Η μελέηη ηης Βσζανηινής Ιζηορίας ζηην Ελλάδα καηά ηο πρώηο ήμιζσ ηοσ 20ού αιώνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μελέηη ηης Βσζανηινής Ιζηορίας ζηην Ελλάδα καηά ηο πρώηο ήμιζσ ηοσ 20ού αιώνα"

Transcript

1 Σόληα Κηνπζνπνύινπ Καζεγήηξηα / Παλεπηζηήκην Κξήηεο Η μελέηη ηης Βσζανηινής Ιζηορίας ζηην Ελλάδα καηά ηο πρώηο ήμιζσ ηοσ 20ού αιώνα To 1909 ε Πελειόπε Γέιηα εμέδσζε ην κπζηζηόξεκα Για ηην παηρίδα, ηνπ νπνίνπ ε πινθή εθηπιηζζόηαλ ηνλ 10 ν αηώλα. ε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ K. Παιακά, ν νπνίνο ηελ ίδηα εθείλε ρξνληά είρε εθδώζεη Tη θλογέρα ηοσ Βαζιλιά δηθαηνινγνύζε ηελ επηινγή ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη σο θόλην ηε βπδαληηλή επνρή, ιέγνληαο: «θάκλσ ηα δπλαηά κνπ λα πώ ηνπ Διιελόπαηδνπ κεξηθά ηζηνξηθά γεγνλόηα πνπ δελ κπνξεί λα κάζεη από αιινύ». Ζ Γέιηα δελ είρε ηειείσο άδηθν, όηαλ εληόπηδε θελά ζηε γλώζε ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο. Σελ επνρή θαηά ηελ νπνία ζρεδίαδε ην κπζηζηόξεκά ηεο, ε βπδαληηλή πεξίνδνο είρε εληαρζεί επηζήκσο ζηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή από ηελ άπνςε απηή ε απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα θηηάμεη ην 1900 ζε βπδαληηλό ξπζκό ην ειιεληθό πεξίπηεξν ζηε Γηεζλή Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ. ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, εμάιινπ, αθνινπζώληαο ηελ παξάδνζε ηνπ Κ. Παπαξξεγόπνπινπ, ν π. Λάκπξνο θαη ν Παύινο Καξνιίδεο ήδε από ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα είραλ πεξηιάβεη ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηνπ Bπδαληίνπ ζηα καζήκαηα ηνπο. Σέινο, νη Έιιελεο ιόγηνη γλώξηδαλ όηη είραλ ζπζηαζεί ε έδξα ηεο Βπδαληηλήο θαη Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ην 1892 ζην Μόλαρν θαη ε έδξα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζηε νξβόλλε ην Καηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα θνληά ζηνλ Κ. Kξνπκβάρεξ ζπνύδαδαλ θηόιαο αξθεηνί Έιιελεο θνηηεηέο, καζεηέο ηνπ Λάκπξνπ. Σν Βπδάληην όκσο δελ απαζρνινύζε ηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ κε αξγνύο ξπζκνύο αλαθάιππηε ηα βπδαληηλά κλεκεία. Oη ζρεηηθέο εθδόζεηο ήηαλ ιηγνζηέο θαη ε Βπδαληηλή Ηζηνξία είρε πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζηα ζρνιηθά βηβιία. Ήηαλ θπξίσο θαηά ηελ επόκελε δεθαεηία, , πνπ ε εμνηθείσζε κε ην Βπδάληην θαιιηεξγήζεθε πνιιαπιώο ζηελ Διιάδα. Οη Βαιθαληθνί πόιεκνη, ε πξνζάξηεζε ηεο Μαθεδνλίαο, θαη θπξίσο ε απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο επέβαιιαλ ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζή ηνπο, ε νπνία ζα πεξλνύζε κέζα από ηελ αλαγλώξηζε ηνπ βπδαληηλνύ παξειζόληνο. Έηζη, θαηά ηε δεθαεηία απηήλ, ππελζπκίδσ 1

2 επηγξακκαηηθά, πιεξώζεθε ε έδξα ηεο Βπδαληηλήο Σέρλεο θαη Αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηδξύζεθε ην Βπδαληηλό Μνπζείν θαη ζπγθξνηήζεθε ε Δηαηξεία Βπδαληηλώλ πνπδώλ ην Δπηζεκαίλσ αθόκε όηη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην 1911, εθηόο από ηελ έδξα ηεο Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο, πξνβιεπόηαλ ε ζύζηαζε δύν αθόκε ζπλαθώλ κε ην Βπδάληην εδξώλ, ε έδξα ηεο Μέζεο θαη Νεσηέξαο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη ε έδξα ηνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, νη νπνίεο πξνθεξύρζεθαλ θαη πιεξώζεθαλ πνιύ αξγόηεξα. Δπηπιένλ, ηα δύν επίθαηξα πνιηηηθά δεηήκαηα, αθελόο κέλ ην γισζζηθό θαη ε θαζηεξσζε ηεο δεκνηηθήο, αθεηέξνπ δε ην εζληθό ζπλδεδεκέλν κε ηελ εθπιήξσζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, ζπλπθάλζεθαλ απνιύησο κε ην Βπδάληην. Καηά ζπλέπεηα, απηήλ ηελ ίδηα δεθαεηία δηαρέεηαη έλα έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ βπδαληηλό πνιηηηζκό, εθθξαζκέλν κέζσ ηεο ιανγξαθίαο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, αθόκε θαη ηεο κόδαο. Με άιια ιόγηα, κηα κεξίδα ηεο θνηλσληθήο θαη πλεπκαηηθήο ειίη είρε ελζηεξληζηεί ηε ξήζε ηνπ π. Λάκπξνπ: «Τπό ηνλ Βπδαληίλνλ θξύπηεηαη, θαη παξά ηελ αξραΐδνπζαλ πεξηβνιήλ, πνιύ κάιινλ ν λένο Έιιελ ή ν απόγνλνο ηνπ Θνπθπδίδνπ θαη ηνπ Ξελνθώληνο». Ωζηόζν, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε έδξα ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο άξγεζε λα ζεζκνζεηεζεί. H θαζπζηέξεζε πξέπεη, θαηά ηε γλώκε κνπ, λα απνδνζεί ζην γεγνλόο όηη ε κειέηε ηνπ Βπδαληίνπ ζπζρεηίζηεθε κε ην δεκνηηθηζηηθό θίλεκα. Οη επηζηήκνλεο βπδαληηλνιόγνη, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο κόιηο είραλ επηζηξέςεη από ην Μόλαρν, κειεηνύζαλ ηα βπδαληηλά θείκελα πεπεηζκέλνη γηα ηελ ελόηεηα ηνπ βπδαληηλνύ κε ηνλ λενειιεληθό πνιηηηζκό θαη ζεσξνύζαλ όηη ε ελόηεηα απηή απνδεηθλπόηαλ θπξίσο κέζα από ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, όπσο εμειίρζεθε από ηα βπδαληηλά ρξόληα. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ελδηαθέξνληαλ θαη γηα όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Βπδαληηλώλ. Σελ ελαζρόιεζε ηνπ Φ. Κνπθνπιέ κε ηνλ βίν ησλ Βπδαληηλώλ ν καζεηήο ηνπ Ν. Σσκαδάθεο εξκήλεπε σο εμήο: «Ο κελ ηδησηηθόο βίνο ησλ κέζσλ Διιήλσλ ζπλάπηεηαη πξνο ηνλ αξραίνλ ειιεληθόλ θόζκνλ, ν δε δεκόζηνο είλαη ζπγγελέζηεξνο πξνο ηελ Ρώκελ, όζελ ειήθζεζαλ νη ζεζκνί. Από ηεο απόςεσο ινηπόλ ηαύηεο ην ζέκα δελ ελδηέθεξε ηνλ Νένλ Διιεληζκόλ, σο ζέκα ζπλερείαο». Ζ πξώηε έδξα Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο πξνθεξύρζεθε κόιηο από ην 1922 θαη ήηαλ αζθαιώο πξντόλ ηεο θίλεζεο πεξί ην Βπδάληην πνπ ραξαθηήξηδε ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία. πγρξόλσο είρε πξνθύςεη θαη από ηελ απόθαζε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ εδξώλ Ηζηνξίαο. Καηά ηε δηαδηθαζία γηα 2

3 ηελ πιήξσζε απηήο ηεο έδξαο, όπσο θαίλεηαη από ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, νξηζκέλνη από ηνπο εθιέθηνξεο έζεζαλ ην εξώηεκα αλ ε ρνιή είρε αλάγθε από βπδαληηλνιόγν ή από ηζηνξηθό. Tν εξώηεκα εηέζε, δηόηη επηθξαηέζηεξνη από ηνπο ηέζζεξηο ππνςεθίνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έδξα ήηαλ ν K. Άκαληνο, ν νπνίνο θαηά ηελ εηζεγεηηθή επηηξνπή είρε ηζηνξηνγξαθηθά πξνζόληα θαη ν N. Bέεο πνπ δηέζεηε κεγάιν εθδνηηθό έξγν. Σειηθώο ηελ έδξα θαηέιαβε ην 1924 ν Κ. Άκαληνο. Ο Άκαληνο ήηαλ θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηε κειέηε ηεο εζλνγξαθηθήο ζύλζεζεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηελ ηζηνξία δειαδή ησλ βαιθαληθώλ εζλώλ θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπο κε ηνπο Έιιελεο αλά ηνπο αηώλεο. Δπίζεο, ελδηαθεξόηαλ γηα ηα γισζζηθά δεηήκαηα. Ήηαλ άιισζηε κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ θαη ππεξαζπηζηήο κηαο ζπληεξεηηθήο δεκνηηθήο, κε ηελ πεπνίζεζε όηη ε γιώζζα απνηεινύζε πξνλνκηαθό πεδίν γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο θαη έλα ζεκαληηθό όπιν ελαληίνλ όζσλ επηβνπιεύνληαλ ηελ ειιεληθόηεηα ησλ πεξηνρώλ πνπ είραλ πξόζθαηα ελζσκαησζεί ζην ειιεληθό θξάηνο. Σέινο, εληαγκέλνο πνιηηηθά ζηνπο αγξνηηζηέο, επέκελε ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο σο κνρινύ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Νέσλ Υσξώλ. Έλα βαζηθό ηνπ επηρείξεκα, γύξσ από ην νπνίν άξζξσζε ην έξγν ηνπ, ήηαλ όηη ν ειιεληζκόο παξέκεηλε ζζελαξόο παξά ηε ξσκατθή θαηάθηεζε θαη θπξηάξρεζε ζηα βπδαληηλά ρξόληα ράξε ζηε γεσξγία. ηελ ύπαηζξν θαη ηνπο Έιιελεο γεσξγνύο, επνκέλσο, ήηαλ αλαγθαίν λα ζηεξηρζεί θαη ε ζύγρξνλή ηνπ ειιεληθή νηθνλνκία. ύκθσλα κε ηνλ Κ. Θ. Γεκαξά, ν ίδηνο ν Άκαληνο ππνζηήξηδε όηη δελ ππήξρε άιινο Έιιελαο πνπ «ππεξέηεζελ επηζηεκνληθόηεξνλ ηα επίθαηξα εζληθά δεηήκαηα». Γεληθόηεξα πάλησο ηόζν ν Άκαληνο, όζν θαη ν Ν. Βέεο πνπ θαηέιαβε ην 1925 ηελ έδξα ηεο Μέζεο θαη Νέαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ή ν Φ. Κνπθνπιέο πνπ εθιέρζεθε ζην λεντδξπκέλν ην 1926 Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ήιζε ην 1931 ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζηελ έδξα ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνύ Βίνπ ησλ Βπδαληηλώλ, εζηίαδαλ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ζηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ επηβεβαίσλαλ ηελ ειιεληθόηεηα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη ζηελ πξνβνιή ησλ Βπδαληηλώλ σο άκεζσλ πξνγόλσλ ησλ Νενειιήλσλ. Παξάιιεια, ακέζσο κεηά ηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν, ηα βαιθαληθά θξάηε αλέπηπζζαλ έληνλε δξαζηεξηόηεηα γύξσ από ην Βπδάληην δηεθδηθώληαο κεξίδην ζην βπδαληηλό παξειζόλ. Γελ είλαη ηπραίν όηη ηόηε αθξηβώο θαζηεξώζεθαλ ηα δηεζλή βπδαληηλνινγηθά ζπλέδξηα. ηα ζπλέδξηα απηά πνπ ζπγθιήζεθαλ ην πξώην ζην 3

4 Βνπθνπξέζηη ην 1924 θαη ην δεύηεξν ζην Βειηγξάδη ην 1927 επηρεηξήζεθε λα νξηνζεηεζεί ε βπδαληηλνινγία ή ε ζπλώλπκή ηεο «βπδαληηλή επηζηήκε». ηελ εγθύθιην ηνπ B' Γηεζλνύο πλεδξίνπ Βπδαληηλώλ πνπδώλ ηνλίδεηαη όηη, επεηδή ε βπδαληηλή επηζηήκε ζπληζηνύζε έλα ζύλνιν δηαθξηηό θαη πεξίπινθν, ηα εηδηθά ζπλέδξηα απηήο ηεο επηζηήκεο ήηαλ απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ όινη νη εηδηθνί πνπ κειεηνύζαλ ην Βπδάληην, θαη ήηαλ πεξηζζόηεξν πξόζθνξα από ηηο επηκέξνπο ζπλεδξίεο ησλ ζπλαθώλ, όπσο ραξαθηεξίδνληαη, επηζηεκώλ. Από ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ν A. Rambaud, πεξί ην 1870, κηινύζε γηα «science historique grecque», ζηελ νπνία πεξηειάκβαλε θαη ηελ histoire byzantine, έσο ην 1927, νπόηε θπθινθόξεζε ε εγθύθιηνο ηνπ B' πλεδξίνπ, είρε δηαλπζεί κηα καθξά δηαδξνκή. H δηαδξνκή απηή ζεκαδεύηεθε από πνιηηηθέο επηινγέο πνπ επέβαιε ν δηακειηζκόο ηεο Oζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ε ζπγθξόηεζε ησλ βαιθαληθώλ εζληθώλ θξαηώλ θαη ν A' Παγθόζκηνο Πόιεκνο. Μέζα ζηε ζπγθπξία ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο, σο ζπλέπεηα, γεληθόηεξεο ζηξνθήο ηεο ειιεληθήο δηπισκαηίαο πξνο ηα Βαιθάληα, ε ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη ε ζύλζεζε ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο έγηλαλ αληηθείκελν έληνλσλ ζπδεηήζεσλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. H ύγθιεηνο εμάιινπ ζε δηαδνρηθέο ζπλεδξίεο ζπδήηεζε γηα ην επηθείκελν ζπλέδξην, πνπ ν Πξύηαλεο Β. Αηγελίηεο ραξαθηήξηζε «ζνβαξόηαηνλ δηα ηελ εζληθήλ καο ηζηνξίαλ», θαη απνθάζηζε λα δεηήζεη γελλαία νηθνλνκηθή ελίζρπζε από ηελ Κπβέξλεζε γηα λα νξγαλώζεη ηελ απνζηνιή ησλ ειιήλσλ ζπλέδξσλ. ην αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζώδεηαη ε ππθλή αιιεινγξαθία ηεο πγθιήηνπ κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο θαη ηα πξόζσπα. Τπάξρεη επίζεο ζρεηηθή αξζξνγξαθία ζηηο εθεκεξίδεο ελόςεη ηνπ πλεδξίνπ, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ, όπνπ απνηππώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλήο γλώκεο γηα ό,ηη έγηλε ζην Βειηγξάδη. Σόηε αθξηβώο ζεκεηώλεηαη κηα αθόκε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ Αδ. Αδακαληίνπ θαη ηνλ Κ. Άκαλην. Ο Αδακαληίνπ δελ έιαβε κέξνο ζην ζπλέδξην, επεηδή ε Κπβέξλεζε είρε δηνξίζεη σο επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο ηνλ θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο Γεκήηξην Παπνύιηα, παξαγθσλίδνληαο θαηά ηε γλώκε ηνπ ηε Φηινζνθηθή ρνιή. ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ν Αδακαληίνπ ππνζηήξημε όηη νη ζύλεδξνη δελ κπόξεζαλ λα δώζνπλ ζην ζπλεδξην «ειιελνπξεπή αίζζεζηλ» θαη λα ηνλίζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο αξραίαο Διιάδαο ζην Βπδάληην, πξνθαιώληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ Άκαληνπ, πνπ ηνλ θαηεγόξεζε όηη ππνβάζκηζε ηελ ειιεληθή απνζηνιή. 4

5 Tελ θαζηέξσζε ησλ βπδαληηλνινγηθώλ ζπλεδξίσλ εηζεγήζεθε, όπσο είλαη γλσζηό, ν N. Jorga, ν νπνίνο θαη νξγάλσζε ην πξώην ζην Βνπθνπξέζηη ην Ο ζηόρνο ηνπ, λνκίδσ, ήηαλ ζαθήο. Με δεδνκέλν όηη ην βπδαληηλό παξειζόλ ήηαλ γηα όινπο αλακθηζβήηεην, ε παξαδνρή ηεο απηνηέιεηαο ηνπ βπδαληηλνύ πνιηηηζκνύ ζπλεπαγόηαλ όηη νη Έιιελεο δελ ήηαλ νη απνθιεηζηηθνί θιεξνλόκνη ηνπ ή νη πξνλνκηαθνί θνξείο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ. Ό,ηη δειαδή επηδηώρζεθε θαη επεηεύρζε ζην Βνπθνπξέζηη πξώηα αιιά θπξίσο ζην Βειηγξάδη κε ηελ νξγάλσζε ελόο πνιππιεζνύο ζπλεδξίνπ κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ήηαλ λα ζπγθξνηεζεί κηα απηόλνκε «science byzantine», πξνθεηκέλνπ λα δηαζπαζηεί ε ελόηεηα ηνπ Βπδαληίνπ κε ηε ζύγρξνλε Διιάδα. Tελ ελόηεηα απηήλ ππνζηήξηδαλ, όπσο είδακε, κε ην έξγν ηνπο νη πξώηνη Έιιελεο βπδαληηλνιόγνη, νη νπνίνη δελ είραλ πξνθαλώο άιιε επηινγή από ην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα δηεζλή ζπλέδξηα. Από ηε κηα πιεπξά ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα νξηνζεηήζνπλ ην θαηλνύξην εξεπλεηηθό πεδίν έλαληη ησλ αξραηνιαηξώλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην, θαη από ηελ άιιε έπξεπε πξνο ηα έμσ λα ππεξαζπηζηνύλ ηελ ακθηζβεηνύκελε ειιεληθόηεηα ηνπ Βπδαληίνπ. Όζν γηα ηνπο Δπξσπαίνπο, ήδε ην δηθό ηνπο ελδηαθέξνλ γηα ηε βπδαληηλή ηζηνξία είρε ππνρσξήζεη κεηά ηε θαηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ζ' απηά ηα πξώηα ζπλέδξηα αθνινύζεζαλ ηηο επηινγέο ησλ Βαιθάλησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Σν δίπνιν Βπδάληην-Νένο Διιεληζκόο. πάληνηε κέζα ζηε ινγηθή ηεο ζπλέρεηαο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, παξέκεηλε επηζηεκνληθά ηζρπξό θαη πνιηηηθά επίθαηξν, θαηά ηα κεζνπνιεκηθά ρξόληα. ην Γ Γηεζλέο πλέδξην Βπδαληηλώλ πνπδώλ πνπ νξγαλώζεθε ην 1930 ζηελ Αζήλα, ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ ν ππνπξγόο Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ, αθνύ εμήξε ηελ αλάπηπμε ησλ βπδαληηλώλ ζπνπδώλ δηεζλώο, δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη ηνπο μέλνπο ζπλέδξνπο γηαηί κε ηηο κειέηεο ηνπο θώηηδαλ «κηα από ηηο πεξηόδνπο ηεο εζληθήο καο», όπσο ιέγεη, «ηζηνξίαο» θαη επηβεβαίσλαλ ηνπο δεζκνύο πνπ «καο» έλσλαλ κε ηνλ βπδαληηλό θόζκν. ηελ θαηαιεθηήξηα ζπλεδξία, κάιηζηα, ν γξακκαηέαο ηνπ ζπλεδξίνπ Α. Οξιάλδνο κεηέθεξε ηελ επρή ηνπ ππνπξγνύ ησλ Δμσηεξηθώλ Α. Μηραιαθόπνπινπ λα ηδξπζεί ζηελ Αζήλα, κε ελίζρπζε όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, έλα Γηεζλέο Ηλζηηηνύην ησλ Βπδαληηλώλ πνπδώλ πνπ ζα είρε σο απνζηνιή, εθηόο ησλ άιισλ, ηελ έθδνζε κηαο βπδαληηλήο Δγθπθινπαηδείαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1926 είρε γίλεη καθξά ζπδήηεζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο γηα ηελ ίδξπζε ελόο Αξραηνινγηθνύ Βπδαληηλνύ Ηλζηηηνύηνπ εμαξηεκέλνπ από ην Παλεπηζηήκην. 5

6 Ζ έσο εδώ ζύληνκε θαη αλακθίβνια γξακκηθή επηζθόπεζε πνπ πξνεγήζεθε θαηέδεημε θαηαξρήλ ην απηνλόεην: Όηη θάζε επνρή ζέηεη ηα δηθά ηεο εξσηήκαηα ζην παξειζόλ. Eπέιεμα λα παξαθνινπζήζσ ηε ζεζκηθή πνξεία ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαηά ηνλ κεζνπόιεκν, θαζώο ζ απηήλ ζπκππθλώζεθαλ νη θπξίαξρνη εξεπλεηηθνί ηεο πξνζαλαηνιηζκνί, ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ εζληθό ξόιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αιιά θαη ηε ζέζε πνπ επεθύιαμε ην Παλεπηζηήκην ζην γλσζηηθό πεδίν ηεο Ηζηνξίαο γεληθόηεξα. Αλεμάξηεηα από πξνζσπηθέο αληηζέζεηο θαη ηνλ εθάζηνηε ζπζρεηηζκό ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ ε εζληθή επηζηεκνληθή Ηζηνξία πνπ ζεξαπεπόηαλ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή, «δηδαθηηθνηέξα ηνπ ζπλήζνπο», ρξεηαδόηαλ ηε ζθπξειάηεζε ηνπ ελδηάκεζνπ θξίθνπ πνπ έλσλε ηελ Αξραηόηεηα κε ηε λεώηεξε επνρή. ε αληίζεζε όκσο κε ηελ Αξραηόηεηα πνπ απνηεινύζε ηε ζηαζεξή αξρή θαη ην θαιά κειεηεκέλν πξόηππν, ην Βπδάληην απνδεηθλπόηαλ πην εύπιαζην θαη πξνζαξκόζηκν ζε ηδενινγηθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ, επεηδή ε Βπδαληηλή Ηζηνξία ήηαλ έλα ππν δηακόξθσζε γλσζηηθό αληηθείκελν, νη ζεξάπνληέο ηεο αηζζάλνληαλ ηελ αλάγθε λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηεο θαη ηε ζεκαζία ηεο κειέηεο ηεο, γεγνλόο πνπ λνκίδσ ηελ έθαλε πην επεπίθνξε ζηελ πνιηηηθή αμηνπνίεζή ηεο γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Δλδεηθηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ δηαπηζηώζεσλ είλαη ε απνζηξνθή ηνπ V. Laurent ζε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ην 1949 ζηελ Revue des Études Byzantines γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ βπδαληηλώλ ζπνπδώλ ζηελ Διιάδα. Ο κνλαρόο δηαπίζησλε ηελ άλζεζή ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο ζηξνθήο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ ηζηνξία ηεο. Ήηαλ κηα ζηξνθή επηβεβιεκέλε ζρεδόλ ελζηηθησδώο θαηά ηνλ ζπγγξαθέα από ηνλ θνκκνπληζηηθό θίλδπλν, ζηνλ νπνίν ιίγν έιεηςε λα πεξηπέζεη ε ρώξα. Καη ν Laurent ζπκπιήξσλε όηη ε Διιάδα ζηξάθεθε ζην κεζαησληθό ηεο παξειζόλ γηαηί θαη ηόηε αληηκεηώπηζε αλάινγν όιεζξν, θαη ηόηε ζηεξίρζεθε ζηε Γύζε γηα ηε ζσηεξία ηεο, παξόιν πνπ ζηηο εκέξεο ηνπ, ην 1948, ε δπηηθή βνήζεηα ήηαλ ιηγόηεξν ηδηνηειήο από ό,ηη ηνλ 14 ν αηώλα. Αθόκε θαη ν Γ. Εαθπζελόο, πνπ έδσζε έλαλ δηεζλή πξνζαλαηνιηζκό ζηε Βπδαληηλή Ηζηνξία σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ πξνζέγγηζε, έπξεπε ζε άιια ζπκθξαδόκελα ην 1962 λα αλαδείμεη ηνλ επξσπατθό ραξαθηήξα, θαη σο εθ ηνύηνπ ηε ζπκβνιή, ηνπ Βπδαληίνπ: «Σν Βπδάληην θαη ν επξσπατθόο πνιηηηζκόο αλήθνπλ ζηελ επξσπατθή θνηλόηεηα... Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία κπνξεί λα θαηέρεη ζηνλ επξσπατθό θόζκν ηε ζέζε κηαο αιεζηλήο Πξσην-Δπξώπεο, κηαο Πξσην-Δπξώπεο εμαηξεηηθά ζύγρξνλεο». 6

7 ήκεξα 100 ζρεδόλ ρξόληα κεηά ηε ζεζκνζέηεζή ηεο, ε Βπδαληηλή Ηζηνξία δελ ρξεηάδεηαη πηα λα απνινγείηαη, γηα λα βξεί ηε ζέζε ηεο. Υξεηάδεηαη όκσο πάληνηε θαηλνύξηα εξσηήκαηα πνπ ζα πεγάδνπλ από ηε δηαξθή ζπλνκηιία ηεο ηόζν κε ηνπο άιινπο θιάδνπο ησλ βπδαληηλώλ ζπνπδώλ όζν θαη κε ηε ζύγρξνλε ηζηνξηνγξαθία. εκείσζε Σν άξζξν απηό βαζίζηεθε ελ πνιινίο ζηηο κειέηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηόκν Από ηη Χριζηιανική Σσλλογή ζηο Βσζανηινό Μοσζείο ( ). Καηάλογος Έκθεζης. Αθήνα, Βσζανηινό και Χριζηιανικό Μοσζείο 29 Mαρηίοσ Ιανοσαρίοσ 2003, επηκ. Όιγα Γθξάηδηνπ - Αλαζηαζία Λαδαξίδνπ, Αζήλα 2006, όπνπ όιε ε ζρεηηθή έσο ηόηε βηβιηνγξαθία. εκαληηθή είλαη επίζεο ε κνλνγξαθία ηνπ Β. Καξακαλσιάθε, Η ζσγκρόηηζη ηης ιζηορικής επιζηήμης και η διδαζκαλία ηης Ιζηορίας ζηο Πανεπιζηήμιο Αθηνών ( ), Αζήλα Πην πξόζθαηα βι. Tonia Kioussopoulou, «La délégation grecque au IIe Congrès International des Études byzantines (Belgrade 1927)», Héritages de Byzance en Εurope du Sud-Est à l époques moderne et contemporaine, εθδ. O. Delouis - Anne Couderc - P. Guran, Αζήλα, École Française d Athènes, 2013,

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Αζήλα, 26.11.2009 Ellen Katja Jaeckel, Γηεπζύληξηα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD Δίλαη γλσζηό όηη ε Διιάδα «εμάγεη» ηνλ κεγαιύηεξν, ζε αλαινγία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξαπσαϊσμόρ στην Ελληνική γλώσσα τηρ Κωνσταντινούποληρ τος ΙΘ` αιώνα

Εξαπσαϊσμόρ στην Ελληνική γλώσσα τηρ Κωνσταντινούποληρ τος ΙΘ` αιώνα Εξαπσαϊσμόρ στην Ελληνική γλώσσα τηρ Κωνσταντινούποληρ τος ΙΘ` αιώνα Valentina Fedchenko Δίλαη γλσζηόλ όηη νη πεξηζζόηεξεο γισζζηθέο θνηλόηεηεο ηνπ θόζκνπ είλαη ζηε βάζε ηνπο δίγισζζεο, αθόκα θαη πνιύγισζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας

Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας Λνπθηαλόο Χαζηώηεο Η ζσμβολή ηης ανηικομμοσνιζηικής ιδεολογίας ζηον Ψστρό Πόλεμο: Η περίπηωζη ηης Ελλάδας Οη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε αλάκεζα ζηνπο δύν κεγάινπο ληθεηέο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936»

Πάρις Παπαμίτος Χρονάκης, «Εννοιολογήζεις ηης κοινωνικόηηηας μιας ζιωνιζηικής νεόηηηας. Ο γσμναζηικός ζύλλογος Μακαμπή, 1908-1936» «Θαιήο Μνξθέο δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νύ αηώλα: ζύιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθόηεηεο» Γ θνηλό ζεκηλάξην εξεπλεηηθώλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας

Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Μηράιεο Βίλνο Α.Μ.: 13Μ03 26/11/2014 Π.Μ.Σ. Βαζική και Εθαρμοζμένη Γνωζιακή Επιζηήμη Μάθημα: Στεδίαζη Εκπαιδεσηικού Λογιζμικού Εργαζία 1: Ενεργή Παρακολούθηζη Ημερίδας Α. Η κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας

Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Τσποποίηζη ηασηοηήηων και ανακύκλωζη δημοζιογραθικού λόγοσ ζηα μσθιζηορήμαηα ηοσ Γρ. Ξενόποσλοσ. Για μια ποιηηική ηης λογοηετνικής επικοινωνίας Έθε Ακηιήηνπ Δίλαη πιένλ γλσζηή ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ινγνηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα