ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή ή αποδέσµευση Ελλήνων ερασιτεχνών αθλητών, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωµατεία που διαθέτουν τµήµατα Πετοσφαίρισης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι ακυρότητες και οι τυχόν κυρώσεις, στα πλαίσια που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του νόµου 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ) Άρθρο 2ο Όροι και Προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών 1. Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναµη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού σωµατείου, εγγεγραµµένου στα µητρώα της ΕΟΠΕ, χρειάζεται ο εγγραφόµενος: α) Να έχει συµπληρώσει το 8 ο έτος της ηλικίας του. β) Να µην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο αθλητικό σωµατείο που διατηρεί τµήµα πετοσφαίρισης. 2. Υπήκοοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, µπορούν, ανεξάρτητα ηλικίας, να εγγράφονται σε σωµατεία-µέλη της Ε.Ο.ΠΕ., υπό τις προϋποθέσεις της κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 παρ.7 του ν. 2725/1999, εκδοθείσας ΥΑ 15135/ , όπως εκάστοτε ισχύει. Την ίδια δυνατότητα έχουν και υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι δεκαέξι (16) ετών. Οι αθλητές αυτοί, εφόσον δεν είχαν αποκτήσει την αθλητική ιδιότητα στη χώρα καταγωγής τους, αποκτούν την ελληνική οµοσπονδία ως οµοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB), ανεξαρτήτως του αν έχουν αποκτήσει και ελληνική ιθαγένεια, εξοµοιώνονται µε Έλληνες αθλητές στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και εφαρµόζονται γι αυτούς οι διατάξεις του παρόντος. Οι εν λόγω αθλητές χάνουν τα ως άνω δικαιώµατα σε περίπτωση που θα υποβάλουν αίτηση στην ιεθνή Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης για αλλαγή οµοσπονδίας προέλευσης. Άρθρο 3ο ικαιολογητικά Για την, κατά το προηγούµενο άρθρο, εγγραφή αθλητή στη δύναµη σωµατείου, χρειάζεται η υποβολή στην Ε.Ο.ΠΕ. των ακόλουθων δικαιολογητικών: α) Αίτηση εγγραφής του αθλητή (σε σχετικό έντυπο της ΕΟΠΕ), που υπογράφεται από τον υπό εγγραφή αθλητή. Προκειµένου δε για ανήλικους απαιτείται και η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα του αθλητή. Η εν λόγω συγκατάθεση αφορά όλους τους, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, ανήλικους (όσους δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους). β) Πιστοποιητικό ήµου ή ηµοτικού ιαµερίσµατος της Ελλάδας, ή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε περιπτώσεις αδυναµίας έκδοσης πιστοποιητικού (π.χ. αλλοδαποί αθλητές κ.λ.π.) σχετικά µε την εγγραφή του αθλητή στα αντίστοιχα Μητρώα, το οποίο 1

2 θα φέρει και επικυρωµένη φωτογραφία του υπό εγγραφή αθλητή ή επικυρωµένη φωτοτυπία της Αστυνοµικής του Ταυτότητας. γ) Βεβαίωσης στην αίτηση εγγραφής, για την υγεία του αθλητή, από γιατρό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 9 του ν. 2725/99. δ) ύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, τύπου Αστυνοµικής Ταυτότητας. ε) Αθλητής µε λατινικό όνοµα κατά την έκδοση του αθλητικού του δελτίου αυτό θα µεταφράζεται στα ελληνικά µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του αθλητή. στ) Να έχει κατατεθεί το σχετικό χρηµατικό παράβολο εγγραφής. Το ποσό θα καθορίζεται µε απόφαση του Σ της ΕΟΠΕ. Άρθρο 4ο Ακυρότητες Κυρώσεις 1) Αθλητής που υπογράφει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωµατεία-µέλη της ΕΟΠΕ, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, µε απόφαση του.σ./εοπε και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εγγραφών-Μετεγγραφών, η δε χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφής απορρίπτεται. 2) Αντίστοιχα αθλητής που υπογράφει αιτήσεις µετεγγραφής υπέρ δύο (2) ή περισσοτέρων σωµατείων-µελών της ΕΟΠΕ κατά την ίδια µεταγραφική περίοδο, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα µε απόφαση του.σ./ε.ο.πε. και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής µετεγγραφών-εγγραφών, οι δε αιτήσεις µετεγγραφής απορρίπτονται και ο αθλητής παραµένει στο σωµατείο του 3) Ερασιτέχνης αθλητής που έχει αγωνιστεί έστω και µία φορά σε επίσηµο αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου µε ερασιτεχνικό σωµατείο δεν µπορεί να µεταγραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο και να αγωνιστεί κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο µε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο µέλος της Ε.Ο.ΠΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στον αθλητή χορηγείται µεταγραφή µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που ανατρέπει αντίθετη απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. 4) Κατά της απόφασης της ΕΟΠΕ σχετικά µε την εγγραφή ή µετεγγραφή αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑ και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 124 επ. ν. 2725/99 κάθε σωµατείο της ίδιας κατηγορίας µε το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής, µε την οποία (προσφυγή) θα προσβάλλει την εγγραφή ή µετεγγραφή, επειδή τεκµαίρεται ότι έχει έννοµο συµφέρον. Η οκταήµερη προθεσµία του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 27/25/99 αρχίζει από την εποµένη της καθ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόµενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αγώνα µεταξύ του έχοντος έννοµο συµφέρον προσφεύγοντος σωµατείου και του σωµατείου στη δύναµη του οποίου έχει εγγραφεί ή µετεγγραφεί ο εν λόγω αθλητής. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5ο Ελεύθερες Μετεγγραφές αθλητών Επιτρέπεται η ελεύθερη µετεγγραφή οποιουδήποτε αθλητή, µε τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την αρµόδια Επιτροπή Εγγραφών - Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, µόνο µε συστηµένη επιστολή: 1) Το σχετικό έντυπο-αίτησης της ελεύθερης µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή, το σωµατείο από το οποίο προέρχεται και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. 2) Απόφαση του.σ. (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνοµα του αθλητή και το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί αυτός 3) Παράβολο µετεγγραφής, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η ελεύθερη µετεγγραφή ερασιτέχνη αθλητή που εγγράφεται σε ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, µε παράλληλη υπογραφή επαγγελµατικού συµβολαίου, στην δεύτερη µετεγγραφική περίοδο των ΤΑΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6ο Μετεγγραφές µε Υποσχετική Επιστολή Αθλητής ηλικίας µέχρι είκοσι έξι (26) ετών και αθλήτρια ηλικίας µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί µε υποσχετική επιστολή, σε άλλο σωµατείο, µόνο για µία αγωνιστική περίοδο. Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο µετεγγράφηκε. Στον αθλητή/αθλήτρια που επιστρέφει, και εφόσον στο πρόσωπό του συνεχίζει να υφίσταται η προϋπόθεση του προαναφερόµενου ορίου ηλικίας, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή, για το ίδιο ή οποιοδήποτε σωµατείο. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, µόνο µε συστηµένη επιστολή: 1) Το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή υπογεγραµµένο από τον αθλητή, το σωµατείο από το οποίο προέρχεται και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. 2) Απόφαση του.σ. (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνοµα του αθλητή και το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί αυτός. 3) Παράβολο µετεγγραφής, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του αριθµό αθλητών από την κατηγορία αυτή µέχρι του ανωτάτου ορίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 3

4 Άρθρο 7ο Μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου Επιτρέπεται η µετεγγραφή, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του, οποιουδήποτε αθλητή και µόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον είκοσι τριών (23) ετών, εφόσον τις τελευταίες τρείς (3) αγωνιστικές περιόδους που ανήκει στη δύναµη του σωµατείου του δεν συµµετείχε στην Εθνική οµάδα ή δεν τιµωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ, και συνολικά στις περιόδους αυτές έχει πάρει µέρος σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες των διεξαχθέντων αγώνων πρωταθληµάτων και κυπέλλου του σωµατείου του, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Για τον υπολογισµό της τριετίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος της τυχόν τιµωρίας του αθλητή, εφόσον η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ αποφανθεί ότι η τιµωρία του αθλητή επιβλήθηκε σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του Νόµου και τους κανονισµούς της ΕΟΠΕ και όχι µε σκοπό την φαλκίδευση του δικαιώµατος µετεγγραφής του αθλητή. Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών διακόπτεται και ο αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συµµετείχε σε επίσηµες διοργανώσεις Beach Volleyball. 2) Αθλητής που τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε επίσηµο αγώνα του σωµατείου και δεν συµµετείχε στην Εθνική οµάδα ή δεν τιµωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδροµή οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα, προκειµένου για ανήλικους αθλητές. Το χρονικό διάστηµα των δύο ετών διακόπτεται και ο αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συµµετείχε σε επίσηµες διοργανώσεις Beach Volleyball. 3) α) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον εικοσιοκτώ (28) ετών ή αθλήτρια ηλικίας τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ετών εφόσον ανήκει τουλάχιστον οκτώ (8) αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωµατείο, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Στις περιπτώσεις αυτές ο µετεγγραφόµενος αθλητής ή η µετεγγραφόµενη αθλήτρια έχει το δικαίωµα να µετακινηθεί σε νέο σωµατείο, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του κάθε δύο (2) έτη. β) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του µόνο έναν (1) αθλητή από την κατηγορία αυτή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 4) α) Αθλητής ο οποίος, µετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο σπουδάζει ή σε άλλη πόλη που απέχει λιγότερο από εκατό χιλιόµετρα από αυτή όπου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει 4

5 απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωµατείο στο οποίο ανήκει. Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυµα και µε την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο µετεγγράφηκε. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόµενος νόµιµος χρόνος ετών σπουδών, αυξηµένος κατά δύο (2) έτη. Εφόσον, και µετά τη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδίκαια και αµέσως στο σωµατείο από το οποίο έχει µετεγγραφεί, υπό τον όρο ότι το σωµατείο του θα υποβάλλει σχετικό έγγραφο αίτηµα προς την ΕΟΠΕ και στο οποίο πάντως, δεν έχει το δικαίωµα της επιστροφής, (έστω και λόγω µετοίκησης), πριν από το τέλος των σπουδών του. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδός, του, κατά τα ανωτέρω µετεγγραφόµενου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωµατείο από το οποίο µετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωµατείου στο οποίο έχει µετεγγραφεί, λόγω σπουδών, δηλαδή µε ελεύθερη µετεγγραφή. β) Επίσης αθλητής ο οποίος µετοίκησε είτε λόγω µετάθεσης ή διορισµού του ίδιου ή ενός γονέα του, αν είναι ανήλικος ή άγαµος και ζει µαζί τους, σε δηµόσια θέση ή σε Ν.Π... ή Ν.Π..Ι. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία για την εκτέλεση του έργου τους επιχορηγούνται από την Πολιτεία ή επιχείρηση που η πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της ανήκει στο ηµόσιο, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου βρίσκεται η υπηρεσία διορισµού του, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωµατείο του. Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωµατείο από το οποίο προέρχεται, µε αίτηση, που υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο σωµατείο και τον αθλητή στην ΕΟΠΕ. γ) Αθλητής ο οποίος µετεγγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωµα µετεγγραφής σε άλλο σωµατείο του τόπου µετοίκησής του, εκτός αν συναινεί προς τούτο, εγγράφως τόσο το αρχικό του σωµατείο, όσο και το σωµατείο που έχει µετεγγραφεί. Ειδικά για τις µετεγγραφές που έγιναν από τη µετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηµατικό ποσό σύµφωνα µε τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή, παρά µόνο η συγκατάθεση του σωµατείου στο οποίο έχει µετεγγραφεί. δ) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. ε) Σωµατείο, του οποίου το ΤΑΠ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, µπορεί να αποκτήσει αθλητή µε τις προϋποθέσεις της περ. α της παρούσας παραγράφου, µε την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια του συµβολαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των σπουδών, όπως αυτό καθορίζεται στην περ. α της παρούσας παραγράφου. 5) α) Αθλητής, ο οποίος για αποδεικνυόµενους πλήρως, επαγγελµατικούς λόγους (πλην των περιπτώσεων της παρ. 4β του παρόντος άρθρου) του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαµος και ζει µαζί τους, µετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από την έδρα του σωµατείου του, η δε νέα διαµονή του διαρκεί αποδεδειγµένα τουλάχιστον ένα (1) 5

6 έτος, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο του τόπου της νέας του κατοικίας. β) Εφόσον ο αθλητής αυτός επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται στο σωµατείο από το οποίο προέρχεται, µε αίτηση, που υποβάλλει το ενδιαφερόµενο σωµατείο στην ΕΟΠΕ. Η επάνοδος του αθλητή για το λόγο αυτό δεν υπολογίζεται στον αριθµό των επιτρεποµένων µετεγγραφών. γ) Αθλητής ο οποίος µετεγγράφεται κατά τον παραπάνω τρόπο δεν έχει το δικαίωµα µετεγγραφής σε άλλο σωµατείο του τόπου µετοίκησής του, εκτός αν συναινούν προς τούτο, τόσο το αρχικό του σωµατείο όσο και το σωµατείο στο οποίο έχει µετεγγραφεί. Ειδικά για τις µετεγγραφές που έγιναν από τη µετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηµατικό ποσό σύµφωνα µε τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή. δ) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. ε) Σωµατείο, του οποίου το ΤΑΠ αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατ. Ανδρών, δεν µπορεί να αποκτήσει αθλητή µε τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, ούτε άµεσα ούτε µε περαιτέρω απόκτηση χωρίς συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή που ήδη κάνει χρήση της παρούσας παραγράφου. 6) α) Αθλητής, ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και µε έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο µία φορά. β) Αθλητής που έχει δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα Παµπαίδων ή αθλήτρια που έχει δικαίωµα συµµετοχής στο πρωτάθληµα Παγκορασίδων και κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο: 1) δεν συµµετείχε σε αγώνα πρωταθλήµατος Ανδρών ή Γυναικών αντίστοιχα, 2) δεν συµµετείχε στην επιλογή Προεθνικής ή Εθνικής Οµάδας και 3) δεν συµµετείχε σε αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Παίδων ή Κορασίδων, αντίστοιχα, µε την Α Οµάδα του σωµατείου του, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και µε έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο µία φορά. γ) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 7) Αθλητής έχει το δικαίωµα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του, αν το σωµατείο που ανήκει: α) ιαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναµη της ΕΟΠΕ, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσηµο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί από την επόµενη της ηµέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωµατείου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωµατείου (πχ σχετική βεβαίωση αρµοδίου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από οποιοδήποτε τρίτο σωµατείο έχει έννοµο συµφέρον στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί στο σωµατείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο σωµατείο της 6

7 προτίµησής του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισµό. β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί µη συµµετοχής στο πρωτάθληµα, στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει ο αθλητής. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής µπορεί να ασκήσει το δικαίωµά του από την εποµένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή µη συµµετοχής του σωµατείου. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει µετεγγραφεί για µία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόµενη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωµατείο προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχίσει για 2 η αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος. Με αυτή την περίπτωση εξοµοιώνεται και η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής στο πρωτάθληµα, στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει ο αθλητής. 8) Αθλητής, που ανήκει σε σωµατείο, το οποίο δήλωσε µέχρι τις 30 Ιουνίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ιεξαγωγής Αγώνων Πετοσφαίρισης την επιθυµία να αγωνιστεί σε πρωτάθληµα κατώτερης κατηγορίας, έχει το δικαίωµα µόνο για εκείνη τη µεταγραφική περίοδο να µεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του σε άλλο σωµατείο. 9) Αθλητής ηλικίας έως 18 ετών έχει δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του για σπουδαίους λόγους, πλήρως αιτιολογηµένους και µε έγγραφη συναίνεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα. Η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ αφού εξετάσει τους σπουδαίους λόγους που επικαλείται ο αθλητής για τη µετεγγραφή θα αποφασίζει σχετικά. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µόνο µία φορά. Αθλητής που έχει ήδη κάνει χρήση του δικαιώµατος ελεύθερης µετεγγραφής χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να αποκτήσει µόνο έναν (1) αθλητή της κατηγορίας αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 10) Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελµατικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συµµετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωµατείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυµατισµό οφειλόµενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.). Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωµατείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όµως ανταπόδειξη. 11) Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως συµµετοχή του αθλητή σε αγώνες της οµάδας του δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόµατός του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συµµετοχή του στον αγώνα ως «βασικός παίκτης» ή ως αναπληρωµατικός («αλλαγή»). Στη ρύθµιση της συγκεκριµένης παραγράφου εµπίπτουν και οι αθλητές που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνος ως «LIBERO». 7

8 12) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5, 6 περ.β και 9 του παρόντος άρθρου, πέραν των προεκτεθέντων κατά περίπτωση προϋποθέσεων προκειµένου να εγκριθεί η µετεγγραφή καταβάλλεται στην ΕΟΠΕ χρηµατικό παράβολο, το οποίο ορίζεται ανάλογα µε την κατηγορία που αγωνίζεται, το σωµατείο που αποκτά τον αθλητή την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία µετεγγράφεται, ως εξής: Α1 Εθνική Κατ. Ανδρών ΤΑΑ: επτάµιση χιλιάδες ευρώ (7.500 ) Α1 Εθνική Κατ. Γυναικών: τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ) Α2 Εθνική Κατ. Ανδρών: τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ) Α2 Εθνική Κατ. Γυναικών: τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ) Β Εθνική Κατ.-Εθνικό Περιφερειακό Πρωτ/µα Ανδρών, Γυναικών: δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ) Τοπική κατηγορία ανδρών γυναικών: χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) Τοπική κατηγορία 2 ανδρών γυναικών: πεντακόσια ευρώ (500) Το 80 % που ποσού αυτού θα καταβάλλεται από την ΕΟΠΕ στο σωµατείο που ανήκε ο αθλητής. Τα παραπάνω ποσά µειώνονται κατά το ήµισυ για αθλητές ηλικίας µέχρι 18 ετών, εκτός των περιπτώσεων που ο αθλητής κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο είχε συµµετάσχει τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των αγώνων που έδωσε η οµάδα του στην κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών, αντίστοιχα, που ανήκε. Ανάλογα µε την ηλικία και τη συµµετοχή του αθλητή σε Εθνική οµάδα και την οµάδα στην οποία µετεγγράφεται, το ποσό αυτό: 1) διπλασιάζεται εάν την τελευταία διετία έχει συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα Ανδρών ή Γυναικών και µιάµιση φορά εάν έχει συµµετοχή στις υπόλοιπες Εθνικές οµάδες. Συµµετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνος επίσηµης διοργάνωσης ή φιλικού αγώνα. 2) µειώνεται κατά 25% εάν αγωνίστηκε σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες της οµάδας του κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αυτό οφείλεται σε τραυµατισµό. 3) µειώνεται κατά 25% εάν ο αθλητής είναι από 28 µέχρι 36 ετών ή η αθλήτρια είναι από 26 έως 34 ετών 4) µηδενίζεται εάν ο αθλητής είναι πάνω από 36 ετών ή η αθλήτρια είναι πάνω από 34 ετών. 13) Η υποχρέωση καταβολής του χρηµατικού παραβόλου των ως άνω ποσών υφίσταται ως προϋπόθεση έκδοσης δελτίου ακόµη και σε περίπτωση έγκρισης µε απόφαση του ΑΣΕΑ µετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση σωµατείου, που είχε απορριφθεί από την ΕΟΠΕ. Η υποχρέωση καταβολής δεν ισχύει εφόσον το δελτίο εκδοθεί την επόµενη, από την µετεγγραφή, αγωνιστική περίοδο. 14) Για να γίνει δεκτή αίτηση µετεγγραφής των παραπάνω περιπτώσεων από την Επιτροπή Μετεγγραφών-Εγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά µόνο µε συστηµένη επιστολή: α) Το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. β) Για την απόδειξη της µετοίκησης λόγω σπουδών (περ. 4α του παρόντος άρθρου), βεβαίωση σπουδών του ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση σπουδών (π.χ. λόγω καλοκαιρινών διακοπών των Γραµµατειών των Α.Ε.Ι.) η µετεγγραφή εκκρεµεί µέχρι να προσκοµιθεί η βεβαίωση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των 8

9 πρωταθληµάτων και πάντως µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για έκδοση της απόφασης µετεγγραφών από την ΕΟΠΕ. γ) Για την απόδειξη της µετοίκησης για επαγγελµατικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (περ. 4β του παρόντος άρθρου), βεβαίωση της αντίστοιχης υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας ή ασφάλισης δηµοσίου ή ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα του τόπου µετοίκησης, η οποία θα βεβαιώνει την µόνιµη µετεγγατάσταση, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) µηνός πριν την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής. δ) Για την απόδειξη της µετοίκησης για επαγγελµατικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του (περ. 5 του παρόντος άρθρου), βεβαίωση δηµοσίου ασφαλιστικού φορέα του τόπου µετοίκησης που θα βεβαιώνει την µετεγκατάσταση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) χρόνου πριν την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής ε) Παράβολο µετεγγραφής, το ύψος του οποίου για τις περ. 1, 2, 3, 6α, 7 και 8 θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών. Επίσης µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών θα ανακοινώνεται ο τρόπος καταβολής των χρηµατικών παραβόλων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 7Α Μετεγγραφές σε ΤΑΑ Ειδικά για τους αθλητές, οι οποίοι συνάπτουν επαγγελµατικά συµβόλαια µε ΤΑΑ προβλέπεται αποζηµίωσή κατάρτισής των ερασιτεχνικών σωµατείων που τους εκπαίδευσαν ως εξής: 1. Το ποσό της αποζηµίωσης καθορίζεται σε ποσοστό 2,5 % επί των εκτάκτων αποδοχών (πρίµς) του αθλητή, όπως αυτές αναφέρονται στο επίσηµο συµβόλαιο που συνάπτει µε το ΤΑΑ και για κάθε συµβόλαιο που αυτός συνάπτει µέχρι την ηλικία των 30 ετών. Τα αναλογούντα ποσά σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να είναι κατώτερα (ακόµα και αν προκύπτουν λογιστικά) του ποσού των 600 ευρώ ετησίως. Επίσης καταβάλλεται εφάπαξ ποσό 250 ευρώ στο σωµατείο µε το οποίο ο αθλητής απέκτησε για πρώτη φορά την αθλητική ιδιότητα. Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 750 ευρώ, αν ο αθλητής έχει αγωνιστεί και σε εθνική οµάδα. Τα ποσά της αποζηµίωσης καταβάλλονται και είναι ληξιπρόθεσµα κατά την ηµέρα έναρξης του συµβολαίου του αθλητή µε το ΤΑΑ. Σε περίπτωση µη καταβολής (απαιτείται γραµµάτιο είσπραξης από το ερασιτεχνικό σωµατείο ή άλλος νόµιµος τρόπος καταβολής ή βεβαίωση του σωµατείου ότι έχει εισπράξει ή δεν επιθυµεί το χρηµατικό ποσό) δεν εκδίδεται αντίστοιχα δελτίο αθλητικής ιδιότητας. 2. ικαιούχοι αποζηµίωσης είναι τα σωµατεία στα οποία ανήκε ο αθλητής την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία συµπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του και τις τρεις επόµενες αγωνιστικές περιόδους, µε την προϋπόθεση ότι την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο από τη σύναψη του συµβολαίου είχαν συµµετοχή σε τουλάχιστον ένα αναπτυξιακό πρωτάθληµα του ίδιου φύλου. Αν δικαιούχα αποζηµίωσης είναι περισσότερα από ένα ερασιτεχνικά σωµατεία το καθένα εξ αυτών δικαιούνται ποσοστό αντίστοιχο µε τις αγωνιστικές περιόδους υπολογιζόµενο προς 1,25% ανά αγωνιστική περίοδο. Υποχρέωση καταβολής της αποζηµίωσης υφίσταται και όταν ο αθλητής συνάπτει σύµβαση µε το ΤΑΑ του ερασιτεχνικού σωµατείου που είναι δικαιούχος. 3. Η ρύθµιση ισχύει για αθλητές που συνάπτουν πρώτο επαγγελµατικό συµβόλαιο από 30/06/2011 και µετά. 9

10 Η ρύθµιση αυτή ισχύει για όσους αθλητές υπογράψουν 1ο Συµβόλαιο αµειβόµενου αθλητή, µέχρι την ηλικία των 24 ετών. Άρθρο 8ο Αποδεσµεύσεις 1) Αθλητής που δεν συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, ο οποίος υποβάλλεται ετησίως στην ΕΟΠΕ, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, µετά την υποβολή αυτού στην ΕΟΠΕ και µέχρι την τελευταία ηµέρα της µετεγγραφικής περιόδου κάθε έτους. Μετά την ηµέρα αυτή επιτρέπεται µόνο η επανεγγραφή αποδεσµευθέντα αθλητή στο ίδιο σωµατείο µε µόνη νεότερη δήλωση του σωµατείου υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) ο αθλητής να µην έχει υποβάλλει προηγούµενη αίτηση µετεγγραφής µε αποδέσµευση σε άλλο σωµατείο και β) να µην έχει ξεκινήσει το πρωτάθληµα στο οποίο αγωνίζεται η οµάδα που επανεγγράφει τον αθλητή. 2) Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει να καταθέτει µόνο µε συστηµένη επιστολή το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. Επίσης να έχει κατατεθεί το παράβολο της µετεγγραφής, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του αριθµό αθλητών από την κατηγορία αυτή µέχρι του ανωτάτου ορίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 3) Αθλητής που αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει την µετεγγραφή του σε άλλο σωµατείο για ορισµένο χρόνο, ο οποίος µπορεί να είναι από µία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή θα συµπληρώνεται το ειδικό έντυπο µετεγγραφής αποδεσµευθέντα αθλητή περιορισµένου χρόνου. Για να δεκτή η αίτηση µετεγγραφής θα πρέπει να έχει κατατεθεί το σχετικό χρηµατικό παράβολο το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε., που θα ανακοινώνεται επίσης στην Εγκύκλιο Μετεγγραφών, θα καθορίζεται σε ποιες κατηγορίες θα ισχύει η διάταξη αυτή. 4) Αθλητής που δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του οποτεδήποτε, µε νέα εγγραφή. Για την έγκριση της εγγραφής αυτής απαιτείται η καταβολή χρηµατικού παραβόλου στην ΕΟΠΕ, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής κατατεθεί µετά την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος, τότε το χρηµατικό παράβολο ορίζεται στο 1/3 του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 12 του παρόντος Κανονισµού και καταπίπτει εξ ολοκλήρου στην ΕΟΠΕ. 5) Αθλητής που δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών την τελευταία αγωνιστική περίοδο, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησης του, οποιαδήποτε 10

11 χρονική περίοδο, µε νέα εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση ως αποδεσµευθέντα αθλητή, κάθε σωµατείο δικαιούται να αποκτήσει µόνο έναν αθλητή, εκτός µεταγραφικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί. Για την έγκριση της εγγραφής αυτής απαιτείται η καταβολή χρηµατικού παραβόλου στην ΕΟΠΕ, το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αθλητές που εγγράφονται σε ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, υπογράφοντας επαγγελµατικό συµβόλαιο, οι οποίοι µπορούν να ενταχθούν σε ΤΑΑ στην δεύτερη µετεγγραφική περίοδο των ΤΑΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 9ο Ανανεώσεις ελτίων Αθλητών Τα σωµατεία πριν την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου και µέσα σε προθεσµία που ορίζεται κάθε φορά από το Σ/ΕΟΠΕ και ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο Ανανεώσεων, υποβάλλουν τους πίνακες ανανεωνόµενων δελτίων αθλητών, ή ανανεώνουν τα δελτία των αθλητών στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων της ΕΟΠΕ. Για την ανανέωση των δελτίων αυτών, απαιτείται κατάθεση στην ΕΟΠΕ χρηµατικού παραβόλου, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε φορά από το Σ/ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο Ανανεώσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 10ο Έκταση εφαρµογής περιπτώσεις 1) Επίσηµος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ ή διεξάγεται µε την έγκριση της από τις αθλητικές Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές, η διεξαγωγή του οποίου συµπεριλαµβάνεται στο Γενικό Κανονισµό Πρωταθληµάτων και τις Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ. 2) Αθλητής οποίος ανήκει στη δύναµη σχολείου ή σχολής οποιουδήποτε χαρακτήρα, που µετέχει σε αγώνες της ΕΟΠΕ των Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών, έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του µαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει δελτίο εγγραφής σε σωµατείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή. Τα σχολεία ή οι σχολές που συµµετέχουν κατά τα παραπάνω σε αγώνες της ΕΟΠΕ υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένα µε τα ειδικά δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας τα οποία θα προµηθεύονται από την ΕΟΠΕ, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. 3) Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναµη σωµατείου µε απόφαση του η οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΟΠΕ ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του µε τελεσίδικη απόφαση της Ε.Φ.Ι., έχει το δικαίωµα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του, µετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής του. 11

12 4) Σε περίπτωση µετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα σε αυτόν. 5) Η έννοια της λέξης «αθλητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού συµπεριλαµβάνει πάντα και αυτήν της «αθλήτριας», εκτός των διατάξεων του παρόντος στις οποίες γίνεται ρητή, σχετική, αναφορά. 6) Αθλητής που επιθυµεί να µετεγγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου του σε οµάδα χώρας της Ε.Ε., υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της ιεθνούς Οµοσπονδίας και του Κοινοτικού ικαίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΟΠΕ την πρόθεσή του αυτή σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου και να καταβληθεί στην ΕΟΠΕ είτε από το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί είτε από τον ίδιο το σχετικό παράβολο. Ο αθλητής αυτός εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσεται αυτοδίκαια στη δύναµη του αθλητικού σωµατείου στο οποίο ανήκε πριν από τη µετεγγραφή του, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 10 του ν. 2725/99. 7) Είναι δυνατή η για λόγους ανωτέρας βίας εκπρόθεσµη υποβολή καταστάσεων αθλουµένων µελών κάθε σωµατείου. Στην περίπτωση αυτή αθλητής του σωµατείου το οποίο καθυστέρησε την υποβολή των καταστάσεων αθλουµένων µελών του δύναται να µεταγραφεί ως ελεύθερος σε σωµατείο της προτίµησής του, εφόσον η αίτηση µεταγραφής του περιήλθε στην ΕΟΠΕ πριν την ηµεροµηνία που περιήλθαν οι καταστάσεις. 8) Είναι δυνατή η για λόγους ανωτέρας βίας πλήρως στοιχειοθετούµενους µε οποιοδήποτε αποδεικτικό µέσο, εκπρόθεσµη µετεγγραφή (είτε ελεύθερη είτε µε υποσχετική επιστολή) αθλητή σε σωµατείο µέχρι την έναρξη του οικείου πρωταθλήµατος µε την προϋπόθεση ότι ο αθλητής δεν έχει συµµετάσχει σε αγώνα του προηγούµενου σωµατείου την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και εφόσον έχει κατατεθεί το παράβολο µετεγγραφής το ύψος του οποίου το ύψος του οποίου θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών καθώς επίσης και ο τρόπος καταβολής του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατή η µετεγγραφή αυτή και µετά την έναρξη του πρωταθλήµατος, µε την προϋπόθεση ότι ο αθλητής δεν έχει συµµετάσχει σε αγώνα του προηγούµενου σωµατείου την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και εφόσον έχει κατατεθεί το παράβολο µετεγγραφής το ύψος του οποίου στην περίπτωση αυτή είναι το ίδιο µε αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 12 του παρόντος Κανονισµού και καταπίπτει εξολοκλήρου στην ΕΟΠΕ. 9) Απαγορεύεται η µετεγγραφή Έλληνα αθλητή σε οποιοδήποτε σωµατείο του εξωτερικού εάν αυτός έχει αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του στην Εθνική Οµάδα και έχει τιµωρηθεί για την άρνησή του αυτή, µε βάσει τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί Εθνικών Οµάδων του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ. Στην περίπτωση αυτή η απαγόρευση της µετεγγραφής σε οµάδα του εξωτερικού ισχύει και διαρκεί για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί µετά την τελεσιδικία της απόφασης τιµωρίας του αθλητή από την ΕΟΠΕ. 10) Όπου στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού γίνεται µνεία παραβόλου, αυτό αντικαθίσταται µε ειδικό έντυπο αίτησης µεταγραφής το οποίος τα σωµατεία δύνανται να προµηθεύονται από την Ε.Ο.ΠΕ., έναντι του, µέχρι σήµερα, προβλεποµένου 12

13 παραβόλου. Το ύψος, κατά περίπτωση, του αναλογούντος χρηµατικού ποσού, θα καθορίζεται ετησίως από το.σ. της ΕΟΠΕ και θα γνωστοποιείται εγκαίρως στα σωµατεία. 11) Ως αγωνιστική περίοδος κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού νοείται το χρονικό διάστηµα από 1/9 έως 15/7 του εποµένου έτους. 12) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει α) µεταξύ σωµατείων, β) µεταξύ αθλητών/τριών και σωµατείου, γ) µεταξύ αθλητών/τριών και ΕΟΠΕ και δ) µεταξύ σωµατείων και ΕΟΠΕ δύναται να επιλύεται και µε τη διαδικασία της ιαµεσολάβησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3898/2010 όπως εκάστοτε ισχύει, µε την προϋπόθεση όλα τα εµπλεκόµενα µέρη το επιθυµούν. 13) Όλες οι περιπτώσεις µετεγγραφής αθλητών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µετά την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων της ΕΟΠΕ. Ο τρόπος υποβολής τους θα αποφασίζεται από το Σ της ΕΟΠΕ και θα ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών. Επίσης µε την Εγκύκλιο θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες υποβολής και θα δίνονται οι σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης των ηλεκτρονικών αυτών εντύπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Άρθρο 11ο Επιτροπή Μετεγγραφών - Εγγραφών 1) Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε. τον µήνα Μάϊο κάθε έτους, συγκροτείται πενταµελής επιτροπή η οποία είναι αρµόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση εγγραφής ή µετεγγραφής. 2) Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο της ΕΟΠΕ, ως Πρόεδρο, το Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα και ένα µέλος του.σ./ε.ο.πε. και από δύο µέλη.σ. Ενώσεων της Ε.Ο.ΠΕ., ως µέλη. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής θα εκτελεί υπηρεσιακός παράγοντας της ΕΟΠΕ, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) µέλη της. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι δε αποφάσεις της Επιτροπής, επικυρώνονται από το.σ. της ΕΟΠΕ και προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α. σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 3) Η απόφαση της επιτροπής µετεγγραφών εγγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο.σ./ε.ο.πε. για επικύρωση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας µετεγγραφών και τριάντα ηµερών από τη λήξη προθεσµίας των αποδεσµεύσεων. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης µετεγγραφής, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου, η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ δύναται, κατά τη κρίση της, να καλεί το σωµατείο, από το οποίο προέρχεται ο υπό µετεγγραφή αθλητής να καταθέτει µόνον εγγράφως προς την ΕΟΠΕ τις απόψεις του ή τυχόν διευκρινήσεις για την υπό έγκριση µετεγγραφή. 4) Αν η σχετική επικυρωτική απόφαση του.σ. της ΕΟΠΕ δεν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, η µετεγγραφή θεωρείται συντελεσµένη υπό την 13

14 απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νοµιµότητα της αιτούµενης µετεγγραφής. 5) Κατά της επικυρωτικής απόφασης του.σ./ε.ο.πε. επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 126 του ν. 2725/99. 6) Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων µετεγγραφών, έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων σωµατείων, καθώς και οι µετεγγραφόµενοι αθλητές. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης. 7) Αναφορικά µε την µετακίνηση αθλητών που οφείλεται στη συγχώνευση σωµατείων ή τµηµάτων σωµατείων εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2725/99 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υπ αριθµ / απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ 1976/ ). Οι µετακινούµενοι στο προερχόµενο από τη συγχώνευση σωµατείο ή τµήµα σωµατείου εντάσσονται σε αυτό ανεξαρτήτως προβλεποµένου αριθµού, ανά κατηγορία, εγγραφών µετεγγραφών, όπως αυτές προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το προερχόµενο από τη συγχώνευση σωµατείο µπορεί να εντάξει στη δύναµή του και αθλητές από τις κατηγορίες εγγραφών µετεγγραφών που καθορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Οι παραπάνω εγγραφές µετεγγραφές µπορούν να λάβουν χώρα κατ εξαίρεση µέχρι και είκοσι (20) ηµέρες προ της ενάρξεως του αντίστοιχου πρωταθλήµατος. Τέλος αθλητές που αποδεσµεύονται µετά από συγχώνευση των σωµατείων από τα οποία προέρχονται, δύνανται να εγγράφονται ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής τους, ως νέοι αθλητές. 8) Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παρούσα, όπου απαιτείται ως προϋπόθεση ορισµένη ηλικία, για τον υπολογισµό της, λαµβάνεται υπόψη ως ηµέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από επίσηµο πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή που εκδίδεται κατά περίπτωση από τον οικείο ήµο ή το ηµοτικό ιαµέρισµα. Ως χρονικό κριτήριο για τον προσδιορισµό της ηλικίας του αθλητή λαµβάνεται υπόψη το χρονικό σηµείο της, κατά περίπτωση, λήξης της µετεγγραφικής περιόδου. 9) Το.Σ. της ΕΟΠΕ µε ειδικές εγκυκλίους του θα µπορεί να καθορίζει τυχόν λεπτοµέρειες του παρόντος Κανονισµού. Άρθρο 12ο Χρονική περίοδος αριθµός µετεγγραφών Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε., τον µήνα Μάϊο κάθε έτους ανακοινώνεται προς τα σωµατεία το χρονικό διάστηµα για την κατάθεση αιτήσεων µετεγγραφών. Η περίοδος των µετεγγραφών είναι συνολικά τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 33ν.2725/99) και στην απόφαση του.σ./ε.ο.πε. περί προκήρυξης της µετεγγραφικής περιόδου θα καθορίζονται, επί µέρους, τα διαστήµατα, ανάλογα µε την περίπτωση των µετακινούµενων αθλητών. Κάθε σωµατείο µπορεί να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό µετεγγραφών για κάθε φύλο για κάθε φύλο σε κάθε µετεγγραφική περίοδο από όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά συγκεκριµένος αριθµός αθλητών. Από το σύνολο των αθλητών που αποκτά κάθε σωµατείο κατά τη µεταγραφική περίοδο µόνο πέντε µπορούν να είναι ηλικίας που να τους επιτρέπει να αγωνίζονται σε αναπτυξιακά πρωταθλήµατα. Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής µετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η 14

15 αγωνιστική περίοδος, αυτός παραµένει και αγωνίζεται µε το αρχικό σωµατείο του, µέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, που καθορίζεται µε απόφαση του.σ./ε.ο.πε. Οι αθλητές που εγγράφονται για πρώτη φορά σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση του.σ./εοπε και ανακοινώνεται µε την Εγκύκλιο των Μετεγγραφών κάθε αγωνιστικής περιόδου, αίτηση µετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση σωµατείου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού ή αίτηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή. Στην περίπτωση της µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή θα πρέπει να: α) πληρούνται οι χιλιοµετρικές αποστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 και β) κατατεθεί βεβαίωση εγγραφής στο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Άρθρο 13ο Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής µετεγγραφής αλλοδαπού, οµογενή, Κυπρίου αθλητή Τα σχετικά µε την εγγραφή και συµµετοχή αλλοδαπών, οµογενών και Κυπρίων αθλητών στα ελληνικά πρωταθλήµατα, θα ρυθµίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της ΕΟΠΕ, όπως καθορίζει το άρθρο 33 παρ. 7 του ν. 2725/99. Άρθρο 14ο Ο παρόν κανονισµός εγγραφών µετεγγραφών της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης συγκείµενος από 14 συνολικά άρθρα ο οποίος καταρτίστηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/ ), υποβλήθηκε αρµοδίως προς έγκριση. 15

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76 Kgr

KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76 Kgr από 05-10-1998 έως και την 04-10-2000 ΕΦΗΒΟΙ από 06-10-1998 έως και την 05-10-2000 ΝΕΑΝΙΔΕΣ KUMITE ΕΦΗΒΩΝ +70 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -52 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -57 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -63 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -70 Kgr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 677/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Σαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011. Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011. Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011 Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Μέλη: Ασµανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα