Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ... 66

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ... 66"

Transcript

1 Καταγραφι των ςτρεβλώςεων τθσ Ανώτατθσ Παιδείασ και των επιπτώςεων τουσ ςτα τεχνικά επαγγζλματα, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν ελλθνικι κοινωνία Πρόταςθ Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΣΕΕ) για οριςτικι και ςυνολικι επίλυςθ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγό... 3 Α. υνϋπειεσ και ςτρεβλώςεισ ςτο επϊγγελμα του Μηχανικού από το υπϊρχον ςύςτημα Ανώτατησ Παιδεύασ... 5 Α.1. Έλλειψη υιοθϋτηςησ προτύπου Παιδεύασ Ευρωπαώκό και Διεθνό πρακτικό... 6 Α.2 Ενιαύα Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη... 9 Α.3 Ιςοτύμηςη αποφούτων ςχολών ΤποΜηχανικών του ΕΜΠ, ΚΑΣΕΕ, ΕΛΕΣΕ, ΣΕΙ, ΑΣΕΙ, ιβητανιδεύου - Ο μύθοσ τησ ανυπαρξύασ επαγγελματικών δικαιωμϊτων και η δόθεν αντύθεςη ΑΕΙ ΣΕΙ Α.4 υνϋπειεσ ςτην προςταςύα του δημόςιου ςυμφϋροντοσ και ςτην αςφϊλεια του πολύτη Α.5 Δημιουργύα ςυνθηκών ςτρϋβλωςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ - Τπερπληθωριςμόσ Διπλωματούχων Μηχανικών και επιςτημόνων Α.6 Βαςικϋσ ειδικότητεσ Διπλωματούχων Μηχανικών Ειδικότητεσ περιοριςμϋνου εύρουσ - Σμόματα ΕΜΠ και Πολυτεχνικών χολών Σμόματα ΣΕΙ Α.7 Αποτύπωςη τησ πραγματικόσ κατϊςταςησ ςτα ΣΕΙ, τησ ανύπαρκτησ αξιολόγηςησ και του ςυνεχιζόμενου ςτρεβλού πλαιςύου πρόβλεψησ τησ ΣΕΙ Ηπεύρου 35 ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ 36 ΣΕΙ Καβϊλασ 37 ΣΕΙ Καλαμϊτασ 39 ΣΕΙ Κρότησ 39 ΣΕΙ Λαμύασ 40 ΣΕΙ Λϊριςασ 40 ΣΕΙ Μεςολογγύου 43 ΣΕΙ Πϊτρασ 44 ΣΕΙ Πειραιϊ 47 ΣΕΙ ερρών 49 ΣΕΙ Φαλκύδασ 50 ΑΠΑΙΣΕ 51 Α.8 τρεβλώςεισ από το ύςτημα επαγγελματικόσ ιςοτιμύασ και την εφαρμογό τησ Οδηγύασ 2005/36/ΕΚ Β. ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΣΩΝ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΗ ΣΑ ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ, ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Β.1. Ενιαύα Ανώτατη Παιδεύα Β.2 Αξιόπιςτο ςύςτημα αξιολόγηςησ των Σμημϊτων τησ Ανώτατησ Παιδεύασ Β.3 Ενιαύεσ πενταετεύσ ςπουδϋσ Β.4 Ειδικότητεσ μεγϊλου εύρουσ Β.5 Ενιαύο ςύςτημα και προδιαγραφϋσ ςε δημόςια και ιδιωτικϊ ϋργα Β.6 Μεταβατικϋσ διατϊξεισ - ύςτημα εξϋλιξησ των αποφούτων ΣΕΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΦΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΟΤ ΕΤΡΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΜΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΗ ΟΟΑ ΓΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Κεφάλαιο 2 : Βελιι ώνοντας την αποδοιικ ότητα της τριτοβάθμιας ηκπαίδευσης ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΣΡΕΒΛΩΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΙ

3 Καταγραφι των ςτρεβλώςεων τθσ Ανώτατθσ Παιδείασ και των επιπτώςεων τουσ ςτα τεχνικά επαγγζλματα, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν ελλθνικι κοινωνία Πρόταςθ Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (ΣΕΕ) για οριςτικι και ςυνολικι επίλυςθ Είναι γνωςτζσ οι ςτρεβλϊςεισ που ζχουν υποςτεί τα τεχνικά επαγγζλματα και κυρίωσ το επάγγελμα του Μθχανικοφ, λόγω ανορκολογικϊν, αντεπιςτθμονικϊν και αντιαναπτυξιακϊν πολιτικϊν ςτο χϊρο είτε τθσ προςχθματικισ, δικεν ενιαίασ Ανϊτατθσ Ραιδείασ, είτε παλαιότερα τθσ Ανϊτατθσ και Ανϊτερθσ Ραιδείασ. Οι ςτρεβλϊςεισ αυτζσ προιλκαν κυρίωσ από τον διαχρονικό ενδοτιςμό των πολιτικϊν θγεςιϊν του Υπουργείου Ραιδείασ ςε πελατειακζσ δράςεισ παρακάμπτοντασ τουσ επιςτθμονικοφσ Φορείσ, τισ ςτοιχειϊδεισ ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ, τισ εκπτϊςεισ ςτισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ και τα χαρακτθριςτικά των επιςτθμονικϊν επαγγελμάτων, τισ προτάςεισ διεκνϊν Οργανιςμϊν, όπωσ του ΟΟΣΑ, τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ ςε όςα κατ επιλογι κζλει να καταςτρατθγιςει, τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ Χϊρασ, ακόμθ και τθ γνϊμθ ςτα κακ φλθ αρμόδια παραγωγικά Υπουργεία. Οι πολιτικζσ αυτζσ βαςίςτθκαν ςτο ςτρεβλό κοινωνικό ςτερεότυπο τθσ κοινωνικισ καταξίωςθσ μζςω των ςπουδϊν και ςτον λαϊκιςμό τθσ ανεξζλεγκτθσ αφξθςθσ Τμθμάτων και ειςακτζων ςτθν Ανϊτατθ και Ανϊτερθ Ραιδεία, χωρίσ τθν πρόβλεψθ των απαραίτθτων προχποκζςεων ςε οικονομικοφσ πόρουσ, κατάλλθλου επιπζδου και επαρκοφσ αρικμοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, υλικοτεχνικισ υποδομισ, ςφνδεςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ με τθ νομοκεςία και τθσ ζρευνασ με τισ αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ και κυρίωσ χωρίσ τθ διερεφνθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου άςκθςθσ των επαγγελμάτων και τθν ςφνδεςθ με τον ανφπαρκτο παραγωγικό ςχζδιο τθσ Χϊρασ. Οι ιςοπεδωτικζσ λαϊκίςτικεσ και ανεφκυνεσ πολιτικζσ ςτθν Ραιδεία οδιγθςαν: ςτα εκφυλιςτικά φαινόμενα ίδρυςθσ τμθμάτων με γνωςτικό αντικείμενο απροςδιόριςτο για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των αποφοίτων τουσ και τθν αγορά αλλά προςδιοριςμζνο ςτουσ επιςπεφδοντεσ τθν ίδρυςι τουσ, ςτθν εικονικι «ανωτατοποίθςθ» των ΤΕΙ, ςτον υπερπλθκωριςμό επιςτθμόνων, ςτισ ςυνεχείσ εκπτϊςεισ ποιότθτασ, ςτθν ανυπαρξία αξιόπιςτου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και ςτθν επίςθσ διαχρονικι τάςθ του Υπουργείου Ραιδείασ να οικειοποιθκεί αρμοδιότθτεσ των κατά νόμο και κακ φλθ αρμοδίων Υπουργείων τόςο ςτα επαγγελματικά δικαιϊματα όςο και ςε δράςεισ κατάρτιςθσ, πιςτοποίθςθσ και αδειοδότθςθσ. Δυςτυχϊσ, οι Υπουργοί Ραιδείασ λειτοφργθςαν ωσ κομματάρχεσ εξυπθρζτθςθσ επαγγελματικϊν ομάδων, άνευ ςχεδίου τοπικϊν αιτθμάτων και «οικείων» Ρανεπιςτθμιακϊν, εξαγοράηοντασ πολιτικι ςτιριξθ και βάηοντασ το ςφνολο του πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςε μια πλειοδοςία ςτρεβλϊν, αντιεπιςτθμονικϊν και λαϊκίςτικων πολιτικϊν κζςεων και πράξεων. 3

4 Οφείλουμε να δϊςουμε ςτθν ελλθνικι Ρολιτεία και τον ελλθνικό λαό όλεσ τισ ςυνζπειεσ και τα ςτοιχεία που δθμιουργοφν οι ςτρεβλϊςεισ ςτθν Ανϊτατθ Ραιδεία. Οφείλουμε να κατακζςουμε τθ διεκνι και ευρωπαϊκι πρακτικι και να αναδείξουμε τισ αντικρουόμενεσ πολιτικζσ, που κρατοφν τθ Χϊρα όμθρο ςυγκεκριμζνων ςυμφερόντων και ςκοπιμοτιτων. Οφείλουμε να αναδείξουμε ποιοι ωφελοφνται και για ποιεσ ςκοπιμότθτεσ δεν προχωρά ο αναγκαίοσ εξορκολογιςμόσ και οι απαραίτθτεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ. Το ΤΕΕ παρουςιάηει ςιμερα τισ ςτρεβλϊςεισ ενόσ πελατειακοφ και αντιαναπτυξιακοφ ςυςτιματοσ ενιαίασ Ανϊτατθσ Παιδείασ και τθν πρόταςθ του για μια οριςτικι και ολιςτικι λφςθ, ζναν ορκολογικό τρόπο διάρκρωςισ τθσ και τθν επαγγελματικι πρόςβαςθ όλων, ςτουσ τομείσ και τισ βακμίδεσ που μπορεί και πρζπει να αδειοδοτθκεί, με βάςθ τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ πρακτικζσ και το ςυμφζρον τθσ Χϊρασ, ςτθν προςπάκεια ξεπεράςματοσ τθσ πολφπλευρθσ κρίςθσ. 4

5 Α. υνϋπειεσ και ςτρεβλώςεισ ςτο επϊγγελμα του Μηχανικού από το υπϊρχον ςύςτημα Ανώτατησ Παιδεύασ Οι ςπουδζσ ςτα τεχνικά αντικείμενα δεν είναι ςπουδζσ που αποςκοποφν ςτθν πολιτιςτικι, κοινωνικι, οικονομικι και πολιτικι Ραιδεία των πολιτϊν, παρότι κα ζπρεπε θ ανϊτατθ Ραιδεία να φροντίηει και για αυτζσ τισ πτυχζσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ και τθσ ολιςτικισ άποψθσ ενόσ επιςτιμονα. Θ επαγγελματικι εξζλιξθ των αποφοίτων οδθγεί ςχεδόν μονοδιάςτατα ςε τεχνικό επάγγελμα, κακοριςμζνου επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ εφρουσ, που άπτεται τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ, του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, και επομζνωσ και τθσ ανάλθψθσ ευκφνθσ των Μθχανικϊν, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ακόμθ και όςοι αςκοφν ελευκζριο επάγγελμα επιτελοφν δραςτθριότθτεσ υποκαταςτάςθσ του κράτουσ και για λογαριαςμό του, όπωσ τθν επίβλεψθ των ζργων. Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι θ ανϊτατθ Ραιδεία δεν μπορεί να αντιμετωπίηεται ςτα τεχνικά επιςτθμονικά πεδία χωρίσ τθ γνϊςθ, τισ ςυνζργειεσ, τισ επιπτϊςεισ, το κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ των επαγγελμάτων, τθ διάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ και τουσ τελικοφσ εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ ςτόχουσ: τθν παραγωγι επιςτθμόνων ικανοφ επιπζδου να αποκτιςουν τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και ευκφνεσ για τθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ τθ διάχυςθ νζων επιςτθμονικϊν γνϊςεων, μεκόδων και προςεγγίςεων τθ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ εφαρμογισ νζων τεχνολογιϊν με τθν παραγωγι Στθ Χϊρα μασ αυτι θ αρχι ζχει ξεχαςτεί και θ ανϊτατθ Ραιδεία κινείται ωσ απομονωμζνοσ, αυτοτελισ χϊροσ, αςφνδετοσ με τθν εξελικτικι πορεία των αποφοίτων τθσ. Τισ ςυνζπειεσ και τα αδιζξοδα αυτϊν των ςτρεβλϊςεων καλείται να τισ επιλφςει το ΤΕΕ, που κατθγορείται για «ςυντεχνιαςμό», ςτθν επιμελι άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ και του κακικοντοσ που ζχει, να διαςφαλίηει το επαρκζσ επαγγελματικό και επιςτθμονικό επίπεδο των αςκοφντων το επάγγελμα του Μθχανικοφ ι μζρουσ του για τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ. 5

6 Α.1. Έλλειψη υιοθϋτηςησ προτύπου Παιδεύασ Ευρωπαώκό και Διεθνό πρακτικό Στθν εξζλιξθ τθσ Ευρϊπθσ κυριάρχθςαν δφο ςυςτιματα Ανϊτατθσ Ραιδείασ: Το ςφςτθμα των Κεντρικϊν και Νότιων Ευρωπαϊκϊν Χωρϊν και Το ςφςτθμα του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ Τα πρότυπα αυτά αναπτφχκθκαν με βάςθ τισ ςυνκικεσ κάκε Χϊρασ, τθ δομι του κάκε κράτουσ, το κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ των επαγγελμάτων, τισ ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου, τθσ γεωγραφίασ και των χαρακτθριςτικϊν κάκε λαοφ. Οι τελικοί ςτόχοι τθσ ποιότθτασ, τθσ αςφάλειασ, τθσ επάρκειασ κάκε εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ιταν οι ίδιοι. Οι δρόμοι που ακολοφκθςαν, θ δομι και το ςφςτθμα διαςφαλίςεων και ελζγχου του τελικοφ αποτελζςματοσ εντελϊσ διακριτοί. Θ Χϊρα μασ υιοκζτθςε από τθν ίδρυςθ τθσ τόςο το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ςφςτθμα όςο και το ευρωπαϊκό ςφςτθμα άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ. Είναι προφανζσ ότι ςε Χϊρεσ όπωσ θ Μεγάλθ Βρετανία που οι παραδόςεισ και το εκιμικό δίκαιο τθσ Χϊρασ είναι κυρίαρχεσ δεν απαιτείται ζνα βαρφ νομικό πλαίςιο διαςφάλιςθσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και νομικοφ κακοριςμοφ των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, τθσ διαβάκμιςθσ και του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτα τεχνικά επαγγζλματα. Υιοκετικθκε κατά το πρότυπο δομισ τθσ Χϊρασ και του πολιτικοφ τθσ ςυςτιματοσ ο κεςμόσ του τίτλου, που ςτισ θμζρεσ μασ εξελίχκθκε ωσ επαγγελματικόσ τίτλοσ. Ο επαγγελματικόσ τίτλοσ δίνεται από τουσ αντίςτοιχουσ επιςτθμονικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ, οι οποίοι αξιολογοφν μόνοι τουσ τα εκπαιδευτικά τμιματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. Το πλαίςιο αυτό που επιτρζπει τθν ανάλθψθ επαγγελματικισ ευκφνθσ από όποιον κατζχει ζναν επαγγελματικό τίτλο και άνω, ςφμφωνα με τθ λειτουργία των τεχνικϊν εταιρειϊν και τθσ εςωτερικισ τουσ δομισ, που εδράηεται ςτο εκιμικό δίκαιο τθσ Χϊρασ αποτελεί το πλζον αξεπζραςτο πρότυπο επαγγελματικοφ προςτατευτιςμοφ, ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα τθσ υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ. Το πρότυπο αυτό βαςίηεται ςτθν φπαρξθ μεγάλων εταιρειϊν, με εςωτερικζσ δομζσ, πιςτοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ και ελζγχουσ και τθν αςφάλιςθ οποιουδιποτε ζργου (μελζτθ, επίβλεψθ ι καταςκευι) που αναλαμβάνει μια εταιρεία και ελζγχει θ αςφαλιςτικι εταιρεία. Με βάςθ τισ παραπάνω ςυνκικεσ οι ανάγκεσ τθσ παραγωγισ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ επζβαλαν τθν φπαρξθ ενόσ πρϊτου κφκλου τριετοφσ εκπαίδευςθσ, περιοριςμζνου και εξειδικευμζνου εφρουσ. Θ μετεξζλιξθ των αποφοίτων αυτοφ του κφκλου ςε ανϊτερο επαγγελματικό κφκλο είναι ςχεδόν αδφνατθ, αν ςτθ ςυνζχεια ο απόφοιτοσ δεν ςυμπλθρϊςει τισ ςπουδζσ του με μεταπτυχιακό δίπλωμα, αν το τμιμα που αποφοίτθςε δεν είναι εντόσ των κετικά αξιολογοφμενων από τον επιςτθμονικό φορζα και αν δεν ςυμπλθρϊνει τθν εμπειρία ςε εταιρείεσ με ςυγκεκριμζνθ δομι και πιςτοποίθςθ λειτουργίασ, τθν κατάρτιςθ ςε πιςτοποιθμζνα ιδρφματα και αντικείμενα και τθν επιτυχι ςυμμετοχι πολλζσ φορζσ ςε εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ. 6

7 Ζνα πρόςκετο ςτοιχείο του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί θ τυποποίθςθ υλικϊν και διαδικαςιϊν ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ παραγωγισ ενόσ ζργου. Μζςω αυτϊν των διαδικαςιϊν και δομισ ςτο αγγλοςαξωνικό ςφςτθμα επιτρζπεται θ μετεξζλιξθ ενόσ τεχνίτθ ι ενόσ επιςτιμονα κλαςικισ Ραιδείασ ςε περιοριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τεχνικϊν αντικειμζνων Διπλωματοφχων Μθχανικϊν. Το ςφςτθμα αυτό ςτισ προθγμζνεσ Χϊρεσ που ζχουν υιοκετιςει το αγγλοςαξωνικό πρότυπο αναγνϊριςε ότι οι τριετείσ ςπουδζσ του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν για τα επιςτθμονικά πεδία των Μθχανικϊν δεν επαρκοφν για παρεχόμενθ γνϊςθ ςε βάκοσ, ποιότθτα και χρόνο αφομοίωςθσ τθσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ διευρφνκθκαν ςε τζςςερα χρόνια με τισ απαραίτθτεσ ποιοτικζσ ςυμπλθρϊςεισ ςε μζλθ ΔΕΡ, πρόγραμμα ςπουδϊν, κλπ., ενϊ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ ςιμερα επικρατεί θ τάςθ τθσ υποχρεωτικισ πενταετίασ για τισ ςπουδζσ των Μθχανικϊν. Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του ςθμερινοφ αγγλοςαξωνικοφ προτφπου είναι θ παντελισ ανυπαρξία ΤΕΙ ι ζςτω δφο διακριτϊν βακμίδων ςτθν ενιαία τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Θ μόνθ Χϊρα που ζχει ΤΕΙ (πλθν τθσ δικισ μασ) είναι θ Δανία, με ςαφι και διακριτά αντικείμενα για τουσ αποφοίτουσ ςε ςχζςθ ακόμθ και με τον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν των Ρανεπιςτθμίων τθσ. Θ Βρετανία, επίςθσ, ζχει ανάγει το εκπαιδευτικό τθσ ςφςτθμα ςε ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ, με τεράςτια ζςοδα για τθ Χϊρα. Οι επιςτθμονικοί και επαγγελματικοί φορείσ τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τα εκπαιδευτικά τθσ ιδρφματα, ιδρφουν παραρτιματα ςε όλεσ τισ Χϊρεσ, ςτρεβλϊνοντασ τισ οδθγίεσ και επιχειρϊντασ τθν παράκαμψθ των εκνικϊν αρμόδιων κρατικϊν φορζων διά τθσ ςτρεβλισ εφαρμογισ των οδθγιϊν ελεφκερθσ επαγγελματικισ πρόςβαςθσ. Ρροφανϊσ, δεν επιχειρεί τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ για τθ Μεγάλθ Βρετανία και διατθρεί ζνα απόλυτα προςτατευτικό και ςχεδόν απαγορευτικό κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ. Το πρότυπο Ραιδείασ του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ (Γερμανία, Γαλλία, Αυςτρία, Ιςπανία, Ιταλία, Ρορτογαλία, Ελλάδα, κλπ) βαςίηεται ςτθν ευκφνθ του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ και επομζνωσ ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ μζςα από τθν πρόςβαςθ ςυγκεκριμζνου επιπζδου και χαρακτθριςτικϊν επιςτθμόνων ςτα τεχνικά επαγγζλματα. Θ εμπειρία που αποκτάται, θ κατάρτιςθ και θ ευκφνθ ςχετίηεται με τθ διαβάκμιςθ των Μθχανικϊν και αυτι με τθ ςειρά τθσ με τθν πολυπλοκότθτα, τθν επικινδυνότθτα και το μζγεκοσ των ζργων που μποροφν και επιτρζπεται να αναλάβουν. Οι ιδιαιτερότθτεσ κάκε Χϊρασ και κάκε λαοφ (ςειςμικότθτα, γεωλογικι δραςτθριότθτα, κλπ), θ φπαρξθ μθ δεςμευτικϊν μονοςιμαντων προτφπων και κανονιςμϊν και θ δομι τθσ αγοράσ ςε μικρά ςχιματα παραγωγισ ζργων (μελζτθ, επίβλεψθ και καταςκευι) διαμόρφωςαν τθ νομικι ρφκμιςθ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ με ςυγκεκριμζνα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τόςο ςτο επίπεδο ςπουδϊν του (Διπλωματοφχοι Μθχανικοί πενταετϊν και άνω ςπουδϊν) όςο και ςτισ επαγγελματικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που ελζγχονται από τουσ επιςτθμονικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ. Σιμερα επαναλαμβάνουμε ότι ςτισ Χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ δεν υπάρχουν ΤΕΙ. Ο τριετισ πρϊτοσ κφκλοσ ςπουδϊν ζχει απορριφκεί ι ζχει υποκαταςτακεί από ζνα πιςτοποιθτικό (bachelor) χωρίσ επαγγελματικό αντίκριςμα, ςτισ περιςςότερεσ Χϊρεσ. 7

8 Θ Χϊρα μασ παρότι ςτθ βαςικι τθσ νομοκεςία και κατεφκυνςθ ζχει ακολουκιςει το ευρωπαϊκό πρότυπο Ραιδείασ, επιμζρουσ αποςπαςματικοί νόμοι και διατάξεισ δανείηονται κατά το δοκοφν ςτοιχεία του αγγλοςαξωνικοφ προτφπου Ραιδείασ. Είναι εποχι να αποφαςίςουμε ποιο πρότυπο ανϊτατθσ Ραιδείασ υιοκετοφμε και να το ακολουκιςουμε ςτο ςφνολο του. Δεν μπορεί με αποςπαςματικζσ και αναιτιολόγθτεσ παρεμβάςεισ, με επιμζρουσ ςκόρπιεσ δάνειεσ τακτικζσ από το ζνα ι το άλλο ςφςτθμα, να δθμιουργείται ζνα χαοτικό κεςμικό πλαίςιο, που απορυκμίηει τθν Ραιδεία, τα επαγγζλματα, το πλαίςιο άςκθςθσ τουσ και τελικά τθν ίδια τθ Χϊρα. 8

9 Α.2 Ενιαύα Σριτοβϊθμια εκπαύδευςη Στθν εξζλιξθ των χρόνων θ μετεξζλιξθ των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΡ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ, ενϊ ςτθν ίδρυςθ τουσ είχαν ςαφι ςτόχο τθν κάλυψθ των μεςαίων βακμίδων τθσ παραγωγισ ζργων, παρουςιάςκθκαν ωσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ πανεπιςτθμιακοφ προςανατολιςμοφ του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ. Αυτόσ ο δυϊςμόσ προτφπου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και θ διαρκισ προςπάκεια μζςω νομοκετικϊν ρυκμίςεων ονομαςίασ χωρίσ τθ ςυνοδεία ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ να χαρακτθριςκεί θ τεχνολογικι μθ πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ, πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου δθμιοφργθςε απίςτευτεσ επαγγελματικζσ ςτρεβλϊςεισ. Τθ δικεν αντίκεςθ ΑΕΙ ΤΕΙ εκμεταλλεφτθκαν πολλοί είτε για τθν οικοδόμθςθ εκλογικϊν και πελατειακϊν μθχανιςμϊν είτε για τθν οικοδόμθςθ νζων τμθμάτων φζουδων του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ είτε για τθν οικονομικι τόνωςθ καταναλωτικοφ τφπου των τοπικϊν κοινωνιϊν. Τα τελευταία χρόνια θ δικεν αντίκεςθ ΑΕΙ ΤΕΙ παρουςιάηεται ωσ αποκλειςμόσ από το επάγγελμα του Διπλωματοφχου Μθχανικοφ αποφοίτων των ιςοτιμθμζνων αποφοίτων ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβθτανιδείου. Γεγονόσ που είναι και ψζμα και ςκοπιμότθτα. Βάςθ αποτελεί ο χρόνοσ ςπουδϊν και μόνο με ςυνεχείσ επεκτάςεισ από δφο χρόνια ςε τρία (μετεξζλιξθ ΚΑΤΕΕ ςε ΤΕΙ) και ςτθ ςυνζχεια ςε τρειςιμιςι χρόνια και ζνα εξάμθνο πρακτικισ άςκθςθσ (μετονομαςία ΤΕΙ ςε ΑΤΕΙ). Αυτι τθν πρακτικι επικαλοφνται ςτθν επιχειρθματολογία τουσ όςοι εξομοιϊνουν τα ΤΕΙ, με νόμουσ μετονομαςίασ, ςε 3ετθ Πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, ακολουκϊντασ δικεν τθν αναχρονιςτικι, αποτυχθμζνθ και ξεπεραςμζνθ οδθγία τθσ Bologna, υποκρφπτοντασ εντζχνωσ τα χαρακτθριςτικά των ΤΕΙ, ςε επιςτθμονικό δυναμικό ικανοφ εφρουσ, ςε επαρκζσ ςφγχρονο πρόγραμμα ςπουδϊν, ςε υλικοτεχνικι υποδομι, ςτο απαραίτθτο ακαδθμαϊκό περιβάλλον τθσ ζρευνασ και τθσ γνϊςθσ. Με οποιοδιποτε αξιόπιςτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ κα αποτελοφςε ιεροςυλία θ ιςοτίμθςθ του Εκνικοφ Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (ΕΜΡ) και των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν τθσ Χϊρασ, με τμιματα ΤΕΙ άνω των 1000 ςπουδαςτϊν και διδακτικοφ προςωπικοφ που περιλαμβάνει μόλισ δφο Μζλθ να κατζχουν διδακτορικό τίτλο. Σφνθκεσ παράδειγμα ςε πολλά τμιματα, που παρουςιάηουμε παρακάτω. Θ ίδια εικονικι πραγματικότθτα ςυμβαίνει με τουσ τίτλουσ των μακθμάτων των προγραμμάτων ςπουδϊν των ΤΕΙ, ςε αντίκεςθ με το περιεχόμενο και τθν πραγματικι παρεχόμενθ γνϊςθ. 9

10 Α.3 Ιςοτύμηςη αποφούτων ςχολών ΤποΜηχανικών του ΕΜΠ, ΚΑΣΕΕ, ΕΛΕΣΕ, ΣΕΙ, ΑΣΕΙ, ιβητανιδεύου - Ο μύθοσ τησ ανυπαρξύασ επαγγελματικών δικαιωμϊτων και η δόθεν αντύθεςη ΑΕΙ ΣΕΙ Θ εικονικι ανωτατοποίθςθ, γίνεται πιο εμφανισ με τθν ιςοτίμθςθ των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΡ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ, επαναλαμβάνοντασ τθν πρακτικι των νόμων ονομαςίασ και ιςοπζδωςθσ. Συγκεκριμζνα: με το Ν.298/1976, άρκρο 1, ιςοτιμοφνται τα ΚΑΤΕ με τισ Ανϊτερεσ Σχολζσ ΥποΜθχανικϊν και τισ ανϊτερεσ Σχολζσ Θλεκτρονικϊν και Ναυπθγϊν αντιςτοίχωσ. με το ΡΔ 387/89, άρκρο 1, οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ, ιςοτιμοφνται με το αντίςτοιχο τμιμα ΤΕΙ. με το Ν.2916/2001 τα ΤΕΙ μετονομάηονται ςε Ανϊτατα και οι προθγοφμενοι απόφοιτοι «κατ αναλογία» ςε απόφοιτουσ Ρανεπιςτθμίων. Η ιςοτίμθςθ αυτι υποκρφπτεται επίςθσ ςκόπιμα και κατοχυρϊνει τα επαγγελματικά δικαιϊματα των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΠ με τουσ αποφοίτουσ των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ, των ΑΤΕΙ, που είναι και υπαρκτά και πολλά. Ο μφκοσ τθσ ανυπαρξίασ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων είναι ψεφτικοσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχει αποδϊςει το χειρότερο αποτζλεςμα για τθν υγεία και αςφάλεια των πολιτϊν. Σθμειϊνουμε χαρακτθριςτικά τθ διεκνι πρωτοτυπία ςτρζβλωςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ ςτθ Χϊρα μασ με τθν φπαρξθ άλλου κεςμικοφ πλαιςίου και προδιαγραφϊν για τα δθμόςια ζργα και άλλου για τα ιδιωτικά. Στα δθμόςια ζργα, όπου το κράτοσ κζλει να διαςφαλίηει τισ ευκφνεσ του και τθν ποιότθτα των ζργων και των μελετϊν, ςτο μθτρϊο μελετθτϊν δθμοςίων ζργων δεν ζχουν πρόςβαςθ, δεν είχαν ποτζ και είναι απόλυτα δικαιολογθμζνο και επαρκϊσ τεκμθριωμζνο, οι απόφοιτοι των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΡ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΡΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ. Στα μθτρϊα των καταςκευαςτϊν ζχουν πρόςβαςθ και εγγράφονται με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ εξζλιξθσ και διαβάκμιςθσ, όπωσ οι διπλωματοφχοι Μθχανικοί. Στα ιδιωτικά ζργα, με ςυνεχείσ διατάξεισ, που δεν επιτρζπεται τισ περιςςότερεσ φορζσ ο διαδικαςτικόσ ζλεγχοσ, δίνεται αντιεπιςτθμονικά πρόςβαςθ ςτο μελετθτικό αντικείμενο και ςυγκεκριμζνα: Α. ςτισ μελζτεσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων Β. ςε ςτατικι μελζτθ, ζωσ δφο ορόφων Γ. ςε αρχιτεκτονικι μελζτθ, ζωσ δφο ορόφων Δ. ςε τοπογραφικζσ μελζτεσ 10

11 Είναι προφανζσ ότι όςοι επικαλοφνται ότι δεν υπάρχουν επαγγελματικά δικαιϊματα ι δεν γνωρίηουν τι γίνεται ι κεωροφν ότι οι απόφοιτοι των ςχολϊν ΥποΜθχανικϊν του ΕΜΠ, των ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ πρζπει να ζχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιϊματα με τουσ Διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ ι εξυπθρετοφν τισ ςκοπιμότθτεσ που αναφζραμε παραπάνω. Σθμειϊνεται ότι τα ανωτζρω επαγγελματικά δικαιϊματα δίνονται «ελζω κεοφ» και Υπουργϊν Ραιδείασ, αφοφ δεν υπάρχει άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι εξεταςτικι διαδικαςία επαγγελματικισ επάρκειασ των αςκοφντων το επάγγελμα. Παρά ταφτα υποκρφπτεται ςυςτθματικά ότι το ΤΕΕ εγγράφει τουσ απόφοιτουσ ΚΑΤΕΕ, τθσ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΕΛΕΤΕ, των ΤΕΙ και των ΑΤΕΙ, ςε ειδικό μθτρϊο ςφμφωνα με τον νόμο και όχι μόνο δεν αποκλείει κανζναν αλλά δίνει όλα τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που ζχουν τα μζλθ του Διπλωματοφχοι Μθχανικοί ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα και τισ υπθρεςίεσ του. Το παραπάνω γεγονόσ όχι μόνο δεν είναι γνωςτό αλλά ζχει αποτελζςει ςθμείο φβρεωσ του ΤΕΕ τόςο από πρϊθν Υπουργοφσ Παιδείασ όςο και από το ςωματείο τθσ ΕΕΤΕΜ. Σιμερα το ΤΕΕ ζχει εγγεγραμμζνουσ 6865 αποφοίτουσ (εκ των οποίων 6465 είναι ενεργοί) τθσ «ενιαίασ» και «ιςότιμθσ» τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, ωσ μζλθ του ειδικοφ μθτρϊου. Θ δικεν αντίκεςθ ΑΕΙ ΤΕΙ υπάρχει χάριν ςε όςουσ προςπάκθςαν για παλαιοκομματικοφσ λόγουσ εκλογικϊν μθχανιςμϊν και φπαρξθσ ςυνδικαλιςτικϊν ομάδων ςτιριξθσ τουσ να δθμιουργιςουν και να ςυντθριςουν μφκουσ αποκλειςμϊν, νομοκεςίεσ ιςοπζδωςθσ και ζνα κεςμικό πλαίςιο που κρατά τθ Χϊρα όμθρο ςτον αναχρονιςμό, τθ ρουςφετολογία και τθ διατιρθςθ λακεμζνων κοινωνικϊν ςτερεότυπων. Θ τακτικι αυτι ζχει δθμιουργιςει επιτθδευμζνα και ςκόπιμα τθν αίςκθςθ αδικθμζνων και καταπιεςτϊν. Είναι προφανζσ ότι οι «επαγγελματίεσ» τθσ δθμιουργίασ τθσ δικεν αντίκεςθσ ποτζ δεν επιχείρθςαν να εξορκολογιςουν το ςφςτθμα παραγωγισ ζργων, να προχωριςουν ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Ιδιωτικϊν ζργων, να υποχρεϊςουν ςτθν επί τόπου φπαρξθ Μθχανικϊν ςτθν καταςκευι ιδιωτικϊν ζργων, να κεςμοκετιςουν τον ζλεγχο υλικϊν, διαδικαςιϊν και τεχνθτϊν, να ςυμβάλουν ςτθν ποιότθτα των καταςκευϊν και ςτθν αςφάλεια του πολίτθ. Ρροφανϊσ, επίςθσ, ςκόπιμα υποκρφπτουν ι ξεχνοφν, προσ διευκόλυνςθ τθσ ιςοτίμθςθσ - ιςοπζδωςθσ ΑΕΙ ΤΕΙ. και τθσ εξυπθρζτθςθσ του παλαιοκοματιςμοφ, τα παρακάτω βαςικά ςτοιχεία: θ διαφορετικι αφετθρία ειςαγωγισ ςτθν «Ενιαία Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ» δθλαδι θ επιτυχία ειςαγωγισ ενόσ μακθτι ςτο ΕΜΡ και ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ με τθν επιτυχία ειςαγωγισ ςτα ΤΕΙ, ο διαφορετικόσ χρόνοσ ςπουδϊν, οι πενταετείσ ςπουδζσ, που ςτθν πραγματικότθτα είναι κατά μζςο όρο 6,5 χρόνια ςτισ πολυτεχνικζσ ςχολζσ με τισ ςπουδζσ δφο, δυόμιςθ και ενόσ εξαμινου πρακτικισ άςκθςθσ και τριςιμιςθ και ενόσ εξαμινου πρακτικισ άςκθςθσ ςτα τεχνολογικά ιδρφματα θ παρεχόμενθ γνϊςθ, το πρόγραμμα ςπουδϊν, το εφροσ του επιςτθμονικοφ πεδίου, θ υλικοτεχνικι υποδομι, το εκπαιδευτικό προςωπικό που κακορίηει τθν ποιότθτα και το επίπεδο τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ 11

12 Σε αυτι τθν παράνοια νομοκεςίασ, κεςμικοφ πλαιςίου και ςυμφερόντων οι χαμζνοι είναι θ Χϊρα, θ αςφάλεια του πολίτθ και ο τεχνικόσ κόςμοσ που ςιμερα το μόνο που ζχει να μοιράςει είναι τθν ανεργία του. Είναι, όμωσ, προφανζσ το μινυμα τθσ ελάχιςτθσ προςπάκειασ που βγαίνει από τθν πολιτεία, προσ τουσ νζουσ τθσ Χϊρασ: «είτε κοπιάςετε περιςςότερο είτε λιγότερο είτε προχωριςετε ςε καλζσ ςπουδζσ είτε όχι το αποτζλεςμα κα είναι το ίδιο, ςτθν απόλυτθ λογικι τθσ ιςοπζδωςθσ και τθσ αναξιοκρατίασ». 12

13 Α.4 υνϋπειεσ ςτην προςταςύα του δημόςιου ςυμφϋροντοσ και ςτην αςφϊλεια του πολύτη Με τθν εφαρμογι των αντιεπιςτθμονικϊν διατάξεων ςτα ιδιωτικά ζργα και με τθν ςυνεπικουρία ελλιπζςτατων διαδικαςιϊν ελζγχου ςτα πολεοδομικά γραφεία ι ανυπαρξίασ κανονιςμϊν και μθτρϊων υπιρξαν και υπάρχουν και ςιμερα καταςτρατθγιςεισ. Οι ςυνζπειεσ τουσ δεν καταγράφονται από τθν ελλθνικι Ρολιτεία, αφοφ ακόμθ και ςιμερα δεν υπάρχει θλεκτρονικό ςφςτθμα ελζγχου και καταγραφισ των μελετϊν και των καταςκευϊν ιδιωτικϊν ζργων. Οι καταςτρατθγιςεισ εφαρμογισ τθσ τεχνικισ νομοκεςίασ και θ μετατροπι τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςε γραφειοκρατικι διαδικαςία ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και ςτθν αςφάλεια των πολιτϊν. Οι ςτρεβλϊςεισ αυτζσ δομικθκαν ςε μια λαϊκίςτικθ τακτικι, που αποςπαςματικά και ρουςφετολογικά δθμιοφργθςαν ζνα χαοτικό ςφςτθμα, με νομοκετικζσ παρεμβάςεισ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν εκπτϊςεων και επομζνωσ εκπτϊςεων ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και ςτθν αςφάλεια του πολίτθ. Ζτςι, και ενϊ εκκρεμεί δεκαετίεσ, δεν ζχει εκδοκεί το ΡΔ για το Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Ιδιωτικϊν Ζργων, οι απόφοιτοι των ΚΑΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ενϊ δεν ζχουν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ και επομζνωσ δθμόςιο φορζα που εξετάηει τθν επαγγελματικι επάρκεια, αςκοφν το επάγγελμα, κατθγορίεσ τεχνθτϊν ζχουν αναλάβει τουσ τεχνικοφσ «ελζγχουσ» που γίνονται με τθ ςυμπλιρωςθ εντφπων, χωρίσ καν επίςκεψθ των εγκαταςτάςεων, και οι δθμόςιοι μθχανιςμοί ελζγχου είναι ανφπαρκτοι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ. Ρολλζσ φορζσ γνωςτοποιοφνται τραυματιςμοί και κάνατοι που οφείλονται ςτο ςυγκεκριμζνο ανεξζλεγκτο ςφςτθμα παραγωγισ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν ζργων. Να κυμίςουμε: κανάτουσ οικογενειϊν από διαρροι καυςαερίων εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ, κάνατο παιδιοφ ςε πιςίνα από λάκθ ςυντιρθςθσ και αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ, καταςτροφζσ από εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ, από βραχυκυκλϊματα ςτισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, κανάτουσ από θλεκτροπλθξίεσ, κανάτουσ από αποκόλλθςθ δομικϊν ςτοιχείων ι μθχανθμάτων από ζνα κτίριο, κανάτουσ από εγκαταςτάςεισ ανελκυςτιρων και αναβατορίων και τελευταία κανάτουσ και πυρκαγιζσ διατάξεων κζρμανςθσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ ζρευνα που ζγινε από το ΤΕΕ, τισ θμζρεσ εφθμεριϊν ςε τζςςερα νοςοκομεία τθσ Ακινασ, και δείχνει τον αρικμό κανάτων από θλεκτροπλθξίεσ για τα ζτθ 2007, 2008 ΚΑΙ Τα καταγεγραμμζνα περιςτατικά θλεκτροπλθξίασ άπτονται πζραν τθσ μίασ ειδικότθτασ ςτισ εφθμερίεσ των Νοςοκομείων και ςυγκεκριμζνα τθσ πακολογικισ, καρδιολογικισ και πλαςτικισ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα και αποτελοφν ντροπι για τθ Χϊρα μασ: 13

14 ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Θ ςυςτθματικι καταγραφι των αιτιϊν ατυχθμάτων και κανάτων ςε όλθ τθ Χϊρα και ςε όλα τα νοςοκομεία κα είναι απογοθτευτικι, αλλά απαραίτθτθ για να κατανοιςουμε το μζγεκοσ των ςυνεπειϊν μιασ πολιτικισ απορφκμιςθσ και ιςοπζδωςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ και των τεχνικϊν επαγγελμάτων και τισ δραματικζσ ςυνζπειεσ ςτθν αςφάλεια των πολιτϊν και ςτθν προςταςία του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 14

15 Α/Α Α.5 Δημιουργύα ςυνθηκών ςτρϋβλωςησ τησ αγορϊσ εργαςύασ - Τπερπληθωριςμόσ Διπλωματούχων Μηχανικών και επιςτημόνων Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αρικμόσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τισ Ευρωπαϊκζσ Χϊρεσ και τθν αναλογία του πλθκυςμοφ τουσ. ΚΡΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΤΜΟ ΧΩΡΑ ΚΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ 2011 (Eurostat) ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΝ ΠΛΗΘΤΜΟ 1. ΑΥΣΤΙΑ ,06% 2. ΒΕΛΓΙΟ ,51% 3. ΒΟΥΛΓΑΙΑ ,21% 4. ΕΛΒΕΤΙΑ ,65% 5. ΚΥΡΟΣ ,19% 6. ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΘΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ,48% 7. ΓΕΜΑΝΙΑ ,30% 8. ΔΑΝΙΑ ,51% 9. ΕΣΘΟΝΙΑ ,07% 10. ΙΣΡΑΝΙΑ ,14% 11. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,56% 12. ΓΑΛΛΙΑ ,25% 13. ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ,35% 14. ΚΟΑΤΙΑ ,78% 15. ΟΥΓΓΑΙΑ ,07% 16. ΙΛΑΝΔΙΑ ,40% 17. ΙΣΛΑΝΔΙΑ ,66% 18. ΙΤΑΛΙΑ ,37% 19. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΓΟ ,23% 20. ΜΑΛΤΑ ,15% 21. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ,13% 22. ΝΟΒΘΓΙΑ ,12% 23. ΡΟΛΩΝΙΑ ,13% 24. ΡΟΤΟΓΑΛΙΑ ,29% 25. ΟΥΜΑΝΙΑ ,06% 26. ΩΣΙΑ ,08% 27. ΣΟΥΘΔΙΑ ,41% 28. ΣΕΒΙΑ ,04% 29. ΣΛΟΒΕΝΙΑ ,51% 30. ΣΛΟΒΑΚΙΑ ,36% 31. ΦΥΟΜ ,17% 32. ΕΛΛΑΔΑ ,98% 15

16 Ο ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ του ποςοςτοφ του αρικμοφ Μθχανικϊν ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό τθσ κάκε χϊρασ είναι 0,48%. Αν εξετάςουμε τον αρικμό των Μθχανικϊν ςε ςχζςθ με το ΑΕΡ των ευρωπαϊκϊν Χωρϊν, τθ βιομθχανία και τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτα επαγγελματικά πεδία των Μθχανικϊν, δεν χρειάηεται να επιχειρθματολογιςουμε για τον υπερπλθκωριςμό του επαγγζλματοσ και τθν ανάγκθ άμεςθσ και μεγάλθσ μείωςθσ του αρικμοφ ειςακτζων. Στον παραπάνω αρικμό δεν περιλαμβάνονται οι τεχνολόγοι που είναι περίπου Κάκε χρόνο ςτο ΤΕΕ εγγράφονται κατά μζςο όρο Διπλωματοφχοι Μθχανικοί. Τα τελευταία χρόνια θ φφεςθ και θ ανεργία μασ οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ ςε άλλεσ Χϊρεσ, που καρπϊνονται τθν υπεραξία υψθλισ ποιότθτασ Μθχανικϊν, ενϊ θ Χϊρα πλθρϊνει το υψθλό κόςτοσ ςπουδϊν. Ο υπερπλθκωριςμόσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν βακιά φφεςθ ζχει οδθγιςει τθν αγορά εργαςίασ των Μθχανικϊν ςε εξευτελιςτικά επίπεδα, τθν ανεργία, που δεν καταγράφεται, ςε πολλαπλάςια μεγζκθ του εκνικοφ μζςου όρου, τθν ετεροαπαςχόλθςθ και τθν ξενιτιά ςε ςυνικθ κατάςταςθ. Μία πρόςκετθ ςτρζβλωςθ ςτθν αγορά εργαςίασ δθμιουργείται με το αςφαλιςτικό νομικό πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ. Οι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί είναι υποχρεωτικά αςφαλιςμζνοι ςτο ΕΤΑΑ/ κλάδο Μθχανικϊν. Το ίδιο ιςχφει για όλουσ τουσ εργολιπτεσ δθμοςίων ζργων είτε είναι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί είτε όχι. Στα ιδιωτικά ζργα οι τεχνολόγοι δεν είναι αςφαλιςμζνοι ςτο ΕΤΑΑ/ κλάδο Μθχανικϊν, γεγονόσ που δθμιουργεί ςυνκικεσ ςτρζβλωςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και άνιςουσ όρουσ ςτο κόςτοσ εργαςίασ εισ βάροσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν, λόγω των υψθλϊν ειςφορϊν τουσ. Θ ςτρζβλωςθ γίνεται ακόμθ μεγαλφτερθ, όταν ακόμθ και αν ζνασ τεχνολόγοσ επιλζξει να ενταχκεί ςτο μθτρϊο εμπειρίασ καταςκευαςτϊν δθμοςίων ζργων (ΜΕΚ) και να ςτελεχϊςει κάποια εταιρεία, οι διαδικαςίεσ δεν ελζγχουν τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του ςτο ΕΤΑΑ, ςε βάροσ επίςθσ των Διπλωματοφχων Μθχανικϊν. Σε ζρευνα που ζκανε το ΤΕΕ βρικε πάνω από 500 τεχνολόγουσ μζλθ του ΜΕΚ, μθ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΕΤΑΑ, αλλά το αρμόδιο Υπουργείο για τα μθτρϊα δεν ζχει προβεί ςε οποιαδιποτε ενζργεια. 16

17 Α.6 Βαςικϋσ ειδικότητεσ Διπλωματούχων Μηχανικών Ειδικότητεσ περιοριςμϋνου εύρουσ - Σμόματα ΕΜΠ και Πολυτεχνικών χολών Σμόματα ΣΕΙ Στθ Χϊρα μασ υπάρχουν κεςμοκετθμζνεσ 9 βαςικζσ ειδικότθτεσ και ςυγκεκριμζνα: Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μθχανικοί Αρχιτζκτονεσ Μθχανικοί Θλεκτρολόγοι Μθχανικοί Θλεκτρονικοί Μθχανικοί Μεταλλειολόγοι Μθχανικοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί Ναυπθγοί Μθχανολόγοι Μθχανικοί Ρολιτικοί Μθχανικοί Χθμικοί Μθχανικοί Ππωσ είναι προφανζσ θ επιλογι των ειδικοτιτων με μεγάλο επιςτθμονικό εφροσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ αποφοίτουσ να ζχουν μία πιο ολοκλθρωμζνθ παρεχόμενθ γνϊςθ και εφόδια για μεγαλφτερθ ευελιξία και ικανό επαγγελματικό εφροσ για αγορζσ ςε Χϊρεσ, όπωσ θ Ελλάδα. Θ εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και των τεχνολογιϊν ζφεραν τθ διάςπαςθ του παλαιοφ τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανολόγων Μθχανικϊν ςε δφο τμιματα και δφο αντίςτοιχεσ βαςικζσ ειδικότθτεσ. Θ διαφορετικι δομι τθσ παραγωγισ άλλων χωρϊν οδιγθςε ςε τμιματα και ειδικότθτεσ μεγαλφτερθσ εξειδίκευςθσ και μικρότερου εφρουσ. Θ τάςθ αυτι ςτθ Χϊρα μασ αντιμετωπίςκθκε με τθν φπαρξθ κατευκφνςεων εντόσ των τμθμάτων αλλά και με τθν αποςπαςματικι ίδρυςθ νζων τμθμάτων, χωρίσ τθν εξζταςθ των αναγκϊν τθσ παραγωγισ τθσ Χϊρασ, του κεςμικοφ πλαιςίου και του επαγγελματικοφ πεδίου κάκε ειδικότθτασ. Ρρόςκετα μία μθ ορκολογικι προςζγγιςθ, κοινωνικισ και όχι ορκολογικισ αντιμετϊπιςθσ, Διπλωματοφχων Μθχανικϊν από Χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, με ιδιαίτερα μεγάλθ εξειδίκευςθ και πενταετείσ και άνω ςπουδζσ, αλλά και οι ςπουδζσ ςε διάφορεσ Χϊρεσ του αγγλοςαξωνικοφ ςυςτιματοσ, οδιγθςαν ςε χιλιάδεσ ειδικότθτεσ περιοριςμζνου εφρουσ. Θ ςτρζβλωςθ αυτι επιδεινϊκθκε με το ςφςτθμα επαγγελματικισ ιςοτιμίασ του Υπουργείου Ραιδείασ και τθν παράκαμψθ των βαςικϊν αρχϊν ςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ με τθν ακαδθμαϊκι ιςοτιμία. Οι ειδικότθτεσ περιοριςμζνου εφρουσ που ζχουν απονεμθκεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του Υπουργείου Παιδείασ και ζχει κλθκεί εκ των υςτζρων το ΤΕΕ να απονείμει επαγγελματικά δικαιϊματα είναι 1371 ειδικότθτεσ περιοριςμζνου εφρουσ. Ο αρικμόσ αλλά και οι τίτλοι των ειδικοτιτων δείχνουν τον παραλογιςμό που επικρατεί 17

18 ςτον χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Παιδείασ και τον διαχρονικά ανορκολογικό τρόπο αντιμετϊπιςθσ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ από το αναρμόδιο Υπουργείο Παιδείασ. Στο παράρτθμα Ι δίνονται οι τίτλοι των 1371 ειδικοτιτων περιοριςμζνου εφρουσ, που ζχουν αποδοκεί. Οι ςτρεβλϊςεισ που προαναφζρκθκαν για τθν ίδρυςθ νζων τμθμάτων ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ, θ παντελισ ζλλειψθ ακόμθ και τθσ διατφπωςθσ γνϊμθσ του ΤΕΕ, και γενικά των επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν φορζων για τθν αναγκαιότθτα ίδρυςθσ νζων τμθμάτων και οι ςυνεχείσ επεμβάςεισ τθσ πολιτείασ ςε μια πολιτικι επιςτθμονικϊν εκπτϊςεων και ςτρεβλισ εφαρμογισ των οδθγιϊν, αποδεικνφονται απλά με τθν ανάγνωςθ τθσ ονομαςίασ των τμθμάτων. Οι ςκοπιμότθτεσ που εξυπθρετικθκαν, για να καλφψουν άλλεσ ανάγκεσ από αυτζσ τθσ κάλυψθσ επαρκοφσ επιςτθμονικοφ και επαγγελματικοφ πεδίου είναι τόςο ακραίεσ που υπάρχουν τμιματα με ίδιο όνομα και αντικείμενο προςκζτοντασ ςε κάποια τον όρο «Μθχανικοί». Ιδρφκθκαν τμιματα περιοριςμζνου εφρουσ, μεταπτυχιακοφ και διεπιςτθμονικοφ αντικειμζνου. Ιδρφκθκαν τμιματα που ακόμθ και από τον τίτλο αναρωτιζται κανείσ αν το τμιμα ανικει ςτον τεχνικό ι ςτον οικονομικό κλάδο. Το κριτιριο που επικράτθςε τισ περιςςότερεσ φορζσ ιταν ποια επιςτθμονικι ομάδα κα προδιαγράψει τμιματα φωτογραφικϊν κζςεων ΔΕΡ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που τα τμιματα αυτά δεν είχαν από τθν αρχι κακοριςμζνο οφτε το επαγγελματικό περίγραμμα οφτε τισ ελάχιςτεσ αναγκαίεσ προδιαγραφζσ ςε μζλθ ΔΕΡ ςυγκεκριμζνθσ ανά γνωςτικό πεδίο κατεφκυνςθσ. Ρροφανϊσ δεν λιφκθκε υπόψθ θ εξζλιξθ των αποφοίτων των τμθμάτων και οι επαγγελματικζσ διζξοδοι που κα είχαν. Θ απογοιτευςθ των αποφοίτων, μετά από χρόνια ςπουδϊν, και θ απουςία επαγγελματικοφ αντικειμζνου οδιγθςαν ςε ομάδεσ πιζςεων με αιτιματα τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων άλλου γνωςτικοφ αντικειμζνου ι ευρφτερου από τα γνωςτικά αντικείμενα που ςποφδαςαν. Με απλι ανάγνωςθ των τμθμάτων των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ςυμπεραίνει κανείσ τθν άναρχθ και απρογραμμάτιςτθ με τισ ανάγκεσ τθσ Χϊρασ ίδρυςθ τμθμάτων και ςε αρικμό και δυςτυχϊσ πολλζσ φορζσ ςε ειδικότθτεσ. Οι ςυνζπειεσ των παραπάνω ςτρεβλϊςεων βαραίνουν τουσ αποφοίτουσ, που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ νζων τμθμάτων δεν ζχουν οφτε τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων ΤΕΕ. Το ΤΕΕ υπθρετϊντασ το δθμόςιο ςυμφζρον εξετάηει με τισ αρμόδιεσ και κεςμοκετθμζνεσ ειδικζσ επιςτθμονικζσ επιτροπζσ του το κάκε Ρανεπιςτθμιακό τμιμα, ςφμφωνα με τισ αρχζσ που ζχουν ςυναποφαςιςκεί με τθν 8 θ ςφνοδο των Ρρυτάνεων και αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τθν επιςτιμθ, τθν δεοντολογία και τθν διεκνι πρακτικι, ϊςτε να χαρακτθριςκεί ζνα τμιμα επαρκζσ για τθ ςυμμετοχι των αποφοίτων του ςτισ εξετάςεισ για τθν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, οι οποίεσ είναι: 18

19 «Κοινι απόφαςθ Πολυτεχνικϊν ςχολϊν και ΤΕΕ ςτα Χανιά ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8θσ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Α) ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επειδι τα τελευταία χρόνια. οργανϊνονται νζα Τμιματα Μθχανικϊν ι γίνεται προςπάκεια μετονομαςίασ οριςμζνων Τμθμάτων ςε Τιμιματα Μθχανικϊν, κα πρζπει να υπάρξει καταγραφι των προχποκζςεων, υπό τισ οποίεσ τόςο θ Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα όςο και θ επίςθμθ Πολιτεία και το ΤΕΕ κα κάνουν αποδεκτά τα απονεμόμενα διπλϊματα από τισ εν λόγω ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ. Ζνα Τμιμα Μθχανικϊν με πενταετι κφκλο ςπουδϊν κα πρζπει να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, προκειμζνου να απονζμει διπλϊματα Μθχανικϊν και να οργανϊνει μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν ςε εξειδικευμζνα κζματα Μθχανικϊν. Αυτζσ είναι: 1. Ο τίτλοσ του διπλϊματοσ να αντιςτοιχεί ςε ειδικότθτα Μθχανικοφ. 2. Το Σπουδϊν κα πρζπει να ζχει τθ δομι που ζχει κακιερωκεί ςτθν Ευρϊπθ για τα Τμιματα Μθχανικϊν, δθλαδι τα μακιματα κα πρζπει να κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ: (α) Επιςτθμονικζσ βάςεισ (μακθματικά, μθχανικι, φυςικι, χθμεία).30%, (β) Τεχνολογικζσ γνϊςεισ 30%, (γ) Βάςεισ για μεκοδολογία λφςεων προβλθμάτων ανάλυςθσ ςφνκεςθσ και ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 25%, και (δ) Ανάπτυξθ Ικανισ προςωπικότθτασ και επιχειρθματικϊν ικανοτιτων 15%. 3. Η διάρκεια των ςπουδϊν κα πρζπει να είναι δζκα εξαμινων και να περιλαμβάνεται θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ. 4. Τα γνωςτικά αντικείμενα ςτα οπαία εκλζγονται μζλθ ΔΕΠ να είναι αντικείμενα Μθχανικοφ, ϊςτε: τα μζλθ ΔΕΠ που διορίηονται να είναι ςτθν μεγάλθ πλειοψθφία τουσ Μθχανικοί ςτο βαςικό πτυχίο, ενϊ οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και το διδακτορικό κα πρζπει επίςθσ να είναι ςυναφείσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ. Τα μζλθ ΔΕΠ, που δεν ζχουν βαςικά δίπλωμα Μθχανικοφ, κα πρζπει να ζχουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και διδακτορικό δίπλωμα ςε απολφτωσ ςυναφζσ αντικείμενα με τα γνωςτικά αντικείμενα του Τμιματοσ. 5. Το Τμιμα κα πρζπει να ζχει οργανωμζνα και εξοπλιςμζνα εργαςτιρια, ςτα οποία κα εκπαιδεφονται οι φοιτθτζσ, ςτα μακιματα Μθχανικοφ. 6. Θα πρζπει να ενκαρρφνονται οι φοιτθτζσ να ςυμμετζχουν ςτθν πρακτικι άςκθςθ κάκε καλοκαίρι, τθν οποία κα οργανϊνει το Τμιμα, προκειμζνου οι φοιτθτζσ να απαςχολοφνται ςε: βιομθχανικζσ μονάδεσ, εταιρείεσ και επιχειριςεισ με: αντικείμενα ςυναφι με τα γνωςτικά αντικείμενα ταυ Τμιματοσ. 7. Να εντάςςεται ςε ιδθ κεςμοκετθμζνθ Πολυτεχνικι Σχολι. Οι προχποκζςεισ αυτζσ κα πρζπει να διαςφαλίηονται από τισ Πρυτανείεσ των Πανεπιςτθμίων ςε ςυνεργαςία με τισ ίδιεσ τισ Ακαδθμαϊκζσ Μονάδεσ, προκειμζνου να παρζχεται θ απαιτοφμενθ βοικεια για τθν ικανοποίθςθ των ανωτζρω αναφερκζντων προχποκζςεων. (Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΙΔΡΤΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ Είναι ςαφζσ ότι ζνα Πανεπιςτιμιο κα πρζπει να είναι ςυγκεντρωμζνο ςτθν ίδια περιοχι, προκειμζνου να δίδεται θ δυνατότθτα ςτα μζλθ του να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ και να υπάρχει εξοικονόμθςθ πόρων για τθ διοίκθςθ και τθν λειτουργία του. Η αναγκαιότθτα αυτι είναι ακόμθ εντονότερθ ςτο κζμα τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ. Είναι ακαδθμαϊκά αναγκαία θ ςυνφπαρξθ των Τμθμάτων μιασ Πολυτεχνικισ Σχολισ ςτθν ίδια 19

20 γεωγραφικι περιοχι, προκειμζνου να υπάρχει ενιαία διοίκθςθ, ενιαία παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ φοιτθτζσ και εξοικονόμθςθ πόρων ςτθ διδαςκαλία κοινϊν μακθμάτων. Κατά ςυνζπεια, ζνα καλά οργανωμζνο Πανεπιςτιμιο, το οποίο ζχει ιδθ οργανωμζνα Τμιματα επιςτθμϊν {Μακθματικϊν, Φυςικισ, Χθμείασ, Βιολογίασ) και ςτεγάηει όλεσ αυτζσ τισ μονάδεσ ςε μία πόλθ, πλθροί τισ προχποκζςεισ ίδρυςθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ. Πιςτεφω ότι ςε: αντίκετθ περίπτωςθ οι δυςκολίεσ ίδρυςθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ είναι ανυπζρβλθτεσ και δεν πρζπει να επιτρζπονται πειραματιςμοί, ιδίωσ ςε μία Χϊρα που οι πόροι είναι δυςεφρετοι.» Θ καταγραφι των τμθμάτων του ΕΜΡ, των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν και των αντίςτοιχων τμθμάτων ΤΕΙ δίνονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ, καταγράφοντασ τον αρικμό ειςακτζων για τισ ακαδθμαϊκζσ χρονιζσ και και τισ βάςεισ ειςαγωγισ. Δεν χρειάηεται κανζνα ςχόλιο για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ςε ςχζςθ με τον αρικμό επιςτθμόνων ςτθ Χϊρα μασ και τθν πολιτικι ανευκυνότθτα τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ Ραιδείασ και των νζων ανκρϊπων. Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο ΕΜΡ και τισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ τισ δφο τελευταίεσ ακαδθμαϊκζσ περιόδουσ παρζμεινε επί τθσ ουςίασ ο ίδιοσ. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν 535 Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 530 ΑΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ

21 ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ Μθχανολόγων & Αεροναυπθγϊν Μθχανικϊν ΠΑΣΡΩΝ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν 510 ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ Χθμικϊν Μθχανικϊν 195 Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ 150 Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΠΘ ΘΕΑΛΙΑ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΠ ΥΡΟ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟ ΤΕΕ Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων ΑΙΓΑΙΟΤ

22 ΤΜΘΜΑΤΑ 5ΕΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΟΥ ΗΘΤΟΥΝ ΤΘΝ ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΕ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ΑΙΓΑΙΟΤ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΕΙΔΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 4 ΕΤΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υλικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ των Υλικϊν ΠΑΣΡΩΝ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Δυςτυχϊσ, ςτα ΤΕΙ θ ίδρυςθ νζων τμθμάτων ακολοφκθςε ακόμθ χειρότερουσ, μθ ορκολογικοφσ χειριςμοφσ. Αρκεί να αναφζρουμε ότι το πλικοσ τμθμάτων τεχνικισ κατεφκυνςθσ ξεπερνοφν τα 80 τμιματα και ο αρικμόσ ειςακτζων το 2011 ιταν ςπουδαςτζσ και το 2012 μειϊκθκαν ςε Σθμειϊνουμε ότι παρά τον απίςτευτο αρικμό των ειςακτζων δεν υπάρχει αντίςτοιχοσ αρικμόσ αποφοίτων, ο οποίοσ παραμζνει δραματικά μικρόσ. Οι τίτλοι των τμθμάτων δεν επιτρζπουν αντίςτοιχθ κατθγοριοποίθςθ και για αυτό ςτον παρακάτω πίνακα δεν δίνεται ςυνολικόσ αρικμόσ ειςακτζων ανά τίτλο τμιματοσ. ΣΜΗΜΑ Ανακαίνιςθσ και Αποκατάςταςθσ Κτιρίων Ανκοκομίασ και Αρχιτεκτονικισ τοπίου ΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΣΡΑ ΗΠΕΙΡΟΤ Αρχιτεκτονικισ Τοπίου ΚΑΒΑΛΑ Αυτοματιςμοφ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ

23 Βιομθχανικισ Ρλθροφορικισ ΒιοΜθχανικοφ Σχεδιαςμοφ Γεωπλθροφορικισ και Τοπογραφίασ Γεωτεχνολογίασ και Ρεριβάλλοντοσ ΚΑΒΑΛΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΡΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γραφιςτικισ ΑΘΗΝΑ Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρολογίασ Εκπαιδευτικϊν Θλεκτρονικισ Εκπαιδευτικϊν Μθχανολογίασ Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν Δομικϊν Ζργων ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΑΙΣΕ ΑΠΑΙΣΕ ΑΠΑΙΣΕ ΑΠΑΙΣΕ Εκπαιδευτικϊν Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ Ενεργειακισ Τεχνολογίασ Επιχειρθςιακισ Ρλθροφορικισ Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ΑΠΑΙΣΕ ΑΘΗΝΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΣΡΑ ΚΡΗΣΗ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ, Διακόςμθςθσ και Σχεδιαςμοφ Αντικειμζνων ΑΘΗΝΑ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ και Ρολυμζςων ΚΡΗΣΗ Θλεκτρολογίασ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΣΡΑ

24 ΛΑΡΙΑ ΛΑΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΡΗΣΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Θλεκτρονικισ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΑΜΙΑ ΚΡΗΣΗ Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ΠΕΙΡΑΙΑ Κλωςτοχφαντουργίασ ΠΕΙΡΑΙΑ Μθχανικισ Βιοςυςτθμάτων ΛΑΡΙΑ Μθχανολογίασ ΠΕΙΡΑΙΑ Μουςικισ τεχνολογίασ και Ακουςτικισ ΠΑΣΡΑ ΛΑΡΙΑ ΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΡΗΣΗ ΚΡΗΣΗ Ναυπθγικισ ΑΘΗΝΑ Τεχνολογίασ Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ΛΑΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΗΠΕΙΡΟΤ Οχθμάτων ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Ρλθροφορικισ ΑΘΗΝΑ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΡΩΝ Ρλθροφορικισ και ΜΜΕ ΠΑΣΡΑ

25 Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Θ/Υ Ρολιτικϊν Δομικϊν Ζργων Ρλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και Οικονομία Ρολιτικϊν Ζργων Υποδομισ Τεχνολογίασ Αεροςκαφϊν Τεχνολογίασ ιατρικϊν οργάνων Τεχνολογίασ Ρεριβάλλοντοσ και Οικολογίασ Τεχνολογίασ Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ΛΑΜΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΩΝ ΚΡΗΣΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΣΡΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΘΗΝΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΛΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΚΑΒΑΛΑ Τεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τθλεπικοινωνιακϊν Συςτθμάτων και ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ Δικτφων Τοπογραφίασ ΑΘΗΝΑ Φυςικϊν Ρόρων και Ρειβάλλοντοσ ΚΡΗΣΗ Ρροκειμζνου να παρουςιαςκοφν με πλθρότθτα οι βάςεισ ειςαγωγισ των αντίςτοιχων τμθμάτων, δίνονται αναλυτικά οι παρακάτω πίνακεσ ανά ομοειδι τμιματα. Είναι προφανισ θ τεράςτια διαφορά ειςαγωγισ ςτθν «Ενιαία Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ», δθλαδι θ επιτυχία ειςαγωγισ ενόσ μακθτι ςτο ΕΜΡ και ςτισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ με τθν επιτυχία ειςαγωγισ ςτα αντίςτοιχα τμιματα των ΤΕΙ. Η διαφορά αυτι που παρουςιάηεται 25

26 παρακάτω ςε ςυνδυαςμό με τθν τεράςτια διαφορά ςτο χρόνο, ςτθν ποιότθτα ςπουδών, ςτθ δυςκολία ολοκλιρωςθσ των ςπουδών και ςτθν ποιότθτα οδθγεί ςε καταφανι αδικία και ςτο μινυμα προσ τθν κοινωνία και τουσ νζουσ τθσ Χώρασ τθσ ιςςονοσ προςπάκειασ, τθσ απαξίασ τθσ γνώςθσ και τθσ ποιότθτασ, τθσ ιςοπζδωςθσ και τθσ καταςτροφικισ λαϊκίςτικθσ λογικισ του «όλοι είμαςτε ίδιοι» με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. ΣΜΗΜΑ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικϊν ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ / ΣΕΙ ΒΑΕΙ 2012 ΑΠΘ ΕΜΠ ΤΕΙ Τοπογραφίασ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ Γεωπλθροφορικισ & Τοπογραφίασ ΕΡΡΕ 7990 Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Αρχιτεκτονικισ Τοπίου ΚΑΒΑΛΑ 6745 ΤΕΙ Εςωτ. Αρχιτ/κισ διακόςμθςθσ & ςχεδ. Αντικειμζνου ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ Ανακαίνιςθ και Αποκατάςταςθ Κτιρίων ΠΑΣΡΑ 8131 Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΩΝ ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Θλεκτρολογίασ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7181 ΚΑΒΑΛΑ 7315 ΚΡΗΣΗ 7794 ΛΑΜΙΑ

27 ΛΑΡΙΑ 8201 ΠΑΣΡΑ 9236 ΧΑΛΚΙΔΑ 9339 ΤΕΙ Θλεκτρονικισ ΚΡΗΣΗ 7455 ΛΑΜΙΑ 8069 ΤΕΙ Ενεργειακισ Τεχνολογίασ ΑΘΗΝΑ Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ ΤΕΙ Μθχανολογίασ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7692 ΚΑΒΑΛΑ 7722 ΚΡΗΣΗ 8456 ΛΑΡΙΑ 8965 ΕΡΡΕ 8358 ΤΕΙ Οχθμάτων ΘΕ/ΚΗ ΤΕΙ ΒιοΜθχανικοφ Σχεδιαςμοφ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6578 Μθχανολόγων & Αεροναυπθγϊν Μθχανικϊν ΠΑΣΡΩΝ ΤΕΙ Ναυπθγικισ ΑΘΗΝΑ ΤΕΙ Τεχνολογίασ Αεροςκαφϊν ΧΑΛΚΙΔΑ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ΑΠΘ ΔΠΘ ΕΜΠ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΣΡΑ ΤΕΙ Ρολ. Δομικϊν Ζργων ΚΡΗΣΗ 8814 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΡΕ 8781 ΛΑΡΙΑ

28 Χθμικϊν Μθχανικϊν ΑΠΘ ΕΜΠ ΠΑΣΡΑ ΤΕΙ Τεχνολογίασ Ρετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ΚΑΒΑΛΑ 7720 ΤΕΙ Μθχανικισ βιοςυςτθμάτων ΛΑΡΙΑ 6814 Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔ ΤΕΙ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ΕΡΡΕ 9623 ΤΕΙ Ρλθροφορικισ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ΛΑΜΙΑ 9050 ΤΕΙ Τεχνολ. Ρλθροφορικισ & Τθλ/νιϊν ΚΑΛΑΜΑΣΑ 7634 ΗΠΕΙΡΟ 7203 ΤΕΙ Τθλ/κϊν Συςτθμάτων & Δικτφων ΜΕΟΛΟΓΓΙ 7646 Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Φυςικϊν Ρόρων & Ρεριβάλλοντοσ ΚΡΗΣΗ 7769 ΤΕΙ Τεχνολογιϊν Αντιρρφπανςθσ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6638 ΤΕΙ Γεωτεχνολογίασ & Ρεριβ/ντοσ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6685 Μθχανικϊν Χωροταξίασ και Ανάπτυξθσ ΑΠΘ ΘΕΑΛΙΑ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ ΔΠΘ ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Μθχανικϊν Μεταλλείων Μεταλλουργϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Ορυκτϊν Ρόρων ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ ΤΕΙ Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ ΚΡΗΣΗ

29 Ναυπθγϊν Μθχανολόγων Μθχανικϊν ΕΜΠ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟ ΣΕΕ Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑΣΑ 5ΕΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ ΣΕΕ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΕΜΠ Μθχανικϊν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ΑΙΓΑΙΟΤ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΜΟΕΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 4 ΕΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υλικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ των Υλικϊν ΠΑΣΡΩΝ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΣΗ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τθλεπικοινωνιϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Ρεριβάλλοντοσ ΑΙΓΑΙΟΤ Εφαρμοςμζνθσ Ρλθροφορικισ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝ. & ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ

30 Α.7 Αποτύπωςη τησ πραγματικόσ κατϊςταςησ ςτα ΣΕΙ, τησ ανύπαρκτησ αξιολόγηςησ και του ςυνεχιζόμενου ςτρεβλού πλαιςύου πρόβλεψησ τησ Δυςτυχϊσ θ αποτφπωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ ςτθν πλειοψθφία των ΤΕΙ είναι παραπάνω από δραματικι. Τα παρακάτω ςτοιχεία προζκυψαν από μελζτθ του Ρ.Τ. Δυτικισ Ελλάδασ του ΤΕΕ και από τισ επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ των ΤΕΙ. Θ καταγραφι παρουςιάηεται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. Ραρουςιάηουμε όμωσ ενδεικτικά τμιματα ΤΕΙ και τα χαρακτθριςτικά τουσ, που δυςτυχϊσ και μόνο από αυτά τεκμθριϊνεται ότι όποιο πρότυπο αξιολόγθςθσ κι αν χρθςιμοποιθκεί, τα τμιματα αυτά δεν μποροφν να χαρακτθριςκοφν τμιματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, όςοι νόμοι και αν ψθφιςκοφν και όςοι Υπουργοί Ραιδείασ κζλουν να τα μετονομάςουν. Υπάρχουν τμιματα που ιςχυρίηονται ότι παράγουν Αρχιτζκτονεσ, Πολιτικοφσ, Ηλεκτρολόγουσ, Μθχανολόγουσ και Ναυπθγοφσ Μθχανικοφσ. Οι ςπουδαςτζσ ςτα τμιματα αυτά είναι εκατοντάδεσ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χιλιάδεσ και πρόςκετα περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά προγράμματα, ενϊ το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό προςωπικό που κατζχει διδακτορικό τίτλο αρικμεί μόλισ από 1 ωσ 9 μζλθ. Πϊσ επιτρζπεται τζτοια τμιματα να παράγουν Μθχανικοφσ και να χαρακτθρίηονται ανϊτατα είναι θ ερϊτθςθ που πρζπει να απαντιςει διαχρονικά το Υπουργείο Παιδείασ, το εκπαιδευτικό προςωπικό των ΤΕΙ και το πολιτικό ςφςτθμα. Είναι προφανζσ ότι οι ευκφνεσ τθσ Πολιτείασ και του πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςε ςχζςθ με τθν κατάςταςθ των ΤΕΙ, τισ ςτρεβλϊςεισ που δθμιουργοφνται και τισ ςυνζπειεσ ςτουσ αποφοίτουσ των ΤΕΙ και ςτον υπερπλθκωριςμό του επαγγζλματοσ, δεν μποροφν να δικαιολογιςουν τόςο εκπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα, ςτισ προδιαγραφζσ των τεχνικϊν επαγγελμάτων και ςτθν αςφάλεια του πολίτθ και των καταςκευϊν όςο και ςτθ ςυνζχιςθ τθσ πολιτικισ αυτισ. Θ παρουςίαςθ αυτι δεν γίνεται, για να κίγουν οι απόφοιτοι ι οι διδάςκοντεσ των ΤΕΙ. Ρρζπει όλοι να ςυνειδθτοποιιςουμε τθν πραγματικι κατάςταςθ και να δϊςουμε μια οριςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα, χωρίσ δογματιςμοφσ και ςυντεχνιακοφ τφπου λογικζσ, που παίηουν με τισ ηωζσ νζων ανκρϊπων και τθν παλαιοκομματικι τακτικι τθσ ςυλλογισ ψιφων. 30

31 ΤΕΙ Ακινασ Σμόμα Εςωτερικόσ Αρχιτεκτονικόσ Διακόςμηςησ και χεδιαςμού Αντικειμϋνων Προςωπικό Αριθμόσ Ειςακτϋων Οδηγόσ πουδών ύνολο Προςφερόμενων Μαθημϊτων Επαγγελματικϊ πουδών Δ.Δ. Μ.Δ.Ε. Β.Σ. / Μ.Ε ύνολο Δεν Τπϊρχει* Κατευθύνςεισ 2 36 (+12) ΜΓΤ* ΜΕΤ* ΜΕ* ΔΟΝΑ* ECTS* Τπϊρχουν Π.Δ. Β.Δ. ΥΕΚ 67/ Α/ Σύτλοσ υνεργαςύα Δεν Τπϊρχει - - Σο τμόμα δεν ϋχει περϊςει από εξωτερικό αξιολόγηςη * Δεν υπϊρχει οδηγόσ ςπουδών ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ. Τπϊρχει μόνο κατϊλογοσ των προςφερόμενων μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο και των ωρών διδαςκαλύασ ανϊ εβδομϊδα Σμόμα Ναυπηγικόσ Προςωπικό Αριθμόσ Ειςακτϋων Δ.Δ. Μ.Δ.Ε. Β.Σ. / Μ.Ε ύνολο Οδηγόσ πουδών Τπϊρχει Κατευθύνςεισ Όχι ύνολο Προςφερόμενων Μαθημϊτων Επαγγελματικϊ πουδών 44 ΜΓΤ ΜΕΤ ΜΕ ΔΟΝΑ ECTS Τπϊρχουν Π.Δ. Β.Δ. ΥΕΚ - 699/71 227/ , τα Δεν Τπϊρχει Σύτλοσ υνεργαςύα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015. Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΜΑΛΗΣ ΣΕΜΦΕ 2015 Η ΣΕΜΦΕ μέσα από τα μάτια των Αποφοίτων της Σφλλογοσ Διπλωματοφχων ΣΕΜΦΕ Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Δεξιότθτεσ και Ικανότθτεσ του Αποφοίτου τθσ ΣΕΜΦΕ Το προπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ

WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ WIND Ελλάσ Τθλεπικοινωνίεσ ΑΕΒΕ Απάντηςη ςτη Δημόςια Διαβοφλευςη τησ ΕΕΤΤ αναφορικά με το ςχζδιο Κανονιςμοφ Διαχείριςησ Φάςματοσ & Ζγχυςησ Ιςχφοσ ςτο δίκτυο πρόςβαςησ Αθήνα Δεκζμβριοσ 2011 Παρατιρθςθ νομικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα