ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες: Τολιάδου Ελευθερία ΤΗΛ.: , FAX : Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης Τ.Κ.: Καστοριά ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοικτός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η Χαμηλότερη Τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ- ΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ 23 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 Τμήμα Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) Διάφορο υλικό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α Ιατρικά Αναλώσιμα Ιατρικές Βελόνες Απολυμαντικά Ιατρικά Αναλώσιμα : ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ιατρικές Βελόνες : 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Απολυμαντικά : 7.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Συνολικός Προϋπολογισμός : ,00 ευρώ με ΦΠΑ Ετήσια, με δυνατότητα δίμηνης και περαιτέρω παράτασης 29/6/2012 και 14/9/2012 ΜΕΧΡΙ 20/9/2010

2 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: Έχοντας υπόψη : 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ) Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 45/ ) Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 199/ ), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 242/ ) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α 329/ ), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/ Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) Του Ν. 3801/2009, άρθρο 46 περί καταβολής δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α 178/ ) Του Ν. 3772/ (Φ.Ε.Κ. Α 112/2009), άρθρου 36, παρ Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 66/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», άρθρο Του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 115/ ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 2

3 1.20. Του Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» Του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 129/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/2012) Του Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Του Ν. 3897/2010 (ΦΕΚ Α 208/ ) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» Του N.3918/2011 ( ΦΕΚ Α 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» Του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α 32/ ) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» Του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» Του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις Του Ν.4052, άρθρο 14, παρ. 7, (ΦΕΚ/41 Α/ ) περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό 2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 2.1. Την υπ αριθ. 6588/ (ΦΕΚ Β 1650/ ) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) του έτους Την υπ αριθ. 8414/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και Την υπ αρ. 4167/ απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 412/2012) 2.4. Την υπ' αριθ. 11 η / εγκριτική των τεχνικών προδιαγραφών των Ιατρικών Αναλωσίμων και Απολυμαντικών, απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 2.5. Την υπ' αριθ. 85 η / εγκριτική των τεχνικών προδιαγραφών των Ιατρικών Βελονών, απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 2.6. Την υπ' αριθ. 102/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καστοριάς, περί έγκρισης διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης αυτού, με ημερομηνία διενέργειας την Πέμπτη Την υπ αριθ. 161/ απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων, ιατρικών βελονών και απολυμαντικών για την Τρίτη

4 3. Τις οδηγίες: 3.1. Την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/ ), όπως τροποποιημένη ισχύει προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β 2198/ ). Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καστοριάς, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών και προσδιορισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα εκτελεστεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, κ.λ.π.). 4. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, από τον ΚΑΕ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. 6. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23 η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., και τόπος το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 7. Οι προσφορές μπορούν να αφορούν μέρος ή το σύνολο των ζητούμενων ειδών και γίνονται δεκτές το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. 8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 του παραρτήματος Β (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 10. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). 11. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 12. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του παραρτήματος Β, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 13. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 4

5 γ) Συνεταιρισμοί. Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 14. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 15. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 16. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους ανάδοχους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 17. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 14/9/ Στις εφημερίδες: Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: 1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 1. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 18. Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς: 1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: α. Θεσσαλονίκης β. Αθηνών 2. Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς 3. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 19. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (Π.Δ. 118/2007). Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στην τοπική εφημερίδα βα- 5

6 ρύνουν τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι του διαγωνισμού(ν. 3548/07 και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 20. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από τo Τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, οδός Μαυριωτίσσης Καστοριά, καθημερινά, 10:00-14: Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης -τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας- στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο. 22. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, οφείλει να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Ο Διοικητής Κατσίλης Σταύρος 6

7 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 7110/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 25 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΚ- ΛΙΣΗΣ ΤΕΜ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΥΤΗΣ 10 cm ΤΕΜ 40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ JULIAN ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ Μ.Χ. ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ULTRA STOP ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 25ml ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΚΙΛΑ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΟΥΡΗΤΗ- ΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ - ΟΥΡΗΤΗ- ΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜ 40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤ ΡΩΝ ΤΕΜ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΡΟΦΗΣΙΜΗ ΣΚΟΝΗ ΠΡΟ- ΛΗΨΗΣ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΟΥΡΤΣAKIA ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜ (ΤΕΣΤ ΠΑΠ) ΤΕΜ 3000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ. ΤΕΜ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓ ΝΩΝ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡ. ΒΕΛΟΝΩΝ 5 ΛΙΤ ΡΩΝ ΤΕΜ 2500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ (ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΑ- ΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) LATEX 2x1.5 mm ΜΕΤΡ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ (ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΑ- ΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) LATEX 4x1.5 mm ΜΕΤΡ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ (ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΑ- ΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) LATEX 6x1.5 mm ΜΕΤΡ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚ. ΣΩΛΗΝΑΣ (ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΑ- ΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) LATEX 8x1.5mm ΜΕΤΡ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αδιαφανής διαστάσεων 40 και 60 χιλιοστών που να συνδιάζεται με τους σάκους κολοστομίας ουρηρτηροστομίας (κωδικοί και ) Διαφανής διαστάσεων 40 και 60 χιλιοστών που να συνδιάζεται με τους σάκους κολοστομίας, ουρηρτηροστομίας (κωδικοί και ) από υαλουρονικο νατριο και καρβοξυμεθυλοκυτταρινη για μειωση του ρυθμου αναπτυξης, του βαθμου και της σοβαροτητας των μετεγχειρητικων συμφησεων. Να συνοδευεται από συσκευη που να μπορει να χρησιμοποιηθει ειτε για λαπαροσκοπικη χρηση ειτε για ανοιχτη χειρουργικη. Σε φιαλιδιο :5ml Ξύλινα, μιας χρήσης, αποστειρωμένα 7

8 ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ. MURFFY) No ΤΕΜ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ. MURFFY) No6 ΤΕΜ 45 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ. MURFFY) No7 ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ. MURFFY) No8 ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ. MURFFY) No9 ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ MURFFY)No5,5 ΤΕΜ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ MURFFY)No6,5 ΤΕΜ 45 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ MURFFY)No7,5 ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛ. ΑΠΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ MURFFY)No8,5 ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF No 5 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF No ΤΕΜ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF No 6 ΤΕΜ 15 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF No 6.5 ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF No 8.5 ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF Nο7 ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF Nο8 ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF Νο ,5 ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF Νο 9 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΜΕ CUFF Νο 9,5 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ SHILEY No4 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ SHILEY No6 ΤΕΜ 7 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΘΥΡΙΔΩΤΟΙ ΤΥΠΟΥ SHILEY No8 ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ισχυρή αντισυλληπτική δράση (99%), εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεσή του, να αποτελείται από αδρανές υλικό (υποαλλεργικό), επικαλυμμένο από καθαρό χαλκό και ισχυρό ασημένιο πυρήνα, που να εμποδίζει το σπάσιμο του σύρματος, η κατακόρυφη διεύθυνσή του να είναι τουλάχιστον 37mm, να έχει σχήμα αγκύλης ή εναλλακτικά σχήμα Τ, η διάρκεια παραμονής του να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια (3-5 έτη) 8

9 ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF No 3 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚ. ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ 4,5mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙ- ΡΑΛ 5,5mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙ- ΡΑΛ 5mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚΟΥ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙ- ΡΑΛ 6,5mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙ- ΡΑΛ 6mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙ- ΡΑΛ 7,5mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙ- ΡΑΛ 7mm (ΧΑΜΗΛ. ΠΙΕΣ. ΜΕΓ. ΟΓΚ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 3,5 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 3 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 4 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 4,5 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 5 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 5,5 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 6 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 6,5 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 7 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ murfy ΟΠΗ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ No 7,5 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 4,5 ΤΕΜ 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 5 ΤΕΜ 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 6 ΤΕΜ 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 6,5 ΤΕΜ 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 7 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 7,5 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 8 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Α- ΠΟΣΤΕΙΡ. ΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 8,5 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΓΙΑ ΣΠIΡΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 1000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 9

10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΡΙΝΟΣ ΦΛΟΥΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ LARGE 0,50mm ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 ml ΤΕΜ 500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΥ ΤΟΚ. ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΕΜ 76 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΗΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΤΕΜ 40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΤΕΜ 5500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΩΡΑΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ TROCAR Νο 32 ΤΕΜ 25 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΘΩΡΑΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ TROCAR Νο 36 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΩΝ 12 m ΤΕΜ 80 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑ ΓΙΑΣ ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ) TEΜ 3000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟ-ΣΤΥΛΕΟΣ-ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠ. Π.Χ. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ AESCULPAP ΤΕΜ 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Μ.Χ. ΤΕΜ 300 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ εκτός ηλεκτρονικών και υδραργυρικών ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΑΠΟΣ- ΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΑΠΟΣ- ΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Αποστειρωμένα, μεγάλης ασφάλειας, να κλείνουν καλά ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤ ΡΙΚΗ 74*90 ΤΕΜ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙ ΚΩΝ ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ 90χ90 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙ- ΚΑΤΩ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΩΝ ΚΑΤΩ ΣΩΜΑΤΟΣ 194χ59 ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙ- ΟΛΟΣΩΜΗ ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 158χ92 ΤΕΜ 6 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 25 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜ/ΝΗ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ Ε- ΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΡΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΩΝΟΙ (ΧΩΝΑΚΙΑ) ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΤΕΜ 600 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΑΒΙΔΕΣ -ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΤΕΜ 500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΑΡΥΓ. ΜΑΣΚΕΣ Π.Χ. ΔΙΑΦ. ΑΕΡΑΓ. 15mm ΣΥΝΔΕΤ. CUFF No 2-5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Π.Χ. (Νο 2, 3, 4, 5, 6) ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΡΑΛ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Π.Χ. ΓΙΑ ΕΙ- ΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ (Νο 3,4,5) ΤΕΜ 2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΑΣΤΙΧΟ - ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΠΙΕ- ΣΟΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓ- ΡΑΦΟΥ ΤΕΜ 12 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 1,80 Μ. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ. Ο ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40ML ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΡ- ΘΡΩΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΜ 2500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙ- ΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ο2 ΤΕΜ 350 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΞΕΧΩ- ΡΙΣΤΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ 24,28,31,35,40,50,60% ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΡΟ- ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 15ΕΚ. 10

11 ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ Ε- ΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑ- ΣΗ 1,8 Μ ΤΕΜ 500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡ/ΣΗΣ ΟΞ/ΝΟΥ PVC ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛ. ΠΑΡΟΧΗΣ Ο- ΞΥ/ΝΟΥ ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕ- ΙΣ) Μ.Χ. SMALL ΤΕΜ 1000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕ- ΙΣ) Μ.Χ. LARGE ΤΕΜ 500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕ- ΙΣ) Μ.Χ. MEDIUM ΤΕΜ 1700 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΠΙΚ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΧΡΗ- ΣΗΣ ΤΕΜ 2000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ LARGE ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ MEDIUM ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ SMALL ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ INOX ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 8000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Μ.Χ. Νο 11 ΤΕΜ 1100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Μ.Χ. Νο 15 ΤΕΜ 1300 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ Μ.Χ. Νο 20 ΤΕΜ 1100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 11 ΤΕΜ 1000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 15 ΤΕΜ 1000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΨΗ- ΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2Μ. ΚΑΙ ΜΕΤΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΠΑΙ- ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 2Μ. ΚΑΙ ΜΕΤΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ, Ε- ΝΗΛΙΚΩΝ Με τρεις λεπίδες, κοπής τριχών, που να είναι κατάλληλες για κάθε τύπο τριχών στεγνών ή βρεγμένων ( κεφαλήςσώματος ) Λάμα μιας χρήσης, από ατσάλι, ανοξείδωτη, α- ποστειρωμένη, με σκούρο χρωματισμό που να ελαχιστοποιεί την ανάκλαση. Λάμα μιας χρήσης, από ατσάλι, ανοξείδωτη, α- ποστειρωμένη, με σκούρο χρωματισμό που να ελαχιστοποιεί την ανάκλαση. Λάμα μιας χρήσης, από ατσάλι, ανοξείδωτη, α- ποστειρωμένη, με σκούρο χρωματισμό που να ελαχιστοποιεί την ανάκλαση. Λάμα με ενσωματωμένη πλαστική λαβή μιας χρήσης, από ατσάλι, ανοξείδωτη, αποστειρωμένη με σκούρο χρωματισμό που να ελαχιστοποιεί την ανάκλαση. Λάμα με ενσωματωμένη πλαστική λαβή μιας χρήσης, από ατσάλι, ανοξείδωτη, αποστειρωμένη με σκούρο χρωματισμό που να ελαχιστοποιεί την ανάκλαση. 11

12 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 20 ΤΕΜ 1000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΤΡΑΥ ΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ SOFT-TIP No10 ΤΕΜ 8 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΤΡΑΥ ΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ SOFT-TIP No14 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΤΡΑΥ ΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ SOFT-TIP No6 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 650 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΥΡΟΛΟΓΟΚΟ ΣΕΤ 2 WAY (ΣΥΣΚΕ- ΥΕΣ PURISET Y) ΤΕΜ 60 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΑΥΤΟ- ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 1000 ML ΤΕΜ 6 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ 500 ML ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΟΥΡΟΣΥΛ ΛΕΚΤΩΝ ΤΕΜ 250 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΤΕΜ 600 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΥΑΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΙΕΣΟ- ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΕΣ 10CM ΜΕ ΣΤΡΟΦΥΓΓΑ 3-WAY ΤΕΜ 150 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝ- ΔΕΣΗ LUER LOCK 100cm ΤΕΜ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΩΚΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΩΜΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΕΜ 400 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΠΩΜ.ΣΩΛΗΝΑΚΙ 8 cm ΤΕΜ 25 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΠΟΓΓΟΣ ΟΠΙΣΘ. ΡΙΝΟΡΑΓΙΑΣ 10 cm ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 4 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 4.5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 5.5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Λάμα με ενσωματωμένη πλαστική λαβή μιας χρήσης, από ατσάλι, ανοξείδωτη, αποστειρωμένη με σκούρο χρωματισμό που να ελαχιστοποιεί την ανάκλαση. 2000cc να είναι ευκρινείς όλες οι διαβαθμίσεις ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ πλάκες γείωσης χειρουργικών διαθερμιών μιας χρήσης με ζελέ υποαλλεργικές. Να φέρει ειδική διηλεκτρική επίστρωση που να επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να μπορεί να τοποθετηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε σχέση με την χειρουργική τομή. Ίδια για παιδιά και ενήλικες ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠ- ΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΣΑΚΙ- ΖΕΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ 12

13 ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 6.5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο 7 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF Νο3.5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF No 7.5 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΙΚΟΣ ΕΝΔΟΤΡΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗ- ΝΑΣ ΜΕ CUFF No 8 ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΡΟΓΓ. ΑΚΡΑ) ΑΚΑΜΠΤΟΙ No 30 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΡΟΓΓ. ΑΚΡΑ) ΑΚΑΜΠΤΟΙ No 32 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΡΟΓΓ. ΑΚΡΑ) ΑΚΑΜΠΤΟΙ No 34 ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ (ΣΤΡΟΓΓ. ΑΚΡΑ) ΑΚΑΜΠΤΟΙ No 36 ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MASSETI ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝ- ΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΥΠΟΥ FRO ΣΕΤ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗ (ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ +ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΡΥΓΧΟΙ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ 1 ml Μ.Χ. ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛ. ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜ 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΦΛΕΒΟΚΕΝ- ΤΗΣΗΣ) ΣΕΤ 6240 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΟΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ ΣΕΤ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΕΤ ΜΙΝΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗ ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤ- ΡΗΤΗ 100ml ΤΥΠΟΥ SOLUSET 100X60 ME C/CLMP ΤΕΜ 315 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ρύγχη υποκλισμού 1 ml με μακρύ ρύγχος Που να συνδιάζονται με τις αντίστοιχες βάσεις (κωδικοί και ) και αντιιδρωτικό υφασμάτινο κάλυμμα, διαστάσεις 40 και 60 χιλιοστά Που να συνδιάζονται με τις αντίστοιχες βάσεις (κωδικοί και ) και αντιιδρωτικό υφασμάτινο κάλυμμα, διαστάσεις 40 και 60 χιλιοστά Αποστειρωμένο που να περιλαμβάνει σε διπλή συσκευασία τα υλικά που απαιτούνται για την έναρξη και την λήξη της συνεδρίας αιμικάθαρσης : (γάντια, χειρουργικό πεδίο, τολύπια γάζας, γάζες, αυτοκόλλητα για στερέωση βελόνας, αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση των γραμμών, αιμοστατικά αυτοκόλλητα, ειδικά πίεστρα) ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ- ΔΡΟΣ ΑΠΟ ml ΑΠΟ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ,ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣ- ΦΑΛΕΙΑΣ,ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ- ΛΑΧΙΣΤΟΝ 250cm ΥΨΙ- ΛΟΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ, 13

14 ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΣΕ LUER- LOCK ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ- ΔΡΟΥ <20 ml ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 60 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΡΑΡ ΤΕST ΤΕΜ 3000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΠΟΓΓΟΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΩΤΟΣ (9mm x 15mm) ΤΕΜ 80 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΑ ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΑ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΤΥΠΟΥ LITTMAN ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΤΥΠΟΥ LITTMAN ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 2 (90 mm) ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 3 (100 mm) ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Νο 4 (110 mm) ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΡΟΦΥΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝ- ΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝ. LUER LOCK 3-WAY ΤΕΜ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΚΙΑ KIWI MX VAC-6000M ΤΕΜ 40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ (ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ) ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΕΦΡΟΣ- ΤΟΜΙΑΣ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΚ. 15cm ΔΙΑΜΕ. 15mm 22F/15M ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΕΜ 100 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Γ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ. JULIAN ΤΕΜ 150 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Υ ΓΙΑ ΑΙΜΟ- ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΕΣ (LUER LOCK) ΤΕΜ 1350 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡ/ΣΗΣ ΤΡΑΥ/ΤΩΝ ΜΕ ΒΕ/ΝA Κ ΚΑΘ/ΡΑ ΑΠΟ 10CH ΩΣ 36CH ΤΕΜ 250 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑ- ΚΟΣ 1 ΘΑΛΑΜΟΥ ( BILAU) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑ- ΚΟΣ 2 ΘΑΛΑΜΩΝ ( BILAU) ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ- ΟΡΩΝ(LUER LOCK) ΤΕΜ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗ- ΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΧΟ- ΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΤΗ- ΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΕ ΣΚΛΗ- ΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΠΛΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΕΚ- ΤΑΣΗ ΔΙΠΛΗ Η ΤΡΙΠΛΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,80-2Μ., ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΑ- ΤΟΣ,ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ,ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙ- ΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙ- ΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ Συσκευές με φιάλη 600 cc μιας χρήσης αποστειρωμένες με καθετήρα και βελόνα α) μικρά μεγέθη β) μεσαία μεγέθη γ) μεγάλα μεγέθη ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,80-2 Μ., ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 14

15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤEΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑ- ΤΑΚΛΙΣΕΙΣ (ΑΦΡΟΛΕΞ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΕΜ 200 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΟΓΥΑΛΙΑ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. ΤΕΜ 2000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕ- ΡΗΣ ΡΟΗΣ ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20ml/ΩΡΑ ΤΥΠΟΥ DIAL-FLO ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΕΜ 4925 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ Μ.Χ. ΤΕΜ 1000 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ. ΧΩΡΙΣ CUFF(ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. Ε- ΣΩΤ.ΚΑΝΟΥΛ)No6 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ. ΧΩΡΙΣ CUFF(ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. Ε- ΣΩΤ.ΚΑΝΟΥΛ)No7 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ. ΧΩΡΙΣ CUFF(ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. Ε- ΣΩΤ.ΚΑΝΟΥΛ)No8 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛ. ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ. ΧΩΡΙΣ CUFF(ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. Ε- ΣΩΤ.ΚΑΝΟΥΛ)No9 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ. ΧΩΡΙΣ CUFF(ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. Ε- ΣΩΤ.ΚΑΝΟΥΛ)No10 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝ. ΑΝΑΡΡΟΦ. ΧΩΡΙΣ ΡΥΓΧΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,5 m ΤΕΜ 40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟ- ΥΛ)No10 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟ- ΥΛ)No6 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟ- ΥΛ)No7 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟ- ΥΛ)No8 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝ.ΤΡΑΧΕΙΟΣΤ.(CUFF ΧΑΜ.ΠΙΕΣ.ΜΕΓ.ΟΓΚ. ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟ- ΥΛ)No9 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 210 ΕΚ. ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (40x6x0,125mm) ΣΙΕΛ ΓΙΑ ΕΠΕΜ- ΒΑΣΕΙΣ ΩΤΟΣ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΕΣ ΠΑΡΟ- ΧΕΤ.ΣΙΛΙΚΟΝ. ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ- ΣΑΚΚΟΥΛ ΠΑΡΟΧΕΤ ΤΕΜ 25 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 10 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΜΕ ΑΕΡΟΘΑ- ΛΑΜΟ ΔΙΑΥΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΟΛΟ, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ, ΠΛΑ- ΓΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΨΙΛΟΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕ- ΡΙΕΧΕΙ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΡΟΗ παροχετεύσεις κενού αέρος, 4 θαλάμων, μιας χρήσης αποστειρωμένοι ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡ- ΜΟΓΗ ΣΤΑ 3 WAY ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΛΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΡΟΓ- ΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙ- ΚΟ ΑΚΡΟ,ΝΑ ΕΧΟΥΝ CUFF ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑ- ΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 15

16 ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 6 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 7 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 8 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ CUFF No 9 ΤΕΜ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΕΜ- ΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΤ 4 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΟ ΣΕ ΣΠΡΑΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙ- ΚΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΤΕΜ 10 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗ- ΧΑΝ. LEON PLUS ΤΕΜ 12 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΗ- ΧΑΝ. LEON PLUS ΤΕΜ 6 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΕΜ 520 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙ- ΑΣ ΩΣΤΕ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΑΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΤΑΞΥ CM ΣΤΗΛΗΣ ΥΔΑ- ΤΟΣ,ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ»»»» ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜ0ΣΦΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘ- ΡΩΝ 1. Να είναι αποστειρωμένα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. 2. Να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή κατακράτηση των λευκοκυττάρων, τα υπολειπόμενα λευκοκύτταρα να είναι σταθερά κάτω από 2 Χ 10 Λ5 και κατά προτίμηση κάτω από 1 Χ 10Λ4 και να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή ανάκτηση (Recovery) των ερυθροκυττάρων οπωσδήποτε πέραν του 90% 3. Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι απόλυτα βιοσυμβατή 4. Να είναι εύκολη στην χρήση και να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέροντας αντίστοιχο CE mark 5. Τα διακριτικά του κάθε φίλτρου (είδος φίλτρου και παρτίδα παραγωγής) να αναγράφονται ευκρινώς επί του σώματος του κυρίως φίλτρου διασφαλίζοντας απόλυτα τον χρήστη για το περιεχόμενο του φα- 16

17 κέλου. 6. Να μην απαιτείται έκπλυση με φυσιολογικό ορό πριν και μετά τη χρήση τους. 7. Να εξασφαλίζουν την κατακράτηση των μικροπηγμάτων με ασφαλή τρόπο προς αποφυγή αποφράξεων όπως π. χ. με την παρουσία προφίλτρου. 8. Να παρέχουν σταθερά και επαναλήψιμα αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής και διάρκειας της αποθήκευσης και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος καθώς και βραδείας ροής. 9. Να είναι κλινικά τεκμηριωμένα για την κατακράτηση του CMV 10. Να υπάρχουν τεχνικές μελέτες στην προσφορά που να αποδεικνύουν τις επιδόσεις των φίλτρων όπως επίσης να είναι κατασκευασμένα από αναγνωρισμένα εργοστάσια 11. Η προσφορά να συνοδεύεται και με ικανό αριθμό δειγμάτων (ένα τουλάχιστον για κάθε κωδικό προσφοράς) ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕ- ΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙ Μ.Χ. ΜΕ ΠΡΟ- ΣΥΝΔ/ΝΟ ΑΥΛΟ ΤΕΜ 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μ.Χ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΡΟΗΣ 100ml & 300ml ΤΕΜ 40 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μ.Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΩΝ ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙ- ΝΗΣ 50 m χ 50 cm ΡΟΛΛΑ 2500 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΩΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ Ε- ΛΑΣΜΑ ΤΕΜ 3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟ SPRAY ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑ- ΚΟΥΦΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 5 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ Τ- Tubes ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 12mm ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,10mm ΤΕΜ 20 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 30 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ NaDCC (2.5 gr) ΤΕΜ 800 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ- ΛΥΜ. ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙ- ΩΝ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΟ ΛΙΤ 60 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΛΙΤ 50 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΛΙΤ 60 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑ- ΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΛΙΤ 200 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Mεταβλητό ρυθμό χορήγησης 1-15 ml/hr όγκου από 275 ως 300ml, και κλειδί ασφαλείας ΥΓΡΟ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΫ- ΔΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 17

18 ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜ. & ΚΑΘΑΡ. ΕΝΔΟΣ- ΚΟΠΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑ- ΛΕΙΩΝ ΛΙΤ 500 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΡΓΑΛ.& ΕΝΔΟΣΚ.ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ BRANSON 8510 ΛΙΤ 50 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝ- ΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΤ 300 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘ. & ΑΠΟΛΥΜ. ΕΝΔΟ. & ΕΡΓΑΛ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΝΑ ΔΙΑΛΥΕΙ ΑΙΜΑ ΛΙΤ 30 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡ- ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤ 10 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑ- ΡΙΣΜΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΛΙΤ 20 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗ- ΡΙΟ ΣΑΜΠΩ ΛΙΤ 20 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΜΠΩ ΚΙΛ 100 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΠΡΕΥ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΕΜ 17 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗ- ΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ BRANSON ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000,00 ΒΕΛ. ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙ/ΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥMΑΤΙΚΕΣ Νο ΤΕΜ 250 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣ/ΣΙΑΣ ΜΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ Νο ΤΕΜ 75 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 21G ΤΕΜ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 25G (ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ) ΤΕΜ ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 18G ΤΕΜ 3100 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. 19G ΤΕΜ 2800 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. 23G ΤΕΜ 3700 ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών από την κάθε επιμέρους κατηγορία ή ομάδα ειδών του κάθε πίνακα. Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης. Ο Διοικητής Κατσίλης Σταύρος 18

19 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 7110/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1o Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 1. Οι Έλληνες πολίτες: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 ο του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και - η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 19

20 iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 118/2007). γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007). ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. στ. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007). 2. Οι αλλοδαποί: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 ο του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. 118/2007). γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007) δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.δ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007). ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.στ. στ. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007). 3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: α. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα: i) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], προκειμένου για Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ημερομηνία: 16-10-2014 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ----------------------------------------- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 4/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 4/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Bατουσίου Αρετή ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 14490 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 29/10/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΑΔΑ:ΩΩΗΘ469073-78Ε Γραφείο Προμηθειών Αριθ. πρωτ. :4742 Πληροφορίες: ΠΑΓΟΥΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871

Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3871 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 7082 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20η/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 2385 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12η/2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 12η/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 1854 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:1538 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 01-02- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας:

Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου Προµήθειας: Χάρτου για τις ανάγκες των Εκτυπωτικών Κέντρων και των ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :7081 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002109826 2014-06-17

14PROC002109826 2014-06-17 Άρτα 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 2874 14PROC002109826 2014-06-17 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Εφαρμογή ωμικών τεχνολογιών για το γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 8520. 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 25-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Καρδάση ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 3211

Άρτα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 3211 Άρτα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 3211 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) Βέροια 16/03/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 2999 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485

Αθήνα, 24-08-2015 Β4.α./Γ.Π.οικ. 64485 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ : 6KNK469073-MP2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Β. ΠΑΓΟΥΔΗ Τηλ.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 1670 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 02-02-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ4690Ω3-ΠΘΩ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 30/2012

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ4690Ω3-ΠΘΩ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩ9469ΗΖΞ-8Δ4. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4951 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΑΝΑΡΤΗΤΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΑΝΑΡΤΗΤΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κηφισιά Αρ. Πρωτ.:5857/8-4-15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 16423 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 04/12/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.:2402 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 16-02-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 (2oς) ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. ΕΠ 003/2012 (2oς) ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 14101 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.: 09/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.: 09/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25/06/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15703 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣ 11-06-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. :43 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ CPV 331192000-2 ( ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕΡΡΕΣ: 16 / 01 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. πρωτ: 528 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 3ο χιλ. Εθν. Οδού Ταχ. Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 11 η /2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 11 η /2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης : 45332, Ιωάννινα : Κούρου Ε. : 26513 60103 : 26510 49772. Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ

: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης : 45332, Ιωάννινα : Κούρου Ε. : 26513 60103 : 26510 49772. Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα: 15-12-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 2249 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση. Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

με κριτήριο κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

με κριτήριο κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 10297/26-8-2013 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των

Για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των ιακήρυξη µε αρ. 10/2010 για την ανάδειξη αναδόχου διαφηµιστικής εταιρείας για τη δηµοσίευση των ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 10/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 12-11-12 Aρ.Πρωτ.: 26933 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 22/05/2017 Αριθ πρωτ. 7719 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα