Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε Φ.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ."

Transcript

1 Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε Φ.Γ.ΜΑΝΟΤΓΗ

2

3

4 JACC 2007,50,2128

5 Με αλακελνκεκνο Αηθληδηνο Θαλαληνο σο 1 ε εθδεισζε ηεο.ν.

6 Με αλακελνκελνο Αηθληδηνο Θαλαηνο σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. Heart Disease and Stroke Statistics-2011Update Circulation 2011,123,(e18) USA:Αηθληδηνη(θαξδηαθνη)Θαλαηνη 0.55/1000αηνκα 50%-60% ησλ αηθληδησλ ζαλαησλ από.ν. παξνπζηαδεηαη σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν.

7 Παξαδνζηαθνη(θπξηνη)-πξνδηαζεζηθνη παξαγνληεο θηλδπλνπ Γπζιηπηδαηκηα Τπεξηαζε Καπληζκα (+)Κιεξνλ.ηζηνξηθν πξσηκεο.ν. (Δπηπνιαζκνο 20%!).Γ.*(ηζνδπλακν.Ν.) Ηιηθηα AHA-1996:Παρπζαξθηα,σκαηηθε απξαμηα

8 Am Heart J 2009,157,111

9 Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores Framingham Risk Score(s) (age,sex,bp,smoking,t-c,hdl,. LDL) PROCAM men(age,bp,smoking,ldl,hdl,d.m.tg,f.h.) predict. ACS s SCORE (age,sex,b.p.,smoking,t-c/hdl) predict. only fatal CVD Reynold s (age,sex,b.p.,smoking,t-c,hdl,,f.h. CRP) ASSIGN (age,sex,b.p., smoking,t-c,f.h., Social deprivation) QRISK (age,sex,b.p., smoking,t-c/hdl,f.h., Social deprivation,bmi)

10 Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores Αηνκα ρακεινπ θηλδπλνπ 35% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ 40% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκ Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ 25% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκνπ

11 Ann Intern Med 2009,151,474

12 Μεηνλεθηεκαηα ησλ Risk-Scores Γεν εκηιμαηαι ζωζηα: Η ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο εθζεζεο ζηνλ παξαγνληα θηλδπλνπ (π.ρ. θαπληζηεο, αιια γηα 1 κελα ε γηα 30 ρξνληα) Σν ΔΠΙΠΔΓΟ ηεο απνθιηζεο (θαπληζκα, αιια πνζν,40/εκ ε 2/εκ) Η ζεκαζηα ΔΝΌ ΜΟΝΟ ΟΒΑΡΟΤ παπαγονηα κινδυνου (θαπληζκα 40/εκ, κε θ.θ. ρνιεζηεξηλε, κε θ.θ. αξη.πηεζζε θηι)

13 Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλν (πξνγλσζηηθεο αδπλακηεο ησλ Risk-Scores ζηνπο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ) Υξεζηκνπνηεζε αλαηκαθησλ ηερληθσλ Ex-ECG SPECT Αλ ζεηηθν ζηελσζε 70%... Αλ αξλεηηθν; ΓΔΝ κπνξεη λα απνθιεηζζεη ε παξνπζηα αζεξσκαηηθεο λνζνπ

14 Αλαγθε δηαγλσζεο ηεο.ν. ζε ελσξηηεξα ζηαδηα ηηο λενπιαζηεο, ε ειαηησζε ηεο ζλεηνηεηαο επηηεπρζεθε κε κεηαηνπηζε (abandoned!) ηεο πξνζνρεο από ηελ θξνληηδα ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ ζηελ πξνζπαζεηεο δηαγλσζεο ηεο λνζνπ ζηα αξρηθα ηεο ζηαδηα

15 Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα OEM,Aηθλ.Θαλαηνο!!!!

16 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Νενη βηνρεκηθνη παξαγνληεο-δεηθηεο Νεσηεξεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο (εθηηκεζεο ηεο παξνπζηαο ηεο.ν.)

17 Νεσηεξεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο Ankle-Brachial Index (ABI) Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

18

19 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects Υακεινο ABI < 0.90 ζπλδπαδεηαη κε απμεζε CVD ζπκβακ. Θαλαηνπ 10εη. Θλεηνηεηα 18.7% vs 4.4% Γηπιαζηα ζλεηνηεηα γηα θάζε FRS-group re-classification of 19% men, 36% of women JAMA 2008,300,197

20 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects

21 Ankle Brachial Index (ABI) JACC 2010,56,2182

22 Carotid Intima Media Thickness ) Από ην 2000, (CIMT) 7 Guide Lines,Consensus statements ππεδεηθλπαλ ην CIMT θαη/ε ηελ παξνπζηα αζεξσκ.πιαθαο σο πξνβιεπηηθν παξαγνληα CVD U.S.PSTF (2009) αξλεηηαη ηεηνηα ζπζηαζε εξεπλεηηθα θεληξα,πςειε ηερλνινγηα,εκπεηξηα δηαθνξεηηθα πξσηνθνια,κηθξε δηαξθεηα F-up

23 13145 αηνκα,45-64εη, ,f-up=15εη NRI (Net Reclassification Index) CIMT=16.7%,Carotid plaque presence=17.7% JACC 2010,55,1600

24

25 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S)

26 1974,49, ,62, ,59,1113 Radiology 1980,137,609

27 Figure 4. Graph showing an example of segmental coronary artery plaque area and calcium area by electron-beam computed tomography as a function of distance from the coronary ostium. See text for details. 38 ζηεθ.αξη. Οπνπ ε παξνπζηα Ca εθηηκεζεθε κε EBCT Circulation 1995,92,2157

28 Plaque BURDEN Circulation 2001,104,1682

29 εκαζηα ηεο παξνπζηαο Αζβεζηηνπ ζηηο ζηεθαληαηεο αξηεξηεο Η παξνπζηα Αζβεζηηνπ ζρεηηδεηαη κε ηελ ΔΚΣΑΗ «ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ» ηεο λνζνπ θαη ΌΥΙ κε ηνλ βαζκν ηεο ζηελσζεο. Μεγαιν Calcium score-agatston score ζεκαηλεη ηελ παξνπζηα ΠΟΛΛΩΝ αζεξσκαηηθσλ πιαθσλ

30 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S) Δπηπησζε ζηελ Πξνγλσζε εκαζηα ηεο παξνπζηαο-απνπζηαο ζε αζπκπ/θα αηνκα εκαζηα ηεο παξνπζηαο-απνπζηαο ζε ζπκπ/θα αηνκα(σδπ) ε νιεο ηηο ειηθηαθεο νκαδεο Αλεμαξηεηνο παξαγσλ θηλδπλνπ πγθξηηηθα κε Framinham Risk Score Αλαδηαηαμε - Reclassification ηεο ππννκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ πγθξηζε κε SPECT, CIMT, ABI Δπηπησζε ζηελ Θεξαπεηα Θεξαπεηα κε βαζε ην CAC ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα ;

31 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Circulation 2011,123,e18 (e65) 6722 αηνκα F-up=3.9yrs NEJM 2008,358,1336

32 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

33 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα αζπκπη. Ηιηθηα 54 ± 10εηε F-up = 5.6εηε JACC-Imag 2009,2,692

34 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Meta-analysis 13 studies,71595 asympt. F-up=50mo(32-102mo) 29312CAC=O, 0.47% event rate CAC>0, 4.14% event rate JACC-Imag 2009,2,675

35 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα asymptom.,56±11yrs, F-up=6.8±3yrs CAC=0 0.6% event rate 0.6/1000 person-yrs CAC> % event rate JACC 2007,49,1860

36 CAC-Reclassification NEJM 2008,358, subj MESA JACC 2011,57, subj. JACC 2010,56, subj

37 MESA- (study) 5878subjets,45-84yrs ( ) F-up=5.8yrs 23% with events reclassified to the high risk 13% w/o events reclassified to the low risk NRI=25% NEJM 2008,358,1336

38 JAMA 2010,303,1610 MESA- (study)

39 (NHR-study) 4129subjets,45-75yrs ( ) F-up=5yrs 24% with events reclassified to the high risk 19% w/o events reclassified to the low risk NRI=21.7% JACC 2010,56,1397

40 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca Πεξηνδνο «εγγπεζεο» Warranty window JACC 2010,55,1110

41 6814adults 45-85yrs F-up 5yrs

42 JACC 2010,56,2182

43 JACC 2010,56,1864

44 Appropriate criteria-2010 JACC 2010,56,1864

45 CAC-Δπηπησζε ζηα θαξδηαθα επεηζνδηα 1005 αζπκπη εη. 490 (CAC=379) 515(CAC=370) ηαηηλε+βηηακ. C,+Βηηακ.E +ΑΑ ΑΑ F-up = 4.3εηε CAC=623 NS CAC=673 CVD events=6.8% p=0.08(ns) CVD events=9.9% JACC 2005,46,166

46 CAC-Δπηπησζε ζηα θαξδηαθα επεηζνδηα 485 αζπκπη. Τςεινπ θηλδπλνπ Οινη κε CAC>30 - >1000 Οινη ζε αγσγε κε ζηαηηλε F-up = 3.2εηε 41 ΟΔΜ LDL= 118±25 CAC > 15%/εη. 444 ρσξηο ΟΔΜ LDL=122±30 CAC < 15%/εη. Atheroscler Thromb Vasc Biol 2004,24,1272

47 πκπεξαζκαηα-i Οη λεεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο κπνξνπλ λα Αληρλεπζνπλ ηελ Αζεξσκαηηθε Ννζν ζε πξσηκσηεξα ζηαδηα Αλαθαηαηαζζνπλ ζεκαληηθν αξηζκν αηνκσλ ζηελ ππν-νκαδα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Γελ απνδεηρζεθε αθνκα ε ηθαλνηεηα ειαηησζεο ησλ θαξδηαθσλ επεηζνδησλ κε ζεξαπεηα βαζηζκελε κνλν ζε απηα

48 πκπεξαζκαηα-ii Φαηλεηαη όηη ην CAC ππεξηεξεη ησλ αιισλ ηερληθσλ Η απνπζηα ηνπ ζε ΑΤΜΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ερεη εμαηξεηηθε πξνγλσζε 99.4% επηβησζε ζηελ 5εηηα («πεξηνδνο εγγγπζεο») NPV 98% Η παξνπζηα ζε ΑΤΜΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ζεκαηλεη παξνπζηα Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Απμεκελν CAC ζεκαηλεη εθηεηακελε Αζεξσκαησζε κε δπζκελε πξνγλσζε

49

50

51

52

53

54 Η απνπζηα ηνπ ζε αζπκπησκαηηθα αηνκα ερεη εμαηξεηηθε πξνγλσζε 99.4%επηβησζε ζηελ 5εηηα, NPV=98% Η ζεκαζηα ηεο παξνπζηαο ηνπ ζε αζπκπησκαηηθα αηνκα βαηλεη παξαιιεια κε ην πνζν ηνπ Ca

55 495 asymptom. All On statins after CAC Baseline CVS 317, 440 F-up=3.2yrs Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004,24,1272

56

57

58 CAC vs SPECT

59 C A C εκαζηα ηεο ΠΑΡΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα 1461 mean age 66yrs F-up=7yrs JAMA 2004,291,210

60 EHJ 2003,24,1601

61 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε πκπησκαηηθα αηνκα Οξα ην paper Sarwar JACC-Imag09,2,675

62 JAMA 2010,303, subjects, F-up-5.8yrs model 1:FRS CACS vs FRS model 2:FRS+CACS model 2 reclassif.23% in high group 13% in low group Am J Roentgenol 2010,194, subjects FRS vs CACS for Daignosis of CAD (MSCT) if FRS is used as gatekeeper in a screening program for CAD and the low-risk are dismissed from further study, 60% of women and 25% of men with CAD will be missed Expert Rev Cardiovasc Ther 2010,8,125 intermediate FRS-pts with CACS>300 had a 10yrs rate of 28% of cardiac death or MI

63 JAMA 2004,291, asympt, with RF, F-up=7yrs Coronary Artery Calcium score

64 Sensitivity,specificity, NPV,PPV

65 Clin Cardiol 1999,22,554

66

67

68 Coronary Artery Calcium score >400 JACC 2007,49,378

69 AHJ 2008,155,154 Coronary Artery Calcium score

70 JACC 2009,54,1872 Coronary Artery Calcium score

71 JACC 2006,48,2125

72 JACC 2008,52,327 Rasmussen Disease Score Low=0-2, Moderate Risk=3-5, High Risk = +6 ( 33% ) ( 33% ) ( 33%)

73 Cumulative Survival Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes Figure 1. Cumulative Survival by Coronary Calcium Score (n=11,044) 1-10 (n=3,567) (n=5,032) (n=2,616) (n=561) (n=955) (n=514) ,000+ (n=964) =1363, p< for variable overall and for each category subset. Time to Follow-up (Years) Clinical Trial Results. org Budoff, et al. JACC 2007; 49:

74 Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes Cumulative Survival Figure 2. Cumulative Survival by the Coronary Calcium Extent in the Number of Vascular Territories Vessel (n=24,340) Vessel (n=596) Vessel (n=143) 3 Vessel (n=28) Left Main (n=146) Time to Follow-up (Years) 2 =251, p< Clinical Trial Results. org Budoff, et al. JACC 2007; 49:

75 Survival rate (%) Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes 5-year and 12-year Survival from 2 EBT Centers: Nashville and Los Angeles 100% 99,4% 99,4% 97,8% 97,8% 95,2% 94,5% 93,0% 90,4% 80% 81,8% 76,9% 60% 5 yr 12 yr 40% 20% 0% Clinical Trial Results. org ,000 >1,000 CAC Score Budoff, et al. JACC 2007; 49:

76 Long-Term Prognosis Associated With Coronary Calcification: Summary This large observational data series shows the CAC provides independent incremental information in addition to traditional risk factors in the prediction of all-cause mortality. The results marked a difference in survival at 6.8 years as the CAC scores increase from 0 to >1,000, which supports the notion that increasing coronary atherosclerosis is a strong and independent predictor of future cardiac events/ Furthermore, the study shows that CAC provides independent and incremental prognostic information in addition to traditional risk factors in the prediction of all-cause mortality. Budoff, et al. JACC 2007; 49:

77 Α Θ Η Ρ Ν Ω Ο Μ Α Ο Σ Ι Κ Screening Tests ΤΜΠΣΩΜ ΣΔΦΑΝ. ΝΟΟ Π Ρ Ο ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΔΦΑΝ. ΝΟΟ

78 Ση ζεκαηλεη απμεκελν CAC (Από JACC 10,56,1397 The Heinz Nixdorf Recall study) H πνζνηεηα ηνπ CAC ζρεηηδεηαη κε ην αζεξσκαηηθν θνξηην ην νπνην αληαλαθια ην αζξνηζηηθν απνηειεζκα ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ From Cir 01,104,1682 Schmermud, Erbel On page 1684 CAC in ACS ref 33 Ref 33:Schmermund A, Baumgart D, Görge G, et alcirculation. 1997;96: Coronary artery calcium in acute coronary syndromes. A comparative study of electron beam computed tomography, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina.

79 Statin and ASA after CAC Detection See JACC 08,51,1337ην ερσ printed

80 CAC Progression Από ην EISNER JACC 2011,57,1622 On p.1630 θαησ δεμηα Μεξηθεο πξσηεο κειεηεο(1998,2002) εδεηρλαλ ειαηησζε ηεο απμεζεο ηνπ CAC Μειεηεοηνπ 2005,2006 εδεημαλ εηηε θακκηα δηαθνξα εηηε θαη απμεζε ηνπ CAC 2007

81

82 Oη ΜΗ επαζβεζησκελεο βιαβεο είλαη ζπρλνηεξεο-αθνξνπλ θπξησο ζηελσζεηο ηεο ηαμεο ηνπ 10%- 20% Η πηζαλνηεηα ΜΗ επαζβεζησκελσλ βιαβσλ ζε ζηελσζεηο >50% εηλαη 5% JACC 98,31,126 NON calcified lesions

83 Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα AMI,SD!!!! Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΌΥΙ(±)

84 ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ

85 ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.)

86 FRS-validation: Predicted / observed 27 studies F-up=10yrs Low Risk 2.87 High Risk 0.43 Heart 2006,92,1752

87 JACC 2007,50,2133

88 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

89 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

90 JAMA 2003,290,898

91 Με αλακελνκελνο Αηθληδηνο Θαλαηνο σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. Διιαδα ( ) =5500/εηνο 62% ησλ κε αλακελνκελσλ απνηεινπλ ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. = 3400/εηνο 9/εκεξα

92 The New York Times April 8,2007

93 Int J Epidemiol 2009,38,217

94 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Ankle-Brachial Index (ABI) Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

95 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Γπζιεηηνπξγηα Δλδνζειηνπ Παξαγνληεο θηλδπλνπ επηθαξδηαθσλ ζηεθαληαησλ αξηεξησλ ζηεθαληαηαο κηθξνθπθινθνξηαο πεξηθεξηθσλ αξηεξησλ Ankle-Brachial Index (ABI) Η Γεηθηεο θηλδπλνπ; Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

96 πζρεηηζε κε αγγεηνγξαθηθα επξεκαηα Circulation 1974,49,1247

97 Arteriol Thromb Vasc Biol 2001,21,421

98 Circulation 2001,104,1682

99 CAC-Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν

100 35-45yrs 45-84yrs

101

102 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg S urrogate markers of atherosclerosis such as treadmill time, serum tests, coronary artery calcium, and carotid intimal thickness enjoy considerable attention and the promise of yielding answers at much less cost and time than clinical trials using hard clinical outcomes such as myocardial infarction and cardiac death. Indeed, only studies with large sample sizes and long follow-up periods can provide meaningful data on hard outcomes. Of course, from a patient care perspective, the value of a surrogate marker derives solely from its ability to predict a cardiac event giving rise to either death or physical impairment that could be prevented. What is important to patients is whether a new therapy can make one feel better or live longer (or both). Few patients would eagerly undergo a new treatment if it would merely change a measurement but would not also improve how they felt, would not reduce their risk of heart attacks, and/or would not help them to live longer.

103 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg Despite the plethora of studies suggesting beneficial effects of HRT on surrogate markers of atherosclerosis, subsequent randomized clinical trials using hard clinical outcomes revealed that HRT does not prevent cardiovascular disease; indeed, some data raised questions of harm One important lesson from this experience is that surrogate markers of atherosclerosis may not be reliable predictors of clinical events

104 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg Surrogate markers such as CAC or carotid intima-media thickness are certainly associated with atherosclerosis. However, atherosclerosis is widespread, often referred to as the scourge of Western Society, and does not always lead to clinical cardiac events. In fact, it often is present in the absence of clinical disease Thus, it is not surprising that markers of atherosclerosis such as CAC do not follow the pattern we would expect to see for cardiac events CAC is associated with atherosclerosis, but atherosclerosis cannot reliably predict events in an individual (even though it is associated with cardiac events at a population level). F

105 CACS in ACSs From Cir 01,104,1682 Schmermud, Erbel On page 1684 CAC in ACS ref 33 Ref 33:Schmermund A, Baumgart D, Görge G, et alcirculation. 1997;96: Coronary artery calcium in acute coronary syndromes. A comparative study of electron beam computed tomography, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina. 118pts with AMI or UA: (96%) had measurable calcium by EBCT. Those patients with a negative EBCT had minimal or no atherosclerotic plaque formation (confirmed by IVUS) Raggi et al (Cir 2000,101,850) 172pts with a first (unherald) AMI (mean age, 5368 years). The angiographic status of these patients was not reported. Overall, 165 (96%) patients showed coronary calcium by EBCT.

106 JAMA 2003,290,898

107 JAMA 2003,290,898

108 JACC 2003,41,1475

109 JACC 2003,41,1475

110 Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλν (πξνγλσζηηθεο αδπλακηεο ησλ Risk-Scores ζηνπο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ) Υξεζηκνπνηεζε αλαηκαθησλ ηερληθσλ Ex-ECG MPI s(spect) Γπλαηνηεηεο:Γηαγλσζε Παξνπζηαο Ιζραηκηαο 70% ζηελ. Αδπλακηεο:Γηαγλσζε Παξνπζηαο Αζεξσκ.-.Ν. ;;;

111 No. of points year risk of acute coronary events (%) PROCAM Score (2004) No. of points year risk of acute coronary events (%) No. of points year risk of acute coronary events (%) Circulation, 105: ; 2002

112 JACC 1998,31,126

113 E B C T ~ 0.5-1mSv (=25 α/εο Θσξαθνο)

114 64-MSCT ~ 12-15mSv (= α/εο Θσξαθνο!)

115

116 Παξαγνληεο Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα Κηλδπλνπ ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ (πξνδηαζεζηθνη) δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα AMI,SD!!!! Πξσηνγελεο Πξνιεςε Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΟΥΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΌΥΙ(±)

117

118 Αζξνηζηηθε-ζπλεξγηθε δξαζε ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ Lancet 2004,364,937

119 JACC 2007,50,2128

120 Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Γεκνζηεπζεηο κνλν από εξεπλεηηθα θεληξα πςειεο ηερλνινγηαο - εκπεηξηαο Γηαθνξεηηθε κεζνδνινγηα-ηερληθεο εθηηκεζε θαη ηεο Δζσ Καξσηηδαο θαη βνιβνπ Γηαθνξεηηθα end-points,δηαθνξεηηθνη πιπζ. Μεγαιν επξνο HR

121 JACC 2007,49,1860

122 C A C ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC 2007,49,1860

123

124 Ann Intern Med 2009,151,496

125 Πξνεθπςαλ έλα ζσξν βηνρεκηθνη παξαγνληεο θαη απεηθνληζηηθεο κεζνδνη Καη εηζη ν θιηληθνο θαξδηνινγνο εξρεηαη αληηκεησπνο κε κηα πιεηαδα επηινγσλ νη νπνηεο ερνπλ κειεηεζεη άιιεο πεξηζζνηεξν πεηζηηθα θαη άιιεο ιηγσηεξν

126 The challenge is to develop noninvasive screening methods to detect coronary atherosclerosis in its earliest stages

127 Framingham Risk Score (FRS) Α Γ Τ Ν Α Μ Ι Δ Π Δ Ρ Ι Ο Ρ Ι Μ Ο Ι Όρη ζε <40εησλ, ζε >65εησλ θαη ζε.γ. T-C αληη γηα LDL Γελ πεξηιακβαλεη Κιεξνλνκηθν Ιζηνξηθν. Τπεξεθηηκεζε θηλδ. ζε νκαδεο ρακεινπ θηλδ. (πξνβιεθζεληα/παξαηεξεζεληα ζπκβαληα) Τπνεθηηκεζε θηλδ. ζε νκαδεο πςεινπ θηλδ.

128

129

130 Οπηε γηα ην FRSππαξρνπλ ηπραηνπνηεκελεο κειεηεο πνπ λα κειεηνπλ ηελλ επηπησζε ηεο ζεξαπεηαο [πνπ εθαξκνδεηαη κε βαζε ηα απνηειεζκαηα από ην FRS (apo Ijacc 008,1,263)

131

132 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca JACC 2010,55,1110

133 CAC-Δπηπησζε ζε λεαξα αηνκα(33-45 εησλ) Μειεηε CARDIA 3043 αηνκα JACC 2007,49,2013

134 Μεηνλεθηεκαηα ησλ RiskScores ε απηά ηα risk scoers δελ ιακβαλεηαη ππ νςηλ ε ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο εθζεζεο ζηνλ παξαγνληα θηλδπλνπ π.ρ. αλαθαηξεηαη ην επηπεδν ηεο LDL αιια δελ ιακβαλεηαη ππ νςηλ γηα πνζν ρξνληθν δηαζηεκα εηαλ απμεκελε (θαη μεξνπκε όηη απηά ηα επηπεδα ηνζν γηα ηελ LDL νζν θαη γηα ηελ ππεξηαζε ε ην θαπληζκα κπνξεη λα παξνπζηαδνπλ δηαθπκαλζεηο ζε βαζνο ρξνλνπ.) νζν θαη ην επηπεδν ηεο απνθιηζεο (π.ρ. θαπληζκα ΝΑΙ ε ΌΥΙ ε ππξηαζε π.ρ160/80 αιια γηα πνζν ρξνληθν δηαζηεκα Η Αδπλακηα ηεο παξνπζηαο ΔΝΌ ΟΒΑΡΟΤ παξαγνληα θηλδπλνπ

135 Recommendation for Measurement of Carotid Intima-Media Thickness 2010:ACCF/AHA Guide Lines for Assessment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults I IIa IIb III Measurement of carotid artery intima-media thickness is reasonable for cardiovascular risk assessment in asymptomatic adults at intermediate risk. Published recommendations on required equipment, technical approach, and operator training and experience for performance of the test must be carefully followed to achieve highquality results.

136 LDL λνζειεπζεληεο γηα.ν. HDL Am Heart J 2009,157,111 Tg

137

138 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα St.Francis Heart Study: 4903 asympt, age 50-70yrs.F-up=4.3yrs 0.1%/yr 0.54% event-rate JACC 2005,46,158

139 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα Ηιηθησκελα (62-85εη)αηνκα 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

140 Type VI lesion 23yr old Circulation 1995,92,1355 Απηό λα ζβεζηεη Figure 3. Photomicrograph of type VI lesion in left anterior descending coronary artery about 2 cm distal to main bifurcation. The type VI lesion is, in this case, formed by a recent thrombus on the surface of a fibroatheroma. The region between the lipid core and thrombus (Tmb) consists of closely layered smooth muscle cells. The lipid core also contains cholesterol crystals and dark staining aggregates of microcrystalline calcium (arrows). A indicates adventitia; M, media. From a 23-year-old man who committed suicide. Fixation by pressure-perfusion with glutaraldehyde. Maraglas embedding. One-micron thick section. Magnification about x115.

141 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects JAMA 2008,300,197

142 1898 asymptom, age 14-88yrs Am J Cardiol 1993,72,247

143 Coronary Normal Artery values Calcium (Score) CAC(S) asymptom. age 30-90yrs Am J Cardiol 2001,87,1335

144 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S) 1898 asymptom, age 14-88yrs Am J Cardiol 1993,72,247

145 Ex-ECG SPECT Αληρλεπνπλ (κε δηαθνξεηηθε επαηζζεζηα) κνλν ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΑ ζηαδηα.ν. 70% ζηελσζεηο ΑΥΡΗΣΔ γηα δηαγλσζε ηεο.ν. ζηα Δλσξηηεξα ηεο ζηαδηα

146

147

148 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

149 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο EHJ 2008,29,2244

150 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC 2005,46,158

151 1421αηνκα,Σνκεο/6mm 446 high-risk Hypertensive 30% of events were strokes JACC-Imag 2009,2,675

152 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα asymptom. Age 22-96yrs F-yp=3.5yrs Am J Epidemiol 2005,162,421

153 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

154 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα Ηιηθησκελα αηνκα

155 120. Hoff JA, Chomka EV, Krainik AJ, Daviglus M, Rich S, Kondos GT. Age and gender distributions of coronary artery calcium detected by electron beam tomography in 35,246 adults. Am J Cardiol. 2001;87:

156 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο EHJ 2008,29,2244

157 C A C=0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

158 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα ( MI, Death ) NEJM 2008,358,1336

159

160 ρνιην από ην Ed. JACC2010,55,1608 (CIMT,Plaques and CVD Risk) p.1609 θαησ αξηζηεξα Βεβαησο ε θιηληθε ρξεζηκνηεηα ησλ απεηθνληζηηθσλ ηερληθσλ δελ κπνξεη λα απνδεηρζεη κε κειεηεο παξαηεξεζεο,αλεμαξηεηα πνζν κεγαιεο θαη πνζν θαια ζερεδηαζκελεο είλαη. Η απνδεημε ηεο θιηληθεο ρξεζηκνηεηαο απησλ ησλ απεηθνληζηηθσλ ηερληθσλ απαηηεη θαηη παξαπαλσ από καζεκαηηθεο-ζηαηηζηηθεο αλαιπζεηο. Απαηηεη κειεηεο εθβαζεο (outcome research) Γηα λα γηλεη πεηζηηθε ε αμηα απησλ ησλ ηερληθσλ απαηηνπληαη πξννπηηθεο κειεηεο,ηπραηνπνηεκελεο πνπ λα ζπγθξηλεηαη ε εθβαζε ησλ θαξδηαθσλ ζπκβακαησλ κε νδεγν ηα απνηειεζκαηα κηαο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο πξνο ηελ εθβαζε ησλ θαξδηαθσλ ζπκβακαησλ κε βαζε ηελ παξνπζηα κνλν ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ. (see results of the METEOR study JAMA 07,297,1344 Απνηειεζκαηηθνηεηα ηεο rosuvastatin ζηελ εμειημε ηεο CIMT ζε αηνκα ρακεινπ θηλδπλνπ, αιια κε subclinikal atherosclerosis

161

162

163 LDL cholesterol (mg/dl) PROCAM Score (κνλν γηα Ο) HDL cholesterol (mg/dl) >55 0 Triglycerides (mg/dl) < Systolic blod pressure (mmhg) < Diabetes No 0 Yes 4 Smoker Never 0 Former 2 Current 9 Antihypertensive drug No 0 Yes 2 Age (years) Age-35 MI in family history No 0 Yes 5 Circulation, : ;

164 Framingham Risk Score (FRS) age,sex,ht,smoking,t-c,hdl (AJC1976,38,46) Low Risk <0.6%/yr (35% ησλ Δλειηθσλ) Interm Risk 0.6-2%/yr (40% Δλει.) High Risk >2%/yr (25% Δλει)

165

166

167

168

169 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca 717 asymptom Age 56 ± 9yrs F-up = >5yrs Intern J Cardiol 2007,117,227

170 Αζπκπησκαηηθνη κε Αδηαγλσζηε.Ν «Δπηπεδα» Πξνζεγγηζεο-Γηαγλσζεο 1 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Αλαγλσξηζε Παξαγνλησλ Κηλδπλνπ-Πξσηνγελεο Πξνιεςε «πξνζερε ερεηο απμεκελν θηλδπλν»

171

172 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Prospective Army Coronary Calcium (PACC) Progect: 2000 asympt, age 43yrs.F-up=3yrs 0.06%/yr 0.6%/1000person-yrs

173 Coronary Artery Calcium Score Agatston criteria Normal CACS <10 (CACS) Mild CACS Moderate CACS HR 4.3%-7.7% Severe CACS >400 HR 9.7%-10.8%

174 CAC ρεζε κε παξαγνληεο θηλδπλνπ 1726asympt. 57.7±13.3 F-up=43mo AHJ 2008,155,154

175 CAC Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν Απμεζε κε ηελ ειηθηα εησλ κειεηε MESA 6814αηνκα ( )

176 CAC Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν Απμεζε κε ηελ ειηθηα εησλ κειεηε CARDIA 3043αηνκα : εησλ Παξαθνινπζεζε 15εηε

177 Carotid Intima Media Thickness (CIMT) subj. (45-64yrs) F-up=15yrs JACC 2010,55,1600

178 Ιζρπεη ην «νζα ιεεη κηα εηθνλα δελ κπνξνπλ λα πνπλ ρηιηαδεο ιεμεηο?» Οη κειεηεο ερνπλ δεημεη όηη ε υπαπξη ηεο λνζνπ είλαη ν ζεκαληηθσηεξνο πξνβιεπηηθνο παξαγσλ γηα ηελ αλαπηπμε θαξδηαγγεηαθσλ ζπκβακαησλ,γηαηη ε ππνθιηληθε αζεξσκαησζε απνηειεη ηελ εθθξαζε ηνπ ζυνολικου απνηειεζκαηνο ησλ δηαθνξσλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ πνιύ θαιπηεξα από ηελ κεηξεζε ελόο ε πεξηζζνηεξσλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ γηα κηα δεδνκελε ρξνληθε ζηηγκε ε δηαξθεηα Σα εξσηεκαηα πνπ πξνθππηνπλ είλαη ΜΙΑ απεηθνληζηηθε κεζνδνο κπνξεη λα αθπξσζεη όηη κερξη ζεκεξα πηζηεπακαη γηα ηελ αλαγθαηνηεηα θαη ρξεζηκνηεηα ησλ πξνεγνπκελσλ δεηθησλ ε κνληεισλ βαζκνλνκεζεο ηνπ θηλδπλνπ?

179 Asymptomatic Atherosclerosis: by Morteza Naghavi,2010

180 Yearly event rate (%) Risk Assessment of Further Atherothrombotic Events in Actual Atherothrombotic Practice Events/100 Patients 1 Per Year 25% 21.8% 20% 15% 10% 5% 0% 5.5% or more Number of risk factors 1. Caro J. Eur Heart J 2001; 22(abstr suppl): 522.

181 Exploitation of recent ( 1996) breakthroughs ---proof of the cholesterol hypothesis--- discovery of effective drugs, ---statins--- may well end coronary disease as a major public health problem early in the next century.

182

183 EHJ 2007,28,2967

184 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα

185 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC-Imag 2009,2,675

186 Risk increase Atherothrombosis is a Systemic Disease: Long-term Risk Increase for Myocardial 1.17mm a 4.0 Function of Carotid Intima Media x Infarction as Thickness mm mm mm <0.87mm Quintiles of common carotid artery intima media thickness O Leary DH. N Engl J Med 1999; 340:

187 FRS alone Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects U.S.Preventive Services Task Force Recommendation Statement (Ann Intern Med 2009,151,474) θξηηηθε-ακθηζβεηεζε κεζνδνινγηαο ηεο αλαιπζεο.no evidence that using ABI in addition to FRS to guide treatment reduces CVD events more than using

188 Κξηηεξηα εθηηκεζεο ηεο θιηληθεο αμηαο ελόο λενπ παξαγνληα(δεηθηε) θηλδπλνπ Δπθνια θαη αμηνπηζηα κεηξεζηκνο κε ζαθσο θαζνξηζκελεο θπζηνινγηθεο ηηκεο Να απνδεηρζεη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ παξαγ.θηλδ. ζηα αηνκα ηεο νκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Δθαξκνδνκελνο ζηα αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΔΙ έλαλ ζεκαληηθν αξηζκν ζηελ νκαδα πςεινπ θηλδπλνπ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βαζε ηνλ λέν παξαγνληα θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη όηη ΔΛΑΣΣΩΝΔΙ ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα

189

190 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

191 CAC-Reclassification 1726asympt. 57.7±13.3 F-up=43mo AHJ 2008,155,154

192 MESA- (study) JΑΜA 2010,303,1610

193 EHJ 2008,29,2244

194 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα (MESA 6722) JACC 2010,56,98

195 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα αζπκπη. Ηιηθηα 54 ± 10εηε F-up = 5.6εηε Από 3 θεληξα,αιια δελ είλαη κεηααλαιπζεο JACC-Imag 2009,2,692

196 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 5yrs 12yrs F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

197

198 PRECLI ΠΡΩΙΜΗ

199 Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2011,4,253

200 (615) (50) JACC 2010,56,1407

201

202

203

204 JACC 2011,57,1591

205 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca JACC 2010,55,1110

206 CAC-Δπηπησζε ζηε ζπκκνξθσζε ζηε αγσγε ζηαηηλε ΑΑ 1640asympt yrs, F-up=6trs JACC 2008,51,1337

207 EISNER-study F-up=4yrs Non-Scaned group=584 Scaned group=1256 = LDL,B.P. (Dose response to baseline CAC) = Smoking = = Ex-activity = = Meds (Dose response to baseline CAC) = MI,Death = 2.9% Catheterization 3.3% (NS) 1.8% Revasculerization 2.3% (NS) Procedures Costs (CAC.>400-8%) 3774$ Procedures Costs (CAC =0-50%) 447$ U.S.$ 3649 All Costs 4053 U.S.$ (NS)

208 EISNER-study 2137individuals,50-65yrs, ( ) F-up=4yrs JACC 2011,57,1622

209

210 πκπεξαζκαηα-ii Φαηλεηαη όηη ην CAC ππεξηεξεη ησλ αιισλ ηερληθσλ Η απνπζηα ηνπ ζε ΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ερεη επαηζζεζηα 98%, αιια εηδηθνηεηα 40% 2% ησλ ζπκπησκ. κε CAC=0 ερεη ζεκαληηθε.ν. Η ζεκαζηα ηνπ ζηα Σ.Δ.Π. κελεη λα πξνζδηνξηζζεη

211 «Δπηπεδα» Αληρλεπζεο-Γηαγλσζεο Πξσηκεο Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 1 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Αλαγλσξηζε Παξαγνλησλ Κηλδπλνπ-Πξσηνγελεο Πξνιεςε «πξνζερε ερεηο θηλδπλν» 2 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores «πξνζερε ερεηο απμεκελν θηλδπλν» Γνθηκαζηα θνπσζεο Αξλεηηθε ;;;;; 3o ΔΠΙΠΔΓΟ «πξνζερε ΔΥΔΙ ΣΗΝ ΝΟΟ»

212 Event Rates (NHR-study) JACC 2010,56,1397

213 % ζηελσζε Αζεξσκ. 50% πιαθεο/αζζ. Δπηθπλδπλ. ξεμεο /πιαθα

214 JACC 1998,31,126

215 Κξηηεξηα εθηηκεζεο ηεο θιηληθεο αμηαο ελόο λενπ παξαγνληα(δεηθηε) θηλδπλνπ Δπθνια θαη αμηνπηζηα κεηξεζηκνο κε ζαθσο θαζνξηζκελεο θπζηνινγηθεο ηηκεο Να απνδεηρζεη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ παξαγ.θηλδ. ζηα αηνκα ηεο νκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Δθαξκνδνκελνο ζηα αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΔΙ έλαλ ζεκαληηθν αξηζκν ζηελ νκαδα πςεινπ θηλδπλνπ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βαζε ηνλ λέν παξαγνληα θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη όηη ΔΛΑΣΣΩΝΔΙ ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα

216

217 does not detect Conventional Methods for Detecting Coronary Artery Disease preclinical disease Test Advantages Disadvantages Stress Test (νπνηνδεπνηε) Ideal for patients who are symptomatic Used to determine extent of ischemia Does not produce an image of coronary arteries Significant blockage must be present to detect ischemia (i.e. does not detect preclinical disease)

218 JACC 2010,56,2182

219 C A C >0 ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο 510asympt. Diabetics age 53±8yrsCAC +SPECT F-up = 2.2yrs EHJ 2006,27,713

220 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα Γηαβεηηθα αηνκα 903Diabetics F-up=5±3yrs Syrvival = 98.8% JACC 2004,43,1663

221 CAC vs SPECT Γηα ηελ παξνπζηα ηζραηκηαο αλ CAC % ζα ερνπλ +SPECT αλ CAC 100 δελ ζπζηελεηαη SPECT ( ACCF/ASNC) αλ CAC>400 ζπζηελεηαη SPECT ACCF/ASNC: JACC 2005,46,1587

222 HEART 2011,97,998

223 JACC 2007,49,1352

224 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα πγθξηζε κε αηκαηεξε ηεθ/α Meta-analysis 18 studies,10355 sympt >50% stenosis 131 (2%) CAC=0 Sensitivity = 98% Specificity = 40% NPV = 93%, PPV = 68% JACC-Imag 2009,2,675

225 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα Meta analysis 7 studies 3924 symptomatic F-up=42mo (30-84) 921 CAC=0, event-rate 1.8%(17pts) 3003 CAC>0, event-rate 8.99%(270) JACC-Imag 2009,2,675

226 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca 717 asymptom Age 56 ± 9yrs F-up = >5yrs Intern J Cardiol 2007,117,227

227 CAC=0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ζε πκπησκαηηθα (Ο) αηνκα Σκεκα Δπεηγνλησλ Πεξηζηαηηθσλ JACC 2009,53,1642: 368 chest pain Tn(-).ECG(-) 1ACS w/t Ca JACC-Imag 2009,2,675 sens=99%,npv=99%,spec=57%,ppv=24% AJC 2011,107, Low-Interm. with CAC=0. 2/133 had >50% Mayo Clin Proc 2010,85,314 Low-Interm. 133 with CAC=0 1/133 >50% F-up=30d,1yr,5yrs:=no event JACC 2001,38, Low-Interm. 0.6%/yr event-rate Ann Emerg Med 2010,56, CAC=0 0.3% had CAD

228 CAC=0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ζε πκπησκαηηθα (Ο) αηνκα Σκεκα Δπεηγνλησλ Πεξηζηαηηθσλ 431symptom. Chest pain,tn(-), ECG(±) 2/183 with CAC=0 (1.1%) had ACS sensit. 99% NPV=99% 77/248 with CAC>0 (31%) had ACS specif 57% PPV=24% JACC-Imag 2009,2,675

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Λογικά επιχειρήµατα: Ηλικία "φαρµακοκινητική / φαρµακοδυναµική " τοξικότητα. "φάρμακα" " "αλληλεπιδράσεις. Παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς

Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς ιάγνωση Στεφανιαίας Νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη ιαβήτη Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς Σταύρος Γαβριηλίδης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΕΒΕ 14/11/2008 Diabetes as a Risk Equivalent of CAD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Ευδοξία Μπουτμπάρα, Δήμητρα Κεσίδου, Θ. Γεωργιάδης, Σ. Παραστατίδης, Γεωργία Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξελισσόμενη Προγνωστική Άξια των νεων Απεικονιστικών Βιοδεικτων στην Υποκλινική Αθηροσκληρωτική Νόσο

Η Εξελισσόμενη Προγνωστική Άξια των νεων Απεικονιστικών Βιοδεικτων στην Υποκλινική Αθηροσκληρωτική Νόσο Η Εξελισσόμενη Προγνωστική Άξια των νεων Απεικονιστικών Βιοδεικτων στην Υποκλινική Αθηροσκληρωτική Νόσο Δρ. Ιωάννης Β. Βασιλειάδης, MD, PhD, FESC, FACC Διευθυντής Καρδιολογος, Ευρωκλινικη Αθηνών Disclosure:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάχος έσω-μέσου. χιτώνα ΚΙΜΩΝ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Πάχος έσω-μέσου. χιτώνα ΚΙΜΩΝ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πάχος έσω-μέσου χιτώνα ΚΙΜΩΝ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πάχος έσω-μέσου χιτώνα Intima-Media Thickness (IMT) Double line

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ I Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία Άλλοι συνδυασμοί Γιαννίτσας Κώστας Πορταριά 20/03/14 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Τζανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νίκος Τζανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης Νίκος Τζανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΧΑΠ: Η φυσική της εξέλιξη FEV 1 (% of value at age 25) 100% 75 50 25 0% AE of COPD or AE in COPD 25 50 75 Age (years) COPD Stages

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος Webseminars ευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 Αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων υπέρτασης Υπέρταση και στεφανιαία νόσος Κων/νος Τσιούφης Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε

Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Χρόνια Απόφραξη: Γιατί αξίζει τον κόπο να παρέμβουμε Αθηνόδωρος Ν. Νικητόπουλος Επεμβατικός Καρδιολόγος Γενική Κλινική Euromedica Επιστημονικός Συνεργάτης Β ΚΚ ΑΠΘ Δεν έχω να δηλώσω κάποια αντίθεση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Βέμμος Κ., Παθολόγος Μονάδα Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ MASTER IN PUBLIC HEALTH(ESDY ATHENS) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Γ. Πλατής (Διοικητής Πρόεδρος ΔΣ ΓΝ Σύρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-20 Φεβρουαρίου 2010 1 Εργασιακό stress

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένη καρδιακή ανεπάρκεια. Φαρµακευτική θεραπεία

Προχωρηµένη καρδιακή ανεπάρκεια. Φαρµακευτική θεραπεία Προχωρηµένη καρδιακή ανεπάρκεια. Φαρµακευτική θεραπεία!"#$%& ()* +), ( %*- +-./ 0/ &12* 3%( -)")4-52 3"-&-52 6.7.7)8)5)µ.9)/ : ;")/ Conflict of Interest Nothing to declare! Natural history of Heart failure

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Τα λάθη στο δείγµα και τη στατιστική ανάλυση Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας

Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Σισμανόγλειο ΓΝΑ Γιατί μας ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α DETECT- ED ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πρωηογενής αγγειοπλαζηική: Καηάζηαζη ζηην Δλλάδα - Προοπηικές

Πρωηογενής αγγειοπλαζηική: Καηάζηαζη ζηην Δλλάδα - Προοπηικές NEW TRENDS IN CARDIOLOGY 11-12 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Πρωηογενής αγγειοπλαζηική: Καηάζηαζη ζηην Δλλάδα - Προοπηικές Ι. Κανακάκης Διεςθςνηήρ Αιμοδςναμικού Τμήμαηορ Θεπαπεςηική Κλινική Πανεπιζηημίος Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, DrMedSci, FESC Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η υπέρταση ως

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα