Θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας"

Transcript

1 Θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Παπαλεοντίου Λουκά Ελεονώρα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Κύρου Θωμά Νίκη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Προηγούμενες έρευνες στη Θεωρία του Νου Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας (Astington 1998) έδειξαν ότι η θεωρία του Νου (όπως μετριέται με το false belief task - τεστ λανθασμένης πεποίθησης) έχει θετική συσχέτιση με τη σχολική επίδοση και τη γλωσσική ανάπτυξη. Η παρούσα έρευνα διερευνά τη συσχέτιση που μπορεί να έχει η θεωρία του Νου σε παιδιά 3-5 χρόνων (όπως μετριέται με το false belief task ) με παράγοντες όπως: α) η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών (μετρημένη με το Mean Length of Utterance και το λεξιλόγιο μέσα από εικόνες ( picture- vocabulary τεστ από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), β) τη μη-λεκτική ανάπτυξη των παιδιών, βασισμένη σε μέρος του WPPSI τεστ νοημοσύνης, γ ) τη σύνθεση των επιδόσεων των παιδιών στις λεκτικές και μη-λεκτικές δοκιμασίες και δ) την επίδοσή τους αργότερα στο δημοτικό σχολείο (όπως θα υπολογιστεί από τους βαθμούς που θα τους δοθούν από τους δασκάλους τους στη Α και Β δημοτικού, στα ελληνικά και στα μαθηματικά). Έχουν επίσης γίνει μετρήσεις σύγκρισης μεταξύ της λεκτικής ικανότητας των παιδιών και των κοινωνικών τους επαφών (αριθμός ατόμων με τα οποία έρχονται σε καθημερινή επαφή, πέρα από τα άτομα της οικογένειας και του σχολείου τους), καθώς και σύγκριση αυτών των δύο μεταβλητών με τις επιδόσεις τους στη θεωρία του Νου. Περίπου 130 παιδιά 3-4 χρονών έχουν περάσει από προσωπική συνέντευξη και τα αποτελέσματα συζητιούνται σε σχέση και με ευρήματα άλλων σχετικών ερευνών. Σημασία της Μελέτης Η Θεωρία του Νου από τα παιδιά είναι η βάση της κοινωνικής τους κατανόησης. Η κοινωνική μας ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρωπίνων μυαλών δηλαδή, αλληλεπίδραση των σκέψεων, αναγκών, συναισθημάτων, κτλ. Για να εξηγήσουμε τι κάναμε ή τι πρόκειται να κάνουμε, λέμε ο ένας στον άλλο τι θέλουμε, τι πιστεύουμε, για τι πράγματα ελπίζουμε, τι προτιθέμεθα να κάνουμε κτλ. Επίσης, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις πράξεις των άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους (Astington, 1998). Η μελέτη αυτή φιλοδοξούμε να βοηθήσει όχι μόνο στο να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε κάποιες μεταβλητές που πιθανόν να συσχετίζονται και να επηρεάζουν τη θεωρία του Νου των μικρών παιδιών, αλλά επίσης να διερευνήσει πιθανή σχέση μεταξύ θεωρίας του Νου και σχολικής επίδοσης. Παρόλο που αυτή είναι μια σχέση συνάφειας, μπορεί να χρησιμεύσει ώστε μελλοντικά να μπορούμε να βελτιώσουμε την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών με το να τους προσφέρουμε εξάσκηση σε φαινόμενα που σχετίζονται με τη θεωρία του Νου μέσα από σχετικά παρεμβατικά προγράμματα στην προσχολική εκπαίδευση. Σκοπός Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή στοχεύει να εξετάσει: 1) Κατά πόσο η ικανότητα των μικρών παιδιών να κατανοούν τον τρόπο σκέψης του ανθρώπινου μυαλού (Θεωρία του Νου) είναι παράγοντας προβλεπτικός της μετέπειτα επιτυχίας τους στο σχολείο. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 720

2 2) Διερεύνηση των παραγόντων που συσχετίζονται με τη Θεωρία του Νου στα μικρά παιδιά: π.χ. αριθμός αδελφών, γλωσσική και μη γλωσσική νοημοσύνη, κτλ. Η έρευνα συμπεριλαμβάνει 100 παιδιά προσχολικής ηλικίας από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον τα οποία θα παρακολουθήσει και αργότερα στο δημοτικό σχολείο. Η ικανότητα ανάπτυξης της Θεωρίας του Νου θα εξεταστεί με 3 4 χαρακτηριστικές εναλλαγές του False- Belief και η επίδοση των παιδιών στο σχολείο θα εξαχθεί από τους γραμματικούς χαρακτηρισμούς (Α, Β, Γ, κτλ.) που αναγράφονται στο σχολικό μητρώο. Μεθοδολογία Διάγνωση λεκτικής νοημοσύνης: α) Τεστ αναγνώρισης και Ονομασίας Αντικειμένων σε εικόνες (Επιλογή από τη συλλογή Μ Μάνιου- Βακαλάκη, φ/δι Γ. Πήττα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.. β) Μέσο μήκος πρότασης (Mean Length of Utterance) που χρησιμοποιεί το παιδί, με την μαγνητοφωνημένη ομιλία του που καταμετρείται στη συνέχεια. γ) Γίνονται επίσης συσχετίσεις της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών και του αριθμού των κοινωνικών τους επαφών, τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και ευρύτερα. Για τη διάγνωση μη λεκτικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν: Από το τεστ νοημοσύνης W.P.P.S.I. χρησιμοποιείται η υποκλίμακα «Συμπλήρωση εικόνων» και «Γεωμετρικά σχήματα». Για τη καταμέτρηση της ικανότητας της Θεωρίας του Νου χρησιμοποιήθηκαν: α) Τέσσερεις εναλλακτικές μορφές του Γνωστού False Belief Test: i) 1+2) The unexpected Transfer Test (με εικόνα και με αντικείμενα) ii) The Deceptive Content test iii) The Αppearance- Reality Test β) Ερώτηση εγωκεντρισμού Αποτελέσματα Τα πρωταρχικά ευρήματα της έρευνας έδειξαν: α) στην πρώτη φάση μια ελαφριά συσχέτιση (r=.279 at p.070) και μια συγκλίνουσα τάση μεταξύ της θεωρίας του Νου και της γλωσσικής Νοημοσύνης (με το Picture Vocabulary test). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ευρήματα παρόμοιων ερευνών, όπως τις ακόλουθες: i) η Μακροπρόθεσμα έρευνα LOGIC (από τους Weinert & Schneider, 1999) και 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 721

3 ii) η έρευνα των Jenkins & Astington (1996) που βρήκε ελαφριά συσχέτιση μεταξύ των παιδιών που παρουσίαζαν περισσότερο ανεπτυγμένη γλώσσα.(r.20) β) στη δεύτερη φάση βρέθηκε μια ελαφριά συσχέτιση (r=0.108) μεταξύ της Θεωρίας του Νου και της μη-λεκτικής Νοημοσύνης (με το τεστ Geometric design), η οποία, όπως αναμενόταν, είχε μια θετική κατεύθυνση. Επίσης η Θεωρία του Νου είχε μια σχεδόν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (r=0.15) με το γλωσσικό τεστ Picture completion. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν μια θετική συσχέτιση, όχι μόνο μεταξύ Θεωρίας του Νου και γλωσσικής ικανότητας, αλλά και μεταξύ Θεωρίας του Νου και μη-γλωσσικής Νοημοσύνης. Καθώς η έρευνά μας είναι και μακροπρόθεσμη, η Τρίτη φάση της συσχέτισης των ευρημάτων με τη μελλοντική ακαδημαϊκή επίδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3-4 περίπου χρόνια, όταν τα παιδιά του δείγματός μας θα πάνε στο δημοτικό. Βιβλιογραφία Abbeduto, L. & Rosenberg (1985). Children s knowledge of the presuppositions of know and other cognitive verbs in Child Language 12, Astington, J. W. (1991). Intention in the child's theory of mind. In D. Frye & C. Moore (eds.), Children's theories of mind: Mental states and social understanding, , Hillsdale, N J: Erlbaum.. (1993, 1994). The Child s Discovery of the Mind, London: Fontana Press.. (1998) Theory of Mind, Humpty Dumpty, and the Icebox in Human Development, Volume 41, (1998). Theory of Mind Goes to School in Educational Leadership, November, 1998, pp (1999). The Language of Intention: Three ways of Doing It in Zelazo P.D., Astington, J. & Olson, D. Developing Theories of Intention. Lawrence Erlbaum Associates.. (1998). Theory of Mind Goes to School in Educational Leadership, November, 1998, (ed.) (2000). Language and Metalanguage in Children s Understanding of Mind in Minds in the Making, Essays in Honour of David R. Olson: Blackwell.. (2003). Sometimes necessary, never sufficient: False-belief understanding and social competence. In B. Repacholi & V. Slaughter (Eds.), Individual differences in theory of mind (pp ). New York: Psychology Press. Astington, J., Harris, P. & Olson, D. (eds.) (1988). Developing Theories of Mind, Cambridge: Cambridge University Press. Astington, J. W & Olson, D. R. (1995) The Cognitive Revolution in Children s Understanding of Mind in Human Development, 38, pp Astington, J. W. & Jenkins, J. (1999). A Longitudinal Study of the Relation Between Language and Theory-of-Mind Development in Developmental Psychology, Vol. 35, No.5, Astington, J. W. & Olson, D. (1990). Metacognitive and Metalinguistic Language: Learning to Talk about Thought in Applied Psychology: An International Review, Vol.39, No.1, o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 722

4 Astington, J. W. & Pelletier, J. (1996). The Language of Mind. Its Role in Teaching and Learning in Olson, D. & Torrance, N. (eds.) The Handbook of Education and Human Development. New Models of Learning, Teaching and Schooling. Blackwell. Astington, J. W. and Gopnik, A. (1988). Knowing you ve changed your mind: Children s understanding of representational change in Astington, J., Harris, P. & Olson, D. (eds.). Developing Theories of Mind, Cambridge: Cambridge University Press. Astington, J. W. & Pelletier, J. (1997). The language of mind: Its role in teaching and learning. In D. R. Olson and N. Torrance (Eds.), Handbook of education and human development (pp ). London: Blackwell. Astington, J. W. and Pelletier, J. (1997). Young children s theory of mind and its relation to their success in school. In. Gopnik, A. (Chair), Theory of mind ten years after. Symposium conducted at the biennial meetings of the Society for Research in Child Development, Washington, DC. Avis, J., & Harris, P. L. (1991). Belief-desire reasoning among Baka children: Evidence for a universal conception of mind in Child Development, 62, Barlow et al (1990). Images and Understating: Thoughts about images: Ideas about Understanding, Cambridge: Cambridge University Press. Baron - Cohen, S. (1999). Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind. Cambridge, London: MIT Press. Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1989). Young children's attribution of action to beliefs and desires in Child Development, 60, Bartsch, K., & Wellman, H. M. (1995). Children talk about the mind. New York: Oxford University Press. Bretherton I. & Beeghly, M. (1982) Talking About Internal States: The Acquisition of an Explicit Theory of Mind in Developmental Psychology 1982, Vol.18, 6, Brown, A. I. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition. In R. Glaser (Ed.), Advances in Instructional Psychology. New York: Halstead Press. Brown, S., Race P. & Smith B.(1996). 500 Tips on Assessment, Kogan Page, London. Call J. & Tomasello, M (1999). A Nonverbal theory of mind test. The Performance of children and apes. Child Development, 70, Calfee, R. (1981). Applying cognitive psychology to educational practice: The mind of the reading teacher. Annals of Dyslexia. Vol. 34, 1 January, Carr, M., Alexander, J., Folds-Bennett, J. (1994). Metacognition and mathematics strategy use in Applied cognitive psychology 8:66, , Wiley. Carruthers, P. & Smith, P. (1998). Theories of Theory of Mind. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Cavanaugh, J. C., & Perlmutter, M. (1982). Metamemory: A critical examination in Child Development, 53, Chandler, M. J. (1988). Doubt and developing theories of mind in J. W. Astington, P. L. Harris, & D. R. Olson (Eds.), Developing theories of mind (pp ). Cambridge, England: Cambridge University Press. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 723

5 Charman, T., & Shmueli-Goetz, Y. (1998). The relationship between theory of mind, language, and narrative discourse: An experimental study in Current Psychology of Cognition, 17, Cutting. A., & Dunn, J. (1999). Theory of mind, emotion understanding, language and family background: Individual differences and inter-relations in Child Development, 70, Davis, H. & Pratt, C. (1995). The Development of Children s Theory of Mind: The Working Memory Explanation in Australian Journal of Psychology, 47, 1, de Villiers, J.G. (1995). Steps in the mastery of sentence complements. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Indianapolis, IN. de Villiers, J. G., & Pyers, J. E. (2002). Complements to cognition: A longitudinal study of the relationship between complex syntax and false-belief-understanding in Cognitive Development, 17, Demetriou, D. (2006). Interrelationships in Children s Cognitive Development: Theory of Mind, Executive Functioning, Verbal Ability, Representational Processes and Source Memory. Paper presented at the Earli Conference, SIG Metacognition, Cambridge. Estes, D., Wellman, H. & Wolley, J. (1989). Children s Understanding of Mental Phenomena in Advances in Child Development and Behavior, 22, Estes, W. K. (1994).Classification and cognition. Oxford: Oxford University Press. Feldman, C. F. (1988). Early forms of thought about thoughts: Some simple linguistic expressions of mental state in Astington, J. Harris, P. & Olson, D. (eds.) Developing Theories of Mind, Cambridge University Press. Flavell, J. H. (1988). The development of children s knowledge about the mind: From cognitive connections to mental representations. In J. W. Astington, P. L. Harris, & D. R. Olson (eds.). Developing Theories of Mind, Cambridge: Cambridge University Press.. (1993). Young Children s Understanding of Thinking and Consciousness in Current Directions in Psychological Science, 2, No.2.. (1997). Recent convergences between metacognitive and theory-of-mind research in children. Paper presented at the symposium entitled Constructing Metacognitive Knowledge at the biennial meetings of the Society for Research in Child Development, Washington, DC. April 6, (1999). Cognitive Development: Children s Knowledge about the Mind in Annual Review of Psychology, p.21.. (1999). Cognitive Development: Children s Knowledge about the Mind in Annual Review of Psychology, p.21.. (2000). Development of children s knowledge about the mental world in International Journal of Behavioral Development, 24, Flavell, J. H., Flavell, E. R., Green, F. L., & Moses, L. J. (1990). Young children's understanding of fact beliefs versus value beliefs in Child Development, 61, Flavell, J. H., Green, F. L. & Flavell, E. (1993). Children s Understanding of the Stream of Consciousness in Child Development, 64, Flavell, J. Green, F. & Flavell, E. (1995). Young Children s knowledge about Thinking. Monographs of the Society for Research in Child Development Serial No.243, Vol.60, No o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 724

6 Flavell, J. Green, F. & Flavell, E. (2000). Development of children's awareness of their own thoughts in Journal of Cognition and Development 2000, 1, No. 1, Forguson, L., & Gopni Κ, A. (1988). The ontogeny of common sense. In J. W. Astington, P. L. Harris, & D. R. Olson (eds.). Developing theories of mind (pp ). New York: Cambridge University Press. Forrest, D.L. et al (1985). Metacognition, Cognition and Human Performance, Orlando, Florida :Academic Press Inc. Freeman, N.H. Lewis, C.N. & Doherty, M. ( 1991). Preschoolers grasp of a desire for knowledge in false belief prediction: Practical Intelligence and verbal report. British Journal of Developmental Psychology, 9, Frye, D. and Moore, C. (eds.) (1991). Children s Theories of mind. Mental States and Social Understanding. Hillsdale. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Gale, E., de Villiers, P., de Villiers, J., & Pyers, J. (1996). Language and theory of mind in oral deaf children. In A. Stringfellow, D. Cahana-Amitay, E. Hughes, & A. Gavelek, J. R. & Raphael, T. E. (1985). Metacognition, Instruction and the role of Questioning Activities.In D. L. Forrest, G. E. MacKinnon, & T. G. Waller (eds.). Metacognition, cognition, and human performance (pp ). New York: Academic Press. Gopnik, A. & Astington, J. (1988). Children s Understanding of Representational Change and its Relation to the Understanding of False Belief and the Appearance Reality Distinction in Child Development, 59, Gopnik, A. & Slaughter, V. (1991). Young Children s Understanding of Changes in their Mental States in Child Development, 62, Gopnik, A. & Wellman, H. (1992). Why the Child s Theory of Mind Really Is a Theory in Mind & Language, 7, No. 1 & 2, Gordon, J. (1996). Tracks for learning: Metacognition and learning technologies in Australian Journal of Educational Technology, 12 (1), Retrieved 9/10/2001 from The World Wide Web: Hacker, D.J. (1997). Evaluation of the Young Memphis Scholars Programme. The University of Tennessee. Memphis. Hale, C.M. and H. Tager-Flusberg (2003). The influence of language on theory of mind: A training study, Developmental Science, 6, Harris, P.L. (1992). From simulation to folk psychology: The case for development. Mind and Language, 7, (1993) Young children's understanding of pretense. University of Chicago Press.. (1995). The rise of introspection. Society for Research in Child Development Monographs, 60, Serial No. 243, (2000). The Work of the Imagination. Oxford: Blackwell. Hogrefe, J., Wimmer, H., & Perner, J. (1986). Ignorance versus false belief: A developmental lag in attribution of epistemic states in Child Development, 57, Howe, N. (1991). Sibling internal state language, perspective-taking and affective behavior in Child Development, 62, o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 725

7 Hughes, C., & Dunn, J. (1997). Pretend you didn t know: Young children s talk about mental states in the context of pretend play in Cognitive Development, 12, Hurlburt, R. (1990). Sampling normal and schizophrenic inner experience. New York: Plenum Press. Johnson, C. N. (1982). Acquisition of mental verbs and the concept of mind. In S. Kuczaj (ed.). Language development: Vol. 1. Syntax and semantics (pp ). Johnson, C. N. & Maratsos, M. P. (1977). Early Comprehension of Mental Verbs: Think and Know in Child Development, 48, Johnson, C. N. & Wellman, H. (1980). Children s Developing Understanding of Mental Verbs: Remember, know and Guess in Child Development, 51, Johnson, C. N. & Wellman, H. M. (1982). Children s developing conceptions of the mind and brain in Child Development, 53, Johnson, C. N. (1988). Theory of mind and the structure of conscious experience in Astington, J., Harris, P. & Olson, D. (eds.). Developing Theories of Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Kreutzer, M. A., Leonard, C., & Flavell, J. H. (1975). An interview study of children's knowledge about memory. Monographs of the Society for Research in Child Development, 40 (1, Serial No. 159). Lewis Ch. & Mitchell, P. (1994). Children s Early Understanding of Mind. Origins and Development. East Sussex, U.K.: Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Lewis, M., & Saarni, C. (1985). Culture and emotions. In M. Lewis & C. Saarni (Eds.), The Socialization of Emotions (pp. 1-17). New York: Plenum. Lockl, K. & Schneider, W. (2007). Knowledge About the Mind: Links Between Theory of Mind and Later Metamemory in Child Development, 78, 1, Logic: Weinert & Schneider (1999): Longitudinal Study on the Genesis of Individual Competencies. Louca - Papaleontiou, E. (2003). Young Children s Theory of Mind. Metacognitive Language and Metacognitive Thinking. PhD thesis, University of Wales, Cardiff. Louca - Papaleontiou, E. & Thoma, N. (2006). Theory of Mind and Correlates. Paper presented at the Earli Conference, SIG Metacognition, Cambridge. Lyons, E. W. (1986). The Disappearance of Introspection. The Massachusettes Institute of Technology: MIT Press. Mackinnon, G. E. & Waller T. G. (eds.) Metacognition, Cognition and Human Performance, Vol.1, Theoretical Perspectives, Orlando, Florida: Academic Press. Macnamara, J., Baker, E. & Olson, C. L. (1976). Four-Year-Olds Understanding of Pretend, Forget and Know: Evidence for Propositional Operations in Child Development, 47, Markman, E.M. (1992). Constraints on word learning: Speculations about their nature, origins, and domain specificity in M.R. Gunnar & M. P. Maratsos (ed.) Modularity and constraints in language and cognition. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Mayes, L. & Cohen, D. (1996). Children s Developing Theory of Mind in Journal of the American Psychoanalytic Association, 44, 1, Meadows S. (1994). The Child as Thinker. The Development and Acquisition of Cognition in Childhood. London and New York: Routledge. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 726

8 Metacognition Science Project. School Improvement in Maryland.Best practices for school improvement: what they have learned about good instruction, benchmarking successful schools, what strategies support success, ensuring success for all students, and good staff development.. Retrieved 25/6/2000 from the World. Miller, A. (1984). Imagery in Scientific Thought. Boston: Birkhauser. Mitchell, P. & Lewis Ch. (1994). Critical Issues in Children s Early Understanding of Mind in Lewis Ch. & Mitchell, P.(eds.) Children s Early Understanding of Mind. Origins and Development. East Sussex, U.K. : Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Miscione, J. L., Marvin, R. S., O Brien, R. G. & Greenberg, M. (1978). A Developmental Study of Preschool Children s Understanding of the Words Know and Guess in Child Development.49, Moore, C., Bryant, D. & Furrow, D. (1989). Mental Terms and the Development of the Certainty in Child Development, 60, Moore, C., Pure, K., & Furrow, D. (1990). Children's understanding of the modal expression of speaker certainty and uncertainty and its relation to the development of a representational theory of mind in Child Development, 61, M.N.S MSN Encarta: Online Encyclopedia, Dictionary, Atlas, and Homework. Olson, D. R. (1988). On the origins of beliefs and other intentional states in children. In J. W. Astington, P. L. Harris, & D. R. Olson (eds.) Developing theories of mind (pp ). Cambridge: Cambridge University Press. Olson, D. & Astington, J. W. (1986). Children s Acquisition of Metalinguistic and Metacognitive Verbs in Demopoulos, W. & Marras, A. (eds.) Language learning and concept acquisition, Norwood, N J: Ablex. Olson, D., Astington, J. & Harris, P. (1998, 1990). Introduction in Astington, J., Harris, P. & Olson, D. (eds.) Developing Theories of Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Olson, D. & Torrance, N. (1987). Language, Literacy and Mental States in Discourse Processes, April-June, 10, No.2. Perner, J. (1988). Developing semantics for theories of mind: From propositional attitudes to mental representation in Astington, J., Harris, P. & Olson, D. (eds.) Developing Theories of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.. (1991). Understanding the representational mind. Cambridge, MA: Bradford Books/MIT-Press. Perner, J., Leekam,, S. R., & Wimmer, H. (1987). Three-years olds difficulty with false beliefs. The case for a conceptual deficit in British journal of Developmental Psychology, 5, Peterson C, & Siegal M. (1995). Deafness, conversation and theory of mind in Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36: Piaget (1929). The child s conception of the world. London: Routledge & Kegan Paul. Piaget, J. (1976/1978). Behaviour and Evolution. New York: Pantheon Books. Plaut D.C. & Karmiloff-Smith A. (1993). Representational development and theoryof-mind computations. Behavioral and Brain Sciences, 16, Premack, D. G. & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? in Behavioral and Brain Sciences, 1, o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 727

9 Repacholi, B., & Slaughter, V. (eds.) (2003). Individual differences in theory of mind: Implications for typical and atypical development. Hove, UK: Psychology Press. Richard s Text The Actual Freedom Trust Schneider, W. & Lockl, K. (2005). Knowledge about the mind: Predicting metamemory from earlier theory-of-mind. Paper presented at the 11th Biennial Conference EARLI, Nicosia, Cyprus. Schneider, W., & Sodian, B. (1988). Metamemory-memory behavior relationships in young children: Evidence from a memory-for-location task. Journal of Experimental Child Psychology, 45, Schoenfeld, A. (1987). Cognitive Science and Mathematics Education. Hillsdale, NJ: Erlbaum Assoc. Segal, G. (1998). Representing representations. In: Carruthers P, Boucher J., (eds). Language and Thought. Cambridge University press; Cambridge. Shatz, M. (1994). Theory of mind and the development of social-linguistic intelligence in early childhood. In C., Lewis, & P., Mitchell (Eds.), Children's early understanding of mind: origins and development, (pp ), Hillsdale, NJ: LEA. Shatz, M., Wellman, H. & Silber, S. (1983). The acquisition of mental verbs: A systematic investigation of the first reference to mental state, in Cognition, 14, Shatz, M. & Yaniv, I. (1988). Children s understanding of perceptibility (pp ) in Astington, J., Harris, P. and Olson, D. (eds.) Developing Theories of Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Shultz, T. R. (1980). Development of the concept of intention. In Minnesota Symposia on Child Psychology, Vol. 13: Development of Cognition, Affect, and Social Relations, ed. WA Collins, Hillsdale, NJ: Erlbaum. Shultz, T., & Wells, D. (1985). Judging the intentionality of action outcomes. In Developmental Psychology, 21, Slade, L., & Ruffman, T. (2005). How language does (and does not) relate to theory of mind: A longitudinal study of syntax, semantics, working memory and false belief in British Journal of Developmental Psychology, 23, Smith, P. (1996). Language and the evolution of mind-reading. In Carruthers, P. & Smith, P. (1996, 1998). Theories of Theory of Mind. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Sodian, B. (2005). Theory of mind the case for conceptual development. In. W. Schneider, R. Schumann-Hengsteler, & B. Sodian (eds.). Young children s cognitive development: Interrelationships among executive functioning, working memory, verbal ability, and theory of mind (pp ). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Watson, A. C., Nixon, C. L., Wilson, A., & Capage, L. (1999). Social interaction skills and theory of mind in young children in Developmental Psychology, 35, Watson, A.C., Painter, K. M., & Bornstein M. H. (2001). Longitudinal relations between 2-year-olds' language and 4-year-olds' theory of mind in Journal of Cognition and Development, 2, Weinert, F. E. & Schneider, W. (1999). Individual development from 3 to 12: Findings from the Munich longitudinal study. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 728

10 Wellman, H. M. (1990, 1992). The Child s Theory of Mind. Cambridge: The MIT Press. Wellman, H. M., & Bartsch, K. (1988). Young children s reasoning about beliefs in Cognition, 30, Wellman, H. & Estes, D. (1986). Early Understanding of Mental Entities: A Reexamination of Childhood Realism in Child Development, 57, No. 4, Wellman, H. & Estes, D. (1987). Children s Early Use of Mental Verbs and What They Mean in Discourse Processes, 10, 2, April-June. Wellman, H. M. & Woolley, J. D. (1990). From simple desires to ordinary beliefs: The early development of everyday psychology in Cognition, 35, Wellman, H., & Woolley, J. (1993) Origins and truth:young children s understanding of imaginary mental representation in Child Development, 64, Wikepedia (2008):On-line free encyclopedia (http:en.wikepedia.org/wiki/) Wimmer, H. & Perner, J. (1983). Beliefs About Beliefs: Representation and Constraining Function of Wrong Beliefs in Young Children's Understanding of Deception, Cognition 13, White, R. & Mitchell, I. (1994). Metacognition and the Quality of Learning in Jenkins E. Studies in Science Education, 23, 21-37, Leeds: Studies in Education Ltd. Wimmer, H. & Perner, J. (1988). Children s Understanding of informational access as source of knowledge in Child Development, 59, 2, Wimmer, H., & Hartl, M. (1991). Against the Cartesian view on mind: Young children's difficulty with own false belief in British Journal of Developmental Psychology, 9, Wimmer, H., Hogrefe, J. & Sodian, B. (1990), A second stage in children s conception of mental life: Understanding informational accesses of origins of knowledge and belief in Astington, J., Harris, P. & Olson, D. (eds.), Developing Theories of Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Wood, D., Bruner, J.., & Ross, G.(1976). The role of tutoring in problem solving in Journal of Child Psychology and Psychiatry 17, Wood, D. & Wood, H. (1996). Vygotsky, Tutoring and Learning. Oxford Review of Education, 22, 1, Woolley, J. D. (1995). The fictional mind: Young children's understanding of imagination, pretense and dreams in Developmental Review, 15, Woolley, J. D. & Wellman, H. M. (1992). Children's conceptions of dreams in Cognitive Development 7, 3, Woolley, J. & Wellman, H. (1993). Origin and Truth: Young Children s Understanding of Imaginary Mental Representations in Child Development, 64, Woodward, A.L. (1998). Infants selectively encode the goal object of an actor s reach in Cognition, 69, Yuill, N. (1984). Young children's coordination of motive and outcome in judgments of satisfaction and morality in British Journal of Developmental Psychology, 2, Zelazo, P.D., & Jacques, S. (1997). Children's rule use: Representation, reflection and cognitive control. In R. Vasta (ed.) Annals of Child Development, Vol. 12 (pp ). London: Jessica Kingsley Press. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 729

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Σχολική επίδοση, κοινωνικοί λόγοι, βαθμός δυσκολίας αναγνώσματος και είδος αναγνώσματος: Διαστάσεις του αναγνωστικού κινήτρου των μαθητών δημοτικού σχολείου Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

18ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 21-24 Μαϊου 2013 18th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C.

18ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 21-24 Μαϊου 2013 18th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. 18ο Διεθνές Συνέδριο ΕΨΨΕΠ 21-24 Μαϊου 2013 18th INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. 21st-24th May 2013, Athens Hilton Hotel, GREECE A.P.P.A.C.: 18 AEGIALIAS STR., 15125 MAROUSSI, GREECE TEL: +30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χάρης Ψάλτης Στέλιος Γεωργίου Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου ii Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σ Ι Μ Ο Σ Π Α Π Α Δ ΟΠ Ο Υ Λ Ο Σ Λ έ κ τ ο ρ α ς Θ ε α τ ρ ο λ ο γ ί α ς Νέα Χηλή,

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory

Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory Η υποστήριξη της µαθητοκεντρικής από απόσταση εκπαίδευσης µε τη χρήση ενός εργαλείου αναγνώρισης τύπων µάθησης Supporting Learner-Centered Distance Education with the use of a learning styles inventory

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Μιχάλης Βάμβουκας 1, Ιωάννης Σπαντιδάκης 2 και Αγγελική Μουζάκη 3 1 2 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών µιας δοκιµασίας ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών της Β, Γ,, και Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου

ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών µιας δοκιµασίας ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών της Β, Γ,, και Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου ιερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών µιας δοκιµασίας ορθογραφικής δεξιότητας µαθητών της Β, Γ,, και Ε τάξης του δηµοτικού σχολείου Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοητικά μοντέλα μικρών παιδιών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προσωπική συμβολή τους

Τα νοητικά μοντέλα μικρών παιδιών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προσωπική συμβολή τους Τα νοητικά μοντέλα μικρών παιδιών για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προσωπική συμβολή τους Ιφιγένεια Ηλιοπούλου Νηπιαγωγός, Εκπαιδεύτρια, MPhil, PhD - Εκπαιδευτικός του ΥΠΕΠΘ ifiliop7@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα του παιδιού στη γνώση και η επίδραση των MME

Το δικαίωμα του παιδιού στη γνώση και η επίδραση των MME Στο Μ. Λουμάκου & Λ. Μπεζέ (Επιμ.) Το Παιδί και τα Δικαιώματά του, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2006, 47-58. Το δικαίωμα του παιδιού στη γνώση και η επίδραση των MME Μπετίνα Ντάβου Η Σύμβαση για τα ικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία Ευαγόρου Άριστος Πανεπιστήμιο Κύπρου Λουκά Λουκάς Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο

ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο Αναστασιάδης Παναγιώτης panas@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.E, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη Η Κοινωνία της Γνώσης δημιουργεί νέα οικονομικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Α. Βιογραφικό Σηµείωµα 5 Α.1. Προσωπικές πληροφορίες. 6 Α.2. Σπουδές και ακαδηµαϊκοί τίτλοι... 6 Α.3. Επαγγελµατική εµπειρία....

Διαβάστε περισσότερα

Κουρκούτας, Η. ( ) Πολυσυστηµική προσέγγιση του παιδιού Τύποι εσµού και Προβληµατικές Συµπεριφορές: Μία προσέγγιση από την θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για το κυκλοφορικό σύστημα δωδεκάχρονων μαθητών μέσω δύο διαφορετικών παρεμβάσεων Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους 1 Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2005). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους. Ψυχολογία, 12, (4). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο

3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο 3Εκπαίδευση 3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο Adamsky, C. (1981) Changes in pronominal usage in a classroom situation, Psychology of Women Quarterly, 5, 773-779. Altbach, Ph. G. (1977) Comparative Perspectives

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικό βιβλίο και πρώιμος γραμματισμός. Ο ρόλος των γονέων

Παιδικό βιβλίο και πρώιμος γραμματισμός. Ο ρόλος των γονέων Τριανταφυλλιά ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Παιδικό βιβλίο και πρώιμος γραμματισμός. Ο ρόλος των γονέων Το παιδικό βιβλίο προσχολικής ηλικίας Κ ΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20 ου ΑΙΩΝΑ ΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ βιβλίο ή απλά παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικό περιοδικό

ηλεκτρονικό περιοδικό ηλεκτρονικό περιοδικό Τόμος Α, τεύχος 6 ς ε ρ τ υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τα υ θ ι ο π α σ δ φ γ η ξ κ λ ζ χ ψ ω β ν μ ς ε ρ τ υ E ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH I Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α Οκτώβριος, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) Δεκέμβριος 2012. Τεύχος 5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) Δεκέμβριος 2012. Τεύχος 5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 5 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (ΣΚΕΨΥ) Δεκέμβριος 2012 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1 Τεύχος 5 Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. 1. Η φύση και ορισμοί των συνεπειών των εξετάσεων γλωσσομάθειας

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. 1. Η φύση και ορισμοί των συνεπειών των εξετάσεων γλωσσομάθειας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ντίνα Τσαγγαρή Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Το παρόν άρθρο ασχολείται με τις επιπτώσεις της αξιολόγησης της γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School.

The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School. The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School. Despina Imvrioti Science, Technology and Environment Laboratory, Pedagogical Department

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Επίδραση των παρεμβατικών προγραμμάτων στις κοινωνικές δεξιότητες νηπίων: Θεωρητικό πλαίσιο και βιβλιογραφική ανασκόπηση Impact of intervention programmes on kindergarten children s social skills: Theoretical

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Περιλήψεις. Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013

11 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Περιλήψεις. Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013 2 11 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας Περιλήψεις Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013 3 4 11 th International Conference on Greek Linguistics Abstracts Rhodes, 26-29 September 2013 5 6 Περιεχόμενα Προσκεκλημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Educator s Emotional Intelligence in Second Chance Schools for Adults

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Educator s Emotional Intelligence in Second Chance Schools for Adults Η Συναισθηματική Νοημοσύνη των εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Educator s Emotional Intelligence in Second Chance Schools for Adults Δήμητρα Β. Κατσαρού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα