ΠΡΟΣ: 2. ΑSPIS BANK 5. EUROBANK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: 2. ΑSPIS BANK 5. EUROBANK"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτριες: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός 2. Θεοδώρα Ρούµπου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 4023 ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους Αθήνα 2. ΑSPIS BANK Όθωνος Αθήνα 3. Τράπεζα Millennium Bank A.E. Λ. Συγγρού Καλλιθέα Αθήνα 4. Τράπεζα Κύπρου Λεωφ. Αλεξάνδρας Αθήνα 5. EUROBANK Όθωνος Αθήνα 6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Τοµέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδηµίας Αθήνα 7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αµερικής Αθήνα 8. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μεσογείων Αθήνα 1

2 ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα 2. Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος Αµερικής Αθήνα ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισµα. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισµένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) µε τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δέχθηκε αναφορές καταναλωτών µε αίτηµα την απαλλαγή τους από τα έξοδα και τέλη καταχώρησης των εµπραγµάτων δικαιωµάτων, που είχαν συσταθεί υπέρ των τραπεζών προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους έναντι των δανειοληπτών. Με σχετικά έγγραφα διαβιβάσαµε τις σχετικές αναφορές στις αρµόδιες Τράπεζες και ζητήσαµε να µας εκθέσουν τις απόψεις τους. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004, έπειτα από ενδελεχή µελέτη των περιπτώσεων που τέθηκαν υπόψη της Αρχής και συνεκτιµώντας το σύνολο των ισχυρισµών και επιχειρηµάτων που διατυπώθηκαν από τις τράπεζες στα απαντητικά τους έγγραφα, διαπιστώνουµε τα εξής: 1. Το θεσµικό πλαίσιο για τη σύνταξη και τήρηση του Εθνικού Κτηµατολογίου αποτελείται από δύο βασικά νοµοθετήµατα. Με το ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθµίζεται η διαδικασία της κτηµατογράφησης, ενώ ο ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α 275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφορά στη λειτουργία του Κτηµατολογίου. Και τα δύο νοµοθετήµατα έχουν υποστεί τροποποιήσεις µε τους ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α 124), 3127/2003 (ΦΕΚ Α 67), 3212/2003 (ΦΕΚ Α 308), και 3481/2006 (ΦΕΚ Α 162) µε σκοπό την επικαιροποίηση των ρυθµίσεων και την προσαρµογή τους στις νέες απαιτήσεις. Ειδικότερα, ενόψει των επιµέρους διατάξεων των πιο πάνω νοµοθετηµάτων, πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: α. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «1. Αντικείµενο των κτηµατολογικών εγγραφών είναι τα εγγραπτέα δικαιώµατα που αφορούν ακίνητα κατά την έννοια του άρθρου 948 του Αστικού Κώδικα και κάθε άλλο αυτοτελές, συνδεόµενο µε το έδαφος, ιδιοκτησιακό αντικείµενο». β. Επιπλέον, µε το άρθρο 2 παρ. 1, 3, 6 και 10 του ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «1. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καλούνται όσοι έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα σε ακίνητα της υπό κτηµατογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση µε περιγραφή του δικαιώµατος και αναφορά στην αιτία κτήσης του ( ) 3. α) Τα δικαιώµατα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο στάδιο της κτηµατογράφησης, είναι αυτά στα οποία αφορούν οι εγγραπτέες σε καθεστώς λειτουργούντος κτηµατολογίου πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 2664/1998 ( ) 6. Για κάθε µεταβολή των κατά την παρ. 3 2

3 δικαιωµάτων, που επέρχεται από την εποµένη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της κατά το άρθρο 5 παρ. 1 προθεσµίας, υποχρεούνται οι αποκτώντες εγγραπτέα δικαιώµατα να υποβάλουν δήλωση ( ) 10. α) Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωµάτων στους τελικούς πίνακες της κτηµατογράφησης καταβάλλεται υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης, εν µέρει πάγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω υπό αα και εν µέρει αναλογικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω υπό ββ, το οποίο καθορίζεται ως εξής: αα. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωµα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα έναντι του συνολικά οφειλόµενου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσής του πάγιο τέλος κτηµατογράφησης. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα σε χώρους στάθµευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ( ) β) ( ) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόµενου στην περίπτωση α υποπερ. αα και ββ της παρούσας παραγράφου ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ( )». γ. Κατ εξουσιοδότηση του ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ αριθµ.53256/2007 (ΦΕΚ Β 2452) για τον «Καθορισµό του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηµατογράφησης της παρ. 10 περ. α υποπερ. αα και γ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995». Στο άρθρο 1 της πιο πάνω ΚΥΑ προβλέπεται ότι «α) Η καταβολή του ανταποδοτικού τέλους κτηµατογράφησης υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε., που προβλέπεται από την παρ. 10 περ. α υποπερ. αα και γ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γίνεται είτε σε λογαριασµό της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» που τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα και αναφέρεται στην απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. µε την οποία καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώµατα στην υπό κτηµατογράφηση περιοχή να υποβάλουν δήλωση, είτε µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας είτε µε οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισµένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο ( )». Εξάλλου, µε το άρθρο 2 της ίδιας ΚΥΑ ορίζεται ότι «α) Κατά την υποβολή της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώµατος σύµφωνα µε την παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταβάλλεται από τον δηλούντα το προβλεπόµενο στην υποπερ. αα της περ. α της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 πάγιο ανταποδοτικό τέλος κτηµατογράφησης ( )». 2. Στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994 προβλέπεται ότι οι «γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος των καταναλωτών απαγορεύονται» και για το λόγο αυτό είναι άκυροι. Ωστόσο, ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη τόσο η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών τις οποίες αφορά η σύµβαση, όσο και ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της ίδιας ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή, ενδεχοµένως, εξαρτάται. Κατά δε την παρ.7 περ.β, ε, ια και ιγ του ίδιου άρθρου, καταχρηστικοί, ενδεικτικά, είναι οι ΓΟΣ που µεταξύ άλλων: «( ) περιορίζουν τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των προµηθευτών, ( ) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς τροποποίησης ή λύσης της σύµβασης χωρίς 3

4 ορισµένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος να αναφέρεται στη σύµβαση, ( ) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίµηµα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισµό του µε κριτήρια ειδικά καθορισµένα στη σύµβαση και εύλογα για τον καταναλωτή ( ) και αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα την ευθύνη του προµηθευτή». Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν τρεις από τις ενδεικτικά αναφερόµενες στο νόµο περιπτώσεις γενικών όρων που θεωρούνται ex lege ως καταχρηστικοί χωρίς να απαιτείται ως προς αυτούς η επιπρόσθετη συνδροµή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994. Γίνεται, εξάλλου, δεκτό ότι οι σχετικοί γενικοί όροι θεωρούνται, άνευ ετέρου, καταχρηστικοί και αποτελούν εξειδίκευση του γενικού κανόνα του άρθρου 281 του ΑΚ, βάσει του οποίου η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Επιπλέον, η κατά τα άρθρα 200 και 288 του ΑΚ, εκπλήρωση των υποχρεώσεων τόσο του οφειλέτη όσο και του δανειστή γίνονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Για την κρίση όµως περί της ακυρότητας ή µη των όρων αυτών λαµβάνεται υπόψη προεχόντως το συµφέρον του καταναλωτή µε παράλληλη συνεκτίµηση της φύσης των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σχετική σύµβαση καθώς και του σκοπού της, πάντοτε δε στα πλαίσια επίτευξης σχετικής ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών (βλ. ΑΠ 430/2005). Περαιτέρω, το δίκαιο των γενικών όρων συναλλαγών διαπνέεται από την αρχή της διαφάνειας, η οποία αποτελεί θεµελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή και έχει ενσωµατωθεί στην ηµεδαπή έννοµη τάξη µέσω των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 έως 3, 6 και 7 περιπτώσεις ε, ζ, η, ι και ια, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2251/1994. Η εν λόγω αρχή επιτάσσει δύο τινά: τη σαφήνεια και το κατανοητό των όρων. Η σαφήνεια αφορά τις νοµικές συνέπειες µιας ρήτρας, δηλαδή τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, ασαφείς ή πολυσήµαντες ρήτρες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από τον προµηθευτή µε σκοπό να ενισχύσει τη θέση του απέναντι στον καταναλωτή. Ειδικά, όσον αφορά τις δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες και επιβαρύνσεις αυτές θα πρέπει να είναι ευκρινείς µε την έννοια ότι µπορούν να γίνουν άµεσα κατανοητές από το µέσο καταναλωτή, ο οποίος δεν διαθέτει εξειδικευµένες νοµικές ή οικονοµικές γνώσεις. Η διαφάνεια αφορά στη σαφή και κατανοητή διατύπωση, στην αρχή του ορισµένου ή οριστού περιεχοµένου και στην αρχή της προβλεψιµότητας της ύπαρξης των όρων (ΑΠ 430/2005 Ελλ νη 2005, 793 (800/1), ΕφΑθ 5253/2003, ΧρΙ 2004, 134, ΠΠρΑθ 1119/2002, ΕΕ 2003, 422 (426), ΜΠρΑθ 4593/2005 ΕΕ 2006, 517, επίσης βλ. σχετ. Γ. έλλιο, Τοµές της σύγχρονης αρεοπαγητικής νοµολογίας στα ζητήµατα του συλλογικού ελέγχου των γενικών όρων καταναλωτικών συµβάσεων, Ελ 2001, 1517). Αδιαφανείς ρήτρες που αποκρύπτουν την πραγµατική, νοµική και οικονοµική κατάσταση δηµιουργούν τον κίνδυνο ο καταναλωτής, είτε να απόσχει από την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων του, είτε να αποδεχθεί αξιώσεις που κατά το φαινόµενο έχει ο προµηθευτής. Υπό το πρίσµα αυτό οι αδιαφανείς ρήτρες µπορεί να οδηγήσουν, ακριβώς λόγω της αδιαφάνειάς τους, στη διατάραξη της συµβατικής ισορροπίας, κατά το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.2251/1994. Για το λόγο αυτό και οι Γ.Ο.Σ., υπακούοντας στην παραπάνω αρχή, πρέπει να παρουσιάζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών κατά τρόπο ορισµένο, ορθό και σαφή (Βλ. ΑΠ 430/2005). Την ανάγκη, ο καταναλωτής «να αντιληφθεί άµεσα το µέτρο της σύµβασης, (δηλαδή) να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιµα στοιχεία ή µεγέθη», τονίζουν οι ΑΠ Ολ 15/2007, Ελλ νη 2007, 985, ΑΠ 1495/2006 ΕΕ 2006, 1307 (1309), ΑΠ 1011/2004 Ελλ νη 2007, 133 (134), ΑΠ 1101/2004 Ελλ νη 2007, 479 (480), ΑΠ 1030/2001 ΧρΙ 2001, 611 (612). 4

5 3. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την Π /ΤΕ 2501/2002 (Κεφάλαιο Β), «τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να παρέχουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες, ώστε οι συναλλασσόµενοι µε αυτά να σχηµατίζουν πριν από τη σύναψη της σύµβασης σαφή εικόνα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και προϊόντα : 2. Χορηγήσεις: Ως προς τις χορηγήσεις η ελάχιστη ενηµέρωση αφορά: α) vi) Αναλυτικά το ύψος των αµοιβών για τυχόν παρεχόµενες ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ δαπανών, καθώς και των εξόδων υπέρ τρίτων που εισπράττουν». Περαιτέρω, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ της Π /ΤΕ 2501/2002, «Τα πιστωτικά ιδρύµατα ενηµερώνουν τους συναλλασσόµενους, κατ ελάχιστον, ως ακολούθως: 1. Γενικοί όροι α) (i) ιαθέτουν στους χώρους των συναλλαγών ενηµερωτικά φυλλάδια τα οποία περιέχουν πληροφορίες που αφορούν στα κύρια προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν περιλαµβανοµένων εφάπαξ δαπανών, εξόδων υπέρ τρίτων, καθώς και των φόρων-τελών». Η Π /ΤΕ 2501/2002 επεκτείνει συνεπώς την υποχρέωση ενηµέρωσης του πελάτη από την Τράπεζα και στην επιβολή «εφάπαξ δαπανών, εξόδων υπέρ τρίτων, καθώς και φόρων-τελών». Η µετακύλιση συνεπώς του κόστους των εξόδων κτηµατογράφησης (τέλη και έξοδα δικηγόρων) στο δανειολήπτη µπορεί να ελεγχθεί µόνο από άποψη διαφάνειας ιδίως όταν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη επαρκή ενηµέρωση ή κατά τρόπο κεκαλυµµένο (βλ. ΑΠ 430/2005) 4. Στις υπό κρίση περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες ήταν δανειολήπτες στεγαστικών δανείων για τα οποία οι καταγγελλόµενες Τράπεζες είχαν εγγράψει προσηµείωση υποθήκης στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία. Τα έξοδα εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης βάρυναν τους δανειολήπτες βάσει της προσυµβατικής ενηµέρωσης που είχαν αυτοί λάβει από τις Τράπεζες, των σχετικών όρων των δανειακών τους συµβάσεων και του Αναλυτικού Πίνακα των σχετικών εξόδων στον οποίο προβλέπονταν τα συγκεκριµένα ποσά µε τα οποία θα χρεωνόταν ο κάθε δανειολήπτης, και τον οποίο κάθε Τράπεζα ήταν υποχρεωµένη να έχει στα καταστήµατά της µε τη µορφή ενηµερωτικών φυλλαδίων. Οι δανειολήπτες κατέβαλαν τα σχετικά ποσά, όπως προέκυπταν από τον αναλυτικό τραπεζικό Πίνακα εξόδων, χωρίς καµία αντίρρηση, διότι είχαν προηγουµένως επαρκώς ενηµερωθεί σχετικά. Όταν όµως οι περιοχές στις οποίες βρίσκονταν τα προσηµειούµενα ακίνητα των καταγγελλόντων εντάχθηκαν στο Κτηµατολόγιο, οι καταγγελλόµενες Τράπεζες επιβάρυναν τους σχετικούς δανειολήπτες µε τα έξοδα και τα πάγια τέλη καταχώρησης των δικών τους εµπραγµάτων δικαιωµάτων στο Κτηµατολόγιο, ήτοι αυτών που είχαν συσταθεί υπέρ των Τραπεζών προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους έναντι των δανειοληπτών. Για την εν λόγω χρέωση οι δανειολήπτες ουδέποτε ενηµερώθηκαν προσυµβατικά επαρκώς. Έλαβαν ξαφνικά ένα ενηµερωτικό σηµείωµα από την αντισυµβαλλόµενη Τράπεζα ότι θα χρεωθούν µε τα σχετικά έξοδα. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η Τράπεζα Κύπρου προτού προβεί σε χρέωση των λογαριασµών των πελατών της µε τα σχετικά έξοδα, δεν ενηµέρωσε καν τους δανειολήπτες αντισυµβαλλοµένους της για τις εν λόγω ενέργειές της, µε αποτέλεσµα αυτοί να µην γνωρίζουν σε τι συνίστανται οι σχετικές χρεώσεις που διαπίστωσαν ξαφνικά και απροειδοποίητα στο λογαριασµό τους. Η εν λόγω συµπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου έθεσε σε κίνδυνο τους ανυποψίαστους δανειολήπτες να χρεωθούν µε τόκους υπερηµερίας για την µερικά ανεξόφλητη δόση τους, µέρος της οποίας παρακρατήθηκε από την Τράπεζα για την κάλυψη των σχετικών εξόδων της. 5

6 5. Ειδικότερα, στις δανειακές συµβάσεις των καταγγελλόµενων τραπεζών προβλέπονται όροι που είναι διατυπωµένοι ως εξής: «Τον Οφειλέτη βαρύνουν και επιρρίπτονται σε αυτόν: όλα γενικά τα έξοδα που συνδέονται µε την παρούσα σύµβαση, δηλαδή τα έξοδα της εγγραφής και εξαλείψεως προσηµειώσεως υποθήκης. Τον Οφειλέτη βαρύνουν επίσης κάθε είδους τέλη, εισφορές, δικαιώµατα ή οποιασδήποτε άλλης φύσης επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων, που τυχόν θα επιβληθούν και τα έξοδα του ανείου ή έχουν οποιαδήποτε σχέση µε τη σύµβαση αυτή (σύµβαση ΑSPIS BANK)» ή «ο Οφειλέτης θα καταβάλει όλα τα δικαστικά και εξώδικα έξοδα και δαπάνες της Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων και των ευλόγων αµοιβών και εξόδων των νοµικών της συµβούλων, τις οποίες η Τράπεζα µπορεί να θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιµο να λάβει αναφορικά µε την αναγκαστική εκτέλεση και τη διατήρηση ή εκτίµηση των σχετικών δικαιωµάτων της Τράπεζας (σύµβαση Millenium Bank)» ή «ρητά συµφωνείται, ότι όλα τα έξοδα της παρούσας σύµβασης και κάθε άλλος φόρος, τέλος, εισφορά όλες οι δαπάνες παροχής και εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης και οποιοδήποτε άλλο έξοδο που τυχόν θα απαιτηθεί ή θα προκύψει από την παρούσα, µέχρι να επιτευχθεί η ολοσχερής εξόφληση του δανείου, βαρύνουν αποκλειστικά τον Οφειλέτη (σύµβαση EUROBANK)» ή «τον Πιστούχο βαρύνουν: β. Τα κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες και µάλιστα τα έξοδα εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης, ανεξάρτητα από την τροπή της ή όχι σε υποθήκη, έξοδα τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη και εξάλειψης αυτών, κ.λ.π. (σύµβαση Γενικής Τράπεζας)» ή «συνοµολογείται ότι όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που έγιναν ή θα γίνουν λόγω της παρούσας σύµβασης, όλοι οι φόροι τέλη, επιβαρύνσεις, κρατήσεις, εισφορές, τέλη χαρτοσήµου, που αφορούν την κατάρτιση, εκτέλεση και εκπλήρωση της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Τράπεζας, βαρύνουν τον πιστούχο (σύµβαση Τράπεζας Κύπρου)» ή «κάθε είδους δικαστικά έξοδα, έξοδα εγγραφής υποθήκης και προσηµείωσης, τέλη τροπής αυτής, εξάλειψης, ασφάλισης, κατάσχεσης, αναγγελίας και γενικά δαπάνες εγγραφής της προσηµείωσης ή της υποθήκης στο κτηµατολόγιο (ακόµη και αµοιβές τρίτων που επιµελούνται την εγγραφή αυτή, δικαιώµατα του ηµοσίου κ.λ.π.) και οποιοδήποτε άλλο έξοδο βαρύνουν τον Οφειλέτη (σύµβαση Τράπεζας Πειραιώς)» ή «έξοδα της Τράπεζας για ειδικές δαπάνες για την εξασφάλιση και αναγκαστική ή µη είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας από το δάνειο (ενδεικτικά: δικαστικά έξοδα, εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωσης και τροπής αυτής σε υποθήκη ) βαρύνουν τον Οφειλέτη (σύµβαση Εµπορική Τράπεζας)» ή «ο Οφειλέτης βαρύνεται και επιρρίπτονται σε αυτόν οι πάσης φύσεως δαπάνες υπέρ του Κτηµατολογίου (σύµβαση Εθνικής Τράπεζας)». Οι παραπάνω όροι εξειδικεύονται και συµπληρώνονται από το εκάστοτε τιµολόγιο της Τράπεζας στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα σχετικά έξοδα και η οικονοµική επιβάρυνση του δανειολήπτη. Οι τιµές που ορίζονται στον τιµοκατάλογο της Τράπεζας δεν αποτελούν ειδική προσυµβατική συµφωνία αλλά αποτελούν «το τίµηµα συµβάσεων µεταξύ προµηθευτή και καταναλωτή, οι οποίες έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων και εποµένως ελέγχονται για τη συµβατότητά τους µε το Ν.2251/1994» ως Γ.Ο.Σ. (Πολ.Πρωτ.Αθηνών 961/2007). Για τα σχετικά έξοδα (τέλη και έξοδα δικηγόρου), λοιπόν, το τιµολόγιο της κάθε Τράπεζας προέβλεπε συγκεκριµένο κόστος σε ευρώ το οποίο καλείτο, ο κάθε δανειολήπτης βάσει της σύµβασής του, να καταβάλει. Στη συνέχεια, η κάθε Τράπεζα µε την απόφασή της να επιβαρύνει επιπροσθέτως τους δανειολήπτες µε περαιτέρω έξοδα, πέραν αυτών που προβλέπονταν στο τιµολόγιό της κατά το χρόνο σύναψης της 6

7 κάθε σύµβασης, προέβη σε µονοµερή τροποποίηση των ανωτέρω όρων του τιµολογίου της, στηριζόµενη στις σχετικές ρήτρες που προβλέπονταν στις υπογεγραµµένες συµβάσεις. Προϋπόθεση όµως του κύρους τέτοιων ρητρών είναι «όχι µόνο να συντρέχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί τη µονοµερή τροποποίηση, αλλά επιπλέον πρέπει και το είδος του λόγου αυτού να προβλέπεται ρητά στη σύµβαση και να εξειδικεύεται επαρκώς, έτσι ώστε όλα τα πιθανά αίτια µιας ενδεχόµενης τροποποίησης να είναι εκ των προτέρων γνωστά και εποπτεύσιµα από τον καταναλωτή» (βλ. Γ. έλλιο, σε ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, επιµ. Ελ.Αλεξανδρίδου, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ.122). Περαιτέρω, η διάταξη του εδ. ια του άρθρου 2 παρ.7 Ν.2251/1994 περί αοριστίας τιµήµατος, «εξειδικεύει την απαγόρευση µονοµερούς τροποποίησης της σύµβασης του εδ. ε και αναφέρεται, µεταξύ άλλων, και στην αοριστία του τρόπου αναπροσαρµογής των κάθε µορφής οικονοµικών ανταλλαγµάτων που καταβάλλει ο καταναλωτής» (βλ. Γ. έλλιο, όπ. παρ., σελ.125, ΑΠ 1030/2001, ΧρΙ 2001, 611). Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου επιφυλάσσεται στον προµηθευτή το δικαίωµα να αναπροσδιορίζει την οικονοµική επιβάρυνση του καταναλωτή, εν προκειµένω των εξόδων δανείου, θα πρέπει ο καταναλωτής να «δύναται ήδη κατά τη σύναψη της συµβάσεως να αντιληφθεί το µέτρο της αυξήσεως» (ΑΠ 1030/2001, όπ.παρ., 612) δηλαδή να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιµα στοιχεία ή µεγέθη (ΑΠ Ολ 15/2007, όπ.παρ., 985, ΑΠ 1495/2006, όπ.παρ., 1309, ΑΠ 1011/2004, όπ.παρ., 134, ΑΠ 1101/2004, όπ.παρ., 480, ΑΠ 1030/2001, όπ.παρ., 612). Στις προαναφερθείσες όµως συµβάσεις οι σχετικοί γενικοί όροι συναλλαγών όπως είχαν προδιατυπωθεί από την κάθε Τράπεζα για τα επίµαχα έξοδα «που τυχόν θα επιβληθούν» ή που «η Τράπεζα µπορεί να θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιµο να λάβει» ή «που τυχόν θα απαιτηθούν ή θα προκύψουν από την παρούσα» ή «τα κάθε φύσης έξοδα» ή «σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Τράπεζας» ή «και οποιοδήποτε άλλο έξοδο» ή «για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας από το δάνειο» ή «οι πάσης φύσεως δαπάνες», ήταν αόριστοι γιατί δεν προέβλεπαν ορισµένο ή οριστό τρόπο αναπροσαρµογής/αυξήσεως των εν λόγω εξόδων, ήτοι τα κριτήρια αναπροσαρµογής/αυξήσεως των προβλεποµένων από το τιµολόγιο της κάθε Τράπεζας σχετικών εξόδων, ώστε ο καταναλωτής να «δύναται ήδη κατά τη σύναψη της συµβάσεως να αντιληφθεί το µέτρο της αυξήσεώς, δηλαδή να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιµα στοιχεία ή µεγέθη» (ΑΠ 1030/2001, όπ.παρ., 612). Εξάλλου, η «αοριστία και η αδιαφάνεια ενός όρου κρίνεται από το περιεχόµενό του και όχι από τη µεταγενέστερη εξειδίκευσή του στην πράξη από τον χρήστη του όρου (Τράπεζα)» (ΑΠ 1219/2001). Συνεπώς, µε τους ανωτέρω γενικούς όρους παρέχετο στην κάθε Τράπεζα δικαίωµα µονοµερούς και αυθαίρετης, σε βάρος του καταναλωτή-δανειολήπτη, τροποποίησης της σύµβασης, αντίθετα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (288ΑΚ), µε την επιβολή αύξησης στα έξοδα εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης (τέλη και έξοδα δικηγόρου) χωρίς εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια και ειδικά καθορισµένα στη σύµβαση (ΑΠ 1219/2001). Στην περίπτωση αυτή διαταράσσεται η ισορροπία των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος των καταναλωτών, διότι αφενός στους ανωτέρω όρους δεν προβλέπεται ο σπουδαίος λόγος που επιφυλάσσει στην κάθε Τράπεζα το δικαίωµα για µονοµερή τροποποίηση της σύµβασης, αφετέρου η εφαρµογή των εν λόγω όρων επέφερε δυσµενείς συνέπειες στους καταναλωτές χωρίς εύλογο λόγο και παρά τις αντίθετες προβλέψεις και προσδοκίες τους (βλ.εφαθ 5253/2003). 7

8 6. Με δεδοµένα όλα τα ανωτέρω, οι επίµαχοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών στις υπό κρίση δανειακές συµβάσεις, περί αυξήσεως των εξόδων δανείου (τέλη και έξοδα δικηγόρου), κρίνονται άκυροι ως αντίθετοι στις διατάξεις του Ν.2251/1994 και της τραπεζικής νοµοθεσίας (Π /ΤΕ 2501/2002). Η εν λόγω χρεώσεις θα πρέπει να επιβαρύνουν τις Τράπεζες διότι διενεργούνται προς εξασφάλιση αποκλειστικά δικών τους δικαιωµάτων βάσει της νοµοθεσίας για το Εθνικό Κτηµατολόγιο και αποτελούν έξοδα που αφορούν τους δικαιούχους των εγγραπτέων δικαιωµάτων, εν προκειµένω τις τράπεζες και όχι τους καταναλωτές. Οι καταγγέλλοντες δικαιούνται να αναζητήσουν τα ποσά που αχρεωστήτως κατέβαλαν µε τις αυθαίρετες αυξήσεις των εν λόγω εξόδων (τέλη κτηµατογράφησης και έξοδα δικηγόρων), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. του ΑΚ. Ενόψει των ανωτέρω, µε σκοπό τη συµβιβαστική επίλυση των υπό κρίση διαφορών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση προς τις καταγγελλόµενες Τράπεζες να επιστρέψουν στους καταγγέλλοντες ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (άρ.904 επ. ΑΚ) τα ποσά των εξόδων δανείου που εισπράχθηκαν πέραν των αρχικά συµφωνηµένων εξόδων. ΙΙ. Καλεί τις εν λόγω Τράπεζες να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών, εάν αποδέχονται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙΙ. Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που οι καταγγελλόµενες Τράπεζες δεν αποδεχθούν τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα σύσταση, τότε ο Συνήγορος του Καταναλωτή θα ενεργήσει σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρ.5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ). Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας 8

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276 E-mail: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: CITIBANK International plc ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιοι: 1. ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή 2. ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτριες: 1.Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Νοµικός 2. ρ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Βιβλιογραφία

4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Βιβλιογραφία ΑΡΘΡΟ 2 Ν. 2251/1994 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ µερικώς ανίσχυρη οποιαδήποτε εθνική ρύθµιση (άρα και εκείνη του άρθρου 332 παρ. 2 εδ. β ΑΚ), στο µέτρο που αυτή αποστερεί από τον καταναλωτή την ελευθερία να προδιατυπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 01 Ιουνίου 2010 Αρ. πρωτ.: 1192 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Όλγα Αλεξίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr

2. Κ... e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 07 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: ρ. Βασιλική Μπώλου Εισηγήτριες: Ελένη Αθανασίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Παπαδηµητρίου, Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Θεοδώρα Ρούµπου, Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: 1. ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας, Νοµικός 2. ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας, Οικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτριος Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Φωτεινή Μιστριώτη Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: fmistrioti@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 03 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Ι. Γενικές παρατηρήσεις 1. Εισαγωγική παρατήρηση Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθµός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Προοίµιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: Ηµ/νία:

Είδος: Αριθµός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος Προοίµιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: Ηµ/νία: Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµός: Ζ1-699 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Β 917 20100623 Τέθηκε σε ισχύ: 23.06.2010 Αρµόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1522

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ.: 1522 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: κ. Γιάννης Αδαμόπουλος Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004)

Θέμα: Πόρισμα-σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4, παρ. 5, ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα