ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή ή αποδέσµευση Ελλήνων ερασιτεχνών αθλητών, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωµατεία που διαθέτουν τµήµατα Πετοσφαίρισης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι ακυρότητες και οι τυχόν κυρώσεις, στα πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του νόµου 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ) Άρθρο 2ο Όροι και Προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών 1. Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναµη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού σωµατείου, εγγεγραµµένου στα µητρώα της ΕΟΠΕ, χρειάζεται ο εγγραφόµενος: α) Να έχει συµπληρώσει το 8 ο έτος της ηλικίας του. β) Να µην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο αθλητικό σωµατείο που διατηρεί τµήµα πετοσφαίρισης. 2. Υπήκοοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, µπορούν, ανεξάρτητα ηλικίας, να εγγράφονται σε σωµατεία-µέλη της Ε.Ο.ΠΕ., υπό τις προϋποθέσεις της κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 παρ.7 του ν. 2725/1999, εκδοθείσας ΥΑ 15135/ , όπως εκάστοτε ισχύει. Την ίδια δυνατότητα έχουν και υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι δεκαέξι (16) ετών. Οι αθλητές αυτοί, εφόσον δεν είχαν αποκτήσει την αθλητική ιδιότητα στη χώρα καταγωγής τους, αποκτούν την ελληνική οµοσπονδία ως οµοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB), ανεξαρτήτως του αν έχουν αποκτήσει και ελληνική ιθαγένεια, εξοµοιώνονται µε Έλληνες αθλητές στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και εφαρµόζονται γι αυτούς οι διατάξεις του παρόντος. Οι εν λόγω αθλητές χάνουν τα ως άνω δικαιώµατα σε περίπτωση που θα υποβάλουν αίτηση στην ιεθνή Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης για αλλαγή οµοσπονδίας προέλευσης. Άρθρο 3ο ικαιολογητικά Για την, κατά το προηγούµενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναµη σωµατείου, χρειάζεται η υποβολή στην Ε.Ο.ΠΕ. των ακόλουθων δικαιολογητικών: α) Αίτηση εγγραφής του αθλητή (σε σχετικό έντυπο της ΕΟΠΕ), που υπογράφεται από τον υπό εγγραφή αθλητή. Προκειµένου δε για ανήλικους απαιτείται και η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα του αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσους δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους). β) Πιστοποιητικό ήµου ή ηµοτικού ιαµερίσµατος της Ελλάδας, ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε περιπτώσεις αδυναµίας έκδοσης πιστοποιητικού (π.χ. αλλοδαποί αθλητές κ.λ.π.) σχετικά µε την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, το οποίο 1

2 θα φέρει και επικυρωµένη φωτογραφία του υπό εγγραφή αθλητή ή επικυρωµένη φωτοτυπία της Αστυνοµικής του Ταυτότητας. γ) Βεβαίωσης στην αίτηση εγγραφής, για την υγεία του αθλητή, από γιατρό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 9 του ν. 2725/99. δ) ύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, τύπου Αστυνοµικής Ταυτότητας. ε) Αθλητής µε λατινικό όνοµα κατά την έκδοση του αθλητικού του δελτίου αυτό θα µεταφράζεται στα ελληνικά µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του αθλητή. στ) Να έχει κατατεθεί το σχετικό χρηµατικό παράβολο εγγραφής. Το ποσό θα καθορίζεται µε απόφαση του Σ της ΕΟΠΕ. Άρθρο 4ο Ακυρότητες Κυρώσεις 1) Αθλητής που υπογράφει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωµατεία-µέλη της ΕΟΠΕ, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, µε απόφαση του.σ./εοπε και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εγγραφών-Μετεγγραφών, η δε χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 2) Αντίστοιχα αθλητής που υπογράφει αιτήσεις µετεγγραφής υπέρ δύο (2) ή περισσοτέρων σωµατείων-µελών της ΕΟΠΕ κατά την ίδια µεταγραφική περίοδο, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα µε απόφαση του.σ./ε.ο.πε. και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής µετεγγραφών-εγγραφών, οι δε αιτήσεις µετεγγραφής απορρίπτονται και ο αθλητής παραµένει στο σωµατείο του 3) Ερασιτέχνης αθλητής που έχει αγωνιστεί έστω και µία φορά σε επίσηµο αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου µε ερασιτεχνικό σωµατείο δεν µπορεί να µεταγραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο και να αγωνιστεί κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο µε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο µέλος της Ε.Ο.ΠΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στον αθλητή χορηγείται µεταγραφή µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που ανατρέπει αντίθετη απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. 4) Κατά της απόφασης της ΕΟΠΕ σχετικά µε την εγγραφή ή µετεγγραφή αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑ και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. ν. 2725/99 κάθε σωµατείο της ίδιας κατηγορίας µε το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής, µε την οποία (προσφυγή) θα προσβάλλει την εγγραφή ή µετεγγραφή, επειδή τεκµαίρεται ότι έχει έννοµο συµφέρον. Η οκταήµερη προθεσµία του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 27/25/99 αρχίζει από την εποµένη της καθ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόµενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αγώνα µεταξύ του έχοντος έννοµο συµφέρον προσφεύγοντος σωµατείου και του σωµατείου στη δύναµη του οποίου έχει εγγραφεί ή µετεγγραφεί ο εν λόγω αθλητής. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5ο Ελεύθερες Μετεγγραφές αθλητών Επιτρέπεται η ελεύθερη µετεγγραφή οποιουδήποτε αθλητή, µε τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την αρµόδια Επιτροπή Εγγραφών - Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, µόνο µε συστηµένη επιστολή: 1) Το σχετικό έντυπο-αίτησης της ελεύθερης µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή, το σωµατείο από το οποίο προέρχεται και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. 2) Απόφαση του.σ. (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνοµα του αθλητή και το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί αυτός 3) Παράβολο µετεγγραφής, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η ελεύθερη µετεγγραφή ερασιτέχνη αθλητή που εγγράφεται σε ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, µε παράλληλη υπογραφή επαγγελµατικού συµβολαίου, στην δεύτερη µετεγγραφική περίοδο των ΤΑΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6ο Μετεγγραφές µε Υποσχετική Επιστολή Αθλητής ηλικίας µέχρι είκοσι έξι (26) ετών και αθλήτρια ηλικίας µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί µε υποσχετική επιστολή, σε άλλο σωµατείο, µόνο για µία αγωνιστική περίοδο. Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο µετεγγράφηκε. Στον αθλητή/αθλήτρια που επιστρέφει, και εφόσον στο πρόσωπό του συνεχίζει να υφίσταται η προϋπόθεση του προαναφερόµενου ορίου ηλικίας, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή, για το ίδιο ή οποιοδήποτε σωµατείο. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, µόνο µε συστηµένη επιστολή: 1) Το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή υπογεγραµµένο από τον αθλητή, το σωµατείο από το οποίο προέρχεται και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. 2) Απόφαση του.σ. (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνοµα του αθλητή και το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί αυτός. 3) Παράβολο µετεγγραφής, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του αριθµό αθλητών από την κατηγορία αυτή µέχρι του ανωτάτου ορίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 3

4 Άρθρο 7ο Μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου Επιτρέπεται η µετεγγραφή, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του, οποιουδήποτε αθλητή και µόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον είκοσι τριών (23) ετών, εφόσον τις τελευταίες τρείς (3) αγωνιστικές περιόδους που ανήκει στη δύναµη του σωµατείου του δεν συµµετείχε στην Εθνική οµάδα ή δεν τιµωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ, και συνολικά στις περιόδους αυτές έχει πάρει µέρος σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες των διεξαχθέντων αγώνων πρωταθληµάτων και κυπέλλου του σωµατείου του, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Για τον υπολογισµό της τριετίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος της τυχόν τιµωρίας του αθλητή, εφόσον η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ αποφανθεί ότι η τιµωρία του αθλητή επιβλήθηκε σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του Νόµου και τους κανονισµούς της ΕΟΠΕ και όχι µε σκοπό την φαλκίδευση του δικαιώµατος µετεγγραφής του αθλητή. Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών διακόπτεται και ο αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συµµετείχε σε επίσηµες διοργανώσεις Beach Volleyball. 2) Αθλητής που τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε επίσηµο αγώνα του σωµατείου και δεν συµµετείχε στην Εθνική οµάδα ή δεν τιµωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδροµή οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα, προκειµένου για ανήλικους αθλητές. Το χρονικό διάστηµα των δύο ετών διακόπτεται και ο αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συµµετείχε σε επίσηµες διοργανώσεις Beach Volleyball. 3) α) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον εικοσιοκτώ (28) ετών ή αθλήτρια ηλικίας τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ετών εφόσον ανήκει τουλάχιστον οκτώ (8) αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωµατείο, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Στις περιπτώσεις αυτές ο µετεγγραφόµενος αθλητής ή η µετεγγραφόµενη αθλήτρια έχει το δικαίωµα να µετακινηθεί σε νέο σωµατείο, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του κάθε δύο (2) έτη. β) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του µόνο έναν (1) αθλητή από την κατηγορία αυτή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 4) α) Αθλητής ο οποίος, µετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο σπουδάζει ή σε άλλη πόλη που απέχει λιγότερο από εκατό χιλιόµετρα από αυτή όπου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει 4

5 απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωµατείο στο οποίο ανήκει. Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυµα και µε την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο µετεγγράφηκε. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόµενος νόµιµος χρόνος ετών σπουδών, αυξηµένος κατά δύο (2) έτη. Εφόσον, και µετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αµέσως στο σωµατείο από το οποίο έχει µετεγγραφεί, υπό τον όρο ότι το σωµατείο του θα υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτηµα προς την ΕΟΠΕ και στο οποίο πάντως, δεν έχει το δικαίωµα της επιστροφής, (έστω και λόγω µετοίκησης), πριν από το τέλος των σπουδών του. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός, του, κατά τα ανωτέρω µετεγγραφόµενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωµατείο από το οποίο µετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωµατείου στο οποίο έχει µετεγγραφεί, λόγω σπουδών, δηλαδή µε ελεύθερη µετεγγραφή. β) Επίσης αθλητής ο οποίος µετοίκησε είτε λόγω µετάθεσης ή διορισµού του ίδιου ή ενός γονέα του, αν είναι ανήλικος ή άγαµος και ζει µαζί τους, σε δηµόσια θέση ή σε Ν.Π... ή Ν.Π..Ι. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία για την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο ηµόσιο, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου βρίσκεται η υπηρεσία διορισµού του, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωµατείο του. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωµατείο από το οποίο προέρχεται, µε αίτηση, που υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο σωµατείο και τον αθλητή στην ΕΟΠΕ. γ) Αθλητής ο οποίος µετεγγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωµα µετεγγραφής σε άλλο σωµατείο του τόπου µετοίκησής του, εκτός αν συναινεί προς τούτο, εγγράφως τόσο το αρχικό του σωµατείο, όσο και το σωµατείο που έχει µετεγγραφεί. Ειδικά για τις µετεγγραφές που έγιναν από τη µετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηµατικό ποσό σύµφωνα µε τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή, παρά µόνο η συγκατάθεση του σωµατείου στο οποίο έχει µετεγγραφεί. δ) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. ε) Σωµατείο, του οποίου το ΤΑΠ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, µπορεί να αποκτήσει αθλητή µε τις προϋποθέσεις της περ. α της παρούσας παραγράφου, µε την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια του συµβολαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται στην περ. α της παρούσας παραγράφου. 5) α) Αθλητής, ο οποίος για αποδεικνυόµενους πλήρως, επαγγελµατικούς λόγους (πλην των περιπτώσεων της παρ. 4β του παρόντος άρθρου) του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαµος και ζει µαζί τους, µετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από την έδρα του σωµατείου του, η δε νέα διαµονή του διαρκεί αποδεδειγµένα τουλάχιστον ένα (1) 5

6 έτος, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο του τόπου της νέας του κατοικίας. β) Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωµατείο από το οποίο προέρχεται, µε αίτηση, που υποβάλλει το ενδιαφερόµενο σωµατείο στην ΕΟΠΕ. Η επάνοδος του αθλητή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται στον αριθµό των επιτρεποµένων µετεγγραφών. γ) Αθλητής ο οποίος µετεγγράφεται κατά τον παραπάνω τρόπο δεν έχει το δικαίωµα µετεγγραφής σε άλλο σωµατείο του τόπου µετοίκησής του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωµατείο όσο και το σωµατείο στο οποίο έχει µετεγγραφεί. Ειδικά για τις µετεγγραφές που έγιναν από τη µετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηµατικό ποσό σύµφωνα µε τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή. δ) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. ε) Σωµατείο, του οποίου το ΤΑΠ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, δεν µπορεί να αποκτήσει αθλητή µε τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, ούτε άµεσα ούτε µε περαιτέρω απόκτηση χωρίς συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή που ήδη κάνει χρήση της παρούσας παραγράφου. 6) α) Αθλητής, ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και µε έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο µία φορά. β) Αθλητής που έχει δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα Παµπαίδων ή αθλήτρια που έχει δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα Παγκορασίδων και κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο: 1) δεν συµµετείχε σε αγώνα πρωταθλήµατος Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα, 2) δεν συµµετείχε στην επιλογή Προεθνικής ή Εθνικής Οµάδας και 3) δεν συµµετείχε σε αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Παίδων ή Κορασίδων, αντίστοιχα, µε την Α Οµάδα του σωµατείου του, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και µε έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο µία φορά. γ) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 7) Αθλητής έχει το δικαίωµα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του, αν το σωµατείο που ανήκει: α) ιαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναµη της ΕΟΠΕ, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσηµο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί από την επόµενη της ηµέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωµατείου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωµατείου (πχ σχετική βεβαίωση αρµοδίου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από οποιοδήποτε τρίτο σωµατείο έχει έννοµο συµφέρον στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί στο σωµατείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο σωµατείο της 6

7 προτίµησής του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισµό. β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί µη συµµετοχής στο πρωτάθληµα, στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει ο αθλητής. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής µπορεί να ασκήσει το δικαίωµά του από την εποµένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή µη συµµετοχής του σωµατείου. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει µετεγγραφεί για µία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόµενη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωµατείο προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχίσει για 2 η αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος. Με αυτή την περίπτωση εξοµοιώνεται και η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής στο πρωτάθληµα, στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει ο αθλητής. 8) Αθλητής, που ανήκει σε σωµατείο, το οποίο δήλωσε µέχρι τις 30 Ιουνίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ιεξαγωγής Αγώνων Πετοσφαίρισης την επιθυµία να αγωνιστεί σε πρωτάθληµα κατώτερης κατηγορίας, έχει το δικαίωµα µόνο για εκείνη τη µεταγραφική περίοδο να µεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του σε άλλο σωµατείο. 9) Αθλητής ηλικίας έως 18 ετών έχει δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του για σπουδαίους λόγους, πλήρως αιτιολογηµένους και µε έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ αφού εξετάσει τους σπουδαίους λόγους που επικαλείται ο αθλητής για τη µετεγγραφή θα αποφασίζει σχετικά. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο µία φορά. Αθλητής που έχει ήδη κάνει χρήση του δικαιώµατος ελεύθερης µετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 10) Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελµατικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συµµετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωµατείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυµατισµό οφειλόµενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.). Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωµατείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όµως ανταπόδειξη. 11) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως συµµετοχή του αθλητή σε αγώνες της οµάδας του δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόµατός του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συµµετοχή του στον αγώνα ως «βασικός παίκτης» ή ως αναπληρωµατικός («αλλαγή»). Στη ρύθµιση της συγκεκριµένης παραγράφου εµπίπτουν και οι αθλητές που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνος ως «LIBERO». 7

8 12) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5, 6 περ.β και 9 του παρόντος άρθρου, πέραν των προεκτεθέντων κατά περίπτωση προϋποθέσεων προκειµένου να εγκριθεί η µετεγγραφή καταβάλλεται στην ΕΟΠΕ χρηµατικό παράβολο, το οποίο ορίζεται ανάλογα µε την κατηγορία που αγωνίζεται, το σωµατείο που αποκτά τον αθλητή την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία µετεγγράφεται, ως εξής: Α1 Εθνική Κατ. Ανδρών ΤΑΑ: επτάµιση χιλιάδες ευρώ (7.500 ) Α1 Εθνική Κατ. Γυναικών: τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ) Α2 Εθνική Κατ. Ανδρών: τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ) Α2 Εθνική Κατ. Γυναικών: τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ) Β Εθνική Κατ.-Εθνικό Περιφερειακό Πρωτ/µα Ανδρών, Γυναικών: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ) Τοπική κατηγορία ανδρών γυναικών: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) Τοπική κατηγορία 2 ανδρών γυναικών: πεντακόσια ευρώ (500) Το 80 % που ποσού αυτού θα καταβάλλεται από την ΕΟΠΕ στο σωµατείο που ανήκε ο αθλητής. Τα παραπάνω ποσά µειώνονται κατά το ήµισυ για αθλητές ηλικίας µέχρι 18 ετών, εκτός των περιπτώσεων που ο αθλητής κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο είχε συµµετάσχει τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των αγώνων που έδωσε η οµάδα του στην κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών, αντίστοιχα, που ανήκε. Ανάλογα µε την ηλικία και τη συµµετοχή του αθλητή σε Εθνική οµάδα και την οµάδα στην οποία µετεγγράφεται, το ποσό αυτό: 1) διπλασιάζεται εάν την τελευταία διετία έχει συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα Ανδρών ή Γυναικών και µιάµιση φορά εάν έχει συµµετοχή στις υπόλοιπες Εθνικές οµάδες. Συµµετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνος επίσηµης διοργάνωσης ή φιλικού αγώνα. 2) µειώνεται κατά 25% εάν αγωνίστηκε σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες της οµάδας του κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αυτό οφείλεται σε τραυµατισµό. 3) µειώνεται κατά 25% εάν ο αθλητής είναι από 28 µέχρι 36 ετών ή η αθλήτρια είναι από 26 έως 34 ετών 4) µηδενίζεται εάν ο αθλητής είναι πάνω από 36 ετών ή η αθλήτρια είναι πάνω από 34 ετών. 13) Η υποχρέωση καταβολής του χρηµατικού παραβόλου των ως άνω ποσών υφίσταται ως προϋπόθεση έκδοσης δελτίου ακόµη και σε περίπτωση έγκρισης µε απόφαση του ΑΣΕΑ µετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση σωµατείου, που είχε απορριφθεί από την ΕΟΠΕ. Η υποχρέωση καταβολής δεν ισχύει εφόσον το δελτίο εκδοθεί την επόµενη, από την µετεγγραφή, αγωνιστική περίοδο. 14) Για να γίνει δεκτή αίτηση µετεγγραφής των παραπάνω περιπτώσεων από την Επιτροπή Μετεγγραφών-Εγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά µόνο µε συστηµένη επιστολή: α) Το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. β) Για την απόδειξη της µετοίκησης λόγω σπουδών (περ. 4α του παρόντος άρθρου), βεβαίωση σπουδών του ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση σπουδών (π.χ. λόγω καλοκαιρινών διακοπών των Γραµµατειών των Α.Ε.Ι.) η µετεγγραφή εκκρεµεί µέχρι να προσκοµιθεί η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των 8

9 πρωταθληµάτων και πάντως µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για έκδοση της απόφασης µετεγγραφών από την ΕΟΠΕ. γ) Για την απόδειξη της µετοίκησης για επαγγελµατικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (περ. 4β του παρόντος άρθρου), βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή ασφάλισης δηµοσίου ή ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα του τόπου µετοίκησης, η οποία θα βεβαιώνει την µόνιµη µετεγγατάσταση, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) µηνός πριν την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής. δ) Για την απόδειξη της µετοίκησης για επαγγελµατικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (περ. 5 του παρόντος άρθρου), βεβαίωση δηµοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου µετοίκησης που θα βεβαιώνει την µετεγκατάσταση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) χρόνου πριν την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής ε) Παράβολο µετεγγραφής, το ύψος του οποίου για τις περ. 1, 2, 3, 6α, 7 και 8 θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών. Επίσης µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών θα ανακοινώνεται ο τρόπος καταβολής των χρηµατικών παραβόλων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 7Α Μετεγγραφές σε ΤΑΑ Ειδικά για τους αθλητές, οι οποίοι συνάπτουν επαγγελµατικά συµβόλαια µε ΤΑΑ προβλέπεται αποζηµίωσή κατάρτισής των ερασιτεχνικών σωµατείων που τους εκπαίδευσαν ως εξής: 1. Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται σε ποσοστό 2,5 % επί των εκτάκτων αποδοχών (πρίµς) του αθλητή, όπως αυτές αναφέρονται στο επίσηµο συµβόλαιο που συνάπτει µε το ΤΑΑ και για κάθε συµβόλαιο που αυτός συνάπτει µέχρι την ηλικία των 30 ετών. Τα αναλογούντα ποσά σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να είναι κατώτερα (ακόµα και αν προκύπτουν λογιστικά) του ποσού των 600 ευρώ ετησίως. Επίσης καταβάλλεται εφάπαξ ποσό 250 ευρώ στο σωµατείο µε το οποίο ο αθλητής απέκτησε για πρώτη φορά την αθλητική ιδιότητα. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 750 ευρώ, αν ο αθλητής έχει αγωνιστεί και σε εθνική οµάδα. Τα ποσά της αποζηµίωσης καταβάλλονται και είναι ληξιπρόθεσµα κατά την ηµέρα έναρξης του συµβολαίου του αθλητή µε το ΤΑΑ. Σε περίπτωση µη καταβολής (απαιτείται γραµµάτιο είσπραξης από το ερασιτεχνικό σωµατείο ή άλλος νόµιµος τρόπος καταβολής ή βεβαίωση του σωµατείου ότι έχει εισπράξει ή δεν επιθυµεί το χρηµατικό ποσό) δεν εκδίδεται αντίστοιχα δελτίο αθλητικής ιδιότητας. 2. ικαιούχοι αποζηµίωσης είναι τα σωµατεία στα οποία ανήκε ο αθλητής την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του και τις τρεις επόµενες αγωνιστικές περιόδους, µε την προϋπόθεση ότι την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο από τη σύναψη του συµβολαίου είχαν συµµετοχή σε τουλάχιστον ένα αναπτυξιακό πρωτάθληµα του ίδιου φύλου. Αν δικαιούχα αποζηµίωσης είναι περισσότερα από ένα ερασιτεχνικά σωµατεία το καθένα εξ αυτών δικαιούνται ποσοστό αντίστοιχο µε τις αγωνιστικές περιόδους υπολογιζόµενο προς 1,25% ανά αγωνιστική περίοδο. Υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης υφίσταται και όταν ο αθλητής συνάπτει σύµβαση µε το ΤΑΑ του ερασιτεχνικού σωµατείου που είναι δικαιούχος. 3. Η ρύθµιση ισχύει για αθλητές που συνάπτουν πρώτο επαγγελµατικό συµβόλαιο από 30/06/2011 και µετά. 9

10 Η ρύθµιση αυτή ισχύει για όσους αθλητές υπογράψουν 1ο Συµβόλαιο αµειβόµενου αθλητή, µέχρι την ηλικία των 24 ετών. Άρθρο 8ο Αποδεσµεύσεις 1) Αθλητής που δεν συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, ο οποίος υποβάλλεται ετησίως στην ΕΟΠΕ, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, µετά την υποβολή αυτού στην ΕΟΠΕ και µέχρι την τελευταία ηµέρα της µετεγγραφικής περιόδου κάθε έτους. Μετά την ηµέρα αυτή επιτρέπεται µόνο η επανεγγραφή αποδεσµευθέντα αθλητή στο ίδιο σωµατείο µε µόνη νεότερη δήλωση του σωµατείου υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) ο αθλητής να µην έχει υποβάλλει προηγούµενη αίτηση µετεγγραφής µε αποδέσµευση σε άλλο σωµατείο και β) να µην έχει ξεκινήσει το πρωτάθληµα στο οποίο αγωνίζεται η οµάδα που επανεγγράφει τον αθλητή. 2) Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει να καταθέτει µόνο µε συστηµένη επιστολή το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. Επίσης να έχει κατατεθεί το παράβολο της µετεγγραφής, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του αριθµό αθλητών από την κατηγορία αυτή µέχρι του ανωτάτου ορίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 3) Αθλητής που αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει την µετεγγραφή του σε άλλο σωµατείο για ορισµένο χρόνο, ο οποίος µπορεί να είναι από µία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή θα συµπληρώνεται το ειδικό έντυπο µετεγγραφής αποδεσµευθέντα αθλητή περιορισµένου χρόνου. Για να δεκτή η αίτηση µετεγγραφής θα πρέπει να έχει κατατεθεί το σχετικό χρηµατικό παράβολο το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε., που θα ανακοινώνεται επίσης στην Εγκύκλιο Μετεγγραφών, θα καθορίζεται σε ποιες κατηγορίες θα ισχύει η διάταξη αυτή. 4) Αθλητής που δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του οποτεδήποτε, µε νέα εγγραφή. Για την έγκριση της εγγραφής αυτής απαιτείται η καταβολή χρηµατικού παραβόλου στην ΕΟΠΕ, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής κατατεθεί µετά την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος, τότε το χρηµατικό παράβολο ορίζεται στο 1/3 του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 12 του παρόντος Κανονισµού και καταπίπτει εξ ολοκλήρου στην ΕΟΠΕ. 5) Αθλητής που δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών την τελευταία αγωνιστική περίοδο, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησης του, οποιαδήποτε 10

11 χρονική περίοδο, µε νέα εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση ως αποδεσµευθέντα αθλητή, κάθε σωµατείο δικαιούται να αποκτήσει µόνο έναν αθλητή, εκτός µεταγραφικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί. Για την έγκριση της εγγραφής αυτής απαιτείται η καταβολή χρηµατικού παραβόλου στην ΕΟΠΕ, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αθλητές που εγγράφονται σε ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, υπογράφοντας επαγγελµατικό συµβόλαιο, οι οποίοι µπορούν να ενταχθούν σε ΤΑΑ στην δεύτερη µετεγγραφική περίοδο των ΤΑΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 9ο Ανανεώσεις ελτίων Αθλητών Τα σωµατεία πριν την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου και µέσα σε προθεσµία που ορίζεται κάθε φορά από το Σ/ΕΟΠΕ και ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο Ανανεώσεων, υποβάλλουν τους πίνακες ανανεωνόµενων δελτίων αθλητών, ή ανανεώνουν τα δελτία των αθλητών στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΕΟΠΕ. Για την ανανέωση των δελτίων αυτών, απαιτείται κατάθεση στην ΕΟΠΕ χρηµατικού παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε φορά από το Σ/ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο Ανανεώσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 10ο Έκταση εφαρµογής περιπτώσεις 1) Επίσηµος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ ή διεξάγεται µε την έγκριση της από τις αθλητικές Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές, η διεξαγωγή του οποίου συµπεριλαµβάνεται στο Γενικό Κανονισµό Πρωταθληµάτων και τις Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ. 2) Αθλητής οποίος ανήκει στη δύναµη σχολείου ή σχολής οποιουδήποτε χαρακτήρα, που µετέχει σε αγώνες της ΕΟΠΕ των Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών, έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του µαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει δελτίο εγγραφής σε σωµατείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή. Τα σχολεία ή οι σχολές που συµµετέχουν κατά τα παραπάνω σε αγώνες της ΕΟΠΕ υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένα µε τα ειδικά δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας τα οποία θα προµηθεύονται από την ΕΟΠΕ, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. 3) Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναµη σωµατείου µε απόφαση του η οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΟΠΕ ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του µε τελεσίδικη απόφαση της Ε.Φ.Ι., έχει το δικαίωµα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του, µετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής του. 11

12 4) Σε περίπτωση µετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα σε αυτόν. 5) Η έννοια της λέξης «αθλητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού συµπεριλαµβάνει πάντα και αυτήν της «αθλήτριας», εκτός των διατάξεων του παρόντος στις οποίες γίνεται ρητή, σχετική, αναφορά. 6) Αθλητής που επιθυµεί να µετεγγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου του σε οµάδα χώρας της Ε.Ε., υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της ιεθνούς Οµοσπονδίας και του Κοινοτικού ικαίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΟΠΕ την πρόθεσή του αυτή σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου και να καταβληθεί στην ΕΟΠΕ είτε από το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί είτε από τον ίδιο το σχετικό παράβολο. Ο αθλητής αυτός εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσεται αυτοδίκαια στη δύναµη του αθλητικού σωµατείου στο οποίο ανήκε πριν από τη µετεγγραφή του, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 10 του ν. 2725/99. 7) Είναι δυνατή η για λόγους ανωτέρας βίας εκπρόθεσµη υποβολή καταστάσεων αθλουµένων µελών κάθε σωµατείου. Στην περίπτωση αυτή αθλητής του σωµατείου το οποίο καθυστέρησε την υποβολή των καταστάσεων αθλουµένων µελών του δύναται να µεταγραφεί ως ελεύθερος σε σωµατείο της προτίµησής του, εφόσον η αίτηση µεταγραφής του περιήλθε στην ΕΟΠΕ πριν την ηµεροµηνία που περιήλθαν οι καταστάσεις. 8) Είναι δυνατή η για λόγους ανωτέρας βίας πλήρως στοιχειοθετούµενους µε οποιοδήποτε αποδεικτικό µέσο, εκπρόθεσµη µετεγγραφή (είτε ελεύθερη είτε µε υποσχετική επιστολή) αθλητή σε σωµατείο µέχρι την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος µε την προϋπόθεση ότι ο αθλητής δεν έχει συµµετάσχει σε αγώνα του προηγούµενου σωµατείου την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και εφόσον έχει κατατεθεί το παράβολο µετεγγραφής το ύψος του οποίου το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατή η µετεγγραφή αυτή και µετά την έναρξη του πρωταθλήµατος, µε την προϋπόθεση ότι ο αθλητής δεν έχει συµµετάσχει σε αγώνα του προηγούµενου σωµατείου την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και εφόσον έχει κατατεθεί το παράβολο µετεγγραφής το ύψος του οποίου στην περίπτωση αυτή είναι το ίδιο µε αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 12 του παρόντος Κανονισµού και καταπίπτει εξολοκλήρου στην ΕΟΠΕ. 9) Απαγορεύεται η µετεγγραφή Έλληνα αθλητή σε οποιοδήποτε σωµατείο του εξωτερικού εάν αυτός έχει αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του στην Εθνική Οµάδα και έχει τιµωρηθεί για την άρνησή του αυτή, µε βάσει τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί Εθνικών Οµάδων του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ. Στην περίπτωση αυτή η απαγόρευση της µετεγγραφής σε οµάδα του εξωτερικού ισχύει και διαρκεί για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί µετά την τελεσιδικία της απόφασης τιµωρίας του αθλητή από την ΕΟΠΕ. 10) Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού γίνεται µνεία παραβόλου, αυτό αντικαθίσταται µε ειδικό έντυπο αίτησης µεταγραφής το οποίος τα σωµατεία δύνανται να προµηθεύονται από την Ε.Ο.ΠΕ., έναντι του, µέχρι σήµερα, προβλεποµένου 12

13 παραβόλου. Το ύψος, κατά περίπτωση, του αναλογούντος χρηµατικού ποσού, θα καθορίζεται ετησίως από το.σ. της ΕΟΠΕ και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στα σωµατεία. 11) Ως αγωνιστική περίοδος κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού νοείται το χρονικό διάστηµα από 1/9 έως 15/7 του εποµένου έτους. 12) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει α) µεταξύ σωµατείων, β) µεταξύ αθλητών/τριών και σωµατείου, γ) µεταξύ αθλητών/τριών και ΕΟΠΕ και δ) µεταξύ σωµατείων και ΕΟΠΕ δύναται να επιλύεται και µε τη διαδικασία της ιαµεσολάβησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3898/2010 όπως εκάστοτε ισχύει, µε την προϋπόθεση όλα τα εµπλεκόµενα µέρη το επιθυµούν. 13) Όλες οι περιπτώσεις µετεγγραφής αθλητών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µετά την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της ΕΟΠΕ. Ο τρόπος υποβολής τους θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών. Επίσης µε την Εγκύκλιο θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες υποβολής και θα δίνονται οι σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης των ηλεκτρονικών αυτών εντύπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Άρθρο 11ο Επιτροπή Μετεγγραφών - Εγγραφών 1) Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε. τον µήνα Μάϊο κάθε έτους, συγκροτείται πενταµελής επιτροπή η οποία είναι αρµόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση εγγραφής ή µετεγγραφής. 2) Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της ΕΟΠΕ, ως Πρόεδρο, το Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και ένα µέλος του.σ./ε.ο.πε. και από δύο µέλη.σ. Ενώσεων της Ε.Ο.ΠΕ., ως µέλη. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής θα εκτελεί υπηρεσιακός παράγοντας της ΕΟΠΕ, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη της. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι δε αποφάσεις της Επιτροπής, επικυρώνονται από το.σ. της ΕΟΠΕ και προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 3) Η απόφαση της επιτροπής µετεγγραφών εγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο.σ./ε.ο.πε. για επικύρωση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας µετεγγραφών και τριάντα ηµερών από τη λήξη προθεσµίας των αποδεσµεύσεων. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης µετεγγραφής, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου, η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ δύναται, κατά τη κρίση της, να καλεί το σωµατείο, από το οποίο προέρχεται ο υπό µετεγγραφή αθλητής να καταθέτει µόνον εγγράφως προς την ΕΟΠΕ τις απόψεις του ή τυχόν διευκρινήσεις για την υπό έγκριση µετεγγραφή. 4) Αν η σχετική επικυρωτική απόφαση του.σ. της ΕΟΠΕ δεν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, η µετεγγραφή θεωρείται συντελεσµένη υπό την 13

14 απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νοµιµότητα της αιτούµενης µετεγγραφής. 5) Κατά της επικυρωτικής απόφασης του.σ./ε.ο.πε. επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 126 του ν. 2725/99. 6) Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων µετεγγραφών, έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων σωµατείων, καθώς και οι µετεγγραφόµενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 7) Αναφορικά µε την µετακίνηση αθλητών που οφείλεται στη συγχώνευση σωµατείων ή τµηµάτων σωµατείων εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2725/99 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υπ αριθµ / απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 1976/ ). Οι µετακινούµενοι στο προερχόµενο από τη συγχώνευση σωµατείο ή τµήµα σωµατείου εντάσσονται σε αυτό ανεξαρτήτως προβλεποµένου αριθµού, ανά κατηγορία, εγγραφών µετεγγραφών, όπως αυτές προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το προερχόµενο από τη συγχώνευση σωµατείο µπορεί να εντάξει στη δύναµή του και αθλητές από τις κατηγορίες εγγραφών µετεγγραφών που καθορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Οι παραπάνω εγγραφές µετεγγραφές µπορούν να λάβουν χώρα κατ εξαίρεση µέχρι και είκοσι (20) ηµέρες προ της ενάρξεως του αντίστοιχου πρωταθλήµατος. Τέλος αθλητές που αποδεσµεύονται µετά από συγχώνευση των σωµατείων από τα οποία προέρχονται, δύνανται να εγγράφονται ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής τους, ως νέοι αθλητές. 8) Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρούσα, όπου απαιτείται ως προϋπόθεση ορισµένη ηλικία, για τον υπολογισµό της, λαµβάνεται υπόψη ως ηµέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από επίσηµο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή που εκδίδεται κατά περίπτωση από τον οικείο ήµο ή το ηµοτικό ιαµέρισµα. Ως χρονικό κριτήριο για τον προσδιορισµό της ηλικίας του αθλητή λαµβάνεται υπόψη το χρονικό σηµείο της, κατά περίπτωση, λήξης της µετεγγραφικής περιόδου. 9) Το.Σ. της ΕΟΠΕ µε ειδικές εγκυκλίους του θα µπορεί να καθορίζει τυχόν λεπτοµέρειες του παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 12ο Χρονική περίοδος αριθµός µετεγγραφών Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε., τον µήνα Μάϊο κάθε έτους ανακοινώνεται προς τα σωµατεία το χρονικό διάστηµα για την κατάθεση αιτήσεων µετεγγραφών. Η περίοδος των µετεγγραφών είναι συνολικά τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 33ν.2725/99) και στην απόφαση του.σ./ε.ο.πε. περί προκήρυξης της µετεγγραφικής περιόδου θα καθορίζονται, επί µέρους, τα διαστήµατα, ανάλογα µε την περίπτωση των µετακινούµενων αθλητών. Κάθε σωµατείο µπορεί να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό µετεγγραφών για κάθε φύλο για κάθε φύλο σε κάθε µετεγγραφική περίοδο από όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά συγκεκριµένος αριθµός αθλητών. Από το σύνολο των αθλητών που αποκτά κάθε σωµατείο κατά τη µεταγραφική περίοδο µόνο πέντε µπορούν να είναι ηλικίας που να τους επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήµατα. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής µετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η 14

15 αγωνιστική περίοδος, αυτός παραµένει και αγωνίζεται µε το αρχικό σωµατείο του, µέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, που καθορίζεται µε απόφαση του.σ./ε.ο.πε. Οι αθλητές που εγγράφονται για πρώτη φορά σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση του.σ./εοπε και ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών κάθε αγωνιστικής περιόδου, αίτηση µετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση σωµατείου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού ή αίτηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή. Στην περίπτωση της µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή θα πρέπει να: α) πληρούνται οι χιλιοµετρικές αποστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 και β) κατατεθεί βεβαίωση εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Άρθρο 13ο Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής µετεγγραφής αλλοδαπού, οµογενή, Κυπρίου αθλητή Τα σχετικά µε την εγγραφή και συµµετοχή αλλοδαπών, οµογενών και Κυπρίων αθλητών στα ελληνικά πρωταθλήµατα, θα ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της ΕΟΠΕ, όπως καθορίζει το άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 2725/99. Άρθρο 14ο Ο παρόν κανονισµός εγγραφών µετεγγραφών της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης συγκείµενος από 14 συνολικά άρθρα ο οποίος καταρτίστηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ), υποβλήθηκε αρµοδίως προς έγκριση. 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π

Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π Πρόεδρος: Ψάρρας Αθανάσιος Ά Αντιπρόεδρος: Πανταλέων Σωτήρης Β Αντιπρόεδρος: Γιακουµή ήµητρα Γενικός Γραµµατέας: Τερζής Αθανάσιος Ειδικός Γραµµατέας: Παπαδηµητρίου Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόµενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Με τον παρόντα κανονισµό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 15123 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ 1.7.2016 μέχρι 30.4.2017 1. ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 (Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφών, μεταγραφών αθλουμένων Οι όροι και προϋποθέσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Προτάσεις για μια νέα σχέση ερασιτεχνικού σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή / Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, Μεταβολές και διάρκεια περιόδων μεταβολών Οι επιδιωκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ www.volleyball.gr ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 1. Γενικές Αρχές 1.1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Όταν ένας αθλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1 Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ιοικητικό Συμβούλιο της. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2016 CYPRUS BEACH VOLLEY 2016 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2016, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. : 600 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Αριθ. Πρωτ. : 599 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ)

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) Θεσσαλονίκη 16.7.2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS REGIONAL BEACH VOLLEY 2013 ΠΑΙ ΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ (Κ16) & ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ ΩΝ (Κ19) Το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016

Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016 Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2016 2017. Διορθωτικό του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Αριθµ. Πρωτ. 507 Ελευσίνα, 31.07.2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Εφήβων Νεανίδων,

Διαβάστε περισσότερα