Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ"

Transcript

1 Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά Τει/Fax , θηλ ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Α.Σ.Μ. ΒΟΙΩΣΙΑ πλδηνξγάλωζε: Σ.Δ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΑΝ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπι. Αγξνλόκωλ Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Κπξίεο θαη Κύξηνη, Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ππάξμεη ζηελόηεξε ζπλεξγαζία ζε επηζηεκνληθό επίπεδν κεηαμύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ: Μεραληθώλ, Γηθεγόξσλ, Σπκβνιαηνγξάθσλ, Υπνζεθνθπιάθσλ θ.α. πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο «πνιηηηθήο γεο» πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε Πνιηηεία. Ζ δηεπηζηεκνληθή απηή ζπλεξγαζία είλαη επηβεβιεκέλε, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη ζηελή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε νξζώλ, έγθπξσλ, δίθαησλ θαη κε νηθνλνκία θιίκαθαο απνηειεζκάησλ. 1

2 Ωο εθπξόζσπνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Λεβαδείαο ζα παξνπζηάζσ ηελ θξηζηκόηεηα ηεο ζύληαμεο ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαηνπξαμηώλ. 1. Δηζαγωγή Λέγνληαο "ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα" ελλννύκε έλα ζρέδην ζην νπνίν επάλσ απνηππώλνληαη κε ηελ απαηηνύκελε αθξίβεηα ηα "πνζνηηθά" θαη "πνηνηηθά" ραξαθηεξηζηηθά ελόο ηόπνπ ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη κηα κηθξή ηδηνθηεζία όπσο έλα νηθόπεδν, ή αθόκε θαη κηα επξύηεξε έθηαζε όπσο είλαη κηα Πνιενδνκηθή Δλόηεηα. "Πνζνηηθά" είλαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο, ηα ηπρόλ επηθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ κεηξνύκελνπ ρώξνπ (θηίζκαηα, καλδξόηνηρνη, δεμακελέο, θαιιηέξγεηεο, πεξηθξάμεηο, θ.α.), νη ηερλεηέο ή θπζηθέο δηακνξθώζεηο ηνπ εδάθνπο θηι. Δπίζεο ην ηνπνγξαθηθό κπνξεί λα είλαη εμαξηεκέλν από θάπνην ζύζηεκα αλαθνξάο όπσο ην ΔΓΣΑ 87 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο 1987) ή αλεμάξηεην (ζε απζαίξεηα νξηζκέλν ζύζηεκα) αλάινγα πάιη κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Τν ΔΓΣΑ 87 είλαη ην Δζληθό Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο ηεο ρώξαο θαη έρεη πινπνηεζεί ζε όιε ηελ επηθξάηεηα κέζσ ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ πνπ έρεη ηδξύζεη ε Γεσγξαθηθή Υπεξεζία Σηξαηνύ ζε όιν ην ρεξζαίν ηκήκα ηεο Διιάδαο. Τα ζπλήζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, κέρξη ηώξα, ζπληάζζνληαλ ζε απζαίξεηα ζπζηήκαηα πνπ έζεηε θάζε θνξά ν εθάζηνηε κειεηεηήο. Πιένλ όκσο, νη πεξηζζόηεξνη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ απαηηνύλ ηα δηαγξάκκαηα λα είλαη εληαγκέλα ζην ΔΓΣΑ 87 έηζη ώζηε νη θνξπθέο ησλ νηθνπέδσλ ή ησλ αγξνθηεκάησλ λα έρνπλ θξαηηθέο ζπληεηαγκέλεο ώζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί επθνιόηεξα ε νξζόηεηα ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ. 2

3 Με ηνλ όξν "πνηνηηθά" ραξαθηεξηζηηθά ελλννύκε ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαη ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο πνπ αθνξά ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ηδηνθηεζίαο καο ην νπνίν πξνθύπηεη έπεηηα από κειέηε θαη έξεπλα ηνπ αξκόδηνπ κεραληθνύ. Ζ έξεπλα απηή αθνξά θπξίσο ζηελ αξηηόηεηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηα ηνπ αθηλήηνπ καο, ηα νπνία απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ηνπ. Τα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ όπσο: Αγνξαπσιεζία αζηηθνύ, πεξηαζηηθνύ ή αγξνηηθνύ αθηλήηνπ Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο νξίσλ Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο Καζνξηζκόο νξίσλ αηγηαινύ θαη παξαιίαο Θεώξεζε νξίνπ απαιινηξίσζεο Έθδνζεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ γηα ηδηνθηεζία από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ Κπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηδηνθηεζίαο κε ην πθηζηάκελν εζληθό, επαξρηαθό ή δεκνηηθό νδηθό δίθηπν Σύληαμε πξάμεο ξπκνηνκίαο, πξνζθπξώζεσλ, ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ απνδεκηώζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ζύκθσλα κε ην δηάηαγκα ηνπ Καζνξηζκόο ξπκνηνκηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ γξακκώλ Έθδνζε βεβαηώζεσλ από ηηο Πνιενδνκηθέο Υπεξεζίεο όπσο π.ρ. ζεώξεζε όξσλ δόκεζεο θ.α. Γεληθά ε ζύληαμε ελόο ζσζηνύ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο απνηειείηαη από 3 θύξηα ζηάδηα ηα νπνία είλαη: 1. Οη κεηξήζεηο πεδίνπ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό από ηνλ αξκόδην κεραληθό 3

4 2. Ζ έξεπλα από ηνλ αξκόδην Μεραληθό γηα ηελ αξηηόηεηανηθνδνκεζηκόηεηα ηνπ αθηλήηνπ, θαζώο θαη ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο δήισζεο ηνπ Ν.651/77 3. Οη εξγαζίεο γξαθείνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πεδίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ην 2ν ζηάδην, κε ζθνπό ηελ ηειηθή έληππε κνξθή ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο Δπνκέλσο, έλα νξζό θαη αθξηβέο ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα δελ είλαη έλα απιό ραξηί ην νπνίν ζπλνδεύεη θάπνην έγγξαθν (ηίηιν θηήζεο, νηθνδνκηθή άδεηα θ.η.ι.), αιιά απνηειεί νπζηαζηηθά κηα νινθιεξσκέλε κειέηε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη όιεο νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ καο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε κε έλα παξάδεηγκα πόζν ζεκαληηθό είλαη έλα ζσζηό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα γηα ηελ θαηνρύξσζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο καο θαη ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ιαλζαζκέλε ζύληαμε ηνπ, αο θαληαζηνύκε ηνλ ηίηιν ηνπ αθηλήηνπ ζαλ ηελ αζηπλνκηθή καο ηαπηόηεηα θαη ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζαλ ηε θσηνγξαθία καο επάλσ ζε απηή. Τί ζα γηλόηαλ αλ δελ ππήξρε θσηνγξαθία ζηελ ηαπηόηεηά καο ή αλ ππήξρε θσηνγξαθία αιιά δελ αληηζηνηρνύζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο καο θαη ηηο αλάγθεο ζύληαμεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, ν Μεραληθόο νθείιεη αθνύ πξνβεί ζηελ επηηόπηα ζπιινγή κεηξήζεσλ, αθ ελόο λα πινπνηήζεη νξζώο ην ηερληθό ηκήκα ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαη αθ εηέξνπ λα δηεξεπλήζεη ην λνκηθό θαζεζηώο πνπ ηζρύεη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ηδηνθηεζίαο καο, ζπληάζζνληαο έλα ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη 4

5 πιήξσο ζηνλ αξρηθό ζηόρν πνπ ηέζεθε θαη ζα απαιιάζζεη ηνλ ηδηνθηήηε από κειινληηθά πξνβιήκαηα. Σηελ πξάμε ην ηνπνγξαθηθό κεηά ηελ ζύληαμε ηνπ δύλαηαη λα ππνβιεζεί θαηά πεξίπησζε είηε ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, είηε ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο γηα ηελ ζύληαμε ζπκβνιαίσλ, είηε ζην Γαζαξρείν γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ραξαθηεξηζκνύ, είηε ζηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Αηγηαινύ, είηε ζην Γηθαζηήξην γηα επίιπζε ηδηνθηεζηαθώλ δηαθνξώλ, είηε ζην Κηεκαηνιόγην γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ αθηλήηνπ καο, θηι. Σε ζρέζε µε ην θηεκαηνιόγην, ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, απαηηείηαη πάληνηε, ελόζσ δηαξθεί ε θηεκαηνγξάθεζε, ελώ ζε θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο θηεκαηνινγίνπ αλαπιεξώλεηαη από ην θηεκαηνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ. Από ην ζεκείν απηό θαη κεηά όκσο, ζα αξρίζνπλ λα παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα πξνβιήκαηα ησλ ιαλζαζκέλσλ, ειιηπώλ θαη πξόρεηξα ζπληαγκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ. Καη γηα λα γίλεη αληηιεπηό γηα ηη είδνπο πξνβιήκαηα κηιάκε, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: Λαλζαζκέλε δήισζε ηνπ Ν. 651/77 κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αξηηόηεηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηα ηνπ αθηλήηνπ αλ δεισζεί εζθαικέλα σο κε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, ή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθέξνληαο ην αθίλεην σο άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαη αθνύ ν ηδηνθηήηεο έρεη μνδεύζεη αξθεηά ρξήκαηα θαη ρξόλν θηλώληαο ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο αδείαο, λα απνδεηρζεί ελ ηέιεη όηη ην αθίλεην δελ νηθνδνκείηαη. Ζ θαηάηκεζε ησλ γεσηεκαρίσλ πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηδηώηε κεραληθνύ. Δζθαικέλν 5

6 ηνπνγξαθηθό σο πξνο ην επηηξεπηό ηεο θαηάηκεζεο, ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα κε ηνπνγξαθηθό ζην νπνίν αλαθέξνληαη ιαλζαζκέλα όξηα θαη έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ, πηζαλόλ ζα νδεγήζεη ζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη. Πξνζαξηώληαο ιαλζαζκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, νπζηαζηηθά δεκηνπξγνύκε νη ίδηνη έλαλ ιαλζαζκέλν ηίηιν γηα ην αθίλεην καο αθνύ νη ζπκβνιαηνγξάθνη πεξηγξάθνπλ ην αθίλεην θαη νη δηθεγόξνη ειέγρνπλ ηελ πεξηγξαθή απηή ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ παξάζηαζή ηνπο ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ζύκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθό πνπ πξνζθνκίζζεθε θαηά ηε ζύληαμε ηνπ ηίηινπ. Πξνζθνκίδνληαο ιαλζαζκέλν ή αλαθξηβέο ηνπνγξαθηθό, ε αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ ζα εθδώζεη βεβαίσζε γηα ιάζνο αθίλεην, ιάζνο έθηαζε θαη όξηα (πνιιέο θνξέο κε δαζηθά αθίλεηα, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δαζηθά ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαη πξόρεηξεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην δηάγξακκα 1:5.000 ηεο Γεσγξαθηθήο Υπεξεζίαο Σηξαηνύ). Λαλζαζκέλε εθαξκνγή νξίσλ αηγηαινύ θαη παξαιίαο από ηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία. Λαλζαζκέλε θαηαρώξεζε ηνπ αθηλήηνπ ζην Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο δηόξζσζεο ζηνηρείσλ, κπνξεί λα πξνθύςεη αθόκε θαη απώιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο καο. Σε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηακάρεο π.ρ. γηα ακθηζβήηεζε νξίσλ όκνξσλ ηδηνθηεηώλ, βαζηδόκελν ην Γηθαζηήξην ζε έλα ιαλζαζκέλν ηνπνγξαθηθό ην νπνίν ππνηίζεηαη όηη πεξηγξάθεη 6

7 ηελ πξαγκαηηθή ρσξηθή θαηάζηαζε, ζα εθδώζεη ιαλζαζκέλε απόθαζε. Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηό όηη, θαηαθεύγνληαο ζηελ ιύζε ελόο απινύ, γξήγνξνπ, θζελνύ ηνπνγξαθηθνύ έρνπκε νπζηαζηηθά ζπληάμεη έλα ιαλζαζκέλν ζρέδην ην νπνίν θνζηίδεη εθ ησλ πζηέξσλ όκσο, πνιιαπιάζηα ηεο θαλνληθήο ηνπ ηηκήο, θαη ην θπξηόηεξν δεκηνπξγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, ζπλερή εκπινθή ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κάιηζηα, ρσξίο απηό λα απνηειεί ππεξβνιή, επηθέξεη θαη θαηαζηξνθή. Τα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα είλαη ζρέδηα κε πνιπζήκαλην θαη δπλακηθό ραξαθηήξα ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη αθξηβώο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ πνπ απνηππώλεηαη ζε απηά, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζύληαμεο ηνπο, θαζώο ηόζν ε ηζρύνπζα Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία όζν θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ κεηαβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνύλ απαξαίηεην ηνλ έιεγρν εγθπξόηεηαο θαη ηζρύνο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ πνπ θαηέρνπκε πξηλ ηε ρξήζε ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό. Όζνλ αθνξά ζηνλ ζθνπό ρξήζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ, πξέπεη απηόο λα απνζαθελίδεηαη πιήξσο από ηνλ ηδηνθηήηε ρσξίο λα πξνζπαζεί ν ίδηνο λα απνθξύςεη ζηνηρεία από ην Μεραληθό γηαηί ην πηζαλόηεξν είλαη λα θαηαιήμεη κε έλα ιάζνο ηνπνγξαθηθό ζηελ θαηνρή ηνπ, ην νπνίν ζα ηνλ νδεγήζεη ζε πεξηηηά έμνδα θαη ράζηκν ρξόλνπ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θάζε ηνπνγξαθηθό ζπληάζζεηαη ζε ζπλάθεηα κε ην ζθνπό ρξήζεο ηνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε Υπεξεζία πνπ ηπρόλ ζα θαηαηεζεί ην ηνπνγξαθηθό λα αλαγξάθνληαη πάλσ ζε απηό. Π.ρ. έλα ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί γηα ηελ αγνξαπσιεζία ελόο αθηλήηνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ραξαθηεξηζκό 7

8 έθηαζεο ζε Γαζηθή Υπεξεζία ή γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ζε Πνιενδνκηθό Γξαθείν. Τα παξαπάλσ όπσο γίλεηαη αληηιεπηό θαζνξίδνπλ άκεζα θαη ην θόζηνο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαζώο αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά πξνθύπηεη θαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ θαη επνκέλσο ην θόζηνο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. 2. Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηε ζύληαμε Σνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο Ζ «πνιηηηθή γεο» κηαο ρώξαο πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα ζεκάησλ ζρεηηθώλ µε ηε δηαρείξηζε γαηώλ, ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή, ηε θνξνινγία αθηλήησλ, ηνλ αλαδαζκό θιπ. Σην πιαίζην απηό ν ξόινο ηεο Πνιηηείαο ζηε δηακόξθσζε εζληθήο πνιηηηθήο γεο θξίλεηαη θαζνξηζηηθόο. Ζ Πνιηηεία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαηνπξαμηώλ ζέζπηζε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. Γηα ηελ ηζηνξία αλαθέξνπκε, όηη γηα πξώηε θνξά, ην άξζξνλ 16 παξ. 1 ηνπ Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο ηεο 17εο Ηνπιίνπ/16 εο Απγνύζηνπ 1923 «Πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ, θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηώλ» θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο Πνιενδνκίαο, ζε εθείλεο ηηο δηθαηνπξαμίεο, µε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη ε θπξηόηεηα ηκεκάησλ γεο θάησ ησλ η.µ. εληόο πεξηκεηξηθήο δώλεο πόιεσο, ην νπνίν έπξεπε λα θαζνξίδεη ηα όξηα ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε µε ηα γεηηνληθά θαη ην όινλ γήπεδν. Μάιηζηα επί πνηλή αθπξόηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο - ε νπνία ηζρύεη θαη ζήκεξα βάζεη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 651/ επηζύξνπζαο θαη πνηληθή επζύλε. Μεγάιν όκσο βήκα απεηέιεζε ν Ν. 651/1977 (άξζξν 5 παξ. 1) µε 8

9 ηελ ηζηνξηθή πιένλ δηαηύπσζή ηνπ «ζε θάζε δηθαηνπξαμία, έρνπζα σο αληηθείκελν κεηαβίβαζε ιόγσ πώιεζεο νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ επηζπλάπηεηαη ζην πσιεηήξην ζπκβόιαην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ππνγξαθόκελν από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ηνλ ζπληάζζνληα ηνύην κεραληθό ή ππνκεραληθό, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα κήθε ησλ πιεπξώλ, ηα όξηα πξνο ηηο όκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλόκαηα ησλ γλσζηώλ ηδηνθηεηώλ ηνπο, όπσο θαη ην εκβαδόλ ηνπ πσινπκέλνπ αθηλήηνπ. Δπί ηνπ δηαγξάκκαηνο δεινύηαη ππεπζύλσο από ηνλ ζπληάζζνληα κεραληθό εάλ επί ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ επηηξέπεηαη ή όρη ε αλνηθνδόκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Δάλ ην κεηαβηβαδόκελν απνηειεί ηκήκα κεγαιύηεξεο έθηαζεο, βεβαηνύηαη ζην απηό ζρεδηάγξακκα από ηνλ κεραληθό, εάλ θαη ην ελαπνκέλνλ ζηνλ πσιεηή ηκήκα πιεξνί ή όρη ηνπο όξνπο δόκεζεο». Δηζήγαγε ν λόκνο απηόο ηνλ γεληθό θαλόλα ηεο ππνρξεσηηθήο πξνζάξηεζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηδηώηε κεραληθνύ, ζηηο πσιήζεηο, µε ηελ αηηηνινγία θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αγνξαζηώλ µε ηελ επαθξηβή νξηνζέηεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο γλώζεσο από απηνύο ησλ όξσλ δόκεζεο. Οξόζεκν, γελλαίν βήκα δηαζθάιηζεο, εθζπγρξνληζκνύ, εκπέδσζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ, πνπ άλνημε ηνλ δξόκν ζηελ λέα αλαπηπμηαθή επνρή. 3. ε πνηεο δηθαηνπξαμίεο επηβάιιεηαη ε πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ 3.1. Σηις μεηαβιβάζεις ακινήηων λόγω πωλήζεως Σύκθσλα µε ηελ ελ ιόγσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 Ν. 651/1977 ην ηνπνγξαθηθό πξνζαξηάηαη ζε θάζε δηθαηνπξαμία, έρνπζα σο 9

10 αληηθείκελν ηελ κεηαβίβαζε, ιόγσ πώιεζεο, νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ, κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ θ.ιπ. Σηηο πσιήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη αληαιιαγέο αθηλήησλ, ζπλελώζεηο απηνύζηεο ή µε αληαιιαγή ηδαληθώλ κεξηδίσλ, δηαλνκέο αθηλήησλ, δηόηη ππό επξεία έλλνηα ηπγράλνπλ αιιά θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ πσιήζεηο. Γελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε εμαίξεζε από ηελ ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ, πνπ εηζήρζε µε ην άξζξν 3 Ν. 1078/1980 (κε ηελ πξνζζήθε εδαθίνπ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 651/1977), ζηηο κεηαβηβάζεηο ιόγσ πσιήζεσο αγξνηεκαρίσλ θεηκέλσλ ζε ακηγώο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δηόηη δελ θαζνξίζζεζαλ πνηέ γεληθά νη πεξηνρέο απηέο θαη ηα Υπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Γεσξγίαο, κε ηα ππ' αξηζκ. πξση. 528/ θαη /1986 έγγξαθά ηνπο αληίζηνηρα, εμέθξαζαλ ηελ αδπλακία ηνπο λα θαζνξίζνπλ πνηεο είλαη ηειηθά νη θαζαξά αγξνηηθέο πεξηνρέο απηέο ηεο ρώξαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εμαίξεζε απηή πξέπεη λα απνθεύγεηαη, αθνύ άιισζηε ηόζν νη ζπκβνιαηνγξάθνη όζν θαη νη δηθεγόξνη δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θξίζε γεληθά, πνιύ πεξηζζόηεξν αλ ην αθίλεην βξίζθεηαη εληόο Ε.Ο.Δ. (Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ). Δπίζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 5 Ν. 651/1977 «δύλαληαη λα εμαηξνύληαη µε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα νη πσιήζεηο αθηλήησλ, θεηκέλσλ ζε απνκαθξπζκέλεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ θαζαξώο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο νπνίεο ηα ίδηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζα πξνζδηνξίδνπλ. Με ηα ελ ιόγσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα δύλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμαίξεζε θαη ηα αθίλεηα ησλ εληόο πεξηνρήο νηθηζκώλ». Τέηνηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα δελ εθδόζεθαλ, εθδόζεθε όκσο ε ππ' αξηζκ. 45/1977 Δγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 10

11 όξηζε: «Πξνθεηκέλνπ γηα νηθηζκνύο ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρώλ πνπ ππάξρνπλ πξηλ από ην έηνο 1923 θαη έρνπλ µε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκό κέρξη θαη θαηνίθνπο, ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην, ην θαηά ηελ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 απαηηνύκελν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί µε ζθαξίθεκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ζα ζεσξείηαη αηειώο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Οη θαηά ηόπνπο Ννκάξρεο µε απόθαζή ηνπο πνπ ζα ιακβάλεηαη µε ζύκθσλν γλώκε ηνπ Σ.Γ.Δ. ζα θαζνξίδνπλ ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο». Ούηε όκσο θαη ζρεηηθή απόθαζε Ννκάξρε, δελ εθδόζεθε πνηέ. Σήκεξα πιένλ ν Ννκάξρεο δελ είλαη όξγαλν απνθεληξσκέλεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε αξκνδηόηεηα αλήθεη πιένλ ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε. Σπλεπώο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ µε ζθαξίθεκα, ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δελ κπνξεί γεληθά λα εθαξκνζζεί. Τέινο, θαη ζηηο ζπλεζηεκέλεο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο (παιαηά δηακεξίζκαηα) απαηηείηαη πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ, αλη απηνύ όκσο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, ζύκθσλα µε ηελ ππ' αξηζκ. 4651/ Δγθύθιην Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ επαθνινύζεζε ηνλ Ν. 651/1977, αλ είρε ζπζηαζεί απηνηειήο νξηδόληηα ηδηνθηεζία ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, λα αλαθέξεηαη ζην ζπκβόιαην ν αξηζκόο ζπκβνιαίνπ ζπζηάζεσο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο, ζην νπνίν είρε επηζπλαθζεί ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, λα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεραληθνύ, ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο. Αληίζεηα, αλ δελ είρε ζπζηαζεί αξρηθά νξηδόληηα ηδηνθηεζία, αξθεί λα ιακβάλεηαη θαη λα πξνζαξηάηαη από πξνεγνύκελν κεηαβηβαζηηθό ζπκβόιαην ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη λα αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά, σο άλσ, 11

12 ζηνηρεία ζύκθσλα κε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Θεζζαινλίθεο Κ. Ζξαθιείδε. Ωο εθ ηνύηνπ, ζηηο δηθαηνπξαμίεο ιόγσ πσιήζεσο αθηλήησλ απαηηείηαη πάληνηε θαη αλεμαηξέησο ε πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ. 3.2 Προζάρηηζη ηοπογραθικού ζηις δωρεές και γονικές παροτές Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 θαη 2 Ν.Γ 690/1948 θαη ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 651/1977 πξνθύπηεη όηη: α) Σε ό, ηη αθνξά ηα νηθόπεδα, δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαβηβαζηηθώλ πξάμεσλ εμ επαρζνύο ή ραξηζηηθήο αηηίαο, άξα ζηα νηθόπεδα δσξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ απαηηείηαη πάληνηε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Ν. 651/1977. β) Σε ό, ηη αθνξά ηηο κεηαβηβάζεηο ηκεκάησλ ιόγσ γνληθήο παξνρήο ή δσξεάο: Δάλ ην κεηαβηβαδόκελν ηκήκα κεγαιύηεξεο εθηάζεσο αγξνηεκαρίνπ, επξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ ή εληόο Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.), απαηηείηαη επίζεο ηνπνγξαθηθό, δηόηη όηαλ ην άξζξν 1 παξ. 2 Ν. 666/1977, ην άξζξν 5 παξ. 1 εδ. 2 Ν. 651/1977 θαη ην άξζξν 29 παξ. 4 εδ. 2 Ν. 1337/1983 νξίδνπλ όηη επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηόζν ην κεηαβηβαδόκελν, όζν θαη ην ελαπνκέλνλ ηκήκα πιεξνύλ ή όρη ηνπο όξνπο δόκεζεο, πξνθαλώο ελλννύλ όηη ε πξνϋπόζεζε απηή κόλν κε ην ηνπνγξαθηθό θαη ηε δήισζε ηνπ ππεύζπλνπ αξκόδηνπ κεραληθνύ κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί. Πώο αιιηώο, ρσξίο ηνπνγξαθηθό ζα απνδεηθλύεηαη ε ζπλδξνκή ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο; Καη αθόκε θαηά πνηάλ ινγηθή ρσξίο ηνπνγξαθηθό, ην πξώην δεκηνπξγνύκελν λέν αθίλεην (ηκήκα) ζα πεξηγξαθεί, ζα εμαηνκηθεπζεί, γηα λα πάξεη ηαπηόηεηα µε ην ζπκβόιαην; Φξεηάδεηαη ινηπόλ ηνπνγξαθηθό επί κεηαβηβάζεσο ηκήκαηνο θαη ιόγσ δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο. 12

13 γ) Σε ό,ηη αθνξά ηέινο, ηηο γνληθέο παξνρέο θαη δσξεέο αθηλήησλ ρσξίο θαηάηκεζε, ππό ηα λέα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπκε όηη επηβάιιεηαη ε πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ ζήκεξα, δηόηη εάλ ην αγξνηεκάρην βξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ, πώο ζα γλσξίδεη µε αζθάιεηα ν ζπκβνιαηνγξάθνο θαη ν δηθεγόξνο, αλ επεθηείλεηαη ή όρη ζηελ πεξηνρή ην ζρέδην πόιεσο µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983, ή ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 1923 ή ησλ δηαηάμεσλ γηα νηθηζκνύο θάησ ησλ θαηνίθσλ, ή εάλ επξίζθεηαη εληόο Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ ( Ε.Ο.Δ.,) ή Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ Σρεδίνπ (Γ.Π.Σ.), απόζηαζε από ζάιαζζα θ.ιπ.; Πώο ζα γλσξίδεη ην ειάρηζην όξην θαηάηκεζεο, ηνλ αξηζκό ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο θαη πξνπαληόο πνηεο άιιεο απαγνξεύζεηο ρξήζεο γεο πεξηιακβάλεη απηό; Δάλ ζπλαζξνίζνπκε όιεο απηέο ηηο λέεο αλάγθεο θαη άιιεο πνπ ζα αλαθαλνύλ ζην κέιινλ, πνπ κόλνλ µε ην ηνπνγξαθηθό κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ζήκεξα επηβάιιεηαη, πέξαλ ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ πιένλ, ε ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ ζε όιεο ηηο δηθαηνπξαμίεο, µε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη αθίλεην, είηε εμ επαρζνύο είηε εθ ραξηζηηθήο αηηίαο. Αθόκε πεξηζζόηεξν επηηείλεηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ ζηα πιαίζηα ηεο αλαπηπζζόκελεο ζήκεξα θηεκαηνγξάθεζεο γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ, ε νπνία όκσο θηεκαηνγξάθεζε, είλαη ειιηπέζηαηε, δελ εκθαλίδεη πιεπξηθέο δηαζηάζεηο νύηε εμαξηήζεηο από ζπληεηαγκέλεο. Οπόηε, εάλ µελ δελ είρε γίλεη θηεκαηνγξάθεζε από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ζην παξειζόλ, όπσο έρεη γίλεη ζηα θιεξνηεκάρηα, ζηνπο αλαδαζκνύο, ζηηο εληάμεηο ή επεθηάζεηο ζρεδίνπ πόιεσο µε πξάμεηο ηαθηνπνηήζεσο θαη εθαξκνγήο ζηηο παξαρσξήζεηο αζηηθώλ αθηλήησλ θ.ιπ., πνπ απαξηίδνπλ ηε βάζε ηεο δηελεξγνύκελεο θηεκαηνγξάθεζεο, ην 13

14 ηνπνγξαθηθό ηνπ Ν. 651/1977 θαη ην βάζεη απηνύ ζπληαζζόκελν ζπκβόιαην, απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ απόδεημε ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ θαη πξνπαληόο ηελ ππνζηήξημε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο. Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη απαηηείηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ζηηο παληόο είδνπο δηθαηνπξαμίεο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ, αθόκε θαη ζηηο απνδνρέο θιεξνλνκίαο, όρη όκσο θαη ζηηο δηαζήθεο, δηόηη επζέσο παξαβηάδεηαη ην απόξξεην. Δμ άιινπ ε δηαζήθε είλαη πξάμε αηηία ζαλάηνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη ελεξγνπνηείηαη µόλν µε ηελ επαγσγή ηεο θιεξνλνκίαο θαη πάλησο δελ είλαη κεηαβηβαζηηθή πξάμε. 4. Ση πξέπεη λα δειώλεη ππεύζπλα ν κεραληθόο Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 θαη 2 Ν.Γ. 690/1948, ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1, εδ. 3 Ν. 651/1977 θαη ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 666/1977, ν κεραληθόο ππνρξενύηαη λα δειώζεη ππεύζπλα, θαη' άξζξν 8 Ν. 1599/1986, επί ηνπ ηνπνγξαθηθνύ, όηη: α) ην νηθόπεδν ηπγράλεη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαη όηαλ κεηαβηβάδεηαη ηκήκα από κεγαιύηεξε έθηαζε, όηη ηόζν ην κεηαβηβαδόκελν όζν θαη ην ελαπνκέλνλ είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, β) ζην αγξνηεκάρην όηη επηηξέπεηαη ή όρη ε αλνηθνδόκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζην ηκήκα αγξνηεκαρίνπ, όηαλ κεηαβηβάδεηαη από κεγαιύηεξε έθηαζε, ππνρξενύηαη λα δειώλεη, εάλ θαη ην ελαπνκέλνλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα ηκήκα, πιεξνί ή όρη ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη γ) όηαλ κεηαβηβάδεηαη ηκήκα θιεξνηεκαρίνπ, πνπ εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεσο, όηη ηόζν ην κεηαβηβαδόκελν, όζν θαη ην ελαπνκέλνλ, πιεξνύλ ηα θαηά ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ειάρηζηα όξηα 14

15 εκβαδνύ θαη δηαζηάζεσο (πξνζώπνπ µόλν πιένλ). Δπίζεο, ζύκθσλα µε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 εδ. 13 Ν. 1337/1983, όπσο ζπκπιεξώζεθε µε ην άξζξν 25 Ν. 2508/1997, ππνρξενύηαη λα δειώλεη, εάλ ππάγεηαη ή όρη ην κεηαβηβαδόκελν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983 θαη αλ ππόθεηηαη ή όρη ζε εηζθνξά ζε γε. Σε εηζθνξά ζε γε ππόθεηηαη ηόηε κόλνλ, αλ δελ θπξώζεθε θαη δελ κεηαγξάθεθε ε πξάμε εθαξκνγήο. Σην ηνπνγξαθηθό θαηά ηελ βαζηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 Ν. 651/1977, νθείιεη λ' αλαγξάθεη ν κεραληθόο, ηα κήθε ησλ πιεπξώλ, ηα όξηα πξνο ηηο όκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλόκαηα ησλ γλσζηώλ ηδηνθηεηώλ, ην εκβαδόλ ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ, λα απεηθνλίδεη ηα επί ηνπ αθηλήηνπ απηνύ θηίζκαηα (άξζξν 6 Ν. 2242/1994) θαη λα ζέηεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία ζύληαμήο ηνπ, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγόξνη ζηηο δηθαηνπξαμίαο πνπ παξίζηαληαη, ππνρξενύληαη λα δεηνύλ πξόζθαην, ζε ζρέζε κε ηε ζύληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηνπνγξαθηθό γηα λα δηαιακβάλεη όιεο ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο θαη λα θαηνρπξώλεηαη έηζη πιεξέζηεξα ν πξνο νλ ε κεηαβίβαζε. Γεκηνπξγήζεθε ζηελ πξάμε ην πξόβιεκα, αλ ν κεραληθόο ζα παξέρεη ηελ απαηηνπκέλε δήισζε ησλ Ν. 651/1977 θαη 1337/1983 µε ηδηαίηεξε απηνηειή βεβαίσζε ή µε δήισζε πάλσ ζην ηνπνγξαθηθό. Τελ ακθηβνιία απηή έιπζε ν Ν. 3212/2003, άξζξν 13 εδ Σν πιήξεο ηνπνγξαθηθό Θέισ ζην ζεκείν απηό λα εμάξσ ηελ ζπλερώο απμαλόκελε ζεκαζία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζηα ζπκβόιαηα, ζηελ λέα κεηαβαιιόκελε ξαγδαία επνρή, γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα θαη πνηόηεηα. Σε νινέλα κεγαιύηεξν βαζκό ζην ηνπνγξαθηθό ζηεξίδεηαη ην ζπκβόιαην θαη 15

16 επηβάιιεηαη ζηελόηεξε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία µε ηνπο ηνπνγξάθνπο κεραληθνύο. Με ην ηνπνγξαθηθό ιέκε πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύκε λα πνύκε µε ηηο ιέμεηο, δέρζεθε ν Άξεηνο Πάγνο. Τν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, όθεηιε λα είλαη πιήξεο θαη απόξξνηα ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο, λα είλαη εμαξηεκέλν από ην εζληθό δίθηπν θαη λα αλαθέξνληαη ζ' απηό εθηόο ησλ γλσζηώλ δειώζεσλ ηνπ Ν. 651/1977 θαη Ν. 1337/1983, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα εμήο επηπιένλ ζηνηρεία: αλ επξίζθεηαη ή όρη ην αθίλεην εληόο ή εθηόο γεληθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ (Γ.Π.Σ.), αλ απέρεη πεξηζζόηεξν από 800 µ. από ηε ζάιαζζα, αλ ππάξρεη ή όρη θαζνξηζκέλε γξακκή αηγηαινύ θαη παξαιίαο θαη αλ εκθαλίδεη ή όρη δαζηθά ζηνηρεία ηνπ Ν. 998/1979, αλ έρεη νξηνζεηεζεί ή όρη ηπρόλ πθηζηάκελν ξέκα, πνηα ρξήζε επηηξέπεηαη θ.ιπ. Βεβαίσο, θαηά ηελ από Γλσκνδόηεζε ηνπ Αληηεηζαγγειέα Δθεηώλ Θεζζαινλίθεο θ. Σηξνγγύιε, από ηηο αλαθεξζείζεο δηαηάμεηο δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε λα είλαη πιήξεο ην ηνπνγξαθηθό, δειαδή λα είλαη εμαξηεκέλν από ηα ηξηγσλνκεηξηθά ηεο ρώξαο θαη λα πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ΠΓ 696/1974 γηα ηελ αλνηθνδόκεζε. Όια όκσο ηα άιια αλαθεξζέληα ζηνηρεία (Γ.Π.Σ. απόζηαζε από ηε ζάιαζζα θ.ιπ.) πξέπεη λ αλαγξάθεη ν κεραληθόο, µόλνο αξκόδηνο εμ νξηζκνύ. Πξόζθαηα ε Δγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αξ. πξση / κε ζέκα «Τνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο παξ. 15, άξζξνπ 49, ηνπ λ. 4030/2011» νξίδεη: «Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 15 ηνπ λ. 4030/2011, πνπ πξνβιέπεη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα εμαξηεκέλν από ην ζύζηεκα θξαηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο : 16

17 Η ππνρξέσζε ζύληαμεο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο εμαξηεκέλνπ από ην ζύζηεκα θξαηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ (ΔΓΣΑ 87), ζεζπίζηεθε κε ην άξζξν 49, παξ. 15, ηνπ λ. 4030/2011 σο πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ κεραληθνύ πεξί κε ύπαξμεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην. Απηό έγηλε γηα λα δηαζθαιηζηεί ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε κεηαβίβαζε, ώζηε λα κελ θαηαζηξαηεγνύληαη νη δηαηάμεηο, πνπ απαγνξεύνπλ ηε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε. Από ηε ζθνπηκόηεηα ηεο δηάηαμεο, θαζώο θαη από ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 23 θαη ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/2011, όπσο ηζρύεη, πξνθύπηεη θαηά ζπζηεκαηηθή εξκελεία όηη ε ππνρξέσζε απηή δελ αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εληόο ζρεδίνπ αθηλήησλ, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ νπνίσλ αξθεί ην απόζπαζκα ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ. Δλόςεη ησλ παξαπάλσ θαη πξνο άξζε ηπρόλ ακθηζβεηήζεσλ, ην ΥΠΔΚΑ πξνσζεί ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ ζα απνζαθελίδεη πιήξσο ην αλσηέξσ ζεζκηθό πιαίζην.» 6. Γηθαίωκα ζύληαμεο εμαξηεκέλωλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάηωλ Έλα επίζεο ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεη θάπνηνο είλαη ν ζπληάθηεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο λα θαηέρεη λόκηκα ηνλ ηίηιν ηνπ αξκόδηνπ γηα Πνιενδνκηθά δεηήκαηα Μεραληθνύ, ελώ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ κεγάιε δηαθύκαλζε θόζηνπο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλάκεζα ζε δπν δηαθνξεηηθνύο ζπληάθηεο. Τν γεγνλόο απηό πξέπεη λα θηλήζεη ππνςίεο πξνρεηξόηεηαο θαη θαθήο ή ειιηπνύο κειέηεο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηελ 17

18 νπνία πξνρεηξόηεηα ζα θιεζεί λα πιεξώζεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ εθ ησλ πζηέξσλ. Δπίζεο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4014/2011, ΦΔΚ 209Γ/ γηα ηελ «πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα εμαξηεκέλα από ην θξαηηθό δίθηπν αλαθνξάο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ απαηηνύληαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ (Άξζξν 24, παξάγξαθνο 2) κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ θαη λα ππνγξαθνύλ κόλν από ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ ώζηε λα γίλνπλ απνδεθηά. Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα εμαξηεκέλα από ην θξαηηθό δίθηπν αλαθνξάο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ κόλν από ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ. Πην αλαιπηηθά, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο: Ν.4663/30 ΒΓ 769/72 ΦΔΚ 223Α Ν1404/83 ΦΔΚ 173Α ΠΓ 318/94 ΦΔΚ 127Α όπσο ηζρύεη ζήκεξα Ν2916/01 ΦΔΚ 114Α Ν3794/09 ΦΔΚ 156Α Καη ησλ γλσκνδνηήζεσλ / έγγξαθν ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ. ΓΤΔ/β/34285/735/ έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Καη ηέινο ηελ κε αξ. 451/2010 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 18

19 δηθαίσκα ζύληαμεο εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ έρνπλ: 1. Οη Γηπισκαηνύρνη Αγξνλόκνη-Τνπνγξάθνη Μεραληθνί θαη νη Γηπισκαηνύρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί, απόθνηηνη ησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηεο ρώξαο. 2. Οη πνιηηηθνί ππνκεραληθνί, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ην Β. Γ/γκα 769/1972 ΦΔΚ 223Α Δηδηθόηεξα, ζην έγγξαθν ηνπ ΤΔΔ αξ. πξση /09/ αλαθέξεηαη: «Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, δηθαίσκα ζύληαμεο ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ έρνπλ νη: Αγρονόμοι Τοπογράθοι Μητανικοί, ζύκθσλα κε ην Ν. 4663/1930. Σην Άξζξν 3 ηνπ Νόκνπ απηνύ, θαζνξίδεηαη όηη «ε ειεπζέξα άζθεζηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Τνπνγξάθνπ επηηξέπεηαη ΜΟΝΟΝ εηο ηνπο θεθηεκέλνπο Γίπισκα Τνπνγξάθνπο ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Τνπνγξάθσλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή νκνηαγώλ Σρνιώλ ηεο αιινδαπήο.» Πολιηικοί Μητανικοί, ζύκθσλα κε ην Ν. 4663/1930. Σην Άξζξν 4 θαζνξίδεηαη όηη ν Πνιηηηθόο Μεραληθόο κπνξεί λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα θαη ηνπ Τνπνγξάθνπ. Πολιηικοί Υπομητανικοί, ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ νξίδεη ην Β.Γ. 769/1972. Σπγθεθξηκέλα έρνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο απιώλ ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ: o Πόιεσλ κέρξη έθηαζε 150 ζηξεκκάησλ o Υπαίζξνπ κέρξη έθηαζε 1500 ζηξεκκάησλ 19

20 Οξίδεηαη ζαθώο όηη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο απηώλ ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ όηαλ απαηηείηαη ασηοηελής ηριγωνιζμός ή διορθώζεις ζθαλμάηων δια ηης μεθόδοσ ηων ελατίζηων ηεηραγώνων. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύλ λα ζπληάμνπλ, εμαξηεκέλα ηνπνγξαθηθά, ηα πξνεγνύκελα δηαγξάκκαηα, κόλν εθόζνλ είλαη ζηελ πεξηνρή εγθαηεζηεκέλν ηξηγσλνκεηξηθό δίθηπν ή κόληκν πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν θαη είλαη δπλαηή ε άκεζε ζύλδεζή ηνπο κε ην πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν ηεο απνηύπσζεο. Πηστιούτοι Τοπογραθίας ηων ΤΕΙ. Τα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 1.2 ηνπ ΠΓ 318/1994, ην νπνίν όκσο αθπξώζεθε κε ηελ Αξηζκ. 678/2005 Απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Δπνκέλσο ηζρύεη ν Ν. 2916/2001, πνπ εμηζώλεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα κε απηά ησλ Πνιηηηθώλ Υπνκεραληθώλ, ζε ζέκαηα απνηππώζεσλ. Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη δηθαίσκα ζύληαμεο εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο έρνπλ νη Αγξνλόκνη Τνπνγξάθνη Μεραληθνί θαη νη Πνιηηηθνί Μεραληθνί κε ηνπο αλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνύο ηνπ Β.Γ. 769/1972, νη Πνιηηηθνί Υπνκεραληθνί θαη νη Πηπρηνύρνη Τνπνγξαθίαο ησλ ΤΔΙ.» Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν αξ. πξση / ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ. πξνο ηα Λεηηνπξγνύληα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία δηεπθξηλίδεηαη όηη: «Καηόπηλ ηνπ εγγξάθνπ ηνπ Τ.Δ.Δ. κε Αξ. Πξση / θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4663/1930, ηνπ Β.Γ. 769/1972, ηνπ ΠΓ 318/1994 θαη ηνπ Ν. 2916/2001, δηθαίσκα ζύληαμεο 20

21 εμεξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ έρνπλ νη Αγξνλόκνη Τνπνγξάθνη Μεραληθνί θαη νη Πνιηηηθνί Μεραληθνί θαη ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ Π.Γ. 769/1972 νη Πνιηηηθνί Υπνκεραληθνί θαη νη Πηπρηνύρνη Τνπνγξαθίαο ησλ ΤΔΙ. Δπεηδή ηα δηαγξάκκαηα γεσκεηξηθώλ κεηαβνιώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο γεσκεηξηθέο δηνξζώζεηο - ελεκεξώζεηο ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο είλαη εμεξηεκέλα ζην ΔΓΣΑ 87 ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από κεραληθνύο ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη θαζπζηεξήζεηο θαη ηαιαηπσξία ησλ πνιηηώλ παξαθαινύκε λα ειέγρεηε εάλ ην δηάγξακκα γεσκεηξηθώλ κεηαβνιώλ πνπ πξνζθνκίδεηαη ζηηο αηηήζεηο κε ρσξηθή κεηαβνιή είλαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ αξκόδην κεραληθό, αιιηώο ε αίηεζε έρεη «ΤΥΠΙΚΗ ΔΛΛΔΙΨΗ». 7. ΔΠΙΛΟΓΟ Κιείλνληαο ζύκθσλα κε όζα ζαο εμέζεζα θαηά ηελ παξνπζίαζή κνπ πηζηεύσ όηη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη έλα νξζό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα δηαζθάιηζεο ησλ δηθαηνπξαμηώλ. Θέισ λα πηζηεύσ όηη κε ηελ παξνπζίαζή κνπ κπόξεζα λα ζπλεηζθέξσ έζησ θαη ειάρηζηα, κε ηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ δηάζπαξησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηε ζεκαζία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. Σαο επραξηζηώ πνιύ. 21

Ννκηθό Πιαίζην θαη Γηαδηθαζίεο Καηαηκήζεωλ Γεπέδωλ

Ννκηθό Πιαίζην θαη Γηαδηθαζίεο Καηαηκήζεωλ Γεπέδωλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γεσπιεξνθνξηθή Καηεχζπλζε: Σνπνγξαθηθέο Δθαξκνγέο Τςειήο Αθξίβεηαο Ννκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα