Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας"

Transcript

1 Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση των ΤΠΕ: Εμπειρίες από Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας Χριστίνα Σολομωνίδου Επίκουρη Kαθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ στην τάξη μεταβάλλει το παραδοσιακό ανταγωνιστικό πρότυπο διδασκαλίας σε συλλογικό, συνεργατικό, εποικοδομητικό. Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από την αξιολόγηση της εφαρμογής συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης με χρήση των ΤΠΕ σε 4 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας που μετείχαν σε ένα καινοτομικό πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων, στο πλαίσιο του οποίου οι εκπαιδευτικοί των σχολείων επιμορφώθηκαν κατάλληλα και υποστηρίχθηκαν στις διδασκαλίες τους με ΤΠΕ για δύο χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι η πορεία προσαρμογής των εκπαιδευτικών στο νέο περιβάλλον χρειάστηκε χρόνο -σε αντίθεση με τους/ις μαθητές/ριες που προσαρμόστηκαν ταχύτατα- και ότι σημαντικό ρόλο παίζει ο/η εκπαιδευτικός στη σύλληψη και οργάνωση μαθησιακών δραστηριοτήτων διαμοιρασμένων σε μικρές ομάδες μαθητών/ριών και στη διαχείριση του νέου παιδαγωγικού περιβάλλοντος αφενός, και αφετέρου οι κατάλληλα καταρτισμένοι επιμορφωτές/ριες στην παροχή βοήθειας προς τους/ις εκπαιδευτικούς, ώστε αυτοί/ές να ξεπεράσουν την αρχική τους αδράνεια και δυσκολία χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συνεργατική μάθηση, χρήση υπολογιστή και των ΤΠΕ στη διδασκαλία, νέο μαθησιακό περιβάλλον, ρόλος εκπαιδευτικού, πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος των μέσων επικοινωνίας και πληροφορίας που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέψει την αντίληψη για το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Οι υπολογιστές θεωρούνται συχνά ως σύμβολα εισαγωγής καινοτομιών στην εκπαίδευση και ως εργαλεία που επιτρέπουν την παραγωγή ριζικών αλλαγών στην παραδοσιακή διδακτική πράξη (Hinostroza, Rehbein, Mellar & Preston, 2000). Η καινοτομική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην τάξη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος (learning environment). Το περιβάλλον αυτό διαφέρει από το παραδοσιακό από πολλές απόψεις, και κυρίως στο ότι ευνοεί τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/ριών, μεταβάλλοντας το παραδοσιακό ανταγωνιστικό πρότυπο διδασκαλίας σε συλλογικό-συνεργατικό (Ράπτης & Ράπτη, 2001), που είναι το μόνο που μπορεί να προωθήσει την ισότητα μεταξύ μαθητών και μαθητριών, την οικοδόμηση της γνώσης και την ανάπτυξη νοήματος από αυτούς/ές μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, αλληλεπίδρασης με ποικίλες πηγές πληροφόρησης, πειραματισμού, απόκτησης εμπειρίας και κατάλληλης καθοδήγησης (Edelson, Pea & Gomez, 1995). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου περιβάλλοντος μάθησης είναι η κατακτημένη από χρόνια στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες συνεργασία των παιδιών σε μικρές ομάδες, η οποία στην Ελλάδα έχει ακόμα πολύ περιορισμένη εφαρμογή. Είναι προφανές ότι η παρουσία και μόνο του υπολογιστή και των ΤΠΕ στην τάξη δεν αρκεί για να μεταβάλει αυτόματα τους παραδοσιακούς ρόλους των μαθητών/ριών και, κυρίως, των εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ες θα πρέπει «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 325

2 να παραχωρήσουν στους/ις μαθητές/ριες και τις μικρές συνεργαζόμενες ομάδες τους τον κεντρικό ρόλο που παραδοσιακά κατέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι προηγούμενες πρακτικές και οι συνήθειες των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις αλλαγές που υιοθετούν στην τάξη τους προκειμένου να εντάξουν την τεχνολογία και έχει παρατηρηθεί ότι τείνουν να κάνουν επιλεκτική χρήση της τεχνολογίας, ή να τη μεταβάλουν, ώστε να την προσαρμόσουν στις διδακτικές τους συνήθειες, παρά να μεταβάλουν τις συνηθισμένες διδακτικές τους πρακτικές (Miller & Olson, 1995). Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα που προωθούν την ανάπτυξη συνεργατικών διαδικασιών μάθησης με χρήση των ΤΠΕ, τα οποία βοηθούν, ενισχύουν και παρατηρούν τους/ις εκπαιδευτικούς μέσα στην ίδια τους την τάξη, κάτι που είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι πολύ λίγα γνωρίζουμε για τις δραστηριότητες με τους υπολογιστές στην τάξη και χρειαζόμαστε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα της χρήσης των ΤΠΕ στην παιδαγωγική πράξη (Hinostroza et al., 2000). Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο αυτό προβληματισμού, και συγκεκριμένα: ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος που δημιουργεί η λειτουργική ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία; πώς μπορεί να προωθηθεί η συνεργατική μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ; ποιες δραστηριότητες προτείνουν οι εκπαιδευτικοί στους/ις μαθητές/ριες μετά από ένα στάδιο αρχικής επιμόρφωσης; πώς οργανώνουν την εργασία των μαθητών/ριών σε ομάδες και ποιες οι σχετικές δραστηριότητες που τους/ις προτείνουν; Απαντήσεις στα ερευνητικά αυτά ερωτήματα δίνονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από την εφαρμογή τέτοιων συνεργατικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία και τη μάθηση με χρήση των ΤΠΕ σε 4 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας που συμμετείχαν στο καινοτομικό πιλοτικό πρόγραμμα της Οδύσσειας 'Το Νησί των Φαιάκων'. ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Η δημιουργία και λειτουργία του νέου συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ απαιτεί -και συνεπάγεται- τη μετάβαση από μια αρχική κατάσταση σε μια νέα επιθυμητή κατάσταση, και πιο συγκεκριμένα (Lebrun, 1999, Ράπτης & Ράπτη, 2001, Σολομωνίδου, 2001): από ένα παραδοσιακό-μετωπικό μοντέλο διδασκαλίας σε μια μεγάλη ομάδα (την τάξη) όπου κυριαρχεί η ατομική εργασία και ο ανταγωνισμός, σε ένα συνεργατικό-συλλογικό μοντέλο εργασίας σε μικρές ομάδες όπου κυριαρχεί η συνεργασία των μαθητών/ριών και η επικοινωνία μεταξύ τους και με τον/ην εκπαιδευτικό, από την τάξη που λειτουργεί ως ένα σύστημα ομοιόμορφο, όπου η εργασία είναι η ίδια για όλα τα παιδιά που μαθαίνουν -ή πρέπει να μαθαίνουν- τα ίδια πράγματα, σε ένα νέο περιβάλλον τάξης που λειτουργεί ως ένα σύστημα διαφοροποιημένο, όπου η εργασία των παιδιών είναι διαμοιρασμένη σε ομάδες και κάθε παιδί μαθαίνει πιθανώς διαφορετικά πράγματα, από την παραδοσιακή διδασκαλία που ευνοεί την αποστήθιση, με τα σχολικά βιβλία ως κύρια πηγή πληροφορίας και γνώσης, στη διδασκαλία που προωθεί την αναζήτηση, επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας και την οικοδόμηση νοήματος σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, όπου ο υπολογιστής συνιστά ένα πολυδύναμο εργαλείο, μια αστείρευτη πηγή πληροφόρησης, και ένα παράθυρο στον κόσμο, από μια τάξη όπου οι μαθητές/ριες παραμένουν 'ακίνητοι/ες' και παθητικοί δέκτες της πληροφορίας και της γνώσης και μόνον λίγοι/ες 'καλοί/ές' μαθητές/ριες συμμετέχουν ενεργά, σε μια τάξη όπου οι μαθητές/ριες είναι ενεργοί παράγοντες της μάθησης, συνεργάζονται, συζητούν και διαπραγματεύονται το νόημα της νέας γνώσης, από την αξιολόγηση που βασίζεται στον έλεγχο του βαθμού συγκράτησης και αποστήθισης των πληροφοριών και των γνώσεων στην αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη την πρόοδο των μαθητών/ριών στο χρόνο, τις πραγματικές δυσκολίες μάθησης που έχουν και την ακαδημαϊκή τους επίδοση, 326

3 από τον/ην εκπαιδευτικό που κατέχει τον κεντρικό ρόλο στην τάξη ως μοναδικός κάτοχος και πομπός της γνώσης, και ως αποκλειστικός ρυθμιστής της επικοινωνιακής διαδικασίας στον/ην εκπαιδευτικό που λειτουργεί αποκεντρωμένα ως βοηθός, συντονιστής και εμψυχωτής των μαθητών/ριών, ως ένα πρόσωπο που διαμεσολαβεί στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από τους/ις μαθητές/ριες. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Η συνεργασία, σύμφωνα με τους Rochelle και Teasley (1995), είναι μια δραστηριότητα σύγχρονη και συντονισμένη η οποία προέρχεται από τη συνεχή προσπάθεια για κατασκευή και διατήρηση μιας διαμοιρασμένης αντίληψης του προβλήματος. Η συνεργασία με τη χρήση του υπολογιστή (Computer-supported collaborative learning-cscl) και η συλλογική εργασία στον υπολογιστή (Computer-supported collaborative work-cscw) είναι δύο όροι που έχουν εισαχθεί για την περιγραφή των συνεργατικών διαδικασιών μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι Legros, Pudelko και Crinon (2001) κατέληξαν ότι από την πλευρά της ψυχολογίας υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις της συνεργατικής μάθησης: α) η κοινωνικο-εποικοδομητική, που στηρίζεται κυρίως στις εργασίες του Piaget και ιδιαίτερα στις απόψεις του για την κοινωνιο-γνωστική σύγκρουση (conflit socio-cognitif), β) η κοινωνικο-πολιτιστική, που στηρίζεται κυρίως στη θεωρία του Vygotsky (1934/1988) που υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μέρος της οποίας είναι η παιδαγωγική αλληλεπίδραση, γ) η εγκατεστημένη (situated) προσέγγιση ή περιεχομένου της γνώσης, που είναι στενά συνδεδεμένη με τη διαμοιρασμένη γνώση (distributed cognition), όπου το περιβάλλον αποτελεί μέρος της γνωστικής δραστηριότητας, μέσα στο οποίο συμβαίνουν ποικίλες αλληλεπιδράσεις με όλους τους παράγοντες του συστήματος που παράγει αυτή τη γνώση: τα υλικά, τα άτομα, τα αντικείμενα, τα εργαλεία, οι κοινωνικές και ατομικές πρακτικές (Dillenbourg, 1996). Η τελευταία προσέγγιση είναι στην εποχή μας πολύ διαδεδομένη στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αποτελώντας τη θεωρητική αναφορά της πλειοψηφίας των εργασιών που σχετίζονται με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (βλ. π.χ. τις εργασίες της ομάδας Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1993). Ειδικά όσοι/ες ασχολούνται με την προσέγγιση αυτή τείνουν να λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες της πραγματικότητας του περιβάλλοντος μάθησης μέσα στην πολυπλοκότητά του. Υπάρχουν πολλοί δικτυακοί τόποι που είναι εξειδικευμένοι στο θέμα και προωθούν διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και διαμοιρασμένης γνώσης μεταξύ μαθητών/ριών, φοιτητών/ριών διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων, κλπ. (π.χ. Computers in Teaching and Learning, δικτυακός τόπος). Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους αναζητούν τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στις οποίες έχουν πρόσβαση στο κοντινό τους περιβάλλον, και κυρίως του διαδικτύου, προκειμένου να συλλάβουν διαδικασίες συνεργασίας από απόσταση. Για παράδειγμα, κατασκευάζουν παιδαγωγικά σενάρια με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που επιτρέπει τη μετάδοση και ανταλλαγή όχι μόνο μηνυμάτων, αλλά και συνημμένων αρχείων με τη μορφή κειμένων, εικόνων, πινάκων, που διευκολύνουν την από κοινού δημιουργία. Ανάμεσα στα περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί για ειδικούς σκοπούς, υπάρχουν εκείνα τα οποία προωθούν πιο σύνθετες γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι οι μεταγνωστικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής σύνθετων γνώσεων, όπως το πρόγραμμα Computer-Supported Intentional Learning Environment (βλ. CSILE, δικτυακός τόπος, και Scardamalia & Bereiter, 1996). Στην πράξη, πέρα από τη συνεργασία των παιδιών σε κάθε υπολογιστή λόγω του μικρού αριθμού υπολογιστών σε κάθε σχολείο, συνεργατικές διαδικασίες μάθησης αναπτύσσονται μεταξύ παιδιών με τη χρήση κυρίως του διαδικτύου. Παρόλα αυτά έχει διαπιστωθεί από πλήθος ερευνών (για μια ανασκόπηση βλ. Lehtinen, Hakkarainen et al., 1998) ότι η συνεργασία στον υπολογιστή 2-3 ατόμων τα βοηθά να εξερευνούν το νέο ψηφιακό τοπίο, να εργάζονται μαζί για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το μέσο, γεγονός που προωθεί τη μάθηση και την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών στάσεων και δεξιοτήτων. 327

4 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ; Ανεξάρτητα από τη χρήση των ΤΠΕ, η δημιουργία συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι. Πολλά ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει ομαλά ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν συχνά οι εκπαιδευτικοί σχετικά με θέμα είναι (βλ. Center for Excellence in Learning and Teaching, 1997, δικτυακός τόπος): Πώς θα αποφασίσω για τις δραστηριότητες που θα προτείνω για συνεργατική μάθηση; (ενδείκνυνται όλες οι δραστηριότητες για συνεργασία και, αν όχι, ποιες είναι οι πιο κατάλληλες; αυτές θα πρέπει να διαρκούν για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα;) Πώς θα χωρίσω τους/ις μαθητές/ριες σε ομάδες; (θα πρέπει να γίνουν ομοιογενείς ή ανομοιογενείς ομάδες; μεγάλες ή μικρές; θα πρέπει να λειτουργούν υπο-ομάδες; με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνεται ο χωρισμός των μαθητών/ριών σε ομάδες;) Πώς μπορώ να βοηθήσω τους/ις μαθητές/ριες να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες; (πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την ανταγωνιστική στάση και συμπεριφορά των μαθητών/ριών στην οποία είναι συνηθισμένοι/ες; πώς μπορώ να προετοιμάσω τα παιδιά να συνεργάζονται ομαλά ως ομάδα; μήπως πρέπει να ορίσω τους ρόλους που θα παίξουν τα παιδιά μέσα στην ομάδα;) Πώς μπορώ να διαχειριστώ τις συγκρούσεις στο εσωτερικό των ομάδων; (είναι καλό να υπάρχουν συγκρούσεις στις ομάδες; μήπως είναι επιθυμητό να υπάρχουν συγκρούσεις για την ανάπτυξη επιχειρημάτων, κριτικής σκέψης, ευρύτερης συναίνεσης, υψηλών κριτηρίων εργασίας (standards); πώς μπορώ να προλαμβάνω τις συγκρούσεις πριν ακόμα εκδηλωθούν; πώς μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά να αποκτήσουν σταδιακά δεξιότητες συνεργασίας, διαπραγμάτευσης και σκόπευσης σε κοινούς στόχους; πότε πρέπει να παρεμβαίνω και πώς όταν υπάρχει σύγκρουση; πότε πρέπει να επιτρέπω την αλλαγή ομάδας σε ένα παιδί; πώς θα δώσω στα παιδιά να καταλάβουν ότι περιμένω να συνεργαστούν παρόλο που έχουν διαφορές ακόμα και διαφωνίες μεταξύ τους;) Πώς μπορώ να αξιολογήσω το ατομικό αποτέλεσμα της συνεργατικής μάθησης; Πρόκειται για μια σημαντική πλευρά της συνεργατικής μάθησης, η οποία γενικά στοχεύει στην ατομική πρόοδο κάθε παιδιού, στην επιτυχή συνεργασία της ομάδας, καθώς και σε ένα συλλογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας που μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορα κριτήρια. Πολλά είναι τα επιμέρους ερωτήματα που τίθενται και αφορούν κυρίως στον τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων (έργα-υποέργα, κλπ.), ώστε να αξιολογείται τόσο το σύνολο της ομάδας όσο και κάθε άτομο χωριστά ανάλογα με τη συνεισφορά του σε αυτό. Με ποιους τρόπους μπορεί η τεχνολογία να υποστηρίξει τους στόχους της συνεργατικής μάθησης; πέρα από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ για την απόκτηση δεδομένων σχετικά με την εργασία των ομάδων; η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλου λογισμικού μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή των αναφορών και παρατηρήσεων όλων των ομάδων και των παιδιών; πόσο μπορεί να προωθήσει τη συνεργατική μάθηση η δημιουργία και λειτουργία ειδικών ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό; ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Στο πλαίσιο αυτό προβληματισμού, και με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, έγινε η αξιολόγηση της εφαρμογής συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ σε 4 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας που μετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα της Οδύσσειας 'Το Νησί των Φαιάκων'. Στη συνέχεια περιγράφεται η αξιολόγηση της 328

5 εφαρμογής, με έμφαση στις συνθήκες και στα αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ, κυρίως όσον αφορά στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών στο νέο παιδαγωγικό περιβάλλον. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Τέσσερα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας (30 ό Δ.σ. Βόλου, 3 ο και 4 ο Δ.σ. Νέας Ιωνίας Βόλου, 4 ο Δ.σ. Λάρισας) έλαβαν μέρος στο πιλοτικό πρόγραμμα της Οδύσσειας "Το Νησί των Φαιάκων" 1, στόχος του οποίου ήταν η εισαγωγή και αξιοποίηση της υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας στην Ε' και Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου. Κυριότερες δράσεις του ήταν η επιλογή μικρού αριθμού δημοτικών σχολείων στην Αττική, την Κρήτη και τη Θεσσαλία, ο εξοπλισμός τους με εργαστήρια υπολογιστών συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο, η επιλογή εκπαιδευτικού λογισμικού από το εμπόριο μετά από αξιολόγηση, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη ή προσαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, η παροχή βοήθειας προς τους/ις εκπαιδευτικούς, η ενίσχυση και η παρατήρησή τους στα δύο χρόνια εφαρμογής του προγράμματος στα σχολεία (11 ος /1999 έως 6 ος /2001). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους/ις εκπαιδευτικούς των σχολείων της Θεσσαλίας περιέλαβε 5 στάδια αρχικής, συνεχούς και ενδοσχολικής επιμόρφωσης: α) αλφαβητισμός στους υπολογιστές: Windows, Word, Excel, Logo (9-11/1999), β) διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (5-9/2000), γ) HyperStudio: πακέτο ανάπτυξης υπερμεσικών και πολυμεσικών εφαρμογών (9-10/2000), δ) εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ: φιλοσοφία του προγράμματος, συνεργατικές, εποικοδομητικές και στοχαστικές απόψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, παρουσίαση πακέτων και τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού (9-4/2001), ε) ενδοσχολική επιμόρφωση, παροχή βοήθειας και ενίσχυση των εκπαιδευτικών από νέους/ες ερευνητές/ριες, μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες (11/1999-5/2001), οι οποίοι/ες είχαν παρακολουθήσει ένα κεντρικό επιμορφωτικό πρόγραμμα ώστε να καταστούν ικανοί/ές να επιτελέσουν το έργο των επιμορφωτών/ριών και βοηθών των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία στην τάξη με τη χρήση των ΤΠΕ. Για κάθε σχολείο ορίστηκε ένας επιμορφωτής ή μια επιμορφώτρια για να βοηθά τους/ις εκπαιδευτικούς στα σχετικά μαθήματα για τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα. Η σύνδεση των σχολείων μεταξύ τους και με το διαδίκτυο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2000, ενώ οι δραστηριότητες με υπολογιστές στην Ε' και Στ' τάξη καταλάμβαναν ελάχιστο χρόνο μιας ώρας την εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. ΜΕΘΟΔΟΣ Η αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε με στόχο να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα: α) πώς οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται το νέο περιβάλλον μάθησης; β) ποιες δραστηριότητες προτείνουν στους/ις μαθητές/ριες μετά από ένα στάδιο αρχικής επιμόρφωσης; γ) πώς οργανώνουν την συνεργασία των μαθητών/ριών σε ομάδες και ποιες οι σχετικές δραστηριότητες που προτείνουν; Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί των 4 δημοτικών σχολείων, εκ των οποίων οι 10 δίδασκαν στις τάξεις εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και 241 μαθητές/ριες Ε' και Στ' τάξης. Η συλλογή των δεδομένων για τη συγκεκριμένη εργασία έγινε με βάση δύο ερευνητικές πηγές: α) τις άμεσες παρατηρήσεις των επιμορφωτών/ριών μέσα στις τάξεις και τις αναφορές που παρέδωσαν στην επιστημονική υπεύθυνη του ΠΤΔΕ του Π.Θ. από την καθημερινή καταγραφή των εμπειριών τους στα σχολεία, ιδιαίτερα σε σχέση με τη λειτουργία του συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης με τις ΤΠΕ, β) τις ατομικές συνεντεύξεις στις οποίες συμμετείχαν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί των σχολείων στην αρχή του 2001, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του προγράμματος στα σχολεία, με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους για την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων μέσα στην τάξη, τη συνεργασία των μαθητών/ριών κατά τη χρήση των ΤΠΕ, καθώς και τη συμπεριφορά και την επίδοση παιδιών με στοιχεία διάσπασης προσοχής ή/και υπερκινητικότητα. 329

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μελέτη των δεδομένων μας επέτρεψε να διακρίνουμε ορισμένα ουσιώδη βήματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών/ριών προς την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον μάθησης και στην αποτελεσματική τους λειτουργία μέσα σε αυτό (Solomonidou, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά στους/ις μαθητές/ριες, διαπιστώθηκε (ερευνητικές πηγές α και β) ότι προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα στο νέο συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με τις ΤΠΕ, ανέλαβαν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, συνεργάζονταν πολύ καλά μεταξύ τους και παρείχαν βοήθεια στους/ις συμμαθητές/ριες και τους/ις δασκάλους/ες τους (Solomonidou, 2001). Επιπλέον φάνηκε ότι βελτίωσαν τη συμπεριφορά και την ακαδημαϊκή τους επίδοση όλα τα παιδιά, και ιδιαίτερα αυτά που εμφάνιζαν στοιχεία διάσπασης προσοχής ή/και υπερκινητικότητα (Γκαραγκούνη-Αραίου, Σολομωνίδου & Ζαφειροπούλου, 2002). Αναφορικά με τους/ις εκπαιδευτικούς, διαπιστώθηκε (με βάση την ερευνητική πηγή α) ότι η προσαρμογή τους στο νέο συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ ήταν πιο επίπονη και χρονοβόρα από αυτή των μαθητών/ριών. Η υιοθέτηση στοιχείων ενός νέου αποκεντρωμένου ρόλου μέσα στο νέο παιδαγωγικό περιβάλλον πέρασε από μια αρχική κατάσταση συνηθισμένων πρακτικών διδασκαλίας και διαχείρισης της ενιαίας, ομοιόμορφης τάξης, σε μια τελική κατάσταση, όπου φάνηκε ότι απεδέχθησαν την ανάγκη αλλαγής στις παραδοσιακές διδακτικές τους τακτικές και ανέπτυξαν κάποιες πρώτες δεξιότητες διαχείρισης του νέου συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης των ΤΠΕ. Στη συνέχεια αναφέρονται τα βήματα που έκαναν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την προσαρμογή τους στο νέο αυτό παιδαγωγικό περιβάλλον. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Αρχικά, αμέσως μετά την αρχική επιμόρφωση (11/1999-4/2000), οι εκπαιδευτικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία έδειξαν ελάχιστη διάθεση και πρωτοβουλία για χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Εξήγησαν ότι δεν αισθάνονταν αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να εισάγουν μόνοι/ες τους/ις μαθητές/ριές τους στο εργαστήριο πληροφορικής και ότι χρειάζονταν υποστήριξη από κάποιο άλλο άτομο, που γνώριζε καλύτερα τη χρήση του υπολογιστή σε παιδαγωγικές δραστηριότητες. Μετά τον ορισμό για κάθε σχολείο ενός/μιας βοηθού-επιμορφωτή/ριας, φάνηκε καθαρά ότι η παρουσία αυτή συνέβαλε στην πραγματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων με τους/ις μαθητές/ριες, όπως και στην ομαλή προσαρμογή των εκπαιδευτικών στο νέο συνεργατικό περιβάλλον των ΤΠΕ. Βαθμιαία οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν αυτοπεποίθηση στις δικές τους ικανότητες να διαχειρίζονται το νέο περιβάλλον και η αρχική εξάρτησή τους από την παρουσία του/ης επιμορφωτή/ριας έδωσε σταδιακά τη θέση της στην αυτονομία των εκπαιδευτικών, γεγονός που τους/ις επέτρεψε να πηγαίνουν όλο και συχνότερα με τους/ις μαθητές/ριές τους στο εργαστήριο υπολογιστών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, ενώ στη διάρκεια του πρώτου έτους γινόταν πολύ περιορισμένη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία σε όλα τα σχολεία, στη διάρκεια του δεύτερου έτους οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν τους υπολογιστές πιο συχνά από τον ελάχιστο χρόνο που είχε οριστεί. Επίσης, στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών παρουσίαζε ορισμένες δυσκολίες, διότι οι εκπαιδευτικοί κουράζονταν να μετακινούνται διαρκώς από τη μια ομάδα στην άλλη για να επαναλάβουν και να εξηγούν τα ίδια πράγματα, καθώς ήταν συνηθισμένοι/ες να παρουσιάζουν τη νέα γνώση μια φορά για όλη την τάξη. Εντούτοις, αυτή η δυσκολία φάνηκε να εξαφανίζεται στη συνέχεια των διαδικασιών και μετά από μερικές εβδομάδες οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοί/ές να βοηθούν τα παιδιά και να συντονίζουν τη δουλειά τους ώστε αυτά να συνεργάζονται τόσο στο εσωτερικό των ομάδων όσο και μεταξύ των ομάδων. Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη διάρκεια των πρώτων επισκέψεων των εκπαιδευτικών στο εργαστήριο πληροφορικής ήταν η δυσκολία τους να συλλάβουν και να προτείνουν στους/ις μαθητές/ριες δραστηριότητες για να εργαστούν στους υπολογιστές. Πολύ συχνά, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, και αφού τα παιδιά είχαν μπει στο εργαστήριο, οι 330

7 εκπαιδευτικοί έψαχναν να βρουν κάτι να προτείνουν στα παιδιά για να κάνουν στους υπολογιστές: φωτοτυπούσαν ένα κείμενο για να συνεχίσουν τις εργασίες που έκαναν στην τάξη, τα έστελναν πίσω να φέρουν βιβλία ή φακέλους με εργασίες που είχαν γράψει στο χέρι για να τις αντιγράψουν στον υπολογιστή, τους/ις πρότειναν μια απλή δραστηριότητα και όταν την τελείωναν δεν είχαν κάτι άλλο να τους/ις προτείνουν, κλπ. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε έως την αρχή του επόμενου χρόνου. Προκειμένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί, τους/ις προτάθηκε από την επιστημονική ομάδα να δημιουργήσουν με τα παιδιά μια ηλεκτρονική εφημερίδα, γεγονός που τους/ις βοήθησε να μάθουν να οργανώνουν την εργασία των παιδιών στους υπολογιστές, να τα παρακολουθούν καθώς εργάζονταν, και να έχουν τον έλεγχο της διαδικασίας δίχως να είναι έντονη η παρουσία τους όπως στην παραδοσιακή τάξη. Όπως αναφέρεται και στη συνέχεια, οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν στη συνέχεια αξιόλογες πρωτοβουλίες σχετικά με τη σύλληψη μαθησιακών δραστηριοτήτων με και χωρίς υπολογιστή. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι καλύτερη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία έκαναν οι εκπαιδευτικοί που είχαν υπολογιστή στο σπίτι τους και μπορούσαν να εργάζονται αρκετές ώρες για να προετοιμάζονται ανάλογα. Επίσης, στη διάρκεια του πρώτου χρόνου, πολλοί/ές εκπαιδευτικοί εξέφραζαν παράπονα για τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους έφθανε στο σχολείο εκπαιδευτικό λογισμικό με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Πράγματι, η έλλειψη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η ανάγκη για σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας απαιτεί πολύ χρόνο. Στην αρχή πολλοί/ές εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για το τι θα έκαναν μέσα στο εργαστήριο υπολογιστών όσο χρόνο θα περίμεναν να προμηθευτεί το σχολείο με λογισμικό περιεχομένου, το οποίο θεωρούσαν ότι είναι πιο ξεκούραστο και ασφαλές στη διδασκαλία από τη χρήση ανοικτών περιβαλλόντων, όπως ο επεξεργαστής κειμένου, το λογιστικό φύλλο, το διαδίκτυο, κλπ. Εντούτοις, με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί έκαναν αργότερα πολύ καλή χρήση τέτοιων περιβαλλόντων συνδέοντας την ώρα της πληροφορικής με τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων στην τάξη. Για παράδειγμα, χρησιμοποίησαν το Excel στη γεωγραφία για να ταξινομήσουν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά διαφόρων χωρών και στη γραμματική για να ταξινομήσουν ουσιαστικά, ρήματα, κλπ. Φαίνεται ότι στη μεταστροφή αυτή των εκπαιδευτικών συνετέλεσε η ύπαρξη του εργαστηρίου πληροφορικής με τα πακέτα λογισμικού αυτά μέσα στο σχολείο τους, καθώς και η υποχρέωσή τους να διδάσκουν τουλάχιστον για μια ώρα την εβδομάδα στους υπολογιστές. Αναγκάστηκαν έτσι να επινοήσουν τρόπους χρήσης των υπολογιστών και του διαθέσιμου λογισμικού, ώστε τα νέα μέσα να τους/ις είναι πραγματικά χρήσιμα στις διδασκαλίες των μαθημάτων στην τάξη. Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε από την αρχή ήταν η αδυναμία των εκπαιδευτικών για σύλληψη και οργάνωση δραστηριοτήτων διαμοιρασμένων σε μικρές ομάδες μαθητών/ριών, ώστε να αυτοί/ές συνεργάζονται στους υπολογιστές. Πράγματι, η παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ απαιτούσε από τους/ις εκπαιδευτικούς να είναι καλά προετοιμασμένοι/ες και να προτείνουν στα παιδιά δραστηριότητες με -ή και χωρίς- υπολογιστή αφενός, και αφετέρου δραστηριότητες διαμοιρασμένες σε ομάδες μαθητών/ριών, κάτι που ήταν αρκετά απαιτητικό για τους/ις εκπαιδευτικούς, που ήταν συνηθισμένοι/ες σε παραδοσιακές μετωπικές διδασκαλίες και χειρισμού της τάξης ως ενιαίου συνόλου. Οι επιμορφωτές/ριες προσπάθησαν να βοηθήσουν και να ενισχύσουν όσον ήταν δυνατό τους/ις εκπαιδευτικούς που αισθάνονταν ανασφάλεια να διδάξουν με τους υπολογιστές, και η βοήθεια αυτή είχε θετικά αποτελέσματα ως προς τη σύλληψη και πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, τον συντονισμό των ομάδων και την εν γένει λειτουργία του νέου περιβάλλοντος μάθησης. Τον τελικό λόγο για το είδος των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα στο εργαστήριο υπολογιστών είχε πάντα ο/η εκπαιδευτικός, του/ης οποίου/ας ο ρόλος αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικός ως εμπνευστή/ριας των μαθησιακών δραστηριοτήτων, ως συντονιστή/ριας, καθοδηγητή/ριας και βοηθού των παιδιών. Στο τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρμογής του προγράμματος στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί έγιναν ικανοί/ές να συλλαμβάνουν μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά εξακολουθούσαν να προτείνουν την ίδια δραστηριότητα για όλες τις ομάδες. Σε μια πρώτη φάση αυτό ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι 331

8 όταν ο/η εκπαιδευτικός ήταν προετοιμασμένος/η για τη διδασκαλία με τις ΤΠΕ και έδειχνε ενδιαφέρον και προσοχή στη δουλειά των παιδιών, αυτά συνεργάζονταν και απέδιδαν πολύ καλά, όπως φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγμα από το 4 ο Δ.Σ. Ν. Ιωνίας Βόλου: "Το ΣΤ2 προχωράει πολύ καλά. Τα παιδιά άνοιξαν μόνα τους Η/Υ και στη συνέχεια τοποθέτησαν μέσα το CD Ιδεοκατασκευές. Οι μαθητές/ριες είχαν εργαστεί και σε προηγούμενες επισκέψεις τους πάνω στο συγκεκριμένο λογισμικό, με αποτέλεσμα να το χειρίζονται με αρκετή άνεση και με ελάχιστη καθοδήγηση από τον δάσκαλό τους. Το κλίμα μεταξύ των μαθητών/ριών ήταν πολύ καλό, τα παιδιά συνεργάζονταν μεταξύ τους και προσπαθούσαν κάθε φορά να επιλύσουν τις δυσκολίες μόνα τους, πριν απευθυνθούν στο δάσκαλό τους. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπονταν από το λογισμικό, χωρίς αποκλεισμούς στους αδύνατους μαθητές, όπως συνήθως γίνεται" (Δ.Μαρινόπουλος, 20/4/2000). Στις λίγες περιπτώσεις όμως που ο/η εκπαιδευτικός δεν έδειχνε προθυμία να παρακολουθεί τη δουλειά των παιδιών, αυτά ούτε συνεργάζονταν καλά μεταξύ τους, ούτε απέδιδαν κατά την εργασία τους στους υπολογιστές, όπως διαπιστώθηκε στο δεύτερο τμήμα της ΣΤ' στο ίδιο σχολείο, όπου υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας των παιδιών και εργασίας στους υπολογιστές εξαιτίας του μειωμένου ενδιαφέροντος που επέδειξε αρχικά η εκπαιδευτικός. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να οργανώσουν καλύτερα διαδικασίες συνεργατικής μάθησης, στην αρχή του δεύτερου χρόνου της εφαρμογής οι επιμορφωτές/ριες συζήτησαν με τους/ις εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που θα μπορούσαν να προγραμματίσουν τη δουλειά τους, ώστε να προτείνουν διαφορετικές δραστηριότητες για τις διάφορες ομάδες των μαθητών/ριών: "Με την εκπαιδευτικό συζητήσαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σχολική χρονιά. Της ζήτησα να σκεφτεί ένα θέμα το οποίο θα δουλέψουμε στη συνέχεια με τα παιδιά στο Hyperstudio, σε τι θα αναφέρεται, τι περίπου θα περιλαμβάνει, πώς θα χωριστούν οι δραστηριότητες στις ομάδες, τι υλικό θα χρειαστούμε κλπ." (Β.Πιλάτου, ΣΤ1, 3 ο Δ.σ. Ν.Ιωνίας Βόλου, 7/11/2000). Η παρέμβαση των επιμορφωτών/ριών υπήρξε καθοριστική και βοήθησε τους/ις εκπαιδευτικούς στην οργάνωση των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, ώστε αυτές να είναι διαμοιρασμένες στις μικρές ομάδες των μαθητών/ριών. Για παράδειγμα, οι μαθητές/ριες του προηγούμενου τμήματος προετοίμασαν μια αξιόλογη συνεργατική δραστηριότητα στη γεωγραφία, η οποία άρχισε στην τάξη με την καθοδήγηση της δασκάλας τους: "Σήμερα το μάθημα δεν έγινε στην αίθουσα της πληροφορικής, αλλά στην τάξη των παιδιών και ήταν η πρώτη μέρα ενασχόλησής τους με την εργασία της Γεωγραφίας που θα φτιάξουν στο Hyperstudio. Η εκπαιδευτικός είχε ήδη σκεφτεί έναν τρόπο χωρισμού των παιδιών σε ομάδες έτσι ώστε αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο ανομοιογενείς ως προς το φύλο και την επίδοση. Ακόμα, είχε σκεφτεί και είχε καταγράψει τις σκέψεις της για τα θέματα που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα παιδιά στις σελίδες του Hyperstudio. Ξεκινώντας το μάθημα ανέφερε στους/ις μαθητές/ριες τις θεματικές ενότητες που η ίδια επέλεξε από το μάθημα της Γεωγραφίας και πιο συγκεκριμένα από την ενότητα που αφορούσε την Ελλάδα (θέση, σπουδαιότητα, χλωρίδα, πανίδα, νησιά, γεωγραφικά διαμερίσματα, Θεσσαλία) και η κάθε ομάδα εκδήλωσε ενδιαφέρον για το κομμάτι του έργου με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί" (Β.Πιλάτου, ΣΤ1, 3 ο Δ.σ. Ν.Ιωνίας Βόλου, 27/2/2001). Η διαδικασία αυτή είχε πολύ θετικά αποτελέσματα όχι μόνο ως προς τη συνεργασία των παιδιών, αλλά και ως προς την επίδοσή τους, ενώ διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ο σημαντικός ρόλος του/ης εκπαιδευτικού ως διαμεσολαβητή της γνώσης μέσα στις νέες συνθήκες: "Πραγματικά οι μαθητές/ριες ήταν ενθουσιασμένοι/ες με τον ομαδικό τρόπο δουλειάς, όλοι/ες τους συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονούσαν να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση των σελίδων στο μικρό ηλεκτρονικό βιβλίο που επιθυμούν να δημιουργήσουν Οι δυσκολίες είναι αρκετές, η όλη δραστηριότητα για να 'στηθεί' θέλει αρκετές ώρες και συζητήσαμε ότι θα μπορούσαμε κάποιες ώρες του μαθήματος της Γεωγραφίας να τις αφιερώσουμε στην εργασία του Hyperstudio" (Β.Πιλάτου, ΣΤ1, 3 ο Δ.σ. Ν.Ιωνίας, 27/2/2001). Στο τέλος της διαδικασίας στο συγκεκριμένο τμήμα έγινε πλήρης διαχωρισμός του έργου σε επιμέρους υπο-έργα, τα οποία επεξεργάστηκαν οι ομάδες των μαθητών/ριών. 332

9 Ανάλογη δράση ανέλαβε και ο δάσκαλος του άλλου τμήματος της ΣΤ, ο οποίος, αφού χρησιμοποίησε για μεγάλο χρονικό διάστημα το Excel για να διδάξει την ελληνική γραμματική, στη συνέχεια χώρισε τα παιδιά σε ομάδες για να αναπτύξουν μια ανάλογη εφαρμογή στο Hyperstudio, όπου οι επιμέρους εργασίες στις οποίες εργάστηκαν οι ομάδες ήταν: συζυγίες των ρημάτων, χρόνοι της οριστικής, φωνές του ρήματος, αριθμοί και πρόσωπα, εγκλίσεις, διαθέσεις, φωνές και χρόνοι του ρήματος. Τέλος, ανέθεσε σε μια μεγαλύτερη ομάδα παιδιών να πληκτρολογήσουν το αρχικό κείμενο όλου του έργου, το οποίο είχε γράψει ο ίδιος, και στο οποίο περιέχονται ρήματα από όλους τους χρόνους που παραπέμπουν με υπερσυνδέσμους σε άλλες σελίδες με περισσότερα στοιχεία για κάθε χρόνο και την κλίση του. Σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες στη γεωγραφία και τη γραμματική θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν και χωρίς υπολογιστή, αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό σημείο στην υπόθεση. Το σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί επινόησαν τρόπους αξιοποίησης ενός ανοικτού περιβάλλοντος λογισμικού, προκειμένου να συνδέσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων στην τάξη με τη διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή στο εργαστήριο πληροφορικής. Στο νέο περιβάλλον μάθησης διαπιστώθηκαν και άλλα βήματα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι/ες φάνηκαν να αποδέχονται ένα νέο αποκεντρωμένο ρόλο μέσα στην τάξη, αφού ήταν αναγκασμένοι/ες να δέχονται συχνά τη βοήθεια όχι μόνο των επιμορφωτών/ριών, αλλά και των μαθητών/ριών τους, ώστε να χειριστούν με ασφάλεια τις συσκευές ή και το λογισμικό. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η εφαρμογή ενός νέου συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης με λειτουργική ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία σε 4 δημοτικά σχολεία της Θεσσαλίας συνέβαλλε ώστε να γίνουν σημαντικά βήματα προς την προσαρμογή στο νέο παιδαγωγικό περιβάλλον από τους/ις μαθητές/ριες και τους/ις εκπαιδευτικούς. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι, ενώ οι μαθητές/ριες προσαρμόστηκαν ταχύτατα στο νέο περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν χρόνο, εφόσον για τη συντριπτική τους πλειοψηφία υπήρξε ένα αρχικό στάδιο αδράνειας, ανασφάλειας και ιδιαίτερης δυσκολίας να αναλάβουν δράση στο εργαστήριο υπολογιστών. Το πέρασμα σε μια τελική κατάσταση έγινε βαθμιαία. Μετά από ένα αρχικό στάδιο επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί, με κατάλληλη βοήθεια και ενίσχυση από τον/ην επιμορφωτή/ρια του σχολείου, σταδιακά βγήκαν από την αρχική τους αδράνεια και επέδειξαν αξιόλογες δεξιότητες οργάνωσης και χειρισμού του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι δραστηριότητες που πρότειναν όμως στον υπολογιστή ήταν οι ίδιες για όλη την τάξη. Σε δεύτερη φάση, και πάλι μετά από κατάλληλη παρακίνηση και ενίσχυση, άρχισαν να προτείνουν πολύ καλές συνεργατικές δραστηριότητες διαμοιρασμένες στις μικρές ομάδες των μαθητών/ριών. Συνεπώς κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή στην πράξη διαδικασιών συνεργατικής μάθησης με χρήση των ΤΠΕ έπαιξε η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, αυτονομίας και δεξιοτήτων διαχείρισης του νέου περιβάλλοντος από μέρους των εκπαιδευτικών, η αποδοχή από μέρους τους ενός αποκεντρωμένου ρόλου στην τάξη και, κυρίως, η σύλληψη και οργάνωση κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων με ή χωρίς υπολογιστή, διαμοιρασμένων στις ομάδες των μαθητών/ριών. Σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η συνεργατική μάθηση, η μελέτη έδειξε ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι αυτός/ή που αποφασίζει ποιες σχετικές δραστηριότητες θα προτείνει, ότι οι ανομοιογενείς ομάδες μαθητών/ριών (ως προς το φύλο, την επίδοση, κλπ.) είναι οι πιο αποτελεσματικές, ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να μάθει τους/ις μαθητές/ριες να εργάζονται στις ομάδες, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα συγκρούσεων στο εσωτερικό των ομάδων όταν τα παιδιά εργάζονται στους υπολογιστές με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστώ τους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες του ΠΤΔΕ του Π.Θ. Δ.Μαρινόπουλο, Β.Πιλάτου, Ν.Ψαρρό, καθώς και τη δασκάλα Σ.Αρίδα, για την επιμόρφωση και τη βοήθεια που παρείχαν στους/ις εκπαιδευτικούς των 4 δημοτικών σχολείων της Θεσσαλίας. 333

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Συνεργαζόμενοι φορείς ήταν τα Παιδ/κά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών, Κρήτης και Θεσσαλίας, που είχαν την ευθύνη της λειτουργίας του προγράμματος σε 4-6 σχολεία, το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ κ.α.ράπτης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Center for Excellence in Learning and Teaching (1997). The Penn State Teacher II: Learning to teach, learn to learn. Wysrwyg: Cognition and Technology Group at Vanderbilt (1993). Designing learning environments that support thinking: the Jasper series as a case study. In T.M. Duffy, J. Lowick & D.H. Jonassen (Eds.) Designing environments for constructive learning. New York, NY: Springer, pp Computers in Teaching and Learning CSILE (Computer-Supported Intentional Learning Environment) Dillenbourg, P. (1996). Distributed cognition over humans and machines. In S. Vosniadou, E. de Corte, R. Glaser, & H. Mandal (Eds.) International perspectives on the design of technologysupported learning environments. NJ: Erlbaum Associates Inc., Edelson, D., Pea, R., & Gomez, L. (1998). Constructivism in the collaboratory. In B.G. Wilson (ed.) Constructivist Learning Environments. Case Studies in Instructional Design. 2 nd ed. Educational Technology Publications, Englewood Cliffs New Jersey, pp Hinostroza, E., Rehbein, L., Mellar, H., & Preston, C. (2000). Developing educational software: a professional tool perspective. Education and Information Technologies, 5(2), Lebrun, M. (1999). Des technologies pour enseigner et apprendre. Bruxelles: De Boeck & Larcier Legros, D., Pudelko, B., & Crinon, J. (2001). Les nouveaux environnements technologiques et l'apprentissage collaboratif. In J. Crinon & C. Gautellier (Eds.) Apprendre avec le multimédia et Internet. Paris: Retz - Pédagogie, pp Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen, M, & Muukkonen, H. (1998). Computer supported collaborative learning: a review. CL-Net Project Miller, L, & Olson, J. (1994). Putting the computer in its place: a study of teaching with technology. Journal of Curriculum Studies, 26(2), Rochelle, J., & Teasley, S.D. (1995). Construction shared knowledge in collaborative problem solving. In C. O'Malley (Ed.) Computer-supported collaborative learning. New York: Springer-Verlag, Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1996). Adaptation and understanding: a case for new cultures of schooling. In S. Vosniadou, E. de Corte, R. Glaser, & H. Mandal (Eds.) International perspectives on the design of technology-supported learning environments. NJ: Erlbaum Associates Inc., Solomonidou, C. (2001). Teachers and pupils developments within an ICT constructivist learning environment: the case of a pilot program introducing ICT in Greek primary schools. In Y. Manolopoulos, S. Evripidou (eds) 8 th Panhellenic Conference In Informatics, Cyprus, Nicosia, 11/2001, Proceedings, Vol.2, pp Γκαραγκούνη-Αραίου, Φ., Σολομωνίδου, Χ., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2002). Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση παιδιών με στοιχεία διάσπασης προσοχής ή/και υπερκινητικότητα: ποιος ο πιθανός ρόλος του υπολογιστή; Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35 Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2001). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική προσέγγιση, τόμος Α'. Αθήνα Σολομωνίδου, Χ. (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας Vygotsky, L.S. (1934/1988). Σκέψη και Γλώσσα. Αθήνα: Γνώση. 334

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ. EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ» EDUC 511: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος

WORKSHOP GUIDE. Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος WORKSHOP GUIDE Eπιμέλεια: Δημήτρης Στρατάκος Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. O παρών Οδηγός Εργαστηρίων (Workshop Guide) δεσμεύει μόνον τον συντάκτη του και η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό δίκτυο υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων

Σχολικό δίκτυο υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων Σχολικό δίκτυο υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων Γ. Πολυμέρης 1, Κ. Τσίτα 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, gpolymeris@sch.gr 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 86 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Φούντα Αγγελική Φιλόλογος, Επιμορφώτρια Ε42

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα