ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»"

Transcript

1 Κάλυμνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ πρωτ.: 2ης ΥΓΕΙΟΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑNΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ.) Κάλυμνος Αριθμ. πρωτ.: 1673 ΑΔΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : Νικηφόρου Ζερβού Κάλυμνος τκ : Κουλιανού Ειρ. : : ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2015 ΗΜΕΡΑ:ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ:10:00Π.µ. 27/03/2015 ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ: 14:00 μ.µ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV: (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ Η ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤ. ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 2198/ ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κ.Α.Ε. 1311Α ΕΥΡΩ ΝΑΙ 120 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

2 Το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. Ρόδου Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου», νοσοκομειακή μονάδα: Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο», έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», άρθρο 27 παρ. 11, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων Του Ν. 4250/ Του N. 4281/2014 ΦΕΚ Α 160. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την υπ αριθμ. 07/ (Θέμα:36 ο ) ΑΔΑ: ΩΣ2Ο ΘΘΡ, Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»- Διασυνδεόμενο Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού αναλώσιμου υλικού, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπερ. ΦΠΑ Την αριθμ. πρωτ. 1687/ Αναλήψη Υποχρέωσης Πίστωσης με ΑΔΑ : 62ΝΥ ΩΝ στον ΚΑΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό (Πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού αναλώσιμου υλικού, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπερ. ΦΠΑ., με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και οπωσδήποτε εντός του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, των παρακάτω ειδών: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔ./ΤΙΜΗ Π.Τ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΌΝΩΝ Μ.Χ., ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΌ ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΡΟΉΣ (ΒΑΡΕΛΆΚΙ), ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΌ ΘΆΛΑΜΟ 6 ΕΚ., ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ ΜΉΚΟΥΣ 170ΕΚ. ΠΕΡΊΠΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΕΣ, ΑΤΟΞΙΚΈΣ, ΑΠΥΡΟΓΕΝΕΊΣ, ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΌ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΌ ΡΎΓΧΟΣ ΜΕ ΚΆΛΥΜΜΑ, LUER LOCK, ΜΕ ΠΛΆΓΙΑ ΠΑΡΆΚΑΜΨΗ Υ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΜΧ /0, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ /0,

3 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ :Α)ΞΎΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ Μ.Χ. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΌ ΞΥΡΑΦΆΚΙ Μ.Χ. ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΛΑΒΉ. ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ 60 ML, Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΌ ΠΏΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΓΡΑΦΉΣ. ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ, (Μ.Χ.),ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ,ΜΗ ΠΥΡΟΓΕΝΉ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΊ ΑΕΡΑΓΩΓΟΊ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ PVC, ΜΕ ΆΚΡΟ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΈΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ ΜΕΓΈΘΟΥΣ, ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΑΣΘΕΝΉ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΝΟ 2 ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΊ ΑΕΡΑΓΩΓΟΊ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ PVC, ΜΕ ΆΚΡΟ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΈΝΤΟΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΝΔΕΊΞΕΙΣ ΜΕΓΈΘΟΥΣ, ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΑΣΘΕΝΉ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΝΟ 3 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕΓΕΘΗ: REGULAR 11 X 34 CM ΠΕΡΙΠΟΥ, SUPER 15 X 43CM ΠΕΡΙΠΟΥ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ,ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 40 ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ Ρ VC. (Μ.Χ.),ΝΟ 14/16/ /0, /0, /0, /0, , /0, /0, /0, /0, ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΚ ΣΑΚΧΑΡΟΥ /0, ΝΑΙΛΟΝ ΠΟΔΙΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΜΕ ΒΕΛΚΡΟ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ /0, ΜΑΣΚΕΣ FFP /1, ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ (LEUCOPOR), ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ, ΧΕΙΡ/ΚΗ, ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΡΕΓΙΟΝ, ΜΕ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΔΙΑΦ. ΕΚ /0, ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΠΌ TEFLON ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (16-24G) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ /0, ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ NO /8, ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 6 ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 6.5 ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 7 ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 7,5 3,5 3,5 3,5 3,5 23. ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο /4,

4 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο 6,5 4,90 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο /4,50 10 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο 7, /4,90 10 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ Νο /4,90 10 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No /0,81 30 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No /0,81 30 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 7, /0,81 30 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No /0,81 30 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 8, /0,81 30 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ /1,18 5 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ 4, /1,90 5 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ /1,19 5 ΕΥΘΕΙΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF ΝΟ 5, /1,90 5 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΛΗΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ /157,50 2 ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ MEDIUM /0, ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ ΣΚΟΥΡΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ Νο 10-24Ν ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΡENCIL ΡOINT, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 25 ΚΑΙ 27 90MM ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ (LATEX FREE) ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ, ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΥΛΕΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, 41. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ¼ ΤΡOXIΣΜΕΝΕΣ /0, Κωδικός/Τιμή Π.Τ /1, /0, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ PAP-TEST ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ /0, ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΑΡΔΙΟΣΧΗΜΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ 8.2.9/0, «ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ (Μ.Χ.) ΜΕ ΔΥΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, 1, ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ, ΕΓΚΟΠΕΣ ΑΝΑ 15ΕΚ., /0,

5 22ΜΜ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ: ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ, ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 5,0 ΕΚ.Χ3,70Μ. 7,5ΕΚ.Χ 3,70Μ. 10,0ΕΚ.Χ3,70Μ. 12,5 ΕΚ.Χ3,70Μ /1, /1, /2, /2, ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΠΌ TEFLON ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (16-24G) /0, ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΌ ΛΑΤΕΞ /0, ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ /0, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY, ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΛΩΝ 50. ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ /1, ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ,ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 40 ΕΚ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ Ρ VC. (Μ.Χ.),ΝΟ 14/16/18 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ME ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ 3WAY STOP -COCK /0, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ /3, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΑΠΟ P.V.C., ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΛΕΙΟΙ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (CONTROL) ΜΕ ΠΩΜΑ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΕΩΣ 20CM, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, Νο 16,18,20 ΜΗΚΟΥΣ 50CM. ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ASSUT, ΕΛΒΕΤΙΑ, MS4298, USP - 2, GAUGE - 5, one needle, 1/2 circle, round, μια βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγύλη, 75 CMS, 50 MM ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, MEDICO, KINA, PGCL22060A2, USP - 2/0, GAUGE - 3, one needle, sraight cutting, με μια βελόνη ευθεία κόπτουσα, 75 CMS, 60 MM ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, MEDICO, KINA, PGA22026B0, USP - 2/0, GAUGE - 3, with one needle 1/2 circle, round, με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, 75 CMS, 26 MM ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, MEDICO, KINA, PGA20130B0, USP - 1, GAUGE - 4, with one needle 1/2 circle, round, με μία βελόνη, 1/2 κύκλου, στρογγυλή, 75 CMS, 30 MM ΠΛΕΚΤΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ, MEDICO, KINA, SK20150F4, USP - 1, GAUGE - 4, 3/8 circle cutting for skin, μια βελόνη 3/8 κύκλου, κόπτουσα για δέρμα, 75 CMS, 50 MM ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ( NYLON) DAFILON ΜΕ ΜΊΑ ΒΕΛΌΝΗ 3/8 ΚΎΚΛΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ (ΚΌΠΤΟΥΣΑ) USP 3/0 USP 4/0 ΚΑΙ USP 5/0 ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΑΤΟΣ 45, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 16 ΧΙΛ 5.2.7/0, /0, /0,133 1,8500 1,6528 1,1597 1,1600 0,4450 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ / 0, BUFFER ΦΟΡΜΟΛΗΣ 10% ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 10LT /2,678 30

6 ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ & ΕΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) 1 KG ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Α) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 185Χ115 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ «ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ, Μ.Χ., ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ Μ.Χ., ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ, ΔΙΑΦ. ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΤΟ (Μ.Χ), ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ NON-WOVEN, ΜΑΛΑΚΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ., ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΥΛΑΙΝΙΟ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ, ΚΛΊΝΗΣ (Μ.Χ), ΔΙΑΦ. ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ: 60Χ90ΕΚ., 80Χ180ΕΚ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΆ,ΑΠΟΤΕΛΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΡΊΑ ΣΤΡΏΜΑΤΑ ΤΟ ΣΤΡΏΜΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ (NON WOVEN) Ο ΠΥΡΉΝΑΣ ΤΗΣ ΠΆΝΑΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΌΣ ΚΥΠΕΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ 60 ML, Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΌ ΠΏΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΓΡΑΦΉΣ. «ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Μ.Χ.) ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΡΡΙΝΕΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1,80Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ, ΑΠΟ ΡVC ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, LATEX-FREE, «ΦΑΚΕΛΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΕΥΚΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 Χ 3,5ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΏΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΉΡΩΝ Μ.Χ., ΠΛΑΣΤΙΚΆ, LUER LOCK, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΑ, ΑΤΟΜΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ BUTTERFLY (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ), Μ.Χ., ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ LUER LOCK ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΝΟ 23 ΜΠΛΕ /2,33 /Κιλό / /0, /0, /0, Χ90/0, Χ180/0, /0, /0, Ενδεικτική Τιμή ,02, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΤ/0, /0, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΧΥΣΗ 2 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ 5ΜL/H ΤΩΝ 275ml ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΜΕΤΑΓΧΕΙΡΙΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, (Μ.Χ.)Β) ΜΕ ΠΙΈΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟΎΣ ΔΕΊΚΤΕΣ ΑΤΜΟΎ,ΑΕΡΊΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΜΌΛΗΣ ΔΙΑΣΤ: 30Χ45ΜΜ 74. ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ OXΥPALM ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΤ/22, /0, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ/11,20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΠΟΣΤ ΑΤΟΜ ΧΡΗΣΗ) /0, ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΠΟΣΤ ΑΤΟΜ ΧΡΗΣΗ) /0, ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ 12CH /0, 200 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ LEVIN ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ 14CH /0, ΣΥΝΟΛΟ ,06 ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α ΠΕΡΙΠΟΥ Προσφορές που κατατίθενται μετά την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Η προσφερόμενη τιμή του είδους να δοθεί χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., αλλά θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα μεταφοράς μέχρι τους χώρους του Νοσοκομείου ( Αποθήκη ή Φαρμακείο) και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Π.Τ). Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Π.Τ., να υποδεικνύεται με την υπόδειξη του προσφέροντος. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή(χ.τ). 6

7 Κρατήσεις επί του τιμολογίου : 1) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2,0000% 2)Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%(Ν.4013/2011) 3)Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου, αφαιρουμένων των παραπάνω κρατήσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. Η εξόφληση του τιμολογίου του προμηθευτή θα γίνεται, κατά μέγιστο, εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος (άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2469/97). Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», ορίζει. Ο προμηθευτής θα πληρώνεται με τη προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Στις 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των τεχνικοοικονομικών προσφορών από την επιτροπή του διαγωνισμού. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το αρθ. 143 παρ.4 του Ν.4281/2014. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικο -οικονομικών προσφορών των εταιρειών ενιαία στο ίδιο χρόνο. Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη πρακτικού τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης. Μετά από την επικύρωση του πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται ενημέρωση των εταιρειών για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ο οποίος θα κοινοποιηθεί στις συμμετέχουσες εταιρείες μέσω . Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με τους μειοδότες του διαγωνισμού, μετά από την επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πληροφορίες δίνονται από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών στο τηλ: & Η παράδοση των ζητουμένων ειδών θα είναι άμεσος λόγω του επείγοντος από την έγγραφη ειδοποίηση (δελτίο παραγγελίας). Οι προσφορές να αποστέλλονται στο FAX: με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Επίσης στην προσφορά να αναφέρονται τα κάτωθι: 1. Ο α/α αριθμός και η τιμή παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Εάν δεν υπάρχει, μία υπεύθυνη δήλωση ότι το υλικό δεν αντιστοιχείται στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. 2. Ο κωδικός του Υλικού στο Τιμολόγιο και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ(ΕΚΕΒΥΛ) 4. Εάν δεν έχετε τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας να μας ενημερώνετε εγγράφως και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας αν το γνωρίζετε. 5. Να αναφέρετε στην προσφορά σας τον αριθμό αιτήματός μας. 6. Να αναφέρετε στην προσφορά σας τον χρόνο παράδοσης των υλικών. 7. Να αναφέρετε στην προσφορά σας το ΑΦΜ σας και το Ε-mail όπου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Ο Αναπληρωτής Διοικητής Σοροκάκης Ιωάννης 7

8 8

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ:-3-5 (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 367 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8520. 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 25-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καρδάση ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002707962 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα