ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί καθορισμού της συμμετοχής των Μονάδων του ΠΝ στην Επιχείρηση «ΙΝAS BAHR», ως «Ειδική Απο στολή σε Επιχειρήσεις», για το χρονικό διάστημα από 4 Φεβρουαρίου έως 9 Μαΐου 2011 και για τις περιόδους, που αυτές θα ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχείρησης... 1 Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρε θύμνου... 2 Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μα γνησίας Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσομηλιάς Φούρνων Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης έρευνας, και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμι κού στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Πολύαιγος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕ ΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» Σύσταση θέσης στο Γ. Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑ ΠΑΝΔΡΕΟΥ» Τροποποίηση της απόφασης 1/317/ (ΦΕΚ Β/ 1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004»... 7 Τροποποίηση της απόφασης 23/530/ (ΦΕΚ Β/2432/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανά κληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήμα τος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.841/01/11/Σ.7086 (1) Περί καθορισμού της συμμετοχής των Μονάδων του ΠΝ στην Επιχείρηση «ΙΝAS BAHR», ως «Ειδική Αποστο λή σε Επιχειρήσεις», για το χρονικό διάστημα από 4 Φεβρουαρίου έως 9 Μαΐου 2011 και για τις περιό δους, που αυτές θα ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχείρησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20, παράγραφος 4 του Ν. 2685/99 «Κά λυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ 35). β. Της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2/48579/0022 από ΚΥΑ Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εθνι κής Άμυνας «Αναπροσαρμογή του Αντιτίμου σε Χρήμα των Σταθερών Χορηγιών Τροφοδοσίας των Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β 81). 2. Την Υπ Αρ. 1 της 6ης/9 Νοε 07 Απόφαση Συνεδρία σης ΣΑΜ «Επικαιροποίηση/Τροποποίηση του Ανώτερου Επιπέδου Εθνικής Συνεισφοράς (ΑΕΕΣ)». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, για αποζημιώσεις και τροφοδοσία του συνόλου του προσωπικού που επιβαίνει στο πλοίο εν όρμω και εν πλω, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε περίπου για το διάστημα από 4 Φεβρουαρίου έως 9 Μαΐου 2011 (Αποζημίωση , τροφοδοσία ) και θα καλυφθεί από τον ΕΦ ΚΑΕ 4512 και 1411 του Π/Υ ΓΕΝ έτους 2011, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον χαρακτηρισμό της συμμετοχής, από έως , των Μονάδων του ΠΝ στην Επι

2 7688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χείρηση «INAS BAHR» στην περιοχή Επιχειρήσεων, που καθορίζεται στις ειδικές διαταγές, ως «Ειδική Αποστολή για Επιχειρήσεις», για το διάστημα που οι συμμετέχου σες Ναυτικές Μονάδες ευρίσκονται εν όρμω ή εν πλω στο πλαίσιο της εν λόγω Επιχείρησης. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. Φ.913.1/469/11/Σ (2) Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρεθύμνου» Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α 9). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση Φ. 010/11/95003/ (ΦΕΚ 22 Β/ ). 3. Το έγγραφο Υπηρεσίας Φάρων Φ /1/11/ Σ.38/ , με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρεθύμνου. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πλακιά Ν. Ρεθύμνου. α. Θέση: Στην κεφαλή του προσήνεμου και του υπή νεμου μώλου. β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από τον Αλιευτικό Καταφύγιο Πλακιά Ν. Ρεθύμνου. γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως «ΦΑΝΟΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων». δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί. ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, ως αρμόδιος φορέας. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία: α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων. γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α καθώς και την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα ράγραφος 2β. 3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική συντήρηση τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. 5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω σης αυτής από την Υ. Φάρων. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Αριθμ. Φ /458/11 Σ (3) Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μαγνησίας. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α 9). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση Φ.010/11/95003/ (ΦΕΚ 22Β / ). 3. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων Φ /1/11/ Σ.079/ , με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για την φωτοσήμανση του Αλιευ τικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μαγνησίας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κεραμίδι Μαγνησίας. α. Θέση: Στις κεφαλές των λιμενοβραχιόνων. β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο Κεραμίδι Μαγνησίας. γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως ΦΑΝΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 Περί Φάρων. δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί. ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, ως αρμόδιος φορέας. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, η οποία: α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7689 γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κατα σκευής ως ανωτέρω παράγραφος 2α, καθώς και την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα ράγραφος 2β. 3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. 5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω σης αυτής από την Υ. Φάρων. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Αριθμ. Φ /460/11 Σ (4) Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσομηλιάς Φούρνων. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 του Νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ Α 9). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Την απόφαση Φ. 010/11/95003/ (ΦΕΚ 22Β / ). 3. Το έγγραφο Υπηρεσίας Φάρων Φ /1/11/Σ.39/ , με το οποίο αιτείται η ίδρυση ενός (1) αυ τόματου πυρσού για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσομηλιάς Φούρνων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Χρυσο μηλιάς Φούρνων. α. Θέση: Στην κεφαλή του προσήνεμου και υπήνεμου μώλου. β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από τον Αλιευτικό Καταφύγιο Χρυ σομηλιάς Φούρνων. γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως «ΦΑΝΟI» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων». δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί. ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, ως αρμόδιος φορέας. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρ. (α) του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου, η οποία: α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί δωτες κατασκευές /υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων. γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των κατα σκευών ως ανωτέρω παράγραφος 2α καθώς και την κατάθεση του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω πα ράγραφος 2β. 3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου. 5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο ποιηθεί στους ναυτιλλομένους με έκδοση αγγελίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω σης αυτής από την Υ. Φάρων. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Ο Αρχηγός Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ (5) Έγκριση μεταβίβασης του δικαιώματος αναζήτησης έρευνας, και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμι κού στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Πο λύαιγος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΕΣ Α.Ε.». Με την αριθ. Δ9/Δ/Φ161/5465/858/ απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα τικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 76, 143 και 144 του ν.δ 210/73 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος, (ΦΕΚ 277/Α), όπως τροποποι ήθηκε με τον ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α) και των άρθρων 3 παρ. 2, 5 παρ. 4, 7 και 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιο ποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α): Α. Εγκρίνεται η μεταβίβαση του δικαιώματος αναζή τησης, έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυνα μικού στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλος Κίμωλος Πο λύαιγος από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στη θυγατρική της εταιρεία Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρ θρου 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεω θερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α). Β. Στην Υ.Α. με αριθμό ΔΔΜ/Γ/ Φ29.10/7668/ «Εκμίσθωση στη Δ.Ε.Η. του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλος Κίμωλος Πολύ αιγος»(φεκ 361/B) επιφέρονται οι κάτωθι προσθήκες τροποποιήσεις όρων: 1. Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται οι όροι «Δ/νση Δημοσίων Μεταλλείων και Λατομείων» και «Δ/ νση Μεταλλείων» νοείται «Δ/νση Ενεργειακών Ορυκτών», «Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» ή «ΥΕΦΠ»

4 7690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και «Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» ή «ΥΕΦΠ» νοούνται αντίστοιχα : «Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.» και «Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και όπου αναφέρεται «ΔΕΗ» νοείται η Δ.Ε.Η. ΑΕ. Επίσης όπου αναφέρονται οι όροι «χαμηλής ενθαλπίας» και «υψηλής ενθαλπίας» νοούνται οι όροι «χαμηλής θερμοκρασίας» και «υψηλής θερμοκρασίας» αντιστοίχως, όπως αυτοί ορίζονται στο ν.3175/03 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η μισθώτρια υποχρεούται μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α λεπτομερή προγράμματα ερευνητικών εργασιών για το επόμενο ημερολογιακό έτος μαζί με τα σχετικά χρονοδιαγράμ ματα, τις τεχνικές εκθέσεις και τον οικονομικό προϋ πολογισμό των εργασιών. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ετήσιου ερευνητικού προγράμματος ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δικαιούται να επι φέρει τροποποιήσεις οι οποίες, τελούν υπό την αίρεση της αποδοχής της μισθώτριας και μετά δε την αποδο χή τους καθίστανται υποχρεωτικές για τη μισθώτρια. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας χωρίς απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το πρόγραμμα που υποβλήθηκε θεωρείται εγκεκριμένο και παρέχεται το δικαίωμα και η υποχρέωση στη Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. να το εκτε λέσει κανονικά. Η μη υποβολή των στοιχείων και εκθέσεων καθώς και η μη εκτέλεση ή η ελλιπής υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος επιφέρει την, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής, κατάπτωση ποσοστού από την εγγύηση καλής εκτελέσεως (κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο της σύμβασης) ίσου προς 20% αυτής. Σε περίπτωση υποτρο πής μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να κηρυχθεί η μι σθώτρια έκπτωτη και το σύνολο της ως άνω εγγυήσεως να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου Οι ερευνητικές εργασίες είναι δυνατό να εκτελούνται και σε χώρους λειτουργούντων λατομείων και μεταλλεί ων τηρουμένων των σχετικών διατάξεων με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία τους. Σε αντίθετη περίπτωση έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ.2 του αρθ. 1 του ν.3175/03 («Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις»). Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που μπορεί να επηρεάσουν ιαματικές πηγές ή τη διαχείριση γειτονικών γεωθερμικών πεδίων που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους και σε τυχόν ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθ. 1 και την παρ.3 του αρθ.13 του ν. 3175/03. Οι ετήσιες εκθέσεις για τις ερευνητικές εργασίες θα υποβάλλονται από τη μισθώτρια το αργότερο τον Απρί λιο κάθε έτους και θα συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση απολογισμό των εργασιών που εκτελέστηκαν την προηγούμενη ερευνητική περίοδο Στις προαναφερόμενες ετήσιες εκθέσεις θα περιγρά φονται και οι χώροι στους οποίους, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των μέχρι τότε ερευνών, δεν υπάρχει γεωθερμικό ενδιαφέρον για τη μισθώτρια. Εν γένει οι μελέτες και εκθέσεις που θα υποβάλλονται από τη μισθώτρια στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και γενικότερα στους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να συντάσσονται από τους επιστήμονες που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Δημόσιο μπορεί να διαθέσει σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα από το ν. 3175/03 το Γεωθερμικό Δυναμικό Χαμηλής θερμοκρασίας με την προϋπόθεση ότι κατά την κρίση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η εκμετάλλευσή του δεν θα επηρε άσει την απόδοση του Γεωθερμικού δυναμικού υψηλής θερμοκρασίας και με τον όρο ότι οι φορείς διαχείρι σης του δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας οφείλουν να αποζημιώσουν τη Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τα ερευνητικά έργα που έχει εκτελέσει βάσει των οποίων έχει εντοπιστεί το εν λόγω δυναμικό. Έρευνα εξάλλου σε χώρους που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλ λες διατάξεις» απαγορεύεται αν δεν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Απαγορεύεται, τέλος, επί ποινή εκπτώσεως στη μι σθώτρια οποιαδήποτε δικαιοπραξία σχετιζόμενη με το μίσθιο αν δεν εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδι κασίες κατά τα αρθ του ν.1892/90 «Δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες Περιοχές». 3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η μισθώτρια Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. οφείλει να εκμεταλλεύεται το Γεωθερμικό Δυναμικό Υψηλής θερμο κρασίας του εκμισθούμενου χώρου κατά τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και της τεχνικής και τις εκά στοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής των υπ αυτής απασχολουμένων, των διαβατών, των περιοίκων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, τον περιορισμό της ρύπανσης στο ελάχιστο και τη λήψη μέτρων απο κατάστασής του. Ειδικότερα, η μισθώτρια θα προχωρεί στην αδιάκοπη έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και οφείλει μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 να έχει εγκαταστήσει την μονάδα ισχύος 5MW, να έχει ολοκληρώσει και υποβάλει προς έγκριση το αντίστοιχο τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης για ολόκληρο τον εκμισθωμένο σ αυτήν χώρο. Από το Δεκέμβριο του 2014 η μισθώτρια οφείλει να θέ σει σε λειτουργία την παραπάνω μονάδα των 5 MW και να εκμεταλλεύεται το απαιτούμενο για τη λειτουργία της γεωθερμικό δυναμικό. Ομοίως οφείλει να υλοποιήσει το προαναφερόμενο τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης του πεδίου και να θέσει εντός των προβλεπομένων από αυτό ορίων τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής ενέργειας. Η μισθώτρια οφείλει να παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, η αξιοποίηση του οποίου δεν περιλαμβάνεται στο υποβλη θέν τελικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης. Ουδεμία από κλιση από το ανωτέρω πρόγραμμα είναι επιτρεπτή, επί ποινή εκπτώσεως, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αδικαιολόγητη αργία πέραν του έτους για οποιαδήποτε από τις εγκατεστημένες μονάδες δυνατόν να επιφέρει την έκπτωση από τα μισθωτικά δικαιώματα είτε από μέρος είτε από το σύνολο του πεδίου ύστερα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7691 από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. έχει την υποχρέωση κατά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού του πε δίου να τηρεί την κείμενη νομοθεσία για εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού, για ηλεκτροπαραγωγή και για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και όλες τις εγκριθείσες μελέτες και προγράμματα και την παρού σα σύμβαση. Η μισθώτρια υποχρεούται, πριν από κάθε επέμβαση στο μίσθιο είτε κατά το ερευνητικό στάδιο είτε κατά το στάδιο εκμεταλλεύσεως, να εφοδιασθεί με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, όπως την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή την έγκριση επεμβάσεως σε δάσος ή δασική έκταση ή την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού. Το Δη μόσιο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που απορριφθεί σχετικό αίτημα της μισθώτριας, καθώς και για τους τυχόν περιορισμούς ή / και απαγορεύσεις που ενδεχο μένως θα τεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης το δικαίωμα ελέγχου, κατά την κρίση του, της αναπτυσσό μενης στο μίσθιο δραστηριότητας της μισθώτριας». 4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Από το έτος 2015 η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. οφείλει ετήσιο μίσθωμα προς το Δημόσιο για την εκμετάλλευ ση του Γεωθερμικού Πεδίου ίσο με το 1% του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου που θα απαιτείτο για τη λειτουργία της μονάδας με τη συμβατική παραδοχή ότι απαιτούνται 174 Nm3 φυσικού αερίου για την παραγωγή 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Για όσο χρόνο η μονάδα των 5 MW δεν έχει ενταχθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο, για τη βεβαίωση μισθωμάτων που αφορούν την παρούσα μίσθωση θα θεωρείται ότι κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η σχετική βεβαίωση, η μονάδα λειτούργησε επί 24ώρου βάσεως και στο 50% της δυναμικότητάς της. Σε περίπτωση κατασκευής και άλλων μονάδων πα ραγωγής θα ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού μι σθώματος. Τα μισθώματα υπολογίζονται και βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ άπαξ κατ έτος εντός μηνός με βάση στοι χεία που οφείλει να υποβάλει η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. μέχρι το Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου αυτού που οφείλονται τα μισθώματα. Σε περίπτωση μη έγκαι ρης υποβολής στοιχείων για τη βεβαίωση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. πρόστιμο ποσού ίσου με το 20% της εγγυητικής επιστολής. Τα μισθώματα θα κατα βάλλονται από τη μισθώτρια άπαξ εντός ενός (1) μηνός από της βεβαιώσεώς του στο Δημόσιο Ταμείο. Εντός της αυτής προθεσμίας θα υποβάλλεται από τη μισθώτρια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οικείο τριπλότυπο εισπράξεως. Η καθυστέρηση πληρωμής των οφειλομένων στο Ελ ληνικό Δημόσιο μισθωμάτων πέραν των τριών (3) μη νών από τη βεβαίωση τους επιφέρει την έκπτωση της μισθώτριας από τα μισθωτικά της δικαίωμα και την κατάπτωση της σχετικής εγγυήσεως καλής εκτελέσεως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τη μισθώτρια βαρύνουν, επίσης, οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, οι εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφα λιστικών οργανισμών και γενικά η μισθώτρια ευθύνε ται για κάθε είδους οφειλές προς οιονδήποτε τρίτο, οι οποίες αφορούν όλο το προσωπικό που απασχολείται στο μίσθιο και που απορρέουν από την σχετική σχέση εργασίας αυτού και τη μισθώτριας, καθώς και από οι αδήποτε άλλη αιτία». 5. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής «Η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να προφυ λάσσει με δικές της δαπάνες τον χώρο του μισθίου και τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης που έχουν δημιουρ γηθεί ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον στο χώρο του μισθίου, καθ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως, ασκώντας κάθε εκ του νόμου προβλεπόμενο δικαστικό μέσο και να ειδοποιεί συγχρόνως, χωρίς καθυστέρηση, τον Υπουρ γό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για κάθε εκ μέρους τρίτου προσβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί του γεωθερμικού πεδίου, άλλως δύναται να κηρύσσεται έκπτωτη η μισθώτρια με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η μισθώτρια ευθύνεται επίσης έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ή αποθετική ζημία, επιφυλασσομένων των ποινικών ευθυνών της έναντι του Δημοσίου. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται για την εν γένει κατάστα ση και τα όρια του μισθίου, καθώς και για ενδεχόμενη ολική ή μερική εκνίκηση του μισθίου, καθώς και για την περίπτωση που τρίτος διαταράξει ή αποβάλει τη μισθώτρια από την κατοχή ή τη χρήση του μισθίου και τις εγκαταστάσεις αυτού. Στη σύμβαση που θα ακολουθήσει την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση εκνι κήσεως, το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται έναντι αυτών που το εξενίκησαν μόνον για το μίσθωμα που αναλογεί σε αυτούς και εισπράχθηκε από τον εκμισθωτή, η δε μισθώτρια θα ευθύνεται για κάθε τυχόν επιπλέον αξίω ση εκείνων που εξενίκησαν το μίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο και η μισθώτρια αποδέχεται ότι οφείλει να ικανοποιήσει τις επιπλέον αξιώσεις αυτές των εκνικη σάντων για απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας μισθώσεως». 6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Η μισθώτρια δεν δικαιούται να εκχωρήσει και να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή τα δικαιώματά της που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρό σωπο, παρά μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος δικαιούται να παράσχει την έγκρισή του αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 παρ. 1 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 11 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α). Εντός ενός (1) μηνός από της ως άνω εγκρίσεως, ο εκδοχεύς των δικαιωμάτων της μισθώτριας υποχρεού ται να αντικαταστήσει τις κατατεθειμένες εγγυήσεις με νέες στο όνομά του. Στην περίπτωση, που ο εκ δοχεύς των δικαιωμάτων της μισθώτριας δεν προβεί εμπροθέσμως στην αντικατάσταση των εγγυήσεων, θα παρακρατούνται οι εγγυήσεις της μισθώτριας, η οποία δεν δικαιούται να τις αποσύρει πριν από την αντικα τάστασή τους.

6 7692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπομίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχεί ρισης επί του γεωθερμικού πεδίου προς οιονδήποτε τρίτο αποκλείεται. Προκειμένου η μισθώτρια να συστήσει για τον σκο πό εκμεταλλεύσεως του μισθίου οιανδήποτε εταιρεία (ανώνυμη, ετερόρρυθμη κ.λ.π.) απαιτείται προηγουμένως έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 7. Το άρθρο 11 «Κυρώσεις» μετονομάζεται σε «Εγγύηση Κυρώσεις» και αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πιστή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης η μισθώτρια υποχρεώνεται κατά την υπο γραφή της σύμβασης μίσθωσης να προσκομίσει εγγυ ητική επιστολή εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούν και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα ή από ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε. ή στις χώρες Ε.Ζ.Ε.Σ ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ύψους αορίστου διαρκείας. Στην εγγυητική επιστολή το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα θα παραιτείται του δικαιώματος διζήσεως. Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης επιβάλ λεται πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται έκπτωση και λύση της μίσθωσης που μπορεί να φθάσει στο ύψος της εγγύησης. Το πρόστιμο μπορεί να εισπραχθεί από την εγγύηση, το ποσό της οποίας ο μισθωτής υπο χρεώνεται να συμπληρώσει σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «περί επιβολής προστίμου». Το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης και έκπτωσης. Η μη εμπρόθεσμη συμπλήρωση του ποσού της εγγύ ησης, μπορεί να έχει σαν συνέπεια την έκπτωση της μισθώτριας από τα μισθωτικά της δικαιώματα και την λύση της μίσθωσης. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στη μισθώτρια μετά την κανονική λύση της μίσθωσης ή πα ραίτηση, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της σύμ βασης μίσθωσης, ως αναφέρεται ανωτέρω. Η έκπτωση της μισθώτριας για παραβάσεις των όρων της σύμβασης μίσθωσης, όπου αυτή προβλέπεται, απαγ γέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από προηγούμε νη προειδοποίηση προς τη μισθώτρια που θα γίνει έξι (6) μήνες πριν από την έκπτωση, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται αυτοδίκαια λύση της μίσθωσης. Εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή η μισθώτρια συμ μορφωθεί με τις υποχρεώσεις της ή τακτοποιήσει τις παραλείψεις της, απαλλάσσεται από κάθε κύρωση. Αν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των έξι μηνών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής εκδίδει απόφαση έκπτωσης που θα ισχύει από την κοινοποίησή της στον μισθωτή με από δειξη παραλαβής. Η κήρυξη της μισθώτριας εκπτώτου, κατά τα οριζό μενα παραπάνω, επιφέρει τη λύση της μισθώσεως που συνομολογείται με την παρούσα, τόσο για την μισθώ τρια όσο και για κάθε τρίτον που έλκει δικαιώματα από αυτήν». 8. Η παράγραφος δ του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λύση της μισθώ σεως και με τη σύμπραξη και των δύο συμβαλλομένων μερών γίνεται επιτόπια απογραφή των εδαφικών εκτά σεων που έχουν απαλλοτριωθεί με δαπάνη της μισθώ τριας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Μεταλλευτικού Κώ δικα) και των εγκαταστάσεων του μισθίου, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο, καθώς και των κινητών μηχανημάτων και υλικών. Στο σχετικό πρακτικό γίνεται ειδική αναφορά στα παραδοθέντα στην αρχική μισθώτρια πράγματα, ιδιοκτησίας του εκμισθωτή κατά την εγκατάστασή της στο μίσθιο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμπράξει, για οιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από τον άλλο (στην περίπτωση του εκμισθωτή η απογραφή γίνεται από Επιτροπή εκπροσώπων της Γενικής Γραμματεί ας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με δικαστικό επιμελητή. Ως ανωτέρω αναφερόμενες «εγκαταστάσεις» νοούνται αποκλειστικά οι εγκαταστάσεις για την εξόρυξη του Γεωθερμικού δυναμικού από το υπέδαφος και όχι οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής η διανομής θερμικής ενέργειας κτλ οι οποίες και δεν καλύπτονται από τις δια τάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα περί απαλλοτριώσεων. Στο Δημόσιο δεν περιέρχονται και οι κτιριακές εγκατα στάσεις που έχουν ανεγερθεί σε ακίνητα που αγορά σθηκαν από τη μισθώτρια και ανήκουν σε αυτήν». 9. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η μισθώτρια Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλείται να ορίσει κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της ο οποίος εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση περιλήψε ως της παρούσας να προσέλθει στα Κεντρικά Γραφεία της Δ/νσης Ενεργειακών Ορυκτών της Γενικής Γραμμα τείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μεσογείων 119 Αθήνα και να υπογράψει σχετική σύμβα ση μίσθωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου. β) Η σύμβαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα άρθρα της αρχικής ΔΔΜ/Γ/Φ29.10/7668/ Υ.Α., όπως δι αμορφώνονται με την παρούσα καθώς και οποιοδήποτε άλλο όρο κριθεί αναγκαίος, με βάση την Υ.Α Δ9Δ,Β/ Φ166/οικ18513/ΓΔΦΠ 3512/ «Όροι και διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας.» (ΦΕΚ Β 1819). γ) Γίνεται μνεία ότι προκειμένου να υπολογισθούν τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα και δικαιώματα του Ταμείου Νομικών δεν λαμβάνονται υπόψη το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης. Αυτά υπολογίζονται επί του ποσού του ετησίου μισθώματος, που είναι ίσο με το 1% του κόστους προμήθειας του φυσικού αερίου που θα απαιτείτο για τη λειτουργία της μονάδας των 5MWh επί 24ώρου βάσεως με τη συμβατική παραδοχή ότι απαι τούνται 174 Nm3 φυσικού αερίου για την παραγωγή 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν εξολοκλήρου τη μισθώτρια. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει να προ σκομιστεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως όρων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7693 Κατά την υπογραφή της συμβάσεως πρέπει επίσης να προσκομιστεί η σχετική έγκριση κατά τα αρθ του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/ ) για το σύνολο των δικαιωμάτων που τυχόν αφορά η παρούσα σύμβαση, εφόσον απαιτείται τέτοια. Καθυστέρηση υπογραφής της συμβάσεως με υπαιτιό τητα της μισθώτριας συνεπάγεται αυτοδίκαια ανάκληση της παρούσας. δ) όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη μισθώτρια νοείται η Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και όπου αναφέρεται η λέξη «εκμισθωτής» νοείται το Ελληνικό Δημόσιο. ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικος περί μισθώσεως πράγματος, εφ όσον δεν αντίκεινται στις ειδικές διατάξεις του ισχύοντος Μεταλ λευτικού Κώδικος και της παρούσης αποφάσεως». Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ως έχουν, οι διατάξεις των άρθρων της υπ αριθ. ΔΔΜ/Γ/Φ29.10/7668/ Υ.Α. «Εκμίσθωση στη Δ.Ε.Η. του δικαιώματος αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλος Κίμωλος Πολύ αιγος» (ΦΕΚ 361/B)» Δ. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/ νσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να υπογρά ψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμβασης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Σύσταση θέσης στο Γ. Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ». Με την αριθμ. 1896/ Κοινή Απόφαση των Διοικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον νήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του Ν. 1199/81, τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3599/07 (ΦΕΚ176/Α/ ) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3755/09 (ΦΕΚ 52 /Α/ ) και κατόπιν της αριθμ. 15/ (θέμα 57) θετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», της αριθμ. 20/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβου λίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και της αριθμ.2/ γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ν.Ηλείας, μετατάσσεται ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝ ΘΟΠΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλος του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙ ΚΟΝ» κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων Θυρωρών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» και με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.ΔΕ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 207/ ). Οι Διοικητές της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Δυτικής Ελλάδας και Αιγαίου ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (6) (7) Τροποποίηση της απόφασης 1/317/ (ΦΕΚ Β/1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοι βαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθμός Απόφασης 1/578/ ) 1. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 24 και 26 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαί ων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/ ). 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και αντικατα στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). 3. Την απόφαση 1/317/ (ΦΕΚ Β/1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004». 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα: Άρθρο 1 Το άρθρο 4 της απόφασης 1/317/ (ΦΕΚ Β/1746/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι τροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατηγοριοποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004» αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 4 Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει, με βάση το συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα, πίνακα επενδύσεων με την ποσοστιαία ανά ημερολογιακό τρίμηνο ημερήσια διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται. Ο πίνακας επενδύσεων τίθεται στη διάθεση του επεν δυτικού κοινού στα γραφεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και υποβάλ λεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταχωρεί τον πίνακα επενδύσεων στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. Ο Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

8 7694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Τροποποίηση της απόφασης 23/530/ (ΦΕΚ Β/2432/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χορήγηση και ανάκλη ση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κε ντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και δια κανονισμού». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ (Αριθμός Απόφασης 2/574/ ) 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/ ) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέ σων και άλλες διατάξεις». 2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) και αντικατα στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). 3. Την απόφαση 23/530/ (ΦΕΚ Β/2432/ ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς «Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού». 4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ Α/98/ ), αποφασίζει ομόφωνα: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/ Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/ προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει οποιο δήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή πληροφορία τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσώπων που προτίθεται να αποκτήσουν ειδική συμμετοχή.» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 της απόφασης 23/530/ αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξι ολόγηση εντός εξήντα εργάσιμων ημερών (περίοδος αξιολόγησης) από την ημερομηνία παραλαβής της γνω στοποίησης της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών η περίοδος αξιολόγησης αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει εγ γράφως, το αργότερο μέχρι την πεντηκοστή εργάσιμη ημέρα της περιόδου αξιολόγησης, περαιτέρω πληροφο ρίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η περίοδος αξιολόγησης διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθη καν οι περαιτέρω πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης του προσώπου που προτί θεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή». Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 9 της απόφασης 23/530/ Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της απόφασης 23/530/ διαγράφεται Άρθρο 3 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της απόφασης 23/530/ Τα στοιχεία του Παραρτήματος 2 της απόφασης 23/530/ αντικαθίστανται ως εξής: 1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικα τάσταση μέλους/μελών ή Γενικής Συνέλευσης των με τόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Ερωτηματολόγιο. 4. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του ερωτηματoλογίoυ. 5. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου. 6. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως. 7. Φορολογική ενημερότητα. Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της. 2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Ο Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ημερίδα: Βιώσιμη Διαχείριση και Βέλτιστες πρακτικές Εκμετάλλευσης Αδρανών Υλικών, Πάτρα, Τρίτη 18 Μαίου 2010 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κολέρης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα