Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο."

Transcript

1 Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Δηαβάζκηζε: Αδηαβάζκεην Π. Καξαθίηζνο, Αλ. Καζεγεηήο Α. Πνπιηάθεο

2 Πίλαθαο παξαθνινύζεζεο αιιαγώλ εγγξάθνπ Έθδνζε Ηκεξνκελία Πεξηγξαθή Αξρηθή έθδνζε Σξνπνπνηήζεηο ζηηο ζρεηηθέο εηθόλεο θαη δηνξζώζεηο ιόγσ ηξνπνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξόινπ Σξνπνπνηήζεηο ζηε θόξκα ηεο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο

3 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 3 Καηάινγνο εηθόλσλ... 3 Εηζαγσγή... 5 Είζνδνο ζην ζύζηεκα... 5 Αλαδήηεζε πεξηζηαηηθνύ θαη ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ ηνπ... 8 Επηζθέςεηο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζηνξηθό, καθξνζθνπηθή εηθόλα θαη δείγκαηα Επηζθέςεηο Κνιπνζθνπηθά απνηειέζκαηα θαη ζεξαπείεο Δείγκαηα Κπηηαξνινγηθέο θαη Ιζηνινγηθέο απαληήζεηο Αλαδήηεζε Δεηγκάησλ Δείγκα Εηζαγσγή Νέαο Κπηηαξνινγηθήο Απάληεζεο Πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκνύ Έμνδνο από ην ζύζηεκα Απνζηνιή ζρνιίσλ Καηάλογορ εικόνυν Εηθόλα 1: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Π..-Π.Π.Ε Εηθόλα 2 Οζόλε εηζόδνπ ζην Π.-Π.Π.Ε Εηθόλα 3 Οζόλε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε Εηθόλα 4 Κεληξηθή νζόλε ηνπ Π..-Π.Π.Ε Εηθόλα 5 Αλαδήηεζε πεξηζηαηηθνύ Εηθόλα 6 Πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ βξεζεί Εηθόλα 7 Πεξηζηαηηθό πξνο επεμεξγαζία Εηθόλα 8 Σειέθσλα πεξηζηαηηθνύ Εηθόλα 9 Καηάινγνο επηζθέςεσλ πεξηζηαηηθνύ Εηθόλα 10 Καξηέια επίζθεςεο πεξηζηαηηθνύ ζε θέληξν πγείαο

4 Εηθόλα 11 Καξηέια επίζθεςεο πεξηζηαηηθνύ ζε ηαηξείν θνιπνζθόπεζεο Εηθόλα 12 Καξηέια επηινγήο δεηγκάησλ θαη θαξηέια δείγκαηνο Εηθόλα 13 Κπηηαξνινγηθή εμέηαζε δείγκαηνο Εηθόλα 14 Αλαδήηεζε δεηγκάησλ Εηθόλα 15 ηνηρεία δείγκαηνο Εηθόλα 16 Εηζαγσγή λέαο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο Εηθόλα 16 Επηβεβαίσζε θαηαρώξεζεο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο Εηθόλα 17 Οζόλε ζηνηρείσλ ρξήζηε Εηθόλα 18 Επηινγή εμόδνπ Εηθόλα 19 Αξρηθή νζόλε Εηθόλα 20 Φόξκα απνζηνιήο ζρνιίσλ

5 Ειζαγυγή Με βάζε ην ζρεδηαζκό ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο γηα ην Πξόγξακκα Πιεζπζκηαθνύ Ειέγρνπ γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο (Π..-Π.Π.Ε) πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθνί ξόινη θαη δηθαηνδνζίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ. Τν εγρεηξίδην απηό απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην ξόιν ηνπ Ιαηξνύ Κπηηαξνιόγνπ. Τνλίδεηαη πσο έλαο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηόλ λα έρεη παξαπάλσ από έλαλ ξόινπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ξόινο απεπζύλεηαη ζε Ιαηξνύο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα λα ζέζνπλ ηε δηάγλσζε ζηα ηεζη Παπαληθνιάνπ ζηα θπηηαξνινγηθά εξγαζηήξηα. Σα δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ ξόινπ απηνύ είλαη: 1. Αλαδήηεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ θαη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ 2. Αλαδήηεζε ησλ δεηγκάησλ 3. Δήισζε ηεο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο ζηα δείγκαηα Σεκείσζε: Οη δηθαηνδνζίεο ηνπ ξόινπ απηνύ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ θαη άπηνληαη ηνπ ηαηξηθνύ απνξξήηνπ. Είζοδορ ζηο ζύζηημα ε πξόγξακκα πινήγεζεο ζην Δηαδίθηπν (Internet) όπσο Internet Explorer (έθδνζε 8+) ή Mozilla Firefox (Έθδνζε 4+) δίλνπκε ηε δηεύζπλζε: ηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη (βι. Εηθόλα 1) επηιέγνπκε «Κιηθ εδώ γηα ζύλδεζε» θαη ζηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί (βι. Σθάικα! Τν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε.) δίλνπκε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη παηάκε ζην «Κιηθ εδώ γηα είζνδν». 5

6 Εηθόλα 1: Αξρηθή ζειίδα ηνπ Π.Σ.-Π.Π.Ε. Εηθόλα 2 Οζόλε εηζόδνπ ζην Π.Σ-Π.Π.Ε. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη κηα νζόλε όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Εηθόλα 3. Παηάκε ζην ζεκείν κε Υ ζην πξάζηλν παξάζπξν ή ζην θνπκπί Εληάμεη ώζηε λα θιείζεη. 6

7 Εηθόλα 3 Οζόλε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε. Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ην κελνύ κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ιεηηνπξγίεο όπσο αλαδήηεζε πεξηζηαηηθώλ θαη ζηνηρείσλ δεηγκάησλ (βι.. Εηθόλα 4). ην δεμηά άλσ κέξνο εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο (ε πεξηνρή απηή δελ είλαη ζε απηή ηελ έθδνζε ελεκεξσκέλε) θαη ηέινο ζην θάησ δεμηά κέξνο ην πεξηζηαηηθό πνπ έρεη επηιερζεί πξνο επεμεξγαζία. Εηθόλα 4 Κεληξηθή νζόλε ηνπ Π.Σ.-Π.Π.Ε. 7

8 Αναζήηηζη πεπιζηαηικού και ηυν επιπλέον ζηοισείυν ηος Η αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ κελνύ «Αλαδήηεζε πεξηζηαηηθνύ» (Εηθόλα 5). ε απηή ηελ νζόλε ζπκπιεξώλνπκε όζα ζηνηρεία είλαη ήδε γλσζηά, π.ρ. ζην πεδίνπ όλνκα έρεη δνζεί ΔΗΜΗΣΡΑ θαη ζην πεδίν επώλπκν ΝΙΚΟΛ%. Ο ραξαθηήξαο % ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ επώλπκα πνπ μεθηλνύλ από ΝΙΚΟΛ θαη έρνπλ νπνηαδήπνηε άιιε θαηάιεμε. ε θάζε πεξίπησζε ην πεξηζηαηηθό γηα ην νπνίν πξνζζέηνπκε, ηξνπνηνύκε, βιέπνπκε ή δηαγξάθνπκε ζηνηρεία είλαη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο νζόλεο. Πάληα είλαη δπλαηόλ λα θνξησζεί ε θεληξηθή θαξηέια ηνπ πεξηζηαηηθνύ παηώληαο ζηε ιέμε Σξέρνλ πεξηζηαηηθό ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο νζόλεο. Παηώληαο «Αλαδήηεζε» ην ζύζηεκα ζα εληνπίζεη όια ηα πεξηζηαηηθά πνπ «ηαηξηάδνπλ» κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί π.ρ. ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ θιπ. Πξνθαλώο όζν πην πνιιά ζηνηρεία έρνπλ δνζεί ηόζν ιηγόηεξα νλόκαηα ζα εληνπηζηνύλ. Εηθόλα 5 Αλαδήηεζε πεξηζηαηηθνύ. Παηώληαο «Αλαδήηεζε» εκθαλίδεηαη έλαο θαηάινγνο κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ εληνπηζηεί (Εηθόλα 6) θαη επηιέγνληαο «επεμεξγαζία» δίπια από ην πεξηζηαηηθό πνπ καο ελδηαθέξεη εκθαλίδεηαη ε νζόλε κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό θαη ηα ζηνηρεία ηνπ (Εηθόλα 7) 8

9 Εηθόλα 6 Πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ βξεζεί. Εηθόλα 7 Πεξηζηαηηθό πξνο επεμεξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα δνύκε ηα επηπιένλ ζηνηρεία αξθεί λα παηήζνπκε ζε έλα από ηα ρξσκαηηζκέλα θνπκπηά ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. π.ρ. παηώληαο «Σειέθσλα πεξηζηαηηθνύ» εκθαλίδεηαη ν θαηάινγνο κε ηα ηειέθσλα (Εηθόλα 8) ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κόλν έλα ή θόξκα ηνπ ελόο ηειεθώλνπ. Παηώληαο πάλσ ζηε ιέμε επεμεξγαζία ην ζύζηεκα επαλέξρεηαη κε ηε θόξκα ηνπ ηειεθώλνπ ώζηε λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο 9

10 Εηθόλα 8 Τειέθσλα πεξηζηαηηθνύ. Επιζκέτειρ δημογπαθικά ζηοισεία, ιζηοπικό, μακποζκοπική εικόνα και δείγμαηα ε θάζε επίζθεςε κηαο γπλαίθαο ζην θέληξν πγείαο αιιά θαη ζε έλα ηαηξείν θνιπνζθόπεζεο ιακβάλεηαη κηα πιεζώξα ζηνηρείσλ θαη επηπιένλ ιακβάλνληαη δείγκαηα ηα νπνία απνζηέιινληαη γηα αλάιπζε ζε Κπηηαξνινγηθά ή Παζνινγναλαηνκηθά Εξγαζηήξηα. πλεπώο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη ν ελδηαθεξόκελνο ρξήζηεο λα πινεγεζεί ζε θάζε κία δηαθνξεηηθή επίζθεςε ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ζηα δείγκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ. ηελ θεληξηθή νζόλε ηνπ πεξηζηαηηθνύ (Εηθόλα 7) παηώληαο ζην θνπκπί επηζθέςεηο πεξηζηαηηθνύ, ζα εκθαληζηεί έλαο θαηάινγνο κε όιεο ηηο επηζθέςεηο ηεο γπλαίθαο (Εηθόλα 9) είηε ζε θέληξα πγείαο είηε ζε ηαηξεία θνιπνζθόπεζεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα θαη ρξεζηκνπνηνύλ ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κόλν κία επίζθεςε ηόηε ζα εκθαληζηεί θαηεπζείαλ ε θαξηέια ηεο επίζθεςεο (Εηθόλα 10). Εηθόλα 9 Καηάινγνο επηζθέςεσλ πεξηζηαηηθνύ. 10

11 Εηθόλα 10 Καξηέια επίζθεςεο πεξηζηαηηθνύ ζε θέληξν πγείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαξηέια αθνξά επίζθεςε ζε έλα θέληξν πγείαο ηόηε είλαη δπλαηόλ λα δνύκε ην ηζηνξηθό, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηε καθξνζθνπηθή εηθόλα θαη ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί παηώληαο ζηα αληίζηνηρα θνπκπηά ζην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο (Εηθόλα 10). Σα απνηειέζκαηα ησλ θνιπνζθνπηθώλ εμεηάζεσλ θαη ηπρόλ ζεξαπεηώλ δελ ζρεηίδνληαη κε επηζθέςεηο ζε θέληξα πγείαο αιιά κε ηαηξεία θνιπνζθνπήζεσλ (βι. θεθ. Επηζθέςεηο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηζηνξηθό, καθξνζθνπηθή εηθόλα θαη δείγκαηα). Οη θπηηαξνινγηθέο θαη ηζηνινγηθέο εμεηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί, ζπλεπώο απαηηείηαη πξώηα λα εκθαλίζνπκε ηελ θαξηέια ησλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βι. θεθ. Δείγκαηα Κπηηαξνινγηθέο θαη Ιζηνινγηθέο απαληήζεηο). Επιζκέτειρ Κολποζκοπικά αποηελέζμαηα και θεπαπείερ ηελ πεξίπησζε πνπ ε επίζθεςε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηαηξείν θνιπνζθόπεζεο ηόηε είλαη δπλαηόλ λα δνύκε επηπιένλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θνιπνζθνπήζεσλ θαζώο θαη ηηο ηπρόλ ζεξαπείεο πνπ εθαξκόζηεθαλ (Εηθόλα 11). 11

12 Εηθόλα 11 Καξηέια επίζθεςεο πεξηζηαηηθνύ ζε ηαηξείν θνιπνζθόπεζεο. ε απηή ηελ θαξηέια επίζθεςεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα πξνβνιή επηπιένλ ζηνηρείσλ όπσο νη θνιπνζθνπήζεηο θαη νη ζεξαπείεο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαηά ην γλσζηό ηξόπν παηώληαο ηα αληίζηνηρα θνπκπηά ζην θάησ κέξνο ηεο θαξηέιαο. Δείγμαηα Κςηηαπολογικέρ και Ιζηολογικέρ απανηήζειρ Πξνθεηκέλνπ λα δνύκε ην απνηέιεζκα κηαο θπηηαξνινγηθήο ή ηζηνινγηθήο εμέηαζεο πξέπεη πξώηα λα θέξνπκε ηελ θαξηέια ηνπ δείγκαηνο. Κπηηαξνινγηθά δείγκαηα ιακβάλνληαη ζηα Κέληξα Τγείαο ελώ ζηα Ιαηξεία Κνιπνζθόπεζεο ιακβάλνληαη ηόζν Κπηηαξνινγηθά όζν θαη Ιζηνινγηθά δείγκαηα. Η θαξηέια ελόο δείγκαηνο εκθαλίδεηαη από ηελ θαξηέια ηεο επίζθεςεο (βι. Εηθόλα 10 θαη Εηθόλα 11) επηιέγνληαο «Δείγκαηα πεξηζηαηηθνύ». Αλ έρεη γίλεη ιήςε πνιιώλ δεηγκάησλ ηόηε εκθαλίδεηαη θαηάινγνο κε ηα ιεθζέληα δείγκαηα, δηαθνξεηηθά ε θαξηέια ηνπ ελόο δείγκαηνο πνπ έρεη ιεθζεί (Εηθόλα 12). Εηθόλα 12 Καξηέια επηινγήο δεηγκάησλ θαη θαξηέια δείγκαηνο. 12

13 Επηιέγνληαο Κπηηαξνινγηθέο ή Ιζηνινγηθέο εμεηάζεηο δείγκαηνο εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε θαξηέια ηεο εμέηαζεο καδί κε ην απνηέιεζκα. Αναζήηηζη Δειγμάηυν Εηθόλα 13 Κπηηαξνινγηθή εμέηαζε δείγκαηνο. Η αλαδήηεζε δείγκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ κελνύ Αλαδήηεζε Αλαδήηεζε δείγκαηνο. Εηζάγνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ Εξγαζηεξίνπ καο (Εηθόλα 14) θαη παηώληαο αλαδήηεζε παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ην δείγκαηνο πνπ καο ελδηαθέξεη (Εηθόλα 15) Εηθόλα 14 Αλαδήηεζε δεηγκάησλ. 13

14 Εηθόλα 15 Σηνηρεία δείγκαηνο. Δείγμα Ειζαγυγή Νέαρ Κςηηαπολογικήρ Απάνηηζηρ Πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξήζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο Κπηηαξνινγηθήο εμέηαζεο ζε έλα δείγκα είλαη απαξαίηεην πξώηα λα έρνπκε θέξεη ζηελ θαξηέια ηνπ δείγκαηνο, είηε κέζσ ηνπ κελνύ αλαδήηεζε δείγκαηνο είηε κέζσ ηνπ κελνύ αλαδήηεζε πεξηζηαηηθνύ επίζθεςε δείγκα. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε από ην κελνύ Πξνζζήθε Νέα εμέηαζε Νέα Κπηηαξνινγηθή Εμέηαζε θαη ζηε θόξκα εμέηαζεο (Εηθόλα 16) ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία. Είλαη απαξαίηεην λα εηζαρζεί ε εκεξνκελία δηάγλσζεο, θαη ε δηάγλσζε ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα BETHESDA θαζώο θαη λα επηιερζεί ην ζηνηρείν «Επηβεβαηώζεθε από ηνλ ηαηξό». αλ δελ επηιερζεί ην ζηνηρείν «Επηβεβαηώζεθε από ηνλ ηαηξό» ε θπηηαξνινγηθή απάληεζε δελ ζεσξείηαη έγθπξε. Σα πεδία Κπηηαξνινγηθή δηάγλσζε θαη ζρόιην είλαη πξναηξεηηθά θαη ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ εηζαγσγή άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο θαηά BETHESDA θαη γηα ηελ εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε ζρνιίνπ ζεσξεί ν ηαηξόο θπηηαξνιόγνο απαξαίηεην γηα όπνηνλ έρεη ιάβεη ην δείγκα θαη πνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηε γπλαίθα. 14

15 Εηθόλα 16 Εηζαγσγή λέαο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο. Σέινο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαρώξεζε ηεο απάληεζεο παηάκε ζην θνπκπί Απνζήθεπζε θπηηαξνινγηθήο εμέηαζεο, έλα κήλπκα επηβεβαηώλεη ηελ νξζή θαηαρώξεζε (Εηθόλα 17). Εηθόλα 17 Επηβεβαίσζε θαηαρώξεζεο θπηηαξνινγηθήο απάληεζεο. 15

16 Πληποθοπίερ λογαπιαζμού Από ην κελνύ ινγαξηαζκόο επηιέγνπκε ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ (Εηθόλα 18), ζε απηή ηελ νζόλε κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ησλ θσδηθό πξόζβαζεο (εηζάγεηε ηνλ λέν θσδηθό δύν θνξέο ζηα πεδία Νέα ιέμε θιεηδί θαη Επαλάιεςε ιέμεο θιεηδί) θαη παηήζηε Ελεκέξσζε. Έξοδορ από ηο ζύζηημα Εηθόλα 18 Οζόλε ζηνηρείσλ ρξήζηε. Πξνθεηκέλνπ λα βγείηε από ην ζύζηεκα επηιέμηε «έμνδνο» (Εηθόλα 19), ην ινγηζκηθό ζα καο επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή νζόλε (Εηθόλα 20). Σεκείσζε: Αλ ην ζύζηεκα κείλεη αλελεξγό γηα ρξνληθό δηάζηεκα 30 ιεπηώλ, ηόηε γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζα ζαο απνζπλδέζεη απηόκαηα θαη ζα ρξεηαζηεί λα μαλά-εηζάγεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο γηα λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 16

17 Εηθόλα 19 Επηινγή εμόδνπ. Αποζηολή ζσολίυν Εηθόλα 20 Αξρηθή νζόλε. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ παξαηεξήζεσλ ζαο ζρεηηθά κε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζαηε κέζσ ηεο θόξκαο Λνγαξηαζκόο Απνζηνιή ζρνιίνπ 17

18 Εηθόλα 21 Φόξκα απνζηνιήο ζρνιίσλ. 18

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα