ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ειςαγωγι Ο πόλεμοσ, μπορεί να βρικε τθ χϊρα βαριά τραυματιςμζνθ και διχαςμζνθ (δικτατορία Μεταξά, φυλακζσ, εξορίεσ), δεν τθ βρικε όμωσ και απροετοίμαςτθ 1. Παρά τισ δυςκολίεσ, ο ελλθνικόσ λαόσ ςυςπειρϊκθκε και ςε κλίμα ςυναίνεςθσ και ενωτικό, τουλάχιςτον αρχικά, αντιμετϊπιςε τον κατακτθτι (αίτθμα ζγκλειςτων κομμουνιςτϊν ςτθν Ακροναυπλία και εξορίςτων ςε Φολζγανδρο, Κίμωλο, Αίγινα κ.ά. - απόρριψθ αιτιματοσ από υφυπουργό αςφάλειασ Μανιαδάκθ επιςτολι Ηαχαριάδθ 2 ). Θ ςτρατιωτικι προετοιμαςία ςυνοδεφτθκε από τθν πολιτικι επιςτράτευςθ (ενθμζρωςθ, προετοιμαςία του πλθκυςμοφ και ςχετικζσ οδθγίεσ, προπαγάνδα, προςφορά υπθρεςιϊν, καταςκοπεία, οργάνωςθ υγειονομικισ περίκαλψθσ, εκπαίδευςθ, πακθτικι αεράμυνα, καταφφγια 3, αντιμετϊπιςθ χθμικϊν αερίων και πυρόςβεςθ, τεχνικι απόκρυψθ, ςυναγερμό κ.ά.). Παράλλθλα, ο πλθκυςμόσ οργανϊκθκε για να αντιμετωπίςει το επιςιτιςτικό πρόβλθμα. Λιφκθκε, τζλοσ, μζριμνα και για τθν προςταςία τθσ εκνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των αρχαιολογικϊν κθςαυρϊν τθσ χϊρασ. το ςενάριο που ακολουκεί ςτρζφουμε το βλζμμα ςτθ διερεφνθςθ αυτϊν των λιγότερο γνωςτϊν πτυχϊν τθσ δφςκολθσ κακθμερινότθτασ με τθν ζναρξθ του πολζμου. Στόχοι Να γνωρίςουν τθν κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ και κοινωνίασ τθν περίοδο τθσ κιρυξθσ του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου και κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ Να αντιλθφκοφν ότι παρά τα μεγάλα προβλιματα και το διχαςμό, οι Ζλλθνεσ πολίτεσ ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα για τθν υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ τουσ παραμερίηοντασ τισ διαφορζσ τουσ Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ δικτφων αλλθλεγγφθσ, τθσ προετοιμαςίασ απζναντι ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ και τθ ςθμαςία τθσ προςφοράσ των μθ ςτρατεφςιμων πολιτϊν ςτισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ ςε καιρό πολζμου 1 Μαρίνα Πετράκθ, 1940-Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ. Η ελλθνικι πολεμικι προςπάκεια ςτα μετόπιςκεν, Ακινα: Πατάκθσ 2014, (Βλ. κυρίωσ τισ ς : οδθγία για καλλιζργεια βαςικϊν ειδϊν διατροφισ). 2 Αντϊνθσ Φλουντηισ, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιϊτεσ, Ακινα: Θεμζλιο 1979 («Αν κζλετε να μείνετε ελεφκεροι για να πολεμιςετε να κάνετε όλοι διλωςθ μετανοίασ»), Ιωάννα Παπακαναςίου, «Σο Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδοσ ςτθν πρόκλθςθ τθσ ιςτορίασ », ςτο Ιςτορία τησ Ελλάδασ του 20ου αιώνα, Β Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, , Κατοχή-Αντίςταςη, τ. Γ2, Επιμζλεια Χ. Χατηθιωςιφ-Π. Παπαςτράτθσ, Ακινα: Βιβλιόραμα 2007, ςς Μόνο ςτθν Ακινα καταςκευάςτθκαν περί τα 400 δθμόςια καταφφγια χωρθτικότθτασ ατόμων, ενϊ διανοίχτθκαν ςτοζσ και ςιραγγεσ. Βλ. Αλ. Παπάγοσ, Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ και θ προσ πόλεμον προπαραςκευι του, Ακινα: Διεφκυνςθ Ιςτορίασ τρατοφ, 1963, ςσ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 1

2 Να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν ευρθματικότθτα και τθν αντοχι των ανκρϊπων ςε δφςκολουσ καιροφσ Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, των μνθμείων πολιτιςμοφ και ζργων τζχνθσ για τθν ταυτότθτα ενόσ λαοφ αλλά και για όλθ τθν ανκρωπότθτα. Να εντοπίςουν αναλογίεσ και να προβλθματιςτοφν πάνω ςε φαινόμενα που εκδθλϊνονται ςε διαφορετικο χρόνο και τόπο. Να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν πραγματικότθτα του πολζμου και τισ επιπτϊςεισ του ςτουσ ανκρϊπουσ και τισ κοινωνίεσ, ϊςτε να κατανοιςουν τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Προχπάρχουςα γνϊςθ Οι μακθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν τα αίτια και τα βαςικά γεγονότα τθσ ζναρξθσ του 2 ου Παγκοςμίου Πολζμου. Είναι ςθμαντικό για τθν επιτυχία του εργαςτθρίου να λθφκεί υπόψθ θ εμπειρία/αντίλθψθ και γνϊςθ τόςο των μακθτϊν όςο και του δαςκάλου για τα προσ ςυηιτθςθ ιςτορικά γεγονότα (ιςτορικι γνϊςθ, ιςτορικι κουλτοφρα, πολιτιςμικό περιβάλλον, δθμόςια ιςτορία, ςχολικι εμπειρία) πάνω ςτα οποία κα «οικοδομθκεί» θ διδαςκαλία (κοινωνικόσ εποικοδομθτιςμόσ). Αφόρμθςθ Θ αφόρμθςθ κα μποροφςε να προζλκει από το ςχολιαςμό τθσ επικαιρότθτασ: πόλεμοσ, κατοχι και αφανιςμόσ ανκρϊπων και πολιτιςμϊν ςτθ ςφγχρονθ Μζςθ Ανατολι με τα τραγικά αποτελζςματα που βιϊνουν οι μακθτζσ μζςα από τθ διαρκι πλθροφόρθςθ από τα ΜΜΕ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ζτςι, οι φωτογραφίεσ με τθν καταςτροφι τθσ Παλμφρασ και τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα του 1940, τον πόλεμο, τον εκτοπιςμό, τθν πείνα και τθν αντίςταςθ. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ Προτρζπουμε τουσ μακθτζσ να πάρουν μια φωτογραφία (5 φωτογραφίεσ ςυνολικά από κάκε κζμα) και από μια αντίςτοιχθ λεηάντα (x 5 και πάλι), τα οποία επιλζγουν τυχαία. Ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν οι ομάδεσ μπορεί να είναι 5 ι 4. Ο ςυνδυαςμόσ φωτογραφίασ και λεηάντασ μορφοποιεί τισ ομάδεσ. Οι φωτογραφίεσ αναφζρονται ςτθν περίοδο τθσ δεκαετίασ του 40, αλλά και ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και είναι ςυναφείσ προσ το κζμα. Θ κάκε ομάδα κα επεξεργαςτεί μια κεματικι ενότθτα με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ προτείνονται παρακάτω. Αν χριεαςτεί μια κεματικι ενότθτα αναλαμβάνουν περιςςότερεσ ομάδεσ με διακριτζσ εργαςίεσ. τθν ολομζλεια κα ςυνοψιςτοφν τα ευριματα για τθν οικοδόμθςθ και κατανόθςθ τθσ όλθσ εικόνασ τθσ εποχισ. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 2

3 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 Δραςτθριότθτα 1 - Επί ποδόσ πολζμου! Προετοιμαςία ςτισ πόλεισ Αφοφ παρατθριςετε τισ φωτογραφίεσ που παρατίκενται, να ςυηθτιςετε τα εξισ: Ποιεσ προετοιμαςίεσ ζκαναν ςτθν Ακινα πριν τθν ειςβολι των δυνάμεων Κατοχισ; Γιατί εκπαιδεφνται οι δαςκάλεσ; Αν ςυνζβαινε ςιμερα κάτι αντίςτοιχο, πϊσ κα αντιδροφςατε; Ποιεσ κα ιταν οι πρϊτεσ ςασ κινιςεισ; Αν χρειαηόταν να εγκαταλείψετε το ςπίτι ςασ, λόγου χάριν λόγω μιασ ενδεχόμενθσ επίταξθσ, ι αναγκαςτικισ μετακίνθςθσ, τι κα παίρνατε μαηί ςασ; (ζνα «μπαοφλο/ςεντοφκι/μπόγο με τα απαραίτθτα είδθ» ι/και ζνα «κουτί τθσ μνιμθσ» παπουτςιϊν με φωτογραφίεσ ι εικαςτικι απεικόνιςθ των αναμνιςεων που κα κζλατε να κρατιςετε» κοκ. }Εναλλακτικά μπορείτε να δθμιουργιςετε θλεκτρονικά ζνα εικονικό «αποκετιριο αναμνιςεων» με δωρεάν λογιςμικά, όπωσ https://www.dropbox.com/, κλπ. Να αναηθτιςετε το δίκτυο καταφυγίων τθσ Ακινασ (προφορικζσ μαρτυρίεσ, φωτογραφικό υλικό). Βλ. τθ δουλειά από το 56 ο Γυμνάςιο τθσ Ακινασ: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ-Σοπικι Ιςτορία, «Αμπελόκθποι. Μελετϊ και ερευνϊ το περιβάλλον που βρίςκεται το ςχολείο μου» Ακινα. Δαςκάλεσ εκπαιδεφονται ςτθ χριςθ αντιαςφυξιογόνων μαςκϊν ςε ςχολικι αίκουςα. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 3

4 Αντιαεροπορικό όρυγμα. Ακινα, Βοφλα Θεοχάρθ Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1877) Δραςτθριότθτα 2 - Πόλεμοσ προπαγάνδα Ε.Ο.Ν. κατά τθσ καταςκοπείασ Αφοφ διαβάςετε το περιεχόμενο τθσ αυτοςχζδιασ αφίςασ και των τρυκ που ακολουκοφν και ανακαλζςετε ςτθ μνιμθ τι ιταν θ Ε.Ο.Ν. 4 : Να ςυηθτιςετε ποφ αποςκοποφςαν οι προτροπζσ που αναγράφονται ςτισ αφίςεσ και τα τρυκ, κακϊσ και για το κζμα τθσ καταςκοπείασ ςε καιρό πολζμου (αντλϊντασ από όςα ζχετε, ενδεχομζνωσ, διαβάςει ςε λογοτεχνικά και άλλα βιβλία ι δει ςτον κινθματογράφο). Να γράψετε και να δραματοποιιςετε ζναν δικό ςασ διάλογο με κζμα τθν μυςτικότθτα που επιβάλλει θ αντιςταςιακι δράςθ. Για να πάρετε ιδζεσ μπορείτε να διαβάςετε το «πιοφνο» του Μ. Μπρεχτ C131/595/3931,17414/ 4 Ε.Ο.Ν. Θ Εκνικι Οργάνωςισ Νεολαίασ (ΕΟΝ ι Ε.Ο.Ν.) ιταν κυβερνθτικι οργάνωςθ νζων που ιδρφκθκε από το κακεςτϊσ του Ιωάννθ Μεταξά το 1936 και διαλφκθκε τον Απρίλιο του κοπόσ τθσ οργάνωςθσ αναφζρεται: για τθν «επωφελι διάκεςιν του ελευκζρου από τθσ εργαςίασ χρόνου των νζων, προσ προαγωγιν τθσ ςωματικισ και ψυχικισ καταςτάςεωσ αυτϊν, ανάπτυξιν του εκνικοφ φρονιματοσ και τθσ πίςτεωσ προσ τθν κρθςκείαν, δθμιουργίαν πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ...». Ο Ιωάννθσ Μεταξάσ είχε ςαν ςκοπό του μζςα από τθν οργάνωςθ αυτι να διαμορφϊςει τουσ νζουσ ςε πατριϊτεσ αλλά και υποςτθρικτζσ του κακεςτϊτοσ * + Θ οργάνωςθ είχε ςτρατιωτικό χαρακτιρα και τα μζλθ τθσ φοροφςαν χαρακτθριςτικζσ ςτολζσ μπλε ςκοφρου χρϊματοσ, χαιρετοφςαν ςτρατιωτικά με τθν παλάμθ ανοικτι και το χζρι προτεταμζνο όπωσ και ςτο φαςιςτικό χαιρετιςμό (από τθ Wikipedia). Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 4

5 Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 5

6 θμείωςθ: να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα «Η Ακινα ελζυκερθ» (www.freeathens44.org) και να περιθγθκείτε ςτο πλοφςιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ενότθτα Φωτογραφίεσ. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 6

7 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 Οι λαχανόκθποι τθσ επιβίωςθσ και τθσ νίκθσ (victory gardens 5 ) Αςτικι αυτάρκεια ςε καιροφσ πολζμου και κρίςθσ. «Καλλιεργιςατε πάντα πόδα διακεςίμου εδάφουσ» Δραςτθριότθτα 1 (θμείωςθ: πριν από κάκε επεξεργαςία και αξιοποίθςθ ιςτορικισ πθγισ κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ταυτότθτά τθσ: πρωτογενισ/δευτερογενισ, είδοσ, χρονολογία, προζλευςθ, αξιοπιςτία κλπ) Αφοφ μελετιςετε τθν πθγι 1, το ντοκουμζντο και τα ςκίτςα που ζπονται, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 1. Που αποςκοποφςε θ προτροπι ςε κάκε νοικοκυριό να φροντίςει για τθ διατροφι του με δθμιουργία οικιακϊν λαχανόκθπων και εγκατάςταςθ οικόςιτων ηϊων, όπωσ οι κότεσ, ςτθν αυλι; Νομίηετε ότι κα ιταν αποτελεςματικό μζτρο; Μπορείτε να ςκεφτείτε άλλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του επιςιτιςτικοφ προβλιματοσ τθσ εποχισ; Να ςυηθτιςετε πάνω ςτο κζμα αυτό. Θ ομάδα ςασ να ςυντάξει προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του επιςιτιςτικοφ προβιματοσ ςε καιρό πολζμου θ ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ όπωσ π.χ. οι προςφυγικζσ ροζσ ςε καιρό ειρινθσ. 2. Να μελετιςετε το ζγγραφο τθσ φωτογραφίασ που ακολουκεί (Πθγι 2, Ι), κακϊσ και τα ςχόλια ςτισ ςελίδεσ με τα ςκίτςα (Πθγζσ 2, ΙΙ και 2, ΙΙΙ). Από ποιον νομίηετε ότι ςυντάχκθκε (επίςθμθ πολιτεία, αρχζσ κατοχισ, οργάνωςθ πολιτϊν); Σι περιγράφει; Να προςζξετε τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο ςυντάκτθσ. Σι ςασ κανει εντφπωςθ; Ποφ δίνεται ζμφαςθ; Πϊσ οργανϊκθκαν οι πολίτεσ ϊςτε να αντιμετωπίςουν το επιςιτιςτικό πρόβλθμα ςτθ διάρκεια τθσ Κατοχισ; 3. Ποιοσ νομίηετε ότι είναι ο ςτόχοσ των ςκίτςων, που αφοροφν ςτθν Ελλάδα του πολζμου και τθσ Κατοχισ; Ποφ απευκφνονται; Γιατί απεικονίηονται μόνο γυναικείεσ φιγοφρεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των γυναικϊν εδϊ; Πθγι 1 - Γεωργικι Επιςτράτευςθ «Εφιςτϊμεν τθν ιδιαιτζραν υμϊν προςοχιν εισ το ςάλπιςμα τθσ Γεωργικισ Επιςτρατεφςεωσ, το οποίον ο Αρχθγόσ τθσ Κυβερνιςεωσ κ. Ι. Μεταξάσ απθφκυνε προσ τουσ Ζλλθνασ άπαντασ, καλϊν αυτοφσ να καλλιεργιςουν πάντα πόδα διακεςίμου εδάφουσ. Τφ ασ δεινάσ περιςτάςεισ ευρίςκεται ςιμερον ο πολιτιςμζνοσ κόςμοσ, κα ιτο εγκλθματικι θ εισ το ςθμείον τοφτο και ελαχίςτθ ζςτω αδιαφορία, διότι κα υςτζρει τθν πατρίδα των μζςων να διζλκθ αλϊβθτοσ από κινδφνουσ τουσ οποίουσ ςυνεπάγεται θ εμπόλεμοσ κατάςταςισ εισ το ηιτθμα τθσ διατροφισ του πλθκυςμοφ εξθρτθμζνθσ από το ειςαγωγικόν εμπόριον και κα εδθμιοφργει ςυνεπείασ εχοφςασ απιχθςιν εξ υποςιτιςμοφ εισ ςειράν μελλοντικϊν γενεϊν, ωσ τοφτο παρετθρικθ κατά τον μζγαν πόλεμον Όκεν, 5 Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 7

8 παρακαλοφμεν υμάσ όπωσ μεριμνιςετε ανυπερκζτωσ και καλλιεργθκεί γεωργικϊσ πασ χϊροσ ον διακζτετε, αναφζρατε δε εισ θμάσ εν καιρϊ τθν εκτζλεςιν τθσ παροφςθσ, θν και προςωπικϊσ κζλομεν παρακολουκιςει». Πετράκθ, Μ., (2014) Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ. Η ελλθνικι πολεμικι προςπάκεια ςτα μετόπιςκεν. Ακινα: Πατάκθσ, ς. 76. Πθγι 2, Ι Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 8

9 Πθγι 2, ΙΙ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 9

10 Πθγι 2, ΙΙΙ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 10

11 Δραςτθριότθτα 2 Να παρατθριςετε το οπτικό υλικό που ακολουκεί. Διακρίνετε κάποια διαφορά ςτθν οπτικι και τθ ςτόχευςθ του ςχετικοφ προπαγανδιςτικοφ υλικοφ τθσ Αγγλίασ και των Θ.Π.Α. ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα; Να λάβετε υπόψθ τθ κζςθ των χωρϊν ςτον πόλεμο (κατεχόμενεσ- ελζυκερεσ). Να παρατθριςετε προςεκτικά τισ αφίςεσ και να ςχολιάςετε το περιεχόμενο και τα ςυνκιματα. Πϊσ αντιλαμβάνεςκε το «victory gardens»; Να μελετιςετε και το παρακάτω απόςπαςμα από τθν εφθμερίδα «Ροφμελθ» και να το ςυςχετίςετε με το περιεχόμενο των αφιςϊν από τισ άλλεσ χϊρεσ. Η μάχθ του ψωμιοφ ΑΓΡΟΣΕ Μθν αφίςετε οφτε ζνα κομμάτι γθσ που να μθν το καλλιεργιςετε φζτοσ. Θ αγωνιηόμενθ Ελλάδα ζχει ανάγκθ από ψωμί. Πρζπει να τθσ το εξαςφαλίςουμε. Οι αντάρτεσ μασ πάνω ςτα βουνά πολεμάνε για τθ λευτεριά μασ. Μιμθκείτε τουσ και ςεισ ςτον κάμπο με τθ μάχθ του ψωμιοφ. Σο ίδιο προςφζρετε ςτον αγϊνα όπωσ και κείνοι. Όλεσ μασ λοιπόν οι προςπάκειεσ για εντατικι καλλιζργεια. Οφτε ζνα χωράφι να μθ μείνει χζρςο, οφτε ζνα χωράφι ακαλλιζργθτο. Πρζπει να κερδίςουμε τθ μάχθ του ψωμιοφ. Είνε εκνικι ανάγκθ. Εφ. Ροφμελθ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 11

12 Καλλιεργϊντασ τον ςχολικό κιπο Βίνιανθσ 6 ΑΚΙ: Αρχειακό Σεκμιριο [ ] Βίνιανθ: Τπιρξε πρωτεφουςα τθσ Ελεφκερθσ Ελλάδασ τθν εποχι τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ. Εδϊ ιδρφκθκε το Μάρτιο του 1944 θ Πολιτικι Επιτροπι Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΠΕΕΑ), θ "Κυβζρνθςθ του Βουνοφ". Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 12

13 Αφίςεσ από τισ υμμαχικζσ Δυνάμεισ (Η.Π.Α. και Μ.Βρετανία) Victory Gardens: Where the Nazis sowed death, a Londoner and his wife have sown life - giving vegetables in a London suburb... - NARA Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 13

14 https://en.wikipedia.org/wiki/victory_garden (τθν τελευταία φωτογραφία μικρόσ λαχανόκθποσ ςε όρυγμα εδάφουσ όπου ζπεςε βόμβα: Εκεί όπου οι Ναηί ζςπειραν το κάνατο, ζνασ Λονδρζηοσ και θ ςφηυγόσ του φφτεψαν λαχανικά που δίνουν ηωι ) Ερωτιςεισ Με αφορμι τθν παρακάτω φωτογραφία να ςυγκεντρϊςετε ςτοιχεία (οπτικό υλικό, μαρτυρίεσ, κείμενα) για το «πολεμικό λαχείο». Ποφ αποςκοποφςε θ ζκδοςι του; Τπιρχαν άλλα λαχεία ςχετικά τθν εποχι εκείνθ; Σι κα μποροφςε να ρωτά το κορίτςι τθσ φωτογραφίασ το λαχειοπϊλθ; Να δθμιουργιςετε ζνα ςφντομο διάλογο και να τον παρουςιάςετε ςτθν τάξθ (δραματοποίθςθ). Πωλθτισ πολεμικοφ λαχείου. Ακινα, Βοφλα Θεοχάρθ- Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1709) Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 14

15 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 «Όλοι οι άνκρωποι των μνθμείων» Αποςτολι: «ΠΕΡΕΦΟΝΗ 7» Δραςτθριότθτα 1 Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά τθν πθγι που ακολουκεί και αφοφ παρατθριςετε τισ φωτογραφίεσ που παρατίκενται: 1. Να καταγράψετε τισ ςκζψεισ ςασ για τθ ςυμβολι των αρχαιολόγων και των τεχνιτϊν ςτθ διάςωςθ του υλικοφ πολιτιςμοφ τθσ Ελλάδασ. Πϊσ αξιολογείτε τθ ςτάςθ τουσ; Σι κα κάνατε εςείσ ςτθ κζςθ τουσ; Να ςυηθτιςετε το κζμα παράλλθλα με τθν πρόςφατθ εκτζλεςθ του φριου αρχαιολόγου ςτθν Παλμφρα οποίοσ αρνικθκε να δϊςει πλθροφορίεσ για τισ κρυμμζνεσ αρχαιότθτεσ τθσ χϊρασ του ςτουσ διϊκτεσ του. (Βλ. χετικό ρεπορτάη ςτο ςφνδεςμο που ακολουκεί. Να προςζξετε τθ ςχετικι φωτογραφία και να τθ ςυγκρίνετε με τισ φωτογραφίεσ από το Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο ) 2. Να εντοπίςετε τισ αρχαιότθτεσ που εικονίηονται ςτισ παρακάτω φωτογραφίεσ είτε μζςω του διαδικτφου, είτε επιςκεπτόμενοι το Αρχαιολογικό Μουςείο. Να εντοπίςετε ποφ είναι το ςπιλαιο τθσ Εννεάκρουνου και οι φυλακζσ του ωκράτθ και να τα επιςκεφκείτε. τθ ςυνζχεια να δθμιουργιςετε μια παρουςίαςθ ςε ppt με 5-10 διαφάνειεσ, όπου κα παρουςιάςετε ςυγκριτικά τισ φωτογραφίεσ του 1940 με τισ δικζσ ςασ, κακϊσ και τισ περιοχζσ φφλαξθσ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναηθτιςετε κάποιον ειδικό του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου από τον οποίο να αντλιςετε πλθροφορίεσ για τθ μυκιςτορθματικοφ τφπου επιχείρθςθ κατάκρυψθσ των αρχαιοτιτων, ϊςτε να δθμοςιεφςετε ζνα δικό ςασ ςχετικό κείμενο ςτθ ςχολικι εφθμερίδα. 3. Να διερευνιςετε τθν ιςτορία του αγάλματοσ του μικροφ παιδιοφ που ονομάςτθκε «Προςφυγάκι». Να ςυηθτιςετε για τθ ςθμαςία τθσ διαφφλαξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ενόσ λαοφ. 1. Η προςταςία και φφλαξη των πολιτιςτικών θηςαυρών «τισ 28 Οκτωβρίου ξεκίνθςε από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία μια γιγαντιαία προςπάκεια φφλαξθσ των ελλθνικϊν κθςαυρϊν. Με προφορικι εντολι άρχιςε αμζςωσ θ διαδικαςία ςυςκευαςίασ και φφλαξθσ των νομιςμάτων του Νομιςματικοφ Μουςείου. *...+ Μζχρι τισ 10 Νοεμβρίου ολοκλθρϊκθκε ο εγκιβωτιςμόσ των εκκεμάτων ςε 60 κιβϊτια που παραδόκθκαν ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ Σραπζηθσ Ελλάδοσ. 7 Απόκρυψθ των αρχαιοτιτων και επανζκκεςι τουσ με τθν απελευκζρωςθ. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 15

16 τισ 28 Οκτωβρίου το Βυηαντινό Μουςείο, που είχε ιδθ προετοιμαςτεί για τθ φφλαξθ των πολυτιμότερων αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ του ςυςκεφαςε ζνα μζροσ τουσ ςε πζντε κιβϊτια και τα μετζφερε ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ενϊ τα λοιπά αντικείμενα φυλάχκθκαν ςε ορφγματα ςτθν αυλι του μουςείου. *...+ τισ 11 Νοεμβρίου δίνονται από τθ Διεφκυνςθ Αρχαιολογίασ του Τπουργείου Παιδείασ λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθν προςταςία των διαφόρων μουςείων από τουσ εναζριουσ κινδφνουσ και ςχθματίηονται επιτροπζσ απόκρυψθσ και αςφάλιςθσ των εκκεμάτων με ςυντονιςτι τον κακθγθτι αρχαιολογίασ Γεϊργιο Οικονόμου. Σα μεγάλα χάλκινα αγάλματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου κακϊσ και άλλα μικρότερα ςυςκευάςκθκαν το κακζνα με ειδικά περιτυλίγματα και πιςςόχαρτα, τοποκετικθκαν ςε μεγάλα, καταλλιλωσ επενδυμζνα κιβϊτια και φυλάχτθκαν τα περιςςότερα ςτα υπόγεια τθσ νζασ πτζρυγασ του μουςείου, όπου ςκεπάςτθκαν με άμμο. φμφωνα με το πρωτόκολλο απόκρυψθσ, «τριανταπζντε κιβϊτια φυλάχτθκαν ςτο ςπιλαιο τθσ Εννεάκρουνου και άλλα είκοςι δφο ςτισ φυλακζσ του ωκράτθ». Σα πολφ μεγάλα αγάλματα και ανάγλυφα τάφθκαν ςε τάφρουσ που ανοίχκθκαν ςτισ ίδιεσ τουσ τισ αίκουςεσ. Όςα κρίκθκε ότι δεν ιταν ςθμαντικά και δεν κινδφνευαν παρζμειναν ςτισ άδειεσ, ερθμωμζνεσ αίκουςεσ του μουςείου. Σα γλυπτά του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ φυλάχτθκαν ςε διάφορεσ κρφπτεσ, ενϊ ανοίχτθκε «μζγασ λάκκοσ εντόσ τθσ αικοφςθσ του Παρκενϊνοσ», ο οποίοσ χωρίςτθκε ςε τρία διαμερίςματα. Σα υπόλοιπα αρχαία, όςα δεν χϊρεςαν ςτο λάκκο, φυλάχκθκαν ςτθν κρφπτθ του Εννεάκρουνου, ςτισ φυλακζσ του ωκράτθ, ςτθν κρφπτθ τθσ πφλθσ του μουςείου και ςτθν αυλι. Άλλα τάφθκαν ςε λαξευτά φρζατα επί του βράχου τθσ Ακρόπολθσ, κατά μικοσ τθσ βόρειασ πλευράσ του Παρκενϊνα. ε λάκκουσ τοποκετικθκαν επίςθσ γλυπτά του Μουςείου Κεραμεικοφ, ενϊ τα πολυτιμότερα γλυπτά του Μουςείου Πειραιϊσ καυταχϊκθκαν ςε «βακφ θμικυκλικό αγωγό τθσ ορχιςτασ του αρχαίου κεάτρου που βρίςκεται ζξω από το μουςείο», ο οποίοσ καλφφκθκε με πλάκα μπετόν και επάνω του τοποκετικθκαν ςάκκοι άμμου. Σα γλυπτά του Μουςείου Δελφϊν και ο Θνίοχοσ, ο οποίοσ είχε χωριςτεί ςε δυο μζρθ, τοποκετικθκαν ςε κιβϊτια με άχυρο και μπαμπάκι και φυλάχτθκαν ςτουσ δυο λαξευτοφσ τάφουσ ςτον κιπο του μουςείου. Σα ςπουδαιότερα αρχαία του Μουςείου τθσ Ολυμπίασ, ο Eρμισ, θ Νίκθ του Παιωνίου και τα αετϊματα, χρειάςτθκαν ιδιαίτερθ φροντίδα φφλαξθσ ςε ειδικά καταςκευαςμζνα κιβϊτια και απόκρυψθ ςε τάφρουσ που καλφφκθκαν με μπετόν. Εκτόσ από τθ φφλαξθ των αρχαίων κθςαυρϊν τθσ χϊρασ, μζτρα ελιφκθςαν και για τθ φφλαξθ άλλων αντικειμζνων που εκεωροφντο εκνικι κλθρονομιά. τισ 4 Δεκεμβρίου 1940 το Λφκειο Ελλθνίδων απζςτειλε ςτθν Ιονικι Σράπεηα δφο κιβϊτια που περιείχαν «τασ πολυτιμοτζρασ των εκνικϊν ενδυμαςιϊν τθσ Ιματιοκικθσ του Λυκείου Ελλθνίδων, αι οποίαι είναι αναντικατάςτατοι και δφνανται να χαρακτθριςθοφν ωσ εκνικά κειμιλια» με τθν παράκλθςθ να φυλαχκοφν ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ τραπζηθσ». (Μ. Πετράκθ, 1940, Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ..., ό.π., ςς Παραπζμπει ςτο Β. Χ. Πετράκο, Σα αρχαία τθσ Ελλάδοσ κατά τον πόλεμο , Ακινα 1994 και ςτθ Γ. υκκά, «Όταν τα αρχαία πιγαν καταφφγιο» ςτθν Κακθμερινι, 26/10/2012) Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 16

17 Από τθν προετοιμαςία απόκρυψθσ των επιτφμβιων γλυπτϊν του Μουςείου. (Φωτογραφικό Αρχείο Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου). Πθγι: Η απόκρυψθ του Κοφρου του ουνίου ΕΑΜ 2720 ςτο όρυγμα που είχε διανοιχκεί μπροςτά από το βάκρο του. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 17

18 (Βλ. πλιρεσ ρεπορτάη με ενδεικτικι βιβλιογραφία). Ζνα από τα ορφγματα για τθν εναπόκεςθ των αγαλμάτων. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 18

19 τιγμιότυπο από τον εγκιβωτιςμό του αμφορζα Α 803 (Αμφορζασ Διπφλου). Εργαηόμενοι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου τθσ Δαμαςκοφ ςτθ υρία αποκθκεφουν με μεγάλθ προςοχι εκκζματα που διαςϊκθκαν από το μουςείο τθσ αρχαίασ Παλμφρασ τον Μάιο, λίγεσ ϊρεσ προτοφ θ πόλθ πζςει ςτα χζρια των μαχθτϊν του Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 19

20 Ιςλαμικοφ Κράτουσ (εφθμ. Κακθμερινι, 19 /8/2015). Σο «προςφυγάκι» (http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic21-gr.html) Μαρμάρινο αγαλμάτιο μικροφ αγοριοφ με ςκφλο, από το Γεροντικό ςτθ Nφςςα τθσ Mικράσ Aςίασ (1οσ αι. π.x.). Bρζκθκε ςτο Γεροντικό τθσ Nφςςασ (Mικρά Aςία) και μεταφζρκθκε ςτθν Aκινα από πρόςφυγεσ το Σο γνωςτό ωσ προςφυγάκι αγόρι φοράει κάπα βοςκοφ δεμζνθ ςτο λαιμό και κρατάει ςφιχτά ςτθν αγκαλιά του ζνα μικρό ςκφλο. Ύψοσ 0,63μ. Δραςτθριότθτα 2 Με αφόρμθςθ το απόςπαςμα που ακολουκεί να γράψετε μία παράγραφο ςχετικά με το τι κα προςπακοφςατε να διαφυλάξετε από το ςφγχρονό ςασ πολιτιςμό, αν χρειαηόταν να επιλζξετε. «Είχα δυο αγάλματα» ςθμειϊνει ακόμα «περίφθμα, μια γυναίκα κι ζνα βαςιλόπουλο, ατόφια - φαίνονταν οι φλζβεσ, τόςθ εντζλειαν είχαν. Όταν χάλαςαν τον Πόρο, τά 'χαν πάρει κάτι ςτρατιϊτεσ, και ςτ Άργοσ κα τα πουλοφςαν κάτι Ευρωπαίων χίλια τάλαρα γφρευαν *...+. Πιρα τουσ ςτρατιϊτεσ, τουσ μίλθςα: Αυτά, και δζκα χιλιάδεσ τάλαρα να ςασ δϊςουνε, να μθν το καταδεχτείτε να βγουν από τθν πατρίδα μασ. Γι αυτά πολεμιςαμε» Γιάννθσ Μακρυγιάννθσ, Απομνθμονεφματα , Βϋ, 303. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 20

21 Δραςτθριότθτα 3 Αφοφ επιςκεφκείτε μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, που αφοροφν ςτα όςα διαδραματίςτθκαν προςφάτωσ ςτθν Παλμφρα : 4. Να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ τισ καταςτροφζσ που λαμβάνουν χϊρα ςιμερα ςτθν Παλμφρα. Μπορείτε να το ςυςχετίςετε με τθν ιδεολογία και πρακτικι των Ναηί ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ; 5. (Για μικρότερα παιδιά): Με αφορμι αυτι τθν ιςτορία να ςχεδιάςετε και να παίξετε ςτο ςχολείο ζνα ςενάριο «Χαμζνου/ Κρυμμζνου Θθςαυροφ». Μπορείτε να το ονομάςετε Επιχείρθςθ «Περςεφόνθ» (μια ιδζα...) και να ψάξετε με τθ βοικεια γρίφων που αφοροφν ςτθ κεματικι «) κρυμμζνα αντικείμενα» του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου (Ε.Α.Μ.) ι του Βυηαντινοφ Μουςείου (Β.Χ.Μ.). Οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ : «Θ καταςτροφι του Ναοφ του κεοφ Βιλου ςτθν Παλμφρα από τουσ τηιχαντιςτζσ του Ιςλαμικοφ Κράτουσ «ςυνιςτά ζνα απαράδεκτο ζγκλθμα κατά του πολιτιςμοφ», διλωςε ςιμερα θ γενικι διευκφντρια τθσ UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα. τθν ανακοίνωςι τθσ, όπου εκφράηει τθ «βακφτατθ αναςτάτωςι τθσ» για το γεγονόσ, διαβεβαιϊνει ότι «αυτό το ζγκλθμα δεν πρόκειται να ςβιςει χρόνια ιςτορίασ». «Μπροςτά ς αυτό το νζο ζγκλθμα πολζμου, θ UNESCO επαναλαμβάνει ότι είναι αποφαςιςμζνθ να ςυνεχίςει να προςτατεφει ό,τι μπορεί να ςωκεί, με ζναν αγϊνα χωρίσ ζλεοσ εναντίον του λακρεμπορίου πολιτιςτικϊν αγακϊν», ςυνεχίηει θ Μπόκοβα, τονίηοντασ ότι «είναι βαςικό να εξθγιςουμε τθν ιςτορία και τθ ςθμαςία των ναϊν τθσ Παλμφρασ». «Όποιοσ πθγαίνει ςτθν Παλμφρα κα κυμάται για πάντα μια πόλθ που αντανακλά από μόνθ τθσ τθν αξιοπρζπεια όλου του ςυριακοφ λαοφ, θ οποία ενςαρκϊνει τα υψθλότερα ιδανικά τθσ ανκρωπότθτασ. Η κακεμιά από αυτζσ τισ επικζςεισ μασ καλεί να προςτατεφςουμε ακόμθ περιςςότερο τθν κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ, ςτα μουςεία, ςτα ςχολεία, ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, ςτα ςπίτια μασ», κατζλθξε. * ke--h-olikh-katastrofh-toy-naoy-ths-palmyras Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 21

22 Δραςτθριότθτα 4 Να δείτε και να ςχολιάςετε τισ ταινίεσ 8 : «Μνθμείων Άνδρεσ» με περιεχόμενο που αφορά ςτθν κλοπι πολιτιςτικϊν κθςαυρϊν και ζργων τζχνθσ από τουσ Ναηί ( The Monuments Men ) https://www.youtube.com/watch?v=crenets7sgs και «Γυναίκα από χρυςό» ( Woman in Gold ), με κζμα τθ διεκδίκθςθ ενόσ πολφτιμου πίνακα-οικογενειακοφ κθςαυροφ το οποίο είχε κλαπεί από τουσ Ναηί από τθ νόμιμθ κλθρονόμο του (αλθκινι ιςτορία). https://www.youtube.com/watch?v=nwqvzylvt5w Να κάνετε ζπειτα μια ςφντομθ κριτικι παρουςίαςθ των ταινιϊν ςτθν τάξθ. 8 Για τα βιματα προςζγγιςθσ κινθματογραφικοφ υλικοφ βλ. Μαυροςκοφφθσ, Δ., (2005). Αναηθτϊντασ τα ίχνθ τθσ Ιςτορίασ. Ιςτοριογραφία, Διδακτικι Μεκοδολογία και Ιςτορικζσ Πθγζσ, Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ, ς.ς Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 22

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΘΤΩΝ Επιμζλεια: E. Κραςαδάκθ Γιατί αςχολοφμαςτε με το γραπτό λόγο; [1] Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα