ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΡΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΡΡ & ΔΕ ΕΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 10, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : Ρλθροφορίεσ: Α. Αρβανίτθ Τθλ. : Fax : Ε-mail: Ακινα, 12/04/2013 Αρ. Ρρωτ.: 16137/ΕΥΘΥ 293 Προσ: Όλεσ τισ ΕΥ ΘΕΜΑ: Διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ για τισ δαπάνεσ προςωπικοφ και τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρκρο 32 και 32Α τθσ ΥΠΑΣΥΔ αρικμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ αρικμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ) ΥΑ περί τροποποίθςθσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ και με αφορμι ερωτιματα που προζκυψαν ςχετικά με τθν εφαρμογι των άρκρων 32 και 32Α διευκρινίηονται τα ακόλουκα: Α. ΑΡΘΡΟ Προςωπικό δικαιοφχου Οι δαπάνεσ προςωπικοφ είναι γενικά επιλζξιμεσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων τα οποία υλοποιοφνται με ίδια μζςα δθλαδι με πόρουσ που ιδθ διακζτει ο δικαιοφχοσ ςυμπλθροφμενα με άλλουσ πόρουσ, απαιτοφμενουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ, τουσ οποίουσ ο δικαιοφχοσ μπορεί να προμθκεφεται με βάςθ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ. Σε ότι αφορά ειδικότερα τα φυςικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ μιασ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ, αυτά μποροφν είτε να ανικουν ςτο προςωπικό του δικαιοφχου είτε να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ ςτθ βάςθ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν. Στθν τελευταία περίπτωςθ τα φυςικά πρόςωπα δεν ανικουν ςτο προςωπικό του δικαιοφχου και θ απαςχόλθςι τουσ ςτθν πράξθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 38 τθσ ΥΡΑΣΥΔ (υπεργολάβοι). Το προςωπικό του δικαιοφχου δφναται να διακρίνεται ςε τακτικό και ζκτακτο. 1.1 Ωσ τακτικό προςωπικό νοείται το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που απαςχολείται ςτο δικαιοφχο ςτθ βάςθ ςφμβαςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (περιλαμβάνονται οι λειτουργοί, υπάλλθλοι και μιςκωτοί του δθμοςίου κακϊσ και υπάλλθλοι με ςυμβάςεισ εργαςίασ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου). Αυτά τα φυςικά 1

2 πρόςωπα απαςχολοφνται ςτο δικαιοφχο ςε ςυνεχι βάςθ για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται από τθ ςφμβαςθ, για τθν κάλυψθ των όποιων αναγκϊν του δικαιοφχου και ανεξάρτθτα από τθν υλοποίθςθ ι μθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου από αυτόν. Είναι αυτονόθτο ότι θ προαναφερόμενθ απαςχόλθςθ του τακτικοφ προςωπικοφ μπορεί να είναι πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εργατικι νομοκεςία. 1.2 Ωσ ζκτακτο προςωπικό νοείται το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που ςυμβάλλεται με το δικαιοφχο προκειμζνου να απαςχολθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ και μόνο. Τα φυςικά πρόςωπα ςυμβάλλονται με το δικαιοφχο με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ. Το χρονικό διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ οριςμζνου χρόνου ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο τθσ διάρκειασ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και θ ςφμβαςθ λφεται το αργότερο ςτο χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ πράξθσ ςτθν οποία αφορά θ ςφμβαςθ Τα φυςικά πρόςωπα που ςυμβάλλονται με το δικαιοφχο με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου μποροφν, επίςθσ, να κεωρθκοφν ωσ ζκτακτο προςωπικό του δικαιοφχου. Σφμφωνα με το άρκρο 681 του Αςτικοφ Κϊδικα, μίςκωςθ ζργου είναι θ ςφμβαςθ που ζχει ωσ περιεχόμενο τθν εκτζλεςθ ζργου από τον ζνα ςυμβαλλόμενο (εργολάβοσ - ανάδοχοσ) χάριν του άλλου (εργοδότθσ - δικαιοφχοσ) ζναντι αμοιβισ, δθλαδι ςτθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου οι ςυμβαλλόμενοι αποβλζπουν ςτθν επίτευξθ του ςυμφωνθκζντοσ τελικοφ αποτελζςματοσ παραδοτζου και θ λιξθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ επζρχεται αυτομάτωσ με τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ. Ειδικά για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου από υπθρεςίεσ και νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα με φυςικά πρόςωπα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 681 κ.ε. του Αςτικοφ Κϊδικα ι με άλλεσ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που ορίηουν οι διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 2527/1997, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Πλεσ οι ςυμβάςεισ που αφοροφν ςε ζκτακτο προςωπικό αναφζρουν ρθτά τθ φφςθ τθσ προςφερόμενθσ εργαςίασ ι του ζργου ςε ςχζςθ με τθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. 2. Δαπάνεσ προςωπικοφ Ο δικαιοφχοσ που υλοποιεί μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ με ίδια μζςα αποηθμιϊνεται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα για το κόςτοσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιεί το προςωπικό του, οι δαπάνεσ προςωπικοφ που δθλϊνονται ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ κα πρζπει να ταυτίηονται με το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ αυτοφ, τακτικοφ ι ζκτακτου, ςτθν πράξθ. Το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ τεκμθριώνεται με βάςθ το χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτθν πράξθ, και το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ αυτοφ για το δικαιοφχο φορζα. 2

3 3. Μεικτό Ωριαίο Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ Ο υπολογιςμόσ του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ ςτθρίηεται ςτον προςδιοριςμό των παραγωγικϊν ωρϊν του κάκε εργαηόμενου. Ωσ «παραγωγικζσ ϊρεσ» ορίηεται : ο αρικμόσ ωρϊν εργαςίασ που διατίκενται από ζναν εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ζνα ζτοσ για τθν απαςχόλθςι του ςτισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του δικαιοφχου. Ωσ «εργαςία πλιρουσ απαςχόλθςθσ» κεωρείται θ εργαςία για 8 ώρεσ/θμζρα και 5 θμζρεσ/εβδομάδα». Οι ετιςιεσ παραγωγικζσ ϊρεσ εργαςίασ για όλεσ τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ορίηονται ςε ϊρεσ, μθ υπολογιηόμενων των Σαββατοκφριακων, επίςθμων αργιϊν, αδειϊν, εκπαίδευςθσ κλπ όπωσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα. Ημζρεσ ζτουσ: 365 Μείον Σαββατοκφριακα: 104 Μείον Ετήςια άδεια: 25 Μείον Επίςημεσ αργίεσ: 14 Μείον Αςθζνεια, εκπαίδευςη, άλλα: 12 Παραγωγικζσ Ημζρεσ Εργαςίασ ανά ζτοσ: 210 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά Ημζρα: 8 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά Εβδομάδα: 8*5=40 Παραγωγικζσ Εβδομάδεσ ανά ζτοσ: 210:5=42 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά ζτοσ: 8*210=1.680 Παραγωγικζσ Ώρεσ ανά μήνα (μζςοσ αριθμόσ): 1.680:12=140 Για τον υπολογιςμό τθσ χρονοχρζωςθσ (μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ) λαμβάνονται οι μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ του προςωπικοφ, οι οποίεσ ανάγονται ςε μεικτό ωριαίο κόςτοσ αφοφ διαιρεκοφν με το ςφνολο των 1680 ετιςιων παραγωγικϊν ωρϊν ανεξάρτθτα κατθγορίασ προςωπικοφ. Το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ υπολογίηεται για κάκε εργαηόμενο με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται ςτθ χρονικι περίοδο υπολογιςμοφ του ωριαίου κόςτουσ. Οι μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ του εργαηόμενου προςδιορίηονται από τθ ςφμβαςθ του με το φορζα ι από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται και τυχόν επιδόματα/επιμίςκια που προβλζπονται από το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου, ςτο πλαίςιο των τακτικϊν του αποδοχϊν. Δεν περιλαμβάνονται όμωσ τυχόν πρόςκετεσ ι ζκτακτεσ αποδοχζσ ι επιμίςκια του εργαηόμενου που καταβάλλονται ςε μθ ςτακερι βάςθ και δεν προςδιορίηονται από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι το κεςμικό πλαίςιο. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ που επιβαρφνουν το μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ, εφόςον αυτζσ είναι πραγματικζσ, αποδίδονται δθλαδι από το δικαιοφχο ςτον αςφαλιςτικό φορζα του εργαηόμενου. 3

4 Πταν από τθν νομοκεςία δεν απαιτοφνται για τθν εργαςία ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ του εργαηόμενου, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτισ μεικτζσ τακτικζσ ετιςιεσ αποδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Παράδειγμα 1: Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ προςωπικοφ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ : Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, ζνα φυςικό πρόςωπο απαςχολείται ςε ζνα δικαιοφχο βάςθ ςφμβαςθσ εργαςίασ θ οποία προβλζπει 8 ϊρεσ εργαςίασ για 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα και ετιςια αμοιβι και ετιςιεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ Το φυςικό πρόςωπο απαςχολείται εντόσ του ωραρίου του και για 120 ϊρεσ ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Η χρζωςθ ςτθν πράξθ γίνεται ωσ εξισ: - μεικτό ωριαίο κόςτοσ = ( ) /1680 = 21,43 - κόςτοσ προςωπικοφ για το δικαιοφχο που κα δθλωκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ = 120 ϊρεσ*21,43 =2.571,6. Παράδειγμα 2: Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ προςωπικοφ για πρόςκετθ απαςχόλθςθ : Κατά τθ διάρκεια ενόσ ζτουσ, ζνα φυςικό πρόςωπο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ απαςχολείται ςτο φορζα του για 8 ϊρεσ εργαςίασ και για 5 θμζρεσ τθν εβδομάδα, ετιςια αμοιβι και ετιςιεσ εργοδοτικζσ ειςφορζσ Το φυςικό πρόςωπο κα απαςχολθκεί πρόςκετα του ωραρίου ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ τθν οποία ο φορζασ του ζχει αναλάβει ωσ δικαιοφχοσ. Η απαςχόλθςθ αυτι ανζρχεται ςε 40 ϊρεσ ανά μινα και για 3 μινεσ, θ δε πρόςκετθ αμοιβι που κα λάβει για αυτι τθν πρόςκετθ απαςχόλθςθ δεν επιβαρφνεται με εργοδοτικζσ ειςφορζσ. Η χρζωςθ ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: - μεικτό ωριαίο κόςτοσ = (30.000) /1680 = 17,86 - κόςτοσ προςωπικοφ για το δικαιοφχο που κα δθλωκεί ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ = 120 ϊρεσ*17,86 =2.143,2. Σθμείωςθ Είναι αυτονόθτο ότι το ποςό των 2.571,6 δεν αποτελεί τθν αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου για τθ ςυμμετοχι του ςτθν πράξθ αλλά το κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του φυςικοφ προςϊπου ςτο ζργο. Η αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ κα προςδιοριςτεί από το φορζα του με βάςθ το ποςό των 2.571,6 αφοφ αφαιρεκοφν από αυτό οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ και οι άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ θ αμοιβι του φυςικοφ προςϊπου προςδιορίηεται από το φορζα του με βάςθ το ποςό των 2.143,2 αφοφ αφαιρεκοφν από αυτό οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 4

5 Ο υπολογιςμόσ του μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ βαςίηεται ςτισ παραγωγικζσ ϊρεσ που αντιςτοιχοφν ςε προςωπικό με ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ δθλαδι ςε εργαςία 8 ωρϊν ανά θμζρα και 5 θμερϊν ανά εβδομάδα, ϊςτε να υπάρχει ενιαίοσ τρόποσ υπολογιςμοφ. Οποιαδιποτε διαφοροποίθςθ, μεταξφ των ςυμβατικϊν ωρϊν απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο δικαιοφχο με αυτιν τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται παραπάνω, κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ του Ιςοδυνάμου Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ. Το «Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ» (ΙΠΑ) ορίηεται ωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ετιςιων ςυμβατικϊν ωρϊν εργαςίασ δια του ετιςιου αρικμοφ ωρϊν που πραγματοποιοφνται ςε κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ζνα ΙΡΑ είναι ιςοδφναμο με ζναν εργαηόμενο πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Παράδειγμα : Υπολογιςμόσ μεικτοφ ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ με το «Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ»: Ζςτω ότι ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ φυςικοφ προςϊπου του προθγοφμενου παραδείγματοσ προβλζπει, με βάςθ τθ ςφμβαςι του, 20 ϊρεσ απαςχόλθςθσ τθν εβδομάδα. Ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του φυςικοφ προςϊπου ςτο δικαιοφχο υπολογίηεται ςε 20*42=840 ϊρεσ/ζτοσ και το Ιςοδφναμο Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ υπολογίηεται ςε 840/1680=0,5 ΙΡΑ. Η χρζωςθ ςτο ζργο γίνεται ωσ εξισ: Το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανζρχεται ςε : ( /ΙΡΑ)/1680=(36.000/0,5)/1680=72.000/1680=42,86 Το κόςτοσ του ερευνθτι που κα δθλωκεί ςτο ζργο ανζρχεται ςε 42,86*840= Το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ κα παραμζνει ςτακερό κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, εφόςον δεν μεταβάλλονται τα επιμζρουσ ςτοιχεία υπολογιςμοφ του. Στθν περίπτωςθ που θ πλθρωμι προςωπικοφ του δικαιοφχου για τθ ςυμμετοχι του ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ γίνεται ςε χρόνο μεταγενζςτερο τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου θ πλθρωμι γίνεται με βάςθ το ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ όπωσ αυτό προςδιορίηεται κατά το χρόνο εκτζλεςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ δικαιοφχοσ επιχορθγείται για τθ λειτουργία του από τον κρατικό προχπολογιςμό ι από οποιαδιποτε άλλθ πθγι χρθματοδότθςθσ, αποδεικνφεται λογιςτικά ότι για τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ (τακτικοφ και ζκτακτου) που απαςχολοφνται ςτθ ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ δεν υφίςταται διπλι χρθματοδότθςθ τθσ ίδιασ δαπάνθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ που το κόςτοσ για τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ προςδιορίηεται από το κεςμικό πλαίςιο. Επιπλζον δεν απαιτείται ο υπολογιςμόσ του ωριαίου κόςτουσ μιςκοδοςίασ με βάςθ τισ παραγωγικζσ ϊρεσ, ωσ ανωτζρω, για τισ περιπτϊςεισ τακτικοφ ι ζκτακτου προςωπικοφ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, το οποίο απαςχολείται 100% ςε ζνα 5

6 ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο. Οι δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν πράξθ, για τθν περίπτωςθ αυτι, αντιςτοιχοφν ςτο ςυνολικό κόςτοσ του δικαιοφχου για τθν απαςχόλθςθ του προςωπικοφ όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν οικεία ςφμβαςθ. 4. Χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ. Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ του δικαιοφχου ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ αφορά ςτισ πραγματικζσ ϊρεσ εργαςίασ ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου που αναλϊνονται ςτθν πράξθ. Ο χρόνοσ αυτόσ υπόκειται ςε ανϊτατα όρια τα οποία κακορίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυμβατικό χρόνο απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ ςτο φορζα (ϊρεσ εργαςίασ που προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ ι το κεςμικό πλαίςιο) και τθν παρ. 7 του άρκρου 32 τθσ ΥΡΑΣΥΔ. Ειδικότερα ζνα φυςικό πρόςωπο που ανικει ςτο προςωπικό του δικαιοφχου μπορεί να απαςχολθκεί για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που αναλαμβάνει ςτο πλαίςιο τθσ εργαςίασ του ςτο δικαιοφχο μζχρι και 3 ϊρεσ θμερθςίωσ ι 10 ϊρεσ τθν εβδομάδα κατά μζγιςτο, πζραν του χρόνου πλιρουσ απαςχόλθςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ωράριο εργαςίασ των 40 ωρϊν εβδομαδιαίασ εργαςίασ ι των 1680 ωρϊν ετθςίωσ.. Η απαςχόλθςθ πζραν των ςυμβατικϊν ωρϊν εργαςίασ μπορεί να γίνεται είτε ωσ υπερωριακι είτε ωσ πρόςκετθ απαςχόλθςθ ανάλογα με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το δικαιοφχο και το προςωπικό του. Σε κάκε περίπτωςθ τα όρια χρονικισ απαςχόλθςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δφναται να περιορίηονται περαιτζρω από τα ιςχφοντα κάκε φορά όρια είτε για τθν υπερωριακι απαςχόλθςθ είτε για τισ αμοιβζσ προςωπικοφ. Σθμειϊνεται ότι δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε μια ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ ο χρόνοσ που αφαιρείται από τισ θμζρεσ του ζτουσ για τον προςδιοριςμό του παραγωγικοφ χρόνου όπωσ για παράδειγμα Σαββατοκφριακα, χρόνοσ κανονικισ άδειασ, αναρρωτικισ άδειασ κλπ. Η πζραν του ςυμβατικοφ χρόνου απαςχόλθςθ (πρόςκετθ ι υπερωριακι) τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 32 αφορά ςε χρόνο απαςχόλθςθσ ςτθν ο ζργο πζραν του παραγωγικοφ χρόνου των 1680 ωρϊν ετθςίωσ. Οι δαπάνεσ για αυτό το χρόνο είναι επιλζξιμεσ ακόμα και για το προςωπικό πλιρουσ απαςχόλθςθσ για το οποίο με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο κακορίηεται ςυμβατικόσ χρόνοσ ι ελάχιςτοσ υποχρεωτικόσ χρόνοσ μικρότεροσ από 40 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 6

7 Παράδειγμα : Προςδιοριςμόσ μζγιςτου χρόνου απαςχόλθςθσ προςωπικοφ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενθ πράξθ: Ρροςωπικό με ςυμβατικό ωράριο απαςχόλθςθσ τζςςερισ (4) ϊρεσ τθν θμζρα ζχει δυνατότθτα να απαςχολθκεί επιπρόςκετα (πζραν των τεςςάρων ςυμβατικϊν ωρϊν) ςτο φορζα του για τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζχρι 4 παραγωγικζσ +2 πρόςκετεσ ι υπερωριακζσ =6 ϊρεσ ι 4 παραγωγικζσ+3 = 7 ϊρεσ κατά μζγιςτο ςε μία θμζρα με τθν προχπόκεςθ ότι θ υπερωριακι ι θ πρόςκετθ απαςχόλθςθ: - είναι απαραίτθτθ για τθν πράξθ, ζχει δθλαδι εγκρικεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι - θ πρόςκετθ/υπερωριακι απαςχόλθςθ δεν υπερβαίνει τισ 10 ϊρεσ/εβδομάδα - είναι δυνατι με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου 5. Φφλλα χρονοχρζωςθσ Η διλωςθ των δαπανϊν για αμοιβζσ του τακτικοφ προςωπικοφ του δικαιοφχου και του ζκτακτου προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, κα ςυνοδεφεται από μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ. Στα φφλλα χρονοχρζωςθσ κα αποτυπϊνονται ςε επίπεδο φυςικοφ προςϊπου οι πραγματικζσ ϊρεσ απαςχόλθςισ του ανά θμζρα και πράξθ ςτο δικαιοφχο (πλιρθσ καταγραφι του χρόνου απαςχόλθςθσ του εργαηόμενου ςτο δικαιοφχο ςτο πλαίςιο του παραγωγικοφ και του τυχόν πρόςκετου/υπερωριακοφ χρόνου απαςχόλθςθσ του π.χ. ϊρεσ απαςχόλθςθσ ςε ζργα του ΕΣΡΑ, ζργα που χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, λοιπά ζργα, κλπ). Τα μθνιαία αναλυτικά απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ υπογράφονται από τον απαςχολοφμενο και τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου. Τα ανωτζρω μθνιαία απολογιςτικά φφλλα χρονοχρζωςθσ μπορεί να υπογράφονται μόνο από τον υπεφκυνο τθσ διοίκθςθσ του δικαιοφχου ςτισ περιπτϊςεισ που ςυνοδεφονται από μθνιαία φφλλα χρονοχρζωςθσ ανά ςυγχρθματοδοτοφμενο υποζργο υπογεγραμμζνα από τον απαςχολοφμενο και τον υπεφκυνο του ζργου. Επιςθμαίνεται ότι το προςωπικό που απαςχολεί ο δικαιοφχοσ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου, προκειμζνου να παρζχει ςυγκεκριμζνο ζργο εντόσ ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, κεωρείται ότι αςκεί ιδιωτικό ζργο, και ωσ εκ τοφτου δεν προκφπτει υποχρζωςθ τιρθςθσ φφλλων χρονοχρζωςθσ. 6. Χρόνοσ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 32 Οι διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτθν ΥΑ και ειδικότερα ςτο άρκρο 32 ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτο ΦΕΚ, δθλ από Ειδικότερα για τισ ενεργζσ ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί ςε προγενζςτερο χρονικό ςθμείο από το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ ιςχφουν τα εξισ: 1. το φυςικό αντικείμενο το οποίο ζχει εκτελεςκεί πριν από τισ και δεν ζχει αποπλθρωκεί μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία, αποπλθρϊνεται με τουσ όρουσ που ίςχυαν μζχρι τισ

8 2. οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου που ζχουν ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΥΡΑΣΥΔ παράγουν όλεσ τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ μζχρι τθ λιξθ τουσ ι μζχρι τθν εκτζλεςθ του ζργου. 3. ο πρόςκετοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ, πζραν του ςυμβατικοφ ι και του παραγωγικοφ των 1680 ωρϊν, όπωσ ζχει εγκρικεί ςτισ αποφάςεισ αυτεπιςταςίασ μζχρι , και οι ςχετικζσ με αυτό το χρόνο αμοιβζσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων, κα πρζπει να επανεξεταςκοφν ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 32. 8

9 Β. ΑΡΘΡΟ 32Α 1. Κακοριςμόσ των ανώτατων ορίων τθσ εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθσ και των εξόδων μετακίνθςθσ του προςωπικοφ των δικαιοφχων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΠΑ Οι δαπάνεσ για εκτόσ ζδρασ αποηθμίωςθ και για ζξοδα μετακίνθςθσ προςδιορίηονται από το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο του δικαιοφχου και είναι επιλζξιμεσ από τα ΕΡ του ΕΣΡΑ μζχρι των ανώτατων ορίων που προςδιορίηονται από τθν ΥΑ (ΦΕΚ Β' 760/ Αρικ /60/ΓΔΑΡΡΡΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τα προβλεπόμενα ανϊτατα όρια που κακορίηονται ςτθν ωσ άνω ΥΑ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: Α. Για το εςωτερικό: α. Δαπάνθ μετακίνθςθσ με οποιοδιποτε μζςο μαηικισ μεταφοράσ. Επιτρζπεται επίςθσ θ μετακίνθςθ με όχθμα ιδιωτικισ χριςθσ για τθν οποία χορθγείται χιλιομετρικι αποηθμίωςθ δζκα πζντε λεπτϊν (0,15 ) κακϊσ και θ δαπάνθ διοδίων μζςω του εκνικοφ οδικοφ δικτφου. β. Δαπάνθ διανυκτζρευςθσ ζωσ εξιντα τζςςερα ευρϊ (64 ευρϊ) ςτθν οποία μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται πρόγευμα. Ειδικά για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ και το Νομό Θεςςαλονίκθσ θ παραπάνω δαπάνθ ανζρχεται ςε ογδόντα οκτϊ ευρϊ (88 ευρϊ). Το ποςό αυτό προςαυξάνεται κατά 20% κατά τθν κερινι περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. γ. Ημεριςια αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ αναχϊρθςθσ) πενιντα ζξι (56) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι θ ίδια αποηθμίωςθ για τθν θμζρα επιςτροφισ (ωσ θμζρα επιςτροφισ κεωρείται θ επόμενθ θμζρα από τθ λιξθ των εργαςιϊν) καταργείται. Β. Για τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ: α. Δαπάνεσ μετακίνθςθσ με οποιοδιποτε μζςο μαηικισ μεταφοράσ. β. Δαπάνθ διανυκτζρευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`). Ειδικότερα : 1. Σε όςουσ αποςτζλλονται με ειδικι αποςτολι ι για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ι εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό, καταβάλλονται τα ζξοδα διαμονισ ςτο ξενοδοχείο, τα οποία υπολογίηονται κατά κανόνα ςτο νόμιςμα τθσ χϊρασ μετάβαςθσ, όταν αυτό εντάςςεται ςτθν κατθγορία των ςτακερϊν ιςοτιμιϊν, άλλωσ ςε ΕΥΩ. 2. Τα ξενοδοχεία ςτα οποία επιτρζπεται θ διαμονι των κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο μετακινουμζνων ςτο εξωτερικό, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία εντάςςονται βάςει του άρκρου 4 του παρόντοσ, είναι τα εξισ : α. Σε ξενοδοχεία 5 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ Ια, κακϊσ και τα άτομα που ςυνοδεφουν αυτοφσ. β. Σε ξενοδοχεία 4 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ Ιβ, Ιγ, Ιδ κακϊσ και τθσ κατθγορίασ ΙΙ. 9

10 γ. Σε ξενοδοχεία 3 αςτζρων, οι τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ και ΙV. Ειδικά, προκειμζνου περί μετακινιςεων ςε χϊρεσ, ςτισ οποίεσ επικρατοφν ειδικζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, επιτρζπεται θ διανυκτζρευςθ ςε ξενοδοχεία κατθγορίασ ανϊτερθσ από εκείνθ που δικαιοφται ο μετακινοφμενοσ, κατά τισ προαναφερόμενεσ διακρίςεισ. γ. Ημεριςια αποηθμίωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ αναχϊρθςθσ), ςε ογδόντα (80) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι δεν προβλζπεται πλζον θ καταβολι θμεριςιασ αποηθμίωςισ για τθν θμζρα επιςτροφισ. Ωσ θμζρα επιςτροφισ, κεωρείται θ επόμενθ τθσ περάτωςθσ των εργαςιϊν. Στισ αποφάςεισ ι εντολζσ μετακίνθςθσ προςδιορίηεται θ θμερομθνία μετακίνθςθσ, ο αρικμόσ των θμερϊν εκτόσ ζδρασ, θ αιτία, ο τόποσ και το μζςο μετακίνθςθσ. Για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ ςαν εκτόσ ζδρασ αμοιβι λογίηεται κάκε μετακίνθςθ που πραγματοποιείται ζξω από τα διοικθτικά όρια τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και κάκε μετακίνθςθ ςτα νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ. Στισ Ρεριφζρειεσ Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων κάκε μετακίνθςθ ζξω από το νθςί όπου είναι θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ λογίηεται ςαν εκτόσ ζδρασ μετακίνθςθ. Σε περιπτϊςεισ μετακίνθςθσ με προφορικι εντολι, παρζχεται γραπτι ζγκριςθ το αργότερο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία επιςτροφισ του μετακινουμζνου ςτθν ζδρα του. Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνθςθ. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΣΠΑ Γ. Γιαννοφςθσ Α. Δζωηεπική Γιανομή 1. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ - ΔΠΑ 3. Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ηή ΑΠΠΠ & ΓΔ 4. ΔΤ 5. ΔΤΑΑΠ 6. ΔΤ ΟΠ 7. ΔΤ Αξρή Πιεξσκήο 10

11 Πίνακαρ Αποδεκηών : ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Τποςπγείο Δξωηεπικών 1. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο Υξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Υξήζην Σζίξν Βαζ. νθίαο 1, Αζήλα Τποςπγείο Δζωηεπικών 2. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ Δ.Π. ηος ΚΠ , ηος ΔΠΑ και λοιπών ςγσπημαηοδοηούμενων ΔΠ ζηη Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηος Τπ. Δζωηεπικών (ΔΤΔ-ΓΓΙ) Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα ηακαηία Θαθαηζάθε 3. Δηδηθή Τπεξεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού, & Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηων ΤΠ.Γ.Μ. & Η.Γ. Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ 4. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη », Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Θαξθνύιε Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία Κελαίρκνπ & Θενθηινπνύινπ 18, Αζήλα Τποςπγείο Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών & Γικηύων 5. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Φηθιακή ύγκλιζη Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Υξήζην Υαξόπνπιν Ιέθθα 23-25, Αζήλα 6. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Π. ηνπ ζηόρνπ Δςπωπαϊκή Δδαθική ςνεπγαζία Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Δκκαλνπήι Γεώξγην Ιεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο Ππιαία Θεζζαινλίθεο 7. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Καθξή Αιέμαλδξν Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, Αζήλα 8. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δνίζσςζη ηηρ Πποζπελαζιμόηηηαρ Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Παπαζηώπε Εσή Θόληαξε 15, Αζήλα 9. Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξώλ Πξντζηάκελε Δ.Τ, θ. Οηθνλόκνπ Καξία Αγίαο νθίαο 10, Λέν Φπρηθό 10. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δμποπίος και ηηρ Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλωηή Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Θαιιηόπε ακπάλε Πιαηεία Θάληγγνο 20, Αζήλα Τποςπγείο Παιδείαρ, δια Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων, Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 11. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Γώγν νθνθιή Θσλζηαληηλνππόιεσο 45-49, Αζήλα 12. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζεων Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Βαιηάληδα Θσλ/λν Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Καξνύζη 11

12 13. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ και ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ) Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Υξπζάθε νθία Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, Αζήλα 14. Δηδηθή Τπεξεζία Σομέα Πολιηιζμού Πξντζηάκελν θ. Ληαή Παλαγηώηε Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζώλεο, Αζήλα Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ 15. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη Πξντζηάκελν Δ.Τ,. Aεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, Ακπειόθεπνη, Αζήλα 16. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΤΠΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηος ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Πξντζηάκελν Δ.Τ. Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, Αζήλα 17. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεσλ (ΔΤΠΔΓ) Πξντζηακέλε Δ.Τ. θα Θνύξηειε Υξπζνύια Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, Αζήλα Τποςπγείο Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ & Ππόνοιαρ 18. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Ληίθν Υξήζην 19. Δηδηθή Τπεξεζία Γνκή ρεδηαζκνύ θαη Οξγάλσζεο ηεο Παξαθνινύζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ ζπζηεκηθώλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Π. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Θνκλελνύ Κπξόπε 20. Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ & Παξαθνινύζεζεο Γξάζεσλ Δςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος (ΔΤΔΚΣ) Πξντζηακέλε Δ.Τ, θα Παπνύιηα ηακαηία 21. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαπμογήρ ςγσπημαηοδοηούμενων Δνεπγειών από ηο ΔΚΣ Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Αθαληδειηώηνπ Καξία 22. Δηδηθή Τπεξεζία για ηην Κοινωνική ένηαξη και ηην Κοινωνική οικονομία Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Οηθνλόκνπ Οπξαλία Τποςπγείο Τγείαρ 23. Δηδηθή Τπεξεζία ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Γεσξγαθόπνπιν Γεώξγην Γιάδζησλνο 1Α, Αζήλα 24. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ Πξντζηάκελν Δ.Τ, θ. Θνπθάθε Αληώλε Αβέξσθ 12Α, Αζήλα Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 25. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Πξντζηακέλε Δ.Τ., θα Πνιύδνπ Πνιπμέλε Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα 12

13 26. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ Αληαγσληζηηθόηεηα Πξντζηακέλε Δ.Τ. θα Ππξηνβνιή Παλαγηώηα Ιεσθ. Αζελώλ 58, Αζήλα 27. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αλιεία Πξντζηάκελν Δ.Τ., θ. Γεκήηξε Κεηξόπνπιν Κηραιαθνπνύινπ 103, Αζήλα 28. Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Π. Αλιείαρ Πξντζηάκελν Δ.Τ., Κηραιαθνπνύινπ 103, Αζήλα Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ 29. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Πηηζηλίγθν Ζξνδόηνπ 28, Θνκνηελή Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 30. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Χξαηνπνύινπ Αγγειηθή Ιεσθ. Γεσξγηθήο ρνιήο Ππιαία Θεζζαινλίθεο Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 31. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Θηνπξηζίδε Υαξάιακπν ΤΓΔΠ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΠ, Θνδάλε Πεπιθέπεια Ηπείπος 32. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Ρόθθνπ Διέλε 8 εο Κεξαξρίαο 5-7, Ησάλληλα Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 33. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα αξαθίδνπ Κειπνκέλε σθξάηνπο 111, Ιάξηζα Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων 34. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Οηθνλόµνπ Πέηξν Δζλ. Παιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Πνηαµνύ, Θέξθπξα Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 35. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θα ηαζνπνύινπ Άιθεζηε ΛΔΟ Παηξώλ - Αζελώλ 28, Πάηξα Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 36. Πξντζηακέλε ΔΓΑ θα Παπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα Τςειάληε 12, Ιαµία Πεπιθέπεια Αηηικήρ 37. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν Ιεσθ. πγγξνύ , Αζήλα Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 38. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. θνύξα Αλαζηάζην Πιαηεία Δζλάξρνπ Καθαξίνπ, Σξίπνιε Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 39. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πιαθσηάξε Γεώξγην 1 ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξώλ, Κπηηιήλε Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 40. Πξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληώλην. Θαξάγησξγα 22, Δξκνύπνιε Πεπιθέπεια Κπήηηρ 41. Πξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία Γνπθόο Κπνθώξ 7, Ζξάθιεην 13

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πύληαγκα ΠΡΟ: Πίνακαρ Αποδεκηών

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Συστάσεις επιλεξιμότητας δαπανών και επισημάνσεις επί της διαδικασίας Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 27 Ιουλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: 211 2011 000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα