Δμεξεπλώληαο ην Ηιηαθό Σύζηεκα θαη πέξα ζηα ειιεληθά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δμεξεπλώληαο ην Ηιηαθό Σύζηεκα θαη πέξα ζηα ειιεληθά"

Transcript

1 Δμεξεπλώληαο ην Ηιηαθό Σύζηεκα θαη πέξα ζηα ειιεληθά Exploring the Solar System and Beyond in Greek λαπηύρζεθε από ην Βηεηλάκ Nguyen

2 Hubble Ultra Deep Field ππξνβόιεζε 2014 Δμεξεπλψληαο ην Ζιηαθφ χζηεκα θαη ν ζηφρνο Beyond είλαη λα γεκίζεηε ην κπαιφ ζαο κε έλα πξνβάδηζκα γηα λα γλσξίδεη ηελ εμέιημε ηεο πιαλεηηθήο επηζηήκεο ζην ζχγρξνλν Space Age κε απηφ ην e-book. Σν ebook είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, δξνζηζηηθφ θαη είλαη εγγπεκέλε γηα λα είλαη ζπλαξπαζηηθφ! Μπνξείηε λα δηαβάζεηε απηφ ην e-book, ρσξίο θακία πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ παξειζφληνο καο Ζιηαθφ χζηεκα ηνπ. Πνιιά πξάγκαηα ζα είλαη ζε απηφ ην e-book, φπσο, ήιηνο καο, Ζιηαθφ καο χζηεκα, Ση είλαη έλαο πιαλήηεο?, Πνην είλαη ην Big Bang; Οη πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, ν Δξκήο, Αθξνδίηε, Γε, ειήλε ηεο Γεο, Άξε αζηεξνεηδείο, κεηεσξίηεο θαη Μεηεσξίηεο, Γίαο, Κξφλνο, Οπξαλφο, Πνζεηδψλαο, λάλνη πιαλήηεο, θνκήηεο, Kuiper Belt θαη Oort Cloud, 1000 Space-Αζηξνλνκίαο ιέμεηο απφ ην ιεμηθφ θαη πνιιά πνιιά πεξηζζφηεξα!

3 Δμεξεπλψληαο ην Ζιηαθφ χζηεκα θαη πέξα ζα ζαο βνεζήζεη νπνπδήπνηε θαη αλ πάηε? είλαη κηα γξήγνξε θαη εχθνιε εξγαιείν αλαθνξάο πνπ ζα ζαο πάξεη πέξα απφ ην ειηαθφ ζχζηεκα! Πηζηεχσ φηη ε εμεξεχλεζε ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο θαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πιαλεηηθήο επηζηήκεο ζην ζχγρξνλν Space Age είλαη ζεκαληηθφ. Απιά ζπκεζείηε έλα πξάγκα πνπ πνηέ δελ κάζεζε ζηακαηά! Γηαβάζηε, δηαβάδσ, δηαβάδσ! Καη Γξάςηε, γξάςηε, γξάςηε! Έλα επραξηζηψ ζηελ ππέξνρε γπλαίθα κνπ Μπεζ (Griffo) Nguyen & θαηαπιεθηηθή γηνπο κνπ Taylor Nguyen θαη Ashton Nguyen γηα φιε ηελ αγάπε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηά ηνπο, θακία απφ απηέο ηηο γιψζζεο ebooks θαη ερεηηθά εθπαηδεπηηθψλ ζα είλαη δπλαηή ήιηνο: Δπηζθόπεζε Plasma εθξήγλπηαη από ηνλ ήιην κε ηε κνξθή ηεο έλα ηεξάζηην ιαβή. Ο ήιηνο είλαη έλα αζηέξη, κηα θαπηή ζθαίξα απφ ιακπεξφ αεξίσλ ζην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Ζ επηξξνή ηνπ εθηείλεηαη πνιχ πέξα απφ ηηο ηξνρηέο ησλ καθξηλψλ Πνζεηδψλα θαη ηνλ Πινχησλα. Υσξίο έληνλε ελέξγεηα θαη ηε ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ, δελ ζα ππήξρε δσή ζηε Γε. Καη αλ απηφ είλαη ηδηαίηεξν γηα καο, ππάξρνπλ δηζεθαηνκκχξηα αζηέξηα φπσο ν ήιηνο καο δηάζπαξηα ζε φιε ηελ Γαιαμία καο. 10 Αλάγθε-to-Know πξάγκαηα γηα ηνλ Ήιην: 1 Ο ήιηνο είλαη έλα αζηέξη. Έλα αζηέξη δελ έρεη ζηεξεή επηθάλεηα, αιιά είλαη κηα κπάια ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (92,1 ηνηο εθαηφ ηνπ πδξνγφλνπ (H2) θαη 7,8 ηνηο εθαηφ ηνπ ειίνπ (He)), πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θνηλνχ απφ ηελ δηθή ηνπ βαξχηεηα.

4 Γε ζε ζρέζε κε ηνλ ήιην. 2 Ο ήιηνο είλαη ην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη αληηπξνζσπεχεη ην 99,8% ηεο κάδαο νιφθιεξνπ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. 3. Αλ ν ήιηνο ήηαλ ηφζν ςειφο φζν έλα ηππηθφ κπξνζηηλή πφξηα, Γε ζα ήηαλ πεξίπνπ ην κέγεζνο ελφο ληθειίνπ. 4. Γεδνκέλνπ φηη ν ήιηνο δελ είλαη έλα ζηεξεφ ζψκα, δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ήιηνπ πεξηζηξέθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Καηά ηνλ ηζεκεξηλφ, ν ήιηνο πεξηζηξέθεηαη κηα θνξά πεξίπνπ θάζε 25 εκέξεο Γε, αιιά θαη ζηνπο πφινπο ν ήιηνο πεξηζηξέθεηαη κία θνξά γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο θάζε 36 εκέξεο. 5. Ζ ειηαθή αηκφζθαηξα είλαη φπνπ βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ειηαθέο θειίδεο θαη ειηαθέο εθιάκςεηο γηα ηνλ ήιην. Δμσηεξηθή αηκφζθαηξα ηνπ ήιηνπ - ε θνξψλα - εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ ηξνρηά ηνπ λάλνπ πιαλήηε Πινχησλα. 6 Ο ήιηνο είλαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ νθηψ πιαλήηεο, ηνπιάρηζηνλ πέληε πιαλήηεο λάλνη, δεθάδεο ρηιηάδεο αζηεξνεηδείο, θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζε ηξία ηξηζεθαηνκκχξηα θνκήηεο θαη παγσκέλα ζψκαηα. 7 Ο ήιηνο δελ έρεη θαλέλα δαρηπιίδηα. 8. δηαζηεκφπινην ζπλερψο απμαλφκελε θαηαλφεζε ηνπ ήιηνπ - απφ ηε Γέλεζε (πνπ ζπιιέγνληαη δείγκαηα ηνπ ειηαθνχ αλέκνπ θαη επέζηξεςε ηα ζσκαηίδηα ζηε Γε) ζην SOHO, STEREO ΘΔΜΗ, θαη πνιιά άιια, ηα νπνία είλαη εμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήιηνπ, ην εζσηεξηθφ ηνπ θαη πψο αιιειεπηδξά κε ηνλ πιαλήηε καο. 9 Υσξίο έληνλε ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ δελ ζα ππήξρε δσή ζηε Γε. 10 Ζ ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα ηνπ ήιηνπ είλαη πεξίπνπ 15 εθαηνκκπξίσλ βαζκψλ Κειζίνπ (27 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Φαξελάηη). Κεληξηθφ αζηέξη ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, ν ήιηνο, έρεη εκπλεχζεη κπζνινγηθέο ηζηνξίεο ζε θαιιηέξγεηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ, νη Αδηέθνη ηνπ Μεμηθνχ, Native American θπιέο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηνλ Καλαδά, νη Κηλέδνη θαη πνιινί άιινη.

5 Καηά πξνζέγγηζε ην κέγεζνο ηεο Γεο ζε ζρέζε κε ηνλ Ήιην. Ηιηνβαζίιεκα ζηνλ Άξε.

6 Ο ήιηνο καο ζε ζρέζε κε άιια αζηέξηα. Μηα ζεηξά απφ αξραίνπο πνιηηηζκνχο πέηξηλεο θαηαζθεπέο ή ηξνπνπνηεκέλα θπζηθά πεηξψκαηα γηα λα επηζεκάλεηε ηηο θηλήζεηο ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζειήλεο - ράξαμαλ ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, δεκηνπξγήζεθε εκεξνιφγηα θαη παξαθνινπζείηαη ειηαθέο θαη ζειεληαθέο εθιείςεηο. Απηέο νη αξραηνινγηθνί ρψξνη παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο εζθεκκέλεο επζπγξακκίζεηο ζε αζηξνλνκηθά θαηλφκελα: αλαηνιέο, moonrises, moonsets, αθφκα θαη ηα αζηέξηα ή πιαλήηεο. Πνιινί πνιηηηζκνί πίζηεπαλ φηη ε Γε ήηαλ αθίλεηε θαη ν ήιηνο, άιινπο πιαλήηεο θαη αζηέξηα πεξηζηξάθεθαλ γη 'απηφ. Αξραία ειιεληθή αζηξνλφκνη θαη θηιφζνθνη γλψξηδαλ απηφ ην γεσθεληξηθφ ηδέα ήδε απφ ηνλ 6ν π.υ. αηψλα. Σψξα γλσξίδνπκε, βέβαηα, φηη φινη νη πιαλήηεο ζε ηξνρηά γχξσ απφ ην αζηέξη καο κνλαρηθφο - ηνλ ήιην. Ο ήιηνο είλαη ην πην θνληηλφ αζηέξη ζηε Γε, ζε κηα κέζε απφζηαζε απφ ηνλ πιαλήηε καο απφ εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα ( κίιηα). Ζ απφζηαζε απηή είλαη γλσζηή σο κία αζηξνλνκηθή κνλάδα (ζπληνκνγξαθία AU), θαη ζέηεη ηελ θιίκαθα γηα ηε κέηξεζε απνζηάζεσλ ζε φιε ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ήιηνο, κηα ηεξάζηηα ζθαίξα θπξίσο απφ ηνληζκέλν αέξην, ππνζηεξίδεη ηε δσή ζηε Γε. Ζ ζχλδεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο γεο νδεγνχλ ηε ζεδφλ, ηα σθεάληα ξεχκαηα, ηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα. Πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην πιαλήηεο ζαλ ηε Γε ζα κπνξνχζε λα ρσξέζεη κέζα ζηνλ ήιην. Δίλαη ζπγθξαηείηαη απφ ηε βαξπηηθή έιμε, πνπ παξάγνπλ ηεξάζηηα πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα ηνπ. Ο ήιηνο έρεη έμη πεξηνρέο - ν ππξήλαο, ε δψλε αθηηλνβνιίαο, θαη ε δψλε ζπλαγσγήο ζην εζσηεξηθφ? ε νξαηή επηθάλεηα (θσηφζθαηξα)? ε ρξσκφζθαηξαο? θαη ε εμφρσο απφθεληξε πεξηνρή, ε θνξψλα. Ο ήιηνο δελ έρεη ζηεξεή επηθάλεηα. ην ππξήλα, ε ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Κειζίνπ (πεξίπνπ 27 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Φαξελάηη), ε νπνία είλαη επαξθήο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνππξεληθήο ζχληεμεο. Ζ ελέξγεηα

7 πνπ παξάγεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ ήιην θαη παξάγεη νπζηαζηηθά φιε ηε ζεξκφηεηα θαη ην θσο πνπ ιακβάλνπκε ζηε Γε. Δλέξγεηα απφ ηνλ ππξήλα γίλεηαη έμσ απφ ηελ αθηηλνβνιία, ε νπνία αλαπεδά γχξσ απφ ηε δψλε αθηηλνβνιίαο, ιακβάλνληαο πεξίπνπ ρξφληα γηα λα πάξεη απφ ηνλ ππξήλα πξνο ην ζπλαγσγήο δψλε. Ζ ζεξκνθξαζία πέθηεη θάησ απφ 2 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Κειζίνπ (3,5 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Φαξελάηη) ζηελ ζπλαγσγήο δψλε, φπνπ νη κεγάιεο θπζαιίδεο θαπηφ πιάζκα (κηα ζνχπα ηνληζκέλσλ αηφκσλ) πξνο ηα πάλσ. Ζ επηθάλεηα ηνπ ήιηνπ - ε θσηφζθαηξα - είλαη έλα 500-ρηιηνκέηξσλ παρχ (300-κηιίσλ πάρνπο) πεξηνρή, απφ ηελ νπνία ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ήιηνπ δηαθεχγεη πξνο ηα έμσ θαη λα αληρλεχεηαη σο ην θσο ηνπ ήιηνπ πνπ παξαηεξνχκε εδψ ζηε Γε πεξίπνπ νθηψ ιεπηά κεηά ηελ έμνδφ ηνπ Ήιην Οη ειηαθέο θειίδεο ζηελ θσηφζθαηξα είλαη πεξηνρέο κε ηζρπξά καγλεηηθά πεδία πνπ είλαη δξνζεξέο, θαη σο εθ ηνχηνπ πην ζθνχξα απφ φ, ηη ζηε γχξσ πεξηνρή. Αξηζκνί ησλ ειηαθψλ θειίδσλ δηαθπκάλζεηο θάζε 11 ρξφληα, σο κέξνο ηεο καγλεηηθήο θχθιν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ήιηνπ. Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη θσηεηλά ειηαθέο εθιάκςεηο θαη ηηο ηεξάζηηεο εθηηλάμεηο ζηεκκαηηθνχ πιηθνχ πνπ έθξεμε έμσ απφ ην ήιην. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θσηφζθαηξαο είλαη πεξίπνπ βαζκνχο Κειζίνπ ( βαζκνχο Φαξελάηη). Πάλσ απφ ηε θσηφζθαηξα βξίζθεηαη ε αδχλακε ρξσκφζθαηξα θαη ην ζηέκκα (θνξψλα). Σν νξαηφ θσο απφ απηέο ηηο θνξπθαίεο πεξηνρέο είλαη ζπλήζσο πνιχ αδχλακνη γηα λα δεη θαηά ηε θσηεηλφηεξε θσηφζθαηξα, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νιηθήο ειηαθήο εθιείςεηο, φηαλ ε ειήλε θαιχπηεη ηελ θσηφζθαηξα, ε ρξσκφζθαηξα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα θφθθηλε ζηεθάλε γχξσ απφ ηνλ ήιην, ελψ ην ζηέκκα ζρεκαηίδεη έλα φκνξθν ιεπθφ ζηέςεη κε πιάζκα ξνή πξνο ηα έμσ, ζρεκαηίδνληαο ηα ζεκεία ηεο θφκεο. Πάλσ απφ ηε θσηφζθαηξα, ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη κε ην χςνο, πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη 2 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Κειζίνπ (3,5 εθαηνκκχξηα βαζκνχο Φαξελάηη). Ζ πεγή ζηεθαληαία ζέξκαλζεο έρεη κηα επηζηεκνληθή κπζηήξην γηα πεξηζζφηεξα απφ 50 ρξφληα. Πηζαλέο ιχζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο απφ ην Ζιηαθφ θαη Heliospheric Observatory (SOHO) θαη ηελ κεηάβαζε Πεξηθέξεηαο θαη ηεθαληαία Explorer (TRACE) απνζηνιέο, αιιά ε πιήξεο απάληεζε πνπ απνθεχγεη αθφκα επηζηήκνλεο. Πξφζθαηεο απνζηνιέο - Hinode, Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO), θαη ην Solar Dynamics Observatory (SDO) - βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο γλψζεηο καο γηα ην ζηέκκα, λα καο θάλεη αθφκα πην θνληά ζηελ απάληεζε. Μπνξνχλ, επίζεο, λα καο δψζεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο ηνπ ρψξνπ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο νη ειηαθέο εθιάκςεηο, εθηηλάμεηο ζηεκκαηηθνχ πιηθνχ, θαη ειηαθά ελεξγεηηθά ζσκαηίδηα. Space θαηξφο κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ηερλνινγία καο ζην δηάζηεκα θαη ζηε Γε? νη απνζηνιέο απηέο ζα καο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπκε ηηο εθζέζεηο ηνπ δηαζηεκηθνχ θαηξνχ. Πψο ν ήιηνο πήξε ην φλνκά ηεο: Ο ήιηνο έρεη πνιιά νλφκαηα ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο, φια απηά πξνθαλψο πξντζηνξηθά ζηελ πξνέιεπζή ηνπο. Οη αξραίνη Έιιελεο ην νλφκαδαλ Helios θαη νη αξραίνη Ρσκαίνη πνπ νλνκάδεηαη Sol, δχν εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα Πξσην-Ηλδν-Δπξσπατθφ φξν. Λαηηληθή Sol αλαπηχρζεθε σο κνλαδηθφ ζηα ηηαιηθά, sol ζηα πνξηνγαιηθά θαη ηζπαληθά, θαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο αξρηθά ππνθνξηζηηθφ επίζεκα, φπσο soleil ζηα γαιιηθά. Modern English ήιην εμειίρζεθε απφ ηελ ίδηα Proto-γεξκαληθφο κνξθή πνπ ζήκεξα είλαη Sonne ζηα γεξκαληθά θαη ζηα νιιαλδηθά zon, πνηθηινηξφπσο πηζηνπνηείηαη σο sonne θαη Sunne ζηελ Παιηά θαη ηε Μέζε αγγιηθή, κε παξφκνηεο κνξθέο πνπ βξέζεθαλ ζε άιιεο αξραίεο γεξκαληθέο γιψζζεο, φπσο ε Παιηά Ννξβεγψλ, Old Saxon, Old High γεξκαληθή θαη Gothic. εκαληηθέο Ζκεξνκελίεο:

8 150 π.υ.: Έιιελαο ιφγηνο Κιαχδηνο Πηνιεκαίνο γξάθεη ε Αικαγέζηε, επηζεκνπνηψληαο ην γεσθεληξηθφ κνληέιν ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν κνληέιν έγηλε δεθηή κέρξη ηνλ 16ν αηψλα. 1543: Νηθφιανο Κνπέξληθνο δεκνζηεχεη, Απφ ηηο επαλαζηάζεηο ησλ Οπξάληα θαίξεο πεξηγξάθεη ειηνθεληξηθφ κνληέιν ηνπ (ειηνθεληξηθφ) ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. 1610: Πξψηε παξαηεξήζεηο ησλ ειηαθψλ θειίδσλ κέζα απφ έλα ηειεζθφπην γίλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην Galileo Galilei θαη Thomas Harriot : θειίδα δξαζηεξηφηεηα κεηψλεηαη ζρεδφλ ζην κεδέλ, πηζαλψο πξνθαιψληαο κηα κηθξή επνρή ησλ παγεηψλσλ ζηε Γε 1860: Eclipse νη παξαηεξεηέο βιέπνπλ κηα ηεξάζηηα έθξεμε ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ ήιην? είλαη ε πξψηε θαηαγεγξακκέλε εθηηλάμεηο ζηεκκαηηθνχ πιηθνχ 1994: Σν δηαζηεκφπινην Ulysses θάλεη ηηο πξψηεο παξαηεξήζεηο ηνπ πνιηθέο πεξηνρέο ηνπ ήιηνπ. 2004: Genesis ηεο NASA επηζηξέθεη δείγκαηα ηνπ ειηαθνχ αλέκνπ ζηε Γε γηα κειέηε. 2006: Ο Οδπζζέαο μεθηλάεη ηξίην ζχλνιν ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεξλά πάλσ απφ ηνπο πφινπο ηνπ ήιηνπ. 2007: double-δηαζηεκφπινην Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) ηεο απνζηνιήο ηεο NASA επηζηξέθεη ηηο πξψηεο ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο ηνπ ήιηνπ. 2009: Μεηά απφ πεξηζζφηεξα απφ 18 ρξφληα, ε απνζηνιή ηνπ Οδπζζέα ηειεηψλεη. Ο Οδπζζέαο ήηαλ ε πξψηε θαη κνλαδηθή δηαζηεκηθφ ζθάθνο γηα λα κειεηήζεη ηνλ ήιην ζε πςειά ειηαθά γεσγξαθηθά πιάηε. 2010: SDO έρεη μεθηλήζεη θαη αξρίδεη λα παξαηεξεί ηνλ ήιην ζε ππεξ-πςειήο επθξίλεηαο. 2011: Σν δηαζηεκηθφ ζθάθνο STEREO, απφ δηπιή ζθνπηά ηνπο, δείηε νιφθιεξν ην ήιην γηα πξψηε θνξά

9 Τν Ηιηαθό καο Σύζηεκα: Δπηζθόπεζε Γε θαη ηνλ ηόπν ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο ζην Σύκπαλ. Σα ιφγηα ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο αλαθέξνληαη ζηνλ ήιην θαη φια ηα αληηθείκελα πνπ ηαμηδεχνπλ γχξσ απφ απηφ - πιαλήηεο, θπζηθνχο δνξπθφξνπο, φπσο ην θεγγάξη, δψλε ησλ αζηεξνεηδψλ, θνκήηεο θαη κεηεσξίηεο.

10 Σν ειηαθφ καο ζχζηεκα είλαη κέξνο ελφο ζπεηξνεηδνχο γαιαμία γλσζηφ σο ην Γαιαμία. Ο ήιηνο, ην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, θαηέρεη νθηψ πιαλήηεο θαη ακέηξεηα κηθξφηεξα αληηθείκελα ζε ηξνρηά ηνπ. 10 Αλάγθε-to-Know πξάγκαηα γηα ειηαθφ καο ζχζηεκα: 1 Σν ειηαθφ καο ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηνλ ήιην θαη ηα πάληα πνπ ηαμηδεχεη γχξσ απφ απηφ. Απηφ πεξηιακβάλεη νθηψ πιαλήηεο θαη θπζηθά ηνπο δνξπθφξνπο φπσο ε ειήλε ηεο Γεο? λάλνη πιαλήηεο, φπσο ν Πινχησλαο θαη ε Γήκεηξα? αζηεξνεηδείο? θνκήηεο θαη κεηεσξίηεο. Μάηηα ζην Ηιηαθό Σύζηεκα: 2 Ο ήιηνο είλαη ην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο. Πεξηέρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο κάδαο ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη αζθεί κηα ηεξάζηηα βαξπηηθή έιμε ζηνπο πιαλήηεο θαη άιινπο θνξείο. 3 Σν ειηαθφ καο ζχζηεκα ζρεκαηίζηεθε πεξίπνπ πξηλ 4,6 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. 4 Οη ηέζζεξηο πιαλήηεο θνληά ζηνλ ήιην - Δξκήο, Αθξνδίηε, Γε θαη Άξεο - θαινχληαη γήηλνη πιαλήηεο επεηδή έρνπλ ζηεξεέο, βξαρψδεηο επηθάλεηεο. 5. Γχν απφ ηνπο εμσηεξηθνχο πιαλήηεο πέξα απφ ηελ ηξνρηά ηνπ Άξε - Γία θαη ηνπ Κξφλνπ - είλαη γλσζηή σο γίγαληεο αεξίνπ? ην πην καθξηλφ Οπξαλφ θαη ηνλ Πνζεηδψλα νλνκάδνληαη γίγαληεο πάγνπ. 6 Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γλσζηνχο πιαλήηεο λάλνη ππάξρνπλ ζε κηα παγσκέλε δψλε πέξα απφ ηνλ Πνζεηδψλα πνπ νλνκάδεηαη δψλε Kuiper, ε νπνία είλαη επίζεο ην ζεκείν πξνέιεπζεο γηα πνιινχο θνκήηεο. 7. Πνιιά αληηθείκελα ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο έρνπλ αηκφζθαηξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιαλεηψλ, νξηζκέλεο λάλνη πιαλήηεο θαη αθφκα θαη έλα δεπγάξη θεγγάξηα. 8 Σν ειηαθφ καο ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηελ Orion βξαρίνλα ηνπ Γαιαμία. Τπάξρνπλ πηζαλφηαηα δηζεθαηνκκχξηα άιια ειηαθά ζπζηήκαηα ζηνλ γαιαμία καο. Καη ππάξρνπλ δηζεθαηνκκχξηα γαιαμίεο ζην χκπαλ. 9. κεηξάκε απνζηάζεηο ζην ειηαθφ καο ζχζηεκα κε αζηξνλνκηθέο κνλάδεο (AU). Έλαο ΑΔ είλαη ίζε κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ήιηνπ θαη ηεο γεο, ε νπνία είλαη πεξίπνπ 150 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα (93 εθαηνκκχξηα κίιηα). 10. δίδπκα Voyager 1 θαη Voyager 2 ηεο NASA είλαη ην πξψην δηαζηεκηθφ ζθάθνο γηα λα εμεξεπλήζεηε ηα εμσηεξηθά φξηα ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο.

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ. Σκήκα Ζιεθηξνληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο Παξάξηεκα Υαλίσλ Σκήκα Ζιεθηξνληθήο Πηπρηαθή εξγαζία: Δηζεγεηήο: ΠΔΣΡΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ Φνηηεηέο: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΡΖΣΖ 2010 Λέηδεξ 2 Άιια βηβιία βηβιηνζήθε ηεο Lucent

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Γνκή θαη Λεηηνπξγία ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ -Τιηθό ώκα θαη Τιηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Σ.Δ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο

Πηςσιακή επγαζία: πνπδάζηξηεο: Βνπβαιίθε Οιπκπία 36019 Πεξδίθε Δηξήλε 35627. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Γξ. Κσλζηαληίλνο Π. Μνπζηξήο Σ.Δ.Η ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Πηςσιακή επγαζία: Μελέηη εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ αςηομαηοποιημένος μεηευπολογικού ζηαθμού για ηην καηαγπαθή και επεξεπγαζία πεπιβαλλονηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ

ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΣΜΔΜΏ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΟΤ & ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ της ΜΠΑΡΣΟΤΚΟΤΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΝΟΤΝΘΕΣΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ) & ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ Βπίβιεςε Πηπρηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία. Πηπρηαθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία. Πηπρηαθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία Πηπρηαθή Δξγαζία Κνπηνχβαιε Υαξαιακπία Μαξία Ηνχληνο 2013 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΑΕΜ: 3772 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γρ ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΙΝΙΓΗ ΓΕΩΡΓΘΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ ΑΕΜ: 3777 ΝΘΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ` Σποσδαστές: Δμπλιούκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα