Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε Φ.Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ."

Transcript

1 Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε Φ.Γ.ΜΑΝΟΤΓΗ

2

3

4 JACC 2007,50,2128

5 Με αλακελνκεκνο Αηθληδηνο Θαλαληνο σο 1 ε εθδεισζε ηεο.ν.

6 Με αλακελνκελνο Αηθληδηνο Θαλαηνο σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. Heart Disease and Stroke Statistics-2011Update Circulation 2011,123,(e18) USA:Αηθληδηνη(θαξδηαθνη)Θαλαηνη 0.55/1000αηνκα 50%-60% ησλ αηθληδησλ ζαλαησλ από.ν. παξνπζηαδεηαη σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν.

7 Παξαδνζηαθνη(θπξηνη)-πξνδηαζεζηθνη παξαγνληεο θηλδπλνπ Γπζιηπηδαηκηα Τπεξηαζε Καπληζκα (+)Κιεξνλ.ηζηνξηθν πξσηκεο.ν. (Δπηπνιαζκνο 20%!).Γ.*(ηζνδπλακν.Ν.) Ηιηθηα AHA-1996:Παρπζαξθηα,σκαηηθε απξαμηα

8 Am Heart J 2009,157,111

9 Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores Framingham Risk Score(s) (age,sex,bp,smoking,t-c,hdl,. LDL) PROCAM men(age,bp,smoking,ldl,hdl,d.m.tg,f.h.) predict. ACS s SCORE (age,sex,b.p.,smoking,t-c/hdl) predict. only fatal CVD Reynold s (age,sex,b.p.,smoking,t-c,hdl,,f.h. CRP) ASSIGN (age,sex,b.p., smoking,t-c,f.h., Social deprivation) QRISK (age,sex,b.p., smoking,t-c/hdl,f.h., Social deprivation,bmi)

10 Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores Αηνκα ρακεινπ θηλδπλνπ 35% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ 40% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκ Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ 25% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκνπ

11 Ann Intern Med 2009,151,474

12 Μεηνλεθηεκαηα ησλ Risk-Scores Γεν εκηιμαηαι ζωζηα: Η ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο εθζεζεο ζηνλ παξαγνληα θηλδπλνπ (π.ρ. θαπληζηεο, αιια γηα 1 κελα ε γηα 30 ρξνληα) Σν ΔΠΙΠΔΓΟ ηεο απνθιηζεο (θαπληζκα, αιια πνζν,40/εκ ε 2/εκ) Η ζεκαζηα ΔΝΌ ΜΟΝΟ ΟΒΑΡΟΤ παπαγονηα κινδυνου (θαπληζκα 40/εκ, κε θ.θ. ρνιεζηεξηλε, κε θ.θ. αξη.πηεζζε θηι)

13 Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλν (πξνγλσζηηθεο αδπλακηεο ησλ Risk-Scores ζηνπο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ) Υξεζηκνπνηεζε αλαηκαθησλ ηερληθσλ Ex-ECG SPECT Αλ ζεηηθν ζηελσζε 70%... Αλ αξλεηηθν; ΓΔΝ κπνξεη λα απνθιεηζζεη ε παξνπζηα αζεξσκαηηθεο λνζνπ

14 Αλαγθε δηαγλσζεο ηεο.ν. ζε ελσξηηεξα ζηαδηα ηηο λενπιαζηεο, ε ειαηησζε ηεο ζλεηνηεηαο επηηεπρζεθε κε κεηαηνπηζε (abandoned!) ηεο πξνζνρεο από ηελ θξνληηδα ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ ζηελ πξνζπαζεηεο δηαγλσζεο ηεο λνζνπ ζηα αξρηθα ηεο ζηαδηα

15 Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα OEM,Aηθλ.Θαλαηνο!!!!

16 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Νενη βηνρεκηθνη παξαγνληεο-δεηθηεο Νεσηεξεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο (εθηηκεζεο ηεο παξνπζηαο ηεο.ν.)

17 Νεσηεξεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο Ankle-Brachial Index (ABI) Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

18

19 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects Υακεινο ABI < 0.90 ζπλδπαδεηαη κε απμεζε CVD ζπκβακ. Θαλαηνπ 10εη. Θλεηνηεηα 18.7% vs 4.4% Γηπιαζηα ζλεηνηεηα γηα θάζε FRS-group re-classification of 19% men, 36% of women JAMA 2008,300,197

20 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects

21 Ankle Brachial Index (ABI) JACC 2010,56,2182

22 Carotid Intima Media Thickness ) Από ην 2000, (CIMT) 7 Guide Lines,Consensus statements ππεδεηθλπαλ ην CIMT θαη/ε ηελ παξνπζηα αζεξσκ.πιαθαο σο πξνβιεπηηθν παξαγνληα CVD U.S.PSTF (2009) αξλεηηαη ηεηνηα ζπζηαζε εξεπλεηηθα θεληξα,πςειε ηερλνινγηα,εκπεηξηα δηαθνξεηηθα πξσηνθνια,κηθξε δηαξθεηα F-up

23 13145 αηνκα,45-64εη, ,f-up=15εη NRI (Net Reclassification Index) CIMT=16.7%,Carotid plaque presence=17.7% JACC 2010,55,1600

24

25 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S)

26 1974,49, ,62, ,59,1113 Radiology 1980,137,609

27 Figure 4. Graph showing an example of segmental coronary artery plaque area and calcium area by electron-beam computed tomography as a function of distance from the coronary ostium. See text for details. 38 ζηεθ.αξη. Οπνπ ε παξνπζηα Ca εθηηκεζεθε κε EBCT Circulation 1995,92,2157

28 Plaque BURDEN Circulation 2001,104,1682

29 εκαζηα ηεο παξνπζηαο Αζβεζηηνπ ζηηο ζηεθαληαηεο αξηεξηεο Η παξνπζηα Αζβεζηηνπ ζρεηηδεηαη κε ηελ ΔΚΣΑΗ «ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ» ηεο λνζνπ θαη ΌΥΙ κε ηνλ βαζκν ηεο ζηελσζεο. Μεγαιν Calcium score-agatston score ζεκαηλεη ηελ παξνπζηα ΠΟΛΛΩΝ αζεξσκαηηθσλ πιαθσλ

30 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S) Δπηπησζε ζηελ Πξνγλσζε εκαζηα ηεο παξνπζηαο-απνπζηαο ζε αζπκπ/θα αηνκα εκαζηα ηεο παξνπζηαο-απνπζηαο ζε ζπκπ/θα αηνκα(σδπ) ε νιεο ηηο ειηθηαθεο νκαδεο Αλεμαξηεηνο παξαγσλ θηλδπλνπ πγθξηηηθα κε Framinham Risk Score Αλαδηαηαμε - Reclassification ηεο ππννκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ πγθξηζε κε SPECT, CIMT, ABI Δπηπησζε ζηελ Θεξαπεηα Θεξαπεηα κε βαζε ην CAC ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα ;

31 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Circulation 2011,123,e18 (e65) 6722 αηνκα F-up=3.9yrs NEJM 2008,358,1336

32 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

33 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα αζπκπη. Ηιηθηα 54 ± 10εηε F-up = 5.6εηε JACC-Imag 2009,2,692

34 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Meta-analysis 13 studies,71595 asympt. F-up=50mo(32-102mo) 29312CAC=O, 0.47% event rate CAC>0, 4.14% event rate JACC-Imag 2009,2,675

35 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα asymptom.,56±11yrs, F-up=6.8±3yrs CAC=0 0.6% event rate 0.6/1000 person-yrs CAC> % event rate JACC 2007,49,1860

36 CAC-Reclassification NEJM 2008,358, subj MESA JACC 2011,57, subj. JACC 2010,56, subj

37 MESA- (study) 5878subjets,45-84yrs ( ) F-up=5.8yrs 23% with events reclassified to the high risk 13% w/o events reclassified to the low risk NRI=25% NEJM 2008,358,1336

38 JAMA 2010,303,1610 MESA- (study)

39 (NHR-study) 4129subjets,45-75yrs ( ) F-up=5yrs 24% with events reclassified to the high risk 19% w/o events reclassified to the low risk NRI=21.7% JACC 2010,56,1397

40 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca Πεξηνδνο «εγγπεζεο» Warranty window JACC 2010,55,1110

41 6814adults 45-85yrs F-up 5yrs

42 JACC 2010,56,2182

43 JACC 2010,56,1864

44 Appropriate criteria-2010 JACC 2010,56,1864

45 CAC-Δπηπησζε ζηα θαξδηαθα επεηζνδηα 1005 αζπκπη εη. 490 (CAC=379) 515(CAC=370) ηαηηλε+βηηακ. C,+Βηηακ.E +ΑΑ ΑΑ F-up = 4.3εηε CAC=623 NS CAC=673 CVD events=6.8% p=0.08(ns) CVD events=9.9% JACC 2005,46,166

46 CAC-Δπηπησζε ζηα θαξδηαθα επεηζνδηα 485 αζπκπη. Τςεινπ θηλδπλνπ Οινη κε CAC>30 - >1000 Οινη ζε αγσγε κε ζηαηηλε F-up = 3.2εηε 41 ΟΔΜ LDL= 118±25 CAC > 15%/εη. 444 ρσξηο ΟΔΜ LDL=122±30 CAC < 15%/εη. Atheroscler Thromb Vasc Biol 2004,24,1272

47 πκπεξαζκαηα-i Οη λεεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο κπνξνπλ λα Αληρλεπζνπλ ηελ Αζεξσκαηηθε Ννζν ζε πξσηκσηεξα ζηαδηα Αλαθαηαηαζζνπλ ζεκαληηθν αξηζκν αηνκσλ ζηελ ππν-νκαδα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Γελ απνδεηρζεθε αθνκα ε ηθαλνηεηα ειαηησζεο ησλ θαξδηαθσλ επεηζνδησλ κε ζεξαπεηα βαζηζκελε κνλν ζε απηα

48 πκπεξαζκαηα-ii Φαηλεηαη όηη ην CAC ππεξηεξεη ησλ αιισλ ηερληθσλ Η απνπζηα ηνπ ζε ΑΤΜΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ερεη εμαηξεηηθε πξνγλσζε 99.4% επηβησζε ζηελ 5εηηα («πεξηνδνο εγγγπζεο») NPV 98% Η παξνπζηα ζε ΑΤΜΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ζεκαηλεη παξνπζηα Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Απμεκελν CAC ζεκαηλεη εθηεηακελε Αζεξσκαησζε κε δπζκελε πξνγλσζε

49

50

51

52

53

54 Η απνπζηα ηνπ ζε αζπκπησκαηηθα αηνκα ερεη εμαηξεηηθε πξνγλσζε 99.4%επηβησζε ζηελ 5εηηα, NPV=98% Η ζεκαζηα ηεο παξνπζηαο ηνπ ζε αζπκπησκαηηθα αηνκα βαηλεη παξαιιεια κε ην πνζν ηνπ Ca

55 495 asymptom. All On statins after CAC Baseline CVS 317, 440 F-up=3.2yrs Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004,24,1272

56

57

58 CAC vs SPECT

59 C A C εκαζηα ηεο ΠΑΡΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα 1461 mean age 66yrs F-up=7yrs JAMA 2004,291,210

60 EHJ 2003,24,1601

61 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε πκπησκαηηθα αηνκα Οξα ην paper Sarwar JACC-Imag09,2,675

62 JAMA 2010,303, subjects, F-up-5.8yrs model 1:FRS CACS vs FRS model 2:FRS+CACS model 2 reclassif.23% in high group 13% in low group Am J Roentgenol 2010,194, subjects FRS vs CACS for Daignosis of CAD (MSCT) if FRS is used as gatekeeper in a screening program for CAD and the low-risk are dismissed from further study, 60% of women and 25% of men with CAD will be missed Expert Rev Cardiovasc Ther 2010,8,125 intermediate FRS-pts with CACS>300 had a 10yrs rate of 28% of cardiac death or MI

63 JAMA 2004,291, asympt, with RF, F-up=7yrs Coronary Artery Calcium score

64 Sensitivity,specificity, NPV,PPV

65 Clin Cardiol 1999,22,554

66

67

68 Coronary Artery Calcium score >400 JACC 2007,49,378

69 AHJ 2008,155,154 Coronary Artery Calcium score

70 JACC 2009,54,1872 Coronary Artery Calcium score

71 JACC 2006,48,2125

72 JACC 2008,52,327 Rasmussen Disease Score Low=0-2, Moderate Risk=3-5, High Risk = +6 ( 33% ) ( 33% ) ( 33%)

73 Cumulative Survival Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes Figure 1. Cumulative Survival by Coronary Calcium Score (n=11,044) 1-10 (n=3,567) (n=5,032) (n=2,616) (n=561) (n=955) (n=514) ,000+ (n=964) =1363, p< for variable overall and for each category subset. Time to Follow-up (Years) Clinical Trial Results. org Budoff, et al. JACC 2007; 49:

74 Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes Cumulative Survival Figure 2. Cumulative Survival by the Coronary Calcium Extent in the Number of Vascular Territories Vessel (n=24,340) Vessel (n=596) Vessel (n=143) 3 Vessel (n=28) Left Main (n=146) Time to Follow-up (Years) 2 =251, p< Clinical Trial Results. org Budoff, et al. JACC 2007; 49:

75 Survival rate (%) Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes 5-year and 12-year Survival from 2 EBT Centers: Nashville and Los Angeles 100% 99,4% 99,4% 97,8% 97,8% 95,2% 94,5% 93,0% 90,4% 80% 81,8% 76,9% 60% 5 yr 12 yr 40% 20% 0% Clinical Trial Results. org ,000 >1,000 CAC Score Budoff, et al. JACC 2007; 49:

76 Long-Term Prognosis Associated With Coronary Calcification: Summary This large observational data series shows the CAC provides independent incremental information in addition to traditional risk factors in the prediction of all-cause mortality. The results marked a difference in survival at 6.8 years as the CAC scores increase from 0 to >1,000, which supports the notion that increasing coronary atherosclerosis is a strong and independent predictor of future cardiac events/ Furthermore, the study shows that CAC provides independent and incremental prognostic information in addition to traditional risk factors in the prediction of all-cause mortality. Budoff, et al. JACC 2007; 49:

77 Α Θ Η Ρ Ν Ω Ο Μ Α Ο Σ Ι Κ Screening Tests ΤΜΠΣΩΜ ΣΔΦΑΝ. ΝΟΟ Π Ρ Ο ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΔΦΑΝ. ΝΟΟ

78 Ση ζεκαηλεη απμεκελν CAC (Από JACC 10,56,1397 The Heinz Nixdorf Recall study) H πνζνηεηα ηνπ CAC ζρεηηδεηαη κε ην αζεξσκαηηθν θνξηην ην νπνην αληαλαθια ην αζξνηζηηθν απνηειεζκα ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ From Cir 01,104,1682 Schmermud, Erbel On page 1684 CAC in ACS ref 33 Ref 33:Schmermund A, Baumgart D, Görge G, et alcirculation. 1997;96: Coronary artery calcium in acute coronary syndromes. A comparative study of electron beam computed tomography, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina.

79 Statin and ASA after CAC Detection See JACC 08,51,1337ην ερσ printed

80 CAC Progression Από ην EISNER JACC 2011,57,1622 On p.1630 θαησ δεμηα Μεξηθεο πξσηεο κειεηεο(1998,2002) εδεηρλαλ ειαηησζε ηεο απμεζεο ηνπ CAC Μειεηεοηνπ 2005,2006 εδεημαλ εηηε θακκηα δηαθνξα εηηε θαη απμεζε ηνπ CAC 2007

81

82 Oη ΜΗ επαζβεζησκελεο βιαβεο είλαη ζπρλνηεξεο-αθνξνπλ θπξησο ζηελσζεηο ηεο ηαμεο ηνπ 10%- 20% Η πηζαλνηεηα ΜΗ επαζβεζησκελσλ βιαβσλ ζε ζηελσζεηο >50% εηλαη 5% JACC 98,31,126 NON calcified lesions

83 Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα AMI,SD!!!! Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΌΥΙ(±)

84 ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ

85 ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.)

86 FRS-validation: Predicted / observed 27 studies F-up=10yrs Low Risk 2.87 High Risk 0.43 Heart 2006,92,1752

87 JACC 2007,50,2133

88 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

89 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

90 JAMA 2003,290,898

91 Με αλακελνκελνο Αηθληδηνο Θαλαηνο σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. Διιαδα ( ) =5500/εηνο 62% ησλ κε αλακελνκελσλ απνηεινπλ ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. = 3400/εηνο 9/εκεξα

92 The New York Times April 8,2007

93 Int J Epidemiol 2009,38,217

94 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Ankle-Brachial Index (ABI) Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

95 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Γπζιεηηνπξγηα Δλδνζειηνπ Παξαγνληεο θηλδπλνπ επηθαξδηαθσλ ζηεθαληαησλ αξηεξησλ ζηεθαληαηαο κηθξνθπθινθνξηαο πεξηθεξηθσλ αξηεξησλ Ankle-Brachial Index (ABI) Η Γεηθηεο θηλδπλνπ; Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

96 πζρεηηζε κε αγγεηνγξαθηθα επξεκαηα Circulation 1974,49,1247

97 Arteriol Thromb Vasc Biol 2001,21,421

98 Circulation 2001,104,1682

99 CAC-Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν

100 35-45yrs 45-84yrs

101

102 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg S urrogate markers of atherosclerosis such as treadmill time, serum tests, coronary artery calcium, and carotid intimal thickness enjoy considerable attention and the promise of yielding answers at much less cost and time than clinical trials using hard clinical outcomes such as myocardial infarction and cardiac death. Indeed, only studies with large sample sizes and long follow-up periods can provide meaningful data on hard outcomes. Of course, from a patient care perspective, the value of a surrogate marker derives solely from its ability to predict a cardiac event giving rise to either death or physical impairment that could be prevented. What is important to patients is whether a new therapy can make one feel better or live longer (or both). Few patients would eagerly undergo a new treatment if it would merely change a measurement but would not also improve how they felt, would not reduce their risk of heart attacks, and/or would not help them to live longer.

103 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg Despite the plethora of studies suggesting beneficial effects of HRT on surrogate markers of atherosclerosis, subsequent randomized clinical trials using hard clinical outcomes revealed that HRT does not prevent cardiovascular disease; indeed, some data raised questions of harm One important lesson from this experience is that surrogate markers of atherosclerosis may not be reliable predictors of clinical events

104 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg Surrogate markers such as CAC or carotid intima-media thickness are certainly associated with atherosclerosis. However, atherosclerosis is widespread, often referred to as the scourge of Western Society, and does not always lead to clinical cardiac events. In fact, it often is present in the absence of clinical disease Thus, it is not surprising that markers of atherosclerosis such as CAC do not follow the pattern we would expect to see for cardiac events CAC is associated with atherosclerosis, but atherosclerosis cannot reliably predict events in an individual (even though it is associated with cardiac events at a population level). F

105 CACS in ACSs From Cir 01,104,1682 Schmermud, Erbel On page 1684 CAC in ACS ref 33 Ref 33:Schmermund A, Baumgart D, Görge G, et alcirculation. 1997;96: Coronary artery calcium in acute coronary syndromes. A comparative study of electron beam computed tomography, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina. 118pts with AMI or UA: (96%) had measurable calcium by EBCT. Those patients with a negative EBCT had minimal or no atherosclerotic plaque formation (confirmed by IVUS) Raggi et al (Cir 2000,101,850) 172pts with a first (unherald) AMI (mean age, 5368 years). The angiographic status of these patients was not reported. Overall, 165 (96%) patients showed coronary calcium by EBCT.

106 JAMA 2003,290,898

107 JAMA 2003,290,898

108 JACC 2003,41,1475

109 JACC 2003,41,1475

110 Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλν (πξνγλσζηηθεο αδπλακηεο ησλ Risk-Scores ζηνπο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ) Υξεζηκνπνηεζε αλαηκαθησλ ηερληθσλ Ex-ECG MPI s(spect) Γπλαηνηεηεο:Γηαγλσζε Παξνπζηαο Ιζραηκηαο 70% ζηελ. Αδπλακηεο:Γηαγλσζε Παξνπζηαο Αζεξσκ.-.Ν. ;;;

111 No. of points year risk of acute coronary events (%) PROCAM Score (2004) No. of points year risk of acute coronary events (%) No. of points year risk of acute coronary events (%) Circulation, 105: ; 2002

112 JACC 1998,31,126

113 E B C T ~ 0.5-1mSv (=25 α/εο Θσξαθνο)

114 64-MSCT ~ 12-15mSv (= α/εο Θσξαθνο!)

115

116 Παξαγνληεο Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα Κηλδπλνπ ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ (πξνδηαζεζηθνη) δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα AMI,SD!!!! Πξσηνγελεο Πξνιεςε Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΟΥΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΌΥΙ(±)

117

118 Αζξνηζηηθε-ζπλεξγηθε δξαζε ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ Lancet 2004,364,937

119 JACC 2007,50,2128

120 Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Γεκνζηεπζεηο κνλν από εξεπλεηηθα θεληξα πςειεο ηερλνινγηαο - εκπεηξηαο Γηαθνξεηηθε κεζνδνινγηα-ηερληθεο εθηηκεζε θαη ηεο Δζσ Καξσηηδαο θαη βνιβνπ Γηαθνξεηηθα end-points,δηαθνξεηηθνη πιπζ. Μεγαιν επξνο HR

121 JACC 2007,49,1860

122 C A C ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC 2007,49,1860

123

124 Ann Intern Med 2009,151,496

125 Πξνεθπςαλ έλα ζσξν βηνρεκηθνη παξαγνληεο θαη απεηθνληζηηθεο κεζνδνη Καη εηζη ν θιηληθνο θαξδηνινγνο εξρεηαη αληηκεησπνο κε κηα πιεηαδα επηινγσλ νη νπνηεο ερνπλ κειεηεζεη άιιεο πεξηζζνηεξν πεηζηηθα θαη άιιεο ιηγσηεξν

126 The challenge is to develop noninvasive screening methods to detect coronary atherosclerosis in its earliest stages

127 Framingham Risk Score (FRS) Α Γ Τ Ν Α Μ Ι Δ Π Δ Ρ Ι Ο Ρ Ι Μ Ο Ι Όρη ζε <40εησλ, ζε >65εησλ θαη ζε.γ. T-C αληη γηα LDL Γελ πεξηιακβαλεη Κιεξνλνκηθν Ιζηνξηθν. Τπεξεθηηκεζε θηλδ. ζε νκαδεο ρακεινπ θηλδ. (πξνβιεθζεληα/παξαηεξεζεληα ζπκβαληα) Τπνεθηηκεζε θηλδ. ζε νκαδεο πςεινπ θηλδ.

128

129

130 Οπηε γηα ην FRSππαξρνπλ ηπραηνπνηεκελεο κειεηεο πνπ λα κειεηνπλ ηελλ επηπησζε ηεο ζεξαπεηαο [πνπ εθαξκνδεηαη κε βαζε ηα απνηειεζκαηα από ην FRS (apo Ijacc 008,1,263)

131

132 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca JACC 2010,55,1110

133 CAC-Δπηπησζε ζε λεαξα αηνκα(33-45 εησλ) Μειεηε CARDIA 3043 αηνκα JACC 2007,49,2013

134 Μεηνλεθηεκαηα ησλ RiskScores ε απηά ηα risk scoers δελ ιακβαλεηαη ππ νςηλ ε ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο εθζεζεο ζηνλ παξαγνληα θηλδπλνπ π.ρ. αλαθαηξεηαη ην επηπεδν ηεο LDL αιια δελ ιακβαλεηαη ππ νςηλ γηα πνζν ρξνληθν δηαζηεκα εηαλ απμεκελε (θαη μεξνπκε όηη απηά ηα επηπεδα ηνζν γηα ηελ LDL νζν θαη γηα ηελ ππεξηαζε ε ην θαπληζκα κπνξεη λα παξνπζηαδνπλ δηαθπκαλζεηο ζε βαζνο ρξνλνπ.) νζν θαη ην επηπεδν ηεο απνθιηζεο (π.ρ. θαπληζκα ΝΑΙ ε ΌΥΙ ε ππξηαζε π.ρ160/80 αιια γηα πνζν ρξνληθν δηαζηεκα Η Αδπλακηα ηεο παξνπζηαο ΔΝΌ ΟΒΑΡΟΤ παξαγνληα θηλδπλνπ

135 Recommendation for Measurement of Carotid Intima-Media Thickness 2010:ACCF/AHA Guide Lines for Assessment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults I IIa IIb III Measurement of carotid artery intima-media thickness is reasonable for cardiovascular risk assessment in asymptomatic adults at intermediate risk. Published recommendations on required equipment, technical approach, and operator training and experience for performance of the test must be carefully followed to achieve highquality results.

136 LDL λνζειεπζεληεο γηα.ν. HDL Am Heart J 2009,157,111 Tg

137

138 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα St.Francis Heart Study: 4903 asympt, age 50-70yrs.F-up=4.3yrs 0.1%/yr 0.54% event-rate JACC 2005,46,158

139 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα Ηιηθησκελα (62-85εη)αηνκα 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

140 Type VI lesion 23yr old Circulation 1995,92,1355 Απηό λα ζβεζηεη Figure 3. Photomicrograph of type VI lesion in left anterior descending coronary artery about 2 cm distal to main bifurcation. The type VI lesion is, in this case, formed by a recent thrombus on the surface of a fibroatheroma. The region between the lipid core and thrombus (Tmb) consists of closely layered smooth muscle cells. The lipid core also contains cholesterol crystals and dark staining aggregates of microcrystalline calcium (arrows). A indicates adventitia; M, media. From a 23-year-old man who committed suicide. Fixation by pressure-perfusion with glutaraldehyde. Maraglas embedding. One-micron thick section. Magnification about x115.

141 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects JAMA 2008,300,197

142 1898 asymptom, age 14-88yrs Am J Cardiol 1993,72,247

143 Coronary Normal Artery values Calcium (Score) CAC(S) asymptom. age 30-90yrs Am J Cardiol 2001,87,1335

144 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S) 1898 asymptom, age 14-88yrs Am J Cardiol 1993,72,247

145 Ex-ECG SPECT Αληρλεπνπλ (κε δηαθνξεηηθε επαηζζεζηα) κνλν ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΑ ζηαδηα.ν. 70% ζηελσζεηο ΑΥΡΗΣΔ γηα δηαγλσζε ηεο.ν. ζηα Δλσξηηεξα ηεο ζηαδηα

146

147

148 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

149 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο EHJ 2008,29,2244

150 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC 2005,46,158

151 1421αηνκα,Σνκεο/6mm 446 high-risk Hypertensive 30% of events were strokes JACC-Imag 2009,2,675

152 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα asymptom. Age 22-96yrs F-yp=3.5yrs Am J Epidemiol 2005,162,421

153 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

154 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα Ηιηθησκελα αηνκα

155 120. Hoff JA, Chomka EV, Krainik AJ, Daviglus M, Rich S, Kondos GT. Age and gender distributions of coronary artery calcium detected by electron beam tomography in 35,246 adults. Am J Cardiol. 2001;87:

156 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο EHJ 2008,29,2244

157 C A C=0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

158 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα ( MI, Death ) NEJM 2008,358,1336

159

160 ρνιην από ην Ed. JACC2010,55,1608 (CIMT,Plaques and CVD Risk) p.1609 θαησ αξηζηεξα Βεβαησο ε θιηληθε ρξεζηκνηεηα ησλ απεηθνληζηηθσλ ηερληθσλ δελ κπνξεη λα απνδεηρζεη κε κειεηεο παξαηεξεζεο,αλεμαξηεηα πνζν κεγαιεο θαη πνζν θαια ζερεδηαζκελεο είλαη. Η απνδεημε ηεο θιηληθεο ρξεζηκνηεηαο απησλ ησλ απεηθνληζηηθσλ ηερληθσλ απαηηεη θαηη παξαπαλσ από καζεκαηηθεο-ζηαηηζηηθεο αλαιπζεηο. Απαηηεη κειεηεο εθβαζεο (outcome research) Γηα λα γηλεη πεηζηηθε ε αμηα απησλ ησλ ηερληθσλ απαηηνπληαη πξννπηηθεο κειεηεο,ηπραηνπνηεκελεο πνπ λα ζπγθξηλεηαη ε εθβαζε ησλ θαξδηαθσλ ζπκβακαησλ κε νδεγν ηα απνηειεζκαηα κηαο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο πξνο ηελ εθβαζε ησλ θαξδηαθσλ ζπκβακαησλ κε βαζε ηελ παξνπζηα κνλν ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ. (see results of the METEOR study JAMA 07,297,1344 Απνηειεζκαηηθνηεηα ηεο rosuvastatin ζηελ εμειημε ηεο CIMT ζε αηνκα ρακεινπ θηλδπλνπ, αιια κε subclinikal atherosclerosis

161

162

163 LDL cholesterol (mg/dl) PROCAM Score (κνλν γηα Ο) HDL cholesterol (mg/dl) >55 0 Triglycerides (mg/dl) < Systolic blod pressure (mmhg) < Diabetes No 0 Yes 4 Smoker Never 0 Former 2 Current 9 Antihypertensive drug No 0 Yes 2 Age (years) Age-35 MI in family history No 0 Yes 5 Circulation, : ;

164 Framingham Risk Score (FRS) age,sex,ht,smoking,t-c,hdl (AJC1976,38,46) Low Risk <0.6%/yr (35% ησλ Δλειηθσλ) Interm Risk 0.6-2%/yr (40% Δλει.) High Risk >2%/yr (25% Δλει)

165

166

167

168

169 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca 717 asymptom Age 56 ± 9yrs F-up = >5yrs Intern J Cardiol 2007,117,227

170 Αζπκπησκαηηθνη κε Αδηαγλσζηε.Ν «Δπηπεδα» Πξνζεγγηζεο-Γηαγλσζεο 1 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Αλαγλσξηζε Παξαγνλησλ Κηλδπλνπ-Πξσηνγελεο Πξνιεςε «πξνζερε ερεηο απμεκελν θηλδπλν»

171

172 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Prospective Army Coronary Calcium (PACC) Progect: 2000 asympt, age 43yrs.F-up=3yrs 0.06%/yr 0.6%/1000person-yrs

173 Coronary Artery Calcium Score Agatston criteria Normal CACS <10 (CACS) Mild CACS Moderate CACS HR 4.3%-7.7% Severe CACS >400 HR 9.7%-10.8%

174 CAC ρεζε κε παξαγνληεο θηλδπλνπ 1726asympt. 57.7±13.3 F-up=43mo AHJ 2008,155,154

175 CAC Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν Απμεζε κε ηελ ειηθηα εησλ κειεηε MESA 6814αηνκα ( )

176 CAC Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν Απμεζε κε ηελ ειηθηα εησλ κειεηε CARDIA 3043αηνκα : εησλ Παξαθνινπζεζε 15εηε

177 Carotid Intima Media Thickness (CIMT) subj. (45-64yrs) F-up=15yrs JACC 2010,55,1600

178 Ιζρπεη ην «νζα ιεεη κηα εηθνλα δελ κπνξνπλ λα πνπλ ρηιηαδεο ιεμεηο?» Οη κειεηεο ερνπλ δεημεη όηη ε υπαπξη ηεο λνζνπ είλαη ν ζεκαληηθσηεξνο πξνβιεπηηθνο παξαγσλ γηα ηελ αλαπηπμε θαξδηαγγεηαθσλ ζπκβακαησλ,γηαηη ε ππνθιηληθε αζεξσκαησζε απνηειεη ηελ εθθξαζε ηνπ ζυνολικου απνηειεζκαηνο ησλ δηαθνξσλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ πνιύ θαιπηεξα από ηελ κεηξεζε ελόο ε πεξηζζνηεξσλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ γηα κηα δεδνκελε ρξνληθε ζηηγκε ε δηαξθεηα Σα εξσηεκαηα πνπ πξνθππηνπλ είλαη ΜΙΑ απεηθνληζηηθε κεζνδνο κπνξεη λα αθπξσζεη όηη κερξη ζεκεξα πηζηεπακαη γηα ηελ αλαγθαηνηεηα θαη ρξεζηκνηεηα ησλ πξνεγνπκελσλ δεηθησλ ε κνληεισλ βαζκνλνκεζεο ηνπ θηλδπλνπ?

179 Asymptomatic Atherosclerosis: by Morteza Naghavi,2010

180 Yearly event rate (%) Risk Assessment of Further Atherothrombotic Events in Actual Atherothrombotic Practice Events/100 Patients 1 Per Year 25% 21.8% 20% 15% 10% 5% 0% 5.5% or more Number of risk factors 1. Caro J. Eur Heart J 2001; 22(abstr suppl): 522.

181 Exploitation of recent ( 1996) breakthroughs ---proof of the cholesterol hypothesis--- discovery of effective drugs, ---statins--- may well end coronary disease as a major public health problem early in the next century.

182

183 EHJ 2007,28,2967

184 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα

185 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC-Imag 2009,2,675

186 Risk increase Atherothrombosis is a Systemic Disease: Long-term Risk Increase for Myocardial 1.17mm a 4.0 Function of Carotid Intima Media x Infarction as Thickness mm mm mm <0.87mm Quintiles of common carotid artery intima media thickness O Leary DH. N Engl J Med 1999; 340:

187 FRS alone Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects U.S.Preventive Services Task Force Recommendation Statement (Ann Intern Med 2009,151,474) θξηηηθε-ακθηζβεηεζε κεζνδνινγηαο ηεο αλαιπζεο.no evidence that using ABI in addition to FRS to guide treatment reduces CVD events more than using

188 Κξηηεξηα εθηηκεζεο ηεο θιηληθεο αμηαο ελόο λενπ παξαγνληα(δεηθηε) θηλδπλνπ Δπθνια θαη αμηνπηζηα κεηξεζηκνο κε ζαθσο θαζνξηζκελεο θπζηνινγηθεο ηηκεο Να απνδεηρζεη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ παξαγ.θηλδ. ζηα αηνκα ηεο νκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Δθαξκνδνκελνο ζηα αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΔΙ έλαλ ζεκαληηθν αξηζκν ζηελ νκαδα πςεινπ θηλδπλνπ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βαζε ηνλ λέν παξαγνληα θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη όηη ΔΛΑΣΣΩΝΔΙ ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα

189

190 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

191 CAC-Reclassification 1726asympt. 57.7±13.3 F-up=43mo AHJ 2008,155,154

192 MESA- (study) JΑΜA 2010,303,1610

193 EHJ 2008,29,2244

194 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα (MESA 6722) JACC 2010,56,98

195 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα αζπκπη. Ηιηθηα 54 ± 10εηε F-up = 5.6εηε Από 3 θεληξα,αιια δελ είλαη κεηααλαιπζεο JACC-Imag 2009,2,692

196 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 5yrs 12yrs F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

197

198 PRECLI ΠΡΩΙΜΗ

199 Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2011,4,253

200 (615) (50) JACC 2010,56,1407

201

202

203

204 JACC 2011,57,1591

205 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca JACC 2010,55,1110

206 CAC-Δπηπησζε ζηε ζπκκνξθσζε ζηε αγσγε ζηαηηλε ΑΑ 1640asympt yrs, F-up=6trs JACC 2008,51,1337

207 EISNER-study F-up=4yrs Non-Scaned group=584 Scaned group=1256 = LDL,B.P. (Dose response to baseline CAC) = Smoking = = Ex-activity = = Meds (Dose response to baseline CAC) = MI,Death = 2.9% Catheterization 3.3% (NS) 1.8% Revasculerization 2.3% (NS) Procedures Costs (CAC.>400-8%) 3774$ Procedures Costs (CAC =0-50%) 447$ U.S.$ 3649 All Costs 4053 U.S.$ (NS)

208 EISNER-study 2137individuals,50-65yrs, ( ) F-up=4yrs JACC 2011,57,1622

209

210 πκπεξαζκαηα-ii Φαηλεηαη όηη ην CAC ππεξηεξεη ησλ αιισλ ηερληθσλ Η απνπζηα ηνπ ζε ΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ερεη επαηζζεζηα 98%, αιια εηδηθνηεηα 40% 2% ησλ ζπκπησκ. κε CAC=0 ερεη ζεκαληηθε.ν. Η ζεκαζηα ηνπ ζηα Σ.Δ.Π. κελεη λα πξνζδηνξηζζεη

211 «Δπηπεδα» Αληρλεπζεο-Γηαγλσζεο Πξσηκεο Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 1 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Αλαγλσξηζε Παξαγνλησλ Κηλδπλνπ-Πξσηνγελεο Πξνιεςε «πξνζερε ερεηο θηλδπλν» 2 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores «πξνζερε ερεηο απμεκελν θηλδπλν» Γνθηκαζηα θνπσζεο Αξλεηηθε ;;;;; 3o ΔΠΙΠΔΓΟ «πξνζερε ΔΥΔΙ ΣΗΝ ΝΟΟ»

212 Event Rates (NHR-study) JACC 2010,56,1397

213 % ζηελσζε Αζεξσκ. 50% πιαθεο/αζζ. Δπηθπλδπλ. ξεμεο /πιαθα

214 JACC 1998,31,126

215 Κξηηεξηα εθηηκεζεο ηεο θιηληθεο αμηαο ελόο λενπ παξαγνληα(δεηθηε) θηλδπλνπ Δπθνια θαη αμηνπηζηα κεηξεζηκνο κε ζαθσο θαζνξηζκελεο θπζηνινγηθεο ηηκεο Να απνδεηρζεη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ παξαγ.θηλδ. ζηα αηνκα ηεο νκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Δθαξκνδνκελνο ζηα αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΔΙ έλαλ ζεκαληηθν αξηζκν ζηελ νκαδα πςεινπ θηλδπλνπ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βαζε ηνλ λέν παξαγνληα θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη όηη ΔΛΑΣΣΩΝΔΙ ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα

216

217 does not detect Conventional Methods for Detecting Coronary Artery Disease preclinical disease Test Advantages Disadvantages Stress Test (νπνηνδεπνηε) Ideal for patients who are symptomatic Used to determine extent of ischemia Does not produce an image of coronary arteries Significant blockage must be present to detect ischemia (i.e. does not detect preclinical disease)

218 JACC 2010,56,2182

219 C A C >0 ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο 510asympt. Diabetics age 53±8yrsCAC +SPECT F-up = 2.2yrs EHJ 2006,27,713

220 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα Γηαβεηηθα αηνκα 903Diabetics F-up=5±3yrs Syrvival = 98.8% JACC 2004,43,1663

221 CAC vs SPECT Γηα ηελ παξνπζηα ηζραηκηαο αλ CAC % ζα ερνπλ +SPECT αλ CAC 100 δελ ζπζηελεηαη SPECT ( ACCF/ASNC) αλ CAC>400 ζπζηελεηαη SPECT ACCF/ASNC: JACC 2005,46,1587

222 HEART 2011,97,998

223 JACC 2007,49,1352

224 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα πγθξηζε κε αηκαηεξε ηεθ/α Meta-analysis 18 studies,10355 sympt >50% stenosis 131 (2%) CAC=0 Sensitivity = 98% Specificity = 40% NPV = 93%, PPV = 68% JACC-Imag 2009,2,675

225 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα Meta analysis 7 studies 3924 symptomatic F-up=42mo (30-84) 921 CAC=0, event-rate 1.8%(17pts) 3003 CAC>0, event-rate 8.99%(270) JACC-Imag 2009,2,675

226 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca 717 asymptom Age 56 ± 9yrs F-up = >5yrs Intern J Cardiol 2007,117,227

227 CAC=0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ζε πκπησκαηηθα (Ο) αηνκα Σκεκα Δπεηγνλησλ Πεξηζηαηηθσλ JACC 2009,53,1642: 368 chest pain Tn(-).ECG(-) 1ACS w/t Ca JACC-Imag 2009,2,675 sens=99%,npv=99%,spec=57%,ppv=24% AJC 2011,107, Low-Interm. with CAC=0. 2/133 had >50% Mayo Clin Proc 2010,85,314 Low-Interm. 133 with CAC=0 1/133 >50% F-up=30d,1yr,5yrs:=no event JACC 2001,38, Low-Interm. 0.6%/yr event-rate Ann Emerg Med 2010,56, CAC=0 0.3% had CAD

228 CAC=0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ζε πκπησκαηηθα (Ο) αηνκα Σκεκα Δπεηγνλησλ Πεξηζηαηηθσλ 431symptom. Chest pain,tn(-), ECG(±) 2/183 with CAC=0 (1.1%) had ACS sensit. 99% NPV=99% 77/248 with CAC>0 (31%) had ACS specif 57% PPV=24% JACC-Imag 2009,2,675

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξελισσόμενη Προγνωστική Άξια των νεων Απεικονιστικών Βιοδεικτων στην Υποκλινική Αθηροσκληρωτική Νόσο

Η Εξελισσόμενη Προγνωστική Άξια των νεων Απεικονιστικών Βιοδεικτων στην Υποκλινική Αθηροσκληρωτική Νόσο Η Εξελισσόμενη Προγνωστική Άξια των νεων Απεικονιστικών Βιοδεικτων στην Υποκλινική Αθηροσκληρωτική Νόσο Δρ. Ιωάννης Β. Βασιλειάδης, MD, PhD, FESC, FACC Διευθυντής Καρδιολογος, Ευρωκλινικη Αθηνών Disclosure:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ Stratification of CV risk in four categories Blood pressure (mmhg) Other risk factors, OD or disease Normal SBP 120-129 or DBP 80-84 High normal SBP 130-139

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς

Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς ιάγνωση Στεφανιαίας Νόσου σε άτομα με Σακχαρώδη ιαβήτη Η δοκιμασία κόπωσης σε διαβητικούς ασθενείς Σταύρος Γαβριηλίδης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΕΒΕ 14/11/2008 Diabetes as a Risk Equivalent of CAD

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ skonst@med.duth.gr Professor, Clinical Trials in Antithrombotic

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων ΔΕΒΕ 13 Νοεμβρίου 29 Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ,, MD, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπ. Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων

Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Ελληνική Καταγραφή (Registry) Μυοκαρδιτίδων Στόχοι Ποιος είναι ο Ελληνικός Χάρτης των παθογόνων μικροοργανισμών που ενέχονται για την μυοκαρδίτιδα? Ποιές παράμετροι από την CMR ή/και την ηχωκαρδιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου

Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Εκτίµηση ποιότητας ζωής µετά από διαδερµικές βαλβιδικές παρεµβάσεις Παναγιώτα Γεωργιάδου Β Τµήµα Αιµοδυναµικών Μελετών και Επεµβατικής Καρδιολογίας Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθήνα Στένωση Αορτής

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia

Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 3, 128-136 ISSN 1791-9649 Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia Tsartsalis D. 1, 2, Dragioti E. 3, Kontoangelos

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» «Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιγραφή περιστατικού Γυναίκα 71 ετών προσκομίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; ΠΡΟΔΙΑΒΗΣΗ: ΤΠΑΡΦΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; Δρ. Σϊββασ Δ. Ιωϊννου MD, PhD candidate Παθολόγοσ -Διαβητολόγοσ www.diabeteswatch.net Παράγοντεσ κινδύνου για Δ2 Μη τροποποιόςιμοι Ηλικύα Οικογενειακό ιςτορικό/γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ

ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣHN ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΣΤΠΟΤ ΙΙ Μ. ΥΑΑΠΙΓΟΤ Καζεγήηξηα Γηαηξνθήο, ΑΣΔΙ-Θ Γηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε Φαξκαθεπηηθή Αγσγή πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία Φπζηθή Γξαζηεξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρόνια Νεφρική Νόσος Βασική Ανατομία/Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT

Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT Μεηά ηε κειέηε IMPROVE-IT Γεώργιος Γκοσμάς, MD, PhD, FESC Αν. Γιεσθσντής Β Καρδιολογικής Κλινικής, Δσρωκλινική Αθηνών Αντιπρόεδρος ΟΔ Προληπτικής Καρδιολογίας Δλληνικού Κολλεγίοσ Καρδιολογίας ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΡΟΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας

Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Κλινική σημασία της αρτηριακής σκληρίας Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Σισμανόγλειο ΓΝΑ Γιατί μας ενδιαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO

Βιογραφικό σημείωμα. Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Βιογραφικό σημείωμα Γεώργιος Ντάιος MD, MSc (ESO Stroke Medicine), PhD, FESO Ιατρός Παθολόγος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FESB Μονάδα Αθηροζκλήρωζης, Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράηειο Νοζοκομείο, Θεζζαλονίκη. Diet Poor Nutrition

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ. Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Χ. Ντέλλος Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα, ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Πειραιά Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Disclosures : No conflicts of interest

Διαβάστε περισσότερα