Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Αποφοίτων & Προμήθειες Λογισμικού/Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ ( ,96 πλέον ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 29/08/2012 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 31/8/2012 Ημερομηνίες αποστολής και δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: α) Κέρδος β) Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών στις 29/8/2012, όπου και δημοσιεύθηκε στις 30/8/2012 και γ) Θεσσαλονίκη στις 29/8/2012, όπου και δημοσιεύθηκε στις 03/09/2012 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 08/10/2012, 12:00 μμ Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 86

2 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού... 5 Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης... 6 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών... 7 Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού... 7 Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης... 8 Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... 9 Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής... 9 Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Β2.4.6 Οι ενώσεις κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής Β3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα Σελίδα 2 από 86

3 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Β4.3 Προσφυγές Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3 Εκτελωνισμός Φόροι Δασμοί Β5.4 Περίοδος Εγγύησης Β5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.7 Υπεργολαβίες Β5.8 Εμπιστευτικότητα Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Σελίδα 3 από 86

4 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από ΑΠΘ ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του έργου. Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή)]. Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) «Ε3458». Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,96 ΦΠΑ (23 %): ,03) και συμπεριλαμβάνει το κόστος των υπηρεσιών πάσης φύσεως για ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σελίδα 4 από 86

5 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : 3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Βενέτη Εύη Τηλ/νο: Fax: Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης Διενέργειάς του. το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν3840/2010 (ΦΕΚ 53/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» και ισχύει. το Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις τις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64/Α/ ) και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με τη φύση του έργου δύναται να ισχύει αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται Σελίδα 5 από 86

6 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του. το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων το Ν.2198/94 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/ ) το Ν.2842/00 περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡ' καθώς και της Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ 288 και Ζ 412 περί εφαρμογής του το Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις την Αρ /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» την KYA 679/1996 (ΦΕΚ 826 Β /1996) το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων Δημοσίου τομέα στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68/ ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ ) ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ' αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010). την υπ αριθμ /ΨΣ9619 A2/ απόφαση ένταξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. την υπ.αριθμ /2011 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια του παρόντος Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού. την υπ.αριθμ /ΨΣ1390 Β Σύμφωνη Γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακής Σύγκλησης» για την συγκεκριμένη προκήρυξη Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: Σελίδα 6 από 86

7 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 29/8/ Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 31/8/ Στον ελληνικό τύπο : α) Κέρδος β) Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών στις 29/8/2012, όπου και δημοσιεύθηκε στις 30/8/2012 και γ) Θεσσαλονίκη στις 29/8/2012, όπου και δημοσιεύθηκε στις 3/9/2012 Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( στις 29/8/2012 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 08/10/2012 και ώρα 11:30 στo Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ, 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ, 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Σελίδα 7 από 86

8 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση < και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 02/10/2012. Η Αναθέτουσα Σελίδα 8 από 86

9 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο : Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή Σελίδα 9 από 86

10 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη Σελίδα 10 από 86

11 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», Σελίδα 11 από 86

12 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 0 Εγγύηση Συμμετοχής 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: Α: 1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/ Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε Σελίδα 12 από 86

13 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους). 5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/ Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού Σελίδα 13 από 86

14 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της κατάθεσής στης στο ταχυδρομείο: i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της Σελίδα 14 από 86

15 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δόλιας χρεοκοπίας. Β: 1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Γ: 1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού. Δ : 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα (source code) των εφαρμογών λογισμικού που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται (όχι να τον εκμεταλλεύεται εμπορικά). 2. Τη δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στην τήρηση απεριόριστου αριθμού αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού. 3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 1. ΦΕΚ σύστασης, 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι Σελίδα 15 από 86

16 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: Σελίδα 16 από 86

17 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό 3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη Σελίδα 17 από 86

18 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. Σελίδα 18 από 86

19 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 19 από 86

20 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σελίδα 20 από 86

21 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 1 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. Σελίδα 21 από 86

22 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Σελίδα 22 από 86

23 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του Σελίδα 23 από 86

24 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 12. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 2 2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. Σελίδα 24 από 86

25 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 25 από 86

26 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 26 από 86

27 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σελίδα 27 από 86

28 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 13. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από Σελίδα 28 από 86

29 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης Σελίδα 29 από 86

30 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς Σελίδα 30 από 86

31 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού 15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. NAI 3 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. Σελίδα 31 από 86

32 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Σελίδα 32 από 86

33 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 33 από 86

34 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σελίδα 34 από 86

35 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σελίδα 35 από 86

36 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Β2.4.6 Οι ενώσεις κοινοπραξίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σελίδα 36 από 86

37 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από Σελίδα 37 από 86

38 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2008, 2009, 2010) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου χωρίς ΦΠΑ. 1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2008,2009 και 2010), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Σελίδα 38 από 86

39 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να : διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου πληροφορικής Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης, - τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης - προϊόντα και υπηρεσίες - μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 1.2 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση αποτελεί και το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. 1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Οι δηλώσεις συνεργασίας θα έχουν τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και θα περιλαμβάνουν το τμήμα του έργου που αναλαμβάνουν οι υπεργολάβοι Σελίδα 39 από 86

40 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε Αντίστοιχο Έργο. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσμένων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, κατά τα τελευταία 5 έτη, ένα (1) έργο αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο. Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση των αντίστοιχων Έργων, τα οποία, προσέθεσαν την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 2.1 Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε κατά πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων (σε φυσικό αντικείμενο) με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως) ΠΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΣ ΠΑΡΟΥΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΠΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογιμ ΤΕΚΜΗΡΙ ΩΣΗΣ (τύπος ός) &μ/νία Όπου: - «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας κοκ o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης Σελίδα 40 από 86

41 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 2.2 Από τα παραπάνω έργα, το ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά. Ο κατάλογος των έργων που θα είναι σε αντιστοιχία θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/ Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία) 1 2 Αποδεδειγμένες εγκαταστάσεις θα θεωρηθούν για όσες ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα λόγω της πολυπλοκότητας του έργου απαιτείται κατ ελάχιστον να συμμετέχουν στελέχη με τις παρακάτω δεξιότητες: - Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), δεκαετή τουλάχιστο πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου κατά την τελευταία πενταετία. - Ο Εμπειρογνώμονας Διαδικασιών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), δεκαετή τουλάχιστο πείρα ή υπηρεσία ή άσκηση επαγγέλματος και αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον (1) έργο αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου κατά την τελευταία πενταετία. Σελίδα 41 από 86

42 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι - Ο Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης/παραμετροποίησης λογισμικού να έχει Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής), 5ετή τουλάχιστο επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής και πείρα από τουλάχιστον (1) έργο αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου κατά την τελευταία πενταετία. - Ο Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης να έχει 3ετή τουλάχιστο επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής και πείρα από τουλάχιστον (1) έργο αντίστοιχης πολυπλοκότητας με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου κατά την τελευταία πενταετία. Τέλος το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από μόνιμα στελέχη του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ %). Μόνιμα στελέχη θεωρούνται οι υπάλληλοι, άλλα και τα στελέχη που συνδέονται με σχέση εργασίας ή αποτελούν θεσμικά διευθυντικά στελέχη και δύνανται να αμείβονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (πχ. Πρόεδροι/Αντιπρόεδροι ΔΣ, Δ/νοντες Σύμβουλοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου). Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός τουφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης 3.1 Πίνακας των μονίμων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/ Α Εταιρα (σε περίπτωση Ένωσης Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου έση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήν ες Ποσοστό συμμετοχή ς* (% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (.1) 3.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: ΑΑ Επωνυμία Εταιρείας Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήν ες Ποσοστό συμμετοχ ής*() Σελίδα 42 από 86

43 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) 3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/ Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλποίησης Αθρωπομήνε ς Ποσοστό συμμετοχή ς* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3) *ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης που να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 3.4 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος Γ της Διακήρυξης) από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην ομάδα Έργου που προτείνεται. Συνοδευτικά έγγραφα στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Υπευθύνου του έργου, και του Συντονιστή της Ομάδας Ανάπτυξης Λογισμικού και του Συντονιστή της Ομάδας Εκπαίδευσης, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η εξειδικευμένη τους γνώση ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου και αναδεικνύεται η σχετική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο έργο. Ως συνοδευτικά έγγραφα νοούνται: Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα αρκεί να προσκομιστεί ο τίτλος σπουδών, εάν έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Αποδεικτικά εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται με έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή άλλα επίσημα έγγραφα) στα οποία αποτυπώνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των στελεχών που συνδέονται με το έργο και προκύπτει σαφώς η εξειδικευμένη τους γνώση και εμπειρία ως προς την υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σελίδα 43 από 86

44 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, - Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά και όχι αναγκαστικά απο κάθε μέλος της ξεχωριστά. 4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 5. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ, ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σελίδα 44 από 86

45 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα. 4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β4.1.6, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται (εφ όσον υπάρχει κανονισμός προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου ΠΔ 118/2007) έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. Σελίδα 45 από 86

46 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. Β3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη(ΚΥΤΠ). Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο Β1.5 της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ όπου γίνεται και χρονοσήμανση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν Σελίδα 46 από 86

47 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β2.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2 Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.3 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: Δικαιολογητικά Συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τεχνική Προσφορά : - ένα (1) πρωτότυπο, Σελίδα 47 από 86

48 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι - ένα (1) αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ. Οικονομική Προσφορά : - ένα (1) πρωτότυπο, - ένα (1) αντίγραφο, - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Αποφοίτων & Προμήθειες Λογισμικού/ Εξοπλισμού» AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: <Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ > ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 08/10/2012 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σελίδα 48 από 86

49 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. Τα αντίγραφα και φωτοαντίγραφα που περιλαμβάνονται στα αντίτυπα δύναται να μην είναι επικυρωμένα. Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο Σελίδα 49 από 86

50 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές Σελίδα 50 από 86

51 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: Α Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία Χρονοδιάγραμμα) Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Α.2 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Α.3 Οργάνωση Παραδοτέων Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων για τα πληροφοριακά Β συστήματα Β.1 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση και προσφερόμενες τεχνολογίες Β.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Υποσυστημάτων και Λειτουργιών Οριζόντιες λειτουργίες με έμφαση στην ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, Β.2 διασυνδεσιμότητα, πολυκαναλική προσέγγιση Β.4 Προμήθειες Εξοπλισμού/Λογισμικού Γ. Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές Δ. παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς Ε. τιμές). Υπηρεσίες Δοκιμών και Ελέγχου, Υπηρεσίες Μετάπτωσης, Υπηρεσίες κατά την Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία Ζ. Εγγύηση τεχνική υποστήριξη Η. Εκπαίδευση Τεκμηρίωση Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: Σελίδα 51 από 86

52 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι - τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) - οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ Σελίδα 52 από 86

53 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Σελίδα 53 από 86

54 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β3.3 Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση - κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Σελίδα 54 από 86

55 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 55 από 86

56 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.3). Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη συμπεριλάβει στην προσφορά του, κόστος για την απόκτηση αδειών χρήσης λογισμικού (λειτουργικών συστημάτων, προσφερόμενων υποσυστημάτων λογισμικού), καθότι στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης τα ανωτέρω δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Σελίδα 56 από 86

57 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού αποσφράγιση Προσφορών Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, 1 ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη(ΚΥΤΠ), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται. 2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών Σελίδα 57 από 86

58 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη συνεδρίαση. 4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους Σελίδα 58 από 86

59 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. 10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το Σελίδα 59 από 86

60 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης. 14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. Σημείωση: Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει Σελίδα 60 από 86

61 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: - Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής - Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης - Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λ i = (70) * ( Β i / Β max ) + (30) * (K min /K i ) όπου: Β max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Β i η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i K min το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κ i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i Λ i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σελίδα 61 από 86

62 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Σελίδα 62 από 86

63 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) 1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (50%) 1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική λύση και προσφερόμενες τεχνολογίες 10% 1.2 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υποσυστημάτων και Λειτουργιών 20% 1.3 Οριζόντιες λειτουργίες με έμφαση στην ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πολυκαναλική προσέγγιση 1.4 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας λογισμικού/εξοπλισμού (δημόσιων αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών, Firewalls, Smart card tokens, τρίπτυχων φυλλαδίων) 10% 10% 2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%) 2.1 Υπηρεσίες Δοκιμών και Ελέγχου, Υπηρεσίες Μετάπτωσης, Υπηρεσίες κατά την Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία, Εγγύησης Τεχνικής υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 25% 3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (25%) 3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) 15% 3.2 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10% ΣΥΝΟΛΟ 100 Σε σχέση με τον Πίνακα «Κριτήρια Αξιολόγησης» αναφέρονται τα ακόλουθα: Ομάδα Κριτηρίων 1: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική λύση και προσφερόμενες τεχνολογίες Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων για την αρχιτεκτονική καθώς και τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης. Θα αξιολογηθούν οι πλατφόρμες ανάπτυξης και κατά πόσος ο Διαγωνιζόμενος έχει έτοιμες λύσεις υποσυστημάτων/πλατφορμών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρόν έργο. Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Υποσυστημάτων Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε υποσυστήματος. Θα εξεταστεί κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες που περιγράφονται στη διακήρυξη. Σελίδα 63 από 86

64 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Οριζόντιες λειτουργίες με έμφαση στην ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πολυκαναλική προσέγγιση Θα αξιολογηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις του έργου καθώς και των οριζόντιων υπηρεσιών που θα προσφερθούν. Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών ασφάλειας, διαλειτουργικότητας και της πολυκαναλικής διάθεσης των υπηρεσιών. Θα αξιολογηθεί επίσης ο βαθμός επάρκειας της προσφερόμενης τεχνικής λύσης και τα χαρακτηριστικά ανοικτών δεδομένων, ευχρηστίας και προσβασιμότητας. Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας λογισμικού/εξοπλισμού Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών για τις προμήθειες λογισμικού/εξοπλισμού που απαιτούνται. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός πληρότητας των προσφερόμενων ειδών και θα εξεταστεί κατά πόσο τα προτεινόμενα είδη ολοκληρώνονται με τη γενικότερη τεχνολογική λύση, τα προσφερόμενα υποσυστήματα του ΟΠΣ και τις υπηρεσίες (με έμφαση στην ασφάλεια). Ομάδα Κριτηρίων 2: Προδιαγραφές υπηρεσιών Υπηρεσίες Δοκιμών και Ελέγχου, Υπηρεσίες κατά την Πιλοτική και Δοκιμαστική Παραγωγική Λειτουργία, Εγγύησης Τεχνικής υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο ζωής του έργου, σε ότι αφορά την εκπαίδευση, την πιλοτική και δοκιμαστική παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη και τήρηση επιπέδου υπηρεσιών. Ομάδα Κριτηρίων 3: Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) Οι φάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται με τα βήματα που προδιαγράφει η μεθοδολογία υλοποίησης των υπηρεσιών αποφοίτων ενώ ο χρονοπρογραμματισμός τους θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου και τη λύση που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Θα αξιολογηθούν τα παραδοτέα (τα ελάχιστα και τα τυχόν πρόσθετα). Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και η διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους στόχους του έργου σε συνέπεια ή μη με τη προτεινόμενη μεθοδολογία. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των μεθοδολογιών (υλοποίησης υπηρεσιών αποφοίτων, διαχείρισης έργου, διαχείρισης ποιότητας) που θα ακολουθήσει ο Σελίδα 64 από 86

65 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνιζόμενος. Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα εκτελεστούν και να τις αντιστοιχούν σε διακριτές φάσεις. Εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των νέων διαδικασιών και την ανάπτυξη του νέου συστήματος θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά και θα αξιολογηθούν. Θα αξιολογηθεί το σχήμα διοίκησης και οργάνωσης έργου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα αυτού καθώς και ως συνέπεια του αριθμού των εμπλεκόμενων για την υλοποίηση του (π.χ. ομάδες εργασίας, ομάδες χρηστών, φορέας λειτουργίας, τελικός δικαιούχος, κλπ.). Θα αξιολογηθεί σε σχέση με τις προγραμματιζόμενες ενέργειες και υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος μέσω της εμπειρίας και των ικανοτήτων η καταλληλότητα των στελεχών που θα συνθέσουν την Ομάδα Έργου σε συνδυασμό με τον βαθμό εμπλοκής τους. Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Β2.4), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Σελίδα 65 από 86

66 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονομική Προσφορά. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β2.3. Σελίδα 66 από 86

67 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 12. Στην περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή είναι μικρότερη από το 75% της διαμέσου (median) των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας υλοποίησης ή/και στις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή/και στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων ή/και στην πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται με πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π. 60 του Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Σελίδα 67 από 86

68 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Β4.3 Προσφυγές Οι ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007» εφόσον ο τελευταίος κριθεί εφαρμοστέος. Ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του, έως και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πρωτοκόλλου της. Προθεσμίες Ενστάσεων Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής Σελίδα 68 από 86

69 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αυτού, από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειάς του, ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αυτού, η σχετική απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντος στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολής της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική του απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή των λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δε γίνονται δεκτές. Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν Σελίδα 69 από 86

70 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. Ο προσφέρων έχει το δικαίωμα της ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης. Προσφυγές κατά αποφάσεων, παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τον ν. 3886/2010 (εφόσον καταστεί εφαρμοστέος) ή άλλες ενδεχομένως εφαρμοζόμενες διατάξεις, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πρωτοκόλλου της. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του προϋπολογισμού του παρόντος έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. Νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους). Σελίδα 70 από 86

71 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε Σελίδα 71 από 86

72 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2). 7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των Σελίδα 72 από 86

73 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. 9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 10. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής: 1 α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη όπως εκάστοτε ισχύει "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος. 2 Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σελίδα 73 από 86

74 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β5.3 Εκτελωνισμός Φόροι Δασμοί Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Β5.4 Περίοδος Εγγύησης Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) Σελίδα 74 από 86

75 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα Α.4.5. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την Περίοδο Εγγύησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Εγγύησης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες. Β5.5 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση. Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να Σελίδα 75 από 86

76 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού. 2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής 3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Σελίδα 76 από 86

77 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 10. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών: στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής & Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Έργου διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την σχετική Επιτροπή, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στη Σύμβαση. 11. Όταν η παράδοση ενδιάμεσης φάσης ή του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο ή την παράταση που μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007 και μετά απο σχετική έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει Σελίδα 77 από 86

78 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 2. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σελίδα 78 από 86

79 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Σελίδα 79 από 86

80 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη Σελίδα 80 από 86

81 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ Σελίδα 81 από 86

82 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. Β5.7 Υπεργολαβίες Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Β5.8 Εμπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). Ειδικότερα: Σελίδα 82 από 86

83 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή) υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση. 3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. Σελίδα 83 από 86

84 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα Όλα τα αποτελέσματα μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη Σελίδα 84 από 86

85 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Σελίδα 85 από 86

86 Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου Ανδρέου Αντιπρύτανις Σελίδα 86 από 86

87 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Υπηρεσιών Αποφοίτων & Προμήθειες Λογισμικού/Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ Προϋπολογισμός: ,00 με ΦΠΑ ( ,96 πλέον ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 29/8/2012 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 31/8/2012 Ημερομηνίες αποστολής και δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: α) Κέρδος β) Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών στις 29/8/2012, όπου και δημοσιεύθηκε στις 30/8/2012 και γ) Θεσσαλονίκη στις 29/8/2012, όπου και δημοσιεύθηκε στις 03/8/2012 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8/10/2012, 12:00 μμ Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 53

88 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 Συντομογραφίες γενικά... 5 Συντομογραφίες έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης... 6 Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 8 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου... 8 Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αποφοίτων Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.2.1 Γενικές αρχές Α3.2.2 Θέματα συνάφειας με εξωτερικά συστήματα Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Αποφοίτων Α Διαχείριση Δεδομένων Αποφοίτων Α Διαχείριση Χρηστών Α Εξυπηρέτηση αποφοίτων μέσω διαδικτύου Α Εξυπηρέτηση Διδασκόντων μέσω διαδικτύου Α Διαχείριση αναφορών και στατιστικών στοιχείων Α3.4.2 Υποσύστημα Έκδοσης Πιστοποιητικών Α3.4.3 Υποσύστημα Έκδοσης Συστατικών Επιστολών Α3.4.4 Υποσύστημα Δημιουργίας pdf εγγράφων Α3.4.5 Υποσύστημα Προσωποποιημένης πολυκαναλικής ενημέρωσης Α3.4.6 Υποσύστημα Πιστοποιημένων Φορέων Α3.4.7 Υποσύστημα Διασυνδέσεων Α3.4.8 Υποσύστημα Διαχείρισης κρυπτογραφικών συσκευών και ψηφιακών πιστοποιητικών Σελίδα 2 από 53

89 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α3.4.9 Υποσύστημα Διαχείρισης Γεγονότων Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5.1 Ταυτοποίηση με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού Α3.5.2 Ισχυρή ταυτοποίηση με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών Α3.5.3 Πολυγλωσσικότητα Α3.5.4 Διαλειτουργικότητα Α3.5.5 Διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Α3.5.6 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.5.7 Ανοιχτά δεδομένα Α3.5.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.5.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.6 Προμήθειες Εξοπλισμού και δημόσιων, αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών Α3.7 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.8 Πίνακας Παραδοτέων Α3.9 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου Α4.2 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων Α4.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου Α5.2.2 Εμπειρογνώμονας Διαδικασιών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Α5.2.3 Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης/παραμετροποίησης Α5.2.4 Μέλη της ομάδας ανάπτυξης/ παραμετροποίησης Α5.2.5 Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης Α5.2.6 Μέλη της ομάδας εκπαίδευσης Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας υποσυστημάτων και Έργου 53 Σελίδα 3 από 53

90 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Συνοπτικά στοιχεία Έργου Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Αποφοίτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μαζί με τις απαιτούμενες σχετικές προμήθειες Λογισμικού / Εξοπλισμού. Το έργο εστιάζει στην παροχή ολοκληρωμένων προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών στους απόφοιτους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ώστε να διατηρείται η σύνδεση με αυτούς σε όλη της διάρκεια της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Θα λειτουργήσει αρχικά ως πιλότος στο ΑΠΘ και συγκεκριμένα σε τμήματα 3 Σχολών (ενδεικτικά αναφέρονται η Σχολή Θετικών Επιστημών, η Πολυτεχνική Σχολή και η Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών). Οι νέες υπηρεσίες θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενο περιβάλλον Εικονικών Μηχανών και θα προστεθούν στην πύλη ηλεκτρονικού πανεπιστημίου του ΑΠΘ Το σύνολο των υπηρεσιών αποφοίτων στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αποκαλείται ΟΠΣ αποφοίτων. Το ΟΠΣ αποφοίτων θα δομείται από επιμέρους υποσυστήματα, το κάθε ένα από τα οποία θα παρέχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα ως εξής: O απόφοιτος θα μπορεί να παραλαμβάνει πλήρως από το διαδίκτυο ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά (Αντίγραφο Πτυχίου, Αναλυτική Βαθμολογία, κλπ.) αντί μετά από 3 επισκέψεις που απαιτούνται σήμερα για πληρωμή παραβόλου, αίτηση & παραλαβή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο να μπορεί να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα του ηλ. πιστοποιητικού στο διηνεκές. Η υπηρεσία αυτή θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους πιστοποιημένους φορείς όπως το Υπ. Παιδείας, άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ (π.χ. αιτήσεις μεταπτυχιακών), ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, Cedefop, κλπ. Επίσης ο απόφοιτος θα μπορεί να παραλαμβάνει ηλεκτρονικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Η υποδομή που θα δημιουργηθεί θα έχει συγκεντρωμένη όλη την απαιτούμενη πληροφορία για τη διαμόρφωση του βιογραφικού του αποφοίτου σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο Europass/ESP, όπως ακαδημαϊκά στοιχεία φοίτησης και λοιπών δεξιοτήτων, στοιχεία κινητικότητας μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής, στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, προσωπικά στοιχεία και τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας. Τέλος ο απόφοιτος θα μπορεί να λαμβάνει πολυκαναλική προσωποποιημένη ενημέρωση είτε από το ίδρυμα είτε από τρίτους πιστοποιημένους φορείς μετά τη συγκατάθεση του αποφοίτου. Όταν το έργο περιέλθει σε παραγωγική λειτουργία θα είναι δυνατή η μετεγκατάστασή του στο Data Center του ΕΔΕΤ. Η υποδομή που θα αναπτυχθεί θα είναι δυνατό να αξιοποιηθεί και από το ίδιο το Υπ. Παιδείας κεντρικά και να χρησιμοποιηθεί και από άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Οι υπηρεσίες μετεγκατάστασης/ μετάβασης στο ΕΔΕΤ για την εξυπηρέτηση άλλων ιδρυμάτων δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Το έργο χτίζει πάνω σε υφιστάμενες ή υπό αναβάθμιση (μέσω της δράσης Α2 της πρόσκλησης 21.1) εφαρμογές φοιτητολογίου του ΑΠΘ που λόγω της ανοιχτής αρχιτεκτονικής και των προτύπων τους επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Παράλληλα οι υπηρεσίες αποφοίτων θα διασυνδεθούν με: 1. το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, 2. το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών του ΥΠΔΒΜΘ και της ΑΔΙΠ 3. την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (GUNET SMS Aggregator) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 4. το Mobile Portal της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 5. τον πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα ΑΣΕΠ 6. την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και τα ΚΕΠ ως πιστοποιημένοι εξωτερικοί φορείς 7. το/τα σύστημα/τα συνεργαζόμενων τραπεζών για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω web, είτε μέσω του σχετικού Υποσυστήματος Αυτόματων Πληρωμών μέσω Web της πράξης Σελίδα 4 από 53

91 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «Επέκταση Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο ΑΠΘ» με δικαιούχο τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, είτε απευθείας, 8. το εμπορικό λογισμικό MOVEON της QS Unisolution του ΑΠΘ που διαχειρίζεται την κινητικότητα των φοιτητών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus LLP, κλπ), και μέσω αυτού με το σύστημα EMMS/ESP του Cedefop για τη δημιουργία του Europass Mobility Document και του European Skills Passport, 9. τις υφιστάμενες υποδομές Πανεπιστημιακής Υπηρεσίας Καταλόγου (ΠΥΚΑ) ΑΠΘ και τον κεντρικό μηχανισμό αυθεντικοποίησης χρηστών SSO (SAML 2.0 Shibboleth), 10. τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές υποδομές του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΑΠΘ. Ο βασικός τρόπος διασύνδεσης θα επιτυγχάνεται μέσω web services (SOAP/XML). Συντομογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΑΠΘ ΕΣΠΑ ΕΠ ΨΣ ISO HTML SMS ΔΕΠ ΕΕΕΚ ΕΛΚΕ ΕΠ ΨΣ ΕΠΠΕ ΕΤΕΠ ΙΚΥ ΥΠΔΒΜΘ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση International Organization for Standarization Hyper Text Markup Language Short Message Service Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Συντομογραφίες έργου ΑΑ ΑΕΙ ΔΑΣΤΑ ΔΕΠ ΔΕΣΕ ΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΕΛΚΕ ΕΣΡ ΕΣ Αναθέτουσα Αρχή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Διεύθυνση Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Ελεγκτικό Συνέδριο Σελίδα 5 από 53

92 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΕΤΕΠ ΕΤΠ ΛΕ ΛΣ ΟΠΣ ΟΜΕ ΕΔΔΑΠ ΠΔΕ ΠΔΗΔ ΠΕΣ ΣΔΠΕ ΣΗΔΕ ΡΕ ΤΕΙ ΦΕΚ ΠΕΣ AS ΒΔ ή DΒ ECTS DS Cedefop ESP SAML Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Λειτουργική Ενότητα Λειτουργικό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οριστική Μελέτη Εφαρμογής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Application Server Βάση Δεδομένων / Data Base European Credit Transfer and Accumulation System Συνθήκης Bologna, βλέπε προδιαγραφές Diploma Supplement Συνθήκης Bologna, βλέπε προδιαγραφές European Centre for the Development of Vocational Training European Skills Passport Security Assertion Markup Language ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & Αριστοτέλειο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΔΒΜΘ ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας Βλ. παρ. Α1.1.3 Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Βλ. παρ. Α1.1.3 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Το ΑΠΘ είναι οργανωμένο σε Σχολές και Τμήματα όπως όλα τα Α.Ε.Ι. Σε κάθε Τμήμα λειτουργεί γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα φοιτητικά θέματα και τα θέματα αποφοίτων τα οποία σχετίζονται με τις σπουδές. Σελίδα 6 από 53

93 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Οι αρμοδιότητες των γραμματέων των Τμημάτων σε σχέση με τα φοιτητικά θέματα είναι οι εξής: Εγγραφές φοιτητών (δημιουργία ηλεκτρονικής καρτέλας σπουδαστή) Διαχείριση φοιτητικών μεταβολών (διαγραφές, μεταγραφές, ανανεώσεις εγγραφών) Εισαγωγή δηλώσεων μαθημάτων Έκδοση βαθμολογικών καταστάσεων Εισαγωγή βαθμολογίας Έκδοση πιστοποιητικών ενεργών φοιτητών και αποφοίτων (πτυχιούχων) Διαχείριση συγγραμμάτων Ανακήρυξη πτυχιούχων Εισαγωγή προγραμμάτων σπουδών. Στο ΑΠΘ λειτουργούν 42 Τμήματα τα οποία οργανώνονται σε 12 Σχολές: Θεολογική Φιλοσοφική Θετικών Επιστημών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Γεωπονική Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Κτηνιατρική Ιατρική Οδοντιατρική Πολυτεχνική Καλών Τεχνών Παιδαγωγική, καθώς και 4 Ανεξάρτητα Τμήματα. Την κινητικότητα στο ΑΠΘ μέσω διαφόρων προγραμμάτων και συμφωνιών όπως το LLP/ERASMUS διαχειρίζεται το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που μετείχε ενεργά και με επιτυχία στην πρώτη και δεύτερη φάση του προγράμματος ERASMUS, συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη των συνεργασιών με στόχο των Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του, συμμετέχοντας στο νέο πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση (LLP) » και έχοντας αποκτήσει τον Διευρυμένο Χάρτη ERASMUS (European University Charter Extended). Η δράση ERASMUS του προγράμματος LLP αφορά την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης, το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS), κινητικότητα και ανταλλαγές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, γλωσσική προετοιμασία φοιτητών κ.ά. Στις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υπάγονται συνεργασίες του Πανεπιστημίου με περισσότερα από 500 Ευρωπαϊκά και άλλα Πανεπιστήμια για την ανταλλαγή διδασκόντων και διδασκομένων. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 400 ξένους φοιτητές και στέλνει σε Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα περίπου 600 από τους φοιτητές του. Το ΑΠΘ μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, διακινεί, όπως διαπίστωσε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ), το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητικότητας των Ελληνικών Ανώτατων Ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων γίνεται ανταλλαγή ενός σημαντικού αριθμού μελών ΔΕΠ, (περίπου εκατό διδάσκοντες του ΑΠΘ διδάσκουν ετησίως σε άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και άλλοι τόσοι, προερχόμενοι από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα, διδάσκουν στο ΑΠΘ). Το Τμήμα παρέχει κάθε διοικητική, Σελίδα 7 από 53

94 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου τεχνική και διαχειριστική βοήθεια στους φοιτητές καθώς και στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τα οποία αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, συντονίζοντας ή συμμετέχοντας στα προγράμματα αυτά. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα η «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η τεχνική Ομάδα Έργου του ΑΠΘ θα αποτελείται από στελέχη του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ) του ΑΠΘ με 10ετή εμπειρία σε έργα αντίστοιχου μεγέθους που αφορούν Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου. Η ομάδα έργου, λόγω της τεχνογνωσίας της, θα υλοποιήσει όλο το κομμάτι της διασύνδεσης με τις υφιστάμενες κεντρικές υποδομές του ΑΠΘ, της παρακολούθησης του έργου και της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών. Η τεχνική Ομάδα Έργου του ΑΠΘ θα εμπλακεί στις εξής παράλληλες δράσεις συνεπικουρώντας τον Ανάδοχο του παρόντος έργου: Δράση 1: Ανάλυση Αναγκών και Διαμόρφωση Νομικού Πλαισίου Δράση 2: Διάθεση εικονικών servers και Υλοποίηση Διασύνδεσης με Υφιστάμενες Υποδομές Δράση 3: Δράσεις Εκπαίδευσης χρηστών και Ενημέρωσης Δράση 4: Οργάνωση Helpdesk υποστήριξης χρηστών για τις νέες υπηρεσίες Δράση 5: Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας από πλευράς ΑΠΘ. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου Στο ΑΠΘ 39 από τις 42 Γραμματείες Τμημάτων/ Μονοτμηματικών Σχολών, διαθέτουν πλέον μια σχετικά ομογενοποιημένη έκδοση Λογισμικού Φοιτητολογίου Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Στα Τμήματα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Σχολή Γεωπονίας και Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας χρησιμοποιούνται λογισμικά τρίτων προμηθευτών αλλά έχει επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές υποδομές του ΑΠΘ (κεντρική αυθεντικοποίηση χρηστών, υπηρεσίες ΚΥΤΠ και ΚΛΔ, ΠΥΚΑ, κλπ.). Τα 39 Τμήματα διαθέτουν τα παρακάτω υποσυστήματα, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία: 1. Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προπτυχιακών/ Μεταπτυχιακών/ Διδακτορικών Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. 2. Υποσύστημα Χρονικού Προγραμματισμού Αιθουσών. 3. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών. 4. Υποσύστημα Διαχείρισης Αναφορών Εκτύπωσης Reporting Tools. Σελίδα 8 από 53

95 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 5. Υποσύστημα Λήψης Εγγραφών από εξωτερικό αρχείο. 6. Υποσύστημα Τμήματος Σπουδών και Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 7. Υποσύστημα διασυνδεσιμότητας μέσω Web Services. 8. Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω διαδικτύου. 9. Υποσύστημα εξυπηρέτησης διδασκόντων μέσω διαδικτύου. Με τα ανωτέρω υποσυστήματα υποστηρίζονται πλήρως τις παρακάτω διαδικασίες: Διαχείριση δεδομένων φοιτητών Εγγραφές φοιτητών (διαχείριση ηλεκτρονικής καρτέλας φοιτητή) Διαχείριση φοιτητικών μεταβολών (διαγραφές, μεταγραφές, ανανεώσεις εγγραφών, προγράμματα ανταλλαγής) Διαχείριση δηλώσεων μαθημάτων και κανόνων δηλώσεων (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) Έκδοση καταστάσεων (βαθμολογίας, πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών κτλ) Διαχείριση βαθμολογίας Διαχείριση συγγραμμάτων Ανακήρυξη πτυχιούχων Διαχείριση προγραμμάτων σπουδών Διαχείριση διπλωματικών εργασιών Διαχείριση πρακτικών ασκήσεων Πρωτοκόλληση και διανομή εγγράφων (μερικώς). Το υφιστάμενο ΟΠΣ Φοιτητολογίου (με τις όποιες αναβαθμίσεις προκύψουν στο πλαίσιο της Πρόκλησης Α2 της 21.1 χωρίς όμως η πορεία του παρόντος έργου να επηρεάζεται άμεσα από αυτές) στηρίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές. Τα δεδομένα φοιτητικής μέριμνας ανήκουν αποκλειστικά στο ΑΠΘ. Το υφιστάμενο ΟΠΣ Φοιτητολογίου παρέχει τη δυνατότητα για: α) εξασφάλιση πρόσβασης στα στοιχεία μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων, β) διαβάθμιση εργασιών αναλόγως του επιπέδου σημαντικότητας της εργασίας και το βαθμό εξουσιοδότησης του χρήστη (το προσωπικό των Γραμματειών, οι καθηγητές και οι φοιτητές). Είναι μοντέρνας αρχιτεκτονικής πολλών επιπέδων, και λειτουργεί με βάση δεδομένων MS SQL Server Το ανωτέρω λογισμικό, καλύπτει όλες τις διαδικασίες των γραμματειών και επιπλέον προσφέρει βασικές ψηφιακές υπηρεσίες στους φοιτητές και καθηγητές. Όλες οι εφαρμογές λειτουργούν κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, με κεντρικές υποδομές που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών (χρήση single sign on υποδομών, ασφαλείς συναλλαγές μέσω του πρωτοκόλλου https, ψηφιακά πιστοποιητικά χρηστών για το διοικητικό προσωπικό και τα μέλη ΔΕΠ σε κρυπτογραφικές συσκευές smart card tokens, χρήση vpn για την αποστολή βαθμολογιών κ.α.). Όπως γίνεται αντιληπτό στο ΑΠΘ γίνεται ευρεία χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας και γενικότερα των υπηρεσιών ηλεκτρονικού πανεπιστημίου. Το μοντέλο λειτουργίας των υποδομών αποτελείται από δύο βασικά μέρη: Τα off line πληροφοριακά συστήματα ενταγμένα σε ιδιωτικά εικονικά δίκτυα (private VLANs) στα οποία εργάζεται το προσωπικό των γραμματειών και Τα on line πληροφοριακά συστήματα γραμματείας που εξυπηρετούν τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ αλλά και γενικότερα όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν τοπικοί on line εξυπηρετητές σε επίπεδο Τμημάτων/Σχολών αλλά και ένας κεντρικός on line εξυπηρετητής που συγκεντρώνει την πληροφορία των επιμέρους συστημάτων. Αξίζει να σημειωθεί οτι ο κεντρικός on line server έχει σχεδιαστεί ώστε να διασυνδέσει το πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας με το σύνολο των εξωτερικών συστημάτων (πχ κεντρική βάση δεδομένων για εξαγωγή κεντρικών στατιστικών, Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου ΠΥΚΑ, web services, κλπ.). Σελίδα 9 από 53

96 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Για τις ανάγκες του παρόντος έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτή η κεντρική on line υποδομή που διαθέτει βάση δεδομένων σε MS SQL Server 2008, θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση των όποιων δεδομένων φοιτητικής μέριμνας απαιτήσουν οι νέες υπηρεσίες αποφοίτων. Ενημερωτικά, οι υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες e University (φοιτητικής μέριμνας) που απολαμβάνουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΑΠΘ είναι επιγραμματικά οι εξής: 1. Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές Δηλώσεις μαθημάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει ο φοιτητής μέσω web Ηλεκτρονική πληροφόρηση για διδασκαλία, μαθήματα, προγράμματα σπουδών, πρόγραμμα εξετάσεων Προσωποποιημένη πληροφόρηση για πρόγραμμα εξετάσεων, πρόγραμμα διδασκαλίας Παροχή πληροφοριακού επίσημου υλικού (αιτήσεις, κτλ) Παρακολούθηση της καρτέλας, της προσωπικής προόδου, της τήρησης προϋποθέσεων λήψης πτυχίου και της τήρησης προϋποθέσεων λήψης φοιτητικών παροχών 2. Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Διδάσκοντες Πρόσβαση σε καρτέλα φοιτητή Ασφαλής αποστολή βαθμολογίας καθηγητών στις γραμματείες Καταχώρηση βαθμολογίας φοιτητών Ιστορικά στοιχεία αναφορικά με την βαθμολογία των φοιτητών. Στο τέλος του 2009 οι υπηρεσίες euniversity χρησιμοποιούνται από χρήστες φοιτητές (πρόσβαση σε βαθμολογίες, ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, κλπ.). Αντίστοιχα, περί τα 200 διοικητικά στελέχη Γραμματειών χρησιμοποιούν τις υποδομές ηλεκτρονικού πανεπιστημίου για τη διαχείριση των φοιτητών. 19 Τμήματα του ΑΠΘ χρησιμοποιούν υποδομές ηλεκτρονικού πανεπιστημίου για μέλη ΔΕΠ (Πολυτεχνική Σχολή, Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Γεωπονική, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής) με 300 περίπου μέλη ΔΕΠ να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών. Υπογραμμίζεται ότι καμία από τις παραπάνω υφιστάμενες υπηρεσίες euniversity δεν απευθύνεται σήμερα σε αποφοίτους, αφού ο λογαριασμός χρήστη για τις ψηφιακές αυτές υπηρεσίες απενεργοποιείται μετά την ορκωμοσία, διαδικασία που θα τροποποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα της Οριστικής Μελέτης Εφαρμογής. Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το ΑΠΘ είναι οργανωμένο σε Σχολές και Τμήματα όπως όλα τα Α.Ε.Ι. Σε κάθε Τμήμα λειτουργεί γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα φοιτητικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τις σπουδές και τα συγγράμματα. Συγκεκριμένα τα Τμήματα είναι τα εξής: Πολυτεχνική Σχολή 1. Τοπογράφων Μηχ. 2. Αρχιτεκτόνων Μηχ. 3. Ηλεκτρολόγων Μηχ. 4. Μηχανολόγων Μηχ. 5. Πολιτικών Μηχ. Σελίδα 10 από 53

97 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 6. Χημικών Μηχ. 7. Γενικό 8. Χωροταξίας & Ανάπτυξης Σχολή Θετικών Επιστημών 9. Πληροφορικής 10. Βιολογίας 11. Φυσικό 12. Χημικό 13. Γεωλογικό 14. Μαθηματικό Φιλοσοφική Σχολή 15. Φιλολογίας 16. Ιστορίας & Αρχαιολογίας 17. Γερμανικής 18. Ιταλικής 19. Γαλλικής 20. Φιλοσ. & Παιδαγωγικής 21. Ψυχολογίας 22. Αγγλικής Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 23. Νομικής 24. Οικονομικών Επιστημών 25. Πολιτικών Επιστημών Θεολογική Σχολή 26. Θεολογίας 27. Ποιμαντικής Παιδαγωγική Σχολή 28. Προσχολικής Αγωγής 29. Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Καλών Τεχνών 30. Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχ. 31. Κινηματογράφου 32. Μουσικών Σπουδών 33. Θεάτρου Μονοτμηματικές Σχολές 34. Ιατρική 35. Γεωπονική 36. Δασολογίας 37. Κτηνιατρική 38. Οδοντιατρική Ανεξάρτητα Τμήματα 39. ΤΕΦΑΑ 40. ΤΕΦΑΑ Σερρών 41. Δημοσιογραφίας 42. Φαρμακευτικής Σελίδα 11 από 53

98 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των γραμματέων των Τμημάτων σε σχέση με τα φοιτητικά θέματα είναι και η έκδοση πιστοποιητικών σε αποφοίτους (πτυχιούχους). Αυτά σήμερα εκδίδονται με συμβατικό τρόπο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ο οποίος παραλαμβάνει το πιστοποιητικό σε έντυπη μορφή. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα ή η ακεραιότητα του πιστοποιητικού αυτού, ούτε υπάρχει ιχνηλασιμότητα όσον αφορά το ποιος εξέδωσε το πιστοποιητικό αυτό και πότε, αν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, κλπ. Επίσης η πληρωμή του σχετικού παραβόλου πραγματοποιείται σήμερα με επίσκεψη σε συμβεβλημένη τράπεζα. Η Γραμματεία προχωρά στην έκδοση του πιστοποιητικού μετά της προσκόμιση της σχετικής απόδειξης πληρωμής. Αντίστοιχα οι απόφοιτοι ζητούν στο πλαίσιο της συνέχισης της ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής τους εξέλιξης συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Συμβατικά αυτές παραδίδονται σε έντυπη μορφή στον ενδιαφερόμενο σε κλειστό ή ανοιχτό φάκελο για παράδοση στον παραλήπτη. Επίσης με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα ή/και ακεραιότητα του εγγράφου, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα το περιεχόμενο της συστατικής επιστολής να είναι ελεγχόμενης πρόσβασης κατά την επιθυμία του υπογράφοντα. Η ενημέρωση των αποφοίτων του κάθε τμήματος πραγματοποιείται σήμερα με συμβατικές μεθόδους μη ομογενοποιημένες, ή δεν υφίστανται. Οι προσπάθειες διατήρησης της επικοινωνίας με τους αποφοίτους έχει ανατεθεί σε κεντρικό επίπεδο στο πλαίσιο της επαγγελματικής αποκατάστασης κυρίως στα Γραφεία Διασύνδεσης. Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Οι υπηρεσίες αποφοίτων έρχονται να καλύψουν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων (ο αριθμός των ηλεκτρονικά καταγεγραμμένων απόφοιτων μόνο στο ΑΠΘ είναι πάνω από ενώ τα τελευταία έτη αποφοιτούν από το ΑΠΘ ~8.000 φοιτητές το χρόνο. Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν απόφοιτοι ΑΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΙ (Απογραφή 2001). Στο παρόν έργο θα υλοποιηθεί το ΟΠΣ αποφοίτων το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω μιας ενιαίας δικτυακής πύλης (portal). Το ΟΠΣ αποφοίτων θα δομείται από επιμέρους υποσυστήματα, το κάθε ένα από τα οποία θα παρέχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Το portal θα επικοινωνεί με την υφιστάμενη κεντρική βάση δεδομένων Φοιτητικής Μέριμνας και θα παρέχεται στους απόφοιτους η δυνατότητα για άμεση λήψη ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών, αίτηση και παραλαβή συστατικών επιστολών από μέλη ΔΕΠ, επικοινωνία με τρίτους φορείς (ΚΕΠ, ΥΠΔΒΜΘ, Γραφείο Διασύνδεσης, Cedefop, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα) καθώς και προσωποποιημένη ενημέρωση των αποφοίτων από το τμήμα/σχολή τους αλλά και από τρίτους πιστοποιημένους φορείς μετά την συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου. Η είσοδος πιστοποιημένων φορέων, των χειριστών και των μελών ΔΕΠ θα γίνεται με κρυπτογραφικές συσκευές που περιέχουν τα απαραίτητα προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα όπως ο κύκλος ζωής των πιστοποιητικών, η διαδικασία χρονοσήμανσης (time stamping σύμφωνα με το RFC 3161), η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η υπηρεσία OCSP με τις τρέχουσες λίστες ανάκλησης (revocation list) και η ανάγκη εισαγωγής του CRL εντός του εγγράφου (για off line αυθεντικοποίηση). Η ασφάλεια αποτελεί ακρογωνιαίο συστατικό του ΟΠΣ αποφοίτων, βασικό συστατικό κατά τη φάση σχεδιασμού και όχι μια εκ των υστέρων απαίτηση. Σελίδα 12 από 53

99 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η υλοποίηση των προτεινομένων αυτών υπηρεσιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Εξυπηρετεί αποφοίτους 24Χ7 εντός και εκτός της πόλης της Θεσσαλονίκης, κατοίκους εξωτερικού, κλπ. Βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΑΠΘ προς τους αποφοίτους του και αυξάνει την παραγωγικότητα του προσωπικού Συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των μέχρι σήμερα σχετικών επενδύσεων στο ΑΠΘ Συμβάλει στη τεχνική και οργανωτική προσαρμογή του ΑΠΘ σε περιβάλλοντα euniveristy / egoverment Αξιοποιεί την μέχρι σήμερα σημαντική εμπειρία του ΑΠΘ σε σχετικά θέματα και συμβάλλει στο να αποκτηθεί περαιτέρω πολύτιμη τεχνογνωσία Δίνει τη δυνατότητα εσωτερικής ανάπτυξης νέων εφαρμογών χρησιμοποιώντας ένα ενδιάμεσο τεχνολογικό υπόβαθρο καθώς και την εξαγωγή στατιστικών για την τροφοδοσία συστημάτων λήψης απόφασης Δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης των εφαρμογών του ΑΠΘ με οριζόντιες κεντρικές εφαρμογές του ΥΠΔΒΜΘ στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του ΥΠΔΒΜΘ Απελευθερώνει από το προσωπικό των γραμματειών το χρόνο που αποδίδεται στην εξυπηρέτηση των πτυχιούχων. Μειώνει τον συνωστισμό που παρατηρείται στις θυρίδες των γραμματειών Ελαχιστοποιεί την επαφή των αποφοίτων με τη Γραμματεία του Τμήματος από όπου αποφοίτησαν για τετριμμένα θέματα, ενώ μεγιστοποιεί την επαφή για θέματα ουσίας όπως συνέχιση της ακαδημαϊκής τους καριέρας, ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, διατήρηση της επαφής με συν αποφοίτους. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Αν και κατά την ολοκλήρωση του έργου οι υπηρεσίες θα παρέχονται αρχικά μόνο για 3 Σχολές του ΑΠΘ, το ΟΠΣ αποφοίτων στοχεύει να εξυπηρετήσει: τους περίπου πτυχιούχους του ΑΠΘ κάθε έτους τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου και κυρίως του 200 και πλέον εργαζόμενους στις γραμματείες των Τμημάτων, και τους καθηγητές του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Αλλά και με τη δυνατότητα μετεγκατάστασης των εφαρμογών κεντρικά στο Datacenter της ΕΔΕΤ ΑΕ για λογαριασμό του ΥΠΔΒΜΘ, όλοι οι απόφοιτοι των ελληνικών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα του έργου. Στόχος 1: Η χρήση των υπηρεσιών από το 100% των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, για τα Τμήματα των 3 Σχολών του ΑΠΘ που θα συμμετέχουν, κατά το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Μετρήσιμος Στόχος Η χρήση των υπηρεσιών από τους απόφοιτους Τιμή 100% των αποφοίτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, για τα Τμήματα των 3 Σχολών του ΑΠΘ που θα συμμετέχουν, κατά το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Σελίδα 13 από 53

100 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η αντιμετώπιση από τον ανάδοχο με συνέπεια μίας σειράς θεμάτων: Οι εργασίες για την ανάπτυξη των υπηρεσιών αποφοίτων πρέπει να υλοποιηθούν ενσωματωθούν, χωρίς τη διαταραχή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι πρόσθετες λειτουργικότητες (υποσυστήματα και διασυνδέσεις) που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να συν λειτουργούν με τις υφιστάμενες σε πλήρως ενιαίο περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την αυτόματη on line μεταξύ τους αλληλοενημέρωση. Η οποιαδήποτε αλλαγή προταθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο είτε στις υφιστάμενες λειτουργικότητες του υφιστάμενου ΟΠΣ φοιτητολογίου και της κεντρικής βάσης δεδομένων φοιτητικής μέριμνας, είτε στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών, θα πρέπει γίνει χωρίς να προκληθεί καμία αναστάτωση και χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον απασχόληση των χρηστών για εργασίες επανεκπαίδευσης παραμετροποίησης καταχωρήσεων τεστ ορθής λειτουργίας κλπ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο που θα το πετύχει. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και η μεταφορά τους σε λογισμικό αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του ΟΠΣ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ενδεχόμενη ανάγκη διαφοροποίησης (προσαρμογής) κάθε περιοχής εφαρμογής, κατά τη φάση της οριστικής μελέτης εφαρμογής. Η ευκολία προσαρμογής των χρηστών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνηθες πρόβλημα εφαρμογής μηχανογραφικής λύσης σε μεγάλο εργασιακό χώρο και θα πρέπει να απαιτηθεί η ελάχιστη προσπάθεια από μέρους του χρήστη, ώστε να περιοριστεί το μεσοδιάστημα προσαρμογής και να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του συστήματος από τους χρήστες. Οι νέες υπηρεσίες αποφοίτων θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του χρήστη χωρίς πρόσθετη εκπαίδευση/ εξοικείωση. Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τα κεντρικά πληροφορικά συστήματα, τα οποία είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται και τα οποία σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Επίσης σημαντικό είναι να διατηρηθεί στο 100% η οποιαδήποτε διαλειτουργικότητα των νέων υπηρεσιών αποφοίτων με άλλα συστήματα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Η ενημέρωση και εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος σε όποιο αντικείμενο ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρόταση του. Η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: o Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού. o Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση. o Της παροχής σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για το λογισμικό αλλά και όποιες επιπλέον ενέργειες εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ αυτού, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε φάση μεταβολής. Δεν απαιτείται οι λειτουργικότητες των απαιτούμενων υποσυστημάτων και των υπηρεσιών αποφοίτων να είναι άμεσα διαθέσιμες από τους διαγωνιζόμενους ως προϊόντα off the shelf. Άλλωστε τα υποσυστήματα αυτά θα αναπτυχθούν με βάση τις ανάγκες του ΑΠΘ, ενώ ο πηγαίος κώδικας θα παραδοθεί στην ΑΑ. Παρόλα αυτά, ο υποψήφιος ανάδοχος, καλείται να δηλώσει, ποιες από τις λειτουργικότητες των υποσυστημάτων ή ακόμα και έτοιμων off the shelf υπηρεσιών αποφοίτων τις διαθέτει ήδη ως έτοιμα Σελίδα 14 από 53

101 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου υποσυστήματα. Ταυτόχρονα, καλείται να δηλώσει ότι αν κληθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιήσει επίδειξη των λειτουργικοτήτων αυτών ενώπιον της ΕΔΔΑΠ. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει τη χρήση έτοιμων υποσυστημάτων ή λειτουργικοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα ή ακόμα και τρίτου κατασκευαστή, τότε θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς ότι τα υποσυστήματα ή οι λειτουργικότητες αυτές είναι ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο Β5.9. Πνευματικά Δικαιώματα (Μέρος Β της Διακήρυξης), καθώς επίσης και ότι διαθέτει την ικανότητα και την επάρκεια προκειμένου να τις εγκαταστήσει, παραμετροποιήσει, υλοποιήσει τις μεταπτώσεις, εκπαιδεύσει τους χρήστες, θέσει σε πλήρη λειτουργία και να υποστηρίξει. Ενδεικτικά, επαρκή τεκμηρίωση θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι βεβαιώσεις ή οι συστατικές επιστολές ότι πραγματοποίησε τις παραπάνω εργασίες για τις προσφερόμενες λειτουργικότητες και υποσυστήματα, σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κυβερνητικές υπηρεσίες με επιτυχία. Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αποφοίτων Στα πλαίσια του έργου θα ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης αποφοίτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις υπηρεσίες αυτές εμπλέκονται άμεσα και το διοικητικό προσωπικό και τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ. Ενδεικτικά οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανά κατηγορία επωφελούμενων είναι οι ακόλουθες: Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για απόφοιτους Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή Κωδικός αποφοίτου pdf μετά από αίτηση Username και Password Αυτόματη ενημέρωση για την πορεία έκδοσης Κωδικός αποφοίτου / παράδοσης/ ανάγνωσης πιστοποιητικού Username και Password μέσω web, Αυτόματη ενημέρωση για την πορεία έκδοσης / παράδοσης/ ανάγνωσης συστατικής επιστολής μέσω web, Προσωποποιημένη πληροφόρηση Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών Κωδικός αποφοίτου Username και Password Κωδικός αποφοίτου Username και Password Κωδικός αποφοίτου Username και Password Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για διδάσκοντες Smart card token και PIN εισόδου, κωδικός Έκδοση συστατικής επιστολής καθηγητή (username και password) Smart card token και PIN Αυτόματη ενημέρωση για την πορεία εισόδου, κωδικός παράδοσης/ ανάγνωσης συστατικής καθηγητή (username και επιστολής μέσω web, password) Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για πιστοποιημένους εξωτερικούς φορείς Smart card token και PIN εισόδου, κωδικός χειριστή (username και password) Ανακοινώσεις πιστοποιημένου φορέα προς τους αποφοίτους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Πιστοποιητικό Προσωποποιημένη ενημέρωση Προσωποποιημένη ενημέρωση Επίσημο προσωποποιημένο πληροφοριακό υλικό Ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλου Έκδοση συστατικής επιστολής Προσωποποιημένη ενημέρωση Προσωποποιημένη ενημέρωση Σελίδα 15 από 53

102 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Έκδοση πιστοποιητικών αντ αυτού του αποφοίτου Δυνατότητα άντλησης (μετά την συγκατάθεση του αποφοίτου) στοιχείων κινητικότητας μέσω Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής Smart card token και PIN εισόδου, κωδικός χειριστή (username και password) Smart card token και PIN εισόδου, κωδικός χειριστή (username και password) Υπηρεσίες ανώνυμων μη πιστοποιημένων χρηστών Δυνατότητα ελέγχου αυθεντικότητας πιστοποιητικών του ΟΠΣ αποφοίτων Δυνατότητα ελέγχου αυθεντικότητας συστατικών επιστολών του ΟΠΣ αποφοίτων ανώνυμα ανώνυμα Πιστοποιητικό Στοιχεία κινητικότητας για τη δημιουργία επίσημων Europass documents έλεγχος αυθεντικότητας πιστοποιητικών έλεγχος αυθεντικότητας συστατικών επιστολών Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η αρχιτεκτονική του ΟΠΣ αποφοίτων θα περιλαμβάνει στην τελική της μορφή τα παρακάτω υποσυστήματα: 1. Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Αποφοίτων που περιλαμβάνει: o Διαχείριση Δεδομένων Αποφοίτων o Διαχείριση Χρηστών o Εξυπηρέτηση αποφοίτων μέσω διαδικτύου o Εξυπηρέτηση Διδασκόντων μέσω διαδικτύου o Διαχείριση αναφορών και στατιστικών στοιχείων 2. Υποσύστημα Έκδοσης Πιστοποιητικών 3. Υποσύστημα Έκδοσης Συστατικών Επιστολών 4. Υποσύστημα Δημιουργίας pdf εγγράφων 5. Υποσύστημα Προσωποποιημένης πολυκαναλικής ενημέρωσης 6. Υποσύστημα Πιστοποιημένων Φορέων 7. Υποσύστημα Διασυνδέσεων 8. Υποσύστημα Διαχείρισης κρυπτογραφικών συσκευών και ψηφιακών πιστοποιητικών 9. Υποσύστημα Διαχείρισης Γεγονότων. Το ΟΠΣ αποφοίτων θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη διασύνδεση όλων των ανωτέρω υποσυστημάτων, η οποία έγκειται στα ακόλουθα: Στην ύπαρξη ενός ενιαίου τρόπου επιβολής των πολιτικών (ρόλοι χρηστών, δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις, ασφάλεια κλπ.) Στην ενιαία τήρηση των κοινών δεδομένων μέσω τήρησης ενιαίας βάσης δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες για μία οντότητα να διατηρούνται σε ένα και μοναδικό σημείο μέσα στο σύστημα και να δημιουργούνται/ενημερώνονται μόνο από το κατάλληλο υποσύστημα. Οποιοδήποτε υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε παρεχόμενη λειτουργία του συστήματος μέσω ανοικτής τεχνολογίας διασύνδεσης όπως Web Services. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με Κυβερνητικά Συστήματα ή με ετερογενή συστήματα. Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε με SOAP δηλαδή μέσω Web Services, ή/και με XML ώστε να γίνεται ανταλλαγή της σωστής πληροφορίας. Σελίδα 16 από 53

103 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Η αρχιτεκτονική που θα πρέπει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι κεντρική (κεντρική βάση δεδομένων, κεντρική δικτυακή πύλη, κεντρικός application server, κλπ.). Το ΑΠΘ έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία ιδιωτικών ιδεατών δικτύων (private VLANs) για κάθε γραμματεία. Οι γραμματείες ουσιαστικά διαθέτουν μόνο τα desktops χειριστών τα οποία μέσα από την πολιτική ασφάλειας θα έχουν πρόσβαση στους κεντρικούς εικονικούς servers. Σε ένα ξεχωριστό VLAN θα ενταχθούν και όλοι οι αντίστοιχοι on line servers των υπηρεσιών αποφοίτων. Οι εφαρμογές θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενους virtual servers του ΑΠΘ. Απαιτούνται ενδεικτικά τα παρακάτω virtual machines, προδιαγραφών επεξεργαστή x64, δίσκων χωρητικότητας 30GB, μνήμης 4 GB για τα εξής παραγωγικά συστήματα: 2 database server (π.χ. MySQL ή ισοδύναμο) 2 Application Servers (π.χ. Tomcat ή ισοδύναμο) 2 Web Servers (π.χ. Apache ή ισοδύναμο) 1 Reporting Server (π.χ. Jasper ή ισοδύναμο) 1 Audit Log Server. Αν και μέχρι τώρα η κατανεμημένη υποδομή προστατεύεται αποτελεσματικά από παραμετροποιημένα Linux firewalls σε απλά rack mounted PCs, των οποίων η συντήρηση δεν είναι και η πλέον παραγωγική, απαιτείται για την προστασία της κεντρικής υποδομής στο πλαίσιο του παρόντος έργου η προμήθεια 2 Firewalls (hardware appliance), με δυνατότητες stateful packet filtering και content filtering καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένων συνδέσεων πάνω από VPN. Για την αρχιτεκτονική του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί η λύση μιας επιπλέον ζώνης (DMZ) που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του εξωτερικού κόσμου (internet) και του εσωτερικού δικτύου των Γραμματειών. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το δίκτυο των Γραμματειών από τον έξω κόσμο (internet). Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν λεπτομερώς στην Τεχνική τους Προσφορά το προτεινόμενο μοντέλο/ αρχιτεκτονική ασφάλειας, το οποίο και θα οριστικοποιηθεί κατά την Οριστική Μελέτη Εφαρμογής. Α3.2.1 Γενικές αρχές Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το προσφερόμενο ΟΠΣ αποφοίτων και τα επιμέρους υποσυστήματά του, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: 1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), κάνοντας χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: o o Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και υποσυστημάτων του ΟΠΣ καθώς και με άλλες εξωτερικές εφαρμογές Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα o Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 3. Αρχιτεκτονική n tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει Σελίδα 17 από 53

104 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους πιστοποιημένους χρήστες των εφαρμογών του με στόχο την: o Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών o Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές 5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου (internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες διαχείρισης πληροφορίας. 6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: o Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων o Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας o Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 7. Χρήση συλλογής εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται: o o o o o o Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. Ενσωμάτωση υποστήριξης βοήθειας και οδηγιών προς τους χρήστες. Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική και εναλλακτικά Αγγλική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad hoc αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου χαρακτήρα. Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία αναφορών τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά κ.λ.π.). o Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών γραφείου 8. Χρήση της υποδομής PKI (Public Key Infrastructure) προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί ασφάλειας και η διαχείριση του κύκλου ζωής των εκδιδομένων από το διαδίκτυο εγγράφων 9. Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής LDAP (Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου ΑΠΘ ΠΥΚΑ) και SSO (Single Sign On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί πρόσβασης. 10. Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης στο σύνολο των υποσυστημάτων και εφαρμογών μέσω web Interface. 11. Πιστοποίηση χρήστη μία και μόνο φορά (Single Sign On): Οι χρήστες των εφαρμογών εξυπηρέτησης αποφοίτων και διδασκόντων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες δικτυακές πύλες και τις εφαρμογές τους (σύμφωνα με τα δικαιώματά τους) περνώντας από τη διαδικασία πιστοποίησης μία και μοναδική φορά μέχρι την οριστική έξοδό τους. Κατά συνέπεια οι εφαρμογές εξυπηρέτησης αποφοίτων και διδασκόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτουν την διαδικασία Σελίδα 18 από 53

105 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου αυθεντικοποίησης σε εξωτερικές υπάρχουσες υποδομές του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (SAML 2.0 Shibboleth). 12. Υποστήριξη Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του ΑΠΘ (LDAP/Directory service): Οι εφαρμογές εξυπηρέτησης αποφοίτων και διδασκόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν με ασφάλεια, π.χ. πάνω από ένα VPN στέλνοντας και λαμβάνοντας πληροφορία στην ή από την υπάρχουσα υπηρεσία καταλόγου του ΑΠΘ που διατηρεί πληροφορίες όπως τηλεφωνικό κατάλογο, κατάλογο e mail διευθύνσεων, ιδιότητα, κεντρικό UID, Αριθμό Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ) για αποφοίτους, ΔΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους, κλπ. Κατ αυτόν τον τρόπο η Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου θα μπορεί να ενημερώνεται για αλλαγές σε στοιχεία αποφοίτων (π.χ. στοιχείων επικοινωνίας). Αντίστοιχα το ΟΠΣ αποφοίτων θα μπορεί να αντλεί στοιχεία από την Κεντρική Υπηρεσία καταλόγου του ΑΠΘ ή άλλες διοικητικές εφαρμογές που θα αναβαθμιστούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 21.1 (π.χ. Εφαρμογή Διαχείρισης Προσωπικού) ώστε για παράδειγμα κατά τη δημιουργία μίας καρτέλας διδάσκοντα ή χειριστή γραμματείας να αντλούνται τα επίσημα πρωτογενή στοιχεία από την κεντρική Διοίκηση του ΑΠΘ. Α3.2.2 Θέματα συνάφειας με εξωτερικά συστήματα Για το προσφερόμενο ΟΠΣ πρέπει να αναπτυχθούν οι παρακάτω διασυνδέσεις με: 1. το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, 2. το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών του ΥΠΔΒΜΘ και της ΑΔΙΠ 3. την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (GUNET SMS Aggregator) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 4. το Mobile Portal της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 5. τον πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα ΑΣΕΠ 6. την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και τα ΚΕΠ ως πιστοποιημένοι εξωτερικοί φορείς 7. το/τα σύστημα/τα συνεργαζόμενων τραπεζών για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω web, είτε μέσω του σχετικού Υποσυστήματος Αυτόματων Πληρωμών μέσω Web της πράξης «Επέκταση Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο ΑΠΘ» με δικαιούχο τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, είτε απευθείας, 8. το εμπορικό λογισμικό MOVEON της QS Unisolution του ΑΠΘ που διαχειρίζεται την κινητικότητα των φοιτητών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus LLP, κλπ), και μέσω αυτού με το σύστημα EMMS/ESP του Cedefop για τη δημιουργία του Europass Mobility Document και του European Skills Passport, 9. τις υφιστάμενες υποδομές Πανεπιστημιακής Υπηρεσίας Καταλόγου (ΠΥΚΑ) ΑΠΘ και τον κεντρικό μηχανισμό αυθεντικοποίησης χρηστών SSO (SAML 2.0 Shibboleth), 10. τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές υποδομές του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΑΠΘ. Ο βασικός τρόπος διασύνδεσης θα επιτυγχάνεται μέσω web services (SOAP/XML). Η βασική λοιπόν απαίτηση από την πλευρά του Αναδόχου είναι το προς υλοποίηση ΟΠΣ αποφοίτων να είναι σε θέση να παρέχει τη διασύνδεση αυτή με τρίτα ετερογενή συστήματα μέσω των τεχνολογιών αυτών. Σελίδα 19 από 53

106 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Για τις μεν διασυνδέσεις 1 έως και 6, επειδή οι υποδομές αυτές αναπτύσσονται παράλληλα ή έχουν ήδη αναπτυχθεί από τρίτους, μη ελεγχόμενους από την αναθέτουσα αρχή φορείς, υπάρχει η πιθανότητα να μην έχει εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των υποδομών ή των σχετικών APIs στην φάση υλοποίησης ή της παραγωγικής λειτουργίας του παρόντος έργου. Στην περίπτωση αυτή, η παραλαβή του έργου θα γίνει χωρίς να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία οι διασυνδέσεις 1 6 και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επιδείξει και να τεκμηριώσει τον τρόπο διασύνδεσης μέσω web services (SOAP/XML). Για το λόγο αυτό ζητείται ο Ανάδοχος να έχει δώσει ξεχωριστή τιμή για την υλοποίησή τους στο σχετικό Πίνακα του τμήματος C ώστε οι διασυνδέσεις αυτές να μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ανεξάρτητο τμήμα του έργου, έτσι ώστε εάν δεν καταστεί εφικτό να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, το έργο να μπορεί να παραληφθεί απομειωμένο κατά το αντίστοιχο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ενεργοποιήσει τις διασυνδέσεις αυτές και να τις θέσει σε λειτουργία εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε χρονικό διάστημα εντός 1 (ενός) μήνα από τη στιγμή που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αν οι υποδομές και τα σχετικά APIs γίνουν διαθέσιμα, στην τιμή της αρχικής οικονομικής του προσφοράς. Όσον αφορά τις λοιπές διασυνδέσεις 7 10, αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου. Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Το λογισμικό εφαρμογών με την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτούμενες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των πινάκων συμμόρφωσης που συνοδεύουν την παρούσα διακήρυξη. Θα πρέπει να υποστηρίζεται κεντρική καταχώρηση και διαχείριση της εισαγόμενης πληροφορίας στο σύστημα έτσι ώστε η ίδια πληροφορία να μην απαιτείται να επανεισαχθεί σε κανένα άλλο σημείο. Οι πρόσθετες εξωστρεφείς υπηρεσίες θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να υποστηρίζουν: Αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3 tier architecture): επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer), επίπεδο εφαρμογής ή επιχειρησιακής λογικής (Application Layer) και επίπεδο αποθήκευσης/πρόσβασης στα δεδομένα (Data Access Layer) Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αυτόνομες οµικές Μονάδες (Component Based Development) Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture SOA). Για τις προσφερόμενες επεκτάσεις θα γίνει χρήση της βάσης δεδομένων MS SQL Server 2008, διότι το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση. Ταυτόχρονα ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει σύστημα που να είναι ανεξάρτητο της βάσης δεδομένων, ώστε εάν το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αποφασίσει στο μέλλον να αλλάξει τη Βάση Δεδομένων, να μπορεί να το κάνει χωρίς κόστος, όσο αφορά το λογισμικό. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ευρέως διαδεδομένες βάσεις δεδομένων (ενδεικτικά Oracle, MySQL, κλπ). Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παρέχουν αυτή τη δυνατότητα για το σύνολο του προσφερόμενου ΟΠΣ και των υποσυστημάτων του. Το προσφερόμενο σύστημα να παρέχει πλήρη πρόσβαση μέσω διεπαφής web σε όλες τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του που αφορούν τις υπηρεσίες μιας στάσης προς όλους τους αποδέκτες. Το προσφερόμενο ΟΠΣ αποφοίτων στην τελική του μορφή θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε: Να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από το ίδιο το ίδρυμα in house Να υπάρχει δυνατότητα για διασύνδεση με άλλα συστήματα Να προσφέρει λειτουργικότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (και από τρίτα συστήματα) για διοικητική πληροφόρηση και στατιστική επεξεργασία. Το ΟΠΣ αποφοίτων θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως παραμετροποιημένο στις ανάγκες των γραμματειών. Η παραμετροποίηση αφορά στην αναγνώριση και υλοποίηση των υποσυστημάτων που μπορούν με κατάλληλη τροποποίηση να ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης: Σελίδα 20 από 53

107 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αναγνωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από το σύστημα με παραμετροποίηση Προσδιορίζουν τον τρόπο παραμετροποίησης του ΟΠΣ με την πλήρη υποστήριξη των απαιτήσεων της διακήρυξης και αυτών που θα προκύψουν κατά την εκπόνησης της οριστικής μελέτης εφαρμογής Αναγνωρίζουν τις παραμέτρους του συστήματος Καθορίζουν τις τιμές των παραμέτρων Καταγράφουν τον τρόπο παραμετροποίησης, παραμέτρους ανά διαδικασία και τις τιμές τους Παραμετροποιούν τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων Εκτελούν ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις παραμέτρους αυτές Προσαρμόζουν τα αρχικά σενάρια χρήσης Ολοκληρώνουν το σύνολο του λογισμικού με παραμετροποίηση και ανάπτυξη όπου απαιτείται. Ορισμένες τιμές πο&up