Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών"

Transcript

1 Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων» Τετάρτη 2/7/2014, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Αντώνης Κουκουβίνος, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

2 Γενική περιγραφή μεθοδολογικού πλαισίου Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο αποσκοπεί στην παραγωγή των υδρογραφημάτων σχεδιασμού σε μία λεκάνη απορροής για δεδομένη περίοδο επαναφοράς. Η περίοδος επαναφοράς της πλημμύρας θεωρείται ίση με αυτήν της βροχόπτωσης για τη διάρκεια της βροχής σχεδιασμού Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στη συνδυαστική εφαρμογή της μεθόδου του αριθμού καμπύλης απορροής (Runoff Curve Number, CN) της Soil Conservation Service (SCS, 1972) και του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΣΜΥ) Η μέθοδος SCS CN εφαρμόζεται για την εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης, δηλαδή για τον διαχωρισμό των υδρολογικών ελλειμμάτων από το συνολικό υετογράφημα Με τη μέθοδο του ΣΜΥ υλοποιείται ο χωροχρονικός μετασχηματισμός της κατανεμημένης ενεργού βροχόπτωσης σε πλημμυρική απορροή (πλημμυρογράφημα σχεδιασμού), στην έξοδο της λεκάνης

3 Σχηματοποίηση υδρογραφικού δικτύου και υπολεκανών απορροής και υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Διαμορφώνεται το κύριο υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής και ορίζονται οι υπολεκάνες ανάντη των κόμβων του δικτύου, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Τοποθέτηση κόμβων σε θέσεις συμβολής του κύριου υδατορεύματος με σημαντικούς παραποτάμους 2. Τοποθέτηση κόμβων για τη διαμόρφωση τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου που διέρχονται από σημεία ή περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ. θέσεις μέτρησης παροχών, ζώνες υψηλού πλημμυρικού κινδύνου) 3. Ομοιομορφία φυσιογραφικών χαρακτηριστικών υπολεκάνης Η διαμόρφωση του δικτύου και των υπολεκανών γίνεται, με την υποστήριξη Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ), από ένα ψηφιακό μοντέλων υψομέτρων (ΨΜΥ) της περιοχής Για κάθε υπολεκάνη υπολογίζονται τα εξής γεωμετρικά μεγέθη: έκταση, μήκος κύριου υδατορεύματος, μέσο υψόμετρο, υψόμετρο κόμβου εξόδου.

4 Εκτίμηση χαρακτηριστικών χρονικών μεγεθών υπολεκανών: Χρόνος συγκέντρωσης Ο χρόνος συγκέντρωσης της συνολικής λεκάνης και κάθε υπολεκάνης της εκτιμάται με τη σχέση Giandotti: t c = 4 A + 1.5L 0.8 Δz όπου t c ο χρόνος συγκέντρωσης (h), Α η επιφάνεια της λεκάνης (km 2 ), L το μήκος της κύριας μισγάγκειας (km) και Δz ηυψομετρικήδιαφορά(m) του μέσου υψομέτρου της λεκάνης από το υψόμετρο της εξόδου της Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξάρτηση του χρόνου συγκέντρωσης από την απορροή, μειώνεται ο χρόνος t c που υπολογίστηκε κατά Giandotti, σύμφωνα με την εμπειρική σχέση: t c (Τ) = t c i(5) / i(t) όπου i(5) η κρίσιμη ένταση βροχής που αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς Τ = 5 έτη και i(τ) η ένταση βροχής που αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς της μελέτης.

5 Παράδειγμα εκτίμησης χαρακτηριστικών γεωμετρικών μεγεθών στη λεκάνη του Νέδοντα Έκταση λεκάνης (km 2 ) Μήκος κύριου υδατορέματος (km) 18.0 Μέσο υψόμετρο λεκάνης (m) Yψόμετρο στην έξοδο (m) 93.0 Διαφορά μέσου υψομέτρου και υψομέτρου στην έξοδο (m) Χρόνος συγκέντρωσης κατά Giandotti (h) 3.17

6 Κατηγοριοποίηση φυσιογραφικών χαρακτηριστικών υπολεκανών: Υδατοπερατότητα Με βάση εδαφολογικό ή υδρολιθολογικό χάρτη και ανάλογα με τον κυρίαρχο τύπο εδαφών, υποκείμενων γεωλογικών σχηματισμών και δόμησης (για αστικές ή ημιαστικές λεκάνες), επιλέγεται η κλάση υδατοπερατότητας της υπολεκάνης, σύμφωνα με τον πίνακα.

7 Κατηγοριοποίηση φυσιογραφικών χαρακτηριστικών υπολεκανών: Βλάστηση Η κατηγοριοποίηση της βλάστησης αφορά στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους μηχανισμούς κατακράτησης της βροχόπτωσης, την τραχύτητα του εδάφους και της διηθητικής του ικανότητας και γίνεται με χρήση χάρτη κάλυψης ή χρήσης γης και σχετικού πίνακα

8 Κατηγοριοποίηση φυσιογραφικών χαρακτηριστικών υπολεκανών: Αποστραγγιστική ικανότητα εδάφους Η αποστραγγιστική ικανότητα του εδάφους και συνεπώς η παραγωγή επιφανειακής απορροής εξαρτάται από τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του (ανάγλυφο, κλίση), την ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου, και την ύπαρξη σχετικών τεχνικών έργων (έργα ανάσχεσης, αποστραγγιστικά δίκτυα). Η σχετική κατηγοριοποίηση γίνεται με υπολογισμό των κλίσεων στη λεκάνη και χρήση του παρακάτω πίνακα:

9 Κωδικοποίηση φυσιογραφικών χαρακτηριστικών για την εκτίμηση της τιμής αναφοράς της παραμέτρου CN (CN ΙΙ,20 ) και εκτίμηση αρχικών απωλειών

10 Εκτίμηση CN αναφοράς Εκτιμάται η τιμή αναφοράς της παραμέτρου CN που αντιστοιχεί σε μέσες συνθήκες υγρασίας (τύπου ΙΙ) και ποσοστό αρχικών απωλειών 20% (CN ΙΙ,20 ), με βάση τις κλάσεις υδατοπερατότητας, βλάστησης και αποστραγγιστικής ικανότητας της λεκάνης, σύμφωνα με τη σχέση: CN ΙΙ,20 = i PERM + 6 i VEG + 3 i SLOPE όπου, i PERM, i VEG και i SLOPE κωδικοί με τιμές [1 5] που δηλώνουν κάθε μία από τις παραπάνω κλάσεις. Κατά περίπτωση μπορούν να εφαρμοστούν και ενδιάμεσες (μη ακέραιες) τιμές στους αντίστοιχους κωδικούς. ΗελάχιστητιμήτουCN αναφοράς είναι 28 και λαμβάνεται στην ακραία περίπτωση λεκανών πολύ υψηλής περατότητας (i PERM = 1), πυκνής βλάστησης (i VEG = 1) και αμελητέας αποστραγγιστικής ικανότητας (i SLOPE = 1). Στην περίπτωση υδάτινων σωμάτων (ποτάμια, λίμνες, κτλ.), η παράμετρος CN είναι εξ ορισμού ίση με 100.

11 Παράδειγμα εκτίμησης παραμέτρου CN αναφοράς στη λεκάνη του Νέδοντα CN ΙΙ,20 = i PERM + 6 i VEG + 3 i SLOPE = 52

12 Αναγωγή αριθμού CN αναφοράς για δεδομένες αρχικές απώλειες και εκτίμησή του για ξηρές και υγρές συνθήκες Η μέγιστη δυνητική κατακράτηση S της λεκάνης (mm) αποτελεί τη βασική παράμετρο της μεθόδου SCS CN, που εκτιμάται συναρτήσει του CN ως εξής: S= 254 (100/CN 1). Αφού προσδιοριστεί η τιμή αναφοράς της παραμέτρου CN για ποσοστό αρχικών απωλειών α = 20% και συνθήκες υγρασίας τύπου ΙΙ (CN ΙΙ,20 ), γίνεται αναγωγή της για τις άλλες δύο τυπικές συνθήκες αρχικής εδαφικής υγρασίας (ξηρές, τύπου Ι, και υγρές, τύπου ΙΙΙ), σύμφωνα με τις εμπειρικές σχέσεις της SCS: CN I =4.2 CN II /( CN II ) και CN III =23 CN II /( CN II ) Σε λεκάνες με διαφορετικό ποσοστό αρχικών απωλειών α, για δεδομένη βροχόπτωση σχεδιασμού h, εκτιμάται η ενεργός βροχόπτωση h e που προκύπτει με βάση την παράμετρο αναφοράς CN ΙΙ,20 και στη συνέχεια επαναπροσδιορίζεται η μέγιστηδυνητικήκατακράτησητης λεκάνης, σύμφωνα με τη σχέση: S = 2αh + (1 α) h e [2αh + (1 α) h e ] 2 4 α 2 h (h h e ) 2α 2

13 Παραγωγή συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΣΜΥ) Το Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα (ΣΜΥ) κάθε υπολεκάνης υπολογίζεται γιαδιάρκειαβροχόπτωσηςd, που ταυτίζεται με το χρονικό βήμα υπολογισμών. Συμβατικά, το ύψος της μοναδιαίας ενεργούς βροχόπτωσης λαμβάνεται ίσο με h 0 = 10 mm. Προτείνεται ένα παραμετρικό ΣΜΥ που περιλαμβάνει έναν γραμμικό ανοδικό κλάδο και ένα αρνητικά εκθετικό καθοδικό κλάδο. Χρόνος ανόδου: t p = d / 2 + β t c d q p Χρόνος βάσης: t b = d + γ t c όπου t c χρόνος συγκέντρωσης και β, γ παράμετροι, με 0 < β < 1 και γ 1 t p t b

14 Εκτίμηση παραμέτρων συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΣΜΥ) Για την παράμετρο β του χρόνου ανόδου προτείνονται οι τιμές β = 0.30, για μεγάλες και μέτριες κλίσεις, και β = 0.50, για μικρές και ήπιες κλίσεις. Για την παράμετρο γ του χρόνου βάσης προτείνονται οι τιμές: γ = 1 για αστικές λεκάνες πυκνής δόμησης, με ανεπτυγμένο δίκτυο ομβρίων γ = 5 για λεκάνες χαμηλής περατότητας γ = 10 για λεκάνες μέτριας ως υψηλής υδατοπερατότητας γ = 20 για καρστικές λεκάνες, με κυριαρχία υποδερμικής ροής Για τον ανοδικό κλάδο του υδρογραφήματος, οι παροχές υπολογίζονται από τη σχέση: u(t) = q p t / Τ p και για τον καθοδικό από τη σχέση: u(t) = q p exp( 5 t/t b ), όπου Τ p = ROUND(t p / d) και Τ b = ROUND(t b / d), ώστε οι χρόνοι να εκφράζονται ως ακέραιο πολλαπλάσιο της διάρκειας d. Ηπαροχήαιχμήςq p προκύπτει από την εξίσωση συνέχειας, V 0 = h 0 A, όπου A η έκταση της υπολεκάνης.

15 Υετογράφημα σχεδιασμού: Εκτίμηση χαρακτηριστικών χρονικών μεγεθών Η διάρκεια του υετογραφήματος σχεδιασμού επιλέγεται ίση με το τριπλάσιο, τουλάχιστον, του χρόνου συγκέντρωσης της συνολικής λεκάνης. Η χρονική διακριτότητα της βροχόπτωσης που καθορίζει και το χρονικό βήμα υπολογισμών της υδρολογικής προσομοίωσης, επιλέγεται ίση με το 1/3 του μικρότερου από τους χρόνους συγκέντρωσης των υπολεκανών, για την υπόψη περίοδο επαναφοράς. Σε λεκάνες μεγαλύτερες των 10 km 2, το χρονικό βήμα λαμβάνεται ωριαίο. Γενικά, προτείνεται η εφαρμογή χρονικών βημάτων που είναι ακέραια πολλαπλάσια των 10 min.

16 Παραγωγή υδρογραφημάτων σχεδιασμού Σε κάθε υπολεκάνη εκτιμάται η χρονική εξέλιξη της ενεργού βροχόπτωσης h e (t) με εφαρμογή της εμπειρικής σχέσης της SCS: h e (t) = 0 (h(t) h a0 ) 2 h(t) h a0 + S h(t) h a0 h(t) > h a0 όπου h(t) το αθροιστικό ύψος βροχής στο χρόνο t. Η μέγιστη δυνητική κατακράτηση εκτιμάται για τις τρεις καταστάσεις αρχικής υγρασίας, οπότε προκύπτουν τρία σενάρια ενεργού βροχόπτωσης. Για κάθε υπολεκάνη και κάθε σενάριο ενεργού βροχόπτωσης, εκτιμάται η πλημμυρική απορροή στην έξοδο της υπολεκάνης, με εφαρμογή του ΣΜΥ. Αν D είναι η συνολική διάρκεια βροχής, τότε παράγονται n = D / d υδρογραφήματα που αθροίζονται χρονικά ώστε να προκύψει το τελικό πλημμυρογράφημα στην έξοδο της λεκάνης (αρχή της επαλληλίας). Στο πλημμυρογράφημα προστίθεται η βασική ροή, που εκτιμάται ως η μέση παροχή του υγρότερου μήνα.

17 Εκτίμηση πλημμυρικών μεγεθών σχεδιασμού ως συνδυασμένη πιθανότητα των τριών συνθηκών υγρασίας Εκτίμηση πιθανοτήτων κατάστασης υγρασίας Η πιθανότητα εμφάνισης κάθε κατάστασης εκτιμάται με βάση ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ημερήσιας βροχόπτωσης στην υπολεκάνη. Χρησιμοποιείται ο τυπικός ορισμός της Soil Conservation Service, που προσδιορίζειτουςτρειςτύπουςπροηγούμενωνσυνθηκώνυγρασίαςμεβάση την αθροιστική βροχόπτωση των προηγούμενων πέντε ημερών. Αν n Ι, n ΙI και n ΙII είναι το πλήθος των ημερών που αντιστοιχούν σε συνθήκες υγρασίας τύπου Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, αντίστοιχα, τότε οι αντίστοιχες πιθανότητες είναι p I = n Ι / n, p IΙ = n ΙΙ / n, και p IΙΙ = n ΙΙΙ / n, όπου n το μέγεθος του δείγματος Εκτίμηση παροχής σχεδιασμού Αν q pi, q piι, και qpiιι είναι οι παροχές αιχμής που προκύπτουν για τις καταστάσεις αρχικήςυγρασίαςτύπουι, ΙΙ και ΙΙΙ, και p I, p IΙ και p IΙΙ είναι οι αντίστοιχες πιθανότητες, τότε ως παροχή σχεδιασμού λαμβάνεται η συνδυασμένη πιθανότητα πραγματοποίησης των επιμέρους παροχών αιχμής: q p * = p I q pi + p IΙ q piι + p IΙΙ q piιι

18 Παράδειγμα: Δεδομένα εισόδου για τον υπολογισμό υετογραφήματος σχεδιασμού, ΣΜΥ και πλημμυρογραφήματος σχεδιασμού T= 100 D= 24 kp= 0.15 l= 260 psi= 0.61 th= 0.17 h= 0.77 A= L= 18 dh= a= 0.15 CN= 52 dt= 15 Qb= 0.0 b= 0.3 γ= 10.0

19 Παράδειγμα: Βροχόπτωση σχεδιασμού και ΣΜΥ Βροχόπτωση Ενεργός βροχόπτωση ΣΜΥ

20 Παράδειγμα: Πλημμυρογραφήματα σχεδιασμού για ξηρές, μέσες και υγρές συνθήκες αρχικής υγρασίας CNI CNII CNIII Έστω p I = 0.54, p IΙ = 0.31, p IΙΙ = 0.15 και q pi = 120 m 3 /s, q piι = 424 m 3 /s, q piιι = 690 m 3 /s, τότε προκύπτει παροχή σχεδιασμού 300 m 3 /s

21 Σχετικές δημοσιεύσεις Efstratiadis, A., A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, , doi: /nhess , Efstratiadis, A., A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, 5th EGU Leonardo Conference Hydrofractals 2013 STAHY 13, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, Galiouna, E., A. Efstratiadis, N. Mamassis, and K. Aristeidou, Investigation of extreme flows in Cyprus: empirical formulas and regionalization approaches for peak flow estimation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 2077, European Geosciences Union, Mathioudaki, M., A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Investigation of hydrological design practices based on historical flood events in an experimental basin of Greece (Lykorema, Penteli), Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, University of Thessaly, Michaelidi, E., T. Mastrotheodoros, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in river basins with highly variable runoff, 5th EGU Leonardo Conference Hydrofractals 2013 STAHY 13, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΞΗΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο και διάρθρωση της µελέτης...1 1.2 Περιοχή µελέτης...1 1.2.1 Φυσιογραφικά χαρακτηριστικά...1 1.2.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά...1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου 31/12/2009 Η παρούσα μελέτη αποτελεί παραδοτέο της Δράσης 3 του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε.

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΥΣΣΕΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα ΝΑΜΑ ΕΜΠ ΕΥΑΚ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ MDS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων Εισηγητές :

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07)

1.2 Συνοπτική παρουσίαση του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το κείμενο αυτό αποτελεί βασικό τμήμα της δημόσιας διαβούλευσης του έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Στοχαστική ανάλυση του πλημμυρικού γεγονότος της 17 ης Οκτωβρίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Μελέτη Μοντελοποίηση υπόγειου υδροφορέα υπό κλίση Βαρβάρης Ιωάννης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΒΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνικό Υπόµνηµα Β Φάσης Φορέας Εκπόνησης: Επιστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ3 Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου του ταμιευτήρα Μόρνου και πρόγνωση ακραίων επεισοδίων βροχής ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 4 ος Τόμος Επιμέλεια Φώτιος Π. Μάρης Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα

Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα Σχέδιο για τον Καθορισµό Κριτηρίων Επιλογής Πληµµύρας Σχεδιασµού για Φράγµατα ΕΕΜΦ Οκτώβριος 2014-1- -2- Πίνακας Περιεχόµενων 1. Εισαγωγή...4 1.1 Σκοπός....4 1.2 Η έννοια της πληµµύρας σχεδιασµού....4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Τεχνική Έκθεση Νοέμβριος 2010 Τεχνική Έκθεση Προς ΟΑΔΥΚ και Ν.Α. Χανίων Ειδικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμος αστικων δημητρης κουτσογιαννης εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δ. κουτσογιαννης εκδοση 4 αθηνα 2011

σχεδιασμος αστικων δημητρης κουτσογιαννης εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δ. κουτσογιαννης εκδοση 4 αθηνα 2011 σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δημητρης κουτσογιαννης εθνικο μετσοβιο πολυτεχνειο εκδοση 4 αθηνα 2011 σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης δ. κουτσογιαννης σχεδιασμος αστικων δικτυων αποχετευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής»

«Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε. περιόδους κλιματικής αλλαγής» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «Εφαρμογή του μοντέλου Mike She σε περιόδους κλιματικής αλλαγής» Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα