ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 10, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : Ρλθροφορίεσ: Α. Αρβανίτθ Τθλ. : Fax : Ε-mail: Ακινα, 12/04/2013 Αρ. Ρρωτ.: 16137/ΕΥΘΥ 293 Προσ: Όλεσ τισ ΕΥ ΘΕΜΑ: Διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ για τισ δαπάνεσ προςωπικοφ και τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρκρο 32 και 32Α τθσ ΥΠΑΣΥΔ αρικμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ αρικμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ) ΥΑ περί τροποποίθςθσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ και με αφορμι ερωτιματα που προζκυψαν ςχετικά με τθν εφαρμογι των άρκρων 32 και 32Α διευκρινίηονται τα ακόλουκα: Α. ΑΡΘΡΟ Προςωπικό δικαιοφχου Οι δαπάνεσ προςωπικοφ είναι γενικά επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων τα οποία υλοποιοφνται με ίδια μζςα δθλαδι με πόρουσ που ιδθ διακζτει ο δικαιοφχοσ ςυμπλθροφμενα με άλλουσ πόρουσ, απαιτοφμενουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, τουσ οποίουσ ο δικαιοφχοσ μπορεί να προμθκεφεται με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ. Σε ότι αφορά ειδικότερα τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ μιασ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ, αυτά μποροφν είτε να ανικουν ςτο προςωπικό του δικαιοφχου είτε να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ ςτθ βάςθ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν. Στθν τελευταία περίπτωςθ τα φυςικά πρόςωπα δεν ανικουν ςτο προςωπικό του δικαιοφχου και θ απαςχόλθςι τουσ ςτθν πράξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 38 τθσ ΥΡΑΣΥΔ (υπεργολάβοι). Το προςωπικό του δικαιοφχου δφναται να διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο. 1.1 Ωσ τακτικό προςωπικό νοείται το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που απαςχολείται ςτο δικαιοφχο ςτθ βάςθ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (περιλαμβάνονται οι λειτουργοί, υπάλλθλοι και μιςκωτοί του δθμοςίου κακϊσ και υπάλλθλοι με ςυμβάςεισ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου). Αυτά τα φυςικά 1

2 πρόςωπα απαςχολοφνται ςτο δικαιοφχο ςε ςυνεχι βάςθ για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από τθ ςφμβαςθ, για τθν κάλυψθ των όποιων αναγκϊν του δικαιοφχου και ανεξάρτθτα από τθν υλοποίθςθ ι μθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου από αυτόν. Είναι αυτονόθτο ότι θ προαναφερόμενθ απαςχόλθςθ του τακτικοφ προςωπικοφ μπορεί να είναι πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εργατικι νομοκεςία. 1.2 Ωσ ζκτακτο προςωπικό νοείται το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που ςυμβάλλεται με το δικαιοφχο προκειμζνου να απαςχολθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ και μόνο. Τα φυςικά πρόςωπα ςυμβάλλονται με το δικαιοφχο με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ. Το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο τθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και θ ςφμβαςθ λφεται το αργότερο ςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ ςτθν οποία αφορά θ ςφμβαςθ Τα φυςικά πρόςωπα που ςυμβάλλονται με το δικαιοφχο με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μποροφν, επίςθσ, να κεωρθκοφν ωσ ζκτακτο προςωπικό του δικαιοφχου. Σφμφωνα με το άρκρο 681 του Αςτικοφ Κϊδικα, μίςκωςθ ζργου είναι θ ςφμβαςθ που ζχει ωσ περιεχόμενο τθν εκτζλεςθ ζργου από τον ζνα ςυμβαλλόμενο (εργολάβοσ - ανάδοχοσ) χάριν του άλλου (εργοδότθσ - δικαιοφχοσ) ζναντι αμοιβισ, δθλαδι ςτθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου οι ςυμβαλλόμενοι αποβλζπουν ςτθν επίτευξθ του ςυμφωνθκζντοσ τελικοφ αποτελζςματοσ παραδοτζου και θ λιξθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ επζρχεται αυτομάτωσ με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ. Ειδικά για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου από υπθρεςίεσ και νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα με φυςικά πρόςωπα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 681 κ.ε. του Αςτικοφ Κϊδικα ι με άλλεσ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Πλεσ οι ςυμβάςεισ που αφοροφν ςε ζκτακτο προςωπικό αναφζρουν ρθτά τθ φφςθ τθσ προςφερόμενθσ εργαςίασ ι του ζργου ςε ςχζςθ με τθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. 2. Δαπάνεσ προςωπικοφ Ο δικαιοφχοσ που υλοποιεί μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ με ίδια μζςα αποηθμιϊνεται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα για το κόςτοσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιεί το προςωπικό του, οι δαπάνεσ προςωπικοφ που δθλϊνονται ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ κα πρζπει να ταυτίηονται με το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ αυτοφ, τακτικοφ ι ζκτακτου, ςτθν πράξθ. Το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ τεκμθριώνεται με βάςθ το χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτθν πράξθ, και το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ αυτοφ για το δικαιοφχο φορζα. 2

3 3. Μεικτό Ωριαίο Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ Ο υπολογιςμόσ του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ ςτθρίηεται ςτον προςδιοριςμό των παραγωγικϊν ωρϊν του κάκε εργαηόμενου. Ωσ «παραγωγικζσ ϊρεσ» ορίηεται : ο αρικμόσ ωρϊν εργαςίασ που διατίκενται από ζναν εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ζνα ζτοσ για τθν απαςχόλθςι του ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του δικαιοφχου. Ωσ «εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ» κεωρείται θ εργαςία για 8 ώρεσ/θμζρα και 5 θμζρεσ/εβδομάδα». Οι ετιςιεσ παραγωγικζσ ϊρεσ εργαςίασ για όλεσ τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ορίηονται ςε ϊρεσ, μθ υπολογιηόμενων των Σαββατοκφριακων, επίςθμων αργιϊν, αδειϊν, εκπαίδευςθσ κλπ όπωσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα. Ημζρεσ ζτουσ: 365 Μείον Σαββατοκφριακα: 104 Μείον Ετήςια άδεια: 25 Μείον Επίςημεσ αργίεσ: 14 Μείον Αςθζνεια, εκπαίδευςη, άλλα: 12 Παραγωγικζσ Ημζρεσ Εργαςίασ ανά ζτοσ: 210 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά Ημζρα: 8 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά Εβδομάδα: 8*5=40 Παραγωγικζσ Εβδομάδεσ ανά ζτοσ: 210:5=42 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά ζτοσ: 8*210=1.680 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά μήνα (μζςοσ αριθμόσ): 1.680:12=140 Για τον υπολογιςμό τθσ χρονοχρζωςθσ (μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ) λαμβάνονται οι μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ του προςωπικοφ, οι οποίεσ ανάγονται ςε μεικτό ωριαίο κόςτοσ αφοφ διαιρεκοφν με το ςφνολο των 1680 ετιςιων παραγωγικϊν ωρϊν ανεξάρτθτα κατθγορίασ προςωπικοφ. Το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ υπολογίηεται για κάκε εργαηόμενο με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται ςτθ χρονικι περίοδο υπολογιςμοφ του ωριαίου κόςτουσ. Οι μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ του εργαηόμενου προςδιορίηονται από τθ ςφμβαςθ του με το φορζα ι από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται και τυχόν επιδόματα/επιμίςκια που προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου, ςτο πλαίςιο των τακτικϊν του αποδοχϊν. Δεν περιλαμβάνονται όμωσ τυχόν πρόςκετεσ ι ζκτακτεσ αποδοχζσ ι επιμίςκια του εργαηόμενου που καταβάλλονται ςε μθ ςτακερι βάςθ και δεν προςδιορίηονται από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι το κεςμικό πλαίςιο. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ που επιβαρφνουν το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ, εφόςον αυτζσ είναι πραγματικζσ, αποδίδονται δθλαδι από το δικαιοφχο ςτον αςφαλιςτικό φορζα του εργαηόμενου. 3

4 Πταν από τθν νομοκεςία δεν απαιτοφνται για τθν εργαςία ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ του εργαηόμενου, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτισ μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Παράδειγμα 1: Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ : Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, ζνα φυςικό πρόςωπο απαςχολείται ςε ζνα δικαιοφχο βάςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ θ οποία προβλζπει 8 ϊρεσ εργαςίασ για 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα και ετιςια αμοιβι και ετιςιεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ Το φυςικό πρόςωπο απαςχολείται εντόσ του ωραρίου του και για 120 ϊρεσ ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Η χρζωςθ ςτθν πράξθ γίνεται ωσ εξισ: - μεικτό ωριαίο κόςτοσ = ( ) /1680 = 21,43 - κόςτοσ προςωπικοφ για το δικαιοφχο που κα δθλωκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ = 120 ϊρεσ*21,43 =2.571,6. Παράδειγμα 2: Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ προςωπικοφ για πρόςκετθ απαςχόλθςθ : Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, ζνα φυςικό πρόςωπο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ απαςχολείται ςτο φορζα του για 8 ϊρεσ εργαςίασ και για 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα, ετιςια αμοιβι και ετιςιεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ Το φυςικό πρόςωπο κα απαςχολθκεί πρόςκετα του ωραρίου ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ τθν οποία ο φορζασ του ζχει αναλάβει ωσ δικαιοφχοσ. Η απαςχόλθςθ αυτι ανζρχεται ςε 40 ϊρεσ ανά μινα και για 3 μινεσ, θ δε πρόςκετθ αμοιβι που κα λάβει για αυτι τθν πρόςκετθ απαςχόλθςθ δεν επιβαρφνεται με εργοδοτικζσ ειςφορζσ. Η χρζωςθ ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: - μεικτό ωριαίο κόςτοσ = (30.000) /1680 = 17,86 - κόςτοσ προςωπικοφ για το δικαιοφχο που κα δθλωκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ = 120 ϊρεσ*17,86 =2.143,2. Σθμείωςθ Είναι αυτονόθτο ότι το ποςό των 2.571,6 δεν αποτελεί τθν αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου για τθ ςυμμετοχι του ςτθν πράξθ αλλά το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του φυςικοφ προςϊπου ςτο ζργο. Η αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ κα προςδιοριςτεί από το φορζα του με βάςθ το ποςό των 2.571,6 αφοφ αφαιρεκοφν από αυτό οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ και οι άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου προςδιορίηεται από το φορζα του με βάςθ το ποςό των 2.143,2 αφοφ αφαιρεκοφν από αυτό οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 4

5 Ο υπολογιςμόσ του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ βαςίηεται ςτισ παραγωγικζσ ϊρεσ που αντιςτοιχοφν ςε προςωπικό με ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ δθλαδι ςε εργαςία 8 ωρϊν ανά θμζρα και 5 θμερϊν ανά εβδομάδα, ϊςτε να υπάρχει ενιαίοσ τρόποσ υπολογιςμοφ. Οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ, μεταξφ των ςυμβατικϊν ωρϊν απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο δικαιοφχο με αυτιν τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται παραπάνω, κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ του Ιςοδυνάμου Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ. Το «Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ» (ΙΠΑ) ορίηεται ωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ετιςιων ςυμβατικϊν ωρϊν εργαςίασ δια του ετιςιου αρικμοφ ωρϊν που πραγματοποιοφνται ςε κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ζνα ΙΡΑ είναι ιςοδφναμο με ζναν εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Παράδειγμα : Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ με το «Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ»: Ζςτω ότι ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ φυςικοφ προςϊπου του προθγοφμενου παραδείγματοσ προβλζπει, με βάςθ τθ ςφμβαςι του, 20 ϊρεσ απαςχόλθςθσ τθν εβδομάδα. Ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του φυςικοφ προςϊπου ςτο δικαιοφχο υπολογίηεται ςε 20*42=840 ϊρεσ/ζτοσ και το Ιςοδφναμο Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ υπολογίηεται ςε 840/1680=0,5 ΙΡΑ. Η χρζωςθ ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: Το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανζρχεται ςε : ( /ΙΡΑ)/1680=(36.000/0,5)/1680=72.000/1680=42,86 Το κόςτοσ του ερευνθτι που κα δθλωκεί ςτο ζργο ανζρχεται ςε 42,86*840= Το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ κα παραμζνει ςτακερό κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, εφόςον δεν μεταβάλλονται τα επιμζρουσ ςτοιχεία υπολογιςμοφ του. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι προςωπικοφ του δικαιοφχου για τθ ςυμμετοχι του ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ γίνεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου θ πλθρωμι γίνεται με βάςθ το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ όπωσ αυτό προςδιορίηεται κατά το χρόνο εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δικαιοφχοσ επιχορθγείται για τθ λειτουργία του από τον κρατικό προχπολογιςμό ι από οποιαδιποτε άλλθ πθγι χρθματοδότθςθσ, αποδεικνφεται λογιςτικά ότι για τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ (τακτικοφ και ζκτακτου) που απαςχολοφνται ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ δεν υφίςταται διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ που το κόςτοσ για τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ προςδιορίηεται από το κεςμικό πλαίςιο. Επιπλζον δεν απαιτείται ο υπολογιςμόσ του ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ με βάςθ τισ παραγωγικζσ ϊρεσ, ωσ ανωτζρω, για τισ περιπτϊςεισ τακτικοφ ι ζκτακτου προςωπικοφ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, το οποίο απαςχολείται 100% ςε ζνα 5

6 ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο. Οι δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν πράξθ, για τθν περίπτωςθ αυτι, αντιςτοιχοφν ςτο ςυνολικό κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν οικεία ςφμβαςθ. 4. Χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του δικαιοφχου ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ αφορά ςτισ πραγματικζσ ϊρεσ εργαςίασ ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου που αναλϊνονται ςτθν πράξθ. Ο χρόνοσ αυτόσ υπόκειται ςε ανϊτατα όρια τα οποία κακορίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυμβατικό χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο φορζα (ϊρεσ εργαςίασ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι το κεςμικό πλαίςιο) και τθν παρ. 7 του άρκρου 32 τθσ ΥΡΑΣΥΔ. Ειδικότερα ζνα φυςικό πρόςωπο που ανικει ςτο προςωπικό του δικαιοφχου μπορεί να απαςχολθκεί για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνει ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ του ςτο δικαιοφχο μζχρι και 3 ϊρεσ θμερθςίωσ ι 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα κατά μζγιςτο, πζραν του χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ωράριο εργαςίασ των 40 ωρϊν εβδομαδιαίασ εργαςίασ ι των 1680 ωρϊν ετθςίωσ.. Η απαςχόλθςθ πζραν των ςυμβατικϊν ωρϊν εργαςίασ μπορεί να γίνεται είτε ωσ υπερωριακι είτε ωσ πρόςκετθ απαςχόλθςθ ανάλογα με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το δικαιοφχο και το προςωπικό του. Σε κάκε περίπτωςθ τα όρια χρονικισ απαςχόλθςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δφναται να περιορίηονται περαιτζρω από τα ιςχφοντα κάκε φορά όρια είτε για τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ είτε για τισ αμοιβζσ προςωπικοφ. Σθμειϊνεται ότι δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ ο χρόνοσ που αφαιρείται από τισ θμζρεσ του ζτουσ για τον προςδιοριςμό του παραγωγικοφ χρόνου όπωσ για παράδειγμα Σαββατοκφριακα, χρόνοσ κανονικισ άδειασ, αναρρωτικισ άδειασ κλπ. Η πζραν του ςυμβατικοφ χρόνου απαςχόλθςθ (πρόςκετθ ι υπερωριακι) τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 32 αφορά ςε χρόνο απαςχόλθςθσ ςτθν ο ζργο πζραν του παραγωγικοφ χρόνου των 1680 ωρϊν ετθςίωσ. Οι δαπάνεσ για αυτό το χρόνο είναι επιλζξιμεσ ακόμα και για το προςωπικό πλιρουσ απαςχόλθςθσ για το οποίο με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο κακορίηεται ςυμβατικόσ χρόνοσ ι ελάχιςτοσ υποχρεωτικόσ χρόνοσ μικρότεροσ από 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 6

7 Παράδειγμα : Προςδιοριςμόσ μζγιςτου χρόνου απαςχόλθςθσ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ: Ρροςωπικό με ςυμβατικό ωράριο απαςχόλθςθσ τζςςερισ (4) ϊρεσ τθν θμζρα ζχει δυνατότθτα να απαςχολθκεί επιπρόςκετα (πζραν των τεςςάρων ςυμβατικϊν ωρϊν) ςτο φορζα του για τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζχρι 4 παραγωγικζσ +2 πρόςκετεσ ι υπερωριακζσ =6 ϊρεσ ι 4 παραγωγικζσ+3 = 7 ϊρεσ κατά μζγιςτο ςε μία θμζρα με τθν προχπόκεςθ ότι θ υπερωριακι ι θ πρόςκετθ απαςχόλθςθ: - είναι απαραίτθτθ για τθν πράξθ, ζχει δθλαδι εγκρικεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι - θ πρόςκετθ/υπερωριακι απαςχόλθςθ δεν υπερβαίνει τισ 10 ϊρεσ/εβδομάδα - είναι δυνατι με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου 5. Φφλλα χρονοχρζωςθσ Η διλωςθ των δαπανϊν για αμοιβζσ του τακτικοφ προςωπικοφ του δικαιοφχου και του ζκτακτου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, κα ςυνοδεφεται από μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ. Στα φφλλα χρονοχρζωςθσ κα αποτυπϊνονται ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου οι πραγματικζσ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ανά θμζρα και πράξθ ςτο δικαιοφχο (πλιρθσ καταγραφι του χρόνου απαςχόλθςθσ του εργαηόμενου ςτο δικαιοφχο ςτο πλαίςιο του παραγωγικοφ και του τυχόν πρόςκετου/υπερωριακοφ χρόνου απαςχόλθςθσ του π.χ. ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςε ζργα του ΕΣΡΑ, ζργα που χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, λοιπά ζργα, κλπ). Τα μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ υπογράφονται από τον απαςχολοφμενο και τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου. Τα ανωτζρω μθνιαία απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ μπορεί να υπογράφονται μόνο από τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου ςτισ περιπτϊςεισ που ςυνοδεφονται από μθνιαία φφλλα χρονοχρζωςθσ ανά ςυγχρθματοδοτοφμενο υποζργο υπογεγραμμζνα από τον απαςχολοφμενο και τον υπεφκυνο του ζργου. Επιςθμαίνεται ότι το προςωπικό που απαςχολεί ο δικαιοφχοσ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, προκειμζνου να παρζχει ςυγκεκριμζνο ζργο εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, κεωρείται ότι αςκεί ιδιωτικό ζργο, και ωσ εκ τοφτου δεν προκφπτει υποχρζωςθ τιρθςθσ φφλλων χρονοχρζωςθσ. 6. Χρόνοσ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 32 Οι διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΥΑ και ειδικότερα ςτο άρκρο 32 ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτο ΦΕΚ, δθλ από Ειδικότερα για τισ ενεργζσ ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί ςε προγενζςτερο χρονικό ςθμείο από το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ ιςχφουν τα εξισ: 1. το φυςικό αντικείμενο το οποίο ζχει εκτελεςκεί πριν από τισ και δεν ζχει αποπλθρωκεί μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία, αποπλθρϊνεται με τουσ όρουσ που ίςχυαν μζχρι τισ

8 2. οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου που ζχουν ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ παράγουν όλεσ τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ μζχρι τθ λιξθ τουσ ι μζχρι τθν εκτζλεςθ του ζργου. 3. ο πρόςκετοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ, πζραν του ςυμβατικοφ ι και του παραγωγικοφ των 1680 ωρϊν, όπωσ ζχει εγκρικεί ςτισ αποφάςεισ αυτεπιςταςίασ μζχρι , και οι ςχετικζσ με αυτό το χρόνο αμοιβζσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων, κα πρζπει να επανεξεταςκοφν ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 32. 8

9 Β. ΑΡΘΡΟ 32Α 1. Κακοριςμόσ των ανώτατων ορίων τθσ εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθσ και των εξόδων μετακίνθςθσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΠΑ Οι δαπάνεσ για εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθ και για ζξοδα μετακίνθςθσ προςδιορίηονται από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου και είναι επιλζξιμεσ από τα ΕΡ του ΕΣΡΑ μζχρι των ανώτατων ορίων που προςδιορίηονται από τθν ΥΑ (ΦΕΚ Β' 760/ Αρικ /60/ΓΔΑΡΡΡΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τα προβλεπόμενα ανϊτατα όρια που κακορίηονται ςτθν ωσ άνω ΥΑ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: Α. Για το εςωτερικό: α. Δαπάνθ μετακίνθςθσ με οποιοδιποτε μζςο μαηικισ μεταφοράσ. Επιτρζπεται επίςθσ θ μετακίνθςθ με όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ για τθν οποία χορθγείται χιλιομετρικι αποηθμίωςθ δζκα πζντε λεπτϊν (0,15 ) κακϊσ και θ δαπάνθ διοδίων μζςω του εκνικοφ οδικοφ δικτφου. β. Δαπάνθ διανυκτζρευςθσ ζωσ εξιντα τζςςερα ευρϊ (64 ευρϊ) ςτθν οποία μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται πρόγευμα. Ειδικά για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ και το Νομό Θεςςαλονίκθσ θ παραπάνω δαπάνθ ανζρχεται ςε ογδόντα οκτϊ ευρϊ (88 ευρϊ). Το ποςό αυτό προςαυξάνεται κατά 20% κατά τθν κερινι περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. γ. Ημεριςια αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ αναχϊρθςθσ) πενιντα ζξι (56) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι θ ίδια αποηθμίωςθ για τθν θμζρα επιςτροφισ (ωσ θμζρα επιςτροφισ κεωρείται θ επόμενθ θμζρα από τθ λιξθ των εργαςιϊν) καταργείται. Β. Για τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ: α. Δαπάνεσ μετακίνθςθσ με οποιοδιποτε μζςο μαηικισ μεταφοράσ. β. Δαπάνθ διανυκτζρευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`). Ειδικότερα : 1. Σε όςουσ αποςτζλλονται με ειδικι αποςτολι ι για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό, καταβάλλονται τα ζξοδα διαμονισ ςτο ξενοδοχείο, τα οποία υπολογίηονται κατά κανόνα ςτο νόμιςμα τθσ χϊρασ μετάβαςθσ, όταν αυτό εντάςςεται ςτθν κατθγορία των ςτακερϊν ιςοτιμιϊν, άλλωσ ςε ΕΥΩ. 2. Τα ξενοδοχεία ςτα οποία επιτρζπεται θ διαμονι των κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο μετακινουμζνων ςτο εξωτερικό, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία εντάςςονται βάςει του άρκρου 4 του παρόντοσ, είναι τα εξισ : α. Σε ξενοδοχεία 5 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ Ια, κακϊσ και τα άτομα που ςυνοδεφουν αυτοφσ. β. Σε ξενοδοχεία 4 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ Ιβ, Ιγ, Ιδ κακϊσ και τθσ κατθγορίασ ΙΙ. 9

10 γ. Σε ξενοδοχεία 3 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ και ΙV. Ειδικά, προκειμζνου περί μετακινιςεων ςε χϊρεσ, ςτισ οποίεσ επικρατοφν ειδικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, επιτρζπεται θ διανυκτζρευςθ ςε ξενοδοχεία κατθγορίασ ανϊτερθσ από εκείνθ που δικαιοφται ο μετακινοφμενοσ, κατά τισ προαναφερόμενεσ διακρίςεισ. γ. Ημεριςια αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ αναχϊρθςθσ), ςε ογδόντα (80) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι δεν προβλζπεται πλζον θ καταβολι θμεριςιασ αποηθμίωςισ για τθν θμζρα επιςτροφισ. Ωσ θμζρα επιςτροφισ, κεωρείται θ επόμενθ τθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν. Στισ αποφάςεισ ι εντολζσ μετακίνθςθσ προςδιορίηεται θ θμερομθνία μετακίνθςθσ, ο αρικμόσ των θμερϊν εκτόσ ζδρασ, θ αιτία, ο τόποσ και το μζςο μετακίνθςθσ. Για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ ςαν εκτόσ ζδρασ αμοιβι λογίηεται κάκε μετακίνθςθ που πραγματοποιείται ζξω από τα διοικθτικά όρια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και κάκε μετακίνθςθ ςτα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ. Στισ Ρεριφζρειεσ Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων κάκε μετακίνθςθ ζξω από το νθςί όπου είναι θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ λογίηεται ςαν εκτόσ ζδρασ μετακίνθςθ. Σε περιπτϊςεισ μετακίνθςθσ με προφορικι εντολι, παρζχεται γραπτι ζγκριςθ το αργότερο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία επιςτροφισ του μετακινουμζνου ςτθν ζδρα του. Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνθςθ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΣΠΑ Γ. Γιαννοφςθσ Α. Δζωηεπική Γιανομή 1. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ - ΔΠΑ 3. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ηή ΑΠΠΠ & ΓΔ 4. ΔΤ 5. ΔΤΑΑΠ 6. ΔΤ ΟΠ 7. ΔΤ Αξρή Πιεξσκήο 10

11 Πίνακαρ Αποδεκηών : ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Τποςπγείο Δξωηεπικών 1. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο Υξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Υξήζην Σζίξν Βαζ. νθίαο 1, Αζήλα Τποςπγείο Δζωηεπικών 2. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ Δ.Π. ηος ΚΠ , ηος ΔΠΑ και λοιπών ςγσπημαηοδοηούμενων ΔΠ ζηη Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηος Τπ. Δζωηεπικών (ΔΤΔ-ΓΓΙ) Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα ηακαηία Θαθαηζάθε 3. Δηδηθή Τπεξεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού, & Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηων ΤΠ.Γ.Μ. & Η.Γ. Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 4. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη », Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Θαξθνύιε Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία Κελαίρκνπ & Θενθηινπνύινπ 18, Αζήλα Τποςπγείο Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών & Γικηύων 5. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Φηθιακή ύγκλιζη Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Υξήζην Υαξόπνπιν Ιέθθα 23-25, Αζήλα 6. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Π. ηνπ ζηόρνπ Δςπωπαϊκή Δδαθική ςνεπγαζία Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Δκκαλνπήι Γεώξγην Ιεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο Ππιαία Θεζζαινλίθεο 7. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Καθξή Αιέμαλδξν Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, Αζήλα 8. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δνίζσςζη ηηρ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Παπαζηώπε Εσή Θόληαξε 15, Αζήλα 9. Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξώλ Πξντζηάκελε Δ.Τ, θ. Οηθνλόκνπ Καξία Αγίαο νθίαο 10, Λέν Φπρηθό 10. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δμποπίος και ηηρ Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλωηή Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Θαιιηόπε ακπάλε Πιαηεία Θάληγγνο 20, Αζήλα Τποςπγείο Παιδείαρ, δια Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 11. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Γώγν νθνθιή Θσλζηαληηλνππόιεσο 45-49, Αζήλα 12. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζεων Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Βαιηάληδα Θσλ/λν Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Καξνύζη 11

12 13. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ και ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ) Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Υξπζάθε νθία Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, Αζήλα 14. Δηδηθή Τπεξεζία Σομέα Πολιηιζμού Πξντζηάκελν θ. Ληαή Παλαγηώηε Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζώλεο, Αζήλα Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 15. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη Πξντζηάκελν Δ.Τ,. Aεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, Ακπειόθεπνη, Αζήλα 16. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηος ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Πξντζηάκελν Δ.Τ. Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, Αζήλα 17. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεσλ (ΔΤΠΔΓ) Πξντζηακέλε Δ.Τ. θα Θνύξηειε Υξπζνύια Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, Αζήλα Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ & Ππόνοιαρ 18. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Ληίθν Υξήζην 19. Δηδηθή Τπεξεζία Γνκή ρεδηαζκνύ θαη Οξγάλσζεο ηεο Παξαθνινύζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ ζπζηεκηθώλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Π. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Θνκλελνύ Κπξόπε 20. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος (ΔΤΔΚΣ) Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Παπνύιηα ηακαηία 21. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ ςγσπημαηοδοηούμενων Δνεπγειών από ηο ΔΚΣ Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Αθαληδειηώηνπ Καξία 22. Δηδηθή Τπεξεζία για ηην Κοινωνική ένηαξη και ηην Κοινωνική οικονομία Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Οηθνλόκνπ Οπξαλία Τποςπγείο Τγείαρ 23. Δηδηθή Τπεξεζία ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Γεσξγαθόπνπιν Γεώξγην Γιάδζησλνο 1Α, Αζήλα 24. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Θνπθάθε Αληώλε Αβέξσθ 12Α, Αζήλα Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 25. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Πνιύδνπ Πνιπμέλε Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα 12

13 26. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ Αληαγσληζηηθόηεηα Πξντζηακέλε Δ.Τ. θα Ππξηνβνιή Παλαγηώηα Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα 27. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αλιεία Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Γεκήηξε Κεηξόπνπιν Κηραιαθνπνύινπ 103, Αζήλα 28. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Π. Αλιείαρ Πξντζηάκελν Δ.Τ., Κηραιαθνπνύινπ 103, Αζήλα Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ 29. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Πηηζηλίγθν Ζξνδόηνπ 28, Θνκνηελή Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 30. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Χξαηνπνύινπ Αγγειηθή Ιεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο Ππιαία Θεζζαινλίθεο Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 31. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Θηνπξηζίδε Υαξάιακπν ΤΓΔΠ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΠ, Θνδάλε Πεπιθέπεια Ηπείπος 32. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Ρόθθνπ Διέλε 8 εο Κεξαξρίαο 5-7, Ησάλληλα Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 33. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα αξαθίδνπ Κειπνκέλε σθξάηνπο 111, Ιάξηζα Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων 34. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Οηθνλόµνπ Πέηξν Δζλ. Παιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Πνηαµνύ, Θέξθπξα Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 35. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θα ηαζνπνύινπ Άιθεζηε ΛΔΟ Παηξώλ - Αζελώλ 28, Πάηξα Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 36. Πξντζηακέλε ΔΓΑ θα Παπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα Τςειάληε 12, Ιαµία Πεπιθέπεια Αηηικήρ 37. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν Ιεσθ. πγγξνύ , Αζήλα Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 38. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. θνύξα Αλαζηάζην Πιαηεία Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, Σξίπνιε Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 39. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πιαθσηάξε Γεώξγην 1 ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξώλ, Κπηηιήλε Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 40. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληώλην. Θαξάγησξγα 22, Δξκνύπνιε Πεπιθέπεια Κπήηηρ 41. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία Γνπθόο Κπνθώξ 7, Ζξάθιεην 13

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πύληαγκα ΠΡΟ: Πίνακαρ Αποδεκηών

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ 9 Δεκεμβρίου 2010 2004-2009: ωρευτικζσ Ηθμιζσ των 11 πιο ελλειμματικών ΔΕΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΚΟ 2004 2005 2006 2007 2008

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα