σκέψεις 74-78) μετά από τους αμυντικούς ισχυρισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης (σκέψεις 68-73).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σκέψεις 74-78) μετά από τους αμυντικούς ισχυρισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης (σκέψεις 68-73)."

Transcript

1 Η μετάλλαξη της απαγόρευσης αναγκαστικής εργασίας σε υποχρέωση ρύθμισης (του χρόνου και του τρόπου εξόφλησης) χρέους προς το Δημόσιο, από τη σκοπιά των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας: η άδικη καταδίκη της Ελλάδας στην απόφαση Χήτος του ΕΔΔΑ Τον Ιούνιο του 2015, το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση Χήτος, για παραβίαση του κανόνα που απαγορεύει την αναγκαστική εργασία (άρ. 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ). Η καταδίκη δεν προήλθε από την επιβολή στον αιτούντα υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ορισμένης διάρκειας και πληρωμής αντίστοιχου ποσού, λόγω πρόωρης εξόδου του από το στράτευμα ή λόγω του ύψους του καταλογισθέντος σε αυτόν ποσού, αλλά στηρίζεται στην ακόλουθη κρίση: Υποχρεώνοντας τον αιτούντα να πληρώσει αμέσως το [καταλογισθέν σε βάρος του, συνεπεία της πρόωρης αποχώρησής του από το στράτευμα] ποσό των ευρώ, προσαυξημένο σε ,69 ευρώ λόγω τόκων, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του επέβαλαν ένα δυσανάλογο βάρος. Πρόκειται για κρίση η οποία, όπως θα αναλύσω στη συνέχεια, αφενός, παραγνωρίζει τη θεμελιώδη αρχή της επικουρικότητας, όσον αφορά το παραδεκτό της σχετικής αιτίασης και, αφετέρου, ενέχει εσφαλμένη εφαρμογή της αρχής της δίκαιης ισορροπίας, ενόψει του νομικού και πραγματικού πλαισίου της διαπιστωθείσας παραβατικής συμπεριφοράς των ελληνικών αρχών. Η απόφαση αφορούσε έναν (πρώην) στρατιωτικό ιατρό αναισθησιολόγο και την υποχρέωσή του να παραμείνει στην υπηρεσία για το προβλεπόμενο στο νόμο χρονικό διάστημα, υπολογιζόμενο με βάση τα έτη εκπαίδευσής του ως ιατρού, ή, εναλλακτικά, να πληρώσει το οριζόμενο στο νόμο χρηματικό ποσό (βασικός μισθός του κατεχόμενου βαθμού, που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μηνών του υπόλοιπου χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας), σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησής του από το στράτευμα. Η υπόθεση, όπως περιγράφεται στην απόφαση του ΕΔΔΑ, μπορεί να συνοψισθεί ως ακολούθως: Το 1986, ο αιτών ενεγράφη στη Σχολή Αξιωματικών Στρατού- Κλάδος Ιατρών. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, λάμβανε μισθό και δικαιούνταν κοινωνικών παροχών από το Δημόσιο. Με την αποφοίτησή του, τον Ιούνιο του 1993, έγινε Ανθυπολογαχός - Ιατρός και, σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε εκείνη την εποχή (ν.δ. 1400/1973), έπρεπε να υπηρετήσει στο Στρατό για χρόνο τριπλάσιο του χρόνου σπουδών του, αλλά, με το ν. 3257/2004, μειώθηκε το υποχρεωτικό διάστημα παραμονής στο στρατό στο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης (δηλαδή, σε 12 έτη). Στη συνέχεια έκανε ιατρική ειδικότητα για πέντε έτη, πρώτα για ένα χρόνο σε στρατιωτικό νοσοκομείο ( ) και, μετά, για τέσσερα χρόνια σε μη στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ( ), λαμβάνοντας κανονικά το μισθό του ως στρατιωτικού. Το χρονικό αυτό διάστημα της πενταετίας προστέθηκε, κατά το νόμο, σε εκείνο που έπρεπε να υπηρετήσει και το οποίο, επομένως, αυξήθηκε σε 17 έτη συνολικά. Τον Ιανουάριο του 2006 ο αιτών παραιτήθηκε από τη θέση του ως Συνταγματάρχη Αναισθησιολόγου. Η οικονομική υπηρεσία του Στρατού εξέδωσε το Μάιο του 2007 πράξη, κατ εφαρμογή του ως άνω ν. 3257/2004, σύμφωνα με την οποία ο αιτών θα έπρεπε να είχε παραμείνει στο στράτευμα για άλλα 9 έτη και 4 μήνες και υπολόγισε σε ευρώ το ποσό αποζημίωσης που έπρεπε να πληρώσει λόγω της πρόωρης αποχώρησής του. Τον Ιούνιο του 2007, ο αιτών προσέφυγε με έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο του χορήγησε αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω πράξης, αλλά με απόφασή του, το Φεβρουάριο του 2009, 1

2 απέρριψε την έφεση. Στις αρχές Μαρτίου 2009, ο αιτών άσκησε αίτηση αναιρέσεως στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του οποίου διέταξε στις 17 Μαρτίου 2009 την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω καταλογιστικής πράξης. Η διαταγή αυτή επιβεβαιώθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Οκτωβρίου Στο μεταξύ, στις 18 Μαρτίου και στις 9 Απριλίου 2009, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης κάλεσε τον αιτούντα να πληρώσει το καταλογισθέν ποσό των ευρώ, μαζί με τέλος χαρτοσήμου (2.139 ευρώ) και εισφορά υπέρ ΟΓΑ (428 ευρώ). Περαιτέρω, στις 10 Μαΐου 2010, η Διεύθυνση Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε τον αιτούντα ότι, λόγω της μη εμπρόθεσμης καταβολής της παραπάνω οφειλής του, είχε επιβαρυνθεί με τόκους, ύψους ευρώ, αλλά εάν εξοφλούσε το χρέος έως τις 31 Μαΐου 2010, θα πετύχαινε έκπτωση 80% ως προς τους οφειλόμενους τόκους. Κατόπιν τούτου, στις 26 Μαΐου 2010, ο αιτών πλήρωσε στην Δ.Ο.Υ. το ποσό των ευρώ. Ακολούθησε η 3230/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η προαναφερόμενη αίτηση αναίρεσης, αφού κρίθηκε ότι η πενταετής περίοδος ειδίκευσης του αιτούντος έπρεπε να ληφθεί υπόψη ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας του. Συνεπεία της απόφασης αυτής, το οφειλόμενο από τον αιτούντα ποσό μειώθηκε από το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με απόφαση του Δεκεμβρίου 2013, περίπου στο ποσό των ευρώ. Ακολούθως, το Μάρτιο 2014, το Δημόσιο επέστρεψε στον αιτούντα το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των ευρώ περίπου. Με την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ, ο αιτών προέβαλε παραβίαση του άρ. 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, υποστηρίζοντας ότι (α) δεν ήταν θεμιτή η επιβολή σε βάρος του της υποχρέωσης να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας της εκπαίδευσής του, και, κατ ακολουθίαν, της επίδικης υποχρέωσης πληρωμής χρηματικού ποσού, λόγω μη εκπλήρωσης της ανωτέρω πρώτης υποχρέωσης, (β) το ποσό που του καταλογίσθηκε ήταν υπέρμετρο και (γ) δεν του δόθηκε η δυνατότητα να πληρώσει το επίδικο ποσό τμηματικά και εξαναγκάθηκε να το εξοφλήσει, στο σύνολό του, πριν από τις , προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του συνόλου των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. 1 To ΕΔΔΑ απέρριψε την πρώτη από τις προπαρατεθείσες αιτιάσεις, με την ακόλουθη επιχειρηματολογία: (i) όταν επέλεξε την καριέρα του στρατιωτικού ιατρού, ο αιτών γνώριζε ότι υπείχε υποχρέωση παραμονής στο στράτευμα για ορισμένο χρονικό διάστημα (το οποίο, άλλωστε, μειώθηκε ουσιωδώς με τον εφαρμοσθέντα στην περίπτωσή του νόμο 3257/2004), έναντι της πραγματοποίησης των σπουδών του με δαπάνες του κράτους και της χορήγησης από αυτό μισθού και κοινωνικών παροχών, (ii) η επίμαχη υποχρεωτική υπηρεσία των επαγγελματιών στρατιωτικών, η οποία διακρίνεται σαφώς από την υποχρεωτική θητεία των στρατευσίμων, είναι συνυφασμένη με την αποστολή που τους ανατίθεται, (iii) ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας της υποχρέωσης αυτής και των όρων πρόωρης παύσης της στρατιωτικής υπηρεσίας ανήκει στο περιθώριο εκτίμησης του κράτους, (iv) το εύλογο συμφέρον του κράτους (α) στην απόδοση της επένδυσής του για τις σπουδές του στρατιωτικού, (β) στην επαρκή στελέχωση του στρατού για ικανό χρόνο, σε σχέση με τις ανάγκες του και (γ) στην αποτροπή ξαφνικών, πρόωρων και 1 Η απόφαση πρωτοτυπεί αδικαιολόγητα, αναφέροντας τους λόγους της προσφυγής (στις σκέψεις 74-78) μετά από τους αμυντικούς ισχυρισμούς της Ελληνικής Κυβέρνησης (σκέψεις 68-73). 2

3 μαζικών αποχωρήσεων, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την άμυνα της χώρας, δικαιολογεί την απαγόρευση εξόδου από το στράτευμα για ορισμένο χρονικό διάστημα και την εξάρτησή της από την πληρωμή αποζημίωσης, προς κάλυψη των δαπανών του κράτους για τη διαβίωση και εκπαίδευση του εξερχόμενου, κατά το χρόνο που αυτός εκπαιδευόταν και ελάμβανε μισθό και κοινωνικές παροχές, (v) διαμέσου του στρατού, ο αιτών σπούδασε ιατρική και απέκτησε την ειδικότητα του αναισθησιολόγου, καταλαμβάνοντας μάλιστα υπεράριθη θέση ειδικευόμενου σε μη στρατιωτικό δημόσιο νοσοκομείο, λόγω της ιδιότητάς του ως στρατιωτικού, (vi) από την έναρξη ισχύος του ν. 3257/2004, οι στρατιωτικοί ιατροί μπορούσαν να ασκούν ιδιωτικά την ιατρική, εκτός του ωραρίου εργασίας τους στο στρατό, (vii) ο αιτών δεν υποχρεώθηκε να παραμείνει στο στρατό, αλλά να πληρώσει το προβλεπόμενο ποσό, λόγω της πρόωρης αποχώρησής του, (viii) δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί ιατροί έχουν κατά τις σπουδές τους και την ειδίκευσή τους προνόμια, που δεν έχουν οι πολίτες φοιτητές ιατρικής και ιατροί, όπως η εξασφαλισμένη θέση εργασίας και η λήψη μισθού, η υποχρέωσή τους να πληρώσουν, σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησής τους, ορισμένο ποσό προς αποζημίωση του κράτους έναντι των δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε για την εκπαίδευσή τους, δικαιολογείται πλήρως και, επομένως, η προβλεπόμενη εξαγορά υπόλοιπου χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας δεν δημιουργεί καταρχήν ζήτημα αναλογικότητας, στο πλαίσιο του άρ. 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ. Σε σχέση με την παραπάνω επιχειρηματολογία του ΕΔΔΑ, η οποία παρίσταται εύλογη και πειστική, θεωρώ σκόπιμες δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, το ζήτημα που είχε να κρίνει, εν προκειμένω, το ΕΔΔΑ (θεμιτό καταλογισμού χρηματικού ποσού, λόγω αποχώρησης από το στράτευμα πριν από τη συμπλήρωση του οριζόμενου χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας) δεν ταυτίζεται με εκείνο που έταμε η απόφαση ΣτΕ 1571/2010 επταμ., σύμφωνα με την οποία η προβλεπόμενη από το άρθρο 64, παρ. 1 και 17, του ν.δ. 1400/1973 υποχρέωση των στρατιωτικών υπαλλήλων να παραμείνουν στο στράτευμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (τριπλάσιο του χρόνου σπουδών) χωρίς να μπορούν να παραιτηθούν όταν τυχόν το θελήσουν (πράγμα που δεν συνέβη στην περίπτωση του Χήτου, που παραιτήθηκε και έφυγε από το στρατό), είναι αντίθετη προς το άρ. 1 παρ. 2 του κυρωθέντος με το ν. 1426/1984 Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ν. 1426/1984). Πάντως, από το ανωτέρω σκεπτικό της απόφασης Χήτος (ιδίως, από την υπ αριθμ. 94 σκέψη της) συνάγεται ότι είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η επιβολή στους στρατιωτικούς υποχρέωσης παραμονής στο στράτευμα για κάποιο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, αλλά ανακύπτει ζήτημα αναλογικότητας αναφορικά με τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος 2. Δεύτερον, ο σκοπός του επίμαχου καταλογιστικού μέτρου, ενόψει του οποίου εξετάζεται η αναλογικότητά του στην εκάστοτε υπόθεση, συνίσταται, τουλάχιστον προεχόντως, στην αποζημίωση του κράτους για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του καταλογισθέντος ως στρατιωτικού ιατρού, στο μέτρο που η οικεία επένδυσή του δεν απέδωσε σε εύλογο - κατά την κρίση του νομοθέτη - βαθμό. Στη 2 Στην απόφαση του ΕΔΔΑ (σκέψη 48) μνημονεύεται και πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικής Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία συνάδει προς το άρ. 1 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη η διάταξη του ν. 3257/2004 που ορίζει ότι ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας στο στρατό είναι ο διπλάσιος του χρόνου εκπαίδευσης πανεπιστημιακού επιπέδου. 3

4 συλλογιστική του ΕΔΔΑ φαίνεται, ωστόσο, να υφέρπει και ένας δεύτερος σκοπός, ο οποίος είναι, κατά τη γνώμη μου, εξίσου θεμιτός και σημαντικός: η διατήρηση των βασικών μεγεθών του σχεδιασμού στελέχωσης του στρατεύματος, προς κάλυψη των αναγκών του, και η αποτροπή συναφών κινδύνων για την εθνική άμυνα, μέσω της θέσπισης κατάλληλου οικονομικού αντικίνητρου πρόωρης αποχώρησης από το στρατό. Το δεύτερο αυτό στοιχείο δεν αξιοποιήθηκε, πάντως, στην υπαγωγή, πιθανώς διότι θεωρήθηκε ότι δεν χρειαζόταν εν προκειμένω, ενόψει της αναλογίας μεταξύ του επίδικου ποσού και των μισθών του αιτούντος κατά τα έτη εκπαίδευσής του. Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ, αφού σημείωσε ότι οι όροι της εξαγοράς του υπόλοιπου χρόνου υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγούν να ανατροπή της ισορροπίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων του στρατιωτικού, απέρριψε την προβληθείσα αιτίαση για παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, λόγω του ύψους του επίδικου ποσού. Η κρίση αυτή στηρίχθηκε στο ότι (α) ναι μεν η επίδικη διοικητική πράξη της όριζε το χρονικό διάστημα της εναπομένουσας στρατιωτικής υπηρεσίας του αιτούντος σε 9 έτη και 4 μήνες και το οφειλόμενο ποσό σε ευρώ, αλλά, κατόπιν των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ως άνω χρονικό διάστημα μειώθηκε κατά πέντε έτη (χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας) και, συνακόλουθα, το ύψος του καταλογισθέντος ποσού ανήλθε τελικώς σε ευρώ, (β) ο αιτών, κατά την εκπαίδευσή του, συμπεριλαμβανομένης της πενταετίας της ειδίκευσής του, είχε απολαβές μεταξύ και ευρώ, όπως δέχθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι, (γ) το τελικώς καταλογισθέν ποσό ήταν μικρότερο των δύο τρίτων του εν λόγω ποσού απολαβών και, συνεπώς, δεν μπορούσε να θεωρηθεί παράλογο ( déraisonnable ). Η αιτιολογία της παραπάνω κρίσης του ΕΔΔΑ, κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει κενό στη λογική της, που θα έπρεπε να έχει καλυφθεί με αντίστοιχη εξήγηση, και παράλληλα θα μπορούσε να έχει θεμελιωθεί καλύτερα, κατ εκτίμηση κι άλλων στοιχείων της υπόθεσης. Το κενό δημιουργείται από την παράλειψη εξήγησης της λήψης υπόψη από το ΕΔΔΑ και των απολαβών κατά την πενταετία της ειδίκευσης, η οποία όμως, είχε αφαιρεθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, από το υπόλοιπο του χρόνου υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι η οικεία έλλειψη συνοχής στο σκεπτικό του ΕΔΔΑ είναι φαινομένη και όχι πραγματική, καθώς μπορεί να δικαιολογηθεί από το ότι, για την εξέταση του υπερβολικού του ύψους του καταλογισθέντος ποσού, ως παράγοντα που ασκεί επιρροή στην αναλογικότητα της επίδικης επέμβασης στην εργασιακή ελευθερία του αιτούντος, κρίσιμη δεν είναι η κατά το εθνικό δίκαιο μέθοδος υπολογισμού του ποσού της εξαγοράς, η οποία επομένως δεν δεσμεύει το ΕΔΔΑ κατά τη διενέργεια της σχετικής κρίσης, αλλά η ύπαρξη μιας κατά προσέγγιση αναλογικής σχέσης μεταξύ του ποσού αυτού και των προαναφερόμενων σκοπών για τους οποίους καταλογίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν σημασία και είναι ληπτέα υπόψη όχι μόνο τα στοιχεία της αναλογίας (μεταξύ καταλογισθέντος ποσού και απολαβών κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης) στην οποία αναφέρθηκε το ΕΔΔΑ, αλλά και άλλα ουσιώδη δεδομένα της υπόθεσης, όπως είναι, αφενός, η αναλογία μεταξύ του συνολικού χρόνου σπουδών και ειδίκευσης (εν προκειμένω, περίπου 12 έτη) και του χρόνου της υπηρεσίας στο στράτευμα πέραν της εκπαίδευσης (περίπου 7 ½ έτη, δηλαδή περίπου 62% του χρόνου εκπαίδευσης) και, αφετέρου, οι άλλες 4

5 (αποτιμητές σε χρήμα) παροχές που απολάμβανε ο αιτών, κατά το χρόνο της εκπαίδευσής του, όπως τροφή, στέγη και κοινωνική ασφάλιση. Τα στοιχεία αυτά, εκτιμώμενα στο σύνολό τους, σε συνδυασμό με τους προαναφερόμενους σκοπούς του επίδικου μέτρου και του (ευρέος) περιθωρίου εκτίμησης που διέθετε συναφώς το ελληνικό κράτος, επιρρωνύουν το συμπέρασμα ότι το ύψος του καταλογισθέντος ποσού δεν ήταν υπερβολικό. Μολαταύτα, το ΕΔΔΑ εντόπισε τελικά παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, κατ αποδοχή της τρίτης αιτίασης του Χήτου, που αφορούσε στον τρόπο εξόφλησης της επίμαχης οφειλής του (μη χορήγηση της δυνατότητας τμηματικής καταβολής και εξαναγκασμός του σε ολική εξόφληση το 2010). Για να καταλήξει στη διαπίστωση της εν λόγω παραβίασης (και, κατ ακολουθίαν, σε παράβαση του άρ. 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, από την άποψη αυτή), το ΕΔΔΑ έλαβε υπόψη του και δέχθηκε ότι (α) το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέστειλε το 2009 την εκτέλεση της οικείας καταλογιστικής πράξης, αρχικά με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του ( ) και, στη συνέχεια, με απόφαση σχηματισμού της Ολομελείας του ( ), (β) παρά την ως άνω χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης, η Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης κάλεσε τον αιτούντα, στις και στις , να πληρώσει την οφειλή του 3, περαιτέρω, δε, στις , το Υπουργείο Οικονομικών τον ενημέρωσε ότι βαρυνόταν και με τόκους υπερημερίας 4, συνολικού ύψους ευρώ, το οποίο όμως θα μειωνόταν κατά 80%, εφόσον εξοφλούσε την οφειλή του μέχρι τις , (γ) ενώ ο νόμος προέβλεπε δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης του χρέους, αυτή δεν μνημονευόταν στην καταλογιστική πράξη του 2007, όπως θα έπρεπε, (δ) ενόψει των ανωτέρω συνθηκών, ο αιτών υποχρεώθηκε να ενεργήσει υπό καθεστώς εξαναγκασμού από τις αρχές, οι οποίες επέμειναν να εκτελέσουν την καταλογιστική πράξη του 2007, παρά τη δεσμευτική αναστολή εκτέλεσής της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, (ε) συνεπώς, υποχρεώνοντας τον αιτούντα να πληρώσει αμέσως το επίμαχο ποσό των ευρώ, προσαυξημένο σε ,69 ευρώ λόγω τόκων, οι αρμόδιες διοικητικές αρχές του επέβαλαν ένα δυσανάλογο βάρος. Η ανωτέρω κρίση του ΕΔΔΑ πάσχει και, δη, από διάφορες απόψεις. Πρώτον, εξηνέχθη κατά παραγνώριση της (κατά το άρ. 35 παρ. 1 της ΕΣΔΑ) αρχής της επικουρικότητας 5 και του συναφούς αμυντικού ισχυρισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι ο αιτών είχε τη δυνατότητα να υποβάλει στη Διοίκηση αίτημα τμηματικής εξόφλησης του χρέους. Πράγματι, από το πραγματικό της υπόθεσης, όπως περιγράφεται στην απόφαση του ΕΔΔΑ, δεν προκύπτει ούτε ότι ο αιτών διατύπωσε κάποιο αίτημα ή παράπονο στη Διοίκηση, αναφορικά με το ζήτημα της τμηματικής εξόφλησης, ούτε ότι προέβαλε σχετική νομική πλημμέλεια της επίμαχης καταλογιστικής πράξης με την έφεση που άσκησε ενώπιον του 3 Στην απόφαση του ΕΔΔΑ δεν διευκρινίζεται η ακριβής φύση των δύο επίμαχων πράξεων της Δ.Ο.Υ. και το ειδικότερο περιεχόμενό τους. Πιθανολογώ ότι μία τουλάχιστον από αυτές είχε το χαρακτήρα ατομικής ειδοποίησης και οι παρατηρήσεις μου στηρίζονται στην εκδοχή αυτή. 4 Μολονότι στην απόφαση γίνεται λόγος περί τόκων, μάλλον επρόκειτο για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που έχουν το χαρακτήρα κύρωσης (βλ. ΣτΕ 1538/2015 επταμ.) και ανέρχονται σε 1% της κύριας οφειλής, για κάθε μήνα καθυστέρησης εξόφλησής της. 5 Αναφορικά με το περιεχόμενο της αρχής αυτής, βλ. το δημοσιευμένο στο παρόν site άρθρο μου (Ιουλίου 2015) «Ne bis in idem, τεκμήριο αθωότητας και η αχίλλειος πτέρνα της απόφασης Καπετάνιος του ΕΔΔΑ: οι θεμελιώδεις αρχές της επικουρικότητας του ελέγχου του ΕΔΔΑ και της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών». 5

6 Ελεγκτικού Συνεδρίου ή με κάποιο άλλο ένδικο βοήθημα. Παράλληλα δεν προκύπτει ότι άσκησε ένδικη προσφυγή (όπως η ανακοπή) κατά των προαναφερόμενων πράξεων των ετών 2009 και 2010 των αρμόδιων για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες ισχυρίσθηκε ότι εξαναγκάσθηκε παρανόμως να προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του χρέους του, το Επομένως, η οικεία αιτίαση ήταν οπωσδήποτε απορριπτέα ως απαράδεκτη, λόγω παράλειψης εξάντλησης των εσωτερικών μέσων θεραπείας της προβαλλόμενης παράβασης. Ανεξαρτήτως τούτου, ο συλλογισμός του ΕΔΔΑ, στον οποίο ερείδεται η αποδοχή του βασίμου της αιτίασης, δεν είναι πειστικός, για τους ακόλουθους λόγους: (1) Η γενεσιουργός του χρέους αιτία προέκυψε τον Ιανουάριο του 2006, με την παραίτηση του αιτούντος από το στράτευμα, και το σχετικό ποσό καταλογίσθηκε με πράξη εκδοθείσα το Μάιο του Από τα χρονικά αυτά σημεία, μέχρι το Μάιο του 2010, ο αιτών δεν πλήρωσε τίποτα, προς εξόφληση της οφειλής του ούτε προκύπτει ότι ελήφθη σε βάρος του οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης, προφανώς ενόψει και της αναστολής εκτέλεσης που του χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο αρχικά το 2007 και, στη συνέχεια, το Επομένως, ο αιτών ούτε πλήρωσε ούτε υποχρεώθηκε να πληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, το καταλογισθέν ποσό αμέσως μετά από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, αλλά προέβη στην εξόφληση πολύ αργότερα και αφού είχε μεσολαβήσει η απόφαση Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η σχετική έφεσή του. (2) Με την έκδοση της ως άνω απορριπτικής απόφασης, η επίδικη καταλογιστική πράξη οριστικοποιήθηκε, ως νόμιμος τίτλος, ικανός να στηρίξει τη διοικητική εκτέλεση 6. Η αναστολή εκτέλεσης της πράξης αυτής, που χορηγήθηκε στη συνέχεια από το Ελεγκτικό Συνέδριο 7, αφορούσε την εκτέλεση και όχι την ισχύ της πράξης 8. Επομένως, απαγόρευε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του αιτούντος, προς είσπραξη της οφειλής, αλλά δεν επηρέασε την ύπαρξή της και δεν ισοδυναμούσε με προσωρινή ακύρωσή της, όπως φαίνεται να υπολαμβάνει το ΕΔΔΑ. Συνακόλουθα (και εφόσον δεν προκύπτει ότι δόθηκε λόγω πρόδηλης βασιμότητας του οικείου ενδίκου μέσου ή/και πρόδηλης παρανομίας της επίδικης καταλογιστικής πράξης), η αναστολή δεν απαγόρευε την έκδοση ατομικής ειδοποίησης, βάσει οικείας ταμειακής βεβαίωσης του χρέους, η οποία η οποία ναι μεν εκκινεί τη 6 Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 του του ΚΕΔΕ και των άρθρων 217 παρ. 1 και 224 παρ. 4 του ΚΔΔ, ερμηνευόμενων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, η άσκηση προσφυγής (ή έφεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο) κατά της καταλογιστικής πράξης καθώς και η προθεσμία άσκησής της δεν επιτρέπει ή αναστέλλει την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης (πρβλ. λ.χ. ΣτΕ 2104/2014, ΣτΕ Ολομ. 2281/2000), διότι με την ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποίησης δεν μπορούν να προβληθούν και να εξεταστούν λόγοι κατά του νόμιμου τίτλου (δηλαδή, της καταλογιστικής πράξης), εφόσον προβλέπεται κατ αυτού ένδικη προσφυγή ουσίας, όπως είναι η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. λ.χ. ΕλΣυν 2519/2010). Ο δικαιολογητικός λόγος του παραπάνω περιορισμού παύει με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής / έφεσης, μετά από την οποία οριστικοποιείται ο νόμιμος τίτλος και η Διοίκηση μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση (βλ. σχετικά και Δημ. Τομαράς, Η αναγκαστική είσπραξη δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ, Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σελ. 10). 7 Υποθέτω ότι η αναστολή δόθηκε λόγω πιθανολόγησης βλάβης του αιτούντος και όχι λόγω πρόδηλης βασιμότητας του ενδίκου μέσου ή/και πρόδηλης παρανομίας της καταλογιστικής πράξης, που είχε κριθεί νόμιμη με την απόφαση του Τμήματος. 8 Πρβλ. ΣτΕ 2164/2012 επταμ.. 6

7 διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης, αλλά, αυτή μόνη, δεν συνιστά μέτρο εκτέλεσης και δεν προκαλεί κάποια δυσχερώς επανορθώσιμη ζημία στον οφειλέτη, ούτε, περαιτέρω, εμπόδιζε τον καταλογισμό πρόσθετων επιβαρύνσεων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής 9. Ενόψει των προηγουμένων, δεν τεκμηριώνεται η κρίση του ΕΔΔΑ ότι οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, με τις πράξεις που κοινοποίησαν στον αιτούντα το 2009 και το 2010, δεν έλαβαν υπόψη τους και παρέκαμψαν την χορηγηθείσα από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναστολή εκτέλεσης της καταλογιστικής πράξης. (3) Επιπρόσθετα, δεν είναι δικαιολογημένη η συναφής κρίση του ΕΔΔΑ ότι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών υποχρέωσαν τον αιτούντα να προβεί αμέσως σε καταβολή του καταλογισθέντος ποσού. Καταρχάς, ο αιτών δεν προέβη στην εξόφληση αμέσως μετά από τη λήψη των σχετικών πράξεων- ειδοποιήσεων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2009, αλλά πολύ αργότερα, το Μάιο του Ο εξαναγκασμός φαίνεται λοιπόν ότι παρήχθη, κατά την εκτίμηση του ΕΔΔΑ, από την πληροφόρηση που έλαβε ο αιτών, το Μάιο του 2010, ότι, λόγω της μη καταβολής της οφειλής κατά το δωδεκάμηνο που είχε διαρρεύσει στο μεταξύ (κατόπιν των ειδοποιήσεων που είχε λάβει το 2009), το χρέος είχε επιβαρυνθεί με τόκους/προσαυξήσεις καθυστέρησης, συνολικού ύψους περίπου ευρώ, το οποίο, όμως, θα μειωνόταν κατά 80%, εφόσον εξοφλούσε την οφειλή του μέχρι τις Όπως βασίμως ισχυρίσθηκε το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του ΕΔΔΑ, ο αιτών δεν είχε, κατά το νόμο, υποχρέωση ολικής ή μερικής εξόφλησης της οφειλής του, αλλά μπορούσε να αναμείνει την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί της αιτήσεως αναιρέσεως που είχε υποβάλει. Επομένως, ο αιτών, εξοφλώντας την οφειλή του το Μάιο του 2010, ναι μεν συμμορφώθηκε προς νόμιμη υποχρέωσή του (πληρωμής του χρέους), αλλά την υποχρέωσή του αυτή είχε τη δυνατότητα να εκπληρώσει αργότερα, μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αναλόγως με την έκβαση της δίκης. Από το πραγματικό της υπόθεσης, ουδόλως προκύπτει ότι το Δημόσιο επέβαλε στον αιτούντα την άμεση εξόφληση της οφειλής, λαμβάνοντας σε βάρος του αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης ή προειδοποιώντας τον για την επικείμενη λήψη τέτοιων μέτρων, σε περίπτωση που δεν πλήρωνε αμέσως τα οφειλόμενα. 9 Πρβλ., ιδίως, ΣτΕ 1538/2015, με την οποία κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: [ ] ναι μεν η ταμειακή βεβαίωση αποτελεί κατά νόμο, την πρώτη πράξη της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του ιδιώτη για χρέη προς το Δημόσιο, δεν συνεπάγεται όμως για τον ιδιώτη διάδικο, αυτή και μόνη, ζημία δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως του σχετικού ενδίκου βοηθήματος. Η ταμειακή βεβαίωση του χρέους έχει, κατά βάση, ως έννομη συνέπεια ότι το οικείο χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσμο και αρχίζει η επιβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Με δεδομένο δε ότι ο υπό ευρεία έννοια νόμιμος τίτλος έχει ανασταλεί, δεν είναι επιτρεπτή η λήψη αναγκαστικών μέτρων (αναγκαστικής εκτελέσεως) εις βάρος του ιδιώτη εκ μέρους του Δημοσίου για την είσπραξη του χρέους αυτού. [ ] Σε περίπτωση δε που ο οφειλέτης δικαιωθεί επί της ουσίας στη δίκη επί της προσφυγής, δεν θα χρειασθεί να καταβάλει ούτε τις προσαυξήσεις, οι οποίες θα συνακυρωθούν μαζί με τον υπό ευρεία έννοια νόμιμο τίτλο. Αντιθέτως, εάν ο οφειλέτης ηττηθεί, το Δημόσιο δεν θα ζημιωθεί κατά το ποσόν των προσαυξήσεων, τις οποίες θα είχε αποφύγει ο οφειλέτης εάν δεν είχε προηγηθεί η ταμειακή βεβαίωση του χρέους. Συνεπώς, με την [ ] διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [που ορίζει ότι η αναστολή που χορηγείται κατά τον ΚΔΔ δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταμειακώς του 25% του αμφισβητούμενου φόρου, προστίμου κ.λπ.] δεν παραβιάζεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και η υποχρέωση της Διοικήσεως σε συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας [ ]. 7

8 Επομένως, ο αιτών δεν ενήργησε υπό καθεστώς διοικητικού καταναγκασμού, όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΕΔΔΑ, αλλά απλώς υπό καθεστώς πίεσης, η οποία δημιουργήθηκε από την οφειλή τόκων/προσαυξήσεων καθυστέρησης πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους του και της δυνατότητάς του να επιλέξει μεταξύ της άμεσης εξόφλησης του χρέους του, έναντι διαγραφής μεγάλου ποσοστού (80%) των σχετικών προσαυξήσεων (δηλαδή, περίπου ευρώ) και της μη πληρωμής μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανάληψη του κινδύνου απώλειας της παραπάνω απαλλαγής (μείωσης των προσαυξήσεων) και παράλληλης επιβάρυνσης με πρόσθετες επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εάν η απόφαση ήταν απορριπτική. Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερα σημαντικού και επιτακτικού χαρακτήρα του δημοσίου συμφέροντος για άμεση είσπραξη ληξιπρόσθεσμων χρεών προς το Κράτος, που έχουν επιβεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η άσκηση τέτοιας πίεσης στον οφειλέτη του Δημοσίου είναι γενικά θεμιτή και, τουλάχιστον καταρχήν, συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Άλλωστε, ο αιτών δεν παραπονέθηκε με ένδικο βοήθημα ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αλλά ούτε και με την προσφυγή του στο ΕΔΔΑ για τη νομιμότητα (από την άποψη της αρχής της αναλογικότητας) των επίμαχων τόκων/προσαυξήσεων ούτε προκύπτει ότι προέβαλε και, δη, κατά τρόπο ορισμένο και τεκμηριωμένο, ότι η εξόφληση του χρέους το 2010 του προκάλεσε οικονομική ασφυξία και του αποστέρησε τους αναγκαίους πόρους διαβίωσης, ενόψει της εν γένει οικονομικής και περιουσιακής του κατάστασης. (4) Απομένει το επιχείρημα του ΕΔΔΑ ότι, παρά την ύπαρξη νομοθετικών διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες, όπως ερμηνεύονταν από το ΝΣΚ (γνωμοδότηση 120/2002), το χρέος μπορούσε να εξοφληθεί τμηματικά, η δυνατότητα αυτή δεν αναφερόταν, όπως θα έπρεπε, στην καταλογιστική πράξη. Το ανωτέρω επιχείρημα, ανεξαρτήτως του ότι δεν προσδιορίζει τη νομική βάση της υποχρέωσης τέτοιας αναφοράς, μου φαίνεται ότι ταιριάζει περισσότερο σε έλεγχο κακοδιοίκησης από Ombudsman, παρά σε δικαιοδοτικό έλεγχο νομιμότητας, και δεν γίνεται ευχερώς αντιληπτό ως προς τη συμβολή του στη θεμελίωση του συμπεράσματος περί επιβολής δυσανάλογου βάρους στον αιτούντα. Το σχετικό παράπονο του αιτούντος ήταν ότι οι διοικητικές αρχές δεν του προσέφεραν ποτέ τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής, όχι ότι δεν ενημερώθηκε από τη Διοίκηση για την ύπαρξη τέτοιας δυνατότητας, την παροχή της οποίας, άλλωστε, δεν εμποδίσθηκε να ζητήσει. Πράγματι, εάν θεωρούσε ότι είχε δικαίωμα τμηματικής καταβολής, έπρεπε, όπως ισχυρίσθηκε το Δημόσιο, να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διοίκηση, αναφέροντας και τεκμηριώνοντας τα στοιχεία της προσωπικής- οικογενειακής και οικονομικής- περιουσιακής κατάστασής του, που μπορούσαν να δικαιολογήσουν, κατά το νόμο, τη χορήγηση του σχετικού (μη αυτόματου, αλλά παρεχόμενου υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα και με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του ΝΣΚ) προνομίου. Εξάλλου, υπενθυμίζεται (βλ. ανωτέρω υπό στοιχ. 1) ότι για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μετά την παραίτησή του και την έκδοση της επίδικης καταλογιστικής πράξης, ο αιτών δεν πλήρωσε κανένα ποσό ούτε προκύπτει ότι του επιβλήθηκαν τόκοι/προσαυξήσεις, λόγω μη εξόφλησης κατά την περίοδο αυτή, που κατ ουσίαν λειτούργησε ως περίοδος χάριτος σε σχέση με την καταβολή της οφειλής. Τέλος, στο μέτρο που το ως άνω παράπονο του αιτούντος είχε την έννοια ότι η προσφορά που του έκανε το Υπουργείο Οικονομικών το 2010 έπρεπε να περιλαμβάνει, εκτός από τη μείωση κατά 80% 8

9 των πρόσθετων επιβαρύνσεων υπερημερίας, και τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής του χρέους, οπωσδήποτε δεν ευσταθεί, διότι η εν λόγω απαλλαγή του χορηγήθηκε ως κίνητρο και αντιστάθμισμα για την άμεση εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, με το προεκτεθέν σκεπτικό, μπορεί να παραλληλιστεί με γκολ κυνηγού που ξεκίνησε από εμφανή θέση off- side και, στη συνέχεια, έκανε και foul στον αμυντικό, που προσπάθησε να τον σταματήσει. Από θέση off- side, γιατί το ΕΔΔΑ, παρακάμπτοντας τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ασχολήθηκε με ζητήματα που ο αιτών δεν είχε εγείρει, όπως θα έπρεπε, ενώπιον των αρμόδιων εθνικών (διοικητικών και δικαιοδοτικών) αρχών. Περαιτέρω, μη έχοντας την υπόθεση εκκαθαρισμένη από τον εθνικό δικαστή, αναφορικά με τα ζητήματα αυτά και, ιδίως, με τους εφαρμοστέους κανόνες του ελληνικού δικαίου, το ΕΔΔΑ υπέπεσε σε foul (λόγω νομικής πλάνης) ως προς τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις της ελληνικής Διοίκησης, στο πλαίσιο της είσπραξης της επίδικης οφειλής. Βέβαια για την παραβίαση της εστίας μπορεί να φταίει κάπως και το στήσιμο της άμυνας (της Ελλάδας), αλλά το γκολ παραμένει άδικο. Μήπως θα έπρεπε στην περίπτωση αυτή όπως και στην Καπετάνιος, που είναι επίσης (εν μέρει) προβληματική, όπως υποστήριξα στο προηγούμενο άρθρο μου, να ζητηθεί άμεσα official review από το σχηματισμό μείζονας σύνθεσης του ΕΔΔΑ; Ιούλιος 2015 Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος ΣτΕ 9

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία!!!

Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία!!! Έτσι θα μας ρουφήξει το αίμα η εφορία!!! 1 / 5 οι νέες καμπάνες της εφορίας θα κυμαίνονται από 11,4% τους δύο πρώτους μήνες καθυστέρησης και θα φθάνουν μέχρι το 28,5% στους 12 μήνες καθυστέρησης και για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 16 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 28 Ιουλίου 2011, με δικαστές τους: Γεώργιο Κωστάκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ζαφειρία Γιαλελή και Αριστείδη Γκάγκαρη Εισηγητή, Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Α. Παραγραφή υποθέσεων Φόρου Εισοδήματος Β. Παραγραφή στο Φ.Π.Α. Γ. Παραγραφή σε μη υποβολή δήλωσης Δ. Παραγραφή βεβαιωθέντων χρεών στις Δημόσιες Υπηρεσίες Ε.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ne bis in idem και επιβολή δεύτερου διοικητικού προστίμου

Ne bis in idem και επιβολή δεύτερου διοικητικού προστίμου Ne bis in idem και επιβολή δεύτερου διοικητικού προστίμου (Σχόλιο στις αποφάσεις ΣτΕ 108/2015 εν συμβ. και ΣτΕ 1091/2015) H έννοια της ποινικής υπόθεσης κατά την ΕΣΔΑ, ειδικότερα η έννοια της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων Η αρχή της πταισματικής ευθύνης και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 119/2015: για την πράξη επιβολής προστίμου ακαταχώριστων εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Πετρούπολη Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Η τριμελής επιτροπή πρέπει να θεωρηθεί ότι εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν το νομικό ζήτημα,

1 Η τριμελής επιτροπή πρέπει να θεωρηθεί ότι εξετάζει, μεταξύ άλλων, αν το νομικό ζήτημα, Η έκταση της δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, στο πλαίσιο της εκδίκασης προδικαστικού ερωτήματος, ενόψει και της ανάγκης λυσιτέλειας αυτού Με το άρθρο 1 (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011).

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 13 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 4 Ιουλίου 2011, µε δικαστές τους : Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Ανδριανή Πασσά και Αγγελική Λαϊνιώτη - Εισηγήτρια, Εφέτες..

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION Νο. F.092.22/4269 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Ψήφισμα CM/ResDH(2012)31 2 Εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Γ. Π., Ε. Κ. και Κ.Ζ. κατά Ελλάδος (Προσφυγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1019687/1080/0016 Α.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1020 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθ. 350/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της γνωμοδότησης αριθ. 350/1994. Η.Π 7.9.94/Ε.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1082306/6654-20/0016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16Η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ: 1210 ΤΜΗΜΑ Α ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Περίληψη Φορολόγηση επιδομάτων μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση... Περιεχόμενα Πίνακας:.....2 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...3 3. Διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα