ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/ τ.β )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β )"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/ τ.β ) Υπεύθυνη Προγράµµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αντωνία Κιουσοπούλου δύο κατευθύνσεις: Βυζαντινή Ιστορία Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Bυζαντινής Τέχνης ΤΗΛΕΦΩΝΟ Πληροφορίες στη Γραµµατεία του Τµήµατος & ιεύθυνση Ιστοσελίδας: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π. Μ. Σ./ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ι. Παρουσίαση του Προγράµµατος Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος διατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις «Βυζαντινές Σπουδές» (Β7/ 302/ ΦΕΚ 848/ και Β7/848/ ΦΕΚ 1465, τ.β / ). Το πρόγραµµα αυτό οργανώνεται από τα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ενώ συνεργάζεται και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η µελέτη της ιστορίας και του πολιτισµού του Βυζαντίου, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς τόσο στις περιοχές της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Στους στόχους του περιλαµβάνεται επίσης η αξιοποίηση των σύγχρονων φυσικοχηµικών µεθόδων στην έρευνα των υλικών καταλοίπων και η εξοικείωση των φοιτητών, κυρίως της Αρχαιολογίας, µε τις µεθόδους αυτές. Το πρόγραµµα είχε τρεις κατευθύνσεις, µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος , οι οποίες αποτελούσαν και επιµέρους τοµείς ειδίκευσης: Βυζαντινή Ιστορία Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης Βυζαντινή Φιλολογία. Από το ακαδηµαϊκό έτος το ΠΜΣ λειτουργεί µόνο µέσα στο πλαίσιο του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και η κατεύθυνση της Βυζαντινής Φιλολογίας καταργείται. Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρονται σεµινάρια και ασκήσεις/εργαστήρια υποχρεωτικά και επιλεγόµενα. Τα σεµινάρια της κάθε κατεύθυνσης µπορούν να επιλέγονται ως παράπλευρα από τους φοιτητές των άλλων κατευθύνσεων. Ως παράπλευρα 1

2 σεµινάρια, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγονται και σεµινάρια µεταπτυχιακών προγραµµάτων άλλων, συγγενικών, κατευθύνσεων που προσφέρονται στη Φιλοσοφική Σχολή. Στους ευρύτερους στόχους του Προγράµµατος περιλαµβάνεται η κατά το δυνατόν πληρέστερη εκπροσώπηση σε αυτό των σύγχρονων ερευνητικών σχολών και τάσεων, καθώς και η δυνατότητα εξοικείωσης των φοιτητών µε τη σύγχρονη τεχνολογία. Ιδιαίτερα οι φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης καταρτίζονται σε αναλυτικές µεθόδους και τεχνικές των φυσικών επιστηµών. Για τούτο στο Πρόγραµµα συµµετέχουν το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ), καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες από το Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Με το Πρόγραµµα επίσης συνεργάζονται καθηγητές των συγγενών ιστορικών, φιλολογικών και αρχαιολογικών κλάδων από άλλα Α.Ε.Ι., ελληνικά και του εξωτερικού. ΙΙ. Τίτλοι και ιάρκεια Σπουδών 1. Τίτλοι Σπουδών Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές Σπουδές» απονέµει: α) Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ..Ε. ) µε κατευθύνσεις: στη Βυζαντινή Ιστορία στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης β) ιδακτορικό ίπλωµα µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. 2. ιάρκεια Σπουδών Για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε (5) διδακτικά εξάµηνα κατ' ελάχιστο και έξι (6) κατ' ανώτατο όριο, ενώ για την απονοµή του ιδακτορικού ιπλώµατος απαιτούνται έξι έως οκτώ (6-8) διδακτικά εξάµηνα. ΙΙΙ. Προϋποθέσεις Εισαγωγής 1. Κατηγορίες Πτυχιούχων Υποψήφιος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα (Π.Μ.Σ.) στις «Βυζαντινές Σπουδές» πρέπει να είναι πτυχιούχος Τµηµάτων Φιλολογίας, Ιστορίας - Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης για την κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από ελληνικά ή ξένα Α.Ε.Ι. των Τµηµάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Αρχιτεκτονικής, ενώ στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Ιστορίας γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στις «Βυζαντινές Σπουδές» γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 2083/1992 και ειδικότερα συνεκτιµώνται οι εξής παράµετροι (σε δεκάβαθµη κλίµακα): Βαθµός πτυχίου µε συντελεστή 1 Προφορική συνέντευξη µε συντελεστή 2 Γραπτή εξέταση στο µάθηµα της κύριας κατεύθυνσης µε συντελεστή 2 Προφορική εξέταση µε συντελεστή 2 Ξένη Γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερµανικά ή ιταλικά) µε συντελεστή 1 Γραπτή πρόταση του υποψηφίου µε συντελεστή 0.5 Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος είναι να συγκεντρώσει τη βάση: συνολικά τουλάχιστον 60 µονάδες επί του συνόλου των 85. Οι εξετάσεις διενεργούνται το τελευταίο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου ή / και το πρώτο δεκαήµερο Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι ανακοινώσεις για την εξεταστέα ύλη 2

3 και τον αριθµό φοιτητών που γίνονται δεκτοί γνωστοποιούνται το εκέµβριο και το Μάρτιο αντίστοιχα. 2. Αριθµός Εισακτέων Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών του προγράµµατος ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25). IV. Κανονισµός και Πρόγραµµα Σπουδών 1. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Α Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης περιγράφονται στη συνέχεια. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει µια ενότητα µεταπτυχιακών σεµιναρίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα. Τα σεµινάρια αυτά γίνονται συχνά µε τη συνεργασία διδασκόντων διαφορετικών ειδικοτήτων. Οι θεµατικές ενότητες των σεµιναρίων είναι: 1. Ανατολικός και υτικός Μεσαίωνας. Θεσµοί, νοοτροπίες, τέχνη. 2. Όψεις της κοινωνικής και της οικονοµικής ιστορίας του Βυζαντίου 3. Αρχαιολογικές µαρτυρίες για την ιστορία και τον πολιτισµό του Βυζαντίου. 4. Κείµενο και εικόνα στο Βυζάντιο. Ειδικότερα, κατά κατεύθυνση τα θέµατα είναι: α) Βυζαντινή Ιστορία 1. Ιστορία των θεσµών στο Βυζάντιο 2. Κέντρα, δρόµοι και µέσα επικοινωνίας στο Βυζάντιο 3. Το Βυζάντιο και ο σλαβικός κόσµος 4. Ιστορία των βυζαντινών σπουδών β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης 1. Θέµατα βυζαντινής αρχιτεκτονικής 2. Βυζαντινή τέχνη και τέχνη του δυτικοευρωπαϊκού Μεσαίωνα 3. Το βυζαντινό χειρόγραφο βιβλίο 4. Η πόλη και οι πόλεις στη βυζαντινή αυτοκρατορία Εργαστήρια 1. Βυζαντινή παλαιογραφία και κωδικολογία 2. Βυζαντινή νοµισµατική και σιγιλλογραφία 3. Βυζαντινή κεραµική 4. Βυζαντινή επιγραφική 5. Αρχαιολογική έρευνα πεδίου. Για την κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης προσφέρονται επίσης τα εξής εργαστήρια: 1. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας µε ύλη. Εισαγωγή 2. Σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης 3. Εφαρµογές λέιζερ στη συντήρηση και ανάδειξη µνηµείων και έργων τέχνης 4. Τεχνικές πιστοποίησης και εξασφάλισης αυθεντικότητας 5. οµικά υλικά µνηµείων 6. Υλικά συντήρησης µνηµείων 7. Γεωφυσικές µέθοδοι ανίχνευσης σε αρχαιολογικούς χώρους 3

4 Για τις ανάγκες των εργαστηρίων και των ασκήσεων πεδίου χρησιµοποιείται πρωτότυπο αρχειακό και αρχαιολογικό υλικό χάρη στη συνεργασία των Αρχαιολογικών Μουσείων της Κρήτης, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, της 13ης και της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Κάθε σεµιναριακό µάθηµα διδάσκεται τρεις ώρες εβδοµαδιαίως επί δεκατρείς εβδοµάδες. Η συµµετοχή των φοιτητών στα σεµινάρια ολοκληρώνεται µε την εκπόνηση γραπτής σεµιναριακής εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στις «Βυζαντινές Σπουδές» οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να συγκεντρώσουν 150 πιστωτικές µονάδες, οι οποίες προέρχονται από την επιτυχή συµµετοχή σε πέντε µεταπτυχιακά σεµινάρια σε δύο εργαστήρια ή ασκήσεις και από την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Ειδικότερα οφείλουν να συµµετάσχουν επιτυχώς: σε τρία σεµινάρια της κύριας κατεύθυνσης (13 πιστωτικές µονάδες το καθένα) σε δύο παράπλευρα σεµινάρια, τα οποία µπορούν να επιλέξουν από τα προσφερόµενα στην άλλη κατεύθυνση (13 πιστωτικές µονάδες το καθένα) σε δύο τουλάχιστον ασκήσεις/εργαστήρια κατ' επιλογήν (5 πιστωτικές µονάδες το καθένα), και να συντάξουν, να παραδώσουν και να παρουσιάσουν διπλωµατική εργασία. Η σύνταξη της εργασίας αυτής εποπτεύεται από καθηγητή της κατεύθυνσης και η επάρκειά της κρίνεται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον επόπτη και δύο ακόµη καθηγητές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή. Αντιστοιχεί µε 75 πιστωτικές µονάδες. 2. Β Κύκλος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής Κάτοχοι ήδη του Μ..Ε ελληνικού ή ξένου Πανεπιστηµίου, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ενός από τα συνεργαζόµενα Τµήµατα, η οποία ορίζει και την τριµελή επιτροπή. Σε ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι χωρίς Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης εφόσον κριθεί από το Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος ότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης µε το ερευνητικό και συγγραφικό τους έργο. Συµµετέχουν στα σεµινάρια των υποψήφιων διδακτόρων και υποβάλλουν κάθε εξάµηνο γραπτή έκθεση για την πρόοδο της εργασίας του. Όταν η εργασία ολοκληρωθεί, µε πρόταση του επόπτη καθηγητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η επταµελής εξεταστική επιτροπή και γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση η υποστήριξή της από τον µεταπτυχιακό φοιτητή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2083/ Υποτροφίες Χάρη στη χρηµατοδότηση από το ΚΠΣ το πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές µε καλή επίδοση. Από το ακαδηµαϊκό έτος χορηγείται βραβείο εις µνήµην Στέλλας Παπαδάκη-Okland. ίνονται επίσης υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. V. Υλικοτεχνική Υποδοµή Το Πανεπιστήµιο Κρήτης διαθέτει αξιόλογη υποδοµή για τις Βυζαντινές Σπουδές. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου στο Ρέθυµνο περιέχει πάνω από τόµους και εµπλουτίζεται συνεχώς µε βιβλία, περιοδικά, µικροφίλµ, ενώ τελευταία αναπτύσσει δυναµικά και το ηλεκτρονικό της τµήµα (ψηφιακή βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικά περιοδικά, CD-ROMS). ιαθέτει τρέχουσες συνδροµές περιοδικών και πλήρεις σειρές από όλα τα σηµαντικά ελληνικά και ξένα βυζαντινολογικά περιοδικά. Περιλαµβάνει σηµαντικές για τις Βυζαντινές Σπουδές 4

5 ιδιωτικές βιβλιοθήκες (Ορλάνδου, Αρβανιτίδη, Μερλιέ, Μοάτσου, Φυτράκη, Γαλάβαρη, Καλοκύρη) και µια καλή συλλογή από παλιά και πολύτιµα βιβλία. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το κύριο µέρος της συλλογής της και διαθέτει τµήµα διαδανεισµού από άλλες βιβλιοθήκες. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος της βιβλιοθήκης υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης όχι µόνο στον κατάλογο αλλά και σε πολλές ελληνικές και ξένες βάσεις δεδοµένων, ώστε να διευκολύνεται η βιβλιογραφική πληροφόρηση και η διαρκής ενηµέρωση. Μέσω του δικτύου ΕΡΜΗΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης παρέχεται πρόσβαση στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών. Μέσω της πύλης Ζέφυρος υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Το αρχείο µικροφίλµ βυζαντινών χειρογράφων του Εργαστηρίου Παλαιογραφίας του Τµήµατος Φιλολογίας και η Φωτοθήκη του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιέχουν πλούσιο υλικό για την ενηµέρωση και άσκηση των φοιτητών. Τµήµα της εκαιδευτικής συλλογής αποτελεί η συλλογή κεραµικής από την ύστερη ρωµαϊκή έως τη σύγχρονη εποχή, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα άσκησης των µεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Στη διάθεση επίσης των φοιτητών βρίσκονται ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων µε βυζαντινολογική βιβλιογραφία, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να ασκηθούν οι ίδιοι στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων για τα βυζαντινά µνηµεία της Κρήτης, για βυζαντινές επιγραφές, για την ηλεκτρονική αποθήκευση εικονογραφικού υλικού. Ειδικά για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας η γειτνίαση µε τα µνηµεία της Κρήτης εξασφαλίζει την επαφή µε πρωτότυπο υλικό και τη δυνατότητα της επιτόπιας άσκησης. Η συνεργασία του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών µε τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κρήτης για την ταξινόµηση, τεκµηρίωση και µελέτη της µεσαιωνικής κεραµικής από ανασκαφές και για τη µελέτη των βυζαντινών εκκλησιών αποτελεί βασικό χώρο εξοικείωσης για τους φοιτητές της Αρχαιολογίας. Στους χώρους του Τµήµατος φιλοξενείται Εργαστήριο το οποίο είναι στη διάθεση των φοιτητών. Το Εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε ικανό αριθµό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων εποπτικών µέσων απαραίτητων στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Στη διάθεση των φοιτητών βρίσκεται η πλούσια Φωτοθήκη του Τµήµατος. Εξάλλου στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται εκπαιδευτική συλλογή µε τη συνεργασία των µεταπτυχιακών φοιτητών. Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι O ΤΗΛΕΦΩΝΟ Εργαστήριο Μ.Π. Βυζαντινές Σπουδές Σεµινάρια Εργαστήρια Τα χρόνια λειτουργίας του έχουν πραγµατοποιηθεί τα εξής σεµινάρια και εργαστήρια Ακαδηµαϊκό έτος Άννα Αβραµέα: «Προβλήµατα οικονοµικής και κοινωνικής ιστορίας στη µεσοβυζαντινή εποχή» Στ. Παπαδάκη: «Η Πόλη και οι πόλεις στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία» Denis Feissel- Αννα Αβραµέα: «Βυζαντινή επιγραφική» (Άσκηση) Θεόδωρος Μαρκόπουλος: «οµικά Υλικά Μνηµείων» (Άσκηση) Β. Ζαφειρόπουλος- Κ. Μπάλας: «Εισαγωγή στη χρήση σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών και τεχνικών λέϊζερ στη µελέτη και συντήρηση έργων τέχνης» (Εργαστήριο) 5

6 Ναταλία Πούλου: «Μεσαιωνική κεραµική από την ανασκαφή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» (Άσκηση) Αντ. Κιουσοπούλου - Α. Κάσδαγλη: «Θεσµοί στην αγροτική κοινωνία : ανατολικός και δυτικός µεσαίωνας» Όλγα Γκράτζιου: «Όρια και ορίζοντες των βυζαντινολογικών κλάδων. Ζητήµατα µεθοδολογίας και ιστορίας της έρευνας» Ι. Βάσσης: «Ζητήµατα παράδοσης και κριτικής των κειµένων» Μ. Λουκάκη: «Βυζαντινή Παλαιογραφία Α - Κωδικολογία»(Άσκηση) Β. Ζαφειρόπουλος- Κ. Μπάλας: «Τεχνικές Ανίχνευσης µε Λέιζερ στη µελέτη και συντήρηση έργων τέχνης» (Εργαστήριο) Ακαδηµαϊκό έτος Johannes Koder- Άννα Αβραµέα: «Ζητήµατα Ιστορικής γεωγραφίας του ελλαδικού χώρου» Άννα Καρτσώνη: «Βυζαντινή Εικονοµαχία» Μαρίνα Λουκάκη: «Ιστορική Πραγµατικότητα και λογοτεχνικές συµβάσεις» Bernard Flusin: «Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Τα λείψανα και οι άγιοι» Ναταλία Πούλου: «Μεσαιωνική κεραµική από την ανασκαφή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου»( Άσκηση) Βασίλειος Βαφείδης: «Υλικά Συντήρησης Μνηµείων» (Άσκηση) Παρασκευή Τορνάρη - ηµήτρης Άγγλος : «Τεχνικές ολογραφίας και πιστοποίησης µε Λέϊζερ» (Εργαστήριο) Άννα Αβραµέα -Στ. Παπαδάκη: «Ιστορικές Μαρτυρίες και Αρχαιολογικά Τεκµήρια για την οικονοµία και την κοινωνία κατά τους πρώιµους και µέσους βυζαντινούς χρόνους» Marica Suput: «Ζητήµατα Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής» Αθ. Μαρκόπουλος: «Προβλήµατα µεσοβυζαντινής ιστοριογραφίας» Θ. ετοράκης: «Βυζαντινή Παλαιογραφία Κωδικολογία 2: Προβλήµατα έκδοσης Βυζαντινών Ύµνων» (Άσκηση) Ναταλία Πούλου - Αναστασία Γιαγκάκη: Μεσαιωνική κεραµική από την ανασκαφή του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» (Άσκηση) Ακαδηµαϊκό έτος Ολγα Γκράτζιου: «1453 Η άλωση, ως ιστορική και ιστοριογραφική τοµή» Αντ. Κιουσοπούλου: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης» (Σεµινάριο ) Θεοχάρης ετοράκης: «Προβλήµατα Βυζαντινής Λεξικογραφίας» Πλάτων Πετρίδης: «Υστερορωµαϊκή Κεραµική» Αντ. Κιουσοπούλου: «Μοναστήρια και µοναστικός Βίος στο Βυζάντιο (10ος - 15ος αι.) Αγλαϊα Κάσδαγλη: «Μεσαιωνικές Πόλεις. Κοινωνική διαστρωµάτωση και κοινωνικές συγκρούσεις» (Σεµινάριο ) Μαρίνα Λουκάκη: «Βυζαντινή Παλαιογραφία Α - Κωδικολογία» (Άσκηση). Άγγλος - Β. Ζαφειρόπουλος : «Τεχνικές Συντήρησης µε Λέιζερ» ( εργαστήριο) Θ. Μαρκόπουλος: «Υλικά οµής Μνηµείων» (Άσκηση) Ακαδηµαϊκό έτος Όλγα Γκράτζιου: «Το Μοναστήρι του Οσίου Λουκά» Θεοχάρης ετοράκης : «Εκδοτικά προβλήµατα βυζαντινών ύµνων» Στ. Παπαδάκη- Οκλαντ: «Βυζαντινές χειρόγραφες εκδόσεις µε εκτεταµένη κυκλική εικονογράφηση» L.Maksimovic: «To διοικητικό σύστηµα των θεµάτων τον 9 ο και 10 ο αιώνα» 6

7 Ιωάννης Βάσσης: «Εικών και Λόγος». Σύµβαση και πραγµατικότητα στις βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης». ηµήτρης Άγγλος Βασίλης Ζαφειρόπουλος: Εργαστήριο Λέιζερ Ακαδηµαϊκό έτος ηµήτρης Κυρίτσης: «Πηγές για την αγροτική ιστορία του Βυζαντίου» Αγλαΐα Κάσδαγλη: «Μοναχές, αγίες και µυστικίστριες. Γυναίκες και θρησκεία στη Μεσαιωνική Ευρώπη» Άννα Καρτσώνη: «Από τη Ρώµη στο Βυζάντιο:Τέχνη,Θρησκεία και Πολιτική» Μαρίνα ετοράκη: «Προβλήµατα έκδοσης αγιολογικών κειµένων» Ιωάννης Βάσσης: «Ελληνική Παλαιογραφία Κωδικολογία» ( Άσκηση) Πλάτων Πετρίδης Αναστασία Γιαγκάκη :Εργαστήριο κεραµικής Όλγα Γκράτζιου: «Η τέχνη στην Κρήτη ». (Σεµινάριο µε επιτόπιες ασκήσεις) Αντωνία Κιουσοπούλου: «Ζητήµατα της κοινωνικής ιστορίας του Βυζαντίου κατά τους παλαιολόγειους χρόνους». Μαρίνα Λουκάκη: «Αιρέσεις και λογοτεχνικές έριδες τον 12 ο αιώνα» Θεόδωρος Μαρκόπουλος- Αντώνης Βαφείδης : «Υλικά δοµής µνηµείων» (Άσκηση) Κλεάνθης Σιδηρόπουλος : Άσκηση νοµισµατικής Aκαδηµαϊκό έτος ηµήτρης Κυρίτσης: «Το τέλος της αρχαιότητας στο µεσογειακό κόσµο. Ιστοριογραφική επισκόπηση» Χριστίνα Τσιγωνάκη: «Αρχαιολογικές µαρτυρίες για την πρωτοβυζαντινή Κρήτη» Ιωάννης Βάσσης: «Προβλήµατα βυζαντινής µετρικής» Θεοχάρης ετοράκης : «Παλαιογραφία» (Άσκηση) Θεόδωρος Μαρκόπουλος- Αντώνης Βαφείδης: «Υλικά δοµής µνηµείων» (Άσκηση) Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: Άσκηση νοµισµατικής Jacqueline Guiral Χατζηιωσήφ: «Μοναστήρια, αυλές και αγορές στη µεσαιωνική Ευρώπη» Όλγα Γκράτζιου, «Οι βυζαντινές εικόνες ως αντικείµενο της Βυζαντινής Αρχαιολογίας» Θεοχάρης ετοράκης: «Όψεις καθηµερινού βίου στα αγιολογικά κείµενα» Aκαδηµαϊκό έτος Αντωνία Κιουσοπούλου: «Το Βυζάντιο τον 15ο αιώνα» Όλγα Γκράτζιου: «Βυζαντινός υλικός πολιτισµός: οι έννοιες και τα αρχαιολογικά τεκµήρια» Κωνσταντίνος Μουστάκας: «Οικονοµικά δίκτυα στο ύστερο Βυζάντιο» Βίκυ Φωσκόλου: «Η ιδιωτική ευλάβεια των βυζαντινών και η σύγχρονη έρευνα: από τις παλαιοχριστιανικές ευλογίες στα βυζαντινά φυλαχτά» 7

8 Αναστασία Γιαγκάκη: «Καλής ποιότητος κεραµική, αγγεία µεταφοράς και µαγειρικά σκεύη της βυζαντινής περιόδου: εργαστήρια παραγωγής, τυπολογία και διακίνηση» (Άσκηση) Aκαδηµαϊκό έτος Αγλαΐα Κάσδαγλη: «Η µεσαιωνική ύση: Κείµενα, εικόνες και ιστορικά ερωτήµατα» Όλγα Γκράτζιου: «Τεκµηρίωση έργων µεσαιωνικής τέχνης: τοιχογραφηµένες εκκλησίες» Αναστασία Γιαγκάκη: «Η κεραµική της Βυζαντινής και Ενετικής περιόδου από την Κρήτη» (Άσκηση) Μαρίνα Λουκάκη: «Ρητορική και τελετουργία (10 ος -12 ος αι.» Ιωάννης Βάσσης: «Ελληνική παλαιογραφία και κωδικολογία» (Άσκηση) Κ. Φωτάκης και Κ. Άγγλος (Τµήµα Φυσικής): «Εφαρµογή οπτικών τεχνολογιών στη διάγνωση έργων τέχνης» (Άσκηση) ηµήτρης Κυρίτσης: «Κοινωνία και οικονοµία µέσα από τα αθωνικά έγγραφα πριν από το 1204» Άννα Καρτσώνη: «Εικόνα, κείµενο, τελετουργία» Ιωάννης Βάσσης: «Η βυζαντινή αυλική ποίηση. Ιδεολογία και πολιτική» Aκαδηµαϊκό έτος Χριστίνα Τσιγωνάκη: «Η µελέτη της πρωτοβυζαντινής γλυπτικής: ζητήµατα µεθοδολογίας και τεκµηρίωσης» (Άσκηση) Χριστίνα Τσιγωνάκη: «Πόλεις της ανατολικής Μεσογείου: η κρίση του 7ου αιώνα» Ελένη Σακελλαρίου: «Οι γραπτές πηγές του δυτικού µεσαίωνα και το ιστορικό τους πλαίσιο» Αντωνία Κιουσοπούλου: «Ιστορία των βυζαντινών σπουδών» Όλγα Γκράτζιου: «Φράγκοι και Βενετοί στο Βυζάντιο: αρχαιολογικές µαρτυρίες και το ζήτηµα των δυτικών επιδράσεων στη βυζαντινή τέχνη» Aκαδηµαϊκό έτος Ευγενία ρακοπούλου: «Ζωγράφοι ορθόδοξοι και δυτικοί του 15 ου και 16 ου αιώνα: Συγκλίσεις και αποκλίσεις στην τέχνη, την καλλιτεχνική δραστηριότητα και την κοινωνική παρουσία» Ευγενία ρακοπούλου: «Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για την επιστηµονική έρευνα και τη διαχείριση έργων τέχνης» (Άσκηση) Αγλαΐα Κάσδαγλη: «Η µεσαιωνική ύση: Κείµενα, εικόνες και ιστορικά ερωτήµατα» ηµήτρης Κυρίτσης: «Εικονοµαχία» Όλγα Γκράτζιου: ««Κρητική Σχολή». Η ιστορία της έννοιας και τα είδη της ζωγραφικής που ο όρος προσδιορίζει» 8

9 Aκαδηµαϊκό έτος Βίκυ Φωσκόλου: «Γραπτός λόγος και τέχνη: Η συµβολή των πηγών στη µελέτη της βυζαντινής τέχνης» Κώστας Μουστάκας: «Το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι συµβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας των Ρωµαίων» Αγλαΐα Κάσδαγλη: «Η µεσαιωνική ύση: Κείµενα, εικόνες και ιστορικά ερωτήµατα» Χριστίνα Τσιγωνάκη: «Πρωτοβυζαντινή Αρχαιολογία. Θεωρία και πράξη» Aκαδηµαϊκό έτος Όλγα Γκράτζιου: «Η δηµόσια λατρεία των εικόνων στην Κωνσταντινούπολη» Αντωνία Κιουσοπούλου: «Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη» Αγλαΐα Κάσδαγλη: «Λαϊκές εξεγέρσεις στη Μεσαιωνική Ευρώπη: πηγές και ιστοριογραφικά προβλήµατα» Μυρτώ Βέικου: «Βυζαντινός ταφικός υλικός πολιτισµός (4 ος - 16 ος αι.)» Aκαδηµαϊκό έτος Χριστίνα Τσιγωνάκη: «Η βυζαντινή Συρία» Ελένη Σακελλαρίου: «Η Πρώτη Σταυροφορία» Όλγα Γκράτζιου: «Βυζαντινή Καππαδοκία. Ζητήµατα ιστοριογραφίας και ιστορίας της τέχνης» ηµήτριος Κυρίτσης: «Ο «δύσκολος 14 ος αιώνας» στο Βυζάντιο: ένας ιστορικός σχολιασµός των Ιστοριών του Ιωάννη Καντακουζηνού» Aκαδηµαϊκό έτος Κώστας Μουστάκας: «Εικονικές αναπαραστάσεις της βυζαντινής φιλοσοφίας της ιστορίας και της δυναστικής ιδεολογίας. Η «Ρίζα Ιεσσαί»» Βίκυ Φωσκόλου: «Κείµενα και Τέχνη: Οι εκφράσεις ως πηγή για τη µελέτη της Βυζαντινής Τέχνης» Αντωνία Κιουσοπούλου: «Οι Βυζαντινές πόλεις» ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη: ιηµερίδα «Οι Βυζαντινές Σπουδές σήµερα: στόχοι προοπτικές-διεπιστη- µονικότητα» (22-23 Οκτωβρίου 1999) ιεθνές Συνέδριο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η µετάβαση από τους µεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους» (18-20 Οκτωβρίου 2002) 9

10 ιεθνές Συµπόσιο «Οι βυζαντινές πόλεις (8ος-15ος αι.)» (18-20 Οκτωβρίου 2009) Eπιστηµονική συνάντηση: «Μοναστήρια, οικονοµία και πολιτική από το µεσαίωνα στους νεότερους χρόνους» (17-19 εκεµβρίου 2009) Συνάντηση εργασίας: «Η Ευρωπαϊκή ιστορία στο ελληνικό πανεπιστήµιο. Μεσαίωνας και πρώιµοι νεότεροι χρόνοι - έρευνα και διδασκαλία» (25-27 Νοεµβρίου 2011) 10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί αυτόνοµα από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984. Μεταξύ των προσωπικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2009-2010 ΡΕΘΥΜΝΟ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 7 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

[2] ΟΔΗΓΟΣ Π.Μ.Σ. (30.12.12)

[2] ΟΔΗΓΟΣ Π.Μ.Σ. (30.12.12) ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΤΡΑ 2012 Επιμέλεια Έκδοσης Η σύνταξη του οδηγού σπουδών έγινε από τον Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-14 STUDENT HANDBOOK 2013-14 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα