Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε Γενικό αιματολογικό Check Up Μελεάγρου 7 & Μαρίασ Κάλλασ τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΡΤΠΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ τιμζσ του Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. 30 Check Up με: Γενικι αίματοσ - Κφπρου 21 (2οσ όροφοσ) τθλ: Σάκχαρο - Ουρία - Ουρικό οξφ - Κρεατινίνθ - HDL - LDL - SGOT - SGPT - Λιπίδια ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΨΤΧΙΚΟΤ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Αδριανείου 26 & Α. Βεάκθ, Ν. Ψυχικό τθλ: BABYMED Ι.Α.Ε. ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 20% - 50% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Κορωπίου 2 & Φωκίδοσ, Γουδι 40 τθλ: ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Μ. Γερουλάνου, Αμπελόκθποι 15 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ Αμπελόκθποι, Κθφιςίασ 132 & Ραπαδά τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ρεριοχι Χίλτον, Μιχαλακοποφλου 2-6 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP: Κζντρο Ακθνϊν, Στουρνάρθ 29 τθλ: ) 27 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Τριγλυκερίδια ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Κθφιςιά, Κθφιςίασ 227 (κτιριο 2) τθλ: SGOT - SGPT - Γενικι οφρων Άλιμοσ, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 578 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - LDL - HDL Αγία Ραραςκευι, Μεςογείων 384 τθλ: Τριγλυκερίδια οροφ - SGOT - SGPT - γ-gt - Α/Α κϊρακοσ - Γενικι οφρων Κορυδαλλόσ, Γρθγ. Λαμπράκθ 106 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Καλλικζα, Ελ. Βενιηζλου τθλ: λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Νζα Ιωνία, Mελίνασ Μερκοφρθ 34 τθλ: Α/Α/ κϊρακοσ - Θλεκτροκαρδιογράφθμα Ρεριςτζρι, Ραναγι Τςαλδάρθ τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χο- Χαλάνδρι, Λεωφ. Ρεντζλθσ 44 & Θρακλζουσ 2 τθλ: 210 λθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Ρατιςια, Ρατθςίων 125 τθλ: TEST PAP - Θλεκτροκαρδιογράφθμα Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμζνθσ 187 τθλ: Αιγάλεω, Λεωφ. Ακθνϊν 429Α τθλ: ) 6 : Γενικι αίματοσ - Γενικι οφρων Υμθτοφ 7 & Ρεντζλθσ τθλ: Στουρνάρθ 29 τθλ: Ραλινθ, Κριτθσ & Σαλαμίνασ 87 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ MICRO CHECK Βείκου 15-17, Γαλάτςι τθλ: CHECK UP με 25 : Σάκχαρο - Χολθςτερίνθ - Τιγλυκερίδια - Ουρικό οξφ - Ουρία - Καλι & κακι

2 Σελίδα 2 από 8 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ MICRO CHECK χολθςτερίνθ - Σίδθροσ - SGOT - SGPT - γ-gt - Γενικι αίματοσ-οφρων - Τ.Κ.Ε. Τόμπρα 5, Αγία Ραραςκευι τθλ: ΙΑΣΡΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΟΜΙΛΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% ςτα ζξοδα νοςθλείασ πλθν φαρμάκων - υλικϊν -αμοιβϊν ιατρϊν Ι.Κ. Ακθνϊν Διςτόμου 5-7 Μαροφςι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ι.Κ. Ραλαιοφ Φαλιρου Άρεωσ 36 Ρ. Φάλθρο τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτισ επιςκζψεισ ςτα τακτικά ψεξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβοφ ΑΘΗΝΑ - ΑΣΣΙΚΗ Ι.Κ. Ψυχικοφ Άντερςεν 1 Ψυχικό τθλ: ανά επίςκεψθ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ των κλινικϊν ειδικοτιτων Ρακολόγου, Ι.Κ. Ρεριςτερίου Εκν. Μακαρίου 60 Ρεριςτζρι τθλ: 210 Καρδιολόγου, Ορκοπεδικοφ, Χειρουργοφ και Ραιδιάτρου Ι.Κ. Δάφνθσ Κλειοφσ 8-10 Δάφνθ τθλ: ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ Α.Ε. Λεωφ. Βάρθσ - Κορωπίου Βάρθ τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ανκεμίου 9 & Αυτοκρ. Θεοδωρασ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ δθμοςίου ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΡΕΝΑ ΣΕΡΓΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Βενιηζλου 40 τθλ: ΑΜΤΝΣΑΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΛΛΙΑΡΟΤ ΜΑΡΘΑ 28ου Συντάγματοσ πεηικοφ 11 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΑΣΑΛΑΝΣΗ Αραντοσ Λοκρου 27 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΙΑΣΡΙΚΗ ΛΟΚΡΙΔΟ Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 1ο χλμ Αταλάντθσ-Σκάλασ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΠΠΟ ΛΕΩΝΙΔΑ 15 θ κακε επίςκεψθ για φυςικοκεραπεία Οδ. Ανδροφτςου 13 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΛΓΚΟΤΝΙΔΗ Βενιηζλου 32 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΤ ΟΦΙΑ Βενιηζλου 26 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΒΕΡΟΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ" Μ. Καρακωςτι 22 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 25 Ψθφιακι Α/Α - 25 Υ/Θ πρϊτο όργανο 5 κάκε επόμενο - 80 Ψθφ. Μαςτογραφία & ECHD ΚΟΓΚΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 7% ςτισ εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου Μικροβιολογικό εργαςτήριο ΕΚΠΣΩΗ 30% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου Μ. Αλεξάνδρου 23 τθλ:

3 Σελίδα 3 από 8 ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα νοςθλείασ επί του ιδιωτικοφ καταλόγου ΒΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ "ΕΛΠΙ" 50 Check Up : Γενικι αίματοσ - Τ.Κ.Ε - Γενικι οφρων - Ουρία - Σάκχαρο - Κρεατινίνθ - Ουρικό Άνκιμου Γαηι 118 τθλ: οξφ - Χολθςτερίνθ - Τριγλυκερίδια - HDL - LDL - SGOT - SGPT 40 εξζταςθ P.S.A Τζςτ κοπϊςεωσ - 60 Triplex - 40 Holter πιζςεωσ ι ρυκμοφ ΓΙΑΝΝΙΣΑ ΑΚΛΗΠΙΟ MEDICA ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Σταδίου 13 Γιαννιτςά τθλ: ΓΡΕΒΕΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΟΦΟΚΛΗ Ευαγγελιςτρίασ 4 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟΓΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ Λ. Λαμπριανίδθ 14 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΡΑΜΑ Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ρροφςςθσ 26 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 43% επί των τιμών Ιδιωτικοφ καταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Α. ΚΟΤΣΚΟΤ - Κ. ΠΑΣΚΑ Ο.Ε. 20 για υπερθχογράφθμα ενόσ οργάνου + 5 το κάκε επόμενο ΔΡΑΜΑ Ακτινολογικό εργαςτήριο 50 triplex - 30 ψθφιακι μαςτογραφία - 30 υπερθχογράφθμα μαςτϊν Κ. Ραλαιολογοφ 22, τθλ: για ακτινογραφία θ πρϊτθ λιψθ + 5 για κάκε επόμενθ ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ειδικόσ Ακτινολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 25% επί των τιμών Ιδιωτικοφ καταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Αγαμζμνωνοσ 39 τθλ: triplex αγγειων - 30 ψθφιακι μαςτογραφία + υπζρθχο & άλλεσ υπθρεςίεσ ςε προςιτζσ τιμζσ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ που διακζτει θ κλινικι ωμανοφ 14 Ζδεςςα τθλ: ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΕΔΕΑ ΑΚΛΗΠΙΟ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΕΔΕΑ Φιλικισ Εταιρίασ 14 Ζδεςςα τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΕΠΑΝΑ ΟΦΙΑ ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Ταβουλαρθ 38 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 7% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ. ΖΑΚΤΝΘΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Α' ΔΙΑΓΝΩΗ ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. Τεμπονζρα 8 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤΚΑΛΑ Π. Γλάδςτωνοσ 2 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ εξζταςθ Γενικισ Οφρων και Ταχφτθτασ κακίηθςθσ ερυκρϊν. ΕΚΠΣΩΗ 25% ςε όλεσ τισ διαγνωςτικζσ και μικροβιολογικζσ εξετάςεισ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ Κφπρου 24 (Εμπορικό Κζντρο) τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Αιματολογικών εξετάςεων ςε τιμζσ από 25 ζωσ 40 ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΤΓΕΙΑ" ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΧΡΙΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ Εγνατίασ 4 Λαδοχϊρι τθλ: : Υ/Θ 1 όργανο - 35 : 2 όργανα - 40 : 3-4 όργανα - 50 : 5-6 όργανα - 60 : 7-8 όργανα 70 : Triplex φλεβϊν, καροτίδων - 60 : Triplej λοιπϊν - 60 : CT : MRI : Dental ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ρλατεία Ελευκερίασ 45 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 CRETA INTERCLINIC Μίνωοσ 63 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ

4 Σελίδα 4 από 8 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA Μαρίασ Κάλλασ 11 τθλ: ΚΤΑΝΟΤ ΣΑΤΡΟ EUROMEDICA Βιηφθσ και Βφηαντοσ 1 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό & Ραιδίατρο) - 25 ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ (Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Χειρουργό & Ραιδίατρο) - 25 ανά επίςκεψθ ςτισ υπόλοιπεσ ειδικότθτεσ ιατρϊν με ραντεβοφ ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Βας. Γεωργίου 6 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΚΛΙΝΙΚΗ "ΘΕΡΜΗ" 14ο Χμ. Ε.Ο. Θεςςαλονίκθσ - Μουδανίων ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν ιδιωτϊν ςε όλεσ τισ Διαγνωςτικζσ και Μικροβιολ/κεσ εξετάςεισ τθλεφωνικό κζντρο: ΕΚΠΣΩΗ 30% επί των τιμϊν ιδιωτϊν ςτα ζξοδα Νοςθλείασ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP: 1) 27 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Τριγλυκερίδια Καλαμαριά, Εκνικισ Αντιςτάςεωσ τθλ: SGOT - SGPT - Γενικι οφρων ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ξθροκρινθ, Γρ. Κολωνιάρθ 55 τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Ουρία αίματοσ - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - LDL - HDL Ρεριοχι Ιπποκράτειου, Κλεάνκουσ 8-10 τθλ: Τριγλυκερίδια οροφ - SGOT - SGPT - γ-gt - Α/Α κϊρακοσ - Γενικι οφρων Εφοςμοσ, Καραολι 150 & Δθμθτρίου τθλ: ) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Νεάπολθ, Ανδρζα παπανδρζου 246 τθλ: Χολθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - Ρεραία, Λεωφ. Θεςςαλονίκθσ 2 τθλ: Α/Α/ κϊρακοσ - Θλεκτροκαρδιογράφθμα 4) 60 : Γενικι αίματοσ - Ταχφτθτα κακίηθςθσ ερυκρϊν - Ουρία αίματοσ - Γλυκόηθ αίματοσ - Χολθςτερίνθ οροφ - Τριγλυκερίδια οροφ - Ορολογικόσ ζλεγχοσ θπατίταδασ Β - Γενικι οφρων - TEST PAP - Θλεκτροκαρδιογράφθμα 5) 6 : Γενικι αίματοσ - Γενικι οφρων ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Μθτροπόλεωσ 86 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ερμοφ 53 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP για όλεσ τισ θλικίεσ, για άνδρεσ και γυναίκεσ Βαςιλίςθσ Πλγασ 154 τθλ: Check UP με: Γενικι Αίματοσ, Γενικι Οφρων, Ουρία, Κρεατινίνθ, Σάκχαρο, Χολθςτερίνθ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΛΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ουρικό Οξφ, SGOT, SGPT. Αμοργοφ 6-8 Τοφμπα τθλζφωνο: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών του δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 15% επί των τιμϊν δθμοςίου ςτισ: Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνθ, SGOT,SGPT, γgt, ALP, LDH, CPK, χολερυκρίνθ, Λζυκωμα, Fe, Ca, My, P, Χολθςτερίνθ, CRP, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, ASTO, Αμυλάςθ.

5 Σελίδα 5 από 8 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Μ. Αλεξάνδρου 108 Εφοςμοσ τθλ: ςε όλεσ τισ εξετάςεισ που διενεργεί το εργαςτιριο ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΘΕΡΜΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΝΙΟΒΗ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτισ Διαγνωςτικζσ εξετάςεισ επί των τιμϊν του Δθμοςίου τιμοκαταλόγου Πυρηνική Ιατρόσ ΕΚΠΣΩΗ 50% επί του ιδιωτικοφ τομοκαταλόγου ςε όςεσ δεν προβλζπονται από το Δθμόςιο Αγίου Γεωργίου 3 τθλ: Ειδικά Πακζτα εξετάςεων με Τπερήχουσ από ΘΗΒΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΔΙΩΣΗ ΛΟΤΚΑ Ρινδάρου 66 τθλ: ςε όλεσ τισ εξετάςεισ που διενεργεί το εργαςτιριο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΑΝΗ ΧΡΗΣΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28θσ Οκτωβρίου 25 τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up ςε τιμζσ από 30 ζωσ 40 ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΒΑΛΑ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 4 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΚΑΒΑΛΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΟΤΜΕΛΙΩΣΟΤ ΑΘΗΝΑ Βενιηελου 39 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% ςε όλεσ τισ διαγνωςτικζσ και μικροβιολογικζσ εξετάςεισ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΜΕΗΝΙΑ πλθν των ακτινολογικϊν ΚΑΛΑΜΑΣΑ Αρτζμιδοσ 117 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 15 θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ ςτο φυςιοκεραπευτιριο ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΑ Φυςικοθεραπευτήσ Λεωφόροσ Νίκθσ 24 τθλ: θ ςυνεδρία φυςικοκεραπείασ κατ' οίκον ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΕ ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτα Κλειςτά Ενοποιθμζνα Νοςιλεια (ΚΕΝ) όπωσ αυτά ιςχφουν κάκε φορά. Μυρμιδόνων 6 τθλ: ΚΑΡΔΙΣΑ ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΟΛΤΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ EUROMEDICA ΕΚΠΣΩΗ 5% ςτισ εξετάςεισ επί των τιμϊν του Δθμοςίου Θετταλϊν - Υψθλάντου - Λεωφ. Δθμοκρατίασ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκατάλογο του Δθμοςίου ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΗΛΙΣΗ ΕΛΕΝΗ Σταμοφλθ 3 τθλ: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΣΟΡΑ" ΔΩΡΕΑΝ ιατρικζσ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ ΚΕΡΚΤΡΑ Εκνικι Ραλαιοκαςτρίτςασ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτα ζξοδα νοςθλείασ και ςτισ εξετάςεισ επί ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΙΑΙ" ΓΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Σουθδίασ & Θεμιςτοκλζουσ Αργοςτόλι τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκατάλογο του Δθμοςίου ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΤΛΙΔΗ ΛΟΤΚΑ ΚΙΛΚΙ Σπάρτθσ 1 τθλ:

6 Σελίδα 6 από 8 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ EUROMEDICA ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ που διακζτει θ κλινικι Μαργαρίτθ Διμτςα 4 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΟΖΑΝΗ Μ. Διμτςα 21 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΑΞΟΝΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΟΖΑΝΗ Μοναςτθρίου 40 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΣΗΡΙΟ ΚΑΡΑΠΟΤΛΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΔΩΡΕΑΝ μία (1) ετθςίωσ εξζταςθ Γενικισ Αίματοσ και Οφρων ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σοφ. Κομνθνοφ 2 τθλ: ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ MEDICENTER ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟ Γ. Ραπανδρζου 42 τθλ: ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΙΘΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Ιςκμόσ Κορίνκου τθλ: ΙΑΗ 20% ΕΚΠΣΩΗ επί των τιμϊν δθμοςίου Τιμοκαταλόγου, 18 check-up, 10% ΕΚΠΣΩΗ ςε ιατρικζσ εξετάςεισ ΛΑΜΙΑ Λ.Καλυβιων 16 τθλ: % ΕΚΠΣΩΗ επι των τιμϊν Ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου, 36 Καρδιολογικι εξζταςθ, ΘΚΓ, triplex 40 TSH, FT3, FT4, ANTI-TG, ANTI-TPO, TSI, 35 CHECK-UP (PSA,ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ,ΓΕΝ. ΟΥΩΝ, κ.α.) EUROMEDICA ΘΕΟΣΟΚΟ Α.Ε. ΕΚΠΣΩΗ 10% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΛΑΡΙΑ Ραπακυριαηι 7 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 10% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ EUROMEDICA ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΛΑΡΙΑ Γεωργιάδου 21 τθλ: ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΗ ΛΕΤΚΑΔΑ Ακτινογραφία κϊρακοσ (F) & (FP) 15 /25, Ακτινογραφία κοιλιάσ 15, Σπ. Σκλαβενίτθ & Καραβελα 6 20 ακτινογραφία Λεκάνθσ-Ιςχφοσ,γονάτων, ΑΜΣΣ(F-P), ΘΜΣΣ(F-P), ΟΜΣΣ(F-P) τθλ: TRIPLEX αγγείων, 40 Μαςτογραφία, 40 DEXO, 20 ECHO κυροειδοφσ, ΛΕΤΚΑΔΑ 50 ECHO κατω κοιλιασ, 30 ECHO άνω κοιλιασ, 30 ECHO(νεφρϊν,κφςτεωσ,προςτάτθ) ΠΙΖΑΝΣΙ-ΓΑΖΗ ΣΕΡΕΖΑ Μικροβιολόγοσ Βαλαωρίτου 12 τθλ: ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΚΛΗΠΙΟ Καβζτςου & Ξενοφϊντοσ τθλ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MEDISCAN ΝΑΞΟΤ Σιμζσ Δημοςίου ςε όλεσ τισ Διαγνωςτικζσ Εξετάςεισ Επαρχ. Οδόσ Νάξου - Γαλανάδου (κζςθ Ρλάτανοσ) ΕΚΠΣΩΗ 10% επί των τιμϊν Δθμοςίουςτισ μαγνθτικζσ τομογραφίεσ ΝΑΞΟ τθλζφωνα: θ απλι ακτινογραφία - 15 θ διπλι (profile - enface) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Χϊρα Νάξου τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% επί των τιμϊν του δθμοςίου τιμοκαταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΝΑΟΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΗΜΑΘΙΑ Β' Ράροδοσ Ηαφειράκθ 5 τθλ:

7 Σελίδα 7 από : Μαγνθτικι τομογραφία με φάρμακο : Μαγνθτικι τομογραφία χωρίσ φάρμακο ΔΙΑΓΝΩΙ ΔΙΚΣΤΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 25 : U/S άνω κοιλίασ - 25 : U/S κάτω κοιλίασ - 20 : U/S κυρεοειδοφσ - 25 : U/S μαςτϊν ΝΕΑ ΜΟΤΔΑΝΙΑ Διαγνωςτικό και Ακτινολογικό Εργαςτήριο 50 : Ζγχρωμο Triplex αγγείων - 25 : Μζτρθςθ Οςτικισ Ρυκνότθτασ - 30 : Ψθφ. μαςτογραφία ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1ο Χμ. Νζων Μουδανιϊν - Ραραλίασ Διονυςίου 15 : θ πρϊτθ λιψθ ψθφιακισ ακτινογραφίασ - 5 θ κάκε επόμενθ λιψθ τθλζφωνο: : Ρανοραμικι δοντιϊν - 25 : Κεφαλομετρικι δοντιϊν 70 : Μαςτογραφία + U/S Μαςτϊν + Οςτικι Ρυκνότθτα - 30 : Ρανοραμικι + Κεφαλομετρικι 50 : Μαςτογραφία + U/S Μαςτοφ - 50 : Μαςτογραφία + Οςτικι Ρυκνότθτα ΝΕΜΕΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ MEDICENTER ΝΕΜΕΑ Ε. Ραπακωνςταντίνου & Ανϊνυμθσ Δθμ. Οδοφ τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ "ΕΞΕΣΑΗ" ΞΑΝΘΗ 50 Ceck Up με Γεν. αίματ/οφρων - Αιματοκρίτθ - Αιμοςφαιρίνθ - Αιμοπετάλια - Τ.Κ.Ε.- Σάκχαρο Θερμοπυλϊν 1 τθλ: Ουρία - Κρεατινίνθ - Ουρικό οξφ - Χολθςτερίνθ - HDL-LDL-SGOT-SGPT-γGT - Αλκ. Φωςφατάςθ ΞΑΝΘΗ ΕΚΠΣΩΗ 25% επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΑΚΛΗΠΙΟ" Ρλάτωνοσ 18 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκατάλογο του Δθμοςίου β ΔΙΑΓΝΩΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Ι.Α.Ε. Αγ. Ανδρζα 104 τθλ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "ΠΑΣΡΙΑΡΧΕΑ" ΠΑΣΡΑ Φιλοποιμζνοσ 24 τθλ: ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ςε όςεσ εξετάςεισ δεν προβλζπονται ςτον Δθμόςιο τιμοκατάλογο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Βιοπαθολόγοσ-Μικροβιολόγοσ Ερμοφ 53 & Μαιηωνοσ τθλ: ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΣΩΕΙ ςε όςεσ εξετάςεισ δεν προβλζπονται ςτον Δθμόςιο τιμοκατάλογο 4 Γενικι Αίματοσ και Γενικι Οφρων ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ επί του ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου Θρϊων Ρολυτεχνείου τθλ: ΕΚΠΣΩΣΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ CHECK UP ΕΤΡΩΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Ακτι Μουτςοποφλου 58 τθλ: ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 Ακτι Μουτςοποφλου 60 τθλ: ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ Α.Ε. ΔΩΡΕΑΝ εξετάςεισ από Ρακολόγο, Καρδιολόγο, Ορκοπεδικό και Χειρουργό Ακτι Κουντουριϊτου 7Α τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 35% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΚΠΣΩΗ 20% ςτα ζξοδα Νοςθλείασ Φιλελλινων 34 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 30% ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΟΜΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Ρ. Τςαλδάρθ 5 & Ράρλα τθλ: ΠΤΡΓΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑ'ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ Μανωλοποφλου & Κοκκίνου τθλ: ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 5 θ ςυνταγογράφθςθ, 10 θ ςυνταγογράφθςθ, Μανωλοποφλου & Γρθγορίου Ε' κλινικι εξζταςθ & κακετθριαςμόσ ουροδόχου κφςτεωσ τθλ: βιοψία προςτάτθ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ ΚΟΛΟΒΟΤ-ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 30 u/s άνω κοιλίασ, 20 u/s κάτω κοιλίασ, 30 u/s νοκ, 25 u/s κυροειδοφσ, Μανωλοποφλου & Γρθγορίου Ε' 30 u/s μαςτοφ, 50 triplex αρτθριϊν, 50 triplex φλεβϊν, 50 triplex καρωτίδων τθλ: % ΕΚΠΣΩΗ ςτισ λοιπζσ εξετάςεισ

8 Σελίδα 8 από 8 ΔΙΑΓΝΩΙ ΙΑΕ - ΔΙΑΓΝΩΙ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΡΕΘΤΜΝΟ Ιδιωτικό Πολυιατρείο Δρουλίςκου 12 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 20% επί των τιμϊν του εκάςτοτε ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΘΕΜΕΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΡΟΔΟ Ιωάννου Μεταξά 3 (Διαγνωςτικό Κζντρο ΚΙΤΩ) ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 40% ςτισ εξετάςεισ που δεν προβλζπονται ςτον δθμόςιο τιμοκατάλογο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑΝΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ Φιλϊτα 1 τθλ: ΕΡΡΕ ΓΙΑΛΟΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Βιοπαθόλογοσ - Μικροβιολόγοσ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 1) Θράκλεια τθλ: ) Νζα Ηίχνθ τθλ: ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΑΡΣΗ ΠΑΡΣΗ Γκορτςολόγου 80 τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΙΑΗ 20% ΕΚΠΣΩΗ επί των τιμϊν δθμοςίου Τιμοκαταλόγου, 18 check-up, 10% ΕΚΠΣΩΗ ςε ιατρικζσ εξετάςεισ ΣΤΛΙΔΑ Φαλαρων 18 30% ΕΚΠΣΩΗ επι των τιμϊν Ιδιωτικοφ τιμοκαταλόγου, 36 Καρδιολογικι εξζταςθ, ΘΚΓ, triplex 40 TSH, FT3, FT4, ANTI-TG, ANTI-TPO, TSI, 35 CHECK-UP (PSA,ΓΕΝ.ΑΙΜΑΤΟΣ,ΓΕΝ. ΟΥΩΝ, κ.α.) ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ EUROMEDICA ΓΑΛΗΝΟ ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτισ εξετάςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτον τιμοκαταλογο του Δθμοςίου ΣΡΙΚΑΛΑ Βφρωνοσ 49 τθλ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΤΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Αθ. Διάκου 28 (όπιςθεν ΟΣΕ) τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμϊν του Δθμοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΛΑΚΙΩΣΗ ΦΩΣΕΙΝΗ ΕΚΠΣΩΗ 7% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ 28θσ Οκτωβρίου 1 τθλ: ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ρ. Τςάμθ 2 τθλ: ΕΚΠΣΩΗ 5% επί των τιμών Δημοςίου ςε όλεσ τισ εξετάςεισ πλθν τθσ VitD3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΗΛΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΙΜΕ ΔΗΜΟΙΟΤ ςε όλεσ τισ μικροβιολογικζσ εξετάςεισ ΧΑΛΚΙΔΑ Φίλωνοσ 13 τθλ: ,40 : Γενικι Αίματοσ & Οφρων με Αιμοπετάλια ΙΑΣΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Ι. Χατηθδάκθ 5, Ρλατ. Δικαςτθρίων τθλ: ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΣΑ Check Up από 24 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΓΤΡΟΥΔΗ Α.Ε. "ΕΛΕΤΘΩ" Γ. Βεργίτθ 49 τθλ: ΔΩΡΕΑΝ επιςκζψεισ ςτουσ εφθμερεφοντεσ ιατροφσ που διακζτει θ κλινικι ΧΙΟ ΕΚΠΣΩΗ 25% ςτισ διαγνωςτ. & μικροβιολ. Εξετάςεισ - ΕΚΠΣΩΗ 15% ςτα ζξοδα νοςθλείασ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΤ Αεροπόρου οδοκανάκθ 38, Φάρκαινα τθλ: που είναι τιμολογθμζνεσ από το Δθμόςιο ΕΚΠΣΩΗ 40% επί των τιμϊν του Ιδιωτικοφ καταλόγου ςτισ υπόλοιπεσ εξετάςεισ

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

mpdclub Λεωφ. Συγγρού 106, Αθήνα, Τηλ: 213 025 0067-71, 801 8000 000 (24ωρο), 2130 7775 77 (24ωρο) www.mekarta.gr

mpdclub Λεωφ. Συγγρού 106, Αθήνα, Τηλ: 213 025 0067-71, 801 8000 000 (24ωρο), 2130 7775 77 (24ωρο) www.mekarta.gr ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Περιεχόμενα Διαγνωστικά κέντρα 1. ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Λάρισα 2. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΔ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι. Α. Ε. Αλεξανδρούπολη - Εβρου 3. ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Κένρο - Αθήνα 4. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Τηλ. : 210 4520604, 210 4520632, Fax : 210 4520662 Κρατικό τιμολόγιο για τις μικροβιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για Όλους. Προνόμια υγείας. Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας. την ασφάλιση στην υγεία

Υγεία για Όλους. Προνόμια υγείας. Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας. την ασφάλιση στην υγεία Υγεία για Όλους Προνόμια υγείας Φροντίζουμε εσάς και την οικογένειά σας την ασφάλιση στην υγεία Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο προνομίων υγείας Ως ασφαλισμένος της ΑΧΑ στον κλάδο υγείας, αποκτάτε αυτομάτως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Όμιλος Εταιρειών Υγείας Λ. Κηφισίας 132 &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ X + 7 PRESS POST PRESS POST Tαχ. Γραφείο KEMΠΑ Αριθμός άδειας 3275 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

*Αποκτήστε την «Προνόμιο με κάρτα» από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Τι πρέπει να γνωρίζω

*Αποκτήστε την «Προνόμιο με κάρτα» από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Τι πρέπει να γνωρίζω 1 Τι πρέπει να γνωρίζω H «Προνόμιο με κάρτα» είναι η μοναδική εκπτωτική κάρτα που σας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ παροχές και εκπτώσεις παντού!!! Προνόμια στην Υγεία και σε 19 ακόμα κατηγορίες για τις καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 -ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31/8/2012 ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ARTEMIS CARD Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Λ. Κηφισίας 132 & 210-6966000 1) 25% Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ( ΠΛΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ <<MEDICA>> ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ SUISSE COSMOS ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Δωρεάν επισκέψεις σε καρδιολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Δωρεάν επισκέψεις σε παθολόγο κατόπιν ραντεβού. (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

T.A.Π.Ε.Π.Α. Site: www.tapepa.gr

T.A.Π.Ε.Π.Α. Site: www.tapepa.gr T.A.Π.Ε.Π.Α. 1 ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 82 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-32 ΤΗΛ. 210-41-73-050 Site: www.tapepa.gr ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Οι

Διαβάστε περισσότερα

18:30. 210 6104639, 6932 722 222. Muenster. 210 8031374, 6936 752 666, m_nikolopoulou@hotmai l.com 210 9336319, ΣΤΟ 6972 036 238

18:30. 210 6104639, 6932 722 222. Muenster. 210 8031374, 6936 752 666, m_nikolopoulou@hotmai l.com 210 9336319, ΣΤΟ 6972 036 238 ΥΓΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Υπηρεσία ιεύθυνση Τηλ / Email "ΕΞΕΛΙΞΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ" Παγώνα Παπαδογιάννη Μαραγκάκης Μάριος - Νικόλαος Μαρία Νικολοπούλου - Μπουρσινού ENDOCRINE AND NUTRITION CENTER Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΜΗ BONUS CARD

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΜΗ BONUS CARD ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΚΜΗ BONUS CARD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Γυμναστήρια ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ LADY S FITNESS CLUB Ροδόπης 15 Γυμναστήρια ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ SPORTS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας

www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας Επείγον Περιστατικό Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικού προβλήματος υγείας, όπου και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, καλέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 30100 2641020538 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΥΡΩ ΙΑΓΝΩΣΗ Ι. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ & Μ ΚΑΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στουρνάρα 55 10432 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφόρος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα