απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με"

Transcript

1

2 δ

3 α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ κ α τ δρ τ τ ε δω ε α δ μ υργτ ε τ καταλλ λ ερ αλλ α τ ρ π Θε ε α α ε μερω ε α α μ ρφω ε τ επ σκε τ α τ ελκ ε Πρ τ τε λ γ α α τ ε τ μ α α καλλεργε τ κα τ μ π ευμα α τ δ μ ρ τ τα Γα τ ε τευξ αυτω τω τ ω λετ υργε τ κθετ ρ στ Π αρ σαζ τα σ μα τκ τ τ τε λ γ α με εκθεματα α με α Π επεξ γ τ α α τυξ τ μαρτ ρ υ τ τ ρκ τ εξ λξ α τ υ δε ω ε α αθμ με τ δρα τ ρ τ τε τ ευρ τε Περ Ταυτ ρ α με αρα λε εκδ λωσε πω ργα ω εκθεσεω μαθ τκω δαγω μω δαλ ξεω α γ ετα μα Πρ αθεα α πρ ωθ Θ αρα α ω τ μ α στ ευρ τερ ω α α τελευτα α ρ α δ μ υργ Θ α ε δρα τ ρ τ τε ω τ ε ε αρκ ρ α λεκτρ κ Παρ σ α τω εκθετ ρ ω α τω εκθεματω με λυμε α λεκτρ κ λ Θ κ α τ ΕκΘετ ρ ρ α α Ελλ κ Τε ολ γ α π υ θεωρ υ τα απ κτ ματα α το ε κ λ ουοε κα σ γ ε τρω το δα τερ ε δαφερ τω επ σκεπτω ρ ο μερα ξε αγ θ κα οτ κθετ ρ τ υ Τε κ υ Μ υοε υ υμμετε α στ Π ε δρα τ ρ τ τ τ περ ο τερα α ατ μα κυρ ω μαθ τε κα π δα τ ε ργ τ υ ε κ υ ε υ Π στ ρ ζε καθ ρ τκα Γε κγ Γραμματε α ρευ α α ε λ γ α α τ π υργε Π λτ μ υ ε ω σ μα τκ τατ ε α σ ε φ ρα τω μελω τ υ καθω κα αλλω ργα μω ω τ ρ τ τελε υ Πα ε στ μ υ Θε αλ κ τ Δ μ υ Θε αλ κ τ κ α ε τ Θεα α σ μπαρα τασ λω τω α ωτ ρω φ ρ ω δ μ υργ Θ κε α γ ρ υ ε ε ω ταυτ ρ α μπ α α ε γα τ αρα ρα α α τυξ κα δευρυ σ τω δρα τ ρ τ τω τ Π ελπ ζετα α τ ατα τ υ ε α κε τρ δαδ τ τε λ γ α με υρωπατκτ εμ λεα α ταξ τω ραματω τ Θε αλ κ αλλα α τ ωρα βα Στ λα αυτ τ α α τυξ α με τ σ μπαραοταο τ Π λτε α τ ε κ σε ε ε α αλα ε τ δ μ ργ α εω ε ατα τα εω εμ αδ υ τ μ στ περ τ Θερμ ε εκτ απ τα εκθετ ρα τ θα Περλαμ α ουγ ρ α α μ αδκα στ ωρ τ Ελλαδα Πτ α υστκα μ α ργ α αμε ετα α λ κλ ρωθε μ ρ τ τελ τ υ ετ Στ πλα αυτ τ Τε κ υ ε δ μ υργε τ δρυμα ε τρ Δαδ Ε στ μω κα υ ε ε λ γ α Π Θα δα ερ Θε τ ατασ ευ τ ργ ωσ α τ λετ υργ α τ υ τρ υ τ λ Γ υλα αθ γ τ Π λ τε Σ λ Π Θ Πρ εδρ ζ Δ τ ΣυμΒ υλ υ α

4

5 Ε κθετ ρ Φ ζ Τ ε κ υ ε Θε αλ κ ε α ε α λτ τκ α επ μ ρφωτκ φ ρ α βπ κερδ Π κ υ αρακτ ρα Πρ φ ρε στ κ τ καταλλ λ Περ αλλ α τ γ ωρμ α α τ κατα τω Θετκω επστ μω κα τ τε λ γ α α Π αρε μ α ε ε Θεματα τε κ υ λτ μ υ δρα τ ρ τ τεζ τ υ ε κ ε υ α ευθ τα στ ευρυ κ α εδκ τερα σε Σ λκε μα ε γα ρ α ωμε ε επ κ ε α ξε αγ ε υ ε υ φε στ φ σκ ε τ με α στ τε λ γ α Εκπαδευτκ υ γα επ μ ρφωσ α υπ Θ τ υ ργ τ λλλ υ ε δ αφερ με γα πλ ρ φ ρ σ επμ ρφωσ α αρ Π ρεσω το Φ Ξ υγκε τρωσ δα ωο δαφυ αξ τε μ ρ ωο α Πρ λ τ τε λ γκ κα μ Χα κ μα κλ ρ α Ξ Η ρ ελ σ ε δαφερ τ εξ κε ωο α ε μ ρφωσ τ κ δ α τερα τω εω ε Θεματα τε λ γ α κα Θετκω ε Π στ μω π αρε Θ μερ ε κα μελλ τκε εξελ ξε α απτυξ κα δαδ τ υ α τ μκ υ π ε ματ α εκθετ ρ ε λ γ π υ με α α σ μα τκα εκθεματα α επ ω ακ υλκ Παρ υ αζ τα ε Θεματκε ε τ τε τ ρκ εξ λξ κα γ ρ α ε τευγματα τ τε λ γ α α τω Θετκω επ στ μω ε αρκ π σ μμετ κα αλλ λε δρω τα εκθεματα ρ φε ρ στ επ σκε τ τ δ ατ τ τα α α ακαλυψε με τρ επ πτκ κα αγωγκ ε δαφερ τα φα με α κα μ τω φ οκω επστ μω Δρ στ ρ τπξεζ Ιε αγ σε μαθ τκω μα ω στα εκθετ ρα τ υ υ ε υ Π ερ δ κε εκθε ε αθ τ δαγω μ Ε κπ α δευτ κα π ρ γρα μ ματα Συ δρα Δαλ ξε Ημερ δε κ α Ξ σε Π αρ υ α ε Πτ α στ κ υ υλκ λε τρ κ λ Θ κ Συ εργα α με α Π λτ τκ υ φ ρε κα υ ε α οε εθ κ κα δ εθ ε εδ

6 ε κ υ ε ε ε υμ λ ρω ε μα στ ρ α ε δρα ετω στ ωρ τ ρεα λλαδα κατα τ Π α ρα ε απ δαφ ρα ταδα α απτυξ Στ Περ δ αυτ Παρα λ Θ α σ μμετε α στ Π ε δρα τ ρ τ τε τ Περ τερα α ατ μα κυρ ω Π υ ρ α τ καταλλ λ Περβαλλ γα τ ε μ ρω α τ ε α λ τ με τ τε κ π λ τ μ ψ ψ Ψ Ε δ ζ τ κτρ υ στ δ ελω υ υ τεγ τ ε τ Μ υ ε κατα τ ερ δ ελετ εγκα υ ΕκΘετ ρ στ Σ δ κτωβρ Ξε αγ σ σε μ α μαθ τω μ ρ κτ ρ ραβευ μαθ τω π υ ξ αβα μ ρ στ Μαθ τκ Δα ω σμ Συγγραφ Εργα αζ ε κ υ ε δρ Θ ε τ Ν εμ ρ τ α μα α εκ αδευτκω τε κω κα ε ερ ματω π τ εδεε τ ραμα ε ωφελ λτ τκ υ φ ρεα γα τ ε μ ρφωσ τ ευρυτερ αλλα κ ρ ω τω μαθ τω α π δα τω ε Θεματα τε λ γ α κα θετ κω επ στ μω ΕκΘετ ρ τ υ ε υ εγ ατα ταθ κε κατα τ Περ δ σ ωρ τ μ σε κ δ μ τ δ ελω υ Π δε Θε ε Π υκαλα δρ τκ μ λ α α τπρ εδρ τ Δ κ τκ υ Συ μ υλ υ τ υ ε υ ε Θ υσασμ α σ μπαρα τα τω μελω α Π λλω φ ω α λυαρ Θβε κα αξ λ γε Πρ σφ ρ εκθεματω απ ργα ομ επ ερ ε α δωτε ετυ α μ α σε μκρ ρ κ δα τ μα τ υ ε α απ κτ ε υ τασ α α παρε ε αξ λ ε Π ρεσ ε ε λκε μα ε α μεμ ωμ επ κε τε ατα τ Περ δ αυτ δ μ υργ Θ ε υ δ μ κα αυξ ε εμπερ α κα τε γ ωσ α γα τ ργα ωσ α δ κ ο τ ε υ ε ω ταυτ ρ α α απτυ Θ α Παρα λε εκδ λωσε τ κτ ρ ξ υ ξ τ αρ ε τ υ τα φα ερ τ τ υ ε ρεαζ τα α μεγαλ τερ α αταλλ λ τερ ωρ γα τ δρα τ ρ τ τε τ Ελλ κ ραπεζα μ α κ Α α τυξ ετ α α ωρ τα τ ωφελ αρα τ ρα τ υ ε υ υ ε υ κα τ λ ερ τ αρα ωρ σε α μα δεκαετ α ε α α ργ μ Χα κ κτ ρ λκ υ εμ αδ τ μ οτ μ α κ Περ τ Θ εο ο αλο κ

7 ψψ Ι Ι τ ε κε τ υ η υ ργ κ ατζ π υλ υ τ Εκθετ ρ τ Λ υ ε υ ΔΕΘ τ σ μμετ τ υ ΛΛΘ στ τ Πε δκ Εκθε α τ Θε αλ Εξωτερκ α ψε τ κτρ υ τ υ ΛΛ υ ε υ τ ε κε τ υ Πρ δρ τ Δ μ κρατ αζ κ Στεφα υλ υ τ Εκθετ ρ Μ υ ε υ τ υ κτ ρ δαρρυθμ τ ε αταλλ λα κα τ ε εμπλ τ Θ ε με α Θεματκα εκθετ ρα γραφε α λ Θ κ εργαστ ρ α Θ υοα ε Παδε τ τε λ γ α κα ε α μκρ αμφθε ατρ Στ κτω ρ υ γ α τα εγ α α τω εω εγ ατα ταοεω επα αλετ ργ α τ α αρ σε Τ ε κ υ ε ργα ωσε τ Περ δ αυτ μεγα αρθμ εκδ λωσεω α Περ δκω εκθε εω ε τ α ε τ τω εγ αταοτα εω τ στ Θεσ αλ α α λε π λε τ ρεα λλαδα υ ξ Δεκ μ ρ Τ αρ τ ε δαφε ρ τ Γε κ Γραμματε α ρευ α α Τε λ γ α ετ τ ε κ υ ε ε τα Θ ε στ Πρ γραμμα ρ ματ δ τ σ τ υ ΕΠ ερ σακ υ Πρ ραμματ Ερε α κα ε λ γ α α μεχρ σ μερα λ κλ ρωο α ο α τκα εργα α α λα τ υ Εκθετ ρ υ ε Κσ γχρ ο μ υ τω ε ατα τα εω δ μ ργ α ε υ ε παρ α ελτ ωο τω τεχ κω Παρ σ α τω εκθεματω Στ πλα αυτ Πραγματ Π Θ α ε Παδε τκε δρα τ ρ τ τε ερ ασ ε τεκμ ρ ω τω εκθεματω εφαρβ γ τε λ γω πλ ρ φ ρκ κα δ μ υργ Θ κα υρ α ε α τ περατερω α α τυξ τ υ σε υ ε μερα υ ε σ ε ζε τ Πρ σ αθεε τ α ε μπλ υτ μ τω υλλ γω τ τ ερε α α τ δρα ε πρ λ τ ρ α α Ελλ κ Τε λ γ α καθω α τ δ μ υργ α αξ λ γ συλλ γ κλα κω α τ κ τω α αγ ωρσ τ λτε α ε α καθ ρ τκ παραγ τα γα τ πρ δ τ υ ργ υ τ υ υ ε υ Ε ρω α κ Τρ πεζα Ε ε δυσεω α τ π ργε ΕΘ κ κ μ α ρ ματ δ τ τ μετε ατα τασ τ υ ε ε εε γ ρ ε εγ ατα τα ε εε εγ ατα τα ε Θα φλ ξε υ τα εκθε ματα τ υ ε υ Πτ α στκα Θεαματα α Π λλ α ε δρα ε

8 α εκθεματα Π Παρ σαζ τα στ ΕκΘετ ρ Πρ ρ τα α δωρε ργα μω π ερ εω α δρυματω ω τ υ ρ τ τελε υ Πα επ στ μ υ Θε αλ κ τ Ε τ ΔΕΗ τ Π καθω κα δωτω α αλλ λεπ δρω τα εκθεματα εδα τ α α ατα κευαστ α στ ωρ τ υ ε α εκθεματα ε με τ Θετκε ε τ με α τ τε λ γ α κυρ ω α τ Π ρ σμ π Θ κε στ ωρ τ ρεα λλαδα α αρ α υ α τλ τκ μ α μ ερ ε ετ ρ ρ α Ελλ κ Τε λ γ μ μα θ α κ ρ ρ υ ΕκΘετ ρ ρ α Ελλ κ ε λ α ζ π τ Τε λ γα ΕκΘετ ρ ρ α Ελλ κ ζ υτ κ τ Μ ΕκΘετ ρ λα κω υτ κ τω Α τ υ Εκθετ ρ υ Φωτ γραψ αζ Η ργα ωσ α δαμ ρφωσ τω εκθετ ρ ω τ υ υ ε υ Πρα ματ Π Θ ε με τ αξ Π τ τε ωσ α κα τ π αραδε γματ υ ε ω ε λ γ α α τ Ευρω α κ ωρ α με α τ Π λυτμ εμπερ α Π απ κτ Θ κε κατα τ Π λ ρ λετ υργ α τ υ τκ εκ α τω εκθετ ρ ω Π Παρ σαζετα στ ε τυ αυτ εκφρα ε τ α α εωμ μ ρφ τ τερα α τα ργα α α λασ α ε σ γ ρ σμ Π Πραγματ Π Θ α κατα τ Περ δ με τ σ μ αρα τασ τ Γε κ Γραμματε α ρε α α ε λ γ α α τ ρ ματ δ τ σ τ π ρ γραμματ ΕΠ

9 ΕκΘετ ρ Παραδ ακ ε λ γ λω τρα Η Εκθετ ρ φα τ υρ α Ν ματ υργα Εκθετ ρ λεπ κ ω ω ΕκΘετ ρ Σδ ρ δρ μ ργαλε ζ Εκθε ρ φα τ υργ Ν ματ υργ α Ψ φακ Βλ θ κ ΛΛ Συ κευ ελ γ υ τ λεφω κω γραμμω Η ΕκΘετ ρ Τ λε κ ω ω

10 Ηλεκτρ κο μκρο κ Εκθετ ρ ατρκ λε ραφ με τα Εκθ ετ ρ Σ δ ρ δρ μ ε α σ ε μαδα ε κεπτω μ μα τ Μ α μ τω τκυθ ρω Εκθετ ρ ρ αα Ελλ Τε λογα λω τρα ε Εκθετ ρ φα τ υργ α Ν ματ υργ α λ γ τ με Θ ψ α τ λε τρ Παρ σ ασ ε θετ ρ α εκθεματω ΕκΘετ ρ Φωτ γραψ α Θεματκ κθετ ρα τ Θ μαδ Π τω λ ω Περ π υ εκθεματω γ ε σε σ εκρμ α Θεματκα εκθετ ρα Η υ ε ρ Θ κ εκθεματω ε ω απ τ λεσμα τ εμπλ τ μ α τ ε εκτασ τω εκθετ ρ ω τ δ μ υργ α εξ λ κλ ρ υ εω Πρ ετα γα μα ζω τα δρα τ ρ τ τα Π α α τυ ετα δα ρ κα κα δυ αμκα ερ π ρ ρ α λλ κ ε λ γ Δ τ μα λεκτρ μ λεκτρ κ π λ γ τ ζ ατρκ λα κ υτ κ τα ετεωρ λ γ ματ υργ α φα τ υργ α λ γρ μματα ρ α α αυ πλ α ρ α α Φυ κ Π α ρα δ α κ α κ ε λ γ αδ φω λε ρασ Σδ ρ δρ μ υ λεπ κ ων ε γραφ α Φωτ γραφ α λεκτρ κτ παρ σ α τω εκθετ ρ ω κα εκθεματω τ Θ με π λυμ σα αξ Π ο τω δ ατ τ τω τ υγ ρ τε λ γ α τω Π λ με ω Πω α τα αλλ λεπ δρω τα εκθ ματσ σ τελ α τ Θ εργαλε α ρωτ Πρ τερα τ τα α τ Π οτ ρξ τ υ ε Παδευτ υ τ υ εργ υ Στ λα τ υ ΕυρωΠα κ υ ρ γραμματ Π α με τ σ εργαο α τ υ Π Θ ε κατα τε εφκτ ργα ωσ α αραγωγ πλ τκω μ αδω Π λυμε ω α τ Παρ σ α εκθετ ρ ω κα εκθεματω τ υ υ ε υ μ αδε αυτε λετ ργ ε εργ μκα αθρα υ ρ τα στ ε δ τω εκθετ ρ ω επ κεπτε ε υ τ δ ατ τ τα α ε μερω τα γα τ τ π λ γ α τ υ καθε εκθετ ρ υ κ ρ τερα εκθ ματα Π Παρ σαζ τα ε ε κα τ τ ρκ εξ λξ τ σ γ ε ρμ τε λ γ α σ Ι

11 Δ τ τ υ αρτ σ σ μμετ κ κθεμα αμ λ Πθα τ τω σ μμετ κ κθεμα φ ρα ατ φ ρα σ μμετ κ κ εμα Πλα τκ αρ σ μμετ κ κθεμα τ ε ρκ υ Π Ψ αγωγ α ρ φ ρε γ ω ε μαο σ ε α υ αγω α φλ φ α τ υ ε κ υ ε υ Περλαμ α ε τ δ μ υργ α α τ ε εξελξ ε περ αλλ τ στ Π επσκε τ μπ ρε α αγγ ξε α δ κμα ε α α Περαματ θε μ εκθεματα Στ πλα αυτ δ μ υργ Θ κε τ ε παρκ Ευρ σ τ α τελε α σ ρ π λ ε ξ τω μαθ τω κα τω Π υδα τω Τ ε αρ αταλαμ α ε ωρ τ μ α Περλαμ α ε α τ τελε Περαματκε δαταξε α σ σκευ με Θεματα λεκτρ μ πτκ Αερ δυ αμκ κ υ τκ Α τρ μ α κ α εδκα εδα μ ε α ατασ ε α με ε ετ ω τε α μπ ρ υ α λετ υργ υ κατω α τ ελεγ α με τ σ μμετ τ υ επσκε τ ε παρκ πρ φ ρε α δα τερ υ αγωγκ κ τρ γα τ εξ κε ω με μ φα με α κα δατερ τ τε τ φ α τω επ στ μω

12 Α Τ ε κ οε δε αρ ε τα μ τ ρ λ τ ωτ υ δα ω πλ ρ φ ρω κα α τκεμε ω τε λ γ α ε τ ΕκΘετ ρ Θξ σ με εξ ρμ σ αλλα α ω λ ελξ δ μ ργ τα ε αρ ε γα τ γ ωρμ α α τ κατα σ απ τ ε ρ τερ τ σ μασ α κα τ ρ λ τω Θετκω επστ μω α τ τε λ γ α στ Πρ σπαθεε τ α Θρωπ τ τα γα α καλυτερ αορ Ψ Γα τ επτ α α τ τ υ στ υ τ οε ε ε δ ργα ω ε με ρ μερα λλ α Π κ λε μ ρφωτκε δρα τ ρ τ τε Ξ Ξ ξ α ΔεΘ κα Πα ελλ α ου εδρα Δαλ ξε με ε λεκτ μλ τ Επ μ ρφωτκα ρ γραμματα Εκ αδε τ κα ρ γραμματα ε κ υ μ λ υ Εκθ ε αθ τκω ατασκευω Περ δκε εκθε ε με ε καρα επ στ μ κα Θ ματα ε τ κα εκτ τ υ ωρ τ υ υ ε υ ε τρ Δ μ ργ κα α τ μ α κδ λ ω ρ ω με Θεματα ρ α α λλ κ ε λ γ α κα υ ε λ γ α Παραγωγ εφαρμ γω π λ μ ω Φ

13 ε α σ τ υ Π ρ κ Μα κρωτ ΕκΘε τε λ γ π θ κ Γ Λ Θ Απ τ Εκθε ζ ρ α Ελλ κ ε λ γ ωματκ γ ρα Α τ ωρ υ π υ ρ α ωθ κε υ Ευρωπα κ Δαγω μο Νεω Ε τ μο ω θ κ Γ Λ Θ Ε κ τε στ Εκθε οτε λ γ θ κ Γ Λ Θ Εκθ ματα ρ α Ελλ κ Τε λ γ Ελλ κ Περ πτερ Βερ ΕΧ ΒραΒευθ τε τ υ Ευρωπα κ Δαγω μ Νεω Επ τ μ ω υβερ ε Παρ υ Μ α μ τ κυ ρω Ελλ κ Περ τερ Βερ ΕΧ Περ δκ ΕκΘε α τ περβαλλ Π α Γ α τα Παδα μαζ Δ ΕΘ τ ωρ υ τ Εκλε ξω Ερευ τω Τε μαθεα Ι π Θ κ Γ Λ Θ Παρ υ εργα α εαρ μαθ τρα ΕκΘε ΜαΘ τκω ατα κε ω ΔΕΘ

14 Ψ Ψ ζ ζ ε κ υ ε α τ ε εδαζε τ ργα ωσ α λετ ργ α τ φ ρεα ε τρ Δαδ Επστ μω κα υ ε ε λ γ α τρ ε εδα θε με α τ δεθ ε εμπερ ε α τ σ εργα α ε λεκτω λλ ω κα ξε ω εδκω ω φ ρ α ε Πα δευ α υ αγω α γα τ δαφυλαξ τ ε Π στ μ κ α τε λ γ κ αραδ σ α γα τ Παρ σ α τω υγ ρ ω εξελ ξεω τ επ τ μ α τ τε λ γ α Τ ε τρ θα επδωξε α δαδραματ ε ε α ζωτκ κ ω κ ρ α γα τ λ γ αυτ ρ α ωτ πλ ρ ε γ ω τ τω α αγκω α ρ δ κω τω επσ επτω τ α τ απ στ λ τ ω φ ρ α ε Πα δε α δαδ στ ε ω τ τε κ υ λτ μ τρ αυτ Θα καλ τε α μεγαλ ευρ Θεματκω ε τ τω υ Θετ τα τ επ μ ρ επστ μ κ τ με ε ε α πλ ρ φ ρακ λ γμα Π α επ μ ρφωτκ τρε ε στ επσκεπτ α Παρατ ρε α σ μμετε ε α μαθα ε α α αγωγε τα αγωγκ δα τα στ επμ ρφωτκ δρα ε Θα υμ αλλε σ μα τκα τ Πρ ο γγσ α ατα σ τ Επ τ β α λ καθω α στ ελκυ τκ τ τα α απ τελεσματκ τ τα τ ε τρ κτρακ ε ατα τα ε τ ε υ ε τρ Θα ατασκε α Θ υ ε ε α Πρ μακ κ πεδ με Θ α στ Θερμακ κ π α στ λ τ Θεο αλ κ εκτα τ μ Π Παρα ωρ ε στ Τε κ υ ε α τ Δ μ Θ ρβ αρ τεκτ ε Π Τζω Γ πελ Ι πελ λ Σπα α με υμ υλ τ γα αρ τεκτ α

15 εκ σε εξωτερκ α Ψ τ τρ υ Λ αδ Ε τ μω κα ΛΛ υ ε υ ε λ α ξρ τεκ κ ρ μελ τ Π Τζ Ι Γ πελ Ι ελ Ελ Σπα α εκ τ εσωτερκ ωρ υ υ δ ζ α σ ζ επ σ επτω Δεξα δακρ ετα θ λ τ υ Πλα ταρ υ εκ ε εσωτερκ απ τ ρ α ω ε αταστασεω ατ μακ τα ο Θ υ α Π λλαπλω ρ σεω α ωρ Θε εω γα δαλεξε σεμ αρα α εδρα επεδ ωξα α Περλα στ αρ τε τ δεα τ μ ρφ σ τω υ Θετω α Π λω λετ ργω ε τετ φ ρεα δ τα τ α θ σ ε ταξδ υ τ α α αλ Ψε ο τ α πλευρα Π Πρ μα θεο α δα τερ μ ρφ λ γ α τ υ κ εδ απατ τ λτστ αξ π τ με ε α κτ ρ τ π ε τα ετα δακρτκα στ Περ αλλ ε ω αρα λα α αδεκ ε τ Περ αλλ τα ωρ κυρε τρακε εγ ατα τα ε τ φ ρ α Περλαμ α ο ωρ δ Π Θα α τελε κα τ κυρ αξ α δε γα λε τ δρα τ ρ τ τε ο υ ε ε λ γ α π Θα Παρ σαζ τα Θεματκα κθετ ρα τ τ ρ α τ ε λ γ α α τω π τ μω υ δευ με α α τ καταλλ λ λ ρ φ ρακ λκ α τ σ ετκε εφαρμ γ λ μ ω ματ Θεατρ Ευρε α Θ μα εδκ α Θ υ α με αμφθεατρκε θε ε α δυ ατ τ τα ρ λ ε ε εδ γα τ Θ δα τασεω ψ μ Στ ωρ α τ Θα γ ετα Παρ υ α επστ μ κω α Περ αλλ τ κω τα ω μεγαλ υ ε δυ τρε δα τα ε καθω κα αλλε εκδ λω ε η ο Πλα ταρ ε α Θ λ δαμ τρ μ με α ακλ με ε Θε ε υ Θα γ ετα α απαρα τασ αστρ μκω φα με ω κα Ψ φακω πρ λω με ρ εξεδ ε με τε κ υ εξ πλ μ Πρ μ ωτ κ κ κλπ Πραγματκ τ τα Θ εω π υ Θα γ ετα δυ αμκ Πρ σ μ ω δαφ ρω ατα τα εω με ρ ο εκ α α κ σ πω γα αραδεγμα ε ταξδ τ δα τ μα τ Θ τ υ ωκεα υ ε παρκ ε α ωρ Συμμετ κω κθεματω τα π α Θα α αφ ρ τα στ Π στ μ κ υ μ υ α τ ΘρωΠ Φυ λ γ α Εδω επ κε τ πρ τρεγ ετα α σ μμετα ε ε εργα στα δρωμε α με ε α τρ υ αγωγκ κα δ μ ργκ αλλα ταυτ ρ α ε μερωτκ κα επ μ ρφωτκ

16 Κ ηματ θ ατρ α τ θ ζ με δυ ατ τ τα τρ δ α τατ ζ ρ Β λ Ψ φακο πλα ταρ Πρ μ ωτ εκ κ Πρα ματκ τ ταζ ο ωρ Περ δκω ΕκΘε εω εδκ επ καρ ε δαφερ τ ο λ Θ κ με ε ατ ταδε δαθε μ τ τλ κα Θε ε αμεσ πρ ασ τ Δαδ κτυ ο Παρκ εγαλω ΕκΘεματω α κ θ υ α Ε δε ξεω α Περαματω ε α ωρ γα ατυπε α τ μκε ε Παδευτκε δρα τ ρ τ τε με μαδε μαθ τω α αλλω επ σ επτω ο Γραφε α Δ κ ο ωρ γα τ δοκ τκ β σωπ κ το φορ α ο ωρ υ τ α α α υ ε τατ ρ καφε ο ωρ Πω σ επστ μ κω εδω λ ω α ε Θ μ ματω ο ε κα Εργα τ ρα τα Π α Θα αρε τ α αγ α α τε κ υ τ ξ γα τ επσκευ κα υ τ ρ σ τω παλω εκθεματω καθω α γα τ σωστ λετ υργ α α υ τ ρ σ τω τρακω εγ ατα τα εω ο Απ Θ ε τκ ωρ γα τ υλλ γ κα Πρ σωρ φυ α εκθεματω α Περ δκω εκθε εω ο ωρ ε κ ε λεψ τ υ εργ υ ε ε α αλα ε πραξ α ΕΛΛΗ Ε Ω Ε ργ α αμε ετα α λ κλ ρωθε με ρ τ τελ τ

17 ε Ξ Ι ο Σ ηο ξ σ ο σ Ζ γ ζ ο ζ ζ Ι Δ δ ωξ σ γξ ρ φ ζ Ι γ Ι Γη ξ ζ Ι ο σ Σ Ι ξ Ιξ ο η ο η Ι γ μ γ ξ η ε Φ η ε Φ Φ ε μ θ υ υ ηη Ι Ι δε Ω ν Ζ ζ Ι β Ι Ι ε ξ ξ ε τ Ξ ρ ε Ι Ξ Ι α Ι Ι Ι Ιε μ δ τ ρλ λ ε ξ Η ΞΞ Τ Ξ μμ Ι μ ζ ρ λ ρ ζ ζ ε ξ Ι ζ Υ Ιδ Ι ψ ρ ν Ι Φ μ δ ζ ρ ε Ξ Ζ θ Ξ ο ξ ζ ξ οξ

18 Ξ Υ ε ν Ξ ν ξ Α ουυε υ αυτοι ο σ η ευο λ κ χ ξ ε υ τ τ Σ Ι λ ξ τ Ι ζ ε Ι Ι τ ρ ε ε Ξ ξ ε Ι Φ ζ Ι ρι οδ γ υ Χ υ Ι Σ κ ο τ τ Δ Ο Τ γ ξ ξ μ Γ Ψ ξ Χ λ γ κ τ τ ψ ξ γ ο τ Ι ξ γ Κ κ μ κα ξ φ ε ξ τ ε τιξ γ αι γ Χ μ μμ ε ζ Γ γ γ ξ τ η τπφ φ κ λ ε τ μνε τ Ι τ λ τ χ ξ ξ ξ ψ βψ ξξ Ξ Ι Ι Φ δ ΗΨ Ι Ι Ι κ Φ δ Απ τη η κτω ρ ου φα υργ α παμδοααη τε θ το ε κ ουαε ο ολογ α μδοφω ο ηλεο εοοαλογικηξ ξεκ γ ε τ ξ ραη γα σγλ α μδοναυ οργ ωμ εξ ξεγαγη ε ξ τλα μτεωφλογ α αεροπο ο ο κφ α λλωγ ομ δο ρ α δααημα ατρκ τεχγο οτ Εκθετ ρ τ Η ξε λογ α ηλεκρκη ε ργεα η γηση σ ο ουο ο ο δ ζε λεκ ρο κο υ ολογπθ με επτυ α τη π μ ρφωαη Τα περοο τερα απ τα Τηγ φ αγ γ α κε τρ ζε εκθοτηρα ποπηρ ζο α με τη μφυτη περ ργο α τω υ εφαρμογθ απ πα δ γ ο κατα ηση ωγ δπ υ ο εποκ τπε θ ου επ οτημφ κα ε ημε Φ ε η δυ ατοτητα α α τλη με τρ πο πρωτ τυπο κα ε οου ππλ ο ληροφορ ε ρ ατο μα θ μα α Τη τε Στ Τεμ οπαρκο με αλλη γ ολογ λεπδρφ τα ουμμετο κ εκ Τα εκθετηρα του ουοε ου θθματα ο εποκ ε υ α αφ ρο τα οε μ α ποκλ α τηγ ευκαρ α α ταξδ ευατ οπ τ λ π κο ε Φ υγ οπ ποτ συ ξ ξ Ι ξεξ ξ ξ Ξμ Φ ΞΞ Ξ ο ε κο ου εο Θεουαλο κηζ α υ ντα η τρ η δε αετ παρου α στο ΧΦρ τηζ Τε λ α κβ τ γ επ π τημ λ προ ωρε η τα η δρματ ξ με την επω υμα Κ ντρ Δαδ η Ετ τημ ν κ υ ε ο εγ λογ α Φ λ Υ μ Ι ξ Ν ξ ψ ψ ΨΦ ψ β ρ Χ β Φ Ψ Α Ψ ο μ τ τ Ακ δη ΠΑ Λ Ρ ΣΕΙ π φ ω ετα κ Σ Σ σ η μ αρθμ Ι π φ ρυ τρ δη μο υ υβο τ υ δη Γ ηξ α σφασζειομοφ α γ φ ε η α αγκ στκη ο α λα τ α ρ τ ψ δ μ υ Θ ση λ ρ αξ τ π αρθμ λη τεμα φ κα ρ α ε βαδσ σ τμ εκ υ Νκ η ο τε υ α α τ μ π βρ ετα ατ γ επ μ Θε α πεμ η τ αγ ατ Θ ηη δ π μ ο τηξ τε Θ Ε ταρ ο κ Ερ Θ ολ ξξ β σε τη π ορθμ Μπρ τ υ μ βο α γφφ υ Γ ε τ ε ο πφ α π φ ετ στο επ υ ατ τ με Ι παρ σο σ ΦΦ τψα λ γ δ γρ μμ κ π πο π ηκε α τ Γε ρ κα σγρ μ τ γρ φ ξ ρ κ γα τ ξ παρακ ω Ι γ η ξ φωζετα ηξγψο τα Τε ρκ Φ οε ποδ π κετο α μ θε βελτικατ νο πο κο α φ δο β ω η τ α τφ ετ θεψ π η κ μ τ υμ τ α ο ααττξ πξαρ ξ σ τη ττ ργ α το φ π ρ ορ μ ξ λε κ λ ετα η προ ρο τη π ρμ ο δ Θ ρη αρ υ χ ξ τ κεγ α Η τ ολλα μ υ αα ε π κα λληλ ρο που μπορε ν ξ η τ τ ο Φπ απη ε α κα π ρμ η φ η γ ηη τ π ρθ παλλατ αο ε τ δξ ρ γτ λε τξ απαρα η ε ε ερ γεεξ ολ κλη ρ Φση τηξ α ασ κ δ αρ Θ ΔΩ Σ Γ Αλ ο Λ τ Ι υ Φ Φ Ι ξ Η γεζ Τ β μ Χ Χ Φεαα λ γ π τ τ ε τλφ β ρε τ γ μ γ λπ π Ψ ξ γμ ζ ΨΤΦ ξ τωγ Τ ργ γ ζι Γ β ατ ρ α Τ ξ τ μ ε ξ ε μ ξ Τ Χπκ υ Τ Ημπ μελπ ρ β Φμ Χ γ Ι τ ρ α Τ Ε Κ Γ λ Τ ππ δ μ Ψ θ κ Ξ Ψ Ι η γ Ι ε ο υ Ο Κ γ τ υ Οη Θ ρμη ψ μ Κε ζ ζ Ο Γ ξ τ μω α αε γ Φλ ξ δ κη ΤΜΦ Σ μφυ μ η αγο ο τω τα τα η χ ν ετηρ π βο Ι βφ ηζ ε η χ ζ σ ε ψ ν υ κτ φ υ τ τκ τ φγ μ ε β δο ο τ μ σ τα ση οτ ο τ εομ η ε Οκε γ μ τε ε εν ξλ ε μο ξ Λ ο δ ηζ γ γ θ Τ φ φ ζ ξ ε α ξ ατ τφβ τ π ειτφλ ζ ζε Ι γ Τ τι Φ ζιξ γ τ τ τ το λ οκληρ θο γ τ γ γ μ δ θ μ κ μ ε Γ γ ρζ ΞΥ γ λ τ Φ α Ι ρ ε τ ΦδΔΥ ζ Ι μ Τ μ Τμ Υ ζ τ λ τμ δε ξξ μ ξ ζ λ μ μ ξ ε μ ηι ΓΞ Γ Ιζ Ι π π ξ ξ

19

20

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου

ΙΙÝμτπι και þρα Ι π μ Ι τ μ στα ¾ραφεßα του Κρατικοý ΑερολιμÝνα ΣÜμου ο θ Α α εη εηχτχρο ΠΞΓ Αρθμ πρωτ ΕλÞΦθη την γ Τ Αρχεο Ξ Ξ ΥποΥΡτΕο οκονοαασ ΥποΔοΜò ΓτÝΥΤΛ ΑΣ ΚΑ ΤογΡΕΜοΥ ΥΕΡΕΣΑ ΠΟΔΤΚΕ ΑΕΡΟΠΟΡ ΑΣ ΚΡΑΤΚΟΣ ΑΕΡΟΝΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΣΤΑΡΧοΣ ΦΞΑ οσ» Ταχ ηþ Δεýθυνστ ΠΥΘΑΓΟΡΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013 Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ /04/13-21/04/13 GENERAL RESULTS From Class : INT 1 To Class : INT 3 Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club 1 2 Points 1 GRE1111 INT

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5.

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5. ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 2 & 2 0 0 4 3 4 ...8.... ( )...8 ( )...9 ( )...9...9 1....10 1.1....10 1.2....10 2....11 2.1....11 2.2....12 3....13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3....14

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα