ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί καθορισμού της συμμετοχής των Μονάδων του ΠΝ στην Επιχείρηση «ΙΝAS BAHR», ως «Ειδική Απο στολή σε Επιχειρήσεις», για το χρονικό διάστημα από 4 Φεβρουαρίου έως 9 Μαΐου 2011 και για τις περιόδους, που αυτές θα ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχείρησης... 1 Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρε θύμνου... 2 Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μα γνησίας Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσομηλιάς Φούρνων Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης έρευνας, και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμι κού στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Πολύαιγος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕ ΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» Σύσταση θέσης στο Γ. Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑ ΠΑΝΔΡΕΟΥ» Τροποποίηση της απόφασης 1/317/ (ΦΕΚ Β/ 1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004»... 7 Τροποποίηση της απόφασης 23/530/ (ΦΕΚ Β/2432/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανά κληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήμα τος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.841/01/11/Σ.7086 (1) Περί καθορισμού της συμμετοχής των Μονάδων του ΠΝ στην Επιχείρηση «ΙΝAS BAHR», ως «Ειδική Αποστο λή σε Επιχειρήσεις», για το χρονικό διάστημα από 4 Φεβρουαρίου έως 9 Μαΐου 2011 και για τις περιό δους, που αυτές θα ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχείρησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20, παράγραφος 4 του Ν. 2685/99 «Κά λυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ 35). β. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2/48579/0022 από ΚΥΑ Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εθνι κής Άμυνας «Αναπροσαρμογή του Αντιτίμου σε Χρήμα των Σταθερών Χορηγιών Τροφοδοσίας των Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β 81). 2. Την Υπ Αρ. 1 της 6ης/9 Νοε 07 Απόφαση Συνεδρία σης ΣΑΜ «Επικαιροποίηση/Τροποποίηση του Ανώτερου Επιπέδου Εθνικής Συνεισφοράς (ΑΕΕΣ)». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, για αποζημιώσεις και τροφοδοσία του συνόλου του προσωπικού που επιβαίνει στο πλοίο εν όρμω και εν πλω, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε περίπου για το διάστημα από 4 Φεβρουαρίου έως 9 Μαΐου 2011 (Αποζημίωση , τροφοδοσία ) και θα καλυφθεί από τον ΕΦ ΚΑΕ 4512 και 1411 του Π/Υ ΓΕΝ έτους 2011, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον χαρακτηρισμό της συμμετοχής, από έως , των Μονάδων του ΠΝ στην Επι

2 7688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χείρηση «INAS BAHR» στην περιοχή Επιχειρήσεων, που καθορίζεται στις ειδικές διαταγές, ως «Ειδική Αποστολή για Επιχειρήσεις», για το διάστημα που οι συμμετέχου σες Ναυτικές Μονάδες ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχείρησης. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. Φ.913.1/469/11/Σ (2) Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρεθύμνου» Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α 9). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση Φ. 010/11/95003/ (ΦΕΚ 22 Β/ ). 3. Το έγγραφο Υπηρεσίας Φάρων Φ /1/11/ Σ.38/ , με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρεθύμνου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρεθύμνου. α. Θέση: Στην κεφαλή του προσήνεμου και του υπή νεμου μώλου. β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από τον Αλιευτικό Καταφύγιο Πλακιά Ν. Ρεθύμνου. γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως «ΦΑΝΟΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων». δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί. ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, ως αρμόδιος φορέας. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία: α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων. γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α καθώς και την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα ράγραφος 2β. 3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική συντήρηση τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. 5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω σης αυτής από την Υ. Φάρων. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Αριθμ. Φ /458/11 Σ (3) Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μαγνησίας. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α 9). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση Φ.010/11/95003/ (ΦΕΚ 22Β / ). 3. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων Φ /1/11/ Σ.079/ , με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για την φωτοσήμανση του Αλιευ τικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μαγνησίας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μαγνησίας. α. Θέση: Στις κεφαλές των λιμενοβραχιόνων. β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο Κεραμίδι Μαγνησίας. γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως ΦΑΝΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 Περί Φάρων. δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί. ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, ως αρμόδιος φορέας. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, η οποία: α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7689 γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κατα σκευής ως ανωτέρω παράγραφος 2α, καθώς και την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα ράγραφος 2β. 3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. 5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω σης αυτής από την Υ. Φάρων. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Αριθμ. Φ /460/11 Σ (4) Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσομηλιάς Φούρνων. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α 9). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση Φ. 010/11/95003/ (ΦΕΚ 22Β / ). 3. Το έγγραφο Υπηρεσίας Φάρων Φ /1/11/Σ.39/ , με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός (1) αυ τόματου πυρσού για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσομηλιάς Φούρνων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσο μηλιάς Φούρνων. α. Θέση: Στην κεφαλή του προσήνεμου και υπήνεμου μώλου. β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από τον Αλιευτικό Καταφύγιο Χρυ σομηλιάς Φούρνων. γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως «ΦΑΝΟI» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων». δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί. ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, ως αρμόδιος φορέας. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, η οποία: α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων. γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α καθώς και την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα ράγραφος 2β. 3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. 5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο ποιηθεί στους ναυτιλλομένους με έκδοση αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω σης αυτής από την Υ. Φάρων. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (5) Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης έρευνας, και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμι κού στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Πο λύαιγος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΕΣ Α.Ε.». Με την αριθ. Δ9/Δ/Φ161/5465/858/ απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα τικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 76, 143 και 144 του ν.δ 210/73 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος, (ΦΕΚ 277/Α), όπως τροποποι ήθηκε με τον ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α) και των άρθρων 3 παρ. 2, 5 παρ. 4, 7 και 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιο ποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α): Α. Εγκρίνεται η μεταβίβαση του δικαιώματος αναζή τησης, έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυνα μικού στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Πο λύαιγος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρ θρου 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεω θερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α). Β. Στην Υ.Α. με αριθμό ΔΔΜ/Γ/ Φ29.10/7668/ «Εκμίσθωση στη Δ.Ε.Η. του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλος Κίμωλος Πολύ αιγος»(φεκ 361/B) επιφέρονται οι κάτωθι προσθήκες τροποποιήσεις όρων: 1. Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται οι όροι «Δ/νση Δημοσίων Μεταλλείων και Λατομείων» και «Δ/ νση Μεταλλείων» νοείται «Δ/νση Ενεργειακών Ορυκτών», «Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» ή «ΥΕΦΠ»

4 7690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και «Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» ή «ΥΕΦΠ» νοούνται αντίστοιχα : «Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.» και «Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και όπου αναφέρεται «ΔΕΗ» νοείται η Δ.Ε.Η. ΑΕ. Επίσης όπου αναφέρονται οι όροι «χαμηλής ενθαλπίας» και «υψηλής ενθαλπίας» νοούνται οι όροι «χαμηλής θερμοκρασίας» και «υψηλής θερμοκρασίας» αντιστοίχως, όπως αυτοί ορίζονται στο ν.3175/03 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η μισθώτρια υποχρεούται μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α λεπτομερή προγράμματα ερευνητικών εργασιών για το επόμενο ημερολογιακό έτος μαζί με τα σχετικά χρονοδιαγράμ ματα, τις τεχνικές εκθέσεις και τον οικονομικό προϋ πολογισμό των εργασιών. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ετήσιου ερευνητικού προγράμματος ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δικαιούται να επι φέρει τροποποιήσεις οι οποίες, τελούν υπό την αίρεση της αποδοχής της μισθώτριας και μετά δε την αποδο χή τους καθίστανται υποχρεωτικές για τη μισθώτρια. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας χωρίς απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το πρόγραμμα που υποβλήθηκε θεωρείται εγκεκριμένο και παρέχεται το δικαίωμα και η υποχρέωση στη Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να το εκτε λέσει κανονικά. Η μη υποβολή των στοιχείων και εκθέσεων καθώς και η μη εκτέλεση ή η ελλιπής υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος επιφέρει την, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής, κατάπτωση ποσοστού από την εγγύηση καλής εκτελέσεως (κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της σύμβασης) ίσου προς 20% αυτής. Σε περίπτωση υποτρο πής μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να κηρυχθεί η μι σθώτρια έκπτωτη και το σύνολο της ως άνω εγγυήσεως να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Οι ερευνητικές εργασίες είναι δυνατό να εκτελούνται και σε χώρους λειτουργούντων λατομείων και μεταλλεί ων τηρουμένων των σχετικών διατάξεων με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία τους. Σε αντίθετη περίπτωση έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρθ. 1 του ν.3175/03 («Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»). Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να επηρεάσουν ιαματικές πηγές ή τη διαχείριση γειτονικών γεωθερμικών πεδίων που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους και σε τυχόν ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθ. 1 και την παρ.3 του αρθ.13 του ν. 3175/03. Οι ετήσιες εκθέσεις για τις ερευνητικές εργασίες θα υποβάλλονται από τη μισθώτρια το αργότερο τον Απρί λιο κάθε έτους και θα συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση απολογισμό των εργασιών που εκτελέστηκαν την προηγούμενη ερευνητική περίοδο Στις προαναφερόμενες ετήσιες εκθέσεις θα περιγρά φονται και οι χώροι στους οποίους, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των μέχρι τότε ερευνών, δεν υπάρχει γεωθερμικό ενδιαφέρον για τη μισθώτρια. Εν γένει οι μελέτες και εκθέσεις που θα υποβάλλονται από τη μισθώτρια στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και γενικότερα στους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να συντάσσονται από τους επιστήμονες που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Δημόσιο μπορεί να διαθέσει σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα από το ν. 3175/03 το Γεωθερμικό Δυναμικό Χαμηλής θερμοκρασίας με την προϋπόθεση ότι κατά την κρίση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η εκμετάλλευσή του δεν θα επηρε άσει την απόδοση του Γεωθερμικού δυναμικού υψηλής θερμοκρασίας και με τον όρο ότι οι φορείς διαχείρι σης του δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας οφείλουν να αποζημιώσουν τη Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τα ερευνητικά έργα που έχει εκτελέσει βάσει των οποίων έχει εντοπιστεί το εν λόγω δυναμικό. Έρευνα εξάλλου σε χώρους που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλ λες διατάξεις» απαγορεύεται αν δεν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Απαγορεύεται, τέλος, επί ποινή εκπτώσεως στη μι σθώτρια οποιαδήποτε δικαιοπραξία σχετιζόμενη με το μίσθιο αν δεν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδι κασίες κατά τα αρθ του ν.1892/90 «Δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες Περιοχές». 3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η μισθώτρια Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. οφείλει να εκμεταλλεύεται το Γεωθερμικό Δυναμικό Υψηλής θερμο κρασίας του εκμισθούμενου χώρου κατά τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και της τεχνικής και τις εκά στοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής των υπ αυτής απασχολουμένων, των διαβατών, των περιοίκων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της ρύπανσης στο ελάχιστο και τη λήψη μέτρων απο κατάστασής του. Ειδικότερα, η μισθώτρια θα προχωρεί στην αδιάκοπη έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και οφείλει μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 να έχει εγκαταστήσει την μονάδα ισχύος 5MW, να έχει ολοκληρώσει και υποβάλει προς έγκριση το αντίστοιχο τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης για ολόκληρο τον εκμισθωμένο σ αυτήν χώρο. Από το Δεκέμβριο του 2014 η μισθώτρια οφείλει να θέ σει σε λειτουργία την παραπάνω μονάδα των 5 MW και να εκμεταλλεύεται το απαιτούμενο για τη λειτουργία της γεωθερμικό δυναμικό. Ομοίως οφείλει να υλοποιήσει το προαναφερόμενο τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης του πεδίου και να θέσει εντός των προβλεπομένων από αυτό ορίων τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Η μισθώτρια οφείλει να παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, η αξιοποίηση του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο υποβλη θέν τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης. Ουδεμία από κλιση από το ανωτέρω πρόγραμμα είναι επιτρεπτή, επί ποινή εκπτώσεως, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αδικαιολόγητη αργία πέραν του έτους για οποιαδήποτε από τις εγκατεστημένες μονάδες δυνατόν να επιφέρει την έκπτωση από τα μισθωτικά δικαιώματα είτε από μέρος είτε από το σύνολο του πεδίου ύστερα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7691 από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. έχει την υποχρέωση κατά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού του πε δίου να τηρεί την κείμενη νομοθεσία για εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού, για ηλεκτροπαραγωγή και για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και όλες τις εγκριθείσες μελέτες και προγράμματα και την παρού σα σύμβαση. Η μισθώτρια υποχρεούται, πριν από κάθε επέμβαση στο μίσθιο είτε κατά το ερευνητικό στάδιο είτε κατά το στάδιο εκμεταλλεύσεως, να εφοδιασθεί με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, όπως την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή την έγκριση επεμβάσεως σε δάσος ή δασική έκταση ή την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού. Το Δη μόσιο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που απορριφθεί σχετικό αίτημα της μισθώτριας, καθώς και για τους τυχόν περιορισμούς ή / και απαγορεύσεις που ενδεχο μένως θα τεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης το δικαίωμα ελέγχου, κατά την κρίση του, της αναπτυσσό μενης στο μίσθιο δραστηριότητας της μισθώτριας». 4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Από το έτος 2015 η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. οφείλει ετήσιο μίσθωμα προς το Δημόσιο για την εκμετάλλευ ση του Γεωθερμικού Πεδίου ίσο με το 1% του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου που θα απαιτείτο για τη λειτουργία της μονάδας με τη συμβατική παραδοχή ότι απαιτούνται 174 Nm3 φυσικού αερίου για την παραγωγή 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Για όσο χρόνο η μονάδα των 5 MW δεν έχει ενταχθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, για τη βεβαίωση μισθωμάτων που αφορούν την παρούσα μίσθωση θα θεωρείται ότι κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η σχετική βεβαίωση, η μονάδα λειτούργησε επί 24ώρου βάσεως και στο 50% της δυναμικότητάς της. Σε περίπτωση κατασκευής και άλλων μονάδων πα ραγωγής θα ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού μι σθώματος. Τα μισθώματα υπολογίζονται και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ άπαξ κατ έτος εντός μηνός με βάση στοι χεία που οφείλει να υποβάλει η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. μέχρι το Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου αυτού που οφείλονται τα μισθώματα. Σε περίπτωση μη έγκαι ρης υποβολής στοιχείων για τη βεβαίωση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. πρόστιμο ποσού ίσου με το 20% της εγγυητικής επιστολής. Τα μισθώματα θα κατα βάλλονται από τη μισθώτρια άπαξ εντός ενός (1) μηνός από της βεβαιώσεώς του στο Δημόσιο Ταμείο. Εντός της αυτής προθεσμίας θα υποβάλλεται από τη μισθώτρια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οικείο τριπλότυπο εισπράξεως. Η καθυστέρηση πληρωμής των οφειλομένων στο Ελ ληνικό Δημόσιο μισθωμάτων πέραν των τριών (3) μη νών από τη βεβαίωση τους επιφέρει την έκπτωση της μισθώτριας από τα μισθωτικά της δικαίωμα και την κατάπτωση της σχετικής εγγυήσεως καλής εκτελέσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τη μισθώτρια βαρύνουν, επίσης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, οι εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφα λιστικών οργανισμών και γενικά η μισθώτρια ευθύνε ται για κάθε είδους οφειλές προς οιονδήποτε τρίτο, οι οποίες αφορούν όλο το προσωπικό που απασχολείται στο μίσθιο και που απορρέουν από την σχετική σχέση εργασίας αυτού και τη μισθώτριας, καθώς και από οι αδήποτε άλλη αιτία». 5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής «Η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να προφυ λάσσει με δικές της δαπάνες τον χώρο του μισθίου και τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης που έχουν δημιουρ γηθεί ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον στο χώρο του μισθίου, καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, ασκώντας κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενο δικαστικό μέσο και να ειδοποιεί συγχρόνως, χωρίς καθυστέρηση, τον Υπουρ γό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για κάθε εκ μέρους τρίτου προσβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί του γεωθερμικού πεδίου, άλλως δύναται να κηρύσσεται έκπτωτη η μισθώτρια με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η μισθώτρια ευθύνεται επίσης έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, επιφυλασσομένων των ποινικών ευθυνών της έναντι του Δημοσίου. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για την εν γένει κατάστα ση και τα όρια του μισθίου, καθώς και για ενδεχόμενη ολική ή μερική εκνίκηση του μισθίου, καθώς και για την περίπτωση που τρίτος διαταράξει ή αποβάλει τη μισθώτρια από την κατοχή ή τη χρήση του μισθίου και τις εγκαταστάσεις αυτού. Στη σύμβαση που θα ακολουθήσει την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση εκνι κήσεως, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται έναντι αυτών που το εξενίκησαν μόνον για το μίσθωμα που αναλογεί σε αυτούς και εισπράχθηκε από τον εκμισθωτή, η δε μισθώτρια θα ευθύνεται για κάθε τυχόν επιπλέον αξίω ση εκείνων που εξενίκησαν το μίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο και η μισθώτρια αποδέχεται ότι οφείλει να ικανοποιήσει τις επιπλέον αξιώσεις αυτές των εκνικη σάντων για απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας μισθώσεως». 6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Η μισθώτρια δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή τα δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρό σωπο, παρά μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος δικαιούται να παράσχει την έγκρισή του αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α). Εντός ενός (1) μηνός από της ως άνω εγκρίσεως, ο εκδοχεύς των δικαιωμάτων της μισθώτριας υποχρεού ται να αντικαταστήσει τις κατατεθειμένες εγγυήσεις με νέες στο όνομά του. Στην περίπτωση, που ο εκ δοχεύς των δικαιωμάτων της μισθώτριας δεν προβεί εμπροθέσμως στην αντικατάσταση των εγγυήσεων, θα παρακρατούνται οι εγγυήσεις της μισθώτριας, η οποία δεν δικαιούται να τις αποσύρει πριν από την αντικα τάστασή τους.

6 7692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπομίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχεί ρισης επί του γεωθερμικού πεδίου προς οιονδήποτε τρίτο αποκλείεται. Προκειμένου η μισθώτρια να συστήσει για τον σκο πό εκμεταλλεύσεως του μισθίου οιανδήποτε εταιρεία (ανώνυμη, ετερόρρυθμη κ.λ.π.) απαιτείται προηγουμένως έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 7. Το άρθρο 11 «Κυρώσεις» μετονομάζεται σε «Εγγύηση Κυρώσεις» και αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πιστή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης η μισθώτρια υποχρεώνεται κατά την υπο γραφή της σύμβασης μίσθωσης να προσκομίσει εγγυ ητική επιστολή εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούν και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα ή από ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε. ή στις χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ύψους αορίστου διαρκείας. Στην εγγυητική επιστολή το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα θα παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως. Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης επιβάλ λεται πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται έκπτωση και λύση της μίσθωσης που μπορεί να φθάσει στο ύψος της εγγύησης. Το πρόστιμο μπορεί να εισπραχθεί από την εγγύηση, το ποσό της οποίας ο μισθωτής υπο χρεώνεται να συμπληρώσει σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «περί επιβολής προστίμου». Το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης και έκπτωσης. Η μη εμπρόθεσμη συμπλήρωση του ποσού της εγγύ ησης, μπορεί να έχει σαν συνέπεια την έκπτωση της μισθώτριας από τα μισθωτικά της δικαιώματα και την λύση της μίσθωσης. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στη μισθώτρια μετά την κανονική λύση της μίσθωσης ή πα ραίτηση, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της σύμ βασης μίσθωσης, ως αναφέρεται ανωτέρω. Η έκπτωση της μισθώτριας για παραβάσεις των όρων της σύμβασης μίσθωσης, όπου αυτή προβλέπεται, απαγ γέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από προηγούμε νη προειδοποίηση προς τη μισθώτρια που θα γίνει έξι (6) μήνες πριν από την έκπτωση, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται αυτοδίκαια λύση της μίσθωσης. Εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή η μισθώτρια συμ μορφωθεί με τις υποχρεώσεις της ή τακτοποιήσει τις παραλείψεις της, απαλλάσσεται από κάθε κύρωση. Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των έξι μηνών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής εκδίδει απόφαση έκπτωσης που θα ισχύει από την κοινοποίησή της στον μισθωτή με από δειξη παραλαβής. Η κήρυξη της μισθώτριας εκπτώτου, κατά τα οριζό μενα παραπάνω, επιφέρει τη λύση της μισθώσεως που συνομολογείται με την παρούσα, τόσο για την μισθώ τρια όσο και για κάθε τρίτον που έλκει δικαιώματα από αυτήν». 8. Η παράγραφος δ του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λύση της μισθώ σεως και με τη σύμπραξη και των δύο συμβαλλομένων μερών γίνεται επιτόπια απογραφή των εδαφικών εκτά σεων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνη της μισθώ τριας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Μεταλλευτικού Κώ δικα) και των εγκαταστάσεων του μισθίου, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο, καθώς και των κινητών μηχανημάτων και υλικών. Στο σχετικό πρακτικό γίνεται ειδική αναφορά στα παραδοθέντα στην αρχική μισθώτρια πράγματα, ιδιοκτησίας του εκμισθωτή κατά την εγκατάστασή της στο μίσθιο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμπράξει, για οιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από τον άλλο (στην περίπτωση του εκμισθωτή η απογραφή γίνεται από Επιτροπή εκπροσώπων της Γενικής Γραμματεί ας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με δικαστικό επιμελητή. Ως ανωτέρω αναφερόμενες «εγκαταστάσεις» νοούνται αποκλειστικά οι εγκαταστάσεις για την εξόρυξη του Γεωθερμικού δυναμικού από το υπέδαφος και όχι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής η διανομής θερμικής ενέργειας κτλ οι οποίες και δεν καλύπτονται από τις δια τάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα περί απαλλοτριώσεων. Στο Δημόσιο δεν περιέρχονται και οι κτιριακές εγκατα στάσεις που έχουν ανεγερθεί σε ακίνητα που αγορά σθηκαν από τη μισθώτρια και ανήκουν σε αυτήν». 9. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η μισθώτρια Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλείται να ορίσει κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της ο οποίος εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση περιλήψε ως της παρούσας να προσέλθει στα Κεντρικά Γραφεία της Δ/νσης Ενεργειακών Ορυκτών της Γενικής Γραμμα τείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μεσογείων 119 Αθήνα και να υπογράψει σχετική σύμβα ση μίσθωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου. β) Η σύμβαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα άρθρα της αρχικής ΔΔΜ/Γ/Φ29.10/7668/ Υ.Α., όπως δι αμορφώνονται με την παρούσα καθώς και οποιοδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος, με βάση την Υ.Α Δ9Δ,Β/ Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512/ «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.» (ΦΕΚ Β 1819). γ) Γίνεται μνεία ότι προκειμένου να υπολογισθούν τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα του Ταμείου Νομικών δεν λαμβάνονται υπόψη το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης. Αυτά υπολογίζονται επί του ποσού του ετησίου μισθώματος, που είναι ίσο με το 1% του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου που θα απαιτείτο για τη λειτουργία της μονάδας των 5MWh επί 24ώρου βάσεως με τη συμβατική παραδοχή ότι απαι τούνται 174 Nm3 φυσικού αερίου για την παραγωγή 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν εξολοκλήρου τη μισθώτρια. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει να προ σκομιστεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως όρων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7693 Κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει επίσης να προσκομιστεί η σχετική έγκριση κατά τα αρθ του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/ ) για το σύνολο των δικαιωμάτων που τυχόν αφορά η παρούσα σύμβαση, εφόσον απαιτείται τέτοια. Καθυστέρηση υπογραφής της συμβάσεως με υπαιτιό τητα της μισθώτριας συνεπάγεται αυτοδίκαια ανάκληση της παρούσας. δ) όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη μισθώτρια νοείται η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και όπου αναφέρεται η λέξη «εκμισθωτής» νοείται το Ελληνικό Δημόσιο. ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικος περί μισθώσεως πράγματος, εφ όσον δεν αντίκεινται στις ειδικές διατάξεις του ισχύοντος Μεταλ λευτικού Κώδικος και της παρούσης αποφάσεως». Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ως έχουν, οι διατάξεις των άρθρων της υπ αριθ. ΔΔΜ/Γ/Φ29.10/7668/ Υ.Α. «Εκμίσθωση στη Δ.Ε.Η. του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλος Κίμωλος Πολύ αιγος» (ΦΕΚ 361/B)» Δ. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/ νσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να υπογρά ψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμβασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Σύσταση θέσης στο Γ. Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Με την αριθμ. 1896/ Κοινή Απόφαση των Διοικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81, τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ176/Α/ ) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52 /Α/ ) και κατόπιν της αριθμ. 15/ (θέμα 57) θετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», της αριθμ. 20/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβου λίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και της αριθμ.2/ γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν.Ηλείας, μετατάσσεται ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝ ΘΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙ ΚΟΝ» κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων Θυρωρών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» και με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.ΔΕ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 207/ ). Οι Διοικητές της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Δυτικής Ελλάδας και Αιγαίου ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (6) (7) Τροποποίηση της απόφασης 1/317/ (ΦΕΚ Β/1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοι βαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθμός Απόφασης 1/578/ ) 1. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 24 και 26 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαί ων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/ ). 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και αντικατα στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). 3. Την απόφαση 1/317/ (ΦΕΚ Β/1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004». 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα: Άρθρο 1 Το άρθρο 4 της απόφασης 1/317/ (ΦΕΚ Β/1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4 Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει, με βάση το συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα, πίνακα επενδύσεων με την ποσοστιαία ανά ημερολογιακό τρίμηνο ημερήσια διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Ο πίνακας επενδύσεων τίθεται στη διάθεση του επεν δυτικού κοινού στα γραφεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και υποβάλ λεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταχωρεί τον πίνακα επενδύσεων στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. Ο Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

8 7694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Τροποποίηση της απόφασης 23/530/ (ΦΕΚ Β/2432/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανάκλη ση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κε ντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και δια κανονισμού». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ (Αριθμός Απόφασης 2/574/ ) 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/ ) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέ σων και άλλες διατάξεις». 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και αντικατα στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). 3. Την απόφαση 23/530/ (ΦΕΚ Β/2432/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς «Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού». 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ Α/98/ ), αποφασίζει ομόφωνα: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/ Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/ προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει οποιο δήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή πληροφορία τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσώπων που προτίθεται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή.» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξι ολόγηση εντός εξήντα εργάσιμων ημερών (περίοδος αξιολόγησης) από την ημερομηνία παραλαβής της γνω στοποίησης της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών η περίοδος αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει εγ γράφως, το αργότερο μέχρι την πεντηκοστή εργάσιμη ημέρα της περιόδου αξιολόγησης, περαιτέρω πληροφο ρίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η περίοδος αξιολόγησης διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθη καν οι περαιτέρω πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης του προσώπου που προτί θεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή». Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 9 της απόφασης 23/530/ Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της απόφασης 23/530/ διαγράφεται Άρθρο 3 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της απόφασης 23/530/ Τα στοιχεία του Παραρτήματος 2 της απόφασης 23/530/ αντικαθίστανται ως εξής: 1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικα τάσταση μέλους/μελών ή Γενικής Συνέλευσης των με τόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Ερωτηματολόγιο. 4. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του ερωτηματoλογίoυ. 5. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου. 6. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως. 7. Φορολογική ενημερότητα. Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της. 2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Ο Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2565 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 818 Έγκριση Κανονισμού Μισθώσεων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΕΒΕΝΑ, 28 Μαϊου 2014. Αρ. πρωτ. 4368

ΓΡΕΒΕΝΑ, 28 Μαϊου 2014. Αρ. πρωτ. 4368 1 ΓΡΕΒΕΝΑ, 28 Μαϊου 2014 Αρ. πρωτ. 4368 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 28 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Η.Π.13588/725 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικιν δύνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 29 Aυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4282 Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα