Διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση *"

Transcript

1 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση * Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης ΔρΝ - Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας του Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το σύστημα του ν. 2664/1998 προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών κατ αρχήν μόνον έπειτα από έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (άρθρα 6 παρ. 2 και 13 παρ. 2 του ν. 2664/1998). Η νομοθετική αυτή επιλογή συνδέεται με τα έννομα αποτελέσματα των εγγραφών και με τη συνακόλουθη ανάγκη διασφάλισης της ακρίβειάς τους. Η πρόταξη της ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών δεν αποβλέπει μόνον στην τυπική ορθότητα του περιεχομένου του Κτηματολογίου, αλλά συναρτάται άμεσα και με τις έννομες συνέπειες των εγγραφών στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου. Ειδικότερα, στο βαθμό που οι κτηματολογικές εγγραφές μπορεί να παράσχουν βάση εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων και να οδηγήσουν σε εμπράγματες μεταβολές υπέρ του εμπιστευόμενου το περιεχόμενό τους, η έννομη τάξη οφείλει να διαρθρώνει μηχανισμούς τόσο εκ των προτέρων ελέγχου της ακρίβειας των καταχωρίσεων όσο και εκ των υστέρων διόρθωσης σφαλμάτων που έχουν τυχόν παρεισφρύσει, προκειμένου να αποτραπεί, στο μέτρο του εφικτού, η απώλεια δικαιωμάτων των μη εγγεγραμμένων δικαιούχων. Οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές παράγουν μόλις καταστούν αμετάκλητες αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας (άρθρο 7 παρ. 1 ν. 2664/1998) 1. Αντιστοίχως, οι επιγενόμενες εγγραφές παράγουν αμέσως με τη διενέργειά τους μαχητό τεκμήριο ακρίβειας (άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2664/1998) 2, ενώ ο νόμος (άρθρο 13 παρ. 3 ν. 2664/ * Το δημοσίευμα αποτελεί γραπτή απόδοση ομότιτλης ομιλίας σε ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων στις στο Ρέθυμνο, με γενικό θέμα: «Η έκταση του ελέγχου νομιμότητας των καταχωριστέων στο Κτηματολόγιο πράξεων». Από τη θέση αυτή ευχαριστώ και πάλι την Ένωση Αστικολόγων για την τιμητική πρόσκλησή της να συμμετάσχω στην εκδήλωση αυτή. Το κείμενο ακολουθεί κατά βάση τη δομή και τη διατύπωση της προφορικής εισήγησης με προσθήκη υπομνηματισμού στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου. 1. Για τη φύση και τις συνέπειες του «αμάχητου τεκμηρίου ακρίβειας» των πρώτων εγγραφών βλ. ενδεικτικά Κιτσαρά, Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2001, σ. 219 επ. Τσολακίδη, Ακύρωση δικαιοπραξίας με αντικείμενο ακίνητο και προστασία των τρίτων κατά το σύστημα μεταγραφών και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο, 2003, σ. 225 επ. Για τη σκοπιμότητα της τομής του «αμάχητου τεκμηρίου» βλ. αντί πολλών Δωρή, Αρμ 49 (1995), σ Πρβλ. πάντως, επιφυλακτικότερα, Σταθόπουλο, ΚριτΕ 1998/2, σ Για το αντικείμενο και τα αποτελέσματα του μαχητού τεκμηρίου ακρίβειας των επιγενόμενων εγγραφών βλ. Δωρή, Αρμ 49 (1995), σ Φίλιο, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η εκδ., 2006, σ. 478 επ. Καρύμπαλη - Τσιπτσίου, ΕλλΔνη 40 (1999), σ επ., καθώς και τις γενικότερες παρατηρήσεις ως 174

2 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων ) προστατεύει την εμπιστοσύνη των καλόπιστων συναλλασσόμενων που εμπιστεύονται τυχόν ανακριβή εγγραφή 3. Οι εγγραφές δηλαδή δεν προβλέπονται ως απλό σύστημα δημοσιότητας των πράξεων που σκοπούν σε εμπράγματη μεταβολή, όπως συμβαίνει με το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών 4, αλλά εξοπλίζονται με τεκμήριο ακρίβειας (άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2664/1998), ενώ είναι, υπό προϋποθέσεις, δυνατόν να οδηγήσουν και σε μεταβολές στο επίπεδο του ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 13 παρ. 3 ν. 2664/1998 και άρθρο 7 παρ. 1 ν. 2664/1998) 5. Οι έννομες συνέπειες των κτηματολογικών εγγραφών στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου καθιστούν δικαιολογημένη την πρόβλεψη του νομοθέτη όχι μόνο για τη διασφάλιση κατά το δυνατόν της ακρίβειάς τους, αλλά και για τη διόρθωσή τους μόνον εφόσον για την νόμιμη υπόσταση και τον φορέα του εγγραπτέου δικαιώματος έχει μεσολαβήσει δικαστική κρίση, η οποία δεν δύναται πλέον να προσβληθεί με τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Στην εκ των προτέρων διασφάλιση της ακρίβειας των εγγραφών αποβλέπει προεχόντως ο έλεγχος νομιμότητας πριν από την καταχώριση μιας εγγραφής, τόσο κατά το στάδιο της κτηματογράφησης πριν από τις πρώτες εγγραφές (άρθρο 3α ν. 2308/1995), όσο και κατά το στάδιο του λειτουργούντος κτηματολογίου πριν από την καταχώριση οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 2664/1998) 6. Σκοπός του προς το τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών των Σόντη, Συμβολαί εις την θεωρίαν του εμπραγμάτου δικαίου, σ. 133 επ. Σπυριδάκη, ΝοΒ 20 (1972), σ. 600 επ. Δεληγιάννη, ΝοΒ 41 (1993), σ. 5 επ. 3. Για την προστασία των καλόπιστων συναλλασσόμενων στο άρθρο 13 παρ. του ν. 2664/1998, το οποίο προβλέπει καλόπιστη κτήση ακινήτου από μη κύριο βλ. Δωρή, Βασικές επιλογές νομοθετικής πολιτικής στο σχέδιο νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο, στον τόμο: Το Κτηματολόγιο, 2001, σ Φίλιο, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η εκδ., 2006, σ. 480 επ. Καρύμπαλη - Τσιπτσίου, ΕλλΔνη 40 (1999), σ επ. Τσολακίδη, σ. 255 επ. Κούσουλα, Η προστασία της Δημόσιας Πίστης, στον τόμο: Το Κτηματολόγιο, 2001, σ. 112 επ. Μιχαηλίδου, Κτηματολόγιο, 2002, σ. 120 επ. 4. Για τη δομική αυτή διαφορά των δύο συστημάτων βλ. Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο, ΙΙ, 1993, 95 αρ. 7 επ. Σταθόπουλο, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, Εισαγ. Παρατηρήσεις στα άρθρα , αρ. 4 επ. Δωρή, Αρμ 49 (1995), σ επ. 5. Στη μεν περίπτωση του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 2664/1998, προϋπόθεση της μεταβολής στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου είναι η επαχθής συναλλαγή με αντικείμενο το εμφανιζόμενο ανακριβώς στο Κτηματολόγιο ως υφιστάμενο δικαίωμα από πρόσωπο εμπιστευόμενο την ανακριβή εγγραφή, ενώ στην περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 ν. 2664/1998 η πάροδος της προβλεπόμενης στη διάταξη προθεσμίας και η «οριστικοποίηση» της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ ποια ακριβώς είναι εν προκειμένω η έννομη συνέπεια στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου στην δεύτερη αυτή περίπτωση. Βλ. ως προς τούτο τις παραπομπές στην υποσ Για την έννοια, τα χαρακτηριστικά και το αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας κατά το στάδιο της κτηματογράφησης βλ. Κιτσαρά, σ. 73 επ. Χορομίδη, Το Εθνικό (Ελληνικό) Κτηματολόγιο και ο έλεγχος της νομιμότητας των προσκομιζόμενων σ αυτό τίτλων, στον τόμο: Το Κτηματολόγιο, 2001, σ. 93 επ. Αθανασόπουλο, Οι δικαιοπραξίες & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2η εκδ., 2006, σ Για τον

3 176 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 ελέγχου αυτού είναι να αποφευχθεί η διάσταση του περιεχομένου της εγγραφής με την πραγματική εμπράγματη κατάσταση. Επειδή όμως μόνον ο ex ante έλεγχος νομιμότητας δεν μπορεί να παράσχει σε επαρκή βαθμό εχέγγυα αποφυγής σφαλμάτων 7, ο νόμος προβλέπει και διαδικασία εκ των υστέρων ελέγχου και διόρθωσης τυχόν ανακριβειών έπειτα από αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η εκ των υστέρων διόρθωση των εγγραφών έπειτα από άσκηση αγωγής εκ μέρους του θιγόμενου από την ανακριβή εγγραφή αληθούς δικαιούχου δεν αποσκοπεί μόνον στην αποκατάσταση της αντικειμενικής ακρίβειας του Κτηματολογίου και την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης στους συναλλασσόμενους. Εξίσου σημαντικός σκοπός είναι η προστασία του αληθούς δικαιούχου, ο οποίος έχει ασφαλώς συμφέρον να αποτρέψει την καλόπιστη κτήση δικαιώματος (και τη συνακόλουθη απώλεια του δικού του, μη εγγεγραμμένου δικαιώματος) από τρίτους, εμπιστευθέντες την κτηματολογική εγγραφή 8. Ο δικαστικός έλεγχος της ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών είναι δικαιολογημένος διότι εξυπηρετεί την προστασία αυτή του αληθούς δικαιούχου, περαιτέρω δε εμφανίζεται αναγκαίος και για τους ακόλουθους λόγους: με την παρέμβαση της δικαστικής αρχής καθίσταται δυνατός ο ολοκληρωμένος έλεγχος της ακρίβειας της εγγραφής, αφού, σε αντίθεση με διοικητικά όργανα, ο δικαστής μπορεί να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων κύρους της αιτίας της εγγραπτέας δικαιοπραξίας και να εκφέρει κρίση, όχι παρεμπιπτόντως αλλά με ισχύ δεδικασμένου, ως προς την υπόσταση ή την απόσβεση ιδιωτικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η τελική κρίση των πολιτικών δικαστηρίων ως προς το περιεχόμενο του Κτηματολογίου δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι έλεγχο νομιμότητας κατά το στάδιο του λειτουργούντος κτηματολογίου βλ. Παπαστερίου, ΕλλΔνη 40 (1999), σ επ., 1473 επ. Μαντή, Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποκείμενων σε δημοσιότητα πράξεων από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία, 2006, σ. 109 επ. Χορομίδη, ό.π., σ. 107 επ. 7. Τούτο δεν είναι συνέπεια μόνον τυχόν πλημμελειών του ελέγχου νομιμότητας πριν από την καταχώριση εγγραφής, αλλά προεχόντως των εγγενών χαρακτηριστικών του. Ο εν λόγω έλεγχος δεν είναι δικαστικός αλλά διοικητικός και δεν δύναται, όχι μόνον για λόγους (αν)αρμοδιότητας του ελέγχοντος διοικητικού οργάνου, αλλά και εν όψει της ταχύτητας που απαιτούν οι συναλλαγές να εκτείνεται σε πλήρη έλεγχο του κύρους της αιτίας της εμπράγματης δικαιοπραξίας. Πολλώ μάλλον, η διαδικασία ελέγχου δεν είναι ενδικοφανής: ως εκ τούτου, δεν παρέχεται δυνατότητα παρέμβασης τυχόν θιγόμενου από την αιτούμενη καταχώριση μέρους, αλλά αντικείμενο του ελέγχου είναι μόνον η ίδια η εγγραπτέα πράξη. Πρβλ. σχετικά και Κιτσαρά, σ. 123 επ. Τσολακίδη, σ. 189 επ., 239 επ. Μαντή, σ. 146 επ. Παπαστερίου, ΕλλΔνη 40 (1999), σ επ. Καρύμπαλη - Τσιπτσίου, ΕλλΔνη 40 (1999), σ Στην αγωγή διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής ως μέσο προληπτικής προστασίας των ιδιωτικών δικαιωμάτων αναφέρεται ο Henckel, AcP 174 (1974), σ. 103 επ. Πρβλ. σχετικά και Münch. Komm-Wacke4, 894 αρ. 1 Baur/Stürner, Sachenrecht, 17te Aufl., 18 αρ. 8 επ. Köbler, JuS (22) 1982, 181 επ. 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

4 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων αμφισβητήσεις περί την ακρίβεια κτηματολογικών εγγραφών συνιστούν ως επί το πλείστον (όταν αφορούν στο κύρος ιδιωτικών δικαιωμάτων) ιδιωτικές διαφορές, για την οριστική κρίση επί των οποίων είναι αποκλειστικά αρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια (άρθρα 26 παρ. 3 και 94 παρ. 2 Συντ). Η ρυθμιστική παράσταση του νομοθέτη αφορά κατά βάση σε εγγραφές ανακριβείς λόγω διάστασης του αληθούς φορέα του εγγραπτέου δικαιώματος σε σχέση με τον αναγραφόμενο ή ανυπαρξίας του (περιορισμένου) εγγραπτέου δικαιώματος. Οι περιπτώσεις αυτές, στις οποίες αναφύεται αμφισβήτηση ιδιωτικών δικαιωμάτων, δικαιολογούν πράγματι την πρόβλεψη διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής μόνο μετά από έλεγχο ορθότητας από τον και κατά το Σύνταγμα μόνο αρμόδιο πολιτικό δικαστή. Εν τούτοις, ο νομοθέτης αναγνώρισε το ενδεχόμενο να υφίσταται ανακρίβεια των κτηματολογικών εγγραφών, η οποία δεν ενέχει διαφορά περί το εγγραπτέο δικαίωμα αλλά μόνον σφάλμα της εγγραφής ως προς τυπικά στοιχεία, ή ακόμη και απόκλισή της από το περιεχόμενο της ίδιας της καταχωριστέας στο Κτηματολόγιο πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάγκη δικαστικής διόρθωσης του τυπικού σφάλματος θα συνεπαγόταν υπέρμετρη καθυστέρηση και δυσανάλογη με τη δυσχέρεια της διάγνωσης πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Για αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, ο ν. 2664/1998 διαρθρώνει ένα ιδιαίτερο υποσύστημα διόρθωσης τυπικών ανακριβειών των κτηματολογικών εγγραφών, με απλή απόφαση του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου, χωρίς άσκηση αγωγής και έκδοση δικαστικής απόφασης. ΙΙ. Το σύστημα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς δικαστική απόφαση 1. Η διάρθρωση του συστήματος διόρθωσης των εγγραφών Το σύστημα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών διαρθρώνεται στον ν. 2662/1998 σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες. Σε κάθε μία βαθμίδα ελέγχου και διόρθωσης εμπίπτουν κατ αρχήν διαφορετικές περιπτώσεις ανακρίβειας της εγγραφής και ο νομοθέτης έχει διαβαθμίσει τις διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις διόρθωσης ανάλογα με το είδος της ανακρίβειας και τη δυσχέρεια της διάγνωσής της. Η απλότητα και ταχύτητα της διαδικασίας συναρτάται δηλαδή με τη φύση της αξιούμενης διόρθωσης: όσο η διαδικασία διάγνωσης αποκλίνει από την απλή διαπίστωση τυπικού σφάλματος, καθιερώνεται συνθετότερη διαδικασία και ανατίθεται αυτή σε όργανο εξοπλισμένο με περισσότερα εχέγγυα ορθής κρίσης. Τα κριτήρια που έχουν βαρύνει στη νομοθετική στάθμιση για τη διάρθρωση του συστήματος διόρθωσης των εγγραφών συνίστανται κατά βάση στο προφανές ή μη της διορθωτέας ανακρίβειας, στην έκταση του απαιτούμενου για τη διόρθωση ελέγχου και στην ανάγκη συμμετοχής και προστασίας τρίτων προσώπων. Ειδικότερα, ο προφανής ή «πρόδηλος» κατά τη διατύπωση του νόμου χαρακτήρας

5 178 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 του σφάλματος της εγγραφής επιτρέπει την ανάθεση της διαπίστωσής του σε διοικητικό όργανο, με απλούστερη της συνήθους διαδικασία, ενώ η διόρθωση ελαττωμάτων που προϋποθέτουν νομική κρίση, όπως λ.χ. η οριστική διάγνωση του ανίσχυρου μιας εγγραπτέας πράξης 9 δεν μπορεί ασφαλώς να αφαιρεθεί από την κρίση της δικαστικής αρχής. Αντιστοίχως, η δυνατότητα διόρθωσης ορισμένων κατηγοριών ανακρίβειας με απλή αντιπαραβολή της εγγραφής με δημόσια, παρέχοντα συνήθως πλήρη απόδειξη, έγγραφα καθιστά δικαιολογημένη την πρόβλεψη διενέργειας των διορθώσεων αυτών με απλούστερο τρόπο, χωρίς να απαιτείται διαγνωστική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Τέλος, η διακινδύνευση ή μη συμφερόντων τρίτων προσώπων από την αιτούμενη διόρθωση συνιστά παράγοντα που πρέπει να συνεκτιμηθεί, ώστε να κριθεί κατά πόσον οι διαδικασίες διόρθωσης πρέπει να προβλέπουν συμμετοχή τρίτων, θιγόμενων από τη διόρθωση, προσώπων για να εκθέσουν αυτά τις απόψεις τους ως προς την αιτούμενη διόρθωση. Και στις περιπτώσεις αυτές βέβαια, αποτελεί ζήτημα νομοθετικής πολιτικής το κατά πόσον η φύση της προβαλλόμενης ανακρίβειας επιτρέπει την καθιέρωση σταδίου διοικητικού ελέγχου, το οποίο θα προσλάβει με την παρουσία των τρίτων ενδικοφανή χαρακτήρα (με επιφύλαξη, πάντως, της τελικής δικαστικής κρίσης) ή εάν, εν όψει της εμπλοκής τρίτων προσώπων, απαιτείται σε κάθε περίπτωση ο νόμος να παρέχει δυνατότητα δικαστικής μόνο διόρθωσης. 2. Αρχές που διέπουν το σύστημα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών Κατά τη διάρθρωση του συστήματος διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών, ο νομοθέτης έχει σταθμίσει αρχές υπερνομοθετικής περιωπής, ήδη κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα, με σκοπό να επιτύχει την πρακτική εναρμόνισή τους κατά την πρόβλεψη των τρόπων ελέγχου της ακρίβειας της εγγραφής. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να αποτελούν γνώμονα και κατά την ερμηνευτική προσέγγιση των τεθειμένων διατάξεων, ώστε να επιλέγεται εν αμφιβολία εκείνη η ερμηνευτική εκδοχή που επιτυγχάνει την πραγμάτωση των αρχών που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου κατά τον πληρέστερο τρόπο. Το σύστημα ελέγχου της ακρίβειας των εγγραφών οφείλει εν πρώτοις να εναρμονίζεται με τις επιταγές του θεμελιώδους δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας 10. Συνεπεία τούτου, η τελική κρίση ως προς την ακρίβεια 9. Με τον όρο «ανίσχυρο» νοείται εδώ κάθε μορφή ελαττώματος της δικαιοπραξίας, ανεξαρτήτως του αν η ανενέργεια της δικαιοπραξίας είναι αρχική ή επιγενόμενη και του τρόπου επέλευσής της. Πρβλ. ως προς το ορολογικό ζήτημα αντί όλων Αυγουστιανάκη, ΝοΒ 39 (1991), σ. 1341, 1359 επ. 10. Για το δικαίωμα αυτό βλ. εντελώς ενδεικτικά Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Β, 2η εκδ., 2005, σ επ., 1411 επ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η εκδ., 2006, σ. 423 επ., 433 επ. Μπέη, εις Κασιμάτη/Μαυριά, ΕρμηΣ, 2η εκδ., 2003, Άρθρο 20, passim, ιδίως αρ. 53 επ. Κλαμαρή, Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 παρ. 1 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

6 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων κτηματολογικής εγγραφής, η αμφισβήτηση της οποίας συνιστά εν τέλει έριδα περί το κύρος και τους φορείς ιδιωτικών δικαιωμάτων, πρέπει να επιφυλάσσεται στα πολιτικά δικαστήρια, στα οποία απαιτείται να έχει πρόσβαση ο θιγόμενος από την τυχόν ανακριβή εγγραφή. Η διασφάλιση της πρόσβασης σε δικαστήριο για την κρίση αυτή δεν θίγεται εάν προβλέπεται κατ αρχήν διοικητική διαδικασία διόρθωσης, μόνον όμως εφόσον δεν αποκλείεται η (παράλληλη ή διαδοχική) προσφυγή σε δικαστήριο, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την οριστική κρίση. Αντιθέτως, η πρόβλεψη ενδικοφανούς μεν, διοικητικής πάντως, διαδικασίας δεν θα μπορούσε να αποστερήσει τον θιγόμενο ιδιώτη από το δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο 11. Η διάρθρωση του συστήματος διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών σε διαδοχικές βαθμίδες, με κλιμάκωση της αυστηρότητας των προϋποθέσεων διόρθωσης και της σχετικής διαδικασίας εναρμονίζεται και με τον αξιούμενο σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. γ Συντ.) 12. Η αξίωση του αληθούς κυρίου προς διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής (και ο συνακόλουθος αποκλεισμός του ενδεχομένου απώλειας του δικαιώματός του μέσω του μηχανισμού προστασίας των καλόπιστων συναλλασσομένων του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 2664/1998) πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο των Συντάγματος 1975, 1989, passim, ιδίως σ. 129 επ. Παπαδημητρίου, Δ 13 (1982), σ. 604 επ., 607 επ. 11. Είναι, βέβαια, προφανές ότι η συνταγματικότητα μιας τέτοιας ρύθμισης θα μπορούσε να διασωθεί εάν προβλεπόταν ότι κωλύεται μεν η προσφυγή σε δικαστήριο μέχρι την εξάντληση της διοικητικής διαδικασίας, η τελική κρίση όμως ως προς την ακρίβεια της εγγραφής παραμένει στα πολιτικά δικαστήρια. Θα μπορούσε όμως να αμφισβητηθεί κατά πόσον συνιστά υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής ακρόασης το να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη δηλαδή και σε περιπτώσεις στις οποίες αναφύεται αμιγώς νομική διαφορά, η διοικητική διαδικασία ως προϋπόθεση παραδεκτού της προσφυγής στα δικαστήρια. Η κρίση αυτή θα έπρεπε να ελεγχθεί και εν όψει της ισχύος, ως προς τον περιορισμό αυτόν, της αρχής της αναλογικότητας (βλ. και στη συνέχεια του κειμένου). 12. Για την αρχή της αναλογικότητας βλ. απολύτως ενδεικτικά από την πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφία Δαγτόγλου, ό.π., σ. 211 επ. Χρυσόγονο, ό.π., σ. 90 επ. Γέροντα, Η αρχή της αναλογικότητας και η τριτενέργεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων μετά την αναθεώρηση του 2001, στον τόμο: Ξ. Κοντιάδη (επιμ.): Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, 2006, σ. 461 επ. Ορφανουδάκη, Η αρχή της αναλογικότητας, 2003, passim. Για την σημασία της αρχής της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο βλ. ενδεικτικά, Δωρή, Η αρχή της αναλογικότητας στο πεδίο ρύθμισης των ιδιωτικού δικαίου σχέσεων και ιδιαίτερα στο αστικό δίκαιο, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004, σ. 229 επ., 233 επ., ιδίως δε σ. 235 επ. για την επίδραση της αρχής κατά τη νομοθετική διαμόρφωση των κανόνων δικαίου τον ίδιο, Η αρχή της αναλογικότητας στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, ΔτΑΤΕΣ ΙΙΙ/2005, σ. 25 επ., 72 επ., με περαιτέρω παραπομπές Canaris, JuS 29 (1989), 161 επ. Medicus, AcP 192 (1992), σ. 35 επ. Πρβλ. κριτικότερα Παπανικολάου, Σύνταγμα και αυτοτέλεια του Αστικού Δικαίου, 2006, 4 αρ. 101 επ. Ματθία, ΕλλΔνη 47 (2006), σ. 1 επ., και εν γένει Μητσόπουλο, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 2001, σ. 112 επ., 117 επ., 124 επ.

7 180 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 άρθρων 17 του Συντάγματος. Ως εκ τούτου, η οριοθέτηση του συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων του αληθούς κυρίου και η πρόβλεψη στο πλαίσιό του πρόσθετων, διαδικαστικών και ουσιαστικών, προϋποθέσεων για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών απαιτείται να στοιχεί, ως περιορισμός συνταγματικού δικαιώματος, με τις επιταγές της αρχής της αναλογικότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι επιβεβλημένο να θεσπίζονται τα απολύτως αναγκαία μέτρα για την εκάστοτε απαιτούμενη διόρθωση, χωρίς δυσανάλογη σε σχέση με το προβαλλόμενο σφάλμα ή με την ανάγκη προστασίας συμφερόντων τρίτων διαδικαστική επιβάρυνση του επιδιώκοντος τη διόρθωση. Η πρόβλεψη, για τις τεχνικά ευχερέστερες περιπτώσεις, απλούστερης και ταχύτερης διαδικασίας διόρθωσης, με επιφύλαξη της τελικής μόνον κρίσης από τα αρμόδια δικαστήρια, εξυπηρετεί την προστασία των θιγόμενων ιδιωτικών δικαιωμάτων χωρίς τα λαμβανόμενα μέτρα να υπερακοντίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό ή να αποβαίνουν δυσανάλογα χρονοβόρα ή δαπανηρά για τον δικαιούχο. Αντιστοίχως, η διαβάθμιση της τυπικότητας της διαδικασίας και της αυστηρότητας των προϋποθέσεων διόρθωσης αναλόγως της φύσης της προβαλλόμενης ανακρίβειας εκφράζει τον περιορισμό της έκτασης του επιβαλλόμενου περιορισμού στο αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού μέτρο. Ως πρώτη βαθμίδα του συστήματος διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών κατά τον ν. 2662/1998 προβλέπεται η «διόρθωση προδήλου σφάλματος» (18 παρ. 1, 20α ν. 2664/1998) από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου κατ αίτηση ή αυτεπαγγέλτως. Περαιτέρω, στη δεύτερη βαθμίδα προβλέπεται η «διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου» (άρθρο 19 παρ. 2, 20α ν. 2664/1998) από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου μόνο κατ αίτηση και έπειτα από ενδικοφανή διαδικασία. Τέλος, επόμενο λειτουργικά στάδιο ελέγχου είναι η δικαστική διόρθωση των εγγραφών (άρθρα 6, 13, ν. 2664/1998) Διαφορετική εν μέρει είναι η περίπτωση των παρ. 4-4α. του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, η οποία έχει ως σκοπό την διόρθωση, με απλούστερη της δικαστικής αμφισβήτησης της ακρίβειας της εγγραφής διαδικασία, ανακριβειών των πρώτων εγγραφών, οι οποίες οφείλονται σε μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών. Πρβλ. σχετικά Αθανασόπουλο, ό.π., σ. 38 επ. ΜΠρΘεσ 8590/2006 Αρμ 60 (2006), Αφετηρία της νομοθετικής επιλογής είναι προδήλως ότι στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα δεν πρόκειται για αμφισβήτηση ιδιωτικών δικαιωμάτων αλλά για μεταβολές που δεν είχαν δηλωθεί, όπως επιβαλλόταν, κατά το στάδιο της κτηματογράφησης. Εάν μάλιστα (πρβλ. άρθρο 6 παρ. 4α) οι μεταβολές ολοκληρώθηκαν (με την καταχώριση στο υποθηκοφυλακείο) τις τελευταίες τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, δεν ακολουθείται καν η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 4 ενδικοφανής διαδικασία, αλλά η διόρθωση γίνεται αυτεπαγγέλτως από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Η τελευταία αυτή ρύθμιση, με την απλοποιημένη διαδικασία ενημέρωσης του Κτηματολογίου που καθιερώνει, αποσκοπεί στην κάλυψη των μεταβολών που θα επέλθουν μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της κτηματογράφησης, αλλά πριν 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

8 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων ΙΙΙ. Διόρθωση «πρόδηλου» σφάλματος 1. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος επιγενόμενης εγγραφής Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1α του ν. 2664/1998, «Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών». Η διαδικασία διόρθωσης στις περιπτώσεις αυτές μπορεί επομένως είτε να κινηθεί από τον ίδιο τον Προϊστάμενο, όταν διαπιστώσει από οποιαδήποτε πηγή την συγκεκριμένη τυπική ανακρίβεια (το «πρόδηλο σφάλμα» της εγγραφής), είτε έπειτα από πρωτοβουλία του θιγόμενου από την ανακρίβεια δικαιούχου. Η σχετικά απλή διαδικασία που προβλέπεται στην εξεταζόμενη περίπτωση για τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής δικαιολογείται προεχόντως από το γεγονός ότι οι καλυπτόμενες από την διάταξη του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 ανακρίβειες αποτελούν, κατά το μείζον μέρος τους, προφανείς αναντιστοιχίες της εγγραφής με την πραγματικότητα, ιδίως δε αποκλίσεις της εγγραφής από άλλα έγγραφα, τα οποία, είτε διαθέτουν αποδεικτική ισχύ ως προς την πληροφορία η οποία έχει καταχωρισθεί εσφαλμένα, είτε αποτελούν τα έγγραφα με τα οποία συνίσταται το δικαίωμα, κατά την καταγραφή του οποίου έχει εμφιλοχωρήσει το σφάλμα. Η απίσχνανση της διαδικασίας από διαγνωστικά στοιχεία δικαιολογείται δηλαδή το μεν από τον προφανή χαρακτήρα της διορθωτέας ανακρίβειας, το δε από την δυνατότητα ευχερούς απόδειξης τόσο της ανακρίβειας όσο και της ενδεδειγμένης διόρθωσης από κατ αρχήν απολύτως σαφή και αναμφισβήτητα στοιχεία, ήτοι δημόσια έγγραφα ή ακόμη και την ίδια την καταχωρισθείσα πράξη. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να επιχειρηθεί στοιχειώδης περιγραφή του τι συνιστά «πρόδηλο σφάλμα» κατά την έννοια του νόμου. «Σφάλμα» συνιστά η κατ αρχήν τεχνική μόνον ανακρίβεια της κτηματολογικής εγγραφής, η οποία δεν ενέχει αμφισβήτηση ως προς το κύρος ή τον φορέα του εγγραπτέου δικαιώματος. «Πρόδηλο» είναι το σφάλμα όταν, κατά τη διατύπωση του νόμου, προκύπτει είτε από δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ισχύ ως προς την ανακρίβεια και την αξιούμενη διόρθωση είτε από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά της έγγραφα «κατά τρόπον αναμφισβήτητο». Η οριοθέτηση της έννοιας τελεί δηλαδή από την καταχώριση των πρώτων εγγραφών. Οι μεταβολές αυτές επέρχονται στο λεγόμενο «λογικό δευτερόλεπτο» που μεσολαβεί ανάμεσα στην οριστικοποίηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και την καταχώριση των πρώτων εγγραφών: κατά τη νομοθετική σύλληψη, η μετάβαση από τα διαγράμματα και τους πίνακες στις πρώτες εγγραφές (με άλλα λόγια, η μετάβαση από το στάδιο της κτηματογράφησης στο στάδιο του λειτουργούντος κτηματολογίου) γίνεται αυτομάτως, όλες δε οι αναπόφευκτες μεταβολές του ενδιάμεσου σταδίου συγκεντρώνονται σε ένα λογικό δευτερόλεπτο. Πρβλ. σχετικά Δωρή, Σύντομη αναφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Προοπτικές συμπλήρωσης - επέκτασης, στον τόμο: Το Εθνικό Κτηματολόγιο στην πράξη, 2000, σ

9 182 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 σε διαλεκτική σχέση με την διαδικασία η οποία προβλέπεται στο νόμο για τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής: δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή προσήκει όχι σε κρίση επί νομικής έριδας, αλλά σε διόρθωση τυπικών, τεχνικών ζητημάτων, ως πρόδηλο σφάλμα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο περιπτώσεις τυπικής ανακρίβειας, η οποία δεν μπορεί να αναχθεί σε ιδιωτική διαφορά. Ενδεικτικές περιπτώσεις πρόδηλου σφάλματος απαριθμεί ο νόμος: λανθασμένη αναγραφή στα κτηματολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο κτήσης του ή το αντικείμενό του, τα οποία προκύπτουν από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά της έγγραφα (λ.χ. από το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα). Τέτοια πρόδηλα σφάλματα μπορεί να είναι η εσφαλμένη αναγραφή του ονόματος ή του επωνύμου του δικαιούχου, του αριθμού ή του έτους του συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο αποκτήθηκε το δικαίωμα ή του ποσοστού της μεταβιβασθείσης συγκυριότητας. Δεδομένου ότι η απαρίθμηση του νόμου είναι ενδεικτική, δεν αποκλείεται ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου να υπαγάγει και άλλες περιπτώσεις ανακριβειών της κτηματολογικής εγγραφής στην έννοια του «πρόδηλου σφάλματος». Η υπαγωγή αυτή πρέπει πάντως να προσανατολίζεται στον «πρόδηλο» χαρακτήρα του σφάλματος, αφού αυτός διαφοροποιεί ποιοτικά τη διαδικασία και δικαιολογεί την απλοποιημένη διαδικασία διόρθωσης. Τυχόν περιπτώσεις ανακριβειών που θα χαρακτηρισθούν «πρόδηλο σφάλμα» θα πρέπει επομένως να προκύπτουν από αποδεικτικά μέσα που παρέχουν πλήρη απόδειξη, και μάλιστα κατά τρόπο κατάδηλο, ώστε να απαιτείται διαγνωστική μόνο διαδικασία από τον Προϊστάμενο, και όχι κρίση επί ουσιαστικής ιδιωτικής διαφοράς. 2. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος αρχικής εγγραφής Ευρύτερη έννοια του πρόδηλου σφάλματος δίδεται από το νόμο για την περίπτωση των πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο. Ο νομοθέτης, συνεκτιμώντας ότι η κτηματογράφηση αποτελεί διοικητική αμιγώς διαδικασία με αντικείμενο την συλλογή και επεξεργασία εγγραπτέων δικαιωμάτων και λοιπών κτηματολογικών στοιχείων που αφορούν σε όλα τα ακίνητα μιας ευρύτερης περιφέρειας, αναγνωρίζει το ενδεχόμενο ότι είναι πολύ πιθανότερο να έχουν εμφιλοχωρήσει σε αυτήν τυπικά σφάλματα, που επιφέρουν ανακρίβεια των κτηματολογικών εγγραφών, σε σχέση με τις επιγενόμενες εγγραφές, για την καταχώριση των οποίων διενεργείται έλεγχος νομιμότητας κατά περίπτωση, ως προς τη συγκεκριμένη εκάστοτε καταχωριστέα πράξη (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 2664/1998). Η δυνατότητα εκτενέστερου ελέγχου δικαιολογείται περαιτέρω από το γεγονός ότι, σε αντιδιαστολή με την περίπτωση των επιγενόμενων εγγραφών, οπότε ο 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

10 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων Προϊστάμενος διορθώνει πρόδηλο σφάλμα που έχει παρεισφρήσει μετά από δικό του έλεγχο, στις αρχικές εγγραφές ο Προϊστάμενος διορθώνει πρόδηλα σφάλματα του προϊόντος της κτηματογράφησης, η οποία έχει διενεργηθεί από άλλα όργανα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο νόμος παρέχει στην περίπτωση των πρώτων εγγραφών ευρύτερες δυνατότητες αποκατάστασης ανακριβειών με την απλούστερη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων. Διευρύνει, έτσι, την έννοια του τυπικού σφάλματος ενώ απαριθμεί ενδεικτικά, βασιζόμενος προφανώς στην εμπειρία των μέχρι τη σύνταξη του νόμου κτηματογραφήσεων και των ζητημάτων που έχουν σχετικώς ανακύψει 14, τις συνηθέστερες στην πράξη κατηγορίες τυπικών σφαλμάτων, προκειμένου να επιβεβαιώσει την υπαγωγή τους στην έννοια του πρόδηλου σφάλματος 15. Αναφορικά με τις πρώτες εγγραφές, ορίζεται ότι «το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο», χωρίς να απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποδεικτικής διευκόλυνσης (απόδειξη της ανακρίβειας από δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ισχύ ως προς την ανακρίβεια ή από την ίδια την καταχωρισθείσα πράξη), που προβλέπει το άρθρο 18 παρ. 1α του ν. 2664/1998 για τις επιγενόμενες εγγραφές. Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος με απόφαση του ΟΚΧΕ, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μερικής, ως προς το συγκεκριμένο ακίνητο ανάκλησης της διοικητικής (διαπιστωτικής) πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης, ιδίως εάν 14. Μαγουλάς, Κτηματολογικές Εγγραφές, 2007, σ Η λεπτομερής ερμηνευτική προσέγγιση των ενδεικτικώς απαριθμούμενων περιπτώσεων εκφεύγει των ορίων του παρόντος. Επιγραμματικά σημειώνεται εδώ ότι κατά την συνοπτική διαδικασία της διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος είναι δυνατή η αποκατάσταση ανακριβειών που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά την κτηματογράφηση, η διαπίστωση των οποίων είναι ευχερής από την παραβολή με άλλα στοιχεία, ιδίως έγγραφα. Ενδεικτικά, είναι δυνατή η διόρθωση ανακριβειών που προκύπτουν από καταχωρίσεις στο υποθηκοφυλακείο πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης ή από καταχωρίσεις στηριζόμενες σε άλλη, προγενέστερη της ανάρτησης εγγραφή. Είναι, έτσι, δυνατή η διόρθωση πλημμελειών της κτηματολογικής εγγραφής, ακόμη και αν αυτές οφείλονται σε αμέλεια του δικαιούχου, στο βαθμό που η αιτούμενη διόρθωση έχει έρεισμα σε καταχωρίσεις στο υποθηκοφυλακείο. Ομοίως, είναι δυνατή η διόρθωση αναντιστοιχίας ανάμεσα στην πρώτη εγγραφή και στα στοιχεία της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης. Περαιτέρω, είναι δυνατή η διόρθωση με έρεισμα διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση που επιφέρει ή αναγνωρίζει την πρωτότυπη κτήση εγγραπτέου δικαιώματος, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανά πάσα στιγμή εναρμόνιση των πρώτων εγγραφών με τις εν λόγω εμπράγματες μεταβολές, οι οποίες ισχύουν έναντι όλων. Τέλος, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα να καταχωρισθούν ως αυτοτελή ιδιοκτησιακά αντικείμενα, ακόμη και αν δεν είχαν δηλωθεί ως τέτοια, οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες, με αναγωγή στην πράξη σύστασης ή στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε ερειδόμενες επί αυτών καταχωρίσεις (άλλων ιδιοκτησιών) στο υποθηκοφυλακείο. Πρβλ. και ΜΠρΘεσ 24911/2006, NOMOS.

11 184 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις πρώτες εγγραφές διοικητικής πράξης, ισχύουσας έναντι πάντων, με διαπλαστικό για τα εμπράγματα δικαιώματα χαρακτήρα (όπως, επί παραδείγματι, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή αναδασμού, που από παραδρομή δεν είχε καταχωρισθεί κατά την κτηματογράφηση). Η δυνατότητα ευχερέστερης διόρθωσης των πρώτων εγγραφών υπόκειται πάντως από το νόμο σε περιορισμούς (άρθρο 18 παρ. 1 περ. γ, δ, στ ν. 2664/1998). Αποκλείεται, έτσι, διόρθωση κατά τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος ανακρίβειας που αφορά σε γεωμετρικά στοιχεία του γεωτεμαχίου, ως προς τα οποία ισχύει η διαδικασία του άρθρου 19 του νόμου (πρβλ. κατωτ. υπό IV). Περαιτέρω, αποκλείεται η προσφυγή στη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, εάν έχει μεσολαβήσει μεταγενέστερη, ερειδόμενη στην πρώτη, εγγραφή, η οποία είναι ασυμβίβαστη με την αιτούμενη διόρθωση, εκτός αν ο δικαιούχος από τη μεταγενέστερη αυτή εγγραφή συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, στο βαθμό που η συναίνεση αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου 16. Στις περιπτώσεις αυτές ορθώς κρίνεται ότι η διόρθωση του σφάλματος με την απλούστερη διαδικασία δεν δικαιολογείται, εφόσον η καταχώριση μεταγενέστερης, ασυμβίβαστης με την διόρθωση εγγραφής, ανακινεί εν τέλει ιδιωτική διαφορά μεταξύ των δύο δικαιούχων, η παρεμπίπτουσα έστω κρίση της οποίας ορθό είναι να εκφεύγει των ορίων της κρίσης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, και μάλιστα χωρίς να παρέχεται δυνατότητα ακρόασης των μερών (όπως στις περιπτώσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου). Τέλος, η ενεργοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος των πρώτων εγγραφών αποκλείεται κατ αρχήν μετά την οριστικοποίησή τους. Μετά την οριστικοποίηση, οπότε και οι πρώτες εγγραφές έχουν εξοπλισθεί με αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας, ο νομοθέτης κρίνει ορθώς ότι δεν πρέπει να υφίσταται περιθώριο διόρθωσης με απλή απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου, παρά μόνον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος επιγενόμενης εγγραφής (όπως δηλαδή στην περ. α της παρ. 1), εάν δηλαδή πρόκειται για τεχνική μόνον ανακρίβεια, η οποία προκύπτει «κατά τρόπον αναμφισβήτητο» από δημόσια έγγραφα ή 16. Η δικαιολόγηση της προϋπόθεσης αυτής είναι προφανής ο νομοθέτης αναγνωρίζει και διευκολύνει την προσφυγή στην απλούστερη διαδικασία της διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την διόρθωση πρώτης εγγραφής ακόμη και εάν έχει μεσολαβήσει μεταγενέστερη, ασυμβίβαστη με την αιτούμενη διόρθωση, εγγραφή, στο βαθμό που ο θιγόμενος δικαιούχος από τη μεταγενέστερη εγγραφή συναινεί στη διόρθωση και, επομένως, δεν απομένει άξιο προστασίας συμφέρον που θα δικαιολογούσε την προσκόλληση στη διαδικασία δικαστικής διόρθωσης. Εν τούτοις, η (παρεχόμενη με ιδιωτικό έγγραφο) συναίνεση δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως όχημα για την καταστρατήγηση των διατάξεων του εμπράγματου ή του φορολογικού δικαίου, διευκολύνοντας την άτυπη σύσταση, αλλοίωση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων, η οποία δεν θα εμφανιζόταν ως τέτοια αλλά ως «διόρθωση πρόδηλου σφάλματος» της αρχικής εγγραφής. 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

12 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων από την καταχωρισθείσα πράξη. Αντιθέτως, ο κατ αρχήν απρόσβλητος χαρακτήρας της πρώτης εγγραφής η οποία έχει οριστικοποιηθεί, θα νοθευόταν εάν ήταν δυνατή η διοικητική διόρθωση οποιουδήποτε στοιχείου της εγγραφής, το οποίο αφορά «στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης ή στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο» (όπως, μόλις εκτέθηκε, είναι δυνατόν μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών). 3. Διαδικασία και αρμοδιότητα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Ο Προϊστάμενος μπορεί, όπως ήδη σημειώθηκε, να ενεργήσει κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως. Στις εξεταζόμενες περιπτώσεις διόρθωσης δεν υφίσταται περιθώριο διακριτικής ευχέρειας του Προϊσταμένου ή εκφοράς κρίσης ως προς αμφισβήτηση ιδιωτικών διαφορών. Σε αντιδιαστολή με τον έλεγχο νομιμότητας που αυτός επιχειρεί πριν από την καταχώριση εγγραφής (άρθρο 16 ν. 2664/1998), στις προκείμενες περιπτώσεις υπάρχει ήδη κτηματολογική εγγραφή, η οποία μπορεί να μεταβληθεί χωρίς έκδοση δικαστικής απόφασης μόνο για τους περιοριστικά προβλεπόμενους στο νόμο λόγους. Εάν αξιοποιούσε κανείς ορολογία του δημοσίου δικαίου, θα αναφερόταν σε «δέσμια αρμοδιότητα» του Προϊσταμένου, εφόσον διαγνώσει την ύπαρξη πρόδηλου σφάλματος, να προβεί στη διόρθωση. Είναι, βέβαια, σαφές ότι ο χαρακτηρισμός ενός σφάλματος ως «προδήλου» ενέχει αξιολόγηση. Εν τούτοις, και για τον χαρακτηρισμό αυτόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Προϊστάμενος διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την υπαγωγή περιπτώσεων ανακρίβειας στο «πρόδηλο σφάλμα». Αντιθέτως, κατά την κρίση των επί μέρους περιπτώσεων υποχρεούται να προσανατολισθεί στα κριτήρια που η διάταξη του άρθρου 18 καθορίζει, ιδίως στην δυνατότητα απόδειξης της ενδεδειγμένης διόρθωσης και στον καταφανή χαρακτήρα του σφάλματος. Εν τέλει, η αρμοδιότητα του Προϊσταμένου οριοθετείται από τις κατηγορίες σφαλμάτων που ο νόμος επιτρέπει να θεωρηθούν «πρόδηλα»: στοιχεία του δικαιούχου, στοιχεία σχετικά με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο κτήσης του και το ιδιοκτησιακό αντικείμενό του. Εάν ο Προϊστάμενος αρνηθεί να προβεί στη διόρθωση ή εάν δεν απαντήσει στην υποβληθείσα αίτηση εντός δεκαπέντε ημερών, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει κατά της (ρητής ή σιωπηρής αντιστοίχως) απορρίψεως ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή (18 παρ. 2 ν. 2664/1998). Η προσφυγή θα δικασθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2664/1998 και 791 ΚΠολΔ). Αντικείμενο της σχετικής διαδικασίας θα είναι το σύννομο της αρνήσεως του

13 186 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 Προϊσταμένου 17. Αντιθέτως, δεν μπορεί να προβληθεί ούτε και να εξετασθεί άλλη ανακρίβεια της εγγραφής, αφενός μεν διότι αντικείμενο της δίκης δεν είναι η ουσιαστική ακρίβεια της εγγραφής, αλλά η νομιμότητα της συμπεριφοράς του Προϊσταμένου, αφετέρου δε διότι η αγωγή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής υπάγεται όχι στην εκούσια αλλά στην αμφισβητούμενη δικαιοδοσία, επομένως δεν θα μπορούσε να κριθεί από τον κτηματολογικό δικαστή ακόμη και αν ανέκυπτε ενώπιόν του 18. Στο πλαίσιο της υπό εξέταση διαδικασίας θα κριθεί, επομένως, εάν η προβαλλόμενη από τον αιτούντα ανακρίβεια συνιστούσε πρόδηλο σφάλμα κατά την έννοια του νόμου και, συνακόλουθα, εάν ορθώς ή εσφαλμένως ο Προϊστάμενος απέρριψε την αίτηση διόρθωσης. IV. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου 1. Σφάλματα περί τα «γεωμετρικά στοιχεία» του ακινήτου Το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998 προβλέπει ότι «Αν υπάρχουν σφάλματα που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον». Η διαδικασία διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία διόρθωσης τυπικών, πρόδηλων σφαλμάτων. Προβλέπεται σχετικώς ενδικοφανής διαδικασία, με δυνατότητα συμμετοχής τρίτων προσώπων που θίγονται από την αιτούμενη διόρθωση και δημοσιότητα της αίτησης διόρθωσης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, στο πρότυπο της αγωγής διόρθωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές δικαιολογούνται προεχόντως από τη φύση της προβαλλόμενης στην περίπτωση αυτή ανακρίβειας, του είδους της κρίσης που απαιτείται για να αξιολογηθεί η βασιμότητα της αίτησης διόρθωσης και των συνεπειών που η διόρθωση μπορεί να έχει σε δικαιώματα τρίτων 19. Ειδικότερα, η 17. Πρβλ. Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα/Αρβανιτάκη, Άρθρο 791 αρ. 4 ΕφΑθ 2792/1994 Αρμ 49 (1995), 160 ΕφΑθ 3482/1991 ΝοΒ 40 (1992), Μητσόπουλος, ΝΔικ 27 (1971), σ ΕφΑθ 16108/1988 ΕλλΔνη 34 (1993), 1371 ΕφΑθ 2284/1970 Αρμ 25 (1971), Οι ιδιαιτερότητες αυτές και η ανάγκη αντίστοιχης διαφοροποίησης της διαδικασίας διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής δικαιολογούν τη νομοθετική επιλογή να αποκλείσει ρητώς το ενδεχόμενο η διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων πρώτης εγγραφής να χαρακτηρισθεί «πρόδηλο σφάλμα» και να υπαχθεί στην απλούστερη διαδικασία του άρθρου 18 (πρβλ. άρθρο 18 παρ. 1 περ. γ ν. 2664/1998: «Εφόσον το πρόδηλο σφάλμα της αρχικής εγγραφής αφορά σε γεωμετρικά στοιχεία του γεωτεμαχίου, υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων υπό τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού» και ήδη, για τη διαδικασία της κτηματογράφησης, άρθρο 6 παρ. 4α ν. 2308/1995: «Δεν αποτελούν αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και υπόκεινται στην προθεσμία της παραγράφου 3 η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου (θέση, 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

14 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, των μεγεθών δηλαδή που συγκροτούν την υπόστασή του στο χώρο και το οριοθετούν από όμορα ακίνητα, δεν αποτελεί προσαρμογή τυπικών απλώς στοιχείων, αλλά προϋποθέτει ουσιαστική κρίση ως προς την πραγματική κατάσταση (το μέγεθος, τις πλευρικές διαστάσεις, τα όρια), την οποία τα καταχωρισθέντα «γεωμετρικά στοιχεία» απεικονίζουν. Ως προς την πραγματική αυτή κατάσταση δεν υφίσταται δημόσιο έγγραφο με αυξημένη αποδεικτική ισχύ, ώστε να είναι προφανής η ανακρίβεια και να απαιτεί η διόρθωση τυπική μόνον αντιπαραβολή της καταχώρισης με το έγγραφο αυτό. Περαιτέρω, η απόκλιση ως προς τα εν λόγω στοιχεία θίγει κατά κανόνα τα συμφέροντα των όμορων δικαιούχων, αφού η αναπροσαρμογή ενός μεγέθους (λ.χ. της πλευρικής διάστασης) επηρεάζει επί τα χείρω το αντίστοιχο μέγεθος του όμορου ακινήτου 20. Καθίσταται, επομένως, επιβεβλημένη η διαφοροποίηση της διαδικασίας για να επιτευχθεί ακρόαση και των θιγόμενων όμορων δικαιούχων και να εκθέσουν αυτοί τις απόψεις τους. Ένδειξη για το ποια θεωρούνται «γεωμετρικά στοιχεία» του ακινήτου παρέχει ο ορισμός που εμμέσως δίδεται στο άρθρο 6 παρ. 4α του ν. 2308/1995 («... η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν)...»). Τέτοια στοιχεία θα θεωρηθούν αυτά που προσδίδουν «χωροταξική ταυτότητα» στο ακίνητο, το εντάσσουν στο χώρο και το οριοθετούν από τα όμορα ακίνητα. Παρ ότι ως προς αυτά τα στοιχεία του ακινήτου οι εγγραφές δεν παράγουν τεκμήριο ακρίβειας, ούτε ασφαλώς δικαιολογούν προστασία της εμπιστοσύνης, αφού το τεκμήριο ακρίβειας των εγγραφών αναφέρεται στη νομική κατάσταση του ακινήτου και τα επ αυτού δικαιώματα 21, δικαιολογείται η πρόβλεψη αυτοτελούς διαδικασίας ταχείας διόρθωσης, στο βαθμό που δεν είναι σε κάθε περίπτωση επιθυμητή η διατήρηση, σε ένα μηχανισμό δημοσιότητας και πληροφόρησης των τρίτων όπως το Κτηματολόγιο, ανακριβών πληροφοριών 22. σχήμα, όρια, εμβαδόν),...»). Οι διευκρινιστικές διατάξεις καθίστανται αναγκαίες διότι ο ευρύτερος ορισμός του «πρόδηλου σφάλματος» αρχικής εγγραφής (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ν. 2664/1998 «το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο») θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει και την ανακριβή απεικόνιση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου. 20. Πρβλ. και ΜΠρΘεσ 12219/2006, NOMOS ΜΠρΘεσ 762/2006 Αρμ 60 (2006), Βλ. σχετικά Κιτσαρά, σ. 228 επ. Τσολακίδη, σ. 166 επ. Πρβλ. και Baur/Stürner, SachR, 23 αρ. 6 επ. Staudinger - Gursky, 891 αρ. 2 Münch. Komm-Wacke4, 891 αρ. 1 Musielak, Die Grundlagen der Beweislast, 1975, σ. 76 επ. Lutter, AcP 164 (1964), 137 επ. 22. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε, αν και εκφεύγει ασφαλώς των ορίων του παρόντος να εξετασθεί, το ζήτημα εάν μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη του Δημοσίου έναντι του ζημιούμενου από την ανακριβή απεικόνιση των στοιχείων αυτών. Κρίσιμο για την ίδρυση ευθύνης θα ήταν βέβαια υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί παράνομη η αποτυχία του Δημοσίου να διασφαλίσει την ορθότητα πληροφοριών, των οποίων όμως την ακρίβεια δεν εγγυάται το Κτηματολόγιο.

15 188 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 Όπως σημειώθηκε, αφετηρία της διαδικασίας διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου αποτελεί αναγκαίως η αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, σε αντιδιαστολή με τη διόρθωση προδήλου σφάλματος, που μπορεί να επιχειρηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Για την εξέταση της αίτησης ο νόμος προβλέπει ενδικοφανή διαδικασία. Η αίτηση καταχωρίζεται στα κτηματολογικά φύλλα στη θέση που καταχωρίζεται και η αγωγή διόρθωσης της εγγραφής. Αν η αποδοχή της αίτησης μπορεί να επηρεάσει δικαιώματα όμορων δικαιούχων κοινοποιείται σε αυτούς, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζει ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου. Η απόφαση επί της αιτήσεως κοινοποιείται και στους όμορους δικαιούχους, οι οποίοι δικαιούνται, όπως και ο αιτών, να προσφύγουν ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή αυτή καταχωρίζεται ομοίως στα κτηματολογικά φύλλα και αναστέλλει τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηματολογικό Δικαστή. Η κοινοποίηση της αίτησης στους όμορους ιδιοκτήτες δεν απαιτείται, εάν αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως στη διόρθωση, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση, είτε με σχετική δήλωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με υπεύθυνη δήλωσή τους με βεβαίωση όμως του γνησίου της υπογραφής τους. Αντίστοιχη συγκατάθεση απαιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο απαιτείται να κοινοποιηθούν αιτήσεις διόρθωσης με όμορο ακίνητο με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Σκοπός της ρύθμισης είναι προδήλως η επιτάχυνση και η διευκόλυνση της διαδικασίας σε περίπτωση που οι όμοροι ιδιοκτήτες αναγνωρίζουν εγγράφως ότι στην πραγματικότητα δεν θίγονται από την αιτούμενη διόρθωση, ότι επομένως με την υποβολή της αίτησης δεν υποκρύπτεται ιδιωτική διαφορά. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ισχύσει διαφορετική εκδοχή, να θεωρηθεί δηλαδή ότι η «συγκατάθεση» μπορεί να αφορά στην εκ μέρους των ομόρων δικαιούχων αποδοχή εμπράγματης μεταβολής, κατ ουσίαν δηλαδή να συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά τους. Τούτο, διότι η εκδοχή αυτή θα αντέβαινε τόσο σε διατάξεις του ιδιωτικού (λ.χ. των διατάξεων που προβλέπουν τήρηση τύπου τόσο για την κατάργηση όσο και για τη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου) όσο και φορολογικού δικαίου, στο βαθμό που θα επέτρεπε δια της «συγκαταθέσεως» σε αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων (λ.χ. του εμβαδού του ακινήτου του αιτούντος, σε σχέση με του συγκατατιθεμένου) να επέλθει μεταβίβαση ή αλλοίωση εμπράγματων δικαιωμάτων. Η παροχή τέτοιου είδους «συγκατάθεσης» θα πρέπει να ελεγχθεί και από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου (πρβλ. αμέσως κατωτέρω υπό IV, 2). 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

16 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων Διαδικασία και αρμοδιότητα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Η οριοθέτηση της έκτασης της αρμοδιότητας του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου στην περίπτωση αίτησης για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων δεν είναι ευχερής. Τούτο, διότι, ενώ είναι αναμφισβήτητο ότι αρμόδια για την κρίση ιδιωτικών διαφορών περί την ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής είναι μόνον τα πολιτικά δικαστήρια, ο νομοθέτης αναγνωρίζει το ενδεχόμενο να εγερθεί ενώπιον του Προϊσταμένου διαφορά ιδιωτών ως προς την ακριβή αποτύπωση γεωμετρικών στοιχείων, καθορίζει μάλιστα και ειδική διαδικασία που προβλέπει συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων ιδιωτών, χωρίς όμως να προσνέμει ρητώς στον Προϊστάμενο αρμοδιότητα να τέμνει, έστω παρεμπιπτόντως, ιδιωτικές διαφορές. Εν τούτοις, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η κρίση του Προϊσταμένου έχει αμιγώς τυπικό χαρακτήρα, περιοριζόμενη στην απλή αντιπαραβολή της κτηματολογικής εγγραφής με τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προεχόντως διότι ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου δεν υπάρχει δυνατότητα του Προϊσταμένου να προσφύγει σε στοιχεία που παρέχουν πλήρη απόδειξη. Ως εκ τούτου, η κρίση του κατ ανάγκην προϋποθέτει εκτίμηση ισχυρισμών και αποδεικτικών στοιχείων, με όριο πάντως την έννοια της «διόρθωσης γεωμετρικού στοιχείου». Για να αχθεί σε κρίση ως προς τη βασιμότητα της αίτησης, ο Προϊστάμενος θα αξιοποιήσει τα προσκομιζόμενα σε αυτόν στοιχεία, χωρίς να αποκλείεται να αναζητήσει άλλα στοιχεία από το αρχείο του υποθηκοφυλακείου ή από άλλες καταχωρίσεις στο Κτηματολόγιο. Για τη διάγνωση της πραγματικής κατάστασης, εύλογο είναι βέβαια ότι αυτός θα προσανατολισθεί στα στοιχεία στα οποία αποδίδει έμφαση και το άρθρο 18 (δημόσια έγγραφα, η καταχωρισθείσα πράξη, τα συνοδευτικά της έγγραφα κ.ο.κ.), αν και αυτά δεν παρέχουν πλήρη απόδειξη ως προς την αιτούμενη εν προκειμένω διόρθωση. Εάν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου διαγνώσει ότι από την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρικού στοιχείου δεν θίγονται όμοροι δικαιούχοι (διότι λ.χ. η μεταβολή του αιτούμενου γεωμετρικού στοιχείου είναι πρόδηλο ότι δεν τους επηρεάζει), θα προχωρήσει στην αποδοχή της αίτησης. Αντίστοιχη λύση πρέπει να γίνει κατ αρχήν δεκτή όταν οι όμοροι δικαιούχοι συγκατατίθενται εγγράφως στη διόρθωση, με την εξής όμως διάκριση: η εν λόγω συγκατάθεση σε διόρθωση γεωμετρικού στοιχείου πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, την αναγνώριση ότι η κτηματολογική εγγραφή ήταν ανακριβής ως προς το στοιχείο αυτό. Η ανακρίβεια μπορεί να οφείλεται είτε σε εσφαλμένη απεικόνιση ή μεταφορά του γεωμετρικού στοιχείου κατά την καταχώριση της κτηματολογικής εγγραφής (λ.χ. το εμβαδόν του ακινήτου υπολογίζεται εσφαλμένα κατά την κτηματογράφηση ή οι πλευρικές διαστάσεις μεταφέρονται εσφαλμένα από τους τίτλους κτήσης) είτε σε

17 190 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 ορθή τυπικά μεταφορά από άλλα στοιχεία, τα οποία όμως έσφαλλαν ως προς το εν λόγω γεωμετρικό στοιχείο (λ.χ. η εγγραφή βασίσθηκε στον τίτλο κτήσης, ο οποίος ανέγραφε εσφαλμένα το εμβαδόν του ακινήτου). Αντιθέτως, εάν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου διαπιστώσει ότι η συγκατάθεση υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση μέρους του ακινήτου ή παραίτηση από εμπράγματο δικαίωμα επί του μέρους αυτού 23, θα πρέπει να απορρίψει την αίτηση διόρθωσης, διότι εν προκειμένω δεν θα πρόκειται για ανακρίβεια της κτηματολογικής εγγραφής ως προς γεωμετρικό στοιχείο, αλλά για άλλη εμπράγματη μεταβολή, η οποία θα πρέπει να καταχωρισθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο (επί παραδείγματι, με εγγραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου). Συνθετότερο εμφανίζεται το ζήτημα όταν κατ αρχήν δίδεται η εντύπωση ότι η αιτούμενη διόρθωση θίγει όμορους δικαιούχους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς η δυνατότητα κρίσης εκ μέρους του Προϊσταμένου και να θεωρηθεί δηλαδή ότι αυτός, όταν υποβληθούν αντιρρήσεις, οφείλει πάντοτε να απορρίπτει την αίτηση: κάτι τέτοιο θα αντέφασκε με το γεγονός ότι ο νομοθέτης αντιμετωπίζει ως ενδεχόμενη την εμπλοκή τρίτων προσώπων και προβλέπει συμμετοχή τους στη διαδικασία διόρθωσης. Στο βαθμό όμως που η κρίση του Προϊσταμένου θα έτεμνε ιδιωτική διαφορά, θα προσελάμβανε «οιονεί δικαιοδοτικό» χαρακτήρα. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει ότι η έναρξη διαδικασίας διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, ή ακόμη και η συμμετοχή σε αυτήν εκ μέρους προσώπου που θεωρεί ότι θίγεται από την αίτηση, συνιστά διαδικαστικό κώλυμα για την εκ μέρους του προσφυγή σε δικαστήριο: ο θιγόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει αρνητική 24 ή αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ομοίως, η «οιονεί δικαιοδοτική» κρίση δεν σημαίνει ότι ο Προϊστάμενος δύναται να αποφανθεί κατά τρόπο αυθεντικό και αδέσμευτο από τυχόν δικαστική κρίση. Κατά την κρίση του αυτή, οφείλει να σεβασθεί το δεδικασμένο τυχόν εκδοθεισών αποφάσεων ως προς το κρινόμενο ζήτημα. Ανακύπτει όμως το ερώτημα ως ποιο σημείο μπορεί να εξικνείται αυτή η «οιονεί δικαιοδοτική» κρίση του Προϊσταμένου, όταν η υπό κρίση ενώπιόν του 23. Ακόμη και αν η συγκατάθεση είχε παρασχεθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, δεν θα αρκούσε για τη μεταβίβαση, αφού (πέραν της καταστρατήγησης της φορολογικής νομοθεσίας), η μεταβίβαση θα απαιτούσε σύμβαση μεταβιβάζοντος και αποκτώντος (ΑΚ 1033). Ούτε ως παραίτηση μπορεί η εν λόγω συγκατάθεση να θεωρηθεί, αφού αυτή θα καθιστούσε το εκάστοτε αμφισβητούμενο μέρος του ακινήτου αδέσποτο (ΑΚ 972) και δεν θα αρκούσε για να καταχωρισθεί αυτό ως ανήκον στον αιτούντα τη διόρθωση. 24. Αφού η υποβολή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικού στοιχείου θα συνιστά αντιποίηση της ιδιότητας του δικαιούχου ως προς το τμήμα που θα καταλαμβάνει η διόρθωση, αμφισβήτηση επομένως της κυριότητας του όμορου. Βλ. για την αντιποίηση της κυριότητας ως διατάραξη βλ. ενδεικτικά Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο, Ι, 1991, 62 αρ. 13 Ράμμο, ΕρμΑΚ, Άρθρο 1108 αρ. 3. Πρβλ. όμως Παπαστερίου, Εμπράγματο Δίκαιο, ΙΙ, 2008, 63 αρ. 9 ΕφΑθ 5518/2003 ΕλλΔνη 45 (2004), /04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

18 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων αίτηση συνιστά αμφισβήτηση ιδιωτικών δικαιωμάτων, όταν δηλαδή ο αιτών δεν επικαλείται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώριση του γεωμετρικού στοιχείου κατά την κτηματολογική εγγραφή, ούτε σε εσφαλμένη απεικόνισή του σε τίτλους ή άλλα έγγραφα, αλλά ισχυρίζεται ότι το γεωμετρικό στοιχείο είναι εσφαλμένο για λόγους που ανάγονται στο ουσιαστικό δίκαιο, λ.χ. όταν ο αιτών επικαλείται ότι το αναγραφόμενο εμβαδόν είναι εσφαλμένο διότι αυτός χρησιδέσποσε σε τμήμα του (όμορου) ακινήτου. Αφετηρία για την κρίση αυτών των περιπτώσεων πρέπει να είναι η οριοθέτηση της αρμοδιότητας του Προϊσταμένου ήδη στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998 που προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης από τον Προϊστάμενο «[α]ν υπάρχουν σφάλματα που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών». Προϋπόθεση παρέμβασης του Προϊσταμένου επί των εγγραφών είναι η ύπαρξη «σφάλματος», αναντιστοιχίας δηλαδή του γεωμετρικού στοιχείου με την κτηματολογική εγγραφή, το οποίο έχει παρεισφρήσει είτε κατά την καταχώριση της εγγραφής είτε σε προγενέστερο στάδιο. Αντιθέτως, «σφάλμα» δεν αποτελεί η προβαλλόμενη από τον αιτούντα διάσταση γεωμετρικού στοιχείου με την κατ αυτόν αληθή εμπράγματη κατάσταση, που οφείλεται σε εκ μέρους του αμφισβήτηση εμπράγματου δικαιώματος. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν δηλαδή ο Προϊστάμενος διαπιστώσει ότι πράγματι υφίσταται αμφισβήτηση ιδιωτικού δικαιώματος (εάν δηλαδή διαγνώσει ότι το κατά τον αιτούντα «γεωμετρικό σφάλμα» δεν συνίσταται σε εσφαλμένη απεικόνιση της αδιαμφισβήτητης πραγματικής και νομικής κατάστασης, αλλά σε αμφισβήτηση ως προς την υπόσταση και τον φορέα εμπράγματων δικαιωμάτων, οπότε η αιτούμενη διόρθωση θα απεικονίζει μεταβολή στο επίπεδο του ουσιαστικού δικαίου), οφείλει να απορρίψει την αίτηση διόρθωσης, επειδή δεν συντρέχουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις αποδοχής της 25. Η αιτούμενη με τη βάση αυτή μεταβολή της εγγραφής πρέπει να επιχειρηθεί με άλλο βοήθημα (αγωγή διόρθωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων). Ο Προϊστάμενος νομιμοποιείται να προβεί σε διόρθωση μόνον εάν από τα ενώπιον αυτού στοιχεία (ενδεχομένως και τη σύγκριση των τίτλων ή τυχόν συναφών αποφάσεων) διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται διαφορά ιδιωτικού δικαίου. Κατά της απόφασης του Προϊσταμένου χωρεί προσφυγή από τον βλαπτόμενο (τον αιτούντα ή τον όμορο δικαιούχο) ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 19 παρ. 2 και 16 παρ. 5 ν. 2664/1998). Δικαίωμα προσφυγής έχει ο αιτών και αν ο Προϊστάμενος δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη τυχόν προθεσμίας που είχε τάξει για την υποβολή των απόψεων των όμορων δικαιούχων. Η προσφυγή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και αναστέλλει, μέχρι την έκδοση απόφασης επ αυτής, τυχόν αποφασισθείσα 25. Έτσι και Αθανασόπουλος, ό.π., σ Μαγουλάς, ό.π., σ

19 192 Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης Digesta 2007 διόρθωση. Αντικείμενο της διαδικασίας είναι και εν προκειμένω το σύννομο της αρνήσεως του Προϊσταμένου, χωρίς να μπορεί να εξετασθεί άλλη ανακρίβεια της εγγραφής. Ερευνητέο, επομένως, είναι κατά πόσον η προβαλλόμενη από τον αιτούντα διόρθωση αφορούσε σε σφάλμα ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου και το εάν ο Προϊστάμενος έκρινε ορθώς, κατ εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας, δεχόμενος (ή απορρίπτοντας) την αίτηση διόρθωσης. V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Ο ν. 2664/1998, μετά και την τροποποίησή του με τον ν. 3481/2006, προβλέπει ένα υποσύστημα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης, με το οποίο παρέχεται δυνατότητα αποκατάστασης της ακρίβειας των εγγραφών σε ευρείες κατηγορίες περιπτώσεων. Κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων αυτών, το οποίο ενδεικνύει και τη δικαιοπολιτική δικαιολόγηση της ρύθμισης, είναι η δυνατότητα διόρθωσης τυπικών κατά βάση ανακριβειών, οι οποίες αποδεικνύονται με επαρκώς ασφαλή τρόπο. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται από την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας ενημέρωσης και διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών: όταν η ανακρίβεια δεν ανάγεται σε αμφισβήτηση ιδιωτικών δικαιωμάτων, οπότε είναι δικαιοπολιτικά ευκταία αλλά και συνταγματικά επιβεβλημένη η διόρθωση μετά από δικαστική κρίση, μπορεί να παρακαμφθεί σε πρώτη φάση (αφού ο αμφισβητών την ακρίβεια της εγγραφής διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια) η δαπανηρή και χρονοβόρος διαδικασία δικαστικής διόρθωσης και να ζητηθεί διόρθωση του σφάλματος με αίτηση προς τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις μεταβολής κτηματολογικής εγγραφής χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης αφορούν σε διόρθωση σφάλματος, αναντιστοιχίας δηλαδή της εγγραφής με την αληθή πραγματική και νομική κατάσταση. Αντιθέτως, τέτοια διόρθωση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση έριδας ως προς την ακρίβεια εγγραφής, η οποία αποτελεί εκδήλωση ιδιωτικής διαφοράς, αντιδικίας δηλαδή ως προς την υπόσταση ή το φορέα εγγραπτέου δικαιώματος. Μια τέτοια δυνατότητα θα υπερακόντιζε το σκοπό της διοικητικής διόρθωσης των εγγραφών, ο οποίος, όπως εκτέθηκε, συνίσταται στη δυνατότητα ταχύτερης και ευχερέστερης αποκατάστασης της ακρίβειας της εγγραφής όταν η ανακρίβεια οφείλεται σε εσφαλμένη απεικόνιση της πραγματικότητας. Όταν όμως ανακύπτει στην πραγματικότητα αμφισβήτηση για την πραγματική και νομική κατάσταση, αρμόδια για τη διόρθωση της εγγραφής είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να αποτελεί γνώμονα και κατά την ερμηνευτική προσέγγιση των επί μέρους ρυθμίσεων, προκειμένου να προσδιορισθεί εάν 28/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

20 Digesta 200 Διόρθωση των κτηματολογικών εγγράφων συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής μιας διάταξης και, εν τέλει, πότε νομιμοποιείται ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου να κρίνει επί της ουσίας συγκεκριμένη αίτηση διόρθωσης. Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να αποδεχθεί αίτηση διόρθωσης μόνον εάν, ανεξαρτήτως της εμπλοκής πλειόνων προσώπων και της ενδεχόμενης υποβολής αντιρρήσεων, διαγνώσει ότι ζητείται η διόρθωση σφάλματος της εγγραφής, αναντιστοιχίας της δηλαδή με την προκύπτουσα από άλλο αποδεικτικό μέσο ακριβή απεικόνιση της πραγματικότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Προϊστάμενος, εφόσον διαγνώσει τη συνδρομή του σφάλματος, υπέχει δεσμία αρμοδιότητα να προβεί στη διόρθωση και δεν δύναται να απόσχει, προβάλλοντας τη διαζευκτική δυνατότητα δικαστικής διόρθωσης των εγγραφών. Η ευχέρεια της επιλογής ανήκει στον θιγόμενο από την ανακρίβεια και όχι στο όργανο της Διοίκησης. Αντιθέτως, όταν δια της επίκλησης σφάλματος επιδιώκεται προσαρμογή της κτηματολογικής εγγραφής με την, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, διαφοροποιημένη νομική κατάσταση (λ.χ. όταν ο αιτών ζητεί διόρθωση του εμβαδού του ακινήτου ως γεωμετρικού στοιχείου, επικαλούμενος χρησικτησία σε τμήμα του όμορου ακινήτου), ο Προϊστάμενος υποχρεούται, χωρίς να υπεισέρχεται στην εξέταση της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης, να την απορρίπτει. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Προϊστάμενος θα περιορίζεται στην κρίση ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διόρθωσης της εγγραφής, αφού η προβαλλόμενη ανακρίβεια της εγγραφής δεν αφορά σε «πρόδηλο σφάλμα» ή σε «απόκλιση γεωμετρικού στοιχείου», αλλά ανάγεται σε ιδιωτική διαφορά. Το σύστημα διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης μπορεί, εφόσον εφαρμοσθεί με τη δέουσα ακρίβεια από τους Προϊσταμένους των Κτηματολογικών Γραφείων, να αποσυμφορήσει τον Κτηματολογικό Δικαστή από την κρίση πρόδηλων και τυπικών ανακριβειών και να διευκολύνει την ταχύτερη αποκατάσταση της ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών. Εν τούτοις, δεν μπορεί ο μηχανισμός αυτός να αξιοποιηθεί για να επιτυγχάνεται επίλυση νομικών αμφισβητήσεων κατά παράκαμψη του δικαστικού ελέγχου. Η εκδοχή αυτή θα διακινδύνευε σοβαρά την απαιτούμενη ακρίβεια των κτηματολογικών εγγραφών και, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη στον ν. 2664/1998 προστασία των εμπιστευόμενων την ακρίβεια των εγγραφών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμπράγματες μεταβολές χωρίς αρχικό νόμιμο έρεισμα. Η ακριβής οριοθέτηση κατά περίπτωση του πεδίου εφαρμογής των οικείων διατάξεων και της προβλεπόμενης από αυτές αρμοδιότητας του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου αποτρέπει τις περιπτώσεις μεταβολής του ουσιαστικού περιεχομένου των κτηματολογικών εγγραφών χωρίς την παρεμβολή δικαστικής κρίσης. Κατά συνέπεια, συντελεί στην διασφάλιση, στο μέτρο του εφικτού, της ακρίβειας των εγγραφών και στην ενίσχυση της δημόσιας πίστης τους.

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς

Α Ι Τ Η Σ Η Γ Ι Α Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Π Τ Ε Α Σ Π Ρ Α Ξ Η Σ µε την διαδικασία του άρθρου 6 4 του Ν.2664/1998 τ ο υ / τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Κωδικός ΚΓ Αρ.πρωτ.:.. Ηµεροµηνία : ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.... (1) Α Ι Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Β. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Τρόποι κτήσης. Η κυριότητα μπορεί να αποκτηθεί με πρωτότυπους και παράγωγους τρόπους. Πρωτότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα