ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ Τεχνικές προδιαγραφές-τεχνική περιγραφή ΓΕΝΙΚΑ To αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς φωτογραφικού αρχειακού υλικού και εξοπλισμού του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη από την έδρα του στο Κολωνάκι (πλατείας Φιλικής Εταιρείας 15-6 ος όροφος) στους ορόφους του νέου κτηρίου του πολιτιστικού κέντρου του Μουσείου Μπενάκη στις οδούς Αγαθημέρου 4 και Πειραιώς. Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον διαγωνισμό να έχουν επισκεφθεί τους δύο χώρους για να έχουν ίδια εκτίμηση των επί τόπου συνθηκών και δεσμεύσεων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά τα είδη που θα μεταφερθούν και οι ειδικότερες απαιτήσεις συσκευασίας και προστασίας εκείνων που αποτελούν ευαίσθητο αρχειακό υλικό και ειδικό εξοπλισμό. Για τις διαδικασίες συσκευασίας και μεταφοράς των αντικειμένων της πολιτιστικής Κληρονομιάς τηρούνται οι διεθνείς κανόνες, πρακτικές και πρότυπα όπως καθορίζονται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς ενώ λαμβάνεται υπόψη και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15946/2011 Conservation of cultural property- Packing principles for transport (Επιτροπή CEN TC 346). Τα ευαίσθητα αρχειακά αντικείμενα θα συσκευασθούν με ασφαλείς τρόπους σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα για κάθε κατηγορία και θα παραδοθούν στο κτίριο σε πρώτη φάση διατηρώντας την συσκευασία τους, μέχρι να γίνει δυνατή η αποσυσκευασία και επανατοποθέτησή τους στον ψυκτικό θάλαμο και λοιπές θέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα κάθε είδους βιβλία, έγγραφα, κλασέρ, κλπ έντυπο και φωτογραφικό υλικό. Η αποσυσκευασία και τακτοποίηση του υλικού θα γίνει από προσωπικό του Μουσείου Μπενάκη, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται παρακάτω.. Tα έπιπλα, κλπ εξοπλισμός θα παραδοθούν αποσυσκευασμένα και ανασυναρμολογημένα στις θέσεις του κτιρίου που θα υποδειχθούν κατά περίπτωση. Σε κάθε κιβώτιο θα αναγράφεται το περιεχόμενό του με σαφή και αναλυτικό τρόπο σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων του φωτογραφικού Αρχείου. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η μεταφορά θα γίνει με οχήματα και εξοπλισμό που θα περιγράψει ο ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τα ειδικά οχήματα που θα χρησιμοποιήσει για την μεταφορά των ευαίσθητων

2 αρχειακών υλικών, τους τρόπους καταβίβασης από τον 6 ο όροφο κλπ βοηθητικούς χώρους του κτιρίου στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας και αναβίβασης στους ορόφους του κτιρίου της οδού Αγαθημέρου 4, και όλα τα μέτρα προστασίας των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους κατά την σχετική διαδικασία. Επίσης ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη εξασφάλισης των κάθε είδους αδειών από τις αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση της μεταφοράς (προσωρινή κατάληψη πεζοδρομίου ή τμήματος δρόμου, περιορισμοί σε κυκλοφορία κλπ). Για ορισμένες μεταφορές ευαίσθητων αρχειακών υλικών την μεταφορά θα συνοδεύει υπάλληλος του φωτογραφικού Αρχείου. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της μετεγκατάστασης είναι 30 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και πάντως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ Οι συσκευασίες και μεταφορές των αρχειακών αντικειμένων είναι εργασία ειδικής φύσης και απαιτεί εμπειρία και γνώση των απαιτήσεων ασφαλείας και των μεθόδων συσκευασίας και προστασίας τους κατά την μεταφορά. Για τον λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν Πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 9001 : 2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό, σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής τους θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο του διαγωνισμού, δηλαδή μεταφορές μουσειακών-αρχειακών αντικειμένων. Επίσης, προϋπόθεση είναι η ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας τους από αντίστοιχες εργασίες συσκευασίας και ειδικών μεταφορών μουσειακών-αρχειακών αντικειμένων που πρέπει να έχουν ήδη εκτελέσει οι διαγωνιζόμενοι εμπρόθεσμα και με επιτυχία για λογαριασμό Μουσείων ή Αρχείων με ευαίσθητα υλικά, που πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εμπειρίας από τα αντίστοιχα Μουσεία ή Αρχεία (τουλάχιστον 3) με τα οποία έχουν συνεργασθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το σύνολο των συσκευασιών και μεταφορών με ασφάλεια λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην καταστραφούν, χαθούν ή βλαβούν τα πολύτιμα αρχειακά υλικά και εξοπλισμός του φωτογραφικού Αρχείου. Για την υποβολή της προσφοράς του θα επισκεφθεί υποχρεωτικά τους χώρους για να ενημερωθεί αναλυτικά επί τόπου και να έχει ίδια άποψη για τις επί τόπου συνθήκες παροχής της υπηρεσίας της μετεγκατάστασης. Τα ποσοτικά στοιχεία κάθε είδους αρχείων και εγγράφων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι καταγεγραμμένα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια αλλά σε περίπτωση μικροαποκλίσεων δεν μεταβάλλεται το ύψος της οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά δεν επηρεάζεται από το πλήθος των κιβωτίων και δρομολογίων τα οποία τελικώς θα απαιτηθούν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων ανά κατηγορία: χώρο και Α) Ευαίσθητο αρχειακό υλικό αποθηκευμένο μέσα στον ειδικό χώρο φύλαξης του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη.

3 Το υλικό αυτό αποτελείται από γυάλινα και πλαστικά αρνητικά διαφόρων μεγεθών, κουτιά με πρωτότυπες φωτογραφίες, κάδρα με έργα (λίγα), ντοσιέ με slides, φωτογραφικές μηχανές και λοιπό αρχειακό υλικό. Τα αντικείμενα αυτά πρέπει να συσκευασθούν κατάλληλα για να μπορέσουν να μεταφερθούν με ασφάλεια στον καινούργιο χώρο αποθήκευσης στο κτίριο της οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη. Στο όχημα μεταφοράς θα πρέπει να επικρατεί θερμοκρασία 18 βαθμών C (με απόκλιση 2-3 βαθμούς C) και κάτω ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διακύμανση από τον έναν χώρο φύλαξης στον άλλο. Οι αρχειακές ενότητες και η σειρά των αρνητικών ή των φωτογραφιών σε αυτές (με βάση τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας που έχει δοθεί σε κάθε αντικείμενο) θα πρέπει να διατηρηθούν κατά τη συσκευασία ανεξάρτητα από το μέγεθος (μικρό ή μεγάλο αρνητικό κ.α.) ή το υλικό κατασκευής (αρνητικό ή τύπωμα κ.α.) των αντικειμένων. Το προσωπικό του Φωτογραφικού Αρχείου θα επιβλέπει κάθε βήμα της συσκευασίας και θα επεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο. Επιπλέον θα αριθμεί τις συσκευασίες ( χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.α.), θα συντάσσει λίστα και θα αναγράφει στο εξωτερικό τμήμα τους το σχετικό περιεχόμενο. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Γυάλινα αρνητικά σε συρτάρια: Τα γυάλινα αρνητικά αποτελούν το πιο ευπαθές υλικό και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη μεταφορά τους. Βρίσκονται μέσα σε συρτάρια και για τη μεταφορά τους θα πρέπει να βγουν από αυτά και να τοποθετηθούν σε ξυλοκιβώτια με καπάκι κατάλληλων διαστάσεων. Τα ξυλοκιβώτια αυτά θα έχουν εσωτερική επένδυση από ethafoam πάχους 1,5εκ. και εσωτερικά διαχωριστικά ανά τακτά διαστήματα (ανά 15 γυάλινες πλάκες) επίσης από ethafoam. Τα αρνητικά θα πρέπει να τοποθετηθούν το ένα πίσω από το άλλο ακολουθώντας την αύξουσα αρίθμηση των αρνητικών και κάθετα μέσα στα ξυλοκιβώτια, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να μεταφερθούν σε οριζόντια θέση. Στη συνέχεια τα άδεια συρτάρια θα πρέπει να μεταφερθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην χτυπηθούν, στραβώσουν ή παραμορφωθούν είτε κατά την μεταφορά είτε κατά την αναμονή τους πριν την επανατοποθέτησή τους. Ο όγκος των γυάλινων αρνητικών είναι: 120 τρέχοντα μέτρα γυάλινων αρνητικών διάστασης 9εκ Χ 12εκ και 13εκ Χ 18εκ 5 τρέχοντα μέτρα γυάλινων αρνητικών διάστασης 20εκ Χ 26εκ Σύνολο συρταριών: 30 διαφόρων διαστάσεων Γυάλινα αρνητικά σε κουτιά: Τα κουτιά αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ξυλοκιβώτια με καπάκι κατάλληλων διαστάσεων με εσωτερική επένδυση από ethafoam πάχους 1,5εκ. Τα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν ανά 2 (το ένα πάνω στο άλλο) μέσα στο ξυλοκιβώτιο απαραίτητα με εσωτερικό διαχωριστικό από ethafoam. Τα ξυλοκιβώτια θα πρέπει να μεταφερθούν σε οριζόντια θέση και σε καμία περίπτωση κάθετα. Διαστάσεις και ποσότητες κουτιών με γυάλινα αρνητικά Διαστάσεις (mm) Ποσότητα

4 28 x 32 x Y60 20 Πλαστικά αρνητικά: Τα πλαστικά αρνητικά που βρίσκονται μέσα σε συρτάρια μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν με τα συρτάρια τους. Τα διάκενα μέσα σε αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν με ethafoam ώστε να διασφαλιστεί πως τα αρνητικά δεν πρόκειται να μετακινηθούν εντός του συρταριού κατά τη μεταφορά τους. Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία των συρταριών έτσι ώστε να μην χτυπηθούν, στραβώσουν ή παραμορφωθούν είτε κατά την μεταφορά είτε κατά την αναμονή τους πριν την επανατοποθέτησή τους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει η περιτύλιξή τους με υλικό συσκευασίας τύπου αεροφίμπρα και stretch wrap. Επίσης η μεταφορά των γεμάτων συρταριών πρέπει να γίνει σε οριζόντια θέση και σε καμία περίπτωση κάθετα και να μην τοποθετηθούν απευθείας το ένα πάνω στο άλλο. Ο όγκος των πλαστικών αρνητικών είναι: 1 συρτάρι διάστασης 96εκ (Π) Χ 68εκ (Μ) Χ 10 εκ (Υ) 2 συρτάρια διάστασης 96εκ (Π) Χ 68εκ (Μ) Χ 13 εκ (Υ) 15 συρτάρια διάστασης 96εκ (Π) Χ 68εκ (Μ) Χ 17 εκ (Υ) 7 συρτάρια διάστασης 96εκ (Π) Χ 68εκ (Μ) Χ 30 εκ (Υ) 2 συρτάρια διάστασης 96εκ (Π) Χ 53εκ (Μ) Χ 10 εκ (Υ) 4 συρτάρια διάστασης 96εκ (Π) Χ 53εκ (Μ) Χ 13 εκ (Υ) 7 συρτάρια διάστασης 96εκ (Π) Χ 53εκ (Μ) Χ 17 εκ (Υ) Τα πλαστικά αρνητικά και φωτογραφίες που υπάρχουν στα υπόλοιπα 43 συρτάρια των υπαρχουσών αρχειοθηκών, θα αδειασθούν από προσωπικό του Φωτογραφικού Αρχείου και θα τοποθετηθούν από τον διαγωνιζόμενο σε κούτες και θα μεταφερθούν. Κουτιά με φωτογραφίες: Τα κουτιά θα τυλιχθούν το καθένα με αεροφίμπρα και ύστερα θα τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια ανά 2 ή το πολύ 3 ανάλογα με το βάρος τους. Θα απαιτηθούν ρηχά χαρτοκιβώτια 5φυλλα διαφόρων διαστάσεων. Διαστάσεις και ποσότητες κουτιών με φωτογραφικό υλικό Διαστάσεις (mm) Ποσότητα 200 x 280 x Y x 320 x Y x 350 x Y x 420 x Y x 450 x Y x 520 x Y x 620 x Y x 730 x Y x 840 x Y κουτιά με slides διαστάσεων 12x30x6εκ: Τα κουτιά αυτά θα τοποθετηθούν οριζόντια σε χαρτοκιβώτια επενδυμένα με απλό foam. Λευκώματα/καρτέλες και λοιπό υλικό: Τα λευκώματα θα συσκευαστούν με αεροφίμπρα το καθένα ξεχωριστά και θα τοποθετηθούν οριζόντια μέσα σε χαρτοκιβώτια 5φυλλα. Οι καρτέλες θα συσκευαστούν ανά ομάδες όπως θα τις υποδείξει το προσωπικό του Φωτογραφικού Αρχείου με αεροφίμπρα και θα τοποθετηθούν οριζόντια μέσα σε χαρτοκιβώτια 5φυλλα. Η ποσότητα των

5 λευκωμάτων και των καρτελών αντίστοιχα μέσα στα χαρτοκιβώτια θα καθοριστεί από το μέγεθος και το βάρος τους Αριθμός λευκωμάτων:60 Όγκος καρτελών: 7 τρέχοντα μέτρα Ντοσιέ με φωτογραφίες ή slides: Τα ντοσιέ θα τοποθετηθούν κάθετα μέσα σε χαρτοκιβώτια επενδυμένα με απλό foam. Αριθμός ντοσιέ: 25 τρέχοντα μέτρα ραφιών Κάδρα: Τα κάδρα θα συσκευαστούν το καθένα ξεχωριστά με αεροφίμπρα. Αριθμός κάδρων: 100 μέσου όρου διαστάσεων 60x80 Φωτογραφικά έργα μεγάλου μεγέθους: Τα μεγάλα έργα (πανοράματα, μεγάλες εκτυπώσεις κ.α.) θα συσκευαστούν με αεροφίμπρα μεμονωμένα ή σε ομάδες κατά περίπτωση. Κινηματογραφικό υλικό: Οι 110 κινηματογραφικές ταινίες θα πρέπει θα συσκευαστούν με αεροφίμπρα μεμονωμένα ή σε ομάδες κατά περίπτωση και θα τοποθετηθούν οριζόντια μέσα σε χαρτοκιβώτια 5φυλλα. Η ποσότητα των ταινιών μέσα στα χαρτοκιβώτια θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και το βάρος τους. 3 συρταροθήκες μεταλλικές ειδικού χώρου αποθήκευσης και συρτάρια συρταροθηκών Ο σκελετός της υπάρχουσας συρταροθήκης 213x56x201εκ. μαζί με όλα τα άδεια συρτάρια της καθώς και τα άδεια συρτάρια των άλλων δύο συρταροθηκών (οι σκελετοί των οποίων θα παραληφθούν από άλλον ανάδοχο για τροποποίηση) θα μεταφερθούν με προσοχή και κατάλληλη συσκευασία. Όλα τα άδεια συρτάρια θα πρέπει να μεταφερθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χτυπηθούν, στραβώσουν ή παραμορφωθούν είτε κατά την μεταφορά είτε κατά την αναμονή πριν την επανατοποθέτησή τους. Ο σκελετός της υπάρχουσας αρχειοθήκης θα αποσυναρμολογηθεί στον βαθμό που απαιτείται ανάλογα με τον τρόπο που θα απομακρυνθεί από το κτίριο, και θα ανασυναρμολογηθεί εντός του νέου ψυκτικού θαλάμου στο κτίριο της Αγαθημέρου, και θα τοποθετηθούν σε αυτήν τα συρτάρια της. Τα υπόλοιπα συρτάρια θα τοποθετηθούν στις τροποποιημένες και νέες συρταροθήκες που κατασκευάζονται και αναδιαμορφώνονται από τον ανάδοχο που θα τις προσκομίσει. 2 συρταροθήκες με καρτέλες 47x75x260εκ.: Θα μεταφερθούν με το περιεχόμενό τους. Τα συρτάρια θα πρέπει να ασφαλιστούν έτσι ώστε να μην ανοίξουν κατά τη μεταφορά τους. 2 συρταροθήκες με αρνητικά 53,5x75x146εκ.: Θα μεταφερθούν με το περιεχόμενό τους. Τα συρτάρια θα πρέπει να ασφαλιστούν έτσι ώστε να μην ανοίξουν κατά τη μεταφορά τους. 300 Φωτογραφικές μηχανές και λοιπός φωτογραφικός εξοπλισμός: Οι φωτογραφικές μηχανές και θα τυλιχθούν η κάθε μία ξεχωριστά με αεροφίμπρα και ύστερα θα τοποθετηθούν σε ρηχά χαρτοκιβώτια 5φυλλα (το πολύ 30εκ. ύψος). Η ποσότητα των μηχανών μέσα στα χαρτοκιβώτια θα

6 εξαρτηθεί από το μέγεθος και το βάρος τους. Το ίδιο ισχύει και για τον λοιπό φωτογραφικό εξοπλισμό (τρίποδα, στερεοσκόπια κ.α.) 50 χαρτοκιβώτια με αρχεία ήδη συσκευασμένα που θα μεταφερθούν ως έχουν Ράφια τύπου DEXION Αποσυναρμολόγηση και μεταφορά στο υπόγειο της οδού Πειραιώς κατασκευών dexion με ράφια διαφόρων διαστάσεων συνολικού μήκους 140 τρεχόντων μέτρων ραφιών με τους ορθοστάτες τους. Β) Βιβλιοθήκη του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει κυρίως βιβλία, περιοδικά (ελεύθερα και τακτοποιημένα σε χάρτινες θήκες), εφημερίδες, ευρετήρια των φωτογραφικών ενοτήτων, κουτιά με καρτέλες (10x43x27εκ.) και ντοσιέ με τυπώματα εξ επαφής. Οι ενότητες και η σειρά των παραπάνω αντικειμένων (με βάση τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας που έχει δοθεί σε κάθε αντικείμενο) θα πρέπει να διατηρηθούν κατά τη συσκευασία ανεξάρτητα από το υλικό ή το μέγεθος (μικρό ή μεγάλο βιβλίο κ.α.) των αντικειμένων. Το προσωπικό του Φωτογραφικού Αρχείου θα επιβλέπει κάθε βήμα της συσκευασίας και θα επεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο. Επιπλέον θα αριθμεί τις συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.α.), θα συντάσσει λίστα και θα αναγράφει στο εξωτερικό τμήμα τους το σχετικό περιεχόμενο. Η ποσότητα των παραπάνω αντικειμένων είναι 240 τρέχοντα μέτρα ραφιών Γ. Έντυπο υλικό και λοιπός φωτογραφικός εξοπλισμός 1. To περιεχόμενο που βρίσκεται στα εντοιχισμένα ντουλάπια. Αποτελείται από έντυπο κυρίως υλικό το οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια και να μεταφερθεί. 13 ντουλάπια 50x70x65εκ. 17 ντουλάπια 90x80x35εκ. 1 ντουλάπα 100x200x55εκ. 1 ντουλάπια όγκου 110x50x80εκ 2. Το περιεχόμενο της αποθήκης του μπαλκονιού Θα πρέπει να συσκευαστεί ανάλογα το περιεχόμενο της αποθήκης όγκου 180x180x180εκ. Περιλαμβάνει κυρίως φωτογραφικό εξοπλισμό που θα πρέπει να τυλιχθεί σε αεροφίμπρα και να τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια. Επίσης θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και μεταφερθούν τα ράφια τύπου dexion (48x100x200εκ) που περιέχει. 3. Το περιεχόμενο της αποθήκης του δώματος Θα πρέπει να συσκευαστεί ανάλογα το περιεχόμενο της αποθήκης όγκου 180x200x250εκ. Περιλαμβάνει κυρίως τον μεταλλικό εξοπλισμό των συρταροθηκών του χώρου φύλαξης. Επίσης θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και μεταφερθούν τα ράφια τύπου dexion (7,2 τρέχοντα μέτρα) που περιέχει. 4. Το περιεχόμενο του παταριού

7 Θα πρέπει να συσκευαστεί ανάλογα το περιεχόμενο του παταριού όγκου 140x80x110εκ. Περιλαμβάνει έντυπο υλικό και φωτογραφικό εξοπλισμό που θα πρέπει να τυλιχθεί σε αεροφίμπρα και να τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια. 5. Το περιεχόμενο της αποθήκης του σκοτεινού θαλάμου Θα πρέπει να συσκευαστεί ανάλογα το περιεχόμενο της αποθήκης όγκου 140x110x190εκ. Περιλαμβάνει κυρίως έντυπο υλικό που θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χαρτοκιβώτια. 6. Μεταφορά των 30 χαρτοκιβωτίων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο υπόγειο της πολυκατοικίας κορνίζες με αφίσες μέσης διάστασης 50x60εκ. Δ) Επίπλωση του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει έπιπλα γραφείων, συρταριέρες, καρέκλες, σκάλα, βιβλιοθήκες με ράφια, τραπεζαρία με οκτώ καρέκλες, υπολογιστές κ.α. που πρέπει να συσκευασθούν κατάλληλα στο Φωτογραφικό Αρχείο αφού αποσυναρμολογηθούν στα επί μέρους τμήματά τους ( όταν απαιτείται λόγω του μεγέθους τους ) και να μεταφερθούν στο κτήριο της Πειραιώς. Αναλυτική λίστα αντικειμένων: Από αναγνωστήριο Βιβλιοθήκες ξύλινες λευκές που αποτελούνται από επιμέρους αποσυναρμολογούμενα ορθογώνια «κουτιά» (2 ή 3 καθ ύψος) τοποθετημένα εν σειρά και στηριγμένα στο δάπεδο και τους τοίχους. Ακολουθούν οι γενικές διαστάσεις των βιβλιοθηκών και στο τέλος του τεύχους σε ειδικό συμπληρωματικό πίνακα, αναφέρονται και οι επί μέρους διαστάσεις των «κουτιών» που τις αποτελούν (σε μ.). 4,40x0,46 ύψος 2,62 1,54x0,46 ύψος 2,62 1,54x0,46 ύψος 2,62 1,66x0,46 ύψος 2,62 1,63x0,31 ύψος 2,75 2,26x0,31 ύψος 2,75 2,76x0,31 ύψος 2,75 2,51x0,31 ύψος 2,50 1,09x0,36 ύψος 2,38 0,95x0,36 ύψος 2,38 0,88x0,36 ύψος 1,60 2,55x0,36 ύψος 2,95 1 συρταριέρα 55x53 ύψος 75εκ Γραφεία: 10 τάβλες λευκές 180x90 (με ξύλινα πόδια) με 10 καρέκλες γραφείου Φωτοτυπικό 60x60εκ, 6 υπολογιστές, 3 εκτυπωτές, 2 scanners Τραπέζι μελετητών (ανοικτό ξύλο) 95x260 εκ και 8 καρέκλες 3 τροχήλατα σκαμπό

8 2 τροχήλατα τραπέζια (48x46x37εκ) και ένα τροχήλατο τραπέζι (45x45x70) 12 κάδους απορριμμάτων Από στούντιο Βάση φωτογράφησης 90x70εκ με κολώνα στήριξης 150εκ. Φωτογραφικός εξοπλισμός (μηχανές, τρίποδα, φωτοτράπεζα, φώτα) τα οποία θα πρέπει να τυλιχθούν με αεροφίμπρα και να τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια. Γραφείο με δύο συρτάρια 63x97x80εκ. Plotter 190x80εκ (δικτυακή σύνδεση) Από σκοτεινό θάλαμο Τραπέζι 180x75 ύψος 96,5, ο εκτυπωτής 60x60x130εκ. Βιβλιοθήκη μαύρη 110 x30 ύψος 70 και το περιεχόμενό της Από χώρο φύλαξης Μεταλλική σκάλα 65x110x225 (μεταφορά στο υπόγειο της Πειραιώς) Από Εργαστήριο Συντήρησης Εξοπλισμός Μήκος(μ) Βάθος(μ) Ύψος(μ) Γούρνα 1,57 0,76 1,02 Ανοξείδωτος πάγκος 1,90 0,76 1,02 Συρταριέρα με το περιεχόμενό 1,33 0,95 0,97 της Συρταριέρα με το περιεχόμενό 1,33 0,95 0,97 της Πάγκος ανάμεσα στις 2 1,20 0,60 συρταριέρες Πάγκος εργασίας 2,60 0,75 0,87 Πάγκος με φωτεινή τράπεζα 1,80 0,68 0,89 3 Συρταροθήκες φορητές 0,42 0,60 1,07 Στεγνωτήριο 0,70 0,60 0,60 Πρέσσα και τάβλες 0,62 0,47 1,10 Ντουλάπι τοίχου κρεμαστό 1,30 0,40 0,70 (βιτρίνα) με το περιεχόμενό του Ντουλάπι τοίχου κρεμαστό 1,30 0,40 0,70 (βιτρίνα) με το περιεχόμενό του Ντουλάπι κρεμαστό (κλειστό) με 1,32 0,18 0,94 το περιεχόμενό του Ντουλάπι χημικών με το περιεχόμενό του 0,60 0,50 0,70 Από κουζίνα 1 ψυγείο 55x55x140εκ. 1 φούρνο μικροκυμάτων και 2 καφετιέρες 1 σκάλα αλουμινίου ύψους 70εκ. και 1 σκάλα αλουμινίου ύψους 240εκ.

9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ξύλινες βιβλιοθήκες του Φωτογραφικού Αρχείου Βιβλιοθήκη ύψους 262εκ. x μήκους 440εκ.x βάθους 46εκ. με σταθερά ράφια (καθαρό ύψος 33,5εκ) Αποτελείται από 5 κομμάτια 109εκ. x 86,3εκ.που πατάνε πάνω σε 5 κομμάτια 153εκ. x 86,3εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 262εκ. x μήκους 166εκ.x βάθους 46εκ. με σταθερά ράφια (καθαρό ύψος 33,5εκ) Αποτελείται από 1 κομμάτι 109εκ. x 74εκ. που πατά πάνω σε 1 κομμάτι 153εκ. x 74εκ. και από 1 κομμάτι 109εκ. x 86εκ. που πατά πάνω σε 1 κομμάτι 153εκ. x 86εκ. 2 Βιβλιοθήκες ύψους 262εκ. x μήκους 154εκ.x βάθους 46εκ. με σταθερά ράφια (καθαρό ύψος 33,5εκ) Αποτελείται από 2 κομμάτια 109εκ. x 74εκ. που πατάνε πάνω σε 2 κομμάτια 153εκ. x 74εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 275εκ. x μήκους 162εκ.x βάθους 31εκ. (Υπάρχει ένα σταθερό ράφι στο 1,32 από πάνω ενώ τα άλλα ράφια προσαρμόζονται) Αποτελείται από 2 κομμάτια 275εκ.x78εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 275εκ. x μήκους 276εκ.x βάθους 31εκ. (Υπάρχει ένα σταθερό ράφι στο 1,32 από πάνω ενώ τα άλλα ράφια προσαρμόζονται) Αποτελείται από 3 κομμάτια 275εκ.x89,5εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 275εκ. x μήκους 226εκ.x βάθους 31εκ. (Υπάρχει ένα σταθερό ράφι στο 1,32 από πάνω ενώ τα άλλα ράφια προσαρμόζονται) Αποτελείται από 3 κομμάτια 275εκ.x73εκ.

10 Βιβλιοθήκη ύψους 275εκ. x μήκους 251εκ.x βάθους 31εκ. (Υπάρχει ένα σταθερό ράφι στο 1,32 από πάνω ενώ τα άλλα ράφια προσαρμόζονται) Αποτελείται από 3 κομμάτια 275εκ.x81,5εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 294εκ. x μήκους 254εκ.x βάθους 36εκ. Αποτελείται από 4 κομμάτια 144,5εκ. x 62εκ. που πατάνε πάνω σε 4 κομμάτια 150εκ. x 62εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 238εκ. x μήκους 95εκ.x βάθους 36εκ. Αποτελείται από 2 κομμάτια 238εκ. x 44,5εκ. Βιβλιοθήκη ύψους 238εκ. x μήκους 109εκ.x βάθους 36εκ. Αποτελείται από 2 κομμάτια 238εκ. x 51,5εκ. Βιβλιοθήκη (που αυτή τη στιγμή είναι κρεμαστή στον τοίχο)ύψους 160εκ. x μήκους 83εκ.x βάθους 36εκ. Στις άκρες της βιβλιοθήκης υπάρχει πηχάκι 2,5 εκ. Βιβλιοθήκη (που αυτή τη στιγμή είναι κρεμαστή στον τοίχο)ύψους 110εκ. x μήκους 81εκ.x βάθους 46εκ. Στις άκρες της βιβλιοθήκης υπάρχει πηχάκι 2,5 εκ. Βιβλιοθήκη (που αυτή τη στιγμή είναι κρεμαστή στον τοίχο)ύψους 160εκ. x μήκους 83εκ.x βάθους 36εκ. Στις άκρες της βιβλιοθήκης υπάρχει πηχάκι 2,5 εκ. Βιβλιοθήκη (που αυτή τη στιγμή είναι κρεμαστή στον τοίχο)ύψους 110εκ. x μήκους 81εκ.x βάθους 46εκ. Στις άκρες της βιβλιοθήκης υπάρχει πηχάκι 2,5 εκ. Συντάχθηκε από το Τμήμα Φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη και εγκρίθηκε με την απόφαση 686/ της Διοικητικής Επιτροπής του Μ. Μπενάκη

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 8/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 77731 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46ΨΧΞ5-ΜΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46ΨΧΞ5-ΜΣΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε., ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο Ο ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ. Κέρκυρα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. πρωτ. 1142. Στην Κέρκυρα, σήμερα, 13/09/2012, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ : 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλ.: 210 74 90 494 Fax : 21074 90 427 e-mail: d.kikeri@elga.gr ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα 29-10 - 2014 Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Αριθμ. Πρωτ.: 12193 Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 1.1. ΚΡΕΒΑΤΙ + ΣΤΡΩΜΑ+ ΜΑΞΙΛΑΡΙ Αριθμός Μονάδων 148 Το κρεβάτι θα πρέπει να έχει πλάτος 1,00μ και μήκος 2,00μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση του Αρχείου της ΓΓΠΠ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ40Ι-ΦΞΟ ΑΔΑΜ: 13PROC001541412 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 3963 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για το Έργο: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

18/07/2007 18/07/2007 20/07/2007

18/07/2007 18/07/2007 20/07/2007 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/07/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3943 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3943/12.07.2007 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας εξοπλισμού για τις φοιτητικές κατοικίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 4.1. ΠΑΓΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΔΙΑ Αριθμός Μονάδων 1 πάγκος 4 τεμαχίων, συνολικού μήκους 5μ. Υλικό: Μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΠΙ-ΙΣΗ ΑΔΑΜ: 13PROC001766525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. πρωτ. : 7186 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 40157 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου 66100 - Δράμα Πληροφορίες: Ι. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2521350651

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013 21 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19001. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/1/12 για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26658/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ30 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6612 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα