Compact Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Compact Component System"

Transcript

1 Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f TEXT CMT-EX Sony Corporation

2 Upozornenie Aby ste predišli vzniku požiaru alebo elektrického šoku, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Aby ste predišli elektrickému šoku, zariadenie neotvárajte. Opravy prenechajte na kvalifikované osoby. Zariadenie neumiestňujte do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo vstavaná skrinka. Toto zariadenie je klasifikované ako produkt CLASS 1 LASER. Označenie CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING je na zadnej strane zariadenia. Tento symbol označuje, že vo vnútri zariadenia je vysoké napätie, ktoré môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Tento symbol označuje, že v priloženom návode na obsluhu sú dôležité informácie o ovládaní a údržbe. UPOZORNENIE Používanie optického príslušenstva s týmto zariadením môže zvýšiť riziko poškodenia očí. Tienený prepojovací kábel, odporúčaný v tomto návode, musí byť so zariadením použitý tak, aby vyhovoval normám pre digitálne zariadenia podtriedy B, časť 15, pravidiel FCC. INFORMÁCIA Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje normám pre digitálne zariadenia triedy B, časť 15, pravidiel FCC. Tieto normy zaručujú primeranú ochranu pred rušením inými domácimi zariadeniami pri trvalej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenciu a ak nie je nainštalované podľa inštrukcií, môže spôsobiť rušenie rádiového signálu. Nie je však zaručené, že sa nevyskytne rušenie pri každom spôsobe zapojenia. Ak zariadenie spôsobí rušenie rádio- alebo TV príjmu, odporúčame vám, aby ste vyskúšali odstrániť problém pomocou nasledujúcich možností: Premiestnite alebo presmerujte anténu. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojte zariadenie na iný elektrický obvod, ako je pripojený prijímač. Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika a požiadajte ich o pomoc. VÝSTRAHA Akýmkoľvek neoprávneným zásahom do zariadenia, ktorý nie je v súlade s týmto Návodom na obsluhu, strácate nárok na záručnú opravu. Poznámky k inštalácii systému CATV: Táto poznámka upozorňuje na to, že pri inštalácii CATV systému treba dodržať ustanovenia článku NEC, ktoré popisujú riadne uzemnenie a najmä upozorňujú, že uzemnenie kábla by malo byť pripojené na uzemňovací systém budovy tak blízko pri vstupe kábla do budovy, ako je to možné. 2 SK

3 Obsah Príprava Krok 1: Pripojenie systému... 4 Krok 2: Nastavenie hodín... 6 Krok 3: Uloženie rádiostaníc... 7 Šetrenie energie... 8 Základné operácie Prehrávanie CD disku... 9 Počúvanie rádia CD prehrávač Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí funkcia Shuffle Play Vytvorenie programu funkcia Program Play Opakované prehrávanie skladieb funkcia Repeat Play Použitie displeja Voliteľné príslušenstvo Pripojenie audio zariadení Počúvanie zvuku z pripojených zariadení Nahrávanie z CD na MD disk/kazetu Pripojenie externej antény Ďalšie informácie Bezpečnostné upozornenia Odstránenie problémov Technické parametre Index Ďalšie funkcie Vytvorenie dynamickejšieho zvuku Nastavenie priestorových efektov Používanie funkcie RDS (Radio Data System) (iba modely pre Európu) Zaspávanie s hudbou funkcia Sleep Timer Vstávanie s hudbou funkcia Daily Timer SK

4 Príprava Krok 1: Príprava systému Pre pripojenie systému pomocou priložených káblov a príslušenstva, vykonajte kroky 1 až 5. Predný kryt je vyrobený z tvrdeného skla. Manipulujte s ním opatrne. Rámová AM anténa Zadný kryt 1 4 Pravý reproduktor Ľavý reproduktor Odňatie zadného krytu. 2 Pripojenie reproduktorov. Káble reproduktorov pripojte do konektorov SPEAKER, ako je to zobrazené na obrázku. Vložte túto časť pruhovaný Zatlačte na zúbky a posuňte smerom nahor jednofarebný Poznámky Aby ste predišli nepríjemnému šumu, umiestnite káble reproduktorov ďalej od antén. Zapojte káble pravého aj ľavého reproduktora. V opačnom prípade nebude počuť zvuk. 4 SK

5 3 Pripojenie AM antény. Rámovú AM anténu pred pripojením najskôr zložte. Pripojte biely kábel do zásuvky U a červený kábel do druhej zásuvky. Rámová AM anténa AM Poznámka k sklenenému prednému krytu CD prehrávača Kryt CD prehrávača je vyrobený z tvrdeného skla. Pri normálnych podmienkach je tento kryt odolnejší voči otrasom a je pevnejší ako kryt z obyčajného skla. Ale pri prudkom náraze alebo škrabnutí sa môže rozbiť. Vyrovnanie reproduktorov Prichyťte priložené nožičky na zadnú časť spodnej strany reproduktorov, aby ste vyrovnali reproduktory. Príprava Poznámka Aby ste sa vyhli šumu, umiestnite káble antény ďalej od káblov reproduktorov. 4 Nasadenie zadného krytu. Káble preveďte otvorom na spodnej strane zadného krytu. Vloženie dvoch batérií typu R6 (veľkosť AA) do diaľkového ovládania e E E e 5 Keď ukončíte pripájanie, pripojte sieťovú šnúru do sieťovej zásuvky. Tip Pri normálnom používaní by batérie mali vydržať asi 6 mesiacov. Ak zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládania, vymeňte obidve batérie za nové. Poznámka Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte batérie, aby ste sa vyhli ich prípadnému vytečeniu a následnej korózii. Pripojenie voliteľných zariadení Pozri Voliteľné zariadenia na str SK

6 Krok 2: Nastavenie hodín Skôr ako budete používať časovač, musíte nastaviť hodiny. Európske modely používajú 24-hodinový režim zobrazovania a ostatné modely 12-hodinový režim. Na obrázkoch je použitý 24-hodinový režim. Nastavte hodiny pred zapnutím zariadenia. DISPLAY 1 2,3,4 2,3,4 1 Keď je zariadenie vypnuté, stlačte TIMER SET. Najskôr bliká CLOCK SET a neskôr začne blikať zobrazenie dňa. 3 Stláčaním +/ nastavte hodiny, potom stlačte ENTER. Zobrazenie minút začne blikať. 4 Stláčaním +/ nastavte minúty, potom stlačte ENTER. Hodiny začnú bežať. Opätovné nastavenie hodín Nastavený čas môžete zmeniť, keď je zariadenie zapnuté. 1 Stlačte TIMER SET. 2 Stláčaním +/ zobrazte CLOCK SET, potom stlačte ENTER. 3 Opakujte kroky 2 až 4. Zobrazenie hodín Kedykoľvek môžete zobraziť hodiny. Stláčaním DISPLAY zobrazte hodiny. Tipy Ak ste pri nastavovaní hodín urobili chybu, opakujte všetko od kroku 1. Ak je zariadenie vypnuté, hodiny sú zobrazené stále. Horná bodka bliká prvú polovicu minúty (0 až 29 sekúnd) a dolná bodka bliká druhú polovicu minúty (30 až 59 sekúnd). 2 Stláčaním +/ nastavte aktuálny deň, potom stlačte ENTER. Zobrazovanie hodín začne blikať. 6 SK

7 Krok 3: Uloženie rádiostaníc Môžete nastaviť nasledovný počet staníc: 20 staníc pre pásmo FM a 10 pre pásmo AM. 5 Stlačte MEMORY. Začne blikať číslo pozície. Vykonajte krok 6, pokiaľ číslo pozície bliká. Ak sa so zariadením nepracuje viac ako 16 sekúnd, číslo pozície zmizne a zariadenie sa nastaví do kroku 3. V takom prípade pokračujte od kroku 4. Príprava 2 1 4,6 6 Stláčaním +/ nastavte želanú pozíciu, potom stlačte ENTER. Stanica je uložená. Nastavte pozície od 1 do 20 pre pásmo FM a pozície od 1 do 10 pre pásmo AM. 3, Stlačením?/1 zapnite zariadenie. 2 Stláčaním TUNER/BAND zobrazte želané pásmo. Po každom stlačení sa položky menia nasledovne: FM y AM 7 Pre uloženie ďalších staníc opakujte kroky 2 až 6. Manuálne naladenie rádiostanice 1 Stláčaním TUNING MODE v kroku 3 zobrazte MANUAL. 2 Stláčaním +/ (alebo TUNING +/ na zariadení) nalaďte stanicu a pokračujte od kroku 5. Zmena pozície stanice Začnite od kroku 2. pokračovanie 3 Stláčaním TUNING MODE zobrazte AUTO. 4 Stlačte +/ (alebo TUNING +/ na zariadení). Frekvencia sa začne meniť tak, ako zariadenie vyhľadáva stanice. Ak sa nejaká stanica naladí, zobrazí sa TUNED a STEREO (pre stereo program). Ak chcete zastaviť vyhľadávanie, stlačte TUNING MODE. 7 SK

8 Krok 3: Uloženie rádiostaníc (pokračovanie) Tipy Ak uložíte novú stanicu, predchádzajúca stanica, uložená pod touto pozíciou, sa vymaže. Ak dôjde k výpadku el. napätia alebo odpojíte sieťovú šnúru, stanice ostanú uložené v pamäti zariadenia asi jeden týždeň. Ak sa pri počúvaní FM stanice vyskytne šum, odnímte FM anténu zo zadného panela a umiestnite ju ďalej od zariadenia. Šetrenie energie Spotrebu el. energie v pohotovostnom režime môžete znížiť na minimum (režim Power Saving) a ušetriť tým el. energiu. DISPLAY, Keď je zariadenie vypnuté, stlačte DISPLAY. Zariadenie sa prepne do režimu Power Saving a zobrazovanie hodín zmizne. Stlačením?/1 zapnete/vypnete zariadenie. Vypnutie režimu Power Saving Stlačte DISPLAY. Hodiny sa zobrazia. Poznámky Ak je nastavená funkcia Daily Timer, nemôžete zapnúť režim Power Saving. Ak je nastavená funkcia Daily Timer počas režimu Power Saving, režim nebude fungovať, pokiaľ nevypnete funkciu Daily Timer. 8 SK

9 Základné operácie Prehrávanie CD disku Stlačením?/1 zapnite zariadenie. "/1 (Power) 1,2 1 Zatlačte na Z (alebo stlačte OPEN/ CLOSE na diaľkovom ovládaní), aby ste vysunuli nosič disku. 2 Vo vertikálnej polohe umiestnite CD disk do nosiča disku. Popisom smerom dopredu. Pri prehrávaní 8 cm CD disku použite voliteľný adaptér. Základné operácie?/1 Z NX x.m M> 3 x./> VOL /+ m/m OPEN/ CLOSE CD H "/1 (Power) S s l/l j/j VOL +/ Pre zasunutie nosiča disku opätovne zatlačte na Z (alebo stlačte OPEN/CLOSE na diaľkovom ovládaní). 3 Stlačte NX (alebo CD H na diaľkovom ovládaní). Prehrávanie sa začne. pokračovanie 9 SK

10 Prehrávanie CD disku (pokračovanie) Pre Vykonajte Zastavenie prehrávaniastlačte x. Pauzu v prehrávaní Výber skladby Vyhľadanie želaného miesta v skladbe Vybratie CD disku Stlačte NX (alebo S na diaľkovom ovládaní). Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie. Stláčajte./>, pokiaľ nenastavíte želanú skladbu. Počas prehrávania stlačte a podržte m/m, pokým nenájdete želané miesto v skladbe. Zatlačte na Z (alebo stlačte OPEN/CLOSE na diaľkovom ovládaní). Nastavenie hlasitosti Stlačte VOL +/. Počúvanie rádia Najskôr uložte stanice do pamäti zariadenia (pozri str. 7). Stlačením "/1 zapnite zariadenie. "/1 (Power) Tipy Ak počúvate iný zdroj zvuku a chcete počúvať CD disk, stlačte NX (alebo CD H na diaľkovom ovládaní) (funkcia Automatic Source Selection). Ak stlačíte NX (alebo CD H na diaľkovom ovládaní), keď je zariadenie vypnuté, automaticky sa zapne a spustí sa prehrávanie CD disku (funkcia One Touch Play). Ak zatlačíte na Z pokiaľ je zariadenie vypnuté, automaticky sa zapne, nastaví sa na CD a nosič disku sa vysunie. Ak chcete na počúvanie použiť slúchadlá, pripojte ich do konektora PHONES na zadnom paneli. Poznámky Netlačte disk nadol silou, pretože to môže spôsobiť poruchu CD prehrávača. Nebráňte zariadeniu pri vysúvaní CD disku. Pamätajte, aby ste zatlačili na Z (alebo stlačili OPEN/CLOSE na diaľkovom ovládaní) pre zasunutie nosiča disku. Netlačte silno na Z, pretože to môže poškodiť zariadenie. Nosič disku nemusí fungovať, ak zatlačíte na Z a máte natiahnuté rukavice. Zatlačte na Z holými rukami alebo stlačte OPEN/CLOSE na diaľkovom ovládaní. TUNER/ BAND 1 2?/1 NX x.m M>./> TUNING /+ Z 3 VOL +/ VOL /+ "/1 (Power) STEREO/ MONO 10 SK

11 1 Stláčajte TUNER/BAND, pokiaľ sa nezobrazí želané pásmo. Po každom stlačení tlačidla sa položky menia nasledovne: FM y AM AUTO TUNED STEREO MHz 2 Stláčajte TUNING MODE, pokiaľ sa nezobrazí PRESET. PRESET TUNED STEREO MHz 3 Stláčaním l/l nastavte číslo pozície, pod ktorou je uložená želaná stanica. Zrušenie automatického ladenia Stlačte TUNING MODE. Tipy Ak počúvate iný zdroj zvuku a chcete počúvať rádio, stlačte TUNER/BAND (funkcia Automatic Source Selection). Ak stlačíte TUNER/BAND, keď je zariadenie vypnuté, automaticky sa zapne a naladí sa stanica, ktorú ste naposledy počúvali (funkcia One Touch Play). Pre vylepšenie príjmu presmerujte priloženú anténu, alebo pripojte externú anténu. Ak sa počas príjmu FM stanice vyskytne šum, stláčaním STEREO/MONO nastavte MONO. Príjem sa zlepší, vymiznú však stereo efekty. Pre zrušenie opäť nastavte STEREO. Základné operácie PRESET TUNED STEREO MHz Pre Vykonajte Vypnutie rádia Stlačením "/1 vypnite zariadenie. Nastavenie hlasitosti Stlačte VOL +/. Naladenie neuloženej stanice Stláčajte TUNING MODE, pokiaľ sa v kroku 2 nezobrazí MANUAL, potom stláčaním +/ (alebo TUNING +/ na zariadení) nalaďte želanú stanicu (manuálne ladenie). Stláčajte TUNING MODE, pokiaľ sa v kroku 2 nezobrazí AUTO, potom stlačte +/ (alebo TUNING +/ na zariadení). Frekvencia sa začne meniť tak, ako zariadenie vyhľadáva stanice a zastaví sa, keď sa naladí nejaká stanica (automatické ladenie). 11 SK

12 CD prehrávač Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí funkcia Shuffle Play Skladby na CD disku môžete prehrávať v náhodnom poradí. Zrušenie funkcie Shuffle Play Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nezmizne SHUF a PGM. Skladby sa začnú prehrávať v pôvodnom poradí. Tipy Ak počas normálneho prehrávania stláčaním CD PLAY MODE nastavíte SHUF, všetky skladby sa začnú prehrávať v náhodnom poradí. Ak chcete preskočiť skladbu, stlačte L. Stlačením l sa vrátite na začiatok aktuálnej skladby. Nemôžete sa však vrátiť na predchádzajúcu skladbu l/l 1 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí CD. 2 Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nenastavíte SHUF. SHUF 3 Stlačte CD H. Skladby sa začnú prehrávať v náhodnom poradí. Pri zvolení ďalšej skladby sa zobrazí ; a všetky skladby na disku sú prehrávané v náhodnom poradí. 12 SK

13 Vytvorenie programu funkcia Program Play 5 Stlačte CD H. Skladby sa začnú prehrávať v nastavenom poradí. Môžete vytvoriť program, ktorý bude obsahovať až 24 skladieb vo vami zvolenom poradí. Zrušenie funkcie Program Play Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nezmizne PGM a SHUF s 3 1 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí CD. 2 Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nenastavíte PGM. Zmena v programe Predtým ako začnete prehrávanie, program môžete zmeniť. Pre Vymazanie celého programu Pridanie skladby do programu Vykonajte Keď zariadenie neprehráva, vykonajte kroky 1 a 2, potom stlačte s. Vykonajte krok 3. Tipy Program zostáva v pamäti zariadenia, aj keď sa prehrávanie skončí. Ak chcete program opäť prehrávať, stlačte CD H. Ak celkový čas prehrávania programu presiahne 100 minút, nezobrazí sa prehrávaný čas, ale iba celkový počet skladieb. Ak sa pokúsite do programu vložiť viac skladieb ako je povolené, zobrazí sa STEP FULL. CD prehrávač 3 Stláčaním l/l nastavte želanú skladbu, potom stlačte ENTER. 4 Na vloženie ďalších skladieb opakujte krok 3. Po každom vložení skladby sa zobrazí celkový čas prehrávania a posledne vložená skladba. Môžete vložiť až 24 skladieb. 13 SK

14 Opakované prehrávanie skladieb funkcia Repeat Play Zrušenie opakovaného prehrávania Stláčajte REPEAT, pokiaľ nezmizne REP alebo REP 1. Skladby v pôvodnom poradí, náhodnom alebo naprogramovanom poradí, môžete opakovane prehrávať Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí CD. 2 Počas prehrávania stláčajte REPEAT, pokiaľ nenastavíte REP alebo REP 1. REP REP: Pre opakovanie všetkých skladieb na CD disku. Prehrávanie Opakovanie Normálne Náhodné (str. 12) Programu (str. 13) Všetkých skladieb v pôvodnom poradí Všetkých skladieb v náhodnom poradí Všetkých skladieb vo vami nastavenom poradí REP 1* : Pre opakovanie len jednej skladby. * Nie je možné nastaviť počas funkcie Shuffle Play a Program Play. 14 SK

15 Použitie displeja Môžete zobraziť celkový počet skladieb, celkový čas prehrávania a zostávajúci čas prehrávania skladby alebo celého CD disku. Ak je vložený CD TEXT disk, môžete zobraziť informácie uložené na disku, ako napr. názov disku alebo meno interpreta. FUNCTION DISPLAY Zobrazenie zostávajúceho času prehrávania, Počas prehrávania stláčajte DISPLAY. Po každom stlačení tlačidla sa položky menia nasledovne: t Číslo aktuálnej skladby a prehrávaný čas skladby r Číslo aktuálnej skladby a zostávajúci čas prehrávania skladby r Zostávajúci čas prehrávania CD disku r Názov aktuálnej skladby* r Hodiny CD prehrávač Zobrazenie celkového času prehrávania * pri prehrávaní CD TEXT disku. 1 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí CD. 2 Keď zariadenie neprehráva, stláčajte DISPLAY. Po každom stlačení tlačidla sa položky menia nasledovne: t Celkový počet skladieb a celkový čas prehrávania disku (Celkový počet skladieb a celkový čas prehrávania programu) r Názov disku* r Meno interpreta* r Hodiny * pri prehrávaní CD TEXT disku. 15 SK

16 Ďalšie funkcie Vytvorenie dynamickejšieho zvuku Funkcia DSG (Dynamic Sound Generator) automaticky vytvorí dynamickejší zvuk a tým zlepší váš hudobný zážitok. Nastavenie priestorových efektov Môžete vychutnávať aj efekty priestorového zvuku. DSG SURROUND, Stlačte DSG. Po každom stlačení tlačidla sa položky menia nasledovne: t DSG 1 t DSG 2 t DSG OFF Ak je funkcia DSG zapnutá, zobrazí sa DSG. Zrušenie funkcie DSG Stláčaním DSG nastavte DSG OFF., Stlačte SURROUND. Po každom stlačení tlačidla sa položky menia nasledovne: SURR ON y SURR OFF Ak je funkcia SURROUND zapnutá, zobrazí sa SURR. Zrušenie funkcie SURROUND Stláčaním SURROUND nastavte SURR OFF. 16 SK

17 Používanie funkcie RDS (Radio Data System) (iba modely pre Európu) Čo je to Radio Data System? Radio Data System (RDS) je služba, ktorá umožňuje staniciam vysielať okrem bežného signálu aj iné informácie. Zaspávanie s hudbou funkcia Sleep Timer Môžete nastaviť časový interval, po ktorom zariadenie prestane prehrávať a automaticky sa vypne. Môžete tak zaspávať pri počúvaní hudby. Tento časový interval môžete nastavovať v 10 minútových intervaloch. Poznámka Funkcia RDS nemusí fungovať, ak naladená stanica nevysiela RDS signály, alebo sú tieto signály slabé. * Nie všetky FM stanice vysielajúce RDS signály, poskytujú rovnaké služby. Informujte sa o službách, ktoré poskytujú rádiá s RDS vysielaním vo vašom okolí. Ďalšie funkcie Príjem RDS vysielania, Jednoducho nalaďte FM stanicu. Ak naladíte stanicu s RDS vysielaním, zobrazí sa názov stanice. Zobrazenie RDS informácií Po každom stlačení DISPLAY sa položky menia nasledovne: Názov stanice* y Frekvencia * Ak je prijímaný RDS signál slabý, názov stanice sa nemusí zobraziť. SLEEP, Stláčaním SLEEP nastavte želaný časový interval. Po každom stlačení tlačidla sa interval mení nasledovne: t AUTO t 90MIN t 80MIN OFF T 10MIN...70MIN T Po niekoľkých sekundách sa obnoví pôvodné zobrazenie. Na displeji svieti SLEEP. Ak nastavíte AUTO, zariadenie sa vypne po skončení prehrávania aktuálneho CD disku (max. 100 minút). Zariadenie sa vypne aj vtedy, ak manuálne vypnete prehrávanie CD disku. pokračovanie 17 SK

18 Zaspávanie s hudbou (pokračovanie) Zobrazenie zostávajúceho času Raz stlačte SLEEP. Zmena zostávajúceho časového intervalu Stláčaním SLEEP opäť nastavte želaný časový interval. Zrušenie funkcie Sleep Timer Stláčaním SLEEP nastavte OFF. Vstávanie s hudbou funkcia Daily Timer Môžete nastaviť čas, kedy sa zariadenie automaticky zapne. Môžete sa tak budiť pomocou hudby. Pred používaním tejto funkcie musíte mať nastavené hodiny (str. 6). Pre budenie pomocou rádia musíte najskôr uložiť želanú stanicu (str. 7). Tip Funkciu Sleep Timer môžete používaj aj vtedy, ak nemáte nastavené hodiny. Poznámka Ak je zapnutá funkcia Sleep Timer, nemôžete použiť funkciu Daily Timer TIMER SELECT 1 Pripravte si zdroj zvuku, ktorý chcete aktivovať pri zapnutí zariadenia. CD: Vložte CD disk. Ak chcete začať prehrávanie od obľúbenej skladby, vytvorte program (str. 13). Rádio: Nalaďte uloženú stanicu (str. 10). Kazeta: Nastavte časovač na audio zariadenie, ktoré je pripojené cez konektor TAPE. 2 Stlačením VOL +/ nastavte hlasitosť. 3 Stlačte TIMER SET. 18 SK

19 4 Stláčajte +/, pokiaľ sa nezobrazí TIMER SET, potom stlačte ENTER. Zobrazenie hodín začne blikať. 5 Nastavte čas, kedy sa má spustiť prehrávanie. Stláčaním +/ nastavte hodiny, potom stlačte ENTER. Zobrazenie minút začne blikať. Zmena nastavených hodnôt Začnite od kroku 1. Kontrola nastavených hodnôt / Použitie časovača Stlačte TIMER SELECT, aby ste označili DAILY. Zobrazí sa čas zapnutia, čas vypnutia a hudobný zdroj, potom sa obnoví pôvodné zobrazenie. Zrušenie funkcie Daily Timer Stláčaním TIMER SELECT nastavte TIMER OFF. Stláčaním +/ nastavte minúty, potom stlačte ENTER. Zobrazenie hodín začne opäť blikať. 6 Podobne ako v kroku 5 nastavte čas, kedy sa má prehrávanie zastaviť. Zobrazenie hudobného zdroja začne blikať. Tip Pre opätovné nastavenie funkcie Daily Timer s rovnakými nastavenými hodnotami, stláčajte TIMER SELECT, pokiaľ nenastavíte DAILY. Potom vypnite zariadenie. Nie je potrebné opäť nastavovať hodnoty časovača. Ďalšie funkcie 7 Stláčaním +/ nastavte želaný hudobný zdroj. Zobrazenie zdroja sa mení nasledovne: t TUNER y TAPE* T t CD PLAY T Po stlačení ENTER sa postupne zobrazí čas zapnutia, čas vypnutia a hudobný zdroj. Potom sa obnoví pôvodné zobrazenie. Na displeji svieti DAILY. * Nastavte ako hudobný zdroj audio zariadenie, ktoré je pripojené cez konektor TAPE. 8 Stlačením?/1 vypnite zariadenie. Funkcia Daily Timer je nastavená. V nastavenom čase sa zariadenie automaticky zapne a zvolený hudobný zdroj začne prehrávať. V čase nastavenom pre ukončenie sa zariadenie automaticky vypne a funkcia Daily Timer sa opäť nastaví. 19 SK

20 Voliteľné príslušenstvo Pripojenie audio zariadení Pre rozšírenie možností môžete k zariadeniu pripojiť rôzne iné voliteľné zariadenia. Podrobnosti pozri v návode na obsluhu príslušných komponentov. Pre pripojenie voliteľných zariadení najskôr odnímte malý zadný kryt. Pripojenie MD prehrávača pre digitálne nahrávanie Pripojenie MD alebo kazetového prehrávača pre analógové nahrávanie Farebne označené koncovky pripojte len ku konektorom rovnakej farby. Pre počúvanie nahrávok z MD alebo kazetového prehrávača stláčaním FUNCTION nastavte TAPE. Do audio výstupu na MD alebo kazetovom prehrávači Ak pripojíte MD prehrávač k zariadeniu pomocou optického kábla (nedodaný), môžete nahrávať skladby z CD disku na MD disk. Do audio vstupu na MD alebo kazetovom prehrávači Do konektora DIGITAL IN na MD prehrávači 20 SK

21 Pripojenie slúchadiel Pripojte slúchadlá do konektora PHONES. Počúvanie zvuku z pripojených zariadení 2 s?/1 (Power) Konektor PHONES 1 Pripravte audio zariadenie. 2 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ nenastavíte TAPE. Po každom stlačení tlačidla sa položky menia nasledovne: t TUNER t TAPE t CD Voliteľné príslušenstvo Redukcia skreslenia zvuku z pripojeného audio zariadenia Môžete nastaviť vstupnú úroveň audio signálu pre koncovky TAPE do dvoch úrovní. Ak je zvuk z pripojeného audio zariadenia skreslený, znížte vstupnú úroveň. 1 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí TAPE. 2 Stlačením?/1 vypnite zariadenie. 3 Podržte x na zariadení stlačené a pomocou?/ 1 zapnite zariadenie. Zobrazí sa ATT ON. Ak je hlasitosť príliš nízka, opakujte kroky 1 až 3, aby ste nastavili pôvodnú úroveň. 21 SK

22 Nahrávanie z CD na MD disk/kazetu Pre ovládanie pripojených zariadení pozri návod na obsluhu jednotlivých zariadení. 4 2 Pripojenie externej antény Pre vylepšenie príjmu odnímte zadný kryt a pripojte externú anténu. Podrobnosti pozri v návode na obsluhu jednotlivých zariadení. FM anténa Pripojte externú FM anténu. Môžete použiť aj TV anténu. 1 Pripravte zariadenie na nahrávanie. 2 Stláčajte FUNCTION, pokiaľ sa nezobrazí CD. 3 Začnite nahrávať. 4 Stlačte CD H. Prehrávanie sa začne. 75-Ohm koaxiálny kábel (nedodávaný) AM anténa Pripojte 6- až 15- metrový izolovaný drôt do koncovky AM antény. Priloženú rámovú AM anténu nechajte pripojenú. Izolovaný drôt (nedodávaný) 22 SK

23 Dôležité Ak pripojíte externú anténu, pripojte uzemňovací vodič a AM anténu do koncovky U. Aby ste sa vyhli výbuchu plynu, nepripájajte uzemňovací vodič na plynové potrubie. Ďalšie informácie Bezpečnostné upozornenia Štítok s údajmi o prevádzkovom napätí, atď. je umiestnený na spodnej strane zariadenia. Bezpečnosť Sklenený kryt prehrávača je vyrobený z tvrdeného skla. Pri normálnych podmienkach je tvrdené sklo odolnejšie voči otrasom a znesie väčšiu záťaž ako obyčajné sklo. Ale pri prudkom náraze alebo škrabnutí sa môže rozbiť. Zariadenie je pod napätím, pokým nie je sieťová šnúra odpojená zo siete. Dokonca aj vtedy, ak je samo vypnuté. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte ho zo siete. Pri odpájaní ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru. Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek predmet alebo kvapalina, zariadenie odpojte a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovanej osobe. Výmena sieťovej šnúry môže byť vykonaná iba v kvalifikovanom servise. Ak pripojíte zariadenie do siete, aj napriek tomu že je vypnuté, spotrebúva energiu, aby sa uchovali funkcie časovačov a diaľkového ovládania. Nie je chybou, ak sa jeho povrch mierne zohreje. Umiestnenie Ventilátor je počas používania zariadenia zapnutý. Umiestnite zariadenie na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby ste sa vyhli jeho prehriatiu. Na zariadenie nič neklaďte. Neumiestňujte zariadenie na šikmú plochu. Neumiestňujte zariadenie na miesta, kde by bolo vystavené: Vysokej teplote alebo chladu Prachu alebo nečistote Vysokej vlhkosti Otrasom Priamemu slnečnému svetlu. Prenášanie zariadeni Ak prenášate zariadenie, vyberte CD disk. Voliteľné príslušenstvo/ďalšie informácie pokračovanie 23 SK

24 Bezpečnostné upozornenia (pokračovanie) Prevádzka Ak ste zariadenie preniesli priamo z chladného do teplého prostredia, alebo je umiestnené vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom zariadení CD prehrávača sa môže kondenzovať vlhkosť. V takom prípade zariadenie nemusí správne fungovať. Vyberte CD disk a nechajte zariadenie zapnuté asi 2 hodiny, pokým sa vlhkosť nevyparí. Ak máte nejaké otázky alebo problémy, týkajúce sa tohto zariadenia, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Reproduktory Tieto reproduktory majú magnetickú ochranu a preto môžu byť používané blízko TV prijímača. Na niektorých typoch TV prijímačov sa však môže vyskytnúť magnetická deformácia. V takom prípade vypnite TV prijímač a po 15 až 30 minútach ho opäť zapnite. Ak nenastalo zlepšenie, premiestnite reproduktory ďalej od TV prijímača. Neumiestňujte k TV prijímaču tiež objekty, v ktorých sa nachádzajú alebo sú používané magnety, ako napr. audio stojany, TV podstavce alebo hračky. Pri vzájomnom pôsobení so zariadením to môže spôsobiť skreslenie obrazu. Poznámky k CD diskom Neprehrávajte CD disk, na ktorom je nalepená lepiaca páska alebo samolepka, ani lepkavý CD disk, pretože to môže poškodiť zariadenie. Pred prehrávaním očistite disk pomocou čistiacej handričky. Disk čistite od stredu smerom k okrajom. Nepoužívajte roztoky ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistidlá alebo antistatické spreje na vinylové LP platne. Nevystavujte CD disk priamemu slnečnému svetlu alebo zdrojom tepla, ako je napr. ústredné kúrenie, ani ho nenechávajte v aute zaparkovanom na slnku. Čistenie povrchu zariadenia Použite mäkkú handričku jemne navlhčenú v čistiacom roztoku. Odstránenie problémov Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne nejaký problém, postupujte nasledovne: Najskôr skontrolujte, či je sieťová šnúra správne a pevne pripojená a preverte pripojenie reproduktorov. Ak sa vám problém nepodarí odstrániť, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony. Všeobecne Z reproduktorov nepočuť žiadny zvuk. Stlačte VOL +. Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá. Skontrolujte pripojenie reproduktorov. Zvuk šumí. TV prijímač alebo VCR je umiestnené príliš blízko zariadenia. Premiestnite zariadenie ďalej od TV prijímača alebo VCR. 0:00 (alebo 0:00AM ) bliká na displeji. Výpadok prúdu. Opäť nastavte hodiny a časovače. Časovač nefunguje. Správne nastavte hodiny. Diaľkové ovládanie nefunguje. Medzi diaľkovým ovládaním a zariadením je nejaká prekážka. Namierte diaľkové ovládanie na senzor na zariadení. Vybili sa batérie. Vymeňte ich za nové. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti meniča prúdu. 24 SK

25 CD prehrávač Rádio CD disk sa nemôže načítať. CD disk nebol správne vložený. Vložte CD disk do nosiča disku vo vertikálnej polohe. CD sa nedá vysunúť. CD disk má nalepenú lepiacu pásku, samolepku, alebo je lepkavý. CD disk sa neprehráva. CD disk je špinavý. Očistite ho pomocou čistiacej handričky. Povrch CD disku je poškodený. Vložte iný CD disk. CD disk je vložený naopak. Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť. Vyberte CD disk a zariadenie nechajte zapnuté na 2 hodiny, pokým sa vlhkosť nevyparí. Prehrávanie sa nezačne od prvej skladby. Je zapnutá funkcia Program alebo Shuffle Play. Stláčajte CD PLAY MODE, pokiaľ nezmizne SHUF a PGM. - OVER - je zobrazené na displeji. Stlačením M ste sa dostali na koniec CD disku. Stlačte a podržte (alebo stláčajte) m alebo., aby ste sa dostali na skladbu, kde je možné prehrávanie. Program šumí ( TUNED alebo STEREO je zobrazené na displeji). Premiestnite FM anténu zo zadného panela mimo zariadenie. Nastavte anténu. Prijímaný signál je príliš slabý. Pripojte externú anténu. Skontrolujte pripojenie antény. Kábel AM antény bol odpojený od držiaka. FM stereo program nie je prijímaný stereo. Stláčaním STEREO/MONO nastavte STEREO. Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú popísané vyššie, resetujte zariadenie nasledovne: 1 Odpojte sieťovú šnúru. 2 Stlačte a podržte?/1, potom pripojte sieťovú šnúru do siete. Zariadenie sa nastaví na výrobcom stanovené hodnoty. Všetky nastavenia, uložené stanice a časovač sa vymažú a musíte ich opäť nastaviť. Ďalšie informácie 25 SK

26 Technické parametre Zosilňovač Výstupný výkon DIN (menovitý) W (4 Ohm pri 1 khz, DIN) Výstupný výkon RMS (referenčný) W (4 Ohm pri 1 khz, 10% THD) Hudobný výstupný výkon (referenčný) W CD prehrávač Systém Laser Výstup lasera Frekvenčný rozsah Compact disc and digital audio systém Polovodičový laser (λ=780 nm) Vyžarovanie: nepretržité Max µw* * Hodnota bola nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošoviek na optickom Pick-up bloku so 7 mm clonou. 20 Hz 20,000 Hz Rádio FM stereo, FM/AM superheterodynový tuner Vstupy Výstupy TAPE IN: napätie 250 mv, impedancia 47 kohm TAPE OUT: napätie 250 mv, impedancia 1 kohm CD OUT: Optický výstup PHONES (stereo mini konektor): pre slúchadlá s impedanciou 8 Ohm alebo vyššou FM Ladiaci rozsah Anténa Konektory antény Medzifrekvencia AM Ladiaci rozsah: Anténa Medzifrekvencia MHz (ladiaci krok 50 khz) FM drôtová anténa 75 Ohm nevyvážené 10.7 MHz 531 1,602 khz (ladiaci krok 9 khz) Rámová AM anténa Externé koncovky antény 450 khz 26 SK

27 Reproduktory Systém Reproduktory Impedancia Rozmery Hmotnosť 2-pásmový, bass-reflex Basový: 9 cm priemer, kónusový Výškový: 2 cm priemer, vyvážený 4 Ohm 130 x 216 x 183 mm (š/v/h, vrátane vyčnievajúcich častí a ovládačov) Pribl. 1.8 kg na reproduktor Všeobecne Napájanie Príkon Rozmery 230 V AC, 50/60 Hz 40 W 170 x 217 x 200 mm (š/v/h, vrátane vyčnievajúcich častí a ovládačov) Pribl. 3.0 kg Hmotnosť Dodávané príslušenstvo Diaľkové ovládanie (1) Batérie (2) Rámová AM anténa (1) Drôtová FM anténa (1) Káble reproduktorov (2) Nožičky reproduktorov (4) Právo na zmeny vyhradené. Ďalšie informácie 27 SK

28 Index A Antény 5, 22 Automatické ladenie 7, 11 B Batérie 5 Bezpečnostné upozornenia 23 C, Č CD prehrávač 9, 12 Časovač vstávanie s hudbou 18 zaspávanie s hudbou 17 D, E, F, G Displej 6, 15 Funkcia Automatic Source Selection 10, 11 Funkcia Daily Timer 18 Funkcia DSG (Dynamic Sound Generator) 16 Funkcia One Touch Play 10, 11 Funkcia Program Play 13 Funkcia RDS 17 Funkcia Repeat Play 14 Funkcia Shuffle Play 12 Funkcia Sleep Timer 17 H, I, J, K Hodiny nastavenie 6 L, M Manuálne ladenie 7, 11 N Nahrávanie z CD disku 22 Nastavenie hlasitosti 10, 11 hodín 6 zvuku 16 Normálne prehrávanie 9 O Odstránenie problémov 24 P, Q Počúvanie rádia 10 zvuku z pripojených zariadení 21 Prehrávanie CD disku 9 opakované (funkcia Repeat Play) 14 programu (funkcia Program Play) 13 skladieb v náhodnom poradí (funkcia Shuffle Play) 12 Priestorové efekty 16 Pripojenie antény 5, 22 reproduktorov 4 voliteľných zariadení 20 R Rádio 7, 10 Rádiostanice naladenie 10 uloženie 7 Reproduktory 4 Resetovanie zariadenia 25 S, Š Šetrenie energiou 8 T, U, V, W, X, Y, Z Uloženie rádiostaníc 7 Zapojenie. pozri Pripojenie 28 SK

Mikro Hi-Fi komponentový systém

Mikro Hi-Fi komponentový systém 4-253-397-11(2) Mikro Hi-Fi komponentový systém Návod na použitie Záznam majiteľa Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri str. 13. CDX-GT50UI 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál LCD TV a DVD combo Užívateľský manuál LC-19IEA6 / LC-19IEB6 / LC-22IEA6 / LC-22IEB6 / LC-26IEA6 / LC-26IEB6 / LV-19IEA6 / LV-19IEB6 / LV-22IEA6 / LV-22IEB6 / LV-26IEA6 / LV-26IEB6 / LD-19IEA6 / LD-19IEB6

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

AR 118 Návod na obsluhu

AR 118 Návod na obsluhu AM/FM RDS autorádio s CD/MP3/WMA/DVD prehrávačom AR 118 Návod na obsluhu Vážený zákazník, Ďakujeme, za prejavenú dôveru kúpou nášho výrobku. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na použitie a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál

TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál TEPLOTNÝ REGULÁTOR N1040 Prevádzkový manuál INŠTALÁCIA Regulátor môže byť zabudovaný do panela, do otvoru 46 x 46 mm. Najprv snímte upevňovanie svorky a vložte regulátor do vyrezaného otvoru v paneli.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W Návod na obsluhu LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely Č. modelu TH-55LFV70W Podrobnejšie pokyny si, prosím, prečítajte v Návode na obsluhu na CD-ROM disku. Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

Mini HI-FI Component System

Mini HI-FI Component System 4-30-433-9() Mini HI-FI Component System MHC-GTZ5 MHC-GTZ4 / GTZ4i MHC-GTZ3 / GTZ3i MHC-GTZ / GTZi LBT-GTZ4i 009 Sony Corporation DVD,,(CD), (CD), CD "WALKMAN" "WALKMAN" Sony Corporation MICROVAULT Sony

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

LRx 3.1k LRx 5.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 3.1k LRx 5.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie obvodov uspokojujú

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom f tlačidlo rádia Bočné tlačidlá (hlasitosť) Príjem hovoru a WAP ( tlačidlo Fotoaparát a m tlačidlo* Klávesnica b tlačidlo Displej Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a ) zap./vyp.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Počítač na bicykel Digispeed 5

Počítač na bicykel Digispeed 5 NÁVOD NA OBSLUHU Verzia 11/00 Počítač na bicykel Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky a na obsluhu! Ak výrobok odovzdáte

Διαβάστε περισσότερα

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600

Μini Hi-Fi. Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 Ηχοσύστηµα Μini Hi-Fi Oδηγίες Xρήσης MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τις σχισµές εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα,

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie. Copyright

Návod na použitie. Copyright STRONG SRT 6005/6010 Digittál lny ssatteel littný prri ijjí ímačč Návod na použitie Copyright OBSAH 1.0 Úvod... 3 1.1 Bezpečnostné inštrukcie... 3 1.2 Vybavenie a príslušenstvo... 4 1.3 Bezpečnostné opatrenia...

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3

NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 NÁVOD NA POUŽITIE STEREO ZOSILŇOVAČ S MP3 SPL 500MP3 SPL 700MP3 SPL 1000MP3 SPL 1500MP3 SPL 2000MP3 Návod na obsluhu VAROVANIE! Chráňte prístroj pred vodou a vlhkosťou Odpojte prístroj od siete pred odobratím

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-411-333-61(1) Wireless Stereo Headset Návod na používanie Οδηγίες λειτουργίας Инструкции за работа Instrucţiuni de utilizare Navodila za uporabo SK GR BG RO SI XBA-BT75 SK UPOZORNENIE Pre zníženie rizika

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte.

O D V L H Č O V A Č. Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. O D V L H Č O V A Č Pred zapojením odvlhčovača si pozorne prečítajte tento návod. Návod si starostlivo uchovajte. Likvidácia odpadu Po ukončení životnosti je nutné zariadenie zlikvidovať podľa platných

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 SLOVENČINA VAROVANIE! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash (flash disky). Správna funkcia nahrávania závisí

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom

Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Digitálny multimeter METEX M-3890D s automatickou voľbou rozsahu a trojitým displejom Obr. orginálny návod str. 2 1. LCD displej (3 ¾ miesta, max. 3999) 2. Tlačítko Power - zapínanie 3. Tlačítko Range

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom Displej Tlačidlo m a fotoaparátu* Tlačidlo hovoru (a WAP Bočné tlačidlá Klávesnica Tlačidlo b Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a zap./vyp. ) Tlačidlo c Mikrofón * Voliteľné

Διαβάστε περισσότερα