!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-."

Transcript

1 !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*( /6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /# <#5.34 /'$ (*#µµ6$ 1"/%08" /%2 UNIX 3#. /%2 Linux.!"#$%&%' #() *+"(),-%"./ 01#(2µ$ UNIX =. 1,"#. /% UNIX; >*+1,# A13."8"/#$ B"# =1*µ#/.3) /%2 UNIX 3-4() 5672µ$ CµD4".5' >00#(6 3#...?.#&*%µB$ E1*.55)/1*1$ E0'*%D%*,1$ 3#.?.#&*%µB$ 8+1(+-) 5672µ$ >"/.(*#D6 >*+1,-" F1/#D%*4 >*+1,-"?.#(*#D6 >*+1,-" CµD4".5' E1*.1+%µB"-" >*+1,%2 5/'" 7:)"' >"#G6/'5' 5/# E1*.1+)µ1"# C")$ >*+1,%2 9-:() 5672µ$ >"#3#/1;:2"5' >"#3#/1;:2"5' /'$ CH)&%2 >"#3#/1;:2"5' /'$ C.5)&%2 I-0'"851.$ (pipes) 9;($-() 5672µ$ J#*#3/6*1$ F9#0#"/B* I2µ<451.$ 5/# 7")µ#/# >*+1,-" >"#G6/'5' 5/' K%6:1.# 3;µ<() 5672µ$ 1 of 42 05/02/ :58 π.μ.

2 >5D401.# I25/6µ#/%$ >*+1,-" (?.3#.8µ#/# E*)5<#5'$) >00#(6?.3#.-µ4/-"?.1*(#5,1$ 3#. Jobs CµD4".5' I/#µ#/'µB"-"?.1*(#5.8" 3#.?.1*(#5.8" E#*#53'",%2 =1*µ#/.5µ)$ µ.#$?.1*(#5,#$ =.() 5672µ$ L001$ J*65.µ1$ C"/%0B$ UNIX =>?)µ) 5672µ$ F1/#(08//.5' M%(.5µ.3%; UNIX >"43/'5' /%2 >9%52µ9,15' /%2 3#. E*%5#*µ%(6 Makefile?'µ.%2*(,# /%2 E#3B/%2 C3/B015' /% µ$ F1/#<0'/B$ /%2 UNIX F1/#<0'/B$ E1*.<400%"/%$ J*65' /-" F1/#<0'/8" =% 31,µ1"% #2/) &.#/,:1/#. 29) /'" 4&1.# Creative Commons License. >2/) /% 9#*4(-(% B*(% <#5,G1/#. 5/'" #*+.36 1*(#5,# /%2 19!"#$%&'() 2001 F9%*1,/1 "# <*1,/1 /% 9*-/)/29% 5/'" /%9%:15,# /Teaching/Unix/index.html E*%5#*µ%(6 3#. #9)&%5' 5/# C00'".34: (manolis at FreeBSD dot org)!" #$%&" '( UNIX; /'0"&1&$ 0%, UNIX =% UNIX 1,"#. B"# 01./%2*(.3) 5;5/'µ# 9%2 H13,"'51 "# #"#9/;551/#. /' &13#1/,# /% #. <*,531/#. #9) /)/1 51 &.#*36 #"49/2H'. N B""%.# /%2 M1./%2*(.3%; I25/6µ#/%$ #"#DB*1/#. 51 B"# #*.:µ) 9*%(*#µµ4/-" 9%2 34"1. B"#" 29%0%(.5/6 "# 01./%2*(1,. =% 2 of 42 05/02/ :58 π.μ.

3 UNIX 1,"#. B"# 5/#:1*) 5;5/'µ# /% %9%,% B+1. /'".3#")/'/# "# 13/101, 9%004 9*%(*4µµ#/# /#2/)+*%"# 3#. "# 1H29'*1/1, 9%00%;$ +*65/1$ /'",&.# 5/.(µ6. C,"#. 3#/400'0% (.# 1H29'*1/'/B$ (servers) µ'+#"6µ#/# (*#D1,%2 (dekstops) 5/#:µ%;$ 1*(#5,#$ (workstations) 3#. D%*'/%;$ 29%0%(.5/B$. =# 525/6µ#/# UNIX &.#:B/%2" 3#. (*#D.3) 91*.<400%" 1*(#5,#$ (GUI) 9#*)µ%.% µ1 #2/) 9%2 +*'5.µ%9%.1,/#. 5/# Microsoft Windows. =% (*#D.3) 91*.<400%" 9#*B+1. B"# 1;3%0% /*)9% 1*(#5,#$. O5/)5% 6 ("85' /%2 UNIX 1,"#. #9#*#,/'/' (.# 1*(#5,1$ 9%2 &1" 3#0;9/%"/#. #9) 349%.% (*#D.3) 1*(#01,%, 6 )/#" /% (*#D.3) 91*.<400%" &1" 1,"#. &.#:B5.µ%, (.# 9#*4&1.(µ# )/#" 1,µ#5/1 52"&1&1µB"%. µb5- #9%µ#3*25µB"'$ 9*)5<#5'$.!& )$*+ '(, UNIX P94*+%2" #*31/B$ &.#D%*1/.3B$ 13&)51.$ /%2 UNIX, #" 3#. %. 91*.55)/1*1$ B+%2" #*31/B$ %µ%.)/'/1$ % 52"':.5µB"1$ 1,"#. /% Sun Solaris, /% GNU/Linux, &.4D%*1$ 13&)51.$ BSD 3#. /% MacOS X. I/% 5+%01,% µ#$ +*'5.µ%9%.%;µ1 FreeBSD 5/% C*(#5/6*.% 1 3#. Debian Linux 5/% C*(#5/6*.% 2.?.#:B/%2µ1 #3)µ# B"# FreeBSD 3#. B"# Debian 1H29'*1/'/6.!( -#"'(,./"01 234'+µ& UNIX =% 01./%2*(.3) 5;5/'µ# UNIX #9%/101,/#. #9) /*,# <#5.34 /µ6µ#/#: =%" 92*6"#, /% 3B02D%$ 3#. /# 29)0%.9# 9*%(*4µµ#/#. A 3,-'B$C 7 92*6"#$ /%2 UNIX 1,"#. /% 3B"/*% /%2 01./%2*(.3%; 525/6µ#/%$.?.#:B/1. +*)"% 3#. µ"6µ' 5/# 9*%(*4µµ#/# 3#. +1.*,G1/#. /% 5;5/'µ# #*+1,-" 3#. /.$ 19.3%."-",1$, #"/#9%3*.")µ1"% 5/.$ $ 525/6µ#/%$. O$ 9#*4&1.(µ# /%2 /*)9%2 µ1 /%" %9%,% 52"1*(4G%"/#. /% 3B02D%$ 3#. % 92*6"#$, #$ 29%:B5%2µ1 )/. B"#$ +*65/'$ (*4D1. /'" 1"/%06 rm myfile (' %9%,# B+1. -$ #9%/B015µ# /' &.#(*#D6 /%2 #*+1,%2 myfile). =% 3B02D%$ Q4+"1. 5/% 5;5/'µ# #*+1,-" (.# /% #*+1,% 9%2 91*.B+1. /% 9*)(*#µµ# rm 3#. B91./# G'/41. #9) /%" 92*6"#, µb " 525/6µ#/%$ "# 13/10B51. /% rm 5/% myfile. R/#" %0%30'*-:1, ' &.1*(#5,# rm myfile /% 3B02D%$ 19.5/*BD1. /'" 9*%/*%96 % 5/% +*65/', &1,+"%"/#$ /%2 B/5. )/. 1,"#. B/%.µ% "# &1+:1, 4001$ 1"/%0B$. 9) D;E,F)C =% 3B02D%$ 1"1*(1, -$ &.19#D6 (1"&.4µ15%$) µ1/#h; /%2 +*65/' 3#. /%2 92*6"#. R/#" % +*65/'$ 1.5B0:1. 5/% 5;5/'µ#, /% 9*)(*#µµ# 9%2 1,"#. 291;:2"% (.# /'" #"#("8*.5' /%2 (/% login) 10B(+1. /% )"%µ# +*65/' 3#. /%" 3-&.3) /%2 3#. 3#/)9." H13."41. /% 9*)(*#µµ# 9%2 1,"#. ("-5/) -$ 3B02D%$. =% 3B02D%$ 1,"#. B"# 9*)(*#µµ# 1*µ'"1,#$ 1"/%08" (command line interpreter 6 CLI). C*µ'"1;1. /.$ 1"/%0B$ 9%2 (*4D1. % +*65/'$ 3#. 3#"%",G1. (.# /'" 13/B015' /%2$. 7. 1"/%0B$ /%2 +*65/' 1,"#. 3#. #2/B$ 9*%(*4µµ#/#: )/#" /1*µ#/,G%2", /% 3B02D%$ &1,+"1. H#"4 /'" 9*%/*%96 (% 6 3 of 42 05/02/ :58 π.μ.

4 $) 5/% +*65/' &1,+"%"/#$ )/. µ9%*1, "# 52"1+,51. µ1 /'" 13/B015' 400-" 1"/%08". R9%.%$ +*65/'$ &.#:B/1..3#"B$ ("851.$ µ9%*1, "# 9*%5#*µ)51. /' 52µ91*.D%*4 /%2 310;D%2$ /%2. P94*+1. #3)µ# ' &2"#/)/'/# +*65'$ &.#D%*1/.3%; 310;D%2$ #3)µ# 3#. 51 B"# µ)"% µ'+4"'µ#. I/% 5+%01,% µ#$ /% 3B02D%$ 9%2 +*'5.µ%9%.%;µ1 #9) 9*%19.0%(6 1,"#. /% bash. To bash B %.# +#*#3/'*.5/.34 9%2 <%':%;" /% +*65/' )/#" 1.54(1. 1"/%0B$: >2/)µ#/' 52µ906*-5' %")µ#/%$ #*+1,%2 - E0'3/*%0%(8"/#$ µ)"% B"# µb*%$ µ.#$ 1"/%06$ 6 1")$ %")µ#/%$ #*+1,%2 3#. 9.BG%"/#$ /% Tab, /% 3B02D%$ :# 52µ90'*851. #2/)µ#/# /% 29)0%.9% µb*%$. >" /% 3B02D%$ <*1. 91*.55)/1*# #9) B"# %")µ#/# 9%2 "# /#.*.4G%2" µ1 /# (*4µµ#/# 9%2 B+%2" 90'3/*%0%(':1,, :# #3%25/1, B"#$ +#*#3/'*.5/.3)$ 6+%$ (beep) 9%2 5'µ#,"1. )/. 9*B91. "# (*4Q1/1 #3)µ# µ1*.34 (*4µµ#/# 3#. "# 9.B51/1 H#"4 /% tab. S5/%*.3) - =% 3B02D%$ &.#/'*1, µ.# 0,5/# /-" 1"/%08" 9%2 B+1/1 90'3/*%0%(651.. >" 9*B91. "# 19#"#04<1/1 µ.# 1"/%06 µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /# 94"- 3#. 34/- <1043.# 5/% 90'3/*%0)(.% (.# "# &1,/1 3#. "# 13/10B51/1 H#"4 /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$. F9%*1,/1 19,5'$ "# (*4Q1/1 /'" 1"/%06 history (.# "# &1,/1 µ.# 0,5/# µ1 /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$ 5#$. 5.6#$& 0&" 7"#./&4$#8 I/% UNIX /# 94"/# 1,"#. 1,/1 #*+1,% 1,/1 &.1*(#5,#. F.# &.1*(#5,# 1,"#. B"# 9*)(*#µµ# 9%2 13/101,/#. /' &1&%µB"' 5/.(µ6 3#. µ9%*1, "# #"#("-*.5/1, #9) B"# µ%"#&.3) #*.:µ) &.1*(#5,#$, PID (process identifier).!"# #*+1,% 1,"#. µ.# 5200%(6 &1&%µB"-". =# #*+1,# &'µ.%2*(%;"/#. #9) /%2$ +*65/1$ µ1 /'" <%6:1.# 52"/#3/8" 31.µB"%2, µ1/#(0-//.5/8" E#*#&1,(µ#/# #*+1,-":!"# B((*#D% (#"#D%*4, 4*:*% ) =% 31,µ1"% 1")$ 9*%(*4µµ#/%$ )9-$ B+1. (*#D1, 51 µ.# (0855# 9*%(*#µµ#/.5µ%; 2Q'0%; 19.9B&%2 7&'(,1$ 9%2 1,"#. #912:1,#$ 3#/#"%'/B$ #9) /% µ'+4"'µ# #004 #3#/#")'/1$ #9) B"# D25.%0%(.3) +*65/'. T.# 9#*4&1.(µ# µ.# 5200%(6 #9) &2#&.34 Q'D,# (B"# 13/10B5.µ% 6 &2#&.3) #*+1,%).!"#$ 3#/40%(%$ 9%2 91*.B+1. 90'*%D%*,1$ 5+1/.34 µ1 /# 91*.1+)µ1"# /%2. =# 91*.1+)µ1"# µ9%*1, "# 1,"#. B"# µ1,(µ# #9) #*+1,# 3#. 400%2$ 3#/#0)(%2$ (29%3#/#0)(%2$). 7(µ9 :&'&;1/<% =# #*+1,# %µ#&%9%.%;"/#. 51 µ.# &%µ6 3#/#0)(-". =% 5;5/'µ# #*+1,-" B+1..1*#*+.36 &%µ6, )9-$ B"# #"45/*%D% &B"/*%. N 3%*2D6 /'$.1*#*+,#$ 3#/4 9#*4&%5' %"%µ4g1/#. root (3#. (*4D1/#. -$ 4 of 42 05/02/ :58 π.μ.

5 µ.# 34:1/%$ / ) I/% 9#*#94"- &.4(*#µµ#, <0B9%2µ1 )/. % 9*%5-9.3)$ 3#/40%(%$ (home) /%2 9*%9/2+.#3%; D%./'/6 "ee51vn" 91*.B+1. &;% 29%3#/#0)(%2$ (docs 3#. pics) 3#. B"# #*+1,%, /% report.doc. N 906*'$ &.#&*%µ6 (.# /% #*+1,% report.doc 1,"#. "/home/its/ug1/ee51vn/report.doc" =#0"%>%'&8?%&!#.µ&'"01 '(, UNIX T.# "# #"%,H1/1 B"# /1*µ#/.3) /%2 UNIX, 34"/1 click 5/% 1.3%",&.% "Terminal" icon 5/% µ1"%; Applications/Accessories (N #3*.<6$ /%9%:15,# µ9%*1, "# 1,"#. &.#D%*1/.36 #"40%(# µ1 /% (*#D.3) 91*.<400%" 9%2 +*'5.µ%9%.1,/1). 5 of 42 05/02/ :58 π.μ.

6 U# 1µD#".5/1, B"# 9#*4:2*% /1*µ#/.3%; µ1 µ.# 9*%/*%96 (% 6 $) 5/% %9%,% µ9%*1,/1 "# #*+,51/1 "# (*4D1/1 1"/%0B$. UNIX: 2)3%,!+#4µ" #$<% 0&" :&'&;1/<% ls (list) 6 of 42 05/02/ :58 π.μ.

7 F)0.$ 1.5B0:1/1 5/% 5;5/'µ#, % #*+.3)$ 5#$ 3#/40%(%$ 1,"#. % 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$, ("-5/)$ 3#. -$ home directory. 7 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$ B+1. /%,&.% )"%µ# µ1 /% )"%µ# +*65/' 5#$, (.# 9#*4&1.(µ# ee91ab 3#. 51 #2/)" #9%:'31;%"/#. /# #*+1,# 3#. %. 29%3#/40%(%. 9%2 &'µ.%2*(1,/1. T.# "# &1,/1 /. 294*+1. 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, 90'3/*%0%(65/1: % ls N 1"/%06 ls ( /# µ.3*4 (*4µµ#/# L 3#. S ) &1,+"1. µ.# 0,5/# /-" 91*.1+%µB"-" /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2. =' &1&%µB"' 5/.(µ6,5-$ "# µ'" 294*+%2" %*#/4 #*+1,# 5/%" 3#/40%(% 5#$, 3#. 51 #2/6 /'" 91*,9/-5' :# &1,/1 #908$ H#"4 /'" 9*%/*%96 /%2 310;D%2$ 5#$. V5-$ )µ-$ % &.#+1.*.5/6$ 525/6µ#/%$ "# B+1. 6&' < %.# #*+1,# 5/% 0%(#*.#5µ) 5#$, /'" 8*# 9%2 /%" &'µ.%;*('51. N ls 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# &1" &1,+"1. )0# /# #*+1,# /%2 3#/#0)(%2 5#$, #004 µ)"% #2/4 9%2 /% )"%µ# /%2$ &1" #*+,G1. µ1 /101,# (.) =# #*+1,# 9%2 H13."4"1 µ1 /101,# (.) 1,"#. ("-5/4 3#. -$ 3*2D4 #*+1,# 3#. 52"6:-$ 91*.B+%2" 5'µ#"/.3B$ *2:µ,51.$ 9*%(*#µµ4/-". C,"#. 3*2D4 (.#/, &1" 9*B91. "# /# #004G1/1, 13/)$ #" 1,5/1 1H%.31.-µB"%$ µ1 /% UNIX!!! T.# "# &1,/1 )0# /# #*+1,# 5/%" 3#/40%(% 5#$, 52µ91*.0#µ<#"%µB"-" 3#. #2/8" 9%2 H13."4"1 µ1 /'" /101,#, 90'3/*%0%(65/1: % ls -a R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, /% ls -a &1,+"1. 3#. /# #*+1,# 9%2 3#"%".34 1,"#. 3*2D4. 7 of 42 05/02/ :58 π.μ.

8 N 1"/%06 ls 1,"#. B"# 3#0) 9#*4&1.(µ# 1"/%06$ 9%2 µ9%*1, "# &1+:1, 9*%#.*1/.34 %*,5µ#/#: /% -a 1,"#. B"# /B/%.% 9#*4&1.(µ#. =# 9*%#.*1/.34 %*,5µ#/# 6 9#*4µ1/*%. #004G%2" /' 52µ91*.D%*4 µ.#$ 1"/%06$. =% UNIX &.#:B/1. B"# 1"5-µ#/-µB"% 5;5/'µ# <%6:1.#$ /% %9%,% µ9%*1, "# 5#$ 91. 9%.1$ 9#*#µB/*%2$ &B+1/#. 34:1 1"/%06 3#. 9-$ 34:1 µ.# #9) #2/B$ µ1/#<400%2" /' 52µ91*.D%*4 /'$ 1"/%06$ (:# /% &%;µ1 #*()/1*# 5/% µ4:'µ#) µ"(,./$& :&'&;1/<% mkdir (make directory) U# &'µ.%2*(65%2µ1 /8*# B"# 29%3#/40%(% µb5# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, (.# "# 3*#/4µ1 /# #*+1,# /# %9%,# :# &'µ.%2*(651/1 3#/4 /' &.4*31.# #2/8" /-" µ#:'µ4/-". T.# "# &'µ.%2*(651/1 B"# 29%3#/40%(% µ1 /% )"%µ# unixstuff 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(%, 90'3/*%0%(65/1: % mkdir unixstuff T.# "# &1,/1 /%" 3#/40%(% 9%2 µ)0.$ &'µ.%2*(65#/1, 90'3/*%0%(65/1: % ls 1.3 5;;&/9 4# :&'A;(/( cd (change directory) N 1"/%06 cd directory #004G1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(% 51 #2/)" 9%2 #"#DB*1/#. -$ 'directory'. F9%*1,/1 "# 531D/1,/1 /%" /*B+%"/# 3#/40%(% -$ #2/)" 9%2 <*,5315/1 /' &1&%µB"' 5/.(µ6 (/' :B5' 5#$ &'0. µb5# 5/% &B"/*% /%2 525/6µ#/%$ #*+1,-" 9%2 1,&#µ1 9*%'(%2µB"-$). T.# "# µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% 9%2 µ)0.$ &'µ.%2*(65#/1, (*4Q/1: % cd unixstuff 8 of 42 05/02/ :58 π.μ.

9 T*4Q/1 ls (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 (&1" :# &1,/1 /,9%/# (.#/, 1,"#. 4&1.%$!) G#.2#2 1a W/.4H/1 B"# 400% 3#/40%(% µb5# 5/%" unixstuff, µ1 /% )"%µ# backups 1.4 B" :&'A;(/(". 0&".. C"8 <*,5315/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff 90'3/*%0%(65/1: % ls -a R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, 5/%" 3#/40%(% unixstuff (#004 3#. 51 )0%2$ /%2$ 400%2$ 3#/#0)(%2$), 294*+%2" &;% 1.&.3%, 3#/40%(%. µ1 /.$ %"%µ#5,1$ (.) 3#. (..) A 9-;H&B D$(6E)%)C (.) I/% UNIX, ' (.) 5'µ#,"1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(%, B/5. #" 90'3/*%0%(651/1 % cd. I'µ1,-5': 294*+1. B"# 31") µ1/#h; /'$ 1"/%06$ cd 3#. /'$ /101,#$ (.) 5'µ#,"1. )/. :# µ1,"1/1 5/%" 3#/40%(% 9%2 1,5/1 (5/%" unixstuff). >*+.34 #2/) µ400%" &1" :# 5#$ D#"1, +*65.µ%, #004 :# &1,/1 #*()/1*# )/. +*'5.µ%9%.8"/#$ /% (.) -$ /% )"%µ# /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2, :# 5#$ (02/851. #9) 453%9' 90'3/*%0)('5'. A I)B"./C D$(6E)%)C (..) 7. &;% /101,1$ (..) 5'µ#,"%2" /% (%".3) /%2 /*B+%"/%$ 3#/#0)(%2. N 1"/%06: % cd.. :# 5#$ 941. B"# 3#/40%(% 194"- 5/'".1*#*+,# (5/' 52(313*.µB"' 91*,9/-5', 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%).?%3.µ45/1 /% /8*#. I'µ1,-5': >" 90'3/*%0%(651/1 cd +-*,$ 3#"B"# )*.5µ#, :# (2*,51/1 94"/# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%. >2/) 1,"#. +*65.µ% #" B+1/1 +#:1, µb5# 5/% 5;5/'µ# #*+1,-" "&*.(µC8 pwd (print working directory) 7. &.#&*%µb$ 5#$ 19./*B9%2" "# #"#3#0;Q1/1 9%2 <*,5315/ B5' µ1 )0% /% 5;5/'µ# #*+1,-". 9 of 42 05/02/ :58 π.μ.

10 T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# <*1,/1 /'" #9)02/' &.#&*%µ6 /%2 9*%5-9.3%; 5#$ 3#/#0)(%2, (*4Q/1 cd (.# "# 19.5/*BQ1/1 51 #2/)", 3#. B91./# 90'3/*%0%(65/1: % pwd N 906*'$ &.#&*%µ6 :# 1,"#. 34/. 5#" /% 9#*#34/-: /home/its/ug1/ee51vn /% %9%,% 5'µ#,"1. )/. % ee51vn (% 9*%5-9.3)$ 5#$ 3#/40%(%$) <*,531/#. µb5# 5/%" 29%3#/40%(% ug1 (/%" 3#/40%(% /'$ %µ4&#$),% %9%,%$ µ1 /' 51.*4 /%2 <*,531/#. µb5# 5/%" 29%3#/40%(% its 9%2 <*,531/#. 5/%" 29%3#/40%(% home % %9%,%$ <*,531/#. µb5# 5/% *.G.3) 3#/40%(%, ("-5/) -$ " / ". G#.2#2 1b J*'5.µ%9%.65/1 /.$ 1"/%0B$ cd, ls and pwd (.# "# 1H1*12"651/1 /% 5;5/'µ# #*+1,-". (U2µ':1,/1 )/. #" +#:1,/1, µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cd +-*,$ %*,5µ#/# (.# "# 19.5/*BQ1/1 4µ15# 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%) 1.6 D#."441'#.#8 /"& :&'&;1/(,8 0&" 7"&*.(µC8 D$($B/2#2 (&B 8"$?-)µ4B E0'3/*%0%(65/1 9*8/# cd (.# "# 19.5/*BQ1/1 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%, 3#. B91./#: % ls unixstuff (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 unixstuff 10 of 42 05/02/ :58 π.μ.

11 E0'3/*%0%(65/1 /8*#: % ls backups U# &1,/1 B"# µ6"2µ# )9-$ /% 9#*#34/-: backups: No such file or directory 7 0)(%$ 9%2 <0B91/1 #2/) /% µ6"2µ#, 1,"#. )/. /% backups &1" <*,531/#. 5/%" /*B+%" 3#/40%(% 5#$. T.# "# +*'5.µ%9%.651/1 µ.# 1"/%06 51 B"# #*+1,% (6 3#/40%(%) 9%2 &1" <*,531/#. 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(% (51 #2/)" 9%2 1,5/1 µb5#), :# 9*B91. 1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cd (.# "# µ1/#3."':1,/1 5/% 5-5/) 3#/40%(%, 6 "# 3#:%*,51/1 /'" 906*' &.#&*%µ6 /%2. T.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 backups, :# 9*B91. "# (*4Q1/1: % ls unixstuff/backups ~ () <-)#&<"./C #$C.$(6E)%)C) F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /%" +#*#3/6*# ~ (.# "# #"#D1*:1,/1 5/%" 9*%5-9.3) 5#$ 3#/40%(%. F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 #2/) /% +#*#3/6*# (.# "# 9*%5&.%*,51/1 &.#&*%µb$ 9%2 H13."%;" #9) /%" 3#/40%(% 5#$. >" 90'3/*%0%(651/1: % ls ~/unixstuff :# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 5#$ unixstuff, 45+1/% µ1 /% 9%2 <*,5315/1 /' &1&%µB"' 5/.(µ6 µb5# 5/% 5;5/'µ# #*+1,-". =. 9.5/1;1/1 )/. :# &1,H1. ' 1"/%06: % ls ~ =. 9.5/1;1/1 )/. :# &1,H1. ' 1"/%06: % ls ~/.. D#.$;+E+!"#$%& '(µ)*+) ls ls -a!"#$%"& '($"#' )'& )'*'+,-./0!"#$%"&,+' *' '($"#' )'& *./0 )'*'+,-./0 11 of 42 05/02/ :58 π.μ.

12 mkdir cd directory cd cd ~ cd.. pwd!1µ&./(-"# 2%' )'* '0 µ"*'52("& 6*.% )'* / '%'-(35"*'& 4'0 µ"*'52("& '7"/8"#'0 6*.% 7(.697&), 6'0 )'* '0 µ"*'52("& 6*.% 7(.697&), 6'0 )'* '0 µ"*'52("& 6*.% 7(.1-.:µ"%. 6*1% &"('($#' )'*3+.-. (-.%&),)!"#$%"& *1% 7+;(1 <&'<(.µ; *./ *(2$.%*.0 )'*'+,-./ #$<% cp (copy) UNIX: 567%6),!+#4µ" N 1"/%06 cp file1 file2 &'µ.%2*(1, B"# #"/,(*#D% /%2 file1 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(% 3#. /% %"%µ4g1. file2. =8*#, :# #"/.(*4Q%2µ1 B"# #*+1,% 9%2 294* %.% 5'µ1,% /%2 525/6µ#/%$ #*+1,-" (3#. 5/% %9%,% B+%2µ1 9*)5<#5') µb5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff 9%2 B+%2µ1 &'µ.%2*(651., +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 cp. >*+.34 +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 cd (.# "# µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff. % cd ~/unixstuff!91./# 90'3/*%0%(65/1 5/'" 9*%/*%96: % cp /vol/examples/tutorial/science.txt. I'µ1,-5': F'" H1+451/1 /'" /101,#. 5/% /B0%$. U2µ':1,/1 )/. ' /101,# 5/% UNIX 52µ<%0,G1. /%" /*B+%"/# 3#/40%(%. N 9#*#94"- 1"/%06 5'µ#,"1. "#"/B(*#Q1 /% #*+1,% science.txt 5/%" /*B+%"/# 3#/40%(%, &.#/'*8"/#$ /%,&.% )"%µ#". G#.2#2 2a?'µ.%2*(65/1 B"# #"/,(*#D% #5D#01,#$ /%2 #*+1,%2 science.txt, #"/.(*4D%"/#$ /% 51 B"# #*+1,% µ1 )"%µ# science.bak #$<% 12 of 42 05/02/ :58 π.μ.

13 mv (move) N 1"/%06 mv file1 file2 µ1/#db*1. (6 µ1/%"%µ4g1.) /% file1 5/% file2. T.# "# µ1/#3."651/1 B"# #*+1,% #9) µ.# :B5' 51 µ.# 400', +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 mv. >2/) B+1. -$ #9%/B015µ# /'" µ1/#3,"'5' #"/, (.# /'" #"/.(*#D6 /%2 #*+1,%2, B/5. 5/% /B0%$ :# B+1/1 B"# #"/,(*#D% /%2 #*+1,%2 #"/, (.# &;%. F9%*1,/1 19,5'$ "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 mv (.# "# µ1/%"%µ451/1 B"# #*+1,%. >2/) (,"1/#. #" /% µ1/#3."651/1 5/%",&.% 3#/40%(% #004 µ1 &.#D%*1/.3) )"%µ#. U# µ1/#3."65%2µ1 /8*# /% #*+1,% science.bak 5/%" 3#/40%(% backup 9%2 &'µ.%2*(65#µ1 9*%'(%2µB"-$. >*+.34 µ1/#3."':1,/1 5/%" 3#/40%(% unixstuff (109,G%2µ1 "# :2µ)5#5/1 9-$ (,"1/#.).!91./#, 3#:8$ 1,5/1 µb5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % mv science.bak backups/. E0'3/*%0%(65/1 ls 3#. ls backups (.# "# &1,/1 #" ' 1"/%06 01./%;*('51 3#"%" #$<% 0&" :&'&;1/<% rm (remove), rmdir (remove directory) T.# "# &.#(*4Q1/1 B"# #*+1,%, +*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 rm. O$ 9#*4&1.(µ#, :# &'µ.%2*(65%2µ1 B"# #"/,(*#D% /%2 #*+1,%2 science.txt 3#. B91./# :# /% &.#(*4Q%2µ1. FB5# 5/%" 3#/40%(% unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % cp science.txt tempfile.txt % ls % rm tempfile.txt % ls F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 rmdir (.# "# &.#(*4Q1/1 B"# 3#/40%(% (<1<#.-:1,/1 9*8/# )/. 1,"#. 4&1.%$). E*%59#:65/1 "# &.#(*4Q1/1 /%" 3#/40%(% backups.?1" :# µ9%*b51/1 "# /% 34"1/1, 3#:8$ /% UNIX &1" :# 5#$ #D651. "# &.#(*4Q1/1 B"# 3#/40%(% 9%2 &1" 1,"#. 4&1.%$. G#.2#2 2b?'µ.%2*(65/1 B"# 3#/40%(% µ1 /% )"%µ# tempstuff +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 mkdir, 3#. B91./# &.#(*4Q/1 /%" +*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 rmdir. 2.4 D#."#6(µC%<% 5.6#$(, 4'+% BG1%+ 13 of 42 05/02/ :58 π.μ.

14 clear (.$7$-"#µ/C )7/B2C) E*." H13."651/1 µ1 /'" 19)µ1"' 1")/'/#,,5-$ :B01/1 "# 3#:#*,51/1 /% 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%; #9) /.$ 9*%'(%;µ1"1$ 1"/%0B$, 85/1 ' BH%&%$ /-" 1"/%08" 9%2 #3%0%2:%;" "# 1,"#. H134:#*'. I/'" 9*%/*%96, 90'3/*%0%(65/1: % clear >2/) :# 3#:#*,51. /% 9#*4:2*% 3#. :# 5#$ #D651. µ)"% µ1 /'" 9*%/*%96 $ 5/% 94"- µb*%$. cat (concatenate) F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /'" 1"/%06 cat (.# "# &1,/1 /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"' 5#$. E0'3/*%0%(65/1: % cat science.txt R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, /% #*+1,% 1,"#. µ1(#0;/1*% #9) /% µb(1:%$ /%2 9#*#:;*%2 3#. B/5. 5;"/%µ# *%$ /# 94"- µ1 #9%/B015µ# "# µ'" µ9%*%;µ1 "# /% &%;µ1 %0)30'*%. less N 1"/%06$ less (*4D1. /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"', µ.# 510,&# 34:1 D%*4. E0'3/*%0%(65/1: % less science.txt I/% /B0%$ 34:1 510,&#$ 9.B5/1 /% [space-bar] #" :B01/1 "# &1,/1 /'" 19)µ1"' 510,&#, 6 /% [q] (.# "# /1*µ#/,51/1 /'" #"4("-5'. R9-$ 3#/#0#<#,"1/1, ' less 1,"#. 9*%/.µ)/1*' #9) /'" cat (.# µ1(40# #*+1,#. head N 1"/%06 head (*4D1. /.$ &B3# 9*8/1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2 5/'" 9*8/# /'" %:)"' 3#. µ1/4 90'3/*%0%(65/1: % head science.txt!91./# 90'3/*%0%(65/1: 14 of 42 05/02/ :58 π.μ.

15 % head -5 science.txt =. &.#D%*4 9*% /% -5 5/'" 1"/%06 head; tail N 1"/%06 tail 1µD#",G1. /.$ &B3# /1012/#,1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2 5/'" /'" %:)"' 3#. 90'3/*%0%(65/1: % tail science.txt C*8/'5': E-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1 /.$ 15 /1012/#,1$ (*#µµb$ 1")$ #*+1,%2; 2.5 5%&H9'+4+ 4'& D#."#61µ#%& )%18 5.6#$(, J<E' JB$K'(2#2 µ+ (2 L-'#2 (2C less J*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 1"/%06 less, µ9%*1,/1 "# Q4H1/1 /% #*+1,% (.# µ.# 0BH' 301.&,. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# Q4H1/1 /% #*+1,% science.txt (.# /' 0BH' 'science', 90'3/*%0%(65/1: % less science.txt 3#. 3#:8$ 13/101,/#. ' less, 90'3/*%0%(65/1 µ.# 34:1/% [/] #3%0%2:%;µ1"' #9) /' 0BH' 9%2 Q4+"1/1 /science R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1 ', less <*,531. 3#. D-/,G1. /' 0BH'. E0'3/*%0%(65/1 [n] (.# "# <*1,/1 /% 19)µ1"% 5'µ1,% 9%2 1µD#",G1/#. ' 0BH'. grep (µ2 -&('#+(+ %"$(: (2 E;B+ ;(#") N 1"/%06 grep #9%/101, B"# #9) /# /29%9%.'µB"# <%':'/.34 1*(#01,# /%2 UNIX X4+"1. #*+1,# (.# 3#:%*.5µB"1$ 0BH1.$ 6 patterns. >*+.34 3#:#*,5/1 /'" %:)"' 3#. B91./# 90'3/*%0%(65/1: % grep science science.txt R9-$ µ9%*1,/1 "# &1,/1, ' grep 1µD4".51 34:1 (*#µµ6 9%2 91*.B+1. /'" 0BH' science. 15 of 42 05/02/ :58 π.μ.

16 N µ69-$ )+.;?%3.µ45/1 /% 9#*#34/-: % grep Science science.txt N 1"/%06 grep &.#+-*,G1. µ.3*4-31d#0#,#.!/5. /% Science 1,"#. &.#D%*1/.3) #9) /% science. T.# "# µ'" (,"1/#. &.#+-*.5µ)$ µ.3*8"-31d#0#,-", +*'5.µ%9%.65/1 /'" 19.0%(6 -i, &'0. 90'3/*%0%(65/1: % grep -i science science.txt T.# "# Q4H1/1 (.# µ.# D*45' 6 B"# pattern, :# 9*B91. "# /% 91*.301,51/1 51 µ%"4 1.5#(-(.34. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# Q4H1/1 (.# /' D*45' spinning top, 90'3/*%0%(65/1: % grep -i 'spinning top' #3)µ# 19.0%(B$ /'$ grep 1,"#.: -v &1,+"1. /.$ (*#µµb$ 9%2?CY /#.*.4G%2" -n &1,+"1. /%" #*.:µ) (*#µµ6$ µ9*%5/4 #9) 34:1 (*#µµ6 -c /298"1. µ)"% /%" #*.:µ) /-" (*#µµ8" 9%2 /#,*.#H#"?%3.µ45/1 349%.1$ #9) #2/B$ /.$ 19.0%(B$ 3#. &1,/1 /# &.#D%*1/.34 #9%/10B5µ#/#. F'" H1+"4/1 )/. µ9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 91*.55)/1*1$ #9) µ.# 19.0%(B$ 34:1 D%*4. T.# 9#*4&1.(µ#, <*1,/1 /%" #*.:µ) /-" (*#µµ8" 9%2 &1" 91*.B+%2" /.$ 0BH1.$ science 6 Science. % grep -ivc science science.txt wc (word count)!"#.&.#,/1*# <%':'/.3) µ.3*) 9*)(*#µµ# 1,"#. /% wc /% %9%,% µ1/*41. 0BH1.$. T.# "# µ1/*651/1 /.$ 0BH1.$ 5/% #*+1,% science.txt, 90'3/*%0%(65/1: % wc -w science.txt T.# "# <*1,/1 9)51$ (*#µµb$ B+1. /% #*+1,%, 90'3/*%0%(65/1: % wc -l science.txt D#.$;+E+ 16 of 42 05/02/ :58 π.μ.

17 !"#$%& cp file1 file2 mv file1 file2 rm file rmdir directory cat file '(µ)*+) =%*2-('>" *. file1 )'&.%,µ'6" *. '%*#-('5. file2?"*')#%16" ; µ"*.%,µ'6" *. file1 6" file2!&2-('>" 2%' '($"#.!&2-('>" 2%' 2%' '($"#. less 2%' '($"#. µ&' 6"+#<' )38" 5.(3 head file tail *&0 7(A*"0 -('µµ20 "%,0 *&0 *"+"/*'#"0 -('µµ20 "%,0 '($"#./ grep 'keyword' file B3C" 2%' '($"#. -&' µ&' 6/-)")(&µ2%1 +2C1 wc file?2*(161 -('µµa%/+2c"9%/$'(')*;(9% "%,0 '($"# %&0&'#3G,%4+ UNIX: 8)9%,!+#4µ" 7. 91*.55)/1*1$ &.1*(#5,1$ 9%2 H13."%;" µb5-1"/%08" /%2 UNIX (*4D%2" 5/'" /29%9%.'µB"' BH%&% (&'0. 5/'" %:)"' 6 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%;). E%00B$ #9) #2/B$ /.$ 1"/%0B$ 9#,*"%2" /'" 1,5%&% /%2$ #9) /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% (&'0, &.#<4G%2" #9) /% 90'3/*%0)(.%). C3/)$ #9) /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% 3#. BH%&% 294*+1. 19,5'$ 3#. ' /29%9%.'µB"' BH%&%$ 5D40µ#/%$ )9%2 %. &.1*(#5,1$ 1µD#",G%2" /# µ'";µ#/# 04:%2$ /%2$. >9) 9*%19.0%(6 ' BH%&%$ 5D40µ#/%$ 3#/12:;"1/#. 5/'" %:)"' ' 9#*4:2*% /%2 /1*µ#/.3%;.!+%2µ1 6&' &1. /' +*65' /'$ 1"/%06$ cat µ1 /'" %9%,# µ9%*%;µ1 "# 1µD#",5%2µ1 /# 91*.1+)µ1"# 1")$ #*+1,%2 5/'" %:)"'. T*4Q/1 /8*# /'" 1"/%06 cat +-*,$ "# 9*%5&.%*,51/1 349%.% #*+1,% 9%2 "# &.#<451.: % cat T*4Q/1 B91./# 349%.1$ 0BH1.$ 5/% 90'3/*%0)(.% 3#. 9.B5/1 /% 9063/*% [Return. =B0%$, 9.B5/1 /% 9063/*% [Ctrl] 3#. 3#:8$ /% 3*#/4/1, 9.B5/1 /% [d] (#2/) 1"' 52"/%µ,# (*4D1/#. ^D) (.# "# /1*µ#/,51/1 /'" 1,5%&%. =. 52"B<'; >" 13/10B51/1 /'" 1"/%06 cat +-*,$ "# 3#:%*,51/1 349%.% #*+1,% (.# "# &.#<451., &.#<4G1. /'" 17 of 42 05/02/ :58 π.μ.

18 /29%9%.'µB"' 1,5%&% (/% 90'3/*%0)(.%) 3#. µ)0.$ 04<1. /% +#*#3/6*# /B0%2$ #*+1,%2 (/% ^D), #"/.(*4D1. /'" 1,5%&% 5/'" /29%9%.'µB"' BH%&% (/'" %:)"'). I/% UNIX B+%2µ1 /' &2"#/)/'/# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /)5% /'" 1,5%&% )5% 3#. /'" BH%&% /-" 1"/%08" %&0&'#3G,%4+ '+8 )I1*(, J*'5.µ%9%.%;µ1 /% 5;µ<%0% > (.# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /'" BH%&% µ.#$ 1"/%06$. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# &'µ.%2*(65%2µ1 B"# #*+1,% µ1 )"%µ# list1 /% %9%,% "# 91*.B+1. µ.# 0,5/# #9) D*%;/#, 90'3/*%0%(%;µ1: % cat > list1 T*4Q/1 B91./# /# %")µ#/# µ1*.38" D*%;/-". E.B5/1 [Return] µ1/4 #9) 34:1 )"%µ#. pear banana apple ^D {!"#$ %&µ'()*+ [Ctrl],'+ [d] -+' #./01} >2/) 9%2 52µ<#,"1., 1,"#. )/. ' 1"/%06 cat &.#<4G1. /'" /29%9%.'µB"' 1,5%&% (/% 90'3/*%0)(.%) 3#. /% > #"#3#/12:;"1. /'" BH%&% - 9%2 D25.%0%(.34 1,"#. ' %:)"' - 51 B"# #*+1,% µ1 /% )"%µ# list1 T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat list1 G#.2#2 3a J*'5.µ%9%.8"/#$ /'" 9#*#94"- µb:%&%, &'µ.%2*(65/1 B"# #*+1,% µ1 /% )"%µ# list2 9%2 "# 91*.B+1. /# 9#*#34/- D*%;/#: 9%*/%340., µ#"/#*,"., µ4"(3%, (3*B.9D*%2/. J*'5.µ%9%.65/1 /'" 3#/400'0' 1"/%06 (.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 list )#7'.2 3+-"+H)µ;B&B #+ =B$ J-H+:) J*'5.µ%9%.8"/#$ /' µ%*d6 >> µ9%*1,/1 "# 9*%5:B51/1 /'" /29%9%.'µB"' BH%&% 5/% /B0%$ 1")$ 6&' 294*+%"/%$ #*+1,%2, +-*,$ "# &.#(*4Q1/1 /# 91*.1+)µ1"# 9%2 B+1. 6&'.!/5., (.# "# 9*%5:B51/1 91*.55)/1*1$ 3#/#+-*,51.$ 5/% #*+1,% list1, 90'3/*%0%(65/1: % cat >> B91./# 90'3/*%0%(65/1 /# %")µ#/# 91*.55)/1*-" D*%;/-" :) 18 of 42 05/02/ :58 π.μ.

19 peach grape orange ^D (Control D -+' #./01 *+%$20") T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat list1 U# 9*B91. "# B+1/1 /8*# &;% #*+1,#. =% B"# 91*.B+1. BH. D*%;/#, /% 400% 91*.B+1. /B551*# D*%;/#. U# +*'5.µ%9%.65%2µ1 /8*# /'" 1"/%06 cat (.# "# 1"85%2µ1 (concatenate) /# &;% #*+1,#, /% list1 3#. /% list2 51 B"# "B% #*+1,% µ1 /% )"%µ# biglist. E0'3/*%0%(65/1: % cat list1 list2 > biglist N 1"/%06 #2/6 &.#<4G1. /# 91*.1+)µ1"# /-" #*+1,-" list1 3#. list2 µ1 /' 51.*4 9%2 D#,"%"/#. 3#. (*4D1. /'" BH%&% 5/% #*+1,% biglist T.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 "B%2 #*+1,%2, 90'3/*%0%(65/1: % cat biglist 3.3 5%&0&'#3G,%4+ '+8 )"41*(, U# +*'5.µ%9%.65%2µ1 /% 5;µ<%0% < (.# "# #"#3#/12:;"%2µ1 /'" 1,5%&% /'$ 1"/%06$. N 1"/%06 sort /#H."%µ1, #0D#<'/.34 6 #*.:µ'/.34 µ.# 0,5/#. E0'3/*%0%(65/1: % sort T*4Q/1 B91./# /# %")µ#/# µ1*.38" G8-". E.B5/1 [Return] µ1/4 #9) 34:1 )"%µ#. dog cat bird ape ^D (control d -+' )' %#'µ'#3%*#*) N BH%&%$ :# µ%.4g1. µ1 /'" 9#*#34/-: ape bird cat 19 of 42 05/02/ :58 π.μ.

20 dog F9%*1,/1 "# +*'5.µ%9%.651/1 /% < (.# "# #"#3#/12:;"1/1 /'" 1,5%&% 85/1 "# 9*%B*+1/#. #9) B"# #*+1,% #"/, (.# /% 90'3/*%0)(.%. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# /#H."%µ651/1 /' 0,5/# µ1 /# D*%;/#, 90'3/*%0%(65/1: % sort < biglist 3#. :# &1,/1 /'" /#H."%µ'µB"' 0,5/# 5/'" %:)"' 5#$. T.# "# (*4Q1/1 /'" /#H."%µ'µB"' 0,5/# 51 B"# #*+1,%, 90'3/*%0%(65/1: % sort < biglist > slist J*'5.µ%9%.65/1 /'" 1"/%06 cat (.# "# &.#<451/1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2 slist 3.4 2<;+%>4#"8 T.# "# &1,/1 9%.%$ 400%$ 1,"#. 52"&1&1µB"%$ 5/% 5;5/'µ# µ#g, µ1 154$, 90'3/*%0%(65/1: % who F.# µb:%&%$ (.# "# &1,/1 #2/6 /' 0,5/# %"%µ4/-" /#H."%µ'µB"', 1,"#. "# 90'3/*%0%(651/1: % who > names.txt % sort < names.txt >2/) 1,"#. 349-$ #*(), 3#. :# 9*B91. 19,5'$ "# :2µ':1,/1 "# &.#(*4Q1/1 /% 9*%5-*.") #*+1,% names.txt )/#" / /1. >2/) 9%2 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# :B01/1 "# 34"1/1, 1,"#. "# 1"851/1 µ1 349%.% /*)9% /'" BH%&% /'$ 1"/%06$ who µ1 /'" 1,5%&% /'$ 1"/%06$ sort. >2/) #3*.<8$ 34"%2" %. 5-0'"851.$. =% 5;µ<%0% /'$ 5-06"-5'$ 1,"#. ' 34:1/' µ94*# T.# 9#*4&1.(µ#, 90'3/*%0%(65/1: % who sort 3#. :# 94*1/1 /%,&.% #9%/B015µ# µ1 /% 9#*#94"-, #004 9.% (*6(%*# 3#. 3#:#*4. T.# "# <*1,/1 9)5%. +*65/1$ <*,53%"/#. #2/6 /' 5/.(µ6 5/% 5;5/'µ#, 90'3/*%0%(65/1: % who wc -l G#.2#2 3b J*'5.µ%9%.8"/#$ 5-0'"851.$, &1,H/1 )01$ /.$ (*#µµb$ /-" #*+1,-" list1 3#. list2 9%2 91*.B+%2" /% 20 of 42 05/02/ :58 π.μ.

21 (*4µµ# 'p' 3#. /#H."%µ65/1 /% #9%/B015µ#. D#.$;+E+!"#$%& command > file command >> file command < file command1 command2 cat file1 file2 > file0 '(µ)*+) =%')'*":8/%61 */7.7.&1µ2%10 "C,<./ 6" '($"#. D(.68;)1 */7.7.&1µ2%10 "C,<./ 6*. *2+.0 /73($.%*.0 '($"#./ =%')'*":8/%61 */7.7.&1µ2%10 "&6,<./ '7, '($"#./ 49+;%961 *10 "C,<./ *10 command1 6*1% "#6.<. *10 command2 4/%2%961 *9% '($"#9% file1 )'& file2 6*. file0 sort E'C&%,µ161 <"<.µ2%9% who F#6*' $(16*A% 7./ "#%'& 6/%<"<"µ2%.& 6*. 6:6*1µ' *1 <"<.µ2%1 6*&-µ; 4.1 J&.&0'9.#8 FK&;&%'C. A L$-$.('-$C * UNIX: 8:%")%,!+#4µ" 7 +#*#3/6*#$ * %"%µ4g1/#. µ9#0#"/b*, 3#. /#.*.4G1. µ1 %9%.%&69%/1 906:%$ +#*#3/6*-" (#9) µ'&b") 51 B"# )"%µ# #*+1,%2 6 3#/#0)(%2. T.# 9#*4&1.(µ#, 5/%" 3#/40%(% unixstuff 90'3/*%0%(65/1: % ls list* >2/) :# &1,H1. )0# /# #*+1,# /%2 /*B+%"/%$ 3#/40%(%2 9%2 H13."4"1 µ1 /# (*4µµ#/# list...?%3.µ45/1 "# 90'3/*%0%(651/1: % ls *list >2/) :# &1,H1. )0# /# #*+1,# /%2 /*B+%"/%$ 3#/40%(%2 9%2 /101.8"%2" µ1 /# (*4µµ#/#...list A L$-$.('-$C? 21 of 42 05/02/ :58 π.μ.

22 7 +#*#3/6*#$? /#.*.4G1. µ1 B"# #3*.<8$ +#*#3/6*#.!/5. /%?ouse :# /#.*.4H1. µ1 #*+1,# )9-$ /% house 3#. /% mouse, #004 )+. /% grouse.?%3.µ45/1 "# 90'3/*%0%(651/1: % ls?list 4.2 2,µLA4#"8 4'& B%1µ&'& 5.6#$<% U# 9*B91. "# 5'µ1.85%2µ1 1&8 )/. B"#$ 3#/40%(%$ 1,"#. #908$ B"#$ 1.&.3)$ /;9%$ #*+1,%2.!/5. %. 52µ<451.$ 9%2.5+;%2" (.# /'" %"%µ#/%0%(,# /-" #*+1,-",.5+;%2" 3#. (.# /%2$ 3#/#0)(%2$. R/#" %"%µ4g%2µ1 #*+1,#, 9*B91. "# #9%D1;(%2µ1 +#*#3/6*1$ 9%2 B+%2" 1.&.36 5'µ#5,# )9-$ / * & %. C9,5'$ 3#0) 1,"#. "# #9%D1;(1/1 /# 31"4 &.#5/6µ#/# 5/# %")µ#/#. 7 #5D#0B5/1*%$ /*)9%$ "# %"%µ4g1/1 #*+1,#, 1,"#. µ1 (*4µµ#/# 3#. #*.:µ%;$ /%2 0#/.".3%; #0D4<'/%2, 3#:8$ 3#. µ1 /# 5;µ<%0# _ (34/- 9#;0#) 3#.. (/101,#).,)%- $".µ)#),)/- $".µ)#) project.txt project my_big_program.c my big program.c fred_dave.doc fred & 9#*4&%5', /# %")µ#/# #*+1,-" H13."%;" µ1 B"# µ.3*) (*4µµ# 3#. µ9%*1, "# /101.8"%2" µ1 µ.# /101,# 9%2 #3%0%2:1,/#. #9) µ.# %µ4&# (*#µµ4/-" 9%2 +#*#3/'*,G%2" /# 91*.1+)µ1"# /%2 #*+1,%2. T.# 9#*4&1.(µ#, )0# /# #*+1,# 9%2 91*.B+%2" 38&.3# 51 (0855# C µ9%*1, "# /101.8"%2" µ1 /'" 3#/40'H'.c, 9.+. prog1.c.!91./#, (.# "# &1,/1 µ.# 0,5/# )0-" /-" #*+1,-" 9%2 91*.B+%2" 38&.3# 51 C 5/%" 3#/40%(% 5#$, +*1.4G1/#. #908$ "# (*4Q1/1 ls *.c )/#" <*,5315/1 51 #2/) /%" 3#/40%(% %&H9'+4+ 4'+ M(9G#"&!B#&µ$(&µ;B+C 0+E:?+C M)'7+"$C =% 5;5/'µ4 5#$ 91*.B+1. 1"5-µ#/-µB"1$ 510,&1$ <%6:1.#$ 9%2 µ9%*%;" "# 5#$ &85%2" 90'*%D%*,1$ (.# /.$ 91*.55)/1*1$ 1"/%0B$ ,&1$ <%6:1.#$ :# 5#$ 90'*%D%*65%2" 5+1/.34 µ1 /.$ 19.0%(B$ 9%2 B+1. 34:1 1"/%06 3#. 9-$ #2/B$ µ1/#<400%2" /' 52µ91*.D%*4 /'$. E0'3/*%0%(65/1 man command (.# "# &1,/1 /' 510,&# <%6:1.#$ (manual) µ.#$ 52(313*.µB"'$ 1"/%06$. T.# 9#*4&1.(µ#, (.# "# µ4:1/1 019/%µB*1.1$ (.# /'" 1"/%06 wc (word count), 90'3/*%0%(65/1: % man wc 22 of 42 05/02/ :58 π.μ.

23 C"#00#3/.34, µ9%*1,/1 "# (*4Q1/1: % whatis wc 3#. :# 94*1/1 µ.# 5;"/%µ' 91*.(*#D6 (51 µ.# (*#µµ6) /'$ 1"/%06$, +-*,$ /.$ 019/%µB*1.1$ 5+1/.34 µ1 /.$ 19.0%(B$ Apropos >" &1" ("-*,G1/1 /% #3*.<B$ )"%µ# µ.#$ 1"/%06$, &%3.µ45/1: % apropos keyword N 1"/%06 #2/6 :# 5#$ &851. /.$ 1"/%0B$ 9%2 91*.B+%2" /' 0BH' 301.&, (keyword) 5/'" 19.31D#0,&# /'$ 510,&#$ <%6:1.#$ /%2$. T.# 9#*4&1.(µ#: % apropos copy Summary!"#$%& '(µ)*+) * E'#(&'6µ' µ".7.&.<;7.*" 7+;8.0 $'(')*;(9%? E'#(&'6µ' µ" 2%' µ,%. $'(')*;(' man command 4"+#<' G.;8"&'0 -&' µ&' "%*.+; whatis command 4:%*.µ1 7"(&-('5; µ&'0 "%*.+;0 apropos *9% "%*.+A% 7./ 7"(&2$./% *. keyword 6*1% 7"(#+1>1 *./0 UNIX: 2:µ;%,!+#4µ" 5.1 2,4'9µ&'(8 5.6#$<% (7"0&">µ&'& D.14L&4+8) F1 /*B+%"/# 3#/40%(% /%" unixstuff, 90'3/*%0%(65/1: % ls -l (l for long listing!) U# 9#*#/'*651/1 )/. <0B91/1 /8*# 9%00B$ 91*.55)/1*1$ 019/%µB*1.1$ 5+1/.34 µ1 /# 91*.1+)µ1"# /%2 3#/#0)(%2 5#$. U# µ%.4g%2" µ1 /% 9#*4&1.(µ# 9%2 <0B91/1 9#*#34/-: 23 of 42 05/02/ :58 π.μ.

24 @4:1 #*+1,% (3#. 3#/40%(%$) B %.# &.3#.8µ#/# 9*)5<#5'$ 9%2 /%2 #"#0%(%;" 3#. /# %9%,# µ9%*1,/1 "# &1,/1 (*4D%"/#$ ls -l. C9,5'$, ' 1"/%06 ls -lg &,"1. 9*)5:1/1$ 90'*%D%*,1$, )9-$ (.# 9#*4&1.(µ# /% )"%µ# /'$ %µ4&#$ 5/'" %9%,# #"631. /% #*+1,% (5/% 9#*4&1.(µ# µ#$, beng95): -rwxrw-r-- 1 ee51ab beng Sept29 11:52 file1 I/'" 9.% #*.5/1*6 5/60', 294*+1. µ.# 51.*4 #9) 10 5;µ<%0# 5/# %9%,# 1µD#",G%"/#. /# (*4µµ#/# d, r, w, x, - 3#. 91*.5/#5.#34 /% s 6 /% S. >" 294*+1. /% d, :# 1,"#. 1"/108$ #*.5/1*4 3#. 52µ<%0,G1. )/. /% )"%µ# 9%2 <0B9%2µ1 1,"#. 5/'" 9*#(µ#/.3)/'/# 3#/40%(%$. >" 1,"#. #*+1,%, 5/' :B5' /%2 d :# 294*+1. µ.# 9#;0# (-). =# 9 5;µ<%0# 9%2 #9%µB"%2", &1,+"%2" /.$ 4&1.1$ 6 &.3#.8µ#/# 9*)5<#5'$ 3#. %µ#&%9%.%;"/#. 51 /*1.$ %µ4&1$ µ1 /*,# 5;µ<%0# ' 34:1 µ,# N #*.5/1*6 %µ4&# /-" /*.8" 52µ<)0-" &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# /%" +*65/' % %9%,%$ 1,"#. 34/%+%$ /%2 #*+1,%2 6 /%2 3#/#0)(%2 (ee51ab 5/% 9#*#94"- 9#*4&1.(µ#) N µ15#,# %µ4&# &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# /'" %µ4&# #":*89-" 5/'" %9%,# #"631. /% #*+1,% 6 3#/40%(%$ (eebeng95 5/% 9#*#94"- 9#*4&1.(µ#) N &1H.4 %µ4&# &1,+"1. /# &.3#.8µ#/# (.# )0%2$ /%2$ 29)0%.9%2$ +*65/1$. =# 5;µ<%0# r, w, B+%2" 10#D*4 &.#D%*1/.3) ")'µ# #"40%(# µ1 /% #" #"#DB*%"/#. 51 B"# #90) #*+1,% 6 51 B"# 3#/40%(%. 8".$"4µ$($ 3-/#>$#2C #+ J-H+:$ =% r (6 -), &1,+"1. &.3#,-µ# #"4("-5'$ (6 )+.). F1 0,(# 0)(.#, #" 294*+1. µ9%*%;µ1 "# &.#<45%2µ1 3#. "# #"/.(*4Q%2µ1 /% #*+1,%. =% w (6 -), &1,+"1. &.3#,-µ# 1((*#D6$ (6 )+.). F1 0,(# 0)(.# #" µ9%*%;µ1 "# (*4Q%2µ1 6 µ1 349%.% /*)9% "# #004H%2µ1 /% #*+1,%. 24 of 42 05/02/ :58 π.μ.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ Μ ΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix Δρ. ΚώσταςΒ ασιλάκης, Δ ρ. Άνια Σωτηροπούλου, Δρ.ΑλέκοςΚαλόξυλος, Δ ρ. Δ ημήτρηςγκούσκος Οκτώβριος 2002 πίνακας περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα

Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 18: Ανάπτυξη Λογισμικού σε Ομάδες και Λογισμικό Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ (Κεφάλαια 15.2-15.4 &14.1,14.2,14.4, KNK2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Κωνσταντίνος Κωβαίος Αναλυτής Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Customize.gr 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 5 2 Εργαλείο διαχείρισης του Η. Κ. (Η. Κ. Εργαλεία διαχείρισης)... 6 2.1 Διαμόρφωση παραμέτρων του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B Deliverable D5.1 Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools Grant Agreement number: 250467 Project acronym: ATLAS Project type: Pilot B Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools 31.08.2012 Project coordinator

Διαβάστε περισσότερα

Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί.

Say IT in Greek. Πες IT Στα Ελληνικά. Say IT In Greek. Γενικό Λεξιλόγιο Υπολογιστή. General Computer Vocabulary. Λεξιλόγιο κλειδί. British Educational Communications and Technology Agency Say IT In Greek General Computer Vocabulary Key Vocabulary Computer Word Processor Database Spreadsheet Browser Mail List News Groups DTP (Program)

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python

ΕΤΚ 2013: Τα Βασικά για την Python Τα Βασικά για την Python Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πάτρας mboudour@upatras.gr Επιστήμη Τεχνολογία Κοινωνία Α Μέρος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εγκατάσταση της Python 2 Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης και λεπτομερής τεχνική γνωστοποίηση των cookies

Πλήρης και λεπτομερής τεχνική γνωστοποίηση των cookies Πλήρης και λεπτομερής τεχνική γνωστοποίηση των cookies Ιστοσελίδα που ελέχτηκε: Ημερομηνία ελέγχου: Ελεγκτής: http://investor.lundbeck.c/ http://www.lundbeck.c/ 2015-08-08 Cookie Reports Limited http://www.cookiereports.c/

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110. ΘΕΜΑ : The Academy 2010 - Αθήνα, 26-31 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 16/09/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 110 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Εφορεία Εκπαιδεύσεως : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : The Academy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Guard Dog Project

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Guard Dog Project ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Guard Dog Project Ιστορική Αναδρομή Ο άνθρωπος πάντα λειτουργούσε με εργαλεία για να λύνει προβλήματα Βιομηχανική επανάσταση πολλαπλασιασμός μυικής δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το Εισαγωγή γή στo Grid, EGEE και το HellasGrid Introduction to Grid, EGEE and HellasGrid Athanasia Asiki nasia@cslab.ece.ntua.gr ntua Computing Systems Laboratory, National Technical University of Athens

Διαβάστε περισσότερα

Group EVS : Short term Project EVS for a sustainable learning society. Hosting 17 volunteers from 8 countries. Date: From 3/5/2013 to 17 of June 2013

Group EVS : Short term Project EVS for a sustainable learning society. Hosting 17 volunteers from 8 countries. Date: From 3/5/2013 to 17 of June 2013 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org Group EVS : Short term Project EVS for a sustainable learning society

Διαβάστε περισσότερα