ%9%.65%2µ1 /8*# /'" 1"/%06 cat (.# "# 1"85%2µ1 (concatenate) /# &;% #*+1,#, /% list1 3#. /% list2 51 B"# "B% #*+1,% µ1 /% )"%µ# biglist. E0'3/*%0%(65/1: % cat list1 list2 > biglist N 1"/%06 #2/6 &.#<4G1. /# 91*.1+)µ1"# /-" #*+1,-" list1 3#. list2 µ1 /' 51.*4 9%2 D#,"%"/#. 3#. (*4D1. /'" BH%&% 5/% #*+1,% biglist T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 "B%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat biglist 3.3 5%&0&'#3G,%4+ '+8 )"41*(, U# +*'5.µ%9%.65%2µ1 /% 5;µ<%0% < (.# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /'" 1,5%&% /'$ 1"/%06$. N 1"/%06 sort /#H."%µ1, #0D#<'/.34 6 #*.:µ'/.34 µ.# 0,5/#. E0'3/*%0%(65/1: % sort T*4Q/1 B91./# /# %")µ#/# µ1*.38" G8-". E.B5/1 [Return] µ1/4 #9) 34:1 )"%µ#. dog cat bird ape ^D (control d -+' )' %#'µ'#3%*#*) N BH%&%$ :# µ%.4g1. µ1 /'" 9#*#34/-: ape bird cat 19 of 42 05/02/ :58 π.μ.

20 dog F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /% < (.# "# #"#3#/12:;"1/1 /'" 1,5%&% 85/1 "# 9*%B*+1/#. #9) B"# #*+1,% #"/, (.# /% 90'3/*%0)(.%. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# /#H."%µ651/1 /' 0,5/# µ1 /# D*%;/#, 90'3/*%0%(65/1: % sort < biglist 3#. :# &1,/1 /'" /#H."%µ'µB"' 0,5/# 5/'" %:)"' 5#$. T.# "# (*4Q1/1 /'" /#H."%µ'µB"' 0,5/# 51 B"# #*+1,%, 90'3/*%0%(65/1: % sort < biglist > slist J*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 cat (.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2 slist 3.4 2<;+%>4#"8 T.# "# &1,/1 9%.%$ 400%$ 1,"#. 52"&1&1µB"%$ 5/% 5;5/'µ# µ#g, µ1 154$, 90'3/*%0%(65/1: % who F.# µb:%&%$ (.# "# &1,/1 #2/6 /' 0,5/# %"%µ4/-" /#H."%µ'µB"', 1,"#. "# 90'3/*%0%(651/1: % who > names.txt % sort < names.txt >2/) 1,"#. 349-$ #*(), 3#. :# 9*B91. 19,5'$ "# :2µ':1,/1 "# &.#(*4Q1/1 /% 9*%5-*.") #*+1,% names.txt )/#" / /1. >2/) 9%2 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# :B01/1 "# 34"1/1, 1,"#. "# 1"851/1 µ1 349%.% /*)9% /'" BH%&% /'$ 1"/%06$ who µ1 /'" 1,5%&% /'$ 1"/%06$ sort. >2/) #3*.<8$ 34"%2" %. 5-0'"851.$. =% 5;µ<%0% /'$ 5-06"-5'$ 1,"#. ' 34:1/' µ94*# T.# 9#*4&1.(µ#, 90'3/*%0%(65/1: % who sort 3#. :# 94*1/1 /%,&.% #9%/B015µ# µ1 /% 9#*#94"-, #004 9.% (*6(%*# 3#. 3#:#*4. T.# "# <*1,/1 9)5%. +*65/1$ <*,53%"/#. #2/6 /' 5/.(µ6 5/% 5;5/'µ#, 90'3/*%0%(65/1: % who wc -l G#.2#2 3b J*'5.µ%9%.8"/#$ 5-0'"851.$, &1,H/1 )01$ /.$ (*#µµb$ /-" #*+1,-" list1 3#. list2 9%2 91*.B+%2" /% 20 of 42 05/02/ :58 π.μ.

21 (*4µµ# 'p' 3#. /#H."%µ65/1 /% #9%/B015µ#. D#.$;+E+!"#$%& command > file command >> file command < file command1 command2 cat file1 file2 > file0 '(µ)*+) =%')'*":8/%61 */7.7.&1µ2%10 "C,<./ 6" '($"#. D(.68;)1 */7.7.&1µ2%10 "C,<./ 6*. *2+.0 /73($.%*.0 '($"#./ =%')'*":8/%61 */7.7.&1µ2%10 "&6,<./ '7, '($"#./ 49+;%961 *10 "C,<./ *10 command1 6*1% "#6.<. *10 command2 4/%2%961 *9% '($"#9% file1 )'& file2 6*. file0 sort E'C&%,µ161 <"<.µ2%9% who F#6*' $(16*A% 7./ "#%'& 6/%<"<"µ2%.& 6*. 6:6*1µ' *1 <"<.µ2%1 6*&-µ; 4.1 J&.&0'9.#8 FK&;&%'C. A L$-$.('-$C * UNIX: 8:%")%,!+#4µ" 7 +#*#3/6*#$ * %"%µ4g1/#. µ9#0#"/b*, 3#. /#.*.4G1. µ1 %9%.%&69%/1 906:%$ +#*#3/6*-" (#9) µ'&b") 51 B"# )"%µ# #*+1,%2 6 3#/#0)(%2. T.# 9#*4&1.(µ#, 5/%" 3#/40%(% unixstuff 90'3/*%0%(65/1: % ls list* >2/) :# &1,H1. )0# /# #*+1,# /%2 /*B+%"/%$ 3#/40%(%2 9%2 H13."4"1 µ1 /# (*4µµ#/# list...?%3.µ45/1 "# 90'3/*%0%(651/1: % ls *list >2/) :# &1,H1. )0# /# #*+1,# /%2 /*B+%"/%$ 3#/40%(%2 9%2 /101.8"%2" µ1 /# (*4µµ#/#...list A L$-$.('-$C? 21 of 42 05/02/ :58 π.μ.

22 7 +#*#3/6*#$? /#.*.4G1. µ1 B"# #3*.<8$ +#*#3/6*#.!/5. /%?ouse :# /#.*.4H1. µ1 #*+1,# )9-$ /% house 3#. /% mouse, #004 )+. /% grouse.?%3.µ45/1 "# 90'3/*%0%(651/1: % ls?list 4.2 2,µLA4#"8 4'& B%1µ&'& 5.6#$<% U# 9*B91. "# 5'µ1.85%2µ1 1&8 )/. B"#$ 3#/40%(%$ 1,"#. #908$ B"#$ 1.&.3)$ /;9%$ #*+1,%2.!/5. %. 52µ<451.$ 9%2.5+;%2" (.# /'" %"%µ#/%0%(,# /-" #*+1,-",.5+;%2" 3#. (.# /%2$ 3#/#0)(%2$. R/#" %"%µ4g%2µ1 #*+1,#, 9*B91. "# #9%D1;(%2µ1 +#*#3/6*1$ 9%2 B+%2" 1.&.36 5'µ#5,# )9-$ / * & %. C9,5'$ 3#0) 1,"#. "# #9%D1;(1/1 /# 31"4 &.#5/6µ#/# 5/# %")µ#/#. 7 #5D#0B5/1*%$ /*)9%$ "# %"%µ4g1/1 #*+1,#, 1,"#. µ1 (*4µµ#/# 3#. #*.:µ%;$ /%2 0#/.".3%; #0D4<'/%2, 3#:8$ 3#. µ1 /# 5;µ<%0# _ (34/- 9#;0#) 3#.. (/101,#).,)%- $".µ)#),)/- $".µ)#) project.txt project my_big_program.c my big program.c fred_dave.doc fred & 9#*4&%5', /# %")µ#/# #*+1,-" H13."%;" µ1 B"# µ.3*) (*4µµ# 3#. µ9%*1, "# /101.8"%2" µ1 µ.# /101,# 9%2 #3%0%2:1,/#. #9) µ.# %µ4&# (*#µµ4/-" 9%2 +#*#3/'*,G%2" /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2. T.# 9#*4&1.(µ#, )0# /# #*+1,# 9%2 91*.B+%2" 38&.3# 51 (0855# C µ9%*1, "# /101.8"%2" µ1 /'" 3#/40'H'.c, 9.+. prog1.c.!91./#, (.# "# &1,/1 µ.# 0,5/# )0-" /-" #*+1,-" 9%2 91*.B+%2" 38&.3# 51 C 5/%" 3#/40%(% 5#$, +*1.4G1/#. #908$ "# (*4Q1/1 ls *.c )/#" <*,5315/1 51 #2/) /%" 3#/40%(% %&H9'+4+ 4'+ M(9G#"&!B#&µ$(&µ;B+C 0+E:?+C M)'7+"$C =% 5;5/'µ4 5#$ 91*.B+1. 1"5-µ#/-µB"1$ 510,&1$ <%6:1.#$ 9%2 µ9%*%;" "# 5#$ &85%2" 90'*%D%*,1$ (.# /.$ 91*.55)/1*1$ 1"/%0B$ ,&1$ <%6:1.#$ :# 5#$ 90'*%D%*65%2" 5+1/.34 µ1 /.$ 19.0%(B$ 9%2 B+1. 34:1 1"/%06 3#. 9-$ #2/B$ µ1/#<400%2" /' 52µ91*.D%*4 /'$. E0'3/*%0%(65/1 man command (.# "# &1,/1 /' 510,&# <%6:1.#$ (manual) µ.#$ 52(313*.µB"'$ 1"/%06$. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# µ4:1/1 019/%µB*1.1$ (.# /'" 1"/%06 wc (word count), 90'3/*%0%(65/1: % man wc 22 of 42 05/02/ :58 π.μ.

23 C"#00#3/.34, µ9%*1,/1 "# (*4Q1/1: % whatis wc 3#. :# 94*1/1 µ.# 5;"/%µ' 91*.(*#D6 (51 µ.# (*#µµ6) /'$ 1"/%06$, +-*,$ /.$ 019/%µB*1.1$ 5+1/.34 µ1 /.$ 19.0%(B$ Apropos >" &1" ("-*,G1/1 /% #3*.<B$ )"%µ# µ.#$ 1"/%06$, &%3.µ45/1: % apropos keyword N 1"/%06 #2/6 :# 5#$ &851. /.$ 1"/%0B$ 9%2 91*.B+%2" /' 0BH' 301.&, (keyword) 5/'" 19.31D#0,&# /'$ 510,&#$ <%6:1.#$ /%2$. T.# 9#*4&1.(µ#: % apropos copy Summary!"#$%& '(µ)*+) * E'#(&'6µ' µ".7.&.<;7.*" 7+;8.0 $'(')*;(9%? E'#(&'6µ' µ" 2%' µ,%. $'(')*;(' man command 4"+#<' G.;8"&'0 -&' µ&' "%*.+; whatis command 4:%*.µ1 7"(&-('5; µ&'0 "%*.+;0 apropos *9% "%*.+A% 7./ 7"(&2$./% *. keyword 6*1% 7"(#+1>1 *./0 UNIX: 2:µ;%,!+#4µ" 5.1 2,4'9µ&'(8 5.6#$<% (7"0&">µ&'& D.14L&4+8) F1 /*B+%"/# 3#/40%(% /%" unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % ls -l (l for long listing!) U# 9#*#/'*651/1 )/. <0B91/1 /8*# 9%00B$ 91*.55)/1*1$ 019/%µB*1.1$ 5+1/.34 µ1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 5#$. U# µ%.4g%2" µ1 /% 9#*4&1.(µ# 9%2 <0B91/1 9#*#34/-: 23 of 42 05/02/ :58 π.μ.

24 @4:1 #*+1,% (3#. 3#/40%(%$) B %.# &.3#.8µ#/# 9*)5<#5'$ 9%2 /%2 #"#0%(%;" 3#. /# %9%,# µ9%*1,/1 "# &1,/1 (*4D%"/#$ ls -l. C9,5'$, ' 1"/%06 ls -lg &,"1. 9*)5:1/1$ 90'*%D%*,1$, )9-$ (.# 9#*4&1.(µ# /% )"%µ# /'$ %µ4&#$ 5/'" %9%,# #"631. /% #*+1,% (5/% 9#*4&1.(µ# µ#$, beng95): -rwxrw-r-- 1 ee51ab beng Sept29 11:52 file1 I/'" 9.% #*.5/1*6 5/60', 294*+1. µ.# 51.*4 #9) 10 5;µ<%0# 5/# %9%,# 1µD#",G%"/#. /# (*4µµ#/# d, r, w, x, - 3#. 91*.5/#5.#34 /% s 6 /% S. >" 294*+1. /% d, :# 1,"#. 1"/108$ #*.5/1*4 3#. 52µ<%0,G1. )/. /% )"%µ# 9%2 <0B9%2µ1 1,"#. 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# 3#/40%(%$. >" 1,"#. #*+1,%, 5/' :B5' /%2 d :# 294*+1. µ.# 9#;0# (-). =# 9 5;µ<%0# 9%2 #9%µB"%2", &1,+"%2" /.$ 4&1.1$ 6 &.3#.8µ#/# 9*)5<#5'$ 3#. %µ#&%9%.%;"/#. 51 /*1.$ %µ4&1$ µ1 /*,# 5;µ<%0# ' 34:1 µ,# N #*.5/1*6 %µ4&# /-" /*.8" 52µ<)0-" &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# /%" +*65/' % %9%,%$ 1,"#. 34/%+%$ /%2 #*+1,%2 6 /%2 3#/#0)(%2 (ee51ab 5/% 9#*#94"- 9#*4&1.(µ#) N µ15#,# %µ4&# &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# /'" %µ4&# #":*89-" 5/'" %9%,# #"631. /% #*+1,% 6 3#/40%(%$ (eebeng95 5/% 9#*#94"- 9#*4&1.(µ#) N &1H.4 %µ4&# &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# )0%2$ /%2$ 29)0%.9%2$ +*65/1$. =# 5;µ<%0# r, w, B+%2" 10#D*4 &.#D%*1/.3) ")'µ# #"40%(# µ1 /% #" #"#DB*%"/#. 51 B"# #90) #*+1,% 6 51 B"# 3#/40%(%. 8".$"4µ$($ 3-/#>$#2C #+ J-H+:$ =% r (6 -), &1,+"1. &.3#,-µ# #"4("-5'$ (6 )+.). F1 0,(# 0)(.#, #" 294*+1. µ9%*%;µ1 "# &.#<45%2µ1 3#. "# #"/.(*4Q%2µ1 /% #*+1,%. =% w (6 -), &1,+"1. &.3#,-µ# 1((*#D6$ (6 )+.). F1 0,(# 0)(.# #" µ9%*%;µ1 "# (*4Q%2µ1 6 µ1 349%.% /*)9% "# #004H%2µ1 /% #*+1,%. 24 of 42 05/02/ :58 π.μ.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI. Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο 3: Βοηθητικά προγράμματα του Linux CLI Οκτώβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη Γ. Δημητρακάκης Περίληψη Προηγούμενου Επισκόπηση αρχείων και επεξεργασία κειμένου Εντολές file,

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος Αγγελόπουλος. Εισαγωγή στο LINUX. Οδηγός Χρήσης

Άγγελος Αγγελόπουλος. Εισαγωγή στο LINUX. Οδηγός Χρήσης Άγγελος Αγγελόπουλος Εισαγωγή στο LINUX Οδηγός Χρήσης Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Τµήµα Φυσικής 2004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LINUX Το LINUX, που είναι ακρωνύµιο του LINUs

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX

3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 3ο Εργαστήριο Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων σε LINUX Αρχικός φάκελος χρήστη Home directory

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές

Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές 1 Μερικές άλλες χρήσιμες εντολές whoami (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος χρήστη) pwd (Εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου) cat text file name (Παρουσιάζει στην οθόνη το περιεχόμενο ενός αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:03 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

2.Shell, users, groups και privilegies

2.Shell, users, groups και privilegies 2.Shell, users, groups και privilegies 2.0 Εισαγωγή Όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα έχουν γραφικό περιβάλλον που τα κάνουν πολύ φιλικά προς το χρήστη. Το ίδιο ισχύει και στις διανομές του Linux,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β

Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1β Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux

Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux 1 Σύντομη εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα όμοιο με το Unix που αναπτύχθηκε από έναν πυρήνα (kernel, Εικ.1) τον οποίο δημιούργησε το 1991 ο Linus Torvalds όντας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 2ο Βασικές Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Σύστημα αρχείων Αρχεία και κατάλογοι Διαδρομές αρχείων και καταλόγων

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Shell Programming Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Shell Programming Resources Μπορείτε να βρείτε ένα καταπληκτικό tutorial για το bash shell στο: http://linuxcommand.org/ 2 Γενικά Το κέλυφος (shell) προσφέρει ένα εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μαμαλάκη, ΕΔΙΠ. Γραφείο: Β229 - Τηλέφωνο: 2810 393506. E-mail: mariam@csd.uoc.gr. Web site μαθήματος:http://www.csd.uoc.gr/~hy100.

Μαρία Μαμαλάκη, ΕΔΙΠ. Γραφείο: Β229 - Τηλέφωνο: 2810 393506. E-mail: mariam@csd.uoc.gr. Web site μαθήματος:http://www.csd.uoc.gr/~hy100. Να συστηθούμε Μαρία Μαμαλάκη, ΕΔΙΠ Γραφείο: Β229 - Τηλέφωνο: 2810 393506 Ώρες γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη: 10:00 12:00 Τρίτη, Πέμπτη: 10:00 14:00 E-mail: mariam@csd.uoc.gr Web site μαθήματος:http://www.csd.uoc.gr/~hy100

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα

Αβδέλαρου Κωνσταντίνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Αβδέλαρου Κωνσταντίνα 1 η Εργασία στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα Ταύρος, 9 Δεκεμβρίου 2014 Άσκηση 1.1 Το shell script που δημιουργήθηκε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Command Line For Beginners. Thessaloniki Linux. User. Group

Command Line For Beginners. Thessaloniki Linux. User. Group Command Line For Beginners Thessaloniki Linux User Group E ξομοιωτής τερματικού Ένας terminal emulator ( εξομοιωτής τερματικού) είναι ένα π ρόγραμμα π ου μας δίνει π ρόσβαση σε ένα shell ( κέλυφος), ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Apache Ant

Περιγραφή του Apache Ant Περιγραφή του Apache Ant Βασίλης Στούµπος stoumpos@di.uoa.gr αίµων, Τεύχος 4 1η Μαρτίου 2004 Περίληψη Εισαγωγή Εγκατάσταση Χρήση Ειδικές περιπτώσεις αίµων, Τεύχος 4 Περιγραφή Ant 2/37 Περίληψη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας.

Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας. Κεφάλαιο Ι: Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας. 1.1 Τι είναι Λειτουργικό σύστημα (Operating System) Κάθε Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) αποτελείται από δύο συνθετικά: Το Υλικό (Hardware) και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos

HOWTO instal Joomla by A. Andreatos HOWTO instal Joomla by A. Andreatos Revisions: 24 dec 2010, 28 dec 2010, 8 jan 2011 SOURCES: 1/ http://docs.joomla.org/installing_joomla_on_debian_linux 2/ https://help.ubuntu.com/community/joomla 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου

Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου 1 Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού του εργαστηρίου Λειτουργικά Συστήματα 7ο εξάμηνο ΣΗΜΜΥ ακ έτος 2015-2016 http://wwwcslabecentuagr/courses/os CSLab National Technical University of Athens Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Διαδικτύου» Πρωτόκολλα του Διαδικτύου Ι. Παπαδόπουλος 1 τρία βασικά επίπεδα πρωτοκόλλων Χαμηλότερο: IP, ICMP, καθορίζει τα πακέτα που μεταφέρουν κομμάτια δεδομένων Ι. Παπαδόπουλος 2 1 τρία βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμημα Πληροφορικης και Τηλεματικης Τσάμη Παναγιώτα ΑΜ: 20833 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση 1 Αθήνα 13-12-2011 Αναφορά Ενότητα 1 A Δημιουργήστε στο φλοιό 3 εντολές (alias) που η

Διαβάστε περισσότερα

Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος

Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Κ24: Προγραμματισμός Συστήματος Διδάσκουσα: Μέμα Ρουσσοπούλου Διδασκαλία: Γραφείο:Α38 Δευτέρα 13:00 :00-15:00 (Α2)( Τρίτη 13:00 :00-15:00 (Α2) Ώρες Γραφείου: Τρίτη 15:00 :00-16:00 Email: mema@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Διαχείριση αρχείων και καταλόγων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Το gzip(1) είναι ένα GNU πρόγραμμα συμπίεσης. Παίρνει ένα απλό αρχείο και το συμπιέζει. Η βασική χρήση είναι ως ακολούθως: % gzip όνομααρχείου

Το gzip(1) είναι ένα GNU πρόγραμμα συμπίεσης. Παίρνει ένα απλό αρχείο και το συμπιέζει. Η βασική χρήση είναι ως ακολούθως: % gzip όνομααρχείου Κεφάλαιο 15: Αρχειοθέτηση 15.1 gzip Το gzip(1) είναι ένα GNU πρόγραμμα συμπίεσης. Παίρνει ένα απλό αρχείο και το συμπιέζει. Η βασική χρήση είναι ως ακολούθως: % gzip όνομααρχείου Το παραγόμενο αρχείο θα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 4ο Εργαλεία UNIX/Linux Μιχαηλίδης Παναγιώτης Εργαλεία Linux Τα εργαλεία του Linux μπορούν να ομαδοποιηθούν λογικά σε κατηγορίες ανάλογα με την χρήση τους:

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems

Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora. Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Μια εισαγωγή στο Linux με την διανομή Fedora Βάιος Κολοφωτιάς MSc Informational Systems Τι είναι το Fedora Project? Είναι το όνομα μιας παγκόσμιας κοινότητας ανθρώπων που αγαπούν, χρησιμοποιούν και φτιάχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με

Η εντολή ln. σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται με Η εντολή ln Το όνομα ενός αρχείου είναι απλώς μια σύνδεση με την πραγματική καταχωρημένη πληροφορία. Ενα αρχείο μπορεί να έχει ένα ή και περισσότερα ονόματα (συνδέσεις). Τα επιπλέον ονόματα δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών

2ο Εργαστήριο. Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Λειτουργικά Συστήματα (Εργαστήριο) Διδάσκων: I. Τσακνάκης 2ο Εργαστήριο Εισαγωγική στο Λ.Σ. LINUX Γενικές εντολές συστήματος και χρηστών Πίνακας Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015

PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 PowerShell Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 Ανδρέας Καστανάς Μιχάλης Σαματάς Παναγιώτης Αχιλλέως Ιάκωβος Στυλιανού Λίγα λόγια για την Microsoft PowerShell Η PowerShell αποτελείται από ένα κέλυφος γραμμής εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2011-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Linux

Android Studio για Linux Android Studio για Linux 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Επιλέξτε το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2009-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ463 Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 2009-2010 Χειμερινό Εξάμηνο 2 η Σειρά Ασκήσεων Αξία: 5% του τελικού σας βαθμού Bzr (Bazaar) Το Bazaar (ή bzr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (UNIX) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Καζαρλής Σπύρος Καθηγητής 2012 1 Περιεχόμενα Μάθημα 1...6 Εισαγωγή, πυρήνας, κέλυφος, βασικά αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Ανίχνευση κίνησης δικτύου - Εργαλείο Wireshark. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Μέρος Α

Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Μέρος Α Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Μέρος Α Για το αντίστοιχο μάθημα του 4ου εξαμήνου της Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν. Αναγνωστόπουλος 31 Αυγούστου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣ LAMP (Linux-Apache-MySQL-php) ΣΤO UBUNTU. ΑΑ, Ιαν. 2013

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣ LAMP (Linux-Apache-MySQL-php) ΣΤO UBUNTU. ΑΑ, Ιαν. 2013 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣ LAMP (Linux-Apache-MySQL-php) ΣΤO UBUNTU ΑΑ, Ιαν. 2013 Ορισμός LAMP Το LAMP είναι αρκτικόλεξο της στοίβας λογισμικού ανοικτού κώδικα Linux (λειτουργικό σύστημα), Apache (web Server),

Διαβάστε περισσότερα

JAVA TUTORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java

JAVA TUTORIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java JAVA TUTORIAL Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Εργαστήριο Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τί κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Εγκαθιστώντας τη Java ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux

Χρήση του Λειτουργικού Συστήµατος Unix/Linux ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Μαραγκός ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Χρήση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός για αρχάριους

Σύντοµος οδηγός για αρχάριους Σύντοµος οδηγός για αρχάριους Εισαγωγή Το Linux στις μέρες μας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιο ολοκληρωμένες λύσεις στον χώρο των λειτουργικών συστημάτων, τόσο για τους απλούς χρήστες όσο και

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

HMY 306 Εργαστήριο Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ CADENCE (LAB 1-3)

HMY 306 Εργαστήριο Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ CADENCE (LAB 1-3) HMY 306 Εργαστήριο Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Διδάσκων: Ιούλιος Γεωργίου Βοηθοί Διδασκαλίας: Ανδρέου Χαράλαμπος Παναγιώτα Δημοσθένους ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ CADENCE (LAB 1-3) Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Δίκτυα υπολογιστών - Βασικά εργαλεία δικτύων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Hase οδηγίες χρήσης.

Hase οδηγίες χρήσης. Hase οδηγίες χρήσης. Το Hase είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης που έχει αναπτυχθεί στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (http://www.icsa.inf.ed.ac.uk/research/groups/hase/) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης με το Στατιστικό Πακέτο R

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης με το Στατιστικό Πακέτο R Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης με το Στατιστικό Πακέτο R Η επίδραση της εγκληματικότητας στις αξίες ακινήτων Επιμέλεια: Σταμάτης Καλογήρου Μετάφραση: Στέφανος Γεωργάνος Χρίστος Μπουντζουκλής Εκδότης: Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server

Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Synology DSM 5.1 (Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database/Email Server/File Server ELIAS THEODOROU

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. UNIX Solaris

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. UNIX Solaris ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ UNIX Solaris 2 Η σειρά των σημειώσεων, που ακολουθεί, χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι σημειώσεις καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εξοικείωση με το FreeBSD και VirtualBox

Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εξοικείωση με το FreeBSD και VirtualBox Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εξοικείωση με το FreeBSD και VirtualBox Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η μελέτη της λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών και των δικτυακών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 371 Προγραµµατισµός Συστηµάτων. Διάλεξη 1. Εισαγωγή. Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1-1

ΕΠΛ 371 Προγραµµατισµός Συστηµάτων. Διάλεξη 1. Εισαγωγή. Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1-1 ΕΠΛ371 - Προγραµµατισµός Συστηµάτων Διάλεξη 1 Εισαγωγή Δηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1-1 Επαναληπτικά Λογισµικό Εφαρµογών (Application Software): Περιλαµβάνει προγράµµατα που επιτρέπουν την εκτέλεση συγκεκριµένων

Διαβάστε περισσότερα

HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment

HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση με ένα πραγματικό περιβάλλον Grids. Θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX

Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων UNIX Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Πολλαπλά Αρχεία Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πολλαπλά Αρχεία Όταν γράφουμε μεγάλα προγράμματα θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Φυσική Ι. Για το μάθημα Υπολογιστικής Φυσικής Ι 7ο εξάμηνο Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν.

Υπολογιστική Φυσική Ι. Για το μάθημα Υπολογιστικής Φυσικής Ι 7ο εξάμηνο Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν. Υπολογιστική Φυσική Ι Για το μάθημα Υπολογιστικής Φυσικής Ι 7ο εξάμηνο Σχολής ΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κωνσταντίνος Ν. Αναγνωστόπουλος 13 Ιανουαρίου 2012 ii Ο τόμος αυτός έχει γραφτεί με την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο Minitab 12.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρο του Minitab...1 Status bar και Toolbar...2 Menu bar...2 Session και

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υπολογιστικού Πλέγματος EGEE

Διαχείριση Υπολογιστικού Πλέγματος EGEE Διαχείριση Υπολογιστικού Πλέγματος EGEE Χριστόδουλος CompanyΕυσταθιάδης Δώρος Γεωργίου Introduction EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) Προέρχεται από το EU-DataGrid. Ξεκίνησε λειτουργία το Μάρτιο 2004.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Χρήση των Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ενημερωτικό Δελτίο για τη Χρήση των Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τ μ ή μ α Μ η χ α ν ι κ ώ ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν Υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν & Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Π ο λ υ τ ε χ ν ι κ ή Σ χ ο λ ή Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Π α τ ρ ώ ν (Υπολογιστικό Κέ ντρο) Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Shell Scripts: loops / if / test

Shell Scripts: loops / if / test Shell Scripts: loops / if / test Loops with for while until for variable in list_of_values ne while εντολή (επιτυχής) ne until εντολή (επιτυχής) ne For in exi times apo ayti ti lista in 1 2 alla kai alles

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012-2013. Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0-03 Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server (Apache)/MySQL Database Server/Joomla/Moodle/Word Press (Blog)/Email Server/File Server/Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Διαχείριση Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός και Διαχείριση Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός και Διαχείριση Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 1β Εγκατάσταση Linux Κώστας Μαργαρίτης,Παναγιώτης Μιχαηλίδης Βασισμένο στο CSE265: System and Network Administration, Brian Davison, 2006, Lehigh University

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Το Κέλυφος

Κεφάλαιο 8 Το Κέλυφος Κεφάλαιο 8 Το Κέλυφος Σε ένα γραφικό περιβάλλον, η διεπαφή παρέχεται από ένα πρόγραμμα που δημιουργεί παράθυρα, μπάρες κύλισης, μενού κλπ. Σε ένα περιβάλλον γραμμής εντολών, η διεπαφή χρήστη παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον ANSI

Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον ANSI Εργαστήριο 1ο Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον ANSI Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την περιγραφή της διαδικασίας μεταγλώττισης ενός προγράμματος C κάνοντας χρήση του μεταγλωττιστή gcc σε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2012-2013

Βάσεις Δεδομένων 2012-2013 Βάσεις Δεδομένων 2012-2013 Εγκατάσταση μέσω του XAMPP Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις για: Linux Windows Mac OS X Solaris Επιλογή Λειτουργικού Συστήματος Εγκατάσταση του XAMPP σε Windows Υπάρχουν τρεις τρόποι

Διαβάστε περισσότερα