Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/ έγγραφό σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/18-5-2015 έγγραφό σας."

Transcript

1 Ν Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αν. Στέφανος ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: /λβθι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νη: Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΣ: ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ι<κοινωνικη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟ ΝΥΣΟΥ Ι «Η ΕΣΤΙΑ»» ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο». ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 344/ έγγραφό σας. Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, σας παραθέτουμε τα εξής: 1) Με τις διατάξεις του άρθρου 235 «Πόροι» του Νόμου 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι στους πόρους των ιδρυμότων είναι η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορηγηση του δήμου. 2) Με τις διατάξεις του άρθρου 240 «Διοίκηση νομικών προσώπων δπμασίου δικαου» του Νόυου 3463/2006 ορίετσι έτι οι διατάξεις των άρθρων 227 παρ. 5, 234, 235 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζεται και στα νομικά πρόσωπα. 3) Με τις δατάξεις τος παραγράφου Για) του άρθρου 158 «Δαπάνες» του Νόμου 3463/2006 ορίζεται ότι στις υπονοεωτικές δαπάνεο ων δημων :ιναι ο επιχορπγήσες Των

2 ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων που ιδρύουν σι δήμοι, ως προς το ποσό που αναγράφεται ατην οικεία συστατική πράξη. 4 Με ς αριθ. 40 και 78/2011 αποφάσες του Δημοτικού Συιβουλίου, ο οποίες δηυοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 011, οπως τροποποιηθηκαν και σχυουν με την αριθ. 112/2012 απόφαση του Δημοτικού ΣυμβουΜου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2203/τ.Β/ , που αποτελούν τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ του Δήμου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ( ,00) ΕΥΡΩ. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η επιπλέον επιχορήγηση που αιτείστε με το σχετικό έγγραφό σας, Θα πρέπει να προηγηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, η τροποποίηση της συστατικής πράξης του νπδδ, Ι11 ΉΊοϊ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Δ Η Μ Λ Ρ Χ ΟΥ ΓΙ ΔΙΕΥΘΥΝΓΡΙι\ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ 1) Γραφείο Δπυόρχου 2) Αντιδήμαρχο Οικονουιής ΔονεΙοσπς 3 Ανδήυορχο ΔΗκησπς & Ανθρώπινου Δυναυικού 4) Δ ε Η νσπ ο κ π κώ ν Υπ π:: ρε σι ών 1) Διεύθυνση Οκονουκών Υπρεσιων

3 Ι_Ξ2 9Ί Π ί\\ _ΘΡι(! 1 Ι \ ;\ιυ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ.4ΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟ% ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣίΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ Δίνση:Ανευών ; Αγιος Στέφανος Κώδικας: ΙΙληροφορίες Τηλέφωνο: Γ21: Τη. Τη. :Πιιτοίλιι! Μερόπη Αγιος Στέφ4νος Η- \ριθμπμότ Ιίρος: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Υπόιιη: Διευθύντρια Κα. Β. Φλώροιι Ι Θέμι: ΊΞπ.χοήγηση 781) ΚΟΙΠΑΓΙ «ΙΙ ΕΣΤίΑ» Παρακαλώ πολύ να τύχουμε επιπλέον χρηματοδότηση; ποσού των Ε (τετρακόσιε; χιλιάδες ευρώ) για την αντιμετώπιση Των αυξημένων αναγκών μας λόγω και της λειτουργίας τεσσάρων νέων δομών. ήτοι: Βρεφονηπιακό; Σταθμό ; Κρυονερίου, Παιδικός Σταθμός Ραόόπολη, Β9 ρον1 π!σκό: Σταθμό: Διονύσου και ΚΙ4[ΙΗ Διονύσου. Οι ανάγκες για τις ως άνω δομές υμπ;ρι.αμβάνουν εκτός των άλλων και τη μισθοδοσίιι 21 υπαλλήλων ομισμένο) χρόνου και 7 υπαλλήλων με σύμβαση μίσθωσης έργου. Ι Παρακαλούμε α τ; ϋ ιές σας ενέρ ι:; το συντομότερο δυνατόν. Ο

4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΓΤΙΚΗΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:.. 15η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Μσραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 ης,, της,28 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..113/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..2θης/05/ της.. ί5ης/2012. Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την..28η ΜαΤου ημέρα..δευτέρσ.. Και ώρα..17:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ αριθ / που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ΔΣ» και 96 «Τόπος Πρόγραμμα συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ)Γγια συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ψήφισμα Εκτόζ Ημερήσιας Διάταξης: «Εκδοση ψηφίσματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων εν μέσω προεκλογικής περιόδου και ο κίνδυνος οικονομικής κατάρρευσης». ΘΕΜΑ Ιο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωματεία με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου)). ΘΕΜΑ 2ο: ((Τροποποίηση των άρθρων και της αριθ. 78/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση νέου Ν. Π. Κοινωνική Άλλ ηλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤίΑ». ΘΕΜΑ 3ο: ΔΔ13.Γ1ΩΔΠΊΣ1ΥΑΕ/ΜΥΔ1!ΥΣΥ.1Ώβξ1ΠΊΣ.. ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόταση τροποπο!ησης του άρθρου 5 του αριθ. 193/2005 Π.Δ/τος «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟ/ΝΑ ΚΥΡ/Α ΚΙΔΟΥ, Προσθήκης 70 άρθρου ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ» και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των Π.Δ/των 193/2005 και 198/2008, ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ΜΝΒΑΝΚ με την τράπεζα ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ ΑΕ. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την παρακολούθηση της κίνησης των τραπεζικών λογ/μών του Δήμου στην εν λόγω τράπεζα». ΘΕΜΑ όο: «Καθορισμός χρηματικού ποσού. τηρούμενου σε μετρητά στο Ταμείο του δήμου. από το ανωτέρω τιθέμενο όριο της ΚΥΑ 4686/ (ΦΕΚ 164/ ». ΘΕΜΑ 7σ: «Υποβολή της αριθ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Εκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυττ/σμού Δήμου Α τριμήνου ο.ε 2012». ΘΕΜΑ Βα: «Εισήγηση επί προτάσεως Δωρεάν παραχώρησης χρήσης τριών (3) υδρο φόρων πυροσβεστικών οχημάτων». ΘΕΜΑ 9ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΘΕΜΑ ίσο: «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσειςχρεώσεων ύδρευση ς». ΘΕΜΑ 11ο: «4η Αναμόρφωση προυπ/σμού οε 2012». ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου». ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την σίτιση των μελών των εφορευτικών επιτροπών στις βουλευτικές εκλογές της 17 Ιουνίου 2012.Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». ΘΕΜΑ 140: «Εγκριση της υπ αρίθμ.8/2012 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης». ΘΕΜΑ ί5σ: «Αήυ απόφασης γο Την σύγκληση έκτακτης ΓΙ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρω τταϊκών προγραμμάτωνκατ&τισης Υπηρεσιών Τεχνικου Συμβούλου Περιβαλλοντος

6 και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Α νοιξης-κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α. ΚΑ- τροποποίηση άρθρων του καταστατικού». ΘΕΜΑ 160: «Λήψη απόφασης για Την εκπόνηση μελέτης και την Κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση ΟδοποΙίας στο Δήμο Διονύσου, Νομού Αττικής» από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής» ΘΕΜΑ ΙΙο: «Αντ:κατάσταση Ορκωτού Ελεγκτή για την εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχαίρησης Δήμου Ανοιξης Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» ΘΕΜΑ 18ο: «Εγκριση οικονομικών καταστάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στα πλαίσια της εκκαθάρισης των τριών Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων (Αγ. Στεφάνου, Ανοιξης. Κρυονερίου)». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν.30.. ήτοι: ΓΙΑΡ0ΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. 6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 7. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 8. ΓΑΡΕΦΑΜΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 10. ΚΑΤΣΙΤΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 11. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 12, ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 13. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 15. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 16. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 18. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 19. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 20. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 21. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 22. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 23. ΣΤΑ!ΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιπρόεδρος. 24. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ. 25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 26. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 27. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 28. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 29. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 30. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. ΑΠΟ ΝΤΕΣ 1. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΜΟΣ. 4. ΡΟΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣ)ΟΣ. 7. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - 8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ. 9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΜΑΡΙΟΣ. 10. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 11. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΣΟΦΙΑ. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ανοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος. Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση. Απουσίες: Οι Δ.Σ. κ. κ, Γιαννιώτη Ελένη, Σωτηρίου Σακελλάριος και Πέππα Αγγελική είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο νια την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

7 Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία απουσίαζε καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 0 Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 11 και 12. ο 0 Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 9,11 και Δ.Σ. κ. Ποτίδης Χρήστος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέματος - Ο Δ.Σ. κ. Σακελλαρίου Διονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 2, και 14. Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά Τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 9 και 14. ο Ο ΔΣ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9ου θέματος. Η Δ.Σ. κ, Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 11 και 12. * Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 7,11 και Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 2,3, 78,10,11,1213,15,16. Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 11,12 και 18. Η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 15υ θέματος. Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των Θεμάτων 11,12,14,15 και 16. Πρσσελεύσεις: ο Οι Δ.Σ. κ. κ, Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Ηρακλής, Ποτίδης Χρήστος, Σακελλαρίου Διονύσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων..0 Δ.Σ. κ. Ράί δης Αθάνασιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 40υ Θέματος..0 Δ.Σ. κ. Ίσσαρης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του Ι θέματος..η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Α ττοχωρήσεις Οι Δ.Σ. κ. κ. Φέρμελη Λυδία και Κοροβέση Βασιλική αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2 θέματος. * 0 Δ.Σ. κ. Μττιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 40 θέματος. «Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικητόπουλος Ιωάννης, μετά την έκδοση ψηφίσματος ανακοίνωσε την παραίτηση και ανεξαρτητοποίησή του και προήδρευσε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΣτάΙκος Θεόδωρος σύμφωνα με το άρθρο 69 2 του Ν (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Καλλικράτης). Πρόγραμμα Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών...αριθ. Απόφασης:.. 113/ ΘΕΜΑ 3σ: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του..3., θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόνο στο ΔΣ. κ. Ζυνούνα Γεώργο γιο να προβεί στην εισήγηση. Ι

8 0 Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος ανέπτυξε το Θέμα και είπε τα εξής: Το Δημοτικό Συμβούλιο μετην αριθ απόφαση του προέβη στη σύσταση Του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης- Πολιτισμού Δήμου Διονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ», Με την αριθ. 79/2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 5ου,όου,7ου και 8ου της αριθ απόφασης του Δ.Σ. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την αριθ. 12ό /Ι5-4-20Ι1 απόφαση του Γ. Γ Αττοκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 694(τ ΦΕΚ. Στο άρθρο 5 «Π0ΡΟΙ»της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται: Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ. Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο για Λογαριασμό του. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη Περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο( παρ.5 άρθροίσ3 ΐ 13852/10)». Στο άρθρο 8 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ» αναφέρεται: Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το τρέχον έτος ύψους ,00 καθώς και για τα επόμενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2011 από σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όμως οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, οι μειωμένες επιχορηγήσεις των ΟΤΑ επιβάλλουν την μείωση του ανωτέρω ποσού της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου μας στο ποσό των ,00 ευρώ χωρίς όμως να δημιουργείται πρόβλημα στην εύρρυθμη λειτουργία του προς όφελος των δημοτών μας. Έχοντας υπόψη: -Την εισήγηση -Την αριθ. 41/2011 απόφαση του Δ.Σ. -Την αριθ. 79/2011 απόφαση του Δ.Σ. -Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 239 Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). -Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης για την; 1)τροποποίηση των άρθρων 5ου «ΠΟΡΟΙ» και 8ου «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ» της αριθμ. 79/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση νέου ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δήμου Διονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ» ως κατωτέρω ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΡΟΙ Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ. Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο γιο λογαριασμό του. Κάθε είδους συνδρομές. εισφορές. δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο 4

9 πραγμάτων, υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο( παρ.5 άρθροιο3 Ν.3852/1 0). ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το τρέχον έτος ύψους ,00 καθώς και για τα επόμενα έτη η οποία Θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Και 2) την κωδικοποίηση της συστατικής πράξης του Ν Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΥ Δήμου Διονύσου 0 ΘΕΣΠΙΣ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ. Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Αρχικά έχουμε να επισημάνουμε τα εξής :Υπό την παρούσα δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία που μαστίζει την χώρα μας, είναι προκλητικά μεγάλο και το ποσό των ευρώ, με το οποίο προτείνεται να επιχορηγείται εις το εξής ο ΟΝΑΓΙ «ΘΕ ΣΠ! Σ». Στην προκειμένη περίπτωση, το αρχικό ποσό επιχορήγησης δεν μειώθηκε ποσοστιαία ούτε καν όσο μειώθηκε το αντίστοιχο ποσό με το οποίο είχε αρχικά επιχορηγηθεί η «ΕΣΤΙΑ». Τη σημερινή εποχή που πένεται ο κόσμος και περιορίζεται ο «άρτος» είναι πρόκληση να μην περιορίζονται τουλάχιστον αναλογικά και τα «θεάματα». Στο Δήμο μας συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν ρίξει μια μάτια στο φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΘΕΣΠΙ. Με γνώμονα την μέχρι τώρα αλόγιστη, σπάταλη και αναποτελεσματική πολιτική του εν λόγω Ν. Π, όπως και κατά το παρελθόν, Θα προτείνουμε την κατάργησή του, δεδομένου ότι με μία μεγαλύτερη ενίσχυση των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, Θα καλύπτονταν πολύ οικονομικότερα και αποτελεσματικότερα οι σχετικές ανάγκες του Δήμου στους τομείς του αθλητισμού και του πολιτισμού». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 239 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). Την αριθ. 41/2011 Α.Δ. Σ. 4 Την αριθ. 79/2011 Α. Δ. Σ. 1 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). Ταουξή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΜΕ Ψ/-ΙΦΟΥΣ 23 ΥΠΕΡ και 9 ΚΑΤΑ) Μειοψηφούντων των Δ. Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ. Ζαμάνη Διονύσιου, Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, ΣτάΙκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, Σώκου Ζωής και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα αττομαγνητοφωνμένα πρακτικά

10 - Οι Εγκρίνει: 1)τροποποίηση των άρθρων 50 «Π0ΡΟΙ» και «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ» της αριθμ. 79/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση νέου Ν Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜ0Υ Δήμου Διονύσου 0 ΘΕΣΠΙΣ» ως κατωτέρω: ΑΡΘΡ0 50 ΠΟΡΟΙ Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του. Κάθε είδους συνδρομές. εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο( παρ.5 άρθροίο3 Ν.3852/10). ΑΡΘΡΟ Βο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το τρέχον έτος ύψους καθώς και για τα επόμενα έτη η οποία Θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον ΚΑ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Και 2) την κωδικοποίηση της συστατικής πράξης του Ν Π ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟ/ ΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δήμου Διονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ, ως κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 10-ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συστήνουμε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει (ΦΕΚ ΑΜΙ4/8,6.2006) και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Β). Στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα α) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Δήμου Αγίου Στεφάνου», β) <ιπολιτιστικο-πνευματικο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ», γ)ιιπολιτιστικός και Πνευματικός Οργανισμός Δήμου Διονύσου», δ)ιιπολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ροδόπολης», ε)<ιοργανισμοσ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ». ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚ0ΠΟΣ 1) Η υπό την εποπτεία του Δήμου Διονύσου δημιουργία δυνατοτήτων πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των δημοτών. Η ουσιαστική συμμετοχή και ενεργοποίηση των δημοτών για τη δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας με γνώμονα τις δημοκρατικές πολιτιστικές αξίες. 2) Η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και γενικότερα του λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης παίρνοντας και διαδίδοντας ταυτόχρονα ό.τι γνήσιο και δημιουργικό υπάρχει από σύγχρονα και παλαιοτέρα ρεύματα από την τέχνη και τον πολιτισμό άλλων λαών. που θα έχουν αποτέλεσμα το πνευματικό, πολιτιστικό και πολιτικό ανέβασμα του ελληνικού λαού. 3) Η προβολή. ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος και του πολιτισμού και ιδιαίτερα στου τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών και η διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης ατην αναβάθμιση Της ποότητας ζωής η οποία επιτυγχάνεται με:

11 α) Την αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης, αξιοττοιώντας τις καταξιωμένες φόρμες της Εθνικής και παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. β) Την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας. γ) Την Παραγωγή και διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συμποσίων, διαλέξεων, κλπ.) πολιτιστικού μορφωτικού περιεχομένου. δ) Την δημιουργία Τμημάτων φοίτησης για κάθε μορφή τέχνης και εκφράσεων πολιτισμού (θέατρο, χορός, εικαστικά, κινηματογράφος. χορωδίας, σχολής συμβουλευτικής γονέων, νιοεο, μουσικής, λογοτεχνία, Λαϊκά Πανεπιστήμιο! βιβλιοθήκη! ΝΤΕΠΝΕΤ) ε) Την παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις σχετικές δραστηριότητες. 4) Η προαγωγή της άθλησης και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας σε κοινωνικά θέματα. 5) Η συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και η δημιουργία νέων. Η δημιουργία! λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση Αθλητικών Κέντρων! Γυμναστηρίων, Γηπέδων! Κολυμβητηρίων και γενικά χώρων Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και χώρων αναψυχής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης των νέων. 6) Η εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη κάλυψη των αναγκών ελεύθερης και οργανωμένης άθλησης των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων. 7) Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, αθλητικών αγώνων, προγραμμάτων γνωριμίας με αθλήματα και προγραμμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης των νέων. 8) Η συμμετοχή και στήριξη των αθλητικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο. 9) Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους (ελεύθερου Και οργανωμένου), η αξιοποίηση των σχετικών προγραμμάτων και η δημιουργία- λειτουργία προγραμμάτων, δράσεων και δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη και την άρση της απομόνωσης των ευαίσθητων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες. 10) Η ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, του αθλητικού πνεύματος, τη σωματική, πνευματική και πολιτιστική καλλιέργεια των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. 11) Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων κατ άθλημα, ακαδημιών για την παιδική και εφηβική ηλικία και ομάδων, με συμμετοχή των δημοτών στα διάφορα αθλήματα. 12) Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων, η καλλιέργεια φιλάθλου πνεύματος, συλλογικότητας και συνεργασίας, και την ενίσχυση των κοινωνικών προσπαθειών και επιδιώξεων για την υγεία, την ψυχική ισορροπία, την αναψυχή, και την απομάκρυνση από τα ναρκωτικά. 13) Η μέσω του αθλητισμού διάδοση των παραδόσεων και φιλειρηνικών αισθημάτων του λαού μας και την προώθηση μέσα από τους αθλητικούς αγώνες της φιλίας μεταξύ των λαών. 14) Η οργάνωση και ανάπτυξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας στον Δήμο (αθλητικές εκδηλώσεις, αγώνες, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, συζητήσεις κλπ.),με σκοπό την καλλιέργεια φιλάθλου, συναγωνιστικού Πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού χωρίς φανατισμό, βία στους αθλητικούς Χώρους! άσκοπους ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους. 15) Η συνεργασία με τα σχολεία και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής! τους αθλητικούς φορείς της πόλης και τη παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση και τη διερεύνηση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων τους για την ανάπτυξη του αθλητισμού, 16) Η ηθική και υλική συμπαράσταση στην προσπάθεια ανάπτυξης κάθε αθλητικής δραστηριότητας της πόλης. 17) Η καλλιέργεια του πνεύματος της φυσιολατρίας στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και η επίτευξη της επαφής με τα στοιχεία της φύσης, που δίδουν την ώθηση στην άσκηση του σώματος. 18) Η συνεργασία με άλλους Δήμους και Αθλητικούς φορείς που έχουν σαν κοινό στόχο την ανάπτυξη του Αθλητισμού εν γένει. ΆΡΘΡΟ 3ο - ΕΔΡΑ Έδρα του νομικού προσώπου ειναι ο Δήμος Διονύσου 7

12 ΆΡΘΡΟ 40 - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων του Δήμου! του δημοσίου και των καταργούμενων ΝΠΔΑ. τα οποία χρησιμοποιούνται από τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα για την εκπλήρωση του σκοπού Τους! μεταβιβάζονται στο νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς αντάλλαγμα! με την επιφύλαξη των περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεων. Συγκεκριμένα μεταβιβάζονται τα αναγραφόμενα στα βιβλία α) ακινήτου και κινητής περιουσίας και β) αναλωσίμων και μη αναλωσίμων υλικών περιουσιακά στοιχεία και εξοπλιστικά εν γένει μέσα των Τρίτων νομικών προσώπων που συγχωνεύονται. ΆΡΘΡΟ 5 ΠΟΡΟΙ Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ. Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του. * Οι Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές! δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. εισττράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο πραγμάτων, υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. - Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα. Κάθε είδους κινητή και ακίνητη Περιουσία των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο( παρ.5 άρθροιο3 Ν ). ΆΡΘΡΟ όο ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΘΗΤΕΙΑ Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15) διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από: - Πέντε (5) αιρετούς με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου! Δέκα (10) μέλη δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία η οποία συνάδει με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Νεολαίας άθλησης - Πολιτισμού Ο ΘΕΣΓΙΙΣ». Ενας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου όταν καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθεί στο Δ.Σ. θα αντικαταστήσει ένα (1) μέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπά Θέματα διοίκησης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του 3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ΆΡΘΡΟ 7ο - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το μόνιμο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι καθώς και οι δικηγόροι με σχέση εμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο Νομικό Πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο! Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο! χωρίς να

13 απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά Πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν. ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το τρέχον έτος ύψους καθώς και για τα επόμενα έτη η οποία Θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον ΚΑ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Τ7ΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕ0ΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛ0Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Κ0ΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΑΑΟΣ. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΆΣΙΑ) ΠΑΛΙΓΠΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΜΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΣΙΠΟΥΜΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. - ΤΑΟΥΞΗ ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 11/06/2012 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. Κοινοποίηση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Εσωτερική Διανομή Γραφείο Δημάρχου. ΣτάΙκος Θεόδωρος 9

14 -ΝΠΔΔ. «0 ΘΕΣΠ!Σ» 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2014.. της..16/04/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου.-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ έ-& ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Α ηνα, 19/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18019 (2013) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡζΖΣΙ-$Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 732 5 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο χέτευσης Λεύκτρου... 1 Χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599/14.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599/14.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 46/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 19 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αριστοτέλη.... 1 Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 582 13 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2270 12 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συμπλήρωση της Φ.12/20/2045/Γ1/ 10 01 2011 (ΦΕΚ 56 Β/2011) Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1125 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..21η/2014.. της..10/11/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..223/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 657 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση σε Περιφερειακό Σύμβουλο αρμοδιοτή των του Περιφερειάρχη Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα