Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 173 Παιδιατρικό Τραύμα ΜΑΡΙΑ ΣΔΟΥΓΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Οι τραυματισμοί αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου και αναπηριών κατά την παιδική ηλικία. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τραυματίζονται κάθε χρόνο περίπου 22 εκατομμύρια παιδιά. Τα τροχαία ατυχήματα και οι πτώσεις αποτελούν το % όλων των τραυματισμών σε παιδιά, ενώ παρατηρείται μια ανησυχητικ1i αύξηση στα διατιτραίνοντα τραύματα (συνήθως από πυροβόλα όπλα). Οι πολυσυστηματικές κακώσεις είναι μάλλον ο κανόνας και γι' αυτό θα πρέπει όταν υπάρχει τραυματισμός παιδιού κατ' αρχήν να θεωρείται ότι συμμετέχουν όλα τα όργανα μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Τα παιδιά πολυτραυματίες επιδεινώνονται πολύ γρήγορα και εμφανίζουν σύντομα βαριές επιπλοκές. Η ταχεία μεταφορά τους σε κέντρα που έχουν τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη αντιμετιδπιση των κακώσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση 1 Οι προτεραιότητες στην εκτίμηση και την αξιολόγηση του τραυματισμένου παιδιού είναι ίδιες με αυτές του ενήλικα, τα ιδιαίτερα 6μως χαρακτηριστικά του παιδιατρικού ασθενή απαιτούν ειδική θεώρηση στην εκτίμηση και στην αντιμετιόπιση του. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Θεωρητικό πλαίσιο Α. Μέγε θος και σχήμα Τα παιδιά έχουν μικρότερη σωματική μάζα, λιγότερο λίπος, λιγότερο ελαστικό συνδετικό ιστό και τα όργανα βρίσκονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Σε περίπτωση σοβαρής κάκωσης (παράσυρση, πτώση απ6 ύψος) υπάρχει εκτόνωση μεγάλου ποσού ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας με αποτέλεσμα την αυξημένη συχνc5τητα πολλαπλών κακώσεων. Β. Σκελε τός Ο παιδικc5ς σκελετc5ς είναι ατελώς ασβεστοποιημένος, περιέχει πολλά εν ενεργεία κέντρα ανάπτυξης και είναι πιο εύπλαστος. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχει τραυματισμός οργάνων χωρίς ε μφανή κάκωση του υπερκείμενου σκελετού. Η ύπαρξη κατάγματος πλευρών σε παιδί σημαίνει τη μεταφορά μεγάλης ποσc5- τητας ενέργειας και υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαριδν κακιδσεων των οργάνων. Γ. Επιφάνεια σώματος Η σχέση της επιφάνειας του σώματος προς τον όγκο του σώματος είναι μεγαλύτερη κατά την γέννηση και μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει. Κατά συνέπεια η απcόλεια θερμικής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα stress στα παιδιά. Υποθερμία μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και επιπλέκει την αντιμετώπιση του υποτασικού παιδιατρικού πάσχοντος. Δ. Ψυχ ολογική Κατάσταση Η δυνατc5τητα του παιδιού να συνεργασθεί με άτομα άγνωστα σε ένα περιβάλλον ξένο και κάτω απc5 δύσκολες περιστάσεις μειώνετα.ι, κάνοντας τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα εάν είναι επώδυνη. Ο γιατρός οφείλει να ηρεμήσει και να καθησυχάσει το τραυματισμένο παιδί, για την πλήρη εκτίμηση τc5σο των ψυχολογικών τραυμάτων όσο και των φυσικών τραυμάτων του παιδιού. Ε. Α πώτε ρα Α ποτελέσματα Κατά την αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού μεγάλη σημασία έχει η επίπτωση που μπορεί να έχει η κάκωση στην ανάπτυξη και στην μελλοντική του εξέλιξη. Οι φυσιολογικές και ψυχολογικές επι-

2 174 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ πτώσεις της κάκωσης στην διαδικασία αυτή δεν πρέπει να υποτιμούνται, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που συνεπάγονται μακροχρόνια ανάρρωση, δυσμορφίες ή ανώμαλη ανάπτυξη. Σε πρόσφατες μελέτες το 60% των παιδιών με βαριά πολυσυστηματική κάκωση έχουν αλλαγές της προσωπικότητάς τους για ένα χρόνο μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο και το 50% έχουν γνωστικές και μαθησιακές διαταραχές. Ακόμη οι κακώσεις που συμβαίνουν κατά την παιδική ηλικία έχουν επίπτωση στη συναισθηματική και ψυχολογική συμπεριφορά στα δύο τρίτα των μη τραυματισμένων παιδιών της οικογένειας. Συχνά, ο τραυματισμός ενός παιδιού θέτει σε δοκιμασία και τις έγγαμες σχέσεις της οικογένειας. Στ. Εξοπλι σμός Για την αρχική αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός από όλα τα υλικά, φλεβοκαθετήρες, aυχενικοί κηδεμόνες, κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, λαρυγγοσκόπια, τραχειοσωλήνες και το λοιπό υλικό για την καλύτερη αντιμετώπιση. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες για να τον υπολογισμό του βάρους σώματος και τον υπολογισμό του σωστού μεγέθους του τραχειοσωλήνα. Υπολογισμός βάρους σώματος στα παιδιά : βάρος (kg) = 2 (ηλικία + 4) για > Ι έτος Μέγεθος ενδοτραχειακού σωλ1ίνα Εύρος (mm) : (ηλικία Ι 4) + 4 για > lέτος Μήκος (cm) : (ηλικία Ι 2) + 12 για στοματοτραχειακό σωλήνα Μ1Ίκος ( cm) : (ηλικία Ι 2) + 15 για ρινοτραχειακό σωλήνα Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση2 3 Η εκτίμηση και αντιμετώπιση του τραυματισμένου παιδιού γίνεται κατά ABC σύμφωνα με τα πρότυπα των ενηλίκων. Airway Breathing Circulation Disability (nervous system) Exposure Ι. ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΜΣΣ Η αποκατάσταση της βατότητας του αεραγωγού πα- ραμένει ο πρωταρχικός στόχος για τη διατήρηση επαρκούς οξυγόνωσης των ιστών. Η αποτυχία εξασφάλισης και διατήρησης της βατότητας του αεραγωγού με επακόλουθα υποαερισμό και υποξυγοναιμία είναι η συνηθέστερη αιτία καρδιακής ανακοπ1iς στα παιδιά. Έλεγχος αεραγωγού: Εφαρμόστε το "Βλέπω, Ακούω, Αισθάνομαι" Εάν ο αεραγωγός είναι ελεύθερος (δυνατότητα για κλάμα, ομιλία) χορηγείστε οξυγόνο σε υψηλή ρωi Εάν υπάρχουν σημεία απόφραξης, προσπαθ1ίστε να απελευθερώστε τον αεραγωγό Χειρισμοί απελευθέρωσης Αεραγωγού Έκταση της κεφαλής/ανύψωση του πηγουνιού Ανάσπαση της κάτω γνciθου Μην πιέστε τα μαλακά μόρια κάτω απιi πηγούνι, επί υποψίας κάκωσης αυχενικ1ίς μοίρας σπονbυλικ1iς στήλης προτιμήστε την ανάσπαση της κάτω γνάθου. Εάν υπάρχουν ξένα σώματα στην στοματικ1i ιωιλιiτητα αφαιρέστε τα με προσοχή. Η αναρριiφηση μπορεί να βοηθήσει, σε παιδί ιiμως που δεν είναι σε βαθύ κώμα μπορεί να είναι κίνδυνος εμετού με όλους τους επακιiλουθους κινδύνους. Σχήμα Ι. Χειρι ιιο[ α:τελευθέρωσης αεραγωγού. Πριν αρχίσουν οι προσπάθειες για τη οριστική μηχανική εξασφάλιση του αεραγωγού, το παιδί πρέπει να οξυγονώνεται. Στctιιατοφαρυγγικός αεραγωγιic; (για το σωστιi μέγεθος μετρήστε την απιiσταση απιi τον οδοντικcs τομέα μέχρι την γωνία της κάτω γνάθου). -Μην τον χρησιμοποιήσετε εάν το παιδί διατηρεί τη συνείδησή του- κίνδυνος πρcsκλησης λαρυγγιiσπασμου 1l εμέτου. Πρέπει να τοποθετείται με ήρεμες κιν1ίσεις κατευθείαν στο στοματοφάρυγγα και να εισάγεται με την κυρτή επιφάνεια προς τα επάνω. Η λανθασμένη

3 ΘΕ:\ΙΑΤΑ λναισθησιολογιασ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 175 τοποθέτηση εκτοπίζει τη γλώσσα προς τα πίσω και συχνά επιδεινώνει το βαθμό απόφραξης. Η σωστή θέση τοποθέτησής του επιβεβαιώνεται με τον έλεγχο ;ωλι1ς εισόδου - εξόδου αέρα δια μέσου του αερα Ί'ωγού. Αποφυγή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού κίνδυνος τραυματισμού. ΣτQJ!ατοΊQQ.χειακή. Διασωλήνωση από το πιο έμ;rειρο διαθέσιμο προσωπικό. ciύσκολος αεραγωγός στα παιδιά }5._ριy.οfu'ρεοειδοτοwil!.ε βελόνg: όταν ο έλεγχος του αεραγωγού δεν επιτυγχάνεται με το σύστημα ασκός Ι)αί.βίδα-μάσκα 1l με την ενδοτραχειακή διασωλήνωση Ιl με την λαρυγγική μάσκα. 11. ΑΝΑΠΝΟΉ Μετά την απελευθέρωση του αεραγωγού και την ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ εκτιμείστε την επάρκεια της αναπνοής Έργο της αναπνοής ( εισολκές, αναπνευστική συχνότητα, εισπνευστικός ή εκπνευστικός συριγμός, γογγυσμός, χρήση επικουρικών μυών, αναπέταση ρινικών πτερυγίων) Αποτελεσματικότητα της αναπνοής ( αναπνευστικοί Ιiχοι, θωρακική έκπτυξη, κοιλιακή κατάσπαση) Σημεία ανεπαρκούς οξυγόνωσης (καρδιακή συχνότητα, χρώμα δέρματος, επίπεδο συνείδησης) Έλεγχος αναπνοής Ελέγξτε εάν η τραχεία είναι στο κέντρο Ακροαστείτε το θώρακα στην περιοχή της μασχάλης Μετρείστε αριθμό αναπνοών Ελέγξτε εάν το θωρακικό τοίχωμα είναι σταθερό Ελέγξτε για εκχυμώσεις, εκδορές ή κατάγματα Σχήιια 2 :Κρικοθι ρεοειδοτομή με βελι5vα (ΘΧ: θυροειδής χι5vδρος. ΚΧ: κρικοειδής χcivδρος, ΚΘΜ: κρικοθυροειδική μεμβράνη, ΘΑ: θυροειι)ιjς αδfvας)?ε κλινική υποψία πνευμοθώρακα υπό τάση - παρακεντείστε τοy_ ώρακα και στη QιJνέχεια τοποθετείστε πgροχέτευση. Μην περιμένετε την ακτινογρq.: φία θιόρακος. Ακινητοποίηση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ) Αν και οι κακώσεις σπονδυλικής στήλης δεν είναι συχνές στα παιδιά, από την πρώτη στιγμή πρέπει να λα μ βάνουμε μέτρα για την αποφυγή επιπλέον κακώσεων. Η ακινητοποίηση αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης γίνεται : Τοτοθέτηση σκληρού αυχενικού κηδεμόνα ( αποτελεί την μέθοδο εκλογής ειδικά όταν ο ασθενής δεν είναι συνεργάσιμος) Με τα χέρια εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός Με τυλιγμένη κουβέρτα, ή με σάκους άμμου ή ορούς μετά την τοποθέτηση στο φορείο Σταθεροποίηση με λευκοπλάστ πάνω στο φορείο ή στην σκούπα (μέθοδος χρ1iσιμη κατά την μεταφορά του ασθενή με ασθενοφόρο) 111. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ Οι κακώσεις στα παιδιά καταλήγουν συχνά σε σημαντική απώλεια αίματος. Οι αυξημένες φυσιολογικές παρακαταθήκες του παιδιού επιτρέπουν τη διατήρηση σχεδόν φυσιολογικών ζωτικών σημείων ακόμη και όταν υπάρχει σοβαρό shock ( αντιρροπούμενο shock). Για την ορθή αντιμετώπιση του παιδιού χρειάζεται έγκαιρα η γνώμη Χειρουργού. Σταματήστε εμφανή εξωτερική αιμορραγία με άμεση πίεση και ανάρροπη θέση Εξασφαλίστε δύο ή περισσότερες περιφερικές φλέβες και πάρτε δείγμα αίματος για ομάδα, διασταύρωση, σάκχαρο, ουρία, ηλεκτρολύτες και αμυλάση αν είναι απαραίτητο. Πάρτε αρτηριακό δείγμα για αέρια αίματος

4 176 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑ.! E\T'\Ill\.H::: Ι '\ΙΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑτΙΚΗ ΑΝτΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ < 25% ΑΠΩΛΕΙΑ < 25-45% ΑΠΩΛΕΙΑ < 45% Καρδιακή συχνότητα ταχυκαρδία+ τα χ υ καρδία+ + τ αχυκαρδίαlβραδυκαρδία ΣΑΠ κ.φ. κ.φ. ή υπόταση υπόταση Εύρος σφυγμού κ.φ. Ι αδύνατος αδύνατος+ αδύνατος ++ Χρόνος τριχοειδικής κ.φ. Ι αυξημένος αυξημένος + αυξημένος + + επαναπλήρωσης ( <2sec) Αναπνευστική συχνότητα ταχύπνοια + ταχύπνοια + αναστεναγμός Δέρμα κρύο, πελλίωση κρύο, διάστικτο κρύο, ωχρό Κ.Ν.Σ. ήπια ευερεθιστότητα, λήθαργος, κώμα, αντίδραση μόνο σύγχυση μη συνεργάσιμος στα επώδυνα ερεθίσματα Αναπληρώστε τα υγρά όπως παρακάτω : Κρυσταλλοειδή /κολλοειδή 20ml/kg εφ' άπαξ t Επανεκτίμηση t Κρυσταλλοειδή /κολλοειδ1120ml/kg εφ' άπαξ t Επανεκτίμηση t Αίμα (10ml/kg) και επικοινωνήστε με τη χειρουργική ομάδα Συμπυκνωμένα ερυθρά (loml!kg) HtlOgr/DL Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα για ενδοφλέ βια γραμμή τοποθετήστε ενδοοστικ1i ή αποκάλυψη της σαφηνούς φλέβας. Εάν ο ασθενής είναι σοκαρισμένος, με ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης, πρέπει να aποκλείσετε την ενδοκοιλιακή αιμορραγία. Η χρήση των υπερήχων προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ανίχνευση ενδοκοιλιακής αιμορραγίας. IV. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γρήγορη εκτίμηση (κλίμακα AVPU- ΞΥ ΛΕΔ) Α Alert (Ξύπνιος - Ξυ) ν Responds to verbal stimuli (Αντιδρά σε Λεκτικά ερεθίσματα - Λ) Ρ Responds to painful stimuli (Αντιδρά σε Επώδερεθίσματα - Ε) U Unresponsive (Δεν αντιδρά σε τίποτα - Δ) Κόρες (μέγεθος, αντίδραση στο φως) Παιδιατρική κλίμακα κώματος (GCS) Πιv. 1: Κλιvικιi σημεία σχπιζι5μενα με το μι'γεθοc; τηc; αιμορραγίας Σχήμα 3: Εvδοοστική χοριίγηση υγρών ν. ΕΚΘΕΣΗ - ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Η σχέση της επιφάνειας σιίψατος προ; τον 6γι.ο το ι σιί)ματος είναι μεγαλύτερη και μειώνεται χαθιijς το παιδί μεγαλώνει. Αυτ6 έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια θερμ6τητας σε μικρ6τερο zρονιχcs διάστημα. Η απώλεια θερμικ1iς ενέργεια; α;τοτεί.εί ένα σημαντικό παράγοντα stress στα παιδιά. Αφαιρέστε όλα τα ενδύματα του παιδιού και σκεπάστε το με κουβέρτες το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και διερεύνησης. Οι κουβέρτες αλουμινίου εμποδίζουν την απώλεια θερμότητας και κρατάν το παιδί ζεστcs. VI. ΑΚτΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Πλάγια αυχενικ1iς μοίρας σπονδυλικής στψ.η; (τραβ1iξτε ελαφρά τους ώμους ώστε να φανούν Α7/Θ1) Ακτινογραφία θιί)ρακος Ακτινογραφία λεκ6.νης i

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτJΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 177 ΡΙΝΟΓΑ ΣΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Σ Η γαστρικ1i διάταση είναι πολύ συχνή στις παιδιατρικές κακώσεις. Σε υποψία κατάγματος βάσης κρανίου ή σε σοβαρή κρανιοπροσωπική κάκωση τοποθετείστε τον από το στόμα και όχι από τη μύτη (κίνδυνος εισόδου του καθετήρα στον εγκέφαλο, μέσω κατάγματος του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς). ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν το παιδί δεν έχει επαφ1i με το περιβάλλον ή είναι σοκαρισμένο ή έχει κάκωση κοιλίας. Μην επιχειρήσετε την τοποθέτl}qlj_ του, α\fυποψι<i στε κάκ{j)qη οyρή_ε)ρας. ΑΝΑ ΛΓ ΗΣΙΑ Ο οξύς πόνος θα πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν το συντομότερο. Η ύπαρξη κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης δεν είναι απόλυτη aντένδειξη εφιiσον ο αεραγωγιiς και η αναπνοή παρακολουθούνται στενά. Το φάρμακο εκλογής είναι η μορφίνη σε Μση O.lmg/kg i.v. στα νεογνά ή 0.2mg/kg i.v. στα μεγαλύτερα παιδιά, Fentanyl 1 μg/kg Ποτέ μην χορηγείτε την μορφίνη ενδομυ ίκά στο τραύμα Πάντα καταγράφετε τον χρόνο και την Μση χορήγησης Μπορείτε να αναστρέψετε γρήγορα την δράση της με ναλοξόνη Σε κατάγματα του μηριαίου οστού μπορεί να γίνει αποκλεισμός του μηριαίου νεύρου ΠΡΟΦΥΛΑ ::.""Ή ΑΠΟ ΤΕΤΑ ΝΟ Πιθανόν να χρειαστεί εμβολιασμός για τέτανο. Για ηλικίες < 7έτη η χορήγηση DTP(DT εφιiσον αντενδείκνυται το εμβόλιο pertussis vaccine) είναι προτιμιiτερη απιi το τετανικιi τοξοειδές μόνο του. Για ηλικίες > 7έτη η Td είναι προτιμότερη από το τετανικό τοξοειδές μόνο του. Μετά την εκτέλεση των ABCDE και την σταθεροποίηση: Πλήρης κλινική εξέταση από την κεφαλή μέχρι τα δάκτυλα, στην πριiσθια και οπίσθια επιφάνεια Ολοκληρώστε τον ακτινολογικιi έλεγχο Ολοκληρώστε τον εργαστηριακ6 έλεγχο Επανεκτιμήστε τα ABCD Διακομίστε 1i παραπέμψτε για οριστική θεραπεία Εάν υπάρξει επ_ιδείνωση οποιαδήποτε στιγμή, επανεκτιμήστε τα ABCD. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣs Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η συχνιiτερη αιτία θανάτου ( 40%) στα τραυματισμένα παιδιά και αφορούν ηλικίες κυρίως απ61-15έτη. Την πράπη θέση κατέχουν τα τροχαία ατυχήματα, ατυχήματα με ποδ1iλατα και τη δεύτερη οι πτώσεις. Η επιβίωση μετά απιi κρανιοεγκεφαλικές κακά)σεις στα παιδιά έχει σχέση κυρίως με συνυπάρχουσες κακά)σεις και την κακή αντιμετι6πιση (παράλειψη στην εφαρμογή των ABCDEs) παρά με την κάκωση. Ιδιαιτε ρότητες στα παιδιά Ο εγκέφαλος διπλασιάζεται τους προ)τους 6μήνες της ζιι))iς και σε ηλικία 2ετιδν έχει μέγεθος 80% του ενιlf.ικα. Η διάπλαση των νευρώνων συμβαίνει μετά την γέννηση και περιλαμβάνει ατελείς νευρικές συνάψεις, ατελ1i μυελινοποίηση και πολλές νευροχημικές μεταβολές. Ο υπαραχνοειδής χώρος είναι σχετικά μικρ6τερος και γι' αυτ6 προσφέρει μικριiτερη προστασία στον εγκέφαλο. Τα παιδιά ανανήπτουν κατά κανόνα καλύτερα από τους ενήλικες. Ηλικίες κάτω των 3ετών έχουν χειρότερη τελική έκβαση. Είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στις δευτερογενείς εγκεφαλικές βλάβες που μπορεί να προέλθουν από: 1. υποξυγοναιμία (μη επαρκής αερισμός - ελαττωμένο αναπνευστικό drive, απ6φραξη αεραγωγού, συνυπάρχουσα κάκωση θώρακος) 2. ισχαιμία (ελαττωμένη εγκεφαλική πίεση διήθησης, υπιiταση - μεγάλη απώλεια αίματος) 3. σπασμούς, υποθερμία - υπερπυρεξία, υπογλυκαιμία. Το νεογνό που δεν βρίσκεται σε κώμα, αλλά που έχει μια προτεταμένη πηγή ή διάσταση στις ραφές

6 178 ΘΕΜΑΤΑ Α1\ΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να έχει μια πολύ σοβαρή κάκωση. Τα παιδιά αναπτύσσουν εντοπισμένες χωροκατακτητικές βλάβες λιγcsτερο απcs τους ενήλικες, αλλά συχνότερα αύξηση της ενδοκρανιακ1iς πίεσης λ6- γω εγκεφαλικού οιδήματος. Γι' αυτό στα παιδιά το φωτεινcs διάλειμμα μπορεί να είναι παρατεταμένο και τα σημεία της νευρολογικής επιδείνωσης μπορεί να καθυστερήσουν. Αν και η ταχεία αποκατάσταση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος είναι αναγκαία, πρέπει να αποφεύγεται η υπερενυδάτωση (ιδιαίτερα με υπ6τονα υγρά). Ο έμετος μετά απcs κρανιοεγκεφαλική κάκωση στα παιδιά είναι συνηθισμένος και δε σημαίνει αναγκαστικά αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση. Εφόσον επιμένει και οι έμετοι γίνονται συχνcsτεροι, χρειάζεται έλεγχος με CT της κεφαλ1ίς. Οι σπασμοί μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι συνηθισμένοι στα παιδιά και συνήθως υποχωρούν μόνοι τους. Η υποτροπή όμως των σπασμιδν χρειάζεται CT scanning. Εγκεφαλική πίεση διήθησης (CPP) = μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΡ) - μέση ενδοκράνια πίεση (ICP). Εγκεφαλική αιματική ροή 50ml/100gr εγκεφάλου/miη. Η κλίμακα Γλασκόβης ισχύει για ηλικίες > 4έτη. Για τις μικριsτερες ηλικίες ( < 4έτη) ισχύει τροποποιημένη σε σχέση με την λεκτική απάντηση. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΛΕΚτΙΚΉ ΑΙΙΑΝΤΗΣΗ Κατάλληλες λέξεις 1l φιλικό χαμόγελο ' Κλάμα, που csμως καθησυχάζεται " Επίμονη ευερεθιστcsτητα, κλάμα στον π6νο 1 Ανησυχία, επιθετικcsτητα, βογκητcs στον π6νο 2 Καμία αντίδραση στον πόνο 1 Επείγουσα αντιμετώπιση Κύριος στόχος_τηc: αντwίώj1ιqης_είναι η πρόλη: ψ η των δευτερογενών βλαβό)ν του Γικε_ceάλου με τ11\' διατήρησ1}_]qυ αεραγωγού, του αερισμgύ_,_-τ:nς κυκλοφgρίας και την αποφυyα τrις_ γδοκράνιας υπέρτασηc:. Εξασφαλίστε τα A.B.C. Εφαρμόστε την κλίμακα Α VPU (ελέγξτε μέγεθος κορών και αντίδραση στο φως) Μετά την αρχική εκτίμηση ενδείκνυται η χορήγηση αναλγησίας (Μορφίνη mg/kg i.v.) Σε κλίμακα Γλασκόβης 8 επιβάλλεται η διασωλήνωση. Διατήρηση νορμοκαπνίας και σε περίπτωση ενδείξεων αυξημένης ενδοκράνιας υπέρτασης που επιμένει υπεραερισμός (PaC02: 30-35mmHg). Αντιμετώπιση του υποογκαιμικού shock. Για την αναζωογόνηση συνιστάται διάλυμα φυσιολογικού ορού 1l Ringers's lactate. Αποφύγετε την υπερφόρτωση με υγρά. Μη χρησιμοποιείτε υπcsτονα διαλύματα και διαλύματα που περιέχουν γλυκόζη. Η υπονατρια.ιμία συνδυάζεται με οίδημα του εγκεφάλου και πρέπει να προλαμβάνεται 1l να θεραπεύεται. Αντιμετώπιση των σπασμιδν εφόσον επιμένουν> 5min. Φάρμακο πρώτης επιλογής για την αντιμετό)πισίί τους η Λοραζεπάμη (O.lmg/kg i.v. 1l i.o.). Εάν δεν υπάρχει ενδοφλέβια ή ενδοοστικ1ί οδός χορηγείστε Διαζεπάμη 0.5mg/kg από το ορθcs. Σε επίμονους και παρατεταμένους σπασμούς ενδείκνυται η χορήγηση Φαινυντο ίνης 15mg/kg - 20mg/kg i.v. σε 20min. (δόση εφόδου) και κατόπιν δόση συντήρησης 4-7mg/kg/day Σημεία αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης Ανό)μαλη στάση σό ψ ατος ( απεγκεφαλισμού 1l ωτοφλοίωσης) Αμφοτερ6πλευρη ή ετερ6πλευρη μυδρίαση Άρρυθμη αναπνοή (υπεραερισμός, αναπνοή Cheyne-Stokes ή άπνοια) Τριάδα του Cushing: υπέρταση - βραδυκαρδία - ανώμαλη αναπνοή όψιμα σημεία αυξημένης ICP. Παθολογικό οφθαλμοκεφαλικό αντανακλαστικό ( αποφεύγεται στις κακώσεις της ΑΜΣΣ) Μέτρα βελτίωσης της CPP και πρόληψης αύξησης της ICP Μέση θέση κεφαλής μοίρες για να βοηθήσει στην φλεβική παροχέτευση Μέτριος υπεραερισμός ( PaC mmHg) Ενδοφλέβια χορήγηση Μαννιτ6λης 0.5- lgr./kg i.v. ή υπέρτονου χλωριούχου νατρίου 7.5% 2-4ml!kg i.v. σε 20min. Όπως και στους μεγάλους

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 179 Διόρθωση της υπότασης με κολλοειδή διαλύματα. Ενδείξεις για Νευροχειρουργική εκτίμηση Μειωμένο επίπεδο συνείδησης Εστιακή νευρολογική σημειολογία Διατιτραίνον τραύμα, κάταγμα βάσης κρανίου, εμπιεστικό κάταγμα GCS<12 ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Η πλειοψηφία των κακώσεων του θώρακα στα παιδιά οφείλεται σε κλειστές κακώσεις. Η συχνότητα των διατιτραινόντων θωρακικών κακώσεων αυξάνεται μετά την ηλικία των 10 ετών. 10% όλων των κακώσεων προσβάλλουν τον θώρακα. Η θνητότητα ιπα παιδιά είναι 7-15% και 25% για ηλικίες < 6έτη Στα 2/3 των παιδιών με θωρακικές κακώσεις συνυπάρχουν κακώσεις και σε άλλα οργανικά συστήματα. Τα κατάγματα πλευρών δεν είναι συχνά και όταν συμβαίνουν αποτελούν δείκτη βαρύτητας της βίας. Η μεγάλη συχνότητα πνευμονικής θλάσης στα παιδιά οφείλεται στην ευενδοτότητα του θωρακικού τοιχώματος. Η κινητικότητα των οργάνων του μεσοθωρακίου κάνει τα παιδιά πιο ευαίσθητα στον πνευμοθώρακα υπό τάση και στον ασταθή θώρακα. Απειλητικές για τη ζωή κακώσεις: ΑπιSφραξη αεραγωγού Πνευμοθώρακας υπό τάση Ανοικτός πνευμοθώρακας Μαζικός αιμοθώρακας Ασταθής θώρακας Καρδιακός επιπωματισμιsς Qι παραπάνω κακώσ α 11Qέπει να αyαγνωρίζοντgι lι_<!lyα αντιμετωπίζονται κατά την πρωτοβάθμια εκτίμη_cm. Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή κακώσεις: Ρήξη τραχειοβρογχικού δένδρου Θλάση πνεύμονα Θλάση μυοκαρδίου Τραυματική ρήξη αορτής Τραυματική κάκωση διαφράγματος Κάκωση οισοφάγου Μη απειλητικές για τη ζωή κακώσεις: Απλ6ς πνευμοθώρακας Μικρός αιμοθώρακας Κατάγματα πλευρών Θλάση θωρακικού τοιχώματος Τραυματική ασφυξία Πνευμονική εμβολή ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΙΕΙΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οξεία απόφραξη αεραγωγού (από αίμα, εκκρίσεις, ξένο σώμα μετά από θωρακική κάκωση) ανησυχία/σύγχυση αρχικά ταχυκαρδία ταχύπνοια εφίδρωση αναποτελεσματικές αναπνευστικές κινήσεις εισπνευστικός συριγμιsς εισολκές κυάνωση βραδυκαρδία με προοδευτική υποξία Αντιμετώπιση: Θέση απελευθέρωσης αεραγωγού, αναρριsφηση (απομάκρυνση εκκρίσεων, ξένων σωμάτων) Ακινητοποίηση ΑΜΣΣ (πιθανιsν να συνυπάρχει κρανιοεγκεφαλική ή γναθοπροσωπική κάκωση) Χορ1iγηση συμπληρωματικού 02 Εάν ενδείκνυται προχωρείστε σε διασωλήνωση - μηχανικιs αερισμό της αναπνοής ΠιθανιSν να χρειαστεί κρικοθυρεοειδοτομή με βελ6να (είναι προτιμότερη από την χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή για ηλικίες < 12έτη) Πνευμοθώρακας υπό τάση κλινική εικόνα αντιμετώπιση αρχικά: δύσπνοια ταχύπνοια ετερόπλευρη μετακίνηση θωρακικού τοιχώματος

8 180 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ελαττωμένο (ή απουσία) αναπνευστικό ψιθύρισμα στο πάσχον ημιθωράκιο υπερτυμπανικότητα αργότερα: απόκλιση τραχείας μετατόπιση μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά βαθιές αναπνευστικές κινήσεις (δίψα για αέρα) κυκλοφορικό collapse διάταση φλεβών τραχήλου κυάνωση Αντιμετώπιση: Εξασφάλιση τον αεραγωγού - Χορήγηση 02 Εάν ενδείκνυται διασωλήνωση Παρακέντηση θώρακος με βελόνα Οριστική αντιμετώπιση: παροχέτευση θώρακος. Ασταθής θώρακας Όταν ένα τμήμα του θώρακα δεν έχει οστική συνέχεια με τον υπόλοιπο θωρακικό κλωβό (κυρίως μετά από τυφλό τραύμα - πολλαπλά κατάγματα πλευρών και πνευμονική παρεγχυματική βλάβη). παράδοξη κινητικότητα του θώρακα κατά την εισπνοή και εκπνοή περιορισμένο εύρος - ασυνέργεια αναπνευστικών κινήσεων ψηλάφηση ανώμαλης αναπνευστικής κίνησης και τριγμού από τα κατάγματα πλευρών ή χόνδρων. Σχήμα 4: Παρακέντηση θώρακα για παροχέτευση πνευμοθώρακα Αντιμετώπιση: Ακινητοποίηση με ενδοτραχειακή διασωλ1ίνωση και μηχανικό αερισμό ( εφαρμογή ΡΕΕΡ). Μετά την αναπλήρωση των υγρών i.v., μειώστε την χορήγηση κρυσταλλοειδών για να αποφύγετε την υπερφόρτωση υγρών, η οποία μπορεί να επιδεινώ- σει την πνευμονική θλάση, καλή αναλγησία Μαζικός αιμοθώρακας Ταχεία άθροιση αίματος (> 20ml/kg) μέσα στην υπεζωκοτική κοιλότητα μετά από τυφλό ή διατιτραίνον θωρακικό τραύμα. 1. shock + απουσία αναπνευστικού ψιθυρίσματος 2. αμβλύτητα στην επίκρουση του ενός ημιθωρακίου 3. οι φλέβες του τραχήλου μπορεί να είναι επίπεδες (λόγω της σοβαρής υποογκαιμίας). Εάν συνυπάρχει πνευμοθό)ρακας υπό τάση μπορεί να είναι είναι διατεταγμένες. Αντιμετώπιση: Εξασφαλίστε τον αεραγωγό - μηχανική υποστήριξη της αναπνοής Αναπληρώστε τον ενδοαγγειακό όγκο με κρυσταλλοειδή και αίμα Τοποθετείστε σωλήνα παροχέτευσης θcδρακος. Εάν η απώλεια αί!!_q.jός συνεχίtει ( > 2-4m1Lkgfu_yι_α. 4hours ή >10% του όγκου αίματος) επιβάλλετg.ljlθωρ_g.κοτομ ή. Καρδιακός επιπωματισμός διάγνωση αντιμετώπιση Ο πνευμοθώρακας υπό τάση μπορεί να μιμείται τον καρδιακό επιπωματισμό. Οφείλεται συνήθως σε διατιτραίνοντα τραύματα. Διάγνωση Τριάδα του Beck: 1. αύξηση Κ.Φ.Π. 2. μείωση της Σ.Α.Π. 3. βύθιοι καρδιακοί τόνοι παράδοξος σφυγμός (πτώση της συστολικής πίεσης κατά την εισπνοή > lommhg) Σημείο Kussmaul (αύξηση της φλεβικής πίεσης κατά την εισπνοή με αυτόματη αναπνοή) Ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός (επί απουσίας υποογκαιμίας και πνευμοθώρακα υπό τάση) Ακτινογραφία θώρακος (διεύρυνση καρδιακής σκιάς και μεσοθωρακίου) - ΔιαθωρακικcS ηχοκαρδιογράφημα

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ\ΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 181 Αντιμετώπιση: Εφαρμόστε τα ABC, χορήγηση οξυγόνου (Fi02 100%) Σε συμπτωματικό ασθενή μην καθυστερήσετε την αντιμετώπιση με τα διαγνωστικά tests. Έγκαιρη εκκένωση του αίματος από την περικαρδική κοιλότητα Η θωρακοτqw}_επιβάλλεταu:g:jόσο\'_ο}jν_εχι'ζε_ι n (Jυλλο'ι'l]_gίματος στον Π_ΙQικ_gρδιακό Qάκο. Ανοικτός πνευμοθώρακας «εισπνέον θωρακικό τραύμα» Μεγάλα χάσματα στο θcδρακα (με διάμετρο μεγαλύτερη της διαμέτρου της τραχείας), που παραμένουν ανοικτά, καταλήγουν σε ανοικτό πνευμοθά)ρακα. Στη περίπτωση αυτή η ενδοθωρακικ1i πίεση εξισώνεται με την ατμοσφαιρική πίεση και σε κάθε ανωτνευστικ ή προσπάθεια ο αέρας διέρχεται δια του ανοίγματος με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο αερισμός και να προκαλείται υποξία και υπερκαπνία. Κάκωση τραχειοβρογχικού δένδρου Είναι ασυνήθιστη και θανατηφόρα κάκωση που συχνά nαραβλέπεται. εργώδης αναπνοή σημεία πνευμοθώρακα υπό τάση αιμόπτυση υποδόριο εμφύσημα πνευμοθώρακας που παραμένει και συνυπάρχει με επίμονη μεγάλη διαφυγή αέρα μετά από τοποθέτηση παροχέτευσης στον θό)ρακα η βρογχοσκ6πηση επιβεβαιιόνει τη διάγνωση. Αντιμετώπιση: Εξασφαλίστε επαρκ1i αερισμό και οξυγόνωση (υπάρχει πιθανότητα προσωριν1iς διασωλ1iνωσης του αντίθετου προς την κάκωση κύριου βρόγχου) Μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μια παροχέτευση θcόρακα Παρουσία με'(άλου παρατραχηλικού αιματώματος χειροt'ρ'(ικ1l αντιμετώπιση. Σχήμα 5: Περικαρδιοκέντηση Αντιμετώπιση: Καλύψτε το χάσμα με ένα τετράγωνο κομμάτι αποστειρωμένο ύφασμα από τις τρεις πλευρές του, ενώ η τέταρτη πλευρά αφήνεται ελεύθερη. Καθώς ο τραυματίας εισπνέει, το ύφασμα έλκεται προς το θώρακα, κλείνει το χάσμα και προλαμβάνει την είσοδο του αέρα μέσα στη θωρακική κοιλότητα. Στην εκnνσή η ανοικτή πλευρά του υφάσματος (τέταρτη) επιτρέπει τη διαφυγή του αέρα. Τοποθετείστε σωλήνα παροχέτευσης θώρακος. Οριστική αντιμετώπιση: χειρουργική σύγκλειση του χάσματος. Τραυματική ρήξη αορτής Συν1iθως είναι αποτέλεσμα μετά από βίαιη σύγκρουση - αυξημένη ταχύτητα 1i πτώση από μεγάλο ύψος. Το 90% των θυμάτων καταλήγουν στον τόπο του ατυχήματος από υποογκαιμικό shock. Οι τραυματίες που επιβιόνουν, έχουν συν1iθως μια ατελή ρήξη του τοιχcόματος κοντά στον αρτηριακό σύνδεσμο της αορτής. Η ελεύθερη ρ1iξη της αορτής μέσα στο ημιθωράκιο συν1iθως καταλ1iγει σε θάνατο, εκτός αν χειρουργηθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Ακτινολογικά ευρήματα Διεύρυνση μεσοθωρακίου Κατάγματα 1 ης και 2ης πλευράς Εξάλειψη του κομβίου του αορτικού τόξου (aortic knob) Απόκλιση της τραχείας προς τα δεξιά Παρουσία υπεζωκοτικού "σκούφου" Κατάσπαση του αριστερού κύριου βρόγχου Εξάλειψη του διαστήματος μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και της αορτής ( ασαφοποίηση του αορτοπνευμονικού παραθύρου) Απόκλιση του οισοφάγου (ρινογαστρικού σωλήνα) προς τα δεξιά

10 182 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αντιμετώπιση: Η τελική διάγνωση τίθεται με την αγγειογραφία Η διοισοφαγική υπερηχοκαρδιογραφία μπορεί να φανεί χρήσιμη Η θεραπεία είναι είτε η άμεση αποκατάσταση με συρραφή της ρήξης. ή η αφαίρεση της κακοποιημένης περιοχής και η τοποθέτηση μοσχεύματος Β. Διατιτραίνοντα τραύματα Σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα κακώσεων στα κοίλα όργανα. Πιθανόν να συνυπάρχει αιμορραγικό shock. Όπως με τους ενήλικες, έτσι και με τα παιδιά που έχουν πτώση της αρτηριακή ς πίεσης (επίμονο shock) μετά από διατιτραίνον τραύμα στην κοιλιά, πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλο ενδοκοιλιακό τραύμα που χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Οι κοιλιακές κακώσεις αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου στα παιδιά πολυτραυματίες. Το νεογνό και το μικρό παιδί που διατηρούν τη συνείδησή τους είναι γενικά φοβισμένα από τα γεγονότα που προηγήθηκαν της εισαγωγής τους στο νοσοκομείο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εξέταση της κοιλιάς. Καθώς ο γιατρός μιλάει στο παιδί ήρεμα και μαλακά, του κάνει ερωτήσεις για την παρουσία κοιλιακού πόνου και εξετάζει μαλακά τον μυ'ίκό τόνο του κοιλιακού τοιχώματος. Η aποσυμπίεση του διατεταμένου στομάχου και της ουροδόχου κύστης είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη κλινική εκτίμηση. Α. Τυφλά τραύματα Συναντώνται στο 90% των κοιλιακών κακώσεων. Είναι αποτέλεσμα της ενέργειας που μεταφέρεται βίαια από πίεση/σύνθλιψη ή απότομη επιβράδυνση. Συχνότερα κακοποιούνται το ήπαρ και ο σπλήνας( συμπαγή όργανα). Το έντερο και το πάγκρεας προσβάλλονται από άσκηση βίας και απότομη επιβράδυνση με δεμένη ζώνη. Οι κακώσεις των κοίλων οργάνων είναι συχνά ύπουλες. Κακώσεις του κατώτερου ουροποιητικού συνδυάζονται με κατάγματα λεκάνης. Διαγνωστικά Βοηθήματα Αξονική τομογραφία ( CT) Τα CT scanns (με χορήγηση σκιαστικού i.v. και ενδογαστρικά) μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα για την εκτίμηση κοιλιακιi)ν κακιδσεων στο αιμοδυναμικά σταθερό παιδί. Εάν το CT scan χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της κοιλιάς ενός παιδιού που υπέστη τυφλό τραύμα, τότε πρέπει να είναι διαθέσιμο αμέσως, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 1 Αιμοδυναμική αστάθεια 1 χειρουργείο Τυφλό κοιλιακό τραύμα 1 αεραγωγός 1 αναπνοή 1 κυκλοφορία 1 Αιμοδυναμική σταθερότητα 1 ±αιματουρία CT -εγκεφάλου και κοιλίας με σκιαστικό Εκτίμηση (σωστή και προσεκτική επισκόπηση, I ακρόαση, ψηλάφηση) 1 1. Υποψία κοιλιακής κάκωσης θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε παιδί πολυτραυματία με εικόνα f---κλινική επιδείνωση >40% των παιδιών 1 αιμορραγικού shock. εισαγωγή σε 2. Συχνά εμφανίζεται οξεία γαστρική διάταση. Η Μονάδα τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα επιβάλλεται. 3. Η εξέταση της κοιλιάς είναι αναξιόπιστη σε παιδιά με κακώσεις Κ.Ν.Σ. σταθερότητα παρακολούθηση μη -χειρουργική αντιμετώπιση

11 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 183 να πραγματοποιηθεί έγκαιρα και να μην καθυστερήσει την περαιτέρω θεραπεία. Δι αγνωστική Περι τοναϊκή Πλύση ( ΔΠΠ) Η ΔΠΠ σπάνια χρησιμοποιείται στα παιδιά (η παρουσία αίματος ενδοπεριτονα ίκά δεν είναι απαραίτητη ένδειξη για λαπαροτομία). Τα οπισθοπεριτοναικά όργανα δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τη μέθοδο αυτή. Χρησιμοποιείται ζεστό διάλυμα R Ι L loml!kg (μέχρι 1 OOOml στο παιδί) με το διάλυμα να χορηγείται μέσα σε 1 Ο λεπτά. Η αναρρόφηση > loo.uoorbcs/mm' ή λευκών > 500/m' ή παρουσία εντερικού περιεχομένου στο δείγμα θεωρείται θετικό εύρημα. Προσοχή! Η ΔΠΠ στα παιδιά πρέπει να γίνεται μόνο από το χειρουργό που φροντίζει τον πάσχοντα και όταν δεν υπ άρχε ι δυνατ6τητα διενέργειας CTscan και υπερήχων. Απ6τομο τρύπημα της κοιλιακ1iς κοι Μτητας μπορεί να προκαλέσει ιατρογεν1i τραυματισμ6 στο ενδοκοιλιακό περιεχ6μενο. ακόμη και 6ταν εφαρμόζεται ανοικτή τεχνικ11. Υπέρηχ οι Δίνουν πληροφορίες για παρουσία ελεύθερου υγρού και ρήξεων στο ήπαρ, σπλήνα ή νεφρούς. Φυσιολογικά ευρήματα στο υπέρηχο που έγινε άμεσα μετά την κάκωση δεν αποκλείουν την κάκωση. Μη Χειρουργική θε ραπε ία Η συντηρητική αντιμετώπιση διαπιστωμένης ενδοκοιλιακής κάκωσης απαιτεί καθοδ1iγ1ψη από ει δικευμένο χειρουργό, όπως και η απόφαση χειρουργικής παρέμβασης. Η παρουσία ενδοπεριτοναικού αιματώματος στο CT, στη ΔΠΠ ή στους υπερ1iχους δεν επιβάλλουν αναγκαστικά την κοιλιοτομή. Εχει αποδειχθεί csτι η αιμορραγία απ6 έναν τραυματισμένο σπλ1ίνα, ήπαρ και νεφρούς aυτοπεριορίζεται. Ει δικ ές Κακώσει ς Σπλάγχ νων 12 δακτυλικά αιματώματα Μικρές διατρ1ίσεις εντέρου, μεσεντέριου Ρήξεις ουροδόχου κύστης Διατιτραίνοντα τραύματα στο περίνεο. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩτΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού στα παιδιά είναι σπάνιες. Το 5% 6λων των κακώσεων του νωτιαίου μυελού συμβαίνει στα παιδιά. Ανατομικές και ακτινογραφικές ιδιαιτερότητες στα παιδιά Οι μεσοσπονδύλιοι σύνδεσμοι και οι aρθρικοί θύλακοι είναι πιο ελαστικοί. Τα σπονδυλικci σώματα είναι σφηνοειδή μπροστά και τείνουν να ολισθ1ίσουν προς τα εμπρός κατά την κάμψη. Οι :.τροσπονδυλιr.ές αρθριjjσεις είναι επίπεδες. Το 409c των παιδιcίjν κάτω των 5 ετών έχουν μια φυσιολογικ1i πρόσθια ολίσθηση του Α-2 στον Α-3 (ψ ε υδοϊ πε ρξάρθρη μα). Ο χ(δρος μεταξύ του :;τρόσθιου τcsξου του Α-1 και τοι οδόντα είναι μεγαλύτερος απcs 3m m. Οι συζευr.τιr.οί χόνδροι των ακανθωδών αποφύσεων φαίνονται σαν κατάγματα της κορυφής των ακανθωδιδν αποφύσεων. Το παιδί σε σύγκριση με το λαιμό. έχει ένα σχετικά ευρύτερο κεφάλι. Έτσι η δύναμη που δρα στον αυχένα είναι σχετικά μεγαλύτερη απ' ό,τι στον ενήλικα. Τα παιδιά μπορούν να υποστούν συχνότερα από τους ενήλικες κάκωση του νωτιαίου μυελού χωρίς ακτινογραφικά ευρήματα γνωστή ως SCIWORA (Spinal Cord Injury WO without Radiographic Abnormality). Κατά την πρωτοβάθμια εκτίμηση: Εφαρμόστε τα Α BCD 1. Ακινητοποίηση του τραυματία για προστασία από περαιτέρω κάκωση. Σε υποψία κάκωσης θωρακικού ή οσφυ ίκού σπονδύλου: ακινητοποιείστε τον τραυματία πάνω σε σανίδα παιδιατρικού μεγέθους (τεχνική Log rolling ). Αν υπάρχει μόνο σανίδα μεγέθους ενήλικα, τοποθετείστε τυλιγμένες κουβέρτες με τρcsπο κατάλληλο, ώστε να προλαμβάνονται οι πλάγιες μετακινήσεις του παιδιού. Το κεφάλι του παιδιού σε σχέση με τον κορμό του είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με του ενήλικα. Γι' αυτό πρέ-

12 184 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ πει να τοποθετούνται διπλωμένες κουβέρτες κάτω από τους ώμους του παιδιού, ώστε να ανασηκώνεται το κεφάλι και να διατηρείται ο ουδέτερος ευθυγραμμισμός της σπονδυλικής στήλης. 2. Εάν είναι αιμοδυναμικά ασταθής διευκρινίστε εάν πρόκειται για: υποογκαιμικ6 shock (υπόταση, αντανακλαστική ταχυκαρδία, ψυχρά άκρα) ή νευρογενές shock (αγγειοδιαστολή - υπόταση, βραδυκαρδία που δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού, θερμά άκρα). 3. Αναζωογόνηση με υγρά και παρακολούθηση (Monitoring) Αναπληρώστε τα υγρά επί υποογκαιμίας. Σε κάκωση του νωτιαίου μυελού η αρτηριακή πίεση δεν αποκαθίσταται συνήθως μόνον με τη χορήγηση υγρών και η προσπάθεια αποκατάστασης της aρτηριακής πίεσης μπορεί να οδηγήσει σε υπερφ6ρτωση με υγρά και πνευμονικό οίδημα. Τοποθετείστε κεντρικό φλεβικό καθετήρα και αποκατασηiστε τον όγκο με οδηγό την Κ.Φ.Π. Πιθανόν να χρειαστεί χορήγηση α-αδρενεργικών αγωνιστών όπως Ντοπαμίνη ή Επινεφρίνη. 4. Χορήγηση στεροειδών μέσα σε 8ώρες μετά την κάκωση (σε μη διατιτραίνοντα τραύματα του νωτιαίου μυελού). Το φάρμακο εκλογής είναι η μεθυλπρεδνιζολόνη (Solu-Medrol) 30 mg/kg i.ν. χορηγούμενη σε 15λεπτά. Η αρχική αυτή δόση ακολουθείται από δόση συντήρησης 5.4mg/kg/ώρα για τις επόμενες 23 c[)ρες. 5. Οι τραυματίες μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή βραδυκαρδία (λόγω της απώλειας του συμπαθητικού τόνου της καρδιάς) κυρίως κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης. Ενδείκνυται η χορήγηση Ατροπίνης πριν την αναρρόφηση. Κατά την δευτερογενή εκτίμηση: Πάρτε Ιστορικό ΞΥ ΛΕΔ (Ιστορικό - μηχανισμός κάκωσης-ιατρικό ιστορικό Καταγράψτε τα φάρμακα που χορηγήθηκαν) Επανεκτιμήστε το Επίπεδο συνείδησης και τις κόρες Επανεκτιμήστε το GCS Score Εξέταση Σπονδυλικής στήλης Επανεκτιμήστε, εξετάστε γιασυνοδές/κρυφές κα- Σχήμα (J: Τριiποι μετακ{jιησηςτρu.υματισμ{νου παιδιού με τρ[α ή τέσσερα άτομα. κώσεις Ζηηiστε τη γνώμη νευροχειρουργού 1l ορθοπαιδικού, εφόσον υποπτεύεστε ti έχετε διαπιστώσει κάκωση της σπονδυλικ1iς στψ.ης. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ" 7 Τα ε;καύματα στα παιδιc:ί. αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στις παιδιατρικέ; κακώσεις. Το 16% των εγκαυμάτων δεν συμβαίνουν τυχαία. Το 8% περίπου απ αυτά είναι αποτέλεσμα χακοποίησης. Το 80-90% των θερμικών εγκαυμάτων συμβαίνουν στο σπίτι και μπορούν να αποφευχθούν. Τα εγκαύματα από καυτά υγρά είναι συνηθέστερα και αφορούν ηλικίες < 5έτη. Μην πανικοβληθείτε όταν αντικρίσετε ένα παιδίεγκαυματία. Μείνετε πιστοί στις βασικές αρχές διάσωσης. Αεραγωγός και αυχενική μοίρα- Αναπνοή Ο αεραγωγιsς κινδυνεύει σε: Εγκαύματα προσώπου, στόματος ή τραχήλου Οποιαδ1iποτε υποψία εισπνευστικής βλάβης Οξεία έκθεση καπνού σε κλειστό χώρο Παρουσία αιθάλης (κάπνας) στο στόμα ή στη μύτη Παρουσία αιθάλης στο διάφραγμα Εισπνευστικός ή εκπνευστικός συριγμός Καθένα από τα παραπάνω προειδοποιεί ότι η διασωλήνωση και ο αερισμός πιθανόν να χρειαστούν επειγόντως - ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΕ ΒΟΉΘΕΙΑ- το παιδί μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα, γι' αυτό μην καθυστερήσετε την διασωλήνωση εάν κινδυνεύει ο αεραγωγ6ς. Σταθεροποιήστε την αυχενική μοίρα εάν υποψιάζεστε κάκωση Χορηγείστε υψηλή ροή οξυγόνου.

13 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 185 EPMHNEIA ΑΚτΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ευρήματα Οποιαδήποτε οστική ανωμαλία της ΑΜΣΣ Κάκωση ΑΜΣΣ Κατάγματα προσώπου Κατάγματα ανωτέρων πλευρών Κατάγματα κλείδας Κάκωση κεφαλής Κατάγματα κατώτερης θωρακικής μοίρας Πιθανή διάγνωση Βλάβη νωτιαίου μυελού Βλάβη αεραγωγού Κάκωση ΑΜΣΣ Κάκωση ΑΜΣΣ Κάκωση ΑΜΣΣ Κάκωση μεγάλων αγγείων Κάκωση ΑΜΣΣ Κάκωση άνω θωρακικής μοίρας Κάκωση μεγάλων αγγείων Κάκωση ΑΜΣΣ Κάκωση άνω θωρακικής μοίρας Κάκωση παγκρέατος Πιν. 2: Αναμενr5μενες κακυίσει:; ανάλογα με τα ωππ ιί.ογα! Ευρήματα Κυκλοφορία Το shock αμέσως μετά το έγκαυμα οφείλεται σε άλλες κακcδσεις. Η ενδοφλέβια οδός θα πρέπει να τοποθετηθεί έγκαιρα (2 ενδοφλέβιες γραμμές). Η μη εγκαυματική επιφάνεια είναι προτιμότερη. Χρησιμοποιείστε την ενδοοστική οδό, εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ενδοφλέβια οδό. Επιβάλλεται η τοποθέτηση CVP ή Swan-Ganz καθετήρα για > 50% BSA. Πάρτε αίμα για αιμοσφαιρίνη, ουρία, ηλεκτρολύτες και διασταύρωση. Πάρτε δείγμα aρτηριακού αίματος για αέρια και ζητήστε καρβοξυαιμοσφαιρίνη. Νευρολογική κατάσταση Η ελάττωση του επιπέδου συνείδησης μπορεί να οφείλεται στην υποξία, υποογκαιμία και κρανιοεγκεφαλική κάκωση μέχρις ότου το καθένα αποκλεισθεί διαδοχικά. Έκθεση Αφαιρέστε όλα τα ρούχα και για να αποφύγετε την υποθερμία κατά τη διάρκεια της εκτίμησης, σκεπάστε όσο το δυνατόν το συντομότερο, αφού καλύψετε την εγκαυματική επιφάνεια με στεγνές αποστειρωμένε ς γάζες. Εκτίμηση του εγκαύματος (κατά την δευτερογενή εκτίμηση) Βάθος: Επιπολιίς Μόνον ερύθημα Οχι φλύκταινες Δεν εκτιμάται σε % έγκαυμα Με ρικ ού πάχ ους Συχνά με φλύκταινες Δέρμα pink 1l διάστικτο, εξαιρετικά επώδυνο Ολικ ού πάχ ους Δέρμα λευκό ή εσχαροποιημένο Απουσία πόνου Σκληρό σαν δέρμα, ξηρό στην αφή Επιφάνει α σώματος Η επιφάνεια της ανοικτής παλάμης του παιδιού αντιστοιχεί σε 1% της επιφάνειας σώματος. Ο «Κανόνας των εννέα» δεν ισχύει για ηλικίες < 14έτη. Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω πίνακα για να εκτιμήσετε την εγκαυματική επιφάνεια. Συμπληρώστε τον πίνακα εγκαύματος ενώ εξετάζετε τον άρρωστο. ΜηνJ[gQαλείψετε_ να εξετάσετε την οπίσθια επιφάνεια σώματος του αρρώστου και την οπίσθια επιφάνεια των άκρων. Εγκαύματα: εκτίμηση της ποσοστιαίας επιφάνειας σώματος και θεραπεία με υγρά % της ολικής επιφάνειας σώματος σε:

14 186 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ Αντιμετώπιση Αναλγησία Ο οξύς πόνος μπορεί να αντιμετωπισθεί με μορφίνη ενδοφλέβια. Δόση: 0. 1 mg/kg στα νεογνά ή 0.2 mg!kg στα παιδιά Χορηγήστε την υπολογιζόμενη δόση με μικρές προσαυξήσεις μέχρις ότου εξαλειφθεί ο πόνος. Γενικά 1. Ψύξτε τις εγκαυματικές επιφάνειες με κομπρέσες εμποτισμένες σε παγωμένο νερό - στα μερικού πάχους εγκαύματα < 10% BSA για 5-lΟλεπτά. Αφού τα τραύματα ψυχθούν, καλύψτε με παραφινούχες γάζες ή αποστειρωμένη λεπτή μεμβράνη - όχι όμως με φλαμαζίνη. 2. Όταν περιορίζεται από κυκλοτερές έγκαυμα η κυκλοφορία ή η αναπνοή ενδείκνυται η εσχαροτομή. 6. Αντιμετώπιση της Ραβδομυόλυσης: Αυξήστε τον όγκο των απαιτούμενων υγρών i.v. έτσι ώστε η διούρηση να είναι 3-5 rnl/kg/ώρα. Χορηγείστε Mannitol rng/kg i.v. bolus Αλκαλοποιείστε τα ούρα χορηγώντας Διττανθρακικό Νάτριο 1-2 meq/kg i.v. Αντιμετώπιση της aπειλητικής για τη ζωή υπερκαλιαιμίας. 8. Αποφυγή της γαστρικής διάτασης. Συχνά εμφανίζεται ειλεός σε 15-20% BSA, ο οποίος λύνεται σε 72ό)ρες. Παρατεταμένο; ειλεός εμφανίζεται σε βαρύτερες καταστάσεις και γι' αυτό πολλές φορές η έναρξη παρεντεριιοi; σίτισης είναι απαραίτητη. Η εντερικ1i σίτιση πρέπει να αρχίζει το συντομότερο (Προσοχ1i! Σωστή θερμιδική κάλυψη) 9. Συζητήστε εκτεν<δς με μονάδα εγκαυμάτων και εάν είναι απαραίτητο διακομείστε. Θεραπεία με υγρά Εάν ενδείκνυται θεραπεία για το σοκ (20ml /kg/ χ 2 κρυσταλλοειδ1i, κολλοειδή - PRBC loml/kg i.v. - ελέγξτε για υπογλυκαιμία) Δόση συνηiρησης υγρών. Εάν το έγκαυμα > 10% στα νεογνά και 15% στα μεγαλύτερα παιδιά χορηγείστε επιπλέον υγρά σύμφωνα με τον τύπο: Εκατοστιαία επιφάνεια εγκαύμι:χτο::: Χ Βάρο kg) χ 4 (σε ml ) Τις πρώτες 8 ώρες μετά το έγκαυμα χορηγείται ο μισός όγκος υγρών. Το υπόλοιπο χορηγείται τις επόμενες 16 ώρες. (διατηρείστε επίπεδα λευκωματίνης > 2g/dl σε > 30% BSA) Σχήμα 7: Υπnλογισμι5ς της εγκαυματικής επιφάνειας 3. Τοποθετήστε ουροκαθετ1iρα εάν η εγκαυματική επιφάνεια είναι μεγάλη - με στόχο η διούρηση να είναι 1ml/kg/ώρα. 4. Τα εγκαύματα απαιτούν κάλυψη για τον τέτανο. 5. Αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέωσης. AREA INDICATED ΝΕΟΓΝΑ 1 έτους Α Β c Αντίδοτα κυανιούχων 25% Sodium Thiosulfate 1.4rnl/kg i.v. Hydroxycobalamin 4-5 g i.v. σε διάστημα 20 rnin. Κριτήρια νοσηλείας στα θερμικά εγκαύματα Εξωτερικός ασθενής 5 ετών 10 ετών 15 ετών Πι ν. 3. Υοιnλιryισμι5ς εγκαυματικής επιφάνειας

15 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 187 Μερικού πάχους έγκαυμα < 10% BSA Ολικού πάχους έγκαυμα < 2% BSA Εισαγωγή σε Πρωτοβάθμιο Νοσοκομείο Μερικού πάχους έγκαυμα 10%-20% BSA Ολικού πάχους έγκαυμα 2%-10% BSA Μερικού πάχους εγκαύματα στο πρόσωπο, περίνεο, άνω & κάτω άκρα Αμφιβολία ως προς το βάθος και την έκταση του εγκαύματος Ανεπαρκής οικογενειακή υποστήριξη Υποψία κακοποίησης παιδιού Διακομιδή σε Κέντρο Εγκαυμάτων Μερικού πάχους έγκαυμα > 20% BSA Ολικού Πάχους έγκαυμα > 10% BSA Ολικού πάχους έγκαυμα στο πρόσωπο, περίνεο, άνω & κάτω άκρα Εισπνευστικό έγκαυμα Συνυπάρχουσες σοβαρές κακώσεις Σοβαρή συνυπάρχουσα ασθένεια Χημικά 1l ηλεκτρικά εγκαύματα. ΜΥΟΣΚΕΛΕΠΚΟ ΤΡΑΥΜΝ Οι αρχικές προτεραιότητες κατά την αντιμετώπιση των σκελετικcδν κακώσεων στο παιδί είναι παρόμοιες με του εν1ίλικα, με την πρόσθετη ανησυχία για την πιθανή κάκωση της αυξητικής πλάκας. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝτιΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ Ιστορικό (παραμονή σε κλειστό χώρο)- συμπτώματα εισπνευστικού εγκαύματος. Αρχίστε την αναζωογόνηση με υγρά και χορηγείστε 02 (100%) με μάσκα Μεταβολική οξέωση! Εξασφαλίστε επαρκή χορήγηση 02 Μετρείστε επίπεδα μονοξειδίου άνθρακα Διασωληνώστε Απουσία Μεταβολικής οξέωσης Συνεχίστε υποστηρικτική θεραπεία Παρουσία μεταβολικής οξέωσης Επανεκτίμηση ενδοαγγειακός όγκος επαρκής αναζωογόννηση επαρκής αερισμός συνοδές κακώσεις Παρουσία μεταβολικής οξέωσης Μετρήστε επίπεδα κυανιούχων (πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα πριν την έναρξη της θεραπείας)

16 188 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝτΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ιστορικό (παραμονή σε κλειστό χώρο)- συμπτώματα εισπνευστικού εγκαύματος.! Χορήγηση 02 (100%) με μάσκα Ανύψωση κεφαλής Καρβοξυαιμοσφαιρίνη <5% απουσία αναπν. δυσχέρειας παρακολούθηση αναπν. δυσχέρεια στοματοτραχειακή διασωλήνωση μηχανικός αερισμός (Fi %) t Καρβοξυαιμοσφαιρίνη 5-20% απουσία αναπν. δυσχέρειας παρακολούθηση σε Μονάδα Καρβοξυαιμοσφαιρίνη > 20% στοματοτραχειακή διασωλήνωση μηχανικός αερισμός (Fi %) Θεραπεία με υπερβορικά 02 (κώμα, υπερκαπνία) Ιστορικό Στα μικρότερα παιδιά η ακτινολογική διάγνωση των καταγμάτων και των εξαρθρημάτων είναι δύσκολη λόγω της έλλειψης της οστεοποίησης των επιφύσεων και λόγω της παρουσίας της αυξητικής πλάκας. Πληροφορίες για το μέγεθος, το μηχανισμό και την ώρα της κάκωσης προσφέρουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη συνεκτίμηση των κλινικών σημείων με τα ακτινολογικά ευρήματα. Ακτινογραφικές ενδείξεις καταγμάτων που έγιναν σε διαφορετικούς χρόνους πρέπει να εγείρουν την υποψία για κακοποίηση παιδιού. Απώλεια αίματος Η απώλεια αίματος από κατάγματα των μακρών οστών και της πυέλου στα παιδιά είναι συγκριτικά με τους ενήλικες μεγαλύτερη. Ένα μικρό παιδί μπορεί να χάσει μία έως δύο μονάδες αίματος στην μυ"ίκή μάζα στο κάταγμα μηριαίου. Ειδικές καταστάσεις στον άωρο σκελετό Τα οστά μεγαλώνουν κατά μήκος καθώς από τις αυξητικές πλάκες κατακάθεται καινούργιο οστούν στις επιφύσεις. Κακώσεις στις περιοχές αυτές των επιφύσεων πριν κλείσουν οι αυξητικές πλάκες μπορεί να σταματήσουν ή να αλλάξουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του οστού. Οι συνθλιπτικές κακώσεις έχουν τη χειρότερη πρόγνωση. Η άωρη και εύκαμπτη φύση των οστών στα παιδιά μπορεί να οδηγ1iσει στα λεγόμενα «κατάγματα χλωρού ξύλου» (greenstick fractures), τα οποία είναι ατελή κατάγματα με γωνίωση, που προκαλείται από οστικές συνέχειες στην κοίλη επιφάνεια της γωνίωσης. Άλλος ένας τύπος κατάγματος είναι τα λεγόμενα torus ή Buckle κατάγματα τα οποία έχουν γωνίωση που οφείλεται στην ενσφήνωση του φλοιού και απεικονίζονται με μια διαυγαστική γραμμή. έπερκονδύλια κατάγματα στους αγκώνες και στα γόνατα έχουν υψηλή συχνότητα αγγειακής βλάβης όσο και βλάβης της αυξητικής πλάκας.

17 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 189 Αρχές Ακινητοποίησης Τραυματισμένα άκρα με ενδείξεις αγγειακής βλάβης απαιτούν επείγουσα εκτίμηση για την πρόληψη ανεπανόρθωτων συνεπειών της ισχαιμίας. Η τοποθέτηση νάρθηκα στα καταγματικά άκρα είναι συνήθως επαρ Κ1lς μέχρι να γίνει η αξιολόγηση από τον ορθοπεδικό. ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ5 Ο γιατρός πρέπει να υποψιάζεται κακοποίηση όταν: υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ ιστορικού και βαρύτητας κάκωσης στο ιστορικό συμπεριλαμβάνονται επανειλημμένες κακώσεις, που αντιμετωπίσθηκαν σε διαφορετικά εξωτερικά ιατρεία έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τον τραυματισμό μέχρι την επίκληση ιατρικής βοήθειας το ιστορικό διαφέρει μεταξύ των γονέων και των ατόμων που το προσέχουν οι γονείς συμπεριφέρονται ανάρμοστα και δεν συμμορφιόνονται με τις υποδείξεις των γιατρών. Στη διερεύνηση αναζητείστε τα παρακάτω: πολλαπλά υποσκληρίδια αιματώματα (ειδικά όταν δεν υπάρχει πρόσφατο κάταγμα κρανίου) αιμορραγία επιπεφυκότος ρήξη ενδοκοιλιακιδν σπλάγχνων χωρίς ανάλογα μεγάλο τυφλό τραύμα τραύμα στο περίνεο και στα γεννητικά όρ'(ανα κατάγματα μακρών οστcδν σε παιδιά < 3 ετuν περιχαρακωμένα εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού σε ασυνήθιστες περιοχές παλιές ουλές και πωρωμένα κατάγματα στις ακτι νογραφίες (εν δείξε ι ς συχνο)ν κακώσεων) περίεργες κακώσεις, όπως δαγκώματα, καψίματα από τσιγάρο ή σημάδια από σκοινιά. Ο γιατρq_ς_ιοίναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τις_αρμόδ!:f_ζ_υ gίκ_yι_gτί_jl_ζωή των πgιδιών πο_11 κακοποιούνται βρίσκεται_ql κίνδl)νο όταν επι: Qτρέφουν στο περιβάλλgν τους χωρίc: προστασία. ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ να νοσοκοιιείο σε άλλο, απαιτεί υψηλού επιπέδοιj προετοιμασία και ιιιανότητα mς pμ_9.δας που θα το tιεταφέρει. Σταθεροποίηση πριν την μεταφορά Αεραγωγός και αναπνοή:() gεραγωγόc: θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένος. Εάν υπci_ ρξει πιθανότη1g διασωλήνωσης, αυτή πρέπει να προηγείται ταcρορ_άc:. Σε απουσία κατάγματος J-)g_σηc: κρανίου, ρ ι= νικής απόcρρgξης, ή γνωστής διαταραχής πηκτικού μηχανισμού είναι προτιμότερη η ρινοτραχειακή διασωλ1ίνωση. Η θέση του τραχειοσωλήνα πρέπει να ελέ'(χεται με ακτινογραφία θώρακος και αρτηριακό δείγμα αίματος να εξετάζεται μετά το διάστημα σταθερο;τοίησης στον αναπνευσηίρα μεταφοράς. ΚυκλQφορία: Η αναζωογόνηση του παιδιού πρέπει να είναι πλ1ίρης. Ο απωλεσθής όγκος αίματος θα πρέπε ι να αναπληριδνεται με κολλοειδ1ί και αίμα πριν την μεταφορά. Σε χαμηλ1ί καρδιακ1i παροχ1i θα πρέπει να αρχίζει η υποστ1ίριξη με ινότροπα. Έγκαιρη αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης: Έναρξη αντιβίωσης, αφού προηγουμένως έχουν ληφθεί αιμοκαλλιέργειες, σταθεροποίηση καταγμάτων 1l άλλη διαδικασία που ενδείκνυται πριν την μεταφορά. Σημεία παρακολούθησης: Το βασικό, απαραίτητο monitoring μεταφοράς περιλαμβάνει: Ηλεκτροκαρδιογράφημα - καρδιακή συχνότητα Sp02, αναπνευστική συχνότητα Μη αιματηρ1i και πιθανόν αιματηρή μέτρηση της aρτηριακής πίεσης Θερμομέτρηση (κεντρική - πέριφερική) Επιθυμητό monitoring του τελο-εκπνευστικού C02, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αυξημένη ενδοκράνια πίεση (ICP) Παρακολούθηση αποβολής των οι)ρων σε μακράς διάρκειας μεταφορά Απαραίτητος εξοπλισμός κατά τη διάρκεια μεταφοράς των βαρέως πασχόντων παιδιών Συσκευές παρακολούθησης: Ηλεκτροκαρδιογράφος Αρτηριακή πίεση (με αεροθάλαμο και αιματηρή)

18 190 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παλμική οξυμετρία Θερμοκρασία Τελο-εκπνευστικό διοξείδιο Αναπνευστήρας μεταφοράς Αντλίες έγχυσης Εξοπλισμός αναζωογόνησης Φάρμακα επειγόντων Φορητή παροχή οξυγόνου Φάκελος αναφοράς Χάρτης Προστατευτικ1i στολή Κινητό τηλέφωνο Έλεγχος πριν την αναχώρηση Αεραγωγός: είναι ασφαλής; Ο αερισμός είναι ικανοποιητικός;( εφόσον υπάρχει δυνατότητα ελέγξτε αέρια αίματος, ph, Sp02) ενδοτραχειακός σωλήνας είναι σταθερός, σε σωστή θέση, ελεύθερος από εκκρίσεις; Η αυχενική μοίρα είναι σωστά ακινητοποιημένη; Η περιεκτικότητα σε 02 της φιάλης μεταφοράς είναι επαρκής; Θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες σε 02 για τη διάρκεια μεταφοράς και επιπλέον για χρόνο διάρκειας 30λεπτών κάλυψης της διακομιδής Είναι εξασφαλισμένη καλή ενδοφλέβια οδός; - Είναι επαρκής η ενυδάτωση πριν τη μεταφορά; Πιθανά κατάγματα είναι τοποθετημένα σε νάρθηκες και ακινητοποιημένα; Monitoring: οι συσκευές παρακολούθησης λειτουργούν σωστά; τα όρια των alarm είναι ρυθμισμένα; είναι εξασφαλισμένος ο απαραίτητος εξοπλισμός; Διατήρηση θερμοκρασίας του παιδιού/βρέφους. Είναι εξασφαλισμένη η θέρμανση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς; Έλεγχος παροχετεύσεων (ρινογαστρικός καθετήρας σε ελεύθερη παροχέτευση, Bullow, ουροκαθετήρας) Τα απαραίτητα ενημερωτικά - στοιχεία του παιδιού είναι έτοιμα; Όνομα, ηλικία, ημερ. γέννησης, βάρος Ακτινογραφίες - κάρτα παρακολούθησης (ζωτικά σημεία, νευρολογική εκτίμηση, ο χρόνος και η συχνότητα χορήγησης φαρμάκων - υγρών, παράμετροι αναπνευ- στήρα, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων) Προηγήθηκε επικοινωνία με το κέντρο και την ομάδα παραλαβής του περιστατικού; Οι γονείς είναι εν1ίμεροι για τον προορισμό και το τηλέφωνο του νοσοκομείου παραλαβής; υπάρχει γραπτή συγκατάθεσή τους; ΙΙΡΑΚτΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Παρακέντηση Θώρακος με βελόνα Μέθοδος Ι: 1. Εντοπίστε το 2ο μεσοπλεύριο διάστημα στη μεσοκλειδικ1i γραμμή (στη πλευρά του πνευμοθcδρακα) 2. Καθαρίστε το θωρακικό τοίχωμα 3. Προσαρμόστε τη σύριγγα στον καθετήρα 4. Προωθψπε τον καθετήρα με γωνία 90μοίρες στο θωρακικό τοίχωμα, ακριβο)ς πάνω από την 3η πλευρά, αναρροφώντας συνεχώς 5. Αν αναρροφήσετε αέρα, αφαιρέστε τη σύριγγα και τη βελόνα και αφήστε στη θέση του τον πλαστικό καθετήρα 6. Στερεώστε τον καθετήρα και προχωρήστε στην τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης το συντομότερο. Στον ασθενή που επιχειρείται αυτή η τεχνικ1i και δεν έχει πνευμοθώρακα υπό τάση, μπορεί να προκληθεί πνευμοθcί)ρακας σε ποσοστό 10-20%. Κάντε ακτινογραφία θcί)ρακος και εάν απαιτείται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής τοποθετείστε παροχέτευση θώρακος. Ιlαροχέτευση Θώρακος Μέθοδος Π: 1. Εντοπίστε το 4ο - 6ο μεσοπλεύριο διάστημα στη μέση μασχαλιαία γραμμή στη πλευρά του πνευμοθώρακα. 2. Αναισθητοποιήστε τοπικά με 1% λιδοκα ίνη στο κάτω μέρος πάνω από την πλευρά και στοχεύστε το επάνω χείλος της πλευράς. 3. Κάντε μια οριζόντια τομή μήκους 1.5-2cm και βαθύτερα στο περιόστεο 4. Διανοίξτε αμβλέως πάνω από την πλευρά με την κυρτή λαβίδα. 5. Τρυπήστε τον τοιχωματικό υπεζωκότα και διάνοι-

19 ΘΕ\1λΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 191 ξ η με την λαβίδα - μπορεί να ακούσετε ήχο από την χίνηση του αέρα. 6. Βάλτε το μικρό δάκτυλο και ελέγξτε γύρω για τη θέση σας και για να καθαρίσετε οποιεσδήποτε συμφύσεις. 7. Προωθήστε τον θωρακικό σωλήνα και πιάστε με λαβίδα το άκρο του. 8. Κατευθύνετε την παροχέτευση μέσω της τομής προς την ωμοπλάτη και συνδέσετε το άκρο της. 9. Ο θωρακικός σωλήνας θα "θαμπώσει" εάν τοποθετηθεί σωστά. I Ο. Σταθεροποιείστε τον σωλήνα στη θέση του με μεγάλο ράμμα, περίδεση στην τομή γύρω από τον σωλήνα, κολλήστε με λευκοπλάστη τον σωλήνα για την σταθεροποίηση. ll.επι[)εβαιώστε τη θέση της παροχέτευσης με ακτινογραφία θώρακος. Περικαρδιοκέντηση Στον καρδιακό επιπωματισμό η έγκαιρη εκκένωση του αίματος από την περικαρδιακή κοιλότητα μπορεί να είναι σωτήρια για τη ζωή και δεν πρέπει να καθυστερεί για καμιά διαγνωστική βοήθεια Καταγράφετε τα ζωτικά σημεία, CVP, ΗΚΓ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση Προετοιμάστε με χειρουργικά την ξιφοειδική και υποξιφοειδική περιοχή. - τοπική αναισθησία ( εφόσον υπάρχει χρόνος) Σε ένα φλεβοκαθετήρα 16G ή 18G συνδέστε μια σύριγγα 20ml με three-way Τρυπήστε το δέρμα l-2cm κάτω και αριστερά της χονδρο-ξιφοειδούς σύνδεσης, με γωνία προς το δέρμα 45 Προωθήστε τη βελόνα κεφαλικά, προς την κορυφή της αριστερής ωμοπλάτης, αναρροφώντας συνεχώς. Εάν η βελόνα προωθηθεί στον καρδιακό μυ εμφανίζονται στο ΗΚΓ ακραίες αλλαγές στο κύμα ST-T ή διεύρυνση του συμπλέγματος QRS. (αυτό υποδηλώνει ότι η βελόνα πρέπει να ανασυρθεί, μέχρι που η προηγούμενη βασική εικόνα του ΗΚΓγραφήματος επανεμφανισθεί). Όταν η μύτη της βελόνας εισέλθει στον περικαρδιακό σάκο, αναρροφήστε όσο μπορείτε αίμα. Όταν ολοκληρωθεί η αναρρόφηση, αφαιρέστε τη βελόνα - αφήστε τον πλαστικό καθετήρα και συνδέστε με ένα three-way (κλειστό). Αυτό επιτρέπει την επανάληψη της αναρρόφησης. Ενδοοστική προσπέλαση Τεχ νική 1. Προσδιορίστε το σημείο έγχυσης. Αποφύγετε τα κατάγματα οστών, τα άκρα με κεντρικά κατάγματα, τις εγκαυματικές επιφάνειες με φλεγμονή. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΟΣΤΟ: στην πρόσθια-μέση επιφάνεια, 2-3cm κάτω από το κνημιαίο κύρτωμα. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΚΝΗΜΙΑΙΟ ΟΣΤΟ: κεντρικά του έσω σφυρού. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ: στη μέση γραμμή, 2-3 cm πάνω από τους εξωτερικούς κονδύλους. ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗΝ ΛΑΓΟΝΙΑ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ 2. Προετοιμάστε το δέρμα τοπικά - πιθανή χρήση τοπικού αναισθητικού. 3. Εισάγετε τη βελόνα (βελόνα ενδοοστικής ή ενδοφλέβιος καθετήρας 16G μήκους τουλάχιστον 1.5cm) κάθετα I λίγο μακριά από το συζευκτικό χόνδρο με περιστροφική κίνηση. Παρατηρείται ελαστικότητα καθώς εισάγεται στην κοιλότητα του μυελού των οστών. 4. Ξεβιδώστε τη βελόνα παρακέντησης και επιβεβαιώστε τη θέση αναρροφώντας μυελό των οστών ή ξεπλένοντας με 5-lOml φυσιολογικό ορό. 5. Σταθεροποιήστε τη βελόνα και τοποθετήστε το άκρο σε νάρθηκα. Τα υγρά χορηγούνται μέσω της ενδοοστικής βελόνας όπως μέσω του ενδοφλέβιου καθετήρα. Αραιώστε τα έντονα αλκαλικά - υπέρτονα διαλύματα. Αφού χορηγήσετε το φάρμακο ενδοοστικά - ξεπλύνετε. ΑΝτΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: σύστοιχα κατάγματα, σύστοιχες αγγειακές βλάβες, ημιτελής οστεαγένεση, οστεοπόρωση. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: αδυναμία εισόδου στο νωτιαίο μυελό - εξωαγγειακή ή υποπεριοστική έγχυση. Η οστεομυελίτιδα είναι σπάνια κατά τη χρήση μικρού χρονικού διαστήματος. Αναφέρονται τοπική φλεγμονή, νέκρωση δέρματος, πόνος, σύνδρομο διαμερισματοποίησης, μικροέμβολα λίπους και νοπιαίου μυελού. Κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνα Χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή σπάνια ενδείκνυται στα παιδιά και αν κριθεί αναγκαία, τότε θα

20 192 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ πρέπει να γίνεται από χειρουργό. Μέθοδος: 1. Συνδέστε τη σύριγγα με τη βελόνα 2. Προσδιορίστε την κρικοθυρεοειδή μεμβράνη και καθαρίστε το δέρμα στην περιοχή 3. Σταθεροποιείστε την κρικοθυρεοειδίi περιοχή με το αριστερό σας χέρι. Κάντε έκταση στον αυχένα αν δεν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού της ακανθώδους απόφυσης C 4. Βάλτε τη βελόνα διαδερμικά στην κρικοθυρεοειδή μεμβράνη υπό γωνία 4SO με ουραία κατεύθυνση, αναρροφώντας καθώς προχωράτε 5. Κατά την αναρρόφηση αέρα, εισάγετε απαλά τον καθετήρα μέσα στην τραχεία - προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο οπίσθιο τοίχωμα της τραχείας 6. Απομακρύνετε τη βελόνα και ελέγξτε ξανά αν αναρροφάται αέρας 7. Συνδέστε με το σωλήνα παροχής οξυγόνου χρησιμοποιώντας το three - way ή το συνδετικό έ. Μπορεί να χρειαστείτε μια ενισχυτική λαβίδα στο σημείο ένωσης 8. Αρχικά, ρυθμίστε τη ροή οξυγόνου στο 1λίτροlλεπτό ανά έτος ηλικίας. Αυξήστε τη ροή, αν χρειάζεται. 9. Αερίστε αποφράσσοντας το three-way ή το συνδετικό έ για 1δευτερόλεπτο και στη συνέχεια ανοίξτε το για 4δευτερόλεπτα. Προσέξτε να μην προκαλέσετε υπερδιάταση του θώρακα στο βρέφος 10. Ελέγξτε ότι ο αυχένας δεν διογκώνεται από την υποδόρια έγχυση αέρα 1 1.Προσέξτε την κίνηση του θώρακα, ασφαλίστε τον καθετήρα και προετοιμάστε τον οριστικό αεραγωγό - π.χ. φροντίστε για την χειρουργική ομάδα που πρόκειται να κάνει την τραχειοστομία. Εναλλακτικά, ο αερισμός μπορεί να γίνει με θετική πίεση χρησιμοποιώντας έναν αυτοδιατεινόμενο ασκό προσαρμοσμένο σε συνδετικό ενδοτραχειακού σωλήνα 3.00mm το οποίο ταιριάζει με το συνδετικό του ενδοφλέβιου καθετήρα. Για να είναι ασφαλής η τεχνική θα πρέπει να είναι ελεύθερη η οδός μέσω του λάρυγγας και του στόματος για την διαφυγή του εκπνεόμενου αέρα διαφορετικά αμέσως θα προκληθεί ρήξη του πνεύμονας με απειλητικό για τη ζωή υποδόριο και διάμεσο εμφύσημα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Advanced Trauma Life Support for Doctors 1997, sixth edition - Α Τσυλιάτος 2η ελληνική έκδοση Παιδιατρικό Τραύμα. 10: Kevin Mackway-Jones, Elizabeth Molyneux, Barbara Phillips, Susan Wieteska Advanced Paediatric Life Support ΠΙ edition 2001 The structured approach to the seriously injured child 15: Ian Higginson, David Montogomery, Phil Munro What to do in a Paediatric Emergency Ελληνική έκδοση David C Nichols Ι Myron Yaster, Dorothy G. Lappe Ι J. Alex Haller Golden Hour The Handbook of Paediatric Life Support li edition 1996 Thoracic Trauma 14: Advanced Trauma Life Support for Doctors Sixth Edition - Α Τουλιάτος 2η Ελληνικ1i έκδοση 1997 Κακοποίηση παιδιού 10: Ian Higginson, David Montogomery, Phil Munro. What to do in a Paediatric Emergency Μ. Σδούγκα Ελληνικ1i Εκδοση Ε'(καύματα 14: David C Nichols Ι Myron Yaster, Dorothy G. Lappc Ι J. Alex Ha1ler Golden Hour - The Hand book of advanced Paediatric Life Support - li edition 1996 Burns 21: Kevin Mackway-Jones, Elizabeth Molyneux. Barbara Phillips, Susan Wieteska - Advanced Paediatric Life Support Third edition 2001, Head Trauma 18:

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής

Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής. Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Κοιλιακό Τραύµα Αρχές ιαχείρισης Θέµατα Τακτικής & Στρατηγικής Στυλιανός Χ. Κατσαραγάκης Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Χειρουργική Μονάδα Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Κάκωση είναι κάθε βλάβη του οργανισμού που προκαλείται από εξωγενές (εξωτερικό) αίτιο. (βλαπτικό αίτιο ή βλαπτικός παράγοντας) ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ (ανάλογα με το βλαπτικό αίτιο) ΚΑΚΩΣΕΙΣ Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων

Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Τραυματικές κακώσεις νεφρών Κακώσεις του ουρητήρα Κάκωσης ουροδόχου κύστεως Κακώσεις της ουρήθρας Κακώσεις έξω γεννητικών οργάνων Νεφρικό Τραύμα Οι νεφροί συμμετέχουν στο 8-10% των κλειστών κακώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 Έλεγχος Αιμορραγίας Αιμόσταση Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Πρώτες Βοήθειες. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Πρώτες Βοήθειες Ioannis Lazarettos MD PhD Κακώσεις Βλάβη που συμβαίνει στον οργανισμό σαν αποτέλεσμα της επίδρασης εξωγενών βλαπτικών παραγόντων 2 Εκδορά Μικρές ή μεγαλύτερες αποσπάσεις της επιδερμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ SHOCK Πρόκειται για μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, πολυοργανική αντίδραση υπερευαισθησίας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος

Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Γράφει το μέλος του συλλόγου, κτηνίατρος Δρ. Τσελεπίδης Σταύρος Διδάκτωρ Χειρουργικής Α.Π.Θ. Φαρσάλων 76, Λάρισα. Για διευκρινίσεις και απορίες: 2410-627976,6972557239 ή e-mail:stselepidis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Θερμοκρασία Ποια είναι: Αρτηριακός σφυγμός Αναπνοή Αρτηριακή πίεση 2 Θερμοκρασία σώματος Ορισμός: Είναι το αποτέλεσμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και αποβαλλόμενης θερμότητας. Ρυθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα.

Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. <Κωνσταντοπουλειο > Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Μπαλτατζή Λαμπρινή, Αναισθησιολόγος Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας. Αθήνα. Βασικός στόχος, η σταθεροποίηση της κατάστασης της μητέρας. Ιατρός επειγόντων Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οξεία βρογχιολίτιδα. Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Οξεία Ελπίδα Χατζηαγόρου, Βασιλική Αβραμίδου Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Οξεία θεωρείται το κλινικό σύνδρομο ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού που στην τυπική του μορφή χαρακτηρίζεται από: Πρόδρομα συμπτώματα από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ

ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΑΙΒΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΠΙΜ Α ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ ΕΙΔ/ΝΟΣ ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Dr ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Άνδρας 30 ετών Αναφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Η αρχή του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος είναι κοινή (στοματική κοιλότητα-φάρυγγας). Η επιγλωττίδα καλύπτει κατά την κατάποση τον λάρυγγα, δηλαδή την τραχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει;

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη ΧΑΠ; Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0341 ΜΑ0342 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 11/6/2015 ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Ανατομία και φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ 11/6/2015 ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Ανατομία και φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή στο μυοσκελετικό τραύμα Ανατομία & φυσιολογία του μυοσκελετικού συστήματος Παθοφυσιολογία του μυοσκελετικού συστήματος Αξιολόγηση κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα