(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)"

Transcript

1 L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα, με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες και θρεπτικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα, και ιδίως το άρθρο 10 και το άρθρο 30 παράγραφοι 2, 3 και 5 ( 1 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 προβλέπει την κατάρτιση ενωσιακών καταλόγων για τα πρόσθετα και τους όρους χρήσης τους σε πρόσθετα (μέρη 1 και 2), σε ένζυμα (μέρος 3), σε αρωματικές ύλες (μέρος 4) και σε θρεπτικά συστατικά ή κατηγορίες αυτών (μέρος 5), στα οποία μπορούν να προστεθούν τα πρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Στόχος της χρήσης των εν λόγω προσθέτων είναι να επιτευχθεί μια τεχνολογική λειτουργία στα πρόσθετα ή στα ένζυμα ή στις αρωματικές ύλες ή στις θρεπτικές ουσίες. (2) Τα πρόσθετα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια από τις λειτουργικές κατηγορίες που παρατίθενται στο παράρτημα I βάσει της βασικής τεχνολογικής λειτουργίας του προσθέτου. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού, η ταξινόμηση ενός προσθέτου σε μια λειτουργική κατηγορία δεν πρέπει να αποκλείει τη χρήση του για πολλές λειτουργίες. (3) Τα πρόσθετα που εγκρίνονται για λειτουργία ως φορείς για χρήση σε πρόσθετα στην οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών ( 2 ) και οι όροι χρήσης τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος 1 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, καθόσον επανεξετάστηκε η συμμόρφωσή τους με τους γενικούς όρους για τη συμπερίληψη και χρήση των προσθέτων στους καταλόγους της Ένωσης, και ιδίως με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. ( 1 ) ΕΕ L 354 της , σ. 16. ( 2 ) ΕΕ L 61 της , σ. 1. (4) Τα πρόσθετα που απαριθμούνται ως εγκεκριμένοι φορείς και διαλύτες φορέων στην οδηγία 95/2/ΕΚ και έχουν λειτουργία ως πρόσθετα διαφορετική από φορείς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος 2 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 με τους ίδιους όρους χρήσης. Άλλα πρόσθετα που έχουν λειτουργία διαφορετική από φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο. (5) Τα πρόσθετα και οι φορείς που εγκρίνονται για χρήση σε ένζυμα όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα ένζυμα και για τους όρους χρήσης τους ( 3 ) θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος 3 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. (6) Τα πρόσθετα που έχουν εγκριθεί για χρήση σε αρωματικές ύλες στην οδηγία 95/2/ΕΚ και οι όροι χρήσης τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος 4 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, καθόσον επανεξετάστηκε η συμμόρφωσή τους με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού. (7) Τα πρόσθετα και οι φορείς που είναι εγκεκριμένα για χρήση στις θρεπτικές ουσίες που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα ( 4 ) καθώς και από την οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής ( 5 ), την οδηγία 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 6 ) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ειδική διατροφή ( 7 ), καθώς και οι όροι χρήσης τους, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέρος 5 του τμήματος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Άλλα πρόσθετα που έχουν λειτουργία διαφορετική από φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο, λόγω τεχνολογικής ανάγκης η οποία δεν είχε προβλεφθεί τη στιγμή της έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. ( 3 ) ΕΕ L 354 της , σ. 7. ( 4 ) ΕΕ L 404 της , σ. 26. ( 5 ) ΕΕ L 183 της , σ. 51. ( 6 ) ΕΕ L 124 της , σ. 21. ( 7 ) ΕΕ L 269 της , σ. 9.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/179 (8) Τα πρόσθετα που απαριθμούνται ως πρόσθετα εγκεκριμένα για τα τρόφιμα για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας στην οδηγία 95/2/ΕΚ και έχουν λειτουργία ως πρόσθετα σε θρεπτικές ουσίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν με τους ίδιους όρους χρήσης στον κατάλογο που παρατίθεται στο μέρος 5 τμήμα Β του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να συμπληρωθεί αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με τα πρόσθετα στα παρασκευάσματα θρεπτικών ουσιών που προορίζονται για χρήση σε παιδικές τροφές για βρέφη, τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας και τροφές απογαλακτισμού, της 13ης Ιουνίου 1997 ( 1 ). (12) Λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα από τα παρασκευάσματα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος είκοσι τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 2, 3 και 5 τμήμα Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 1 και 4 του παραρτήματος III όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό. (9) Για λόγους διαφάνειας και συνέπειας, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τους όρους χρήσης των προσθέτων στα παρασκευάσματα προσθέτων / ενζύμων / θρεπτικών ουσιών. (10) Οι ουσίες όπως τα θειώδη άλατα, οι βενζοϊκές ενώσεις, τα πολυσορβικά, οι εστέρες της σορβιτάνης και οι εστέρες της σακχαρόζης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Οι εν λόγω ουσίες υπόκεινται σε εξέταση κατά το στάδιο 3 σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, του 2001, σχετικά με την πρόσληψη προσθέτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( 2 ) και προκαλούν ανησυχίες όσον αφορά την τιμή της αποδεκτής ημερήσιας λήψης. Οι όροι χρήσης των εν λόγω ουσιών μπορεί να αναθεωρηθούν ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος επαναξιολόγησης, όπως αυτό θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής ( 3 ) σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση της πρόσληψης. (11) Οι προδιαγραφές των προσθέτων που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 όσον αφορά την καταγωγή, τα κριτήρια καθαρότητας και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες πληροφορίες καθορίζονται στις οδηγίες της Επιτροπής 2008/128/ΕΚ, της 22ας Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 4 ), 2008/60/ΕΚ, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ( 5 ) και 2008/84/ΕΚ, της 27ης Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών ( 6 ). ( 1 ) Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με τα πρόσθετα στα παρασκευάσματα θρεπτικών ουσιών που προορίζονται για χρήση σε παιδικές τροφές για βρέφη, τροφές δεύτερης βρεφικής ηλικίας και τροφές απογαλακτισμού, Εκθέσεις της SCF (40ή σειρά, 1998). ( 2 ) Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη προσθέτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2001) 542 τελικό. ( 3 ) ΕΕ L 80 της , σ. 19. ( 4 ) ΕΕ L 6 της , σ. 20. ( 5 ) ΕΕ L 158 της , σ. 17. ( 6 ) ΕΕ L 253 της , σ. 1. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ αυτά, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Μεταβατικά μέτρα Τα παρασκευάσματα που δεν συμμορφώνονται με τα μέρη 2, 3 ή/και με το τμήμα Α του μέρους 5 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα τρόφιμα που περιέχουν τα εν λόγω παρασκευάσματα και τα οποία έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορούν να πωλούνται στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα. Τα παρασκευάσματα που δεν συμμορφώνονται με τα μέρη 1 και 4 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων I έως VI της οδηγίας 95/2/ΕΚ έως τις 31 Μαΐου Τα τρόφιμα που περιέχουν τα εν λόγω παρασκευάσματα και τα οποία έχουν διατεθεί νομίμως στην αγορά εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορούν να πωλούνται στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

3 L 295/180 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 2 Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/181 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Ενωσιακός κατάλογος για τα πρόσθετα που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες και θρεπτικές ουσίες, και όροι χρήσης τους Ορισμοί: 1. Ως θρεπτικές ουσίες, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοούνται οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και άλλες ουσίες που προστίθενται για θρεπτικούς σκοπούς, καθώς και οι ουσίες που προστίθενται για φυσιολογικούς σκοπούς όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, την οδηγία 2002/46/ΕΚ, την οδηγία 2009/39/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/ Ως παρασκεύασμα, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοείται μια σύνθεση που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσθετα, ένζυμα ή/και θρεπτικές ουσίες στην οποία προστίθενται ουσίες όπως τα πρόσθετα ή/και άλλα συστατικά με σκοπό να διευκολυνθεί η αποθήκευση, η πώληση, η τυποποίηση, η αραίωση ή η διάλυσή τους. ΜΕΡΟΣ 1 Φορείς σε πρόσθετα Αριθ. E του φορέα Ονομασία του φορέα Πρόσθετα στα οποία μπορεί να προστεθεί ο φορέας E 1520 Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη) mg/kg στο τελικό τρόφιμο (εκ μεταφοράς)* (*) Χρωστικές, γαλακτωματοποιητές και αντιοξειδωτικά E 422 Γλυκερόλη quantum satis Όλα τα πρόσθετα E 420 Σορβιτόλες E 421 Μαννιτόλη E 953 Isomalt E 965 Μαλτιτόλες E 966 Λακτιτόλη E 967 Ξυλιτόλη E 968 Ερυθριτόλη E 400 Ε 404 Αλγινικό οξύ αλγινικά άλατα (πίνακας 7 του μέρους 6) E 405 Αλγινική προπανο-1,2-διόλη E 406 Άγαρ E 407 Καραγενάνη E 410 Κόμμι χαρουπιών E 412 Κόμμι γκουάρ E 413 Τραγακάνθινο κόμμι E 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) E 415 Κόμμι ξανθάνης E 440 Πηκτίνες E 432 Ε 436 Πολυσορβικά (πίνακας 4 του μέρους 6). quantum satis Αντιαφριστικοί παράγοντες E 442 Φωσφατίδια του αμμωνίου quantum satis Αντιοξειδωτικά E 460 Κυτταρίνη quantum satis Όλα τα πρόσθετα E 461 Μεθυλοκυτταρίνη E 462 Αιθυλοκυτταρίνη E 463 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη E 464 Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη E 465 Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη E 466 Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης, κόμμι κυτταρίνης

5 L 295/182 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. E του φορέα Ονομασία του φορέα Πρόσθετα στα οποία μπορεί να προστεθεί ο φορέας E 322 Λεκιθίνες quantum satis Χρωστικές και λιποδιαλυτά αντιοξειδωτικά E 432 Ε 436 Πολυσορβικά (πίνακας 4 του μέρους 6) E 470b E 471 E 472a E 472c E 472e E 473 E 475 E 491 Ε 495 Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού εξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του μονο- και διακετυλο- τρυγικού οξέος με μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες της σορβιτάνης (πίνακας 5 του μέρους 6) quantum satis Χρωστικές και αντιαφριστικοί παράγοντες E 1404 Οξειδωμένο άμυλο quantum satis Όλα τα πρόσθετα E 1410 E 1412 E 1413 E 1414 E 1420 E 1422 E 1440 E 1442 E 1450 E 1451 E 170 E 263 E 331 E 332 E 341 E 501 E 504 E 508 E 509 E 511 E 514 E 515 E 516 E 517 E 577 E 640 E 1505 (*) E 1518 (*) Δισόξινο φωσφορικό άμυλο Όξινο φωσφορικό άμυλο Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο Υδροξυπροπυλάμυλο Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο Ανθρακικό ασβέστιο Οξικό ασβέστιο Κιτρικά άλατα του νατρίου Κιτρικά άλατα του καλίου Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου Ανθρακικά άλατα του καλίου Ανθρακικά άλατα τουμαγνησίου Χλωριούχο κάλιο Χλωριούχο ασβέστιο Χλωριούχο μαγνήσιο Θειικά άλατα του νατρίου Θειικά άλατα του καλίου Θειικό ασβέστιο Θειικό αμμώνιο Γλυκονικό κάλιο Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο Κιτρικός τριαιθυλέστερας Τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος (τριακετίνη)

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/183 Αριθ. E του φορέα Ονομασία του φορέα Πρόσθετα στα οποία μπορεί να προστεθεί ο φορέας E 551 Διοξείδιο του πυριτίου quantum satis Γαλακτωματοποιητές και χρωστικές E 552 Πυριτικό ασβέστιο E 553b Τάλκης 50 mg/kg στο παρασκεύασμα χρωστικής Χρωστικές E 901 Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος quantum satis Χρωστικές E 1200 Πολυδεξτρόζη quantum satis Όλα τα πρόσθετα E 1201 Πολυβινυλοπυρρολιδόνη quantum satis Γλυκαντικά E 1202 Πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη E 322 Λεκιθίνες quantum satis Υλικά γλασαρίσματος για φρούτα E 432 Ε 436 E 470a E 471 E 491 Ε 495 E 570 E 900 Πολυσορβικά Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες της σορβιτάνης Λιπαρά οξέα Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο E 1521 Πολυαιθυλενογλυκόλη quantum satis Γλυκαντικά E 425 Konjac quantum satis Όλα τα πρόσθετα E 459 β-κυκλοδεξτρίνη mg/kg στο τελικό τρόφιμο Όλα τα πρόσθετα E 468 E 469 Άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με σταυροδεσμούς Κόμμι κυτταρίνης με σταυροδεσμούς Ενζυμικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Ενζυμικά υδρολυμένο κόμμι κυτταρίνης quantum satis quantum satis Γλυκαντικά Όλα τα πρόσθετα E 555 Πυριτικό αργιλιοκάλιο 90 % σε σχέση με τη χρωστική Στα E 171 διοξείδιο του τιτανίου και E 172 οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου (*) από όλες τις πηγές στα τρόφιμα mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα E 1505, E 1517 και E 1518). Στην περίπτωση των ποτών και εξαιρουμένων των λικέρ crème de, το μέγιστο επίπεδο του Ε 1520 είναι mg/l. ΜΕΡΟΣ 2 Πρόσθετα εκτός των φορέων σε πρόσθετα (*) Αριθ. E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου Παρασκευάσματα προσθέτων στα οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Πίνακας 1 quantum satis Όλα τα παρασκευάσματα προσθέτων E 200 Ε 203 Σορβικό οξύ σορβικά άλατα (πίνακας 2 του μέρους 6) E 210 Βενζοϊκό οξύ mg/kg μόνα τους ή σε συνδυασμό στο παρασκεύασμα, 15 mg/kg στο τελικό προϊόν εκφρασμένα ως το ελεύθερο οξύ Παρασκευάσματα χρωστικών E 211 Βενζοϊκό νάτριο E 212 Βενζοϊκό κάλιο E 220 Ε 228 Διοξείδιο του θείου θειώδη άλατα (πίνακας 3 του μέρους 6) 100 mg/kg στο παρασκεύασμα και 2 mg/kg εκφρασμένα ως SO 2 στο τελικό προϊόν όπως υπολογίστηκε Παρασκευάσματα χρωστικών [εκτός των E 163 ανθοκυανίνες, E 150 b καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα και E 150 d εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα]** (**)

7 L 295/184 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου Παρασκευάσματα προσθέτων στα οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο E 320 E 321 Βουτυλ-υδροξυανισόλη (BHA) Βουτυλ-υδροξυτολουόλιο (BHT) 20 mg/kg μόνα τους ή σε συνδυασμό (εκφρασμένα ως λίπος) στο παρασκεύασμα, 0,4 mg/kg στο τελικό προϊόν (μόνα τους ή σε συνδυασμό) E 338 Φωσφορικό οξύ mg/kg μόνα τους ή σε συνδυασμό στο παρασκεύασμα E 339 Φωσφορικά άλατα του νατρίου (εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) γαλακτωματοποιητές που περιέχουν λιπαρά οξέα Παρασκευάσματα της χρωστικής E 163 ανθοκυανίνες E 340 E 343 E 450 E 451 Φωσφορικά άλατα του καλίου Φωσφορικά άλατα του μαγνησίου Διφωσφορικά άλατα Τριφωσφορικά άλατα E 341 Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου mg/kg στο παρασκεύασμα (εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) mg/kg στο παρασκεύασμα (εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) mg/kg στο παρασκεύασμα (εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) E 392 Εκχυλίσματα δενδρολίβανου mg/kg στο παρασκεύασμα, 5 mg/kg στο τελικό προϊόν εκφρασμένα ως το άθροισμα καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης E 416 Κόμμι καράγια mg/kg στο παρασκεύασμα, 1 mg/kg στο τελικό προϊόν Παρασκευάσματα χρωστικών και γαλακτωματοποιητών Παρασκευάσματα πολυολών Παρασκευάσματα του E 412 κόμμι γκουάρ Παρασκευάσματα χρωστικών Παρασκευάσματα χρωστικών E 432 Ε 436 Πολυσορβικά quantum satis Παρασκευάσματα χρωστικών, λιποδιαλυτών αντιοξειδωτικών και υλικών γλασαρίσματος για φρούτα E 473 Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη quantum satis Παρασκευάσματα χρωστικών και λιποδιαλυτών αντιοξειδωτικών E 475 Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis Παρασκευάσματα χρωστικών και λιποδιαλυτών αντιοξειδωτικών E 476 Πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος mg/kg στο παρασκεύασμα, 500 mg/kg στο τελικό τρόφιμο Ως γαλακτωματοποιητής σε παρασκευάσματα χρωστικών που χρησιμοποιούνται: στο surimi και στα προϊόντα ψαριού ιαπωνικού τύπου (Kamaboko) (E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες) στα προϊόντα κρέατος, στον πολτό ψαριού και στα παρασκευάσματα φρούτων που χρησιμοποιούνται σε αρωματισμένα προϊόντα γάλακτος και επιδόρπια [E 163 ανθοκυάνες (ανθοκυανίνες), E 100 κουρκουμίνη και E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες] E 491 Ε 495 Εστέρες της σορβιτάνης (πίνακας 5 του μέρους 6) quantum satis Παρασκευάσματα χρωστικών, αντιαφριστικοί παράγοντες και υλικά για γλασάρισμα φρούτων E 551 Διοξείδιο του πυριτίου mg/kg στο παρασκεύασμα Παρασκευάσματα χρωστικών σε μορφή ξηράς σκόνης mg/kg στο παρασκεύασμα Παρασκευάσματα των E 508 χλωριούχο κάλιο και E 412 κόμμι γκουάρ

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/185 Αριθ. E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου Παρασκευάσματα προσθέτων στα οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο E 551 Διοξείδιο του πυριτίου mg/kg στο παρασκεύασμα Παρασκευάσματα γαλακτωματοποιητών σε μορφή ξηράς σκόνης E 552 Πυριτικό ασβέστιο E 551 Διοξείδιο του πυριτίου mg/kg στο παρασκεύασμα Παρασκευάσματα πολυολών σε μορφή ξηράς σκόνης E 552 Πυριτικό ασβέστιο E 553a E 553b Ορθοπυριτικό μαγνήσιο Τάλκης E 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 200 mg/kg στο παρασκεύασμα, 0,2 mg/l στο τελικό τρόφιμο E 903 Καρναουβικός κηρός mg/kg στο παρασκεύασμα, mg/kg στο τελικό προϊόν απ όλες τις πηγές Παρασκευάσματα χρωστικών των E 160 α-καροτένιο, E 160 b αννάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη, E 160 c εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη, E 160 d λυκοπένιο και E 160 e β-απο-8 - καροτενάλη Ως σταθεροποιητικής σε παρασκευάσματα γλυκαντικών ή/και οξέων που προορίζονται για χρήση σε τσίχλες (*) = Εκτός από τα ένζυμα που είναι εγκεκριμένα ως πρόσθετα. (**) = Οι E 163 ανθοκυανίνες μπορεί να περιέχουν έως mg/kg θειώδη. Τα E 150 b καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα και E 150 d εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα μπορεί να περιέχουν mg/kg σύμφωνα με τα κριτήρια καθαρότητας (οδηγία 2008/128/ΕΚ). Σημείωση: Γενικοί κανόνες για τους όρους χρήσης των προσθέτων στο μέρος 2 1. Τα πρόσθετα που παρατίθενται στον πίνακα 1 του μέρους 6 του παρόντος παραρτήματος, τα οποία γενικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα σύμφωνα με τη γενική αρχή quantum satis και περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος Γ(1) ομάδα I, έχουν συμπεριληφθεί ως πρόσθετα (όχι ως φορείς) στα πρόσθετα σύμφωνα με τη γενική αρχή quantum satis, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 2. Για τα φωσφορικά και τα πυριτικά άλατα, έχουν καθοριστεί ανώτατα επίπεδα μόνο στο παρασκεύασμα του προσθέτου και όχι στο τελικό τρόφιμο. 3. Για όλα τα υπόλοιπα πρόσθετα με αριθμητική τιμή αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ΑΗΠ), έχουν καθοριστεί ανώτατα επίπεδα για το παρασκεύασμα του προσθέτου και για το τελικό τρόφιμο. 4. Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων για τη λειτουργία τους ως χρωστικών, γλυκαντικών ή ενισχυτικών γεύσης. ΜΕΡΟΣ 3 Πρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων, σε ένζυμα (*) Αριθμός E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου στο παρασκεύασμα ενζύμων στο τελικό τρόφιμο εκτός από τα ποτά στα ποτά Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 170 Ανθρακικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 200 Σορβικό οξύ mg/kg (μόνα τους E 202 Σορβικό κάλιο ή σε συνδυασμό εκφρασμένα ως το ελεύθερο οξύ) 20 mg/kg 10 mg/l E 210 Βενζοϊκό οξύ mg/kg (μόνα τους ή E 211 Βενζοϊκό νάτριο σε συνδυασμό εκφρασμένα ως το ελεύθερο οξύ) mg/kg στην πυτιά 1,7 mg/kg 5 mg/kg στο τυρί στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πυτιά 0,85 mg/l 2,5 mg/l στα ποτά με βάση τον ορό γάλακτος στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί πυτιά E 214 p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό εκφρασμένα E 215 p-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας, ως το ελεύθερο οξύ) άλας με νάτριο 2 mg/kg 1 mg/l E 218 E 219 p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας p-υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας, άλας με νάτριο

9 L 295/186 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου στο παρασκεύασμα ενζύμων στο τελικό τρόφιμο εκτός από τα ποτά στα ποτά Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 220 E 221 E 222 E 223 E 224 Διοξείδιο του θείου Θειώδες νάτριο Όξινο θειώδες νάτριο Μεταδιθειώδες νάτριο Μεταδιθειώδες κάλιο mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό εκφρασμένα ως SO 2 ) mg/kg μόνο στα ένζυμα για τη ζυθοποιία mg/kg μόνο για τη β-αμυλάση του κριθαριού mg/kg μόνο για την παπαΐνη σε στερεά μορφή 2 mg/kg 2 mg/l E 250 Νιτρώδες νάτριο 500 mg/kg 0,01 mg/kg Δεν επιτρέπεται η χρήση E 260 Οξικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 261 Οξικό κάλιο quantum satis quantum satis quantum satis E 262 Οξικά άλατα του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis E 263 Οξικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis E 270 Γαλακτικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 281 Προπιονικό νάτριο quantum satis quantum satis 50 mg/l E 290 Διοξείδιο του άνθρακα quantum satis quantum satis quantum satis E 296 Μηλικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 300 Ασκορβικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 301 Ασκορβικό νάτριο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 302 Ασκορβικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 304 E 306 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες quantum satis quantum satis quantum satis quantum satis quantum satis quantum satis E 307 α-τοκοφερόλη quantum satis quantum satis quantum satis E 308 γ-τοκοφερόλη quantum satis quantum satis quantum satis E 309 δ-τοκοφερόλη quantum satis quantum satis quantum satis E 322 Λεκιθίνες quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 325 Γαλακτικό νάτριο quantum satis quantum satis quantum satis E 326 Γαλακτικό κάλιο quantum satis quantum satis quantum satis E 327 Γαλακτικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 330 Κιτρικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 331 Κιτρικά άλατα του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 332 Κιτρικά άλατα του καλίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 333 Κιτρικά άλατα του ασβεστίου quantum satis quantum satis quantum satis E 334 Τρυγικό οξύ (L(+)-) quantum satis quantum satis quantum satis

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/187 Αριθμός E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου στο παρασκεύασμα ενζύμων στο τελικό τρόφιμο εκτός από τα ποτά στα ποτά Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 335 Τρυγικά άλατα του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 336 Τρυγικά άλατα του καλίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 337 Τρυγικό καλιονάτριο quantum satis quantum satis quantum satis E 350 Μηλικά άλατα του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 338 Φωσφορικό οξύ mg/kg (εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) quantum satis quantum satis E 339 Φωσφορικά άλατα του νατρίου mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό, E 340 Φωσφορικά άλατα του καλίου εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) quantum satis quantum satis Ναι E 341 E 343 Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου Φωσφορικά άλατα του μαγνησίου E 351 Μηλικό κάλιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 352 Μηλικά άλατα του ασβεστίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 354 Τρυγικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis E 380 Κιτρικό αμμώνιο quantum satis quantum satis quantum satis E 400 Αλγινικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 401 Αλγινικό νάτριο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 402 Αλγινικό κάλιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 403 Αλγινικό αμμώνιο quantum satis quantum satis quantum satis E 404 Αλγινικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 406 Άγαρ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 407 Καραγενάνη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 407a Τροποποιημένα φύκη euchema quantum satis quantum satis quantum satis E 410 Κόμμι χαρουπιών quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 412 Κόμμι γκουάρ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 413 Τραγακάνθινο κόμμι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 415 Κόμμι ξανθάνης quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 417 Κόμμι τάρα quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 418 Κόμμι τζελάν quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 420 Σορβιτόλες quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 421 Μαννιτόλη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι

11 L 295/188 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου στο παρασκεύασμα ενζύμων στο τελικό τρόφιμο εκτός από τα ποτά στα ποτά Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 422 Γλυκερόλη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 440 Πηκτίνες quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 450 Διφωσφορικά άλατα mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό, E 451 Τριφωσφορικά άλατα εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) quantum satis quantum satis E 452 Πολυφωσφορικά άλατα E 460 Κυτταρίνη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 461 Μεθυλοκυτταρίνη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 462 Αιθυλοκυτταρίνη quantum satis quantum satis quantum satis E 463 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 464 Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 465 Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη quantum satis quantum satis quantum satis E 466 E 469 E 470a Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης Κόμμι κυτταρίνης Ενζυμικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis quantum satis quantum satis quantum satis E 470b Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο quantum satis quantum satis quantum satis E 471 E 472a E 472b E 472c E 472d E 472e E 472f E 473 Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού εξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι mg/kg 50 mg/kg 25 mg/l Ναι, μόνο ως φορέας

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/189 Αριθμός E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου στο παρασκεύασμα ενζύμων στο τελικό τρόφιμο εκτός από τα ποτά στα ποτά Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 500 Ανθρακικά άλατα του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 501 Ανθρακικά άλατα του καλίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι, E 501 i) ανθρακικά άλατα του καλίου μόνο E 503 Ανθρακικά άλατα του αμμωνίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 504 Ανθρακικά άλατα του μαγνησίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 507 Υδροχλωρικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 508 Χλωριούχο κάλιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 509 Χλωριούχο ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 511 Χλωριούχο μαγνήσιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 513 Θειικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 514 Θειικά άλατα του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι, E 514 i) θειικά άλατα του νατρίου μόνο E 515 Θειικά άλατα του καλίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 516 Θειικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 517 Θειικό αμμώνιο mg/kg 100 mg/kg 50 mg/l Ναι E 524 Υδροξείδιο του νατρίου quantum satis quantum satis quantum satis E 525 Υδροξείδιο του καλίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 529 Οξείδιο του ασβεστίου quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 530 Οξείδιο του μαγνησίου quantum satis quantum satis quantum satis E 551 Διοξείδιο του πυριτίου mg/kg στο παρασκεύασμα σε μορφή ξηράς σκόνης quantum satis quantum satis Ναι E 570 Λιπαρά οξέα quantum satis quantum satis quantum satis E 574 Γλυκονικό οξύ quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 576 Γλυκονικό νάτριο quantum satis quantum satis quantum satis E 577 Γλυκονικό κάλιο quantum satis quantum satis quantum satis E 578 Γλυκονικό ασβέστιο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 640 Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο quantum satis quantum satis quantum satis

13 L 295/190 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προστιθέμενου προσθέτου Ονομασία του προστιθέμενου προσθέτου στο παρασκεύασμα ενζύμων στο τελικό τρόφιμο εκτός από τα ποτά στα ποτά Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 920 L-κυστεΐνη mg/kg 10 mg/kg 5 mg/l E 938 Αργό quantum satis quantum satis quantum satis E 939 Ήλιο quantum satis quantum satis quantum satis E 941 Άζωτο quantum satis quantum satis quantum satis E 942 Υποξείδιο του αζώτου quantum satis quantum satis quantum satis E 948 Οξυγόνο quantum satis quantum satis quantum satis E 949 Υδρογόνο quantum satis quantum satis quantum satis E 965 Μαλτιτόλες quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 966 Λακτιτόλη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι (μόνο ως φορέας) E 967 Ξυλιτόλη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι (μόνο ως φορέας) E 1200 Πολυδεξτρόζη quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1404 Οξειδωμένο άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1410 Δισόξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1412 Όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1413 E 1414 Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1420 Ακετυλιωμένο άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1422 Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1440 Υδροξυπροπυλάμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1450 Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο quantum satis quantum satis quantum satis Ναι E 1520 Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη) 500 g/kg (**) (**) Ναι, μόνο ως φορέας (*) Συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων που είναι εγκεκριμένα ως πρόσθετα. (**) από όλες τις πηγές στα τρόφιμα mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα E 1505, E 1517 και E 1518). Στην περίπτωση των ποτών και εξαιρουμένων των λικέρ crème de, το μέγιστο επίπεδο του Ε 1520 είναι mg/l από όλες τις πηγές. Σημείωση: Γενικοί κανόνες για τους όρους χρήσης των προσθέτων στο μέρος 3 1. Τα πρόσθετα που παρατίθενται στον πίνακα 1 του μέρους 6 του παρόντος παραρτήματος, τα οποία γενικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα σύμφωνα με τη γενική αρχή quantum satis και περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος Γ(1) ομάδα I, έχουν συμπεριληφθεί ως πρόσθετα (όχι ως φορείς) στα πρόσθετα σύμφωνα με τη γενική αρχή quantum satis, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 2. Για τα φωσφορικά και τα πυριτικά άλατα, όταν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα, έχουν καθοριστεί ανώτατα επίπεδα μόνο στο παρασκεύασμα ενζύμων και όχι στο τελικό τρόφιμο. 3. Για όλα τα υπόλοιπα πρόσθετα με αριθμητική τιμή αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης (ΑΗΠ), έχουν καθοριστεί ανώτατα επίπεδα για το παρασκεύασμα ενζύμων και για το τελικό τρόφιμο. 4. Δεν επιτρέπεται η χρήση προσθέτων για τη λειτουργία τους ως χρωστικών, γλυκαντικών ή ενισχυτικών γεύσης.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/191 ΜΕΡΟΣ 4 Πρόσθετα συμπεριλαμβανομένων των φορέων σε αρωματικές ύλες Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Κατηγορίες αρωματικών υλών στις οποίες μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Πίνακας 1 Όλες οι αρωματικές ύλες quantum satis E 420 E 421 Σορβιτόλες Μαννιτόλη Όλες οι αρωματικές ύλες quantum satis για σκοπούς διαφορετικούς από τη γλύκανση, όχι ως ενισχυτικά γεύσης E 953 Isomalt E 965 Μαλτιτόλες E 966 Λακτιτόλη E 967 Ξυλιτόλη E 968 Ερυθριτόλη E 200 Ε 203 E 210 E 211 E 212 E 213 Σορβικό οξύ σορβικά άλατα (πίνακας 2 του μέρους 6), Βενζοϊκό οξύ, Βενζοϊκό νάτριο, Βενζοϊκό κάλιο Βενζοϊκό ασβέστιο Όλες οι αρωματικές ύλες mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό εκφρασμένα ως ελεύθερο οξύ) στις αρωματικές ύλες E 310 E 311 E 312 E 319 E 320 Γαλλικός προπυλεστέρας Γαλλικός οκτυλεστέρας Γαλλικός δωδεκυλεστέρας Τριτοταγής βουτυλ-υδροκινόνη (TBHQ) Βουτυλ-υδροξυανισόλη (BHA) Αιθέρια έλαια Αρωματικές ύλες εκτός από αιθέρια έλαια mg/kg (εστέρες του γαλλικού οξέος, TBHQ και BHA, μόνοι τους ή σε συνδυασμό) σε αιθέρια έλαια 100 mg/kg (*) (εστέρες του γαλλικού οξέος, μόνοι τους ή σε συνδυασμό) 200 mg/kg (*) (TBHQ και BHA, μόνοι τους ή σε συνδυασμό) σε αρωματικές ύλες E 338 Ε 452 Φωσφορικό οξύ φωσφορικά - δι- τρι- και πολυφωσφορικά άλατα (πίνακας 6 του μέρους 6) Όλες οι αρωματικές ύλες mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό εκφρασμένα ως P 2 O 5 ) στις αρωματικές ύλες E 392 Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Όλες οι αρωματικές ύλες mg/kg (εκφρασμένα ως το άθροισμα καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος) στις αρωματικές ύλες E 416 Κόμμι καράγια Όλες οι αρωματικές ύλες mg/kg στις αρωματικές ύλες E 425 Konjac Όλες οι αρωματικές ύλες quantum satis E 432 Ε 436 Πολυσορβικά (πίνακας 4 του μέρους 6) Όλες οι αρωματικές ύλες, εκτός από τις υγρές αρωματικές ύλες καπνιστών και αρωματικές ύλες που βασίζονται σε ελαιορητίνες μπαχαρικών (**) Τρόφιμα που περιέχουν αρωματικές ύλες καπνιστών και αρωματικές ύλες που βασίζονται σε ελαιορητίνες μπαχαρικών mg/kg στις αρωματικές ύλες mg/kg στο τελικό προϊόν. E 459 β-κυκλοδεξτρίνη Αρωματικές ύλες ενσωματωμένες σε: αρωματισμένα τσάγια και αρωματισμένα ροφήματα σε σκόνη στιγμιαίας παρασκευής 500 mg/l στο τελικό τρόφιμο αρωματισμένα σνακ mg/kg σε τρόφιμα όπως αυτά καταναλώνονται ή ανασυνιστώνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή

15 L 295/192 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Κατηγορίες αρωματικών υλών στις οποίες μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο E 551 Διοξείδιο του πυριτίου Όλες οι αρωματικές ύλες mg/kg στις αρωματικές ύλες E 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο Όλες οι αρωματικές ύλες 10 mg/kg στις αρωματικές ύλες E 901 Κηρός μελισσών Αρωματικές ύλες στα μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά 200 mg/l στα αρωματισμένα ποτά E 1505 Κιτρικός τριαιθυλεστέρας Όλες οι αρωματικές ύλες mg/kg από όλες τις πηγές στα τρόφιμα, όπως αυτά καταναλώνονται ή E 1517 Διγλυκερίδιο του οξικού οξέος (διακετίνη) ανασυνιστώνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή individually μόνα τους E 1518 Τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος (τριακετίνη) ή σε συνδυασμό. Στην περίπτωση των ποτών και εξαιρουμένων των λικέρ crème E 1520 Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη) de, το μέγιστο επίπεδο του Ε 1520 είναι mg/l. E 1519 Βενζυλική αλκοόλη Αρωματικές ύλες για: λικέρ, αρωματισμένα κρασιά, αρωματισμένα ποτά με βάση το κρασί και αρωματισμένα κοκτέιλ με βάση το κρασί είδη ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένης της σοκολάτας, και αρτοσκευάσματα εκλεκτής ποιότητας 100 mg/l στο τελικό προϊόν. 250 mg/kg απ όλες τις πηγές στα τρόφιμα, όπως αυτά καταναλώνονται ή ανασυνιστώνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή (*) Κανόνας αναλογικότητας: όταν χρησιμοποιούνται συνδυασμοί εστέρων του γαλλικού οξέος, ΤΒΗQ και BHA, τα επιμέρους επίπεδα πρέπει να μειώνονται κατ αναλογία. (**) Οι ελαιορητίνες μπαχαρικών ορίζονται ως εκχυλίσματα μπαχαρικών από τα οποία έχει εξατμισθεί ο διαλύτης εκχύλισης, αφήνοντας ένα μείγμα πτητικού ελαίου και ρητινώδους υλικού από το μπαχαρικό. ΜΕΡΟΣ 5 Πρόσθετα σε θρεπτικές ουσίες Τμήμα Α Πρόσθετα σε θρεπτικές ουσίες εκτός από θρεπτικές ουσίες που προορίζονται για χρήση στα τρόφιμα για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας τα οποία απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II: Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 170 Ανθρακικό ασβέστιο quantum satis Ναι E 260 Οξικό οξύ quantum satis E 261 Οξικό κάλιο quantum satis E 262 Οξικά άλατα του νατρίου quantum satis E 263 Οξικό ασβέστιο quantum satis E 270 Γαλακτικό οξύ quantum satis E 290 Διοξείδιο του άνθρακα quantum satis E 296 Μηλικό οξύ quantum satis E 300 Ασκορβικό οξύ quantum satis E 301 Ασκορβικό νάτριο quantum satis E 302 Ασκορβικό ασβέστιο quantum satis E 304 Εστέρες λιπαρών οξέων με ασκορβικό οξύ quantum satis

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/193 Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 306 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες quantum satis E 307 α-τοκοφερόλη quantum satis E 308 γ-τοκοφερόλη quantum satis E 309 δ-τοκοφερόλη quantum satis E 322 Λεκιθίνες quantum satis Ναι E 325 Γαλακτικό νάτριο quantum satis E 326 Γαλακτικό κάλιο quantum satis E 327 Γαλακτικό ασβέστιο quantum satis E 330 Κιτρικό οξύ quantum satis E 331 Κιτρικά άλατα του νατρίου quantum satis E 332 Κιτρικά άλατα του καλίου quantum satis E 333 Κιτρικά άλατα του ασβεστίου quantum satis E 334 Τρυγικό οξύ [L(+)-] quantum satis E 335 Τρυγικά άλατα του νατρίου quantum satis E 336 Τρυγικά άλατα του καλίου quantum satis E 337 Τρυγικό καλιονάτριο quantum satis E 338 Ε 452 Φωσφορικό οξύ φωσφορικά - δι- τρι- και πολυφωσφορικά άλατα (πίνακας 6 του μέρους 6) mg/kg εκφρασμένα ως P 2 O 5 στο παρασκεύασμα θρεπτικών ουσιών E 350 Μηλικά άλατα του νατρίου quantum satis E 351 Μηλικό κάλιο quantum satis E 352 Μηλικά άλατα του ασβεστίου quantum satis E 354 Τρυγικό ασβέστιο quantum satis E 380 Κιτρικό αμμώνιο quantum satis E 392 Εκχυλίσματα δενδρολίβανου mg/kg στο παρασκεύασμα β-καροτενίου και λυκοπενίου, 5 mg/kg τη στο τελικό προϊόν εκφρασμένα ως το άθροισμα καρνοσικού οξέος και καρνοσόλης Στα παρασκευάσματα β-καροτενίου και λυκοπενίου E 400 Ε 404 Αλγινικό οξύ αλγινικά άλατα (πίνακας 7 του μέρους 6) quantum satis Ναι E 406 Άγαρ quantum satis Ναι E 407 Καραγενάνη quantum satis Ναι E 407a Τροποποιημένα φύκη euchema quantum satis Ναι E 410 Κόμμι χαρουπιών quantum satis Ναι E 412 Κόμμι γκουάρ quantum satis Ναι

17 L 295/194 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 413 Τραγακάνθινο κόμμι quantum satis Ναι E 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis Ναι E 415 Κόμμι ξανθάνης quantum satis Ναι E 417 Κόμμι τάρα quantum satis Ναι E 418 Κόμμι τζελάν quantum satis Ναι E 420 Σορβιτόλες quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 421 Μαννιτόλη quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 422 Γλυκερόλη quantum satis Ναι E 432 Ε 436 Πολυσορβικά (πίνακας 4 του μέρους 6) quantum satis μόνο στα παρασκευάσματα β-καροτενίου, λουτεϊνης, λυκοπενίου και βιταμίνης E. Στα παρασκευάσματα βιταμινών A και D, το ανώτατο επίπεδο στο τελικό τρόφιμο είναι 2 mg/kg Στα παρασκευάσματα β-καροτενίου, λουτεϊνης, λυκοπενίου και βιταμινών A και D και E Ναι E 440 Πηκτίνες quantum satis Ναι E 459 β-κυκλοδεξτρίνη mg/kg στο παρασκεύασμα mg/kg στο τελικό τρόφιμο Ναι E 460 Κυτταρίνη quantum satis Ναι E 461 Μεθυλοκυτταρίνη quantum satis Ναι E 462 Αιθυλοκυτταρίνη quantum satis Ναι E 463 Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη quantum satis Ναι E 464 Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη quantum satis Ναι E 465 Αιθυλομεθυλοκυτταρίνη quantum satis Ναι E 466 E 469 E 470a Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης Κόμμι κυτταρίνης Ενζυμικά υδρολυμένη καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη Άλατα λιπαρών οξέων με νάτριο, κάλιο και ασβέστιο quantum satis Ναι quantum satis Ναι quantum satis Ναι E 470b Άλατα λιπαρών οξέων με μαγνήσιο quantum satis Ναι E 471 E 472a E 472b E 472c Μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του οξικού εξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του γαλακτικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Εστέρες του κιτρικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis Ναι quantum satis Ναι quantum satis Ναι quantum satis Ναι

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/195 Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 472d E 472e E 472f Εστέρες του τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξεών Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονοκαι διγλυκερίδια λιπαρών οξέων Μικτοί εστέρες του οξικού και τρυγικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis Ναι quantum satis Ναι quantum satis Ναι E 473 Εστέρες των λιπαρών οξέων με σακχαρόζη quantum satis Στα παρασκευάσματα β-καροτενίου, λουτεΐνης, λυκοπενίου και βιταμίνης E Ναι 2 mg/kg στο τελικό τρόφιμο Στα παρασκευάσματα βιταμινών A και D E 475 Πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων quantum satis Στα παρασκευάσματα β-καροτενίου, λουτεΐνης, λυκοπενίου και βιταμίνης E Ναι 2 mg/kg στο τελικό τρόφιμο Στα παρασκευάσματα βιταμινών A και D E 491 Ε 495 Εστέρες της σορβιτάνης (πίνακας 5 του μέρους 6) quantum satis Στα παρασκευάσματα β-καροτενίου, λουτεΐνης, λυκοπενίου και βιταμίνης E Ναι 2 mg/kg στο τελικό τρόφιμο Στα παρασκευάσματα βιταμινών A και D E 500 Ανθρακικά άλατα του νατρίου quantum satis Ναι E 501 Ανθρακικά άλατα του καλίου quantum satis Ναι E 503 Ανθρακικά άλατα του αμμωνίου quantum satis Ναι E 504 Ανθρακικά άλατα του μαγνησίου quantum satis Ναι E 507 Υδροχλωρικό οξύ quantum satis Ναι E 508 Χλωριούχο κάλιο quantum satis E 509 Χλωριούχο ασβέστιο quantum satis E 511 Χλωριούχο μαγνήσιο quantum satis E 513 Θειικό οξύ quantum satis E 514 Θειικά άλατα του νατρίου quantum satis E 515 Θειικά άλατα του καλίου quantum satis E 516 Θειικό ασβέστιο quantum satis E 524 Υδροξείδιο του νατρίου quantum satis E 525 Υδροξείδιο του καλίου quantum satis E 526 Υδροξείδιο του ασβεστίου quantum satis E 527 Υδροξείδιο του αμμωνίου quantum satis E 528 Υδροξείδιο του μαγνησίου quantum satis E 529 Οξείδιο του ασβεστίου quantum satis Ναι

19 L 295/196 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 530 Οξείδιο του μαγνησίου quantum satis Ναι E 551, E 552 Διοξείδιο του πυριτίου Πυριτικό ασβέστιο mg/kg στο παρασκεύασμα σε μορφή ξηράς σκόνης (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Στα παρασκευάσματα όλων των θρεπτικών ουσιών σε μορφή ξηράς σκόνης mg/kg στο παρασκεύασμα (E 551 μόνο) Στα παρασκευάσματα χλωριούχου καλίου που χρησιμοποιούνται σε υποκατάστατα αλατιού E 554 Πυριτικό αργιλιονάτριο mg/kg στο παρασκεύασμα Στα παρασκευάσματα λιποδιαλυτών βιταμινών E 570 Λιπαρά οξέα quantum satis εκτός από εκείνες που περιέχουν ακόρεστα λιπαρά οξέα E 574 Γλυκονικό οξύ quantum satis E 575 Γλυκονο-δ-λακτόνη quantum satis E 576 Γλυκονικό νάτριο quantum satis E 577 Γλυκονικό κάλιο quantum satis E 578 Γλυκονικό ασβέστιο quantum satis E 640 Γλυκίνη και το άλας της με νάτριο quantum satis E 900 Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο 200 mg/kg στο παρασκεύασμα, 0,2 mg/l στο τελικό τρόφιμο Στα παρασκευάσματα β-καροτενίου και λυκοπενίου E 901 Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 938 Αργό quantum satis E 939 Ήλιο quantum satis E 941 Άζωτο quantum satis E 942 Υποξείδιο του αζώτου quantum satis E 948 Οξυγόνο quantum satis E 949 Υδρογόνο quantum satis E 953 Isomalt quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 965 Μαλτιτόλες quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 966 Λακτιτόλη quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 967 Ξυλιτόλη quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 968 Ερυθριτόλη quantum satis Ναι, μόνο ως φορέας E 1103 Ιμβερτάση quantum satis E 1200 Πολυδεξτρόζη quantum satis Ναι E 1404 Οξειδωμένο άμυλο quantum satis Ναι

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/197 Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας; E 1410 Δισόξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis Ναι E 1412 Όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis Ναι E 1413 E 1414 Φωσφορυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο Ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο quantum satis Ναι quantum satis Ναι E 1420 Ακετυλιωμένο άμυλο quantum satis Ναι E 1422 Ακετυλιωμένο όξινο αδιπικό άμυλο quantum satis Ναι E 1440 Υδροξυπροπυλάμυλο quantum satis Ναι E 1442 Όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο quantum satis Ναι E 1450 Οκτενυλοηλεκτρικό αμυλονάτριο quantum satis Ναι E 1451 Ακετυλιωμένο οξειδωμένο άμυλο quantum satis Ναι E 1452 Αργιλιούχο οκτενυλο-ηλεκτρικό άμυλο mg/kg στο τελικό τρόφιμο Στα συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ λόγω της χρήσης του σε παρασκευάσματα βιταμινών για συσκευασία σε καψάκια μόνο Ναι E 1518 Τριγλυκερίδιο του οξικού οξέος (τριακετίνη) (*) Ναι, μόνο ως φορέας E 1520 (*) Προπανο-1,2-διόλη (προπυλενογλυκόλη) mg/kg στο τελικό τρόφιμο (εκ μεταφοράς) Ναι, μόνο ως φορέας (*) για τα E 1518 και E 1520 από όλες τις πηγές στα τρόφιμα mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα E 1505 και E 1517). Στην περίπτωση των ποτών και εξαιρουμένων των λικέρ crème de, το μέγιστο επίπεδο του Ε 1520 είναι mg/l από όλες τις πηγές. Τμήμα B Πρόσθετα σε θρεπτικές ουσίες που προορίζονται για χρήση στα τρόφιμα για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας τα οποία απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II: Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Κατηγορία E 301 Ασκορβικό νάτριο Συνολική ποσότητα εκ μεταφοράς 75 mg/l Επικαλύψεις παρασκευασμάτων θρεπτικών ουσιών που περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 304 i) Παλμιτικός εστέρας του ασκορβικού οξέος Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 306 E 307 E 308 E 309 Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες α-τοκοφερόλη γ-τοκοφερόλη δ-τοκοφερόλη Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας

21 L 295/198 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός E του προσθέτου Ονομασία του προσθέτου Θρεπτική ουσία στην οποία μπορεί να προστεθεί το πρόσθετο Κατηγορία E 322 Λεκιθίνες Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 330 Κιτρικό οξύ quantum satis Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 331 Κιτρικά άλατα του νατρίου Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II και ότι πληρούνται οι όροι χρήσης που καθορίζονται εκεί. E 332 Κιτρικά άλατα του καλίου Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II και ότι πληρούνται οι όροι χρήσης που καθορίζονται εκεί. Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 333 Κιτρικά άλατα του ασβεστίου Συνολική ποσότητα εκ μεταφοράς 0,1 mg/kg εκφρασμένη ως ασβέστιο και εντός των ορίων για το επίπεδο ασβεστίου και για την αναλογία ασβεστίου/φωσφόρου όπως ορίζονται για την κατηγορία του τροφίμου Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 341iii) Φωσφορικό ασβέστιο Πρέπει να τηρείται το ανώτατο επίπεδο των mg/kg εκφρασμένο ως P 2 O 5 για όλες τις χρήσεις στο τελικό τρόφιμο που αναφέρεται στο σημείο του μέρους Ε του παραρτήματος II [μόνο για το E 341 iii) με πρόβλεψη για ανώτατο επίπεδο του αργιλίου] E 401 Αλγινικό νάτριο Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο του μέρους Ε του παραρτήματος II E 402 Αλγινικό κάλιο Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο 13.1 του μέρους Ε του παραρτήματος II E 404 Αλγινικό ασβέστιο Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο του μέρους Ε του παραρτήματος II Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ E 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) mg/kg στο παρασκεύασμα θρεπτικών ουσιών και 10 mg/kg λόγω μεταφοράς στο τελικό προϊόν Τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας E 415 Κόμμι ξανθάνης Για χρήσεις σε παρασκευάσματα θρεπτικών απαριθμούνται στο σημείο του μέρους Ε του παραρτήματος II Μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα --- I Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 1995 γιαταπρόσθετατροôίμων πλην των χρωστικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008

L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 08 Κρέας και προϊόντα κρέατος 08.1 Νωπό κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 E 129 Ερυθρό Allura AG quantum satis μόνο για σκοπούς υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1 dolano... και απολαμβάνω Κατάλογος Προϊόντων Dolano Food 1 d olano... και απολαμβάνω! Καλως Ήλθατε στη Dolano Food Ένα Κόσμο Γεύσης & Ποιότητας H DolanoFood ιδρύθηκε το 1991 από το δυναμικό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά).

Σχήμα. Ευγενόλη (Ι), καρβακρόλη (ΙΙ), θυμόλη (ΙΙΙ). Σχήμα. Εστραγκόλη (αριστερά), ανηθόλη (κέντρο), μυριστισίνη (δεξιά). ΑΡΤΥΜΑΤΑ Κάποια φυτά/τμήμα φυτών με έντονες και χαρακτηριστικές γεύσεις και αρώματα χρησιμοποιούνται αποξηραμένα είτε νωπά ως καρυκεύματα ή μπαχαρικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται καρποί, σπόροι, φλοιοί δένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2600 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 449 Tροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 Ελένη Γ. Παλούμπα, Χημικός, Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Λακωνίας, 2014-2015 Αθήνα, 16-09-2014 Αρ. Πρωτ. 147346/Γ2 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Ζάχαρα Μόνο ορισμένα από ζάχαρα που βρίσκονται στη φύση χρησιμοποιούνται ευρέως ως γλυκαντικές ύλες. Χρησιμοποιείται η ζαχαρόζη σε μεγάλο βαθμό, και επίσης η γλυκόζη (αμυλοζάχαρο ή αμυλοσιρόπι).

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NUTREND. Health. Performance

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NUTREND. Health. Performance 2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NUTREND Health Performance 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NUTREND ΣΕΛΙΔΕΣ 3-31 ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 3-28 CARNITINE ACTIVITY DRINK 3-4 CARNITINE ACTIVITY DRINK WITH CAFFEINE 5-6 FORMDRINK 7-9 FLEXIT

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΛΙΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΛΙΓ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-ΛΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

CAMU CAMU Βιταμίνη C. Άοσμη ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ από καρύδα. Ασταξανθίνη ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ. 100% Βιολογικά Απολαύστε τη ζωή, μείνετε υγιείς!

CAMU CAMU Βιταμίνη C. Άοσμη ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ από καρύδα. Ασταξανθίνη ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ. 100% Βιολογικά Απολαύστε τη ζωή, μείνετε υγιείς! CAMU CAMU Βιταμίνη C Άοσμη ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ από καρύδα Ασταξανθίνη ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ 100% Βιολογικά Απολαύστε τη ζωή, μείνετε υγιείς! Royal Green Camu Camu Βιταμίνη C Βιταμίνη C από 100% φυσικές τροφές Camu

Διαβάστε περισσότερα

with ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ με ΣΤΕΒΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr

with ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ με ΣΤΕΒΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ με ΣΤΕΒΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Prod. code: ΚΑX-39 Weight: 60gr ΓΑΛΑΚΤΟΣ Prod. code: ΚΑX-125 Weight: 60gr with ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ GOJI

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 25.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 432/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμοί Ε ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Ε 100- ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ) Ε 200 - και άλλα, όπως Ε 1105 (λυσοζύμη) ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ Ε 300 - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ-ΠΗΚΤΩΜΑΤΟΓΟΝΑ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

7/9/2012 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ- ΧΑΡΤΟΥ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7/9/2012 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ- ΧΑΡΤΟΥ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ- ΧΑΡΤΟΥ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΡΟΠΙΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ Σιρόπια υψηλής -χαµηλής µαλτόζης - δεξτρόζης Σιρόπια υψηλής φρουκτόζης (ισογλυκόζη) - χαµηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΣΙΤΟΥ, ΠΑΤΑΤΑΣ, TAPIOCA Απλά, χαµηλής υγρασίας Προζελατινοποιηµένα Κατιονικά ιάφορα τροποποιηµένα

ΑΜΥΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΣΙΤΟΥ, ΠΑΤΑΤΑΣ, TAPIOCA Απλά, χαµηλής υγρασίας Προζελατινοποιηµένα Κατιονικά ιάφορα τροποποιηµένα ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΟΡΑΜΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ- ΧΑΡΤΟΥ- ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 (ενδεικτικός). 06/2014 ΣΙΡΟΠΙΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ Σιρόπια υψηλής -χαµηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έκδοχα και Πληροφορίες στο Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη. Από στόματος Μηδέν Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έκδοχα και Πληροφορίες στο Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη. Από στόματος Μηδέν Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Έκδοχα και Πληροφορίες στο Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη Ονομασία Οδός Χορήγησης Κάτω όριο (Threshold) Πληροφορίες για το Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη Απρωτινίνη (Aprotinin) Τοπική Μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες

Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες Δρ. Ιωάννης Τσαγκατάκης Σύμβουλος Διατροφικής Αγωγής Οι λιπαρές ύλες Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Λιπαρές ύλες ή λιπίδια είναι οι οργανικές χημικές ενώσεις που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από τα χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 27ης Αυγούστου 2008 20.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη για διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τα νέα προϊόντα αυξάνουν την αξία με διάφορους τρόπους

Η ανάγκη για διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τα νέα προϊόντα αυξάνουν την αξία με διάφορους τρόπους Η ανάγκη για διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΧN 704 Κύκλοι ζωής προϊόντων Ανταγωνισμός Απαιτήσεις καταναλωτών / πελατών Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

25 αμπούλες 5 χρήσεων Τιμή λιανικής: 67 Τιμή Bio-ΠΡΟΛΗΨΗ: 61 Τιμή χοντρικής: 55. o o o o o o

25 αμπούλες 5 χρήσεων Τιμή λιανικής: 67 Τιμή Bio-ΠΡΟΛΗΨΗ: 61 Τιμή χοντρικής: 55. o o o o o o Άμεσο Btx! Instantly Ageless είναι μία ισχυρή micrcream αντι-ρυτίδων που λειτουργεί γρήγορα και αποτελεσματικά για να μειώσει τα ορατά σημάδια της γήρανσης. Το επαναστατικό συστατικό της είναι το argireline:

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα