2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού"

Transcript

1 Με ουσιαστικά ή επίθετα Με επιρρήματα Η γενική ως επίρρημα Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 1. κτητική 1. οἰκία τοῦ πατρός 2. διαιρετική 2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. 3. δημιουργού 3. οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος 4. ιδιότητας 4. ὁδὸς πέντε ἡμερῶν 5. της αξίας 5. ἀγρὸς ἄξιος ταλάντου 6. της ύλης 6. κρηπὶς λίθων 7. του περιεχομένου 7. πλοῖα σίτου 8. της αιτίας 8. φόνου ὑπόδικος/ αἴτιος κακῶν 9. συγκριτική 9. Ἀναρχίας μεῖζον οὐκ ἔστι κακόν. 10. υποκειμενική 10. ἀπόστασις τῶν συμμάχων (αποστατούν οι σύμμαχοι) 11. αντικειμενική κοντά σε ονόματα που δηλώνουν 11. ἐπιμελὴς ἦν τῶν παίδων (φρόντιζε τα παιδιά) επιμέλεια, αμέλεια (ἐπιμελής, ἀμελής), μνήμη, λήθη (ἐπιλήσμων, μνήμων), επιτυχία, αποτυχία (ἐπιτυχής), εμπειρία, απειρία (ἔμπειρος, ἄπειρος), αρχή ή εξουσία, φειδώ, αφειδία (φειδωλός) και γενικά με ονόματα που έχουν σημασία παρόμοια με αυτή των ρημάτων που συντάσσονται με αντικείμενο σε γενική. 1. διαιρετική (με επιρρήματα ποσοτικά: ἅπαξ, δίς, 1. τρὶς τῆς ἡμέρας-ποῦ τῆς γῆς κατοικεῖς; ἄδην, τοπικά: ποῦ, ὅπου, ὅποι, χρονικά, πρωί, ὀψέ) 2. αντικειμενική (κοντά σε επιρρήματα που 2. Ἀπείρως ἔχω τοῦ πράγματος Ἀμφοτέρων τούτων ἐγκρατῶς ἕξομεν. παράγονται από επίθετα που συντάσσονται με γενική αντικειμενική, ἐπιμελῶς, ἐγκρατῶς, ἀπείρως ) 3. της αξίας (με επιρρήματα όπως ἀξίως, ἀναξίως) 4. της αναφοράς ή της αφετηρίας (κυρίως κοντά σε 3. ἀξίως τῆς πόλεως τοπικά επιρρήματα που δηλώνουν χωρισμό ή 4. Πόρρω ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου, θανάτου δὲ ἐγγύς. απομάκρυνση: πόρρω, πρόσσω, πλησίον, ἐντός, ἐκτός, ἔσω, ἔξω ) 1. του χρόνου (λέξεις που δηλώνουν χρόνο σε γενική, 1. Πολλῶν ἐτῶν Ἀγάθων οὐκ ἀποδεδήμηκεν. και λέξεις όπως συχνοῦ, πολλοῦ, ὀλίγου χρόνου, τοῦ λοιποῦ) 2. της αιτίας (κοντά σε αναφωνήσεις λύπης, 2. Οἴμοι τῶν κακῶν. δυσαρέσκειας, θαυμασμού) 3. του ποσού 3. Πόσου διδάσκει Εὔηνος; 1

2 Η γενική με συνδετικά ρήματα 1. γενική κατηγορηματική κτητική 2. γενική κατηγορηματική διαιρετική 3. γενική κατηγορηματική ιδιότητας 4. γενική κατηγορηματική της ύλης 5. γενική κατηγορηματική της αξίας Προσέξτε: ΚΥΔΙΑ=Κ(κτητική)Υ(ύλης)Δ(διαιρετική) Ι(ιδιότητας)Α(αξίας) 1. Ταῦτα τἀγαθὰ τῶν κρατούντων ἐστίν. 2. Ἐγὼ εἰμὶ τῶν ἀδυνάτων. 3. Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ. 4. Ἡ γέφυρα ἐγένετο λίθων. 5. Τοῦτο πολλοῦ ἀργυρίου γίγνεται. 2

3 Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΤΙΚΗΣ Με ουσιαστικά ή επίθετα Με επιρρήματα Η δοτική ως επίρρημα 1. αντικειμενική-κοντά σε επίθετα που δηλώνουν φιλία, έχθρα, ωφέλεια, βλάβη, ευπείθεια, υποταγή, το αρμόζον (φίλος, ἐχθρός, ὠφέλιμος, βλαβερός, εὐπειθής, ὑπήκοος, ἁρμόδιος, ἀπρεπής ), ισότητα, ομοιότητα, ταυτότητα, συμφωνία, ακολουθία, διαδοχή, προσέγγιση, ανάμειξη (ἴσος, ὅμοιος, ὁ αὐτός, ἀκόλουθος, διάδοχος ) και σύνθετα με τις προθέσεις ὁμοῦ, ἐν, σύν (ὁμόγλωσσος, ἔμφυτος ) 2. του κατά τι ή της αναφοράς (δηλώνει αυτό ως προς το οποίο ισχύει η έννοια του επιθέτου) 3. του ενεργούντος προσώπου (ποιητικό αίτιο) κοντά στα ρηματικά επίθετα σε τός και τέος αντικειμενική-κοντά σε επιρρήματα που παράγονται από επίθετα που συντάσσονται με δοτική αντικειμενική και στα επιρρήματα ἅμα, ὁμοῦ, ἑξῆς, ἐγγύς, πλησίον 1. του μέσου-δηλώνει το μέσο με το οποίο γίνεται κάτι, συνήθως κοντά σε ρήματα όπως το κολάζω, ζημιῶ, τιμωροῦμαι, κρίνω, γιγνώσκω, τεκμαίρομαι, εἰκάζω. 2. του οργάνου (δηλώνει το όργανο με το οποίο γίνεται κάτι) 3. του τρόπου (δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι). Συνήθως τα δοτικοφανή επιρρήματα όπως δημοσίᾳ, ἰδίᾳ, βίᾳ, κοινῇ, πεζῇ, τῷ ὄντι, σιγῇ, σιωπῇ, σπουδῇ 1. Εἰ δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι - ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχεν τὴν ἐσθῆτα- Ἀκόλουθός ἐστι ὁ νῦν λόγος τῷ τότε ῥηθέντι- χώρα ὅμορος τῇ Λακεδαιμονίων-σύμμαχος ἦν Κυαξάρῃ. 2. Ἀλκιβιάδης ὁ Κλεινίου, ἀνὴρ ἡλικίᾳ ἔτι τότε νέος (ως προς την ηλικία)-συγγενεῖς ἐστὲ φύσει οὐ νόμῳ. 3. Ὁ ποταμὸς ἐστὶν ἡμῖν διαβατέος. παραπλησίως ὑμῖν-ἅμα ἦρι-ὁμοῦ τινι 1. Ἡ ψυχή τρέφεται μαθήμασι-τὸν μὴ πειθόμενον ἀτιμίαις καὶ χρήμασι κολάζουσι. 2. Τὴν θύραν τῇ βακτηρίᾳ ἔκρουε-τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶμεν. 3. Ταῦτα πάντες μιᾷ γνώμῃ ἀπήντων-προηγόρευε τοῖς Ἀθηναίοις δημοσίᾳ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 3

4 4. της συνοδείας (συνήθως στρατιωτικοί όροι που βρίσκονται κοντά σε ρήματα κινήσεως όπως ἔρχομαι, πορεύομαι, ἐλαύνω-συνηθισμένοι τέτοιοι όροι είναι οι στρατῷ, στρατεύματι, δυνάμει, πλήθει, πεζῷ, ναυτικῷ, ναυσί, ἱππεῦσι ) 5. της αιτίας (κοντά σε ρήματα ή φράσεις ψυχικού πάθους) 6. μέτρου ή διαφοράς ή του ποσού (συνήθως κοντά σε συγκριτικό βαθμό αυξάνει ή μετριάζει την έννοια του παραθετικού) 7. της αναφοράς (με ρήματα ή επίθετα που δηλώνουν διαφορά, σύγκριση, υπεροχή) 8. του τόπου 9. του χρόνου 4. Οἱ Ἀθηναῖοι ἦλθον ναυσί τριάκοντα και ἑξακοσίοις ὁπλίταις. 5. Θαυμάζω τῇ ἀποκλήσει-αἰσχυνόμενοι τοῖς πεπραγμένοις 6. Ὅσῳ φρονιμοτέρους ἔχει τοὺς ἐφεστῶτας, τοσούτῳ κάλλιον 7. Ὑπερβαλεῖσθε (θα ξεπεράσετε) καὶ ἡμᾶς καὶ τοὺς πρόσθεν εὐκλείᾳτούτῳ διαφέρει νόμος. 8. Μαραθῶνι-Πλαταιαῖς 9. Τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ, τῇ ὑστεραίᾳ, χρόνῳ ἐπήλθομεν. 4

5 ΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Δηλώνει το πρόσωπο για το οποίο γίνεται κάτι. Η δοτική αυτή μπορεί να είναι: Δηλώνει το πρόσωπο που έχει κάτι και συνήθως βρίσκεται κοντά στα υπαρκτικά ρήματα εἰμί, ὑπάρχω, γίγνομαι. δοτική προσωπική κτητική Μέχρι του Στρυμόνος ἦν πάροδος τοῖς Λακεδαιμονίοις. Χρήματα γίγνεταί μοι. δοτική προσωπική χαριστική ή αντιχαριστική δοτική προσωπική ηθική δοτική προσωπική της αναφοράς δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου δοτική προσωπική του ενεργούντος προσώπου Προσοχή Δηλώνει το πρόσωπο για χάρη, ωφέλεια του οποίου γίνεται κάτι (χαριστική) ή το πρόσωπο για βλάβη του οποίου γίνεται κάτι (αντιχαριστική). Συνήθως είναι προσωπική αντωνυμία α και β και σπανιότερα γ προσώπου. Δηλώνει το πρόσωπο για χαρά ή λύπη του οποίου γίνεται κάτι. Συνήθως συνοδεύεται από τις μετοχές των ρημάτων βούλομαι, ἐθέλω, ἄχθομαι, ἥδομαι και το επίθετο ἄσμενος. Δηλώνει το πρόσωπο αναφορικά με το οποίο αληθεύει ή συμβαίνει κάτι. Συνήθως με μετοχές για ορισμό του τόπου ή του χρόνου κατά τον οποίο συμβαίνει κάτι. Δηλώνει το πρόσωπο κατά την κρίση του οποίου ισχύει κάτι. Συνήθως κοντά σε δοξαστικά ρήματα και ιδιαίτερα το δοκεῖ. κοντά στα ρηματικά επίθετα σε τος, -τέος κοντά σε απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις υπάρχει συνήθως απλή δοτική προσωπική από την οποία παίρνουμε το υποκείμενο του απαρεμφάτου σε πτώση αιτιατική Ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐκ χώρας ἀπῆλθον. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἐν Ἀμφιπόλει ἧττα τοῖς Ἀθηναίοις ἐγεγένητο. εἰ μη ἀσμένοις ὑμῖν ἀφῖγμαι ἡδομένῳ μοι (προς ευχαρίστησή μου) Ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις. Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι τὸν Ἰόνιον κόλπον. Οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖ εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ. Ἄχρηστοι τοῖς πολλοῖς οἱ ἐπιεικέστατοι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ. Προσήκει ὑμῖν ἀγαθοῖς εἶναι (Υ.Α. ὑμᾶς). Ἀνάγκη ἐστί ἐμοὶ ἀποκρίνασθαι (Υ.Α. ἐμέ). 5

6 Η ΓΕΝΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Στα παρακάτω παραδείγματα να βρεθούν οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε γενική, να δηλωθεί το είδος των γενικών αυτών και τι προσδιορίζει η καθεμιά. Παραδείγματα Γενικές Είδος γενικής Τι προσδιορίζει Ἐνταῦθα ἦν ἱερὸν ιονύσου Κατέλιπον τούτους φρουρούς τῶν τειχῶν Οὗτοι ἔχαιρον ἐπὶ τῇ νίκῃ τῶν ἱππέων Πολλῶν χρημάτων κρείσσων ὁ παρὰ τοῦ πλήθους ἔπαινος. Οἰκίαν λίθου ἐπρίατο (=αγόρασε) Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον Πορείαν πολλῶν ἡμερῶν ἐβάδισαν Λιποταξίου γραφὴν κατεσκεύασεν κατ ἐμοῦ Οἱ δὲ Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Ἄρπασον ποταμὸν, εὗρος τεττάρων πλέθρων Ἀγησίλαος ἀξίαν θέας τὴν πόλιν ἐποίησεν Σταγόνες ὕδατος πέτρας κοιλαίνουσι Πόθεν γῆς ἦλθες; Τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου Σωρὸς ξύλων καὶ λίθων Ἀληθοῦς καὶ ἀσφαλοῦς φιλίας οἱ τύραννοι ἀεὶ ἄπειροί εἰσιν Παρίου λίθου ἦν ἡ ἀγορά Ὁ ἄρχων ἦν πεντήκοντα ἐτῶν Ἅπασα ἡ Ρόδος Ἀθηναίων ἐστίν

7 Ἡ οἰκία ἦν μεγάλου ὕψους Ἴστε πάντες τὸ Ἰάσονος ὄνομα Β. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα της απάντησης που δηλώνει το σωστό είδος της γενικής σε καθεμία από τις παράκάτω περιπτώσεις. 1. Ὁ ἄπειρος γραμμάτων οὐ βλέπει βλέπων. α. διαιρετική β. υποκειμενική γ. αντικειμενική δ. κτητική 2. Οὗτος ἐτίμα τὴν μητέρα ἧττον (=λιγότερο ) ἐμοῦ. α. ιδιότητας β. ύλης γ. αντικειμενική δ. συγκριτική. 3. Ἀθάνατος ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται. α. αντικειμενική β. κτητική γ. περιεχομένου δ. διαιρετική 4. Οὐκ ἐξέβην ἐκ τοῦ πλοίου τῆς νυκτὸς ἐκείνης. α. ύλης β. υποκειμενική γ. χρόνου δ. διαιρετική. 5. Ἡ ἀγορὰ μεστὴ ἦν ἵππων. α. κτητική β. αντικειμενική γ. περιεχομένου δ. ιδιότητας. 6. Ἐγὼ δὲ ἀγαθοῦ τρόπου εἰμί. α. ιδιότητας β. κτητική γ. διαιρετική δ. υποκειμενική 7. Νόμοι Σόλωνος. α. διαιρετική β. ιδιότητας γ. του δημιουργού δ. κτητική. Γ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β. ( Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. ) Α Β 1. Τὸ ἄγαλμα ἦν ἐλέφαντος καὶ α. γενική αντικειμενική χρυσοῦ. 2. Πολιτεία τροφὴ ἀνθρώπων ἐστί. β. γενική κτητική 3. Ἀπήγγειλαν τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν γ. γενική περιεχομένου βαρβάρων. 4. Πλοῖα σίτου. δ. γενική αντικειμενική 5. Ἐνδεὴς εἰμι φίλων. ε. γενική διαιρετική 6. Μήδεια γυνὴ βασιλέως ἦλθε. στ. γενική του χρόνου 7. Οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων ἄδειπνοι ζ. γενική υποκειμενική ἦσαν. η. γενική της ύλης 7

8 Η ΓΕΝΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ Α. Στα παρακάτω παραδείγματα να βρεθούν οι ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε γενική, να δηλωθεί το είδος των γενικών αυτών και τι προσδιορίζει η καθεμιά. Παραδείγματα Γενικές Είδος γενικής Τι προσδιορίζει Ἐνταῦθα ἦν ἱερὸν Διονύσου κτητική ἱερόν ιονύσου. Κατέλιπον τούτους φρουρούς τῶν τειχῶν. τειχῶν αντικειμενική φρουρούς Οὗτοι ἔχαιρον ἐπὶ τῇ νίκῃ τῶν ἱππέων. ἱππέων υποκειμενική νίκῃ Πολλῶν χρημάτων κρείσσων ὁ παρὰ τοῦ χρημάτων συγκριτική κρείσσων πλήθους ἔπαινος. Οἰκίαν λίθου ἐπρίατο (=αγόρασε). λίθου ύλης οἰκίαν Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον. ἀνθρωπίνων διαιρετική μηδέν Πορείαν πολλῶν ἡμερῶν ἐβάδισαν. ἡμερῶν ιδιότητας πορείαν Λιποταξίου γραφὴν κατεσκεύασεν κατ εμοῦ. λιποταξίου αιτίας γραφήν Οἱ δὲ Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Ἄρπασον πλέθρων ιδιότητας πλέθρων ποταμὸν, εὗρος τεττάρων πλέθρων. Ἀγησίλαος ἀξίαν θέας τὴν πόλιν ἐποίησεν. θέας αξίας ἀξίαν Σταγόνες ὕδατος πέτρας κοιλαίνουσι. ὕδατος ύλης σταγόνες Πόθεν γῆς ἦλθες; γῆς διαιρετική πόθεν Τὰ ἔπη τοῦ Ὁμήρου. Ὁμήρου δημιουργού ἔπη Σωρὸς ξύλων καὶ λίθων. Ἀληθοῦς καὶ ἀσφαλοῦς φιλίας οἱ τύραννοι ἀεὶ ἄπειροί εἰσιν. Παρίου λίθου ἦν ἡ ἀγορά. Ὁ ἄρχων ἦν πεντήκοντα ἐτῶν. ξύλων, λίθων ύλης σωρός φιλίας αντικειμενική ἄπειροι λίθου ἐτῶν γενική κατηγορηματική της ύλης γενική κατηγορηματική ἀγορά ἄρχων 8

9 της ιδιότητας Ἅπασα ἡ Ρόδος Ἀθηναίων ἐστίν. Ἀθηναίων γενική Ρόδος κατηγορηματική κτητική Ἡ οἰκία ἦν μεγάλου ὕψους. ὕψους γενική οἰκία κατηγορηματική της ιδιότητας Ἴστε πάντες τὸ Ἰάσονος ὄνομα Ἰάσονος κτητική ὄνομα Β. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα της απάντησης που δηλώνει το σωστό είδος της γενικής σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις. 1. Ὁ ἄπειρος γραμμάτων οὐ βλέπει βλέπων. α. διαιρετική β. υποκειμενική γ. αντικειμενική δ. κτητική 2. Οὗτος ἐτίμα τὴν μητέρα ἧττον (=λιγότερο ) ἐμοῦ. α. ιδιότητας β. ύλης γ. αντικειμενική δ. συγκριτική. 3. Ἀθάνατος ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται. α. αντικειμενική β. κτητική γ. περιεχομένου δ. διαιρετική 4. Οὐκ ἐξέβην ἐκ τοῦ πλοίου τῆς νυκτὸς ἐκείνης. α. ύλης β. υποκειμενική γ. χρόνου δ. διαιρετική. 4. Ἡ ἀγορὰ μεστὴ ἦν ἵππων. α. κτητική β. αντικειμενική γ. περιεχομένου δ. ιδιότητας. 6. Ἐγὼ δὲ ἀγαθοῦ τρόπου εἰμί. α. ιδιότητας β. κτητική γ. διαιρετική δ. υποκειμενική 7. Νόμοι Σόλωνος. α. διαιρετική β. ιδιότητας γ. του δημιουργού δ. κτητική. Γ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β. ( Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει. ) Α Β 9

10 1. Τὸ ἄγαλμα ἦν ἐλέφαντος καὶ α.γενική αντικειμενική 5 χρυσοῦ. 2. Πολιτεία τροφὴ ἀνθρώπων ἐστί. β. γενική κτητική 6 3. Ἀπήγγειλαν τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν τῶν γ. γενική περιεχομένου 4 βαρβάρων. 4. Πλοῖα σίτου. δ. γενική αντικειμενική 2 5. Ἐνδεὴς εἰμι φίλων. ε. γενική διαιρετική 7 6. Μήδεια γυνὴ βασιλέως ἦλθε. στ. γενική του χρόνου - 7. Οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων ἄδειπνοι ζ. γενική υποκειμενική 3 ἦσαν. η. γενική της ύλης 1 10

11 Η ΔΟΤΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1. Στα πιο κάτω παραδείγματα να βρείτε τις δοτικές, να χαρακτηρίσετε το είδος τους και να δηλώσετε τι προσδιορίζουν. Παραδείγματα Δοτική Είδος Τι προσδιορίζει Οἱ πονηροὶ ἔμοιγε δοκοῦσι ἀλλήλοις ἐχθροί... Ὁ δὲ Ἀγησίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν... Οἱ Ἀθηναῖοι δρόμῳ ἵεντο Μαραθῶνι ἐπὶ τοὺς βαρβάρους.... Πολλοὶ αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατεκρημνίσθησαν.... Τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶμεν... Χώρα ὅμορος τῇ Λακεδαίμονι... Τοσούτῳ ἥδιον ζῶ, ὅσῳ πλείω κέκτημαι.... Τὸ ὕδωρ ἐπίνετο ὁμοῦ τῷ πηλῷ... Ἀνάρμοστόν ἐστι τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ Με βάση τις πιο κάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τη δοτική και να επιλέξετε ποια από τις απαντήσεις είναι η ορθή. a. Συντρίβει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ λίθῳ. Α) δοτική του τρόπου Β) δοτική του οργάνου β. Πάντες ὠργίζοντο τῇ κλοπῇ. Α) δοτική αιτίας Β) δοτική του τρόπου γ. Ἀλλήλοις σύμφωνα δεῖ τὸν νόμον διατάττειν. Α) δοτική αντικειμενική Β) δοτική της αιτίας δ. Ἐγίγνετο λόγῳ μὲν δημοκρατίᾳ, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. Α) δοτική της αναφοράς Β) δοτική του τρόπου ε. Ὁμοίαν ταῖς δούλαις ἔχε τὴν ἐσθῆτα. Α) δοτική αντικειμενική Β) δοτική της αναφοράς 11

12 Η ΔΟΤΙΚΗ ΩΣ ΕΤΕΡΟΠΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 1. Στα πιο κάτω παραδείγματα να βρείτε τις δοτικές, να χαρακτηρίσετε το είδος τους και να δηλώσετε τι προσδιορίζουν. Παραδείγματα Δοτική Είδος Τι προσδιορίζει Οἱ πονηροὶ ἔμοιγε δοκοῦσι ἀλλήλοις ἐχθροί. Ὁ δὲ Ἀγησίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν. Οἱ Ἀθηναῖοι δρόμῳ ἵεντο Μαραθῶνι ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. ἀλλήλοις αντικειμενική ἐχθροί χρόνῳ χρόνου εἶπεν δρόμῳ τρόπου ἵεντο Πολλοὶ αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατεκρημνίσθησαν. τοῖς ἵπποις συνοδείας κατεκρημνίσθησαν Τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶμεν. τοῖς ὀφθαλμοῖς οργάνου ὁρῶμεν Χώρα ὅμορος τῇ Λακεδαίμονι. τῇ Λακεδαίμονι αντικειμενική ὅμορος Τοσούτῳ ἥδιον ζῶ, ὅσῳ πλείω κέκτημαι. τοσούτῳ ὅσῳ ποσού ἥδιον πλείω Τὸ ὕδωρ ἐπίνετο ὁμοῦ τῷ πηλῷ. Ἀνάρμοστόν ἐστι τὸ αἰσχρὸν παντὶ τῷ θείῳ. τῷ πηλῷ. αντικειμενική ὁμοῦ τῷ θείῳ αντικειμενική Ἀνάρμοστόν 2.Με βάση τις πιο κάτω προτάσεις να υπογραμμίσετε τη δοτική και να επιλέξετε ποια από τις απαντήσεις είναι η ορθή. α. Συντρίβει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ λίθῳ. Α) δοτική του τρόπου Β) δοτική του οργάνου β. Πάντες ὠργίζοντο τῇ κλοπῇ. Α) δοτική του τρόπου Β) δοτική αιτίας γ. Ἀλλήλοις σύμφωνα δεῖ τὸν νόμον διατάττειν. Α) δοτική αντικειμενική Β) δοτική της αιτίας δ. Ἐγίγνετο λόγῳ μὲν δημοκρατίᾳ, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. Α) δοτική του τρόπου Β) δοτική της αναφοράς δ. Ὁμοίαν ταῖς δούλαις ἔχε τὴν ἐσθῆτα. Α) δοτική αντικειμενική Β) δοτική της αναφοράς 12

13 Δ. Κείμενα για μετάφραση και εξάσκηση Α Επίπεδο Kàroj d' pˆ mn t«lla kaq sth llouj pimelht j, kaˆ Ãsan aùtù kaˆ prosòdwn podektárej kaˆ dapanhm twn dotárej kaˆ œrgwn pist tai kaˆ kthm twn fúlakej kaˆ tîn e j t¾n d aitan pithde wn pimelhta kaˆ ppwn d kaˆ kunîn pimelht j kaq sth oþj nòmize kaˆ taàta t bosk»mata bšltist' n paršcein aøtù crásqai. oþj d sumfúlakaj táj eùdaimon aj oƒ õeto cránai œcein, toútouj Ópwj æj bšltistoi œsointo oùkšti toútou t¾n pimšleian lloij prosštatten, ll' aøtoà nòmize toàto œrgon enai. Ξενοφῶντος Κύρου Παιδεία, Λεξιλόγιο ἀποδεκτῆρες= εισπράκτορες τὰ ἐπιτήδεια =τα απαραίτητα, τα αναγκαία συμφύλακες =συμβοηθοί, συμπαραστάτες, συνεργάτες οἱ=αὐτῷ Άσκηση 1. Να βρείτε τις γενικές αντικειμενικές που υπάρχουν στο πιο πάνω κείμενο. Β επίπεδο LU. Kalîj mn œmoige doke, ð ndrej, Swkr thj lšgein e d boulomšnoij Øm n sti perˆ tîn toioútwn rwt sqa e d boulomšnoij Øm n sti perˆ tîn toioútwn rwt sqa te kaˆ didònai lògon, aùtoýj d¾ cr¾ gignèskein, ð Nik a te kaˆ L chj. moˆ mn g r kaˆ Melhs v tùde dálon Óti ¹domšnoij n e h e p nta Swkr thj rwt qšloite lògj diexišnai kaˆ g r x rcáj nteàqen ºrcÒmhn lšgwn, Óti e j sumboul¾n di taàta Øm j parakalšsaimen, Óti memelhkšnai Øm n ¹goÚmeqa, æj e kòj, perˆ tîn toioútwn. Πλάτωνος Λάχης, 187 b-c Άσκηση 1. Να βρείτε το είδος των δοτικών προσωπικών που ακολουθούν: ἔμοιγε =. ὑμῖν = Ἐμοὶ = Μελησίᾳ =.. ὑμῖν =.. 13

14 Μεταφράσεις κειμένων και λύσεις ασκήσεων Α. Ο Κύρος για τα άλλα τοποθετούσε άλλους επιμελητές (φροντιστές ) και υπήρχαν γι αυτόν και αυτοί που εισέπρατταν τις προσόδους και αυτοί που έλεγχαν τις δαπάνες και επιστάτες των έργων και φύλακες των κτημάτων και επιμελητές των αναγκαίων για την καθημερινή ζωή και για τα άλογα και για τα σκυλιά τοποθετούσε επιμελητές, αυτούς που θεωρούσε ότι μπορούν να τα διατηρήσουν στην καλύτερη κατάσταση, για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτούς που θεωρούσε συνυπεύθυνους ( συμπαραστάτες, συνεργάτες, συμβοηθούς ) για τη διατήρηση της ευτυχίας του, για να γίνουν αυτοί οι καλύτεροι δεν ανέθετε σ άλλους τη φροντίδα, αλλά θεωρούσε ότι είναι δικό του καθήκον. Kàroj d' pˆ mn t«lla kaq sth llouj pimelht j, kaˆ Ãsan aùtù kaˆ prosòdwn podektárej kaˆ dapanhm twn dotárej kaˆ œrgwn pist tai kaˆ kthm twn fúlakej kaˆ tîn e j t¾n d aitan pithde wn pimelhta kaˆ ppwn d kaˆ kunîn pimelht j kaq sth oþj nòmize kaˆ taàta t bosk»mata bšltist' n paršcein aøtù crásqai. oþj d sumfúlakaj táj eùdaimon aj oƒ õeto cránai œcein, toútouj Ópwj æj bšltistoi œsointo oùkšti toútou t¾n pimšleian lloij prosštatten, ll' aøtoà nòmize toàto œrgon enai. Β. Φαίνεται, τουλάχιστον, σε μένα, άνδρες, ότι ο Σωκράτης καλά τα λέει. Αν, όμως, επιθυμείτε (σας είναι ευχάριστο) να σας ερωτούν για τέτοια πράγματα και να απαντάτε, μόνοι σας αυτό πρέπει να το γνωρίζετε (να το αποφασίσετε), Νικία και Λάχη. Σε μένα και στο Μελησία αυτόν εδώ είναι φανερό ότι θα ήταν ευχάριστο, αν για όλα όσα ο Σωκράτης ρωτά, θέλατε να αναπτύξετε τις σκέψεις σας. Γιατί και από την αρχή από εδώ άρχισα, λέγοντας ότι σας καλέσαμε να σκεφτούμε γιατί νομίζαμε, όπως είναι φυσικό, ότι έχετε εσείς μελετήσει αυτά τα πράγματα. Πλάτωνος, Λάχης 187c ἔμοιγε = δοτική κρίνοντος προσώπου ὑμῖν = δοτική ηθική Ἐμοὶ = δοτική ηθική Μελησίᾳ= δοτική ηθική ὑμῖν =δοτική ενεργούντος προσώπου 14

πχ δίκη κλοπῆς ὑπεύθυνος ἀδικήµατος ὀργή µεγάλων ἀδικηµάτων ζηλῶ σε πλοῦτου Φεῦ τῆς ἀνοίας!

πχ δίκη κλοπῆς ὑπεύθυνος ἀδικήµατος ὀργή µεγάλων ἀδικηµάτων ζηλῶ σε πλοῦτου Φεῦ τῆς ἀνοίας! ΚΤΗΤΙΚΗ (δηλώνει τον κτήτορα στον οποίο ανήκει το προσδιοριζόµενο) ΙΑΙΡΕΤΙΚΗ (δηλώνει το διηρηµένο όλον του οποίου µέρος είναι το προσδιοριζόµενο. Αξιοσηµείωτες εξαρτήσεις: α) ουδέτερα αντωνυµιών και επιθέτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης),

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις "Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη"

«ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» Το βιβλιο αυτο χυχ).οφορούσε στο παρελ60ν. από τις Φιλολογικες εκδόσεις Κοκοτσάκη «ΦΙΛOΛOΓlKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΜ ΑΝΑΣΤ ΑΣΑΚΗ» ΒΑΣΙΛΗ Δ ΑΝΑΓΝΩΣτοπον Λον - Νικον ΣΠ ΑΣΩΝΙΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΣΕ 66 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Το βιβλιο αυτο χυχ)οφορούσε στο παρελ60ν από τις "Φιλολογικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα απαρέμφατα, ομαδοποιήστε τα με βάση τον τρόπο απόδοσης και εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι»

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» Α ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 3. 70-75 Επιμέλεια: Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς, Γεώργιος Θώδης Φιλόλογοι Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων. Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τις υπογραφές των συγγραφέων ISBN 978-960-456-328-9 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Α. Γιαγκοπούλου, K. Παπαχατζοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο ΟΡΙΜΟ: Τποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτωνος Πολιτεία 360 Α-Δ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτους Νικοκλῆς, 27-28 Α. Από το κείμενο που σας δίνεται

Διαβάστε περισσότερα