ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1:"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τμήμα 1: Αναγνώπιζη Πποϊόνηορ και Ππομηθεςηή Πποϊόν: Megapoxy H - Μέπορ Α (Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Megapoxy H - Μέξνο Β) Καηηγοπιοποίηζη: Δπηθίλδπλν θαηά ηηο ζπλζήθεο ηεο ππεξεζίαο Δξγαζηαθήο Αζθάιεηαο ηεο Απζηξαιίαο Φπήζειρ: Τγξή επνμηθή ξεηίλε γηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ θ.ά. Ππομηθεςηήρ: ΑΦΜ / ΓΟY: Γιεύθςνζη: Τηλ.: Fax: Http/: Τηλέθωνο ανάγκηρ: Τμήμα 2: Αναγνώπιζη Κινδύνων Καηηγοπία Xi Δξεζηζηηθφ Κινδύνος: Πεπιγπαθή R36/38 Δξεζηζηηθφ εάλ έιζεη ζε επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα. Κινδύνων: R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεζία εάλ έιζεη ζε επαθή κε ην δέξκα. Καηηγοπία D.G.: Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν σο επηθίλδπλν πξντφλ. Γεςηεπεύονηερ Καλέλαο Κίνδςνοι: Βαθμόρ S 5 Γηληηηπίαζηρ: Σν παξφλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Γειεηεξηάζεσλ S 5 θαη πξέπεη λα απνζεθεχεηαη, λα δηαηεξείηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη φπσο νξίδεη ν ηζρχσλ θαλνληζκφο. Τμήμα 3: Megapoxy Hellas / Κνξσπίνπ Αδξηαλνχ 31, Κνξσπί Σ.Κ / Σύνθεζη & Σηοισεία Σςζηαηικών Σςζηαηικά: Όνομα Απ. ζηον διεθνή καηάλογο Αναλογία Δπνμηθή ξεηίλε βηζθαηλφιε A Πνιχ Τςειή Αιηθαηηθφο Γιπθηδπιηθφο Αηζέξαο Υακειή Πνιχ πςειφ >60, Τςειφ 30-60, Μέηξην 10-29, Υακειφ 1-9, Πνιχ ρακειφ<1 Όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ παξφληνο πξντφληνο είλαη εγεγξακκέλα ζηνλ Καηάινγν Υεκηθψλ Οπζηψλ (AICS) θαη ζηελ Δζληθή Τπεξεζία Καηαγξαθήο (NRA), εγθεθξηκέλα ελεξγά ζπζηαηηθά. Τμήμα 4: Ππώηερ Βοήθειερ Καηάποζη: Δάλ ζεκεησζεί θαηάπνζε κελ πξνθαιέζεηε εκεηφ. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ, δψζηε έλα πνηήξη λεξφ ζηνλ παζφληα θαη θαιέζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Δπαθή με ηα Πιχλεηε ακέζσο κε κεγάιε πνζφηεηα λεξνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. μάηια: Δπαθή με ηο δέπμα: Σα θέληξα δειεηεξηάζεσλ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ επηπξφζζεηε βνήζεηα γηα δειεηήξηα θαηεγεγξακκέλα ζηνλ επίζεκν θαηάινγν. (Αξηζκφο γηα φιε ηελ Διιάδα ) Σα βιέθαξα πξέπεη λα παξακέλνπλ αλνηθηά. Καιέζηε γηα άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα. Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη ππνδήκαηα. Πιχλεηε ην δέξκα κε πνιχ λεξφ. Δάλ ζεκεησζεί πξήμηκν, εξπζξφηεηα, θιχθηαηλεο, ή εξεζηζκφο θαιέζηε ηαηξηθή βνήζεηα. 'Δθδνζε 3, , 1/5

2 Διζπνοή: Απνκαθξχλεηε ην ζχκα θαη εθζέζηε ην ζηνλ θαζαξφ αέξα. Δάλ ζεκεησζεί δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, εθαξκφζηε κεραληζκφ ηερληηήο αλαπλνήο θαη θαιέζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Σημείωμα ζηον πκπσκαηηθή ζεξαπεία. ιαηπό: Τμήμα 5: Μέηπα Πςποπποζηαζίαρ Μέζο καηάζβεζηρ: Νεξφ, αθξφο, μεξή ρεκηθή ζθφλε, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σςγκεκπιμένοι Σν πιηθφ είλαη ζηαζεξφ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. Μπνξεί λα ζπκβεί Κίνδςνοι: επηθίλδπλνο πνιπκεξηζκφο εάλ εθηεζεί ζε ζεξκφηεηα. Καηά ηελ απνζχλζεζε απειεπζεξψλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, νμείδηα αδψηνπ, πηεηηθέο ακίλεο θαη ακκσλία. Να θνξάηε πιήξε πξνζηαηεπηηθή ζηνιή. Πςποζβέζηερ: Τμήμα 6: Πεπιοπιζμένερ Δκσύζειρ: Δκηεηαμένερ Δκσύζειρ: Να θνξάηε αλαπλεπζηηθφ κεράλεκα ζεηηθήο πίεζεο, αλεμάξηεην θαζψο θαη ζηνιή πιήξνπο πξνζηαζίαο. Μέηπα Τςσαίαρ Απελεςθέπωζηρ Κιείζηε θάζε πηζαλή πεγή αλάθιεμεο. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ γηα λα απνηξέςεηε κφιπλζε ησλ καηηψλ θαη ηνπ δέξκαηνο. Καζαξίζηε κε απνξξνθηηηθφ πιηθφ φπσο άκκν, ρψκα, βεξκηθνπιίηε ή θάζε άιιν αδξαλέο πιηθφ. Απνθχγεηε ηελ κφιπλζε απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ή άιισλ πισηψλ δηάπισλ. πιιέμηε ην εθρπζέλ πιηθφ θαη ζθξαγίζηε ην ζσζηά ζε ζεκεησκέλα δνρεία πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα θξαηηθή ππεξεζία. Κιείζηε θάζε πηζαλή πεγή αλάθιεμεο. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ γηα λα απνηξέςεηε κφιπλζε ησλ καηηψλ θαη ηνπ δέξκαηνο. Καζαξίζηε κε απνξξνθεηηθφ πιηθφ φπσο άκκν, ρψκα, βεξκηθνπιίηε ή θάζε άιιν αδξαλέο πιηθφ. Απνθχγεηε ηελ κφιπλζε απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ, ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ή άιισλ πισηψλ δηάπισλ. πιιέμηε ην εθρπζέλ πιηθφ θαη ζθξαγίζηε ην ζσζηά ζε ζεκεησκέλα δνρεία πνπ ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Κξαηηθή Τπεξεζία. Δάλ ζεκεησζεί κφιπλζε θαιιηεξγεηψλ, πισηψλ δηάπισλ, αγσγψλ ή απνρεηεηηθνχ δηθηχνπ, θαιέζηε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ή ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Τμήμα 7: Φπήζη και Αποθήκεςζη Αποθήκεςζη: Απνζεθεχζηε ην πιηθφ ζε θιεηζηφ, θαηλνχξγην δνρείν ζε δξνζεξφ αεξηδφκελν ρψξν. Να δηαηεξείηε ηα δνρεία θαιά θιεηζκέλα φηαλ ην πξντφλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Να δηαηεξείηαη καθξηά απφ εθξεθηηθά, ηξνθέο, νμεηδσηηθνχο παξάγνληεο θαη νξγαληθά ππεξνμείδηα. Σν πξντφλ είλαη θαηαγεγξακκέλν ζηνλ επίζεκν θαηάινγν Γειεηεξίσλ ζηελ θαηεγνξία S 5 θαη πξέπεη λα απνζεθεχεηαη, λα δηαηεξείηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Τμήμα 8: Δλεγσορ 'Δκθεζηρ & Πποζωπική Πποζηαζία Όπια Έκθεζηρ: Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ηηκή γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Δξγαζηαθήο Πξνζηαζίαο. Δλ ηνχηνηο, ν πξνκεζεπηήο ππνδεηθλχεη ηα αθφινπζα πξψηππα πγηεηλήο: TWA STEL Γνωζηοποιήζειρ Καπκινογόνων Υλικών Υλικό TWA STEL Σσόλια ppm Mg/m3 ppm Mg/m3 Ρεηίλε βηζθαηλφιε A Γ/Τ* Γ/Τ* Γ/Τ* Γ/Τ* - Αιηθαηηθφο Γιπθηδπι. Αηζέξαο Γ/Τ* Γ/Τ* Γ/Τ* Γ/Τ* - Γ/Υ* - Γεν ςπάπσει ππόηςπο έκθεζηρ για ηο πποίόν αςηό. 'Δθδνζε 3, , 2/5

3 Έλεγσορ Γελ απαηείηαη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, εηδηθφο εμαεξηζκφο ιφγσ ηεο Μησανημάηων: ρακειήο πηεηηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο ζε νκαιέο ζεξκνθξαζίεο. Δλ ηνχηνηο, θαηά ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ εμνπιηζκψλ ή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, λέθε ή αηκνί κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εμαεξηζκφο απαγσγήο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πιηθνχ ζηνλ αέξα ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ ηα θαζνξηδφκελα απφ ηα πξφηππα έθζεζεο ή φπνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί πξφηππν έθζεζεο, φζν Πποζωπική Πποζηαζία: Καηαζκεςή Σςζκεςαζία & Μεηαθοπά: λεξφ πξηλ θαπλίζεηε, θαηαλαιψζεηε ηξνθή, πνηφ ή πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηνπαιέηα. Πποεηοιμαζία Η επαλεηιεκκέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο δηαηαξαρέο. & σπήζη ηος Οη εξγαδφκελνη πνπ παξνπζηάδνπλ επαζζεζία ζα πξέπεη λα πποϊόνηορ: ρξεζηκνπνηνχλ πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. Να απνθεχγεηαη ε επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Να κελ εηζπλέεηαη ην δεκηνπξγεζέλ λέθνο ή ν αηκφο. Έπεηηα απφ ηελ ρξήζε κίαο εκέξαο, πιχλεηε ηα γάληηα, ηα πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θάζε κνιπζκέλν ξνχρν. Τμήμα 9: Δμθάνιζη: Γιαλςηόηηηα: Διδική Βαπύηηηα: Σημείο Βπαζμού: Σσεηική πςκνόηηηα αημού (αέπαρ = 1): Πεδίο Τήξηρ: Πίεζη αημού (20 C): Θεπμοκπαζία αποζύνθεζηρ ( C): Σημείο ανάθλεξηρ ( C): Όπια αναθλεξιμόηηηαρ (%): Θεπμοκπαζία αςηοανάθλεξηρ: Ph: % πηηηικό ανά όγκο: ρακειφηεξα γίλεηαη. Υξεζηκνπνηείηε πξνζηαηεπηηθή ζηνιή, πξνζηαηεηπηθά ππνδήκαηα, γπαιηά πξνζηαζίαο, ιαζηηρέληα γάληηα, αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη αλαπλεπζηήξα εάλ ρξεηαζηεί. Απνθχγεηαη επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα θαη εηζπλνή ηνπ αηκνχ. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθή ζηνιή, πξνζηαηεπηηθα γπαιηά θαη αδηαπέξαζηα γάληηα. Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο καο αλαθέξνπλ φηη ηα πιαζηηθά γάληηα είλαη θαηάιιεια γηα δηαθεθνκκέλε επαθή. Δλ ηνχηνηο, ιφγσ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ γαληηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ε ηειηθή εθηίκεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Δάλ ππάξρνπλ θίλδπλνη εηζπλνήο, λα θνξάηε αλαπλεπζηήξα νξγαληθψλ αηκψλ πνπ λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AS/NZS 1715 θαη Να πιέλεηε πάληα ηα ρέξηα ζαο κε ζαπνχλη θαη Άρξσκν ή ρξσκαηηζκέλν πγξφ Γελ δηαιχεηαη ζην λεξφ 1,12-1,16 ζηνπο 25 βαζκνχο Κειζίνπ Πάλσ απφ 200 βαζκνχο Κειζίνπ 8 Με θαζνξηζκέλν Ληγφηεξν απφ 0,01 Pa Πάλσ απφ 200 βαζκνχο Κειζίνπ Πάλσ απφ 200 βαζκνχο Κειζίνπ (ASTM D93) Με θαζνξηζκέλα Γελ πθίζηαηαη Γελ πθίζηαηαη Μεδέλ Φςζικέρ & Φημικέρ Ιδιόηηηερ (Όλερ οι πποαναθεπθήζερ ηιμέρ αποηελούν μόνο ενδεικηικέρ ηιμέρ) Τμήμα 10: Σηαθεπόηηηα & Ανηιδπαζηικόηηηα Σηαθεπόηηηα: Σν πξντφλ είλαη ζηαζεξφ ππφ νκαιέο ζπλζήθεο θαη ρξήζεηο. 'Δθδνζε 3, , 3/5

4 Τμήμα 11: Μακποππόζθεζμερ Σςνέπειερ: Οξεία και σπόνια ηοξικόηηηα: Τμήμα 12: Τμήμα 13: Τμήμα 14: Απ. ΟΗΔ: Όνομα καηά ηην μεηαθοπά: Καηηγοπία: Δξαπηημένορ Κίνδςνορ: Ομάδα ζςζκεςαζίαρ: Κωδικόρ Ηazchem: EPG: Απομόνωζη: Τοξικολογικά Σηοισεία Γελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία εάλ ην πξντφλ ρεηξίδεηαη φπσο θαζνξίδνπλ ην παξφλ θχιιν αζθαιείαο θαη ε εηηθέηα ηνπ πξντφληνο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ εάλ ην πξντφλ δελ ρεηξηζηεί ζσζηά είλαη: Σοβαπέρ Σςνέπειερ: Καηάπνζε: Δπηβιαβέο εάλ ππάξμεη θαηάπνζε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη γαζηξνεληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη εξεζηζκφ. Μάηηα: χληνκε επαθή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθξχ εξεζηζκφ ησλ καηηψλ. Γέξκα: Πξνθαιεί ήπην εξεζηζκφ θαη δελ απνξξνθάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην δέξκα. Η εθηεηακέλε θαη επαλαιακβαλφκελε επαθή κπνξεί λα πξνθαιέζηε ζνβαξφ εξεζηζκφ ή θαη δεξκαηίηηδα. Δηζπλνή: Γελ είλαη επηθίλδπλν ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. Οη αηκνί πνπ πξνθαινχληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ή φηαλ ζεκεησζεί επαλαιακβαλφκελε εηζπλνή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκφ ζηελ κχηε, ην ιαηκφ θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Η επαλαιακβαλφκελε επαθή κε ην δέξκα θαη ε εηζπλνή κπνξεί λα πξνθαιέζεη επεζζεζία ζε νξηζκέλνπο αλζξψπνπο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε, δεξκαηίηηδα ή ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε εθείλα ηνπ άζζκαηνο. Πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζσζηή ρξήζε. Απνθχγεηαη ηελ θαηάπνζε, ηελ εηζπλνή, ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα καηηα. Πιέλεηαη ηα ρέξηα κε ζαπνχλη θαη λεξφ πξηλ ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο, πνηνχ, πξηλ ην θάλπληζκα θαη πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ηνπαιέηα. Αξλεηηθφ ζε ζπζζσξεπηή ειέγρσλ κεηαιιαμηνγνλφηεηαο. Γελ ππάξρεη απφδεημε χπαξμεο θαξθηλνγφλσλ ηδηνηήησλ ζε καθξνπξφζεζκεο έξεπλεο ζε πνληίθηα. Γελ ζεκεηψζεθαλ ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε ή ζηελ αλαπαξαγσγή πνληηθηψλ θαη θνπλειηψλ. Απνδεθηή εκεξίζηα ιήςε γηα ηνπο αλζξψπνπο: 0,01 mg/kg/εκέξα. Οικολογικά Σηοισεία Να απνθεχγεηαη ε κφιπλζε αγσγψλ. Απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ, ξπαθηψλ θαη πισηψλ δηαχισλ. Σν πξντφλ δελ είλαη ηνμηθφ γηα ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο. Απόθεζη Αποππιμάηων Να ξίπηεηαη θάζε άδεην δνρείν φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνληεο θαλνληζκνί θαλνληζκνί. Μελ ξίπηεηαη ην πξντφλ θνληά ζε πισηέο δηαχινπο, θπηά θαη ξίδεο δέληξσλ. Σα άδεηα δνρεία θαζψο θαη ην πξντφλ δελ πξέπεη λα θαίγνληαη. Πληποθοπίερ για ηην μεηαθοπά Γελ είλαη θαηαγεγξακκέλν σο επηθίλδπλν πξντφλ. Μεδέλ. Να κελ θνξηψλεηαη καδί κε εθξεθηηθά, νμεηδσηηθνχο παξάγνληεο θαη νξγαληθά ππεξνμείδηα. ηηο νδηθέο, ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο ην πξντφλ απηφ δελ έρεη θαηαρσξεζεί σο επηθίλδπλν ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ Καλνληζκφ Δζληθψλ θαη Γηεζλψλ Μεηαθνξψλ 'Δθδνζε 3, , 4/5

5 Τμήμα 15: Κανονιζμοί Δζληθνί Καλφλεο Πξνηχπσλ γηα ηνλ Έιεγρν Οπζηψλ Δπηθίλδπλσλ ζηελ Δξγαζία [NOHSC: 1005 (1999)]. Δζληθφ Πξφηππν γηα ηελ Απνζήθεπζε θαη Υεηξηζκφ ησλ Δπηθίλδπλσλ Πξντφλησλ ζηελ Δξγαζία [NOHSC: 1015 (2001)]. Τμήμα 16: Ημεπ. Παπαζκεςήρ: 17/3/2006 Ημεπ. Αναθεώπιζηρ: 17/3/2011 Λόγοι Έκδοζηρ: Πεληαεηήο αλαλέσζε Άλλερ Πληποθοπίερ Σα ΦΤΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΛΙΚΟΤ (ΦΑΤ) ελεκεξψλνληαη ζπρλά. Παξαθαινχκε ζηγνπξεηείηε φηη δηαζέηεηε ηξέρνλ αληίγξαθν. Σν παξφλ ΦΑΤ πεξηιακβάλεη πεξηιεπηηθά θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηηο πην άξηηεο γλψζεηο καο ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδεη ην πξντφλ ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, θαη εηδηθφηεξα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη ρξήζεο ηνπ πξντφληνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Δθφζνλ ε Megapoxy Hellas δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ή λα ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, θάζε ρξήζηεο πξέπεη, πξηλ ηελ ρξήζε, λα ιάβεη γλψζε ηνπ παξφληνο ΦΑΤ ζηα πιαίζηα ρξήζεο θαη ρεηξηζκνχ ηνπ πξντφληνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Δάλ ρξεηαζηνχλ δηεπθξηλίζεηο ή πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πξνο δηαζθάιηζε θαηάιιειεο αμηνιφγεζεο, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ Megapoxy Hellas. Η επζχλε καο γηα ην ηειηθφ πξντφλ, φπσο απηφ δηζηίζεηαη πξνο πψιεζε, ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξνηχπνπ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιεηαη ζηνπο πειάηεο καο θαη δηαηίζεηαη επίζεο θαηφπηλ αίηεζεο. 'Δθδνζε 3, , 5/5

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ «Μικροεκτύλιζη Με Χρήζη Ηλεκηρομεμβράνης για ηην Ανάλσζη Παραβενίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Starfire Caminetti Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Λέβητας Ξύλου Viva extreme Starfire Caminetti 1 Starfire Caminetti Καηαζθεπαζηηθή θ Εηζαγωγηθή Εηαηξεία Θεζζαλονίκη 19 ο σλμ Θερ/νίκηρ-Αζζήπος

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα