ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου/Εταιρείας Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου/Εταιρείας Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου/Εταιρείας Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου/Εταιρείας Γενικές Πληροφορίες - Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών Βάση προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων Έκθεση συμμόρφωσης Οικονομικές Καταστάσεις Αλλαγές στις λογιστικές αρχές Βάση ενοποίησης Ενοποίηση και Υπεραξία α) Θυγατρικές β) Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Κόστος δανεισμού Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Χρηματοοικονομικά Στοιχεία i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ii) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Αποθέματα Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Μισθώσεις Μετοχικό Κεφάλαιο-Ίδιες Μετοχές Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα Αναγνώριση Εσόδου Φόροι Κρατικές επιχορηγήσεις Κέρδη Ανά Μετοχή Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) & Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές Πληροφόρηση κατά τομέα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Σελίδα 2 από 108

3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς εταιρίες και Κοινοπραξίες Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εμπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις Ταμείο και Ταμειακά Ισοδύναμα Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις Φόροι Εισοδήματος Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Α. Επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις Β. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Γ. Λοιπές επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες Α. Ενοποιούμενες εταιρείες και μέθοδος ενοποίησης τους Β. Εμπράγματα Βάρη Γ. Προβλέψεις Δ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ε. Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη ΣΤ. Λοιπές πληροφορίες Μεταγενέστερα γεγονότα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 30η Ιουνίου Σελίδα 3 από 108

4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) Οι 1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 3. Σωτήριος Ν. Φίλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ» για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30η Ιουνίου 2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τη καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του N. 3556/2007. β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007. γ. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ» την 12η Αυγούστου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2014 Οι βεβαιούντες Σωκράτης Π. Κόκκαλης Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος Σωτήριος Ν. Φίλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σελίδα 4 από 108

5 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Υποβάλλουμε προς τους ενδιαφερόμενους, τις οικονομικές καταστάσεις του α εξαμήνου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/ και 7/448/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-30/6/2014 & ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου του 2014 ανήλθε σε 905,5 εκατ. από 717,2 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 26,3%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 89,5 εκατ. από 97,7 εκατ. το α εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση 8,4%. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 21,4% στα 20,2 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε -24,1 εκατ. από 2,6 εκατ. το α εξάμηνο του Αναφορικά με τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 13,9% στα 47,9 εκατ. το α εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε -3,3 εκατ. από 11,3 εκατ. το α εξάμηνο του Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η INTRALOT κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 στις ΗΠΑ επελέγη από την Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για να παρέχει τα απαραίτητα συστήματα και υπηρεσίες στη νεοσυσταθείσα Λοταρία της Πολιτείας, επέκτεινε το υπάρχον συμβόλαιό της με τη Λοταρία του Οχάιο για την παροχή τερματικών αυτοεξυπηρέτησης νέας γενιάς, επέκτεινε για 4 έτη το συμβόλαιό της με την Λοταρία του New Hampshire και επίσης υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου της με τη Λοταρία του Νέου Μεξικού για 3 επιπλέον έτη. Στην Ιρλανδία, η INTRALOT υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο τεχνολογίας με την Premier Lotteries Ireland Limited (PLI), για την προμήθεια και συντήρηση των νέων συστημάτων και τερματικών της. Στην Ελλάδα υπέγραψε συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παροχή εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Τέλος, η INTRALOT επέκτεινε το συμβόλαιό της με την Κρατική Λοταρία της Κροατίας (Hrvatska Lutrija d.o.o.) για την προμήθεια διαδικτυακών στιγμιαίων λαχείων. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ανήλθαν σε 206,5 εκατ. ενώ ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε 607,6 εκατ. ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Τον Ιανουάριο του 2014, η INTRALOT ανακοίνωσε τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Executive Committee) που θα αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κ. Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο. Η εταιρεία αποφάσισε να προβεί σε οργανωτικές αλλαγές με γνώμονα την συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια παρουσία της και τις ανάγκες λειτουργίας ενός διεθνούς ομίλου, την αποτελεσματικότερη κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών της, την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της, την παροχή κορυφαίας ποιότητας, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και εν τέλει τη Σελίδα 5 από 108

6 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 μεγιστοποίηση δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της. Η νέα δομή της εταιρείας είναι αποτέλεσμα μιας ενδελεχούς ανάλυσης της στρατηγικής και της εσωτερικής οργάνωσής της, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία στρατηγικών συμβούλων The Boston Consulting Group. Η νέα οργανωτική δομή της εταιρείας θα έχει τρεις βασικούς πυλώνες: τα Προϊόντα & Υπηρεσίες (Products & Services), τις Διεθνείς Δραστηριότητες & Πωλήσεις (Global Operations & Sales) και την Τεχνολογία (Technology). Τα νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ως εξής: Ο κ. Σωκράτης Σ. Κόκκαλης αναλαμβάνει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου (Group Deputy Chief Executive Officer) Ο κ. Ιωάννης Παντολέων αναλαμβάνει Group Chief Operating Officer, καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες και πωλήσεις της εταιρείας παγκοσμίως Ο κ. Γιώργος Ζενζεφίλης αναλαμβάνει καθήκοντα Group Chief Products & Services Officer Ο κ. Κωνσταντίνος Φαρρής αναλαμβάνει Group Chief Technology Officer Ο κ. Αθανάσιος Χρονάς αναλαμβάνει Group Chief Legal & Compliance Counsel Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης (Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Online) αναλαμβάνει Group Chief Financial Officer Ο κ. Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα President Latin America, Western Europe & Africa (αναφερόμενος στον Group COO). Το Φεβρουάριο του 2014, σε συνέχεια της ομαλής μετάβασης στο σύστημα της INTRALOT και της επιτυχημένης εξαετούς λειτουργίας στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, η INTRALOT USA υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου της με τη Λοταρία του Νέου Μεξικού για την παροχή του κεντρικού συστήματος και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. H νέα τροποποίηση επεκτείνει το ισχύον 7ετες συμβόλαιο, για τρία (3) επιπλέον έτη, από το 2015 έως το Το Φεβρουάριο του 2014, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου της με την Κρατική Λοταρία της Κροατίας (Hrvatska Lutrija d.o.o.), για την προμήθεια και τις υπηρεσίες συντήρησης διαδικτυακών στιγμιαίων και ξυστών λαχείων. Η επέκταση του συμβολαίου έγινε σε συνέχεια δημόσιου διαγωνισμού και θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους με δυνατότητα διαδοχικών μονοετών ανανεώσεων. Τον Μάρτιο του 2014, η INTRALOT επελέγη ως τεχνολογικός πάροχος από την Premier Lotteries Ireland Limited (PLI), για την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη των νέων συστημάτων και τερματικών της Λοταρίας της Ιρλανδίας. Η Premier Lotteries Ireland έλαβε 20ετή άδεια για τη διαχείριση και λειτουργία της κρατικής Λοταρίας της Ιρλανδίας, η οποία το 2012 σημείωσε έσοδα ύψους 735 εκατ. To 10ετές συμβόλαιο προβλέπει ότι η INTRALOT θα παρέχει το πρωτοποριακό κεντρικό σύστημα LOTOS O/S για τη λειτουργία και διαχείριση αριθμοπαιχνιδιών και στιγμιαίων λαχείων στο δίκτυο σημείων πώλησης, καθώς και μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας. Η τεχνολογική σουίτα θα περιλαμβάνει επιπλέον τη λύση CRM της INTRALOT και την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου LOTOS Horizon. Η INTRALOT θα παρέχει ακόμα στην Premier Lotteries Ireland Limited πάνω από τεχνολογικά προηγμένα τερματικά Photon, τα οποία βασίζονται στην πρωτοποριακή τεχνολογία της INTRALOT Icon Digital Imaging. Με στόχο να προσφέρει πιο αποτελεσματική υποστήριξη, η INTRALOT ίδρυσε θυγατρική εταιρεία με έδρα στην Ιρλανδία, την INTRALOT Ireland, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου, την ανάπτυξη του λογισμικού και την παραμετροποίηση των συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης, Σελίδα 6 από 108

7 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 υποστήριξης και επισκευής του παρεχόμενου λογισμικού και τερματικών, καθώς και συνεχείς συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Επιπλέον επιλογές από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της INTRALOT θα είναι διαθέσιμες στην Premier Lotteries Ireland Limited κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. Tον Μάρτιο του 2014, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., επελέγη από την Λοταρία του Γουαϊόμινγκ για να παρέχει τα απαραίτητα συστήματα και υπηρεσίες στη νεοσυσταθείσα Λοταρία, WyoLotto, με την οποία η Πολιτεία εισέρχεται στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Η INTRALOT θα παρέχει υπηρεσίες για τη σύσταση και την έναρξη της Λοταρίας, καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία της, περιλαμβανομένης της επιλογής των πρακτόρων και της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης του κεντρικού συστήματος και των λειτουργικών συστημάτων της λοταρίας, των τερματικών της και του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου. Η Λοταρία δημοσίευσε προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή συνεργάτη για τη λειτουργία της και την παροχή υπηρεσιών στις 3 Δεκεμβρίου του Οι τρεις μεγαλύτεροι προμηθευτές του κλάδου υπέβαλαν τις προτάσεις τους και ύστερα από ενδελεχή εξέταση και αξιολόγηση της κάθε πρότασης, η Λοταρία ανέθεσε το έργο στην INTRALOT, η οποία σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία. Τον Απρίλιο του 2014, η INTRALOT Inc., θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει το υπάρχον συμβόλαιό της με τη Λοταρία του Οχάιο, προκειμένου να παρέχει τερματικά αυτοεξυπηρέτησης νέας γενιάς (MPNG) τα οποία θα επιτρέψουν στους παίκτες να απολαμβάνουν συναρπαστικές εμπειρίες διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών, των παιχνιδιών EZPLAY Tap Games, που αποτελούν τη συνέχεια της ήδη επιτυχημένης σειράς στιγμιαίων παιχνιδιών της Λοταρίας EZPLAY. Τα τερματικά αυτόματης πώλησης MPNG κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της INTRALOT στο Μάσον του Οχάιο. Τα MPNG θα συνδεθούν με το σύστημα B-On της INTRALOT, την πλατφόρμα διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών της εταιρείας. Το B-On είναι μία πρωτοποριακή, καινοτόμος, ισχυρή και υψηλής απόδοσης πλατφόρμα, η οποία ικανοποιεί τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και επιτρέπει την αύξηση των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολλά παραδοσιακά και εναλλακτικά κανάλια πώλησης. Τον Απρίλιο του 2014, κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Απριλίου 2014, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.: 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, 2. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, 3. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη, 4. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, 5. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, 6. Νικόλαος Λέων Παπαπολίτης του Ιωάννη, 7. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, 8. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και 9. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου. Ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν οι κ.κ.: 1. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, 2. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, και Σελίδα 7 από 108

8 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου Επίσης εκλέχθηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ κ.κ. Σωτήριο Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Απριλίου 2014 και όρισε τα εκτελεστικά μέλη και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως: 1. Σωκράτης ΚΟΚΚΑΛΗΣ του Πέτρου, Πρόεδρος του Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος 2. Κωνσταντίνος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 3. Κωνσταντίνος ΚΟΚΚΑΛΗΣ του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος 4. Δημήτριος ΚΛΩΝΗΣ του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Πέτρος ΣΟΥΡΕΤΗΣ του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 6. Νικόλαος Λέων ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος 7. Σωτήριος ΦΙΛΟΣ του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Αναστάσιος ΤΣΟΥΦΗΣ του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Ιωάννης ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Τον Ιούνιο του 2014, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο τεχνολογικού παρόχου με την ΟΠΑΠ Α.Ε. Η εταιρεία θα αναλάβει την υλοποίηση των νέων Κεντρικών Συστημάτων, θα παρέχει εξοπλισμό και λογισμικό καθώς και υπηρεσίες για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την διαρκή εξέλιξή του συστήματος. Το νέο συμβόλαιο ισχύει αναδρομικά από την 1/4/2014 και λήγει στις 31/7/2018. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την παροχή της χρήσης του εξοπλισμού και του λογισμικού των Κεντρικών Συστημάτων, τη μετάβαση όλων των δεδομένων και των λειτουργιών τους στο νέο Εξελιγμένο Κεντρικό Σύστημα, την αναβάθμιση του LOTOS O/S, την παραχώρηση των αδειών χρήσεως του λογισμικού του και συγκεκριμένα της πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος iflex, του συστήματος Data Warehouse καθώς και του συστήματος Player Club. Επιπλέον, η INTRALOT θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την συντήρηση των Κεντρικών Συστημάτων και του λογισμικού τους, την on-site συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού των πρακτορείων, λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες, Data Center Business Operation Support Services και τη διαρκή εξέλιξη του λογισμικού εφαρμογών. Τέλος, η INTRALOT θα παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. εξοπλισμό Κεντρικού Συστήματος. Τον Ιούνιο του 2014, η INTRALOT Inc, θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου της με την Λοταρία του New Hampshire. Η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει το σύστημα λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, τη διαχείριση στιγμιαίων λαχείων και των σχετικών προϊόντων, την υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων, καθώς και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μάρκετινγκ. Η διάρκεια του αρχικού συμβολαίου, που υπεγράφη την 1η Ιουλίου του 2010, θα επεκταθεί για τέσσερα (4) επιπλέον έτη. Το νέο συμβόλαιο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2016 και θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2020, ενεργοποιώντας όρους του αρχικού συμβολαίου για αλλαγή εξοπλισμού και άλλες υπηρεσίες. Σελίδα 8 από 108

9 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2014 Τον Ιούλιο του 2014, η INTRALOT Inc., η θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου με τη Λοταρία της Τζόρτζια (Georgia Lottery Corporation) για την προμήθεια του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης παιγνιομηχανών και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η INTRALOT θα παρέχει στη Λοταρία υπηρεσίες για την έναρξη του έργου και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης παιγνιομηχανών igem, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού εξοπλισμού, των site controllers για τα σημεία πώλησης, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που απαιτείται για τη διασύνδεση των site controllers με το κεντρικό σύστημα, καθώς επίσης και υπηρεσίες παροχής αναφορών λειτουργίας, εκπαίδευσης, στελέχωσης και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες που προβλέπει το συμβόλαιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λοταρίας επέλεξε την INTRALOT ως πάροχο του συστήματος και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ειδική συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου Το συμβόλαιο θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα τριών επιπλέον μονοετών ανανεώσεων. Συνολικά περίπου χώροι ψυχαγωγίας και περισσότερα από παιγνιομηχανήματα θα συνδεθούν και θα ελέγχονται από το κεντρικό σύστημα εποπτείας της INTRALOT, igem. Τον Ιούλιο του 2014, η INTRALOT υπέγραψε την επέκταση της συμφωνίας της με την Magnum Corporation Sdn. Berhad, τη μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών της Μαλαισίας, για επτά (7) χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον έτη. Η συμφωνία αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ενός προηγμένου συστήματος λοταρίας που συνδέει περισσότερα από τερματικά με τη ναυαρχίδα του λειτουργικού συστήματος της INTRALOT, το κεντρικό σύστημα LOTOS O/S, και την on-line πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού παιχνιδιών και της νέας γενιάς τερματικών Photon. Εκτός από το κεντρικό σύστημα, η INTRALOT θα παρέχει επίσης λειτουργικές υπηρεσίες, όπως η υποστήριξη πελατών και το μάρκετινγκ, και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού συστήματος κατά τη διάρκεια των επτά ετών της νέας συμφωνίας. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει άμεσα και η εμπορική λειτουργία υπολογίζεται να ξεκινήσει στα μέσα του Τον Ιούλιο του 2014, η INTRALOT Australia, θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στην Αυστραλία, ανακοινώνει την υπογραφή της ανανέωσης του συμβολαίου της με τη Λοταρία της Δυτικής Αυστραλίας, Lotterywest (Lotteries Commission of Western Australia) για τρία (3) επιπλέον χρόνια, με δυνατότητα δύο επιπλέον μονοετών ανανεώσεων, και θα συνεχίσει να παρέχει την τεχνολογία και τις σχετικές υπηρεσίες στη Lotterywest μέχρι το Η επέκταση του συμβολαίου περιλαμβάνει την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος της INTRALOT, LOTOS O/S, την παροχή της ανανεωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, B-On, καθώς και της διαδραστικής multimedia πλατφόρμας, Horizon. Η Lotterywest έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για τον ανασχεδιασμό όχι μόνο της τεχνολογίας, αλλά και της συνολικής εικόνας των σημείων πώλησης της λοταρίας, που θα εμπλουτιστούν με τα πρωτοποριακά τερματικά της INTRALOT, Photon και Genion, καθώς και της τελευταίας τεχνολογίας self-service συσκευής, Gablet. Η INTRALOT θα παρέχει επίσης στη Lotterywest τη διαδραστική λύση για κινητά τηλέφωνα που παρουσίασε πρόσφατα, το Mobile Lottery, για την οποία έχει αιτηθεί για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη end-to-end λύση που αναπτύχθηκε για ios και Android, κινητά και συσκευές tablet. Το Mobile Lottery αλλάζει την εμπειρία του παιχνιδιού δημιουργώντας νέα επίπεδα αλληλεπίδρασης και κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας την συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια μέσω μιας Σελίδα 9 από 108

10 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 καινοτόμου εφαρμογής για κινητές συσκευές, που είναι διαθέσιμη στους παίκτες οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Τον Ιούλιο του 2014, η INTRALOT Inc, θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τη Λοταρία της Washington, DCLB, στην Περιφέρεια της Κολούμπια. Στα πλαίσια της επέκτασης της συνεργασίας η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει στη Λοταρία της Washington το κεντρικό σύστημα LOTOS O/S για την online διαχείριση των αριθμοπαιχνιδιών και των στιγμιαίων λαχείων, τα προηγμένα τερματικά και τις περιφερειακές συσκευές τους, καθώς και το δίκτυο επικοινωνίας που συνδέει τα τερματικά του δικτύου πωλήσεων της περιοχής με το κεντρικό σύστημα. Επιπλέον, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, όπως υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ, τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τους όρους της επέκτασης του συμβολαίου, η INTRALOT λαμβάνει και τις πέντε (5) διαθέσιμες μονοετείς ανανεώσεις που προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση της 30ης Μαρτίου Οι ανανεώσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2015 και θα διαρκέσουν έως τις 29 Μαρτίου του Τον Ιούλιο του 2014, η INTRALOT υπέβαλε προσφορά στα πλαίσια διεθνούς διαγωνισμού που οργάνωσε το ΤΑΙΠΕΔ για τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα είκοσι ετών. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες προκλήσεις αλλά και με πολλές ευκαιρίες. Νέοι κανονισμοί λειτουργίας, τεχνολογική σύγκλιση, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η ανάγκη προσέλκυσης νέων πελατών με διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία, σηματοδοτούν αλλαγές και θέτουν τη βάση πολύ σημαντικών εξελίξεων. Με τη μόχλευση των εσωτερικών αξιών του κλάδου για κοινωνική προσφορά, τη διατήρηση και προώθηση των πρακτικών υπεύθυνου παιχνιδιού και την αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη στα εμπορικά σήματα (brands), οι λοταρίες έχουν μοναδικά πλεονεκτήματα για να είναι ανταγωνιστικές στις ανοικτές αγορές διεθνώς. Αναλύοντας την συμπεριφορά και τα κίνητρα που καθορίζουν τη συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παιχνίδια, έχουμε σχηματίσει την ισχυρή πεποίθηση ότι τα παλαιού τύπου παραδοσιακά προϊόντα που ικανοποιούν την ανθρώπινη ανάγκη για τύχη και διασκέδαση, μπορούν τώρα να ενισχυθούν, να μεγεθυνθούν, να αλλάξουν και να αναδιαμορφωθούν για να σχηματίσουν μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα και επικερδής πρόταση. Πιστεύουμε στην δημιουργία της Νέας Λοταρίας και είμαστε ενθουσιασμένοι για να σχεδιάσουμε με τους συνεργάτες μας την υλοποίηση αυτού του οράματος. Βελτιστοποίηση υφιστάμενων έργων Η Εταιρία, έχοντας παρουσία σε 57 χώρες και στις 5 ηπείρους, διαθέτει έργα σε ώριμες και αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών, αλλά και αρκετά έργα σε αναπτυσσόμενες αγορές και έργα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στόχος της INTRALOT είναι αφενός η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων αγορών της με τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αφετέρου η βελτίωση της κερδοφορίας των έργων με έμφαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Σελίδα 10 από 108

11 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Πορεία νέων υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου Η πορεία του Ομίλου θα επηρεαστεί μεταξύ άλλων και από τις νέες αγορές στις οποίες έχει εισέλθει όπως της Ελλάδος, όπου η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., στην οποία συμμετέχει και η INTRALOT, υπέγραψε με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σύμβαση για τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας διαχειρίσεως των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων (Στιγμιαία και Παραδοσιακά). Η σύμβαση είναι 12ετούς διάρκειας από την έναρξη λειτουργίας, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του Μαΐου του Αποδόσεις προς τους νικητές στο αθλητικό στοίχημα Η INTRALOT είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεξαγωγής αθλητικού στοιχήματος παγκοσμίως. Οι αποδόσεις προς τους νικητές του αθλητικού στοιχήματος παρουσιάζουν διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα καθώς εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των αγώνων. Οι διακυμάνσεις των αποδόσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της INTRALOT, καθώς αποτελούν σημαντικό κόστος για την Εταιρεία. Εξάρτηση των τυχερών παιχνιδιών από την οικονομική δραστηριότητα Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών επηρεάζεται από τους κύκλους της οικονομίας, καθώς τα διάφορα παιχνίδια αποτελούν καταναλωτικά προϊόντα. Ωστόσο, παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Ειδικότερα, τα παιχνίδια με συχνότερο ρυθμό πονταρίσματος, όπως το ΚΙΝΟ και το video lotto, είναι περισσότερο ευαίσθητα στις μεταβολές της οικονομίας, ενώ παιχνίδια τύπου Λόττο επηρεάζονται πολύ λιγότερο. Η INTRALOT με την διεθνή επέκτασή της έχει καταφέρει σημαντική διαφοροποίηση και έχει περιορίσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και οικονομίες. Φορολογία τυχερών παιχνιδιών Η χρηματοοικονομική κρίση έχει μεγεθύνει τα ελλείμματα πολλών κρατών. Η αύξηση της φορολογίας των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί μερικές φορές μία εύκολη απόφαση, αν και κατά τη γνώμη μας λανθασμένη, εκ μέρους των κυβερνήσεων στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν τα κρατικά ελλείμματα, που ενδεχομένως να επηρεάσει τα αποτελέσματα της INTRALOT. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και προκλήσεων Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στη λειτουργία του Ομίλου, λόγω των συνεχών μεταβολών του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος πέρα από τους παραδοσιακούς κινδύνους, δηλαδή κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο, αντιμετωπίζει και κινδύνους αγοράς. Οι κυριότεροι από τους κινδύνους αυτούς είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. Σελίδα 11 από 108

12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Πιστωτικός Κίνδυνος Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου και οι χορηγούμενες πιστώσεις ορίζονται από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται στο ποσό των απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό στο πόσο στο οποίο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, για την περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει μια μέθοδο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Ο όμιλος έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς του προκειμένου να έχει διαρκώς επαρκή ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, που να μπορούν να καλύψουν αντίστοιχες υποχρεώσεις. Κίνδυνος Αγοράς 1) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει λάβει ο Όμιλος. Οι συναλλαγές του Ομίλου πραγματοποιούνται σε περισσότερα από ένα νομίσματα και συνεπώς υπάρχει υψηλή έκθεση κινδύνου από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του βασικού νομίσματος αναφοράς, το Ευρώ. Ωστόσο, η δραστηριότητα του Ομίλου σε πολλές χώρες, δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου και άρα καλύτερη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το είδος του κινδύνου προκύπτει τόσο από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, ο Όμιλος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες χρηματοοικονομικών παραγώγων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με την διαχείριση της έκθεσής του στον συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά όχι μόνο την μητρική εταιρία αλλά και τις θυγατρικές της. Ξένο Νόμισμα USD: TRY: PEN: BRL: JMD: ARS: RON: Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος ποσά περιόδου 1/1-30/6/2014 (σε χιλ. ) Μεταβλητότητα Νομίσματος Επίδραση στα κέρδη προ φόρων Επίδραση στα ίδια κεφάλαια 5% % % % % % % % % % % % % % Σελίδα 12 από 108

13 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Ξένο Νόμισμα USD: TRY: PEN: BRL: JMD: ARS: RON: 2) Κίνδυνος Επιτοκίου Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος ποσά περιόδου 1/1-30/6/2013 * (σε χιλ. ) Μεταβλητότητα Επίδραση στα κέρδη Επίδραση στα ίδια Νομίσματος προ φόρων κεφάλαια 5% % % % % % % % % % % % % % * Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου προκειμένου να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσής του στον επιτοκιακό κίνδυνο αφορά όχι μόνο τη μητρική εταιρεία αλλά και τις θυγατρικές της για τα δάνεια που έχουν συνάψει σε Ευρώ ή τοπικό νόμισμα. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Στρατηγική και Επισκόπηση Αντλώντας από την στρατηγική αειφόρου ηγεσίας της εταιρείας, η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της INTRALOT συνίσταται στη δημιουργία κοινής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της σύστασης πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσω της έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας, και μέσω της μετάδοσης γνώσης και τεχνογνωσίας στις τοπικές κοινότητες των χωρών με υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται. Ως ηγέτης στον τομέα των παιγνίων, έναν τομέα που αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και μια οικονομική δραστηριότητα τα έσοδα της οποίας εκ του νόμου διατίθενται σε μεγάλο βαθμό για την προώθηση κοινωφελών σκοπών, οι δυο άξονες ουσιαστικής σημασίας για την INTRALOT είναι αφενός στη διασφάλιση της ασφάλειας και της τήρησης των προτύπων υπεύθυνου παιχνιδιού, και αφετέρου στη μεγιστοποίηση των θετικών επιδράσεων της τεχνολογίας παιγνίων και της συναφούς έρευνας στην καινοτομία και στη μάθηση. Η INTRALOT έχει υιοθετήσει μια καινοτόμο, στρατηγική, και αποδοτική ως προς το κόστος προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία περιγράφεται στον Ετήσιο Απολογισμό Αειφόρου Ανάπτυξης. Η έκθεση του απολογισμού αποσκοπεί στην κοινοποίηση του άμεσου και έμμεσου αντίκτυπου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο πιο πρόσφατος Ετήσιος Απολογισμός Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίστηκε σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές G4 για την έκδοση απολογισμών αειφόρου ανάπτυξης της Global Reporting Initiative, που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2013, το οποίο πιστοποιεί τη διαρκή δέσμευση της INTRALOT να ηγείται σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. Η INTRALOT είναι συνεργάτης αδειοδοτημένων διοργανωτών τυχερών παιχνιδιών, Σελίδα 13 από 108

14 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, και ταυτοχρόνως είναι η ίδια αδειοδοτημένος διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες και δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Η στρατηγική εστίαση του προγράμματος αειφόρου ανάπτυξης της εταιρίας ορίζεται ανάλογα με αυτούς τους διαφορετικούς συμβατικούς ρόλους. Η INTRALOT έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στην προώθηση των πολιτικών και των βέλτιστων πρακτικών του υπεύθυνου τυχερού παιχνιδιού και στην ανάπτυξη έρευνας, εσωτερικά ή σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς, σε τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών και την επιχειρηματικότητα. Πρόγραμμα ΕΚΕ της INTRALOT Ακολουθώντας τη στρατηγική της δημιουργίας κοινής αξίας, το Πρόγραμμα ΕΚΕ της INTRALOT έχει εντοπίσει πέντε ουσιαστικά στοιχεία: 1. Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινότητες 2. Εταιρική Διακυβέρνηση 3. Πολιτική και Πρόγραμμα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming) 4. Εταιρική ευθύνη έναντι των εργαζομένων 5. Περιβαλλοντική αειφορία Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινότητες Το πρόγραμμα συνεισφοράς της INTRALOT στις τοπικές κοινότητες, με τίτλο «INTRALOT-We care a Lot», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα ΕΚΕ το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, μέσω της μετάδοσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, μέσω της απασχόλησης και της ειδικής εκπαίδευσης του τοπικού εργατικού δυναμικού της, και μέσα από πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες σε τρεις βασικούς τομείς: εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, αθλητισμός και πολιτισμός. Εταιρική Διακυβέρνηση Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες διοίκησης της INTRALOT υπόκεινται στους διεθνείς νόμους και κανονισμούς καθώς και στην κρατική επίβλεψη και στο ρυθμιστικό πλαίσιο κάθε χώρας στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται. Ως εισηγμένη εταιρεία, η INTRALOT A.E. συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ν. 2190/1920, 3016/2002, 3693/2008, 3873/2010 και 3884/2010. Επιπλέον, η εταιρεία τηρεί τα αυστηρότερα κριτήρια δεοντολογίας στις σχέσεις της με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια σειρά κανόνων και τυπικών διαδικασιών υπό τη μορφή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος διασφαλίζει την ακεραιότητα, την ασφάλεια και τον επαγγελματισμό των επιχειρηματικών πρακτικών και της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της INTRALOT, που βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της Εταιρείας ενσωματώνει και εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για εισηγμένες εταιρείες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης των χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Η INTRALOT είναι μέλος του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας πολιτικής για επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών τους με δέκα διεθνώς αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος Σελίδα 14 από 108

15 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, η INTRALOT είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το οποίο αποτελεί Εθνικό Εταίρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ (CSR Europe). Το δίκτυο προωθεί την υιοθέτηση επιχειρηματικών πρακτικών, σύμφωνα με τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης και συνοχής. Το 2013 η INTRALOT έλαβε το χρυσό αριστείο στον τομέα της «Κοινωνικής, περιβαλλοντικής και δεοντολογικής διακυβέρνησης» από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Επιχειρηματική Ηθική (EBEN), έπειτα από μια διαδικασία διεξοδικού ελέγχου. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, το 2013 το βραβείο αυτό επεκτάθηκε και αναγνωρίζει ειδικά τις κορυφαίες επιδόσεις στους τομείς της Επιχειρηματικής Ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τον Απολογισμό ΕΚΕ, και στην Αποτελεσματική Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EBEN είναι το πιο δραστήριο διεθνικό ευρωπαϊκό δίκτυο που αριθμεί περισσότερα από 42 κράτη μέλη και έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της δεοντολογίας και της εταιρικής διακυβέρνησης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στις επιχειρήσεις, στον δημόσιο τομέα και στην κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον, το 2013 η INTRALOT έγινε ο πρώτος διεθνής προμηθευτής στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών που έλαβε την πιστοποίηση ISO για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Τεχνολογίας. Η πιστοποίηση καλύπτει τη διαχείριση όλων των υπηρεσιών τεχνολογίας που παρέχονται από την INTRALOT σε αδειοδοτημένες Λοταρίες και Οργανισμούς Τυχερών Παιχνιδιών διεθνώς, περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων συστημάτων και υπηρεσιών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και των υπηρεσιών διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών. Το ISO προστίθεται στις πιστοποιήσεις της INTRALOT στους τομείς της ασφάλειας των πληροφοριών, της ποιότητας, του υπεύθυνου παιχνιδιού, της οικονομικής φερεγγυότητας, καθώς και στις πιστοποιήσεις προϊόντων της εταιρείας, όλες υπό το πλαίσιο διακυβέρνησης που ορίζει το COBIT 5, το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο του Διεθνούς Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA) για την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση εταιρικών συστημάτων πληροφορικής που υιοθετήθηκε από την εταιρεία στην αρχή του έτους. Η Τεχνική Διεύθυνση της INTRALOT έλαβε τη σημαντική διάκριση «Recognised for Excellence (R4E) in Europe - 5 Stars» από το European Foundation for Quality Management (EFQM) χάρη στην υψηλή ποιότητα με την οποία προσεγγίζει την επιχειρησιακή λειτουργία της, την ικανότητά της να καινοτομεί και τη δέσμευσή της να παρέχει άριστες υπηρεσίες και προϊόντα. Τέλος, το 2013 η INTRALOT εμβάθυνε τη δέσμευσή της στην παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού, με τη δημιουργία βελτιωμένων διαδικασιών για τη συλλογή στοιχείων και επιχειρηματικών πληροφοριών σε επίπεδο ομίλου. Πολιτική και Πρόγραμμα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming) Αναγνωρίζοντας τα ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα τα οποία είναι εγγενή στον κλάδο των παιγνίων, το υπεύθυνο παιχνίδι αποτελεί φυσικό ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής ευθύνης της INTRALOT καθώς προωθεί τόσο τα ζητήματα συμμόρφωσης με τα υπάρχοντα πρότυπα και κανονισμούς όσο και τη δημιουργία αξίας. Η υπερσύγχρονη τεχνολογία και η λειτουργική τεχνογνωσία της εταιρείας επιτρέπουν την υιοθέτηση πρακτικών Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gaming) εκ μέρους των πελατών της, με την ενσωμάτωση των πρακτικών αυτών στις καθημερινές λειτουργίες και στις λύσεις προϊόντων και τη διάδοση της έννοιας του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η INTRALOT, στα πλαίσια της συνολικής Στρατηγικής Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, έχει θέσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους τους οποίους υλοποιεί, ανεξαρτήτως από την ιδιότητά της σε κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται, είτε, δηλαδή, ως πάροχος λύσεων B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση) είτε ως πάροχος λύσεων B2C (επιχείρηση προς πελάτη). Ως μακρόχρονο και ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Λοταριών (WLA) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοταριών (European Lotteries and Toto Association, EL), η INTRALOT δεσμεύεται από τις αρχές και τα πρότυπά τους για Σελίδα 15 από 108

16 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 το Υπεύθυνο Παιχνίδι, όπως φαίνεται από την ενσωμάτωση των Αρχών Υπεύθυνου Παιχνιδιού της WLA και του Πλαισίου Υπεύθυνου Παιχνιδιού της EL στις κεντρικές επιχειρηματικές αξίες και πρακτικές και σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητες της INTRALOT. Η INTRALOT εφαρμόζει πρόγραμμα υπεύθυνου παιχνιδιού σε εναρμόνιση με το ρυθμιστικό πλαίσιο της WLA και με το πρόγραμμα συμμόρφωσης της European Lotteries. Η INTRALOT διασφαλίζει ότι στους παίκτες παρέχεται η δυνατότητα επιλογής καλοσχεδιασμένων παιχνιδιών σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, και η εταιρεία εφαρμόζει στρατηγικές για την αποτροπή της συμμετοχής ανηλίκων στα τυχερά παιχνίδια, για την αποτροπή των παράνομων και προβληματικών παιγνίων, και την ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων βλαβερών συνεπειών στην κοινωνία. Το 2013, στη θυγατρική της INTRALOT, INTRALOT de Peru απονεμήθηκε το επίπεδο 2 της πιστοποίησης για το υπεύθυνο παιχνίδι από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) προς τον σκοπό αυτό η INTRALOT de Peru υποστηρίχθηκε από την τεχνολογία υπεύθυνου παιχνιδιού (λειτουργίες συστήματος, αρχές σχεδιασμού παιχνιδιών, απομακρυσμένα κανάλια), από την εκπαίδευση, τη συμβουλευτική υποστήριξη για τις απαιτήσεις της διαδικασίας πιστοποίησης και από μια πολιτική και ένα πρόγραμμα προβολής και μάρκετινγκ για το υπεύθυνο παιχνίδι της INTRALOT. Επίσης, το 2013, η θυγατρική της INTRALOT, INTRALOT Maroc συνέβαλε στη διπλή πιστοποίηση της La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) και από την European Lotteries (EL). Η INTRALOT Maroc υποστήριξε την MDJS με την κορυφαία τεχνολογία της που ενσωματώνει λειτουργίες υπεύθυνου παιχνιδιού και με την επιχειρησιακή πείρα και τις βέλτιστες πρακτικές της στην καθημερινή λειτουργία της Λοταρίας, μέσω επίγειων και διαδραστικών καναλιών. Τέλος, η INTRALOT συμμετέχει επί του παρόντος στη διαβούλευση σχετικά με τον ορισμό των απαιτήσεων για την επερχόμενη πιστοποίηση υπεύθυνου παιχνιδιού για προμηθευτές τυχερών παιχνιδιών, με επικεφαλής την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA). Έρευνα και συνεργασίες Η καινοτομία αποτελεί θεμελιώδη άξονα της επιχειρηματικής στρατηγικής της INTRALOT και η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής της και της τρέχουσας θέσης της ως ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας. Η INTRALOT διενεργεί η ίδια δραστηριότητες έρευνας, διευκολύνει τη διενέργεια έρευνας στον τομέα των παιγνίων, και επιδιώκει ενεργά τη σύναψη συνεργασιών με επίκεντρο την καινοτομία ή την καινοτόμο βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών. Εκμεταλλευόμενη την εικοσαετή εμπειρία της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης και στον τομέα της λειτουργίας λοταριών, η INTRALOT διαθέτει βαθιά γνώση των υποκείμενων τεχνολογιών, καθώς και άριστη κατανόηση των επιχειρηματικών πτυχών των Οργανισμών Λοταριών και Παιγνίων. Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η INTRALOT κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών του «Πίνακα αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ» για το 2013, ο οποίος καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η INTRALOT, χάρη στη δέσμευσή της σε μια στρατηγική σταθερά προσανατολισμένη στην καινοτομία, ανέβηκε 60 θέσεις στην κατάταξη σε σχέση με τον προηγούμενο Πίνακα αποτελεσμάτων Ε&Α. Athens Information Technology Η INTRALOT συνέβαλε στην ίδρυση και διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με το Athens Information Technology (AIT), ένα κέντρο αριστείας στην Έρευνα και την Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στους τομείς της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Διοίκησης. Τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο AIT επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως: Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) και Όραση Υπολογιστών (Computer Σελίδα 16 από 108

17 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Vision), Περιεχόμενο και Τεχνολογίες Παιγνίων, και τεχνολογίες Ασφάλειας Πληροφοριών. Η INTRALOT Interactive έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με το AIT ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη πλατφόρμας παιγνίων με κύριες λειτουργίες Responsible Gaming. Corallia Gaming Cluster Η INTRALOT υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τεχνολογίας στον τομέα των παιγνίων. Η INTRALOT διατηρεί μόνιμη συνεργασία με τον Corallia Clusters Initiative, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος έχει συσταθεί με πόρους του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να αποτελέσει φορέα προώθησης της καινοτομίας. Αποστολή του Corallia είναι η ανάπτυξη δυναμικών συνεργατικών σχηματισμών προσανατολισμένων στην τεχνολογική καινοτομία (innovation clusters) στην Ελλάδα και στην παροχή θεσμικού πλαισίου στήριξης και ενός τόπου συνεργασίας του ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα παιγνίων. Στόχος της πρωτοβουλίας Corallia είναι η συγκέντρωση πόρων επιχειρηματικού κεφαλαίου, η στήριξη των νέων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα νομικής φύσης και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και η παροχή συμβουλευτικής επιχειρηματικού σχεδιασμού σε επιχειρηματίες. Ο φορέας Corallia δημιουργεί συνεργατικούς σχηματισμούς μέσω της συνάθροισης συμπληρωματικών νεοσύστατων επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης που θα γεννήσει νέες ιδέες και προϊόντα. Η INTRALOT και η Corallia έχουν δημιουργήσει έναν δυναμικό, προσανατολισμένο στην τεχνολογία, συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στα τυχερά παιχνίδια (Gaming Innovation Cluster). Στόχος του Gaming Innovation Cluster είναι η παροχή θεσμικού πλαισίου υποστήριξης στη συνεργατική έρευνα σε τομείς όπως μηχανική, παιχνιδοποίηση (gamification), θεωρία παιγνίων, και πληροφορική (IT), με σκοπό τη δημιουργία καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας και την εκμετάλλευσή τους με τη δημιουργία και διοχέτευση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων. Στο πλαίσιο του Gaming Innovation Cluster, το 2013 χορηγήθηκε χρηματοδότηση για το έργο στην INTRALOT Interactive από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Τυχερών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου του Hohenheim Στο πλαίσιο της προώθησης της έννοιας του υπεύθυνου παιχνιδιού, η INTRALOT από το 2008 υποστηρίζει το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Τυχερών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου του Hohenheim, το οποίο διεξάγει έρευνες σχετικά με τις ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των τυχερών παιγνίων και τον αντίκτυπό τους στη συμπεριφορά, στις συνήθειες και στον τρόπο ζωής των παικτών. Το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Τυχερών Παιχνιδιών ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2004 και αποτελεί το μοναδικό ακαδημαϊκό κέντρο έρευνας τυχερών παιγνίων στη Γερμανία. Αποστολή του είναι η έρευνα σε θεματικούς τομείς όπως: ρυθμιστικές πολιτικές και προστασία καταναλωτών, συμπεριφορά καταναλωτών, δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο, οικονομία και φορολογία, εφαρμοσμένα μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία, επιστήμες επικοινωνίας και μάρκετινγκ και θεωρίες παιγνίων. Το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Τυχερών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου του Hohenheim χρησιμοποιεί διεπιστημονική προσέγγιση στην έρευνα των τυχερών παιχνιδιών, διαθέτοντας ένα 25μελές Επιστημονικό Συμβούλιο, με ποικίλο επιστημονικό υπόβαθρο και τεχνογνωσία. Η εν εξελίξει έρευνα στο Κέντρο αφορά τη στατιστική ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών συσχετίσεων των συσκευών τυχερών παιχνιδιών και των μηχανημάτων αυτόματου (self-service) στοιχηματισμού στη γερμανική αγορά, καθώς και ένα έργο που αφορά τη διαχείριση κινδύνου στις σταθερές αποδόσεις. Σελίδα 17 από 108

18 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Εταιρική ευθύνη έναντι των εργαζομένων Ανθρώπινο δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό της INTRALOT αποτελεί το πιο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας. Στόχος της INTRALOT είναι η απασχόληση ειδικευμένων και ταλαντούχων επαγγελματιών και η παροχή ενός σταθερού και ευνοϊκού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο μεγιστοποιεί το ταλέντο των επαγγελματιών της εταιρείας, τους παρέχει κίνητρα προκειμένου να διαπρέψουν στα καθήκοντά τους, και το οποίο υποστηρίζει την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. Για τον σκοπό αυτόν, η Εταιρεία έχει θεσπίσει, και αναπτύσσει διαρκώς, πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν την πρόσληψη, εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. Η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού της INTRALOT εστιάζει στην καλλιέργεια μακροχρόνιων, αμοιβαίως επωφελών σχέσεων με τους εργαζομένους της. Η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας έχει επιδράσει θετικά στη διάθεση προς εργασία και στις επιδόσεις του προσωπικού της εταιρείας και, κατ επέκταση, στην ανάπτυξη της εταιρείας. Εκπαίδευση προσωπικού Η εταιρική φιλοσοφία της INTRALOT δίνει μεγάλη αξία στη μάθηση, καθώς η εκπαίδευση και κατάρτιση συνεισφέρουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού της Εταιρείας. Η INTRALOT έχει δημιουργήσει ένα τμήμα με αποκλειστική αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων το Κέντρο Εκμάθησης. Το Κέντρο Εκμάθησης λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της γνώσης για όλο το προσωπικό της INTRALOT τόσο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας όσο και στα γραφεία των θυγατρικών της ανά τον κόσμο. Το 2013, η INTRALOT δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης για το υπεύθυνο παιχνίδι που απευθύνεται στους πελάτες και στους εργαζομένους και το οποίο επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου παιχνιδιού σε επίπεδο ομίλου. Περιβαλλοντική αειφορία Δεδομένης της φύσης των υπηρεσιών που παρέχει, η INTRALOT εντάσσεται μεταξύ των εταιρειών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Παρά ταύτα, η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική, λειτουργώντας με απόλυτο σεβασμό για τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. Η INTRALOT δεσμεύεται να παράγει αποδοτικά ως προς την ενέργεια και μακράς ζωής προϊόντα, να αυξάνει τη χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών, και να σχεδιάζει προϊόντα χωρίς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Οι τελευταίες καινοτομίες προϊόντων με αμελητέο περιβαλλοντικό αποτύπωμα περιλαμβάνουν τα Gablet, Genion, Nefos INTRALOT Cloud και το νέο περιβάλλον για τις λοταρίες χωρίς χρήση χαρτιού (Paperless Lottery). Το 2013, η INTRALOT έχει επίσης επιτύχει μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών από αεροπορικές μεταφορές, μέσω επιπλέον αξιοποίησης της εταιρικής πλατφόρμας Global Live Network. Η INTRALOT απαιτεί από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με την Οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και με την Οδηγία 2002/96/EΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την εταιρική περιβαλλοντική πολιτική. Η INTRALOT είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), η οποία καταχώρησε την εταιρεία στο ετήσιο μητρώο που τηρεί με τις εταιρείες που ανακύκλωσαν υλικά. Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το ΠΔ 117/2004, η εταιρεία είναι επίσης μέλος της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., του επίσημου συστήματος συλλογής για τη λειτουργία του Συλλογικού Σελίδα 18 από 108

19 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Οι πολιτικές και τα προγράμματα ΕΚΕ και Αειφορίας της INTRALOT παρουσιάζονται λεπτομερώς στον Απολογισμό Αειφόρου Ανάπτυξης της εταιρείας, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο της εταιρείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεόμενα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, οι οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: Όμιλος Έσοδα Έξοδα 01/01/ /01/ /01/ /01/ /06/ /06/ /06/ /06/2013 Όμιλος Intracom Holdings Turkcell Group Lotrich Information Co LTD Baltech Ltd Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Εταιρεία Έσοδα Έξοδα 01/01/ /01/ /01/ /01/ /06/ /06/ /06/ /06/2013 Inteltek Internet AS Όμιλος Intracom Holdings Bilyoner Interaktif Hizmelter A.S Intralot Inc Εταιρεία Στοιχημάτων Α.Ε Lotrom S.A Lotrich Information Co LTD Intralot International LTD Tecno Accion S.A Intralot New Zealand LTD Maltco LTD Intralot Finance UK PLC Intralot Finance Luxembourg S.A Hellenic Lotteries S.A Intralot Lotteries LTD Intralot Ireland Ltd Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Όμιλος Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 30/06/201 31/12/ /12/2013 * 30/06/ * Uniclic LTD Όμιλος Intracom Holdings Gain Advance Group LTD Lotrich Information Co LTD Hellenic Lotteries S.A Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης * Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ Σελίδα 19 από 108

20 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 30/06/201 31/12/ /12/ /06/ Inteltek Internet AS Όμιλος Intracom Holdings Gaming Solutions Int. SAC Intralot Inc Uniclic LTD Intralot International LTD Pollot Sp.zoo Intralot de Peru SAC Intralot Iberia Holdings SA Loteria Moldovei S.A LotRom S.A Intralot Business Development LTD Intralot Nederland B.V Εταιρεία Στοιχημάτων Α.Ε Betting Cyprus LTD Intralot Do Brazil LTDA Intralot Australia PTY LTD Intralot Czech SRO Intralot Beijing Co LTD Intralot Lotteries LTD Gaming Solutions International LTDA Maltco LTD Intralot Dominicana S.A Intralot Finance UK PLC Intralot Gaming Services PTY LTD Intralot Finance Luxembourg S.A Lotrich Information Co LTD Intralot Italia S.p.A Intralot Global Holdings B.V Hellenic Lotteries S.A Intralot Ireland Ltd Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης Από τα έσοδα της Εταιρίας, χιλ. (2013: χιλ.) αφορούν μερίσματα από την θυγατρική της εταιρία Bilyoner AS και από την συγγενή εταιρία Intralot South Africa Ltd. Τέλος, οι αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν κατά την περίοδο 01/01/ /06/2014 σε 5,6 εκατ. και 3,1 εκατ. αντίστοιχα. ΜΑΡΟΥΣΙ, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 20 από 108

21 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» ( η Εταιρεία), της 30 ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων (αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος), μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (μεταβολών καθαρής θέσης), και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2014 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Γεώργιος Ανδ. Καραμιχάλης Αρ Μ ΣΟΕΛ Γεώργιος Δεληγιάννης Αρ Μ ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 4. μέλος ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ της Crowe ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Horwath International ΚΑΤΑΣ Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Σελίδα 21 από 108

22 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013* 1/4-30/06/2014 1/4-30/06/2013* 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 1/4-30/06/2014 1/4-30/06/2013 Κύκλος εργασιών Μείον: Κόστος Πωλήσεων Μικτά κέρδη / (ζημιές) Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως Έξοδα Διάθεσης Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Συναλλαγματικές Διαφορές Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων Φόροι Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)(α) + (β) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Ποσά που δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα: Επανεκτιμήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών Ποσά που μπορεί να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα: Αποτίμηση προς πώληση διαθεσίμων στοιχείων ενεργητικού Αποτίμηση παραγώγων Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ( ) - βασικά -0,1513 0,0162-0,0976-0,0142-0,0205 0,0710-0,0138 0, απομειωμένα -0,1513 0,0162-0,0976-0,0142-0,0205 0,0710-0,0138 0,0139 Σελίδα 22 από 108

23 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών * Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ 4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 30/06/ /12/2013 ¹ 30/06/ /12/2013 Ενσώματα πάγια στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες ² Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ² Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια και δόσεις μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέες στην επόμενη χρήση Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 23 από 108

24 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ¹ Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ ² Συμπεριλαμβάνεται στον Όμιλο και στην Εταιρία την 31/12/13 ανακατάταξη κονδυλίων (για συμμετοχές σε εταιρίες μη ενοποιούμενες) από τον λογαριασμό «Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες» στον λογαριασμό «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία» με σκοπό την καταλληλότερη παρουσίαση σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ Σελίδα 24 από 108

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT (Ποσά σε χιλιάδες ) 4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού Κέρδη εις Νέον Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2014 (αρχική δημοσίευση) Αναμόρφωση για το ΔΠΧΑ 11 * Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2014 (μετά την αναμόρφωση για το ΔΠΧΑ 11) * Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον από Αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης Γενικό Σύνολο Κέρδος χρήσεως Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / μειοψηφίας Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου * Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT (Ποσά σε χιλιάδες ) Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 (μετά την αναμόρφωση για το ΔΛΠ 19) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού Κέρδη εις Νέον Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Γενικό Σύνολο Αναμόρφωση για το ΔΠΧΑ 11 * Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 (μετά την αναμόρφωση για το ΔΠΧΑ 11) * Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον από Αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης Κέρδος χρήσεως Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / μειοψηφίας Επίδραση λόγω μεταβολής ποσοστού συμμετοχής Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2013 * * Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ Σελίδα 25 από 108

26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ INTRALOT S.A. (Ποσά σε χιλιάδες ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον από Αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης Κέρδος χρήσεως Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ INTRALOT S.A. (Ποσά σε χιλιάδες ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικό Λοιπά Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2013 (μετά την αναμόρφωση για το ΔΛΠ 19) Κέρδος χρήσεως Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / μειοψηφίας Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου Σελίδα 26 από 108

27 4.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013* 1/1-30/06/2014 1/1-30/06/2013 Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πιστωτικοί Τόκοι Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες (Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσματα πληρωθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου * Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ Σελίδα 27 από 108

28 4.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές Πληροφορίες Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών, με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αναφορές στην «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» ή «Εταιρεία» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ενώ αναφορές στον «Όμιλο» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές της, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής. Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου προμηθευτών συστημάτων και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Με παρουσία σε 57 χώρες, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι Εταιρεία των 5 ηπείρων με περίπου εργαζομένους και έσοδα Ευρώ εκατ. το Συνεπής στην ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών της, και διατηρώντας το ισχυρό πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των χωρών όπου δραστηριοποιείται, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤΡΑΛΟΤ ενέκρινε τις ενδιάμεσες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2014, στις 12 Αυγούστου ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Βάση προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία ή στην αξία κτήσεως αν η διαφορά δεν είναι σημαντική και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία και ο Όμιλος θα συνεχίσουν κανονικά την επιχειρηματική τους δράση. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται σε ευρώ και όλες οι αξίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα ( 000) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Έκθεση συμμόρφωσης Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30 Ιουνίου 2014, καθώς και τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Αυτές οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Οικονομικές Καταστάσεις Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα φορολογική Σελίδα 28 από 108

29 νομοθεσία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Οι ελληνικές θυγατρικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρούν τα λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Για την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται σε σχέση με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Αλλαγές στις λογιστικές αρχές Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (31 Δεκεμβρίου 2013), εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2014 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012, L /12/2012) Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η τροποποίηση αυτή παρέχει νέες διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια εφαρμογής του συμψηφισμού περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορετικοί χειρισμοί στην τρέχουσα πρακτική. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΠΧA 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L /12/2012) Σύμφωνα με την ΕΕ, εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν το αργότερο την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις». Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές μονάδες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να Σελίδα 29 από 108

30 εκτιμηθεί. Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 10 την 1 Ιανουαρίου 2014, το οποίο δεν επέφερε καμία αλλαγή στην ενοποίηση των συμμετοχών του Ομίλου. ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L /12/2012) Σύμφωνα με την ΕΕ, εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν το αργότερο την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε Κοινοπραξίες» και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» προβλέπει μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των από κοινού συμφωνιών με επίκεντρο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμφωνίας, παρά τη νομική μορφή τους (όπως συμβαίνει σήμερα). Το πρότυπο καταργεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην αναφορά των από κοινού συμφωνιών μέσω μιας ενιαίας μεθόδου λογιστικοποίησης (μέθοδος της καθαρής θέσης) των συμμετοχών στις από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες. Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 11 την 1 Ιανουαρίου 2014, αλλάζοντας την μέθοδο ενοποίησης των από κοινού συμφωνιών από αναλογική σε αυτή της καθαρής θέσης. (σημείωση 4.20.Α.ΙΙΙ). ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L /12/2012) Σύμφωνα με την ΕΕ, εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν το αργότερο την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες». Το ΔΠΧΑ 12 είναι ένα νέο και ολοκληρωμένο πρότυπο για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για όλες τις μορφές συμφερόντων σε άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των κοινοπραξιών, των συνδεδεμένων εταιρειών και των μη ενοποιούμενων οντοτήτων. Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 12 την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ10, ΔΠXΑ11 & ΔΠXΑ 12 (τροποποιήσεις) «Οδηγία μετάβασης» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 313/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2013, L 95/9-05/04/2013) Σύμφωνα με την ΕΕ, εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν το αργότερο την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούνιο του 2012 το ΣΔΛΠ εξέδωσε επιπρόσθετες τροποποιήσεις ελάφρυνσης στην οδηγία μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες», περιορίζοντας την υποχρέωση γνωστοποίησης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η «ημερομηνία αρχικής εφαρμογής» στο ΔΠΧΑ 10 σημαίνει «η αρχή της ετήσιας περιόδου αναφοράς στην οποία το ΔΠΧΑ 10 εφαρμόζεται για πρώτη φορά». Συνεπώς, μια οικονομική οντότητα δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε προσαρμογές στην προηγούμενη της λογιστική απεικόνιση για την συμμετοχή της σε άλλες οικονομικές οντότητες, εάν το συμπέρασμα ενοποίησης κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής είναι το ίδιο κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και της ΜΕΔ-12 «Ενοποίηση -οντότητες Ειδικού Σκοπού» και κατά την εφαρμογή του Σελίδα 30 από 108

31 ΔΠΧΠ 10. Ως εκ τούτου, το ΣΔΛΠ επιβεβαιώνει ότι η ελάφρυνση από την αναδρομική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 10 θα ισχύει και για τα συμφέροντα του επενδυτή σε εκδότριες που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκριτικής περιόδου με τέτοιο τρόπο που η ενοποίηση τους δεν θα συνέβαινε, σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27/SIC- 12 ή το ΔΠΧΑ 10 κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης πως ένας επενδυτής θα προσαρμόζει τη συγκριτική περίοδο (ους) αναδρομικά, αν το συμπέρασμα ενοποίησης κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής είναι διαφορετικό κατά την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 10 σε σύγκριση με την εφαρμογή του ΔΛΠ27/SIC-12. Πρόσθετη ελάφρυνση μετάβασης προβλέπεται από τον περιορισμό της απαίτησης να παρουσιάσει αναπροσαρμοσμένη συγκριτική πληροφόρηση στην περίοδο αμέσως πριν από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής (η «αμέσως προηγούμενη περίοδος»). Παρουσίαση αναπροσαρμοσμένων συγκριτικών για προηγούμενες περιόδους επιτρέπεται, αλλά δεν απαιτείται. Το ΣΔΛΠ έχει επίσης τροποποιήσει το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» παρέχοντας παρόμοια ελάφρυνση από την παρουσίαση ή την αναπροσαρμογή των συγκριτικών πληροφοριών για τις περιόδους πριν από την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Το ΔΠΧΑ 12 τροποποιείται περαιτέρω ώστε να παρέχει πρόσθετες ελαφρύνσεις μετάβασης, εξαλείφοντας την υποχρέωση να παρουσιάσει συγκριτικά στοιχεία για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις μη-ενοποιούμενες δομημένες οντότητες για οποιαδήποτε περίοδο πριν από την πρώτη ετήσια περίοδο για την οποία ΔΠΧΑ 12 εφαρμόζεται. Ο Όμιλος εφάρμοσε τις τροποποιήσεις την 1 Ιανουαρίου ΔΛΠ 27 (τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L /12/2012) Σύμφωνα με την ΕΕ, εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν το αργότερο την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ στα πλαίσια της έκδοσης των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες», τροποποίησε το ΔΛΠ 27 το οποίο πλέον περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΛΠ 27 την 1 Ιανουαρίου ΔΛΠ 28 (τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L /12/2012) Σύμφωνα με την ΕΕ, εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν το αργότερο την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ στα πλαίσια της έκδοσης των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες», τροποποίησε το ΔΛΠ 28 το οποίο πλέον περιέχει το λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και ορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΛΠ 28 την 1 Ιανουαρίου Σελίδα 31 από 108

32 ΔΠΧΑ10, ΔΧΠΑ12 & ΔΛΠ27 (τροποποιήσεις) «Εταιρείες επενδύσεων» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ης Νοεμβρίου 2013, L /11/2013) Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Οκτώβριο του 2012 το ΣΔΛΠ εξέδωσε επιπρόσθετες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις». Οι τροποποιήσεις ορίζουν την «εταιρεία επενδύσεων» και εισαγάγουν μια εξαίρεση στην ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές απαιτούν μια εταιρεία επενδύσεων να επιμετρά αυτές τις θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα στις ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της. Επίσης, οι τροποποιήσεις αυτές εισαγάγουν νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων στα ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 για τις εταιρίες επενδύσεων. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΛΠ 36 (τροποποίηση) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1374/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013, L /12/2013) Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται όταν η οικονομική οντότητα έχει ήδη εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13. Τον Μάιο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων απαιτώντας γνωστοποιήσεις σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει την αρχική πρόθεση του ΣΔΛΠ ότι το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω γνωστοποιήσεων περιορίζεται στο ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, που βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος της διάθεσης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013, L /12/2013) Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούνιο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν να συνεχιστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται για την πραγματοποίηση συμψηφισμού με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα των νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (στο πλαίσιο αυτό, η ανανέωση δείχνει ότι τα μέρη της σύμβασης συμφωνούν να αντικαταστήσουν τον αρχικό αντισυμβαλλόμενο τους με ένα νέο. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά έχουν ισχύ για την ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2015 και δεν έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο νωρίτερα. Σελίδα 32 από 108

33 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούλιο του 2014, το ΣΔΛΠ ολοκλήρωσε την τελευταία φάση της αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, εκδίδοντας το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το πακέτο βελτιώσεων που εισάγονται από το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει ένα λογικό μοντέλο για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα μοναδικό μοντέλο απομείωσης με βάση τις μελλοντικές αναμενόμενες ζημιές, και μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση στη λογιστική αντιστάθμισης. Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Η ταξινόμηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, και ειδικότερα πώς επιμετρώνται σε συνεχή βάση. Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει μια λογική προσέγγιση για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία οδηγείται από τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών και το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Αυτή η μοναδική και βασισμένη σε αρχές προσέγγιση αντικαθιστά τις ισχύουσες απαιτήσεις που βασίζονταν σε κανόνες οι οποίοι γενικά θεωρούνται ως υπερβολικά πολύπλοκοι και δύσκολα εφαρμόσιμοι. Το νέο μοντέλο έχει επίσης ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός μοναδικού μοντέλου απομείωσης που εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, καταργώντας έτσι μια πηγή πολυπλοκότητας που σχετίζεται με τις προηγούμενες λογιστικές απαιτήσεις. Απομείωση Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η καθυστερημένη αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών από δάνεια (και άλλων χρηματοδοτικών μέσων) αναγνωρίστηκε ως αδυναμία των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων. Ως μέρος του ΔΠΧΑ 9, το ΣΔΛΠ εισήγαγε μια νέο μοντέλο απομείωσης βασισμένο στις αναμενόμενες ζημιές, το οποίο θα απαιτεί την πιο έγκαιρη αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Συγκεκριμένα, το νέο Πρότυπο απαιτεί από τις εταιρείες να λογιστικοποιήσουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από τη στιγμή που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά τα χρηματοοικονομικά μέσα και να αναγνωρίσουν τις αναμενόμενες ζημιές καθ όλη τη διάρκεια ζωή τους σε μια πιο έγκαιρη βάση. Λογιστική αντιστάθμισης Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα ουσιαστικά αναμορφωμένο μοντέλο για λογιστική αντιστάθμισης, με ενισχυμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των κινδύνων. Το νέο μοντέλο αποτελεί μια σημαντική αναμόρφωση της λογιστικής αντιστάθμισης που ευθυγραμμίζει το λογιστικό χειρισμό με τις δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου, δίνοντας την δυνατότητα στις εταιρίες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις δραστηριότητες αυτές στις οικονομικές καταστάσεις τους. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα έχουν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων και την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης στις οικονομικές καταστάσεις. Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί επίσης τη μεταβλητότητα στο κέρδος ή τη ζημία που προκαλούνταν από τις αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου των υποχρεώσεων για τις οποίες είχε επιλεγεί να αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Αυτή η αλλαγή στη λογιστική σημαίνει ότι τα κέρδη που δημιουργούνται από την επιδείνωση ίδιου πιστωτικού κινδύνου της οντότητας για τέτοιες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται πλέον στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Πρόωρη εφαρμογή της εν λόγω βελτίωσης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πριν από οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στη λογιστική των χρηματοπιστωτικών μέσων, επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9. Σελίδα 33 από 108

34 Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Την και την , το ΣΔΛΠ εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιανουάριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσωρινό Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων». Ο σκοπός αυτού του προσωρινού Προτύπου είναι να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εταιριών που πραγματοποιούν δραστηριότητες με ειδικές ρυθμιζόμενες. Πολλές χώρες έχουν τομείς της βιομηχανίας που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριότητας από ιδιωτικούς φορείς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παροχές όπως το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό. Η ειδική ρύθμιση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα και στο ποσό των εσόδων μιας οντότητας. Τα ΔΠΧΑ δεν παρέχουν καμία συγκεκριμένη καθοδήγηση για το ειδικάρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Το ΣΔΛΠ έχει ένα έργο για να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα των ειδικών ρυθμίσεων και σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό το Εν αναμονή των αποτελεσμάτων αυτού του συνολικού σχεδίου για τις ειδικές ρυθμίσεις, το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14, ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει στις εταιρίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προηγούμενών GAAP τα ποσά που αφορούν σε ειδική ρύθμιση. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τα ποσά αυτά, το Πρότυπο απαιτεί ότι η επίδραση της ειδικής ρύθμισης πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά από άλλα είδη. Μια οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ δεν μπορούν να εφαρμόσουν το πρότυπο αυτό. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), υπεύθυνο για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB), υπεύθυνο για τις Αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) των ΗΠΑ, εξέδωσαν από κοινού ένα Σελίδα 34 από 108

35 συγκλίνον Πρότυπο σχετικά με την αναγνώριση των εσόδων από συμβάσεις με τους πελάτες. Το πρότυπο θα βελτιώσει την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των εσόδων και τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα έσοδα είναι ένα ζωτικό μέσο για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και χρησιμοποιούνται για να την αξιολόγηση τη χρηματοοικονομικής επίδοσης και τις προοπτικές της εταιρείας. Ωστόσο, οι προηγούμενες απαιτήσεις τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των US GAAP ήταν διαφορετικές και συχνά οδηγούσαν σε διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση για συναλλαγές που ήταν παρεμφερείς οικονομικά. Επιπλέον, ενώ οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων των ΔΠΧΑ δεν είχαν επαρκείς λεπτομέρειες, οι λογιστικές απαιτήσεις των US GAAP θεωρούνταν ως υπερβολικά περιοριστικές και αντικρουόμενες σε ορισμένους τομείς. Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, τα συμβούλια ανέπτυξαν νέες, πλήρως συγκλίνουσες απαιτήσεις για την αναγνώριση των εσόδων τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των US GAAP, που παρέχουν σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα και τη συνέπεια του τρόπου με τον οποίο αναφέρονται τα έσοδα, συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών βάσει των ΔΠΧΑ και των US GAAP. βελτιώνοντας παράλληλα τη Αυτό το νέο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 18, το ΔΛΠ 11 και τις Διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31 που σχετίζονται με την αναγνώριση εσόδων. Η βασική αρχή του νέου Προτύπου είναι για τις εταιρείες να αναγνωρίζουν τα έσοδα ώστε να αποτυπώνουν τη μεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες σε αξίες που να απεικονίζουν το τίμημα (δηλαδή την πληρωμή) με το οποίο η εταιρεία αναμένει να λάβει ως σε αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το νέο πρότυπο θα οδηγήσει επίσης σε αυξημένες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα έσοδα, παρέχοντας καθοδήγηση για συναλλαγές που δεν είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί συνολικά (για παράδειγμα, τα έσοδα των συμβάσεων υπηρεσιών και τροποποιήσεις) καθώς και βελτίωση των οδηγιών σχετικά για τις συμβάσεις πολλαπλών στοιχείων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση της τροποποίησης στης οικονομικές καταστάσεις του. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Νοέμβριο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε περιορισμένου πεδίου εφαρμογής τροποποιήσεις, στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Οι περιορισμένου πεδίου εφαρμογής τροποποιήσεις εφαρμόζονται για τις εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους για προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει το λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, οι εισφορές των εργαζομένων, που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση της τροποποίησης στης οικονομικές καταστάσεις του. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 (τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 (τροποποίηση) Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και στο ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 προβλέπουν ως αρχή για την βάση αναγνώρισης των αποσβέσεων τον αναμενόμενο ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών ενός περιουσιακού Σελίδα 35 από 108

36 στοιχείου. Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε πως η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, επειδή τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου αντανακλούν γενικά άλλους παράγοντες εκτός από την κατανάλωση των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το ΣΔΛΠ επίσης διευκρίνισε ότι τα έσοδα θεωρούνται γενικά ως μια μη κατάλληλη βάση για τη μέτρηση της κατανάλωσης από τα οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Το τεκμήριο αυτό, ωστόσο, μπορεί να ανατραπεί σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση της τροποποίησης στης οικονομικές καταστάσεις του. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 (τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 41 (τροποποίηση) Γεωργία Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Ιούνιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες αλλάζουν την χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τα διαρκή φυτά. Το ΣΔΛΠ αποφάσισε πως τα διαρκή φυτά πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ενσώματα πάγια, γιατί η λειτουργία τους είναι παρόμοια με εκείνη της παραγωγής. Επομένως, οι τροποποιήσεις τα εντάσσουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΔΔΠΧΑ 21 Εισφορές (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014, L /06/2014) Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η Ιουνίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε την ΕΔΔΠΧΑ 21 Εισφορές. Η διερμηνεία περιγράφει πώς μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει υποχρεώσεις για να πληρώσει τέλη που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, πλην των φόρων εισοδήματος, στις οικονομικές καταστάσεις της. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν πότε η οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση καταβολής τελών. Αυτή είναι μια ερμηνεία του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση για την οικονομική οντότητα να έχει μία παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος (γνωστό και ως δεσμευτικό γεγονός). Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το γενεσιουργό αίτιο που δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής τέλους είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή του τέλους. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 11 (τροποποίηση) Σχήματα υπό κοινό έλεγχο Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις και προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί μια Σελίδα 36 από 108

37 επιχείρηση (business). Οι τροποποιήσεις αυτές καθορίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιου είδους εξαγορές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση της τροποποίησης στης οικονομικές καταστάσεις του. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - Κύκλος ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»). ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν οδήγησαν στην αφαίρεση της δυνατότητας να επιμετρηθούν χωρίς προεξόφληση οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, εάν το αποτέλεσμα της μη προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν η αξία ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να είναι συνεπής με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας του παγίου και η συσσωρευμένη απόσβεση απαλείφεται έναντι της ακαθάριστης λογιστικής αξίας του παγίου. Σελίδα 37 από 108

38 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια εταιρία, ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου στον οποίο ανήκει, παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οντότητας, είναι συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οντότητας. ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν η αξία ενός άυλου παγίου αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να είναι συνεπής με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας του παγίου και η συσσωρευμένη απόσβεση απαλείφεται έναντι της ακαθάριστης λογιστικής αξίας του παγίου. Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - Κύκλος ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, όταν εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ένα υπάρχον και υποχρεωτικό ΔΠΧΑ ή νέο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, εάν το νέο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επομένως, αν μία οντότητα εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ και επιλέξει την νωρίτερη εφαρμογή ενός νέου ΔΠΧΑ, το νέο ΔΠΧΑ θα εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ, εκτός αν το ΔΠΧΑ 1 παρέχει εξαίρεση. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και λοιπών συμβάσεων, που αναφέρεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13, περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και λογιστικοποιήθηκαν με βάση το ΔΛΠ 39 ή το ΔΠΧΑ 9, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων Βάση ενοποίησης Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται για την ίδια περίοδο αναφοράς όπως της μητρικής εταιρίας, εφαρμόζοντας τις ίδιες λογιστικές αρχές. Σελίδα 38 από 108

39 Έγιναν αναπροσαρμογές για την εναρμόνιση τυχόν διαφορετικών λογιστικών αρχών όπου υπήρχαν. Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, περιλαμβανομένων και μη πραγματοποιηθέντων κερδών, που προκύπτουν από τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, έχουν πλήρως απαλειφθεί. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες απαλείφονται εκτός και αν οι σχετικές δαπάνες δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν o Όμιλος εκτίθεται, ή έχει δικαιώματα, σε κυμαινόμενες αποδόσεις από την συμμετοχή του στην εκδότρια και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις μέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ελέγχει μια εκδότρια αν και μόνο αν ο Όμιλος έχει: Εξουσία επί της εκδότριας (δηλαδή υφιστάμενα δικαιώματα που του δίνουν τη τρέχουσα δυνατότητα να διευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες της εκδότριας) Τοποθετήσεις ή δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εκδότρια, και Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του επί της εκδότριας για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεων του. Όταν ο Όμιλος έχει λιγότερο από την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή παρόμοια δικαιώματα σε μια εκδότρια, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη όλα τα συναφή γεγονότα και περιστάσεις κατά την εκτίμηση του αν έχει εξουσία επί μιας εκδότριας, όπως οι εξής: Η συμβατική ρύθμιση με τα άλλους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας Τα δικαιώματα που απορρέουν από άλλες συμβατικές ρυθμίσεις Τα δικαιώματα ψήφου του Ομίλου και τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου Ο Όμιλος επαναξιολογεί αν ελέγχει ή όχι την εκδότρια εάν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν αλλαγές σε ένα ή περισσότερα από τα τρία στοιχεία του ελέγχου. Η ενοποίηση της θυγατρικής αρχίζει όταν ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο της θυγατρικής και παύει όταν ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα της θυγατρικής που αποκτήθηκε ή πωλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και της οικονομικής θέσης από την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά έλεγχο μέχρι την ημερομηνία που ο Όμιλος παύει να ελέγχει την θυγατρική. Μεταβολές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε μια θυγατρική, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή συναλλαγές με ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες). Το σύνολο των συνολικών εσόδων λογίζεται στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ακόμα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μη ελέγχουσες συμμετοχές να παρουσιάζουν έλλειμμα. Εάν ο Όμιλος απολέσει τον έλεγχο θυγατρικής, τότε αυτός: παύει την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της, παύει την αναγνώριση της λογιστικής αξίας τυχόν μειοψηφικής συμμετοχής στην πρώην θυγατρική (συμπεριλαμβανομένων τυχόν συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων που λογίζονται σε αυτές), παύει την αναγνώριση των σωρευτικών συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης που έχουν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζει την εύλογη αξία του τυχόν ανταλλάγματος που ελήφθη από τη συναλλαγή, αναγνωρίζει τυχόν επένδυση που έχει διακρατηθεί στην πρώην θυγατρική στην εύλογή της αξία κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου, Σελίδα 39 από 108

40 ανακατατάσσει στα αποτελέσματα, (ή μεταφέρει απευθείας στα κέρδη εις νέον, εάν αυτό απαιτείται από άλλα Δ.Π.Χ.Α.) τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην αναλογία των μετόχων της μητρικής στα λοιπά συνολικά έσοδα, αναγνωρίζει τυχόν διαφορές που προκύπτουν ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Όπου ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μίας θυγατρικής, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα για το μέρος της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Όμιλος είχε τον έλεγχο Ενοποίηση και Υπεραξία α) Θυγατρικές Θυγατρικές εταιρείες είναι οι οικονομικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με την λογιστική μέθοδο της εξαγοράς όπως αυτή προσδιορίζεται από το ΔΠΧΑ 3. Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισμα του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε επιμετρώμενου σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο. Για κάθε θυγατρική που αποκτάται, ο Όμιλος επιλέγει αν θα μετρήσει τις μη ελέγχουσες συμμετοχές στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία ή στο αναλογικό ποσοστό τους επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου. Έξοδα σχετιζόμενα με την εξαγορά εξοδοποιούνται όταν πραγματοποιούνται και καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, ο Όμιλος κατατάσσει ή προσδιορίζει τα αναγνωρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις, με βάση τους συμβατικούς όρους, τις οικονομικές συνθήκες, τις λειτουργικές ή λογιστικές πολιτικές καθώς και άλλες σχετικές συνθήκες όπως υφίστανται κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο Όμιλος επιμετρά εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της απόκτησης και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Σε προηγούμενες καλυπτόμενες περιόδους αναφοράς, ο Όμιλος μπορεί να έχει αναγνωρίσει αλλαγές στην αξία συμμετοχικών του δικαιωμάτων στον αποκτώμενο στα λοιπά συνολικά έσοδα (για παράδειγμα, επειδή η επένδυση είχε καταταχθεί ως διαθέσιμη προς πώληση). Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα θα αναγνωρίζεται στην ίδια βάση που θα απαιτείτο εάν ο Όμιλος είχε διαθέσει απευθείας τα συμμετοχικά δικαιώματα που διατηρούσε προηγουμένως. Ο Όμιλος αναγνωρίζει κάθε ενδεχόμενο αντάλλαγμα στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος το οποίο έχει καταταχθεί ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, αναγνωρίζεται με βάση το ΔΛΠ 39 είτε στην κατάσταση συνολικών εσόδων είτε ως μεταβολή στα λοιπά συνολικά έσοδα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39, επιμετράται σύμφωνα με το κατάλληλο ΔΠΧΑ. Εάν έχει καταταχθεί ως μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων δεν θα επιμετράται εκ νέου και ο μεταγενέστερος διακανονισμός θα λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. Η υπεραξία κατά την εξαγορά επιχείρησης αποτιμάται αρχικά στο κόστος, το οποίο συνιστάται στο υπερβάλλον μεταξύ του ανταλλάγματος που μεταφέρεται, του ποσού που αναγνωρίστηκε για τις μη ελέγχουσες συμμετοχές και των συμμετοχικών δικαιωμάτων που κατέχονταν προηγουμένως, επί και της καθαρής εύλογης αξίας των αποκτηθέντων αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και των αναληφθεισών υποχρεώσεων του Σελίδα 40 από 108

41 εξαγοραζόμενου. Εάν η εύλογη αξία των καθαρών αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων είναι μεγαλύτερη από το συνολικό αντάλλαγμα που μεταφέρθηκε, ο Όμιλος επαναξιολογεί εάν έχει ορθά αναγνωρίσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και όλες τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και εξετάζει τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για την επιμέτρηση των ποσών που αναγνωρίστηκαν στην ημερομηνία εξαγοράς. Εάν η επαναξιολόγηση ακόμα οδηγεί σε υπέρβαση της εύλογης αξίας των καθαρών αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων έναντι του συνολικού ανταλλάγματος που μεταφέρθηκε, τότε το κέρδος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Τυχόν υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μίας αλλοδαπής θυγατρικής και όλες οι αναπροσαρμογές λόγω των ευλόγων αξιών στα κονδύλια των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που προκύπτουν κατά την απόκτηση, θεωρούνται ως ενεργητικό και παθητικό της αλλοδαπής θυγατρικής και αποτιμώνται χρησιμοποιώντας την ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» η υπεραξία δεν αποσβένεται. Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία που αποκτάται σε μια συνένωση επιχειρήσεων, από την ημερομηνία της απόκτησης, κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών του Ομίλου που αναμένεται να ωφεληθεί από τη συνένωση, ανεξαρτήτως από το αν άλλα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώμενου αντιστοιχίζονται σε εκείνες τις μονάδες. Η υπεραξία επανεξετάζεται για απομείωση κάθε χρόνο ή συχνότερα αν προκύψουν γεγονότα ή αλλαγές σε συνθήκες που δείχνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει μειωθεί. Η απομείωση καθορίζεται με την εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, με την οποία σχετίζεται η υπεραξία. Όταν η ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη λογιστική της αξία, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης. Όταν η υπεραξία αποτελεί συστατικό μέρος μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, και μέρος της δραστηριότητας αυτής πωλείται, η υπεραξία που σχετίζεται με την πωλούμενη δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο λογιστικό ποσό της δραστηριότητας για τον υπολογισμό του κέρδους ή ζημίας κατά την πώληση της δραστηριότητας. Η υπεραξία που πωλείται σε αυτήν την περίπτωση εκτιμάται με βάση τις σχετικές αξίες της πωληθείσας δραστηριότητας και την αναλογία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παρέμεινε. Ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται για υπεραξία δεν αντιστρέφεται σε επόμενες περιόδους. Στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας οι συμμετοχές σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. β) Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες Συγγενείς εταιρίες είναι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρησιακής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να πρόκειται για έλεγχο ή από κοινού έλεγχο των εν λόγω πολιτικών. Κοινοπραξία είναι μια κοινή συμφωνία με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία ασκούν από κοινού έλεγχο της συμφωνίας έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας. Από κοινού έλεγχος είναι η συμβατικώς συμφωνηθείσα κοινή άσκηση ελέγχου μιας συμφωνίας, που υφίσταται μόνον όταν οι αποφάσεις για τις σχετικές δραστηριότητες απαιτούν ομόφωνη συναίνεση των μερών που ασκούν από κοινού τον έλεγχο. Οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στον προσδιορισμό της σημαντικής επιρροής ή του από κοινού ελέγχου είναι παρόμοιες με εκείνες που απαιτούνται για τον καθορισμό του ελέγχου επί των θυγατρικών. Σελίδα 41 από 108

42 Οι συμμετοχές του Ομίλου σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες απεικονίζονται σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Βάσει της μεθόδου αυτής, οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στο κόστος κτήσεως πλέον του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου στις μεταβολές της καθαρής τους θέσης μετά την αρχική ημερομηνία κτήσεως. Υπεραξία που σχετίζεται με μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης και δεν αποσβένεται ούτε ελέγχεται ξεχωριστά για απομείωση. Τα κέρδη ή οι ζημιές των συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών μετά την ημερομηνία εξαγοράς που αναλογούν στον Όμιλο αναγνωρίζονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων και αφορούν αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας των θυγατρικών εταιρειών των συγγενών ή κοινοπραξιών. Οποιαδήποτε μεταβολή στα λοιπά συνολικά έσοδα των εν λόγω εκδοτριών που παρουσιάζεται ως μέρος των λοιπών συνολικών εσόδων του Ομίλου. Επίσης, η συμμετοχή του Ομίλου στις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων των συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών αναγνωρίζεται απευθείας στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές του Ομίλου και των συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές. Αν μια συγγενής επιχείρηση ή κοινοπραξία χρησιμοποιεί λογιστικές πολιτικές που διαφέρουν από εκείνες του Ομίλου για όμοιες συναλλαγές και γεγονότα σε όμοιες συνθήκες, γίνονται κατάλληλες προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς ή της κοινοπραξίας, για να εφαρμοστεί η μέθοδος της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές καταστάσεις των συγγενών ή κοινοπραξιών καταρτίζονται για την ίδια περίοδο αναφοράς όπως της μητρικής εταιρίας. Αν το μερίδιο του Ομίλου στις ζημίες μιας συγγενούς ή κοινοπραξίας είναι ίσο ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, ο Όμιλος παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημίες, εκτός αν έχει επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Μετά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, ο Όμιλος εφαρμόζει τις απαιτήσεις των σχετικών ΔΠXΑ ώστε να προσδιορίσει αν πρέπει να αναγνωρίσει οποιαδήποτε επιπλέον ζημία απομείωσης αναφορικά με την καθαρή επένδυση του στη συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία. Ο Όμιλος πραγματοποιεί έλεγχο απομείωσης στη λήξη κάθε περιόδου συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία με τη λογιστική αξία της και καταχωρώντας την διαφορά στην κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου. Ο Όμιλος παύει να εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης από την ημερομηνία που δε θα ασκεί πλέον ουσιώδη επιρροή σε μία συγγενή εταιρεία ή από κοινού έλεγχο σε μία κοινοπραξία και αντιμετωπίζει λογιστικά την επένδυση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 επιμετρώντας την επένδυση σε εύλογη αξία. Όποια διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας της επένδυσης στην συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης. Οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους Μετατροπή ξένου νομίσματος Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ και των θυγατρικών της που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είναι το ευρώ ( ). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου παρουσιάζονται σε ευρώ. Για κάθε οντότητα o Όμιλος καθορίζει το λειτουργικό της νόμισμα και τα στοιχεία που Σελίδα 42 από 108

43 περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας επιμετρώνται χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο νόμισμα λειτουργίας. α) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αρχικά καταχωρούνται από τις οντότητες του Ομίλου με βάση την ισοτιμία του λειτουργικού νομίσματος που ισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλες οι προκύπτουσες διαφορές μεταφέρονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από χρηματοδοτήσεις εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα που παρέχουν αντιστάθμιση σε συμμετοχή σε αλλοδαπή οντότητα. Αυτές μεταφέρονται απευθείας στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα έως την ημερομηνία πώλησης της συμμετοχής, οπότε και θα αναγνωρισθούν στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης. Οι φορολογικές επιπτώσεις επί των συναλλαγματικών διαφορών αυτών των χρηματοδοτήσεων απεικονίζονται και αυτές στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε ιστορικό κόστος και εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων που ίσχυαν την ημερομηνία της αρχικής τους καταχώρησης. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε εύλογες αξίες και εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων που ίσχυαν την ημερομηνία αποτίμησής τους σε εύλογες αξίες. Το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει από τη μετατροπή των μη νομισματικών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία αντιμετωπίζεται σε αντιστοιχία με την αναγνώριση του κέρδους ή της ζημιάς από τη μεταβολή στην εύλογη αξία του στοιχείου (δηλαδή, οι συναλλαγματικές διαφορές στα στοιχεία των οποίων το κέρδος ή η ζημία της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται επίσης στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αντίστοιχα). Κάθε υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση εκμετάλλευσης στο εξωτερικό και οποιεσδήποτε προσαρμογές της εύλογης αξίας στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εξαγορά αντιμετωπίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό και μετατρέπονται με την ισοτιμία συναλλάγματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία αναφοράς. β) Εταιρείες Ομίλου Το λειτουργικό νόμισμα των θυγατρικών εξωτερικού είναι το νόμισμα της χώρας στην οποία η κάθε θυγατρική είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται. Κατά την ημερομηνία ισολογισμού, το ενεργητικό και παθητικό αυτών των θυγατρικών του εξωτερικού μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία αυτή, και οι καταστάσεις συνολικών εσόδων μετατρέπονται με τον μέσο σταθμικό όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται απευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Κατά την πώληση μίας θυγατρικής εξωτερικού το σωρευμένο αναβαλλόμενο ποσό που καταχωρήθηκε στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα για την συγκεκριμένη οντότητα, θα μεταφερθεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης. Σελίδα 43 από 108

44 4.6.8 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις αξίας. Το κόστος περιλαμβάνει την ανακτήσιμη αξία των ενσωμάτων παγίων και το κόστος δανεισμού για πάγια με μακροχρόνια περίοδο κατασκευής όταν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την σταθερή μέθοδο και την ωφέλιμη ζωή του παγίου ως ακολούθως: Κτίρια (ιδιόκτητα) 20 έως 30 έτη Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων στη διάρκεια της συμβάσεως μισθώσεως και Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 5 έως 15 έτη όχι λιγότερο από 5% ετησίως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20% έως 30% ετησίως Ίδια μεταφορικά μέσα- επιβατηγά 7 έτη ή 15% ετησίως Ίδια μεταφορικά μέσα- φορτηγά κλπ 5 έτη ή 20% ετησίως Ένα ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται είτε κατά την πώληση είτε όταν δεν αναμένεται να προκύψουν οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση του. Κάθε κέρδος ή ζημία που προέρχεται από την διαγραφή του περιουσιακού στοιχείου (που υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στα καθαρά έσοδα και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου) περιλαμβάνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης που έγινε η διαγραφή. Η υπολειμματική αξία των παγίων και η ωφέλιμη ζωή τους επαναξιολογούνται στο τέλος κάθε χρήσης και αναπροσαρμόζονται μελλοντικά όταν κρίνεται σκόπιμο. Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού και λογισμικού τα πάγια αυτά απεικονίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται ισόποσα στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής και της διάρκειας των σχετικών συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την υπολειμματική αξία τους στην λήξη των σχετικών συμβάσεων σε σχέση με το κόστος περισυλλογής τους. Σε περιπτώσεις όπου ανανεώνονται οι σχετικές συμβάσεις η υπολειπόμενη αξία των παγίων αποσβένεται στη διάρκεια της ανανεωμένης σύμβασης. Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων επανεκτιμώνται για ενδεχόμενη ανάγκη απομείωσης, όταν γεγονότα ή συνθήκες δείχνουν ότι η αναφερόμενη αξία τους μπορεί να μην ανακτηθεί. Σε τέτοια περίπτωση και όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών αποτιμώνται στην εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία. Ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης και αξίας χρήσεως. Κατά την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, κάνοντας χρήση ενός (μετά από φόρο) προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τρέχουσες αξιολογήσεις της αξίας του χρήματος στο χρόνο και τους συγκεκριμένους κινδύνους των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία τέτοιου είδους συναλλαγή, ένα κατάλληλο μοντέλο αποτίμησης χρησιμοποιείται. Οι υπολογισμοί αυτοί επιβεβαιώνονται από δείκτες αποτίμησης, τιμές μετοχών για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρείες ή άλλους διαθέσιμους δείκτες της εύλογης αξίας. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, η ανακτήσιμη αξία καθορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό αυτό στοιχείο. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Σελίδα 44 από 108

45 4.6.9 Κόστος δανεισμού Από την 1 η Ιανουαρίου 2009, τα κόστη δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή την παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο χρειάζεται μια σημαντική περίοδο ώστε να καταστεί διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση, κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους κτήσης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Το κόστος δανεισμού συμπεριλαμβάνει χρεωστικούς τόκους και άλλα έξοδα τα οποία πραγματοποιεί ο Όμιλος σε σχέση με τα δανεισθέντα κεφάλαια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μεμονωμένα κεφαλαιοποιούνται στο κόστος, ενώ αυτά που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων κεφαλαιοποιούνται σε εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Μετά την αρχική αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις αξίας. Οι ωφέλιμες ζωές αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται αν είναι ορισμένες ή αόριστες. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένονται ως ακολούθως: Πλατφόρμες Λογισμικού Λειτουργικό Λογισμικό Κεντρικού Συστήματος στη μέγιστη διάρκεια των Δικτυακό Λογισμικό Κεντρικού Συστήματος συμβάσεων Άδειες Δικαιώματα Λοιπό Λογισμικό 3 έως 5 έτη Κεντρικά λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε διάφορα έργα αποσβένονται στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωής τους, μέχρι και 20 έτη. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή τους προσδιορίζεται με βάση τη μέγιστη διάρκεια των σχετικών συμβάσεων και το ιστορικό ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων του Ομίλου Ιντραλότ. Λογισμικά που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή συγκεκριμένων συμβάσεων, αποσβένονται στον αναμενόμενο χρόνο ζωής τους. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων με ορισμένη ωφέλιμη ζωή, καταχωρούνται σαν δαπάνες στην κατάσταση συνολικών εσόδων μερισμένες στα κέντρα κόστους που αντιστοιχούν. Άυλα πάγια με αόριστη διάρκεια ζωής δεν αποσβένονται, αλλά ελέγχονται για τυχόν απομείωση ετησίως είτε μεμονωμένα είτε σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, πλην των εξόδων ανάπτυξης, που δημιουργούνται ενδογενώς στην επιχείρηση, δεν κεφαλαιοποιούνται και οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν. Οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων επανεκτιμώνται για ενδεχόμενη ανάγκη απομείωσης, όταν γεγονότα ή συνθήκες δείχνουν ότι η αναφερόμενη αξία τους μπορεί να μην ανακτηθεί. Σε τέτοια περίπτωση και όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών αποτιμώνται στην εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία. Ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης και αξίας χρήσεως. Κατά την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, κάνοντας χρήση ενός (μετά από φόρο) προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τρέχουσες Σελίδα 45 από 108

46 αξιολογήσεις της αξίας του χρήματος στο χρόνο και τους συγκεκριμένους κινδύνους των άυλων περιουσιακών αυτών στοιχείων. Κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης, λαμβάνονται υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί καμία τέτοιου είδους συναλλαγή, ένα κατάλληλο μοντέλο αποτίμησης χρησιμοποιείται. Οι υπολογισμοί αυτοί επιβεβαιώνονται από δείκτες αποτίμησης, τιμές μετοχών για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρείες ή άλλους διαθέσιμους δείκτες της εύλογης αξίας. Για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, η ανακτήσιμη αξία καθορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το άυλο περιουσιακό αυτό στοιχείο. Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Οι ωφέλιμες ζωές επίσης αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οι τυχόν διορθώσεις δεν έχουν αναδρομική εφαρμογή. Κάθε κέρδος ή ζημία που προέρχεται από την διαγραφή άυλου περιουσιακού στοιχείου (που υπολογίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στα καθαρά έσοδα και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου) περιλαμβάνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης που έγινε η διαγραφή. Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης Οι δαπάνες έρευνας εξοδοποιούνται όταν δημιουργούνται. Οι δαπάνες ανάπτυξης που δημιουργούνται κεφαλαιοποιούνται ανά έργο όταν και μόνον όταν, ο Όμιλος μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: (α) την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση, (β) την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει αυτό, (γ) την ικανότητα του να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο, (δ) πως το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη, (ε) τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή πωλήσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο, (στ) την ικανότητα του να αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο περιουσιακό στοιχείο, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεώς του. Μετά την αρχική αναγνώριση των δαπανών ανάπτυξης, εφαρμόζεται το μοντέλο κόστους που απαιτεί το περιουσιακό στοιχείο να αποτιμάται στο κόστος μείον όποια σωρευμένη απόσβεση και σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η απόσβεση των κεφαλαιοποιηθέντων εξόδων ανάπτυξης ξεκινά όταν η φάση ανάπτυξης ολοκληρωθεί και το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση. Κάθε δαπάνη που κεφαλαιοποιείται αποσβένεται μέσα στην περίοδο των αναμενόμενων μελλοντικών πωλήσεων του σχετικού έργου. Η λογιστική αξία των δαπανών ανάπτυξης αξιολογείται για τυχόν απομείωση κάθε χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο δεν χρησιμοποιείται, ή συχνότερα όταν προκύψει ένδειξη απομείωσης κατά την διάρκεια της χρήσης που να καταδεικνύει ότι η λογιστική αξία υπάρχει περίπτωση να μην ανακτηθεί Χρηματοοικονομικά στοιχεία i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ΔΛΠ 39, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις τέσσερις παρακάτω κατηγορίες: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, Σελίδα 46 από 108

47 Απαιτήσεις και δάνεια, Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη τους, και Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Όλες οι επενδύσεις αποτιμώνται αρχικά στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε, περιλαμβανομένων και των δαπανών απόκτησης των επενδύσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις. Η μετέπειτα επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων εξαρτάται από την ταξινόμησή τους στις παρακάτω κατηγορίες: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αφορούν το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνουν επενδύσεις που αποκτήθηκαν με σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Επίσης, συμπεριλαμβάνουν παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα εκτός από αυτά που προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης. Κέρδη ή ζημίες από την επιμέτρηση των συγκεκριμένων στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ως χρηματοοικονομικά έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Απαιτήσεις και δάνεια: Αφορούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές που δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και τυχόν υπέρ το άρτιο ή έκπτωση κατά την αγορά, σε όλη την περίοδο μέχρι τη λήξη. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από διαγραφές και απομειώσεις καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσεως ως χρηματοοικονομικά έσοδα ή έξοδα, καθώς επίσης και το έσοδο πραγματικού επιτοκίου μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη λήξη: Αφορούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και καθορισμένη λήξη τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διακρατήσει μέχρι τη λήξη. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία κρατούνται για αόριστο ή μη προκαθορισμένο διάστημα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία αυτή. Τα διακρατούμενα ως την λήξη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται, μετά την αρχική καταχώρηση, στο αποσβεσμένο κόστος με βάση την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από διαγραφές και απομειώσεις καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσεως ως χρηματοοικονομικά έσοδα ή έξοδα, καθώς επίσης και το έσοδο πραγματικού επιτοκίου μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους (equity instruments) και επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους (debt instruments). Οι συμμετοχικοί τίτλοι (equity instruments) που κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα που δεν κατατάσσονται ούτε ως εμπορικό χαρτοφυλάκιο ούτε ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Χρεωστικοί τίτλοι (debt instruments) σε αυτή την κατηγορία Σελίδα 47 από 108

48 είναι εκείνοι που αποκτήθηκαν με σκοπό την διακράτηση τους για αόριστο χρόνο και μπορεί να πωληθούν για λόγους ρευστότητας ή λόγω αλλαγής των συνθηκών της αγοράς. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται ως λοιπά συνολικά έσοδα στο αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Κατά την πώληση, διαγραφή ή την απομείωση της επένδυσης, τα σωρευμένα κέρδη ή ζημίες μεταφέρονται από το σχετικό αποθεματικό στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης. Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Ο Όμιλος παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν: εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή διατηρεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, αλλά αναλαμβάνει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμιακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες ή μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου ή δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου αλλά δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο. Όταν ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού ή έχει αναλάβει συμβατική δέσμευση να καταβάλλει τις ταμιακές ροές σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες αλλά παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε συνεχίζει να αναγνωρίζει το μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξής του. Όταν η συνεχιζόμενη ανάμειξη του Ομίλου λαμβάνει τη μορφή της εγγύησης του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου, η έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης αντιπροσωπεύεται από τη χαμηλότερη αξία μεταξύ του ποσού της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και του μέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγματος που ο Όμιλος θα μπορούσε να υποχρεωθεί να επιστρέψει («το ποσό της εγγύησης»). Όταν η συνεχιζόμενη ανάμειξη του Ομίλου λαμβάνει τη μορφή ενός πωληθέντος ή αγορασθέντος δικαιώματος προαίρεσης (ή και τα δύο) επί του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά), η έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης είναι το ποσό του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που ο Όμιλος μπορεί να επαναγοράσει. Όμως, στην περίπτωση ενός πωληθέντος δικαιώματος πώλησης σε ορισμένη τιμή επί ενός περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται στην εύλογη αξία, η έκταση της συνεχιζόμενης ανάμειξης περιορίζεται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού στοιχείου και της τιμής άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Ο Όμιλος ελέγχει, σε κάθε περίοδο αναφοράς, αν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση αξίας και η οικονομική οντότητα επιβαρύνεται με ζημίες απομείωσης, όταν και μόνον όταν, υπάρχει αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική Σελίδα 48 από 108

49 αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ένα «ζημιογόνο γεγονός») και εκείνο το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμιακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Αντικειμενικές αποδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση αξίας περιλαμβάνουν παρατηρήσιμες πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κομιστή του περιουσιακού στοιχείου σχετικά με τα ακόλουθα ζημιογόνα γεγονότα: α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του υπόχρεου, β) διάρρηξη του συμβολαίου, όπως αθέτηση ή πλημμέλεια στις καταβολές τόκου ή κεφαλαίου, γ) παροχή έκπτωσης από το δανειστή προς τον οφειλέτη, για λόγους οικονομικούς ή νομικούς που αφορούν την οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη, την οποία ο δανειστής δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, δ) η αύξηση του ενδεχόμενου ότι ο οφειλέτης θα πτωχεύσει ή θα προβεί σε άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, ε) η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το υπόψη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο λόγω οικονομικών δυσχερειών ή στ) παρατηρήσιμα στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών από ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την αρχική αναγνώριση των στοιχείων αυτών. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόμενα στο αποσβεσμένο κόστος Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος (δάνεια και απαιτήσεις ή διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις), ο Όμιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά, ή συλλογικά για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν ο Όμιλος προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για απομείωση. Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης, το ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά ανάμεσα στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και στην παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό αποτελεσματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το αποτελεσματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση). Αν το δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το επιτόκιο προεξόφλησης για την επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον αποτελεσματικό επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Οι πιστωτικοί τόκοι συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στην απομειωμένη λογιστική αξία με βάση το αποτελεσματικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών για σκοπούς επιμέτρησης της ζημιάς απομείωσης. Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως μέρος του χρηματοοικονομικού εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα δάνεια μαζί με τον σχετικό λογαριασμό πρόβλεψης διαγράφονται όταν δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική μελλοντικής ανάκτησης και όταν όλες οι εγγυήσεις έχουν εισπραχθεί ή μεταφερθεί στον Όμιλο. Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος Σελίδα 49 από 108

50 της εκτιμώμενης ζημίας απομείωσης αυξάνεται ή μειώνεται εξαιτίας ενός γεγονότος που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αυξάνεται ή μειώνεται είτε απευθείας είτε με την προσαρμογή σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. Αν μια μεταγενέστερη διαγραφή αργότερα ανακτηθεί, η ανάκτηση πιστώνεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόμενα στο κόστος Αν υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις ότι έχει πραγματοποιηθεί ζημία απομείωσης επί μη εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου που δεν τηρείται λογιστικά στην εύλογη αξία επειδή αυτή δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα ή επί παράγωγου περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται και πρέπει να διακανονιστεί με την παράδοση τέτοιου μη εισηγμένου συμμετοχικού τίτλου, το ποσό της ζημίας απομείωσης επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών προεξοφλημένων με το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για παρεμφερή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες ζημίες απομείωσης δεν αναστρέφονται. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Για τα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, ο Όμιλος ελέγχει σε κάθε περίοδο αναφοράς αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη πως ένα περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Στην περίπτωση της επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο (equity instrument) κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση, αντικειμενική απόδειξη συμπεριλαμβάνει μια «σημαντική» ή «παρατεταμένη» μείωση της εύλογης αξίας μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο κάτω του κόστους. «Σημαντική» χαρακτηρίζεται σε σχέση με το αρχικό κόστος της επένδυσης και «παρατεταμένη» σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία η εύλογη αξία ήταν κάτω από την αρχική αξία. Όταν υπάρχει απόδειξη απομείωσης, το ποσό της σωρευτικής ζημίας υπολογιζόμενη ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης (μετά την αφαίρεση αποπληρωμών κεφαλαίου και αποσβέσεων) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον κάθε ζημίας απομείωσης σε αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο η οποία είχε αναγνωριστεί προηγουμένως στα αποτελέσματα - αφαιρείται από το ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Αυξήσεις της εύλογης αξίας τους μετά την απομείωση αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση των χρεωστικών τίτλων (debt instruments) κατατασσόμενων ως διαθέσιμων προς πώληση, η απομείωση ελέγχεται με βάση τα ίδια κριτήρια όπως και στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απεικονιζόμενα στο αποσβεσμένο κόστος. Ωστόσο, το ποσό που αναγνωρίζεται ως απομείωση είναι η σωρευτική ζημία υπολογιζόμενη ως η διαφορά μεταξύ του αποσβεσμένου κόστους και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον κάθε ζημίας απομείωσης σε αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο η οποία είχε αναγνωριστεί προηγουμένως στα αποτελέσματα. Οι μελλοντικοί πιστωτικοί τόκοι συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στην απομειωμένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με βάση το αποτελεσματικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών για σκοπούς επιμέτρησης της ζημιάς απομείωσης. Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως μέρος του χρηματοοικονομικού εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο αυξάνεται η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατατασσόμενου ως διαθέσιμου προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με Σελίδα 50 από 108

51 γεγονός που λαμβάνει χώρα μετά την αναγνώριση στα αποτελέσματα της ζημίας απομείωσης, η ζημία απομείωσης αναστρέφεται και η αναστροφή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων Ο Όμιλος κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων και άλλα παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με διακυμάνσεις επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τα παράγωγα προιόντα καταχωρούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία τους είναι θετική και ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όταν είναι αρνητική. Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγώγων προσδιορίζεται κυρίως με την αγοραία αξία και επιβεβαιώνεται από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Κέρδη ή ζημιές από μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων, εκτός από το αποτελεσματικό μέρος των παραγώγων με σκοπό την αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedges), το οποίο καταχωρείται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα. Για σκοπούς λογιστικής αντιστάθμισης τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: αντιστάθμιση της εύλογης αξίας (fair value hedge): αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση της εύλογης αξίας αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή μη αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης αντιστάθμιση ταμιακών ροών (cash flow hedge): αντιστάθμιση της έκθεσης στη μεταβλητότητα των ταμιακών ροών που αποδίδεται σε συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (όπως το σύνολο ή μέρος κάποιων μελλοντικών καταβολών τόκων χρέους κυμαινόμενου επιτοκίου) ή μια πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Κατά την έναρξη μιας σχέσης αντιστάθμισης ο Όμιλος επισήμως προσδιορίζει και τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση και την επιδίωξη του αναφορικά με τη διαχείριση του κινδύνου και την στρατηγική του για την ανάληψη της αντιστάθμισης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο αντισταθμιστικό χρηματοοικονομικό μέσο, το σχετικό αντισταθμισμένο στοιχείο ή συναλλαγή, τη φύση του αντισταθμισμένου κινδύνου και τον τρόπο με τον οποίο η οικονομική οντότητα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του μέσου αντιστάθμισης για τον συμψηφισμό της έκθεσης σε μεταβολές της εύλογης αξίας του αντισταθμισμένου στοιχείου ή των αντισταθμισμένων ταμιακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθμισμένο κίνδυνο. Η αντιστάθμιση αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική ως προς τον συμψηφισμό των μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών και αξιολογείται σε συνεχιζόμενη βάση ώστε να προσδιορισθεί ότι είναι άκρως αποτελεσματική καθ όλες τις καλυπτόμενες περιόδους αναφοράς για τις οποίες είχε προσδιοριστεί. Σελίδα 51 από 108

52 Λογιστική αντιστάθμισης: Αντιστάθμιση της εύλογης αξίας (fair value hedge): Το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται στα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων. Το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου επιμέτρηση του αντισταθμισμένου στοιχείου στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται ως μέρος της λογιστικής του αξίας καθώς επίσης και στα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων. Αντιστάθμιση ταμιακών ροών (cash flow hedge): Το μέρος του κέρδους ή της ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματικό αναγνωρίζεται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και συγκεκριμένα στο αποθεματικό αντιστάθμισης ταμιακών ροών, ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα της κατάστασης συνολικών εσόδων. Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν ως λοιπά συνολικά έσοδα μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά την ίδια περίοδο ή περιόδους που το αποκτηθέν περιουσιακό στοιχείο ή η αναληφθείσα υποχρέωση επηρεάζει τα αποτελέσματα (όπως κατά τις περιόδους που αναγνωρίζονται έσοδα ή έξοδα από τόκους ή μια προβλεπόμενη πώληση πραγματοποιηθεί). Αν η αντισταθμιζόμενη συναλλαγή δεν είναι πλέον πιθανό να συμβεί, το συσσωρευμένο κέρδος ή η ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Όταν ένα μέσο αντιστάθμισης εκπνεύσει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί χωρίς αντικατάσταση ή ανανέωση, το συσσωρευμένο κέρδος ή η ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα παραμένει στα ίδια κεφάλαια μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η προσδοκώμενη συναλλαγή, οπότε και μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: Οι αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμίσεων των χρηματικών στοιχείων που αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μέρος της καθαρής επένδυσης, αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά τρόπο συναφή με τις αντισταθμίσεις ταμιακών ροών. Το μέρος του κέρδους ή της ζημίας του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματικό αναγνωρίζεται απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα, ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το κέρδος ή η ζημία από το μέσο αντιστάθμισης που αφορά στο αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης που έχει αναγνωριστεί απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάθεση της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. Ορισμένα παράγωγα ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, βάσει των πολιτικών του Ομίλου, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθμιστική λογιστική σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου κέρδη και ζημιές καταχωρούνται απ ευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων. ii) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, τραπεζικές υπεραναλήψεις, έντοκα δάνεια και πιστώσεις, συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης και παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα. Σελίδα 52 από 108

53 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και στην περίπτωση των εντόκων δανείων και πιστώσεων, πλέον των άμεσα αποδιδόμενων εξόδων συναλλαγής. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται ως εξής: Έντοκα δάνεια και πιστώσεις: Τα έντοκα δάνεια και πιστώσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης, και όποια έκπτωση ή ποσό υπέρ το άρτιο κατά τον διακανονισμό. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Αφορούν υποχρεώσεις κατεχόμενες για εμπορική εκμετάλλευση, που αποκτήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον, αποτελούν μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών μέσων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών ή είναι παράγωγα (εκτός από παράγωγα που είναι συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης ή προσδιορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης). Τέτοιες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που είναι υποχρεώσεις, επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους (εξαίρεση αποτελούν οι παράγωγες υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται με και πρέπει να διακανονίζονται με την παράδοση ενός μη εισηγμένου σε χρηματιστήριο συμμετοχικού τίτλου του οποίου η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθεί αξιόπιστα, και οι οποίες πρέπει να επιμετρώνται στο κόστος). Κέρδη ή ζημιές από την μεταβολή της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης: Αφορούν συμβόλαια που προβλέπουν συγκεκριμένες πληρωμές από πλευράς του εκδότη για την αποζημίωση του κατόχου λόγω ζημίας που υπέστη από την ανικανότητα συγκεκριμένου οφειλέτη να καταβάλλει πληρωμές σύμφωνα με τους αρχικούς ή τροποποιημένους όρους ενός χρεωστικού τίτλου. Αυτά τα συμβόλαια αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρέωση στην εύλογη αξία, προσαρμοσμένη για το κόστος των συναλλαγών που σχετίζεται άμεσα με την έκδοση της. Αποτιμώνται μεταγενέστερα στο υψηλότερο ποσό μεταξύ του ποσού που αναγνωρίσθηκε βάσει του ΔΛΠ 37 και του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά, απομειωμένο κατά τη σωρευμένη απόσβεση που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το ΔΛΠ 18, όπου απαιτείται. Διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διαγράφονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε διαγράφεται η αρχική υποχρέωση και αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Σελίδα 53 από 108

54 Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν ο Όμιλος, σύμφωνα με τον νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών προϊόντων Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία καθορίζεται με αναφορά στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή αγοράς, η εύλογη αξία καθορίζεται με αναφορά στην τρέχουσα αξία αγοράς ενός άλλου μέσου το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή εκτιμάται βασιζόμενο στις αναμενόμενες ταμειακές ροές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη βάση της επένδυσης ή στην αξία κτήσεως Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο μέσου σταθμικού. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά την κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα έξοδα διάθεσης. Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στο ποσό που τιμολογήθηκαν μείον τυχόν προβλέψεις επισφάλειας. Ο Όμιλος πραγματοποιεί εκτίμηση για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξη του συνολικού ποσού δεν θεωρείται βέβαιη. Απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξη τους. Όταν η εισροή των μετρητών από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών αναβάλλεται, η εύλογη αξία του ανταλλάγματος μπορεί να είναι μικρότερη από το ονομαστικό ποσό των μετρητών. Όπου ο διακανονισμός συνιστά στην ουσία παροχή πιστώσεως, η εύλογη αξία του ανταλλάγματος προσδιορίζεται µε προεξόφληση όλων των μελλουσών εισπράξεων, χρησιμοποιώντας το ισχύον επιτόκιο για παρόμοιο μέσο ενός εκδότη µε την ίδια πιστωτική διαβάθμιση. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και του ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος, καταχωρείται ως έσοδο τόκου στις μελλοντικές περιόδους, σύμφωνα µε το ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά προϊόντα: καταχώρηση και αποτίμηση» Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα Το ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις και μετρητά στο ταμείο καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους και έχουν αρχική λήξη τριών μηνών ή λιγότερο. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις συμπεριλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της κατάστασης οικονομικής θέσης. Επίσης, οι επιταγές πληρωτέες που δεν έχουν πληρωθεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού συμπεριλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Για την κατάσταση ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται παραπάνω, χωρίς την αφαίρεση των τραπεζικών υπεραναλήψεων. Σελίδα 54 από 108

55 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μετά την αρχική καταχώρηση, οι υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τυχόν έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση του δεδουλευμένου Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μία παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα ενός προγενέστερου γεγονότος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που εμπεριέχει οικονομικά οφέλη για τη διευθέτησή της, καθώς επίσης μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Όταν ο Όμιλος αναμένει όλες ή μέρος των προβλέψεων να ανακτηθούν, για παράδειγμα από ασφαλιστικό συμβόλαιο, η ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη απαίτηση και μόνον όταν η είσπραξη θεωρείται βεβαία τότε η δαπάνη σχετικά με την πρόβλεψη καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων καθαρή από την απαίτηση. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η χρηματοοικονομική επίπτωση του χρόνου είναι σημαντική τότε οι προβλέψεις καθορίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με ένα καθαρό φόρου επιτόκιο που αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για την χρηματοοικονομική επίπτωση του χρόνου και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους ιδιαίτερους κινδύνους που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις. Όπου χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού (& ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων) διενεργείται πρόβλεψη βάσει της καλύτερης δυνατής εκτίμησης για πιθανές υπερβάσεις του κόστους (κέρδη των νικητών) παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όπως αυτό προβλέπεται στις συμβάσεις της εταιρίας με τους πελάτες. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτόν καταχωρούνται ως έξοδο της εταιρίας Μισθώσεις Εταιρεία Ομίλου ως μισθωτής: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στον Όμιλο ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ ευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. Σελίδα 55 από 108

56 Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού και λογισμικών τα πάγια αυτά περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου. Τα έσοδα των ενοικίων αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση Μετοχικό Κεφάλαιο - Ίδιες Μετοχές Το μετοχικό κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει τις κοινές και προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε κυκλοφορία. Το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συμπεριλαμβάνει το επιπλέον της ονομαστικής αξίας των μετοχών καταβληθέν τίμημα. Έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται αφαιρετικά του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν μετοχές της μητρικής οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται από τον Όμιλο. Οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το τίμημα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες από την εκκαθάριση αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές Το ΔΠΧΑ 2 «Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές» απαιτεί μία δαπάνη να αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος αποκτά αγαθά και υπηρεσίες με αντάλλαγμα μετοχές (equity settled transactions) ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) ή με αντάλλαγμα άλλα περιουσιακά στοιχεία που ισοδυναμούν σε αξία με ένα δεδομένο αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων επί μετοχών (cash-settled transactions). Ο Όμιλος παρέχει δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη και εργαζομένους. Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των στελεχών και των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών, αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΠXΑ 2 ως δαπάνη στην κατάσταση συνολικών εσόδων, με αντίστοιχη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, στην διάρκεια της περιόδου που λαμβάνονται οι υπηρεσίες έναντι των οποίων παρέχονται τα δικαιώματα. Το σύνολο της δαπάνης των δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης, υπολογίζεται με βάση την εύλογη αξία των παρεχόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης κατά την ημερομηνία χορήγησης. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης επιμετράται με την υιοθέτηση ενός κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης ανάλογα με όρους του εκάστοτε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κατάλληλα δεδομένα όπως η διακύμανση, το προεξοφλητικό επιτόκιο και η μερισματική απόδοση. Λεπτομέρειες των σχετικών προγραμμάτων της Εταιρίας για παροχές που βασίζονται σε μετοχές παρέχονται στη σημείωση 4.19 Γ. δ. Ι. Σελίδα 56 από 108

57 Η ύπαρξη δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που εκκρεμούν κατά τη διάρκεια του έτους λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των απομειωμένων κερδών ανά μετοχή Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικών εσόδων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη που καταχωρούνται στο κόστος μισθοδοσίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων, και από τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίζονται πλήρως όταν λαμβάνουν χώρα και καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα χωρίς μελλοντική ανακατάταξη τους στην κατάταξη αποτελεσμάτων. Το σύνολο του κόστους υπηρεσίας προηγούμενων χρήσεων αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων το συντομότερο μεταξύ της ημερομηνίας που η τροποποίηση λαμβάνει χώρα και της ημερομηνίας όπου ο Όμιλος αναγνωρίζει τη σχετιζόμενη αναδιοργάνωση ή το κόστος συμπληρωματικών παροχών. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα Αναγνώριση Εσόδου Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του λαμβανόμενου τιμήματος αφαιρουμένων των εκπτώσεων, φόρου πωλήσεων και δασμών. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου: Εξοπλισμός και λογισμικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού (τερματικές μηχανές, κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, λογισμικό τυχερών παιχνιδιών, συστήματα επικοινωνιών κ.λ.π.) προς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών ώστε να λειτουργούν τα τυχερά τους παιχνίδια on-line. Η αναγνώριση εσόδων πραγματοποιείται είτε με απευθείας πώληση του εξοπλισμού ή των λογισμικών είτε ως λειτουργική μίσθωση είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση για μια προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια όπως προκύπτει από τη σύμβαση με τον πελάτη. Σελίδα 57 από 108

58 Στην πρώτη περίπτωση το έσοδο από πωλήσεις εξοπλισμού και λογισμικών (σε καθορισμένη αξία) αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Στην δεύτερη περίπτωση που αποτελεί έσοδο από λειτουργική μίσθωση, προσδιορίζεται ανά περίπτωση είτε με την ευθεία μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, είτε βάσει ποσοστών επί του συνολικού τιμήματος που εισπράττει ο Οργανισμός Τυχερών Παιχνιδιών από τον παίκτη-πελάτη (η αναγνώριση του εσόδου σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτης-πελάτης καταβάλλει το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι). Στην τρίτη περίπτωση που αποτελεί έσοδο από χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της καθαρής επένδυσης (η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο). Η μέθοδος αυτή αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση αναγνωρίζοντας το έσοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τεχνικές υπηρεσίες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχονται στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών ώστε να λειτουργούν τα τυχερά τους παιχνίδια online. Η αναγνώριση του εσόδου σχετιζόμενου με τη συναλλαγή γίνεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Διαχείριση τυχερών παιχνιδιών: Ο Όμιλος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως τον σχεδιασμό, την οργάνωση ή/και διαχείριση τυχερών παιχνιδιών, τη διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, τη δημιουργία δικτύων πώλησης, τη διαχείριση ρίσκου (σε παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης), κ.λ.π., προς Οργανισμούς διεθνώς. Τα έσοδα του Ομίλου αποτελούν συνήθως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των τυχερών παιχνιδιών που αφορούν οι εν λόγω υπηρεσίες, το ύψος του οποίου καθορίζεται συμβατικά με βάση το μέγεθος της αγοράς, το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών, τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών καθώς και άλλες παραμέτρους. Η αναγνώριση εσόδων πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτης-πελάτης καταβάλλει το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι και αποτιμάται ως ποσοστό επί του συνολικού τιμήματος που εισπράττει ο Οργανισμός τυχερών παιχνιδιών από τον παίκτη-πελάτη. Λειτουργία τυχερών παιχνιδιών: Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι κάτοχος της άδειας πλήρους λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών σε μία χώρα. Στην περίπτωση της λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών η Εταιρία αναλαμβάνει συνολικά την οργάνωση των προσφερόμενων τυχερών παιχνιδιών (εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, τη δημιουργία δικτύων πώλησης, την είσπραξη του τιμήματος συμμετοχής των παικτών, την πληρωμή των κερδών, κ.λ.π.). Η αναγνώριση εσόδων σε αυτή τη κατηγορία πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτηςπελάτης καταβάλει το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι και αποτιμάται ως το συνολικό τίμημα που εισπράττεται από τον παίκτη-πελάτη. Ειδικότερα στην περίπτωση του βιντεολόττο (VLT) τα έσοδα αποτιμώνται ως το καθαρό τίμημα (συνολικό τίμημα μείον κέρδη νικητών) που εισπράττεται από τον παίκτη-πελάτη. Σελίδα 58 από 108

59 Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τον Όμιλο. Έσοδα από μισθώσεις: Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων με την ευθεία μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης Φόροι Φόρος εισοδήματος Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των κερδών της κάθε εταιρίας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης για όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ανάμεσα στη φορολογική βάση και τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις προσωρινές φορολογητέες διαφορές εκτός: Αν η υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχείρησης και την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό αλλά ούτε και το φορολογητέο κέρδος ή ζημία και Όσον αφορά στις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επένδυση σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός όταν ο χρόνος της αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να μην αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στην έκταση που είναι πιθανόν να υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι των οποίων εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, ή αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν, εκτός εάν: η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με την εκπεστέα προσωρινή διαφορά προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχείρησης και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό αλλά ούτε και το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και όσον αφορά τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και Σελίδα 59 από 108

60 φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο έναντι του οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. Το μεταφερόμενο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αξιολογείται στο τέλος κάθε χρήσης και μειώνεται στον βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο κέρδος για να επιτρέψει τον συμψηφισμό όλου ή μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν και με βάση φορολογικούς συντελεστές που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο Όμιλος δεν υπολογίζει αναβαλλόμενο φόρο σχετικά με τα αδιανέμητα κέρδη σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες που προκύπτουν από την απαλοιφή ενδοεταιρικών κερδών από ανάλογες ενδοεταιρικές συναλλαγές κατά τη διαδικασία της ενοποίησης, εκτιμώντας τα ως μη σημαντικά. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, αναγνωρίζεται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και όχι στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Φόρος πωλήσεων Τα έσοδα, έξοδα και στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται καθαρά από τον φόρο πώλησης εκτός: Όταν ο φόρος πώλησης που προκύπτει κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών δεν μπορεί να ανακτηθεί από τη φορολογική αρχή, στην οποία περίπτωση ο φόρος πωλήσεων θεωρείται μέρος του κόστους αγοράς του στοιχείου του ενεργητικού ή ως μέρος της δαπάνης και Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγράφονται σε ποσά που περιλαμβάνουν το ποσό του φόρου επί των πωλήσεων. Το καθαρό ποσό του φόρου πωλήσεων που απαιτείται ή οφείλεται συμπεριλαμβάνεται ως μέρος των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων στον ισολογισμό Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους που τη διέπουν. Όταν η επιχορήγηση είναι συναφής με έξοδα, παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως αναβαλλόμενο έσοδο και αναγνωρίζεται αφαιρετικά των σχετικών εξόδων σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια των περιόδων που τα σχετικά κόστη, τα οποία προορίζεται να αντισταθμίσει, εξοδοποιούνται. Όταν η επιχορήγηση είναι συναφής με ένα περιουσιακό στοιχείο, παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως αναβαλλόμενο έσοδο και αναγνωρίζεται ως έσοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή του σχετικού περιουσιακού στοιχείου Κέρδη Ανά Μετοχή Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον όμιλο ως ίδιες μετοχές. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους μετόχους της μητρικής με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους Σελίδα 60 από 108

61 (προσαρμοσμένο για την επίδραση του μέσου όρου των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που εκκρεμούσαν κατά τη διάρκεια του έτους) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) & Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν ορίζουν το περιεχόμενο του λογαριασμών Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) και Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT). Ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την φύση των εργασιών του καθώς και την Απόφαση 6/448/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την σχετική Εγκύκλιο αρ. 34 ορίζει το EBITDA ως τα Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για τα κονδύλια Κέρδη/(ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, Συναλλαγματικές Διαφορές, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα, Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα, Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων και επενδύσεων, Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων και Αποσβέσεις παγίων. Επίσης, ο Όμιλος ορίζει το EBIT ως τα Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για τα κονδύλια Κέρδη/(ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, Συναλλαγματικές Διαφορές, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα, Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα, Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων και επενδύσεων και Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων. Συμφωνία Κέρδών/(ζημιών) προ φόρων με EBIT και EBITDA: ΟΜΙΛΟΣ 1/1-30/6/14 1/1-30/6/13 ¹ Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων Κέρδη/(ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Συναλλαγματικές Διαφορές Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων και επενδύσεων * EBIT Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων EBITDA * συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά έσοδα και Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως της Κατάστασης συνολικών εσόδων ¹ Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΠXA 11 σημείωση 4.20.A.ΙΙΙ Συμφωνία Κέρδών/(ζημιών) προ φόρων με EBIT και EBITDA: ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1-30/6/14 1/1-30/6/13 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων Κέρδη/(ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0 0 Συναλλαγματικές Διαφορές Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων και επενδύσεων * EBIT Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων EBITDA * συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά έσοδα και Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως της Κατάστασης συνολικών εσόδων Σελίδα 61 από 108

62 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές H σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και κρίσεων καθώς και την υιοθέτηση παραδοχών από την πλευρά της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των εσόδων, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των γνωστοποιήσεων που για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις, τις κρίσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες αφορούν κυρίως την απομείωση υπεραξίας, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την πρόβλεψη για απομείωση αξίας των αποθεμάτων, την απομείωση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωή τους, την αναγνώριση εσόδων και εξόδων, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος καθώς και ανακτησιμότητα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι εκτιμήσεις, οι κρίσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα αλλά και άλλους παράγοντες όπως οι προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση είναι οι παρακάτω: Απομείωση υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων παγίων Η Διοίκηση εξετάζει την υπεραξία για απομείωση κάθε χρόνο (την 31 η Δεκεμβρίου) ή συχνότερα αν προκύψουν γεγονότα ή αλλαγές σε συνθήκες που δείχνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει μειωθεί, σύμφωνα με την λογιστική πρακτική όπως περιγράφεται στην σημείωση α. Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) προσδιορίζονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in use) με την χρήση κατάλληλων εκτιμήσεων αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τα επιτόκια προεξόφλησης. Ο προσδιορισμός της αξίας χρήσεως (value in use) προκύπτει μέσω της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, όπως αναμένεται να παραχθούν από κάθε ΜΔΤΡ (μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών DCF). Οι ταμειακές ροές προέρχονται από τους πιο πρόσφατους εγκεκριμένους από τη διοίκηση προϋπολογισμούς για τα επόμενα τρία έτη και δεν συμπεριλαμβάνουν εκτιμώμενη μελλοντική ταμιακή εισροή ή εκροή που αναμένεται να προκύψει από μελλοντικές αναδιαρθρώσεις ή από τη βελτίωση ή αναβάθμιση της απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου το οποίο ελέγχεται για απομείωση. Οι προβλέψεις των ταμειακών ροών, πέραν από την περίοδο που καλύπτεται από τους πλέον πρόσφατους προϋπολογισμούς εκτιμώνται με αναγωγή των προβλέψεων που βασίζονται στους προϋπολογισμούς, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ή μειούμενο ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα έτη, ο οποίος δεν υπερβαίνει το μακροπρόθεσμο μέσο συντελεστή ανάπτυξης για τα προϊόντα, επιχειρηματικούς κλάδους, χώρες στις οποίες ο Όμιλος λειτουργεί ή για την αγορά στην οποία το περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται. Ο Όμιλος πραγματοποιεί προβλέψεις και πέραν της περιόδου πέντε ετών στις περιπτώσεις όπου έχει υπογεγραμμένα συμβόλαια εσόδων πέραν της πενταετίας καθώς επίσης και στις περιπτώσεις όπου η διοίκηση εκτιμά πως με βάση τα δεδομένα της αγοράς αλλά και του ιστορικού ανανεώσεων συμβολαίων του Ομίλου, είναι πολύ πιθανή η ανανέωση σχετικών συμβολαίων και πέραν της πενταετίας. Οι προβλέψεις ταμιακών ροών βασίζονται σε λογικές και βάσιμες παραδοχές, που αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίμηση της διοίκησης για το πλαίσιο των Σελίδα 62 από 108

63 οικονομικών συνθηκών που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της απομένουσας ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε εξωτερικές αποδείξεις. Η διοίκηση αξιολογεί τη λογικότητα των παραδοχών στις οποίες βασίζονται οι τρέχουσες προβλεπόμενες ταμιακές ροές της εξετάζοντας τις αιτίες των διαφορών μεταξύ προηγούμενων προβλεπόμενων ταμιακών ροών και τρεχόντων ταμιακών ροών. Επίσης, η διοίκηση εξασφαλίζει ότι οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι τρέχουσες προβλεπόμενες ταμιακές ροές είναι συνεπείς με τα προηγούμενα πραγματικά αποτελέσματα, με την προϋπόθεση ότι μεταγενέστερα γεγονότα ή συνθήκες, που δεν υφίσταντο όταν δημιουργήθηκαν εκείνες οι πραγματικές ταμιακές ροές, το επιτρέπουν. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην σημείωση 4.9. Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων και ασωμάτων πάγιων στοιχείων επανεκτιμώνται για ενδεχόμενη ανάγκη απομείωσης, όταν γεγονότα ή συνθήκες δείχνουν ότι η αναφερόμενη αξία στις μπορεί να μην ανακτηθεί, σύμφωνα με την λογιστική πρακτική στις περιγράφεται στις σημειώσεις και Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» αφορά στα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη του φόρου εισοδήματος του Ομίλου για πληθώρα συναλλαγών απαιτεί σημαντική υποκειμενική κρίση καθιστώντας τον ακριβή υπολογισμό του αβέβαιο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του Ομίλου. Η εκτίμηση μπορεί να διαφέρει από τους τελικούς φόρους εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που είχαν αρχικά εκτιμηθεί και καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4.18 και 4.19.Β. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ στις λογιστικής βάσης και στις φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας στις φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για στις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά την εκτίμηση στις ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Ο προσδιορισμός του μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος διενεργείται μέσω της συστηματικής διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμών, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και σε επίπεδο θυγατρικών, οι οποίοι βασίζονται κυρίως στα ήδη υπογεγραμμένα μακροχρόνια συμβόλαια εσόδων. Σχεδόν το Σελίδα 63 από 108

64 σύνολο των εσόδων του Ομίλου (μητρικής και θυγατρικών) προέρχονται από μακροχρόνια υπογεγραμμένα συμβόλαια καθιστώντας τον κίνδυνο αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιζόμενων και πραγματικών εσόδων ως χαμηλό, κάτι που ισχύει και για τα αντίστοιχα έξοδα που συνήθως βρίσκονται σε μια σχέση αναλογίας με τα έσοδα των σχετικών συμβολαίων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχει σύστημα παρακολούθησης του ποσοστού επαλήθευσης των προϋπολογισμών αυτών και διενέργειας σχετικών προσαρμογών με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της διατήρησης των τυχόν τελικών αποκλίσεων σε χαμηλά επίπεδα. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών γεγονότων, της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των απαιτήσεων του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από την νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων σχετικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4.12 και Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένους παραμέτρους όπως τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά μελλοντικής αύξησης των μισθών των εργαζομένων, το μελλοντικό ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων και λοιπούς παράγοντες όπως ο δείκτης πληθωρισμού. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραπάνω παραμέτρους σε ετήσια βάση όποτε και διενεργείται η σχετική αναλογιστική μελέτη. Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων Ο Όμιλος επανεκτιμά στο τέλος κάθε χρήσης και αναπροσαρμόζει μελλοντικά όταν κρίνεται σκόπιμο την ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίστηκαν είτε μέσω απόκτησης τους είτε μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4.6.8, και 4.9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Ο Όμιλος επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής νομικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόμενος εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, ο Όμιλος αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, ο Όμιλος επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση Σελίδα 64 από 108

65 σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην σημείωση 4.19.Α. Προβλέψεις για απομείωση αξίας των αποθεμάτων Ο Όμιλος αποτιμά τα αποθέματα στο χαμηλότερο μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά την κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα έξοδα διάθεσης. Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των αποθεμάτων σχηματίζονται εφόσον κρίνεται απαραίτητο και καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Συνενώσεις επιχειρήσεων Ο Όμιλος κατά την απόκτηση μιας εταιρίας πραγματοποιεί τις απαραίτητες εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και της ωφέλιμης ζωής των αποκτηθέντων ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Μελλοντικά γεγονότα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας με ανάλογη επίπτωση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις α. 4.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ O Όμιλος ΙΝΤΡΑΛΟΤ δραστηριοποιείται σε περίπου 57 χώρες και η ομαδοποίηση των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου γίνεται με βάση την γεωγραφική τους θέση. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους ακόλουθους λειτουργικούς τομείς γεωγραφικής αναφοράς: Ευρωπαϊκή Ένωση: Λοιπή Ευρώπη: Αμερική: Λοιπές χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία και Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ρωσία και Μολδαβία. ΗΠΑ, Περού, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Τζαμάικα, Χιλή, Κολομβία, Γουατεμάλα, Δομινικανή Δημοκρατία, Σουρινάμ, Ουρουγουάη και Σάντα Λουτσία. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Ν. Αφρική, Τουρκία, Ν. Κορέα, Λίβανος, Αίγυπτος, Αζερμπαϊτζάν, Ταιβάν και Μαρόκο. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάθροιση λειτουργικών τομέων. Η παρακάτω πληροφόρηση βασίζεται στις εσωτερικές οικονομικές αναφορές που δίνονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η απόδοση των τομέων αξιολογείται με βάση τις πωλήσεις και τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές για την επιμέτρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των παραπάνω λειτουργικών τομέων με αυτές των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτές μεταξύ τρίτων εταιριών. Οι διατομεακές συναλλαγές απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης και συμπεριλαμβάνονται στην στήλη «Απαλοιφές». Σελίδα 65 από 108

66 1/1-30/06/2014 (σε εκατ. ) Ευρωπαϊκή Ένωση Λοιπή Ευρώπη Αμερική Λοιπές χώρες Απαλοιφές Σύνολο Πωλήσεις σε τρίτους 476,34 3,92 251,80 173,44 0,00 905,50 Διατομεακές Πωλήσεις 29,40 0,00 1,28 0,43-31,11 0,00 Σύνολο Πωλήσεων 505,74 3,92 253,08 173,87-31,11 905,50 (Χρεωστικοί)/Πιστωτικοί τόκοι & συναφή (έξοδα)/έσοδα -13,68-0,09-0,50 2,22-16,80-28,85 Αποσβέσεις -26,74-1,25-12,89-4,33 2,30-42,91 Κέρδη/(ζημίες) ενοποιούμενα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0,00-0,01 0,00-1,34 0,00-1,35 Διαγραφές & απομειώσεις παγίων 0,18 0,00-0,23 0,00 0,00-0,05 Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 0,68-2,33 7,89 29,06-15,12 20,18 Φόροι -10,85-0,14-3,64-11,73 0,00-26,36 Κέρδη/(ζημίες) μετά φόρων -10,17-2,47 4,25 17,33-15,12-6,18 1/1-30/06/2013 ¹ (σε εκατ. ) Ευρωπαϊκή Ένωση Λοιπή Ευρώπη Αμερική Λοιπές χώρες Απαλοιφές Σύνολο Πωλήσεις σε τρίτους 342,04 5,33 223,74 146,12 0,00 717,23 Διατομεακές Πωλήσεις 34,51 0,00 5,68 0,02-40,21 0,00 Σύνολο Πωλήσεων 376,55 5,33 229,42 146,14-40,21 717,23 (Χρεωστικοί)/Πιστωτικοί τόκοι & συναφή (έξοδα)/έσοδα -1,52-0,07 0,91 0,90-19,77-19,55 Αποσβέσεις -27,32-1,61-13,54-8,04 5,69-44,82 Κέρδη/(ζημίες) ενοποιούμενα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 0,00-0,01 0,00 0,19 0,00 0,18 Διαγραφές & απομειώσεις παγίων -0,07 0,00-0,17 0,00 0,00-0,24 Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων 20,76-2,28 7,05 15,77-15,64 25,66 Φό&