Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίασ Θράκησ, ΠΕΠ Κρήτησ και Νήςων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδασ Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικήσ Σχεδιαςμόσ, Καταςκευθ και Πειραματικθ Δοκιμθ Δοχείων Πίεςησ από Σφνιετα Υλικά για Μεγάλα Θαλάςςια Βάιη (DEEP-O-HOUS) Κωδικόσ Έργου: 11ΣΥΝ_5_328 Τίτλος: Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ (Παραδοτζο Π1.2) Ημερομηνία Έκδοσης: Συγγραφζας/εις: Σ.Δ. Βολονάκησ, Η. Χατζηδοφροσ Όνομα Φορζα: ALS MARINE LTD Έκδοση: v.2 Χαρακτηρισμός: Δημοςιοποιοφμενο ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ: Έκδοζη Ημερομηνία Αναθεωρημένες ζελίδες Περιγραφή Αλλαγών 1

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟΤ Δ ΤΓΡΟΣΑΣΙΚΗ ΠΙΔΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΝΟΝΔ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ρεδηαζκόο, Καηαζθεπή θαη Πεηξακαηηθή Γνθηκή Γνρείσλ Πίεζεο από ύλζεηα Τιηθά γηα Μεγάια Θαιάζζηα Βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δλόηεηαο Δξγαζίαο 1 (Καζνξηζκόο Δπηρεηξεζηαθώλ θαη Καηαζθεπαζηηθώλ Απαηηήζεσλ), ε ALS MARINE LTD αλέιαβε ηελ έξεπλα (βηβιηνγξαθηθή) ε νπνία ζα θαηαδείμεη ηηο θύξηεο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ησλ δνρείσλ πςειήο πίεζεο. Η έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηηο εθαξκνγέο θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο όπσο απηέο κειεηήζεθαλ θαη νξίζηεθαλ ζην παξαδνηέν Π1.1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έγηλε θαηαγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο όπσο απηέο αλαιύζεθαλ ζην Π1.1. ηε ζπλέρεηα έγηλε κειέηε ζρεηηθώλ θαηαζθεπαζηηθώλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ θαη πξνηείλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δνρείσλ όζνλ αθνξά ζηε γεσκεηξία θαη ζην πιηθό θαηαζθεπήο, ζηε δνκηθή επάξθεηα, αληνρή θαη ζηε κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ δνρείσλ από ζύλζεηα πιηθά. 2. ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλζέησλ πιηθώλ γηα ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πςειέο απνδόζεηο ζπγθεθξηκέλσλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ, ε αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζην ζαιαζζηλό λεξό θαη ε επειημία παξαγσγήο εηδηθώλ ζρεκάησλ γίλνληαη ηδηαίηεξα πνιύηηκα όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. Παξόια ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, εθηόο κεξηθώλ εμαηξέζεσλ δελ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή πνιιέο ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζύλζεηα πιηθά. Οη ζπλήζεηο εθαξκνγέο είλαη: Χθεαλνγξαθηθέο Τπνβξύρηα Τπεξάθηηα βηνκεραλία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ (Offshore Oil & Gas) Από ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην Π1.1 κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ζύγρξνλε επηρεηξεζηαθή σθεαλνγξαθία, πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα ρξήζε αλζεθηηθώλ ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε θαηαζθεπώλ από ζύλζεηα πιηθά. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη ηξία (3) δηαθνξεηηθά κεγέζε πεξηβιεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ην εύξνο ησλ κεγεζώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηρεηξεζηαθή σθεαλνγξαθία. Σα πξνηεηλόκελα πεξηβιήκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεξηβιήκαηα γηα απιά ππνβξύρηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ κέρξη θαη γηα νινθιεξσκέλα απηόλνκα ππνβξύρηα νρήκαηα. Γεληθά, κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο: 3

4 α. Απηόλνκα ππνβξύρηα νρήκαηα (Autonomous Underwater Vehicles AUVs) Παξαδνηέν Π1.2 Φ1 AUV ηύπνπ Glider SEAEXPLORER Φ2 AUV ηεο TELEDYNE GAVIA Σα AUVs (Φσηνγξαθίεο Φ1, Φ2) είλαη κε επαλδξσκέλα απηνθηλνύκελα ππνβξύρηα νρήκαηα ζρεδηαζκέλα λα πιένπλ θαη λα δηεμάγνπλ απνζηνιέο θαηά κήθνο πξνθαζνξηζκέλσλ πνξεηώλ θαη βαζώλ ηεο ζαιάζζηαο ζηήιεο, θαη γεληθά θαζειθύνληαη θαη αλειθύνληαη από πινία επηθαλείαο. Σα AUVs ζπλήζσο έρνπλ θηλεηήξα θαη πηεξύγηα πξόσζεο ρσξίο όκσο απηό λα είλαη απαξαίηεην (πρ Gliders). Σα Gliders απνηεινύλ κία εηδηθή θαηεγνξία AUVs ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ θηλνύκελα κέξε ή θηλεηήξεο γηα πξόσζε. Η πξνθαζνξηζκέλε πνξεία θαη βάζνο επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε ηελ κεηαβνιή ηνπ όγθνπ (επνκέλσο ηεο άλσζεο) ή ηνπ βάξνπο ηνπ Glider, θαζηζηώληαο ην βαξύηεξν ή ειαθξύηεξν από ην πεξηβάιινλ ζαιάζζην ύδσξ (πρ κε άληιεζε νξπθηειαίνπ κεηαμύ δύν πηεξπγίσλ, ελόο εζσηεξηθά θαη ελόο εμσηεξηθά ηνπ ζθάθνπο). Οη επηρεηξήζεηο ησλ απηόλνκσλ ππνβξπρίσλ νρεκάησλ παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα έλαληη απηώλ κε ηειεθαηεπζπλόκελα. πγθεθξηκέλα ειαρηζηνπνηείηαη ε εμάξηεζε από ην πινίν θνξέα, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηελ επειημία ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνβξύρησλ επηρεηξήζεσλ, ελώ κεηώλεηαη ζεκαληηθά ην θόζηνο. Σν πινίν θνξέαο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην AUV δηελεξγεί ηελ απνζηνιή ηνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε άιιε έξεπλα ζηελ ίδηα ή θαη ζε άιιε πεξηνρή. Οη επηρεηξήζεηο κε AUV, γεληθά, απαηηνύλ ιηγόηεξν εμνπιηζκό ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ θαη ην ζπλνιηθό βάξνο ησλ απαηηνύκελσλ ζπζηεκάησλ είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξν από ηα αληίζηνηρα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ROVs (Remote Operated Vehicles). Δπνκέλσο ε ηνπνζέηεζε θαη ε δηεπζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ / ζπζηεκάησλ ζην θαηάζηξσκα ηνπ εξεπλεηηθνύ πινίνπ είλαη πην εύθνιε. Γηα παξάδεηγκα δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πδξαπιηθνύ εξγάηε γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκό ηνπ ιώξνπ, πνπ ζε έλα κεζαίνπ ηύπνπ ROV κπνξεί λα δπγίδεη κεξηθνύο ηόλνπο ην δε κέγεζόο ηνπ είλαη ιίγν κηθξόηεξν από έλα container 12. 4

5 β. Απηόλνκνη σθεαλνγξαθηθνί πισηήξεο Φ3. Ωθεαλνγξαθηθόο Πισηήξαο ΑRGO Φ4. Ωθεαλνγξαθηθόο Πισηήξαο ΑRGO κε ηελ εζσηεξηθή δηάηαμε ησλ ειεθηξνληθώλ ηνπ Οη απηόλνκνη σθεαλνγξαθηθνί πισηήξεο (Φσηνγξαθίεο Φ3, Φ4) είλαη σθεαλνγξαθηθά όξγαλα κε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηνπ βάζνπο πιεύζεσο. πιιέγνπλ δηάθνξεο σθεαλνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο όπσο ηα πξνθίι ζεξκνθξαζίαο, αιαηόηεηαο θαη ξεπκάησλ από ηελ επηθάλεηα έσο κεγάια βάζε θαη ζηα ελδηάκεζα βάζε. Σα δεδνκέλα ιακβάλνληαη από ηνπο απηόλνκνπο ελεξγεηαθά πισηήξεο πνπ θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο θηλνύληαη παξαζπξόκελνη ζε ζηαζεξό βάζνο «βάζνο ζηάζκεπζεο», έρνληαο νπδέηεξε πιεπζηόηεηα. Δπί ηνπ παξόληνο, ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια θαηαζθεπαζκέλα από κεηαιιηθά θειύθε. Όια ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνην ηξόπν, αιιά δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκό ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο. ε ηππηθά δηαζηήκαηα 10 - εκεξώλ, ν πισηήξαο αληιεί ξεπζηό από κηα εζσηεξηθή δεμακελή ζε κία εμσηεξηθή θύζηε-ζπιιέθηε, κεηαβάιιεη έηζη ηελ ππθλόηεηά ηνπ θαη, απνθηώληαο ζεηηθή πιεπζηόηεηα, αλέξρεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα, ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα κεηξήζεηο κε ηα όξγαλα πνπ δηαζέηεη. Η ζέζε ησλ πισηήξσλ όηαλ αλέβνπλ ζηελ επηθάλεηα θαζνξίδεηαη από ζύζηεκα GPS, θαη ηα δεδνκέλα ηνπο κεηαδίδνληαη απηόκαηα πξνο ηνπο δνξπθόξνπο. Η θύζηε ηόηε μεθνπζθώλεη θαη ν πισηήξαο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ππθλόηεηά ηνπ θαη βπζίδεηαη. Ο θύθινο απηόο επαλαιακβάλεηαη θαη νη πισηήξεο ζρεδηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ηέηνησλ θύθισλ. γ. Αλζεθηηθά πεξηβιήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Γηαθόξσλ κεγεζώλ αλζεθηηθά πεξηβιήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ζπζζσξεπηώλ, ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε σθεαλνγξαθηθνύο ζηαζκνύο. Δηδηθόηεξα ηνπνζεηνύληαη ζηε γξακκή αγθύξσζεο ζε δηάθνξα βάζε θαη έρνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο. 5

6 Φ5. Φ6. Φ7. Φ5, Φ6, Φ7. Δηάθνξνη ηύπνη αλζεθηηθώλ πεξηβιεκάησλ γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο Από ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξαδνηέν Π1.1 θαη κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο (είδνο απνζηνιήο, ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θιπ) κπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ζηνλ Πίλαθα Π1 ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. 6

7 ΠΙΝΑΚΑ Π1. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΙΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Απηόλνκα Τπνβξύρηα Ορήκαηα (AUVs) Απηόλνκνη Χθεαλνγξαθηθνί Πισηήξεο ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ - ΓΙΑΣΑΔΙ Κπιηλδξηθό/Αμνλνζπκκεηξηθό ζρήκα (πρ ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο). Δληαίνο θύιηλδξνο κε ζηεγαλέο απνιήμεηο ή θπιηλδξηθά ηκήκαηα ζπλδεδεκέλα κε ζηεγαλνύο δαθηπιίνπο. Σα αθξαία ηκήκαηα θέξνπλ ζηεγαλέο απνιήμεηο Κπιηλδξηθό Δζ. Γηακ: 150mm* Δζ. Μήθνο: 1180mm* ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΒΑΘΟ (m) ΩΦΔΛΙΜΟ ΦΟΡΣΙΟ (kg) 6000 m Χθέιηκν θνξηίν άλσ ησλ 20 Kg 6000 ή 3000m Χθέιηκν θνξηίν 20 Kg* ΤΝΘΗΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Θεξκνθξαζία: -5 o έσο +50 o Θεξκνθξαζία: -5 o έσο +50 o Αγσγηκόηεηα: 0-7 S/m Παξαδνηέν Π1.2 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Οη δηαζηάζεηο πνηθίιινπλ αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ ηνπ AUV. πλήζσο ν ζπληειεζηήο κήθνο/δηάκεηξνο L/D βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 5/1 έσο 8/1 1. Φέξνπλ πιεζώξα εμνπιηζκνύ θαη νξγάλσλ ζπλήζσο ζε νκαδνπνηεκέλνπο ζπλδπαζκνύο γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ απνζηνιώλ. Καηαζθεπάδνληαη κε ηελ αξρή ηεο «αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο» 1 Καη νη δύν ζηεγαλέο απνιήμεηο ηνπ θπιίλδξνπ πξέπεη λα είλαη αθαηξεηέο. Η άλσ απόιεμε πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο αξηζκνύ (2 κέρξη 8) ζηεγαλώλ βπζκάησλ ηύπνπ MBH8F Subconn. Η θάησ απόιεμε πξέπεη λα έρεη θεληξηθή νπή γηα ζύλδεζε κε ηελ εμσηεξηθή θύζηεζπιιέθηε Πεξηβιήκαηα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Κπιηλδξηθό Δζ. Γηακ: 115mm* Δζ. Μήθνο: 350 mm* (*) Σηκέο πξνηεηλόκελεο από Π Χθέιηκν θνξηίν 6 Kg* Θεξκνθξαζία: -5 o έσο +50 o Αγσγηκόηεηα: 0-7 S/m Σνπιάρηζηνλ ε κία ζηεγαλή απόιεμε ηνπ θπιίλδξνπ ζα πξέπεη λα είλαη αθαηξεηή. ηηο απνιήμεηο πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε αξηζκνύ (2 κέρξη 8) ζηεγαλώλ βπζκάησλ ηύπνπ MBH8F Subconn 1 Η αλνηρηή αξρηηεθηνληθή παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα ηεο αιιαγήο ηεο δηακόξθσζεο ηνπ AUV, π.ρ. ηνπ εμνπιηζκνύ αλάινγα κε ηελ αλαηεζείζα απνζηνιή. Ο ηππνπνηεκέλνο εμνπιηζκόο είλαη «εγθηβσηηζκέλνο» θαη κε απιή αιιαγή ηνπ container ηνπ payload κπνξείο λα αιιάμεη πνιύ εύθνια ε δηακόξθσζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Δπίζεο ε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή παξέρεη εύθνιε δπλαηόηεηα ηξνπνπνηήζεσλ / αιιαγώλ / πξνζζεθώλ, ηόζν κεξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ AUV (πρ άιινο ηύπνο κπαηαξίαο, αιιαγή όινπ ηνπ ηκήκαηνο λαπηηιίαο θιπ), όζν θαη ζπζηεκάησλ ( hardware θαη software). 7

8 Με βάζε ηηο παξαπάλσ επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ζα αθνινπζήζεη ε κειέηε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΟΤ ΚΕΛΤΥΟΤ ΑΠΟ ΤΝΘΕΣΑ ΤΛΙΚΑ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ Ε ΤΔΡΟΣΑΣΙΚΗ ΠΙΕΗ Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ηερληθώλ αλαγθώλ απαηηείηαη ε θαηαξρήλ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπκπεξηθνξάο ελόο πξνζηαηεπηηθνύ θειύθνπο ππνθείκελνπ ζε πδξνζηαηηθή πίεζε. Οη ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο/νρήκαηα πνπ επηρεηξνύλ ζε κεγάια βάζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα εμσηεξηθό θέιπθνο πνπ λα παξέρεη επαξθή αληνρή θαη αθακςία ζηελ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζιηπηηθνύ θνξηίνπ ζε θαηαζθεπέο θειπθώλ όπσο είλαη ηα ελ ιόγσ θειύθε, νη παξαγόκελεο ηάζεηο νθείινληαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζε ιπγηζκό. Οη ηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξεο από ηελ ηάζε πνπ αληηζηνηρεί ζην όξην ζξαύζεο ηνπ πιηθνύ. 2, 3 Σν ζύλεζεο ζρήκα ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ησλ ππνζαιάζζησλ θαηαζθεπώλ είλαη ην θπιηλδξηθό εληζρπκέλν κε δαθηπιίνπο. Δλίνηε ην αλζεθηηθό θέιπθνο πεξηβάιιεηαη εμσηεξηθά από έλα πδξνδπλακηθό θέιπθνο ειεύζεξεο πιήξσζεο από ην ζαιαζζηλό λεξό σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη λα είλαη αλζεθηηθό ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε θαζόζνλ αζθείηαη ε ίδηα πίεζε θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή). 4 Αλάινγα κε ην βάζνο θαηάδπζεο θαη ην πιηθό πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ην όξην ζξαύζεο ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα εμαξηάηαη είηε από ηελ αληνρή ηεο ζε ιπγηζκό είηε από ηα ραξαθηεξηζηηθά αζηνρίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνύ. Τπάξρεη επαξθήο βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε ζπκπεξηθνξά θειπθώλ από ζύλζεηα πιηθά ππνθείκελα ζε θνξηίν εμσηεξηθήο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Από JAK R. VINSON The Behavior of Shells omposed of Isotropic and omposite Materials, 1993 γίλεηαη ν αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ γηα θειύθε πνπ ππόθεηληαη ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Παξαθάησ αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ε ζρεηηθή αλαιπηηθή ιύζε. Εφαρμοζόμενα φορτία Θεσξνύκε ηνλ θύιηλδξν ηνπ ρήκαηνο 1, κε κέζε αθηίλα R, πάρνο ηνηρώκαηνο h θαη κήθνο L, ν νπνίνο ππόθεηηαη ζε αμνληθό ζιηπηηθό θνξηίν P, θακπηηθή ξνπή M, ζηξέςε T θαη εμσηεξηθή πίεζε p. Γηα επθνιία ηεο παξνπζίαζεο νη ζιηπηηθέο ηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηβνιή κεξηθώλ από απηά ηα θνξηία εκθαλίδνληαη σο ζεηηθέο πνζόηεηεο. 8

9 ρήκα 1., 1.1 ( ), 1.2 Όπνπ N ρ είλαη ην αμνληθό θνξηίν αλά κνλάδα πεξηθέξεηαο. ηηο δύν παξαπάλσ εμηζώζεηο πεξηγξάθνληαη ηα εθαξκνδόκελα θνξηία. Αλ εθαξκνζηεί αμνληθή ζιίςε ή θακπηηθά θνξηία ή εμσηεξηθή πίεζε p ή ζηξέςε Σ θαη πεξάζνπλ ηα θνξηία απηά κηα θξίζηκε ηηκή ηόηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ιπγηζκόο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη αζηνρία θαη θαηαζηξνθή ηεο θαηαζθεπήο. Σα παξαθάησ βαζίδνληαη ζηελ εμίζσζε 1.1 Λυγιςμόσ λόγω Εξωτερικήσ Πλευρικήσ Πίεςησ και Υδροςτατικήσ Πίεςησ Παξαδνρέο: 1. Σν πιηθό είλαη νξζνηξνπηθό, κε εηδηθή νξζνηξνπία. Γειαδή, νη θύξηνη άμνλεο πιηθνύ ησλ ζηξώζεσλ 1,2,3 είλαη παξάιιεινη κε ηνπο γεσκεηξηθνύο άμνλεο x, y, z ηνπ πνιύζηξσηνπ 2. Πξνϋπάξρνπζεο παξακνξθώζεηο δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 3. Σα άθξα ηνπ θπιίλδξνπ είλαη εληζρπκέλα κε δαθηπιίνπο πνπ παξνπζηάδνπλ αθακςία ζην επίπεδό ηνπο αιιά δελ παξνπζηάδνπλ θακία αληίζηαζε ζηε ζηξνθή θαη ζηελ θάκςε εθηόο ηνπ επηπέδνπ ηνπο. Γηα ηελ εμσηεξηθή πιεπξηθή πίεζε (ρσξίο αμνληθή ζιίςε), ε θξίζηκε ηηκή ηεο πίεζεο, P cr, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ιπγηζκό θαζνξίδεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε, 1.3 Όπνπ P cr : Κξίζηκε πίεζε ιπγηζκνύ R: Αθηίλα θπιίλδξνπ 9

10 n: αξηζκόο κεθώλ ιπγηζκνύ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ. (Βιέπε ρήκα 2) : πεξηερόκελα ηνπ κεηξώνπ δπζθακςίαο ij Αλ ε εμσηεξηθή πίεζε είλαη ε πδξνζηαηηθή ηόηε κε ρξήζε ηεο 1.3 θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ n 2 κε ( ), 1.4 Πξνθύπηεη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ νθεηιόκελν ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε: P b, cr n 2 R 2 1 m R 2 L Όπνπ : Κξίζηκε πίεζε ιπγηζκνύ P b, cr R: Αθηίλα θπιίλδξνπ L: Μήθνο θπιίλδξνπ m: αξηζκόο εκηκεθώλ ιπγηζκνύ ζηελ αμνληθή θαηεύζπλζε. (βιέπε ρήκα 2) n: αξηζκόο κεθώλ ιπγηζκνύ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ. (βιέπε ρήκα 2) : πεξηερόκελα ηνπ κεηξώνπ δπζθακςίαο ij Με κεηαβνιή ησλ αθεξαίσλ m θαη n έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο ηνπο, εμάγνπκε ηελ ειάρηζηε πίεζε ιπγηζκνύ πνπ έρεη θπζηθή έλλνηα. ύκθσλα κε JAK R. VINSON 5 γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθό ζρεδηαζκό ε ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ πνπ ιακβάλεηαη ππόςε πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε ζπληειεζηή 0.75 Γειαδή, 0.75* P b,cr. Μηα άιιε εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ πξνηείλεηαη από Mistry et al 6 : ( ) ( ), 1.6 ηελ παξαπάλσ ζρέζε ην ειάρηζην θνξηίν ιπγηζκνύ P cr εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο εζσηεξηθήο αθηίλαο R, ηνπ κήθνπο L, ηνπ πάρνπο h θαη ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνύ. Γπζηπρώο, νη απόιπηεο ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη από ηηο απιέο αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο όπσο νη ζρέζεηο 1.5 θαη 1.6, ζπρλά ππεξεθηηκνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηα ειάρηζηα θνξηία ιπγηζκνύ. Από P. Davies & P. hauchot 7 (p. 255), αλαθέξεηαη πεξίπησζε αζηνρίαο θπιίλδξνπ από αλζξαθόλεκα θαη επνμηθή ξεηίλε, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 450 mm θαη νλνκαζηηθό πάρνο 40 mm, ν νπνίνο αζηόρεζε ζε πίεζε 61 MPa ελώ ε εθηίκεζε από ηελ αλαιπηηθή επίιπζε εμήγαγε ειάρηζηε πίεζε ιπγηζκνύ 134 MPa. 10

11 Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη πσο ε θαηαζθεπαζηηθή κειέηε πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηεο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζεθηηθνύ πεξηβιήκαηνο, ππνθείκελνπ ζε πδξνζηαηηθή πίεζε θαη λα επηιπζεί σο πξόβιεκα ιπγηζκνύ ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε. Δηδηθόηεξα ζε θπιίλδξνπο κε κηθξό κήθνο ην θνξηίν αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε είλαη κεγαιύηεξν ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. Πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην ειάρηζην θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ ζα αζηνρήζεη ε θαηαζθεπή θαη λα ζπλππνινγηζηνύλ νη ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αζηνρίαο ηνπ. Παξάιιεια πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαηάιιεινο ζπληειεζηήο αζθαιείαο. Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζα εμεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα μερσξηζηά κε βάζε ηε εθαξκνδόκελε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. Μέθοδοσ επίλυςησ με χρήςη πεπεραςμένων ςτοιχείων Η αλάπηπμε ησλ ππνινγηζκώλ κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ επηηξέπεη ηελ ιεπηνκεξή κνληεινπνίεζε πνιπζύλζεησλ θαηαζθεπώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πιηθώλ. Μηα γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ (linear buckling analysis) κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ θξίζηκε πίεζε ιπγηζκνύ θαη ηελ ζρεηηθή θπκαηνκνξθή (mode shape) (ρήκα 2, θαη θσηνγξαθίεο Φ8, Φ9), αιιά ζπλήζσο είλαη ππεξεθηηκεκέλε απηή ε αληνρή ζε ιπγηζκό. Σρήκα 2. Τππηθή απεηθόληζε πξώηεο θπκαηνκνξθήο ιπγηζκνύ ζε πξννπηηθή θαη αμνληθή απεηθόληζε. Σηελ πξννπηηθή απεηθόληζε θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά έλα εκηκήθνο ιπγηζκνύ (m=1) ζηε δηακήθε δηεύζπλζε θαη ζηελ αμνληθή απεηθόληζε εκθαλίδνληαη ηξία κήθε ιπγηζκνύ θαηά ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ (n=3). Γηα κηα πιένλ αθξηβή πξνζέγγηζε ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κε γξακκηθήο επίιπζεο (nonlinear buckling analysis) κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Η κε γξακκηθή επίιπζε βαζίδεηαη ζε κηα επαλαιακβαλόκελε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ππόςε ηηο παξακνξθώζεηο κέζσ ειεγρόκελσλ θνξηίζεσλ εθθηλώληαο από κηα κηθξή αξρηθή γεσκεηξηθή αλσκαιία (imperfection) όκνηα κε ηελ πξώηε θπκαηνκνξθή πνπ ππνινγίζηεθε από ηελ γξακκηθή αλάιπζε. 11

12 Φ8. Αζηνρία κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ ζε πδξνζηαηηθό θνξηίν. Τππηθή παξακόξθσζε 1 εο θπκαηνκνξθήο ιπγηζκνύ (δηαθξίλεηαη ε δηακήθεο παξακόξθσζε) Φ9. Αζηνρία κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ ζε πδξνζηαηηθό θνξηίν. Τππηθή παξακόξθσζε 1 εο θπκαηνκνξθήο ιπγηζκνύ (δηαθξίλεηαη ε πεξηκεηξηθή παξακόξθσζε) Αθόκε θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο ηα απνηειέζκαηα είλαη επαίζζεηα ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο παξνπζηαδόκελεο αλσκαιίεο όπσο απηέο ηεο γεσκεηξίαο θαη ηνπ πιηθνύ. Αλσκαιίεο γεσκεηξίαο κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ πρ ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ πάρνπο πιηθνύ, θπξίσο ζε παρηέο θαηαζθεπέο, ζε απνθιίζεηο ηεο θπθιηθόηεηαο θ.α. Αλσκαιίεο ηνπ πιηθνύ κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ιόγσ εζσηεξηθώλ αηειεηώλ όπσο θελά, απνθνιιήζεηο ή ιόγσ απόθιηζεο από ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο. Απαηηείηαη λα γίλεη ξύζκηζε ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζπγθξίλνληαο ηηο ππνινγηζζείζεο παξακνξθώζεηο κε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σα αλζεθηηθά θειύθε ζηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη γηα λα έρνπλ αληνρή ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. Σν βέιηηζην ζρήκα γηα έλα θέιπθνο πνπ λα παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή ζε ηέηνην θνξηίν είλαη ε ζθαίξα. Παξά ηαύηα επηρεηξεζηαθνί πεξηνξηζκνί καο νδεγνύλ ζηελ επηινγή θπιηλδξηθήο γεσκεηξίαο 7. Οη πξνηεηλόκελεο εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ ζηε γεσκεηξία έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό. Σν θπιηλδξηθό ζρήκα είλαη απηό πνπ επηθξαηεί ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ππνζαιάζζησλ θαηαζθεπώλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδεη ε ρξήζε ηνπ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο είλαη ηα παξαθάησ 3 : Παξνπζηάδεη πςειή αληνρή ζηελ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε 12

13 Με απιή επηκήθπλζε ηνπ θπιίλδξνπ δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ εζσηεξηθνύ όγθνπ ζε ζρέζε κε άιιεο γεσκεηξίεο. Έλαο θύιηλδξνο κε ζρεηηθά κηθξή δηάκεηξν έρεη κεγαιύηεξν εζσηεξηθό όγθν από κηα ζθαίξα κε δηπιάζηα δηάκεηξν Ο θύιηλδξνο έρεη θαιό πδξνδπλακηθό ζρήκα, θαιύηεξν από ζθαίξα ηνπ ίδηνπ όγθνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κηθξέο ηαρύηεηεο θίλεζεο κέζα ζηε ζάιαζζα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. ηνλ Πίλαθα Π2 ελδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη από Peter Stevenson et al νη ειάρηζηεο επηηεπρζείζεο ηηκέο ζπληειεζηή αληίζηαζεο κνξθήο d γηα δηάθνξεο πεξηπηώζεηο 1 θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ίδηνπ όγθνπ. Από ηνλ Πίλαθα Π2 θαίλεηαη πσο AUVs κηθξνύ κήθνπο κε κεγάιε δηάκεηξν δελ παξνπζηάδνπλ αηζζεηή αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή d ζε ζρέζε κε καθξηά θαη ιεπηά AUVs. Χζηόζν γηα ηα κηθξνύ κήθνπο AUVs πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ηα πξνβιήκαηα επζηάζεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ. ΠΙΝΑΚΑ Π2 Δλάτιζηες Δπιηεστθείζες Σιμές d ζε τέζη με Σύπο Μορθής AUV Σηε θσηνγξαθία δεμηά εκθαλίδνληαη νη κνξθέο πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ ζπληειεζηή κνξθήο d ηνπ Πίλαθα Π2. Όιεο νη κνξθέο παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην όγθν. Επιλογή υλικού Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνύ γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο αλζεθηηθνύ θειύθνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζόζνλ ην πιηθό θαζνξίδεη ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο θαη θαη επέθηαζε ην κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο. ύγθξηζε ηηκώλ ηδηνηήησλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηηο ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο γηα ηα πην δηαδεδνκέλα πιηθά ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Π

14 Πίνακας Π3. Γιαδεδομένα Τλικά για Υρήζη Ανθεκηικών Κελσθών ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΥΑΛΤΒΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ ΣΙΣΑΝΙΟ arbon Fiber ΚΔΡΑΜΙΚΑ Reinforced Plastics (FRP) Ultimate Stress (MPa) Density (Kg/m 3 ) Αληίζηαζε ΜΙΚΡΗ ΜΔΣΡΙΑ ΠΟΛΤ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ζηε δηάβξσζε ΚΑΛΗ Μαγλεηηθή ΠΟΛΤ ΜΔΣΡΙΑ ΤΦΗΛΗ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Δπαηζζεζία ΥΔΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΦΗΛΗ ΠΟΛΤ ΥΑΜΗΛΟ ΠΟΛΤ ΥΑΜΗΛΟ ΥΑΜΗΛΗ ΥΑΜΗΛΗ ΤΦΗΛΟ ΜΔΣΡΙΟ ΜΔΣΡΙΟ Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη πσο ε ρξήζε ηνπ FRP απνηειεί κηα πνιύ θαιή θαη ειαθξηά επηινγή κε βάζε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Σν FRP είλαη αδξαλέο ζηελ ειεθηξνρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ην ζαιαζζηλό λεξό. Η καγλεηηθή ηνπ επαηζζεζία είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Σν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ε δπζθνιία δηακόξθσζεο θαη κεραληθήο θαηεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζηηο θπιηλδξηθέο θαηαζθεπέο από ζύλζεηα πιηθά ε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη απιή κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο εθ πεξηζηξνθήο πεξηέιημεο ησλ ηλώλ (filament wound method). Η θαηαζθεπή επηηπγράλεηαη κε ηελ πεξηέιημε ησλ εληζρπηηθώλ ηλώλ γύξσ από έλα θαινύπη πνπ θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο. Μηα ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ζηνλ ζρεδηαζκό ηέηνησλ θπιίλδξσλ είλαη ε θαηεύζπλζε ησλ ηλώλ. Τπάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεύζπλζε θαη ηε δηαδνρή ησλ ζηξώζεσλ ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο γηα πςειή αληνρή ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. Πξέπεη όκσο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε απιόηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Γεληθά γηα ηελ επθνιία ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ιύζεο γηα θαηαζθεπή θπιίλδξσλ ρσξίο πξόζζεηεο εληζρύζεηο. Σα εληζρπηηθά, εθηόο ηεο δπζθνιίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ειαηηώλνπλ ηνλ εζσηεξηθό σθέιηκν ρώξν (εζσηεξηθά εληζρπηηθά) ή αιινηώλνπλ ην εμσηεξηθό ζρήκα (εμσηεξηθά εληζρπηηθά). Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θειύθνπο πνπ ζρεδηάδεηαη (πάρνο, αθηίλα/πάρνο), κπνξεί λα γίλεη βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδνρήο ησλ ζηξώζεσλ κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ εληζρύζεσλ κε γσλία ζηξώζεο 90 ν θαζόζνλ νη θπκαηνκνξθέο ιπγηζκνύ είλαη πεξηκεηξηθέο. Σα ζύλζεηα πιηθά παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε δπζθακςία από ηα κεηαιιηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. Δπεηδή είλαη ηαπηόρξνλα θαη πνιύ πην ειαθξά από ηα κέηαιια, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ «ειάζκαηα» κεγαιύηεξνπ πάρνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό ε δπζθακςία ησλ «ειαζκάησλ» από ζύλζεηα πιηθά κπνξεί λα θζάζεη θαη λα μεπεξάζεη εθείλε ησλ κεηαιιηθώλ ζθαθώλ 9. ην ρήκα 3 εκθαλίδεηαη ν ζπληειεζηήο βάξνπο αλά εθηόπηζκα (W/Γ) σο ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο αζηνρίαο P c γηα θπιίλδξνπο θαηαζθεπαζκέλνπο από δηάθνξα πιηθά (ράιπβα, ηηηάλην, αινπκίλην, Glass Fiber Reinforced Plastic - GFRP θαη arbon Fiber Reinforced Plastic - FRP ). Από ηηο θακπύιεο ηνπ ζρήκαηνο πξνθύπηεη ε ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ρξήζεο FRP 14

15 έλαληη ησλ άιισλ πιηθώλ όζνλ αθνξά ζηελ ππεξνρή ηεο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πίεζε ιπγηζκνύ γηα ίδην ζπληειεζηή W/Γ. τήμα 3. Σπληειεζηήο βάξνπο αλά εθηόπηζκα (W/Δ) σο ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο αζηνρίαο P c γηα θπιίλδξνπο θαηαζθεπαζκέλνπο από δηάθνξα πιηθά. 10 πκπεξαζκαηηθά θαηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ε επηινγή ηνπ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο θαη ε ρξήζε ζύλζεησλ πιηθώλ ηδηαίηεξα FRP, γηα ηελ θαηαζθεπή αλζεθηηθώλ θειπθώλ γηα ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ πιηθώλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κεγηζηνπνηνύληαη ζηα πνιύ βαζηά λεξά. Σα ζύλζεηα πιηθά ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε πνιιέο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο ζε δεπηεξεύνπζεο ρξήζεηο. Απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο λα εμεηαζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη ζε θύξηεο θαηαζθεπέο. Ιδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηε δηεξεύλεζε πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ: Φαηλόκελα θιίκαθαο. Με ηνλ όξν «θαηλόκελα θιίκαθαο» ππνδειώλεηαη ε εμάξηεζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ελόο πιηθνύ από ην κέγεζνο ηνπ δνθηκίνπ γηα γεσκεηξηθά όκνηα δνθίκηα. Η βαξύηεηα ησλ θαηλνκέλσλ θιίκαθαο ζηνλ αζθαιή ζρεδηαζκό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή όηαλ ην κέγεζνο ησλ δνθηκίσλ ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αληνρήο έρεη ζεκαληηθά κεησζεί ζε ζρέζε κε ην θπζηθό κέγεζνο. Δπίδξαζε ηπρόλ ειαηησκάησλ ηνπ πιηθνύ θαη ν εληνπηζκόο ηνπο 5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΗΦΑΝΙΜΟΙ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οη εθαξκνγέο νη νπνίεο πξνηείλνληαη κε ην Παξαδνηέν Π1.1 θαη εμεηάδνληαη ζην παξόλ πεξηέρνπλ θαηάιιεια όξγαλα θαη ζπζηήκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο σθεαλνγξαθηθήο έξεπλαο/απνζηνιήο ηόζν ζε ξερά όζν θαη ζε βαζηά λεξά. Η δηακόξθσζε ησλ νξγάλσλ θαη 15

16 ησλ ζπζθεπώλ εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή/έξγν πνπ αλαιακβάλεηαη. Όργανα Συςτήματα Γηα ην ζύλνιν ησλ εμεηαδόκελσλ εθαξκνγώλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ: (1) ύζηεκα πινήγεζεο / λαπηηιίαο (Γπξνππμίδα/INS) (2) Obstacle Avoidance Sonar (3) ύζηεκα επηθνηλσληώλ GPRS/SHF/UHF/VHF/HF/Acoustic (4) Φσηνγξαθηθέο θάκεξεο (5) Φσηηζκόο (6) Κάκεξεο video (7) Ρνκπνηηθόο βξαρίνλαο (8) Τςόκεηξν (Altimeter) (9) Ηρνβνιηζηηθό (Echo sounder) (10) Βαζύκεηξν (Bathymeter) (11) DVL (Doppler Velocity Log) (12) GPS (Global Positioning System) (13) TD, (onductivity Temperature Depth) (14) Πνιπδεζκηθό ερνβνιηζηηθό ζύζηεκα (Μultibeam sonar) (15) Πιεπξηθό ερνβνιηζηή (Side scan sonar) (16) Σνκνγξάθν ππζκέλα (Sub bottom profiler) (17) Γηαθόξσλ ηύπσλ κεηξεηηθά όξγαλα θαη αηζζεηήξεο (18) Ηιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο θαη θπςέιεο θαπζίκνπ δηαθόξσλ ηύπσλ (19) Γηάθνξνη ηύπνη αλσζηηθώλ ζσκάησλ (20) Γηάθνξνη ηύπνη σθεαλνγξαθηθώλ αηζζεηήξσλ (DO, O 2, Optical sensors, ph, θιπ) ηε δηεζλή αγνξά ππάξρεη πιεζώξα δηαηηζέκελσλ ηύπσλ νξγάλσλ/ζπζηεκάησλ θαη είλαη ζρεηηθά εύθνιε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ όηαλ δελ αθνξά εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη εμαηνκίθεπζε ηεο παξαγγειίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Η δηακόξθσζε, όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκό, άξα θαη ην βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, ζε θάζε εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή θαη ην είδνο ηεο απνζηνιήο πνπ έρεη επηιερζεί. Γηα παξάδεηγκα ε δηακόξθσζε ελόο AUV όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα θέξεη γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηα ππνζαιάζζηαο γεσινγηθήο έξεπλαο δηαθέξεη από ηνλ εμνπιηζκό γηα κηα αληίζηνηρε βηνινγηθή. Οη ελαιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνύ ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο πξέπεη λα είλαη εύθνιεο θαη αμηόπηζηεο ρσξίο λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο απνηπρίαο ηεο απνζηνιήο. Επίτευξη ςτεγανότητασ - πώματα Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηεγαλόηεηαο ηόζν απηήο θαζεαπηήο ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ησλ επηκέξνπο ζπλδέζεσλ/κεραληζκώλ/ζπζηεκάησλ. ε όιεο ηηο 16

17 εθαξκνγέο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζβαζηκόηεηα ζην εζσηεξηθό ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επηζεώξεζε, ε ζπληήξεζε αιιά θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην θέιπθνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο 1 Atm. Γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο θαη ησλ πσκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο ζηεγαλνπνίεζεο. Η πιένλ θνηλή είλαη ε ρξήζε κεηαιιηθώλ πεξηαπρελίσλ θαη κεηαιιηθώλ πσκάησλ κε θαηάιιεινπο ζηεγαλνπνηεηηθνύο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο (o-rings). ηηο θσηνγξαθίεο Φ10, Φ11 θαη Φ12 βιέπνπκε ηε ζηεγαλνπνίεζε κε κεηαιιηθό πεξηαπρέλην. Μεηαιιηθό πεξηαπρέλην Φ10. Μεηαιιηθό πώκα ζηεγαλνπνίεζεο ζε θύιηλδξν GFRP Φ11. Μεηαιιηθό πεξηαπρέλην γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ζε θύιηλδξν GFRP ηεγαλνπνηεηηθόο δαθηύιηνο Φ12. Τν εζσηεξηθό ηνπ κεηαιιηθνύ πώκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο Φ10 κε ην ζηεγαλνπνηεηηθό δαθηύιην ηα ζρήκαηα 4 θαη 5 παξνπζηάδνληαη νη δηακνξθώζεηο κεηαιιηθώλ πσκάησλ γηα έλαλ απηόλνκν σθεαλνγξαθηθό πισηήξα. Οη νπέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρέδηα είλαη ζέζεηο πνπ 17

18 ηνπνζεηνύληαη ζύλδεζκνη (βύζκαηα) θαισδίσλ γηα ηε ζύλδεζε άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ε ζέζε ηεο θεξαίαο επηθνηλσληώλ. Ηλεκτρικέσ Ηλεκτρονικέσ ςυνδέςεισ Οη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κέζα ζην θέιπθνο ζε πεξηβάιινλ κηαο αηκόζθαηξαο κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην εμσηεξηθό πδάηηλν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ επαξθή πδαηνζηεγή πξνζηαζία θαη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε αγσγηκόηεηα γηα ηε δηαζύλδεζε. Η επίηεπμε θαιήο ζηεγαλόηεηαο είλαη κηα ιεπηή θαη ζεκαληηθή εξγαζία πνπ εμαξηάηαη πξσηαξρηθά από ηελ θαιή ζρεδίαζε θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ (βπζκάησλ-θαισδίσλ). Δπηδξά όκσο άκεζα θαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο θαηά ηελ επηρεηξεζηαθή θάζε (ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπή). ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ε αιιαγή ηεο δηακόξθσζεο ησλ ζπζθεπώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κηα λέαο απνζηνιήο πξνϋπνζέηεη ηελ απνκάθξπλζε, απνζύλδεζε ζπζθεπώλ/νξγάλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, ζύλδεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε λέα απνζηνιή. Απαηηείηαη γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ζπλδέζεσλ ηόζν ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο όζν θαη ησλ βπζκάησλ. Στήμα 4 Δηακόξθσζε άλσ ζηεγαλνύ πώκαηνο γηα σθεαλνγξαθηθό πισηήξα Στήμα 5 Δηακόξθσζε θάησ ζηεγαλνύ πώκαηνο γηα σθεαλνγξαθηθό πισηήξα Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη ππνζαιάζζησλ βπζκάησλ. Τπαθνύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη ηππνπνηεκέλα ζε θαηεγνξίεο. Καηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην βάζνο ιεηηνπξγίαο, ηε ρξήζε ηνπο πρ βύζκαηα παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρύνο, κεηαθνξάο ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ, κεηαθνξάο ρακειώλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ, αξηζκό δηαηηζέκελσλ επαθώλ (pins) θιπ. Άιιεο κνξθέο θαηάηαμεο είλαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο, κεηαιιηθά ή πιαζηηθά, θεξακηθά, ν ηξόπνο ζύλδεζήο ηνπο (βηδσηά, πξεζαξηζηά) θ.α. ηε θσηνγξαθία Φ13 εκθαλίδνληαη κεξηθνί θνηλνί ηύπνη ππνζαιάζζησλ βπζκάησλ θαη ζην ρήκα 6 κηα ηππηθή δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνύ ελόο ππνζαιάζζηνπ βύζκαηνο. 18

19 Φ13. Μεξηθνί θνηλνί ηύπνη ππνζαιάζζησλ βπζκάησλ Στήμα 6. Τππηθή δηάηαμε εζσηεξηθνύ ππνζαιάζζηνπ βύζκαηνο Αληίζηνηρα κε ηα βύζκαηα ππάξρεη ηππνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζηα θαιώδηα γηα ππνζαιάζζηα ρξήζε. Η θαηεγνξηνπνίεζε δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηγξαθεί ζην παξόλ θαη μεθεύγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ νπηηθώλ ηλώλ, ησλ θαισδίσλ ραιθνύ, κε εμσηεξηθή ελίζρπζε, θα. Δθηόο ησλ άιισλ θαηεγνξηνπνηνύληαη θαη κε βάζε ην βάζνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Φ14. Οπηηθέο ίλεο κε ηα αληίζηνηρα βύζκαηα Παροχή Ενέργειασ Απαξαίηεην ηερληθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε γηα ην ζρεδηαζκό απνηειεί ε γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξέπεη λα έρεη ιεθζεί ππόςε ε κέγηζηε απαίηεζε ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ θαη παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Από απηήλ ζα επηιεγεί ην είδνο θαη θαζνξηζηεί ν ηύπνο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηήο/ηύπνο ζπζζσξεπηή, ειηαθή, θα). Η γλώζε ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο ζα πξνζδηνξίζεη επηρεηξεζηαθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ν ρξόλνο απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο, νη ρξόλνη επαλαθόξηηζεο, ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ νξγάλσλ/ζπζθεπώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θ.α. 19

20 Η ζπλήζεο πεγή ελέξγεηαο ζηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνπκε είλαη νη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο. Η επηινγή θαηάιιεινπ ζπζζσξεπηή δελ εμαξηάηαη κόλν από ηα ειεθηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε έθιπζε αεξίσλ θαηά ηε ρξήζε θαη νη θύθινη δσήο (θνξηίζεηο/εθθνξηίζεηο). Απνηεινύλ ζπλήζσο ην βαξύηεξν εμάξηεκα κηαο ππνζαιάζζηαο εθαξκνγήο. Ιδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινύλ νη θπςέιεο θαπζίκνπ πνπ όκσο ιόγσ πςεινύ θόζηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εηδηθέο εθαξκνγέο. ηνλ Πίλαθα Π4 8 εκθαλίδνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζζσξεπηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο. ΠΙΝΑΚΑ Π4. Υαρακηηριζηικά σζζωρεσηών ΣΤΠΟ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΙΥΤΟ (Whr/kg) ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ ΠΙΔΗ (Whr/kg) ΔΞΑΓΩΓΗ ΑΔΡΙΩΝ Alkaline 140 OXI ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο Li Primary Lead Acid ΚΤΚΛΟΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1 Μηθξό θόζηνο, επθνιία ρξήζεο 375 OXI 1 Τςειή ππθλόηεηα ελέξγεηαο 31,5 46 NAI ~100 Ώξηκε ηερλνινγία κε πνιπεηή εθαξκνγή NI d 33 OXI ε πεξίπησζε ππεξθόξησζεο ~100 Δπίπεδε θακπύιε εθθόξηηζεο Ni Zn 58,5 160 OXI ~500 Αλαδπόκελε ηερλνινγία Li Ion 144 OXI OXI ~500 Δπξεία ρξήζε ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο Silver Zinc 100 OXI NAI ~30 Μπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ εμάξζεηο ηζρύνο ηνλ Πίλαθα 5 11 παξνπζηάδεηαη από P. Stevenson et al, ε ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο δηάθνξσλ ηύπσλ ζπζζσξεπηώλ από ηε ρξήζε ηνπο ζην AUV Autosub. Πίνακας Π5. Σύγκριζη Απόδοζης Σσζζωρεσηών 20

21 6. ΚΑΝΟΝΕ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Οη θαηαζθεπέο ησλ ππνβξπρίσλ νρεκάησλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο δηέπνληαη από θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. Αξθεηνί λενγλώκνλεο θαη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο έρνπλ ζεζπίζεη ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο γηα επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νρήκαηα θαη δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο θιάζεηο. Δηδηθά γηα ηα επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νη θαλνληζκνί είλαη ηδηαίηεξα απζηεξνί θαη απαηηεηηθνί. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο δηελεξγείηαη πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ 100% ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζηα αλζεθηηθά κεηαιιηθά θειύθε θαη όρη ζε πνζνζηό όπσο ζηα πινία επηθαλείαο ή ζε άιιεο θαηαζθεπέο. Οη θαλνληζκνί ζέηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Δλδεηθηηθά από ηνπο ππάξρνληεο θαλνληζκνύο αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 1. American Bureau of Shipping Rules for Building and lassing Underwater Vehicles, Systems and Hyperbaric Facilities Lloyds Register Rules and Regulations for the onstruction and lassification of Submersibles 3. Germanischer Lloyd RULES & GUIDELINES 2009 I - Ship Technology Part 5 - Underwater Technology hapter 2: Submersibles III - Naval Ship Technology Part 2 - Preliminary Rules for Sub-Surface Ship hapter 1: Submarines 4. ASME PVHO SAFETY STANDARD for PRESSURE VESSELS FOR HUMAN OUPANY ASME Book 5. ASME PVHO Safety Standard for Pressure vessel for Human Occupancy: In-Service PVHO Acrylic Window Guidelines 6. ASME - Boiler & Pressure Vessel ode - Section VIII BPV - VIII BPV Section VIII - Rules for onstruction of Pressure Vessels Division 1 7. IAS - International Assoc. lassification Societies Οη θαλνληζκνί αθνξνύλ ηόζν κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο όζν θαη θαηαζθεπέο από ζύλζεηα πιηθά. Γηα θειύθε πνπ ππόθεηληαη ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θαλνληζκνύο ειέγρεηαη ε αληνρή ηνπο ζε πδξνζηαηηθή δνθηκή πίεζεο ίζε κε 1,25 θνξέο ηεο πίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζρεδίαζεο. Η δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ 2 θύθισλ. Λεπηνκέξεηεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηνπο αλσηέξσ θαλνληζκνύο. 7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 21

22 ε όιεο ηηο ζαιάζζηεο εθαξκνγέο νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη από ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. Δηδηθόηεξα γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαδνηένπ Π1.1 κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο όπσο παξαθάησ: Σχήμα Υλικό Καταςκευήσ- Υποκείμενεσ Φορτίςεισ Οη ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο/νρήκαηα πνπ επηρεηξνύλ ζε κεγάια βάζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα εμσηεξηθό θέιπθνο πνπ λα παξέρεη επαξθή αληνρή θαη αθακςία ζηελ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Σν ζύλεζεο ζρήκα ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ησλ ππνζαιάζζησλ θαηαζθεπώλ είλαη ην θπιηλδξηθό. Η ρξήζε ηνπ FRPαπνηειεί κηα πνιύ θαιή θαη ειαθξηά επηινγή κε βάζε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Η επηινγή ηνπ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο θαη ε ρξήζε ζύλζεησλ πιηθώλ ηδηαίηεξα FRP, γηα ηελ θαηαζθεπή αλζεθηηθώλ θειπθώλ γηα ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ πιηθώλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κεγηζηνπνηνύληαη ζηα πνιύ βαζηά λεξά. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζεθηηθνύ πεξηβιήκαηνο, ππνθείκελνπ ζε πδξνζηαηηθή πίεζε επηιύεηαη σο πξόβιεκα ιπγηζκνύ ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε. Δηδηθόηεξα ζε θπιίλδξνπο κε κηθξό κήθνο ην θνξηίν αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε είλαη κεγαιύηεξν ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. Συςτήματα Μηχανιςμοί Παροχή Ενέργειασ ηε δηεζλή αγνξά ππάξρεη πιεζώξα δηαηηζέκελσλ ηύπσλ νξγάλσλ/ζπζηεκάησλ θαη είλαη ζρεηηθά εύθνιε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ όηαλ δελ αθνξά εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη εμαηνκίθεπζε ηεο παξαγγειίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Η δηακόξθσζε, όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκό, άξα θαη ην βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, ζε θάζε εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηε ίδηα ηελ εθαξκνγή θαη ην είδνο ηεο απνζηνιήο πνπ έρεη επηιερζεί. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηεγαλόηεηαο ηόζν απηήο θαζεαπηήο ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ησλ επηκέξνπο ζπλδέζεσλ/κεραληζκώλ/ζπζηεκάησλ. ε όιεο ηηο εθαξκνγέο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζβαζηκόηεηα ζην εζσηεξηθό ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επηζεώξεζε, ε ζπληήξεζε αιιά θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην θέιπθνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλζήθεο 1 Atm. Απαξαίηεην ηερληθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε γηα ην ζρεδηαζκό απνηειεί ε γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ζπλήζεο πεγή ελέξγεηαο ζηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνπκε είλαη νη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο. Η επηινγή θαηάιιεινπ ζπζζσξεπηή δελ εμαξηάηαη κόλν από ηα ειεθηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε έθιπζε αεξίσλ θαηά ηε ρξήζε θαη νη θύθινη δσήο (θνξηίζεηο/εθθνξηίζεηο) θ.α. Απνηεινύλ ζπλήζσο ην βαξύηεξν εμάξηεκα κηαο ππνζαιάζζηαο εθαξκνγήο. 22

23 Κανόνεσ Κανονιςμοί Αξθεηνί λενγλώκνλεο θαη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο έρνπλ ζεζπίζεη ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο γηα επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νρήκαηα θαη δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο θιάζεηο. Οη θαλνληζκνί ζέηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Γηα ηελ απόθηεζε ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ θιάζεο απαηηείηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ελ ιόγσ θαλνληζκνύο. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1 Peter Stevenson et al, AUV Design: Shape, Drag and Practical Issues, Sea Technology, January Messager, T., Pyrz, M., Gineste, B., hauchot, P., Optimal laminations of thin underwater composite cylindrical vessels. omposite Structures 58, Matthews, F.L., Davies, G.A.O., Hitchings, D., Scotis,., Finite element modeling of composite materials and structures. Woodhead Publishing Limited. arl T.F. Ross, A conceptual design of an underwater vehicle, ELSEVIER, OEAN ENGINEERING, 2006 Jack R. Vinson The Behavior of Shells omposed of Isotropic and omposite Materials, KLUWER AADEMI PUBLISHERS, 1993, ζειίδα 422. Mistry J, Gibson AG, Wu YS, omposite Structures, 22, 1992, p1159. P. DAVIES & P. HAUHOT, OMPOSITES FOR MARINE APPLIATIONS, Mechanics of omposite Materials and Structures, NATO Science Series Vol 361 V.P. Shah, Design onsiderations for Engineering Autonomous Underwater Vehicles, WHOI, 2007 Ν. ΣΟΤΒΑΛΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΦΧΝ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ, 1998, ΔΜΠ 10 Tsouvalis, N., hauchot, P., Livingstone, F., Papazoglou, V., Antonelli, V. and Williams, J., Structural Design of Deep Water omposite Pressure Housings Material Selection and Modeling Guidelines, Proceedings of the 8 th International Marine Design onference (IMD 03), Athens, Hellas, May P. Stevenson, G. Griffiths, A.T. Webb, The Experience and Limitations of Using Manganese Alkaline Primary ells in a Large Operational AUV, Southampton Oceanography entre, Proceeding of: Autonomous Underwater Vehicles,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε 47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΗΜΔΡΑ Πνιπεζηηαθή εθηνκή θεξαηνεηδνύο γηα δηόξζσζε πξεζβπσπίαο Dr Ηξ. Δ. Βνπλνηξππίδεο ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα