Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε Φ.Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ."

Transcript

1 Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε Φ.Γ.ΜΑΝΟΤΓΗ

2

3

4 JACC 2007,50,2128

5 Με αλακελνκεκνο Αηθληδηνο Θαλαληνο σο 1 ε εθδεισζε ηεο.ν.

6 Με αλακελνκελνο Αηθληδηνο Θαλαηνο σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. Heart Disease and Stroke Statistics-2011Update Circulation 2011,123,(e18) USA:Αηθληδηνη(θαξδηαθνη)Θαλαηνη 0.55/1000αηνκα 50%-60% ησλ αηθληδησλ ζαλαησλ από.ν. παξνπζηαδεηαη σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν.

7 Παξαδνζηαθνη(θπξηνη)-πξνδηαζεζηθνη παξαγνληεο θηλδπλνπ Γπζιηπηδαηκηα Τπεξηαζε Καπληζκα (+)Κιεξνλ.ηζηνξηθν πξσηκεο.ν. (Δπηπνιαζκνο 20%!).Γ.*(ηζνδπλακν.Ν.) Ηιηθηα AHA-1996:Παρπζαξθηα,σκαηηθε απξαμηα

8 Am Heart J 2009,157,111

9 Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores Framingham Risk Score(s) (age,sex,bp,smoking,t-c,hdl,. LDL) PROCAM men(age,bp,smoking,ldl,hdl,d.m.tg,f.h.) predict. ACS s SCORE (age,sex,b.p.,smoking,t-c/hdl) predict. only fatal CVD Reynold s (age,sex,b.p.,smoking,t-c,hdl,,f.h. CRP) ASSIGN (age,sex,b.p., smoking,t-c,f.h., Social deprivation) QRISK (age,sex,b.p., smoking,t-c/hdl,f.h., Social deprivation,bmi)

10 Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores Αηνκα ρακεινπ θηλδπλνπ 35% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ 40% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκ Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ 25% ηνπ γεληθνπ πιπζεζκνπ

11 Ann Intern Med 2009,151,474

12 Μεηνλεθηεκαηα ησλ Risk-Scores Γεν εκηιμαηαι ζωζηα: Η ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο εθζεζεο ζηνλ παξαγνληα θηλδπλνπ (π.ρ. θαπληζηεο, αιια γηα 1 κελα ε γηα 30 ρξνληα) Σν ΔΠΙΠΔΓΟ ηεο απνθιηζεο (θαπληζκα, αιια πνζν,40/εκ ε 2/εκ) Η ζεκαζηα ΔΝΌ ΜΟΝΟ ΟΒΑΡΟΤ παπαγονηα κινδυνου (θαπληζκα 40/εκ, κε θ.θ. ρνιεζηεξηλε, κε θ.θ. αξη.πηεζζε θηι)

13 Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλν (πξνγλσζηηθεο αδπλακηεο ησλ Risk-Scores ζηνπο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ) Υξεζηκνπνηεζε αλαηκαθησλ ηερληθσλ Ex-ECG SPECT Αλ ζεηηθν ζηελσζε 70%... Αλ αξλεηηθν; ΓΔΝ κπνξεη λα απνθιεηζζεη ε παξνπζηα αζεξσκαηηθεο λνζνπ

14 Αλαγθε δηαγλσζεο ηεο.ν. ζε ελσξηηεξα ζηαδηα ηηο λενπιαζηεο, ε ειαηησζε ηεο ζλεηνηεηαο επηηεπρζεθε κε κεηαηνπηζε (abandoned!) ηεο πξνζνρεο από ηελ θξνληηδα ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ ζηελ πξνζπαζεηεο δηαγλσζεο ηεο λνζνπ ζηα αξρηθα ηεο ζηαδηα

15 Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα OEM,Aηθλ.Θαλαηνο!!!!

16 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Νενη βηνρεκηθνη παξαγνληεο-δεηθηεο Νεσηεξεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο (εθηηκεζεο ηεο παξνπζηαο ηεο.ν.)

17 Νεσηεξεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο Ankle-Brachial Index (ABI) Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

18

19 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects Υακεινο ABI < 0.90 ζπλδπαδεηαη κε απμεζε CVD ζπκβακ. Θαλαηνπ 10εη. Θλεηνηεηα 18.7% vs 4.4% Γηπιαζηα ζλεηνηεηα γηα θάζε FRS-group re-classification of 19% men, 36% of women JAMA 2008,300,197

20 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects

21 Ankle Brachial Index (ABI) JACC 2010,56,2182

22 Carotid Intima Media Thickness ) Από ην 2000, (CIMT) 7 Guide Lines,Consensus statements ππεδεηθλπαλ ην CIMT θαη/ε ηελ παξνπζηα αζεξσκ.πιαθαο σο πξνβιεπηηθν παξαγνληα CVD U.S.PSTF (2009) αξλεηηαη ηεηνηα ζπζηαζε εξεπλεηηθα θεληξα,πςειε ηερλνινγηα,εκπεηξηα δηαθνξεηηθα πξσηνθνια,κηθξε δηαξθεηα F-up

23 13145 αηνκα,45-64εη, ,f-up=15εη NRI (Net Reclassification Index) CIMT=16.7%,Carotid plaque presence=17.7% JACC 2010,55,1600

24

25 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S)

26 1974,49, ,62, ,59,1113 Radiology 1980,137,609

27 Figure 4. Graph showing an example of segmental coronary artery plaque area and calcium area by electron-beam computed tomography as a function of distance from the coronary ostium. See text for details. 38 ζηεθ.αξη. Οπνπ ε παξνπζηα Ca εθηηκεζεθε κε EBCT Circulation 1995,92,2157

28 Plaque BURDEN Circulation 2001,104,1682

29 εκαζηα ηεο παξνπζηαο Αζβεζηηνπ ζηηο ζηεθαληαηεο αξηεξηεο Η παξνπζηα Αζβεζηηνπ ζρεηηδεηαη κε ηελ ΔΚΣΑΗ «ΑΘΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ» ηεο λνζνπ θαη ΌΥΙ κε ηνλ βαζκν ηεο ζηελσζεο. Μεγαιν Calcium score-agatston score ζεκαηλεη ηελ παξνπζηα ΠΟΛΛΩΝ αζεξσκαηηθσλ πιαθσλ

30 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S) Δπηπησζε ζηελ Πξνγλσζε εκαζηα ηεο παξνπζηαο-απνπζηαο ζε αζπκπ/θα αηνκα εκαζηα ηεο παξνπζηαο-απνπζηαο ζε ζπκπ/θα αηνκα(σδπ) ε νιεο ηηο ειηθηαθεο νκαδεο Αλεμαξηεηνο παξαγσλ θηλδπλνπ πγθξηηηθα κε Framinham Risk Score Αλαδηαηαμε - Reclassification ηεο ππννκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ πγθξηζε κε SPECT, CIMT, ABI Δπηπησζε ζηελ Θεξαπεηα Θεξαπεηα κε βαζε ην CAC ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα ;

31 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Circulation 2011,123,e18 (e65) 6722 αηνκα F-up=3.9yrs NEJM 2008,358,1336

32 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

33 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα αζπκπη. Ηιηθηα 54 ± 10εηε F-up = 5.6εηε JACC-Imag 2009,2,692

34 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Meta-analysis 13 studies,71595 asympt. F-up=50mo(32-102mo) 29312CAC=O, 0.47% event rate CAC>0, 4.14% event rate JACC-Imag 2009,2,675

35 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα asymptom.,56±11yrs, F-up=6.8±3yrs CAC=0 0.6% event rate 0.6/1000 person-yrs CAC> % event rate JACC 2007,49,1860

36 CAC-Reclassification NEJM 2008,358, subj MESA JACC 2011,57, subj. JACC 2010,56, subj

37 MESA- (study) 5878subjets,45-84yrs ( ) F-up=5.8yrs 23% with events reclassified to the high risk 13% w/o events reclassified to the low risk NRI=25% NEJM 2008,358,1336

38 JAMA 2010,303,1610 MESA- (study)

39 (NHR-study) 4129subjets,45-75yrs ( ) F-up=5yrs 24% with events reclassified to the high risk 19% w/o events reclassified to the low risk NRI=21.7% JACC 2010,56,1397

40 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca Πεξηνδνο «εγγπεζεο» Warranty window JACC 2010,55,1110

41 6814adults 45-85yrs F-up 5yrs

42 JACC 2010,56,2182

43 JACC 2010,56,1864

44 Appropriate criteria-2010 JACC 2010,56,1864

45 CAC-Δπηπησζε ζηα θαξδηαθα επεηζνδηα 1005 αζπκπη εη. 490 (CAC=379) 515(CAC=370) ηαηηλε+βηηακ. C,+Βηηακ.E +ΑΑ ΑΑ F-up = 4.3εηε CAC=623 NS CAC=673 CVD events=6.8% p=0.08(ns) CVD events=9.9% JACC 2005,46,166

46 CAC-Δπηπησζε ζηα θαξδηαθα επεηζνδηα 485 αζπκπη. Τςεινπ θηλδπλνπ Οινη κε CAC>30 - >1000 Οινη ζε αγσγε κε ζηαηηλε F-up = 3.2εηε 41 ΟΔΜ LDL= 118±25 CAC > 15%/εη. 444 ρσξηο ΟΔΜ LDL=122±30 CAC < 15%/εη. Atheroscler Thromb Vasc Biol 2004,24,1272

47 πκπεξαζκαηα-i Οη λεεο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο κπνξνπλ λα Αληρλεπζνπλ ηελ Αζεξσκαηηθε Ννζν ζε πξσηκσηεξα ζηαδηα Αλαθαηαηαζζνπλ ζεκαληηθν αξηζκν αηνκσλ ζηελ ππν-νκαδα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Γελ απνδεηρζεθε αθνκα ε ηθαλνηεηα ειαηησζεο ησλ θαξδηαθσλ επεηζνδησλ κε ζεξαπεηα βαζηζκελε κνλν ζε απηα

48 πκπεξαζκαηα-ii Φαηλεηαη όηη ην CAC ππεξηεξεη ησλ αιισλ ηερληθσλ Η απνπζηα ηνπ ζε ΑΤΜΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ερεη εμαηξεηηθε πξνγλσζε 99.4% επηβησζε ζηελ 5εηηα («πεξηνδνο εγγγπζεο») NPV 98% Η παξνπζηα ζε ΑΤΜΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ζεκαηλεη παξνπζηα Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Απμεκελν CAC ζεκαηλεη εθηεηακελε Αζεξσκαησζε κε δπζκελε πξνγλσζε

49

50

51

52

53

54 Η απνπζηα ηνπ ζε αζπκπησκαηηθα αηνκα ερεη εμαηξεηηθε πξνγλσζε 99.4%επηβησζε ζηελ 5εηηα, NPV=98% Η ζεκαζηα ηεο παξνπζηαο ηνπ ζε αζπκπησκαηηθα αηνκα βαηλεη παξαιιεια κε ην πνζν ηνπ Ca

55 495 asymptom. All On statins after CAC Baseline CVS 317, 440 F-up=3.2yrs Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004,24,1272

56

57

58 CAC vs SPECT

59 C A C εκαζηα ηεο ΠΑΡΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα 1461 mean age 66yrs F-up=7yrs JAMA 2004,291,210

60 EHJ 2003,24,1601

61 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε πκπησκαηηθα αηνκα Οξα ην paper Sarwar JACC-Imag09,2,675

62 JAMA 2010,303, subjects, F-up-5.8yrs model 1:FRS CACS vs FRS model 2:FRS+CACS model 2 reclassif.23% in high group 13% in low group Am J Roentgenol 2010,194, subjects FRS vs CACS for Daignosis of CAD (MSCT) if FRS is used as gatekeeper in a screening program for CAD and the low-risk are dismissed from further study, 60% of women and 25% of men with CAD will be missed Expert Rev Cardiovasc Ther 2010,8,125 intermediate FRS-pts with CACS>300 had a 10yrs rate of 28% of cardiac death or MI

63 JAMA 2004,291, asympt, with RF, F-up=7yrs Coronary Artery Calcium score

64 Sensitivity,specificity, NPV,PPV

65 Clin Cardiol 1999,22,554

66

67

68 Coronary Artery Calcium score >400 JACC 2007,49,378

69 AHJ 2008,155,154 Coronary Artery Calcium score

70 JACC 2009,54,1872 Coronary Artery Calcium score

71 JACC 2006,48,2125

72 JACC 2008,52,327 Rasmussen Disease Score Low=0-2, Moderate Risk=3-5, High Risk = +6 ( 33% ) ( 33% ) ( 33%)

73 Cumulative Survival Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes Figure 1. Cumulative Survival by Coronary Calcium Score (n=11,044) 1-10 (n=3,567) (n=5,032) (n=2,616) (n=561) (n=955) (n=514) ,000+ (n=964) =1363, p< for variable overall and for each category subset. Time to Follow-up (Years) Clinical Trial Results. org Budoff, et al. JACC 2007; 49:

74 Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes Cumulative Survival Figure 2. Cumulative Survival by the Coronary Calcium Extent in the Number of Vascular Territories Vessel (n=24,340) Vessel (n=596) Vessel (n=143) 3 Vessel (n=28) Left Main (n=146) Time to Follow-up (Years) 2 =251, p< Clinical Trial Results. org Budoff, et al. JACC 2007; 49:

75 Survival rate (%) Long-Term Prognosis Associated with Coronary Calcification: Outcomes 5-year and 12-year Survival from 2 EBT Centers: Nashville and Los Angeles 100% 99,4% 99,4% 97,8% 97,8% 95,2% 94,5% 93,0% 90,4% 80% 81,8% 76,9% 60% 5 yr 12 yr 40% 20% 0% Clinical Trial Results. org ,000 >1,000 CAC Score Budoff, et al. JACC 2007; 49:

76 Long-Term Prognosis Associated With Coronary Calcification: Summary This large observational data series shows the CAC provides independent incremental information in addition to traditional risk factors in the prediction of all-cause mortality. The results marked a difference in survival at 6.8 years as the CAC scores increase from 0 to >1,000, which supports the notion that increasing coronary atherosclerosis is a strong and independent predictor of future cardiac events/ Furthermore, the study shows that CAC provides independent and incremental prognostic information in addition to traditional risk factors in the prediction of all-cause mortality. Budoff, et al. JACC 2007; 49:

77 Α Θ Η Ρ Ν Ω Ο Μ Α Ο Σ Ι Κ Screening Tests ΤΜΠΣΩΜ ΣΔΦΑΝ. ΝΟΟ Π Ρ Ο ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΔΦΑΝ. ΝΟΟ

78 Ση ζεκαηλεη απμεκελν CAC (Από JACC 10,56,1397 The Heinz Nixdorf Recall study) H πνζνηεηα ηνπ CAC ζρεηηδεηαη κε ην αζεξσκαηηθν θνξηην ην νπνην αληαλαθια ην αζξνηζηηθν απνηειεζκα ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ From Cir 01,104,1682 Schmermud, Erbel On page 1684 CAC in ACS ref 33 Ref 33:Schmermund A, Baumgart D, Görge G, et alcirculation. 1997;96: Coronary artery calcium in acute coronary syndromes. A comparative study of electron beam computed tomography, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina.

79 Statin and ASA after CAC Detection See JACC 08,51,1337ην ερσ printed

80 CAC Progression Από ην EISNER JACC 2011,57,1622 On p.1630 θαησ δεμηα Μεξηθεο πξσηεο κειεηεο(1998,2002) εδεηρλαλ ειαηησζε ηεο απμεζεο ηνπ CAC Μειεηεοηνπ 2005,2006 εδεημαλ εηηε θακκηα δηαθνξα εηηε θαη απμεζε ηνπ CAC 2007

81

82 Oη ΜΗ επαζβεζησκελεο βιαβεο είλαη ζπρλνηεξεο-αθνξνπλ θπξησο ζηελσζεηο ηεο ηαμεο ηνπ 10%- 20% Η πηζαλνηεηα ΜΗ επαζβεζησκελσλ βιαβσλ ζε ζηελσζεηο >50% εηλαη 5% JACC 98,31,126 NON calcified lesions

83 Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα AMI,SD!!!! Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΌΥΙ(±)

84 ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ

85 ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.)

86 FRS-validation: Predicted / observed 27 studies F-up=10yrs Low Risk 2.87 High Risk 0.43 Heart 2006,92,1752

87 JACC 2007,50,2133

88 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

89 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

90 JAMA 2003,290,898

91 Με αλακελνκελνο Αηθληδηνο Θαλαηνο σο ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. Διιαδα ( ) =5500/εηνο 62% ησλ κε αλακελνκελσλ απνηεινπλ ΠΡΩΣΗ εθδεισζε.ν. = 3400/εηνο 9/εκεξα

92 The New York Times April 8,2007

93 Int J Epidemiol 2009,38,217

94 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Ankle-Brachial Index (ABI) Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

95 ΝΔΩΣΔΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (Nontraditional R.F. for CAD) Γπζιεηηνπξγηα Δλδνζειηνπ Παξαγνληεο θηλδπλνπ επηθαξδηαθσλ ζηεθαληαησλ αξηεξησλ ζηεθαληαηαο κηθξνθπθινθνξηαο πεξηθεξηθσλ αξηεξησλ Ankle-Brachial Index (ABI) Η Γεηθηεο θηλδπλνπ; Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Coronary Artery Calcium Score (CACS)

96 πζρεηηζε κε αγγεηνγξαθηθα επξεκαηα Circulation 1974,49,1247

97 Arteriol Thromb Vasc Biol 2001,21,421

98 Circulation 2001,104,1682

99 CAC-Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν

100 35-45yrs 45-84yrs

101

102 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg S urrogate markers of atherosclerosis such as treadmill time, serum tests, coronary artery calcium, and carotid intimal thickness enjoy considerable attention and the promise of yielding answers at much less cost and time than clinical trials using hard clinical outcomes such as myocardial infarction and cardiac death. Indeed, only studies with large sample sizes and long follow-up periods can provide meaningful data on hard outcomes. Of course, from a patient care perspective, the value of a surrogate marker derives solely from its ability to predict a cardiac event giving rise to either death or physical impairment that could be prevented. What is important to patients is whether a new therapy can make one feel better or live longer (or both). Few patients would eagerly undergo a new treatment if it would merely change a measurement but would not also improve how they felt, would not reduce their risk of heart attacks, and/or would not help them to live longer.

103 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg Despite the plethora of studies suggesting beneficial effects of HRT on surrogate markers of atherosclerosis, subsequent randomized clinical trials using hard clinical outcomes revealed that HRT does not prevent cardiovascular disease; indeed, some data raised questions of harm One important lesson from this experience is that surrogate markers of atherosclerosis may not be reliable predictors of clinical events

104 Αpo Cic 06,113,336Coronary Artery Calcium Should We Rely on This Surrogate Marker?Rita Redberg Surrogate markers such as CAC or carotid intima-media thickness are certainly associated with atherosclerosis. However, atherosclerosis is widespread, often referred to as the scourge of Western Society, and does not always lead to clinical cardiac events. In fact, it often is present in the absence of clinical disease Thus, it is not surprising that markers of atherosclerosis such as CAC do not follow the pattern we would expect to see for cardiac events CAC is associated with atherosclerosis, but atherosclerosis cannot reliably predict events in an individual (even though it is associated with cardiac events at a population level). F

105 CACS in ACSs From Cir 01,104,1682 Schmermud, Erbel On page 1684 CAC in ACS ref 33 Ref 33:Schmermund A, Baumgart D, Görge G, et alcirculation. 1997;96: Coronary artery calcium in acute coronary syndromes. A comparative study of electron beam computed tomography, coronary angiography, and intracoronary ultrasound in survivors of acute myocardial infarction and unstable angina. 118pts with AMI or UA: (96%) had measurable calcium by EBCT. Those patients with a negative EBCT had minimal or no atherosclerotic plaque formation (confirmed by IVUS) Raggi et al (Cir 2000,101,850) 172pts with a first (unherald) AMI (mean age, 5368 years). The angiographic status of these patients was not reported. Overall, 165 (96%) patients showed coronary calcium by EBCT.

106 JAMA 2003,290,898

107 JAMA 2003,290,898

108 JACC 2003,41,1475

109 JACC 2003,41,1475

110 Αηνκα πςεινπ θηλδπλνπ Αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλν (πξνγλσζηηθεο αδπλακηεο ησλ Risk-Scores ζηνπο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ) Υξεζηκνπνηεζε αλαηκαθησλ ηερληθσλ Ex-ECG MPI s(spect) Γπλαηνηεηεο:Γηαγλσζε Παξνπζηαο Ιζραηκηαο 70% ζηελ. Αδπλακηεο:Γηαγλσζε Παξνπζηαο Αζεξσκ.-.Ν. ;;;

111 No. of points year risk of acute coronary events (%) PROCAM Score (2004) No. of points year risk of acute coronary events (%) No. of points year risk of acute coronary events (%) Circulation, 105: ; 2002

112 JACC 1998,31,126

113 E B C T ~ 0.5-1mSv (=25 α/εο Θσξαθνο)

114 64-MSCT ~ 12-15mSv (= α/εο Θσξαθνο!)

115

116 Παξαγνληεο Πνιιεο-δηαζπαξηεο Αζεξσκαηηθεο πιαθεο 70% = ΌΥΙ ζπκπησκαηα Κηλδπλνπ ΠΡΟ-θιηληθε Αζεξσκαησζε (.Ν.) ΑΛΛΑ (πξνδηαζεζηθνη) δπλαηνηεηα ΡΗΞΗ = πξσηα ζπκπησκαηα AMI,SD!!!! Πξσηνγελεο Πξνιεςε Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΟΥΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκα ΝΑΙ Πξνβιεκαηηζκνο ΌΥΙ(±)

117

118 Αζξνηζηηθε-ζπλεξγηθε δξαζε ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ Lancet 2004,364,937

119 JACC 2007,50,2128

120 Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Γεκνζηεπζεηο κνλν από εξεπλεηηθα θεληξα πςειεο ηερλνινγηαο - εκπεηξηαο Γηαθνξεηηθε κεζνδνινγηα-ηερληθεο εθηηκεζε θαη ηεο Δζσ Καξσηηδαο θαη βνιβνπ Γηαθνξεηηθα end-points,δηαθνξεηηθνη πιπζ. Μεγαιν επξνο HR

121 JACC 2007,49,1860

122 C A C ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC 2007,49,1860

123

124 Ann Intern Med 2009,151,496

125 Πξνεθπςαλ έλα ζσξν βηνρεκηθνη παξαγνληεο θαη απεηθνληζηηθεο κεζνδνη Καη εηζη ν θιηληθνο θαξδηνινγνο εξρεηαη αληηκεησπνο κε κηα πιεηαδα επηινγσλ νη νπνηεο ερνπλ κειεηεζεη άιιεο πεξηζζνηεξν πεηζηηθα θαη άιιεο ιηγσηεξν

126 The challenge is to develop noninvasive screening methods to detect coronary atherosclerosis in its earliest stages

127 Framingham Risk Score (FRS) Α Γ Τ Ν Α Μ Ι Δ Π Δ Ρ Ι Ο Ρ Ι Μ Ο Ι Όρη ζε <40εησλ, ζε >65εησλ θαη ζε.γ. T-C αληη γηα LDL Γελ πεξηιακβαλεη Κιεξνλνκηθν Ιζηνξηθν. Τπεξεθηηκεζε θηλδ. ζε νκαδεο ρακεινπ θηλδ. (πξνβιεθζεληα/παξαηεξεζεληα ζπκβαληα) Τπνεθηηκεζε θηλδ. ζε νκαδεο πςεινπ θηλδ.

128

129

130 Οπηε γηα ην FRSππαξρνπλ ηπραηνπνηεκελεο κειεηεο πνπ λα κειεηνπλ ηελλ επηπησζε ηεο ζεξαπεηαο [πνπ εθαξκνδεηαη κε βαζε ηα απνηειεζκαηα από ην FRS (apo Ijacc 008,1,263)

131

132 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca JACC 2010,55,1110

133 CAC-Δπηπησζε ζε λεαξα αηνκα(33-45 εησλ) Μειεηε CARDIA 3043 αηνκα JACC 2007,49,2013

134 Μεηνλεθηεκαηα ησλ RiskScores ε απηά ηα risk scoers δελ ιακβαλεηαη ππ νςηλ ε ΓΙΑΡΚΔΙΑ ηεο εθζεζεο ζηνλ παξαγνληα θηλδπλνπ π.ρ. αλαθαηξεηαη ην επηπεδν ηεο LDL αιια δελ ιακβαλεηαη ππ νςηλ γηα πνζν ρξνληθν δηαζηεκα εηαλ απμεκελε (θαη μεξνπκε όηη απηά ηα επηπεδα ηνζν γηα ηελ LDL νζν θαη γηα ηελ ππεξηαζε ε ην θαπληζκα κπνξεη λα παξνπζηαδνπλ δηαθπκαλζεηο ζε βαζνο ρξνλνπ.) νζν θαη ην επηπεδν ηεο απνθιηζεο (π.ρ. θαπληζκα ΝΑΙ ε ΌΥΙ ε ππξηαζε π.ρ160/80 αιια γηα πνζν ρξνληθν δηαζηεκα Η Αδπλακηα ηεο παξνπζηαο ΔΝΌ ΟΒΑΡΟΤ παξαγνληα θηλδπλνπ

135 Recommendation for Measurement of Carotid Intima-Media Thickness 2010:ACCF/AHA Guide Lines for Assessment of Cardiovascular Risk in Asymptomatic Adults I IIa IIb III Measurement of carotid artery intima-media thickness is reasonable for cardiovascular risk assessment in asymptomatic adults at intermediate risk. Published recommendations on required equipment, technical approach, and operator training and experience for performance of the test must be carefully followed to achieve highquality results.

136 LDL λνζειεπζεληεο γηα.ν. HDL Am Heart J 2009,157,111 Tg

137

138 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα St.Francis Heart Study: 4903 asympt, age 50-70yrs.F-up=4.3yrs 0.1%/yr 0.54% event-rate JACC 2005,46,158

139 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα Ηιηθησκελα (62-85εη)αηνκα 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

140 Type VI lesion 23yr old Circulation 1995,92,1355 Απηό λα ζβεζηεη Figure 3. Photomicrograph of type VI lesion in left anterior descending coronary artery about 2 cm distal to main bifurcation. The type VI lesion is, in this case, formed by a recent thrombus on the surface of a fibroatheroma. The region between the lipid core and thrombus (Tmb) consists of closely layered smooth muscle cells. The lipid core also contains cholesterol crystals and dark staining aggregates of microcrystalline calcium (arrows). A indicates adventitia; M, media. From a 23-year-old man who committed suicide. Fixation by pressure-perfusion with glutaraldehyde. Maraglas embedding. One-micron thick section. Magnification about x115.

141 Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects JAMA 2008,300,197

142 1898 asymptom, age 14-88yrs Am J Cardiol 1993,72,247

143 Coronary Normal Artery values Calcium (Score) CAC(S) asymptom. age 30-90yrs Am J Cardiol 2001,87,1335

144 Coronary Artery Calcium (Score) CAC(S) 1898 asymptom, age 14-88yrs Am J Cardiol 1993,72,247

145 Ex-ECG SPECT Αληρλεπνπλ (κε δηαθνξεηηθε επαηζζεζηα) κνλν ΠΡΟΥΩΡΗΜΔΝΑ ζηαδηα.ν. 70% ζηελσζεηο ΑΥΡΗΣΔ γηα δηαγλσζε ηεο.ν. ζηα Δλσξηηεξα ηεο ζηαδηα

146

147

148 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

149 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο EHJ 2008,29,2244

150 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC 2005,46,158

151 1421αηνκα,Σνκεο/6mm 446 high-risk Hypertensive 30% of events were strokes JACC-Imag 2009,2,675

152 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα asymptom. Age 22-96yrs F-yp=3.5yrs Am J Epidemiol 2005,162,421

153 1795 asympt. Age 62-85yrs F-up = 3.3yrs Circulation 2005,112,572

154 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα Ηιηθησκελα αηνκα

155 120. Hoff JA, Chomka EV, Krainik AJ, Daviglus M, Rich S, Kondos GT. Age and gender distributions of coronary artery calcium detected by electron beam tomography in 35,246 adults. Am J Cardiol. 2001;87:

156 C A C = 0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο EHJ 2008,29,2244

157 C A C=0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

158 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα ( MI, Death ) NEJM 2008,358,1336

159

160 ρνιην από ην Ed. JACC2010,55,1608 (CIMT,Plaques and CVD Risk) p.1609 θαησ αξηζηεξα Βεβαησο ε θιηληθε ρξεζηκνηεηα ησλ απεηθνληζηηθσλ ηερληθσλ δελ κπνξεη λα απνδεηρζεη κε κειεηεο παξαηεξεζεο,αλεμαξηεηα πνζν κεγαιεο θαη πνζν θαια ζερεδηαζκελεο είλαη. Η απνδεημε ηεο θιηληθεο ρξεζηκνηεηαο απησλ ησλ απεηθνληζηηθσλ ηερληθσλ απαηηεη θαηη παξαπαλσ από καζεκαηηθεο-ζηαηηζηηθεο αλαιπζεηο. Απαηηεη κειεηεο εθβαζεο (outcome research) Γηα λα γηλεη πεηζηηθε ε αμηα απησλ ησλ ηερληθσλ απαηηνπληαη πξννπηηθεο κειεηεο,ηπραηνπνηεκελεο πνπ λα ζπγθξηλεηαη ε εθβαζε ησλ θαξδηαθσλ ζπκβακαησλ κε νδεγν ηα απνηειεζκαηα κηαο απεηθνληζηηθεο ηερληθεο πξνο ηελ εθβαζε ησλ θαξδηαθσλ ζπκβακαησλ κε βαζε ηελ παξνπζηα κνλν ησλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ. (see results of the METEOR study JAMA 07,297,1344 Απνηειεζκαηηθνηεηα ηεο rosuvastatin ζηελ εμειημε ηεο CIMT ζε αηνκα ρακεινπ θηλδπλνπ, αιια κε subclinikal atherosclerosis

161

162

163 LDL cholesterol (mg/dl) PROCAM Score (κνλν γηα Ο) HDL cholesterol (mg/dl) >55 0 Triglycerides (mg/dl) < Systolic blod pressure (mmhg) < Diabetes No 0 Yes 4 Smoker Never 0 Former 2 Current 9 Antihypertensive drug No 0 Yes 2 Age (years) Age-35 MI in family history No 0 Yes 5 Circulation, : ;

164 Framingham Risk Score (FRS) age,sex,ht,smoking,t-c,hdl (AJC1976,38,46) Low Risk <0.6%/yr (35% ησλ Δλειηθσλ) Interm Risk 0.6-2%/yr (40% Δλει.) High Risk >2%/yr (25% Δλει)

165

166

167

168

169 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca 717 asymptom Age 56 ± 9yrs F-up = >5yrs Intern J Cardiol 2007,117,227

170 Αζπκπησκαηηθνη κε Αδηαγλσζηε.Ν «Δπηπεδα» Πξνζεγγηζεο-Γηαγλσζεο 1 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Αλαγλσξηζε Παξαγνλησλ Κηλδπλνπ-Πξσηνγελεο Πξνιεςε «πξνζερε ερεηο απμεκελν θηλδπλν»

171

172 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Prospective Army Coronary Calcium (PACC) Progect: 2000 asympt, age 43yrs.F-up=3yrs 0.06%/yr 0.6%/1000person-yrs

173 Coronary Artery Calcium Score Agatston criteria Normal CACS <10 (CACS) Mild CACS Moderate CACS HR 4.3%-7.7% Severe CACS >400 HR 9.7%-10.8%

174 CAC ρεζε κε παξαγνληεο θηλδπλνπ 1726asympt. 57.7±13.3 F-up=43mo AHJ 2008,155,154

175 CAC Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν Απμεζε κε ηελ ειηθηα εησλ κειεηε MESA 6814αηνκα ( )

176 CAC Δπηπησζε ζηνλ γεληθν πιεζπζκν Απμεζε κε ηελ ειηθηα εησλ κειεηε CARDIA 3043αηνκα : εησλ Παξαθνινπζεζε 15εηε

177 Carotid Intima Media Thickness (CIMT) subj. (45-64yrs) F-up=15yrs JACC 2010,55,1600

178 Ιζρπεη ην «νζα ιεεη κηα εηθνλα δελ κπνξνπλ λα πνπλ ρηιηαδεο ιεμεηο?» Οη κειεηεο ερνπλ δεημεη όηη ε υπαπξη ηεο λνζνπ είλαη ν ζεκαληηθσηεξνο πξνβιεπηηθνο παξαγσλ γηα ηελ αλαπηπμε θαξδηαγγεηαθσλ ζπκβακαησλ,γηαηη ε ππνθιηληθε αζεξσκαησζε απνηειεη ηελ εθθξαζε ηνπ ζυνολικου απνηειεζκαηνο ησλ δηαθνξσλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ πνιύ θαιπηεξα από ηελ κεηξεζε ελόο ε πεξηζζνηεξσλ παξαγνλησλ θηλδπλνπ γηα κηα δεδνκελε ρξνληθε ζηηγκε ε δηαξθεηα Σα εξσηεκαηα πνπ πξνθππηνπλ είλαη ΜΙΑ απεηθνληζηηθε κεζνδνο κπνξεη λα αθπξσζεη όηη κερξη ζεκεξα πηζηεπακαη γηα ηελ αλαγθαηνηεηα θαη ρξεζηκνηεηα ησλ πξνεγνπκελσλ δεηθησλ ε κνληεισλ βαζκνλνκεζεο ηνπ θηλδπλνπ?

179 Asymptomatic Atherosclerosis: by Morteza Naghavi,2010

180 Yearly event rate (%) Risk Assessment of Further Atherothrombotic Events in Actual Atherothrombotic Practice Events/100 Patients 1 Per Year 25% 21.8% 20% 15% 10% 5% 0% 5.5% or more Number of risk factors 1. Caro J. Eur Heart J 2001; 22(abstr suppl): 522.

181 Exploitation of recent ( 1996) breakthroughs ---proof of the cholesterol hypothesis--- discovery of effective drugs, ---statins--- may well end coronary disease as a major public health problem early in the next century.

182

183 EHJ 2007,28,2967

184 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα

185 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα JACC-Imag 2009,2,675

186 Risk increase Atherothrombosis is a Systemic Disease: Long-term Risk Increase for Myocardial 1.17mm a 4.0 Function of Carotid Intima Media x Infarction as Thickness mm mm mm <0.87mm Quintiles of common carotid artery intima media thickness O Leary DH. N Engl J Med 1999; 340:

187 FRS alone Ankle Brachial Index (ABI) Meta-analysis 16 studies ( ) subjects U.S.Preventive Services Task Force Recommendation Statement (Ann Intern Med 2009,151,474) θξηηηθε-ακθηζβεηεζε κεζνδνινγηαο ηεο αλαιπζεο.no evidence that using ABI in addition to FRS to guide treatment reduces CVD events more than using

188 Κξηηεξηα εθηηκεζεο ηεο θιηληθεο αμηαο ελόο λενπ παξαγνληα(δεηθηε) θηλδπλνπ Δπθνια θαη αμηνπηζηα κεηξεζηκνο κε ζαθσο θαζνξηζκελεο θπζηνινγηθεο ηηκεο Να απνδεηρζεη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ παξαγ.θηλδ. ζηα αηνκα ηεο νκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Δθαξκνδνκελνο ζηα αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΔΙ έλαλ ζεκαληηθν αξηζκν ζηελ νκαδα πςεινπ θηλδπλνπ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βαζε ηνλ λέν παξαγνληα θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη όηη ΔΛΑΣΣΩΝΔΙ ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα

189

190 Καλελα Risk-score δελ είλαη ηδεαην

191 CAC-Reclassification 1726asympt. 57.7±13.3 F-up=43mo AHJ 2008,155,154

192 MESA- (study) JΑΜA 2010,303,1610

193 EHJ 2008,29,2244

194 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα (MESA 6722) JACC 2010,56,98

195 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα αζπκπη. Ηιηθηα 54 ± 10εηε F-up = 5.6εηε Από 3 θεληξα,αιια δελ είλαη κεηααλαιπζεο JACC-Imag 2009,2,692

196 C A C>0 ΠΡΟΓΝΩΗ ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Αζπκπη. Ηιηθηα 56 ± 11 5yrs 12yrs F-up = 6.8εηε CAC>400 RR=27 JACC 2007,49,1860

197

198 PRECLI ΠΡΩΙΜΗ

199 Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2011,4,253

200 (615) (50) JACC 2010,56,1407

201

202

203

204 JACC 2011,57,1591

205 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca JACC 2010,55,1110

206 CAC-Δπηπησζε ζηε ζπκκνξθσζε ζηε αγσγε ζηαηηλε ΑΑ 1640asympt yrs, F-up=6trs JACC 2008,51,1337

207 EISNER-study F-up=4yrs Non-Scaned group=584 Scaned group=1256 = LDL,B.P. (Dose response to baseline CAC) = Smoking = = Ex-activity = = Meds (Dose response to baseline CAC) = MI,Death = 2.9% Catheterization 3.3% (NS) 1.8% Revasculerization 2.3% (NS) Procedures Costs (CAC.>400-8%) 3774$ Procedures Costs (CAC =0-50%) 447$ U.S.$ 3649 All Costs 4053 U.S.$ (NS)

208 EISNER-study 2137individuals,50-65yrs, ( ) F-up=4yrs JACC 2011,57,1622

209

210 πκπεξαζκαηα-ii Φαηλεηαη όηη ην CAC ππεξηεξεη ησλ αιισλ ηερληθσλ Η απνπζηα ηνπ ζε ΤΜΠΣΩΜΑΣΙΚΑ αηνκα ερεη επαηζζεζηα 98%, αιια εηδηθνηεηα 40% 2% ησλ ζπκπησκ. κε CAC=0 ερεη ζεκαληηθε.ν. Η ζεκαζηα ηνπ ζηα Σ.Δ.Π. κελεη λα πξνζδηνξηζζεη

211 «Δπηπεδα» Αληρλεπζεο-Γηαγλσζεο Πξσηκεο Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 1 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Αλαγλσξηζε Παξαγνλησλ Κηλδπλνπ-Πξσηνγελεο Πξνιεςε «πξνζερε ερεηο θηλδπλν» 2 Ο ΔΠΙΠΔΓΟ Βαζκνλνκεζε Κηλδπλνπ Risk-scores «πξνζερε ερεηο απμεκελν θηλδπλν» Γνθηκαζηα θνπσζεο Αξλεηηθε ;;;;; 3o ΔΠΙΠΔΓΟ «πξνζερε ΔΥΔΙ ΣΗΝ ΝΟΟ»

212 Event Rates (NHR-study) JACC 2010,56,1397

213 % ζηελσζε Αζεξσκ. 50% πιαθεο/αζζ. Δπηθπλδπλ. ξεμεο /πιαθα

214 JACC 1998,31,126

215 Κξηηεξηα εθηηκεζεο ηεο θιηληθεο αμηαο ελόο λενπ παξαγνληα(δεηθηε) θηλδπλνπ Δπθνια θαη αμηνπηζηα κεηξεζηκνο κε ζαθσο θαζνξηζκελεο θπζηνινγηθεο ηηκεο Να απνδεηρζεη ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ παξαγ.θηλδ. ζηα αηνκα ηεο νκαδαο ελδηακεζνπ θηλδπλνπ Δθαξκνδνκελνο ζηα αηνκα ελδηακεζνπ θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΔΙ έλαλ ζεκαληηθν αξηζκν ζηελ νκαδα πςεινπ θηλδπλνπ ΘΔΡΑΠΔΙΑ κε βαζε ηνλ λέν παξαγνληα θηλδπλνπ ζα πξεπεη λα απνδεηθλπεηαη όηη ΔΛΑΣΣΩΝΔΙ ηα θαξδηαθα ζπκβακαηα

216

217 does not detect Conventional Methods for Detecting Coronary Artery Disease preclinical disease Test Advantages Disadvantages Stress Test (νπνηνδεπνηε) Ideal for patients who are symptomatic Used to determine extent of ischemia Does not produce an image of coronary arteries Significant blockage must be present to detect ischemia (i.e. does not detect preclinical disease)

218 JACC 2010,56,2182

219 C A C >0 ε Αζπκπησκ.Γηαβεηηθνπο 510asympt. Diabetics age 53±8yrsCAC +SPECT F-up = 2.2yrs EHJ 2006,27,713

220 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα Γηαβεηηθα αηνκα 903Diabetics F-up=5±3yrs Syrvival = 98.8% JACC 2004,43,1663

221 CAC vs SPECT Γηα ηελ παξνπζηα ηζραηκηαο αλ CAC % ζα ερνπλ +SPECT αλ CAC 100 δελ ζπζηελεηαη SPECT ( ACCF/ASNC) αλ CAC>400 ζπζηελεηαη SPECT ACCF/ASNC: JACC 2005,46,1587

222 HEART 2011,97,998

223 JACC 2007,49,1352

224 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα πγθξηζε κε αηκαηεξε ηεθ/α Meta-analysis 18 studies,10355 sympt >50% stenosis 131 (2%) CAC=0 Sensitivity = 98% Specificity = 40% NPV = 93%, PPV = 68% JACC-Imag 2009,2,675

225 CAC=0 ζε πκπησκαηηθα αηνκα Meta analysis 7 studies 3924 symptomatic F-up=42mo (30-84) 921 CAC=0, event-rate 1.8%(17pts) 3003 CAC>0, event-rate 8.99%(270) JACC-Imag 2009,2,675

226 C A C = 0 ε Αζπκπησκαηηθα αηνκα Γηαρξνληθε εμειημε-πξννδνο ηνπ Ca 717 asymptom Age 56 ± 9yrs F-up = >5yrs Intern J Cardiol 2007,117,227

227 CAC=0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ζε πκπησκαηηθα (Ο) αηνκα Σκεκα Δπεηγνλησλ Πεξηζηαηηθσλ JACC 2009,53,1642: 368 chest pain Tn(-).ECG(-) 1ACS w/t Ca JACC-Imag 2009,2,675 sens=99%,npv=99%,spec=57%,ppv=24% AJC 2011,107, Low-Interm. with CAC=0. 2/133 had >50% Mayo Clin Proc 2010,85,314 Low-Interm. 133 with CAC=0 1/133 >50% F-up=30d,1yr,5yrs:=no event JACC 2001,38, Low-Interm. 0.6%/yr event-rate Ann Emerg Med 2010,56, CAC=0 0.3% had CAD

228 CAC=0 εκαζηα ηεο ΑΠΟΤΙΑ ζε πκπησκαηηθα (Ο) αηνκα Σκεκα Δπεηγνλησλ Πεξηζηαηηθσλ 431symptom. Chest pain,tn(-), ECG(±) 2/183 with CAC=0 (1.1%) had ACS sensit. 99% NPV=99% 77/248 with CAC>0 (31%) had ACS specif 57% PPV=24% JACC-Imag 2009,2,675

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φ. Μητροπούλου, Μ. Σαλούρου, Κ. Τούτουζας A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 20-40% of ischemic strokes due to carotid artery disease! European Cardiovascular Disease Statistics

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και όργανα-στόχος. Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία: «ΑΡΤΗΡΙΕΣ»

Υπέρταση και όργανα-στόχος. Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία: «ΑΡΤΗΡΙΕΣ» Υπέρταση και όργανα-στόχος. Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία: «ΑΡΤΗΡΙΕΣ» Α. Πρωτογέρου Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Υπέρτασης, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ancient era Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θρασύβουλος Κ. Κυρατζόγλου MD,PhD Καρδιολόγος. Κομοτηνή

Θρασύβουλος Κ. Κυρατζόγλου MD,PhD Καρδιολόγος. Κομοτηνή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΕ Θεσσαλονίκη 20 Φεβρουαρίου 2010 Η δοκιμασία κόπωσης στη χρόνια στεφανιαία νόσο Θρασύβουλος Κ. Κυρατζόγλου MD,PhD Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα 2.5 Hazard ratio 2.0 1.5 1.0 0.5 0

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011 Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών Aθανάσιος Γ. Πιπιλής, FESC, FACC ιαδικτυακά Σεµινάρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 6 Ιουνίου 2011 Aντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς µε ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα

Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Εzetimibe / φιμπράτες / colesevelam / ω-3 λιπαρά οξέα Ευάγγελος Ρίζος Παθολόγος Διαβητολόγος Επιμελητής Α ΠΓΝΙ Disclosures Speaker honoraria, consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. Στατίνες σε νέους < 30 ετών και ηλικιωμένους > 80 ετών ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΕΝ ΕΧΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Μαθήματα Καρδιολογίας σε παθολόγους Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ ΠΡΠ 16/9/2013 Γενική προσέγγιση Συμμετοχή αρρώστου Θεράποντος ιατρού αναισθησιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Καρδιαγγειακά Νοσήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & δυσλιπιδαιμία. Σαββόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & δυσλιπιδαιμία. Σαββόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Ασθενής με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο & δυσλιπιδαιμία Σαββόπουλος Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ 68χρονος ασθενής με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής & ΑΥ εισάγεται με ΑΡ ημιπληγία από 2ώρου,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση Παχυσαρκία και Υπέρταση Κώστας Παλέτας Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ ιευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ταξινόµηση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία: Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιους ασθενείς ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ

Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία: Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιους ασθενείς ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ Ανίχνευση βλαβών στα αγγεία: Πώς, πότε, κάθε πότε και σε ποιους ασθενείς ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ Συνυπάρχει με ΣΝ και ΑΕΕ Συμπτωματική ΠΑΝ Fowkes et al. AGATHA study. Eur Heart

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ενότητα: Λιπίδια. Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη;

1 η Ενότητα: Λιπίδια. Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη; 1 η Ενότητα: Λιπίδια Ποιοι υπερλιπιδαιμικοί δεν πρέπει να πάρουν στατίνη; Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος, Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Επίδραση των διάφορων υπολιπιδαιμικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Hypertension Excellence Centre of the European

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο Νοσηρότητας Κεφάλαιο 16

Φορτίο Νοσηρότητας Κεφάλαιο 16 Φορτίο Νοσηρότητας Κεφάλαιο 16 Γεωργία Σαλαντή Επικ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ευχαριστίες στον Κώστα Τσιλίδη & Ορέστη Ευθυμίου για κάποιες από τις διαφάνειες Εισαγωγή Ø Η υγεία

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Διατροφή

Υπέρταση και Διατροφή Υπέρταση και Διατροφή Αντώνης Ζαμπέλας Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συχνότητα εμφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής

Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής Νικόλαος Φραγκάκης Λέκτορας Καρδιολογίας, FESC Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης What is an hybrid therapy? Αποτελεί συνδυασµό διαφορετικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE

PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE Objective: The Gensingen brace is a new asymmetrical CAD/CAM Cheneau type brace, with very promising published

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Η αποδεκτή τιμή της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ranolazine and Myocardial ischemia. C Pantos - UOA

Ranolazine and Myocardial ischemia. C Pantos - UOA Ranolazine and Myocardial ischemia C Pantos - UOA Conflict of interest Research supported by MENARINI ISCHAEMIC HEART DISEASE Parrinello et al, Cardiology, 2014 ( in press) The vulnerable myocardium :

Διαβάστε περισσότερα

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος -Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος www.ntellos.gr Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: Καμία Πότε καταργήσαμε ένα πολύ καλό και

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία

Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Δυσλιπιδαιμία και θρόμβωση. Από την παθοφυσιολογία στη θεραπεία Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης, MD, PhD Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία:

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Δεδομένα από την μελέτη ΙΚΑΡΙΑ. Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Ιωακειμίδης, Ν. Αλεξόπουλος, Π. Ξαπλαντέρης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Abdelrasoul, Ι. Γουργούλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

How to treat: Ασθενής με στεφανιαία νόσο και δυσλιπιδαιμία

How to treat: Ασθενής με στεφανιαία νόσο και δυσλιπιδαιμία How to treat: Ασθενής με στεφανιαία νόσο και δυσλιπιδαιμία Ευστάθιος Δ Παγκουρέλιας, MD, MSc, PhD Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο» CAD spectrum CHD Events

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα