απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με"

Transcript

1

2 δ

3 α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ κ α τ δρ τ τ ε δω ε α δ μ υργτ ε τ καταλλ λ ερ αλλ α τ ρ π Θε ε α α ε μερω ε α α μ ρφω ε τ επ σκε τ α τ ελκ ε Πρ τ τε λ γ α α τ ε τ μ α α καλλεργε τ κα τ μ π ευμα α τ δ μ ρ τ τα Γα τ ε τευξ αυτω τω τ ω λετ υργε τ κθετ ρ στ Π αρ σαζ τα σ μα τκ τ τ τε λ γ α με εκθεματα α με α Π επεξ γ τ α α τυξ τ μαρτ ρ υ τ τ ρκ τ εξ λξ α τ υ δε ω ε α αθμ με τ δρα τ ρ τ τε τ ευρ τε Περ Ταυτ ρ α με αρα λε εκδ λωσε πω ργα ω εκθεσεω μαθ τκω δαγω μω δαλ ξεω α γ ετα μα Πρ αθεα α πρ ωθ Θ αρα α ω τ μ α στ ευρ τερ ω α α τελευτα α ρ α δ μ υργ Θ α ε δρα τ ρ τ τε ω τ ε ε αρκ ρ α λεκτρ κ Παρ σ α τω εκθετ ρ ω α τω εκθεματω με λυμε α λεκτρ κ λ Θ κ α τ ΕκΘετ ρ ρ α α Ελλ κ Τε ολ γ α π υ θεωρ υ τα απ κτ ματα α το ε κ λ ουοε κα σ γ ε τρω το δα τερ ε δαφερ τω επ σκεπτω ρ ο μερα ξε αγ θ κα οτ κθετ ρ τ υ Τε κ υ Μ υοε υ υμμετε α στ Π ε δρα τ ρ τ τ τ περ ο τερα α ατ μα κυρ ω μαθ τε κα π δα τ ε ργ τ υ ε κ υ ε υ Π στ ρ ζε καθ ρ τκα Γε κγ Γραμματε α ρευ α α ε λ γ α α τ π υργε Π λτ μ υ ε ω σ μα τκ τατ ε α σ ε φ ρα τω μελω τ υ καθω κα αλλω ργα μω ω τ ρ τ τελε υ Πα ε στ μ υ Θε αλ κ τ Δ μ υ Θε αλ κ τ κ α ε τ Θεα α σ μπαρα τασ λω τω α ωτ ρω φ ρ ω δ μ υργ Θ κε α γ ρ υ ε ε ω ταυτ ρ α μπ α α ε γα τ αρα ρα α α τυξ κα δευρυ σ τω δρα τ ρ τ τω τ Π ελπ ζετα α τ ατα τ υ ε α κε τρ δαδ τ τε λ γ α με υρωπατκτ εμ λεα α ταξ τω ραματω τ Θε αλ κ αλλα α τ ωρα βα Στ λα αυτ τ α α τυξ α με τ σ μπαραοταο τ Π λτε α τ ε κ σε ε ε α αλα ε τ δ μ ργ α εω ε ατα τα εω εμ αδ υ τ μ στ περ τ Θερμ ε εκτ απ τα εκθετ ρα τ θα Περλαμ α ουγ ρ α α μ αδκα στ ωρ τ Ελλαδα Πτ α υστκα μ α ργ α αμε ετα α λ κλ ρωθε μ ρ τ τελ τ υ ετ Στ πλα αυτ τ Τε κ υ ε δ μ υργε τ δρυμα ε τρ Δαδ Ε στ μω κα υ ε ε λ γ α Π Θα δα ερ Θε τ ατασ ευ τ ργ ωσ α τ λετ υργ α τ υ τρ υ τ λ Γ υλα αθ γ τ Π λ τε Σ λ Π Θ Πρ εδρ ζ Δ τ ΣυμΒ υλ υ α

4

5 Ε κθετ ρ Φ ζ Τ ε κ υ ε Θε αλ κ ε α ε α λτ τκ α επ μ ρφωτκ φ ρ α βπ κερδ Π κ υ αρακτ ρα Πρ φ ρε στ κ τ καταλλ λ Περ αλλ α τ γ ωρμ α α τ κατα τω Θετκω επστ μω κα τ τε λ γ α α Π αρε μ α ε ε Θεματα τε κ υ λτ μ υ δρα τ ρ τ τεζ τ υ ε κ ε υ α ευθ τα στ ευρυ κ α εδκ τερα σε Σ λκε μα ε γα ρ α ωμε ε επ κ ε α ξε αγ ε υ ε υ φε στ φ σκ ε τ με α στ τε λ γ α Εκπαδευτκ υ γα επ μ ρφωσ α υπ Θ τ υ ργ τ λλλ υ ε δ αφερ με γα πλ ρ φ ρ σ επμ ρφωσ α αρ Π ρεσω το Φ Ξ υγκε τρωσ δα ωο δαφυ αξ τε μ ρ ωο α Πρ λ τ τε λ γκ κα μ Χα κ μα κλ ρ α Ξ Η ρ ελ σ ε δαφερ τ εξ κε ωο α ε μ ρφωσ τ κ δ α τερα τω εω ε Θεματα τε λ γ α κα Θετκω ε Π στ μω π αρε Θ μερ ε κα μελλ τκε εξελ ξε α απτυξ κα δαδ τ υ α τ μκ υ π ε ματ α εκθετ ρ ε λ γ π υ με α α σ μα τκα εκθεματα α επ ω ακ υλκ Παρ υ αζ τα ε Θεματκε ε τ τε τ ρκ εξ λξ κα γ ρ α ε τευγματα τ τε λ γ α α τω Θετκω επ στ μω ε αρκ π σ μμετ κα αλλ λε δρω τα εκθεματα ρ φε ρ στ επ σκε τ τ δ ατ τ τα α α ακαλυψε με τρ επ πτκ κα αγωγκ ε δαφερ τα φα με α κα μ τω φ οκω επστ μω Δρ στ ρ τπξεζ Ιε αγ σε μαθ τκω μα ω στα εκθετ ρα τ υ υ ε υ Π ερ δ κε εκθε ε αθ τ δαγω μ Ε κπ α δευτ κα π ρ γρα μ ματα Συ δρα Δαλ ξε Ημερ δε κ α Ξ σε Π αρ υ α ε Πτ α στ κ υ υλκ λε τρ κ λ Θ κ Συ εργα α με α Π λτ τκ υ φ ρε κα υ ε α οε εθ κ κα δ εθ ε εδ

6 ε κ υ ε ε ε υμ λ ρω ε μα στ ρ α ε δρα ετω στ ωρ τ ρεα λλαδα κατα τ Π α ρα ε απ δαφ ρα ταδα α απτυξ Στ Περ δ αυτ Παρα λ Θ α σ μμετε α στ Π ε δρα τ ρ τ τε τ Περ τερα α ατ μα κυρ ω Π υ ρ α τ καταλλ λ Περβαλλ γα τ ε μ ρω α τ ε α λ τ με τ τε κ π λ τ μ ψ ψ Ψ Ε δ ζ τ κτρ υ στ δ ελω υ υ τεγ τ ε τ Μ υ ε κατα τ ερ δ ελετ εγκα υ ΕκΘετ ρ στ Σ δ κτωβρ Ξε αγ σ σε μ α μαθ τω μ ρ κτ ρ ραβευ μαθ τω π υ ξ αβα μ ρ στ Μαθ τκ Δα ω σμ Συγγραφ Εργα αζ ε κ υ ε δρ Θ ε τ Ν εμ ρ τ α μα α εκ αδευτκω τε κω κα ε ερ ματω π τ εδεε τ ραμα ε ωφελ λτ τκ υ φ ρεα γα τ ε μ ρφωσ τ ευρυτερ αλλα κ ρ ω τω μαθ τω α π δα τω ε Θεματα τε λ γ α κα θετ κω επ στ μω ΕκΘετ ρ τ υ ε υ εγ ατα ταθ κε κατα τ Περ δ σ ωρ τ μ σε κ δ μ τ δ ελω υ Π δε Θε ε Π υκαλα δρ τκ μ λ α α τπρ εδρ τ Δ κ τκ υ Συ μ υλ υ τ υ ε υ ε Θ υσασμ α σ μπαρα τα τω μελω α Π λλω φ ω α λυαρ Θβε κα αξ λ γε Πρ σφ ρ εκθεματω απ ργα ομ επ ερ ε α δωτε ετυ α μ α σε μκρ ρ κ δα τ μα τ υ ε α απ κτ ε υ τασ α α παρε ε αξ λ ε Π ρεσ ε ε λκε μα ε α μεμ ωμ επ κε τε ατα τ Περ δ αυτ δ μ υργ Θ ε υ δ μ κα αυξ ε εμπερ α κα τε γ ωσ α γα τ ργα ωσ α δ κ ο τ ε υ ε ω ταυτ ρ α α απτυ Θ α Παρα λε εκδ λωσε τ κτ ρ ξ υ ξ τ αρ ε τ υ τα φα ερ τ τ υ ε ρεαζ τα α μεγαλ τερ α αταλλ λ τερ ωρ γα τ δρα τ ρ τ τε τ Ελλ κ ραπεζα μ α κ Α α τυξ ετ α α ωρ τα τ ωφελ αρα τ ρα τ υ ε υ υ ε υ κα τ λ ερ τ αρα ωρ σε α μα δεκαετ α ε α α ργ μ Χα κ κτ ρ λκ υ εμ αδ τ μ οτ μ α κ Περ τ Θ εο ο αλο κ

7 ψψ Ι Ι τ ε κε τ υ η υ ργ κ ατζ π υλ υ τ Εκθετ ρ τ Λ υ ε υ ΔΕΘ τ σ μμετ τ υ ΛΛΘ στ τ Πε δκ Εκθε α τ Θε αλ Εξωτερκ α ψε τ κτρ υ τ υ ΛΛ υ ε υ τ ε κε τ υ Πρ δρ τ Δ μ κρατ αζ κ Στεφα υλ υ τ Εκθετ ρ Μ υ ε υ τ υ κτ ρ δαρρυθμ τ ε αταλλ λα κα τ ε εμπλ τ Θ ε με α Θεματκα εκθετ ρα γραφε α λ Θ κ εργαστ ρ α Θ υοα ε Παδε τ τε λ γ α κα ε α μκρ αμφθε ατρ Στ κτω ρ υ γ α τα εγ α α τω εω εγ ατα ταοεω επα αλετ ργ α τ α αρ σε Τ ε κ υ ε ργα ωσε τ Περ δ αυτ μεγα αρθμ εκδ λωσεω α Περ δκω εκθε εω ε τ α ε τ τω εγ αταοτα εω τ στ Θεσ αλ α α λε π λε τ ρεα λλαδα υ ξ Δεκ μ ρ Τ αρ τ ε δαφε ρ τ Γε κ Γραμματε α ρευ α α Τε λ γ α ετ τ ε κ υ ε ε τα Θ ε στ Πρ γραμμα ρ ματ δ τ σ τ υ ΕΠ ερ σακ υ Πρ ραμματ Ερε α κα ε λ γ α α μεχρ σ μερα λ κλ ρωο α ο α τκα εργα α α λα τ υ Εκθετ ρ υ ε Κσ γχρ ο μ υ τω ε ατα τα εω δ μ ργ α ε υ ε παρ α ελτ ωο τω τεχ κω Παρ σ α τω εκθεματω Στ πλα αυτ Πραγματ Π Θ α ε Παδε τκε δρα τ ρ τ τε ερ ασ ε τεκμ ρ ω τω εκθεματω εφαρβ γ τε λ γω πλ ρ φ ρκ κα δ μ υργ Θ κα υρ α ε α τ περατερω α α τυξ τ υ σε υ ε μερα υ ε σ ε ζε τ Πρ σ αθεε τ α ε μπλ υτ μ τω υλλ γω τ τ ερε α α τ δρα ε πρ λ τ ρ α α Ελλ κ Τε λ γ α καθω α τ δ μ υργ α αξ λ γ συλλ γ κλα κω α τ κ τω α αγ ωρσ τ λτε α ε α καθ ρ τκ παραγ τα γα τ πρ δ τ υ ργ υ τ υ υ ε υ Ε ρω α κ Τρ πεζα Ε ε δυσεω α τ π ργε ΕΘ κ κ μ α ρ ματ δ τ τ μετε ατα τασ τ υ ε ε εε γ ρ ε εγ ατα τα ε εε εγ ατα τα ε Θα φλ ξε υ τα εκθε ματα τ υ ε υ Πτ α στκα Θεαματα α Π λλ α ε δρα ε

8 α εκθεματα Π Παρ σαζ τα στ ΕκΘετ ρ Πρ ρ τα α δωρε ργα μω π ερ εω α δρυματω ω τ υ ρ τ τελε υ Πα επ στ μ υ Θε αλ κ τ Ε τ ΔΕΗ τ Π καθω κα δωτω α αλλ λεπ δρω τα εκθεματα εδα τ α α ατα κευαστ α στ ωρ τ υ ε α εκθεματα ε με τ Θετκε ε τ με α τ τε λ γ α κυρ ω α τ Π ρ σμ π Θ κε στ ωρ τ ρεα λλαδα α αρ α υ α τλ τκ μ α μ ερ ε ετ ρ ρ α Ελλ κ Τε λ γ μ μα θ α κ ρ ρ υ ΕκΘετ ρ ρ α Ελλ κ ε λ α ζ π τ Τε λ γα ΕκΘετ ρ ρ α Ελλ κ ζ υτ κ τ Μ ΕκΘετ ρ λα κω υτ κ τω Α τ υ Εκθετ ρ υ Φωτ γραψ αζ Η ργα ωσ α δαμ ρφωσ τω εκθετ ρ ω τ υ υ ε υ Πρα ματ Π Θ ε με τ αξ Π τ τε ωσ α κα τ π αραδε γματ υ ε ω ε λ γ α α τ Ευρω α κ ωρ α με α τ Π λυτμ εμπερ α Π απ κτ Θ κε κατα τ Π λ ρ λετ υργ α τ υ τκ εκ α τω εκθετ ρ ω Π Παρ σαζετα στ ε τυ αυτ εκφρα ε τ α α εωμ μ ρφ τ τερα α τα ργα α α λασ α ε σ γ ρ σμ Π Πραγματ Π Θ α κατα τ Περ δ με τ σ μ αρα τασ τ Γε κ Γραμματε α ρε α α ε λ γ α α τ ρ ματ δ τ σ τ π ρ γραμματ ΕΠ

9 ΕκΘετ ρ Παραδ ακ ε λ γ λω τρα Η Εκθετ ρ φα τ υρ α Ν ματ υργα Εκθετ ρ λεπ κ ω ω ΕκΘετ ρ Σδ ρ δρ μ ργαλε ζ Εκθε ρ φα τ υργ Ν ματ υργ α Ψ φακ Βλ θ κ ΛΛ Συ κευ ελ γ υ τ λεφω κω γραμμω Η ΕκΘετ ρ Τ λε κ ω ω

10 Ηλεκτρ κο μκρο κ Εκθετ ρ ατρκ λε ραφ με τα Εκθ ετ ρ Σ δ ρ δρ μ ε α σ ε μαδα ε κεπτω μ μα τ Μ α μ τω τκυθ ρω Εκθετ ρ ρ αα Ελλ Τε λογα λω τρα ε Εκθετ ρ φα τ υργ α Ν ματ υργ α λ γ τ με Θ ψ α τ λε τρ Παρ σ ασ ε θετ ρ α εκθεματω ΕκΘετ ρ Φωτ γραψ α Θεματκ κθετ ρα τ Θ μαδ Π τω λ ω Περ π υ εκθεματω γ ε σε σ εκρμ α Θεματκα εκθετ ρα Η υ ε ρ Θ κ εκθεματω ε ω απ τ λεσμα τ εμπλ τ μ α τ ε εκτασ τω εκθετ ρ ω τ δ μ υργ α εξ λ κλ ρ υ εω Πρ ετα γα μα ζω τα δρα τ ρ τ τα Π α α τυ ετα δα ρ κα κα δυ αμκα ερ π ρ ρ α λλ κ ε λ γ Δ τ μα λεκτρ μ λεκτρ κ π λ γ τ ζ ατρκ λα κ υτ κ τα ετεωρ λ γ ματ υργ α φα τ υργ α λ γρ μματα ρ α α αυ πλ α ρ α α Φυ κ Π α ρα δ α κ α κ ε λ γ αδ φω λε ρασ Σδ ρ δρ μ υ λεπ κ ων ε γραφ α Φωτ γραφ α λεκτρ κτ παρ σ α τω εκθετ ρ ω κα εκθεματω τ Θ με π λυμ σα αξ Π ο τω δ ατ τ τω τ υγ ρ τε λ γ α τω Π λ με ω Πω α τα αλλ λεπ δρω τα εκθ ματσ σ τελ α τ Θ εργαλε α ρωτ Πρ τερα τ τα α τ Π οτ ρξ τ υ ε Παδευτ υ τ υ εργ υ Στ λα τ υ ΕυρωΠα κ υ ρ γραμματ Π α με τ σ εργαο α τ υ Π Θ ε κατα τε εφκτ ργα ωσ α αραγωγ πλ τκω μ αδω Π λυμε ω α τ Παρ σ α εκθετ ρ ω κα εκθεματω τ υ υ ε υ μ αδε αυτε λετ ργ ε εργ μκα αθρα υ ρ τα στ ε δ τω εκθετ ρ ω επ κεπτε ε υ τ δ ατ τ τα α ε μερω τα γα τ τ π λ γ α τ υ καθε εκθετ ρ υ κ ρ τερα εκθ ματα Π Παρ σαζ τα ε ε κα τ τ ρκ εξ λξ τ σ γ ε ρμ τε λ γ α σ Ι

11 Δ τ τ υ αρτ σ σ μμετ κ κθεμα αμ λ Πθα τ τω σ μμετ κ κθεμα φ ρα ατ φ ρα σ μμετ κ κ εμα Πλα τκ αρ σ μμετ κ κθεμα τ ε ρκ υ Π Ψ αγωγ α ρ φ ρε γ ω ε μαο σ ε α υ αγω α φλ φ α τ υ ε κ υ ε υ Περλαμ α ε τ δ μ υργ α α τ ε εξελξ ε περ αλλ τ στ Π επσκε τ μπ ρε α αγγ ξε α δ κμα ε α α Περαματ θε μ εκθεματα Στ πλα αυτ δ μ υργ Θ κε τ ε παρκ Ευρ σ τ α τελε α σ ρ π λ ε ξ τω μαθ τω κα τω Π υδα τω Τ ε αρ αταλαμ α ε ωρ τ μ α Περλαμ α ε α τ τελε Περαματκε δαταξε α σ σκευ με Θεματα λεκτρ μ πτκ Αερ δυ αμκ κ υ τκ Α τρ μ α κ α εδκα εδα μ ε α ατασ ε α με ε ετ ω τε α μπ ρ υ α λετ υργ υ κατω α τ ελεγ α με τ σ μμετ τ υ επσκε τ ε παρκ πρ φ ρε α δα τερ υ αγωγκ κ τρ γα τ εξ κε ω με μ φα με α κα δατερ τ τε τ φ α τω επ στ μω

12 Α Τ ε κ οε δε αρ ε τα μ τ ρ λ τ ωτ υ δα ω πλ ρ φ ρω κα α τκεμε ω τε λ γ α ε τ ΕκΘετ ρ Θξ σ με εξ ρμ σ αλλα α ω λ ελξ δ μ ργ τα ε αρ ε γα τ γ ωρμ α α τ κατα σ απ τ ε ρ τερ τ σ μασ α κα τ ρ λ τω Θετκω επστ μω α τ τε λ γ α στ Πρ σπαθεε τ α Θρωπ τ τα γα α καλυτερ αορ Ψ Γα τ επτ α α τ τ υ στ υ τ οε ε ε δ ργα ω ε με ρ μερα λλ α Π κ λε μ ρφωτκε δρα τ ρ τ τε Ξ Ξ ξ α ΔεΘ κα Πα ελλ α ου εδρα Δαλ ξε με ε λεκτ μλ τ Επ μ ρφωτκα ρ γραμματα Εκ αδε τ κα ρ γραμματα ε κ υ μ λ υ Εκθ ε αθ τκω ατασκευω Περ δκε εκθε ε με ε καρα επ στ μ κα Θ ματα ε τ κα εκτ τ υ ωρ τ υ υ ε υ ε τρ Δ μ ργ κα α τ μ α κδ λ ω ρ ω με Θεματα ρ α α λλ κ ε λ γ α κα υ ε λ γ α Παραγωγ εφαρμ γω π λ μ ω Φ

13 ε α σ τ υ Π ρ κ Μα κρωτ ΕκΘε τε λ γ π θ κ Γ Λ Θ Απ τ Εκθε ζ ρ α Ελλ κ ε λ γ ωματκ γ ρα Α τ ωρ υ π υ ρ α ωθ κε υ Ευρωπα κ Δαγω μο Νεω Ε τ μο ω θ κ Γ Λ Θ Ε κ τε στ Εκθε οτε λ γ θ κ Γ Λ Θ Εκθ ματα ρ α Ελλ κ Τε λ γ Ελλ κ Περ πτερ Βερ ΕΧ ΒραΒευθ τε τ υ Ευρωπα κ Δαγω μ Νεω Επ τ μ ω υβερ ε Παρ υ Μ α μ τ κυ ρω Ελλ κ Περ τερ Βερ ΕΧ Περ δκ ΕκΘε α τ περβαλλ Π α Γ α τα Παδα μαζ Δ ΕΘ τ ωρ υ τ Εκλε ξω Ερευ τω Τε μαθεα Ι π Θ κ Γ Λ Θ Παρ υ εργα α εαρ μαθ τρα ΕκΘε ΜαΘ τκω ατα κε ω ΔΕΘ

14 Ψ Ψ ζ ζ ε κ υ ε α τ ε εδαζε τ ργα ωσ α λετ ργ α τ φ ρεα ε τρ Δαδ Επστ μω κα υ ε ε λ γ α τρ ε εδα θε με α τ δεθ ε εμπερ ε α τ σ εργα α ε λεκτω λλ ω κα ξε ω εδκω ω φ ρ α ε Πα δευ α υ αγω α γα τ δαφυλαξ τ ε Π στ μ κ α τε λ γ κ αραδ σ α γα τ Παρ σ α τω υγ ρ ω εξελ ξεω τ επ τ μ α τ τε λ γ α Τ ε τρ θα επδωξε α δαδραματ ε ε α ζωτκ κ ω κ ρ α γα τ λ γ αυτ ρ α ωτ πλ ρ ε γ ω τ τω α αγκω α ρ δ κω τω επσ επτω τ α τ απ στ λ τ ω φ ρ α ε Πα δε α δαδ στ ε ω τ τε κ υ λτ μ τρ αυτ Θα καλ τε α μεγαλ ευρ Θεματκω ε τ τω υ Θετ τα τ επ μ ρ επστ μ κ τ με ε ε α πλ ρ φ ρακ λ γμα Π α επ μ ρφωτκ τρε ε στ επσκεπτ α Παρατ ρε α σ μμετε ε α μαθα ε α α αγωγε τα αγωγκ δα τα στ επμ ρφωτκ δρα ε Θα υμ αλλε σ μα τκα τ Πρ ο γγσ α ατα σ τ Επ τ β α λ καθω α στ ελκυ τκ τ τα α απ τελεσματκ τ τα τ ε τρ κτρακ ε ατα τα ε τ ε υ ε τρ Θα ατασκε α Θ υ ε ε α Πρ μακ κ πεδ με Θ α στ Θερμακ κ π α στ λ τ Θεο αλ κ εκτα τ μ Π Παρα ωρ ε στ Τε κ υ ε α τ Δ μ Θ ρβ αρ τεκτ ε Π Τζω Γ πελ Ι πελ λ Σπα α με υμ υλ τ γα αρ τεκτ α

15 εκ σε εξωτερκ α Ψ τ τρ υ Λ αδ Ε τ μω κα ΛΛ υ ε υ ε λ α ξρ τεκ κ ρ μελ τ Π Τζ Ι Γ πελ Ι ελ Ελ Σπα α εκ τ εσωτερκ ωρ υ υ δ ζ α σ ζ επ σ επτω Δεξα δακρ ετα θ λ τ υ Πλα ταρ υ εκ ε εσωτερκ απ τ ρ α ω ε αταστασεω ατ μακ τα ο Θ υ α Π λλαπλω ρ σεω α ωρ Θε εω γα δαλεξε σεμ αρα α εδρα επεδ ωξα α Περλα στ αρ τε τ δεα τ μ ρφ σ τω υ Θετω α Π λω λετ ργω ε τετ φ ρεα δ τα τ α θ σ ε ταξδ υ τ α α αλ Ψε ο τ α πλευρα Π Πρ μα θεο α δα τερ μ ρφ λ γ α τ υ κ εδ απατ τ λτστ αξ π τ με ε α κτ ρ τ π ε τα ετα δακρτκα στ Περ αλλ ε ω αρα λα α αδεκ ε τ Περ αλλ τα ωρ κυρε τρακε εγ ατα τα ε τ φ ρ α Περλαμ α ο ωρ δ Π Θα α τελε κα τ κυρ αξ α δε γα λε τ δρα τ ρ τ τε ο υ ε ε λ γ α π Θα Παρ σαζ τα Θεματκα κθετ ρα τ τ ρ α τ ε λ γ α α τω π τ μω υ δευ με α α τ καταλλ λ λ ρ φ ρακ λκ α τ σ ετκε εφαρμ γ λ μ ω ματ Θεατρ Ευρε α Θ μα εδκ α Θ υ α με αμφθεατρκε θε ε α δυ ατ τ τα ρ λ ε ε εδ γα τ Θ δα τασεω ψ μ Στ ωρ α τ Θα γ ετα Παρ υ α επστ μ κω α Περ αλλ τ κω τα ω μεγαλ υ ε δυ τρε δα τα ε καθω κα αλλε εκδ λω ε η ο Πλα ταρ ε α Θ λ δαμ τρ μ με α ακλ με ε Θε ε υ Θα γ ετα α απαρα τασ αστρ μκω φα με ω κα Ψ φακω πρ λω με ρ εξεδ ε με τε κ υ εξ πλ μ Πρ μ ωτ κ κ κλπ Πραγματκ τ τα Θ εω π υ Θα γ ετα δυ αμκ Πρ σ μ ω δαφ ρω ατα τα εω με ρ ο εκ α α κ σ πω γα αραδεγμα ε ταξδ τ δα τ μα τ Θ τ υ ωκεα υ ε παρκ ε α ωρ Συμμετ κω κθεματω τα π α Θα α αφ ρ τα στ Π στ μ κ υ μ υ α τ ΘρωΠ Φυ λ γ α Εδω επ κε τ πρ τρεγ ετα α σ μμετα ε ε εργα στα δρωμε α με ε α τρ υ αγωγκ κα δ μ ργκ αλλα ταυτ ρ α ε μερωτκ κα επ μ ρφωτκ

16 Κ ηματ θ ατρ α τ θ ζ με δυ ατ τ τα τρ δ α τατ ζ ρ Β λ Ψ φακο πλα ταρ Πρ μ ωτ εκ κ Πρα ματκ τ ταζ ο ωρ Περ δκω ΕκΘε εω εδκ επ καρ ε δαφερ τ ο λ Θ κ με ε ατ ταδε δαθε μ τ τλ κα Θε ε αμεσ πρ ασ τ Δαδ κτυ ο Παρκ εγαλω ΕκΘεματω α κ θ υ α Ε δε ξεω α Περαματω ε α ωρ γα ατυπε α τ μκε ε Παδευτκε δρα τ ρ τ τε με μαδε μαθ τω α αλλω επ σ επτω ο Γραφε α Δ κ ο ωρ γα τ δοκ τκ β σωπ κ το φορ α ο ωρ υ τ α α α υ ε τατ ρ καφε ο ωρ Πω σ επστ μ κω εδω λ ω α ε Θ μ ματω ο ε κα Εργα τ ρα τα Π α Θα αρε τ α αγ α α τε κ υ τ ξ γα τ επσκευ κα υ τ ρ σ τω παλω εκθεματω καθω α γα τ σωστ λετ υργ α α υ τ ρ σ τω τρακω εγ ατα τα εω ο Απ Θ ε τκ ωρ γα τ υλλ γ κα Πρ σωρ φυ α εκθεματω α Περ δκω εκθε εω ο ωρ ε κ ε λεψ τ υ εργ υ ε ε α αλα ε πραξ α ΕΛΛΗ Ε Ω Ε ργ α αμε ετα α λ κλ ρωθε με ρ τ τελ τ

17 ε Ξ Ι ο Σ ηο ξ σ ο σ Ζ γ ζ ο ζ ζ Ι Δ δ ωξ σ γξ ρ φ ζ Ι γ Ι Γη ξ ζ Ι ο σ Σ Ι ξ Ιξ ο η ο η Ι γ μ γ ξ η ε Φ η ε Φ Φ ε μ θ υ υ ηη Ι Ι δε Ω ν Ζ ζ Ι β Ι Ι ε ξ ξ ε τ Ξ ρ ε Ι Ξ Ι α Ι Ι Ι Ιε μ δ τ ρλ λ ε ξ Η ΞΞ Τ Ξ μμ Ι μ ζ ρ λ ρ ζ ζ ε ξ Ι ζ Υ Ιδ Ι ψ ρ ν Ι Φ μ δ ζ ρ ε Ξ Ζ θ Ξ ο ξ ζ ξ οξ

18 Ξ Υ ε ν Ξ ν ξ Α ουυε υ αυτοι ο σ η ευο λ κ χ ξ ε υ τ τ Σ Ι λ ξ τ Ι ζ ε Ι Ι τ ρ ε ε Ξ ξ ε Ι Φ ζ Ι ρι οδ γ υ Χ υ Ι Σ κ ο τ τ Δ Ο Τ γ ξ ξ μ Γ Ψ ξ Χ λ γ κ τ τ ψ ξ γ ο τ Ι ξ γ Κ κ μ κα ξ φ ε ξ τ ε τιξ γ αι γ Χ μ μμ ε ζ Γ γ γ ξ τ η τπφ φ κ λ ε τ μνε τ Ι τ λ τ χ ξ ξ ξ ψ βψ ξξ Ξ Ι Ι Φ δ ΗΨ Ι Ι Ι κ Φ δ Απ τη η κτω ρ ου φα υργ α παμδοααη τε θ το ε κ ουαε ο ολογ α μδοφω ο ηλεο εοοαλογικηξ ξεκ γ ε τ ξ ραη γα σγλ α μδοναυ οργ ωμ εξ ξεγαγη ε ξ τλα μτεωφλογ α αεροπο ο ο κφ α λλωγ ομ δο ρ α δααημα ατρκ τεχγο οτ Εκθετ ρ τ Η ξε λογ α ηλεκρκη ε ργεα η γηση σ ο ουο ο ο δ ζε λεκ ρο κο υ ολογπθ με επτυ α τη π μ ρφωαη Τα περοο τερα απ τα Τηγ φ αγ γ α κε τρ ζε εκθοτηρα ποπηρ ζο α με τη μφυτη περ ργο α τω υ εφαρμογθ απ πα δ γ ο κατα ηση ωγ δπ υ ο εποκ τπε θ ου επ οτημφ κα ε ημε Φ ε η δυ ατοτητα α α τλη με τρ πο πρωτ τυπο κα ε οου ππλ ο ληροφορ ε ρ ατο μα θ μα α Τη τε Στ Τεμ οπαρκο με αλλη γ ολογ λεπδρφ τα ουμμετο κ εκ Τα εκθετηρα του ουοε ου θθματα ο εποκ ε υ α αφ ρο τα οε μ α ποκλ α τηγ ευκαρ α α ταξδ ευατ οπ τ λ π κο ε Φ υγ οπ ποτ συ ξ ξ Ι ξεξ ξ ξ Ξμ Φ ΞΞ Ξ ο ε κο ου εο Θεουαλο κηζ α υ ντα η τρ η δε αετ παρου α στο ΧΦρ τηζ Τε λ α κβ τ γ επ π τημ λ προ ωρε η τα η δρματ ξ με την επω υμα Κ ντρ Δαδ η Ετ τημ ν κ υ ε ο εγ λογ α Φ λ Υ μ Ι ξ Ν ξ ψ ψ ΨΦ ψ β ρ Χ β Φ Ψ Α Ψ ο μ τ τ Ακ δη ΠΑ Λ Ρ ΣΕΙ π φ ω ετα κ Σ Σ σ η μ αρθμ Ι π φ ρυ τρ δη μο υ υβο τ υ δη Γ ηξ α σφασζειομοφ α γ φ ε η α αγκ στκη ο α λα τ α ρ τ ψ δ μ υ Θ ση λ ρ αξ τ π αρθμ λη τεμα φ κα ρ α ε βαδσ σ τμ εκ υ Νκ η ο τε υ α α τ μ π βρ ετα ατ γ επ μ Θε α πεμ η τ αγ ατ Θ ηη δ π μ ο τηξ τε Θ Ε ταρ ο κ Ερ Θ ολ ξξ β σε τη π ορθμ Μπρ τ υ μ βο α γφφ υ Γ ε τ ε ο πφ α π φ ετ στο επ υ ατ τ με Ι παρ σο σ ΦΦ τψα λ γ δ γρ μμ κ π πο π ηκε α τ Γε ρ κα σγρ μ τ γρ φ ξ ρ κ γα τ ξ παρακ ω Ι γ η ξ φωζετα ηξγψο τα Τε ρκ Φ οε ποδ π κετο α μ θε βελτικατ νο πο κο α φ δο β ω η τ α τφ ετ θεψ π η κ μ τ υμ τ α ο ααττξ πξαρ ξ σ τη ττ ργ α το φ π ρ ορ μ ξ λε κ λ ετα η προ ρο τη π ρμ ο δ Θ ρη αρ υ χ ξ τ κεγ α Η τ ολλα μ υ αα ε π κα λληλ ρο που μπορε ν ξ η τ τ ο Φπ απη ε α κα π ρμ η φ η γ ηη τ π ρθ παλλατ αο ε τ δξ ρ γτ λε τξ απαρα η ε ε ερ γεεξ ολ κλη ρ Φση τηξ α ασ κ δ αρ Θ ΔΩ Σ Γ Αλ ο Λ τ Ι υ Φ Φ Ι ξ Η γεζ Τ β μ Χ Χ Φεαα λ γ π τ τ ε τλφ β ρε τ γ μ γ λπ π Ψ ξ γμ ζ ΨΤΦ ξ τωγ Τ ργ γ ζι Γ β ατ ρ α Τ ξ τ μ ε ξ ε μ ξ Τ Χπκ υ Τ Ημπ μελπ ρ β Φμ Χ γ Ι τ ρ α Τ Ε Κ Γ λ Τ ππ δ μ Ψ θ κ Ξ Ψ Ι η γ Ι ε ο υ Ο Κ γ τ υ Οη Θ ρμη ψ μ Κε ζ ζ Ο Γ ξ τ μω α αε γ Φλ ξ δ κη ΤΜΦ Σ μφυ μ η αγο ο τω τα τα η χ ν ετηρ π βο Ι βφ ηζ ε η χ ζ σ ε ψ ν υ κτ φ υ τ τκ τ φγ μ ε β δο ο τ μ σ τα ση οτ ο τ εομ η ε Οκε γ μ τε ε εν ξλ ε μο ξ Λ ο δ ηζ γ γ θ Τ φ φ ζ ξ ε α ξ ατ τφβ τ π ειτφλ ζ ζε Ι γ Τ τι Φ ζιξ γ τ τ τ το λ οκληρ θο γ τ γ γ μ δ θ μ κ μ ε Γ γ ρζ ΞΥ γ λ τ Φ α Ι ρ ε τ ΦδΔΥ ζ Ι μ Τ μ Τμ Υ ζ τ λ τμ δε ξξ μ ξ ζ λ μ μ ξ ε μ ηι ΓΞ Γ Ιζ Ι π π ξ ξ

19

20

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη

Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη τ Ξ β ω ωσ λ Φ ΦΦψ ω ΞΞτ ρ εεωσ Ικα Ξ Ξ τ ΞΞ Ξ τ Ξ Ξ τ Ι π Λ κ Ι Π Λ κ τ Στ Σ Ε κ Σ κ Ετ Σ Σ ΓΙ ΝΝ δ Σ Εωξ κ τω Στ Σ Ι ο ΙΩΝ ΝΙΩ κισσ ΞΩΣ Θ μ τ ε ρξεωξ ρ σεφξ ρφ ζ ΦηΘη ζ ζ λ σ Φ ζ Συνολ ρ δ ο θεμ των

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα