ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι"

Transcript

1 ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ειςαγωγι Ο πόλεμοσ, μπορεί να βρικε τθ χϊρα βαριά τραυματιςμζνθ και διχαςμζνθ (δικτατορία Μεταξά, φυλακζσ, εξορίεσ), δεν τθ βρικε όμωσ και απροετοίμαςτθ 1. Παρά τισ δυςκολίεσ, ο ελλθνικόσ λαόσ ςυςπειρϊκθκε και ςε κλίμα ςυναίνεςθσ και ενωτικό, τουλάχιςτον αρχικά, αντιμετϊπιςε τον κατακτθτι (αίτθμα ζγκλειςτων κομμουνιςτϊν ςτθν Ακροναυπλία και εξορίςτων ςε Φολζγανδρο, Κίμωλο, Αίγινα κ.ά. - απόρριψθ αιτιματοσ από υφυπουργό αςφάλειασ Μανιαδάκθ επιςτολι Ηαχαριάδθ 2 ). Θ ςτρατιωτικι προετοιμαςία ςυνοδεφτθκε από τθν πολιτικι επιςτράτευςθ (ενθμζρωςθ, προετοιμαςία του πλθκυςμοφ και ςχετικζσ οδθγίεσ, προπαγάνδα, προςφορά υπθρεςιϊν, καταςκοπεία, οργάνωςθ υγειονομικισ περίκαλψθσ, εκπαίδευςθ, πακθτικι αεράμυνα, καταφφγια 3, αντιμετϊπιςθ χθμικϊν αερίων και πυρόςβεςθ, τεχνικι απόκρυψθ, ςυναγερμό κ.ά.). Παράλλθλα, ο πλθκυςμόσ οργανϊκθκε για να αντιμετωπίςει το επιςιτιςτικό πρόβλθμα. Λιφκθκε, τζλοσ, μζριμνα και για τθν προςταςία τθσ εκνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των αρχαιολογικϊν κθςαυρϊν τθσ χϊρασ. το ςενάριο που ακολουκεί ςτρζφουμε το βλζμμα ςτθ διερεφνθςθ αυτϊν των λιγότερο γνωςτϊν πτυχϊν τθσ δφςκολθσ κακθμερινότθτασ με τθν ζναρξθ του πολζμου. Στόχοι Να γνωρίςουν τθν κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ και κοινωνίασ τθν περίοδο τθσ κιρυξθσ του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου και κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ Να αντιλθφκοφν ότι παρά τα μεγάλα προβλιματα και το διχαςμό, οι Ζλλθνεσ πολίτεσ ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα για τθν υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ τουσ παραμερίηοντασ τισ διαφορζσ τουσ Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ δικτφων αλλθλεγγφθσ, τθσ προετοιμαςίασ απζναντι ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ και τθ ςθμαςία τθσ προςφοράσ των μθ ςτρατεφςιμων πολιτϊν ςτισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ ςε καιρό πολζμου 1 Μαρίνα Πετράκθ, 1940-Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ. Η ελλθνικι πολεμικι προςπάκεια ςτα μετόπιςκεν, Ακινα: Πατάκθσ 2014, (Βλ. κυρίωσ τισ ς : οδθγία για καλλιζργεια βαςικϊν ειδϊν διατροφισ). 2 Αντϊνθσ Φλουντηισ, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιϊτεσ, Ακινα: Θεμζλιο 1979 («Αν κζλετε να μείνετε ελεφκεροι για να πολεμιςετε να κάνετε όλοι διλωςθ μετανοίασ»), Ιωάννα Παπακαναςίου, «Σο Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδοσ ςτθν πρόκλθςθ τθσ ιςτορίασ », ςτο Ιςτορία τησ Ελλάδασ του 20ου αιώνα, Β Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, , Κατοχή-Αντίςταςη, τ. Γ2, Επιμζλεια Χ. Χατηθιωςιφ-Π. Παπαςτράτθσ, Ακινα: Βιβλιόραμα 2007, ςς Μόνο ςτθν Ακινα καταςκευάςτθκαν περί τα 400 δθμόςια καταφφγια χωρθτικότθτασ ατόμων, ενϊ διανοίχτθκαν ςτοζσ και ςιραγγεσ. Βλ. Αλ. Παπάγοσ, Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ και θ προσ πόλεμον προπαραςκευι του, Ακινα: Διεφκυνςθ Ιςτορίασ τρατοφ, 1963, ςσ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 1

2 Να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν ευρθματικότθτα και τθν αντοχι των ανκρϊπων ςε δφςκολουσ καιροφσ Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, των μνθμείων πολιτιςμοφ και ζργων τζχνθσ για τθν ταυτότθτα ενόσ λαοφ αλλά και για όλθ τθν ανκρωπότθτα. Να εντοπίςουν αναλογίεσ και να προβλθματιςτοφν πάνω ςε φαινόμενα που εκδθλϊνονται ςε διαφορετικο χρόνο και τόπο. Να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν πραγματικότθτα του πολζμου και τισ επιπτϊςεισ του ςτουσ ανκρϊπουσ και τισ κοινωνίεσ, ϊςτε να κατανοιςουν τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Προχπάρχουςα γνϊςθ Οι μακθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν τα αίτια και τα βαςικά γεγονότα τθσ ζναρξθσ του 2 ου Παγκοςμίου Πολζμου. Είναι ςθμαντικό για τθν επιτυχία του εργαςτθρίου να λθφκεί υπόψθ θ εμπειρία/αντίλθψθ και γνϊςθ τόςο των μακθτϊν όςο και του δαςκάλου για τα προσ ςυηιτθςθ ιςτορικά γεγονότα (ιςτορικι γνϊςθ, ιςτορικι κουλτοφρα, πολιτιςμικό περιβάλλον, δθμόςια ιςτορία, ςχολικι εμπειρία) πάνω ςτα οποία κα «οικοδομθκεί» θ διδαςκαλία (κοινωνικόσ εποικοδομθτιςμόσ). Αφόρμθςθ Θ αφόρμθςθ κα μποροφςε να προζλκει από το ςχολιαςμό τθσ επικαιρότθτασ: πόλεμοσ, κατοχι και αφανιςμόσ ανκρϊπων και πολιτιςμϊν ςτθ ςφγχρονθ Μζςθ Ανατολι με τα τραγικά αποτελζςματα που βιϊνουν οι μακθτζσ μζςα από τθ διαρκι πλθροφόρθςθ από τα ΜΜΕ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ζτςι, οι φωτογραφίεσ με τθν καταςτροφι τθσ Παλμφρασ και τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα του 1940, τον πόλεμο, τον εκτοπιςμό, τθν πείνα και τθν αντίςταςθ. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ Προτρζπουμε τουσ μακθτζσ να πάρουν μια φωτογραφία (5 φωτογραφίεσ ςυνολικά από κάκε κζμα) και από μια αντίςτοιχθ λεηάντα (x 5 και πάλι), τα οποία επιλζγουν τυχαία. Ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν οι ομάδεσ μπορεί να είναι 5 ι 4. Ο ςυνδυαςμόσ φωτογραφίασ και λεηάντασ μορφοποιεί τισ ομάδεσ. Οι φωτογραφίεσ αναφζρονται ςτθν περίοδο τθσ δεκαετίασ του 40, αλλά και ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και είναι ςυναφείσ προσ το κζμα. Θ κάκε ομάδα κα επεξεργαςτεί μια κεματικι ενότθτα με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ προτείνονται παρακάτω. Αν χριεαςτεί μια κεματικι ενότθτα αναλαμβάνουν περιςςότερεσ ομάδεσ με διακριτζσ εργαςίεσ. τθν ολομζλεια κα ςυνοψιςτοφν τα ευριματα για τθν οικοδόμθςθ και κατανόθςθ τθσ όλθσ εικόνασ τθσ εποχισ. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 2

3 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 Δραςτθριότθτα 1 - Επί ποδόσ πολζμου! Προετοιμαςία ςτισ πόλεισ Αφοφ παρατθριςετε τισ φωτογραφίεσ που παρατίκενται, να ςυηθτιςετε τα εξισ: Ποιεσ προετοιμαςίεσ ζκαναν ςτθν Ακινα πριν τθν ειςβολι των δυνάμεων Κατοχισ; Γιατί εκπαιδεφνται οι δαςκάλεσ; Αν ςυνζβαινε ςιμερα κάτι αντίςτοιχο, πϊσ κα αντιδροφςατε; Ποιεσ κα ιταν οι πρϊτεσ ςασ κινιςεισ; Αν χρειαηόταν να εγκαταλείψετε το ςπίτι ςασ, λόγου χάριν λόγω μιασ ενδεχόμενθσ επίταξθσ, ι αναγκαςτικισ μετακίνθςθσ, τι κα παίρνατε μαηί ςασ; (ζνα «μπαοφλο/ςεντοφκι/μπόγο με τα απαραίτθτα είδθ» ι/και ζνα «κουτί τθσ μνιμθσ» παπουτςιϊν με φωτογραφίεσ ι εικαςτικι απεικόνιςθ των αναμνιςεων που κα κζλατε να κρατιςετε» κοκ. }Εναλλακτικά μπορείτε να δθμιουργιςετε θλεκτρονικά ζνα εικονικό «αποκετιριο αναμνιςεων» με δωρεάν λογιςμικά, όπωσ https://www.dropbox.com/, κλπ. Να αναηθτιςετε το δίκτυο καταφυγίων τθσ Ακινασ (προφορικζσ μαρτυρίεσ, φωτογραφικό υλικό). Βλ. τθ δουλειά από το 56 ο Γυμνάςιο τθσ Ακινασ: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ-Σοπικι Ιςτορία, «Αμπελόκθποι. Μελετϊ και ερευνϊ το περιβάλλον που βρίςκεται το ςχολείο μου» Ακινα. Δαςκάλεσ εκπαιδεφονται ςτθ χριςθ αντιαςφυξιογόνων μαςκϊν ςε ςχολικι αίκουςα. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 3

4 Αντιαεροπορικό όρυγμα. Ακινα, Βοφλα Θεοχάρθ Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1877) Δραςτθριότθτα 2 - Πόλεμοσ προπαγάνδα Ε.Ο.Ν. κατά τθσ καταςκοπείασ Αφοφ διαβάςετε το περιεχόμενο τθσ αυτοςχζδιασ αφίςασ και των τρυκ που ακολουκοφν και ανακαλζςετε ςτθ μνιμθ τι ιταν θ Ε.Ο.Ν. 4 : Να ςυηθτιςετε ποφ αποςκοποφςαν οι προτροπζσ που αναγράφονται ςτισ αφίςεσ και τα τρυκ, κακϊσ και για το κζμα τθσ καταςκοπείασ ςε καιρό πολζμου (αντλϊντασ από όςα ζχετε, ενδεχομζνωσ, διαβάςει ςε λογοτεχνικά και άλλα βιβλία ι δει ςτον κινθματογράφο). Να γράψετε και να δραματοποιιςετε ζναν δικό ςασ διάλογο με κζμα τθν μυςτικότθτα που επιβάλλει θ αντιςταςιακι δράςθ. Για να πάρετε ιδζεσ μπορείτε να διαβάςετε το «πιοφνο» του Μ. Μπρεχτ C131/595/3931,17414/ 4 Ε.Ο.Ν. Θ Εκνικι Οργάνωςισ Νεολαίασ (ΕΟΝ ι Ε.Ο.Ν.) ιταν κυβερνθτικι οργάνωςθ νζων που ιδρφκθκε από το κακεςτϊσ του Ιωάννθ Μεταξά το 1936 και διαλφκθκε τον Απρίλιο του κοπόσ τθσ οργάνωςθσ αναφζρεται: για τθν «επωφελι διάκεςιν του ελευκζρου από τθσ εργαςίασ χρόνου των νζων, προσ προαγωγιν τθσ ςωματικισ και ψυχικισ καταςτάςεωσ αυτϊν, ανάπτυξιν του εκνικοφ φρονιματοσ και τθσ πίςτεωσ προσ τθν κρθςκείαν, δθμιουργίαν πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ...». Ο Ιωάννθσ Μεταξάσ είχε ςαν ςκοπό του μζςα από τθν οργάνωςθ αυτι να διαμορφϊςει τουσ νζουσ ςε πατριϊτεσ αλλά και υποςτθρικτζσ του κακεςτϊτοσ * + Θ οργάνωςθ είχε ςτρατιωτικό χαρακτιρα και τα μζλθ τθσ φοροφςαν χαρακτθριςτικζσ ςτολζσ μπλε ςκοφρου χρϊματοσ, χαιρετοφςαν ςτρατιωτικά με τθν παλάμθ ανοικτι και το χζρι προτεταμζνο όπωσ και ςτο φαςιςτικό χαιρετιςμό (από τθ Wikipedia). Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 4

5 Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 5

6 θμείωςθ: να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα «Η Ακινα ελζυκερθ» (www.freeathens44.org) και να περιθγθκείτε ςτο πλοφςιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ενότθτα Φωτογραφίεσ. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 6

7 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 Οι λαχανόκθποι τθσ επιβίωςθσ και τθσ νίκθσ (victory gardens 5 ) Αςτικι αυτάρκεια ςε καιροφσ πολζμου και κρίςθσ. «Καλλιεργιςατε πάντα πόδα διακεςίμου εδάφουσ» Δραςτθριότθτα 1 (θμείωςθ: πριν από κάκε επεξεργαςία και αξιοποίθςθ ιςτορικισ πθγισ κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ταυτότθτά τθσ: πρωτογενισ/δευτερογενισ, είδοσ, χρονολογία, προζλευςθ, αξιοπιςτία κλπ) Αφοφ μελετιςετε τθν πθγι 1, το ντοκουμζντο και τα ςκίτςα που ζπονται, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 1. Που αποςκοποφςε θ προτροπι ςε κάκε νοικοκυριό να φροντίςει για τθ διατροφι του με δθμιουργία οικιακϊν λαχανόκθπων και εγκατάςταςθ οικόςιτων ηϊων, όπωσ οι κότεσ, ςτθν αυλι; Νομίηετε ότι κα ιταν αποτελεςματικό μζτρο; Μπορείτε να ςκεφτείτε άλλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του επιςιτιςτικοφ προβλιματοσ τθσ εποχισ; Να ςυηθτιςετε πάνω ςτο κζμα αυτό. Θ ομάδα ςασ να ςυντάξει προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του επιςιτιςτικοφ προβιματοσ ςε καιρό πολζμου θ ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ όπωσ π.χ. οι προςφυγικζσ ροζσ ςε καιρό ειρινθσ. 2. Να μελετιςετε το ζγγραφο τθσ φωτογραφίασ που ακολουκεί (Πθγι 2, Ι), κακϊσ και τα ςχόλια ςτισ ςελίδεσ με τα ςκίτςα (Πθγζσ 2, ΙΙ και 2, ΙΙΙ). Από ποιον νομίηετε ότι ςυντάχκθκε (επίςθμθ πολιτεία, αρχζσ κατοχισ, οργάνωςθ πολιτϊν); Σι περιγράφει; Να προςζξετε τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο ςυντάκτθσ. Σι ςασ κανει εντφπωςθ; Ποφ δίνεται ζμφαςθ; Πϊσ οργανϊκθκαν οι πολίτεσ ϊςτε να αντιμετωπίςουν το επιςιτιςτικό πρόβλθμα ςτθ διάρκεια τθσ Κατοχισ; 3. Ποιοσ νομίηετε ότι είναι ο ςτόχοσ των ςκίτςων, που αφοροφν ςτθν Ελλάδα του πολζμου και τθσ Κατοχισ; Ποφ απευκφνονται; Γιατί απεικονίηονται μόνο γυναικείεσ φιγοφρεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των γυναικϊν εδϊ; Πθγι 1 - Γεωργικι Επιςτράτευςθ «Εφιςτϊμεν τθν ιδιαιτζραν υμϊν προςοχιν εισ το ςάλπιςμα τθσ Γεωργικισ Επιςτρατεφςεωσ, το οποίον ο Αρχθγόσ τθσ Κυβερνιςεωσ κ. Ι. Μεταξάσ απθφκυνε προσ τουσ Ζλλθνασ άπαντασ, καλϊν αυτοφσ να καλλιεργιςουν πάντα πόδα διακεςίμου εδάφουσ. Τφ ασ δεινάσ περιςτάςεισ ευρίςκεται ςιμερον ο πολιτιςμζνοσ κόςμοσ, κα ιτο εγκλθματικι θ εισ το ςθμείον τοφτο και ελαχίςτθ ζςτω αδιαφορία, διότι κα υςτζρει τθν πατρίδα των μζςων να διζλκθ αλϊβθτοσ από κινδφνουσ τουσ οποίουσ ςυνεπάγεται θ εμπόλεμοσ κατάςταςισ εισ το ηιτθμα τθσ διατροφισ του πλθκυςμοφ εξθρτθμζνθσ από το ειςαγωγικόν εμπόριον και κα εδθμιοφργει ςυνεπείασ εχοφςασ απιχθςιν εξ υποςιτιςμοφ εισ ςειράν μελλοντικϊν γενεϊν, ωσ τοφτο παρετθρικθ κατά τον μζγαν πόλεμον Όκεν, 5 Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 7

8 παρακαλοφμεν υμάσ όπωσ μεριμνιςετε ανυπερκζτωσ και καλλιεργθκεί γεωργικϊσ πασ χϊροσ ον διακζτετε, αναφζρατε δε εισ θμάσ εν καιρϊ τθν εκτζλεςιν τθσ παροφςθσ, θν και προςωπικϊσ κζλομεν παρακολουκιςει». Πετράκθ, Μ., (2014) Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ. Η ελλθνικι πολεμικι προςπάκεια ςτα μετόπιςκεν. Ακινα: Πατάκθσ, ς. 76. Πθγι 2, Ι Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 8

9 Πθγι 2, ΙΙ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 9

10 Πθγι 2, ΙΙΙ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 10

11 Δραςτθριότθτα 2 Να παρατθριςετε το οπτικό υλικό που ακολουκεί. Διακρίνετε κάποια διαφορά ςτθν οπτικι και τθ ςτόχευςθ του ςχετικοφ προπαγανδιςτικοφ υλικοφ τθσ Αγγλίασ και των Θ.Π.Α. ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα; Να λάβετε υπόψθ τθ κζςθ των χωρϊν ςτον πόλεμο (κατεχόμενεσ- ελζυκερεσ). Να παρατθριςετε προςεκτικά τισ αφίςεσ και να ςχολιάςετε το περιεχόμενο και τα ςυνκιματα. Πϊσ αντιλαμβάνεςκε το «victory gardens»; Να μελετιςετε και το παρακάτω απόςπαςμα από τθν εφθμερίδα «Ροφμελθ» και να το ςυςχετίςετε με το περιεχόμενο των αφιςϊν από τισ άλλεσ χϊρεσ. Η μάχθ του ψωμιοφ ΑΓΡΟΣΕ Μθν αφίςετε οφτε ζνα κομμάτι γθσ που να μθν το καλλιεργιςετε φζτοσ. Θ αγωνιηόμενθ Ελλάδα ζχει ανάγκθ από ψωμί. Πρζπει να τθσ το εξαςφαλίςουμε. Οι αντάρτεσ μασ πάνω ςτα βουνά πολεμάνε για τθ λευτεριά μασ. Μιμθκείτε τουσ και ςεισ ςτον κάμπο με τθ μάχθ του ψωμιοφ. Σο ίδιο προςφζρετε ςτον αγϊνα όπωσ και κείνοι. Όλεσ μασ λοιπόν οι προςπάκειεσ για εντατικι καλλιζργεια. Οφτε ζνα χωράφι να μθ μείνει χζρςο, οφτε ζνα χωράφι ακαλλιζργθτο. Πρζπει να κερδίςουμε τθ μάχθ του ψωμιοφ. Είνε εκνικι ανάγκθ. Εφ. Ροφμελθ Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 11

12 Καλλιεργϊντασ τον ςχολικό κιπο Βίνιανθσ 6 ΑΚΙ: Αρχειακό Σεκμιριο [ ] Βίνιανθ: Τπιρξε πρωτεφουςα τθσ Ελεφκερθσ Ελλάδασ τθν εποχι τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ. Εδϊ ιδρφκθκε το Μάρτιο του 1944 θ Πολιτικι Επιτροπι Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΠΕΕΑ), θ "Κυβζρνθςθ του Βουνοφ". Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 12

13 Αφίςεσ από τισ υμμαχικζσ Δυνάμεισ (Η.Π.Α. και Μ.Βρετανία) Victory Gardens: Where the Nazis sowed death, a Londoner and his wife have sown life - giving vegetables in a London suburb... - NARA Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 13

14 https://en.wikipedia.org/wiki/victory_garden (τθν τελευταία φωτογραφία μικρόσ λαχανόκθποσ ςε όρυγμα εδάφουσ όπου ζπεςε βόμβα: Εκεί όπου οι Ναηί ζςπειραν το κάνατο, ζνασ Λονδρζηοσ και θ ςφηυγόσ του φφτεψαν λαχανικά που δίνουν ηωι ) Ερωτιςεισ Με αφορμι τθν παρακάτω φωτογραφία να ςυγκεντρϊςετε ςτοιχεία (οπτικό υλικό, μαρτυρίεσ, κείμενα) για το «πολεμικό λαχείο». Ποφ αποςκοποφςε θ ζκδοςι του; Τπιρχαν άλλα λαχεία ςχετικά τθν εποχι εκείνθ; Σι κα μποροφςε να ρωτά το κορίτςι τθσ φωτογραφίασ το λαχειοπϊλθ; Να δθμιουργιςετε ζνα ςφντομο διάλογο και να τον παρουςιάςετε ςτθν τάξθ (δραματοποίθςθ). Πωλθτισ πολεμικοφ λαχείου. Ακινα, Βοφλα Θεοχάρθ- Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1709) Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 14

15 ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 «Όλοι οι άνκρωποι των μνθμείων» Αποςτολι: «ΠΕΡΕΦΟΝΗ 7» Δραςτθριότθτα 1 Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά τθν πθγι που ακολουκεί και αφοφ παρατθριςετε τισ φωτογραφίεσ που παρατίκενται: 1. Να καταγράψετε τισ ςκζψεισ ςασ για τθ ςυμβολι των αρχαιολόγων και των τεχνιτϊν ςτθ διάςωςθ του υλικοφ πολιτιςμοφ τθσ Ελλάδασ. Πϊσ αξιολογείτε τθ ςτάςθ τουσ; Σι κα κάνατε εςείσ ςτθ κζςθ τουσ; Να ςυηθτιςετε το κζμα παράλλθλα με τθν πρόςφατθ εκτζλεςθ του φριου αρχαιολόγου ςτθν Παλμφρα οποίοσ αρνικθκε να δϊςει πλθροφορίεσ για τισ κρυμμζνεσ αρχαιότθτεσ τθσ χϊρασ του ςτουσ διϊκτεσ του. (Βλ. χετικό ρεπορτάη ςτο ςφνδεςμο που ακολουκεί. Να προςζξετε τθ ςχετικι φωτογραφία και να τθ ςυγκρίνετε με τισ φωτογραφίεσ από το Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο ) 2. Να εντοπίςετε τισ αρχαιότθτεσ που εικονίηονται ςτισ παρακάτω φωτογραφίεσ είτε μζςω του διαδικτφου, είτε επιςκεπτόμενοι το Αρχαιολογικό Μουςείο. Να εντοπίςετε ποφ είναι το ςπιλαιο τθσ Εννεάκρουνου και οι φυλακζσ του ωκράτθ και να τα επιςκεφκείτε. τθ ςυνζχεια να δθμιουργιςετε μια παρουςίαςθ ςε ppt με 5-10 διαφάνειεσ, όπου κα παρουςιάςετε ςυγκριτικά τισ φωτογραφίεσ του 1940 με τισ δικζσ ςασ, κακϊσ και τισ περιοχζσ φφλαξθσ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναηθτιςετε κάποιον ειδικό του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου από τον οποίο να αντλιςετε πλθροφορίεσ για τθ μυκιςτορθματικοφ τφπου επιχείρθςθ κατάκρυψθσ των αρχαιοτιτων, ϊςτε να δθμοςιεφςετε ζνα δικό ςασ ςχετικό κείμενο ςτθ ςχολικι εφθμερίδα. 3. Να διερευνιςετε τθν ιςτορία του αγάλματοσ του μικροφ παιδιοφ που ονομάςτθκε «Προςφυγάκι». Να ςυηθτιςετε για τθ ςθμαςία τθσ διαφφλαξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ενόσ λαοφ. 1. Η προςταςία και φφλαξη των πολιτιςτικών θηςαυρών «τισ 28 Οκτωβρίου ξεκίνθςε από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία μια γιγαντιαία προςπάκεια φφλαξθσ των ελλθνικϊν κθςαυρϊν. Με προφορικι εντολι άρχιςε αμζςωσ θ διαδικαςία ςυςκευαςίασ και φφλαξθσ των νομιςμάτων του Νομιςματικοφ Μουςείου. *...+ Μζχρι τισ 10 Νοεμβρίου ολοκλθρϊκθκε ο εγκιβωτιςμόσ των εκκεμάτων ςε 60 κιβϊτια που παραδόκθκαν ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ Σραπζηθσ Ελλάδοσ. 7 Απόκρυψθ των αρχαιοτιτων και επανζκκεςι τουσ με τθν απελευκζρωςθ. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 15

16 τισ 28 Οκτωβρίου το Βυηαντινό Μουςείο, που είχε ιδθ προετοιμαςτεί για τθ φφλαξθ των πολυτιμότερων αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ του ςυςκεφαςε ζνα μζροσ τουσ ςε πζντε κιβϊτια και τα μετζφερε ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ενϊ τα λοιπά αντικείμενα φυλάχκθκαν ςε ορφγματα ςτθν αυλι του μουςείου. *...+ τισ 11 Νοεμβρίου δίνονται από τθ Διεφκυνςθ Αρχαιολογίασ του Τπουργείου Παιδείασ λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθν προςταςία των διαφόρων μουςείων από τουσ εναζριουσ κινδφνουσ και ςχθματίηονται επιτροπζσ απόκρυψθσ και αςφάλιςθσ των εκκεμάτων με ςυντονιςτι τον κακθγθτι αρχαιολογίασ Γεϊργιο Οικονόμου. Σα μεγάλα χάλκινα αγάλματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου κακϊσ και άλλα μικρότερα ςυςκευάςκθκαν το κακζνα με ειδικά περιτυλίγματα και πιςςόχαρτα, τοποκετικθκαν ςε μεγάλα, καταλλιλωσ επενδυμζνα κιβϊτια και φυλάχτθκαν τα περιςςότερα ςτα υπόγεια τθσ νζασ πτζρυγασ του μουςείου, όπου ςκεπάςτθκαν με άμμο. φμφωνα με το πρωτόκολλο απόκρυψθσ, «τριανταπζντε κιβϊτια φυλάχτθκαν ςτο ςπιλαιο τθσ Εννεάκρουνου και άλλα είκοςι δφο ςτισ φυλακζσ του ωκράτθ». Σα πολφ μεγάλα αγάλματα και ανάγλυφα τάφθκαν ςε τάφρουσ που ανοίχκθκαν ςτισ ίδιεσ τουσ τισ αίκουςεσ. Όςα κρίκθκε ότι δεν ιταν ςθμαντικά και δεν κινδφνευαν παρζμειναν ςτισ άδειεσ, ερθμωμζνεσ αίκουςεσ του μουςείου. Σα γλυπτά του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ φυλάχτθκαν ςε διάφορεσ κρφπτεσ, ενϊ ανοίχτθκε «μζγασ λάκκοσ εντόσ τθσ αικοφςθσ του Παρκενϊνοσ», ο οποίοσ χωρίςτθκε ςε τρία διαμερίςματα. Σα υπόλοιπα αρχαία, όςα δεν χϊρεςαν ςτο λάκκο, φυλάχκθκαν ςτθν κρφπτθ του Εννεάκρουνου, ςτισ φυλακζσ του ωκράτθ, ςτθν κρφπτθ τθσ πφλθσ του μουςείου και ςτθν αυλι. Άλλα τάφθκαν ςε λαξευτά φρζατα επί του βράχου τθσ Ακρόπολθσ, κατά μικοσ τθσ βόρειασ πλευράσ του Παρκενϊνα. ε λάκκουσ τοποκετικθκαν επίςθσ γλυπτά του Μουςείου Κεραμεικοφ, ενϊ τα πολυτιμότερα γλυπτά του Μουςείου Πειραιϊσ καυταχϊκθκαν ςε «βακφ θμικυκλικό αγωγό τθσ ορχιςτασ του αρχαίου κεάτρου που βρίςκεται ζξω από το μουςείο», ο οποίοσ καλφφκθκε με πλάκα μπετόν και επάνω του τοποκετικθκαν ςάκκοι άμμου. Σα γλυπτά του Μουςείου Δελφϊν και ο Θνίοχοσ, ο οποίοσ είχε χωριςτεί ςε δυο μζρθ, τοποκετικθκαν ςε κιβϊτια με άχυρο και μπαμπάκι και φυλάχτθκαν ςτουσ δυο λαξευτοφσ τάφουσ ςτον κιπο του μουςείου. Σα ςπουδαιότερα αρχαία του Μουςείου τθσ Ολυμπίασ, ο Eρμισ, θ Νίκθ του Παιωνίου και τα αετϊματα, χρειάςτθκαν ιδιαίτερθ φροντίδα φφλαξθσ ςε ειδικά καταςκευαςμζνα κιβϊτια και απόκρυψθ ςε τάφρουσ που καλφφκθκαν με μπετόν. Εκτόσ από τθ φφλαξθ των αρχαίων κθςαυρϊν τθσ χϊρασ, μζτρα ελιφκθςαν και για τθ φφλαξθ άλλων αντικειμζνων που εκεωροφντο εκνικι κλθρονομιά. τισ 4 Δεκεμβρίου 1940 το Λφκειο Ελλθνίδων απζςτειλε ςτθν Ιονικι Σράπεηα δφο κιβϊτια που περιείχαν «τασ πολυτιμοτζρασ των εκνικϊν ενδυμαςιϊν τθσ Ιματιοκικθσ του Λυκείου Ελλθνίδων, αι οποίαι είναι αναντικατάςτατοι και δφνανται να χαρακτθριςθοφν ωσ εκνικά κειμιλια» με τθν παράκλθςθ να φυλαχκοφν ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ τραπζηθσ». (Μ. Πετράκθ, 1940, Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ..., ό.π., ςς Παραπζμπει ςτο Β. Χ. Πετράκο, Σα αρχαία τθσ Ελλάδοσ κατά τον πόλεμο , Ακινα 1994 και ςτθ Γ. υκκά, «Όταν τα αρχαία πιγαν καταφφγιο» ςτθν Κακθμερινι, 26/10/2012) Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 16

17 Από τθν προετοιμαςία απόκρυψθσ των επιτφμβιων γλυπτϊν του Μουςείου. (Φωτογραφικό Αρχείο Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου). Πθγι: Η απόκρυψθ του Κοφρου του ουνίου ΕΑΜ 2720 ςτο όρυγμα που είχε διανοιχκεί μπροςτά από το βάκρο του. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 17

18 (Βλ. πλιρεσ ρεπορτάη με ενδεικτικι βιβλιογραφία). Ζνα από τα ορφγματα για τθν εναπόκεςθ των αγαλμάτων. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 18

19 τιγμιότυπο από τον εγκιβωτιςμό του αμφορζα Α 803 (Αμφορζασ Διπφλου). Εργαηόμενοι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου τθσ Δαμαςκοφ ςτθ υρία αποκθκεφουν με μεγάλθ προςοχι εκκζματα που διαςϊκθκαν από το μουςείο τθσ αρχαίασ Παλμφρασ τον Μάιο, λίγεσ ϊρεσ προτοφ θ πόλθ πζςει ςτα χζρια των μαχθτϊν του Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 19

20 Ιςλαμικοφ Κράτουσ (εφθμ. Κακθμερινι, 19 /8/2015). Σο «προςφυγάκι» (http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic21-gr.html) Μαρμάρινο αγαλμάτιο μικροφ αγοριοφ με ςκφλο, από το Γεροντικό ςτθ Nφςςα τθσ Mικράσ Aςίασ (1οσ αι. π.x.). Bρζκθκε ςτο Γεροντικό τθσ Nφςςασ (Mικρά Aςία) και μεταφζρκθκε ςτθν Aκινα από πρόςφυγεσ το Σο γνωςτό ωσ προςφυγάκι αγόρι φοράει κάπα βοςκοφ δεμζνθ ςτο λαιμό και κρατάει ςφιχτά ςτθν αγκαλιά του ζνα μικρό ςκφλο. Ύψοσ 0,63μ. Δραςτθριότθτα 2 Με αφόρμθςθ το απόςπαςμα που ακολουκεί να γράψετε μία παράγραφο ςχετικά με το τι κα προςπακοφςατε να διαφυλάξετε από το ςφγχρονό ςασ πολιτιςμό, αν χρειαηόταν να επιλζξετε. «Είχα δυο αγάλματα» ςθμειϊνει ακόμα «περίφθμα, μια γυναίκα κι ζνα βαςιλόπουλο, ατόφια - φαίνονταν οι φλζβεσ, τόςθ εντζλειαν είχαν. Όταν χάλαςαν τον Πόρο, τά 'χαν πάρει κάτι ςτρατιϊτεσ, και ςτ Άργοσ κα τα πουλοφςαν κάτι Ευρωπαίων χίλια τάλαρα γφρευαν *...+. Πιρα τουσ ςτρατιϊτεσ, τουσ μίλθςα: Αυτά, και δζκα χιλιάδεσ τάλαρα να ςασ δϊςουνε, να μθν το καταδεχτείτε να βγουν από τθν πατρίδα μασ. Γι αυτά πολεμιςαμε» Γιάννθσ Μακρυγιάννθσ, Απομνθμονεφματα , Βϋ, 303. Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 20

21 Δραςτθριότθτα 3 Αφοφ επιςκεφκείτε μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, που αφοροφν ςτα όςα διαδραματίςτθκαν προςφάτωσ ςτθν Παλμφρα : 4. Να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ τισ καταςτροφζσ που λαμβάνουν χϊρα ςιμερα ςτθν Παλμφρα. Μπορείτε να το ςυςχετίςετε με τθν ιδεολογία και πρακτικι των Ναηί ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ; 5. (Για μικρότερα παιδιά): Με αφορμι αυτι τθν ιςτορία να ςχεδιάςετε και να παίξετε ςτο ςχολείο ζνα ςενάριο «Χαμζνου/ Κρυμμζνου Θθςαυροφ». Μπορείτε να το ονομάςετε Επιχείρθςθ «Περςεφόνθ» (μια ιδζα...) και να ψάξετε με τθ βοικεια γρίφων που αφοροφν ςτθ κεματικι «) κρυμμζνα αντικείμενα» του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου (Ε.Α.Μ.) ι του Βυηαντινοφ Μουςείου (Β.Χ.Μ.). Οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ : «Θ καταςτροφι του Ναοφ του κεοφ Βιλου ςτθν Παλμφρα από τουσ τηιχαντιςτζσ του Ιςλαμικοφ Κράτουσ «ςυνιςτά ζνα απαράδεκτο ζγκλθμα κατά του πολιτιςμοφ», διλωςε ςιμερα θ γενικι διευκφντρια τθσ UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα. τθν ανακοίνωςι τθσ, όπου εκφράηει τθ «βακφτατθ αναςτάτωςι τθσ» για το γεγονόσ, διαβεβαιϊνει ότι «αυτό το ζγκλθμα δεν πρόκειται να ςβιςει χρόνια ιςτορίασ». «Μπροςτά ς αυτό το νζο ζγκλθμα πολζμου, θ UNESCO επαναλαμβάνει ότι είναι αποφαςιςμζνθ να ςυνεχίςει να προςτατεφει ό,τι μπορεί να ςωκεί, με ζναν αγϊνα χωρίσ ζλεοσ εναντίον του λακρεμπορίου πολιτιςτικϊν αγακϊν», ςυνεχίηει θ Μπόκοβα, τονίηοντασ ότι «είναι βαςικό να εξθγιςουμε τθν ιςτορία και τθ ςθμαςία των ναϊν τθσ Παλμφρασ». «Όποιοσ πθγαίνει ςτθν Παλμφρα κα κυμάται για πάντα μια πόλθ που αντανακλά από μόνθ τθσ τθν αξιοπρζπεια όλου του ςυριακοφ λαοφ, θ οποία ενςαρκϊνει τα υψθλότερα ιδανικά τθσ ανκρωπότθτασ. Η κακεμιά από αυτζσ τισ επικζςεισ μασ καλεί να προςτατεφςουμε ακόμθ περιςςότερο τθν κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ, ςτα μουςεία, ςτα ςχολεία, ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, ςτα ςπίτια μασ», κατζλθξε. * ke--h-olikh-katastrofh-toy-naoy-ths-palmyras Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 21

22 Δραςτθριότθτα 4 Να δείτε και να ςχολιάςετε τισ ταινίεσ 8 : «Μνθμείων Άνδρεσ» με περιεχόμενο που αφορά ςτθν κλοπι πολιτιςτικϊν κθςαυρϊν και ζργων τζχνθσ από τουσ Ναηί ( The Monuments Men ) https://www.youtube.com/watch?v=crenets7sgs και «Γυναίκα από χρυςό» ( Woman in Gold ), με κζμα τθ διεκδίκθςθ ενόσ πολφτιμου πίνακα-οικογενειακοφ κθςαυροφ το οποίο είχε κλαπεί από τουσ Ναηί από τθ νόμιμθ κλθρονόμο του (αλθκινι ιςτορία). https://www.youtube.com/watch?v=nwqvzylvt5w Να κάνετε ζπειτα μια ςφντομθ κριτικι παρουςίαςθ των ταινιϊν ςτθν τάξθ. 8 Για τα βιματα προςζγγιςθσ κινθματογραφικοφ υλικοφ βλ. Μαυροςκοφφθσ, Δ., (2005). Αναηθτϊντασ τα ίχνθ τθσ Ιςτορίασ. Ιςτοριογραφία, Διδακτικι Μεκοδολογία και Ιςτορικζσ Πθγζσ, Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ, ς.ς Σενάριο: Πόλεμος-Κατοχή-Επιβίωση-Πολιτιστική Κληρονομιά: Β. Σακκά-Ι. Δεκατρή 22

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα