απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με"

Transcript

1

2 δ

3 α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ κ α τ δρ τ τ ε δω ε α δ μ υργτ ε τ καταλλ λ ερ αλλ α τ ρ π Θε ε α α ε μερω ε α α μ ρφω ε τ επ σκε τ α τ ελκ ε Πρ τ τε λ γ α α τ ε τ μ α α καλλεργε τ κα τ μ π ευμα α τ δ μ ρ τ τα Γα τ ε τευξ αυτω τω τ ω λετ υργε τ κθετ ρ στ Π αρ σαζ τα σ μα τκ τ τ τε λ γ α με εκθεματα α με α Π επεξ γ τ α α τυξ τ μαρτ ρ υ τ τ ρκ τ εξ λξ α τ υ δε ω ε α αθμ με τ δρα τ ρ τ τε τ ευρ τε Περ Ταυτ ρ α με αρα λε εκδ λωσε πω ργα ω εκθεσεω μαθ τκω δαγω μω δαλ ξεω α γ ετα μα Πρ αθεα α πρ ωθ Θ αρα α ω τ μ α στ ευρ τερ ω α α τελευτα α ρ α δ μ υργ Θ α ε δρα τ ρ τ τε ω τ ε ε αρκ ρ α λεκτρ κ Παρ σ α τω εκθετ ρ ω α τω εκθεματω με λυμε α λεκτρ κ λ Θ κ α τ ΕκΘετ ρ ρ α α Ελλ κ Τε ολ γ α π υ θεωρ υ τα απ κτ ματα α το ε κ λ ουοε κα σ γ ε τρω το δα τερ ε δαφερ τω επ σκεπτω ρ ο μερα ξε αγ θ κα οτ κθετ ρ τ υ Τε κ υ Μ υοε υ υμμετε α στ Π ε δρα τ ρ τ τ τ περ ο τερα α ατ μα κυρ ω μαθ τε κα π δα τ ε ργ τ υ ε κ υ ε υ Π στ ρ ζε καθ ρ τκα Γε κγ Γραμματε α ρευ α α ε λ γ α α τ π υργε Π λτ μ υ ε ω σ μα τκ τατ ε α σ ε φ ρα τω μελω τ υ καθω κα αλλω ργα μω ω τ ρ τ τελε υ Πα ε στ μ υ Θε αλ κ τ Δ μ υ Θε αλ κ τ κ α ε τ Θεα α σ μπαρα τασ λω τω α ωτ ρω φ ρ ω δ μ υργ Θ κε α γ ρ υ ε ε ω ταυτ ρ α μπ α α ε γα τ αρα ρα α α τυξ κα δευρυ σ τω δρα τ ρ τ τω τ Π ελπ ζετα α τ ατα τ υ ε α κε τρ δαδ τ τε λ γ α με υρωπατκτ εμ λεα α ταξ τω ραματω τ Θε αλ κ αλλα α τ ωρα βα Στ λα αυτ τ α α τυξ α με τ σ μπαραοταο τ Π λτε α τ ε κ σε ε ε α αλα ε τ δ μ ργ α εω ε ατα τα εω εμ αδ υ τ μ στ περ τ Θερμ ε εκτ απ τα εκθετ ρα τ θα Περλαμ α ουγ ρ α α μ αδκα στ ωρ τ Ελλαδα Πτ α υστκα μ α ργ α αμε ετα α λ κλ ρωθε μ ρ τ τελ τ υ ετ Στ πλα αυτ τ Τε κ υ ε δ μ υργε τ δρυμα ε τρ Δαδ Ε στ μω κα υ ε ε λ γ α Π Θα δα ερ Θε τ ατασ ευ τ ργ ωσ α τ λετ υργ α τ υ τρ υ τ λ Γ υλα αθ γ τ Π λ τε Σ λ Π Θ Πρ εδρ ζ Δ τ ΣυμΒ υλ υ α

4

5 Ε κθετ ρ Φ ζ Τ ε κ υ ε Θε αλ κ ε α ε α λτ τκ α επ μ ρφωτκ φ ρ α βπ κερδ Π κ υ αρακτ ρα Πρ φ ρε στ κ τ καταλλ λ Περ αλλ α τ γ ωρμ α α τ κατα τω Θετκω επστ μω κα τ τε λ γ α α Π αρε μ α ε ε Θεματα τε κ υ λτ μ υ δρα τ ρ τ τεζ τ υ ε κ ε υ α ευθ τα στ ευρυ κ α εδκ τερα σε Σ λκε μα ε γα ρ α ωμε ε επ κ ε α ξε αγ ε υ ε υ φε στ φ σκ ε τ με α στ τε λ γ α Εκπαδευτκ υ γα επ μ ρφωσ α υπ Θ τ υ ργ τ λλλ υ ε δ αφερ με γα πλ ρ φ ρ σ επμ ρφωσ α αρ Π ρεσω το Φ Ξ υγκε τρωσ δα ωο δαφυ αξ τε μ ρ ωο α Πρ λ τ τε λ γκ κα μ Χα κ μα κλ ρ α Ξ Η ρ ελ σ ε δαφερ τ εξ κε ωο α ε μ ρφωσ τ κ δ α τερα τω εω ε Θεματα τε λ γ α κα Θετκω ε Π στ μω π αρε Θ μερ ε κα μελλ τκε εξελ ξε α απτυξ κα δαδ τ υ α τ μκ υ π ε ματ α εκθετ ρ ε λ γ π υ με α α σ μα τκα εκθεματα α επ ω ακ υλκ Παρ υ αζ τα ε Θεματκε ε τ τε τ ρκ εξ λξ κα γ ρ α ε τευγματα τ τε λ γ α α τω Θετκω επ στ μω ε αρκ π σ μμετ κα αλλ λε δρω τα εκθεματα ρ φε ρ στ επ σκε τ τ δ ατ τ τα α α ακαλυψε με τρ επ πτκ κα αγωγκ ε δαφερ τα φα με α κα μ τω φ οκω επστ μω Δρ στ ρ τπξεζ Ιε αγ σε μαθ τκω μα ω στα εκθετ ρα τ υ υ ε υ Π ερ δ κε εκθε ε αθ τ δαγω μ Ε κπ α δευτ κα π ρ γρα μ ματα Συ δρα Δαλ ξε Ημερ δε κ α Ξ σε Π αρ υ α ε Πτ α στ κ υ υλκ λε τρ κ λ Θ κ Συ εργα α με α Π λτ τκ υ φ ρε κα υ ε α οε εθ κ κα δ εθ ε εδ

6 ε κ υ ε ε ε υμ λ ρω ε μα στ ρ α ε δρα ετω στ ωρ τ ρεα λλαδα κατα τ Π α ρα ε απ δαφ ρα ταδα α απτυξ Στ Περ δ αυτ Παρα λ Θ α σ μμετε α στ Π ε δρα τ ρ τ τε τ Περ τερα α ατ μα κυρ ω Π υ ρ α τ καταλλ λ Περβαλλ γα τ ε μ ρω α τ ε α λ τ με τ τε κ π λ τ μ ψ ψ Ψ Ε δ ζ τ κτρ υ στ δ ελω υ υ τεγ τ ε τ Μ υ ε κατα τ ερ δ ελετ εγκα υ ΕκΘετ ρ στ Σ δ κτωβρ Ξε αγ σ σε μ α μαθ τω μ ρ κτ ρ ραβευ μαθ τω π υ ξ αβα μ ρ στ Μαθ τκ Δα ω σμ Συγγραφ Εργα αζ ε κ υ ε δρ Θ ε τ Ν εμ ρ τ α μα α εκ αδευτκω τε κω κα ε ερ ματω π τ εδεε τ ραμα ε ωφελ λτ τκ υ φ ρεα γα τ ε μ ρφωσ τ ευρυτερ αλλα κ ρ ω τω μαθ τω α π δα τω ε Θεματα τε λ γ α κα θετ κω επ στ μω ΕκΘετ ρ τ υ ε υ εγ ατα ταθ κε κατα τ Περ δ σ ωρ τ μ σε κ δ μ τ δ ελω υ Π δε Θε ε Π υκαλα δρ τκ μ λ α α τπρ εδρ τ Δ κ τκ υ Συ μ υλ υ τ υ ε υ ε Θ υσασμ α σ μπαρα τα τω μελω α Π λλω φ ω α λυαρ Θβε κα αξ λ γε Πρ σφ ρ εκθεματω απ ργα ομ επ ερ ε α δωτε ετυ α μ α σε μκρ ρ κ δα τ μα τ υ ε α απ κτ ε υ τασ α α παρε ε αξ λ ε Π ρεσ ε ε λκε μα ε α μεμ ωμ επ κε τε ατα τ Περ δ αυτ δ μ υργ Θ ε υ δ μ κα αυξ ε εμπερ α κα τε γ ωσ α γα τ ργα ωσ α δ κ ο τ ε υ ε ω ταυτ ρ α α απτυ Θ α Παρα λε εκδ λωσε τ κτ ρ ξ υ ξ τ αρ ε τ υ τα φα ερ τ τ υ ε ρεαζ τα α μεγαλ τερ α αταλλ λ τερ ωρ γα τ δρα τ ρ τ τε τ Ελλ κ ραπεζα μ α κ Α α τυξ ετ α α ωρ τα τ ωφελ αρα τ ρα τ υ ε υ υ ε υ κα τ λ ερ τ αρα ωρ σε α μα δεκαετ α ε α α ργ μ Χα κ κτ ρ λκ υ εμ αδ τ μ οτ μ α κ Περ τ Θ εο ο αλο κ

7 ψψ Ι Ι τ ε κε τ υ η υ ργ κ ατζ π υλ υ τ Εκθετ ρ τ Λ υ ε υ ΔΕΘ τ σ μμετ τ υ ΛΛΘ στ τ Πε δκ Εκθε α τ Θε αλ Εξωτερκ α ψε τ κτρ υ τ υ ΛΛ υ ε υ τ ε κε τ υ Πρ δρ τ Δ μ κρατ αζ κ Στεφα υλ υ τ Εκθετ ρ Μ υ ε υ τ υ κτ ρ δαρρυθμ τ ε αταλλ λα κα τ ε εμπλ τ Θ ε με α Θεματκα εκθετ ρα γραφε α λ Θ κ εργαστ ρ α Θ υοα ε Παδε τ τε λ γ α κα ε α μκρ αμφθε ατρ Στ κτω ρ υ γ α τα εγ α α τω εω εγ ατα ταοεω επα αλετ ργ α τ α αρ σε Τ ε κ υ ε ργα ωσε τ Περ δ αυτ μεγα αρθμ εκδ λωσεω α Περ δκω εκθε εω ε τ α ε τ τω εγ αταοτα εω τ στ Θεσ αλ α α λε π λε τ ρεα λλαδα υ ξ Δεκ μ ρ Τ αρ τ ε δαφε ρ τ Γε κ Γραμματε α ρευ α α Τε λ γ α ετ τ ε κ υ ε ε τα Θ ε στ Πρ γραμμα ρ ματ δ τ σ τ υ ΕΠ ερ σακ υ Πρ ραμματ Ερε α κα ε λ γ α α μεχρ σ μερα λ κλ ρωο α ο α τκα εργα α α λα τ υ Εκθετ ρ υ ε Κσ γχρ ο μ υ τω ε ατα τα εω δ μ ργ α ε υ ε παρ α ελτ ωο τω τεχ κω Παρ σ α τω εκθεματω Στ πλα αυτ Πραγματ Π Θ α ε Παδε τκε δρα τ ρ τ τε ερ ασ ε τεκμ ρ ω τω εκθεματω εφαρβ γ τε λ γω πλ ρ φ ρκ κα δ μ υργ Θ κα υρ α ε α τ περατερω α α τυξ τ υ σε υ ε μερα υ ε σ ε ζε τ Πρ σ αθεε τ α ε μπλ υτ μ τω υλλ γω τ τ ερε α α τ δρα ε πρ λ τ ρ α α Ελλ κ Τε λ γ α καθω α τ δ μ υργ α αξ λ γ συλλ γ κλα κω α τ κ τω α αγ ωρσ τ λτε α ε α καθ ρ τκ παραγ τα γα τ πρ δ τ υ ργ υ τ υ υ ε υ Ε ρω α κ Τρ πεζα Ε ε δυσεω α τ π ργε ΕΘ κ κ μ α ρ ματ δ τ τ μετε ατα τασ τ υ ε ε εε γ ρ ε εγ ατα τα ε εε εγ ατα τα ε Θα φλ ξε υ τα εκθε ματα τ υ ε υ Πτ α στκα Θεαματα α Π λλ α ε δρα ε

8 α εκθεματα Π Παρ σαζ τα στ ΕκΘετ ρ Πρ ρ τα α δωρε ργα μω π ερ εω α δρυματω ω τ υ ρ τ τελε υ Πα επ στ μ υ Θε αλ κ τ Ε τ ΔΕΗ τ Π καθω κα δωτω α αλλ λεπ δρω τα εκθεματα εδα τ α α ατα κευαστ α στ ωρ τ υ ε α εκθεματα ε με τ Θετκε ε τ με α τ τε λ γ α κυρ ω α τ Π ρ σμ π Θ κε στ ωρ τ ρεα λλαδα α αρ α υ α τλ τκ μ α μ ερ ε ετ ρ ρ α Ελλ κ Τε λ γ μ μα θ α κ ρ ρ υ ΕκΘετ ρ ρ α Ελλ κ ε λ α ζ π τ Τε λ γα ΕκΘετ ρ ρ α Ελλ κ ζ υτ κ τ Μ ΕκΘετ ρ λα κω υτ κ τω Α τ υ Εκθετ ρ υ Φωτ γραψ αζ Η ργα ωσ α δαμ ρφωσ τω εκθετ ρ ω τ υ υ ε υ Πρα ματ Π Θ ε με τ αξ Π τ τε ωσ α κα τ π αραδε γματ υ ε ω ε λ γ α α τ Ευρω α κ ωρ α με α τ Π λυτμ εμπερ α Π απ κτ Θ κε κατα τ Π λ ρ λετ υργ α τ υ τκ εκ α τω εκθετ ρ ω Π Παρ σαζετα στ ε τυ αυτ εκφρα ε τ α α εωμ μ ρφ τ τερα α τα ργα α α λασ α ε σ γ ρ σμ Π Πραγματ Π Θ α κατα τ Περ δ με τ σ μ αρα τασ τ Γε κ Γραμματε α ρε α α ε λ γ α α τ ρ ματ δ τ σ τ π ρ γραμματ ΕΠ

9 ΕκΘετ ρ Παραδ ακ ε λ γ λω τρα Η Εκθετ ρ φα τ υρ α Ν ματ υργα Εκθετ ρ λεπ κ ω ω ΕκΘετ ρ Σδ ρ δρ μ ργαλε ζ Εκθε ρ φα τ υργ Ν ματ υργ α Ψ φακ Βλ θ κ ΛΛ Συ κευ ελ γ υ τ λεφω κω γραμμω Η ΕκΘετ ρ Τ λε κ ω ω

10 Ηλεκτρ κο μκρο κ Εκθετ ρ ατρκ λε ραφ με τα Εκθ ετ ρ Σ δ ρ δρ μ ε α σ ε μαδα ε κεπτω μ μα τ Μ α μ τω τκυθ ρω Εκθετ ρ ρ αα Ελλ Τε λογα λω τρα ε Εκθετ ρ φα τ υργ α Ν ματ υργ α λ γ τ με Θ ψ α τ λε τρ Παρ σ ασ ε θετ ρ α εκθεματω ΕκΘετ ρ Φωτ γραψ α Θεματκ κθετ ρα τ Θ μαδ Π τω λ ω Περ π υ εκθεματω γ ε σε σ εκρμ α Θεματκα εκθετ ρα Η υ ε ρ Θ κ εκθεματω ε ω απ τ λεσμα τ εμπλ τ μ α τ ε εκτασ τω εκθετ ρ ω τ δ μ υργ α εξ λ κλ ρ υ εω Πρ ετα γα μα ζω τα δρα τ ρ τ τα Π α α τυ ετα δα ρ κα κα δυ αμκα ερ π ρ ρ α λλ κ ε λ γ Δ τ μα λεκτρ μ λεκτρ κ π λ γ τ ζ ατρκ λα κ υτ κ τα ετεωρ λ γ ματ υργ α φα τ υργ α λ γρ μματα ρ α α αυ πλ α ρ α α Φυ κ Π α ρα δ α κ α κ ε λ γ αδ φω λε ρασ Σδ ρ δρ μ υ λεπ κ ων ε γραφ α Φωτ γραφ α λεκτρ κτ παρ σ α τω εκθετ ρ ω κα εκθεματω τ Θ με π λυμ σα αξ Π ο τω δ ατ τ τω τ υγ ρ τε λ γ α τω Π λ με ω Πω α τα αλλ λεπ δρω τα εκθ ματσ σ τελ α τ Θ εργαλε α ρωτ Πρ τερα τ τα α τ Π οτ ρξ τ υ ε Παδευτ υ τ υ εργ υ Στ λα τ υ ΕυρωΠα κ υ ρ γραμματ Π α με τ σ εργαο α τ υ Π Θ ε κατα τε εφκτ ργα ωσ α αραγωγ πλ τκω μ αδω Π λυμε ω α τ Παρ σ α εκθετ ρ ω κα εκθεματω τ υ υ ε υ μ αδε αυτε λετ ργ ε εργ μκα αθρα υ ρ τα στ ε δ τω εκθετ ρ ω επ κεπτε ε υ τ δ ατ τ τα α ε μερω τα γα τ τ π λ γ α τ υ καθε εκθετ ρ υ κ ρ τερα εκθ ματα Π Παρ σαζ τα ε ε κα τ τ ρκ εξ λξ τ σ γ ε ρμ τε λ γ α σ Ι

11 Δ τ τ υ αρτ σ σ μμετ κ κθεμα αμ λ Πθα τ τω σ μμετ κ κθεμα φ ρα ατ φ ρα σ μμετ κ κ εμα Πλα τκ αρ σ μμετ κ κθεμα τ ε ρκ υ Π Ψ αγωγ α ρ φ ρε γ ω ε μαο σ ε α υ αγω α φλ φ α τ υ ε κ υ ε υ Περλαμ α ε τ δ μ υργ α α τ ε εξελξ ε περ αλλ τ στ Π επσκε τ μπ ρε α αγγ ξε α δ κμα ε α α Περαματ θε μ εκθεματα Στ πλα αυτ δ μ υργ Θ κε τ ε παρκ Ευρ σ τ α τελε α σ ρ π λ ε ξ τω μαθ τω κα τω Π υδα τω Τ ε αρ αταλαμ α ε ωρ τ μ α Περλαμ α ε α τ τελε Περαματκε δαταξε α σ σκευ με Θεματα λεκτρ μ πτκ Αερ δυ αμκ κ υ τκ Α τρ μ α κ α εδκα εδα μ ε α ατασ ε α με ε ετ ω τε α μπ ρ υ α λετ υργ υ κατω α τ ελεγ α με τ σ μμετ τ υ επσκε τ ε παρκ πρ φ ρε α δα τερ υ αγωγκ κ τρ γα τ εξ κε ω με μ φα με α κα δατερ τ τε τ φ α τω επ στ μω

12 Α Τ ε κ οε δε αρ ε τα μ τ ρ λ τ ωτ υ δα ω πλ ρ φ ρω κα α τκεμε ω τε λ γ α ε τ ΕκΘετ ρ Θξ σ με εξ ρμ σ αλλα α ω λ ελξ δ μ ργ τα ε αρ ε γα τ γ ωρμ α α τ κατα σ απ τ ε ρ τερ τ σ μασ α κα τ ρ λ τω Θετκω επστ μω α τ τε λ γ α στ Πρ σπαθεε τ α Θρωπ τ τα γα α καλυτερ αορ Ψ Γα τ επτ α α τ τ υ στ υ τ οε ε ε δ ργα ω ε με ρ μερα λλ α Π κ λε μ ρφωτκε δρα τ ρ τ τε Ξ Ξ ξ α ΔεΘ κα Πα ελλ α ου εδρα Δαλ ξε με ε λεκτ μλ τ Επ μ ρφωτκα ρ γραμματα Εκ αδε τ κα ρ γραμματα ε κ υ μ λ υ Εκθ ε αθ τκω ατασκευω Περ δκε εκθε ε με ε καρα επ στ μ κα Θ ματα ε τ κα εκτ τ υ ωρ τ υ υ ε υ ε τρ Δ μ ργ κα α τ μ α κδ λ ω ρ ω με Θεματα ρ α α λλ κ ε λ γ α κα υ ε λ γ α Παραγωγ εφαρμ γω π λ μ ω Φ

13 ε α σ τ υ Π ρ κ Μα κρωτ ΕκΘε τε λ γ π θ κ Γ Λ Θ Απ τ Εκθε ζ ρ α Ελλ κ ε λ γ ωματκ γ ρα Α τ ωρ υ π υ ρ α ωθ κε υ Ευρωπα κ Δαγω μο Νεω Ε τ μο ω θ κ Γ Λ Θ Ε κ τε στ Εκθε οτε λ γ θ κ Γ Λ Θ Εκθ ματα ρ α Ελλ κ Τε λ γ Ελλ κ Περ πτερ Βερ ΕΧ ΒραΒευθ τε τ υ Ευρωπα κ Δαγω μ Νεω Επ τ μ ω υβερ ε Παρ υ Μ α μ τ κυ ρω Ελλ κ Περ τερ Βερ ΕΧ Περ δκ ΕκΘε α τ περβαλλ Π α Γ α τα Παδα μαζ Δ ΕΘ τ ωρ υ τ Εκλε ξω Ερευ τω Τε μαθεα Ι π Θ κ Γ Λ Θ Παρ υ εργα α εαρ μαθ τρα ΕκΘε ΜαΘ τκω ατα κε ω ΔΕΘ

14 Ψ Ψ ζ ζ ε κ υ ε α τ ε εδαζε τ ργα ωσ α λετ ργ α τ φ ρεα ε τρ Δαδ Επστ μω κα υ ε ε λ γ α τρ ε εδα θε με α τ δεθ ε εμπερ ε α τ σ εργα α ε λεκτω λλ ω κα ξε ω εδκω ω φ ρ α ε Πα δευ α υ αγω α γα τ δαφυλαξ τ ε Π στ μ κ α τε λ γ κ αραδ σ α γα τ Παρ σ α τω υγ ρ ω εξελ ξεω τ επ τ μ α τ τε λ γ α Τ ε τρ θα επδωξε α δαδραματ ε ε α ζωτκ κ ω κ ρ α γα τ λ γ αυτ ρ α ωτ πλ ρ ε γ ω τ τω α αγκω α ρ δ κω τω επσ επτω τ α τ απ στ λ τ ω φ ρ α ε Πα δε α δαδ στ ε ω τ τε κ υ λτ μ τρ αυτ Θα καλ τε α μεγαλ ευρ Θεματκω ε τ τω υ Θετ τα τ επ μ ρ επστ μ κ τ με ε ε α πλ ρ φ ρακ λ γμα Π α επ μ ρφωτκ τρε ε στ επσκεπτ α Παρατ ρε α σ μμετε ε α μαθα ε α α αγωγε τα αγωγκ δα τα στ επμ ρφωτκ δρα ε Θα υμ αλλε σ μα τκα τ Πρ ο γγσ α ατα σ τ Επ τ β α λ καθω α στ ελκυ τκ τ τα α απ τελεσματκ τ τα τ ε τρ κτρακ ε ατα τα ε τ ε υ ε τρ Θα ατασκε α Θ υ ε ε α Πρ μακ κ πεδ με Θ α στ Θερμακ κ π α στ λ τ Θεο αλ κ εκτα τ μ Π Παρα ωρ ε στ Τε κ υ ε α τ Δ μ Θ ρβ αρ τεκτ ε Π Τζω Γ πελ Ι πελ λ Σπα α με υμ υλ τ γα αρ τεκτ α

15 εκ σε εξωτερκ α Ψ τ τρ υ Λ αδ Ε τ μω κα ΛΛ υ ε υ ε λ α ξρ τεκ κ ρ μελ τ Π Τζ Ι Γ πελ Ι ελ Ελ Σπα α εκ τ εσωτερκ ωρ υ υ δ ζ α σ ζ επ σ επτω Δεξα δακρ ετα θ λ τ υ Πλα ταρ υ εκ ε εσωτερκ απ τ ρ α ω ε αταστασεω ατ μακ τα ο Θ υ α Π λλαπλω ρ σεω α ωρ Θε εω γα δαλεξε σεμ αρα α εδρα επεδ ωξα α Περλα στ αρ τε τ δεα τ μ ρφ σ τω υ Θετω α Π λω λετ ργω ε τετ φ ρεα δ τα τ α θ σ ε ταξδ υ τ α α αλ Ψε ο τ α πλευρα Π Πρ μα θεο α δα τερ μ ρφ λ γ α τ υ κ εδ απατ τ λτστ αξ π τ με ε α κτ ρ τ π ε τα ετα δακρτκα στ Περ αλλ ε ω αρα λα α αδεκ ε τ Περ αλλ τα ωρ κυρε τρακε εγ ατα τα ε τ φ ρ α Περλαμ α ο ωρ δ Π Θα α τελε κα τ κυρ αξ α δε γα λε τ δρα τ ρ τ τε ο υ ε ε λ γ α π Θα Παρ σαζ τα Θεματκα κθετ ρα τ τ ρ α τ ε λ γ α α τω π τ μω υ δευ με α α τ καταλλ λ λ ρ φ ρακ λκ α τ σ ετκε εφαρμ γ λ μ ω ματ Θεατρ Ευρε α Θ μα εδκ α Θ υ α με αμφθεατρκε θε ε α δυ ατ τ τα ρ λ ε ε εδ γα τ Θ δα τασεω ψ μ Στ ωρ α τ Θα γ ετα Παρ υ α επστ μ κω α Περ αλλ τ κω τα ω μεγαλ υ ε δυ τρε δα τα ε καθω κα αλλε εκδ λω ε η ο Πλα ταρ ε α Θ λ δαμ τρ μ με α ακλ με ε Θε ε υ Θα γ ετα α απαρα τασ αστρ μκω φα με ω κα Ψ φακω πρ λω με ρ εξεδ ε με τε κ υ εξ πλ μ Πρ μ ωτ κ κ κλπ Πραγματκ τ τα Θ εω π υ Θα γ ετα δυ αμκ Πρ σ μ ω δαφ ρω ατα τα εω με ρ ο εκ α α κ σ πω γα αραδεγμα ε ταξδ τ δα τ μα τ Θ τ υ ωκεα υ ε παρκ ε α ωρ Συμμετ κω κθεματω τα π α Θα α αφ ρ τα στ Π στ μ κ υ μ υ α τ ΘρωΠ Φυ λ γ α Εδω επ κε τ πρ τρεγ ετα α σ μμετα ε ε εργα στα δρωμε α με ε α τρ υ αγωγκ κα δ μ ργκ αλλα ταυτ ρ α ε μερωτκ κα επ μ ρφωτκ

16 Κ ηματ θ ατρ α τ θ ζ με δυ ατ τ τα τρ δ α τατ ζ ρ Β λ Ψ φακο πλα ταρ Πρ μ ωτ εκ κ Πρα ματκ τ ταζ ο ωρ Περ δκω ΕκΘε εω εδκ επ καρ ε δαφερ τ ο λ Θ κ με ε ατ ταδε δαθε μ τ τλ κα Θε ε αμεσ πρ ασ τ Δαδ κτυ ο Παρκ εγαλω ΕκΘεματω α κ θ υ α Ε δε ξεω α Περαματω ε α ωρ γα ατυπε α τ μκε ε Παδευτκε δρα τ ρ τ τε με μαδε μαθ τω α αλλω επ σ επτω ο Γραφε α Δ κ ο ωρ γα τ δοκ τκ β σωπ κ το φορ α ο ωρ υ τ α α α υ ε τατ ρ καφε ο ωρ Πω σ επστ μ κω εδω λ ω α ε Θ μ ματω ο ε κα Εργα τ ρα τα Π α Θα αρε τ α αγ α α τε κ υ τ ξ γα τ επσκευ κα υ τ ρ σ τω παλω εκθεματω καθω α γα τ σωστ λετ υργ α α υ τ ρ σ τω τρακω εγ ατα τα εω ο Απ Θ ε τκ ωρ γα τ υλλ γ κα Πρ σωρ φυ α εκθεματω α Περ δκω εκθε εω ο ωρ ε κ ε λεψ τ υ εργ υ ε ε α αλα ε πραξ α ΕΛΛΗ Ε Ω Ε ργ α αμε ετα α λ κλ ρωθε με ρ τ τελ τ

17 ε Ξ Ι ο Σ ηο ξ σ ο σ Ζ γ ζ ο ζ ζ Ι Δ δ ωξ σ γξ ρ φ ζ Ι γ Ι Γη ξ ζ Ι ο σ Σ Ι ξ Ιξ ο η ο η Ι γ μ γ ξ η ε Φ η ε Φ Φ ε μ θ υ υ ηη Ι Ι δε Ω ν Ζ ζ Ι β Ι Ι ε ξ ξ ε τ Ξ ρ ε Ι Ξ Ι α Ι Ι Ι Ιε μ δ τ ρλ λ ε ξ Η ΞΞ Τ Ξ μμ Ι μ ζ ρ λ ρ ζ ζ ε ξ Ι ζ Υ Ιδ Ι ψ ρ ν Ι Φ μ δ ζ ρ ε Ξ Ζ θ Ξ ο ξ ζ ξ οξ

18 Ξ Υ ε ν Ξ ν ξ Α ουυε υ αυτοι ο σ η ευο λ κ χ ξ ε υ τ τ Σ Ι λ ξ τ Ι ζ ε Ι Ι τ ρ ε ε Ξ ξ ε Ι Φ ζ Ι ρι οδ γ υ Χ υ Ι Σ κ ο τ τ Δ Ο Τ γ ξ ξ μ Γ Ψ ξ Χ λ γ κ τ τ ψ ξ γ ο τ Ι ξ γ Κ κ μ κα ξ φ ε ξ τ ε τιξ γ αι γ Χ μ μμ ε ζ Γ γ γ ξ τ η τπφ φ κ λ ε τ μνε τ Ι τ λ τ χ ξ ξ ξ ψ βψ ξξ Ξ Ι Ι Φ δ ΗΨ Ι Ι Ι κ Φ δ Απ τη η κτω ρ ου φα υργ α παμδοααη τε θ το ε κ ουαε ο ολογ α μδοφω ο ηλεο εοοαλογικηξ ξεκ γ ε τ ξ ραη γα σγλ α μδοναυ οργ ωμ εξ ξεγαγη ε ξ τλα μτεωφλογ α αεροπο ο ο κφ α λλωγ ομ δο ρ α δααημα ατρκ τεχγο οτ Εκθετ ρ τ Η ξε λογ α ηλεκρκη ε ργεα η γηση σ ο ουο ο ο δ ζε λεκ ρο κο υ ολογπθ με επτυ α τη π μ ρφωαη Τα περοο τερα απ τα Τηγ φ αγ γ α κε τρ ζε εκθοτηρα ποπηρ ζο α με τη μφυτη περ ργο α τω υ εφαρμογθ απ πα δ γ ο κατα ηση ωγ δπ υ ο εποκ τπε θ ου επ οτημφ κα ε ημε Φ ε η δυ ατοτητα α α τλη με τρ πο πρωτ τυπο κα ε οου ππλ ο ληροφορ ε ρ ατο μα θ μα α Τη τε Στ Τεμ οπαρκο με αλλη γ ολογ λεπδρφ τα ουμμετο κ εκ Τα εκθετηρα του ουοε ου θθματα ο εποκ ε υ α αφ ρο τα οε μ α ποκλ α τηγ ευκαρ α α ταξδ ευατ οπ τ λ π κο ε Φ υγ οπ ποτ συ ξ ξ Ι ξεξ ξ ξ Ξμ Φ ΞΞ Ξ ο ε κο ου εο Θεουαλο κηζ α υ ντα η τρ η δε αετ παρου α στο ΧΦρ τηζ Τε λ α κβ τ γ επ π τημ λ προ ωρε η τα η δρματ ξ με την επω υμα Κ ντρ Δαδ η Ετ τημ ν κ υ ε ο εγ λογ α Φ λ Υ μ Ι ξ Ν ξ ψ ψ ΨΦ ψ β ρ Χ β Φ Ψ Α Ψ ο μ τ τ Ακ δη ΠΑ Λ Ρ ΣΕΙ π φ ω ετα κ Σ Σ σ η μ αρθμ Ι π φ ρυ τρ δη μο υ υβο τ υ δη Γ ηξ α σφασζειομοφ α γ φ ε η α αγκ στκη ο α λα τ α ρ τ ψ δ μ υ Θ ση λ ρ αξ τ π αρθμ λη τεμα φ κα ρ α ε βαδσ σ τμ εκ υ Νκ η ο τε υ α α τ μ π βρ ετα ατ γ επ μ Θε α πεμ η τ αγ ατ Θ ηη δ π μ ο τηξ τε Θ Ε ταρ ο κ Ερ Θ ολ ξξ β σε τη π ορθμ Μπρ τ υ μ βο α γφφ υ Γ ε τ ε ο πφ α π φ ετ στο επ υ ατ τ με Ι παρ σο σ ΦΦ τψα λ γ δ γρ μμ κ π πο π ηκε α τ Γε ρ κα σγρ μ τ γρ φ ξ ρ κ γα τ ξ παρακ ω Ι γ η ξ φωζετα ηξγψο τα Τε ρκ Φ οε ποδ π κετο α μ θε βελτικατ νο πο κο α φ δο β ω η τ α τφ ετ θεψ π η κ μ τ υμ τ α ο ααττξ πξαρ ξ σ τη ττ ργ α το φ π ρ ορ μ ξ λε κ λ ετα η προ ρο τη π ρμ ο δ Θ ρη αρ υ χ ξ τ κεγ α Η τ ολλα μ υ αα ε π κα λληλ ρο που μπορε ν ξ η τ τ ο Φπ απη ε α κα π ρμ η φ η γ ηη τ π ρθ παλλατ αο ε τ δξ ρ γτ λε τξ απαρα η ε ε ερ γεεξ ολ κλη ρ Φση τηξ α ασ κ δ αρ Θ ΔΩ Σ Γ Αλ ο Λ τ Ι υ Φ Φ Ι ξ Η γεζ Τ β μ Χ Χ Φεαα λ γ π τ τ ε τλφ β ρε τ γ μ γ λπ π Ψ ξ γμ ζ ΨΤΦ ξ τωγ Τ ργ γ ζι Γ β ατ ρ α Τ ξ τ μ ε ξ ε μ ξ Τ Χπκ υ Τ Ημπ μελπ ρ β Φμ Χ γ Ι τ ρ α Τ Ε Κ Γ λ Τ ππ δ μ Ψ θ κ Ξ Ψ Ι η γ Ι ε ο υ Ο Κ γ τ υ Οη Θ ρμη ψ μ Κε ζ ζ Ο Γ ξ τ μω α αε γ Φλ ξ δ κη ΤΜΦ Σ μφυ μ η αγο ο τω τα τα η χ ν ετηρ π βο Ι βφ ηζ ε η χ ζ σ ε ψ ν υ κτ φ υ τ τκ τ φγ μ ε β δο ο τ μ σ τα ση οτ ο τ εομ η ε Οκε γ μ τε ε εν ξλ ε μο ξ Λ ο δ ηζ γ γ θ Τ φ φ ζ ξ ε α ξ ατ τφβ τ π ειτφλ ζ ζε Ι γ Τ τι Φ ζιξ γ τ τ τ το λ οκληρ θο γ τ γ γ μ δ θ μ κ μ ε Γ γ ρζ ΞΥ γ λ τ Φ α Ι ρ ε τ ΦδΔΥ ζ Ι μ Τ μ Τμ Υ ζ τ λ τμ δε ξξ μ ξ ζ λ μ μ ξ ε μ ηι ΓΞ Γ Ιζ Ι π π ξ ξ

19

20

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη

Παλξ η. ΠΡΟΣ ικ δομικ Συνεταιριομ Ε Γ Γ Π. Πλξρωοη ΛΑ ΙΝΙ Ι ΔΙ ο ΡΑ Ι ΙΦΕΡ Ι Α Ι Ισ ΔΛγΣΗ Π Α ΔΙ ΙΚ Τ Ι Α ΙΚ Σ Ι Δ α Δ οη Ψαρρ ν α δκα Κ ΠΑΛΛ ΝΙ Π ηρ φ ρ ε Παναγ η Λ βδα ηλ φω Ζ Παλξ η ζ ρθμ Πρωτ ΔΤΑ Ο ΠΡΟΣ κ δομκ Συνεταρομ ΔΙ ΘΝΙΣ ΙΙΙΠΟΚ Α Ι Σ ΓΙ ΛΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη

Φ ρ τελη ληντων μη ενσωμοτ με ων σ. Σ νδφμ ζ σφ ρ ζ. κ ρδη εκμετ λλ ισεωζ. λ δ ομεσηξ νολδσεωζ. κο γροφκη ιη τ Ξ β ω ωσ λ Φ ΦΦψ ω ΞΞτ ρ εεωσ Ικα Ξ Ξ τ ΞΞ Ξ τ Ξ Ξ τ Ι π Λ κ Ι Π Λ κ τ Στ Σ Ε κ Σ κ Ετ Σ Σ ΓΙ ΝΝ δ Σ Εωξ κ τω Στ Σ Ι ο ΙΩΝ ΝΙΩ κισσ ΞΩΣ Θ μ τ ε ρξεωξ ρ σεφξ ρφ ζ ΦηΘη ζ ζ λ σ Φ ζ Συνολ ρ δ ο θεμ των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη

προοκληοε υποοτ ριξη τω Α ΑΓΩΝΙΣΤ ΚΟΤΗΤΑ ΚΑι Α Π Σε απ τηοη ο τταραπ ω ο ετικο θα θ λαμε α σαζ ε ημερωοουμε τα εξη ΛΛΗΝΙ Η ΔΗΝ ΑΤΙΑ Π Γ ΓΕΙΑΣ ΝΩΝΙ ΗΣ Αλ ΗΛΕΓ ΗΣ ΑΤ ΙΚ Σ Σ ΛΛ Γ Σ Π Ν Π Δ Δ ΜΕ Ι Α Α ΑΤΙ Ν Ι Α ΑΙΑ ΠΛΑΤΕ Π ΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΕ ΙΑΣ ΤΗΛ ΑΧ Ι Πε ρα Π Εαι ετικ επε Πρ ξ τ π υργ πυξη αγω α κ τητα π δ μι Γ εταφ ρι Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΠΑ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΣΥΜΒΑΣΗ (ΛΗΨΗ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ) ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα