Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ"

Transcript

1 Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά Τει/Fax , θηλ ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟΠΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ Α.Σ.Μ. ΒΟΙΩΣΙΑ πλδηνξγάλωζε: Σ.Δ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΑΝ. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Γηπι. Αγξνλόκωλ Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Κπξίεο θαη Κύξηνη, Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ππάξμεη ζηελόηεξε ζπλεξγαζία ζε επηζηεκνληθό επίπεδν κεηαμύ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ: Μεραληθώλ, Γηθεγόξσλ, Σπκβνιαηνγξάθσλ, Υπνζεθνθπιάθσλ θ.α. πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο «πνιηηηθήο γεο» πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε Πνιηηεία. Ζ δηεπηζηεκνληθή απηή ζπλεξγαζία είλαη επηβεβιεκέλε, δεδνκέλνπ όηη ππάξρεη ζηελή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επίηεπμε νξζώλ, έγθπξσλ, δίθαησλ θαη κε νηθνλνκία θιίκαθαο απνηειεζκάησλ. 1

2 Ωο εθπξόζσπνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ Λεβαδείαο ζα παξνπζηάζσ ηελ θξηζηκόηεηα ηεο ζύληαμεο ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαηνπξαμηώλ. 1. Δηζαγωγή Λέγνληαο "ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα" ελλννύκε έλα ζρέδην ζην νπνίν επάλσ απνηππώλνληαη κε ηελ απαηηνύκελε αθξίβεηα ηα "πνζνηηθά" θαη "πνηνηηθά" ραξαθηεξηζηηθά ελόο ηόπνπ ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη κηα κηθξή ηδηνθηεζία όπσο έλα νηθόπεδν, ή αθόκε θαη κηα επξύηεξε έθηαζε όπσο είλαη κηα Πνιενδνκηθή Δλόηεηα. "Πνζνηηθά" είλαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο, ηα ηπρόλ επηθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ κεηξνύκελνπ ρώξνπ (θηίζκαηα, καλδξόηνηρνη, δεμακελέο, θαιιηέξγεηεο, πεξηθξάμεηο, θ.α.), νη ηερλεηέο ή θπζηθέο δηακνξθώζεηο ηνπ εδάθνπο θηι. Δπίζεο ην ηνπνγξαθηθό κπνξεί λα είλαη εμαξηεκέλν από θάπνην ζύζηεκα αλαθνξάο όπσο ην ΔΓΣΑ 87 (Διιεληθό Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο 1987) ή αλεμάξηεην (ζε απζαίξεηα νξηζκέλν ζύζηεκα) αλάινγα πάιη κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Τν ΔΓΣΑ 87 είλαη ην Δζληθό Γεσδαηηηθό Σύζηεκα Αλαθνξάο ηεο ρώξαο θαη έρεη πινπνηεζεί ζε όιε ηελ επηθξάηεηα κέζσ ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ πνπ έρεη ηδξύζεη ε Γεσγξαθηθή Υπεξεζία Σηξαηνύ ζε όιν ην ρεξζαίν ηκήκα ηεο Διιάδαο. Τα ζπλήζε ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, κέρξη ηώξα, ζπληάζζνληαλ ζε απζαίξεηα ζπζηήκαηα πνπ έζεηε θάζε θνξά ν εθάζηνηε κειεηεηήο. Πιένλ όκσο, νη πεξηζζόηεξνη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ απαηηνύλ ηα δηαγξάκκαηα λα είλαη εληαγκέλα ζην ΔΓΣΑ 87 έηζη ώζηε νη θνξπθέο ησλ νηθνπέδσλ ή ησλ αγξνθηεκάησλ λα έρνπλ θξαηηθέο ζπληεηαγκέλεο ώζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί επθνιόηεξα ε νξζόηεηα ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ. 2

3 Με ηνλ όξν "πνηνηηθά" ραξαθηεξηζηηθά ελλννύκε ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαη ην ηζρύνλ λνκηθό θαζεζηώο πνπ αθνξά ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ηδηνθηεζίαο καο ην νπνίν πξνθύπηεη έπεηηα από κειέηε θαη έξεπλα ηνπ αξκόδηνπ κεραληθνύ. Ζ έξεπλα απηή αθνξά θπξίσο ζηελ αξηηόηεηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηα ηνπ αθηλήηνπ καο, ηα νπνία απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ηνπ. Τα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ όπσο: Αγνξαπσιεζία αζηηθνύ, πεξηαζηηθνύ ή αγξνηηθνύ αθηλήηνπ Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο νξίσλ Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο Καζνξηζκόο νξίσλ αηγηαινύ θαη παξαιίαο Θεώξεζε νξίνπ απαιινηξίσζεο Έθδνζεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ γηα ηδηνθηεζία από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ Κπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηδηνθηεζίαο κε ην πθηζηάκελν εζληθό, επαξρηαθό ή δεκνηηθό νδηθό δίθηπν Σύληαμε πξάμεο ξπκνηνκίαο, πξνζθπξώζεσλ, ηαθηνπνίεζεο θαη αλαινγηζκνύ απνδεκηώζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ ζύκθσλα κε ην δηάηαγκα ηνπ Καζνξηζκόο ξπκνηνκηθώλ θαη νηθνδνκηθώλ γξακκώλ Έθδνζε βεβαηώζεσλ από ηηο Πνιενδνκηθέο Υπεξεζίεο όπσο π.ρ. ζεώξεζε όξσλ δόκεζεο θ.α. Γεληθά ε ζύληαμε ελόο ζσζηνύ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο απνηειείηαη από 3 θύξηα ζηάδηα ηα νπνία είλαη: 1. Οη κεηξήζεηο πεδίνπ κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό από ηνλ αξκόδην κεραληθό 3

4 2. Ζ έξεπλα από ηνλ αξκόδην Μεραληθό γηα ηελ αξηηόηεηανηθνδνκεζηκόηεηα ηνπ αθηλήηνπ, θαζώο θαη ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο δήισζεο ηνπ Ν.651/77 3. Οη εξγαζίεο γξαθείνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πεδίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ην 2ν ζηάδην, κε ζθνπό ηελ ηειηθή έληππε κνξθή ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο Δπνκέλσο, έλα νξζό θαη αθξηβέο ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα δελ είλαη έλα απιό ραξηί ην νπνίν ζπλνδεύεη θάπνην έγγξαθν (ηίηιν θηήζεο, νηθνδνκηθή άδεηα θ.η.ι.), αιιά απνηειεί νπζηαζηηθά κηα νινθιεξσκέλε κειέηε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη όιεο νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ καο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε κε έλα παξάδεηγκα πόζν ζεκαληηθό είλαη έλα ζσζηό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα γηα ηελ θαηνρύξσζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο καο θαη ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ιαλζαζκέλε ζύληαμε ηνπ, αο θαληαζηνύκε ηνλ ηίηιν ηνπ αθηλήηνπ ζαλ ηελ αζηπλνκηθή καο ηαπηόηεηα θαη ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζαλ ηε θσηνγξαθία καο επάλσ ζε απηή. Τί ζα γηλόηαλ αλ δελ ππήξρε θσηνγξαθία ζηελ ηαπηόηεηά καο ή αλ ππήξρε θσηνγξαθία αιιά δελ αληηζηνηρνύζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο καο θαη ηηο αλάγθεο ζύληαμεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο, ν Μεραληθόο νθείιεη αθνύ πξνβεί ζηελ επηηόπηα ζπιινγή κεηξήζεσλ, αθ ελόο λα πινπνηήζεη νξζώο ην ηερληθό ηκήκα ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαη αθ εηέξνπ λα δηεξεπλήζεη ην λνκηθό θαζεζηώο πνπ ηζρύεη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ηδηνθηεζίαο καο, ζπληάζζνληαο έλα ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη 4

5 πιήξσο ζηνλ αξρηθό ζηόρν πνπ ηέζεθε θαη ζα απαιιάζζεη ηνλ ηδηνθηήηε από κειινληηθά πξνβιήκαηα. Σηελ πξάμε ην ηνπνγξαθηθό κεηά ηελ ζύληαμε ηνπ δύλαηαη λα ππνβιεζεί θαηά πεξίπησζε είηε ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο, είηε ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο γηα ηελ ζύληαμε ζπκβνιαίσλ, είηε ζην Γαζαξρείν γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο ραξαθηεξηζκνύ, είηε ζηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ Αηγηαινύ, είηε ζην Γηθαζηήξην γηα επίιπζε ηδηνθηεζηαθώλ δηαθνξώλ, είηε ζην Κηεκαηνιόγην γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ αθηλήηνπ καο, θηι. Σε ζρέζε µε ην θηεκαηνιόγην, ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, απαηηείηαη πάληνηε, ελόζσ δηαξθεί ε θηεκαηνγξάθεζε, ελώ ζε θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο θηεκαηνινγίνπ αλαπιεξώλεηαη από ην θηεκαηνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ. Από ην ζεκείν απηό θαη κεηά όκσο, ζα αξρίζνπλ λα παξνπζηάδνληαη ηα πξώηα πξνβιήκαηα ησλ ιαλζαζκέλσλ, ειιηπώλ θαη πξόρεηξα ζπληαγκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ. Καη γηα λα γίλεη αληηιεπηό γηα ηη είδνπο πξνβιήκαηα κηιάκε, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: Λαλζαζκέλε δήισζε ηνπ Ν. 651/77 κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αξηηόηεηα θαη νηθνδνκεζηκόηεηα ηνπ αθηλήηνπ αλ δεισζεί εζθαικέλα σο κε άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, ή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλαθέξνληαο ην αθίλεην σο άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαη αθνύ ν ηδηνθηήηεο έρεη μνδεύζεη αξθεηά ρξήκαηα θαη ρξόλν θηλώληαο ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο νηθνδνκηθήο αδείαο, λα απνδεηρζεί ελ ηέιεη όηη ην αθίλεην δελ νηθνδνκείηαη. Ζ θαηάηκεζε ησλ γεσηεκαρίσλ πξνϋπνζέηεη ηελ ύπαξμε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηδηώηε κεραληθνύ. Δζθαικέλν 5

6 ηνπνγξαθηθό σο πξνο ην επηηξεπηό ηεο θαηάηκεζεο, ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα κε ηνπνγξαθηθό ζην νπνίν αλαθέξνληαη ιαλζαζκέλα όξηα θαη έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ, πηζαλόλ ζα νδεγήζεη ζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη. Πξνζαξηώληαο ιαλζαζκέλν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, νπζηαζηηθά δεκηνπξγνύκε νη ίδηνη έλαλ ιαλζαζκέλν ηίηιν γηα ην αθίλεην καο αθνύ νη ζπκβνιαηνγξάθνη πεξηγξάθνπλ ην αθίλεην θαη νη δηθεγόξνη ειέγρνπλ ηελ πεξηγξαθή απηή ηνπ αθηλήηνπ θαηά ηελ παξάζηαζή ηνπο ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ζύκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθό πνπ πξνζθνκίζζεθε θαηά ηε ζύληαμε ηνπ ηίηινπ. Πξνζθνκίδνληαο ιαλζαζκέλν ή αλαθξηβέο ηνπνγξαθηθό, ε αξκόδηα Γηεύζπλζε Γαζώλ ζα εθδώζεη βεβαίσζε γηα ιάζνο αθίλεην, ιάζνο έθηαζε θαη όξηα (πνιιέο θνξέο κε δαζηθά αθίλεηα, έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δαζηθά ιόγσ ιαλζαζκέλεο θαη πξόρεηξεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην δηάγξακκα 1:5.000 ηεο Γεσγξαθηθήο Υπεξεζίαο Σηξαηνύ). Λαλζαζκέλε εθαξκνγή νξίσλ αηγηαινύ θαη παξαιίαο από ηελ Κηεκαηηθή Υπεξεζία. Λαλζαζκέλε θαηαρώξεζε ηνπ αθηλήηνπ ζην Δζληθό Κηεκαηνιόγην θαη ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο δηόξζσζεο ζηνηρείσλ, κπνξεί λα πξνθύςεη αθόκε θαη απώιεηα ηεο ηδηνθηεζίαο καο. Σε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηακάρεο π.ρ. γηα ακθηζβήηεζε νξίσλ όκνξσλ ηδηνθηεηώλ, βαζηδόκελν ην Γηθαζηήξην ζε έλα ιαλζαζκέλν ηνπνγξαθηθό ην νπνίν ππνηίζεηαη όηη πεξηγξάθεη 6

7 ηελ πξαγκαηηθή ρσξηθή θαηάζηαζε, ζα εθδώζεη ιαλζαζκέλε απόθαζε. Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηό όηη, θαηαθεύγνληαο ζηελ ιύζε ελόο απινύ, γξήγνξνπ, θζελνύ ηνπνγξαθηθνύ έρνπκε νπζηαζηηθά ζπληάμεη έλα ιαλζαζκέλν ζρέδην ην νπνίν θνζηίδεη εθ ησλ πζηέξσλ όκσο, πνιιαπιάζηα ηεο θαλνληθήο ηνπ ηηκήο, θαη ην θπξηόηεξν δεκηνπξγεί ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, ζπλερή εκπινθή ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο κάιηζηα, ρσξίο απηό λα απνηειεί ππεξβνιή, επηθέξεη θαη θαηαζηξνθή. Τα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα είλαη ζρέδηα κε πνιπζήκαλην θαη δπλακηθό ραξαθηήξα ηα νπνία πξνζαξκόδνληαη αθξηβώο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ πνπ απνηππώλεηαη ζε απηά, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ζηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζύληαμεο ηνπο, θαζώο ηόζν ε ηζρύνπζα Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία όζν θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ κεηαβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνύλ απαξαίηεην ηνλ έιεγρν εγθπξόηεηαο θαη ηζρύνο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ πνπ θαηέρνπκε πξηλ ηε ρξήζε ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό. Όζνλ αθνξά ζηνλ ζθνπό ρξήζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ, πξέπεη απηόο λα απνζαθελίδεηαη πιήξσο από ηνλ ηδηνθηήηε ρσξίο λα πξνζπαζεί ν ίδηνο λα απνθξύςεη ζηνηρεία από ην Μεραληθό γηαηί ην πηζαλόηεξν είλαη λα θαηαιήμεη κε έλα ιάζνο ηνπνγξαθηθό ζηελ θαηνρή ηνπ, ην νπνίν ζα ηνλ νδεγήζεη ζε πεξηηηά έμνδα θαη ράζηκν ρξόλνπ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θάζε ηνπνγξαθηθό ζπληάζζεηαη ζε ζπλάθεηα κε ην ζθνπό ρξήζεο ηνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε Υπεξεζία πνπ ηπρόλ ζα θαηαηεζεί ην ηνπνγξαθηθό λα αλαγξάθνληαη πάλσ ζε απηό. Π.ρ. έλα ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί γηα ηελ αγνξαπσιεζία ελόο αθηλήηνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ραξαθηεξηζκό 7

8 έθηαζεο ζε Γαζηθή Υπεξεζία ή γηα έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ζε Πνιενδνκηθό Γξαθείν. Τα παξαπάλσ όπσο γίλεηαη αληηιεπηό θαζνξίδνπλ άκεζα θαη ην θόζηνο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ θαζώο αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά πξνθύπηεη θαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζύληαμε ηνπ θαη επνκέλσο ην θόζηνο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. 2. Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηε ζύληαμε Σνπνγξαθηθνύ Γηαγξάκκαηνο Ζ «πνιηηηθή γεο» κηαο ρώξαο πεξηιακβάλεη έλα επξύ θάζκα ζεκάησλ ζρεηηθώλ µε ηε δηαρείξηζε γαηώλ, ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή, ηε θνξνινγία αθηλήησλ, ηνλ αλαδαζκό θιπ. Σην πιαίζην απηό ν ξόινο ηεο Πνιηηείαο ζηε δηακόξθσζε εζληθήο πνιηηηθήο γεο θξίλεηαη θαζνξηζηηθόο. Ζ Πνιηηεία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαηνπξαμηώλ ζέζπηζε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. Γηα ηελ ηζηνξία αλαθέξνπκε, όηη γηα πξώηε θνξά, ην άξζξνλ 16 παξ. 1 ηνπ Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο ηεο 17εο Ηνπιίνπ/16 εο Απγνύζηνπ 1923 «Πεξί ζρεδίσλ πόιεσλ, θσκώλ θαη ζπλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηώλ» θαζηέξσζε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο Πνιενδνκίαο, ζε εθείλεο ηηο δηθαηνπξαμίεο, µε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη ε θπξηόηεηα ηκεκάησλ γεο θάησ ησλ η.µ. εληόο πεξηκεηξηθήο δώλεο πόιεσο, ην νπνίν έπξεπε λα θαζνξίδεη ηα όξηα ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ ηκήκαηνο ζε ζρέζε µε ηα γεηηνληθά θαη ην όινλ γήπεδν. Μάιηζηα επί πνηλή αθπξόηεηαο ηεο δηθαηνπξαμίαο - ε νπνία ηζρύεη θαη ζήκεξα βάζεη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 651/ επηζύξνπζαο θαη πνηληθή επζύλε. Μεγάιν όκσο βήκα απεηέιεζε ν Ν. 651/1977 (άξζξν 5 παξ. 1) µε 8

9 ηελ ηζηνξηθή πιένλ δηαηύπσζή ηνπ «ζε θάζε δηθαηνπξαμία, έρνπζα σο αληηθείκελν κεηαβίβαζε ιόγσ πώιεζεο νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ επηζπλάπηεηαη ζην πσιεηήξην ζπκβόιαην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ππνγξαθόκελν από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ηνλ ζπληάζζνληα ηνύην κεραληθό ή ππνκεραληθό, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα κήθε ησλ πιεπξώλ, ηα όξηα πξνο ηηο όκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλόκαηα ησλ γλσζηώλ ηδηνθηεηώλ ηνπο, όπσο θαη ην εκβαδόλ ηνπ πσινπκέλνπ αθηλήηνπ. Δπί ηνπ δηαγξάκκαηνο δεινύηαη ππεπζύλσο από ηνλ ζπληάζζνληα κεραληθό εάλ επί ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ επηηξέπεηαη ή όρη ε αλνηθνδόκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Δάλ ην κεηαβηβαδόκελν απνηειεί ηκήκα κεγαιύηεξεο έθηαζεο, βεβαηνύηαη ζην απηό ζρεδηάγξακκα από ηνλ κεραληθό, εάλ θαη ην ελαπνκέλνλ ζηνλ πσιεηή ηκήκα πιεξνί ή όρη ηνπο όξνπο δόκεζεο». Δηζήγαγε ν λόκνο απηόο ηνλ γεληθό θαλόλα ηεο ππνρξεσηηθήο πξνζάξηεζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηδηώηε κεραληθνύ, ζηηο πσιήζεηο, µε ηελ αηηηνινγία θαηά ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αγνξαζηώλ µε ηελ επαθξηβή νξηνζέηεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο γλώζεσο από απηνύο ησλ όξσλ δόκεζεο. Οξόζεκν, γελλαίν βήκα δηαζθάιηζεο, εθζπγρξνληζκνύ, εκπέδσζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ζηελ αμηνπηζηία ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηνπ, πνπ άλνημε ηνλ δξόκν ζηελ λέα αλαπηπμηαθή επνρή. 3. ε πνηεο δηθαηνπξαμίεο επηβάιιεηαη ε πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ 3.1. Σηις μεηαβιβάζεις ακινήηων λόγω πωλήζεως Σύκθσλα µε ηελ ελ ιόγσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 Ν. 651/1977 ην ηνπνγξαθηθό πξνζαξηάηαη ζε θάζε δηθαηνπξαμία, έρνπζα σο 9

10 αληηθείκελν ηελ κεηαβίβαζε, ιόγσ πώιεζεο, νηθνπέδνπ ή αγξνηεκαρίνπ, κεηά ή άλεπ θηηζκάησλ θ.ιπ. Σηηο πσιήζεηο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη αληαιιαγέο αθηλήησλ, ζπλελώζεηο απηνύζηεο ή µε αληαιιαγή ηδαληθώλ κεξηδίσλ, δηαλνκέο αθηλήησλ, δηόηη ππό επξεία έλλνηα ηπγράλνπλ αιιά θαη ιεηηνπξγνύλ ζαλ πσιήζεηο. Γελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε εμαίξεζε από ηελ ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ, πνπ εηζήρζε µε ην άξζξν 3 Ν. 1078/1980 (κε ηελ πξνζζήθε εδαθίνπ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 651/1977), ζηηο κεηαβηβάζεηο ιόγσ πσιήζεσο αγξνηεκαρίσλ θεηκέλσλ ζε ακηγώο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δηόηη δελ θαζνξίζζεζαλ πνηέ γεληθά νη πεξηνρέο απηέο θαη ηα Υπνπξγεία Οηθνλνκηθώλ θαη Γεσξγίαο, κε ηα ππ' αξηζκ. πξση. 528/ θαη /1986 έγγξαθά ηνπο αληίζηνηρα, εμέθξαζαλ ηελ αδπλακία ηνπο λα θαζνξίζνπλ πνηεο είλαη ηειηθά νη θαζαξά αγξνηηθέο πεξηνρέο απηέο ηεο ρώξαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ε εμαίξεζε απηή πξέπεη λα απνθεύγεηαη, αθνύ άιισζηε ηόζν νη ζπκβνιαηνγξάθνη όζν θαη νη δηθεγόξνη δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θξίζε γεληθά, πνιύ πεξηζζόηεξν αλ ην αθίλεην βξίζθεηαη εληόο Ε.Ο.Δ. (Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ). Δπίζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 5 Ν. 651/1977 «δύλαληαη λα εμαηξνύληαη µε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα νη πσιήζεηο αθηλήησλ, θεηκέλσλ ζε απνκαθξπζκέλεο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ θαζαξώο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηηο νπνίεο ηα ίδηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζα πξνζδηνξίδνπλ. Με ηα ελ ιόγσ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα δύλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμαίξεζε θαη ηα αθίλεηα ησλ εληόο πεξηνρήο νηθηζκώλ». Τέηνηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα δελ εθδόζεθαλ, εθδόζεθε όκσο ε ππ' αξηζκ. 45/1977 Δγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 10

11 όξηζε: «Πξνθεηκέλνπ γηα νηθηζκνύο ησλ παξακεζνξίσλ πεξηνρώλ πνπ ππάξρνπλ πξηλ από ην έηνο 1923 θαη έρνπλ µε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκό κέρξη θαη θαηνίθνπο, ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην, ην θαηά ηελ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 απαηηνύκελν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί µε ζθαξίθεκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη ζα ζεσξείηαη αηειώο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Οη θαηά ηόπνπο Ννκάξρεο µε απόθαζή ηνπο πνπ ζα ιακβάλεηαη µε ζύκθσλν γλώκε ηνπ Σ.Γ.Δ. ζα θαζνξίδνπλ ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο». Ούηε όκσο θαη ζρεηηθή απόθαζε Ννκάξρε, δελ εθδόζεθε πνηέ. Σήκεξα πιένλ ν Ννκάξρεο δελ είλαη όξγαλν απνθεληξσκέλεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε αξκνδηόηεηα αλήθεη πιένλ ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε. Σπλεπώο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ µε ζθαξίθεκα, ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δελ κπνξεί γεληθά λα εθαξκνζζεί. Τέινο, θαη ζηηο ζπλεζηεκέλεο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο (παιαηά δηακεξίζκαηα) απαηηείηαη πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ, αλη απηνύ όκσο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, ζύκθσλα µε ηελ ππ' αξηζκ. 4651/ Δγθύθιην Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ επαθνινύζεζε ηνλ Ν. 651/1977, αλ είρε ζπζηαζεί απηνηειήο νξηδόληηα ηδηνθηεζία ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, λα αλαθέξεηαη ζην ζπκβόιαην ν αξηζκόο ζπκβνιαίνπ ζπζηάζεσο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο, ζην νπνίν είρε επηζπλαθζεί ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, λα γίλεηαη κλεία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεραληθνύ, ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο. Αληίζεηα, αλ δελ είρε ζπζηαζεί αξρηθά νξηδόληηα ηδηνθηεζία, αξθεί λα ιακβάλεηαη θαη λα πξνζαξηάηαη από πξνεγνύκελν κεηαβηβαζηηθό ζπκβόιαην ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, επηθπξσκέλε θσηνηππία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη λα αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά, σο άλσ, 11

12 ζηνηρεία ζύκθσλα κε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Θεζζαινλίθεο Κ. Ζξαθιείδε. Ωο εθ ηνύηνπ, ζηηο δηθαηνπξαμίεο ιόγσ πσιήζεσο αθηλήησλ απαηηείηαη πάληνηε θαη αλεμαηξέησο ε πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ. 3.2 Προζάρηηζη ηοπογραθικού ζηις δωρεές και γονικές παροτές Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 θαη 2 Ν.Γ 690/1948 θαη ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 651/1977 πξνθύπηεη όηη: α) Σε ό, ηη αθνξά ηα νηθόπεδα, δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαβηβαζηηθώλ πξάμεσλ εμ επαρζνύο ή ραξηζηηθήο αηηίαο, άξα ζηα νηθόπεδα δσξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ απαηηείηαη πάληνηε ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Ν. 651/1977. β) Σε ό, ηη αθνξά ηηο κεηαβηβάζεηο ηκεκάησλ ιόγσ γνληθήο παξνρήο ή δσξεάο: Δάλ ην κεηαβηβαδόκελν ηκήκα κεγαιύηεξεο εθηάζεσο αγξνηεκαρίνπ, επξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ ή εληόο Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.), απαηηείηαη επίζεο ηνπνγξαθηθό, δηόηη όηαλ ην άξζξν 1 παξ. 2 Ν. 666/1977, ην άξζξν 5 παξ. 1 εδ. 2 Ν. 651/1977 θαη ην άξζξν 29 παξ. 4 εδ. 2 Ν. 1337/1983 νξίδνπλ όηη επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηόζν ην κεηαβηβαδόκελν, όζν θαη ην ελαπνκέλνλ ηκήκα πιεξνύλ ή όρη ηνπο όξνπο δόκεζεο, πξνθαλώο ελλννύλ όηη ε πξνϋπόζεζε απηή κόλν κε ην ηνπνγξαθηθό θαη ηε δήισζε ηνπ ππεύζπλνπ αξκόδηνπ κεραληθνύ κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί. Πώο αιιηώο, ρσξίο ηνπνγξαθηθό ζα απνδεηθλύεηαη ε ζπλδξνκή ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο; Καη αθόκε θαηά πνηάλ ινγηθή ρσξίο ηνπνγξαθηθό, ην πξώην δεκηνπξγνύκελν λέν αθίλεην (ηκήκα) ζα πεξηγξαθεί, ζα εμαηνκηθεπζεί, γηα λα πάξεη ηαπηόηεηα µε ην ζπκβόιαην; Φξεηάδεηαη ινηπόλ ηνπνγξαθηθό επί κεηαβηβάζεσο ηκήκαηνο θαη ιόγσ δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο. 12

13 γ) Σε ό,ηη αθνξά ηέινο, ηηο γνληθέο παξνρέο θαη δσξεέο αθηλήησλ ρσξίο θαηάηκεζε, ππό ηα λέα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπκε όηη επηβάιιεηαη ε πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ ζήκεξα, δηόηη εάλ ην αγξνηεκάρην βξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ, πώο ζα γλσξίδεη µε αζθάιεηα ν ζπκβνιαηνγξάθνο θαη ν δηθεγόξνο, αλ επεθηείλεηαη ή όρη ζηελ πεξηνρή ην ζρέδην πόιεσο µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983, ή ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ 1923 ή ησλ δηαηάμεσλ γηα νηθηζκνύο θάησ ησλ θαηνίθσλ, ή εάλ επξίζθεηαη εληόο Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ ( Ε.Ο.Δ.,) ή Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ Σρεδίνπ (Γ.Π.Σ.), απόζηαζε από ζάιαζζα θ.ιπ.; Πώο ζα γλσξίδεη ην ειάρηζην όξην θαηάηκεζεο, ηνλ αξηζκό ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο θαη πξνπαληόο πνηεο άιιεο απαγνξεύζεηο ρξήζεο γεο πεξηιακβάλεη απηό; Δάλ ζπλαζξνίζνπκε όιεο απηέο ηηο λέεο αλάγθεο θαη άιιεο πνπ ζα αλαθαλνύλ ζην κέιινλ, πνπ κόλνλ µε ην ηνπνγξαθηθό κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ζήκεξα επηβάιιεηαη, πέξαλ ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λόκνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ πιένλ, ε ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ ζε όιεο ηηο δηθαηνπξαμίεο, µε ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεηαη αθίλεην, είηε εμ επαρζνύο είηε εθ ραξηζηηθήο αηηίαο. Αθόκε πεξηζζόηεξν επηηείλεηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζάξηεζε ηνπνγξαθηθνύ ζηα πιαίζηα ηεο αλαπηπζζόκελεο ζήκεξα θηεκαηνγξάθεζεο γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνύ Κηεκαηνινγίνπ, ε νπνία όκσο θηεκαηνγξάθεζε, είλαη ειιηπέζηαηε, δελ εκθαλίδεη πιεπξηθέο δηαζηάζεηο νύηε εμαξηήζεηο από ζπληεηαγκέλεο. Οπόηε, εάλ µελ δελ είρε γίλεη θηεκαηνγξάθεζε από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο ζην παξειζόλ, όπσο έρεη γίλεη ζηα θιεξνηεκάρηα, ζηνπο αλαδαζκνύο, ζηηο εληάμεηο ή επεθηάζεηο ζρεδίνπ πόιεσο µε πξάμεηο ηαθηνπνηήζεσο θαη εθαξκνγήο ζηηο παξαρσξήζεηο αζηηθώλ αθηλήησλ θ.ιπ., πνπ απαξηίδνπλ ηε βάζε ηεο δηελεξγνύκελεο θηεκαηνγξάθεζεο, ην 13

14 ηνπνγξαθηθό ηνπ Ν. 651/1977 θαη ην βάζεη απηνύ ζπληαζζόκελν ζπκβόιαην, απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ απόδεημε ησλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ θαη πξνπαληόο ηελ ππνζηήξημε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο. Καηαιήγνπκε ινηπόλ ζην ζπκπέξαζκα όηη απαηηείηαη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ζηηο παληόο είδνπο δηθαηνπξαμίεο κεηαβηβάζεσο αθηλήησλ, αθόκε θαη ζηηο απνδνρέο θιεξνλνκίαο, όρη όκσο θαη ζηηο δηαζήθεο, δηόηη επζέσο παξαβηάδεηαη ην απόξξεην. Δμ άιινπ ε δηαζήθε είλαη πξάμε αηηία ζαλάηνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη ελεξγνπνηείηαη µόλν µε ηελ επαγσγή ηεο θιεξνλνκίαο θαη πάλησο δελ είλαη κεηαβηβαζηηθή πξάμε. 4. Ση πξέπεη λα δειώλεη ππεύζπλα ν κεραληθόο Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 θαη 2 Ν.Γ. 690/1948, ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1, εδ. 3 Ν. 651/1977 θαη ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 666/1977, ν κεραληθόο ππνρξενύηαη λα δειώζεη ππεύζπλα, θαη' άξζξν 8 Ν. 1599/1986, επί ηνπ ηνπνγξαθηθνύ, όηη: α) ην νηθόπεδν ηπγράλεη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν θαη όηαλ κεηαβηβάδεηαη ηκήκα από κεγαιύηεξε έθηαζε, όηη ηόζν ην κεηαβηβαδόκελν όζν θαη ην ελαπνκέλνλ είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, β) ζην αγξνηεκάρην όηη επηηξέπεηαη ή όρη ε αλνηθνδόκεζε θαηά ηηο θείκελεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ζην ηκήκα αγξνηεκαρίνπ, όηαλ κεηαβηβάδεηαη από κεγαιύηεξε έθηαζε, ππνρξενύηαη λα δειώλεη, εάλ θαη ην ελαπνκέλνλ ζηνλ κεηαβηβάδνληα ηκήκα, πιεξνί ή όρη ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη γ) όηαλ κεηαβηβάδεηαη ηκήκα θιεξνηεκαρίνπ, πνπ εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεσο, όηη ηόζν ην κεηαβηβαδόκελν, όζν θαη ην ελαπνκέλνλ, πιεξνύλ ηα θαηά ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ειάρηζηα όξηα 14

15 εκβαδνύ θαη δηαζηάζεσο (πξνζώπνπ µόλν πιένλ). Δπίζεο, ζύκθσλα µε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 εδ. 13 Ν. 1337/1983, όπσο ζπκπιεξώζεθε µε ην άξζξν 25 Ν. 2508/1997, ππνρξενύηαη λα δειώλεη, εάλ ππάγεηαη ή όρη ην κεηαβηβαδόκελν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/1983 θαη αλ ππόθεηηαη ή όρη ζε εηζθνξά ζε γε. Σε εηζθνξά ζε γε ππόθεηηαη ηόηε κόλνλ, αλ δελ θπξώζεθε θαη δελ κεηαγξάθεθε ε πξάμε εθαξκνγήο. Σην ηνπνγξαθηθό θαηά ηελ βαζηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 Ν. 651/1977, νθείιεη λ' αλαγξάθεη ν κεραληθόο, ηα κήθε ησλ πιεπξώλ, ηα όξηα πξνο ηηο όκνξεο ηδηνθηεζίεο, ηα νλόκαηα ησλ γλσζηώλ ηδηνθηεηώλ, ην εκβαδόλ ηνπ κεηαβηβαδνκέλνπ, λα απεηθνλίδεη ηα επί ηνπ αθηλήηνπ απηνύ θηίζκαηα (άξζξν 6 Ν. 2242/1994) θαη λα ζέηεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία ζύληαμήο ηνπ, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγόξνη ζηηο δηθαηνπξαμίαο πνπ παξίζηαληαη, ππνρξενύληαη λα δεηνύλ πξόζθαην, ζε ζρέζε κε ηε ζύληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηνπνγξαθηθό γηα λα δηαιακβάλεη όιεο ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο θαη λα θαηνρπξώλεηαη έηζη πιεξέζηεξα ν πξνο νλ ε κεηαβίβαζε. Γεκηνπξγήζεθε ζηελ πξάμε ην πξόβιεκα, αλ ν κεραληθόο ζα παξέρεη ηελ απαηηνπκέλε δήισζε ησλ Ν. 651/1977 θαη 1337/1983 µε ηδηαίηεξε απηνηειή βεβαίσζε ή µε δήισζε πάλσ ζην ηνπνγξαθηθό. Τελ ακθηβνιία απηή έιπζε ν Ν. 3212/2003, άξζξν 13 εδ Σν πιήξεο ηνπνγξαθηθό Θέισ ζην ζεκείν απηό λα εμάξσ ηελ ζπλερώο απμαλόκελε ζεκαζία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζηα ζπκβόιαηα, ζηελ λέα κεηαβαιιόκελε ξαγδαία επνρή, γηα πεξηζζόηεξε αζθάιεηα θαη πνηόηεηα. Σε νινέλα κεγαιύηεξν βαζκό ζην ηνπνγξαθηθό ζηεξίδεηαη ην ζπκβόιαην θαη 15

16 επηβάιιεηαη ζηελόηεξε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία µε ηνπο ηνπνγξάθνπο κεραληθνύο. Με ην ηνπνγξαθηθό ιέκε πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύκε λα πνύκε µε ηηο ιέμεηο, δέρζεθε ν Άξεηνο Πάγνο. Τν ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα, όθεηιε λα είλαη πιήξεο θαη απόξξνηα ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο, λα είλαη εμαξηεκέλν από ην εζληθό δίθηπν θαη λα αλαθέξνληαη ζ' απηό εθηόο ησλ γλσζηώλ δειώζεσλ ηνπ Ν. 651/1977 θαη Ν. 1337/1983, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα εμήο επηπιένλ ζηνηρεία: αλ επξίζθεηαη ή όρη ην αθίλεην εληόο ή εθηόο γεληθνύ πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ (Γ.Π.Σ.), αλ απέρεη πεξηζζόηεξν από 800 µ. από ηε ζάιαζζα, αλ ππάξρεη ή όρη θαζνξηζκέλε γξακκή αηγηαινύ θαη παξαιίαο θαη αλ εκθαλίδεη ή όρη δαζηθά ζηνηρεία ηνπ Ν. 998/1979, αλ έρεη νξηνζεηεζεί ή όρη ηπρόλ πθηζηάκελν ξέκα, πνηα ρξήζε επηηξέπεηαη θ.ιπ. Βεβαίσο, θαηά ηελ από Γλσκνδόηεζε ηνπ Αληηεηζαγγειέα Δθεηώλ Θεζζαινλίθεο θ. Σηξνγγύιε, από ηηο αλαθεξζείζεο δηαηάμεηο δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε λα είλαη πιήξεο ην ηνπνγξαθηθό, δειαδή λα είλαη εμαξηεκέλν από ηα ηξηγσλνκεηξηθά ηεο ρώξαο θαη λα πεξηιακβάλεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ΠΓ 696/1974 γηα ηελ αλνηθνδόκεζε. Όια όκσο ηα άιια αλαθεξζέληα ζηνηρεία (Γ.Π.Σ. απόζηαζε από ηε ζάιαζζα θ.ιπ.) πξέπεη λ αλαγξάθεη ν κεραληθόο, µόλνο αξκόδηνο εμ νξηζκνύ. Πξόζθαηα ε Δγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αξ. πξση / κε ζέκα «Τνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο παξ. 15, άξζξνπ 49, ηνπ λ. 4030/2011» νξίδεη: «Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 49 παξάγξαθνο 15 ηνπ λ. 4030/2011, πνπ πξνβιέπεη ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα εμαξηεκέλν από ην ζύζηεκα θξαηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο : 16

17 Η ππνρξέσζε ζύληαμεο ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο εμαξηεκέλνπ από ην ζύζηεκα θξαηηθώλ ζπληεηαγκέλσλ (ΔΓΣΑ 87), ζεζπίζηεθε κε ην άξζξν 49, παξ. 15, ηνπ λ. 4030/2011 σο πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ κεραληθνύ πεξί κε ύπαξμεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην. Απηό έγηλε γηα λα δηαζθαιηζηεί ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε κεηαβίβαζε, ώζηε λα κελ θαηαζηξαηεγνύληαη νη δηαηάμεηο, πνπ απαγνξεύνπλ ηε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε. Από ηε ζθνπηκόηεηα ηεο δηάηαμεο, θαζώο θαη από ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 23 θαη ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 24, ηνπ λ. 4014/2011, όπσο ηζρύεη, πξνθύπηεη θαηά ζπζηεκαηηθή εξκελεία όηη ε ππνρξέσζε απηή δελ αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εληόο ζρεδίνπ αθηλήησλ, γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα, γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ησλ νπνίσλ αξθεί ην απόζπαζκα ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ. Δλόςεη ησλ παξαπάλσ θαη πξνο άξζε ηπρόλ ακθηζβεηήζεσλ, ην ΥΠΔΚΑ πξνσζεί ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ ζα απνζαθελίδεη πιήξσο ην αλσηέξσ ζεζκηθό πιαίζην.» 6. Γηθαίωκα ζύληαμεο εμαξηεκέλωλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάηωλ Έλα επίζεο ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέρεη θάπνηνο είλαη ν ζπληάθηεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο λα θαηέρεη λόκηκα ηνλ ηίηιν ηνπ αξκόδηνπ γηα Πνιενδνκηθά δεηήκαηα Μεραληθνύ, ελώ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ κεγάιε δηαθύκαλζε θόζηνπο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ αλάκεζα ζε δπν δηαθνξεηηθνύο ζπληάθηεο. Τν γεγνλόο απηό πξέπεη λα θηλήζεη ππνςίεο πξνρεηξόηεηαο θαη θαθήο ή ειιηπνύο κειέηεο θαηά ηε ζύληαμε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ηελ 17

18 νπνία πξνρεηξόηεηα ζα θιεζεί λα πιεξώζεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ εθ ησλ πζηέξσλ. Δπίζεο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.4014/2011, ΦΔΚ 209Γ/ γηα ηελ «πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα εμαξηεκέλα από ην θξαηηθό δίθηπν αλαθνξάο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ απαηηνύληαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ (Άξζξν 24, παξάγξαθνο 2) κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ θαη λα ππνγξαθνύλ κόλν από ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ ώζηε λα γίλνπλ απνδεθηά. Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα εμαξηεκέλα από ην θξαηηθό δίθηπν αλαθνξάο ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ κόλν από ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ. Πην αλαιπηηθά, βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο: Ν.4663/30 ΒΓ 769/72 ΦΔΚ 223Α Ν1404/83 ΦΔΚ 173Α ΠΓ 318/94 ΦΔΚ 127Α όπσο ηζρύεη ζήκεξα Ν2916/01 ΦΔΚ 114Α Ν3794/09 ΦΔΚ 156Α Καη ησλ γλσκνδνηήζεσλ / έγγξαθν ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ. ΓΤΔ/β/34285/735/ έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Καη ηέινο ηελ κε αξ. 451/2010 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 18

19 δηθαίσκα ζύληαμεο εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ έρνπλ: 1. Οη Γηπισκαηνύρνη Αγξνλόκνη-Τνπνγξάθνη Μεραληθνί θαη νη Γηπισκαηνύρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί, απόθνηηνη ησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηεο ρώξαο. 2. Οη πνιηηηθνί ππνκεραληθνί, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηεη ην Β. Γ/γκα 769/1972 ΦΔΚ 223Α Δηδηθόηεξα, ζην έγγξαθν ηνπ ΤΔΔ αξ. πξση /09/ αλαθέξεηαη: «Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, δηθαίσκα ζύληαμεο ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ έρνπλ νη: Αγρονόμοι Τοπογράθοι Μητανικοί, ζύκθσλα κε ην Ν. 4663/1930. Σην Άξζξν 3 ηνπ Νόκνπ απηνύ, θαζνξίδεηαη όηη «ε ειεπζέξα άζθεζηο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Τνπνγξάθνπ επηηξέπεηαη ΜΟΝΟΝ εηο ηνπο θεθηεκέλνπο Γίπισκα Τνπνγξάθνπο ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Τνπνγξάθσλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή νκνηαγώλ Σρνιώλ ηεο αιινδαπήο.» Πολιηικοί Μητανικοί, ζύκθσλα κε ην Ν. 4663/1930. Σην Άξζξν 4 θαζνξίδεηαη όηη ν Πνιηηηθόο Μεραληθόο κπνξεί λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ Αξρηηέθηνλα θαη ηνπ Τνπνγξάθνπ. Πολιηικοί Υπομητανικοί, ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ νξίδεη ην Β.Γ. 769/1972. Σπγθεθξηκέλα έρνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο απιώλ ηνπνγξαθηθώλ απνηππώζεσλ: o Πόιεσλ κέρξη έθηαζε 150 ζηξεκκάησλ o Υπαίζξνπ κέρξη έθηαζε 1500 ζηξεκκάησλ 19

20 Οξίδεηαη ζαθώο όηη δελ έρνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο απηώλ ησλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ όηαλ απαηηείηαη ασηοηελής ηριγωνιζμός ή διορθώζεις ζθαλμάηων δια ηης μεθόδοσ ηων ελατίζηων ηεηραγώνων. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύλ λα ζπληάμνπλ, εμαξηεκέλα ηνπνγξαθηθά, ηα πξνεγνύκελα δηαγξάκκαηα, κόλν εθόζνλ είλαη ζηελ πεξηνρή εγθαηεζηεκέλν ηξηγσλνκεηξηθό δίθηπν ή κόληκν πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν θαη είλαη δπλαηή ε άκεζε ζύλδεζή ηνπο κε ην πνιπγσλνκεηξηθό δίθηπν ηεο απνηύπσζεο. Πηστιούτοι Τοπογραθίας ηων ΤΕΙ. Τα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαζνξίδνληαη κε ην άξζξν 1.2 ηνπ ΠΓ 318/1994, ην νπνίν όκσο αθπξώζεθε κε ηελ Αξηζκ. 678/2005 Απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Δπνκέλσο ηζρύεη ν Ν. 2916/2001, πνπ εμηζώλεη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα κε απηά ησλ Πνιηηηθώλ Υπνκεραληθώλ, ζε ζέκαηα απνηππώζεσλ. Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη δηθαίσκα ζύληαμεο εμαξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο έρνπλ νη Αγξνλόκνη Τνπνγξάθνη Μεραληθνί θαη νη Πνιηηηθνί Μεραληθνί κε ηνπο αλαθεξζέληεο πεξηνξηζκνύο ηνπ Β.Γ. 769/1972, νη Πνιηηηθνί Υπνκεραληθνί θαη νη Πηπρηνύρνη Τνπνγξαθίαο ησλ ΤΔΙ.» Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν αξ. πξση / ηεο Κηεκαηνιόγην Α.Δ. πξνο ηα Λεηηνπξγνύληα Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία δηεπθξηλίδεηαη όηη: «Καηόπηλ ηνπ εγγξάθνπ ηνπ Τ.Δ.Δ. κε Αξ. Πξση / θαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4663/1930, ηνπ Β.Γ. 769/1972, ηνπ ΠΓ 318/1994 θαη ηνπ Ν. 2916/2001, δηθαίσκα ζύληαμεο 20

21 εμεξηεκέλσλ ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ έρνπλ νη Αγξνλόκνη Τνπνγξάθνη Μεραληθνί θαη νη Πνιηηηθνί Μεραληθνί θαη ππό ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ Π.Γ. 769/1972 νη Πνιηηηθνί Υπνκεραληθνί θαη νη Πηπρηνύρνη Τνπνγξαθίαο ησλ ΤΔΙ. Δπεηδή ηα δηαγξάκκαηα γεσκεηξηθώλ κεηαβνιώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο γεσκεηξηθέο δηνξζώζεηο - ελεκεξώζεηο ηεο θηεκαηνινγηθήο βάζεο είλαη εμεξηεκέλα ζην ΔΓΣΑ 87 ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από κεραληθνύο ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη θαζπζηεξήζεηο θαη ηαιαηπσξία ησλ πνιηηώλ παξαθαινύκε λα ειέγρεηε εάλ ην δηάγξακκα γεσκεηξηθώλ κεηαβνιώλ πνπ πξνζθνκίδεηαη ζηηο αηηήζεηο κε ρσξηθή κεηαβνιή είλαη ππνγεγξακκέλν από ηνλ αξκόδην κεραληθό, αιιηώο ε αίηεζε έρεη «ΤΥΠΙΚΗ ΔΛΛΔΙΨΗ». 7. ΔΠΙΛΟΓΟ Κιείλνληαο ζύκθσλα κε όζα ζαο εμέζεζα θαηά ηελ παξνπζίαζή κνπ πηζηεύσ όηη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη έλα νξζό ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα δηαζθάιηζεο ησλ δηθαηνπξαμηώλ. Θέισ λα πηζηεύσ όηη κε ηελ παξνπζίαζή κνπ κπόξεζα λα ζπλεηζθέξσ έζησ θαη ειάρηζηα, κε ηελ παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ δηάζπαξησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ γηα ηε ζεκαζία ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο. Σαο επραξηζηώ πνιύ. 21

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Δθζέηεη ζε εθπνίεζε: Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γηαθήξπμε γηα ηελ έθζεζε ζε εθπνίεζε νηθνπέδνπ ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΝΟΤΑΚΔΙΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ _ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΔΙΣΗ ΝΟΗΛΔΙΑ,ΔΛΑΥΙΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ «Ο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Ννκηθό Πιαίζην θαη Γηαδηθαζίεο Καηαηκήζεωλ Γεπέδωλ

Ννκηθό Πιαίζην θαη Γηαδηθαζίεο Καηαηκήζεωλ Γεπέδωλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Αγξνλφκσλ & Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γεσπιεξνθνξηθή Καηεχζπλζε: Σνπνγξαθηθέο Δθαξκνγέο Τςειήο Αθξίβεηαο Ννκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα