ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1

2 Συςτήματα Παραγωγήσ Θςμάζηε ηεν ηαξινόμεζε ηων ζςζηεμάηων παπαγωγήρ; Για κάκε κατθγορία ςυςτθμάτων, εκτόσ από το ςτρατθγικό πρόβλθμα του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ τθσ δυναμικότθτασ τουσ, τίκεται το πρόβλθμα του προγραμματιςμοφ ςε μεςοπρόκεςμθ και βραχυπρόκεςμθ βάςθ των διατικζμενων πόρων (ανκρϊπινο δυναμικό, μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, οικονομικοί πόροι), ϊςτε τα ςυςτιματα να ανταποκρίνονται ςτθ ηιτθςθ των προϊόντων τουσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2

3 Συγκεντρωτικόσ vs. χρονικόσ προγραμματιςμόσ παραγωγήσ Το ςυγκεντρωτικό πρόγραμμα παραγωγισ αφορά το ηιτθμα του μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ παραγωγισ ςτθν περίπτωςθ ςυςτθμάτων ςυνεχοφσ ροισ. Στθν παρουςίαςθ αυτι κα εξεταςτεί το ηιτθμα του (βραχυπρόκεςμου) χρονικοφ προγραμματιςμοφ παραγωγήσ ςτθν περίπτωςθ ςυςτθμάτων παραγωγισ ςυνεχοφσ ροισ και κατά παραγγελία. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3

4 Απαιτήςεισ χρονικοφ προγραμματιςμοφ παραγωγήσ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για παραγωγι προϊόντων, όπωσ προκφπτουν από τα φαςεολόγια, τουσ πίνακεσ υλικϊν, τισ προβλζψεισ ι/και τισ παραγγελίεσ των πελατϊν, οι οποίεσ μεταφράηονται ςε απαιτιςεισ για παραγωγικοφσ πόρουσ. Ρεριοριςμοί του ςυςτιματοσ, που αφοροφν τθ δυναμικότθτα (διακζςιμοσ παραγωγικόσ εξοπλιςμόσ), τθν ακολουκία των δραςτθριοτιτων που ορίηει θ υπάρχουςα τεχνολογία, τισ απαιτιςεισ για ςυντιρθςθ των μθχανϊν, και τα δεδομζνα του ςυγκεντρωτικοφ προγράμματοσ παραγωγισ για το ςυνολικό επίπεδο τθσ παραγωγισ, του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των αποκεμάτων. Βελτιςτοποίθςθ ςυνάρτθςθσ κόςτουσ ι οφζλουσ (πλιρωςθ κάποιων κριτθρίων που μπορεί να αναφζρονται ςτθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, ςτο ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ, ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διακζςιμθσ δυναμικότθτασ κ.λπ.) ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4

5 Συμβολογραφία προβλημάτων χρονικοφ όπου: προγραμματιςμοφ α/β/γ α: το «περιβάλλον» των επεξεργαςτϊν (αρικμόσ, είδοσ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ, κτλ) β: τα χαρακτθριςτικά των εργαςιϊν και των πόρων που διατίκενται για αυτά (π.χ. θμερομθνίεσ διακεςιμότθτασ, θμερομθνίεσ παράδοςθσ, κτλ) γ: το κριτιριο εφρεςθσ του προγράμματοσ, δθλαδι θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 5

6 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ ςε ςυςτήματα κατά παραγγελία (job-shop) Ρροβλιματα με πολφ μεγάλο βακμό πολυπλοκότθτασ, τζτοιο που κακιςτά πολλζσ φορζσ αδφνατθ ι εξαιρετικά δυςχερι τθν εξεφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ. Ο βακμόσ πολυπλοκότθτασ αυξάνει: Με το πλικοσ των επεξεργαςτϊν, δθλαδι των μζςων παραγωγισ όπου διεκπεραιϊνεται μια φάςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Με τον αρικμό των φάςεων για να παραχκεί ζνα προϊόν Με τον αρικμό των κριτθρίων που λαμβάνονται υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν προγραμμάτων Κ.λ.π. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6

7 Μεθοδολογίεσ χρονικοφ προγραμματιςμοφ ςε ςυςτήματα κατά παραγγελία (job-shop) 1. Θ ανάκεςθ ι κατανομι των εργαςιϊν ςτουσ επεξεργαςτζσ του ςυςτιματοσ καλείται φόρτωςη. Πταν θ φόρτωςθ αφορά εργαςίεσ που δεν χρειάηεται να διαςπαςτοφν ςε μικρότερεσ ϊςτε να ανατεκοφν ςε διαφορετικοφσ επεξεργαςτζσ (δθλαδι κάκε εργαςία ανατίκεται ςε ζναν επεξεργαςτι), τότε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα διαγράμματα Gantt, που αποτελοφν μια απλι τεχνικι φόρτωςθσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7

8 Διαγράμματα Gantt Οριηόντιοσ άξονασ: χρόνοσ (Χρονικζσ Μονάδεσ Ρρογραμματιςμοφ, ΧΜΡ: θμζρεσ, εβδομάδεσ, μινεσ, κτλ). Κατακόρυφοσ άξονασ: επεξεργαςτζσ. Ρλεονεκτιματα: απλότθτα, δεν απαιτοφν ςυντιρθςθ, κτλ. Μειονεκτιματα: Δεν απεικονίηεται θ αλλθλεξάρτθςθ των δραςτθριοτιτων, δεν αποτυπϊνεται θ επίδραςθ μιασ κακυςτζρθςθσ ι επίςπευςθσ κάποιασ εργαςίασ ςτο ζργο, κτλ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 8

9 Παραδείγματα διαγραμμάτων Gantt Δραζηηριόηηηες Κωδ. 1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα Δραζηηριόηηηα Α 200 Σχεδιαζμένο Εκηελεζμένο Τύπος Ι Ημερομηνία αναθοράς ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 9

10 Μεθοδολογίεσ χρονικοφ προγραμματιςμοφ ςε ςυςτήματα κατά παραγγελία (job-shop) 2. Σε οριςμζνα πιο ςφνκετα προβλιματα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ μζθοδοσ ανάθεςησ, που αποτελεί ειδικι εφαρμογι του Γραμμικοφ Ρρογραμματιςμοφ. Θ κατανομι των εργαςιϊν ςτουσ επεξεργαςτζσ πρζπει να γίνει ζτςι, ϊςτε να ελαχιςτοποιείται ο ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ των επεξεργαςτϊν. Υποκζςεισ: α) Κάκε εργαςία ανατίκεται ςε ζναν επεξεργαςτι και αντιςτρόφωσ. β) Ο αρικμόσ των εργαςιϊν ιςοφται με τον αρικμό των επεξεργαςτϊν, διαφορετικά προςτίκενται πλαςματικζσ εργαςίεσ ι επεξεργαςτζσ. γ) Οι εφικτζσ κατανομζσ (ςενάρια ανακζςεων των εργαςιϊν ςτουσ επεξεργαςτζσ) αξιολογοφνται με βάςθ ζνα δείκτθ απόδοςθσ. Ο δείκτθσ αυτόσ είναι ςυνάρτθςθ κάποιων μεταβλθτϊν κόςτουσ ι οφζλουσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 10

11 Παράδειγμα μεθόδου ανάθεςησ Εργασία Χρόνος εκτέλεσης (ώρες) Μηχανή 1 Μηχανή 2 Μηχανή 3 Μηχανή 4 Α Β Γ Δ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 11

12 Αλγόριθμοσ μεθόδου ανάθεςησ 1. Σε κάκε γραμμι του πίνακα αφαιρείται ο μικρότεροσ χρόνοσ από όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ αντίςτοιχθσ γραμμισ, με αποτζλεςμα να μζνει τουλάχιςτον μια μθδενικι τιμι ςε κάκε γραμμι. Ρροφανϊσ, θ πιο ςυμφζρουςα ανάκεςθ τθσ εργαςίασ που αντιςτοιχεί ςτθ γραμμι είναι ςτθ μθχανι που αντιςτοιχεί ςτο ςτοιχείο τθσ γραμμισ με τθ μθδενικι τιμι. Σε κάκε ςτιλθ του νζου πίνακα, αφαιρείται ο μικρότεροσ χρόνοσ από όλουσ τουσ χρόνουσ τθσ ςτιλθσ. Μια μθδενικι τιμι ςε κάποια κζςθ μιασ ςτιλθσ ςθμαίνει προφανϊσ ότι θ αντίςτοιχθ μθχανι ςυμφζρει να αναλάβει τθν εργαςία που αντιςτοιχεί ςτο ςτοιχείο τθσ ςτιλθσ με τθ μθδενικι τιμι. 2. Με τον ελάχιςτο αρικμό ν ευκειϊν (οριηοντίων ι και κακζτων) διαγράφονται όλεσ οι μθδενικζσ τιμζσ. Αν ο αρικμόσ ν ιςοφται με το ςυνολικό αρικμό των γραμμϊν (άρα και των ςτθλϊν), τότε μια βζλτιςτθ κατανομι βρίςκεται ωσ εξισ: Τα μθδενικά ςτοιχεία αποτελοφν υποψιφιουσ ςυνδυαςμοφσ ανάκεςθσ. Θ εργαςία κάκε γραμμισ ανατίκεται ςε μθχανι, που αντιςτοιχεί ςε ςτιλθ με μθδενικό ςτοιχείο ςτθ κζςθ τθσ τομισ γραμμισ/ςτιλθσ. Θ ςτιλθ απαλείφεται, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ μθχανι ζχει αναλάβει τθν εργαςία, και φυςικά μόνον αυτι. Θ διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για τισ υπόλοιπεσ γραμμζσ / ςτιλεσ, ϊςπου κάκε εργαςία να ζχει ανατεκεί ςε μια (μόνο) μθχανι και κάκε μθχανι να ζχει αναλάβει μια (μόνο) εργαςία. Αν ο αρικμόσ ν δεν ιςοφται με τον αρικμό των γραμμϊν, τότε πάμε ςτο Βιμα Δθμιουργοφνται πρόςκετεσ μθδενικζσ τιμζσ ωσ εξισ: βρίςκεται θ μικρότερθ από τισ μθ μθδενικζσ τιμζσ και αφαιρείται από τισ τιμζσ του πίνακα που δεν ανικουν ςτισ ν γραμμζσ ι/και ςτιλεσ. Μετά θ τιμι αυτι προςτίκεται ςτισ μθδενικζσ τιμζσ που βρίςκονται ταυτόχρονα ςε μια γραμμι και μια ςτιλθ των ν γραμμϊν και ςτθλϊν που προςδιορίςτθκαν παραπάνω. 4. Επιςτρζφουμε ςτο Βιμα 2. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 12

13 Επίλυςη παραδείγματοσ Εργασία Χρόνος εκτέλεσης (ώρες) Μηχανή 1 Μηχανή 2 Μηχανή 3 Μηχανή 4 Εργασία Χρόνος εκτέλεσης (ώρες) Μηχανή 1 Μηχανή 2 Μηχανή 3 Μηχανή 4 Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Εργασία Χρόνος εκτέλεσης (ώρες) Μηχανή 1 Μηχανή 2 Μηχανή 3 Μηχανή 4 Εργασία Χρόνος εκτέλεσης (ώρες) Μηχανή 1 Μηχανή 2 Μηχανή 3 Μηχανή 4 Α Β Γ Δ 8 1* 3 0 Α Β Γ Δ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 13

14 Επίλυςη παραδείγματοσ (ςυνζχεια) Εργασία Μηχανή Α 1 Β 3 Γ 4 Ο ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ των μθχανϊν ιςοφται με: = 102 ϊρεσ. Δ 2 ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 14

15 Το πρόβλημα παραγωγήσ μίασ φάςησ με Συμβολιςμόσ: ζναν επεξεργαςτή J = {i/i = 1,...,n}: ςφνολο ανεξάρτθτων εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν από το μοναδικό επεξεργαςτι του ςυςτιματοσ. P i : ο χρόνοσ εκτζλεςθσ d i : θ θμερομθνία παράδοςθσ r i : θ θμερομθνία που είναι διακζςιμθ ι που φτάνει ςτο ςφςτθμα C i : θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ F i : ο χρόνοσ ροισ, δθλαδι ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν θμερομθνία άφιξθσ ςτο ςφςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ W i : ο χρόνοσ αναμονισ L i : θ απόκλιςθ τθσ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ μιασ εργαςίασ ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία παράδοςθσ E i : το χρονικό διάςτθμα ενωρίτερθσ περάτωςθσ T i : το χρονικό διάςτθμα βραδφτερθσ περάτωςθσ. w i : θ βαρφτθτα τθσ εργαςίασ i, με τιμζσ από 0 ωσ 1 και Σw i =1 ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 15

16 Επεξήγηςη ςυμβολιςμοφ Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ κάκε εργαςίασ κεωρείται ςτακερόσ ςτο βαςικό πρόβλθμα, αν και ςυχνά ςτθν πράξθ είναι μεταβλθτόσ (π.χ. μπορεί να εξαρτάται από τισ ςτροφζσ μιασ μθχανισ, που είναι μεταβλθτζσ). Θ θμερομθνία παράδοςθσ είναι θ θμερομθνία που πρζπει να παραδοκεί θ (εκτελεςμζνθ) παραγγελία ςτον πελάτθ και ορίηεται από τον πελάτθ ι από το ςφςτθμα. Κάκε εργαςία αναμζνει ςτο ςφςτθμα για ζνα διάςτθμα W i μζχρι να αρχίςει θ εκτζλεςθ τθσ, επομζνωσ θ εργαςία που κα εκτελεςτεί πρϊτθ ζχει χρόνο αναμονισ μθδενικό, ενϊ θ δεφτερθ ζχει χρόνο αναμονισ ίςο με το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ πρϊτθσ. Από τθν θμερομθνία άφιξθσ r i μιασ εργαςίασ μζχρι τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ C i (δθλαδι μζχρι τθν θμερομθνία που ολοκλθρϊνεται θ εκτζλεςθ τθσ παραγγελίασ) μεςολαβεί ζνα διάςτθμα F i, που είναι ο χρόνοσ ροισ για τθν εργαςία αυτι. Επομζνωσ: F i = C i r i (και επειδι ςυνικωσ r i = 0, είναι F i = C i ). W i = F i p i και, αν τθσ εργαςίασ k προθγοφνται οι εργαςίεσ 1, 2,..., k 1, τότε W k = p 1 +p p k 1. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 16

17 Επεξήγηςη ςυμβολιςμοφ (ςυνζχεια) Θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ εκτζλεςθσ μιασ εργαςίασ δεν ςυμπίπτει πάντα με τθν θμερομθνία παράδοςθσ, αν και αυτό είναι επικυμθτό: Απόκλιςθ για αντικειμενικοφσ λόγουσ Απόκλιςθ λόγω κακοφ προγραμματιςμοφ, υπάρχει δθλαδι υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ κατά το χρονικό διάςτθμα Τ i. Μπορεί επίςθσ μια εργαςία να ολοκλθρωκεί ενωρίτερα από τθν θμερομθνία που ζχει ςυμφωνθκεί να παραδοκεί. Συνεπϊσ: Θ μεταβλθτι L i ιςοφται είτε με Τ i, οπότε Ε i = 0, είτε με Ε i, οπότε Τ i = 0 (φυςικά μπορεί να είναι L i = 0, ςτθν περίπτωςθ που θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ιςοφται με τθν θμερομθνία παράδοςθσ). Κόςτοσ: Στθν περίπτωςθ τθσ βραδφτερθσ ολοκλιρωςθσ δεν τθρείται θ ςυμφωνία με τον πελάτθ, πράγμα που ςυνεπάγεται ςυνικωσ ζνα κόςτοσ «κακοφ ονόματοσ» ι καταβολι ποινικϊν ρθτρϊν. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, τθσ ενωρίτερθσ ολοκλιρωςθσ, προκφπτει ςυνικωσ το κόςτοσ αποκζματοσ που ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία παραμζνει ςτο ςφςτθμα κατά το χρονικό διάςτθμα Ε i μζχρι να παραδοκεί. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 17

18 Αντικειμενικόσ ςκοπόσ Με βάςθ τα παραπάνω, το ηθτοφμενο ςτο πρόβλθμα χρονικοφ προγραμματιςμοφ παραγωγισ με ζνα επεξεργαςτι είναι θ διάταξθ ςε ςειρά των εργαςιϊν (ποια κα εκτελεςτεί πρϊτθ, ποια δεφτερθ κ.ο.κ.), ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται τα κριτιρια απόδοςθσ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό. Ηθτείται δθλαδι να προςδιοριςτοφν από ζνα ςφνολο n! μετακζςεων (αν θ είναι το ςφνολο των εργαςιϊν) εκείνεσ οι διατάξεισ που ικανοποιοφν καλφτερα τα κριτιρια. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 18

19 Υποθζςεισ Πλεσ οι εργαςίεσ φτάνουν ςτο ςφςτθμα ι είναι διακζςιμεσ προσ εκτζλεςθ τθ χρονικι ςτιγμι t = 0, επομζνωσ είναι r i = 0 για κάκε i=1,,n. Ο χρόνοσ ετοιμαςίασ του επεξεργαςτι είναι ανεξάρτθτοσ τθσ ςειράσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και μπορεί να περιλθφκεί ςτο χρόνο εκτζλεςθσ. Ο επεξεργαςτισ είναι ςυνεχϊσ διακζςιμοσ, δθλαδι δεν ςυμβαίνουν βλάβεσ ι άλλεσ διακοπζσ τθσ παραγωγισ. Θ εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ δεν διακόπτεται, δθλαδι αν αρχίςει θ εκτζλεςθ τθσ ςυνεχίηει μζχρι να ολοκλθρωκεί. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 19

20 Κριτήρια απόδοςησ Για τθν αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν διατάξεων των εργαςιϊν, ϊςτε να προκφψει θ βζλτιςτθ, χρθςιμοποιοφνται διάφορα κριτήρια απόδοςησ, που εξαρτϊνται από τον επικυμθτό ςτόχο του ςυςτιματοσ. Συχνά γίνεται χριςθ περιςςοτζρων από ζνα κριτθρίων. Γενικά για ζνα παραγωγικό ςφςτθμα είναι επικυμθτι θ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν ι/και θ βζλτιςτθ εκμετάλλευςθ των παραγωγικϊν πόρων του. Τα κριτιρια που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται για τθ χρονικι διάταξθ n εργαςιϊν είναι τα εξισ: ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 20

21 Κριτήρια απόδοςησ 1. Μζςοσ χρόνοσ ροήσ ι ςτακμιςμζνοσ μζςοσ χρόνοσ ροισ Το κριτιριο αυτό μετράει το μζςο χρόνο που δαπανά μια εργαςία ςτο ςφςτθμα. Το κριτιριο χρθςιμοποιείται όταν επιδιϊκεται τιρθςθ χαμθλϊν αποκεμάτων και γριγορθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 2. Μζςη βραδφτερη περάτωςη Το κριτιριο αυτό μετράει το μζςο χρόνο που δαπανά μια εργαςία ςτο ςφςτθμα και χρθςιμοποιείται όταν επιδιϊκεται τιρθςθ χαμθλϊν αποκεμάτων και γριγορθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 3. Μζςοσ χρόνοσ αναμονήσ F W 1 n n i 1 T 1 n F i 1 n n i 1 n i 1 W i T i n n 1 F wf 0 w 1, w 1 w i i i i n i 1 i 1 Το κριτιριο χρθςιμοποιείται όταν ενδιαφζρει θ ελαχιςτοποίθςθ του χρόνου αναμονισ των εργαςιϊν και των αποκεμάτων πρϊτων υλϊν που ςυνεπάγεται θ αναμονι αυτι. 4. Μζγιςτη βραδφτερη περάτωςη T max = max {T i }. Το κριτιριο παίρνει υπόψθ του τθ μζγιςτθ από τισ κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και είναι χριςιμο όταν θ «ποινι» για κάκε χρονικι μονάδα κακυςτζρθςθσ αυξάνει με το χρόνο κακυςτζρθςθσ. 5. Αριθμόσ αργοπορημζνων εργαςιών Ν Τ. Το κριτιριο μετράει το πλικοσ των εργαςιϊν, των οποίων θ εκτζλεςθ ολοκλθρϊνεται μετά από τθν θμερομθνία παράδοςθσ τουσ, και ενδιαφζρει όταν ςτόχοσ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ των δυςαρεςτθμζνων, λόγω κακυςτεριςεων γενικά, πελατϊν. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 21

22 Κανόνεσ διάταξησ Κανόνασ του ελάχιςτου χρόνου επεξεργαςίασ Κανόνασ ενωρίτερθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ Κανόνασ του Moore Κανόνασ μικρότερου περικωρίου Κανόνασ του ςτακμιςμζνου ελάχιςτου χρόνου επεξεργαςίασ Οι κανόνεσ αυτοί ζχουν διαφορετικζσ επιδόςεισ ςε ςχζςθ με τα κριτιρια απόδοςθσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 22

23 Παράδειγμα χρονικοφ προγραμματιςμοφ παραγωγήσ με ζναν επεξεργαςτή Παραγγελία Χρόνος εκτέλεσης (ημέρες) Ημερ/νία παράδοσης (ημέρες) ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 23

24 Κανόνασ του ελάχιςτου χρόνου επεξεργαςίασ Οι εργαςίεσ διατάςςονται ςε μθ φκίνουςα ςειρά των χρόνων εκτζλεςθσ τουσ. Σε περίπτωςθ ίδιων χρόνων εκτζλεςθσ χρθςιμοποιείται ζνα δευτερεφον κριτιριο (π.χ. προθγείται θ εργαςία με τθν ενωρίτερθ θμερομθνία παράδοςθσ). Ο κανόνασ βελτιςτοποιεί τα κριτιρια F (μζςοσ χρόνοσ ροισ των εργαςιϊν), W (μζςοσ χρόνοσ αναμονισ), τθ μζςθ απόκλιςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ θμερομθνίεσ παράδοςθσ τουσ και τον μζςο χρόνο ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν, ενϊ διατθροφνται χαμθλά τα ενδιάμεςα αποκζματα. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 24

25 Κανόνασ του ελάχιςτου χρόνου επεξεργαςίασ Παραγγελία Χρόνος Ημερ/νία Ημερ/νία Χρόνος Εκτέλεσης Παράδοσης Ολοκλήρωσης Απόκλισης Διάταξθ-πρόγραμμα εργαςιϊν: < > Μζςοσ χρόνοσ ροισ F = ( )/5 = 21.8 θμζρεσ. Μζςθ βραδφτερθ περάτωςθ Τ = (8 + 8)/5 = 3.2 θμζρεσ. Μζςοσ χρόνοσ αναμονισ W = ( )/5 = 13.4 θμζρεσ. Μζγιςτθ βραδφτερθ περάτωςθ T max = 8 θμζρεσ. Αρικμόσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν Ν Τ = 2 ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 25

26 Κανόνασ ενωρίτερησ ημερομηνίασ παράδοςησ Οι εργαςίεσ διατάςςονται ςε μθ φκίνουςα ςειρά των θμερομθνιϊν παράδοςθσ τουσ. Σε περίπτωςθ ίδιων θμερομθνιϊν παράδοςθσ χρθςιμοποιείται ζνα δευτερεφον κριτιριο (π.χ. προθγείται θ εργαςία με τον μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ). Ο κανόνασ αυτόσ ελαχιςτοποιεί το κριτιριο τθσ μζγιςτθσ απόκλιςθσ του χρόνου ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν από τισ θμερομθνίεσ παράδοςθσ τουσ και T max (μζγιςτθ βραδφτερθ περάτωςθ). ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 26

27 Κανόνασ ενωρίτερησ ημερομηνίασ παράδοςησ Παραγγελία Χρόνος Ημερ/νία Ημερ/νία Χρόνος Απόκλισης Εκτέλεσης Παράδοσης Ολοκλήρωσης Διάταξθ-πρόγραμμα εργαςιϊν: < > Μζςοσ χρόνοσ ροισ F = ( )/5 = 22.4 θμζρεσ. Μζςθ βραδφτερθ περάτωςθ Τ = ( )/5 = 1.2 θμζρεσ. Μζςοσ χρόνοσ αναμονισ W = ( )/5 = 14 θμζρεσ. Μζγιςτθ βραδφτερθ περάτωςθ T max = 3 θμζρεσ. Αρικμόσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν Ν Τ = 3. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 27

28 Κανόνασ του Moore Βήμα 1: Οι εργαςίεσ διατάςςονται ςφμφωνα με τον κανόνα τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ. Βήμα 2: Αν προκφψει διάταξθ, όπου υπάρχει το πολφ μία κακυςτερθμζνθ εργαςία (που ολοκλθρϊνεται, δθλαδι, μετά τθν θμερομθνία παράδοςθσ τθσ) τότε θ διάταξθ αυτι είναι θ βζλτιςτθ. Διαφορετικά προχωράμε ςτο βιμα 3. Βήμα 3: Ρροςδιορίηεται θ πρϊτθ κακυςτερθμζνθ εργαςία ςτθ διάταξθ του βιματοσ 1, κακϊσ και θ εργαςία με το μεγαλφτερο χρόνο εκτζλεςθσ από όςεσ βρίςκονται αριςτερά και μζχρι και τθν πρϊτθ κακυςτερθμζνθ εργαςία. Θ εργαςία αυτι τοποκετείται τελευταία ςτθ διάταξθ που προκφπτει από το βιμα 1. Σε περίπτωςθ περιςςοτζρων από μίασ εργαςιϊν με τον ίδιο μζγιςτο χρόνο εκτζλεςθσ, χρθςιμοποιοφμε ζνα δευτερεφον κριτιριο. Βήμα 4: Επιςτρζφουμε ςτο βιμα 2. Ο κανόνασ του Moore ελαχιςτοποιεί το κριτιριο Ν Τ (ςυνολικόσ αρικμόσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν). ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 28

29 Κανόνασ του Moore Στο παράδειγμα, μετά τθ διάταξθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με το κριτιριο τθσ ενωρίτερθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ προκφπτουν τρεισ κακυςτερθμζνεσ εργαςίεσ, οι 1, 4 και 7. Θ πρϊτθ κακυςτερθμζνθ εργαςία είναι θ 4, που καταλαμβάνει τθ δεφτερθ κζςθ. Μζχρι και τθ κζςθ αυτι υπάρχουν οι εργαςίεσ 2 και 4, με χρόνουσ επεξεργαςίασ 5 και 8 θμζρεσ, αντίςτοιχα. Άρα θ εργαςία με το μεγαλφτερο χρόνο επεξεργαςίασ είναι θ 4. Στο παράδειγμα, θ εργαςία 4 τοποκετείται ςτο τζλοσ τθσ διάταξθσ, οπότε προκφπτει θ διάταξθ < >. Στθ διάταξθ αυτι υπάρχει μόνο μια εργαςία κακυςτερθμζνθ, θ 4 (όπωσ κα φανεί ςτον επόμενο πίνακα), επομζνωσ θ διάταξθ είναι θ βζλτιςτθ ςυμφωνά με τον κανόνα Moore. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 29

30 Κανόνασ του Moore Χρόνος (ημέρες) Παραγγελία Εκτέλεσης Παράδοσης Ολοκλήρωσης Απόκλισης Διάταξθ < > Μζςοσ χρόνοσ ροισ F = ( )/5 = 23.4 θμζρεσ. Μζςθ βραδφτερθ περάτωςθ Τ = 30/5 = 6 θμζρεσ. Μζςοσ χρόνοσ αναμονισ W = ( )/ 5 = 15 θμζρεσ. Μζγιςτθ βραδφτερθ περάτωςθ T max = 30 θμζρεσ. Αρικμόσ κακυςτερθμζνων εργαςιϊν Ν Τ = 1. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 30

31 Κανόνασ του μικρότερου περιθωρίου Οι εργαςίεσ διατάςςονται ςε μθ φκίνουςα ςειρά των περικωρίων τουσ, δθλαδι των διαφορϊν μεταξφ των θμερομθνιϊν παράδοςθσ και των χρόνων εκτζλεςθσ τουσ. Σε περίπτωςθ ίδιων περικωρίων χρθςιμοποιείται ζνα δευτερεφον κριτιριο (π.χ. προθγείται θ εργαςία με τον μικρότερο χρόνο εκτζλεςθσ ι τθν ενωρίτερθ θμερομθνία παράδοςθσ). ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 31

32 Κανόνασ του μικρότερου περιθωρίου Χρόνος εκτέλεσης Ημερ/νία παράδοσης Περιθώριο (ημέρες) Παραγγελία (ημέρες) (ημέρες) Διάταξθ: < > Θ διάταξθ (τυχαίνει να) είναι ίδια με εκείνθ που δίνει ο κανόνασ τθσ ενωρίτερθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 32

33 Κανόνασ του ςταθμιςμζνου ελάχιςτου χρόνου επεξεργαςίασ Οι εργαςίεσ διατάςςονται ςε μθ φκίνουςα ςειρά των πθλίκων p i /w i. Ο κανόνασ αυτόσ ελαχιςτοποιεί το κριτιριο του ςτακμιςμζνου μζςου χρόνου ροισ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 33

34 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςιών ςε ςυςτήματα flow-shop Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ παραγωγισ ςε ςυςτιματα flow shop αφορά, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ job shop, τθν εφρεςθ του βζλτιςτου (ςε πολλζσ περιπτϊςεισ απλϊσ ενόσ ικανοποιθτικοφ) χρονικοφ προγράμματοσ παραγωγισ με βάςθ κάποιο κριτιριο απόδοςθσ, παράλλθλα με τουσ υπάρχοντεσ περιοριςμοφσ. Πμωσ ακόμα και για ςχετικά απλά προβλιματα δεν είναι εφκολο να βρεκοφν βζλτιςτεσ λφςεισ. Μζκοδοι για τθν εφρεςθ τζτοιων λφςεων ζχουν προςδιοριςτεί ςε ζνα πολφ μικρό αρικμό αντίςτοιχων προβλθμάτων. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 34

35 Ο αλγόριθμοσ Johnson για ςφςτημα F2/1/C max Ρρόβλθμα 2 επεξεργαςτϊν, ςυςτιματοσ τφπου flow shop, όπου το κριτιριο απόδοςθσ είναι ο μζγιςτοσ χρόνοσ ολοκλήρωςησ των εργαςιϊν. Το κριτιριο αυτό μετράει το ποςοςτό αξιοποίθςθσ των επεξεργαςτϊν (ι το χρόνο που οι επεξεργαςτζσ μζνουν άεργοι). Ζνα πρόγραμμα είναι τόςο καλφτερο όςο περιςςότερο μειϊνει τον άεργο χρόνο των επεξεργαςτϊν. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 35

36 Ο αλγόριθμοσ Johnson για ςφςτημα F2/1/C max Λογικι αλγορίκμου: Είναι λογικό θ παραγωγικι διαδικαςία να αρχίςει με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ με τον ελάχιςτο χρόνο επεξεργαςίασ ςτον επεξεργαςτι 1. Ζτςι, κα είναι ελάχιςτοσ και ο αντίςτοιχοσ άεργοσ χρόνοσ του επεξεργαςτι 2, δθλαδι ο χρόνοσ που κα χρειαςτεί να αναμείνει μζχρι να αρχίςει να απαςχολείται με κάποια από τισ εργαςίεσ. Ομοίωσ είναι λογικό θ παραγωγικι διαδικαςία να τελειϊςει με τθν εργαςία με τον ελάχιςτο χρόνο επεξεργαςίασ ςτον επεξεργαςτι 2, επειδι, κατά το χρόνο αυτό θ μθχανι 1 παραμζνει άεργθ. Οι ςκζψεισ αυτζσ μποροφν να επεκτακοφν και ςτισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 36

37 Ο αλγόριθμοσ Johnson για ςφςτημα F2/1/C max Βήμα 1. Κακορίηεται ο ελάχιςτοσ χρόνοσ επεξεργαςίασ και ςτισ δφο μθχανζσ. Βήμα 2. Αν ο παραπάνω χρόνοσ αφορά τθ μθχανι 1, θ αντίςτοιχθ εργαςία τοποκετείται ςτθν πρϊτθ διακζςιμθ κζςθ ςτο πρόγραμμα. Βήμα 3. Αν ο ελάχιςτοσ χρόνοσ επεξεργαςίασ αφορά τθ μθχανι 2, θ αντίςτοιχθ εργαςία τοποκετείται ςτθν τελευταία διακζςιμθ κζςθ ςτο πρόγραμμα. Βήμα 4. Θ εργαςία που ζλαβε μία κζςθ ςτο πρόγραμμα κατά το Βιμα 2 ι το Βιμα 3 απομακρφνεται από τισ υπόλοιπεσ υπόψθ εργαςίεσ και επαναλαμβάνονται τα παραπάνω βιματα για τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 37

38 Ο αλγόριθμοσ Johnson για ςφςτημα F2/1/C max Ραράδειγμα εφαρμογισ: Εργασία Μηχανή 1 Μηχανή ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 38

39 Ο αλγόριθμοσ Johnson για ςφςτημα F2/1/C max Ζτςι το βζλτιςτο χρονικό πρόγραμμα παραγωγισ ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι το < >. ΒΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΩΑ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΟΝΟ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΕΓΟΥΣ ΧΟΝΟΥΣ ΤΩΝ 2 ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΩΝ! ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 39

40 Ο αλγόριθμοσ Johnson για ςφςτημα F3/1/C max Ο αλγόρικμοσ Johnson μπορεί να επεκτακεί ςε μια ειδικι περίπτωςθ του προβλιματοσ με 3 επεξεργαςτζσ όπου ο μζγιςτοσ χρόνοσ επεξεργαςίασ ςτθ δεφτερθ μθχανι δεν είναι μεγαλφτεροσ από τον ελάχιςτο χρόνο ςτθν πρϊτθ ι ςτθν τρίτθ. Στθν περίπτωςθ αυτι μπορεί πράγματι να βρεκεί το βζλτιςτο χρονικό πρόγραμμα παραγωγισ, αν κεωρθκοφν δφο μθχανζσ αντί τριϊν, με χρόνουσ επεξεργαςίασ το άκροιςμα των χρόνων τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ και τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ, αντίςτοιχα, και εφαρμοςτεί ο αλγόρικμοσ Johnson για τισ δφο αυτζσ μθχανζσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 40

41 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςιών ςε γενικά ςυςτήματα job-shop Ο αρικμόσ των δυνατϊν προγραμμάτων επεξεργαςίασ n εργαςιϊν ςε m μθχανζσ ιςοφται με (n!) m. Συνεπϊσ ςε προβλιματα με μεγάλο αρικμό εργαςιϊν και επεξεργαςτϊν θ άριςτθ λφςθ δεν είναι δυνατόν να ευρεκεί και υπολογίηεται μία υποβζλτιςτθ λφςθ με ευρετικοφσ αλγορίκμουσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 41

42 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ εργαςιών ςε γενικά ςυςτήματα job-shop Χριςθ κάποιων απλϊν εναλλακτικϊν κανόνων δρομολόγθςθσ των εργαςιϊν ςτουσ επεξεργαςίεσ: Εξετάηονται οι εργαςίεσ και οι επιμζρουσ φάςεισ που περιλαμβάνουν, ο αντίςτοιχοσ χρόνοσ επεξεργαςίασ και οι επεξεργαςτζσ. Ο κανόνασ δρομολόγθςθσ εφαρμόηεται όταν δυο ι περιςςότερεσ εργαςίεσ αναμζνουν για να δρομολογθκοφν ςε ζναν επεξεργαςτι, ϊςτε να βρεκεί ποια ζχει προτεραιότθτα. Πταν τελειϊςει μια φάςθ μιασ εργαςίασ, θ εργαςία αυτι προςτίκεται ςτισ άλλεσ που αναμζνουν να πάρουν ςειρά ςε ζναν επεξεργαςτι. Θ διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για κάκε μζρα ι ϊρα (γενικά, για κάκε μονάδα χρόνου), μζχρι να δρομολογθκοφν όλεσ οι εργαςίεσ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 42

43 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ ςε ςυςτήματα υπηρεςιών Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ του προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ που παράγει τισ υπθρεςίεσ μπορεί να γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ: α) Με εφαρμογι κάποιασ από τισ μεκόδουσ που ιδθ αναφζρκθκαν β) Με τθν εφαρμογι τθσ Θεωρίασ Αναμονισ γ) Με κάποια μζκοδο που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ που οι αφίξεισ πελατϊν για εξυπθρζτθςθ ι/και ο χρόνοσ εξυπθρζτθςθσ τουσ ακολουκοφν ζνα ςτακερό πρότυπο (π.χ. κίνθςθ επιβατϊν ςτα δθμόςια μζςα μεταφοράσ από ϊρα ςε ϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ι από θμζρα ςε θμζρα κατά τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ). ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 43

44 Μη κυκλικά προγράμματα Θ ηιτθςθ μεταβάλλεται ςυνεχϊσ από περίοδο ςε περίοδο (π.χ. από ϊρα ςε ϊρα), χωρίσ να υπάρχει καμία περιοδικότητα. Ο προγραμματιςμόσ του προςωπικοφ μπορεί να γίνει βάςει τθσ ηιτθςθσ, εφαρμόηοντασ τθν «αρχή τησ πρώτησ ώρασ». Σφμφωνα με αυτι τθν αρχι, ο αρικμόσ των εργαηομζνων που παρζχουν εργαςία κατά τθν πρϊτθ περίοδο ιςοφται με τισ απαιτιςεισ τθσ ηιτθςθσ για τθν περίοδο αυτι. Για κάκε περίοδο που ακολουκεί, προςτίκεται ο αντίςτοιχοσ απαιτοφμενοσ επιπλζον αρικμόσ εργαηομζνων. Αν ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ του ζνασ εργαηόμενοσ δεν χρειάηεται να αντικαταςτακεί (λόγω ηιτθςθσ κατά τθν επόμενθ περίοδο), δεν αντικακίςταται. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 44

45 Παράδειγμα μη κυκλικοφ προγράμματοσ Θ ηιτθςθ R i ςε ανκρωποϊρεσ κατά τισ 12 πρϊτεσ ϊρεσ τθσ (ςυνεχοφσ) λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ κατανζμεται ωσ εξισ (με τον όρο απαιτιςεισ εννοοφμε τον απαιτοφμενο αρικμό εργαηομζνων, που, εφόςον αναλάβουν εργαςία, κάνουν βάρδια 8 ωρϊν): Ώρα: Ri: ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 45

46 Παράδειγμα μη κυκλικοφ προγράμματοσ Ώρα Ri Nέοι εργαζόμενοι Αποχωρούντες : Εργαζόμενοι Wi Συγκρίνοντασ τθ γραμμι των απαιτιςεων (δεφτερθ γραμμι) με τθ γραμμι των ςυνολικά διατικζμενων ανκρωποωρϊν W i (τζταρτθ γραμμι) προκφπτει θ τυχόν περίςςεια δυναμικοφ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 46

47 Κυκλικά προγράμματα Στθν περίπτωςθ αυτι υπάρχει ζνα ςτακερό πρότυπο απαιτιςεων που επαναλαμβάνεται περιοδικά. Στθ διάρκεια κάκε περιόδου οι απαιτιςεισ μεταβάλλονται, αλλά οι μεταβολζσ αυτζσ είναι ίδιεσ από περίοδο ςε περίοδο. Ο βζλτιςτοσ προγραμματιςμόσ μπορεί να γίνει με επαναλθπτικι εφαρμογι τθσ «αρχισ τθσ πρϊτθσ ϊρασ», μζχρι να ςτακεροποιθκεί το πρότυπο του ςυνολικοφ αρικμοφ τοποκετιςεων νζων εργαηομζνων (τρίτθ γραμμι). Αυτό το ςτακερό πρότυπο αποτελεί το βζλτιςτο πρόγραμμα προςωπικοφ. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 47

48 Παράδειγμα κυκλικοφ προγράμματοσ Ζςτω ότι οι απαιτιςεισ εμφανίηουν ζνα ςτακερό πρότυπο που επαναλαμβάνεται κάκε 12 ϊρεσ, ενϊ ςτθ διάρκεια του 12ϊρου παρουςιάηουν τθν εικόνα του προθγοφμενου παραδείγματοσ. Υποκζτουμε 4ωρθ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 48

49 Παράδειγμα κυκλικοφ προγράμματοσ Ώρα Ri Νέοι εργ Ρρϊτο 12ωρο Αποχωρούντες Wi Ώρα Ri Δεφτερο 12ωρο Νέοι εργ Αποχωρούντες Wi ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 49

50 Παράδειγμα κυκλικοφ προγράμματοσ Ώρα Ζβδομο 12ωρο Ri Νέοι εργ Αποχωρούντες Wi Ώρα Ri Νέοι εργ Αποχωρούντες Wi Ri Wi Πγδοο 12ωρο ΣR i = 90 ανκρωποϊρεσ ΣW i = 100 ανκρωποϊρεσ (ςφνολο τοποκετιςεων νζων εργαηομζνων, δθλαδι 25, επί τον αρικμό των ωρϊν τθσ βάρδιασ, δθλαδι 4). Υπάρχει μια περίςςεια 10 ανκρωποωρϊν, που κατανζμεται όπωσ ςτθν τελευταία γραμμι του πίνακα. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 50

51 Εβδομαδιαία προγράμματα προςωπικοφ Σε πολλζσ βιομθχανικζσ και άλλεσ επιχειριςεισ θ λειτουργία τθσ παραγωγισ και οι απαιτιςεισ ςε ανκρωποθμζρεσ ακολουκοφν ζνα εβδομαδιαίο πρότυπο. Ρικανοί περιοριςμοί: Οι εργαηόμενοι απαςχολοφνται ζνα ςτακερό αρικμό ωρϊν θμερθςίωσ, π.χ. 8, για 5 ςυνεχείσ θμζρεσ και τισ υπόλοιπεσ 2 αργοφν. Ζνασ άλλοσ ςυνθκιςμζνοσ περιοριςμόσ είναι να μθ ξεπερνιζται ζνασ μζγιςτοσ αρικμόσ θμερϊν εργαςίασ μεταξφ δυο διαδοχικϊν διθμζρων αργίασ. Το διιμερο αργίασ να ςυμπίπτει με Σαββατοκφριακο, π.χ. τουλάχιςτον μια φορά το μινα, να δίνονται δφο ςυνεχόμενα διιμερα αργίασ, π.χ. μια φορά κάκε δφο μινεσ, κ.λπ. Πταν υπάρχει δυνατότθτα μερικισ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων, ο προγραμματιςμόσ διευκολφνεται, πράγμα που ςυμβαίνει γενικά όταν οι περιοριςμοί μειϊνονται. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 51

52 Εβδομαδιαία προγράμματα προςωπικοφ Θ εκπόνθςθ προγραμμάτων απαςχόλθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ βαςίηεται ςε όςο το δυνατόν καλφτερεσ προβλζψεισ τθσ ηιτθςθσ, θ οποία μπορεί να μεταβάλλεται από εποχι ςε εποχι ςτθ διάρκεια του ζτουσ, από θμζρα ςε θμζρα ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ και από ϊρα ςε ϊρα ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Οι προβλζψεισ κα πρζπει να επιδιϊκουν να εξακριβϊςουν τθ ηιτθςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ κλίμακασ του χρόνου, αφοφ εκεί κα ςτθριχκεί ο προγραμματιςμόσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ βζλτιςτθ χριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μζςα ςτουσ υπάρχοντεσ περιοριςμοφσ. Αυτοί οι περιοριςμοί τίκενται ςυνικωσ από το νομικό πλαίςιο μιασ χϊρασ, από γενικζσ και κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ και από ςυμφωνίεσ μεταξφ εργοδοςίασ και εργαηομζνων. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 52

53 Μεθοδολογία εφρεςησ εβδομαδιαίου προγράμματοσ προςωπικοφ Ο κακοριςμόσ των δφο θμερϊν αργίασ του πρϊτου εργαηόμενου, όπωσ και των επόμενων, γίνεται παίρνοντασ υπόψθ το ηεφγοσ των θμερϊν με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ. Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν δφο ι περιςςότερα τζτοια ηεφγθ, επιλζγεται το ηεφγοσ που ζχει αμζςωσ πριν ι μετά μια θμζρα, για τθν οποία οι απαιτιςεισ είναι ελάχιςτεσ. Αν και πάλι υπάρχουν όχι ζνα αλλά περιςςότερα τζτοια ηεφγθ, θ επιλογι του ηεφγουσ των θμερϊν αργίασ του εργαηομζνου γίνεται αυκαίρετα ανάμεςα ςε αυτά τα ηεφγθ. Σφμφωνα με τθ μζκοδο, ςτθν αρχι προγραμματίηεται ο πρϊτοσ εργαηόμενοσ, δθλαδι κακορίηονται οι δφο ςυνεχόμενεσ ιμερεσ αργίασ του. Στθ ςυνζχεια αφαιροφνται από τισ απαιτιςεισ εκείνεσ οι ανκρωποθμζρεσ που καλφπτονται από αυτόν και θ διαδικαςία προγραμματιςμοφ επαναλαμβάνεται με το δεφτερο εργαηόμενο, μζχρι να προγραμματιςτοφν όλοι οι εργαηόμενοι. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 53

54 Παράδειγμα εβδομαδιαίου προγράμματοσ προςωπικοφ Ζςτω ότι οι απαιτιςεισ θμερθςίωσ ςε άτομα ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ ζχουν ωσ εξισ: Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Ri Οι εργαηόμενοι ζχουν δφο ςυνεχόμενεσ θμζρεσ αργίασ. Οι ςυνολικζσ ανάγκεσ ςε ανκρωποθμζρεσ ιςοφνται με ΣR i =32. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 54

55 Παράδειγμα εβδομαδιαίου προγράμματοσ προςωπικοφ Δ Τ Τ Π Π Σ Κ Έσοςμε 6 επγαδόμενοςρ πλήποςρ απαζσόλεζερ και έναν έβδομο πος επγάδεηαι μόνο Τεηάπηε και Παπαζκεςή. ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 55

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτθν Αςαφι Λογικι

Ειςαγωγι ςτθν Αςαφι Λογικι Ειςαγωγι ςτθν Αςαφι Λογικι Matlab fuzzy logic toolbox Ειςαγωγικά Η αςαφισ λογικι μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια επζκταςθ τθσ μακθματικισ λογικισ, όπου οι λογικζσ προτάςεισ δεν ζχουν απόλυτεσ τιμζσ αλικειασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων

ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ. Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων. H εκτίμθςθ των ποςοτιτων ΣΑ ΔΑΘ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ παραγωγι δαςικϊν προϊόντων H εκτίμθςθ των ποςοτιτων «Θ αειφορία του δάςουσ είναι προχπόκεςθ για τθν ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, του κλίματοσ και του ανκρϊπου.» Μεταφορά ξυλείασ από το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: 211 2011 000

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανικι Μάκθςθ Μάκθμα 1 Βαςικζσ ζννοιεσ

Μθχανικι Μάκθςθ Μάκθμα 1 Βαςικζσ ζννοιεσ Μθχανικι Μάκθςθ Μάκθμα 1 Βαςικζσ ζννοιεσ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Σμιμα Πλθροφορικισ ΣΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 τοιχεία επικοινωνίασ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Σθλ. 2310 013592 Email: kdiamant@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~kdiamant/

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP

Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Οι ςυναρτιςεισ (functions) τθσ PHP, δθλ. αυτζσ που υπάρχουν ενςωματωμζνεσ μζςα ςτθν PHP αλλά και αυτζσ που δθμιουργοφμε μόνοι μασ, διευκολφνουν πολφ το γράψιμο του κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα