ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 10, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : Ρλθροφορίεσ: Α. Αρβανίτθ Τθλ. : Fax : Ε-mail: Ακινα, 12/04/2013 Αρ. Ρρωτ.: 16137/ΕΥΘΥ 293 Προσ: Όλεσ τισ ΕΥ ΘΕΜΑ: Διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ για τισ δαπάνεσ προςωπικοφ και τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρκρο 32 και 32Α τθσ ΥΠΑΣΥΔ αρικμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ αρικμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ) ΥΑ περί τροποποίθςθσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ και με αφορμι ερωτιματα που προζκυψαν ςχετικά με τθν εφαρμογι των άρκρων 32 και 32Α διευκρινίηονται τα ακόλουκα: Α. ΑΡΘΡΟ Προςωπικό δικαιοφχου Οι δαπάνεσ προςωπικοφ είναι γενικά επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων τα οποία υλοποιοφνται με ίδια μζςα δθλαδι με πόρουσ που ιδθ διακζτει ο δικαιοφχοσ ςυμπλθροφμενα με άλλουσ πόρουσ, απαιτοφμενουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, τουσ οποίουσ ο δικαιοφχοσ μπορεί να προμθκεφεται με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ. Σε ότι αφορά ειδικότερα τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ μιασ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ, αυτά μποροφν είτε να ανικουν ςτο προςωπικό του δικαιοφχου είτε να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ ςτθ βάςθ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν. Στθν τελευταία περίπτωςθ τα φυςικά πρόςωπα δεν ανικουν ςτο προςωπικό του δικαιοφχου και θ απαςχόλθςι τουσ ςτθν πράξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 38 τθσ ΥΡΑΣΥΔ (υπεργολάβοι). Το προςωπικό του δικαιοφχου δφναται να διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο. 1.1 Ωσ τακτικό προςωπικό νοείται το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που απαςχολείται ςτο δικαιοφχο ςτθ βάςθ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (περιλαμβάνονται οι λειτουργοί, υπάλλθλοι και μιςκωτοί του δθμοςίου κακϊσ και υπάλλθλοι με ςυμβάςεισ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου). Αυτά τα φυςικά 1

2 πρόςωπα απαςχολοφνται ςτο δικαιοφχο ςε ςυνεχι βάςθ για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από τθ ςφμβαςθ, για τθν κάλυψθ των όποιων αναγκϊν του δικαιοφχου και ανεξάρτθτα από τθν υλοποίθςθ ι μθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου από αυτόν. Είναι αυτονόθτο ότι θ προαναφερόμενθ απαςχόλθςθ του τακτικοφ προςωπικοφ μπορεί να είναι πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εργατικι νομοκεςία. 1.2 Ωσ ζκτακτο προςωπικό νοείται το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που ςυμβάλλεται με το δικαιοφχο προκειμζνου να απαςχολθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ και μόνο. Τα φυςικά πρόςωπα ςυμβάλλονται με το δικαιοφχο με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ. Το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο τθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και θ ςφμβαςθ λφεται το αργότερο ςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ ςτθν οποία αφορά θ ςφμβαςθ Τα φυςικά πρόςωπα που ςυμβάλλονται με το δικαιοφχο με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μποροφν, επίςθσ, να κεωρθκοφν ωσ ζκτακτο προςωπικό του δικαιοφχου. Σφμφωνα με το άρκρο 681 του Αςτικοφ Κϊδικα, μίςκωςθ ζργου είναι θ ςφμβαςθ που ζχει ωσ περιεχόμενο τθν εκτζλεςθ ζργου από τον ζνα ςυμβαλλόμενο (εργολάβοσ - ανάδοχοσ) χάριν του άλλου (εργοδότθσ - δικαιοφχοσ) ζναντι αμοιβισ, δθλαδι ςτθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου οι ςυμβαλλόμενοι αποβλζπουν ςτθν επίτευξθ του ςυμφωνθκζντοσ τελικοφ αποτελζςματοσ παραδοτζου και θ λιξθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ επζρχεται αυτομάτωσ με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ. Ειδικά για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου από υπθρεςίεσ και νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα με φυςικά πρόςωπα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 681 κ.ε. του Αςτικοφ Κϊδικα ι με άλλεσ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Πλεσ οι ςυμβάςεισ που αφοροφν ςε ζκτακτο προςωπικό αναφζρουν ρθτά τθ φφςθ τθσ προςφερόμενθσ εργαςίασ ι του ζργου ςε ςχζςθ με τθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. 2. Δαπάνεσ προςωπικοφ Ο δικαιοφχοσ που υλοποιεί μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ με ίδια μζςα αποηθμιϊνεται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα για το κόςτοσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιεί το προςωπικό του, οι δαπάνεσ προςωπικοφ που δθλϊνονται ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ κα πρζπει να ταυτίηονται με το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ αυτοφ, τακτικοφ ι ζκτακτου, ςτθν πράξθ. Το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ τεκμθριώνεται με βάςθ το χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτθν πράξθ, και το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ αυτοφ για το δικαιοφχο φορζα. 2

3 3. Μεικτό Ωριαίο Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ Ο υπολογιςμόσ του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ ςτθρίηεται ςτον προςδιοριςμό των παραγωγικϊν ωρϊν του κάκε εργαηόμενου. Ωσ «παραγωγικζσ ϊρεσ» ορίηεται : ο αρικμόσ ωρϊν εργαςίασ που διατίκενται από ζναν εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ζνα ζτοσ για τθν απαςχόλθςι του ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του δικαιοφχου. Ωσ «εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ» κεωρείται θ εργαςία για 8 ώρεσ/θμζρα και 5 θμζρεσ/εβδομάδα». Οι ετιςιεσ παραγωγικζσ ϊρεσ εργαςίασ για όλεσ τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ορίηονται ςε ϊρεσ, μθ υπολογιηόμενων των Σαββατοκφριακων, επίςθμων αργιϊν, αδειϊν, εκπαίδευςθσ κλπ όπωσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα. Ημζρεσ ζτουσ: 365 Μείον Σαββατοκφριακα: 104 Μείον Ετήςια άδεια: 25 Μείον Επίςημεσ αργίεσ: 14 Μείον Αςθζνεια, εκπαίδευςη, άλλα: 12 Παραγωγικζσ Ημζρεσ Εργαςίασ ανά ζτοσ: 210 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά Ημζρα: 8 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά Εβδομάδα: 8*5=40 Παραγωγικζσ Εβδομάδεσ ανά ζτοσ: 210:5=42 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά ζτοσ: 8*210=1.680 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά μήνα (μζςοσ αριθμόσ): 1.680:12=140 Για τον υπολογιςμό τθσ χρονοχρζωςθσ (μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ) λαμβάνονται οι μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ του προςωπικοφ, οι οποίεσ ανάγονται ςε μεικτό ωριαίο κόςτοσ αφοφ διαιρεκοφν με το ςφνολο των 1680 ετιςιων παραγωγικϊν ωρϊν ανεξάρτθτα κατθγορίασ προςωπικοφ. Το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ υπολογίηεται για κάκε εργαηόμενο με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται ςτθ χρονικι περίοδο υπολογιςμοφ του ωριαίου κόςτουσ. Οι μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ του εργαηόμενου προςδιορίηονται από τθ ςφμβαςθ του με το φορζα ι από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται και τυχόν επιδόματα/επιμίςκια που προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου, ςτο πλαίςιο των τακτικϊν του αποδοχϊν. Δεν περιλαμβάνονται όμωσ τυχόν πρόςκετεσ ι ζκτακτεσ αποδοχζσ ι επιμίςκια του εργαηόμενου που καταβάλλονται ςε μθ ςτακερι βάςθ και δεν προςδιορίηονται από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι το κεςμικό πλαίςιο. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ που επιβαρφνουν το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ, εφόςον αυτζσ είναι πραγματικζσ, αποδίδονται δθλαδι από το δικαιοφχο ςτον αςφαλιςτικό φορζα του εργαηόμενου. 3

4 Πταν από τθν νομοκεςία δεν απαιτοφνται για τθν εργαςία ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ του εργαηόμενου, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτισ μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Παράδειγμα 1: Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ : Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, ζνα φυςικό πρόςωπο απαςχολείται ςε ζνα δικαιοφχο βάςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ θ οποία προβλζπει 8 ϊρεσ εργαςίασ για 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα και ετιςια αμοιβι και ετιςιεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ Το φυςικό πρόςωπο απαςχολείται εντόσ του ωραρίου του και για 120 ϊρεσ ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Η χρζωςθ ςτθν πράξθ γίνεται ωσ εξισ: - μεικτό ωριαίο κόςτοσ = ( ) /1680 = 21,43 - κόςτοσ προςωπικοφ για το δικαιοφχο που κα δθλωκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ = 120 ϊρεσ*21,43 =2.571,6. Παράδειγμα 2: Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ προςωπικοφ για πρόςκετθ απαςχόλθςθ : Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, ζνα φυςικό πρόςωπο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ απαςχολείται ςτο φορζα του για 8 ϊρεσ εργαςίασ και για 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα, ετιςια αμοιβι και ετιςιεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ Το φυςικό πρόςωπο κα απαςχολθκεί πρόςκετα του ωραρίου ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ τθν οποία ο φορζασ του ζχει αναλάβει ωσ δικαιοφχοσ. Η απαςχόλθςθ αυτι ανζρχεται ςε 40 ϊρεσ ανά μινα και για 3 μινεσ, θ δε πρόςκετθ αμοιβι που κα λάβει για αυτι τθν πρόςκετθ απαςχόλθςθ δεν επιβαρφνεται με εργοδοτικζσ ειςφορζσ. Η χρζωςθ ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: - μεικτό ωριαίο κόςτοσ = (30.000) /1680 = 17,86 - κόςτοσ προςωπικοφ για το δικαιοφχο που κα δθλωκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ = 120 ϊρεσ*17,86 =2.143,2. Σθμείωςθ Είναι αυτονόθτο ότι το ποςό των 2.571,6 δεν αποτελεί τθν αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου για τθ ςυμμετοχι του ςτθν πράξθ αλλά το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του φυςικοφ προςϊπου ςτο ζργο. Η αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ κα προςδιοριςτεί από το φορζα του με βάςθ το ποςό των 2.571,6 αφοφ αφαιρεκοφν από αυτό οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ και οι άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου προςδιορίηεται από το φορζα του με βάςθ το ποςό των 2.143,2 αφοφ αφαιρεκοφν από αυτό οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 4

5 Ο υπολογιςμόσ του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ βαςίηεται ςτισ παραγωγικζσ ϊρεσ που αντιςτοιχοφν ςε προςωπικό με ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ δθλαδι ςε εργαςία 8 ωρϊν ανά θμζρα και 5 θμερϊν ανά εβδομάδα, ϊςτε να υπάρχει ενιαίοσ τρόποσ υπολογιςμοφ. Οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ, μεταξφ των ςυμβατικϊν ωρϊν απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο δικαιοφχο με αυτιν τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται παραπάνω, κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ του Ιςοδυνάμου Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ. Το «Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ» (ΙΠΑ) ορίηεται ωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ετιςιων ςυμβατικϊν ωρϊν εργαςίασ δια του ετιςιου αρικμοφ ωρϊν που πραγματοποιοφνται ςε κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ζνα ΙΡΑ είναι ιςοδφναμο με ζναν εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Παράδειγμα : Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ με το «Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ»: Ζςτω ότι ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ φυςικοφ προςϊπου του προθγοφμενου παραδείγματοσ προβλζπει, με βάςθ τθ ςφμβαςι του, 20 ϊρεσ απαςχόλθςθσ τθν εβδομάδα. Ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του φυςικοφ προςϊπου ςτο δικαιοφχο υπολογίηεται ςε 20*42=840 ϊρεσ/ζτοσ και το Ιςοδφναμο Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ υπολογίηεται ςε 840/1680=0,5 ΙΡΑ. Η χρζωςθ ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: Το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανζρχεται ςε : ( /ΙΡΑ)/1680=(36.000/0,5)/1680=72.000/1680=42,86 Το κόςτοσ του ερευνθτι που κα δθλωκεί ςτο ζργο ανζρχεται ςε 42,86*840= Το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ κα παραμζνει ςτακερό κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, εφόςον δεν μεταβάλλονται τα επιμζρουσ ςτοιχεία υπολογιςμοφ του. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι προςωπικοφ του δικαιοφχου για τθ ςυμμετοχι του ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ γίνεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου θ πλθρωμι γίνεται με βάςθ το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ όπωσ αυτό προςδιορίηεται κατά το χρόνο εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δικαιοφχοσ επιχορθγείται για τθ λειτουργία του από τον κρατικό προχπολογιςμό ι από οποιαδιποτε άλλθ πθγι χρθματοδότθςθσ, αποδεικνφεται λογιςτικά ότι για τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ (τακτικοφ και ζκτακτου) που απαςχολοφνται ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ δεν υφίςταται διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ που το κόςτοσ για τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ προςδιορίηεται από το κεςμικό πλαίςιο. Επιπλζον δεν απαιτείται ο υπολογιςμόσ του ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ με βάςθ τισ παραγωγικζσ ϊρεσ, ωσ ανωτζρω, για τισ περιπτϊςεισ τακτικοφ ι ζκτακτου προςωπικοφ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, το οποίο απαςχολείται 100% ςε ζνα 5

6 ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο. Οι δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν πράξθ, για τθν περίπτωςθ αυτι, αντιςτοιχοφν ςτο ςυνολικό κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν οικεία ςφμβαςθ. 4. Χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του δικαιοφχου ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ αφορά ςτισ πραγματικζσ ϊρεσ εργαςίασ ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου που αναλϊνονται ςτθν πράξθ. Ο χρόνοσ αυτόσ υπόκειται ςε ανϊτατα όρια τα οποία κακορίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυμβατικό χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο φορζα (ϊρεσ εργαςίασ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι το κεςμικό πλαίςιο) και τθν παρ. 7 του άρκρου 32 τθσ ΥΡΑΣΥΔ. Ειδικότερα ζνα φυςικό πρόςωπο που ανικει ςτο προςωπικό του δικαιοφχου μπορεί να απαςχολθκεί για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνει ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ του ςτο δικαιοφχο μζχρι και 3 ϊρεσ θμερθςίωσ ι 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα κατά μζγιςτο, πζραν του χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ωράριο εργαςίασ των 40 ωρϊν εβδομαδιαίασ εργαςίασ ι των 1680 ωρϊν ετθςίωσ.. Η απαςχόλθςθ πζραν των ςυμβατικϊν ωρϊν εργαςίασ μπορεί να γίνεται είτε ωσ υπερωριακι είτε ωσ πρόςκετθ απαςχόλθςθ ανάλογα με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το δικαιοφχο και το προςωπικό του. Σε κάκε περίπτωςθ τα όρια χρονικισ απαςχόλθςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δφναται να περιορίηονται περαιτζρω από τα ιςχφοντα κάκε φορά όρια είτε για τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ είτε για τισ αμοιβζσ προςωπικοφ. Σθμειϊνεται ότι δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ ο χρόνοσ που αφαιρείται από τισ θμζρεσ του ζτουσ για τον προςδιοριςμό του παραγωγικοφ χρόνου όπωσ για παράδειγμα Σαββατοκφριακα, χρόνοσ κανονικισ άδειασ, αναρρωτικισ άδειασ κλπ. Η πζραν του ςυμβατικοφ χρόνου απαςχόλθςθ (πρόςκετθ ι υπερωριακι) τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 32 αφορά ςε χρόνο απαςχόλθςθσ ςτθν ο ζργο πζραν του παραγωγικοφ χρόνου των 1680 ωρϊν ετθςίωσ. Οι δαπάνεσ για αυτό το χρόνο είναι επιλζξιμεσ ακόμα και για το προςωπικό πλιρουσ απαςχόλθςθσ για το οποίο με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο κακορίηεται ςυμβατικόσ χρόνοσ ι ελάχιςτοσ υποχρεωτικόσ χρόνοσ μικρότεροσ από 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 6

7 Παράδειγμα : Προςδιοριςμόσ μζγιςτου χρόνου απαςχόλθςθσ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ: Ρροςωπικό με ςυμβατικό ωράριο απαςχόλθςθσ τζςςερισ (4) ϊρεσ τθν θμζρα ζχει δυνατότθτα να απαςχολθκεί επιπρόςκετα (πζραν των τεςςάρων ςυμβατικϊν ωρϊν) ςτο φορζα του για τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζχρι 4 παραγωγικζσ +2 πρόςκετεσ ι υπερωριακζσ =6 ϊρεσ ι 4 παραγωγικζσ+3 = 7 ϊρεσ κατά μζγιςτο ςε μία θμζρα με τθν προχπόκεςθ ότι θ υπερωριακι ι θ πρόςκετθ απαςχόλθςθ: - είναι απαραίτθτθ για τθν πράξθ, ζχει δθλαδι εγκρικεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι - θ πρόςκετθ/υπερωριακι απαςχόλθςθ δεν υπερβαίνει τισ 10 ϊρεσ/εβδομάδα - είναι δυνατι με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου 5. Φφλλα χρονοχρζωςθσ Η διλωςθ των δαπανϊν για αμοιβζσ του τακτικοφ προςωπικοφ του δικαιοφχου και του ζκτακτου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, κα ςυνοδεφεται από μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ. Στα φφλλα χρονοχρζωςθσ κα αποτυπϊνονται ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου οι πραγματικζσ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ανά θμζρα και πράξθ ςτο δικαιοφχο (πλιρθσ καταγραφι του χρόνου απαςχόλθςθσ του εργαηόμενου ςτο δικαιοφχο ςτο πλαίςιο του παραγωγικοφ και του τυχόν πρόςκετου/υπερωριακοφ χρόνου απαςχόλθςθσ του π.χ. ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςε ζργα του ΕΣΡΑ, ζργα που χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, λοιπά ζργα, κλπ). Τα μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ υπογράφονται από τον απαςχολοφμενο και τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου. Τα ανωτζρω μθνιαία απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ μπορεί να υπογράφονται μόνο από τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου ςτισ περιπτϊςεισ που ςυνοδεφονται από μθνιαία φφλλα χρονοχρζωςθσ ανά ςυγχρθματοδοτοφμενο υποζργο υπογεγραμμζνα από τον απαςχολοφμενο και τον υπεφκυνο του ζργου. Επιςθμαίνεται ότι το προςωπικό που απαςχολεί ο δικαιοφχοσ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, προκειμζνου να παρζχει ςυγκεκριμζνο ζργο εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, κεωρείται ότι αςκεί ιδιωτικό ζργο, και ωσ εκ τοφτου δεν προκφπτει υποχρζωςθ τιρθςθσ φφλλων χρονοχρζωςθσ. 6. Χρόνοσ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 32 Οι διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΥΑ και ειδικότερα ςτο άρκρο 32 ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτο ΦΕΚ, δθλ από Ειδικότερα για τισ ενεργζσ ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί ςε προγενζςτερο χρονικό ςθμείο από το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ ιςχφουν τα εξισ: 1. το φυςικό αντικείμενο το οποίο ζχει εκτελεςκεί πριν από τισ και δεν ζχει αποπλθρωκεί μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία, αποπλθρϊνεται με τουσ όρουσ που ίςχυαν μζχρι τισ

8 2. οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου που ζχουν ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ παράγουν όλεσ τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ μζχρι τθ λιξθ τουσ ι μζχρι τθν εκτζλεςθ του ζργου. 3. ο πρόςκετοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ, πζραν του ςυμβατικοφ ι και του παραγωγικοφ των 1680 ωρϊν, όπωσ ζχει εγκρικεί ςτισ αποφάςεισ αυτεπιςταςίασ μζχρι , και οι ςχετικζσ με αυτό το χρόνο αμοιβζσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων, κα πρζπει να επανεξεταςκοφν ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 32. 8

9 Β. ΑΡΘΡΟ 32Α 1. Κακοριςμόσ των ανώτατων ορίων τθσ εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθσ και των εξόδων μετακίνθςθσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΠΑ Οι δαπάνεσ για εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθ και για ζξοδα μετακίνθςθσ προςδιορίηονται από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου και είναι επιλζξιμεσ από τα ΕΡ του ΕΣΡΑ μζχρι των ανώτατων ορίων που προςδιορίηονται από τθν ΥΑ (ΦΕΚ Β' 760/ Αρικ /60/ΓΔΑΡΡΡΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τα προβλεπόμενα ανϊτατα όρια που κακορίηονται ςτθν ωσ άνω ΥΑ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: Α. Για το εςωτερικό: α. Δαπάνθ μετακίνθςθσ με οποιοδιποτε μζςο μαηικισ μεταφοράσ. Επιτρζπεται επίςθσ θ μετακίνθςθ με όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ για τθν οποία χορθγείται χιλιομετρικι αποηθμίωςθ δζκα πζντε λεπτϊν (0,15 ) κακϊσ και θ δαπάνθ διοδίων μζςω του εκνικοφ οδικοφ δικτφου. β. Δαπάνθ διανυκτζρευςθσ ζωσ εξιντα τζςςερα ευρϊ (64 ευρϊ) ςτθν οποία μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται πρόγευμα. Ειδικά για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ και το Νομό Θεςςαλονίκθσ θ παραπάνω δαπάνθ ανζρχεται ςε ογδόντα οκτϊ ευρϊ (88 ευρϊ). Το ποςό αυτό προςαυξάνεται κατά 20% κατά τθν κερινι περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. γ. Ημεριςια αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ αναχϊρθςθσ) πενιντα ζξι (56) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι θ ίδια αποηθμίωςθ για τθν θμζρα επιςτροφισ (ωσ θμζρα επιςτροφισ κεωρείται θ επόμενθ θμζρα από τθ λιξθ των εργαςιϊν) καταργείται. Β. Για τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ: α. Δαπάνεσ μετακίνθςθσ με οποιοδιποτε μζςο μαηικισ μεταφοράσ. β. Δαπάνθ διανυκτζρευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`). Ειδικότερα : 1. Σε όςουσ αποςτζλλονται με ειδικι αποςτολι ι για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό, καταβάλλονται τα ζξοδα διαμονισ ςτο ξενοδοχείο, τα οποία υπολογίηονται κατά κανόνα ςτο νόμιςμα τθσ χϊρασ μετάβαςθσ, όταν αυτό εντάςςεται ςτθν κατθγορία των ςτακερϊν ιςοτιμιϊν, άλλωσ ςε ΕΥΩ. 2. Τα ξενοδοχεία ςτα οποία επιτρζπεται θ διαμονι των κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο μετακινουμζνων ςτο εξωτερικό, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία εντάςςονται βάςει του άρκρου 4 του παρόντοσ, είναι τα εξισ : α. Σε ξενοδοχεία 5 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ Ια, κακϊσ και τα άτομα που ςυνοδεφουν αυτοφσ. β. Σε ξενοδοχεία 4 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ Ιβ, Ιγ, Ιδ κακϊσ και τθσ κατθγορίασ ΙΙ. 9

10 γ. Σε ξενοδοχεία 3 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ και ΙV. Ειδικά, προκειμζνου περί μετακινιςεων ςε χϊρεσ, ςτισ οποίεσ επικρατοφν ειδικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, επιτρζπεται θ διανυκτζρευςθ ςε ξενοδοχεία κατθγορίασ ανϊτερθσ από εκείνθ που δικαιοφται ο μετακινοφμενοσ, κατά τισ προαναφερόμενεσ διακρίςεισ. γ. Ημεριςια αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ αναχϊρθςθσ), ςε ογδόντα (80) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι δεν προβλζπεται πλζον θ καταβολι θμεριςιασ αποηθμίωςισ για τθν θμζρα επιςτροφισ. Ωσ θμζρα επιςτροφισ, κεωρείται θ επόμενθ τθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν. Στισ αποφάςεισ ι εντολζσ μετακίνθςθσ προςδιορίηεται θ θμερομθνία μετακίνθςθσ, ο αρικμόσ των θμερϊν εκτόσ ζδρασ, θ αιτία, ο τόποσ και το μζςο μετακίνθςθσ. Για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ ςαν εκτόσ ζδρασ αμοιβι λογίηεται κάκε μετακίνθςθ που πραγματοποιείται ζξω από τα διοικθτικά όρια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και κάκε μετακίνθςθ ςτα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ. Στισ Ρεριφζρειεσ Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων κάκε μετακίνθςθ ζξω από το νθςί όπου είναι θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ λογίηεται ςαν εκτόσ ζδρασ μετακίνθςθ. Σε περιπτϊςεισ μετακίνθςθσ με προφορικι εντολι, παρζχεται γραπτι ζγκριςθ το αργότερο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία επιςτροφισ του μετακινουμζνου ςτθν ζδρα του. Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνθςθ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΣΠΑ Γ. Γιαννοφςθσ Α. Δζωηεπική Γιανομή 1. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ - ΔΠΑ 3. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ηή ΑΠΠΠ & ΓΔ 4. ΔΤ 5. ΔΤΑΑΠ 6. ΔΤ ΟΠ 7. ΔΤ Αξρή Πιεξσκήο 10

11 Πίνακαρ Αποδεκηών : ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Τποςπγείο Δξωηεπικών 1. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο Υξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Υξήζην Σζίξν Βαζ. νθίαο 1, Αζήλα Τποςπγείο Δζωηεπικών 2. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ Δ.Π. ηος ΚΠ , ηος ΔΠΑ και λοιπών ςγσπημαηοδοηούμενων ΔΠ ζηη Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηος Τπ. Δζωηεπικών (ΔΤΔ-ΓΓΙ) Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα ηακαηία Θαθαηζάθε 3. Δηδηθή Τπεξεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού, & Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηων ΤΠ.Γ.Μ. & Η.Γ. Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 4. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη », Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Θαξθνύιε Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία Κελαίρκνπ & Θενθηινπνύινπ 18, Αζήλα Τποςπγείο Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών & Γικηύων 5. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Φηθιακή ύγκλιζη Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Υξήζην Υαξόπνπιν Ιέθθα 23-25, Αζήλα 6. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Π. ηνπ ζηόρνπ Δςπωπαϊκή Δδαθική ςνεπγαζία Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Δκκαλνπήι Γεώξγην Ιεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο Ππιαία Θεζζαινλίθεο 7. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Καθξή Αιέμαλδξν Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, Αζήλα 8. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δνίζσςζη ηηρ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Παπαζηώπε Εσή Θόληαξε 15, Αζήλα 9. Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξώλ Πξντζηάκελε Δ.Τ, θ. Οηθνλόκνπ Καξία Αγίαο νθίαο 10, Λέν Φπρηθό 10. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δμποπίος και ηηρ Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλωηή Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Θαιιηόπε ακπάλε Πιαηεία Θάληγγνο 20, Αζήλα Τποςπγείο Παιδείαρ, δια Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 11. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Γώγν νθνθιή Θσλζηαληηλνππόιεσο 45-49, Αζήλα 12. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζεων Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Βαιηάληδα Θσλ/λν Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Καξνύζη 11

12 13. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ και ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ) Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Υξπζάθε νθία Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, Αζήλα 14. Δηδηθή Τπεξεζία Σομέα Πολιηιζμού Πξντζηάκελν θ. Ληαή Παλαγηώηε Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζώλεο, Αζήλα Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 15. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη Πξντζηάκελν Δ.Τ,. Aεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, Ακπειόθεπνη, Αζήλα 16. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηος ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Πξντζηάκελν Δ.Τ. Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, Αζήλα 17. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεσλ (ΔΤΠΔΓ) Πξντζηακέλε Δ.Τ. θα Θνύξηειε Υξπζνύια Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, Αζήλα Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ & Ππόνοιαρ 18. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Ληίθν Υξήζην 19. Δηδηθή Τπεξεζία Γνκή ρεδηαζκνύ θαη Οξγάλσζεο ηεο Παξαθνινύζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ ζπζηεκηθώλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Π. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Θνκλελνύ Κπξόπε 20. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος (ΔΤΔΚΣ) Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Παπνύιηα ηακαηία 21. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ ςγσπημαηοδοηούμενων Δνεπγειών από ηο ΔΚΣ Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Αθαληδειηώηνπ Καξία 22. Δηδηθή Τπεξεζία για ηην Κοινωνική ένηαξη και ηην Κοινωνική οικονομία Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Οηθνλόκνπ Οπξαλία Τποςπγείο Τγείαρ 23. Δηδηθή Τπεξεζία ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Γεσξγαθόπνπιν Γεώξγην Γιάδζησλνο 1Α, Αζήλα 24. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Θνπθάθε Αληώλε Αβέξσθ 12Α, Αζήλα Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 25. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Πνιύδνπ Πνιπμέλε Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα 12

13 26. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ Αληαγσληζηηθόηεηα Πξντζηακέλε Δ.Τ. θα Ππξηνβνιή Παλαγηώηα Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα 27. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αλιεία Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Γεκήηξε Κεηξόπνπιν Κηραιαθνπνύινπ 103, Αζήλα 28. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Π. Αλιείαρ Πξντζηάκελν Δ.Τ., Κηραιαθνπνύινπ 103, Αζήλα Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ 29. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Πηηζηλίγθν Ζξνδόηνπ 28, Θνκνηελή Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 30. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Χξαηνπνύινπ Αγγειηθή Ιεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο Ππιαία Θεζζαινλίθεο Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 31. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Θηνπξηζίδε Υαξάιακπν ΤΓΔΠ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΠ, Θνδάλε Πεπιθέπεια Ηπείπος 32. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Ρόθθνπ Διέλε 8 εο Κεξαξρίαο 5-7, Ησάλληλα Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 33. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα αξαθίδνπ Κειπνκέλε σθξάηνπο 111, Ιάξηζα Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων 34. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Οηθνλόµνπ Πέηξν Δζλ. Παιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Πνηαµνύ, Θέξθπξα Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 35. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θα ηαζνπνύινπ Άιθεζηε ΛΔΟ Παηξώλ - Αζελώλ 28, Πάηξα Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 36. Πξντζηακέλε ΔΓΑ θα Παπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα Τςειάληε 12, Ιαµία Πεπιθέπεια Αηηικήρ 37. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν Ιεσθ. πγγξνύ , Αζήλα Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 38. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. θνύξα Αλαζηάζην Πιαηεία Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, Σξίπνιε Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 39. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πιαθσηάξε Γεώξγην 1 ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξώλ, Κπηηιήλε Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 40. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληώλην. Θαξάγησξγα 22, Δξκνύπνιε Πεπιθέπεια Κπήηηρ 41. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία Γνπθόο Κπνθώξ 7, Ζξάθιεην 13

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι

Δθμόςιο Λογιςτικό. Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων. Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ. Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 2015 Δθμόςιο Λογιςτικό Διδακτζα Υλθ 13 Εβδομάδων Διαφάνειεσ και ςυνοπτικζσ θμειϊςεισ Ιωάννθ Παναγοπουλου Κακθγθτι 1 ΔΘΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΕΣ ΣτΕ = υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πύληαγκα ΠΡΟ: Πίνακαρ Αποδεκηών

Διαβάστε περισσότερα