ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο Καξθηλνπαζώλ κε ηε Υξήζε Μεηξήζεσλ από ην Σεζη Παπαληθνιάνπ (Pap-smear test) ΑΘΗΝΑ, ΔΣΟ

2 ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο Καξθηλνπαζώλ κε ηε Υξήζε Μεηξήζεσλ από ην Σεζη Παπαληθνιάνπ (Pap-smear test) ΑΘΗΝΑ, ΔΣΟ

3 Η παροφςα διπλωματική εργαςία εκπονήθηκε ςτο πλαίςιο των ςπουδών για την απόκτηςη του Μεταπτυχιακοφ Διπλώματοσ Ειδίκευςησ ςτη ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ πνπ απνλέκεη ε Ιαηξηθή ρνιή θαη ην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Εγκρίθηκε την. από την εξεταςτική επιτροπή: ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΓΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ι. ΝΣΖΟΤΦΡΑ (Επιβλέπων) ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ Γ. ΔΟΤΝΙΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ. Γ.ΣΟΤΛΟΤΜΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ.. 3

4 Στον αγαπημένο μου πατέρα 4

5 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηώ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία ηόζν γηα ηηο γλώζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ απιόρεξα όζν θαη γηα ηελ ππνκνλή θαη θαηαλόεζε πνπ έδεημαλ σο ην ηέινο. Δπραξηζηώ επίζεο όινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ κε δίδαμαλ ζην κεηαπηπρηαθό ηεο βηνζηαηηζηηθήο 5

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:Δπίρξηζκα Παπαληθνιάνπ (smear data) Δηζαγσγή θνπόο Ο δηαρσξηζκόο ησλ επηρξηζκάησλ Παπαληθνιάνπ (pap smear) Η παιαηά βάζε δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ Η λέα βάζε δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ 18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2:Αιγόξηζκνη Πιεξνθνξηθήο Νεπξσληθά δίθηπα, αζαθήο ινγηθή θαη γελεηηθνί αιγόξηζκνη Μεηξήζεηο ζθάικαηνο (error measurements) Δπαλαμηνιόγεζε θ δεηγκάησλ (k fold cross validation) Δπαλάιεςε ηεο κεζόδνπ επαλαμηνιόγεζεο (cross validation rerunning) Πξνζνκεησκέλε αλόπηεζε (simulated annealing) Δπηηεξνύκελε δεκηνπξγία ζπζηάδσλ (supervised clustering) Οκαδνπνίεζε κε ηελ κέζνδν ησλ C-κέζσλ Hard C κέζσλ Αιγόξηζκνο fuzzy C κέζσλ (Bezdek 1981) Γεκηνπξγία ζπζηάδσλ Gustafson Kessel (Gustafson Kessel clustering) Μέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ (Least Square Method) Αιγόξηζκνη K θνληηλόηεξνπ γείηνλα (KNN θαη WKNN) Κέληξν βαξύηεηαο θνληηλόηεξεο νκάδαο (Nearest Class Gravity Center-NCC) Νεπξναζαθήο κέζνδνο εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο (Neurofuzzy Inference Method- NFI) Μέζνδνη επηινγήο ραξαθηεξηζηηθώλ

7 Γελεηηθόο Αιγόξηζκνο (Genetic Algorithm-GA) Tabu search (TS)(Yannis Marinakis $ George Dounias 2006) Βειηηζηνπνίεζε Απνηθίαο Μπξκεγθηώλ (Ant Colony Optimization-ACΟ) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Αιγόξηζκνη ηαηηζηηθήο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο t έιεγρνο γηα ηελ δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκώλ (t-test) Αλάιπζε δηαζπνξάο (ANOVA) Λνγαξηζκηζηηθή παιηλδξόκεζε δηαβαζκηζκέλε ινγαξηζκηζηηθή παιηλδξόκεζε Γεκηνπξγία ζπζηάδσλ Κ κέζσλ Γηαρσξηζηηθή αλάιπζε.. 42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Μνλνκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή αλάιπζε Παιαηά βάζε δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πζρεηίζεηο κεηαμύ όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (correlation) έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο πγηώλ θαη κε πγηώλ θπηηάξσλ (t-test) αλάιπζε δηαζπνξάο θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ αλάκεζα ζηηο 7 θαηεγνξίεο ησλ θπηηάξσλ (oneway ANOVA) Νέα βάζε δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πζρεηίζεηο κεηαμύ όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (correlation) έιεγρνο δηαθνξάο κέζσλ ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο πγηώλ θαη κε πγηώλ θπηηάξσλ (t-test) Αλάιπζε δηαζπνξάο θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ αλάκεζα ζηηο 7 θαηεγνξίεο ησλ θπηηάξσλ (oneway ANOVA).. 56 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Απνηειέζκαηα αιγνξίζκσλ ηαηηζηηθήο Λνγηζηηθή παιηλδξόκεζε (logistic regression) Γηαηάμηκε ινγηζηηθή παιηλδξόκεζε (ordinal logistic regression)

8 5.3 Αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster analysis) Γηαρσξηζηηθή αλάιπζε(discriminant analysis) ύγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμύ ησλ δύν βάζεσλ δεδνκέλσλ. 75 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6:Απνηειέζκαηα αιγνξίζκσλ πιεξνθνξηθήο Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ hard C κέζσλ Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ FCM Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ Gustafson Kessel Απνηειέζκαηα κεζόδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ Απνηειέζκαηα αιγνξίζκσλ KNN θαη WKNN (Norup2005) Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ NCC(Norup2005) Απνηειέζκαηα κεζόδνπ NFI(Norup2005) Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ GA(Yannis Marinakis $ George Dounias 2006) Απνηειέζκαηα κεζόδνπ έξεπλαο tabu(yannis Marinakis $ George Dounias 2006) Απνηειέζκαηα κεζόδνπ ACO(Yannis Marinakis $ George Dounias 2006) πγθξηηηθόο πίλαθαο επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ γηα ηνπο αιγόξηζκνπο GA, TS, ACO 99 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7:ύγθξηζε απνηειεζκάησλ..100 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8: πδήη6εζε..103 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Δπίρξηζκα Παπαληθνιάνπ (smear data) 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν ηξίηνο θαηά ζεηξά ζπρλόηεηαο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο. Η ζλεζηκόηεηα από ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ έρεη ειαηησζεί θαηά 50% ζηα ηειεπηαία 40 ρξόληα θαη ε ζπρλόηεηα ηεο λόζνπ ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαηά ηε δηάγλσζε έρεη ειαηησζεί θαηά 70% ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα (en.wikipedia.org). Απηό είλαη απνηέιεζκα ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, ζηελ νπνία έρεη ζπκβάιιεη θαηά πνιύ ην ηεζη Παπαληθνιάνπ. Ο Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ από ην 1928 αλαθάιπςε όηη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ κπνξεί λα δηαγλσζζεί έγθαηξα, κηα ζεσξία πνπ αλαπηύρζεθε πεξαηηέξσ ηα επόκελα ρξόληα θαη βξίζθεη εθαξκνγή παγθόζκηα, έρνληαο νδεγήζεη ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο από ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη επίρξηζκα Παπαληθνιάνπ (pap-smear), θαηέζηε δπλαηόλ λα ρξσκαηίζνπκε ηα θύηηαξα. Με έλα κηθξνζθόπην νη θπηηαξνηερληθνί κπνξνύλ λα αληρλεύζνπλ πξνθαξθηληθά θύηηαξα ζην κεηξηαίν ηξάρειν. Μεηαμύ άιισλ, ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Herlev ηεο Γαλίαο από ην νπνίν είλαη θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία. ην ηκήκα ηεο παζνινγίαο ε ηαμηλόκεζε γίλεηαη από θαιά εθπαηδεπκέλνπο θπηηαξνηερληθνύο, ρξεζηκνπνηώληαο κηθξνζθόπην. Απηή ε κέζνδνο δελ είλαη ηόζν γξήγνξε θαη απαηηεί ηε δηαζεζηκόηεηα θαιά θαηαξηηζκέλσλ θπηηαξνηερληθώλ. κσο, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ππνινγηζηή γηα ηελ ηαμηλόκεζε, ζα κπνξνύζε λα επηηεπρζεί κηα θαιύηεξε ιύζε, ζεσξώληαο θπζηθά δεδνκέλν όηη δελ ζα απμάλεηαη ην ζθάικα. Μεξηθά ζπζηήκαηα είλαη ήδε δηαζέζηκα αιιά θαη πνιύ αθξηβά. Σα ηειεπηαία 10 ρξόληα έρνπλ γξαθηεί αξθεηέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ επηρξηζκάησλ Παπαληθνιάνπ, όπσο ηνπ Byriel G.ην 1999 κε ηίηιν Neuro - fuzzy classification of cells in cervical smears, ηνπ Martin E.ην 2003 κε ηίηιν Pap smear classification θαη ηνπ Norup J.ην 2005 κε ηίηιν Classification of pap smear data by transductive neuro fuzzy methods, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Herlev, ηόζν ζην Orsted ηεο Γαλίαο, όζν θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ ζηε Υίν. Η ζπλεξγαζία απηή δηεύξπλε ηε γλώζε πάλσ ζε κεζόδνπο ηαμηλόκεζεο θαη επέθεξε ηελ αλάπηπμε κηαο κεγάιεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απνηειείηαη από δεδνκέλα επηρξίζκαηνο (smear data), πξνζεθηηθά εμεηαζκέλα από θπηηαξνηερληθνύο θαη γηαηξνύο. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ θαζώο θαη κηα παιηόηεξε εθδνρή ηεο, δηαηίζεληαη ειεύζεξα ζην δηαδίθηπν(fuzzy.iau.dtu.dk/download/smear2005 θαη fuzzy.iau.dtu.dk/smear) κε ζθνπό λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε εξεπλεηέο θαη λα ηνπο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπλ λέεο κεζόδνπο ηαμηλόκεζεο ησλ θπηηάξσλ. 9

10 1.2 θνπόο θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή γλσζηώλ ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ ζηα δεδνκέλα επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ επίδξαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θπηηάξσλ πνπ πεξηέρνπλ νη βάζεηο ζηε δηάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπηηάξνπ αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ηαμηλόκεζεο ησλ θπηηάξσλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξα πνζνζηά επηηπρνύο ηαμηλόκεζεο. Δπίζεο γίλεηαη κηα αλαζθόπεζε ησλ κεζόδσλ πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα θαζώο θαη παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε ζθνπό ηελ ζύγθξηζή ηνπο κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 1.3 Ο δηαρσξηζκόο ησλ επηρξηζκάησλ Παπαληθνιάνπ (pap smear) Η κέζνδνο επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ (Papanicolaou Smear) είλαη κηα ηαηξηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη ζθνπό ηελ αλίρλεπζε πξνθαξθηληθώλ θπηηάξσλ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο. Η ηαηξηθή πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί είλαη βαζηζκέλε ζηνλ Martin (2003) θαη ζηνλ Dr. Indman (2005). Υξεζηκνπνηώληαο έλα κηθξό βνπξηζάθη, βακβαθνθόξν ζηπιεό ή μύιηλν ζηπιεό, ζπιιέγεηαη έλα θπηηαξνινγηθό δείγκα από ηνλ ηξάρειν θαη αιείθεηαη πάλσ ζε έλα ιεπηό γπάιηλν πιαθίδην. Γηα λα απνζαθεληζηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηηάξσλ, ην επίρξηζκα ρξσκαηίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κέζνδν Παπαληθνιάνπ, έηζη ώζηε λα δίλεηαη έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηάξσλ κε ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα. Γεληθά, ε εηθόλα ελόο ρξσκαηηζκέλνπ θπηηάξνπ πεξηέρεη ηνλ ππξήλα, ν νπνίνο πεξηθιείεηαη από ην θπηηαξόπιαζκα, πάλσ ζε έλα θόλην, όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.1 Ππξήλαο Φόλην Κπηηαξόπιαζκα Γηάγξακκα 1.1 : Κύηηαξν επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ (Norup2005) 10

11 Από ηελ επηζθόπεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θπηηάξσλ όπσο κέγεζνο, ρξώκα, ζρήκα θαη πθή ηνπ ππξήλα θαη ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο, νη θπηηαξνηερληθνί κπνξνύλ λα δηαγλώζνπλ ηα θαξθηληθά θύηηαξα. Η εξγαζία απηή είλαη πνιύ απαηηεηηθή θαη πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε πνιύ θαιά εθπαηδεπκέλσλ θπηηαξνηερληθώλ. Κάζε δηαθάλεηα ζην κηθξνζθόπην πεξηέρεη πεξίπνπ θύηηαξα κε δηαθνξεηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη αιιειννεπηθάιπςε. ηνλ ηξάρειν ππάξρνπλ δηάθνξα είδε θπηηάξσλ θαη βξίζθνληαη ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο: α) ιεπηδνεηδήο πεξηνρή (squamous area) θαη β) θπιηλδξηθή πεξηνρή (columnar area). Οη ιεπηδνεηδείο πεξηνρέο βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο, ζηνλ ζσιήλα ηνπ ηξαρήινπ, αθξηβώο έμσ από ηνλ θόιπν. Σα θύηηαξα εδώ ρσξίδνληαη ζε 4 ζηξώκαηα: ζην βαζηθό (basal), ζην παξαβαζηθό (parabasal), ζην ελδηάκεζν (intermediate) θαη ζην επηθαλεηαθό ζηξώκα (superficial). ηαλ ηα θύηηαξα σξηκάδνπλ κεηαθηλνύληαη κεηαμύ ησλ ζηξσκάησλ θαη ηειηθά εθηηλάζζνληαη από ηελ επηθάλεηα ζην επηθαλεηαθό ζηξώκα. Καζώο κεηαθηλνύληαη κεηαμύ ησλ ζηξσκάησλ, ηα θύηηαξα αιιάδνπλ ζρήκα, ρξώκα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά. Σα θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζην βαζηθό ζηξώκα είλαη κηθξά θαη ζθαηξηθά, κε κεγάιν ππξήλα θαη κηθξό θπηηαξόπιαζκα. Μεηαθηλνύκελα κεηαμύ ησλ ζηξσκάησλ ην θπηηαξόπιαζκα γίλεηαη κεγαιύηεξν θαη ν ππξήλαο κηθξόηεξνο. Σν γεληθό ζρήκα ηνπ θπηηάξνπ παίξλεη νβάι κνξθή γηα απηό θαη ηα θύηηαξα ζην επηθαλεηαθό ζηξώκα αλαθέξνληαη θαη σο επίπεδα ιεπηδνεηδή θύηηαξα (flat squamous cells). Σν ζρήκα ησλ θπηηάξσλ θαη ηα ηέζζεξα ζηξώκαηα θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα 1.2 Η θπιηλδξηθή πεξηνρή βξίζθεηαη ζην επάλσ κέξνο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ζσιήλα ηνπ ηξαρήινπ. Σα θπιηλδξηθά θύηηαξα ππάξρνπλ κόλν ζε έλα ζηξώκα, ην βαζηθό. Υαξαθηεξηζηηθό απηώλ ησλ θπηηάξσλ είλαη ην θπιηλδξηθό ζρήκα κε επηκήθεο θπηηαξόπιαζκα θαη κεγάιν ππξήλα πνπ βξίζθεηαη ζηε κηα άθξε. Κάπνπ αλάκεζα ζε απηέο ηηο δύν πεξηνρέο ηα θύηηαξα ζπλαληώληαη ζηελ ιεπηδν θπιηλδξηθή ζπκβνιή (squamo columnar junction). Η ζπκβνιή απηή κπνξεί λα βξίζθεηαη είηε εληόο είηε εθηόο ηνπ ηξαρήινπ. Η θπιηλδξηθή πεξηνρή θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ηεο κήηξαο θαίλνληαη ζην Γηάγξακκα

12 Επιφανειακό ςτρώμα Παραβαςικό ςτρώμα Ενδιάμεςο ςτρώμα Βαςικό ςτρώμα Γηάγξακκα 1.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ιεπηδνεηδώλ θπηηάξσλ κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ ζηξσκάησλ. (Norup2005)` Γηάγξακκα 1.3 : Απεηθόληζε ηεο κήηξαο θαζώο θαη ηεο ζέζεο ησλ ιεπηδνεηδώλ θαη ησλ θπιηλδξηθώλ θπηηάξσλ. (Dr. Indman, 2005) ηαλ ε γελεηηθή πιεξνθνξία ζε έλα θύηηαξν αιιάμεη κε θάπνηνλ ηξόπν, ην θύηηαξν δελ ζα δηαηξεζεί όπσο έπξεπε θαη ζα κεηαηξαπεί ζε πξνθαξθηληθό θύηηαξν. Υξεζηκνπνηώληαο ηαηξηθή νξνινγία, ηα θύηηαξα ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθά είδε δηάγλσζεο: 1) Γπζπιαζία. Ο όξνο δπζπιαζία ζεκαίλεη δηαηαξαγκέλε αλάπηπμε. Η ηξαρειηθή δπζπιαζία ρσξίδεηαη ζε 3 ηύπνπο: ειαθξηά (mild), κεζαία (moderate) θαη βαξηά (severe), πεξηγξάθνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν λα εμειηρζεί έλα θύηηαξν ζε θαθνήζεο θαξθηληθό. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηηάξσλ ζηελ δπζπιαζία εμαξηώληαη από ην είδνο. ηελ ειαθξηά δπζπιαζία έρνπλ κεγεζπκέλν θαη θσηεηλό ππξήλα. ηελ κεζαία δπζπιαζία ν ππξήλαο είλαη κεγαιύηεξνο θαη πην ζθνύξνο. Ο ππξήλαο έρεη αξρίζεη λα εθθπιίδεηαη, γεγνλόο πνπ θαίλεηαη σο θνθθίσζε ηνπ ππξήλα. ηελ βαξηά δπζπιαζία ν 12

13 ππξήλαο είλαη κεγάινο, ζθνύξνο θαη ζπρλά παξακνξθσκέλνο. Σν θπηηαξόπιαζκα είλαη ζθνύξν θαη κηθξό ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ππξήλα. 2) Με δηεζεηηθόο θαξθίλνο (in situ): ηα θύηηαξα απηνύ ηνπ ηύπνπ ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ κεγάιν ππξήλα. ύκθσλα κε ηηο ηαηξηθέο πεξηγξαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ, ηδηόηεηεο όπσο ην κέγεζνο, ε πεξηνρή, ην ζρήκα θαη ε θσηεηλόηεηα είλαη θαιά πεξηγξαθηθά γλσξίζκαηα. Δπηπξόζζεηα, ην ζρεηηθό κέγεζνο ηνπ ππξήλα σο πξνο ην θπηηαξόπιαζκα είλαη αξθεηά πεξηγξαθηθό γηαηί κεγαιώλεη ζηα πξνθαξθηληθά θύηηαξα. Έηζη νξίδνπκε ηελ αλαινγία ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο σο: Αλαινγία ππξήλα / θπηηαξνπιάζκαηνο = (1.1) 1.4 Η παιαηά βάζε δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ Η πξώηε βάζε κε δεδνκέλα θπηηάξσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ηκήκα παζνινγίαο, ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν ηνπ Herlev. Αλαθέξεηαη σο παιαηά γηαηί αξγόηεξα δεκηνπξγήζεθε θαη κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ παξόκνηνπ ηύπνπ. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε βνήζεηα θπηηαξνηερληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζπιιέρζεζαλ ζπλνιηθά 500 εηθόλεο θπηηάξσλ κε ςεθηαθή θάκεξα θαη κηθξνζθόπην. Δηδηθνί θπηηαξνηερληθνί πήξαλ ςεθηαθέο εηθόλεο ησλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηώληαο κηθξνζθόπην κε αλάιπζε κm/pixel. Κάζε εηθόλα ελόο θπηηάξνπ ηαμηλνκείηαη ρεηξνθίλεηα ζε κηα από ηηο 7 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θπηηάξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.1. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ηαμηλόκεζε γίλεηαη δύν θνξέο από δηαθνξεηηθνύο θπηηαξνηερληθνύο. Αλ νη απόςεηο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο ηόηε ε εηθόλα δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ βάζε. Σα θύηηαξα ρσξίζηεθαλ ζε 7 θαηεγνξίεο, 4 θαηεγνξίεο πγηώλ θπηηάξσλ θαη 3 θαηεγνξίεο κε πγηώλ θπηηάξσλ όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα

14 Φπζηνινγηθά θύηηαξα Αξηζκόο θπηηάξσλ Με θπζηνινγηθά θύηηαξα Αξηζκόο θπηηάξσλ Διαθξηά ιεπηδνεηδήο Κπιηλδξηθά επηζήιηα 50 κε θεξαηηλώδεο δπζπιαζία 100 Παξαβαζηθά ιεπηδνεηδή επηζήιηα 50 Μεζαία ιεπηδνεηδήο κε θεξαηηλώδεο δπζπιαζία 100 Δλδηάκεζα ιεπηδνεηδή επηζήιηα 50 Βαξηά ιεπηδνεηδήο κε θεξαηηλώδε δπζπιαζία 100 Δπηθαλεηαθά ιεπηδνεηδή επηζήιηα 50 ύλνιν Πίλαθαο 1.1 : Σύπνη θπηηάξσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ Από ηηο εηθόλεο ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπιιέρζεζαλ, αληιήζεθαλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηα θύηηαξα. Η άληιεζε απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ έγηλε κε ην εκπνξηθό πξόγξακκα CHAMP (www.dimac-imaging.com). Σν πξόγξακκα απηό αλαιύεη εηθόλεο θαη δεκηνπξγεί κηα βάζε δεδνκέλσλ από αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζ απηέο. Σν CHAMP αλαγλσξίδεη 3 είδε αληηθεηκέλσλ ζηα θύηηαξα: ην θόλην, ην θπηηαξόπιαζκα θαη ηνλ ππξήλα. Σν πξόγξακκα είλαη εθπαηδεπκέλν λα ηξαβάεη γξακκέο αλάκεζα ζηα αληηπξνζσπεπηηθά αληηθείκελα θάζε θαηεγνξίαο. Αλ ζέινπκε λα εθπαηδεύζνπκε ην πξόγξακκα λα αλαγλσξίδεη ην θόλην, ηόηε ζρεκαηίδνληαη γξακκέο ζην θόλην ηεο εηθόλαο. Σα pixel πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηηο γξακκέο ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Απηό γίλεηαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αληηθεηκέλσλ πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην πξόγξακκα. Η αλαγλώξηζε βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο γηα ην ρξώκα. Σα ηππηθά ρξώκαηα θάζε θαηεγνξίαο αληηθαηνπξίδνληαη ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην ρξσκαηηθό ρώξν. Σα ρξσκαηηθά ζεκεία πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζνξίδνπλ νκάδεο ζην ρξσκαηηθό ρώξν, κηα νκάδα γηα θάζε θαηεγνξία. Σν πξόγξακκα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο από ηηο νκάδεο γηα λα δηαρσξίζεη ηηο εηθόλεο ζε θαηεγνξίεο. ηαλ ην πξόγξακκα εθπαηδεπηεί θαη κε ηηο 3 θαηεγνξίεο, κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηηο εηθόλεο ζε αληηθείκελα θόληνπ, θπηηαξνπιάζκαηνο θαη ππξήλα. Σν πώο γίλεηαη απηόο ν δηαρσξηζκόο εμαξηάηαη από ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. 14

15 Από θάζε εηθόλα κεηξηέηαη έλαο αξηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ θαη εηζάγεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Κάζε ζεηξά ζηε βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη κεηξήζεηο γηα κία εηθόλα. Οη κεηξήζεηο πεξηγξάθνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππξήλα θαη ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο. ην Γηάγξακκα 1.4 θαίλεηαη ε δπαδηθή εηθόλα ελόο θπηηάξνπ, όπσο ηελ αλαιύεη ην πξόγξακκα CHAMP. S 1 L S 2 Γηάγξακκα 1.4 : Γπαδηθή εηθόλα ελόο θπηηάξνπ κε ην θόλην (ιεπθό ηκήκα), ην θπηηαξόπιαζκα (καύξν ηκήκα) θαη ηνλ ππξήλα (γθξη ηκήκα). Γηα ην θπηηαξόπιαζκα θαίλνληαη ε κεγαιύηεξε δηάκεηξνο (L) θαη ε κηθξόηεξε δηάκεηξνο (S1 θαη S2). (Martin2003). 15

16 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ 1 N area Δκβαδόλ ππξήλα Kerne_a 2 C area Δκβαδόλ θπηηαξνπιάζκαηνο Cyto_a 3 N/C ratio Αλαινγία ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο NC 4 N brightness Φσηεηλόηεηα ππξήλα Kerneycol 5 C brightness Φσηεηλόηεηα θπηηαξνπιάζκαηνο Cytoycol 6 N shortest diameter Μηθξόηεξε δηάκεηξνο ππξήλα Kerneshort 7 N longest diameter Μεγαιύηεξε δηάκεηξνο ππξήλα Kernelong 8 N elongation Δπηκήθπλζε ππξήλα Kerneelong 9 N roundness θαηξηθόηεηα ππξήλα Kernerund 10 C shortest diameter 11 C longest diameter 12 C elongation 13 C roundness Μηθξόηεξε δηάκεηξνο θπηηαξνπιάζκαηνο Μεγαιύηεξε δηάκεηξνο θπηηαξνπιάζκαηνο Δπηκήθπλζε θπηηαξνπιάζκαηνο θαηξηθόηεηα θπηηαξνπιάζκαηνο Cytoshort Cytolong Cytoelong Cytorund 14 N perimeter Πεξίκεηξνο ππξήλα Kerneperi 15 C perimeter Πεξίκεηξνο θπηηαξνπιάζκαηνο Cytoperi 16 N relative position Θέζε ππξήλα Kernepos 17 Maxima in N Μέγηζην ππξήλα Kernemax 18 Minima in N Διάρηζην ππξήλα Kernemin 19 Maxima in C Μέγηζην θπηηαξνπιάζκαηνο Cytomax 20 Minima in C Διάρηζην θπηηαξνπιάζκαηνο Cytomin Πίλαθαο 1.2: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ 16

17 Έηζη ζπιιέρζεθαλ 20 ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηα θύηηαξα θαη θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.2 Αθνινπζνύλ επεμεγήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πίλαθα 1.2 : 1) Δκβαδόλ ηνπ ππξήλα θαη 2) εκβαδόλ θπηηαξνπιάζκαηνο Έρεη ππνινγηζηεί κεηξώληαο ηα αληίζηνηρα pixels ηεο ηκεκαηνπνηεκέλεο εηθόλαο. Η πεξηνρή θάζε pixel ηζνύηαη κε (0.201 κm)² όπνπ κm = 10-6 κέηξα. Μεηξηέηαη ζε κm. 3) Αλαινγία ππξήλα / θπηηαξνπιάζκαηνο Μαο δείρλεη πόζν κηθξή είλαη ε πεξηνρή ηνπ ππξήλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο. Γίλεηαη από ηνλ ηύπν 1.1 4) Φσηεηλόηεηα ππξήλα θαη 5) θσηεηλόηεηα θπηηαξνπιάζκαηνο Η θσηεηλόηεηα ππνινγίδεηαη από ηε κέζε δηαθξηηή θσηεηλόηεηα, κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο ηνπ κήθνπο θύκαηνο ησλ ρξσκάησλ. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ππνινγίδεηαη σο:. πνπ, θαη είλαη ε κέζε έληαζε γηα θαζέλα από ηα ρξώκαηα. Δίλαη ζηαζκηζκέλα κε ηελ δηαθξηηή θσηεηλόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ νθζαικνύ. 6) Μηθξόηεξε δηάκεηξνο ππξήλα θαη 10) κηθξόηεξε δηάκεηξνο θπηηαξνπιάζκαηνο Απηή είλαη ε κεγαιύηεξε δηάκεηξνο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο θύθινο όηαλ είλαη πιήξσο εγγεγξακέλνο ζην αληηθείκελν. πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.4 ε κηθξόηεξε δηάκεηξνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ S1 θαη S2. Μεηξηέηαη ζε κm. 7) Μεγαιύηεξε δηάκεηξνο ππξήλα θαη 11) κεγαιπηεξε δηάκεηξνο θπηηαξνπιάζκαηνο Απηή είλαη ε κηθξόηεξε δηάκεηξνο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο θύθινο όηαλ πεξηγξάθεηαη γύξσ από νιόθιεξν ην αληηθείκελν. Τπνινγίδεηαη σο ε κεγαιύηεξε απόζηαζε κεηαμύ ησλ pixels ζην όξην ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη είλαη ην L ζην δηάγξακκα ) Δπηκήθπλζε ππξήλα θαη 12) επηκήθπλζε θπηηαξνπιάζκαηνο Η επηκήθπλζε ππνινγίδεηαη από ηνλ ιόγν ηεο κηθξόηεξεο δηακέηξνπ πξνο ηε κεγαιύηεξε δηάκεηξν ελόο αληηθεηκέλνπ. Μεηξηέηαη ζε κm. 17

18 9) θαηξηθόηεηα ηνπ ππξήλα θαη 13) ζθαηξηθόηεηα ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο Η ζθαηξηθόηεηα ππνινγίδεηαη από ηνλ ιόγν ηνπ πξαγκαηηθνύ εκβαδνύ πξνο ην εκβαδόλ ηνπ θύθινπ κε ηε κεγαιύηεξε δηάκεηξν πνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν : 14) Πεξίκεηξνο ππξήλα θαη 15) πεξίκεηξνο θπηηαξνπιάζκαηνο Σν κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ππξήλα θαη ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο αληίζηνηρα. Μεηξηέηαη ζε κm. 16) Θέζε ηνπ ππξήλα Απηό είλαη έλα κέηξν ηνπ πόζν θαιά είλαη θεληξαξηζκέλνο ν ππξήλαο κέζα ζην θπηηαξόπιαζκα. Τπνινγίδεηαη από ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ θέληξνπ ηνπ ππξήλα θαη ηνπ θέληξνπ ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο. Δδώ ε ζέζε ηνπ ππξήλα θαη ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο δίλεηαη αληίζηνηρα από ηα ζεκεία θαη. Μεηξηέηαη ζε κm. 17) Μέγηζην ππξήλα θαη 19) κέγηζην θπηηαξνπιάζκαηνο Απηή είλαη κηα κέηξεζε ηνπ πόζα pixels είλαη ε κέγηζηε ηηκή ζην εζσηεξηθό κηαο αθηίλαο 3 pixel. Μεηξηέηαη ζε κm. 18) Διάρηζην ππξήλα θαη 20) ειάρηζην θπηηαξνπιάζκαηνο Απηή είλαη κηα κέηξεζε ηνπ πόζα pixels είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ζην εζσηεξηθό κηαο αθηίλαο 3 pixel. Μεηξηέηαη ζε κm. 1.5 Η λέα βάζε δεδνκέλσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ Η λέα βάζε δεδνκέλσλ είλαη ε ηειεπηαία εθ ησλ δύν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Herlev, ζην ηκήκα ηεο Παζνινγίαο θαη ζην ηκήκα Απηνκαηηζκνύ ηνπ Σερληθνύ 18

19 Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γαλίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηηάξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη είλαη ίδηα κε απηά ηεο παιαηάο βάζεο, αιιά νη θαηεγνξίεο είλαη ειαθξώο δηαθνξεηηθέο. ηελ λέα βάζε δεδνκέλσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αληιήζεθαλ από ηνλ Martin (2003) ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα Matlab σο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Η βάζε απνηειείηαη από 917 παξαηεξήζεηο ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ ζηηο 7 θαηεγνξίεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.3 Φπζηνινγηθά θύηηαξα Αξηζκόο θπηηάξσλ Με θπζηνινγηθά θύηηαξα Αξηζκόο θπηηάξσλ Δπηθαλεηαθά ιεπηδνεηδή επηζήιηα 74 Διαθξηά ιεπηδνεηδήο κε θεξαηηλώδεο δπζπιαζία 182 Δλδηάκεζα ιεπηδνεηδή επηζήιηα 70 Μεζαία ιεπηδνεηδήο κε θεξαηηλώδεο δπζπιαζία 146 Κπιηλδξηθά επηζήιηα 98 Βαξηά ιεπηδνεηδήο κε θεξαηηλώδε δπζπιαζία 197 Δλδηάκεζν ιεπηδνεηδέο θύηηαξν κε θαξθίλσκα in situ 150 ύλνιν Πίλαθαο 1.3 : Σύπνη θπηηάξσλ επηρξίζκαηνο Παπαληθνιάνπ. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Αιγόξηζκνη Πιεξνθνξηθήο Απηό ην θεθάιαην έρεη ζθνπό λα παξαζέζεη ηνπο πην γλσζηνύο ηξόπνπο ηαμηλόκεζεο ησλ pap smear δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πιεξνθνξηθή. Σα ηειεπηαία 10 ρξόληα πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο 2 ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγώληαο ηαμηλνκεηέο, ηθαλνύο λα δηαρσξίζνπλ ηα θύηηαξα ζε 7 θαηεγνξίεο ή έζησ ζηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπο, ζηηο 2 θαηεγνξίεο, θπζηνινγηθώλ θαη κε θπζηνινγηθώλ θπηηάξσλ. Πξηλ όκσο από απηό, αλαθέξνληαη βαζηθνί ηξόπνη επηινγήο ραξαθηεξηζηηθώλ θαζώο θαη κέηξα ππνινγηζκνύ ησλ ζθαικάησλ.ζηηο παξαγξάθνπο Νεπξσληθά δίθηπα, αζαθήο ινγηθή θαη γελεηηθνί αιγόξηζκνη Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ κεζόδσλ ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην, παξαηείζεληαη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν νη έλλνηεο ησλ λεπξσληθώλ δηθηύσλ θαη ηεο αζαθνύο ινγηθήο θαζώο θαη ε γεληθή ιεηηνπξγία ησλ γελεηηθώλ αιγνξίζκσλ αθνύ ζε απηέο ηηο έλλνηεο βαζίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη αιγόξηζκνη. Σα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα είλαη πξνγξάκκαηα γηα ππνινγηζηέο πνπ πξνζνκνηώλνπλ ηε βηνινγηθή νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθώλ λεπξώλσλ. Βαζηθό ηνπο πιενλέθηεκα είλαη ε εππιαζηόηεηα, όπσο ζπκβαίλεη κε ηα εγθεθαιηθά καο θύηηαξα, έηζη ηα ηερλεηά λεπξσληθά δίθηπα δε ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνύλ αλ αιιάμεη ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ κπνξνύλ λα "καζαίλνπλ" από κόλα ηνπο απηό πνπ πξέπεη λα ππνινγίζνπλ, ράξε ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηαδηαθά δηνξζώλνπλ ηα ιάζε ηνπο θαζώο κεηαβάιιεηαη ε θαηάζηαζε. Πξόθεηηαη δειαδή γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηγξαθήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κέζσ καζεκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ. Οη αιγόξηζκνη ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αζαθνύο ινγηθήο. Με ηνλ όξν απηό ελλνείηαη ε αλαπαξάζηαζε αλαθξηβνύο ή αδηεπθξίληζηεο γλώζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ έλλνηα ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρήο θαη όρη ηνλ απόιπην δηαρσξηζκό αιήζεηαο-ςεύδνπο. Έλα θιαζζηθό (crisp) ζύλνιν Α νξίδεηαη κέζσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζπλάξηεζεο f A (x):x (0,1) (2.1) όπνπ (2.2) 20

21 Έλα αζαθέο ζύλνιν Α νξίδεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο ζπκκεηνρήο (membership function) κ A (x):x (0,1) (2.3) όπνπ (2.4) Σν κ A (x) είλαη έλαο πξαγκαηηθόο αξηζκόο πνπ παξηζηάλεη ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν ην x είλαη ζηνηρείν ηνπ Α θαη νλνκάδεηαη ηηκή ζπκκεηνρήο (membersahip value). ηηο ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ παξνπζηάδνληαη ηξεηο κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο πνπ αλήθνπλ ζε κηα θαηεγνξία αιγνξίζκσλ, ηνπο γελεηηθνύο αιγόξηζκνπο. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ γελεηηθώλ αιγνξίζκσλ είλαη εκπλεπζκέλνο απν ηελ βηνινγία. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο κέζσ γελεηηθήο κεηάιιαμεο, θπζηθήο επηινγήο θαη δηαζηαύξσζεο. Οη ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θσδηθνπνηνύληαη κε ηξόπν ώζηε λα αλαπαξαζηαζνύλ από κηα κεηαβιεηή πνπ πεξηέρεη ζεηξά ραξαθηήξσλ ή δπαδηθώλ ςεθίσλ (0/1). Απηε ε κεηαβιεηή κηκείηαη ην γελεηηθό θώδηθα πνπ ππάξρεη ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Αξρηθά, ν γελεηηθόο αιγόξηζκνο παξάγεη πνιιαπιά αληίγξαθα ηεο κεηαβιεηήο/γελλεηηθνύ θώδηθα, ζπλήζσο κε ηπραίεο ηηκέο, δεκηνπξγώληαο έλαλ πιεζπζκό ιύζεσλ. Κάζε ιύζε (ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο) δνθηκάδεηαη γηα ην πόζν θνληά θέξλεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επηζπκεηή, κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο πνπ δίλεη ην κέηξν ηθαλόηεηαο ηεο ιύζεο θαη ε νπνία νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε ηθαλόηεηαο (.Ι). Οη ιύζεηο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ επηζπκεηή, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, ζύκθσλα κε ην κέηξν πνπ καο δίλεη ε.ι, αλαπαξάγνληαη ζηελ επόκελε γεληά ιύζεσλ θαη ιάκβαλνπλ κηα ηπραία κεηάιιαμε. Δπαλαιακβάλνληαο απηή ηε δηαδηθαζία γηα αξθεηέο γεληέο, νη ηπραίεο κεηαιιάμεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ γνληδίσλ/ιύζεσλ πνπ πιεζηάδνπλ θαιύηεξα ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ζα παξάγνπλ έλα γνλίδην/ιύζε πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο πνπ ηθαλνπνηνύλ όζν θαιύηεξα γίλεηαη ηελ.ι.(en.wikipedia.org) Οη γελεηηθνί αιγόξηζκνη δελ επηιύνπλ ην πξόβιεκα κε αλαιπηηθό/καζεκαηηθό ηξόπν αιιά κε βηνινγηθό. πλεπώο έρνπλ κεγαιύηεξε ελδνγελή επειημία θαη ειεπζεξία λα επηιέγνπλ κηα επηζπκεηή βέιηηζηε ιύζε ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οπζηαζηηθά νη γελεηηθό αιγόξηζκνη 21

22 είλαη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο (heuristics) πνπ πξνζπαζνύλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο αλαζέηνπκε. 2.2 Μεηξήζεηο ζθάικαηνο (error measurements) Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ηαμηλνκεηώλ νξίδνληαη 4 δηαθνξεηηθά κέηξα απόδνζεο: ςεπδώο αξλεηηθό ζθάικα FN (false negative error), ςεπδώο ζεηηθό ζθάικα FP (false positive error), ζπλνιηθό ζθάικα OE (overall error) θαη ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο RMSE (root mean square error). Δθηηκώκελε ηηκή (T) - + Πξαγκαηηθή - TN FP ηηκή (D) + FN TP Πίλαθαο 2.1 : Οξηζκόο ςεπδώο ζεηηθώλ (FP) θαη ςεπδώο αξλεηηθώλ (FN) ζθαικάησλ ηνπο αθόινπζνπο νξηζκνύο, σο ζεηηθό (positive) απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ελλννύκε κε θπζηνινγηθά θύηηαξα, ελώ σο αξλεηηθό (negative) απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ελλννύκε θπζηνινγηθά θύηηαξα. Έηζη νξίδνπκε : (2.5) (2.6) Οη πνζόηεηεο FN θαη FP δείρλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ιαλζαζκέλα ηαμηλνκεζεί σο αξλεηηθά θαη ζεηηθά θύηηαξα αληίζηνηρα. Οη πνζόηεηεο TN θαη TP δείρλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζσζηά. Σν ζθάικα FN είλαη πην θαηαζηξνθηθό από ην ζθάικα FP επεηδή νη αζζελείο κε πξνθαξθηληθέο ελδείμεηο, ιαλζαζκέλα ηαμηλνκνύληαη σο πγηείο. Η εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ζθάικαηνο πεξηγξάθεηαη ζηνλ ηύπν 2.7 σο ν αξηζκόο ησλ ζθαικάησλ ζε ζρέζε κε όια ηα θύηηαξα. 22

23 (2.7) αλ ελαιιαθηηθή ησλ ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο πνπ πεξηγξάθεζαλ, νξίδεηαη ε ξίδα ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνύ ζθάικαηνο (RMSE). (2.8) Σν κέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα RMSE δείρλεη ηε κέζε απόζηαζε αλάκεζα ζην απνηέιεζκα ηνπ κνληέινπ ηαμηλόκεζεο θαη ζηελ πξαγκαηηθή θαηεγνξία πνπ αλήθεη θάζε κία από ηηο N παξαηεξήζεηο. Γηα ην πξόβιεκα ησλ 2 θαηεγνξηώλ, ην κέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα ηζνύηαη κε ηε ξίδα ηνπ ζπλνιηθνύ ζθάικαηνο, δειαδή : 2.3 Δπαλαμηνιόγεζε θ δεηγκάησλ (k fold cross validation) Η δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο ησλ ηαμηλνκεηώλ, απαηηεί ηελ δηαίξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε μερσξηζηά ζεη δεδνκέλσλ εθκάζεζεο (training data) θαη δεδνκέλσλ ειέγρνπ (test data). κσο, ε βέιηηζηε αλαινγία ηνπ αξηζκνύ ησλ δεδνκέλσλ εθκάζεζεο θαη ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ εμαξηάηαη από ηε κέζνδν. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έπαθξν ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γίλεηαη επαλαμηνιόγεζε. Η κέζνδνο απηή πεξηγξάθεηαη από ηνπο Wabba & Wold ζην Bishop (1995). Οιόθιεξν ην ζεη δεδνκέλσλ N παξαηεξήζεσλ ρσξίδεηαη ηπραία ζε θ ππνδείγκαηα. Έπεηηα, ρξεζηκνπνηνύληαη θ -1 δείγκαηα σο δεδνκέλα εθκάζεζεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ην κνληέιν θαη λα εθηηκεζνύλ νη παξάκεηξνί ηνπ. Η απόδνζε ηνπ ηαμηλνκεηή ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ δείγκαηνο πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αξρηθή αλάιπζε. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επαλαιεθζεί θ θνξέο επεηδή ππάξρνπλ θ δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο απνθιεηζκνύ ελόο από ηα θ δείγκαηα. Σν ζπλνιηθό ζθάικα ηνπ ειέγρνπ δίδεηαη από ηε κέζε ηηκή ησλ θ κνληέισλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. 2.4 Δπαλάιεςε ηεο κεζόδνπ επαλαμηνιόγεζεο (cross validation rerunning) ηελ κέζνδν επαλαμηνιόγεζεο θ δεηγκάησλ, ην δείγκα ρσξίδεηαη ζε θ ππνδείγκαηα αιιά ε επηινγή ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζα αλήθνπλ ζε θαζέλα από ηα ππνδείγκαηα είλαη ηπραία. Κη όηαλ ηα δεδνκέλα εθκάζεζεο θαη ειέγρνπ επηιέγνληαη ηπραία θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ κνληέινπ, ε εθηίκεζε ησλ ζθαικάησλ κπνξεί λα δηαθέξεη. Γηα απηό ην ιόγν, ε 23

24 επαλαμηνιόγεζε θ δεηγκάησλ επαλαιακβάλεηαη R θνξέο θαη ππνινγίδεηαη ην κέζν ζθάικα ησλ R απηώλ επαλαιήςεσλ, σο κηα πην αμηόπηζηε εθηίκεζε ζθάικαηνο. 2.5 Πξνζνκνησκέλε αλόπηεζε (simulated annealing) Η πξνζνκνησκέλε αλόπηεζε είλαη κηα ζηνραζηηθή ππνινγηζηηθή ηερληθή ε νπνία αλαπηύρζεθε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο θαη ν ζηόρνο ηεο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε κηαο ζπλάξηεζεο θόζηνπο, ε νπνία θαιείηαη θαη ελέξγεηα. Η βαζηθή ηδέα ηεο πξνζνκνησκέλεο αλόπηεζεο πξνήιζε από ηε ζεξκνδπλακηθή, όπνπ ε θαηάζηαζε ρακειήο ελέξγεηαο ελόο κεηάιινπ παξάγεηαη ηήθνληάο ην θαη ζηε ζπλέρεηα κεηώλνληαο ηε ζεξκνθξαζία. Αλ ην κέηαιιν ςπρζεί επαξθώο αξγά, ηα άηνκά ηνπ ζρεκαηίδνπλ έλαλ θαζαξό θξύζηαιιν, πνπ απνηειεί ηε δνκή κε ηε ρακειόηεξε ελεξγεηαθή ζηάζκε, πνπ γηα έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο αληηζηνηρεί ζηε βέιηηζηε ιύζε. Αληίζεηα, αλ ην κέηαιιν ςπρζεί γξήγνξα, θηάλεη ζε κηα θαηάζηαζε κε κεγαιύηεξε ελέξγεηα από ηελ ειάρηζηε, θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ππν-βέιηηζηε ιύζε ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο Σν πην θξίζηκν θνκκάηη ηεο πξνζνκνησκέλεο αλόπηεζεο είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη πόζν γξήγνξα ζα πέζεη ε «ζεξκνθξαζία» από ςειέο ζε ρακειέο ηηκέο. Απηό ζπλήζσο ρξεηάδεηαη αξθεηό πεηξακαηηζκό θαζόηη εμαξηάηαη από ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ζεκαζία κάιηζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνηείηαη θαη από ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη αλ ε ζεξκνθξαζία Σ κεηώλεηαη επαξθώο αξγά, ν αιγόξηζκνο ζα βξεη ην νιηθό βέιηηζην κε πηζαλόηεηα πνπ ζπγθιίλεη ζην 1 (A.W. Johnsona, S.H. Jacobson). Σν πξόβιεκα όκσο είλαη όηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί ρξόλνο κεγαιύηεξνο αθόκα θη από απηόλ πνπ ζα ρξεηαδόηαλ έλαο εμαληιεηηθόο αιγόξηζκνο. Δπνκέλσο, αλ θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα πξαθηηθό ην λα πεξηκέλνπκε ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο ιύζεο, νη ζρεδόλ-βέιηηζηεο ιύζεηο πνπ δίλεη ν αιγόξηζκνο αξθεηά γξήγνξα είλαη ζπλήζσο ηθαλνπνηεηηθέο, ελώ παξάιιεια ε απνδεδεηγκέλε ζύγθιηζε απνηειεί έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζνκνησκέλεο αλόπηεζεο ζε ζρέζε κε άιινπο αιγόξηζκνπο. (Παλαγηώηεο Γεσξγαιιήο 2006) Έλαο ηξόπνο επηινγήο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ πξνζνκνησκέλεο αλόπηεζεο (Jang J.S.R. 1997).Ο αιγόξηζκνο μεθηλά κε κηα ηπραία ηηκή x 1. Όζηεξα δεκηνπξγεί κηα κηθξή κεηαηόπηζε ζην x 1, ηελ Γx 1 ηελ νπνία θαη πξνζζέηεη ζην αξρηθό ζεκείν. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα λέν ζεκείν x new = x 1 + Γx 1. Σν λέν απηό ζεκείν απνζεθεύεηαη καδί κε κηα πηζαλόηεηα ππνινγηζκέλε από ηελ ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο πηζαλόηεηαο Boltzmann ( όπνπ Δ ε ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, Σ ε «ζεξκνθξαζία» θαη k ε ζηαζεξά Boltzmann). Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο κέρξη λα βξεζεί ε βέιηηζηε ιύζε. ηηο κεζόδνπο πνπ αθνινπζνύλ ζε απηήλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηείηαη κία 24

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλσση παλινδρόμησης

Ανάλσση παλινδρόμησης ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ανάλσση παλινδρόμησης Πειραιάς Το ζηαηιζηικό γραμμικό μονηέλο 6/3/ Μ. Κούηρας - Ανάλσζη Παλινδρόμηζης Tο ζηαηιζηικό γραμμικό μονηέλο κεηπραίνο παξάγνληαο ηπραίνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 133. Ύλη: Σσναρηήζεις-Σηαηιζηική Θέμα 1

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 133. Ύλη: Σσναρηήζεις-Σηαηιζηική Θέμα 1 ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Σσναρηήζεις-Σηαηιζηική Γεν. Παιδείας 9-1-1 Θέμα 1 Α. Αο ππνζέζνπκε όηη x 1,x,...,x k είλαη νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο x πνπ αθνξά ηα άηνκα ελόο δείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΝΔΤΡΩΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ» ΠΑ. 7 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012

ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΝΔΤΡΩΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ» ΠΑ. 7 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Γίλνληαη ηα εμήο πξόηππα: [ ] [ ] [ ] [ ] Άζκηζη 1 η (3 μονάδες) Υξεζηκνπνηώληαο ην θξηηήξην ηεο νκνηόηεηαο λα απνξξηθζεί έλα ραξαθηεξηζηηθό κε βάζε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. (γξάςηε πνην ραξαθηεξηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ

Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Διαςτήματα εμπιςτοςφνησ για την ευθεία παλινδρόμηςησ Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηεο παιηλδξόκεζεο είλαη ε πξόβιεςε ηεο αλακελόκελεο ηηκήο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Υ γηα δεδνκέλε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα