ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη"

Transcript

1 Κωνσταντινοσπόλεως Χολαργός Τηλ Α.Π. 7331/ Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου που παραβιάζει Ανθρώπινα και υνταγματικά Δικαιώματα παιδιών του Αυτιςτικού Υάςματοσ» Προσ: 1) ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ κυρία Α. Διαμαντοπούλου 2) ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ Σομέα Ειδικήσ Αγωγήσ κυρία Φριςτοφιλοπούλου 3) ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ κύριο Πανάρετο Κοινοποίηςη: 1) Ειδικό Γραμματέα ΤΠΕΠΘ κύριο Μ. Κοντογιάννη 2) Δ/ντή Ειδικήσ Αγωγήσ ΤΠΕΠΘ κύριο Γ. Αλεβίζο 3) Ειδική ςυνεργάτη ΤΠΕΠΘ κυρία Φ. ωτηριάδου Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη Κυρία Υπουργέ, Αξιότιμεσ κυρίεσ και κύριοι, Όπωσ γνωρύζετε, από ϋχει εκδοθεύ η γνωςτό υπ αριθμ /Γ6 παρϊνομη εγκύκλιοσ ΥΠΕΠΘ την οπούα υπογρϊφει ο τότε υφυπουργόσ κ. Λυκουρϋντζοσ - και η οπούα παραβιϊζει τον νόμο (3699/08) που υποτύθεται πωσ «ερμηνεύει». Κυρύωσ όμωσ, παραβιϊζει το Σύνταγμα και τισ αρχϋσ του Δημοκρατικού πολιτεύματοσ, καταπατώντασ Ανθρώπινα και Συνταγματικϊ Δικαιώματα των παιδιών του Αυτιςτικού Φϊςματοσ (εφεξόσ Α.Φ.). Ο πολύ πρόςφατοσ νόμοσ 3699/08 που αναγνώριςε Εκπαιδευτικϊ Δικαιώματα των παιδιών του Α.Φ. ωσ αναγκαύα προώπόθεςη των κοινοτικών

2 απαιτόςεων για το ςεβαςμό των Δικαιωμϊτων παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και την ςυνακόλουθη προςϋλκυςη κοινοτικών κονδυλύων, ϊρχιςε να αποδομεύται και να καταργεύται ϋνα μόλισ χρόνο μετϊ την ψόφιςό του, μαζύ με τα Δικαιώματα που θϋςπιςε για τα παιδιϊ του Α.Φ. Οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ ςημεύα τησ εγκυκλύου: 1. Ενώ η αύτηςη για την χορόγηςη Παρϊλληλησ Στόριξησ (εφεξόσ Π.Σ.) ςύμφωνα με το νόμο γύνεται από την περύοδο των εγγραφών (Ιούνιοσ), η εγκύκλιοσ την μεταθϋτει πολύ αργότερα, ςτισ 25 Αυγούςτου, ώςτε να μην προλαβαύνει να εγκρύνεται και ωσ εκ τούτου να απορρύπτεται ςτην πρϊξη. Έχει αποδειχθεύ πολλϊκισ ότι ακόμη και εκεύνεσ οι αιτόςεισ που υποβϊλλονται τον Ιούνιο, δεν προλαβαύνουν καν να εξεταςτούν. Υπενθυμύζουμε ότι η διϊταξη αυτό υπόρχε ςτο νομοςχϋδιο και απορρύφθηκε από τη Βουλό ωσ αντιπαιδαγωγικό. -Ζητϊμε: Να ιςχύουν τα του νόμου (κατϊθεςη την περύοδο εγγραφόσ). -Αντιπρόταςη περαιτϋρω βελτύωςησ: Η αύτηςη να μπορεύ να υποβϊλλεται την περύοδο καθοριςμού των οργανικών κενών, δηλαδό από τον Μϊρτιο του προηγούμενου ςχολικού ϋτουσ. 2. Ορύζει ότι «εκπρόθεςμεσ αιτήςεισ δεν γίνονται δεκτέσ», πρϊγμα που αποκλεύει τα παιδιϊ που παύρνουν διϊγνωςη ό γνωμϊτευςη μετϊ τισ 20 Οκτωβρύου. Αυτό ςημαύνει πρακτικϊ ότι το Συνταγματικό Δικαύωμα ςτην Εκπαύδευςη ϋχει προθεςμύα; Τα Ανθρώπινα και Συνταγματικϊ Δικαιώματα ϋχουν προθεςμύα και όποιοσ πρόλαβε ϋχει καλώσ, αλλιώσ τα ϋχαςε; Τα Ανθρώπινα και Συνταγματικϊ Δικαιώματα δεν υπόκεινται ςε προθεςμύεσ και ημερομηνύεσ λόξησ και η αύτηςη Π.Σ. πρϋπει να μπορεύ να υποβληθεύ ανϊ πϊςα ςτιγμό. Η διϊταξη αυτό, πρϋπει να καταργηθεύ μαζύ με την εγκύκλιο. -Ζητϊμε: Να διευκρινιςτεύ ότι η προθεςμύα 20 Οκτωβρύου, ϋχει χαρακτόρα προτροπόσ προσ γονεύσ και αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του ΥΠΕΠΘ, για ϋγκαιρη παρϋμβαςη -Αντιπρόταςη: Το αντύςτοιχο (τελευταύο) εδϊφιο του ϊρθρου 6 παρ 1β, πρϋπει να καταργηθεύ εντελώσ. 3. Ορύζει ότι «η Π.Σ. παρϋχεται μόνο από εκπαιδευτικούσ του ΥΠΕΠΘ», πρϊγμα που I. καταργεύ την παρϊγραφο του νόμου περύ τησ ιδιωτικόσ Π.Σ, αλλϊ και II. αποκλεύει από την Π.Σ τουσ επιςτόμονεσ που ϋχουν την επιςτημονικό γνώςη να την παρϋχουν, αφού το ΥΠΕΠΘ δεν διαθϋτει τϋτοιουσ. Κατ αυτό τον τρόπο η Π.Σ περιορύζεται δραματικϊ, και καταδικϊζεται ςε αποτυχύα.

3 -Ζητϊμε: Να καταργηθεύ η παρϊγραφοσ αυτό, μαζύ με την εγκύκλιο και να ιςχύουν τα του νόμου. Η Π.Σ παρϋχεται από τουσ Ειδικούσ Παιδαγωγούσ και ϊλλουσ επιςτόμονεσ που ϋχουν τισ ςπουδϋσ και τα κατϊλληλα προςόντα. Ο οριςμόσ τουσ να γύνεται ιεραρχημϋνα, και η ςειρϊ προτεραιότητασ να τηρεύται ςύμφωνα με την επαγγελματικό επϊρκεια και καταλληλότητα (Ειδικού Παιδαγωγού, Ψυχολόγοι κλπ). Η ςειρϊ με την οπούα αναφϋρονται ςτο νόμο εύναι κατϊλληλα ενδεικτικό. 4. Ορύζει ότι η ϋγκριςη τησ Π.Σ. ιςχύει μόνο για ϋνα ςχολικό ϋτοσ, ενώ ο νόμοσ αναφϋρει ότι η Π.Σ. ιςχύει μϋχρι να γνωματεύςει αλλιώσ το ΚΕΔΔΥ, με τη ςύμφωνη πϊντα γνώμη των γονϋων. - Ζητϊμε: Να ιςχύςουν τα του νόμου -Αντιπρόταςη: Η Π.Σ ανανεώνεται κϊθε χρόνο αυτόματα, για όλη την εκπαιδευτικό βαθμύδα ςτην οπούα βρύςκεται το παιδύ (πχ για όλο το Δημοτικό) εκτόσ εϊν οι γονεύσ και ειδικού του παιδιού ζητόςουν ςταδιακό μεύωςό τησ ωσ εξελικτικό ςτϊδιο τησ παρϋμβαςησ, ςτη διαδικαςύα αυτονόμηςησ του παιδιού. 5. Ορύζει ότι η αυτόματη ανανϋωςη τησ Π.Σ., ιςχύει μόνο για το ϋτοσ , θϋτοντασ δηλαδό ημερομηνύα λόξησ ςτον ύδιο το νόμο που υποτύθεται πωσ «ερμηνεύει». Δεδομϋνου δε ότι όπωσ εύχε κατατεθεύ και ςτη Βουλό, τα ΚΕΔΔΥ αδυνατούν να ανταποκριθούν ϋγκαιρα ακόμα και ςτισ νϋεσ αιτόςεισ που υποβϊλλονται για πρώτη φορϊ, οι δύο τελευταύεσ διατϊξεισ, αποςκοπούν απροκϊλυπτα πλϋον, ςτην απόρριψη τησ Π.Σ με πρόςχημα την αδυναμύα ανταπόκριςησ των ΚΕΔΔΥ. Θυμύζουμε ότι ο Αυτιςμόσ δεν θεραπεύεται, ότι η απόφαςη των υπουργών Παιδεύασ τησ ΕΕ ορύζει ότι οι ύδιοι οι γονεύσ πρϋπει να αποφαςύζουν το εκπαιδευτικό ςχόμα του παιδιού τουσ και ωσ εκ τούτου δεν νομιμοποιεύται κανεύσ να υποβϊλλει κϊθε χρόνο τουσ γονεύσ ςτο Γολγοθϊ των ύδιων δικαιολογητικών και την ύδια χωρύσ νόημα ταλαιπωρύα. Ο μόνοσ λόγοσ για κϊτι τϋτοιο που αναδεικνύεται ωσ προφανόσ εύναι η κατϊργηςη ςτην πρϊξη του θεςμού τησ Π.Σ. 1 - Ζητϊμε: Να ιςχύουν τα του νόμου και αντιπροτεύνουμε τα τησ προηγούμενησ παραγρϊφου. 1 Θα πρϋπει να αναφϋρουμε ς αυτό το ςημεύο ότι ϋχουμε καταγγελύεσ ςτον Ε.λ.ς.ς.Α από γονεύσ που, ενώ ωσ πϋρυςι εύχαν παρϊλληλη ςτόριξη για το παιδύ τουσ, το ΚΕΔΔΥ προτεύνει για την επόμενη ςχολικό χρονιϊ φούτηςη ςε ειδικό ςχολεύο, χωρίσ καν να έχει γίνει επανεξέταςη του παιδιού.

4 6. Θεςμοθετεύ ακριβώσ εκεύνεσ τισ διακρίςεισ των οπούων την κατϊργηςη υποτύθεται ότι ϋχει ωσ ςτόχο. Ενώ για τα παιδιϊ που δεν αυτοεξυπηρετούνται, αναγνωρύζει (και ςωςτϊ) το δικαύωμα να ζητούν ςτόριξη και μετϊ τισ 20 Οκτωβρύου, καθώσ και να βαςύζουν το αύτημϊ τουσ ςτη γνωμϊτευςη Ιατροπαιδαγωγικών κϋντρων, για τα παιδιϊ του Α.Φ αυτϊ τα δυο Δικαιώματα δεν αναγνωρύζονται. Καταςτρατηγεύ ϋτςι την βαςικότερη αρχό των ςχετικών κοινοτικών κατευθύνςεων και οδηγιών. -Ζητϊμε: Να καταργηθεύ η αντιςυνταγματικό αυτό διϊκριςη που αντύκειται ςτισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ. Όπωσ επιςημαύνουμε και ςτην παρ. 2 του παρόντοσ, κατϊργηςη τησ προθεςμύασ 20 Οκτωβρύου, και η αύτηςη να μπορεύ να βαςιςτεύ ςτη γνωμϊτευςη Δημόςιου Ιατροπαιδαγωγικού κϋντρου, αιτόματα που αποτελούν και αντιπρόταςη περαιτϋρω βελτύωςησ. 7. Αςκεύ ϋμμεςεσ αλλϊ ςαφεύσ πιϋςεισ, προτρϋποντασ ςτην ουςύα τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ να περικόπτουν την Π.Σ., αφού απαιτεύ να αιτιολογούν το γιατύ το παιδύ πρϋπει να ςυνοδεύεται από εκπαιδευτικό Π.Σ. ςτο Τμόμα Ένταξησ (εφεξόσ Τ.Ε.), δικαύωμα που κατοχυρώνεται από το νόμο. Αποτελεύ μύα ϋμμεςη προειδοπούηςη και απειλό προσ τουσ υπαλλόλουσ του ΥΠΕΠΘ, κϊνοντασ ςαφϋσ ότι θα ϋχουν την εύνοια τησ πολιτικόσ ηγεςύασ αν περικόπτουν τα Δικαιώματα των παιδιών με αυτιςμό, ενώ θα αντιμετωπύςουν τη δυςμϋνεια αν τα ςεβαςτούν και τα αναγνωρύςουν. Η παρουςύα του ςυνοδού Π.Σ, ςτηρύζεται ςτην ύδια ακριβώσ ανϊγκη που καθορύζει την παρουςύα του ςτην κανονικό τϊξη. -Ζητϊμε: Να καταργηθεύ η παρϊγραφοσ αυτό μαζύ με την εγκύκλιο, και να ιςχύουν τα του νόμου. Όλη η εγκύκλιοσ, αποτελεύ μύα πρϊξη κατϊργηςησ των δικαιωμϊτων που αναγνώριςε ο νόμοσ ςτα παιδιϊ με αυτιςμό και μύα προςπϊθεια αποκλειςμού τουσ. Πριν από ενϊμιςι χρόνο γονεύσ και ειδικού με ενυπόγραφο ψόφιςμα επεςόμαναν ότι οι ακολουθούμενεσ πρακτικϋσ, αποτελούν «επιςτημονική μέθοδο εξόντωςησ και όχι βοήθειασ των παιδιών», ότι τα παιδιϊ του Α.Φ. «αντιμετωπύζονται ωσ αντικεύμενα εκμετϊλλευςησ και εκβιαςμού, και τα φαινόμενα καταπϊτηςησ των Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων τουσ, δεν πρόκειται να ςταματόςουν, όταν η Πολιτεύα δύνει πρώτη το μόνυμα τησ αποδοχόσ και υπόθαλψόσ τουσ». Εύναι προφανϋσ ότι, δυςτυχώσ, τα ςυμπερϊςματα αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν και ςόμερα και τα ύδια φαινόμενα όχι μόνο ςυντηρούνται, αλλϊ και θεςμοθετούνται όταν εξακολουθούν να ιςχύουν επύςημεσ αποφϊςεισ όπωσ η εν λόγω εγκύκλιοσ.

5 Εξ ύςου ςοβαρό και μεύζον Πολιτειακό πρόβλημα, εύναι το φαινόμενο κατϊ το οπούο ϋνασ υπουργόσ, ακυρώνει ολόκληρο το κοινοβούλιο, με μύα εγκύκλιο που καταργεύ ςτην πρϊξη τισ διατϊξεισ του νόμου που υποτύθεται ότι πρϋπει μόνο να ερμηνεύει. Ο νόμοσ εύναι προώόν τησ μόνησ ςυνταγματικϊ κατοχυρωμϋνησ νομοθετικόσ εξουςύασ τησ χώρασ, αυτόσ που δόθηκε ςτη Βουλό των Ελλόνων. Η εγκύκλιοσ εύναι ςτην ουςύα μύα τελεύωσ υποκειμενικό ϋωσ και αυθαύρετη (ςτην προκειμϋνη περύπτωςη) ερμηνεύα των διατϊξεων από ϋναν υπουργό ό υφυπουργό, τουσ ςυμβούλουσ του και τουσ διοικητικϊ υφιςτϊμενουσ του υπαλλόλουσ του Υπουργεύου. Ο νόμοσ που ψηφύζει η Βουλό, μπορεύ να καταργηθεύ μόνο από ϊλλο νόμο τησ Βουλόσ, όχι από ϋνα κυβερνητικό ςτϋλεχοσ. Χρϋοσ ενόσ υπουργού ό υφυπουργού ςτη Δημοκρατύα, εύναι να υπακούει ςτη Βουλό και να εκτελεύ τισ εντολϋσ τησ και όχι να την ακυρώνει και να την καταργεύ. Αρμόδια για την ϊρςη τησ αυθαιρεςύασ τησ εγκυκλύου αυτόσ εύναι η δικαςτικό εξουςύα ςτην οπούα οι υπογρϊφοντεσ θα καταφύγουν μαζικϊ ςε περύπτωςη που η Πολιτεύα δεν αναγνωρύςει το προφανϋσ ατόπημα τησ. Κυρία υπουργέ, Μετϊ από 6 μόνεσ διακυβϋρνηςησ και υπουργύασ ςασ, ϋνα τόςο ανϊλγητο καθεςτώσ εισ βϊροσ παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, εξακολουθεύ να ιςχύει. Ποιοσ ο λόγοσ και η ςκοπιμότητα να διατηρεύται και μαζύ με αυτό και η υποβϊθμιςη του επιπϋδου τησ Δημοκρατύασ μασ; Θϋλουμε να πιςτεύουμε ότι ωσ κυβϋρνηςη δεν θα ςυνεχύςετε την πολιτικό που μϋχρι χθεσ καταγγϋλλατε ωσ αντιπολύτευςη και θα καταργόςετε ϊμεςα την εγκύκλιο που υποβαθμύζει το Δημοκρατικό πολύτευμα και το Σύνταγμα. Σασ υπενθυμύζουμε την προεκλογικό δϋςμευςη του πρωθυπουργού, ότι «...αν είναι οι νόμοι που πρέπει να αλλάξουν, να αλλάξουμε και τουσ νόμουσ, για την καλύτερη προάςπιςη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία», καθώσ και την δικό ςασ, μϋςω τησ επερώτηςόσ ςασ τησ 02/12/08 ςτη Βουλό, όπου ζητούςατε επιτακτικϊ την εφαρμογό και επϋκταςη τησ Παρϊλληλησ Στόριξησ και επιςημαύνατε ότι η απουςύα τησ «θίγει ςτοιχειώδη Δικαιώματα των παιδιών με ειδικέσ ανάγκεσ». Θϋλουμε να πιςτεύουμε ότι θα τηρόςετε, τόςο τη ρητό αυτό δϋςμευςη του πρωθυπουργού, όςο και τη δικό ςασ ςωςτό υπόδειξη προσ τον πρώην υπουργό του οπούου την θϋςη πλϋον κατϋχετε.

6 Με το υπόμνημϊ μασ 1744/ ςασ υποβϊλαμε τισ προτϊςεισ μασ για την εφαρμογή των ρυθμίςεων του νόμου περί Ειδικήσ Αγωγήσ (3699/2008) ςτα άτομα με ύνδρομο Asperger και επέκταςη των ειδικών μέτρων ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη. Συγκεκριμϋνα, όςον αφορϊ ςτην ΠΣ, οι ελλεύψεισ ςτην εφαρμογό τησ ϋχουν αποτελϋςει αντικεύμενο διερεύνηςησ του Συνηγόρου του Πολύτη, ςτην οπούα ςυμβϊλαμε αποφαςιςτικϊ με την τεχνογνωςύα των ειδικών ςυνεργατών μασ και την εμπειρύα μασ από τισ περιπτώςεισ μελών μασ. Επύ του αντικειμϋνου, ο ΣτΠ εξϋδωςε, όπωσ γνωρύζετε πόριςμα τον Ιούνιο του 2009 με θϋμα: «Εφαρμογό του θεςμού τησ παρϊλληλησ ςτόριξησ μαθητών με αναπηρύα ό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ» Σε ό,τι αφορϊ ςτην Τριτοβϊθμια Εκπαύδευςη, δεν υπϊρχει καμύα πρόβλεψη ούτε για τον τρόπο ειςαγωγόσ, ούτε για την απαραύτητη υποςτόριξη των ατόμων με ΣΑ κατϊ τη διϊρκεια τησ φούτηςόσ τουσ. Με απϊντηςό ςασ ςτισ μασ διαβεβαιώνετε ότι κατανοεύτε τισ ανϊγκεσ του χώρου τησ ειδικόσ αγωγόσ, ότι απαιτεύται προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ και, ςτο πλαύςιο αυτό, μασ βεβαιώνετε ότι οι προτϊςεισ μασ θα αξιοποιηθούν κατϊλληλα. Επανερχόμαςτε με το παρόν υπόμνημα, το οπούο ϋχει εκπονηθεύ ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ ςυλλόγουσ που δραςτηριοποιούνται ςτο χώρο των ατόμων του αυτιςτικού φϊςματοσ και επιςυνϊπτοντασ το υπόμνημα τησ κυρύασ Βϊγιασ Παπαγεωργύου, διακεκριμϋνησ παιδοψυχιϊτρου και μϋλουσ τησ Επιςτημονικόσ Επιτροπόσ του Ελ.ς.ς.Α. (ςυν. 1) Ο Ελληνικόσ Σύλλογοσ για το Σύνδρομο Asperger υποςτηρύζει την κοινό προςπϊθεια των φορϋων που ςχετύζονται με το Αυτιςτικό Φϊςμα (Α.Φ), τισ Διϊχυτεσ Αναπτυξιακϋσ Διαταραχϋσ (Δ.Α.Δ) και το Σύνδρομο Asperger (Σ.Α), αφενόσ για να μην ακυρωθούν οι θεςμικϋσ διατϊξεισ που ψηφύςτηκαν ςτον ιςχύοντα νόμο 3699/08, αφετϋρου για να προωθηθούν και να κατοχυρωθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών όλων των ςχολικών βαθμύδων ςε ό,τι αφορϊ ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ παιδιών με Δ.Α.Δ και Σ.Α. Υποςτηρύζουμε τισ θϋςεισ που διατυπώνονται ςτο 2526/ υπόμνημα που ςασ ϋχει υποβληθεύ, με ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ, με ρυθμύςεισ φιλικϋσ και ςύμφωνεσ προσ τα Δικαιώματα των παιδιών του Α.Φ. και τισ κοινοτικϋσ αποφϊςεισ και οδηγύεσ, καθώσ και τισ διεθνεύσ ςυμβϊςεισ ςεβαςμού των Δικαιωμϊτων. Επειδό η ςτϊςη μιασ Πολιτεύασ απϋναντι ςτη διαφορετικότητα και προσ τα Δικαιώματϊ ςτην εκπαύδευςη και τη ζωό των παιδιών με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, αποτελεύ δεύκτη για τισ προθϋςεισ τησ προσ όλα τα παιδιϊ και τουσ Πολύτεσ και αντικατοπτρύζει τα ςχϋδιϊ τησ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το μϋλλον όλων μασ και, βϊςει του ανωτϋρω ςκεπτικού

7 Ζ η τ ά μ ε Α) Την ϊμεςη κατϊργηςη τησ παρϊνομησ και αντιςυνταγματικόσ εγκυκλύου (102224/Γ6) και την εφαρμογό των επιταγών του νόμου, ςύμφωνα με τα όςα ζητϊμε με το παρόν. Β) Την ϊμεςη προςωρινό ρύθμιςη για περαιτϋρω θεςμικό βελτύωςη, ςτο πνεύμα του Συντϊγματοσ, των Ανθρωπύνων και Συνταγματικών Δικαιωμϊτων και των αντύςτοιχων διεθνών ςυμβϊςεων και κοινοτικών οδηγιών, ςύμφωνα με τα όςα αντιπροτεύνουμε ςτο παρόν. Γ) Την υλοπούηςη των προτϊςεων που ςασ ϋχουν υποβληθεύ με τα 1744/ και 2526/ υπομνόματα, οι οπούεσ κρύνονται ωσ απολύτωσ απαραύτητεσ για να ςταματόςει ο αποκλειςμόσ και η καταπϊτηςη των Ανθρωπύνων και Συνταγματικών Δικαιωμϊτων των παιδιών του Α.Φ. ςτη χώρα μασ. Δ) Συνϊντηςη μαζύ ςασ ώςτε να ςυμβϊλλουμε ςτην ουςιαςτικό αναβϊθμιςη τησ Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ και ςτην επύλυςη των ςυςςωρευμϋνων προβλημϊτων των οπούων ϋχουμε ϊμεςη γνώςη, μϋςω τησ ενημϋρωςησ από τα μϋλη μασ, αλλϊ και με τη γνώςη που διαθϋτουμε ωσ επιςτόμονεσ του χώρου τησ ψυχικόσ υγεύασ. Για το Δ.Σ. του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Asperger Η Πρόεδροσ Μαρύα Ηλιοπούλου Ψυχολόγοσ - Ψυχοπαιδαγωγόσ

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα