(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΣΠΑΤΑ,ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EXPOWORK S.A. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EXPOWORK S.A.» την 30/04/2014 και έχουν δημοσιευθεί στην διεύθυνση της εταιρείας Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Για την «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Γαλατσόπουλος 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. - Κατάσταση Οικονομικής θέσης Κατάσταση συνολικών εσόδων...10 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων...11 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για την εταιρεία Γενικές πληροφορίες Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ Βασικές Λογιστικές Αρχές Ενσώματα πάγια Άϋλα πάγια Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων Έσοδα Αναγνώριση εξόδων Διανομή μερισμάτων Αλλαγές στις λογιστικές αρχές Νέα πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων και Διερμηνειών Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενσώματα πάγια Άυλα πάγια Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Προμηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κύκλος Εργασιών Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Άλλα έσοδα και έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα - έσοδα Φόροι Ζημίες ανά μετοχή Απαιτήσεις υποχρεώσεις και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Παροχές στα μέλη της Διοίκησης Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Ανάλυση προσαρμογών πρώτης εφαρμογής Δ.Π.Χ.Π Ενδεχόμενες Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Πληροφορίες σχετικά με επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα

4 Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Προς τους Μετόχους της Εταιρείας, Σας παρουσιάζουμε τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 της εταιρείας μας «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι την Κατάσταση Οικονομικής θέσης, την Κατάσταση συνολικών εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις μαζί με την παρούσα έκθεση που αφορά στην διαχειριστική περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013. Γενικές Παρατηρήσεις Η χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 η οποία ήταν η 10 η κατά σειρά Οικονομική χρήση της Εταιρείας. Οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό ,56 έναντι ποσού ,27 το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,86%. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε ,62 έναντι ποσού ,04 την αντίστοιχη περσινή χρήση, εμφανίζοντας σημαντική μείωση κατά 11,00%. Η εταιρεία κατά την χρήση που έκλεισε εμφάνισε ζημιές προ φόρων ποσού ,66 έναντι ζημιών κατά την προηγούμενη χρήση ποσού , Οικονομική κατάσταση και προοπτική της εταιρείας 1.1 Στατιστική και δυναμική εικόνα της επιχείρησης (α) Δομή Περιουσίας 1. Βαθμός Παγιοποιήσεως = Πάγια ,14 = 12,21% Σύνολο Ενεργ ,64 2. Βαθμός ρευστοποιήσεως = Κυκλοφοριακά ,10 =79,82% Σύνολο Ενεργ ,64 Όπως φαίνεται από τους αριθμοδείκτες η επιχείρηση διατηρεί το μεγαλύτερος μέρος της περιουσίας της σε στοιχεία του ενεργητικού που ρευστοποιούνται σχετικά εύκολα. 4

5 β) Ρευστότητα επιχείρησης Βαθμός Κυκλοφ.Ρευστ = Κυκλοφ.Ενεργ ,73 = 90,08% Βραχ.Υποχρ ,81 Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει ότι η επιχείρηση δεν καλύπτει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της από το κυκλοφορούν ενεργητικό. γ) Αποδοτικότητα επιχείρησης 1. Βαθμός συνολ. Αποδοτ.= Μικτά Κέρδη = ,62 = 21,67% Κύκλος εργασιών ,56 δ) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 1.Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Ιδ.Κεφ. = Κύκλος Εργασιών ,56 = 52,23 Ίδια Κεφάλαια ,83 2.Βαθμός Κυκλ.Ταχ.Παγ. = Κύκλος Εργασιών ,56 = 11,23 Πάγια ,14 2. Διαχείριση κινδύνων 1.1 Παράγοντες κινδύνου Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Κίνδυνος της αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εκτιμάται ότι δεν αποτελεί σημαντική πηγή κινδύνου για την εταιρεία Κίνδυνος τιμών Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές των χρεογράφων Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων. 5

6 2.1.2 Κίνδυνος επιτοκίου Η Εταιρία επηρεάζεται από μεταβολές επιτοκίων λόγω του δανεισμού της Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Η Εταιρεία στα πλαίσια ενίσχυσης της ρευστότητας έχει εστιάσει τις ενέργειές της, στην συγκράτηση των δαπανών και στην είσπραξη των απαιτήσεων της. 3. Εργασιακά θέματα Η Εταιρεία στις απασχολούσε 38 άτομα έναντι 34 ατόμων το Περιβαλλοντικά θέματα Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα. 5. Επιδιώξεις και στρατηγικές Ο κύριος στόχος της εταιρείας για το 2014 είναι αφ ενός να βελτιώσει την οικονομική της θέση λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες της αφ ετέρου να βελτιώσει τα αποτελέσματά της, προκειμένου να έχει εκ νέου μια δυναμική παρουσία στην αγορά που δραστηριοποιείται. Για το λόγο σε ένα τέτοιο τοπίο είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις ακόμη και για το κοντινό μέλλον. Η Εταιρεία έχει προετοιμαστεί για μια χρονιά σε πολύ δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον αγοράς. Είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις. Παράλληλα για την μείωση των ζημιών είναι επιβεβλημένη η συγκράτηση των δαπανών της εταιρείας σε χαμηλά επίπεδα. Γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον και τη συγκυρία εκτιμάται ότι η εταιρεία έχει προοπτικές ανάκαμψης. Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ευάγγελος Γαλατσόπουλος 6

7 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EXPOWORK A.E.» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «EXPOWORK A.E.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής : 1) Για επίδικες και καθυστερημένες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ περίπου που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Απαιτήσεις από Πελάτες» από την εταιρεία έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ζημιάς από ενδεχόμενη μη είσπραξη τους συνολικού ποσού ευρώ ,00. Εκτίμηση μας είναι ότι η πρόβλεψη υπολείπεται ευρώ περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματισθεί, έτσι τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα. 2) Για τη χρήση 2013, η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 7

8 Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «EXPOWORK A.E.» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 08 Μαΐου 2014 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

9 - Κατάσταση Οικονομικής θέσης Περιουσιακά στοιχεία ΣΗΜ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια , ,66 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 8, ,11 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,75 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,13 Σύνολο , ,65 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , ,36 Απαιτήσεις από πελάτες , ,76 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,48 Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,57 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,17 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,82 Ιδία κεφάλαια και υποχρεώσεις Ιδία κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά (διάφορα) , ,78 Αποτελέσματα εις νέον , ,76 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,02 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες προβλέψεις , ,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές , ,58 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,45 Λοιπές Υποχρεώσεις , ,77 Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,80 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,82 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 9

10 - Κατάσταση συνολικών εσόδων ΣΗΜ. 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Κύκλος εργασιών , ,27 Κόστος πωλήσεων , ,23 Μικτά κέρδη , ,04 Άλλα έσοδα , ,48 Έξοδα διοικήσεως , ,49 Έξοδα διαθέσεως , ,61 Άλλα έξοδα , ,06 Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , ,65 Χρηματοοικονομικά έξοδα , ,42 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,67 Ζημία προ φόρων , ,40 Μείον / Πλέον : Φόροι , ,53 Ζημία μετά από φόρους (Α) , ,87 Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) περιόδου καθαρά από φόρους (Β) 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Α)+(Β) , ,87 Ζημιές ανά μετοχή ( /μετοχή) ,9322-4,5152 Ζημία/Κέρδος προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) , ,50 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 10

11 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά (διάφορα) Αποθεματικά εύλογης αξίας Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Ίδια κεφάλαια την , ,46 0, , ,92 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( έξοδα ) μετά από φόρους , ,87 Διανομή μερισμάτων , ,03 Σχηματισμός αποθεματικού 4.606, ,32 0,00 Ίδια κεφάλαια την , ,46 0, , ,02 Ίδια κεφάλαια την , ,78 0, , ,02 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( έξοδα ) μετά από φόρους , ,19 Διανομή μερισμάτων 0,00 0,00 Σχηματισμός αποθεματικού 0,00 0,00 Ίδια κεφάλαια την , ,78 0, , ,83 11

12 - Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 1/1-1/1-31/12/ /12/2012 Ζημίες προ φόρων (συνεχιζόμενης δραστηριότητας) , ,40 Πλέον/μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , ,15 Προβλέψεις 0, ,11 Αποτελέσματα (έσοδα) επενδυτικών δραστηριοτήτων -207, ,67 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,42 Κέρδος Εκμ/σεως πριν από τις μεταβολές του Κεφαλαίου Κινήσεως , ,39 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουρ. δραστηριότητες: Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων , ,06 Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς , ,69 Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,01 Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση , ,35 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα , ,42 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουρ/κές δραστηριότητες (α) , ,93 Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,67 Είσπραξη από πώληση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες 207, ,67 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,00 Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0, ,66 Εξοφλήσεις δανείων ,37 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωθέντα 0, ,03 Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ) , ,37 Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα , ,56 Διαθέσιμα, στην αρχή της χρήσης , ,01 Διαθέσιμα, στο τέλος της χρήσης , ,57 12

13 Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 1. Πληροφορίες για την εταιρεία 1.1 Γενικές πληροφορίες Η Εταιρεία «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. EXPOWORK A.E. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2003 (Φ.Ε.Κ. 6351/ ) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 54567/04/Β/03/143. Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Αττικής. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από το καταστατικό της σε 15 έτη, ενώ μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρία έχουν ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ευάγγελος Γαλατσόπουλος Ευθαλία Ναϊσίδου Δημήτριος Γαλατσόπουλος (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος) (Αντιπρόεδρος) (Μέλος) Αντικείμενο Εργασιών Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση εκθεσιακών περιπτέρων, τυποποιημένων δομών εκθέσεων, βελτιωμένων δομών εκθέσεων, την κατασκευή γραφικών και επιγραφών, την παροχή ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών παροχών, τη διενέργεια επιστρώσεων μοκετών, την κατασκευή υπαίθριων κατασκευών, τις κατασκευές ειδικού σχεδιασμού, την προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων, την εκμίσθωση εξοπλισμού και επίπλων, την διενέργεια πλήρους καθαρισμού χώρων, τη φύλαξη χώρων, την ενοικίαση φυτών, την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και γραμματειακής υποστήριξης, την ανάληψη μεταφορών και λοιπών συναφών εργασιών και υπηρεσιών σχετικών με εκθετήρια σε εκθεσιακούς και συνεδριακούς χώρους. 2) Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και διαχείρισης πάρκινγκ εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων καθώς και σε διοργανωτές εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων ή ψυχαγωγιών, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των ως άνω εκδηλώσεων. 3) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και διαχείρισης (facility management) εκθεσιακών και συνεδριακών χώρων. 4) Η εκμετάλλευση και διαχείριση συνεδριακών χώρων. 5) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών εκτελέσεως και επιβλέψεως πάσης φύσεως διακοσμητικών, ξυλουργικών εργασιών και συναφών κατασκευαστικών έργων, την εμπορία και την αντιπροσώπευση διακοσμητικών και κατασκευαστικών υλικών. 6) Η καλλιτεχνική επιμέλεια, μελέτη και δημιουργία γραφικών ή εικόνων για οποιαδήποτε εφαρμογή. 7) Η εκτύπωση και αναπαραγωγή κάθε είδους εντύπων, γραφικών ή εικόνων. 13

14 8) Η κατασκευή κάθε είδους επιγραφών φωτεινών και μη. 9) Η επιμέλεια, μελέτη και δημιουργία διαφημίσεων. 10) Η επιμέλεια, μελέτη και οργάνωση εκδηλώσεων θεάματος. Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ Οι οικονομικές καταστάσεις της «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. EXPOWORK A.E. που καλύπτουν περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2013 (χρήση 2013) και τα συγκριτικά τους στοιχεία για την χρήση 2012, εγκρίθηκαν για δημοσιοποίηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30/4/2014, και τελούν υπό την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται, με απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις, μετά την δημοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Οι οικονομικές καταστάσεις της " EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. EXPOWORK A.E. για την χρήση 2013, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Βασικές Λογιστικές Αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες Ενσώματα πάγια Τα ενσώματα πάγια (εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων και έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός) εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους Άϋλα πάγια Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία υπολογίζεται έως 4 χρόνια. 14

15 3.3. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης τουλάχιστον ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις Χρηματοοικονομικά μέσα Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, συμμετοχές και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον κάθε πρόβλεψη για πιθανή μείωση της αξίας τους. Κάθε σχετική ζημιά απομείωσης, όταν δηλαδή υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτει Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τραπεζικές καταθέσεις Μετοχικό κεφάλαιο Άμεσα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 15

16 Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, όταν είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή Αναγνώριση εσόδων Έσοδα Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές Αναγνώριση εξόδων Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση Διανομή μερισμάτων Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 16

17 3.13. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η εταιρεία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων: Νέα πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων και Διερμηνειών α) Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ισχύοντα για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Μία σειρά νέων και αναθεωρημένων προτύπων ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Πληροφορίες γι αυτά τα νέα πρότυπα παρουσιάζονται παρακάτω: - ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΠΧΠ 10)» Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ 27) και το ΜΕΔ 12 Ενοποίηση - Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10 αναθεωρεί τον ορισμό του ελέγχου και παρέχει εκτενείς οδηγίες για την εφαρμογή του. Αυτές οι νέες απαιτήσεις έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν ποιές από τις επενδύσεις της Εταιρείας θεωρούνται θυγατρικές και επομένως να αλλάξουν το πλαίσιο της ενοποίησης. Ωστόσο, οι απαιτήσεις και οι μηχανισμοί της ενοποίησης και η λογιστική για τις μη ελέγχουσες συμμετοχές και αλλαγές στον έλεγχο παραμένουν οι ίδιες. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. - ΔΠΧΑ 11 «Κοινές Ρυθμίσεις (ΔΠΧΑ 11)» Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» (ΔΛΠ 31) και το ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες-μη Χρηματικές-συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 αναθεωρεί τις κατηγορίες κοινοπραξιών και τα κριτήρια για την κατάταξη στις κατηγορίες, με σκοπό της πιο στενής ευθυγράμμισης της τήρησης της λογιστικής με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επενδυτών σχετικά με την κοινή συμφωνία. Επιπλέον, η επιλογή του ΔΛΠ 31 της χρήσης της αναλογικής ενοποίησης των κοινοπραξιών, σύμφωνα με το πρότυπο αυτό έχει εξαλειφθεί. Το ΔΠΧΠ 11 τώρα απαιτεί τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, για επενδύσεις σε κοινοπραξίες ή για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. - ΔΠΧA 12 «Παρουσίαση των Συμφερόντων σε άλλες οντότητες (ΔΠΧΑ 12)» Το ΔΠΧΑ 12 ενσωματώνει και κάνει συνεπείς τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για διάφορους τύπους επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη ενοποιημένων δομημένων οντοτήτων. Εισάγει νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους η οντότητα εκτίθεται από την εμπλοκή της με δομημένες οντότητες. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. - Συνεπαγόμενες μεταβολές στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις» (ΔΛΠ 27) και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (ΔΛΠ 28) Συνεπακόλουθες μεταβολές στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις» (ΔΛΠ 27) και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (ΔΛΠ 28) ΔΛΠ 27 τώρα ρυθμίζουν μόνο ανεξάρτητες οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΛΠ 28 ενσωματώνει στο πεδίο εφαρμογής του τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες. Ωστόσο, η μέθοδος της καθαρής θέσης του ΔΛΠ 28 παραμένει ως έχει. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 17

18 - ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας (ΔΠΧΑ 13)» Το ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρέχει τις σχετικές οδηγίες και επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις όσον αφορά καταμετρήσεις δίκαιης αξίας. Δεν επηρεάζει ποιά στοιχεία απαιτούνται να είναι αποτιμημένα σε εύλογη αξία. Το πεδίον εφαρμογής του ΔΠΧΑ είναι ευρύ και απαιτείται τόσο γιά χρηματοοικονομικά όσο και γιά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία γιά τα οποία άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν επιμετρήσεις εύλογης αξίας ή γνωστοποιήσεις σχετικά με επιμετρήσεις εξαιρουμένων ορισμένων περιστάσεων. -Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης δεν απαιτείται να εφαρμοσθούν στις συγκριτικές πληροφορίες κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. Η Εταιρείας όμως έχει περιλάβει σαν συγκριτική πληροφόρηση του ΔΠΧΑ 13, γνωστοποιήσεις που απαιτούντο προηγουμένως από το ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία: Γνωστοποιήσεις». Η εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 13 γιά πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση και δεν είχε επίδραση. - Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (ΔΛΠ 19) Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19 περιλαμβάνουν μια σειρά από βελτιώσεις στον λογιστικό χειρισμό των παροχών σε εργαζομένους, οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν στα προγράμματα καθορισμένων προγραμμάτων παροχών. Οι τροποποιήσεις είναι οι παρακάτω: η εξάλειψη της «μεθόδου περιθωρίου», απαιτώντας από τους φορείς να αναγνωρίσουν όλους τους επανυπολογισμούς (περιλαμβανόμενων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών) που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς, στην κατάσταση συγκεντρωτικού εισοδήματος. η αλλαγή των επιμετρήσεων και της παρουσίασης μερικών στοιχείων τού κόστους των καθορισμένων παροχών. Το καθαρό ποσό κέρδους ή ζημίας επηρεάζεται από την από την κατάργηση της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τα στοιχεία κόστους τόκων και την αντικατάστασή τους από καθαρά έξοδα τόκων ή εισοδήματος με βάση το καθαρό περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση καθορισμένων παροχών. η ενίσχυση των απαιτήσεων γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των κινδύνων που οι φορείς είναι εκτεθειμένοι μέσω της συμμετοχής σε αυτές. - Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις», για συμψηφισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Η τροπολογία περιλαμβάνει νέες αποκαλύψεις για τη διευκόλυνση της σύγκρισης μεταξύ αυτών των εταιρειών που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις ΔΠΧΠ σε εκείνους που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις αμερικανικές GAAP. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της εταιρείας σε σχέση με το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 18

19 Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα: Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής κ.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ενδεχόμενα γεγονότα Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. 4. Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 4.1. Ενσώματα πάγια Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 19

20 Ποσά σε Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κόστος Κτήσης (ή αναπροσαρμοσμένη αξία) την 31η Δεκεμβρίου , , , , , ,53 μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0, , , , , ,94 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου , , , , , ,59 Προσθήκες 0, ,56 0,00 0, , ,16 Πωλήσεις - Μειώσεις - Διαγραφές 0, , , , , ,32 Μεταφορές αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις Χρήσης 0, , , , , ,61 Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων 0, , ,29 952, , ,84 Κόστος Κτήσης (ή αναπροσαρμοσμένη αξία) την 31η Δεκεμβρίου , , , , , ,37 μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0, , , , , ,71 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου , , , , , ,66 Προσθήκες 0,00 0, ,81 0, , ,45 Πωλήσεις - Μειώσεις - Διαγραφές 0,00 0, ,21 0,00 0, ,21 Μεταφορές αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις Χρήσης 0, , , , , ,76 Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κόστος Κτήσης (ή αναπροσαρμοσμένη αξία) την 31η Δεκεμβρίου , , , , , ,61 μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0, , , , , ,47 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου , , , , , , Άυλα πάγια Η ανάλυση των άυλων παγίων έχει ως εξής: Ποσά σε Έξοδα αναδιοργάνωσης Κόστος Κτήσης (ή αναπροσαρμοσμένη αξία) την 31η Δεκεμβρίου ,87 μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις ,21 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου ,66 Προσθήκες 0,00 Πωλήσεις - Μειώσεις - Διαγραφές -0,01 Μεταφορές 0,00 Αποσβέσεις Χρήσης ,54 Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων Κόστος Κτήσης (ή αναπροσαρμοσμένη αξία) την 31η Δεκεμβρίου ,86 μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις ,75 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου ,11 Προσθήκες 0,00 Πωλήσεις - Μειώσεις - Διαγραφές 0,00 Μεταφορές 0,00 Αποσβέσεις Χρήσης ,69 Αποσβέσεις Πωληθέντων - Διαγραφέντων Κόστος Κτήσης (ή αναπροσαρμοσμένη αξία) την 31η Δεκεμβρίου ,86 μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις ,44 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου ,42 20

21 4.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Δοσμένες Εγγυήσεις 5.030, ,13 Σύνολο 5.030, , Αποθέματα Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Εμπορεύματα , ,48 Πρώτες και βοηθητικές ύλες , ,11 Αναλώσιμα υλικά , ,66 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 3.358, ,11 Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία , ,36 Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0,00 0,00 Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία , , Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Tα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: Ποσά σε χιλ. Α.Φ. Απαίτηση 31/12/ /12/2012 Α.Φ. Α.Φ. Υποχρέωση Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα Πάγια , ,27 Άυλα Πάγια 197,75 0,02 Αποθέματα Προβλέψεις , ,00 Απαιτήσεις 5.048,20 Σύνολο , , , ,27 Συμψηφισμός , , , ,27 Σύνολο ,22 0, ,75 0,00 21

22 4.6. Εμπορικές απαιτήσεις Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες καθώς και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για την εταιρεία παρατίθεται ως ακολούθως: Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Πελάτες εσωτερικού , ,38 Πελάτες εξωτερικού ,72 0,00 Συναλλαγματικές σε Τράπεζες για είσπραξη , ,00 Συναλλαγματικές διαμαρτυρημένες , ,00 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) , ,70 Επιταγές σε καθυστέρηση , ,10 Επιταγές στην τράπεζα ως εγγύηση , ,90 Σύνολο απαιτήσεων , ,08 Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης , ,32 Σύνολο καθαρών απαιτήσεων , , Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Eλλην.Δημόσιο-προκ/νοι & παρακρατ.φόροι , ,11 Λοιποί χρεώστες διάφοροι 929, ,20 Λογ/μοί Διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων 0, ,72 Απαίτηση ΦΠΑ 1.764, ,45 Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων Επιχ/σεων ,14 0,00 Απαιτήσεις κατά οργάνων της διοίκησης ,11 0,00 Σύνολο απαιτήσεων , ,48 Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης Σύνολο καθαρών απαιτήσεων , , Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 22

23 Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Ταμείο 7.784, ,70 Καταθέσεις όψεως , ,87 Σύνολο , , Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις αποτελείται από ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου (και της αντίστοιχης συγκριτικής) δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Λοιπά αποθεματικά Τα λοιπά αποθεματικά ποσού ,78 αφορά τακτικό αποθεματικό επί των κερδών κυρίως προηγούμενων χρήσεων. Η κίνηση τόσο στην κλειόμενη χρήση όσο και στην προηγούμενη χρήση έχει ως εξής: Ποσά σε Λοιπά αποθεματικά Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου ,46 Τακτικό αποθεματικό 4.606,32 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ,78 Τακτικό αποθεματικό 0,00 Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου , Μακροπρόθεσμες προβλέψεις Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Υποχρεώσεις ισολογισμού αρχής , ,00 Αποζημίωση αποχώρησης 0, ,00 Διαγραφή μέρους αποζημίωσης Μερικό Σύνολο (1) , ,00 Χρεώσεις στα αποτελέσματα: Πρόβλεψη για κάλυψη της υποχρέωσης 0, ,00 Σύνολο 0, ,00 Ποσά σε χιλ. 31/12/ /12/2012 Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου Μερικό Σύνολο (2) , ,00 Γενικό σύνολο (1) + (2) , , Προμηθευτές Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας αναλύονται ως Εξής: Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Προμηθευτές Εσωτερικού , ,58 Σύνολο , ,58 23

24 4.13 Βραχυπρόθεσμα δάνεια Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αναλύεται παρακάτω: Ποσά σε Βραχυπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 31/12/ /12/2012 Δάνεια Τραπεζών , ,45 Σύνολο , , Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε χιλ. 31/12/ /12/2012 Επιταγές πληρωτέες , ,08 Ασφαλιστικές εισφορές , ,34 Λοιπές υποχρεώσεις ,07 353,23 Προκ/λές πελατών , ,40 Αποδοχές προσωπικού , ,28 Φόροι αμοιβών τρίτων 760,00 512,84 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 9.530, ,60 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου 0,00 0,00 Λοιποί φόροι 0,00 0,00 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 Έξοδα χρήσης δουλευμένα 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων , , Κύκλος Εργασιών Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε χιλ. 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Πωλήσεις εμπορευμάτων , ,33 Πωλήσεις λοιπών 537,68 0,00 Πωλήσεις υπηρεσιών , ,94 Σύνολο Πωλήσεων , , Κόστος πωλήσεων Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 24

25 Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Κόστος πρώτων υλών , ,88 Ιδιόχρηση αποθεμάτων 0,00 0,00 Αμοιβές προσωπικού , ,03 Αμοιβές τρίτων , ,81 Παροχές τρίτων , ,94 Φόροι & τέλη 503,68 295,78 Λοιπά έξοδα , ,26 Τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 0,00 Αποσβέσεις , ,53 Προβλέψεις 0,00 0,00 Σύνολο , , Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Κόστος πρώτων υλών 0,00 0,00 Αμοιβές προσωπικού , ,35 Αμοιβές τρίτων , ,96 Παροχές τρίτων , ,09 Φόροι & τέλη 8.006, ,00 Λοιπά έξοδα , ,10 Τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 0,00 Αποσβέσεις 5.384, ,99 Προβλέψεις 0,00 0,00 Σύνολο , , Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Κόστος πρώτων υλών 0,00 0,00 Αμοιβές προσωπικού , ,40 Αμοιβές τρίτων , ,73 Παροχές τρίτων , ,29 Φόροι & τέλη 3.136, ,82 Λοιπά έξοδα , ,63 Τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 0,00 Αποσβέσεις , ,63 Προβλέψεις 0, ,11 Σύνολο , ,61 25

26 4.19. Άλλα έσοδα και έξοδα Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Έσοδα επιχορηγήσεων 0,00 0,00 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 4.428, ,48 Σύνολο 4.428, ,48 Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.473, ,00 Έκτακτες ζημιές 0, ,06 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 302,24 0,00 Σύνολο 3.775, , Χρηματοοικονομικά έξοδα - έσοδα Τα χρηματοοικονομικά έξοδα έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Tόκοι/έξοδα λοιπ.βραχυπ.tραπ.υποχρεώσεων , ,93 Ειδικός φόρος τραπεζικών εργα , ,92 Λοιπά συναφή με τις χρηματ/σεις έξοδα 794, ,57 Σύνολο , ,42 0,00 0,00 Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Κέρδη από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 940,00 Λοιποί Πιστωτικοί τόκοι 207,25 383,67 Σύνολο 207, , Φόροι Η δαπάνη για το φόρο εισοδήματος των χρήσεων που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλύεται ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Φόροι προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Αναβαλλόμενοι φόροι (έξοδα / έσοδα) , ,53 Σύνολο , ,53 26

27 4.22. Ζημίες ανά μετοχή Οι ζημίες ανά μετοχή για την Εταιρεία έχουν ως εξής: Ποσά σε 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Αποτελέσματα μετά φόρων , ,87 Σταθμισμένος αρ. μετοχών , ,00 Ζημιές ανά μετοχή ( /μτχ) -0,9322-4, Απαιτήσεις υποχρεώσεις και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Ενδοεταιρικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Χρεωστικά υπόλοιπα Μητρική , ,57 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0, ,32 Σύνολο , ,89 Πιστωτικά υπόλοιπα Μητρική 0,00 0,00 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη ,38 0,00 Σύνολο ,38 0,00 Ενδοεταιρικές Συναλλαγές Ποσά σε 31/12/ /12/2012 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μητρική , ,48 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Σύνολο , ,48 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Μητρική , ,42 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη , ,06 Σύνολο , , Παροχές στα μέλη της Διοίκησης Για τη διαχειριστική χρήση 2013 δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 27

28 5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις (i) Μεταβολή λόγω αναγνώρισης των παγίων που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing)ως στοιχείων του ενεργητικού Σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές που επιβάλλονται από τα ΔΠΧΠ, τα πάγια της Εταιρείας που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση εμφανίζονται στο πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας και η αντίστοιχη υποχρέωση στις υποχρεώσεις. Τα πάγια αυτά αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους. Οι υποχρεώσεις από τη χρηματοδοτική μίσθωση εμφανίζονται στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανάλογα με την ημερομηνία εξόφλησής τους. Τα πάγια αυτά έχουν απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών η οποία είναι μικρότερη από την εύλογη αξία τους. (ii) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, το έξοδο αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης αναγνωρίζονταν σε ταμειακή βάση. (iii) Διαγραφή και αντιλογισμός εξόδων πολυετούς απόσβεσης και εξόδων αναδιοργάνωσης Στις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσονταν βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. τα κονδύλια των ασώματων παγίων και εξόδων εγκατάστασης περιελάμβαναν έξοδα τα οποία όμως σύμφωνα με τις αρχές των ΔΠΧΠ δεν μπορούν να αναγνωρίζονται ως στοιχείο του ενεργητικού δεδομένου του ότι δεν πληρούν τα σχετικά κριτήρια. (iv) Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας και λοιποί φόροι Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Για την χρήση 2013 ο φορολογικός συντελεστής που έχει χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας των προσωρινών διαφορών που αναμένεται να διακανονιστούν εντός της επόμενης χρήσης, είναι 26%. (v) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Διενεργήθηκαν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε προηγούμενες χρήσεις σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων χρήσης. Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν στις εκτιμήσεις 28

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 «EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση

«Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση «Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» µε δ.τ. «Epic Επενδυτικές Υπηρεσίες ΑΕΠΕΥ» Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ` «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης 2013 (από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης 2013 (από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡΗΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης 2013 (από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΡΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΤΩ LAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012 σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NATIONAL ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (σύμφωνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες που αφορούν την περίοδο 1/1/2011-31/12/2011 είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464

«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28154/02/Β/92/464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2011) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Οικονομικές Καταστάσεις για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα