Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ε. Π. Ανταγωνιςτικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίασ Θράκησ, ΠΕΠ Κρήτησ και Νήςων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδασ Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικήσ Σχεδιαςμόσ, Καταςκευθ και Πειραματικθ Δοκιμθ Δοχείων Πίεςησ από Σφνιετα Υλικά για Μεγάλα Θαλάςςια Βάιη (DEEP-O-HOUS) Κωδικόσ Έργου: 11ΣΥΝ_5_328 Τίτλος: Καταςκευαςτικζσ Απαιτήςεισ (Παραδοτζο Π1.2) Ημερομηνία Έκδοσης: Συγγραφζας/εις: Σ.Δ. Βολονάκησ, Η. Χατζηδοφροσ Όνομα Φορζα: ALS MARINE LTD Έκδοση: v.2 Χαρακτηρισμός: Δημοςιοποιοφμενο ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ: Έκδοζη Ημερομηνία Αναθεωρημένες ζελίδες Περιγραφή Αλλαγών 1

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΤΛΙΝΓΡΙΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΟΤ Δ ΤΓΡΟΣΑΣΙΚΗ ΠΙΔΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΝΟΝΔ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ρεδηαζκόο, Καηαζθεπή θαη Πεηξακαηηθή Γνθηκή Γνρείσλ Πίεζεο από ύλζεηα Τιηθά γηα Μεγάια Θαιάζζηα Βάζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Δλόηεηαο Δξγαζίαο 1 (Καζνξηζκόο Δπηρεηξεζηαθώλ θαη Καηαζθεπαζηηθώλ Απαηηήζεσλ), ε ALS MARINE LTD αλέιαβε ηελ έξεπλα (βηβιηνγξαθηθή) ε νπνία ζα θαηαδείμεη ηηο θύξηεο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ησλ δνρείσλ πςειήο πίεζεο. Η έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηηο εθαξκνγέο θαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο όπσο απηέο κειεηήζεθαλ θαη νξίζηεθαλ ζην παξαδνηέν Π1.1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έγηλε θαηαγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο όπσο απηέο αλαιύζεθαλ ζην Π1.1. ηε ζπλέρεηα έγηλε κειέηε ζρεηηθώλ θαηαζθεπαζηηθώλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ θαη πξνηείλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ δνρείσλ όζνλ αθνξά ζηε γεσκεηξία θαη ζην πιηθό θαηαζθεπήο, ζηε δνκηθή επάξθεηα, αληνρή θαη ζηε κέζνδν θαηαζθεπήο ησλ δνρείσλ από ζύλζεηα πιηθά. 2. ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπλζέησλ πιηθώλ γηα ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πςειέο απνδόζεηο ζπγθεθξηκέλσλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ, ε αλζεθηηθόηεηά ηνπο ζην ζαιαζζηλό λεξό θαη ε επειημία παξαγσγήο εηδηθώλ ζρεκάησλ γίλνληαη ηδηαίηεξα πνιύηηκα όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. Παξόια ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο, εθηόο κεξηθώλ εμαηξέζεσλ δελ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή πνιιέο ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζύλζεηα πιηθά. Οη ζπλήζεηο εθαξκνγέο είλαη: Χθεαλνγξαθηθέο Τπνβξύρηα Τπεξάθηηα βηνκεραλία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ (Offshore Oil & Gas) Από ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην Π1.1 κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ζύγρξνλε επηρεηξεζηαθή σθεαλνγξαθία, πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα ρξήζε αλζεθηηθώλ ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε θαηαζθεπώλ από ζύλζεηα πιηθά. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη ηξία (3) δηαθνξεηηθά κεγέζε πεξηβιεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ην εύξνο ησλ κεγεζώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηρεηξεζηαθή σθεαλνγξαθία. Σα πξνηεηλόκελα πεξηβιήκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεξηβιήκαηα γηα απιά ππνβξύρηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ κέρξη θαη γηα νινθιεξσκέλα απηόλνκα ππνβξύρηα νρήκαηα. Γεληθά, κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο: 3

4 α. Απηόλνκα ππνβξύρηα νρήκαηα (Autonomous Underwater Vehicles AUVs) Παξαδνηέν Π1.2 Φ1 AUV ηύπνπ Glider SEAEXPLORER Φ2 AUV ηεο TELEDYNE GAVIA Σα AUVs (Φσηνγξαθίεο Φ1, Φ2) είλαη κε επαλδξσκέλα απηνθηλνύκελα ππνβξύρηα νρήκαηα ζρεδηαζκέλα λα πιένπλ θαη λα δηεμάγνπλ απνζηνιέο θαηά κήθνο πξνθαζνξηζκέλσλ πνξεηώλ θαη βαζώλ ηεο ζαιάζζηαο ζηήιεο, θαη γεληθά θαζειθύνληαη θαη αλειθύνληαη από πινία επηθαλείαο. Σα AUVs ζπλήζσο έρνπλ θηλεηήξα θαη πηεξύγηα πξόσζεο ρσξίο όκσο απηό λα είλαη απαξαίηεην (πρ Gliders). Σα Gliders απνηεινύλ κία εηδηθή θαηεγνξία AUVs ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ θηλνύκελα κέξε ή θηλεηήξεο γηα πξόσζε. Η πξνθαζνξηζκέλε πνξεία θαη βάζνο επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε ηελ κεηαβνιή ηνπ όγθνπ (επνκέλσο ηεο άλσζεο) ή ηνπ βάξνπο ηνπ Glider, θαζηζηώληαο ην βαξύηεξν ή ειαθξύηεξν από ην πεξηβάιινλ ζαιάζζην ύδσξ (πρ κε άληιεζε νξπθηειαίνπ κεηαμύ δύν πηεξπγίσλ, ελόο εζσηεξηθά θαη ελόο εμσηεξηθά ηνπ ζθάθνπο). Οη επηρεηξήζεηο ησλ απηόλνκσλ ππνβξπρίσλ νρεκάησλ παξέρνπλ πιενλεθηήκαηα έλαληη απηώλ κε ηειεθαηεπζπλόκελα. πγθεθξηκέλα ειαρηζηνπνηείηαη ε εμάξηεζε από ην πινίν θνξέα, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηελ επειημία ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνβξύρησλ επηρεηξήζεσλ, ελώ κεηώλεηαη ζεκαληηθά ην θόζηνο. Σν πινίν θνξέαο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην AUV δηελεξγεί ηελ απνζηνιή ηνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε άιιε έξεπλα ζηελ ίδηα ή θαη ζε άιιε πεξηνρή. Οη επηρεηξήζεηο κε AUV, γεληθά, απαηηνύλ ιηγόηεξν εμνπιηζκό ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ θαη ην ζπλνιηθό βάξνο ησλ απαηηνύκελσλ ζπζηεκάησλ είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξν από ηα αληίζηνηρα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ROVs (Remote Operated Vehicles). Δπνκέλσο ε ηνπνζέηεζε θαη ε δηεπζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ / ζπζηεκάησλ ζην θαηάζηξσκα ηνπ εξεπλεηηθνύ πινίνπ είλαη πην εύθνιε. Γηα παξάδεηγκα δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πδξαπιηθνύ εξγάηε γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκό ηνπ ιώξνπ, πνπ ζε έλα κεζαίνπ ηύπνπ ROV κπνξεί λα δπγίδεη κεξηθνύο ηόλνπο ην δε κέγεζόο ηνπ είλαη ιίγν κηθξόηεξν από έλα container 12. 4

5 β. Απηόλνκνη σθεαλνγξαθηθνί πισηήξεο Φ3. Ωθεαλνγξαθηθόο Πισηήξαο ΑRGO Φ4. Ωθεαλνγξαθηθόο Πισηήξαο ΑRGO κε ηελ εζσηεξηθή δηάηαμε ησλ ειεθηξνληθώλ ηνπ Οη απηόλνκνη σθεαλνγξαθηθνί πισηήξεο (Φσηνγξαθίεο Φ3, Φ4) είλαη σθεαλνγξαθηθά όξγαλα κε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηνπ βάζνπο πιεύζεσο. πιιέγνπλ δηάθνξεο σθεαλνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο όπσο ηα πξνθίι ζεξκνθξαζίαο, αιαηόηεηαο θαη ξεπκάησλ από ηελ επηθάλεηα έσο κεγάια βάζε θαη ζηα ελδηάκεζα βάζε. Σα δεδνκέλα ιακβάλνληαη από ηνπο απηόλνκνπο ελεξγεηαθά πισηήξεο πνπ θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο θηλνύληαη παξαζπξόκελνη ζε ζηαζεξό βάζνο «βάζνο ζηάζκεπζεο», έρνληαο νπδέηεξε πιεπζηόηεηα. Δπί ηνπ παξόληνο, ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια θαηαζθεπαζκέλα από κεηαιιηθά θειύθε. Όια ιεηηνπξγνύλ κε παξόκνην ηξόπν, αιιά δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκό ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο. ε ηππηθά δηαζηήκαηα 10 - εκεξώλ, ν πισηήξαο αληιεί ξεπζηό από κηα εζσηεξηθή δεμακελή ζε κία εμσηεξηθή θύζηε-ζπιιέθηε, κεηαβάιιεη έηζη ηελ ππθλόηεηά ηνπ θαη, απνθηώληαο ζεηηθή πιεπζηόηεηα, αλέξρεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα, ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα κεηξήζεηο κε ηα όξγαλα πνπ δηαζέηεη. Η ζέζε ησλ πισηήξσλ όηαλ αλέβνπλ ζηελ επηθάλεηα θαζνξίδεηαη από ζύζηεκα GPS, θαη ηα δεδνκέλα ηνπο κεηαδίδνληαη απηόκαηα πξνο ηνπο δνξπθόξνπο. Η θύζηε ηόηε μεθνπζθώλεη θαη ν πισηήξαο επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ππθλόηεηά ηνπ θαη βπζίδεηαη. Ο θύθινο απηόο επαλαιακβάλεηαη θαη νη πισηήξεο ζρεδηάδνληαη γηα λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλν πιήζνο ηέηνησλ θύθισλ. γ. Αλζεθηηθά πεξηβιήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ Γηαθόξσλ κεγεζώλ αλζεθηηθά πεξηβιήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ζπζζσξεπηώλ, ειεθηξνληθώλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπώλ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε σθεαλνγξαθηθνύο ζηαζκνύο. Δηδηθόηεξα ηνπνζεηνύληαη ζηε γξακκή αγθύξσζεο ζε δηάθνξα βάζε θαη έρνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο. 5

6 Φ5. Φ6. Φ7. Φ5, Φ6, Φ7. Δηάθνξνη ηύπνη αλζεθηηθώλ πεξηβιεκάησλ γηα πνιιαπιέο ρξήζεηο Από ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξαδνηέν Π1.1 θαη κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο (είδνο απνζηνιήο, ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θιπ) κπνξνύκε λα ζπλνςίζνπκε ζηνλ Πίλαθα Π1 ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. 6

7 ΠΙΝΑΚΑ Π1. ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΙΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Απηόλνκα Τπνβξύρηα Ορήκαηα (AUVs) Απηόλνκνη Χθεαλνγξαθηθνί Πισηήξεο ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ - ΓΙΑΣΑΔΙ Κπιηλδξηθό/Αμνλνζπκκεηξηθό ζρήκα (πρ ειιεηςνεηδέο εθ πεξηζηξνθήο). Δληαίνο θύιηλδξνο κε ζηεγαλέο απνιήμεηο ή θπιηλδξηθά ηκήκαηα ζπλδεδεκέλα κε ζηεγαλνύο δαθηπιίνπο. Σα αθξαία ηκήκαηα θέξνπλ ζηεγαλέο απνιήμεηο Κπιηλδξηθό Δζ. Γηακ: 150mm* Δζ. Μήθνο: 1180mm* ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΒΑΘΟ (m) ΩΦΔΛΙΜΟ ΦΟΡΣΙΟ (kg) 6000 m Χθέιηκν θνξηίν άλσ ησλ 20 Kg 6000 ή 3000m Χθέιηκν θνξηίν 20 Kg* ΤΝΘΗΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Θεξκνθξαζία: -5 o έσο +50 o Θεξκνθξαζία: -5 o έσο +50 o Αγσγηκόηεηα: 0-7 S/m Παξαδνηέν Π1.2 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Οη δηαζηάζεηο πνηθίιινπλ αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ ηνπ AUV. πλήζσο ν ζπληειεζηήο κήθνο/δηάκεηξνο L/D βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 5/1 έσο 8/1 1. Φέξνπλ πιεζώξα εμνπιηζκνύ θαη νξγάλσλ ζπλήζσο ζε νκαδνπνηεκέλνπο ζπλδπαζκνύο γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ απνζηνιώλ. Καηαζθεπάδνληαη κε ηελ αξρή ηεο «αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο» 1 Καη νη δύν ζηεγαλέο απνιήμεηο ηνπ θπιίλδξνπ πξέπεη λα είλαη αθαηξεηέο. Η άλσ απόιεμε πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο αξηζκνύ (2 κέρξη 8) ζηεγαλώλ βπζκάησλ ηύπνπ MBH8F Subconn. Η θάησ απόιεμε πξέπεη λα έρεη θεληξηθή νπή γηα ζύλδεζε κε ηελ εμσηεξηθή θύζηεζπιιέθηε Πεξηβιήκαηα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Κπιηλδξηθό Δζ. Γηακ: 115mm* Δζ. Μήθνο: 350 mm* (*) Σηκέο πξνηεηλόκελεο από Π Χθέιηκν θνξηίν 6 Kg* Θεξκνθξαζία: -5 o έσο +50 o Αγσγηκόηεηα: 0-7 S/m Σνπιάρηζηνλ ε κία ζηεγαλή απόιεμε ηνπ θπιίλδξνπ ζα πξέπεη λα είλαη αθαηξεηή. ηηο απνιήμεηο πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε αξηζκνύ (2 κέρξη 8) ζηεγαλώλ βπζκάησλ ηύπνπ MBH8F Subconn 1 Η αλνηρηή αξρηηεθηνληθή παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα ηεο αιιαγήο ηεο δηακόξθσζεο ηνπ AUV, π.ρ. ηνπ εμνπιηζκνύ αλάινγα κε ηελ αλαηεζείζα απνζηνιή. Ο ηππνπνηεκέλνο εμνπιηζκόο είλαη «εγθηβσηηζκέλνο» θαη κε απιή αιιαγή ηνπ container ηνπ payload κπνξείο λα αιιάμεη πνιύ εύθνια ε δηακόξθσζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή. Δπίζεο ε αλνηρηή αξρηηεθηνληθή παξέρεη εύθνιε δπλαηόηεηα ηξνπνπνηήζεσλ / αιιαγώλ / πξνζζεθώλ, ηόζν κεξηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ AUV (πρ άιινο ηύπνο κπαηαξίαο, αιιαγή όινπ ηνπ ηκήκαηνο λαπηηιίαο θιπ), όζν θαη ζπζηεκάησλ ( hardware θαη software). 7

8 Με βάζε ηηο παξαπάλσ επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ζα αθνινπζήζεη ε κειέηε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΟΤ ΚΕΛΤΥΟΤ ΑΠΟ ΤΝΘΕΣΑ ΤΛΙΚΑ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΟΤ Ε ΤΔΡΟΣΑΣΙΚΗ ΠΙΕΗ Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ηερληθώλ αλαγθώλ απαηηείηαη ε θαηαξρήλ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπκπεξηθνξάο ελόο πξνζηαηεπηηθνύ θειύθνπο ππνθείκελνπ ζε πδξνζηαηηθή πίεζε. Οη ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο/νρήκαηα πνπ επηρεηξνύλ ζε κεγάια βάζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα εμσηεξηθό θέιπθνο πνπ λα παξέρεη επαξθή αληνρή θαη αθακςία ζηελ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζιηπηηθνύ θνξηίνπ ζε θαηαζθεπέο θειπθώλ όπσο είλαη ηα ελ ιόγσ θειύθε, νη παξαγόκελεο ηάζεηο νθείινληαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζε ιπγηζκό. Οη ηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξεο από ηελ ηάζε πνπ αληηζηνηρεί ζην όξην ζξαύζεο ηνπ πιηθνύ. 2, 3 Σν ζύλεζεο ζρήκα ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ησλ ππνζαιάζζησλ θαηαζθεπώλ είλαη ην θπιηλδξηθό εληζρπκέλν κε δαθηπιίνπο. Δλίνηε ην αλζεθηηθό θέιπθνο πεξηβάιιεηαη εμσηεξηθά από έλα πδξνδπλακηθό θέιπθνο ειεύζεξεο πιήξσζεο από ην ζαιαζζηλό λεξό σο εθ ηνύηνπ δελ απαηηείηαη λα είλαη αλζεθηηθό ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε θαζόζνλ αζθείηαη ε ίδηα πίεζε θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή). 4 Αλάινγα κε ην βάζνο θαηάδπζεο θαη ην πιηθό πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ην όξην ζξαύζεο ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα εμαξηάηαη είηε από ηελ αληνρή ηεο ζε ιπγηζκό είηε από ηα ραξαθηεξηζηηθά αζηνρίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνύ. Τπάξρεη επαξθήο βηβιηνγξαθία πνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε ζπκπεξηθνξά θειπθώλ από ζύλζεηα πιηθά ππνθείκελα ζε θνξηίν εμσηεξηθήο πδξνζηαηηθήο πίεζεο. Από JAK R. VINSON The Behavior of Shells omposed of Isotropic and omposite Materials, 1993 γίλεηαη ν αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ γηα θειύθε πνπ ππόθεηληαη ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Παξαθάησ αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ε ζρεηηθή αλαιπηηθή ιύζε. Εφαρμοζόμενα φορτία Θεσξνύκε ηνλ θύιηλδξν ηνπ ρήκαηνο 1, κε κέζε αθηίλα R, πάρνο ηνηρώκαηνο h θαη κήθνο L, ν νπνίνο ππόθεηηαη ζε αμνληθό ζιηπηηθό θνξηίν P, θακπηηθή ξνπή M, ζηξέςε T θαη εμσηεξηθή πίεζε p. Γηα επθνιία ηεο παξνπζίαζεο νη ζιηπηηθέο ηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηβνιή κεξηθώλ από απηά ηα θνξηία εκθαλίδνληαη σο ζεηηθέο πνζόηεηεο. 8

9 ρήκα 1., 1.1 ( ), 1.2 Όπνπ N ρ είλαη ην αμνληθό θνξηίν αλά κνλάδα πεξηθέξεηαο. ηηο δύν παξαπάλσ εμηζώζεηο πεξηγξάθνληαη ηα εθαξκνδόκελα θνξηία. Αλ εθαξκνζηεί αμνληθή ζιίςε ή θακπηηθά θνξηία ή εμσηεξηθή πίεζε p ή ζηξέςε Σ θαη πεξάζνπλ ηα θνξηία απηά κηα θξίζηκε ηηκή ηόηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ιπγηζκόο. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη αζηνρία θαη θαηαζηξνθή ηεο θαηαζθεπήο. Σα παξαθάησ βαζίδνληαη ζηελ εμίζσζε 1.1 Λυγιςμόσ λόγω Εξωτερικήσ Πλευρικήσ Πίεςησ και Υδροςτατικήσ Πίεςησ Παξαδνρέο: 1. Σν πιηθό είλαη νξζνηξνπηθό, κε εηδηθή νξζνηξνπία. Γειαδή, νη θύξηνη άμνλεο πιηθνύ ησλ ζηξώζεσλ 1,2,3 είλαη παξάιιεινη κε ηνπο γεσκεηξηθνύο άμνλεο x, y, z ηνπ πνιύζηξσηνπ 2. Πξνϋπάξρνπζεο παξακνξθώζεηο δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 3. Σα άθξα ηνπ θπιίλδξνπ είλαη εληζρπκέλα κε δαθηπιίνπο πνπ παξνπζηάδνπλ αθακςία ζην επίπεδό ηνπο αιιά δελ παξνπζηάδνπλ θακία αληίζηαζε ζηε ζηξνθή θαη ζηελ θάκςε εθηόο ηνπ επηπέδνπ ηνπο. Γηα ηελ εμσηεξηθή πιεπξηθή πίεζε (ρσξίο αμνληθή ζιίςε), ε θξίζηκε ηηκή ηεο πίεζεο, P cr, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ιπγηζκό θαζνξίδεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε, 1.3 Όπνπ P cr : Κξίζηκε πίεζε ιπγηζκνύ R: Αθηίλα θπιίλδξνπ 9

10 n: αξηζκόο κεθώλ ιπγηζκνύ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ. (Βιέπε ρήκα 2) : πεξηερόκελα ηνπ κεηξώνπ δπζθακςίαο ij Αλ ε εμσηεξηθή πίεζε είλαη ε πδξνζηαηηθή ηόηε κε ρξήζε ηεο 1.3 θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ n 2 κε ( ), 1.4 Πξνθύπηεη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνύ νθεηιόκελν ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε: P b, cr n 2 R 2 1 m R 2 L Όπνπ : Κξίζηκε πίεζε ιπγηζκνύ P b, cr R: Αθηίλα θπιίλδξνπ L: Μήθνο θπιίλδξνπ m: αξηζκόο εκηκεθώλ ιπγηζκνύ ζηελ αμνληθή θαηεύζπλζε. (βιέπε ρήκα 2) n: αξηζκόο κεθώλ ιπγηζκνύ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ. (βιέπε ρήκα 2) : πεξηερόκελα ηνπ κεηξώνπ δπζθακςίαο ij Με κεηαβνιή ησλ αθεξαίσλ m θαη n έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο ηνπο, εμάγνπκε ηελ ειάρηζηε πίεζε ιπγηζκνύ πνπ έρεη θπζηθή έλλνηα. ύκθσλα κε JAK R. VINSON 5 γηα ηνλ θαηαζθεπαζηηθό ζρεδηαζκό ε ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ πνπ ιακβάλεηαη ππόςε πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε ζπληειεζηή 0.75 Γειαδή, 0.75* P b,cr. Μηα άιιε εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ πξνηείλεηαη από Mistry et al 6 : ( ) ( ), 1.6 ηελ παξαπάλσ ζρέζε ην ειάρηζην θνξηίν ιπγηζκνύ P cr εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο εζσηεξηθήο αθηίλαο R, ηνπ κήθνπο L, ηνπ πάρνπο h θαη ησλ ειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνύ. Γπζηπρώο, νη απόιπηεο ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη από ηηο απιέο αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο όπσο νη ζρέζεηο 1.5 θαη 1.6, ζπρλά ππεξεθηηκνύλ ζε κεγάιν βαζκό ηα ειάρηζηα θνξηία ιπγηζκνύ. Από P. Davies & P. hauchot 7 (p. 255), αλαθέξεηαη πεξίπησζε αζηνρίαο θπιίλδξνπ από αλζξαθόλεκα θαη επνμηθή ξεηίλε, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 450 mm θαη νλνκαζηηθό πάρνο 40 mm, ν νπνίνο αζηόρεζε ζε πίεζε 61 MPa ελώ ε εθηίκεζε από ηελ αλαιπηηθή επίιπζε εμήγαγε ειάρηζηε πίεζε ιπγηζκνύ 134 MPa. 10

11 Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη πσο ε θαηαζθεπαζηηθή κειέηε πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηεο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζεθηηθνύ πεξηβιήκαηνο, ππνθείκελνπ ζε πδξνζηαηηθή πίεζε θαη λα επηιπζεί σο πξόβιεκα ιπγηζκνύ ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε. Δηδηθόηεξα ζε θπιίλδξνπο κε κηθξό κήθνο ην θνξηίν αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε είλαη κεγαιύηεξν ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. Πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην ειάρηζην θνξηίν ιπγηζκνύ πνπ ζα αζηνρήζεη ε θαηαζθεπή θαη λα ζπλππνινγηζηνύλ νη ηδηόηεηεο ηνπ πιηθνύ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά αζηνρίαο ηνπ. Παξάιιεια πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαηάιιεινο ζπληειεζηήο αζθαιείαο. Ο ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζα εμεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα μερσξηζηά κε βάζε ηε εθαξκνδόκελε δηεζλή πξαθηηθή θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. Μέθοδοσ επίλυςησ με χρήςη πεπεραςμένων ςτοιχείων Η αλάπηπμε ησλ ππνινγηζκώλ κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ επηηξέπεη ηελ ιεπηνκεξή κνληεινπνίεζε πνιπζύλζεησλ θαηαζθεπώλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πιηθώλ. Μηα γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνύ (linear buckling analysis) κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ θξίζηκε πίεζε ιπγηζκνύ θαη ηελ ζρεηηθή θπκαηνκνξθή (mode shape) (ρήκα 2, θαη θσηνγξαθίεο Φ8, Φ9), αιιά ζπλήζσο είλαη ππεξεθηηκεκέλε απηή ε αληνρή ζε ιπγηζκό. Σρήκα 2. Τππηθή απεηθόληζε πξώηεο θπκαηνκνξθήο ιπγηζκνύ ζε πξννπηηθή θαη αμνληθή απεηθόληζε. Σηελ πξννπηηθή απεηθόληζε θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά έλα εκηκήθνο ιπγηζκνύ (m=1) ζηε δηακήθε δηεύζπλζε θαη ζηελ αμνληθή απεηθόληζε εκθαλίδνληαη ηξία κήθε ιπγηζκνύ θαηά ηελ πεξηθέξεηα ηνπ θπιίλδξνπ (n=3). Γηα κηα πιένλ αθξηβή πξνζέγγηζε ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο κε γξακκηθήο επίιπζεο (nonlinear buckling analysis) κε ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Η κε γξακκηθή επίιπζε βαζίδεηαη ζε κηα επαλαιακβαλόκελε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ππόςε ηηο παξακνξθώζεηο κέζσ ειεγρόκελσλ θνξηίζεσλ εθθηλώληαο από κηα κηθξή αξρηθή γεσκεηξηθή αλσκαιία (imperfection) όκνηα κε ηελ πξώηε θπκαηνκνξθή πνπ ππνινγίζηεθε από ηελ γξακκηθή αλάιπζε. 11

12 Φ8. Αζηνρία κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ ζε πδξνζηαηηθό θνξηίν. Τππηθή παξακόξθσζε 1 εο θπκαηνκνξθήο ιπγηζκνύ (δηαθξίλεηαη ε δηακήθεο παξακόξθσζε) Φ9. Αζηνρία κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ ζε πδξνζηαηηθό θνξηίν. Τππηθή παξακόξθσζε 1 εο θπκαηνκνξθήο ιπγηζκνύ (δηαθξίλεηαη ε πεξηκεηξηθή παξακόξθσζε) Αθόκε θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο ηα απνηειέζκαηα είλαη επαίζζεηα ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο παξνπζηαδόκελεο αλσκαιίεο όπσο απηέο ηεο γεσκεηξίαο θαη ηνπ πιηθνύ. Αλσκαιίεο γεσκεηξίαο κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ πρ ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ πάρνπο πιηθνύ, θπξίσο ζε παρηέο θαηαζθεπέο, ζε απνθιίζεηο ηεο θπθιηθόηεηαο θ.α. Αλσκαιίεο ηνπ πιηθνύ κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ ιόγσ εζσηεξηθώλ αηειεηώλ όπσο θελά, απνθνιιήζεηο ή ιόγσ απόθιηζεο από ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο. Απαηηείηαη λα γίλεη ξύζκηζε ηνπ κνληέινπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζπγθξίλνληαο ηηο ππνινγηζζείζεο παξακνξθώζεηο κε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ Σα αλζεθηηθά θειύθε ζηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο ζρεδηάδνληαη γηα λα έρνπλ αληνρή ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. Σν βέιηηζην ζρήκα γηα έλα θέιπθνο πνπ λα παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή ζε ηέηνην θνξηίν είλαη ε ζθαίξα. Παξά ηαύηα επηρεηξεζηαθνί πεξηνξηζκνί καο νδεγνύλ ζηελ επηινγή θπιηλδξηθήο γεσκεηξίαο 7. Οη πξνηεηλόκελεο εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ ζηε γεσκεηξία έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό. Σν θπιηλδξηθό ζρήκα είλαη απηό πνπ επηθξαηεί ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ππνζαιάζζησλ θαηαζθεπώλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζδίδεη ε ρξήζε ηνπ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο είλαη ηα παξαθάησ 3 : Παξνπζηάδεη πςειή αληνρή ζηελ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε 12

13 Με απιή επηκήθπλζε ηνπ θπιίλδξνπ δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ εζσηεξηθνύ όγθνπ ζε ζρέζε κε άιιεο γεσκεηξίεο. Έλαο θύιηλδξνο κε ζρεηηθά κηθξή δηάκεηξν έρεη κεγαιύηεξν εζσηεξηθό όγθν από κηα ζθαίξα κε δηπιάζηα δηάκεηξν Ο θύιηλδξνο έρεη θαιό πδξνδπλακηθό ζρήκα, θαιύηεξν από ζθαίξα ηνπ ίδηνπ όγθνπ ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κηθξέο ηαρύηεηεο θίλεζεο κέζα ζηε ζάιαζζα γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. ηνλ Πίλαθα Π2 ελδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη από Peter Stevenson et al νη ειάρηζηεο επηηεπρζείζεο ηηκέο ζπληειεζηή αληίζηαζεο κνξθήο d γηα δηάθνξεο πεξηπηώζεηο 1 θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ίδηνπ όγθνπ. Από ηνλ Πίλαθα Π2 θαίλεηαη πσο AUVs κηθξνύ κήθνπο κε κεγάιε δηάκεηξν δελ παξνπζηάδνπλ αηζζεηή αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή d ζε ζρέζε κε καθξηά θαη ιεπηά AUVs. Χζηόζν γηα ηα κηθξνύ κήθνπο AUVs πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ηα πξνβιήκαηα επζηάζεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ. ΠΙΝΑΚΑ Π2 Δλάτιζηες Δπιηεστθείζες Σιμές d ζε τέζη με Σύπο Μορθής AUV Σηε θσηνγξαθία δεμηά εκθαλίδνληαη νη κνξθέο πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ ζπληειεζηή κνξθήο d ηνπ Πίλαθα Π2. Όιεο νη κνξθέο παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην όγθν. Επιλογή υλικού Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνύ γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο αλζεθηηθνύ θειύθνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζόζνλ ην πιηθό θαζνξίδεη ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο θαη θαη επέθηαζε ην κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο. ύγθξηζε ηηκώλ ηδηνηήησλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηηο ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο γηα ηα πην δηαδεδνκέλα πιηθά ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Π

14 Πίνακας Π3. Γιαδεδομένα Τλικά για Υρήζη Ανθεκηικών Κελσθών ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΥΑΛΤΒΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ ΣΙΣΑΝΙΟ arbon Fiber ΚΔΡΑΜΙΚΑ Reinforced Plastics (FRP) Ultimate Stress (MPa) Density (Kg/m 3 ) Αληίζηαζε ΜΙΚΡΗ ΜΔΣΡΙΑ ΠΟΛΤ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ζηε δηάβξσζε ΚΑΛΗ Μαγλεηηθή ΠΟΛΤ ΜΔΣΡΙΑ ΤΦΗΛΗ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ Δπαηζζεζία ΥΔΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΦΗΛΗ ΠΟΛΤ ΥΑΜΗΛΟ ΠΟΛΤ ΥΑΜΗΛΟ ΥΑΜΗΛΗ ΥΑΜΗΛΗ ΤΦΗΛΟ ΜΔΣΡΙΟ ΜΔΣΡΙΟ Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη πσο ε ρξήζε ηνπ FRP απνηειεί κηα πνιύ θαιή θαη ειαθξηά επηινγή κε βάζε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Σν FRP είλαη αδξαλέο ζηελ ειεθηξνρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ην ζαιαζζηλό λεξό. Η καγλεηηθή ηνπ επαηζζεζία είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Σν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ε δπζθνιία δηακόξθσζεο θαη κεραληθήο θαηεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζηηο θπιηλδξηθέο θαηαζθεπέο από ζύλζεηα πιηθά ε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη απιή κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο εθ πεξηζηξνθήο πεξηέιημεο ησλ ηλώλ (filament wound method). Η θαηαζθεπή επηηπγράλεηαη κε ηελ πεξηέιημε ησλ εληζρπηηθώλ ηλώλ γύξσ από έλα θαινύπη πνπ θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο. Μηα ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ζηνλ ζρεδηαζκό ηέηνησλ θπιίλδξσλ είλαη ε θαηεύζπλζε ησλ ηλώλ. Τπάξρεη εθηελήο βηβιηνγξαθία πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεύζπλζε θαη ηε δηαδνρή ησλ ζηξώζεσλ ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο γηα πςειή αληνρή ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε. Πξέπεη όκσο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε απιόηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Γεληθά γηα ηελ επθνιία ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ιύζεο γηα θαηαζθεπή θπιίλδξσλ ρσξίο πξόζζεηεο εληζρύζεηο. Σα εληζρπηηθά, εθηόο ηεο δπζθνιίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ειαηηώλνπλ ηνλ εζσηεξηθό σθέιηκν ρώξν (εζσηεξηθά εληζρπηηθά) ή αιινηώλνπλ ην εμσηεξηθό ζρήκα (εμσηεξηθά εληζρπηηθά). Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θειύθνπο πνπ ζρεδηάδεηαη (πάρνο, αθηίλα/πάρνο), κπνξεί λα γίλεη βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδνρήο ησλ ζηξώζεσλ κε ηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ εληζρύζεσλ κε γσλία ζηξώζεο 90 ν θαζόζνλ νη θπκαηνκνξθέο ιπγηζκνύ είλαη πεξηκεηξηθέο. Σα ζύλζεηα πιηθά παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξε δπζθακςία από ηα κεηαιιηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο. Δπεηδή είλαη ηαπηόρξνλα θαη πνιύ πην ειαθξά από ηα κέηαιια, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ «ειάζκαηα» κεγαιύηεξνπ πάρνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό ε δπζθακςία ησλ «ειαζκάησλ» από ζύλζεηα πιηθά κπνξεί λα θζάζεη θαη λα μεπεξάζεη εθείλε ησλ κεηαιιηθώλ ζθαθώλ 9. ην ρήκα 3 εκθαλίδεηαη ν ζπληειεζηήο βάξνπο αλά εθηόπηζκα (W/Γ) σο ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο αζηνρίαο P c γηα θπιίλδξνπο θαηαζθεπαζκέλνπο από δηάθνξα πιηθά (ράιπβα, ηηηάλην, αινπκίλην, Glass Fiber Reinforced Plastic - GFRP θαη arbon Fiber Reinforced Plastic - FRP ). Από ηηο θακπύιεο ηνπ ζρήκαηνο πξνθύπηεη ε ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο ρξήζεο FRP 14

15 έλαληη ησλ άιισλ πιηθώλ όζνλ αθνξά ζηελ ππεξνρή ηεο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πίεζε ιπγηζκνύ γηα ίδην ζπληειεζηή W/Γ. τήμα 3. Σπληειεζηήο βάξνπο αλά εθηόπηζκα (W/Δ) σο ζπλάξηεζε ηεο πίεζεο αζηνρίαο P c γηα θπιίλδξνπο θαηαζθεπαζκέλνπο από δηάθνξα πιηθά. 10 πκπεξαζκαηηθά θαηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ε επηινγή ηνπ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο θαη ε ρξήζε ζύλζεησλ πιηθώλ ηδηαίηεξα FRP, γηα ηελ θαηαζθεπή αλζεθηηθώλ θειπθώλ γηα ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ πιηθώλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κεγηζηνπνηνύληαη ζηα πνιύ βαζηά λεξά. Σα ζύλζεηα πιηθά ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε πνιιέο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο ζε δεπηεξεύνπζεο ρξήζεηο. Απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο λα εμεηαζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη ζε θύξηεο θαηαζθεπέο. Ιδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηε δηεξεύλεζε πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαθάησ: Φαηλόκελα θιίκαθαο. Με ηνλ όξν «θαηλόκελα θιίκαθαο» ππνδειώλεηαη ε εμάξηεζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ελόο πιηθνύ από ην κέγεζνο ηνπ δνθηκίνπ γηα γεσκεηξηθά όκνηα δνθίκηα. Η βαξύηεηα ησλ θαηλνκέλσλ θιίκαθαο ζηνλ αζθαιή ζρεδηαζκό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή όηαλ ην κέγεζνο ησλ δνθηκίσλ ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αληνρήο έρεη ζεκαληηθά κεησζεί ζε ζρέζε κε ην θπζηθό κέγεζνο. Δπίδξαζε ηπρόλ ειαηησκάησλ ηνπ πιηθνύ θαη ν εληνπηζκόο ηνπο 5. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΗΦΑΝΙΜΟΙ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οη εθαξκνγέο νη νπνίεο πξνηείλνληαη κε ην Παξαδνηέν Π1.1 θαη εμεηάδνληαη ζην παξόλ πεξηέρνπλ θαηάιιεια όξγαλα θαη ζπζηήκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ηεο σθεαλνγξαθηθήο έξεπλαο/απνζηνιήο ηόζν ζε ξερά όζν θαη ζε βαζηά λεξά. Η δηακόξθσζε ησλ νξγάλσλ θαη 15

16 ησλ ζπζθεπώλ εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή/έξγν πνπ αλαιακβάλεηαη. Όργανα Συςτήματα Γηα ην ζύλνιν ησλ εμεηαδόκελσλ εθαξκνγώλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ: (1) ύζηεκα πινήγεζεο / λαπηηιίαο (Γπξνππμίδα/INS) (2) Obstacle Avoidance Sonar (3) ύζηεκα επηθνηλσληώλ GPRS/SHF/UHF/VHF/HF/Acoustic (4) Φσηνγξαθηθέο θάκεξεο (5) Φσηηζκόο (6) Κάκεξεο video (7) Ρνκπνηηθόο βξαρίνλαο (8) Τςόκεηξν (Altimeter) (9) Ηρνβνιηζηηθό (Echo sounder) (10) Βαζύκεηξν (Bathymeter) (11) DVL (Doppler Velocity Log) (12) GPS (Global Positioning System) (13) TD, (onductivity Temperature Depth) (14) Πνιπδεζκηθό ερνβνιηζηηθό ζύζηεκα (Μultibeam sonar) (15) Πιεπξηθό ερνβνιηζηή (Side scan sonar) (16) Σνκνγξάθν ππζκέλα (Sub bottom profiler) (17) Γηαθόξσλ ηύπσλ κεηξεηηθά όξγαλα θαη αηζζεηήξεο (18) Ηιεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο θαη θπςέιεο θαπζίκνπ δηαθόξσλ ηύπσλ (19) Γηάθνξνη ηύπνη αλσζηηθώλ ζσκάησλ (20) Γηάθνξνη ηύπνη σθεαλνγξαθηθώλ αηζζεηήξσλ (DO, O 2, Optical sensors, ph, θιπ) ηε δηεζλή αγνξά ππάξρεη πιεζώξα δηαηηζέκελσλ ηύπσλ νξγάλσλ/ζπζηεκάησλ θαη είλαη ζρεηηθά εύθνιε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ όηαλ δελ αθνξά εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη εμαηνκίθεπζε ηεο παξαγγειίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Η δηακόξθσζε, όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκό, άξα θαη ην βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, ζε θάζε εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή θαη ην είδνο ηεο απνζηνιήο πνπ έρεη επηιερζεί. Γηα παξάδεηγκα ε δηακόξθσζε ελόο AUV όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα θέξεη γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηα ππνζαιάζζηαο γεσινγηθήο έξεπλαο δηαθέξεη από ηνλ εμνπιηζκό γηα κηα αληίζηνηρε βηνινγηθή. Οη ελαιιαγέο ηνπ εμνπιηζκνύ ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο πξέπεη λα είλαη εύθνιεο θαη αμηόπηζηεο ρσξίο λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο απνηπρίαο ηεο απνζηνιήο. Επίτευξη ςτεγανότητασ - πώματα Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηεγαλόηεηαο ηόζν απηήο θαζεαπηήο ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ησλ επηκέξνπο ζπλδέζεσλ/κεραληζκώλ/ζπζηεκάησλ. ε όιεο ηηο 16

17 εθαξκνγέο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζβαζηκόηεηα ζην εζσηεξηθό ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επηζεώξεζε, ε ζπληήξεζε αιιά θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην θέιπθνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο 1 Atm. Γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο θαη ησλ πσκάησλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξεο ηερληθέο ζηεγαλνπνίεζεο. Η πιένλ θνηλή είλαη ε ρξήζε κεηαιιηθώλ πεξηαπρελίσλ θαη κεηαιιηθώλ πσκάησλ κε θαηάιιεινπο ζηεγαλνπνηεηηθνύο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο (o-rings). ηηο θσηνγξαθίεο Φ10, Φ11 θαη Φ12 βιέπνπκε ηε ζηεγαλνπνίεζε κε κεηαιιηθό πεξηαπρέλην. Μεηαιιηθό πεξηαπρέλην Φ10. Μεηαιιηθό πώκα ζηεγαλνπνίεζεο ζε θύιηλδξν GFRP Φ11. Μεηαιιηθό πεξηαπρέλην γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ζε θύιηλδξν GFRP ηεγαλνπνηεηηθόο δαθηύιηνο Φ12. Τν εζσηεξηθό ηνπ κεηαιιηθνύ πώκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο Φ10 κε ην ζηεγαλνπνηεηηθό δαθηύιην ηα ζρήκαηα 4 θαη 5 παξνπζηάδνληαη νη δηακνξθώζεηο κεηαιιηθώλ πσκάησλ γηα έλαλ απηόλνκν σθεαλνγξαθηθό πισηήξα. Οη νπέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρέδηα είλαη ζέζεηο πνπ 17

18 ηνπνζεηνύληαη ζύλδεζκνη (βύζκαηα) θαισδίσλ γηα ηε ζύλδεζε άιισλ νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ε ζέζε ηεο θεξαίαο επηθνηλσληώλ. Ηλεκτρικέσ Ηλεκτρονικέσ ςυνδέςεισ Οη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κέζα ζην θέιπθνο ζε πεξηβάιινλ κηαο αηκόζθαηξαο κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην εμσηεξηθό πδάηηλν πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ επαξθή πδαηνζηεγή πξνζηαζία θαη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνύκελε αγσγηκόηεηα γηα ηε δηαζύλδεζε. Η επίηεπμε θαιήο ζηεγαλόηεηαο είλαη κηα ιεπηή θαη ζεκαληηθή εξγαζία πνπ εμαξηάηαη πξσηαξρηθά από ηελ θαιή ζρεδίαζε θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ (βπζκάησλ-θαισδίσλ). Δπηδξά όκσο άκεζα θαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο θαηά ηελ επηρεηξεζηαθή θάζε (ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπή). ηηο πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο ε αιιαγή ηεο δηακόξθσζεο ησλ ζπζθεπώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κηα λέαο απνζηνιήο πξνϋπνζέηεη ηελ απνκάθξπλζε, απνζύλδεζε ζπζθεπώλ/νξγάλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, ζύλδεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε λέα απνζηνιή. Απαηηείηαη γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ζπλδέζεσλ ηόζν ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο όζν θαη ησλ βπζκάησλ. Στήμα 4 Δηακόξθσζε άλσ ζηεγαλνύ πώκαηνο γηα σθεαλνγξαθηθό πισηήξα Στήμα 5 Δηακόξθσζε θάησ ζηεγαλνύ πώκαηνο γηα σθεαλνγξαθηθό πισηήξα Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη ππνζαιάζζησλ βπζκάησλ. Τπαθνύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη ηππνπνηεκέλα ζε θαηεγνξίεο. Καηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην βάζνο ιεηηνπξγίαο, ηε ρξήζε ηνπο πρ βύζκαηα παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρύνο, κεηαθνξάο ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ, κεηαθνξάο ρακειώλ ειεθηξηθώλ ξεπκάησλ, αξηζκό δηαηηζέκελσλ επαθώλ (pins) θιπ. Άιιεο κνξθέο θαηάηαμεο είλαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο, κεηαιιηθά ή πιαζηηθά, θεξακηθά, ν ηξόπνο ζύλδεζήο ηνπο (βηδσηά, πξεζαξηζηά) θ.α. ηε θσηνγξαθία Φ13 εκθαλίδνληαη κεξηθνί θνηλνί ηύπνη ππνζαιάζζησλ βπζκάησλ θαη ζην ρήκα 6 κηα ηππηθή δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνύ ελόο ππνζαιάζζηνπ βύζκαηνο. 18

19 Φ13. Μεξηθνί θνηλνί ηύπνη ππνζαιάζζησλ βπζκάησλ Στήμα 6. Τππηθή δηάηαμε εζσηεξηθνύ ππνζαιάζζηνπ βύζκαηνο Αληίζηνηρα κε ηα βύζκαηα ππάξρεη ηππνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε θαη ζηα θαιώδηα γηα ππνζαιάζζηα ρξήζε. Η θαηεγνξηνπνίεζε δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηγξαθεί ζην παξόλ θαη μεθεύγεη ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ νπηηθώλ ηλώλ, ησλ θαισδίσλ ραιθνύ, κε εμσηεξηθή ελίζρπζε, θα. Δθηόο ησλ άιισλ θαηεγνξηνπνηνύληαη θαη κε βάζε ην βάζνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Φ14. Οπηηθέο ίλεο κε ηα αληίζηνηρα βύζκαηα Παροχή Ενέργειασ Απαξαίηεην ηερληθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε γηα ην ζρεδηαζκό απνηειεί ε γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξέπεη λα έρεη ιεθζεί ππόςε ε κέγηζηε απαίηεζε ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ θαη παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρύνο. Από απηήλ ζα επηιεγεί ην είδνο θαη θαζνξηζηεί ν ηύπνο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζπζζσξεπηήο/ηύπνο ζπζζσξεπηή, ειηαθή, θα). Η γλώζε ηνπ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο ζα πξνζδηνξίζεη επηρεηξεζηαθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο είλαη ν ρξόλνο απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο, νη ρξόλνη επαλαθόξηηζεο, ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ νξγάλσλ/ζπζθεπώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θ.α. 19

20 Η ζπλήζεο πεγή ελέξγεηαο ζηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνπκε είλαη νη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο. Η επηινγή θαηάιιεινπ ζπζζσξεπηή δελ εμαξηάηαη κόλν από ηα ειεθηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε έθιπζε αεξίσλ θαηά ηε ρξήζε θαη νη θύθινη δσήο (θνξηίζεηο/εθθνξηίζεηο). Απνηεινύλ ζπλήζσο ην βαξύηεξν εμάξηεκα κηαο ππνζαιάζζηαο εθαξκνγήο. Ιδηαίηεξε θαηεγνξία απνηεινύλ νη θπςέιεο θαπζίκνπ πνπ όκσο ιόγσ πςεινύ θόζηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εηδηθέο εθαξκνγέο. ηνλ Πίλαθα Π4 8 εκθαλίδνληαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ζπζζσξεπηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο. ΠΙΝΑΚΑ Π4. Υαρακηηριζηικά σζζωρεσηών ΣΤΠΟ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΙΥΤΟ (Whr/kg) ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ ΠΙΔΗ (Whr/kg) ΔΞΑΓΩΓΗ ΑΔΡΙΩΝ Alkaline 140 OXI ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο Li Primary Lead Acid ΚΤΚΛΟΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1 Μηθξό θόζηνο, επθνιία ρξήζεο 375 OXI 1 Τςειή ππθλόηεηα ελέξγεηαο 31,5 46 NAI ~100 Ώξηκε ηερλνινγία κε πνιπεηή εθαξκνγή NI d 33 OXI ε πεξίπησζε ππεξθόξησζεο ~100 Δπίπεδε θακπύιε εθθόξηηζεο Ni Zn 58,5 160 OXI ~500 Αλαδπόκελε ηερλνινγία Li Ion 144 OXI OXI ~500 Δπξεία ρξήζε ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο Silver Zinc 100 OXI NAI ~30 Μπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ εμάξζεηο ηζρύνο ηνλ Πίλαθα 5 11 παξνπζηάδεηαη από P. Stevenson et al, ε ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο δηάθνξσλ ηύπσλ ζπζζσξεπηώλ από ηε ρξήζε ηνπο ζην AUV Autosub. Πίνακας Π5. Σύγκριζη Απόδοζης Σσζζωρεσηών 20

21 6. ΚΑΝΟΝΕ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Οη θαηαζθεπέο ησλ ππνβξπρίσλ νρεκάησλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο δηέπνληαη από θαλόλεο θαη θαλνληζκνύο. Αξθεηνί λενγλώκνλεο θαη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο έρνπλ ζεζπίζεη ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο γηα επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νρήκαηα θαη δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο θιάζεηο. Δηδηθά γηα ηα επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νη θαλνληζκνί είλαη ηδηαίηεξα απζηεξνί θαη απαηηεηηθνί. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο δηελεξγείηαη πνηνηηθόο έιεγρνο ηνπ 100% ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζηα αλζεθηηθά κεηαιιηθά θειύθε θαη όρη ζε πνζνζηό όπσο ζηα πινία επηθαλείαο ή ζε άιιεο θαηαζθεπέο. Οη θαλνληζκνί ζέηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Δλδεηθηηθά από ηνπο ππάξρνληεο θαλνληζκνύο αλαθέξνληαη νη παξαθάησ: 1. American Bureau of Shipping Rules for Building and lassing Underwater Vehicles, Systems and Hyperbaric Facilities Lloyds Register Rules and Regulations for the onstruction and lassification of Submersibles 3. Germanischer Lloyd RULES & GUIDELINES 2009 I - Ship Technology Part 5 - Underwater Technology hapter 2: Submersibles III - Naval Ship Technology Part 2 - Preliminary Rules for Sub-Surface Ship hapter 1: Submarines 4. ASME PVHO SAFETY STANDARD for PRESSURE VESSELS FOR HUMAN OUPANY ASME Book 5. ASME PVHO Safety Standard for Pressure vessel for Human Occupancy: In-Service PVHO Acrylic Window Guidelines 6. ASME - Boiler & Pressure Vessel ode - Section VIII BPV - VIII BPV Section VIII - Rules for onstruction of Pressure Vessels Division 1 7. IAS - International Assoc. lassification Societies Οη θαλνληζκνί αθνξνύλ ηόζν κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο όζν θαη θαηαζθεπέο από ζύλζεηα πιηθά. Γηα θειύθε πνπ ππόθεηληαη ζε εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θαλνληζκνύο ειέγρεηαη ε αληνρή ηνπο ζε πδξνζηαηηθή δνθηκή πίεζεο ίζε κε 1,25 θνξέο ηεο πίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην βάζνο ζρεδίαζεο. Η δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπιάρηζηνλ 2 θύθισλ. Λεπηνκέξεηεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ειέγρσλ κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηνπο αλσηέξσ θαλνληζκνύο. 7. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 21

22 ε όιεο ηηο ζαιάζζηεο εθαξκνγέο νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο θαζνξίδνληαη από ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. Δηδηθόηεξα γηα ηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο πνπ εμεηάζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Παξαδνηένπ Π1.1 κπνξνύκε λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο όπσο παξαθάησ: Σχήμα Υλικό Καταςκευήσ- Υποκείμενεσ Φορτίςεισ Οη ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο/νρήκαηα πνπ επηρεηξνύλ ζε κεγάια βάζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ έλα εμσηεξηθό θέιπθνο πνπ λα παξέρεη επαξθή αληνρή θαη αθακςία ζηελ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε. Σν ζύλεζεο ζρήκα ηνπ αλζεθηηθνύ θειύθνπο ζηελ πδξνζηαηηθή πίεζε ησλ ππνζαιάζζησλ θαηαζθεπώλ είλαη ην θπιηλδξηθό. Η ρξήζε ηνπ FRPαπνηειεί κηα πνιύ θαιή θαη ειαθξηά επηινγή κε βάζε ηηο ηδηόηεηέο ηνπ. Η επηινγή ηνπ θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο θαη ε ρξήζε ζύλζεησλ πιηθώλ ηδηαίηεξα FRP, γηα ηελ θαηαζθεπή αλζεθηηθώλ θειπθώλ γηα ππνζαιάζζηεο θαηαζθεπέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ πιηθώλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά κεγηζηνπνηνύληαη ζηα πνιύ βαζηά λεξά. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζεθηηθνύ πεξηβιήκαηνο, ππνθείκελνπ ζε πδξνζηαηηθή πίεζε επηιύεηαη σο πξόβιεκα ιπγηζκνύ ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε. Δηδηθόηεξα ζε θπιίλδξνπο κε κηθξό κήθνο ην θνξηίν αζηνρίαο ζε θαζαξή ζιίςε είλαη κεγαιύηεξν ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνύ. Συςτήματα Μηχανιςμοί Παροχή Ενέργειασ ηε δηεζλή αγνξά ππάξρεη πιεζώξα δηαηηζέκελσλ ηύπσλ νξγάλσλ/ζπζηεκάησλ θαη είλαη ζρεηηθά εύθνιε ε επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ όηαλ δελ αθνξά εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεηο. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη εμαηνκίθεπζε ηεο παξαγγειίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Η δηακόξθσζε, όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκό, άξα θαη ην βάξνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, ζε θάζε εθαξκνγή εμαξηάηαη από ηε ίδηα ηελ εθαξκνγή θαη ην είδνο ηεο απνζηνιήο πνπ έρεη επηιερζεί. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηεγαλόηεηαο ηόζν απηήο θαζεαπηήο ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ησλ επηκέξνπο ζπλδέζεσλ/κεραληζκώλ/ζπζηεκάησλ. ε όιεο ηηο εθαξκνγέο πξέπεη λα ππάξρεη πξνζβαζηκόηεηα ζην εζσηεξηθό ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επηζεώξεζε, ε ζπληήξεζε αιιά θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από ην θέιπθνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλζήθεο 1 Atm. Απαξαίηεην ηερληθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε γηα ην ζρεδηαζκό απνηειεί ε γλώζε ησλ απαηηήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ζπλήζεο πεγή ελέξγεηαο ζηηο ππνζαιάζζηεο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνπκε είλαη νη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο. Η επηινγή θαηάιιεινπ ζπζζσξεπηή δελ εμαξηάηαη κόλν από ηα ειεθηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε έθιπζε αεξίσλ θαηά ηε ρξήζε θαη νη θύθινη δσήο (θνξηίζεηο/εθθνξηίζεηο) θ.α. Απνηεινύλ ζπλήζσο ην βαξύηεξν εμάξηεκα κηαο ππνζαιάζζηαο εθαξκνγήο. 22

23 Κανόνεσ Κανονιςμοί Αξθεηνί λενγλώκνλεο θαη νξγαληζκνί πηζηνπνίεζεο έρνπλ ζεζπίζεη ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο γηα επαλδξσκέλα θαη κε επαλδξσκέλα ππνβξύρηα νρήκαηα θαη δηαζέηνπλ αληίζηνηρεο θιάζεηο. Οη θαλνληζκνί ζέηνπλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ. Γηα ηελ απόθηεζε ζρεηηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ θιάζεο απαηηείηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ελ ιόγσ θαλνληζκνύο. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 1 Peter Stevenson et al, AUV Design: Shape, Drag and Practical Issues, Sea Technology, January Messager, T., Pyrz, M., Gineste, B., hauchot, P., Optimal laminations of thin underwater composite cylindrical vessels. omposite Structures 58, Matthews, F.L., Davies, G.A.O., Hitchings, D., Scotis,., Finite element modeling of composite materials and structures. Woodhead Publishing Limited. arl T.F. Ross, A conceptual design of an underwater vehicle, ELSEVIER, OEAN ENGINEERING, 2006 Jack R. Vinson The Behavior of Shells omposed of Isotropic and omposite Materials, KLUWER AADEMI PUBLISHERS, 1993, ζειίδα 422. Mistry J, Gibson AG, Wu YS, omposite Structures, 22, 1992, p1159. P. DAVIES & P. HAUHOT, OMPOSITES FOR MARINE APPLIATIONS, Mechanics of omposite Materials and Structures, NATO Science Series Vol 361 V.P. Shah, Design onsiderations for Engineering Autonomous Underwater Vehicles, WHOI, 2007 Ν. ΣΟΤΒΑΛΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΦΧΝ ΑΠΟ ΤΝΘΔΣΑ ΤΛΙΚΑ, 1998, ΔΜΠ 10 Tsouvalis, N., hauchot, P., Livingstone, F., Papazoglou, V., Antonelli, V. and Williams, J., Structural Design of Deep Water omposite Pressure Housings Material Selection and Modeling Guidelines, Proceedings of the 8 th International Marine Design onference (IMD 03), Athens, Hellas, May P. Stevenson, G. Griffiths, A.T. Webb, The Experience and Limitations of Using Manganese Alkaline Primary ells in a Large Operational AUV, Southampton Oceanography entre, Proceeding of: Autonomous Underwater Vehicles,

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα