Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ... 66

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ... 66"

Transcript

1 Καταγραφι των ςτρεβλώςεων τθσ Ανώτατθσ Παιδείασ και των επιπτώςεων τουσ ςτα τεχνικά επαγγζλματα, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν ελλθνικι κοινωνία Πρόταςθ Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΣΕΕ) για οριςτικι και ςυνολικι επίλυςθ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγό... 3 Α. υνϋπειεσ και ςτρεβλώςεισ ςτο επϊγγελμα του Μηχανικού από το υπϊρχον ςύςτημα Ανώτατησ Παιδεύασ... 5 Α.1. Έλλειψη υιοθϋτηςησ προτύπου Παιδεύασ Ευρωπαώκό και Διεθνό πρακτικό... 6 Α.2 Ενιαύα Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη... 9 Α.3 Ιςοτύμηςη αποφούτων ςχολών ΤποΜηχανικών του ΕΜΠ, ΚΑΣΕΕ, ΕΛΕΣΕ, ΣΕΙ, ΑΣΕΙ, ιβητανιδεύου - Ο μύθοσ τησ ανυπαρξύασ επαγγελματικών δικαιωμϊτων και η δόθεν αντύθεςη ΑΕΙ ΣΕΙ Α.4 υνϋπειεσ ςτην προςταςύα του δημόςιου ςυμφϋροντοσ και ςτην αςφϊλεια του πολύτη Α.5 Δημιουργύα ςυνθηκών ςτρϋβλωςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ - Τπερπληθωριςμόσ Διπλωματούχων Μηχανικών και επιςτημόνων Α.6 Βαςικϋσ ειδικότητεσ Διπλωματούχων Μηχανικών Ειδικότητεσ περιοριςμϋνου εύρουσ - Σμόματα ΕΜΠ και Πολυτεχνικών χολών Σμόματα ΣΕΙ Α.7 Αποτύπωςη τησ πραγματικόσ κατϊςταςησ ςτα ΣΕΙ, τησ ανύπαρκτησ αξιολόγηςησ και του ςυνεχιζόμενου ςτρεβλού πλαιςύου πρόβλεψησ τησ ΣΕΙ Ηπεύρου 35 ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ 36 ΣΕΙ Καβϊλασ 37 ΣΕΙ Καλαμϊτασ 39 ΣΕΙ Κρότησ 39 ΣΕΙ Λαμύασ 40 ΣΕΙ Λϊριςασ 40 ΣΕΙ Μεςολογγύου 43 ΣΕΙ Πϊτρασ 44 ΣΕΙ Πειραιϊ 47 ΣΕΙ ερρών 49 ΣΕΙ Φαλκύδασ 50 ΑΠΑΙΣΕ 51 Α.8 τρεβλώςεισ από το ύςτημα επαγγελματικόσ ιςοτιμύασ και την εφαρμογό τησ Οδηγύασ 2005/36/ΕΚ Β. ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΣΩΝ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗ ΣΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ, ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Β.1. Ενιαύα Ανώτατη Παιδεύα Β.2 Αξιόπιςτο ςύςτημα αξιολόγηςησ των Σμημϊτων τησ Ανώτατησ Παιδεύασ Β.3 Ενιαύεσ πενταετεύσ ςπουδϋσ Β.4 Ειδικότητεσ μεγϊλου εύρουσ Β.5 Ενιαύο ςύςτημα και προδιαγραφϋσ ςε δημόςια και ιδιωτικϊ ϋργα Β.6 Μεταβατικϋσ διατϊξεισ - ύςτημα εξϋλιξησ των αποφούτων ΣΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΦΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΕΤΡΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΜΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΗ ΟΟΑ ΓΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Κεφάλαιο 2 : Βελιι ώνοντας την αποδοιικ ότητα της τριτοβάθμιας ηκπαίδευσης ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΙ

3 Καταγραφι των ςτρεβλώςεων τθσ Ανώτατθσ Παιδείασ και των επιπτώςεων τουσ ςτα τεχνικά επαγγζλματα, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν ελλθνικι κοινωνία Πρόταςθ Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΣΕΕ) για οριςτικι και ςυνολικι επίλυςθ Είναι γνωςτζσ οι ςτρεβλϊςεισ που ζχουν υποςτεί τα τεχνικά επαγγζλματα και κυρίωσ το επάγγελμα του Μθχανικοφ, λόγω ανορκολογικϊν, αντεπιςτθμονικϊν και αντιαναπτυξιακϊν πολιτικϊν ςτο χϊρο είτε τθσ προςχθματικισ, δικεν ενιαίασ Ανϊτατθσ Ραιδείασ, είτε παλαιότερα τθσ Ανϊτατθσ και Ανϊτερθσ Ραιδείασ. Οι ςτρεβλϊςεισ αυτζσ προιλκαν κυρίωσ από τον διαχρονικό ενδοτιςμό των πολιτικϊν θγεςιϊν του Υπουργείου Ραιδείασ ςε πελατειακζσ δράςεισ παρακάμπτοντασ τουσ επιςτθμονικοφσ Φορείσ, τισ ςτοιχειϊδεισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ, τισ εκπτϊςεισ ςτισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ και τα χαρακτθριςτικά των επιςτθμονικϊν επαγγελμάτων, τισ προτάςεισ διεκνϊν Οργανιςμϊν, όπωσ του ΟΟΣΑ, τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ ςε όςα κατ επιλογι κζλει να καταςτρατθγιςει, τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Χϊρασ, ακόμθ και τθ γνϊμθ ςτα κακ φλθ αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία. Οι πολιτικζσ αυτζσ βαςίςτθκαν ςτο ςτρεβλό κοινωνικό ςτερεότυπο τθσ κοινωνικισ καταξίωςθσ μζςω των ςπουδϊν και ςτον λαϊκιςμό τθσ ανεξζλεγκτθσ αφξθςθσ Τμθμάτων και ειςακτζων ςτθν Ανϊτατθ και Ανϊτερθ Ραιδεία, χωρίσ τθν πρόβλεψθ των απαραίτθτων προχποκζςεων ςε οικονομικοφσ πόρουσ, κατάλλθλου επιπζδου και επαρκοφσ αρικμοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, υλικοτεχνικισ υποδομισ, ςφνδεςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με τθ νομοκεςία και τθσ ζρευνασ με τισ αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ χωρίσ τθ διερεφνθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου άςκθςθσ των επαγγελμάτων και τθν ςφνδεςθ με τον ανφπαρκτο παραγωγικό ςχζδιο τθσ Χϊρασ. Οι ιςοπεδωτικζσ λαϊκίςτικεσ και ανεφκυνεσ πολιτικζσ ςτθν Ραιδεία οδιγθςαν: ςτα εκφυλιςτικά φαινόμενα ίδρυςθσ τμθμάτων με γνωςτικό αντικείμενο απροςδιόριςτο για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των αποφοίτων τουσ και τθν αγορά αλλά προςδιοριςμζνο ςτουσ επιςπεφδοντεσ τθν ίδρυςι τουσ, ςτθν εικονικι «ανωτατοποίθςθ» των ΤΕΙ, ςτον υπερπλθκωριςμό επιςτθμόνων, ςτισ ςυνεχείσ εκπτϊςεισ ποιότθτασ, ςτθν ανυπαρξία αξιόπιςτου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και ςτθν επίςθσ διαχρονικι τάςθ του Υπουργείου Ραιδείασ να οικειοποιθκεί αρμοδιότθτεσ των κατά νόμο και κακ φλθ αρμοδίων Υπουργείων τόςο ςτα επαγγελματικά δικαιϊματα όςο και ςε δράςεισ κατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ και αδειοδότθςθσ. Δυςτυχϊσ, οι Υπουργοί Ραιδείασ λειτοφργθςαν ωσ κομματάρχεσ εξυπθρζτθςθσ επαγγελματικϊν ομάδων, άνευ ςχεδίου τοπικϊν αιτθμάτων και «οικείων» Ρανεπιςτθμιακϊν, εξαγοράηοντασ πολιτικι ςτιριξθ και βάηοντασ το ςφνολο του πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςε μια πλειοδοςία ςτρεβλϊν, αντιεπιςτθμονικϊν και λαϊκίςτικων πολιτικϊν κζςεων και πράξεων. 3

4 Οφείλουμε να δϊςουμε ςτθν ελλθνικι Ρολιτεία και τον ελλθνικό λαό όλεσ τισ ςυνζπειεσ και τα ςτοιχεία που δθμιουργοφν οι ςτρεβλϊςεισ ςτθν Ανϊτατθ Ραιδεία. Οφείλουμε να κατακζςουμε τθ διεκνι και ευρωπαϊκι πρακτικι και να αναδείξουμε τισ αντικρουόμενεσ πολιτικζσ, που κρατοφν τθ Χϊρα όμθρο ςυγκεκριμζνων ςυμφερόντων και ςκοπιμοτιτων. Οφείλουμε να αναδείξουμε ποιοι ωφελοφνται και για ποιεσ ςκοπιμότθτεσ δεν προχωρά ο αναγκαίοσ εξορκολογιςμόσ και οι απαραίτθτεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ. Το ΤΕΕ παρουςιάηει ςιμερα τισ ςτρεβλϊςεισ ενόσ πελατειακοφ και αντιαναπτυξιακοφ ςυςτιματοσ ενιαίασ Ανϊτατθσ Παιδείασ και τθν πρόταςθ του για μια οριςτικι και ολιςτικι λφςθ, ζναν ορκολογικό τρόπο διάρκρωςισ τθσ και τθν επαγγελματικι πρόςβαςθ όλων, ςτουσ τομείσ και τισ βακμίδεσ που μπορεί και πρζπει να αδειοδοτθκεί, με βάςθ τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ πρακτικζσ και το ςυμφζρον τθσ Χϊρασ, ςτθν προςπάκεια ξεπεράςματοσ τθσ πολφπλευρθσ κρίςθσ. 4

5 Α. υνϋπειεσ και ςτρεβλώςεισ ςτο επϊγγελμα του Μηχανικού από το υπϊρχον ςύςτημα Ανώτατησ Παιδεύασ Οι ςπουδζσ ςτα τεχνικά αντικείμενα δεν είναι ςπουδζσ που αποςκοποφν ςτθν πολιτιςτικι, κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι Ραιδεία των πολιτϊν, παρότι κα ζπρεπε θ ανϊτατθ Ραιδεία να φροντίηει και για αυτζσ τισ πτυχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ και τθσ ολιςτικισ άποψθσ ενόσ επιςτιμονα. Θ επαγγελματικι εξζλιξθ των αποφοίτων οδθγεί ςχεδόν μονοδιάςτατα ςε τεχνικό επάγγελμα, κακοριςμζνου επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ εφρουσ, που άπτεται τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ, του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, και επομζνωσ και τθσ ανάλθψθσ ευκφνθσ των Μθχανικϊν, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμθ και όςοι αςκοφν ελευκζριο επάγγελμα επιτελοφν δραςτθριότθτεσ υποκαταςτάςθσ του κράτουσ και για λογαριαςμό του, όπωσ τθν επίβλεψθ των ζργων. Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι θ ανϊτατθ Ραιδεία δεν μπορεί να αντιμετωπίηεται ςτα τεχνικά επιςτθμονικά πεδία χωρίσ τθ γνϊςθ, τισ ςυνζργειεσ, τισ επιπτϊςεισ, το κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ των επαγγελμάτων, τθ διάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ και τουσ τελικοφσ εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ ςτόχουσ: τθν παραγωγι επιςτθμόνων ικανοφ επιπζδου να αποκτιςουν τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και ευκφνεσ για τθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ τθ διάχυςθ νζων επιςτθμονικϊν γνϊςεων, μεκόδων και προςεγγίςεων τθ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν με τθν παραγωγι Στθ Χϊρα μασ αυτι θ αρχι ζχει ξεχαςτεί και θ ανϊτατθ Ραιδεία κινείται ωσ απομονωμζνοσ, αυτοτελισ χϊροσ, αςφνδετοσ με τθν εξελικτικι πορεία των αποφοίτων τθσ. Τισ ςυνζπειεσ και τα αδιζξοδα αυτϊν των ςτρεβλϊςεων καλείται να τισ επιλφςει το ΤΕΕ, που κατθγορείται για «ςυντεχνιαςμό», ςτθν επιμελι άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ και του κακικοντοσ που ζχει, να διαςφαλίηει το επαρκζσ επαγγελματικό και επιςτθμονικό επίπεδο των αςκοφντων το επάγγελμα του Μθχανικοφ ι μζρουσ του για τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ. 5

6 Α.1. Έλλειψη υιοθϋτηςησ προτύπου Παιδεύασ Ευρωπαώκό και Διεθνό πρακτικό Στθν εξζλιξθ τθσ Ευρϊπθσ κυριάρχθςαν δφο ςυςτιματα Ανϊτατθσ Ραιδείασ: Το ςφςτθμα των Κεντρικϊν και Νότιων Ευρωπαϊκϊν Χωρϊν και Το ςφςτθμα του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ Τα πρότυπα αυτά αναπτφχκθκαν με βάςθ τισ ςυνκικεσ κάκε Χϊρασ, τθ δομι του κάκε κράτουσ, το κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ των επαγγελμάτων, τισ ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου, τθσ γεωγραφίασ και των χαρακτθριςτικϊν κάκε λαοφ. Οι τελικοί ςτόχοι τθσ ποιότθτασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ επάρκειασ κάκε εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ιταν οι ίδιοι. Οι δρόμοι που ακολοφκθςαν, θ δομι και το ςφςτθμα διαςφαλίςεων και ελζγχου του τελικοφ αποτελζςματοσ εντελϊσ διακριτοί. Θ Χϊρα μασ υιοκζτθςε από τθν ίδρυςθ τθσ τόςο το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ςφςτθμα όςο και το ευρωπαϊκό ςφςτθμα άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ. Είναι προφανζσ ότι ςε Χϊρεσ όπωσ θ Μεγάλθ Βρετανία που οι παραδόςεισ και το εκιμικό δίκαιο τθσ Χϊρασ είναι κυρίαρχεσ δεν απαιτείται ζνα βαρφ νομικό πλαίςιο διαςφάλιςθσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και νομικοφ κακοριςμοφ των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, τθσ διαβάκμιςθσ και του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτα τεχνικά επαγγζλματα. Υιοκετικθκε κατά το πρότυπο δομισ τθσ Χϊρασ και του πολιτικοφ τθσ ςυςτιματοσ ο κεςμόσ του τίτλου, που ςτισ θμζρεσ μασ εξελίχκθκε ωσ επαγγελματικόσ τίτλοσ. Ο επαγγελματικόσ τίτλοσ δίνεται από τουσ αντίςτοιχουσ επιςτθμονικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ, οι οποίοι αξιολογοφν μόνοι τουσ τα εκπαιδευτικά τμιματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Το πλαίςιο αυτό που επιτρζπει τθν ανάλθψθ επαγγελματικισ ευκφνθσ από όποιον κατζχει ζναν επαγγελματικό τίτλο και άνω, ςφμφωνα με τθ λειτουργία των τεχνικϊν εταιρειϊν και τθσ εςωτερικισ τουσ δομισ, που εδράηεται ςτο εκιμικό δίκαιο τθσ Χϊρασ αποτελεί το πλζον αξεπζραςτο πρότυπο επαγγελματικοφ προςτατευτιςμοφ, ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα τθσ υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ. Το πρότυπο αυτό βαςίηεται ςτθν φπαρξθ μεγάλων εταιρειϊν, με εςωτερικζσ δομζσ, πιςτοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ και ελζγχουσ και τθν αςφάλιςθ οποιουδιποτε ζργου (μελζτθ, επίβλεψθ ι καταςκευι) που αναλαμβάνει μια εταιρεία και ελζγχει θ αςφαλιςτικι εταιρεία. Με βάςθ τισ παραπάνω ςυνκικεσ οι ανάγκεσ τθσ παραγωγισ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ επζβαλαν τθν φπαρξθ ενόσ πρϊτου κφκλου τριετοφσ εκπαίδευςθσ, περιοριςμζνου και εξειδικευμζνου εφρουσ. Θ μετεξζλιξθ των αποφοίτων αυτοφ του κφκλου ςε ανϊτερο επαγγελματικό κφκλο είναι ςχεδόν αδφνατθ, αν ςτθ ςυνζχεια ο απόφοιτοσ δεν ςυμπλθρϊςει τισ ςπουδζσ του με μεταπτυχιακό δίπλωμα, αν το τμιμα που αποφοίτθςε δεν είναι εντόσ των κετικά αξιολογοφμενων από τον επιςτθμονικό φορζα και αν δεν ςυμπλθρϊνει τθν εμπειρία ςε εταιρείεσ με ςυγκεκριμζνθ δομι και πιςτοποίθςθ λειτουργίασ, τθν κατάρτιςθ ςε πιςτοποιθμζνα ιδρφματα και αντικείμενα και τθν επιτυχι ςυμμετοχι πολλζσ φορζσ ςε εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ. 6

7 Ζνα πρόςκετο ςτοιχείο του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί θ τυποποίθςθ υλικϊν και διαδικαςιϊν ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ παραγωγισ ενόσ ζργου. Μζςω αυτϊν των διαδικαςιϊν και δομισ ςτο αγγλοςαξωνικό ςφςτθμα επιτρζπεται θ μετεξζλιξθ ενόσ τεχνίτθ ι ενόσ επιςτιμονα κλαςικισ Ραιδείασ ςε περιοριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τεχνικϊν αντικειμζνων Διπλωματοφχων Μθχανικϊν. Το ςφςτθμα αυτό ςτισ προθγμζνεσ Χϊρεσ που ζχουν υιοκετιςει το αγγλοςαξωνικό πρότυπο αναγνϊριςε ότι οι τριετείσ ςπουδζσ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν για τα επιςτθμονικά πεδία των Μθχανικϊν δεν επαρκοφν για παρεχόμενθ γνϊςθ ςε βάκοσ, ποιότθτα και χρόνο αφομοίωςθσ τθσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ διευρφνκθκαν ςε τζςςερα χρόνια με τισ απαραίτθτεσ ποιοτικζσ ςυμπλθρϊςεισ ςε μζλθ ΔΕΡ, πρόγραμμα ςπουδϊν, κλπ., ενϊ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ ςιμερα επικρατεί θ τάςθ τθσ υποχρεωτικισ πενταετίασ για τισ ςπουδζσ των Μθχανικϊν. Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του ςθμερινοφ αγγλοςαξωνικοφ προτφπου είναι θ παντελισ ανυπαρξία ΤΕΙ ι ζςτω δφο διακριτϊν βακμίδων ςτθν ενιαία τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Θ μόνθ Χϊρα που ζχει ΤΕΙ (πλθν τθσ δικισ μασ) είναι θ Δανία, με ςαφι και διακριτά αντικείμενα για τουσ αποφοίτουσ ςε ςχζςθ ακόμθ και με τον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν των Ρανεπιςτθμίων τθσ. Θ Βρετανία, επίςθσ, ζχει ανάγει το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα ςε ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ, με τεράςτια ζςοδα για τθ Χϊρα. Οι επιςτθμονικοί και επαγγελματικοί φορείσ τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τα εκπαιδευτικά τθσ ιδρφματα, ιδρφουν παραρτιματα ςε όλεσ τισ Χϊρεσ, ςτρεβλϊνοντασ τισ οδθγίεσ και επιχειρϊντασ τθν παράκαμψθ των εκνικϊν αρμόδιων κρατικϊν φορζων διά τθσ ςτρεβλισ εφαρμογισ των οδθγιϊν ελεφκερθσ επαγγελματικισ πρόςβαςθσ. Ρροφανϊσ, δεν επιχειρεί τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ για τθ Μεγάλθ Βρετανία και διατθρεί ζνα απόλυτα προςτατευτικό και ςχεδόν απαγορευτικό κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ. Το πρότυπο Ραιδείασ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ (Γερμανία, Γαλλία, Αυςτρία, Ιςπανία, Ιταλία, Ρορτογαλία, Ελλάδα, κλπ) βαςίηεται ςτθν ευκφνθ του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ και επομζνωσ ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ μζςα από τθν πρόςβαςθ ςυγκεκριμζνου επιπζδου και χαρακτθριςτικϊν επιςτθμόνων ςτα τεχνικά επαγγζλματα. Θ εμπειρία που αποκτάται, θ κατάρτιςθ και θ ευκφνθ ςχετίηεται με τθ διαβάκμιςθ των Μθχανικϊν και αυτι με τθ ςειρά τθσ με τθν πολυπλοκότθτα, τθν επικινδυνότθτα και το μζγεκοσ των ζργων που μποροφν και επιτρζπεται να αναλάβουν. Οι ιδιαιτερότθτεσ κάκε Χϊρασ και κάκε λαοφ (ςειςμικότθτα, γεωλογικι δραςτθριότθτα, κλπ), θ φπαρξθ μθ δεςμευτικϊν μονοςιμαντων προτφπων και κανονιςμϊν και θ δομι τθσ αγοράσ ςε μικρά ςχιματα παραγωγισ ζργων (μελζτθ, επίβλεψθ και καταςκευι) διαμόρφωςαν τθ νομικι ρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ με ςυγκεκριμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τόςο ςτο επίπεδο ςπουδϊν του (Διπλωματοφχοι Μθχανικοί πενταετϊν και άνω ςπουδϊν) όςο και ςτισ επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που ελζγχονται από τουσ επιςτθμονικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ. Σιμερα επαναλαμβάνουμε ότι ςτισ Χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ δεν υπάρχουν ΤΕΙ. Ο τριετισ πρϊτοσ κφκλοσ ςπουδϊν ζχει απορριφκεί ι ζχει υποκαταςτακεί από ζνα πιςτοποιθτικό (bachelor) χωρίσ επαγγελματικό αντίκριςμα, ςτισ περιςςότερεσ Χϊρεσ. 7

8 Θ Χϊρα μασ παρότι ςτθ βαςικι τθσ νομοκεςία και κατεφκυνςθ ζχει ακολουκιςει το ευρωπαϊκό πρότυπο Ραιδείασ, επιμζρουσ αποςπαςματικοί νόμοι και διατάξεισ δανείηονται κατά το δοκοφν ςτοιχεία του αγγλοςαξωνικοφ προτφπου Ραιδείασ. Είναι εποχι να αποφαςίςουμε ποιο πρότυπο ανϊτατθσ Ραιδείασ υιοκετοφμε και να το ακολουκιςουμε ςτο ςφνολο του. Δεν μπορεί με αποςπαςματικζσ και αναιτιολόγθτεσ παρεμβάςεισ, με επιμζρουσ ςκόρπιεσ δάνειεσ τακτικζσ από το ζνα ι το άλλο ςφςτθμα, να δθμιουργείται ζνα χαοτικό κεςμικό πλαίςιο, που απορυκμίηει τθν Ραιδεία, τα επαγγζλματα, το πλαίςιο άςκθςθσ τουσ και τελικά τθν ίδια τθ Χϊρα. 8

9 Α.2 Ενιαύα Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη Στθν εξζλιξθ των χρόνων θ μετεξζλιξθ των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΡ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ, ενϊ ςτθν ίδρυςθ τουσ είχαν ςαφι ςτόχο τθν κάλυψθ των μεςαίων βακμίδων τθσ παραγωγισ ζργων, παρουςιάςκθκαν ωσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ πανεπιςτθμιακοφ προςανατολιςμοφ του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ. Αυτόσ ο δυϊςμόσ προτφπου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και θ διαρκισ προςπάκεια μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων ονομαςίασ χωρίσ τθ ςυνοδεία ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ να χαρακτθριςκεί θ τεχνολογικι μθ πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ, πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου δθμιοφργθςε απίςτευτεσ επαγγελματικζσ ςτρεβλϊςεισ. Τθ δικεν αντίκεςθ ΑΕΙ ΤΕΙ εκμεταλλεφτθκαν πολλοί είτε για τθν οικοδόμθςθ εκλογικϊν και πελατειακϊν μθχανιςμϊν είτε για τθν οικοδόμθςθ νζων τμθμάτων φζουδων του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ είτε για τθν οικονομικι τόνωςθ καταναλωτικοφ τφπου των τοπικϊν κοινωνιϊν. Τα τελευταία χρόνια θ δικεν αντίκεςθ ΑΕΙ ΤΕΙ παρουςιάηεται ωσ αποκλειςμόσ από το επάγγελμα του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ αποφοίτων των ιςοτιμθμζνων αποφοίτων ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβθτανιδείου. Γεγονόσ που είναι και ψζμα και ςκοπιμότθτα. Βάςθ αποτελεί ο χρόνοσ ςπουδϊν και μόνο με ςυνεχείσ επεκτάςεισ από δφο χρόνια ςε τρία (μετεξζλιξθ ΚΑΤΕΕ ςε ΤΕΙ) και ςτθ ςυνζχεια ςε τρειςιμιςι χρόνια και ζνα εξάμθνο πρακτικισ άςκθςθσ (μετονομαςία ΤΕΙ ςε ΑΤΕΙ). Αυτι τθν πρακτικι επικαλοφνται ςτθν επιχειρθματολογία τουσ όςοι εξομοιϊνουν τα ΤΕΙ, με νόμουσ μετονομαςίασ, ςε 3ετθ Πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, ακολουκϊντασ δικεν τθν αναχρονιςτικι, αποτυχθμζνθ και ξεπεραςμζνθ οδθγία τθσ Bologna, υποκρφπτοντασ εντζχνωσ τα χαρακτθριςτικά των ΤΕΙ, ςε επιςτθμονικό δυναμικό ικανοφ εφρουσ, ςε επαρκζσ ςφγχρονο πρόγραμμα ςπουδϊν, ςε υλικοτεχνικι υποδομι, ςτο απαραίτθτο ακαδθμαϊκό περιβάλλον τθσ ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ. Με οποιοδιποτε αξιόπιςτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κα αποτελοφςε ιεροςυλία θ ιςοτίμθςθ του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (ΕΜΡ) και των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν τθσ Χϊρασ, με τμιματα ΤΕΙ άνω των 1000 ςπουδαςτϊν και διδακτικοφ προςωπικοφ που περιλαμβάνει μόλισ δφο Μζλθ να κατζχουν διδακτορικό τίτλο. Σφνθκεσ παράδειγμα ςε πολλά τμιματα, που παρουςιάηουμε παρακάτω. Θ ίδια εικονικι πραγματικότθτα ςυμβαίνει με τουσ τίτλουσ των μακθμάτων των προγραμμάτων ςπουδϊν των ΤΕΙ, ςε αντίκεςθ με το περιεχόμενο και τθν πραγματικι παρεχόμενθ γνϊςθ. 9

10 Α.3 Ιςοτύμηςη αποφούτων ςχολών ΤποΜηχανικών του ΕΜΠ, ΚΑΣΕΕ, ΕΛΕΣΕ, ΣΕΙ, ΑΣΕΙ, ιβητανιδεύου - Ο μύθοσ τησ ανυπαρξύασ επαγγελματικών δικαιωμϊτων και η δόθεν αντύθεςη ΑΕΙ ΣΕΙ Θ εικονικι ανωτατοποίθςθ, γίνεται πιο εμφανισ με τθν ιςοτίμθςθ των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΡ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ, επαναλαμβάνοντασ τθν πρακτικι των νόμων ονομαςίασ και ιςοπζδωςθσ. Συγκεκριμζνα: με το Ν.298/1976, άρκρο 1, ιςοτιμοφνται τα ΚΑΤΕ με τισ Ανϊτερεσ Σχολζσ ΥποΜθχανικϊν και τισ ανϊτερεσ Σχολζσ Θλεκτρονικϊν και Ναυπθγϊν αντιςτοίχωσ. με το ΡΔ 387/89, άρκρο 1, οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ, ιςοτιμοφνται με το αντίςτοιχο τμιμα ΤΕΙ. με το Ν.2916/2001 τα ΤΕΙ μετονομάηονται ςε Ανϊτατα και οι προθγοφμενοι απόφοιτοι «κατ αναλογία» ςε απόφοιτουσ Ρανεπιςτθμίων. Η ιςοτίμθςθ αυτι υποκρφπτεται επίςθσ ςκόπιμα και κατοχυρϊνει τα επαγγελματικά δικαιϊματα των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΠ με τουσ αποφοίτουσ των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ, των ΑΤΕΙ, που είναι και υπαρκτά και πολλά. Ο μφκοσ τθσ ανυπαρξίασ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων είναι ψεφτικοσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχει αποδϊςει το χειρότερο αποτζλεςμα για τθν υγεία και αςφάλεια των πολιτϊν. Σθμειϊνουμε χαρακτθριςτικά τθ διεκνι πρωτοτυπία ςτρζβλωςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ ςτθ Χϊρα μασ με τθν φπαρξθ άλλου κεςμικοφ πλαιςίου και προδιαγραφϊν για τα δθμόςια ζργα και άλλου για τα ιδιωτικά. Στα δθμόςια ζργα, όπου το κράτοσ κζλει να διαςφαλίηει τισ ευκφνεσ του και τθν ποιότθτα των ζργων και των μελετϊν, ςτο μθτρϊο μελετθτϊν δθμοςίων ζργων δεν ζχουν πρόςβαςθ, δεν είχαν ποτζ και είναι απόλυτα δικαιολογθμζνο και επαρκϊσ τεκμθριωμζνο, οι απόφοιτοι των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΡ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ. Στα μθτρϊα των καταςκευαςτϊν ζχουν πρόςβαςθ και εγγράφονται με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ εξζλιξθσ και διαβάκμιςθσ, όπωσ οι διπλωματοφχοι Μθχανικοί. Στα ιδιωτικά ζργα, με ςυνεχείσ διατάξεισ, που δεν επιτρζπεται τισ περιςςότερεσ φορζσ ο διαδικαςτικόσ ζλεγχοσ, δίνεται αντιεπιςτθμονικά πρόςβαςθ ςτο μελετθτικό αντικείμενο και ςυγκεκριμζνα: Α. ςτισ μελζτεσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων Β. ςε ςτατικι μελζτθ, ζωσ δφο ορόφων Γ. ςε αρχιτεκτονικι μελζτθ, ζωσ δφο ορόφων Δ. ςε τοπογραφικζσ μελζτεσ 10

11 Είναι προφανζσ ότι όςοι επικαλοφνται ότι δεν υπάρχουν επαγγελματικά δικαιϊματα ι δεν γνωρίηουν τι γίνεται ι κεωροφν ότι οι απόφοιτοι των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΠ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ πρζπει να ζχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιϊματα με τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ ι εξυπθρετοφν τισ ςκοπιμότθτεσ που αναφζραμε παραπάνω. Σθμειϊνεται ότι τα ανωτζρω επαγγελματικά δικαιϊματα δίνονται «ελζω κεοφ» και Υπουργϊν Ραιδείασ, αφοφ δεν υπάρχει άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι εξεταςτικι διαδικαςία επαγγελματικισ επάρκειασ των αςκοφντων το επάγγελμα. Παρά ταφτα υποκρφπτεται ςυςτθματικά ότι το ΤΕΕ εγγράφει τουσ απόφοιτουσ ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ, ςε ειδικό μθτρϊο ςφμφωνα με τον νόμο και όχι μόνο δεν αποκλείει κανζναν αλλά δίνει όλα τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που ζχουν τα μζλθ του Διπλωματοφχοι Μθχανικοί ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα και τισ υπθρεςίεσ του. Το παραπάνω γεγονόσ όχι μόνο δεν είναι γνωςτό αλλά ζχει αποτελζςει ςθμείο φβρεωσ του ΤΕΕ τόςο από πρϊθν Υπουργοφσ Παιδείασ όςο και από το ςωματείο τθσ ΕΕΤΕΜ. Σιμερα το ΤΕΕ ζχει εγγεγραμμζνουσ 6865 αποφοίτουσ (εκ των οποίων 6465 είναι ενεργοί) τθσ «ενιαίασ» και «ιςότιμθσ» τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, ωσ μζλθ του ειδικοφ μθτρϊου. Θ δικεν αντίκεςθ ΑΕΙ ΤΕΙ υπάρχει χάριν ςε όςουσ προςπάκθςαν για παλαιοκομματικοφσ λόγουσ εκλογικϊν μθχανιςμϊν και φπαρξθσ ςυνδικαλιςτικϊν ομάδων ςτιριξθσ τουσ να δθμιουργιςουν και να ςυντθριςουν μφκουσ αποκλειςμϊν, νομοκεςίεσ ιςοπζδωςθσ και ζνα κεςμικό πλαίςιο που κρατά τθ Χϊρα όμθρο ςτον αναχρονιςμό, τθ ρουςφετολογία και τθ διατιρθςθ λακεμζνων κοινωνικϊν ςτερεότυπων. Θ τακτικι αυτι ζχει δθμιουργιςει επιτθδευμζνα και ςκόπιμα τθν αίςκθςθ αδικθμζνων και καταπιεςτϊν. Είναι προφανζσ ότι οι «επαγγελματίεσ» τθσ δθμιουργίασ τθσ δικεν αντίκεςθσ ποτζ δεν επιχείρθςαν να εξορκολογιςουν το ςφςτθμα παραγωγισ ζργων, να προχωριςουν ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Ιδιωτικϊν ζργων, να υποχρεϊςουν ςτθν επί τόπου φπαρξθ Μθχανικϊν ςτθν καταςκευι ιδιωτικϊν ζργων, να κεςμοκετιςουν τον ζλεγχο υλικϊν, διαδικαςιϊν και τεχνθτϊν, να ςυμβάλουν ςτθν ποιότθτα των καταςκευϊν και ςτθν αςφάλεια του πολίτθ. Ρροφανϊσ, επίςθσ, ςκόπιμα υποκρφπτουν ι ξεχνοφν, προσ διευκόλυνςθ τθσ ιςοτίμθςθσ - ιςοπζδωςθσ ΑΕΙ ΤΕΙ. και τθσ εξυπθρζτθςθσ του παλαιοκοματιςμοφ, τα παρακάτω βαςικά ςτοιχεία: θ διαφορετικι αφετθρία ειςαγωγισ ςτθν «Ενιαία Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ» δθλαδι θ επιτυχία ειςαγωγισ ενόσ μακθτι ςτο ΕΜΡ και ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ με τθν επιτυχία ειςαγωγισ ςτα ΤΕΙ, ο διαφορετικόσ χρόνοσ ςπουδϊν, οι πενταετείσ ςπουδζσ, που ςτθν πραγματικότθτα είναι κατά μζςο όρο 6,5 χρόνια ςτισ πολυτεχνικζσ ςχολζσ με τισ ςπουδζσ δφο, δυόμιςθ και ενόσ εξαμινου πρακτικισ άςκθςθσ και τριςιμιςθ και ενόσ εξαμινου πρακτικισ άςκθςθσ ςτα τεχνολογικά ιδρφματα θ παρεχόμενθ γνϊςθ, το πρόγραμμα ςπουδϊν, το εφροσ του επιςτθμονικοφ πεδίου, θ υλικοτεχνικι υποδομι, το εκπαιδευτικό προςωπικό που κακορίηει τθν ποιότθτα και το επίπεδο τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ 11

12 Σε αυτι τθν παράνοια νομοκεςίασ, κεςμικοφ πλαιςίου και ςυμφερόντων οι χαμζνοι είναι θ Χϊρα, θ αςφάλεια του πολίτθ και ο τεχνικόσ κόςμοσ που ςιμερα το μόνο που ζχει να μοιράςει είναι τθν ανεργία του. Είναι, όμωσ, προφανζσ το μινυμα τθσ ελάχιςτθσ προςπάκειασ που βγαίνει από τθν πολιτεία, προσ τουσ νζουσ τθσ Χϊρασ: «είτε κοπιάςετε περιςςότερο είτε λιγότερο είτε προχωριςετε ςε καλζσ ςπουδζσ είτε όχι το αποτζλεςμα κα είναι το ίδιο, ςτθν απόλυτθ λογικι τθσ ιςοπζδωςθσ και τθσ αναξιοκρατίασ». 12

13 Α.4 υνϋπειεσ ςτην προςταςύα του δημόςιου ςυμφϋροντοσ και ςτην αςφϊλεια του πολύτη Με τθν εφαρμογι των αντιεπιςτθμονικϊν διατάξεων ςτα ιδιωτικά ζργα και με τθν ςυνεπικουρία ελλιπζςτατων διαδικαςιϊν ελζγχου ςτα πολεοδομικά γραφεία ι ανυπαρξίασ κανονιςμϊν και μθτρϊων υπιρξαν και υπάρχουν και ςιμερα καταςτρατθγιςεισ. Οι ςυνζπειεσ τουσ δεν καταγράφονται από τθν ελλθνικι Ρολιτεία, αφοφ ακόμθ και ςιμερα δεν υπάρχει θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου και καταγραφισ των μελετϊν και των καταςκευϊν ιδιωτικϊν ζργων. Οι καταςτρατθγιςεισ εφαρμογισ τθσ τεχνικισ νομοκεςίασ και θ μετατροπι τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςε γραφειοκρατικι διαδικαςία ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ςτθν αςφάλεια των πολιτϊν. Οι ςτρεβλϊςεισ αυτζσ δομικθκαν ςε μια λαϊκίςτικθ τακτικι, που αποςπαςματικά και ρουςφετολογικά δθμιοφργθςαν ζνα χαοτικό ςφςτθμα, με νομοκετικζσ παρεμβάςεισ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν εκπτϊςεων και επομζνωσ εκπτϊςεων ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και ςτθν αςφάλεια του πολίτθ. Ζτςι, και ενϊ εκκρεμεί δεκαετίεσ, δεν ζχει εκδοκεί το ΡΔ για το Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Ιδιωτικϊν Ζργων, οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ενϊ δεν ζχουν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ και επομζνωσ δθμόςιο φορζα που εξετάηει τθν επαγγελματικι επάρκεια, αςκοφν το επάγγελμα, κατθγορίεσ τεχνθτϊν ζχουν αναλάβει τουσ τεχνικοφσ «ελζγχουσ» που γίνονται με τθ ςυμπλιρωςθ εντφπων, χωρίσ καν επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων, και οι δθμόςιοι μθχανιςμοί ελζγχου είναι ανφπαρκτοι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ. Ρολλζσ φορζσ γνωςτοποιοφνται τραυματιςμοί και κάνατοι που οφείλονται ςτο ςυγκεκριμζνο ανεξζλεγκτο ςφςτθμα παραγωγισ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν ζργων. Να κυμίςουμε: κανάτουσ οικογενειϊν από διαρροι καυςαερίων εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ, κάνατο παιδιοφ ςε πιςίνα από λάκθ ςυντιρθςθσ και αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, καταςτροφζσ από εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ, από βραχυκυκλϊματα ςτισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, κανάτουσ από θλεκτροπλθξίεσ, κανάτουσ από αποκόλλθςθ δομικϊν ςτοιχείων ι μθχανθμάτων από ζνα κτίριο, κανάτουσ από εγκαταςτάςεισ ανελκυςτιρων και αναβατορίων και τελευταία κανάτουσ και πυρκαγιζσ διατάξεων κζρμανςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ ζρευνα που ζγινε από το ΤΕΕ, τισ θμζρεσ εφθμεριϊν ςε τζςςερα νοςοκομεία τθσ Ακινασ, και δείχνει τον αρικμό κανάτων από θλεκτροπλθξίεσ για τα ζτθ 2007, 2008 ΚΑΙ Τα καταγεγραμμζνα περιςτατικά θλεκτροπλθξίασ άπτονται πζραν τθσ μίασ ειδικότθτασ ςτισ εφθμερίεσ των Νοςοκομείων και ςυγκεκριμζνα τθσ πακολογικισ, καρδιολογικισ και πλαςτικισ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα και αποτελοφν ντροπι για τθ Χϊρα μασ: 13

14 ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Θ ςυςτθματικι καταγραφι των αιτιϊν ατυχθμάτων και κανάτων ςε όλθ τθ Χϊρα και ςε όλα τα νοςοκομεία κα είναι απογοθτευτικι, αλλά απαραίτθτθ για να κατανοιςουμε το μζγεκοσ των ςυνεπειϊν μιασ πολιτικισ απορφκμιςθσ και ιςοπζδωςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ και των τεχνικϊν επαγγελμάτων και τισ δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτθν αςφάλεια των πολιτϊν και ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 14

15 Α/Α Α.5 Δημιουργύα ςυνθηκών ςτρϋβλωςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ - Τπερπληθωριςμόσ Διπλωματούχων Μηχανικών και επιςτημόνων Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αρικμόσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τισ Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ και τθν αναλογία του πλθκυςμοφ τουσ. ΚΡΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΤΜΟ ΧΩΡΑ ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ 2011 (Eurostat) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΝ ΠΛΗΘΤΜΟ 1. ΑΥΣΤΙΑ ,06% 2. ΒΕΛΓΙΟ ,51% 3. ΒΟΥΛΓΑΙΑ ,21% 4. ΕΛΒΕΤΙΑ ,65% 5. ΚΥΡΟΣ ,19% 6. ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΘΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ,48% 7. ΓΕΜΑΝΙΑ ,30% 8. ΔΑΝΙΑ ,51% 9. ΕΣΘΟΝΙΑ ,07% 10. ΙΣΡΑΝΙΑ ,14% 11. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,56% 12. ΓΑΛΛΙΑ ,25% 13. ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,35% 14. ΚΟΑΤΙΑ ,78% 15. ΟΥΓΓΑΙΑ ,07% 16. ΙΛΑΝΔΙΑ ,40% 17. ΙΣΛΑΝΔΙΑ ,66% 18. ΙΤΑΛΙΑ ,37% 19. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΓΟ ,23% 20. ΜΑΛΤΑ ,15% 21. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,13% 22. ΝΟΒΘΓΙΑ ,12% 23. ΡΟΛΩΝΙΑ ,13% 24. ΡΟΤΟΓΑΛΙΑ ,29% 25. ΟΥΜΑΝΙΑ ,06% 26. ΩΣΙΑ ,08% 27. ΣΟΥΘΔΙΑ ,41% 28. ΣΕΒΙΑ ,04% 29. ΣΛΟΒΕΝΙΑ ,51% 30. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ,36% 31. ΦΥΟΜ ,17% 32. ΕΛΛΑΔΑ ,98% 15

16 Ο ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ του ποςοςτοφ του αρικμοφ Μθχανικϊν ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό τθσ κάκε χϊρασ είναι 0,48%. Αν εξετάςουμε τον αρικμό των Μθχανικϊν ςε ςχζςθ με το ΑΕΡ των ευρωπαϊκϊν Χωρϊν, τθ βιομθχανία και τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτα επαγγελματικά πεδία των Μθχανικϊν, δεν χρειάηεται να επιχειρθματολογιςουμε για τον υπερπλθκωριςμό του επαγγζλματοσ και τθν ανάγκθ άμεςθσ και μεγάλθσ μείωςθσ του αρικμοφ ειςακτζων. Στον παραπάνω αρικμό δεν περιλαμβάνονται οι τεχνολόγοι που είναι περίπου Κάκε χρόνο ςτο ΤΕΕ εγγράφονται κατά μζςο όρο Διπλωματοφχοι Μθχανικοί. Τα τελευταία χρόνια θ φφεςθ και θ ανεργία μασ οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ ςε άλλεσ Χϊρεσ, που καρπϊνονται τθν υπεραξία υψθλισ ποιότθτασ Μθχανικϊν, ενϊ θ Χϊρα πλθρϊνει το υψθλό κόςτοσ ςπουδϊν. Ο υπερπλθκωριςμόσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν βακιά φφεςθ ζχει οδθγιςει τθν αγορά εργαςίασ των Μθχανικϊν ςε εξευτελιςτικά επίπεδα, τθν ανεργία, που δεν καταγράφεται, ςε πολλαπλάςια μεγζκθ του εκνικοφ μζςου όρου, τθν ετεροαπαςχόλθςθ και τθν ξενιτιά ςε ςυνικθ κατάςταςθ. Μία πρόςκετθ ςτρζβλωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ δθμιουργείται με το αςφαλιςτικό νομικό πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ. Οι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί είναι υποχρεωτικά αςφαλιςμζνοι ςτο ΕΤΑΑ/ κλάδο Μθχανικϊν. Το ίδιο ιςχφει για όλουσ τουσ εργολιπτεσ δθμοςίων ζργων είτε είναι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί είτε όχι. Στα ιδιωτικά ζργα οι τεχνολόγοι δεν είναι αςφαλιςμζνοι ςτο ΕΤΑΑ/ κλάδο Μθχανικϊν, γεγονόσ που δθμιουργεί ςυνκικεσ ςτρζβλωςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και άνιςουσ όρουσ ςτο κόςτοσ εργαςίασ εισ βάροσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν, λόγω των υψθλϊν ειςφορϊν τουσ. Θ ςτρζβλωςθ γίνεται ακόμθ μεγαλφτερθ, όταν ακόμθ και αν ζνασ τεχνολόγοσ επιλζξει να ενταχκεί ςτο μθτρϊο εμπειρίασ καταςκευαςτϊν δθμοςίων ζργων (ΜΕΚ) και να ςτελεχϊςει κάποια εταιρεία, οι διαδικαςίεσ δεν ελζγχουν τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του ςτο ΕΤΑΑ, ςε βάροσ επίςθσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν. Σε ζρευνα που ζκανε το ΤΕΕ βρικε πάνω από 500 τεχνολόγουσ μζλθ του ΜΕΚ, μθ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΕΤΑΑ, αλλά το αρμόδιο Υπουργείο για τα μθτρϊα δεν ζχει προβεί ςε οποιαδιποτε ενζργεια. 16

17 Α.6 Βαςικϋσ ειδικότητεσ Διπλωματούχων Μηχανικών Ειδικότητεσ περιοριςμϋνου εύρουσ - Σμόματα ΕΜΠ και Πολυτεχνικών χολών Σμόματα ΣΕΙ Στθ Χϊρα μασ υπάρχουν κεςμοκετθμζνεσ 9 βαςικζσ ειδικότθτεσ και ςυγκεκριμζνα: Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μθχανικοί Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί Θλεκτρολόγοι Μθχανικοί Θλεκτρονικοί Μθχανικοί Μεταλλειολόγοι Μθχανικοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί Ναυπθγοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί Ρολιτικοί Μθχανικοί Χθμικοί Μθχανικοί Ππωσ είναι προφανζσ θ επιλογι των ειδικοτιτων με μεγάλο επιςτθμονικό εφροσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ αποφοίτουσ να ζχουν μία πιο ολοκλθρωμζνθ παρεχόμενθ γνϊςθ και εφόδια για μεγαλφτερθ ευελιξία και ικανό επαγγελματικό εφροσ για αγορζσ ςε Χϊρεσ, όπωσ θ Ελλάδα. Θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και των τεχνολογιϊν ζφεραν τθ διάςπαςθ του παλαιοφ τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανολόγων Μθχανικϊν ςε δφο τμιματα και δφο αντίςτοιχεσ βαςικζσ ειδικότθτεσ. Θ διαφορετικι δομι τθσ παραγωγισ άλλων χωρϊν οδιγθςε ςε τμιματα και ειδικότθτεσ μεγαλφτερθσ εξειδίκευςθσ και μικρότερου εφρουσ. Θ τάςθ αυτι ςτθ Χϊρα μασ αντιμετωπίςκθκε με τθν φπαρξθ κατευκφνςεων εντόσ των τμθμάτων αλλά και με τθν αποςπαςματικι ίδρυςθ νζων τμθμάτων, χωρίσ τθν εξζταςθ των αναγκϊν τθσ παραγωγισ τθσ Χϊρασ, του κεςμικοφ πλαιςίου και του επαγγελματικοφ πεδίου κάκε ειδικότθτασ. Ρρόςκετα μία μθ ορκολογικι προςζγγιςθ, κοινωνικισ και όχι ορκολογικισ αντιμετϊπιςθσ, Διπλωματοφχων Μθχανικϊν από Χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, με ιδιαίτερα μεγάλθ εξειδίκευςθ και πενταετείσ και άνω ςπουδζσ, αλλά και οι ςπουδζσ ςε διάφορεσ Χϊρεσ του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ, οδιγθςαν ςε χιλιάδεσ ειδικότθτεσ περιοριςμζνου εφρουσ. Θ ςτρζβλωςθ αυτι επιδεινϊκθκε με το ςφςτθμα επαγγελματικισ ιςοτιμίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και τθν παράκαμψθ των βαςικϊν αρχϊν ςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ με τθν ακαδθμαϊκι ιςοτιμία. Οι ειδικότθτεσ περιοριςμζνου εφρουσ που ζχουν απονεμθκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του Υπουργείου Παιδείασ και ζχει κλθκεί εκ των υςτζρων το ΤΕΕ να απονείμει επαγγελματικά δικαιϊματα είναι 1371 ειδικότθτεσ περιοριςμζνου εφρουσ. Ο αρικμόσ αλλά και οι τίτλοι των ειδικοτιτων δείχνουν τον παραλογιςμό που επικρατεί 17

18 ςτον χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Παιδείασ και τον διαχρονικά ανορκολογικό τρόπο αντιμετϊπιςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ από το αναρμόδιο Υπουργείο Παιδείασ. Στο παράρτθμα Ι δίνονται οι τίτλοι των 1371 ειδικοτιτων περιοριςμζνου εφρουσ, που ζχουν αποδοκεί. Οι ςτρεβλϊςεισ που προαναφζρκθκαν για τθν ίδρυςθ νζων τμθμάτων ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ, θ παντελισ ζλλειψθ ακόμθ και τθσ διατφπωςθσ γνϊμθσ του ΤΕΕ, και γενικά των επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν φορζων για τθν αναγκαιότθτα ίδρυςθσ νζων τμθμάτων και οι ςυνεχείσ επεμβάςεισ τθσ πολιτείασ ςε μια πολιτικι επιςτθμονικϊν εκπτϊςεων και ςτρεβλισ εφαρμογισ των οδθγιϊν, αποδεικνφονται απλά με τθν ανάγνωςθ τθσ ονομαςίασ των τμθμάτων. Οι ςκοπιμότθτεσ που εξυπθρετικθκαν, για να καλφψουν άλλεσ ανάγκεσ από αυτζσ τθσ κάλυψθσ επαρκοφσ επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ πεδίου είναι τόςο ακραίεσ που υπάρχουν τμιματα με ίδιο όνομα και αντικείμενο προςκζτοντασ ςε κάποια τον όρο «Μθχανικοί». Ιδρφκθκαν τμιματα περιοριςμζνου εφρουσ, μεταπτυχιακοφ και διεπιςτθμονικοφ αντικειμζνου. Ιδρφκθκαν τμιματα που ακόμθ και από τον τίτλο αναρωτιζται κανείσ αν το τμιμα ανικει ςτον τεχνικό ι ςτον οικονομικό κλάδο. Το κριτιριο που επικράτθςε τισ περιςςότερεσ φορζσ ιταν ποια επιςτθμονικι ομάδα κα προδιαγράψει τμιματα φωτογραφικϊν κζςεων ΔΕΡ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που τα τμιματα αυτά δεν είχαν από τθν αρχι κακοριςμζνο οφτε το επαγγελματικό περίγραμμα οφτε τισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ προδιαγραφζσ ςε μζλθ ΔΕΡ ςυγκεκριμζνθσ ανά γνωςτικό πεδίο κατεφκυνςθσ. Ρροφανϊσ δεν λιφκθκε υπόψθ θ εξζλιξθ των αποφοίτων των τμθμάτων και οι επαγγελματικζσ διζξοδοι που κα είχαν. Θ απογοιτευςθ των αποφοίτων, μετά από χρόνια ςπουδϊν, και θ απουςία επαγγελματικοφ αντικειμζνου οδιγθςαν ςε ομάδεσ πιζςεων με αιτιματα τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων άλλου γνωςτικοφ αντικειμζνου ι ευρφτερου από τα γνωςτικά αντικείμενα που ςποφδαςαν. Με απλι ανάγνωςθ των τμθμάτων των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ςυμπεραίνει κανείσ τθν άναρχθ και απρογραμμάτιςτθ με τισ ανάγκεσ τθσ Χϊρασ ίδρυςθ τμθμάτων και ςε αρικμό και δυςτυχϊσ πολλζσ φορζσ ςε ειδικότθτεσ. Οι ςυνζπειεσ των παραπάνω ςτρεβλϊςεων βαραίνουν τουσ αποφοίτουσ, που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ νζων τμθμάτων δεν ζχουν οφτε τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων ΤΕΕ. Το ΤΕΕ υπθρετϊντασ το δθμόςιο ςυμφζρον εξετάηει με τισ αρμόδιεσ και κεςμοκετθμζνεσ ειδικζσ επιςτθμονικζσ επιτροπζσ του το κάκε Ρανεπιςτθμιακό τμιμα, ςφμφωνα με τισ αρχζσ που ζχουν ςυναποφαςιςκεί με τθν 8 θ ςφνοδο των Ρρυτάνεων και αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ, τθν δεοντολογία και τθν διεκνι πρακτικι, ϊςτε να χαρακτθριςκεί ζνα τμιμα επαρκζσ για τθ ςυμμετοχι των αποφοίτων του ςτισ εξετάςεισ για τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, οι οποίεσ είναι: 18

19 «Κοινι απόφαςθ Πολυτεχνικϊν ςχολϊν και ΤΕΕ ςτα Χανιά ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8θσ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Α) ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επειδι τα τελευταία χρόνια. οργανϊνονται νζα Τμιματα Μθχανικϊν ι γίνεται προςπάκεια μετονομαςίασ οριςμζνων Τμθμάτων ςε Τιμιματα Μθχανικϊν, κα πρζπει να υπάρξει καταγραφι των προχποκζςεων, υπό τισ οποίεσ τόςο θ Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα όςο και θ επίςθμθ Πολιτεία και το ΤΕΕ κα κάνουν αποδεκτά τα απονεμόμενα διπλϊματα από τισ εν λόγω ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ. Ζνα Τμιμα Μθχανικϊν με πενταετι κφκλο ςπουδϊν κα πρζπει να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, προκειμζνου να απονζμει διπλϊματα Μθχανικϊν και να οργανϊνει μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν ςε εξειδικευμζνα κζματα Μθχανικϊν. Αυτζσ είναι: 1. Ο τίτλοσ του διπλϊματοσ να αντιςτοιχεί ςε ειδικότθτα Μθχανικοφ. 2. Το Σπουδϊν κα πρζπει να ζχει τθ δομι που ζχει κακιερωκεί ςτθν Ευρϊπθ για τα Τμιματα Μθχανικϊν, δθλαδι τα μακιματα κα πρζπει να κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ: (α) Επιςτθμονικζσ βάςεισ (μακθματικά, μθχανικι, φυςικι, χθμεία).30%, (β) Τεχνολογικζσ γνϊςεισ 30%, (γ) Βάςεισ για μεκοδολογία λφςεων προβλθμάτων ανάλυςθσ ςφνκεςθσ και ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 25%, και (δ) Ανάπτυξθ Ικανισ προςωπικότθτασ και επιχειρθματικϊν ικανοτιτων 15%. 3. Η διάρκεια των ςπουδϊν κα πρζπει να είναι δζκα εξαμινων και να περιλαμβάνεται θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ. 4. Τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οπαία εκλζγονται μζλθ ΔΕΠ να είναι αντικείμενα Μθχανικοφ, ϊςτε: τα μζλθ ΔΕΠ που διορίηονται να είναι ςτθν μεγάλθ πλειοψθφία τουσ Μθχανικοί ςτο βαςικό πτυχίο, ενϊ οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και το διδακτορικό κα πρζπει επίςθσ να είναι ςυναφείσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ. Τα μζλθ ΔΕΠ, που δεν ζχουν βαςικά δίπλωμα Μθχανικοφ, κα πρζπει να ζχουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και διδακτορικό δίπλωμα ςε απολφτωσ ςυναφζσ αντικείμενα με τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ. 5. Το Τμιμα κα πρζπει να ζχει οργανωμζνα και εξοπλιςμζνα εργαςτιρια, ςτα οποία κα εκπαιδεφονται οι φοιτθτζσ, ςτα μακιματα Μθχανικοφ. 6. Θα πρζπει να ενκαρρφνονται οι φοιτθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι άςκθςθ κάκε καλοκαίρι, τθν οποία κα οργανϊνει το Τμιμα, προκειμζνου οι φοιτθτζσ να απαςχολοφνται ςε: βιομθχανικζσ μονάδεσ, εταιρείεσ και επιχειριςεισ με: αντικείμενα ςυναφι με τα γνωςτικά αντικείμενα ταυ Τμιματοσ. 7. Να εντάςςεται ςε ιδθ κεςμοκετθμζνθ Πολυτεχνικι Σχολι. Οι προχποκζςεισ αυτζσ κα πρζπει να διαςφαλίηονται από τισ Πρυτανείεσ των Πανεπιςτθμίων ςε ςυνεργαςία με τισ ίδιεσ τισ Ακαδθμαϊκζσ Μονάδεσ, προκειμζνου να παρζχεται θ απαιτοφμενθ βοικεια για τθν ικανοποίθςθ των ανωτζρω αναφερκζντων προχποκζςεων. (Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΙΔΡΤΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ Είναι ςαφζσ ότι ζνα Πανεπιςτιμιο κα πρζπει να είναι ςυγκεντρωμζνο ςτθν ίδια περιοχι, προκειμζνου να δίδεται θ δυνατότθτα ςτα μζλθ του να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και να υπάρχει εξοικονόμθςθ πόρων για τθ διοίκθςθ και τθν λειτουργία του. Η αναγκαιότθτα αυτι είναι ακόμθ εντονότερθ ςτο κζμα τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ. Είναι ακαδθμαϊκά αναγκαία θ ςυνφπαρξθ των Τμθμάτων μιασ Πολυτεχνικισ Σχολισ ςτθν ίδια 19

20 γεωγραφικι περιοχι, προκειμζνου να υπάρχει ενιαία διοίκθςθ, ενιαία παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ φοιτθτζσ και εξοικονόμθςθ πόρων ςτθ διδαςκαλία κοινϊν μακθμάτων. Κατά ςυνζπεια, ζνα καλά οργανωμζνο Πανεπιςτιμιο, το οποίο ζχει ιδθ οργανωμζνα Τμιματα επιςτθμϊν {Μακθματικϊν, Φυςικισ, Χθμείασ, Βιολογίασ) και ςτεγάηει όλεσ αυτζσ τισ μονάδεσ ςε μία πόλθ, πλθροί τισ προχποκζςεισ ίδρυςθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ. Πιςτεφω ότι ςε: αντίκετθ περίπτωςθ οι δυςκολίεσ ίδρυςθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ είναι ανυπζρβλθτεσ και δεν πρζπει να επιτρζπονται πειραματιςμοί, ιδίωσ ςε μία Χϊρα που οι πόροι είναι δυςεφρετοι.» Θ καταγραφι των τμθμάτων του ΕΜΡ, των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν και των αντίςτοιχων τμθμάτων ΤΕΙ δίνονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ, καταγράφοντασ τον αρικμό ειςακτζων για τισ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ και και τισ βάςεισ ειςαγωγισ. Δεν χρειάηεται κανζνα ςχόλιο για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ςε ςχζςθ με τον αρικμό επιςτθμόνων ςτθ Χϊρα μασ και τθν πολιτικι ανευκυνότθτα τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ Ραιδείασ και των νζων ανκρϊπων. Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο ΕΜΡ και τισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ τισ δφο τελευταίεσ ακαδθμαϊκζσ περιόδουσ παρζμεινε επί τθσ ουςίασ ο ίδιοσ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν 535 Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 530 ΑΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ

21 ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ Μθχανολόγων & Αεροναυπθγϊν Μθχανικϊν ΠΑΣΡΩΝ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν 510 ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ Χθμικϊν Μθχανικϊν 195 Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ 150 Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΠΘ ΘΕΑΛΙΑ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΠ ΥΡΟ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟ ΤΕΕ Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων ΑΙΓΑΙΟΤ

22 ΤΜΘΜΑΤΑ 5ΕΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΟΥ ΗΘΤΟΥΝ ΤΘΝ ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΕ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ΑΙΓΑΙΟΤ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΕΙΔΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 4 ΕΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υλικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ των Υλικϊν ΠΑΣΡΩΝ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Δυςτυχϊσ, ςτα ΤΕΙ θ ίδρυςθ νζων τμθμάτων ακολοφκθςε ακόμθ χειρότερουσ, μθ ορκολογικοφσ χειριςμοφσ. Αρκεί να αναφζρουμε ότι το πλικοσ τμθμάτων τεχνικισ κατεφκυνςθσ ξεπερνοφν τα 80 τμιματα και ο αρικμόσ ειςακτζων το 2011 ιταν ςπουδαςτζσ και το 2012 μειϊκθκαν ςε Σθμειϊνουμε ότι παρά τον απίςτευτο αρικμό των ειςακτζων δεν υπάρχει αντίςτοιχοσ αρικμόσ αποφοίτων, ο οποίοσ παραμζνει δραματικά μικρόσ. Οι τίτλοι των τμθμάτων δεν επιτρζπουν αντίςτοιχθ κατθγοριοποίθςθ και για αυτό ςτον παρακάτω πίνακα δεν δίνεται ςυνολικόσ αρικμόσ ειςακτζων ανά τίτλο τμιματοσ. ΣΜΗΜΑ Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Κτιρίων Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ τοπίου ΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΣΡΑ ΗΠΕΙΡΟΤ Αρχιτεκτονικισ Τοπίου ΚΑΒΑΛΑ Αυτοματιςμοφ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

23 Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ ΒιοΜθχανικοφ Σχεδιαςμοφ Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ Γεωτεχνολογίασ και Ρεριβάλλοντοσ ΚΑΒΑΛΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γραφιςτικισ ΑΘΗΝΑ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρολογίασ Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρονικισ Εκπαιδευτικϊν Μθχανολογίασ Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν Δομικϊν Ζργων ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΑΙΣΕ ΑΠΑΙΣΕ ΑΠΑΙΣΕ ΑΠΑΙΣΕ Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ Ενεργειακισ Τεχνολογίασ Επιχειρθςιακισ Ρλθροφορικισ Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΑΠΑΙΣΕ ΑΘΗΝΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΣΡΑ ΚΡΗΣΗ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων ΑΘΗΝΑ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων ΚΡΗΣΗ Θλεκτρολογίασ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΣΡΑ

24 ΛΑΡΙΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΡΗΣΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Θλεκτρονικισ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡΗΣΗ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ΠΕΙΡΑΙΑ Κλωςτοχφαντουργίασ ΠΕΙΡΑΙΑ Μθχανικισ Βιοςυςτθμάτων ΛΑΡΙΑ Μθχανολογίασ ΠΕΙΡΑΙΑ Μουςικισ τεχνολογίασ και Ακουςτικισ ΠΑΣΡΑ ΛΑΡΙΑ ΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΡΗΣΗ ΚΡΗΣΗ Ναυπθγικισ ΑΘΗΝΑ Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ΛΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΠΕΙΡΟΤ Οχθμάτων ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ρλθροφορικισ ΑΘΗΝΑ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΡΩΝ Ρλθροφορικισ και ΜΜΕ ΠΑΣΡΑ

25 Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Θ/Υ Ρολιτικϊν Δομικϊν Ζργων Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και Οικονομία Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ Τεχνολογίασ Αεροςκαφϊν Τεχνολογίασ ιατρικϊν οργάνων Τεχνολογίασ Ρεριβάλλοντοσ και Οικολογίασ Τεχνολογίασ Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ΛΑΜΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΩΝ ΚΡΗΣΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΣΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΛΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΑΒΑΛΑ Τεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων και ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Δικτφων Τοπογραφίασ ΑΘΗΝΑ Φυςικϊν Ρόρων και Ρειβάλλοντοσ ΚΡΗΣΗ Ρροκειμζνου να παρουςιαςκοφν με πλθρότθτα οι βάςεισ ειςαγωγισ των αντίςτοιχων τμθμάτων, δίνονται αναλυτικά οι παρακάτω πίνακεσ ανά ομοειδι τμιματα. Είναι προφανισ θ τεράςτια διαφορά ειςαγωγισ ςτθν «Ενιαία Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ», δθλαδι θ επιτυχία ειςαγωγισ ενόσ μακθτι ςτο ΕΜΡ και ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ με τθν επιτυχία ειςαγωγισ ςτα αντίςτοιχα τμιματα των ΤΕΙ. Η διαφορά αυτι που παρουςιάηεται 25

26 παρακάτω ςε ςυνδυαςμό με τθν τεράςτια διαφορά ςτο χρόνο, ςτθν ποιότθτα ςπουδών, ςτθ δυςκολία ολοκλιρωςθσ των ςπουδών και ςτθν ποιότθτα οδθγεί ςε καταφανι αδικία και ςτο μινυμα προσ τθν κοινωνία και τουσ νζουσ τθσ Χώρασ τθσ ιςςονοσ προςπάκειασ, τθσ απαξίασ τθσ γνώςθσ και τθσ ποιότθτασ, τθσ ιςοπζδωςθσ και τθσ καταςτροφικισ λαϊκίςτικθσ λογικισ του «όλοι είμαςτε ίδιοι» με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. ΣΜΗΜΑ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικϊν ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΣΕΙ ΒΑΕΙ 2012 ΑΠΘ ΕΜΠ ΤΕΙ Τοπογραφίασ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ Γεωπλθροφορικισ & Τοπογραφίασ ΕΡΡΕ 7990 Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Αρχιτεκτονικισ Τοπίου ΚΑΒΑΛΑ 6745 ΤΕΙ Εςωτ. Αρχιτ/κισ διακόςμθςθσ & ςχεδ. Αντικειμζνου ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ Ανακαίνιςθ και Αποκατάςταςθ Κτιρίων ΠΑΣΡΑ 8131 Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Θλεκτρολογίασ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7181 ΚΑΒΑΛΑ 7315 ΚΡΗΣΗ 7794 ΛΑΜΙΑ

27 ΛΑΡΙΑ 8201 ΠΑΣΡΑ 9236 ΧΑΛΚΙΔΑ 9339 ΤΕΙ Θλεκτρονικισ ΚΡΗΣΗ 7455 ΛΑΜΙΑ 8069 ΤΕΙ Ενεργειακισ Τεχνολογίασ ΑΘΗΝΑ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ ΤΕΙ Μθχανολογίασ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7692 ΚΑΒΑΛΑ 7722 ΚΡΗΣΗ 8456 ΛΑΡΙΑ 8965 ΕΡΡΕ 8358 ΤΕΙ Οχθμάτων ΘΕ/ΚΗ ΤΕΙ ΒιοΜθχανικοφ Σχεδιαςμοφ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6578 Μθχανολόγων & Αεροναυπθγϊν Μθχανικϊν ΠΑΣΡΩΝ ΤΕΙ Ναυπθγικισ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ Τεχνολογίασ Αεροςκαφϊν ΧΑΛΚΙΔΑ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΑ ΤΕΙ Ρολ. Δομικϊν Ζργων ΚΡΗΣΗ 8814 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΕ 8781 ΛΑΡΙΑ

28 Χθμικϊν Μθχανικϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΠΑΣΡΑ ΤΕΙ Τεχνολογίασ Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ΚΑΒΑΛΑ 7720 ΤΕΙ Μθχανικισ βιοςυςτθμάτων ΛΑΡΙΑ 6814 Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ ΤΕΙ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΕΡΡΕ 9623 ΤΕΙ Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ΛΑΜΙΑ 9050 ΤΕΙ Τεχνολ. Ρλθροφορικισ & Τθλ/νιϊν ΚΑΛΑΜΑΣΑ 7634 ΗΠΕΙΡΟ 7203 ΤΕΙ Τθλ/κϊν Συςτθμάτων & Δικτφων ΜΕΟΛΟΓΓΙ 7646 Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Φυςικϊν Ρόρων & Ρεριβάλλοντοσ ΚΡΗΣΗ 7769 ΤΕΙ Τεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6638 ΤΕΙ Γεωτεχνολογίασ & Ρεριβ/ντοσ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6685 Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ΑΠΘ ΘΕΑΛΙΑ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ ΚΡΗΣΗ

29 Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΠ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΣΕΕ Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ 5ΕΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΣΕΕ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ΑΙΓΑΙΟΤ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΕΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 4 ΕΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υλικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ των Υλικϊν ΠΑΣΡΩΝ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ρεριβάλλοντοσ ΑΙΓΑΙΟΤ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝ. & ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ

30 Α.7 Αποτύπωςη τησ πραγματικόσ κατϊςταςησ ςτα ΣΕΙ, τησ ανύπαρκτησ αξιολόγηςησ και του ςυνεχιζόμενου ςτρεβλού πλαιςύου πρόβλεψησ τησ Δυςτυχϊσ θ αποτφπωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ ςτθν πλειοψθφία των ΤΕΙ είναι παραπάνω από δραματικι. Τα παρακάτω ςτοιχεία προζκυψαν από μελζτθ του Ρ.Τ. Δυτικισ Ελλάδασ του ΤΕΕ και από τισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ των ΤΕΙ. Θ καταγραφι παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. Ραρουςιάηουμε όμωσ ενδεικτικά τμιματα ΤΕΙ και τα χαρακτθριςτικά τουσ, που δυςτυχϊσ και μόνο από αυτά τεκμθριϊνεται ότι όποιο πρότυπο αξιολόγθςθσ κι αν χρθςιμοποιθκεί, τα τμιματα αυτά δεν μποροφν να χαρακτθριςκοφν τμιματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, όςοι νόμοι και αν ψθφιςκοφν και όςοι Υπουργοί Ραιδείασ κζλουν να τα μετονομάςουν. Υπάρχουν τμιματα που ιςχυρίηονται ότι παράγουν Αρχιτζκτονεσ, Πολιτικοφσ, Ηλεκτρολόγουσ, Μθχανολόγουσ και Ναυπθγοφσ Μθχανικοφσ. Οι ςπουδαςτζσ ςτα τμιματα αυτά είναι εκατοντάδεσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χιλιάδεσ και πρόςκετα περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα, ενϊ το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό προςωπικό που κατζχει διδακτορικό τίτλο αρικμεί μόλισ από 1 ωσ 9 μζλθ. Πϊσ επιτρζπεται τζτοια τμιματα να παράγουν Μθχανικοφσ και να χαρακτθρίηονται ανϊτατα είναι θ ερϊτθςθ που πρζπει να απαντιςει διαχρονικά το Υπουργείο Παιδείασ, το εκπαιδευτικό προςωπικό των ΤΕΙ και το πολιτικό ςφςτθμα. Είναι προφανζσ ότι οι ευκφνεσ τθσ Πολιτείασ και του πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ των ΤΕΙ, τισ ςτρεβλϊςεισ που δθμιουργοφνται και τισ ςυνζπειεσ ςτουσ αποφοίτουσ των ΤΕΙ και ςτον υπερπλθκωριςμό του επαγγζλματοσ, δεν μποροφν να δικαιολογιςουν τόςο εκπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα, ςτισ προδιαγραφζσ των τεχνικϊν επαγγελμάτων και ςτθν αςφάλεια του πολίτθ και των καταςκευϊν όςο και ςτθ ςυνζχιςθ τθσ πολιτικισ αυτισ. Θ παρουςίαςθ αυτι δεν γίνεται, για να κίγουν οι απόφοιτοι ι οι διδάςκοντεσ των ΤΕΙ. Ρρζπει όλοι να ςυνειδθτοποιιςουμε τθν πραγματικι κατάςταςθ και να δϊςουμε μια οριςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα, χωρίσ δογματιςμοφσ και ςυντεχνιακοφ τφπου λογικζσ, που παίηουν με τισ ηωζσ νζων ανκρϊπων και τθν παλαιοκομματικι τακτικι τθσ ςυλλογισ ψιφων. 30

31 ΤΕΙ Ακινασ Σμόμα Εςωτερικόσ Αρχιτεκτονικόσ Διακόςμηςησ και χεδιαςμού Αντικειμϋνων Προςωπικό Αριθμόσ Ειςακτϋων Οδηγόσ πουδών ύνολο Προςφερόμενων Μαθημϊτων Επαγγελματικϊ πουδών Δ.Δ. Μ.Δ.Ε. Β.Σ. / Μ.Ε ύνολο Δεν Τπϊρχει* Κατευθύνςεισ 2 36 (+12) ΜΓΤ* ΜΕΤ* ΜΕ* ΔΟΝΑ* ECTS* Τπϊρχουν Π.Δ. Β.Δ. ΥΕΚ 67/ Α/ Σύτλοσ υνεργαςύα Δεν Τπϊρχει - - Σο τμόμα δεν ϋχει περϊςει από εξωτερικό αξιολόγηςη * Δεν υπϊρχει οδηγόσ ςπουδών ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Τπϊρχει μόνο κατϊλογοσ των προςφερόμενων μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο και των ωρών διδαςκαλύασ ανϊ εβδομϊδα Σμόμα Ναυπηγικόσ Προςωπικό Αριθμόσ Ειςακτϋων Δ.Δ. Μ.Δ.Ε. Β.Σ. / Μ.Ε ύνολο Οδηγόσ πουδών Τπϊρχει Κατευθύνςεισ Όχι ύνολο Προςφερόμενων Μαθημϊτων Επαγγελματικϊ πουδών 44 ΜΓΤ ΜΕΤ ΜΕ ΔΟΝΑ ECTS Τπϊρχουν Π.Δ. Β.Δ. ΥΕΚ - 699/71 227/ , τα Δεν Τπϊρχει Σύτλοσ υνεργαςύα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Βιολογίασ. 290 [ 17898 ]- Μοριακήσ Βιολογίασ και Γενετικήσ Θράκησ (Αλεξανδροφπολη) με 4-εηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ

Τμήματα Βιολογίασ. 290 [ 17898 ]- Μοριακήσ Βιολογίασ και Γενετικήσ Θράκησ (Αλεξανδροφπολη) με 4-εηέο πξόγξακκα ζπνπδώλ 281 [ 18268 ]-Βιολογίασ Πάτρασ 282 [ 18105 ]-Βιολογίασ Κρήτησ (Ηράκλειο) 279 [ 18412 ]-Βιολογίασ Θεςςαλονίκησ 277 [ 18632 ]-Βιολογίασ Αθήνασ με 4-ετζσ πρόγραμμα ςπουδών Τμήματα Βιολογίασ Σφμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

και 2) Γνώςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικών φφλλων και (iii) υπθρεςιών διαδικτφου

και 2) Γνώςθ Χειριςμοφ Θ/Τ ςτα αντικείμενα: (i) επεξεργαςίασ κειμζνων, (ii) υπολογιςτικών φφλλων και (iii) υπθρεςιών διαδικτφου ΑΓΓΛΙΚΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ, ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ Πτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Αγγλικισ Γλώςςασ και Φιλολογίασ ΑΕΙ ι το ομώνυμο πτυχίο ι δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.)

ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ KAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Γενικό Πλαίσιο ΔΗΜΟΙΕ ΧΟΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Δ..Ε.Κ.) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ειςαγωγή τόχοι το πλαίςιο τθσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α.

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Κατάγομαι από το Καλό Χωριό Σολζασ. Φοίτθςα ςτο Ελλθνικό Γυμνάςιο Σολζασ μζχρι το 1974 και αποφοίτθςα από το Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο.

Με ιδιαίτερθ χαρά ςασ καλωςορίηω ςτθν αποψινι εκδιλωςθ, θ οποία διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν Κφπρο. Ε ΚΙΦ - Χαρτογράφηςη του Κυπριακού Ερευνητικού Χώρου με την Ζμφυλη Διάςταςη Κυρίεσ και Κύριοι Βουλευτέσ Κυρία Ευρωβουλευτήσ, Κφριε Επικεφαλήσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτην Κφπρο, Τάςο Γεωργίου Κφριε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα