ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ , Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : Γκαλανάκης Μανόλης Μηχαηλίδης Στέλιος Τηλέφωνο : , FAX : Ηράκλειο, 30/11/2012 Αρ. Πρωτ: 4958/Φ70 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη : Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4009/2011. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/ τεύχος Α ). Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/ τεύχος Α ). Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.369/1976. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Τις διατάξεις του N.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ

2 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α 209/ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 3943/2011. Την με αριθμό 1283/ , θέμα 19 ο, πράξη του συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης για την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού. Τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης έτους 2012 στον ΚΑΕ 9742 Την απόφαση 1247/Φ70/ του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης περί ορισμού επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών και τις υπηρεσιακές μας ανάγκες. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Μηχανών γραφείου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή τη Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 2 αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά» β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (βρίσκεται στην 1η σελίδα) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ: 9742 του οικονομικού έτους Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη ή για μέρος αυτών. Η τελική αξιολόγηση και η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΕΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 2

3 Εμπορίου η οποία επικυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ 3

4 αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Στις προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη εκφρασμένη σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η προσφερόμενη τιμή αν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα ενδεικτική τιμή θα απορρίπτεται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την σύνταξη της προσφοράς τους. Οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών όπου θα αναφέρουν επ ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που προσφέρουν δίπλα στις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που ζητάμε με συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα τεχνικού φυλλαδίου ή εγγράφου, εφόσον υπάρχει, ώστε να τεκμηριώνεται η απάντηση τους. Προσφορές στις οποίες δεν γίνεται σαφής αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους αλλά υπάρχουν οι φράσεις, «όπως περιγράφεται», «όπως ζητείται» θα κρίνονται ως ασαφής και θα απορρίπτονται. Η προσφορά επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και δεσμεύει τον προσφέροντα για τις προδιαγραφές του είδους. Η επιτροπή δεν έχει την υποχρέωση να ερευνήσει τυχόν ασυμφωνία τεχνικών φυλλαδίων με τα αναγραφόμενα στους πίνακες προδιαγραφών προσφερόμενου είδους. Είδη τα οποία θα διαπιστωθεί μετά την παράδοση ότι δεν πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με έξοδα του αναδόχου. 4

5 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ Τα ζητούμενα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά σε συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, θα συνοδεύονται από όλα τα υποστηρικτικά έντυπα και την εγγύηση καλής λειτουργίας. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον αυτά πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές που δίδονται. Η κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού θα γίνει ανά είδος. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Για τις ενστάσεις και διοικητικές προσφυγές που αφορούν τον διαγωνισμό ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι Κρήτης, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: Α. Την κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.h ποσότητα των ειδών μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30% ή να μειωθεί μέχρι και 50%. Β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. Στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: - Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό - Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του ανάδοχου του διαγωνισμού θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 5

6 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος : Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση του ειδών. Πρέπει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει για την ημερομηνία παράδοσης τους υπεύθυνους παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα προκύψουν, ο ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει με δική του επιβάρυνση. Σε περίπτωση ατυχήματος στο εργατικό προσωπικό του αναδόχου ή στο προσωπικό που θα μεταφέρει τα πράγματα στο χώρο του Τ.Ε.Ι ή ακόμη και σε κάποιον υπάλληλο του Τ.Ε.Ι που θα παρευρίσκετε στο χώρο παραλαβής, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος ευθύνεται επίσης και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε κάποιο από τα είδη που θα παραλάβει το Τ.Ε.Ι, ακόμη και αν γίνει κατά τη μεταφορά του. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή των ειδών. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Τα ζητούμενα υλικά παραδίδονται στην έδρα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία και σε χώρους που θα υποδειχθούν. Ρητά αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για την παραπάνω διαδικασία. Τα είδη θα είναι σε κατάσταση άμεσης χρήσης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή ποιοτική και ποσοτική των ειδών. 6

7 Για είδη τα οποία θα διαπιστωθεί μετά την παράδοση ότι δεν πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά δεν θα προχωράει η οριστική παραλαβή αλλά θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης και θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του. Τον ανάδοχο βαρύνουν: 1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία. 2. Η παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των ειδών, πριν τον υπολογισμό Φ.Π.Α., για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήματος. 3. Όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερο από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. Η επίλυση των διαφορών που πιθανόν προκύψουν, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση: ΤΕΙ Κρήτης Κτίριο Διοίκησης Τ.Θ. 1939, Τ.Κ Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά ώρες στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος (κο Μιχαηλίδη Στυλιανό τηλ fax και κο Γκαλανάκη Εμμανουήλ τηλ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την διακήρυξη, σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών και περιουσίας με την καταβολή 5 ή δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php ΝΕΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ). Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Κρήτης Ευάγγελος Καπετανάκης 7

8 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΓΤΘΕ ΕΙΔΟΣ 1: Σταθμός Εργασίας 1 Τεμάχια: 17 α/α ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Κατασκευαστής: (αναφέρατε) 2 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 3 Εμφάνιση (chassis-κουτί): Μini Τower (ΜΤ) USB Πληκτρολόγιο / USB οπτικό ποντίκι: 4 ΝΑΙ MOTHERBOARD 5 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) Υποστήριξη Dual Channel Memory και 6 Hyper-Threading: NAI 7 Μax memory slots: 2 8 Max Memory supported: 8GB 9 Αριθμός PCI slots: 3 10 Αριθμός PCI-e x16 slots: Θύρες για ηχεία / μικρόφωνο: Πίσω: linein 1, line-out 1, microphone-in 1, μπροστά headphone-output 1 and microphone-in 1 Αριθμός USB Ports: 8 (2 μπροστά, 6 πίσω) 13 Εσωτερικά USB: 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 14 Αριθμός πυρήνων (cores): 2 15 Αριθμός νημάτων (threads): 4 16 Χρονισμός: 3.3GHz 17 Μέγεθος μνήμης cache L2: 3MB 18 Λόγος Bus/Core: DMI: 5GT/s 20 Σετ εντολών: 64 bit 21 Επεκτάσεις Σετ εντολών: SSE4.1/4.2, AVX 22 Hyperthreading Τεχνολογία: Ναί 23 Virtualization: Ναί ΜΝΗΜΗ 24 Μέγεθος: 4GB (2x2GB) 25 DDR3: NAI 26 Ταχύτητα: 1033MHz ΔΙΣΚΟΣ 9

10 27 Τύπος Μοντέλο: SATA ΙΙΙ 28 Χωρητικότητα (GB): Στροφές ανά λεπτό: 7200 DVD ROM Drive 30 Τύπος Μοντέλο: DVD+/-RW Drive 31 Ταχύτητα Εγραφής DVD: 16x ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ 32 Tύπος: 10/100/1000 on board ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 33 Τύπος Μοντέλο: Να είναι ενσωματωμένη στη motherboard/επεξεργαστή (Αναφέρατε) 34 Συχνότητα: 850 MΗz 35 Μέγιστη δυναμική συχνότητα: 1.1 GΗz 36 Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται: 2 37 Έξοδοι: vga 1, hdmi 1 ΟΘΟΝΗ 38 Τύπος: TFT with LED 39 Διαγώνιος σε ίντσες: 20" 40 Λόγος: 16:9 41 Native Ανάλυση: 1600 x 60 Hz 42 Αντίθεση: 1000:1 43 Φωτεινότητα: 250 cd/m² 44 Χρόνος απόκρισης: 5ms 45 Color Depth Support : 16,7 million colors 46 Pixel Pitch: mm 47 Συνδεσιμότητα: VGA, DVI-D Πρότυπα-κανονισμοί: TCO 5.0, 48 ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold,Halogen Reduced ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 49 Κάρτα ήχου (ενσωματωμένη ή μη): ΝΑΙ 50 Μικρόφωνο: ΝΑΙ 51 Ηχεία: ΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία στην 52 επόμενη εργάσιμη ημέρα στα εργαστήρια μας στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 53 Χρονικό διάστημα: 5 έτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου μοντέλου για Windows 7/XP (Hardware Compatibility List της Microsoft): ΝΑΙ Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες, κυκλοφορία στην διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση για αντικατάσταση / απόσυρση: ΝΑΙ Όλα τα μέρη του συστήματος (μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, μητρική πλακέτα) να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 10

11 57 Επεξεργαστής και κάρτα γραφικών να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 58 Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή: ΝΑΙ (αναφέρατε) 59 Σήμα FCC: ΝΑΙ 60 Σήμα CE: ΝΑΙ 61 Εγχειρίδια χρήσης: ΝΑΙ ΕNΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 570,00 ΕΙΔΟΣ 2: Σταθμός Εργασίας 2 Τεμάχια: 4 α/α ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Κατασκευαστής: (αναφέρατε) 2 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 3 Εμφάνιση (chassis-κουτί): Μini Τower (ΜΤ) USB Πληκτρολόγιο / USB οπτικό ποντίκι: 4 ΝΑΙ MOTHERBOARD 5 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) Υποστήριξη Dual Channel Memory και 6 Hyper-Threading: NAI 7 Μax memory slots: 2 8 Max Memory supported: 8GB 9 Αριθμός PCI slots: 3 10 Αριθμός PCI-e x16 slots: 1 11 Θύρες για ηχεία / μικρόφωνο: Πίσω: linein 1, line-out 1, microphone-in 1, μπροστά headphone-output 1 and microphone-in 1 12 Αριθμός USB Ports: 8 (2 μπροστά, 6 πίσω) 13 Εσωτερικά USB: 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 14 Αριθμός πυρήνων (cores): 4 15 Αριθμός νημάτων (threads): 4 16 Χρονισμός: 3.1GHz 17 Μέγιστη Συχνότητα: 3.4GHz 18 Μέγεθος μνήμης cache L2: 6MB 19 Λόγος Bus/Core: DMI: 5GT/s 21 Σετ εντολών: 64 bit 22 Επεκτάσεις Σετ εντολών: SSE4.1/4.2, AVX 23 Hyper threading Τεχνολογία: Όχι 24 Virtualization: Ναί ΜΝΗΜΗ 26 Μέγεθος: 8GB (2x4GB) 27 DDR3: NAI 28 Ταχύτητα: 1033MHz ΔΙΣΚΟΣ 29 Τύπος Μοντέλο: SATA ΙΙΙ 30 Χωρητικότητα (GB): 500 Παραπομπή 11

12 31 Στροφές ανά λεπτό: 7200 DVD ROM Drive 32 Τύπος Μοντέλο: DVD+/-RW Drive 33 Ταχύτητα Εγραφής DVD: 16x ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ 34 Tύπος: 10/100/1000 on board ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 35 Τύπος Μοντέλο: Να είναι ενσωματωμένη στη motherboard/επεξεργαστή (Αναφέρατε) 36 Συχνότητα: 850 MΗz 37 Μέγιστη δυναμική συχνότητα: 1.1 GΗz 38 Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται: 2 39 Έξοδοι:vga 1, hdmi 1 ΟΘΟΝΗ 40 Τύπος: TFT with LED 41 Διαγώνιος σε ίντσες: 20" 42 Λόγος: 16:9 43 Native Ανάλυση: 1600 x 60 Hz 44 Αντίθεση: 1000:1 45 Φωτεινότητα: 250 cd/m² 46 Χρόνος απόκρισης: 5ms 47 Color Depth Support: 16,7 million colors 48 Pixel Pitch: mm 49 Συνδεσιμότητα: VGA, DVI-D 50 Πρότυπα-κανονισμοί: TCO 5.0, ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold, Halogen Reduced. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 51 Κάρτα ήχου (ενσωματωμένη ή μη): ΝΑΙ 52 Μικρόφωνο: ΝΑΙ 53 Ηχεία: ΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 54 Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία στην επόμενη εργάσιμη ημέρα στα εργαστήρια μας στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 55 Χρονικό διάστημα: 5 έτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου μοντέλου για Windows 7/XP (Hardware Compatibility List της Microsoft): ΝΑΙ Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες, κυκλοφορία στην διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση για αντικατάσταση / απόσυρση: ΝΑΙ Όλα τα μέρη του συστήματος (μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, μητρική πλακέτα) να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ Επεξεργαστής και κάρτα γραφικών να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 60 Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή: ΝΑΙ (αναφέρατε) 61 Σήμα FCC: ΝΑΙ 12

13 52 Σήμα CE: ΝΑΙ 53 Εγχειρίδια χρήσης: ΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 670,00 ΕΙΔΟΣ 3: Netbook Τεμάχια: 2 α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ελάχιστες προδιαγραφές (όπου υπάρχουν) 1 Χρονισμός επεξεργαστής: 1.60 GHz, FSB 1066 Mhz. 2 Οθόνη: 10.1'' LED LCD, με ανάλυση 1024 x 600 (WSVGA). 3 Μνήμη: 2GB DDR3 στα 1066Mhz. 4 Σκληρός Δίσκος: 320GB Sata, 5400 rpm. 5 Κάρτα γραφικών: Ίδιου κατασκευαστή με τον επεξεργαστή 6 Ενσύρματη επικοινωνία: Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύου Ethernet 10/100 Mbps. 7 Ασύρματη επικοινωνία: WiFi b/g/n. Διασυνδέσεις: 3 x USB 2.0, 1 x VGA port, 1 x HDMI, 5-in-1 Card reader (SD, MMC, MS, MS Pro, 8 xd), 1 x RJ45, Headphone-out/speaker, 1 x είσοδος μικροφώνου, 1 x DC-in jack για AC adapter. 9 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη Web Camera 0.3Mp. 10 Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία και ψηφιακό μικρόφωνο. 11 Πληκτρολόγιο: Αγγλικό. 12 Μπαταρία: 6 κελιών ιόντων λιθίου (Li-Ion), 4400 mah με 8 περίπου ώρες αυτονομία 13 Λογισμικό: Linpus Lite MeeGo 14 Εγγύηση: 2 χρόνια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 335,00 Συμμόρφωση Προμηθευτή Παραπομπή ΕΙΔΟΣ 4: Tablet Τεμάχια: 2 α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ελάχιστες προδιαγραφές (όπου υπάρχουν) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Τύπος: Tablet 2 Scratch-resistant Corning glass: ΝΑΙ 3 εμπρόσθια κάμερα: 1.2MP 4 Platform: Android Beam(NFC) 5 Volume controls: ΝΑΙ 6 Speaker: ΝΑΙ 7 Software keys: ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οθόνη: 7'' 1280x 800 HD display ( 216 ppi) 8 Back-lit IPS display 9 Μνήμη: 1 GB RAM Συμμόρφωση Προμηθευτή Παραπομπή 13

14 10 Χώρος αποθήκευσης: 16 GB 11 OS: Android 4.1 (Jelly Bean) 12 CPU: Τετραπέρατος Tegra 3 επεξεργαστής 1.3Ghz 13 Μικρόφωνο: ΝΑΙ 14 Mετρητής επιτάχυνσης: ΝΑΙ 15 GPS: ΝΑΙ 16 Mαγνητόμετρο: ΝΑΙ 17 Γυροσκόπιο: ΝΑΙ 18 Micro USB: ΝΑΙ 19 Ασύρματη σύνδεση: WiFi b/g/n, Bluetooth, NFC Μπαταρία: 4325 mah ( 9 ώρες αναπαραγωγής 20 βίντεο HD, 10 ώρες περιήγηση στο web, 10 ώρες e-reading, 300 ώρες αναμονής) 21 Εγγύηση: 1 έτος ΕNΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 335,00 ΕΙΔΟΣ 5: Laptop ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΡΕΙΣ (3) α/α 1 Κατασκευαστής: (Αναφέρατε) 2 Διάσταση οθόνης 15,6 3 Μέγιστη Ανάλυση οθόνης 1920 x 1080 Κατασκευαστής επεξεργαστή: 4 (Αναφέρατε) 5 Χρονισμός Επεξεργαστή 2.50 GHz 6 Μνήμη συστήματος: DDR MHz 7 Χωρητικότητα μνήμης 4 GB 8 Κάρτα γραφικών: Αναφέρατε 9 Μνήμη κάρτας γραφικών: Shared 10 Σκληρός δίσκος 500 GB, 7200 rpm 11 Οπτικά μέσα: DVD - RW 12 Δίκτυο Ethernet 10/100/1000, Wi Fi, Bluetooth 13 Web camera 3 Megapixels 14 Μπαταρία 6 Cell Li-Ion Network connector (RJ-45) 1,USB 2.0 1,USB 3.0 2, Stereo 15 headphone/microphone compo jack 1, Memory card reader 1, 54 mm Express Card 1, VGA 1, HDMI 1 18 Επιπρόσθετα MUI CD 19 Εγγύηση (μήνες) Τύπος εγγύησης On Site Repair Next Business Day 21 Λειτουργικό Σύστημα: Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional GR 64-bit Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή 22 από την κατασκευάστρια εταιρεία στην επόμενη εργάσιμη ημέρα στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 14

15 ΕNΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 850,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Ποτηράκης Αντώνης Τηλ.: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Σταθμός Εργασίας 6 (χωρίς monitor) Τεμάχια: 15 α/α ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Κατασκευαστής: (αναφέρατε) 2 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 3 Εμφάνιση (chassis-κουτί): Μidi Τower USB Πληκτρολόγιο / USB οπτικό ποντίκι: 4 ΝΑΙ MOTHERBOARD 5 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 6 Υποστήριξη Dual Channel Memory 7 Μax memory slots: 2 8 Max Memory supported: 8GB 9 Αριθμός PCI slots: 1 10 Αριθμός PCI-e 2.0 x16 slots: 1 11 Αριθμός PCI-e Θύρες για ηχεία / μικρόφωνο: Πίσω: linein 1 12, line-out 1, microphone-in 1, μπροστά headphone-output 1 and microphone-in 1 13 Αριθμός USB Ports: 8 (2 μπροστά, 6 πίσω) 14 Εσωτερικά USB: 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 15 Αριθμός πυρήνων (cores): 4 16 Αριθμός νημάτων (threads): 4 17 Χρονισμός: 3.0GHz 18 Μέγεθος μνήμης cache L2: 6MB 19 Λόγος Bus/Core: DMI: 5GT/s 21 Σετ εντολών: 64 bit 22 Επεκτάσεις Σετ εντολών: SSE4.1/4.2, AVX 23 Virtualization: Ναί ΜΝΗΜΗ 15

16 24 Μέγεθος: 2GB (1x2GB) 25 DDR3: NAI 26 Ταχύτητα: 1333MHz ΔΙΣΚΟΣ 27 Τύπος Μοντέλο: SATA ΙΙΙ 28 Χωρητικότητα (GB): Στροφές ανά λεπτό: 7200 DVD ROM Drive 30 Τύπος Μοντέλο: DVD+/-RW Drive 31 Ταχύτητα Εγραφής DVD: 16x ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ 32 Tύπος: 10/100/1000 on board ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Τύπος Μοντέλο: Να είναι ενσωματωμένη 33 στη motherboard/επεξεργαστή (Αναφέρατε) ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 34 Κάρτα ήχου (ενσωματωμένη ή μη): ΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία την 35 επόμενη εργάσιμη ημέρα στα εργαστήρια μας στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 36 Χρονικό διάστημα: 3 έτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 37 Πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου μοντέλου για Windows 7/XP (Hardware Compatibility List της Microsoft): ΝΑΙ 38 Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή: ΝΑΙ (αναφέρατε) 39 Σήμα FCC: ΝΑΙ 40 Σήμα CE: ΝΑΙ 41 Εγχειρίδια χρήσης: ΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 400,00 ΕΙΔΟΣ 8 : Μνήμη Η/Υ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 1 DDR SDRAM 512MB, PC3200, CL Pin ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 25,40 ΕΙΔΟΣ 9 : Μνήμη Η/Υ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 1 DDR3 2GB 1333MHZ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 15,00 16

17 ΕΙΔΟΣ 10 : Μνήμη Η/Υ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 1 DDR2 1GB PC MHZ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 24,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : Ν. Θαλασσινός Τηλ. : ΕΙΔΟΣ 11 : Σκληρός Δίσκος ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 1 3,5'' 500GB SATA2 16MB CACHE, 7200 RPM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 70,00 ΕΙΔΟΣ 12 : Κάρτα Γραφικών ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 1 Μνήμη: 1 GB GDDR3 2 Αναπαραγωγή: 3D 3 Interface: PCI Express x16 2.0, 2560x1600 pixels 4 VGA (D-Sub): 1 5 HDMI: 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 35,00 ΕΙΔΟΣ 13 : πληκτρολόγιo ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 1 Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB συμβατό για windows7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 10,00 ΕΙΔΟΣ 14 : οπτικό ποντίκι ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 1 Ενσύρματο οπτικό ποντίκι USB για windows7, ανάλυση 1000dpi, 3 πλήκτρα και ροδέλα κύλισης, 3 χρόνια εγγύηση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 7,00 17

18 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : Ν. Θαλασσινός Τηλ. : ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ 1 : Netbook ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 1 Επεξεργαστής AMD E Συχνότητα 1,7 GHz 3 Διαγώνιος οθόνης 11,6 4 Ανάλυση οθόνης 1366x768 5 Μνήμη RAM DDR 3, χωρητικότητα 4 GB 6 Κάρτα γραφικών Radeon HD 7340 ή αντίστοιχη 7 Σκληρός δίσκος χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB 8 Συνδέσεις Bluetooth, Ethernet, HDMI, Wi-Fi 9 Webcam 1,3 MP 10 Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 11 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς 12 Εγγύηση 2 έτη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 450,00 ΠΑΡΑΠΟΜΠ Η Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Τηλ. : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1: Λογισμικό προβλέψεων αρχιτεκτονικής ακουστικής ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ Υ 1 Προβλέψεις βάσει συνδυασμού των μεθόδων Image Source Model, Cone Tracing και Ray Traycing 2 Όλες οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι να χρησιμοποιούν εξαρτώμενη συχνοτικά διάχυση. 3 Δυνατότητα προβλέψεων μέχρι και 260 πηγές, 100 δέκτες και 8 18

19 οκτάβες (125Hz-16kHz). 4 Δυνατότητα αποτελεσμάτων για συνδυασμό πηγών. 5 Στα αρχεία δημιουργίας γεωμετρίας να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης σχολίων. 6 Εργαλεία σχεδίασης όπως: αυτόματο κλείδωμα γωνιών σε επιφάνειες, ορισμός γωνιών ως σημεία τομής γραμμής και επιφάνειας. 7 Καθορισμός κατευθυντικότητας της πηγής. 8 Γραφικό περιβάλλον για την πηγή. Π.χ. πολικές συντεταγμένες, τρισδιάστατα μπαλόνια (3D balloons), γραφικές -3/-6/-9 db κλπ. 9 Υπολογισμός ακουστικών παραμέτρων: EDT, T15, T30, RTSabine, RTEyring, SPL, G, STI, RASTI, D50, C50, C80, LF, LFC, Ts κλπ. 10 Τρισδιάστατη απεικόνιση μοντέλων, animation των χρησιμοποιούμενων ακτίνων, γραφικές πτώσης ηχητικού πεδίου κλπ. 11 Καταγραφή δεδομένων σε μονάδα μνήμης τύπου USB flash disk για τη μεταφορά τους σε Η/Υ 12 Δυνατότητα demo auralization βάσει αρχείων που δημιουργεί το λογισμικό. 13 Λογισμικό για ακαδημαϊκή χρήση ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.): 2000,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο: Δρ. Ευθύμιος Μπακαρέζος Τηλ.: ΕΙΔΟΣ 2: Λογισμικό Πεπερασμένων στοιχείων ANSYS LS_DYNA ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΟΥ 1 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ MONIMH Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ANSYS Academic Academic Research1,3,2 (1 TASK) PaidUp, (1 θέση εργασίας σε ένα δίκτυο) (µέσω αναβάθµισης του ANSYS Academic Teaching Introductory) συµπεριλαµβάνεται το 1ο έτος δικαιωµάτων αναβαθµίσεων TECS 2 -Κωδικός πρόσβασης στην ιστοσελίδα συνδροµητών της ANSYS Inc 19

20 - αποστολή όλων των καινούργιων εκδόσεων του προϊόντος ANSYS που θα έχετε στην κατοχή σας. - Εγχειρίδια οδηγιών εγκατάστασης του λογισµικού ANSYS 3 ικαίωµα τεχνικής υποστήριξης µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή /και µέσω τηλεφώνου εργάσιµες ώρες και ηµέρες από τον πιστοποιηµένο αντιπρόσωπο 4 Product / Product Option. Academic Research Physics Group E, Maximum # Nodes = UNLIMITED, Max # Elements (h, p) = UNLIMITED. Structural, Thermal, Acoustic Coupled Field & LF Electromagnetics & HF Emag & FLOTRAN CFD & CFX CFD (nodes) & FLUENT = Physics Group E. 5 Το λογισµικό της προσφοράς περιλαµβάνει τις κάτωθεν δυνατότητες ανάλυσης: Στατικής ανάλυσης (Structural analysis), γραµµικής & µη γραµµικής, ανάλυσης εξαρτώµενη από το χρόνο (transient analysis), φασµατικής ανάλυσης, ηλεκτροµαγνητικής ανάλυσης, µεταβαλλόµενης ανάλυσης µαγνητικών πεδίων, ανάλυσης µαγνητικών πεδίων και επιδράσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και αλληλεπίδραση συνδεδεµένων πεδίων µε δοµική και θερµική ανάλυση. σταθερή και µεταβαλλόµενη µε τον χρόνο θερµική ανάλυση, δυναµική ανάλυση ροών (Computational Fluid Dynamics), πιεζοηλεκτρικής ανάλυσης, ακουστικής ανάλυσης και ανάλυσης συνδεδεµένων πεδίων (coupled) µε σύζευξη των διαφόρων τύπων αναλύσεως όπως στατικήςθερµικής- ρευστοδυναµικής, και στατικής ρευστοδυναµικής και αλληλοεπίδρασης ρευστού-στερεού µε τον ANSYS Multi-field solver επιλυτής πολλών φυσικών πεδίων (Thermal-structural, Thermal-structural, Acoustic-structural, Piezoelectric, Electroelastic, Piezoresistive, Thermal-electric, Electrostatic-structural, Circuit coupled, electromagnetics, Electro-thermalstructural-magnetic, electro-thermal stress, Fluid-thermal) Workbench environment (for easy and efficient product management) περιβάλλον εργασίας και οργάνωσης µελέτων Πρόγραµµα ρευστοδυναµικής CFX & FLUENT Σχεδιαστικό πρόγραµµα (δισδιάστατος και τρισδιάστατος σχεδιασµός στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον µε το πρόγραµµα 20

21 πεπερασµένων στοιχείων και πρόγραµµα ρευστοδυναµικής. υνατότητα εισαγωγής παραµέτρων στο σχεδιαστικό πρόγραµµα και άµεσης µεταφοράς τους στο πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ANSYS και αµφίδροµη σχέση στις παραµέτρους του σχεδιαστικού προγράµµατος Design Modeler µε το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ANSYS ιακριτοποιήση ρευστών (ANSYS Meshing) προεπεξεργαστής ρευστοδυναµικής ανάλυσης (ANSYS CFXpre) Mετά επεξεργαστής ρευστοδυναµικής (ANSYS CFD Post) πρόγραµµα βελτιστοποιήσης (ANSYS DesignExplorer) Εξειδικευµένο Λογισµικό διακριτοποιήσης άµεση συνεργασία µε τα σχεδιαστικά προγράµµατα (CAD Interfaces - Pro/ENGINEER,, Inventor/ MDT, Solid Edge, SolidWorks, CATIA v5, NX, Parasolid and SAT). ANSYS Mechanical (Mechanical capabilities) ANSYS Multiphysics (Multiphysics capabilities) Εφαρµογής ανάλυσης σε κόπωση (Fatigue module) Εφαρµογή ανάλυσης. Κινηµατική - υναµική του Στερεού Σώµατος µε συνδυασµό Άκαµπτου και εύκαµπτου σώµατος Άκαµπτου και εύκαµπτου σώµατος 6 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ LS-DYNA LSTC για Windows ή UNIX/LINUX SMP or MPP versions of LS- DYNA με LS-PREPOST, LS-OPT Εγχειρίδια οδηγιών εγκατάστασης σε ηλεκτρονική µορφή των λογισµικών. υνατότητα πρόσβασης όλων των καινούργιων εκδόσεων των προϊόντων που θα έχετε στην κατοχή σας µέσω ίντερνετ. Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της LSTC, µε παραδείγµατα, όλες τις καινούργιες εκδόσης και εγχειρίδια βοηθείας Εγχειρίδια χρήσης του προγράµµατος σε ηλεκτρονική µορφή Δυνατότητες: LS-DYNA analysis capabilities (among others): * Nonlinear dynamics * Rigid body dynamics * Quasi-static simulations * Normal modes * Linear statics * Thermal analysis * Fluid analysis * Eulerian capabilities 21

22 * ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) * Failure analysis * Crack propagation * Implicit springback * Multi-physics coupling * Structural-thermal coupling * Adaptive remeshing LS-DYNA's comprehensive library of material models (among others): * Metals * Composites * User-defined materials LS-DYNA's contact algorithms (among others): * Flexible body contact * Flexible body to rigid body contact * Rigid body to rigid body contact * Edge-to-edge contact * Eroding contact * Tied surfaces * CAD surfaces ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.): 8.490,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο: Δρ. Ευθύμιος Μπακαρέζος Τηλ.: Παράρτημα Αγίου Νικολάου ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Σταθμός Εργασίας 7 Τεμάχια: 10 α/α ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Κατασκευαστής: (αναφέρατε) 2 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 3 Εμφάνιση (chassis-κουτί): Μidi Τower 4 USB Πληκτρολόγιο / USB οπτικό ποντίκι: ΝΑΙ MOTHERBOARD 5 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 6 Υποστήριξη Dual Channel Memory 7 Μax memory slots: 2 8 Max Memory supported: 8GB 9 Αριθμός PCI slots: 1 10 Αριθμός PCI-e 2.0 x16 slots: 1 11 Αριθμός PCI-e Θύρες για ηχεία / μικρόφωνο: Πίσω: line-in 1, line-out 1, microphonein 1, μπροστά headphone-output 1 andmicrophone-in 1 13 Αριθμός USB Ports: 8 (2 μπροστά, 6 πίσω) 22

23 14 Εσωτερικά USB: 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 15 Αριθμός πυρήνων (cores): 4 16 Αριθμός νημάτων (threads): 4 17 Χρονισμός: 3.0GHz 18 Μέγεθος μνήμης cache L2: 6MB 19 Λόγος Bus/Core: DMI: 5GT/s 21 Σετ εντολών: 64 bit 22 Επεκτάσεις Σετ εντολών: SSE4.1/4.2, AVX 23 Virtualization: Ναί ΜΝΗΜΗ 24 Μέγεθος: 4GB (1x2GB) 25 DDR3: NAI 26 Ταχύτητα: 1333MHz ΔΙΣΚΟΣ 27 Τύπος Μοντέλο: SATA ΙΙΙ 28 Χωρητικότητα (GB): Στροφές ανά λεπτό: 7200 DVD ROM Drive 30 Τύπος Μοντέλο: DVD+/-RW Drive 31 Ταχύτητα Εγραφής DVD: 16x ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ 32 Tύπος: 10/100/1000 on board ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 33 Τύπος Μοντέλο: Να είναι ενσωματωμένη στηmotherboard/επεξεργαστή (Αναφέρατε) ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 34 Κάρτα ήχου (ενσωματωμένη ή μη): ΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 35 Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη ημέρα στα εργαστήρια μας στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 36 Χρονικό διάστημα: 3 έτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 37 Πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου μοντέλου για Windows 7/XP (Hardware Compatibility List της Microsoft): ΝΑΙ 38 Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή: ΝΑΙ (αναφέρατε) 39 Σήμα FCC: ΝΑΙ 40 Σήμα CE: ΝΑΙ 41 Εγχειρίδια χρήσης: ΝΑΙ ΟΘΟΝΗ 42 Τύπος: TFT with LED 43 Διαγώνιος σε ίντσες: 19" 44 Native Ανάλυση: 1366 x 60 Hz 45 Αντίθεση: 1000:1 46 Φωτεινότητα: 250 cd/m² 47 Χρόνος απόκρισης: 5ms 48 Color Depth Support : 16,7 million 23

24 colors 49 Pixel Pitch: mm 50 Συνδεσιμότητα: VGA, DVI 51 Πρότυπα-κανονισμοί: TCO 5.0, ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold,Halogen Reduced ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 530,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : Γ. Αρακαδάκης Τηλ. : ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ 1 : ΝΟΤΕΒΟΟΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Οθόνη: 14 έως 16''με ανάλυση 1366 x 768 ή μεγαλύτερη. 1.2 Σκληρός Δίσκος: 500 GB 1.3 Οπτικός Δίσκος: DVD Writer (+/-R +/-RW) Double Layer drive 1.4 Ασύρματη επικοινωνία: Wireless LAN (802.11b/g/n) 1.5 Λογισμικό: Windows Διασυνδέσεις: 2 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x RJ-45, 1 x headphone-out, 1 x microphone-in, Webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DCin. 1.7 Κάρτα γραφικών: AMD Radeon HD 6320 ή καλύτερη 1.8 Ήχος: Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία. 1.9 Επεξεργαστής: AMD Dual-Core E- 450 (1.65 GHz) ή ταχύτερος 1.10 Ενσύρματη επικοινωνία: Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE- TX Εγγύηση 2 έτη ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :450 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Τηλ ΕΙΔΟΣ 2 : Εκτυπωτής ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 1 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες ανά μήνα 24

25 2 Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi x 600 dpi 3 Ταχύτητα Παραγωγής Αντιγράφων Έγχρωμη 25 σελίδες/λεπτό Ασπρόμαυρη 25 σελίδες/λεπτό 4 Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων Α5,Α4,Β4 5 Εκτύπωση διπλής όψης : Αυτόματη 6 RAM 256MB 7 Τροφοδοσία Χαρτιού 250 φύλλα A4 8 Αυτόματη επιστροφή στην αρχική θέση λειτουργίας 9 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου ETHERNET (10/100 το ελάχιστον) για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. 10 Δυνατότητα σύνδεσης με USB2 11 Να διαθέτει drivers για Windows98/2000/NT/XP & Macintosh 12 Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον σε PCL5e και Postscript (PS3) 14 ΕΓΓΥΗΣΗ 1 έτους Να συνοδεύεται από αναλώσιμα υλικά για παραγωγή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 560 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : Γιώργος Περάκης Τηλ. : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής ΕΙΔΟΣ 1: Σταθμός Εργασίας 1 Τεμάχια: 2 α/α ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Κατασκευαστής: (αναφέρατε) 2 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 3 Εμφάνιση (chassis-κουτί): Μini Τower (ΜΤ) USB Πληκτρολόγιο / USB οπτικό ποντίκι: 4 ΝΑΙ MOTHERBOARD 5 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) Υποστήριξη Dual Channel Memory και 6 Hyper-Threading: NAI 7 Μax memory slots: 2 25

26 8 Max Memory supported: 8GB 9 Αριθμός PCI slots: 3 10 Αριθμός PCI-e x16 slots: 1 Θύρες για ηχεία / μικρόφωνο: Πίσω: linein 1 11, line-out 1, microphone-in 1, μπροστά headphone-output 1 and microphone-in 1 12 Αριθμός USB Ports: 8 (2 μπροστά, 6 πίσω) 13 Εσωτερικά USB: 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 14 Αριθμός πυρήνων (cores): 2 15 Αριθμός νημάτων (threads): 4 16 Χρονισμός: 3.3GHz 17 Μέγεθος μνήμης cache L2: 3MB 18 Λόγος Bus/Core: DMI: 5GT/s 20 Σετ εντολών: 64 bit 21 Επεκτάσεις Σετ εντολών: SSE4.1/4.2, AVX 22 Hyperthreading Τεχνολογία: Ναί 23 Virtualization: Ναί ΜΝΗΜΗ 24 Μέγεθος: 4GB (2x2GB) 25 DDR3: NAI 26 Ταχύτητα: 1033MHz ΔΙΣΚΟΣ 27 Τύπος Μοντέλο: SATA ΙΙΙ 28 Χωρητικότητα (GB): Στροφές ανά λεπτό: 7200 DVD ROM Drive 30 Τύπος Μοντέλο: DVD+/-RW Drive 31 Ταχύτητα Εγραφής DVD: 16x ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ 32 Tύπος: 10/100/1000 on board ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Τύπος Μοντέλο: Να είναι ενσωματωμένη 33 στη motherboard/επεξεργαστή (Αναφέρατε) 34 Συχνότητα: 850 MΗz 35 Μέγιστη δυναμική συχνότητα: 1.1 GΗz 36 Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται: 2 37 Έξοδοι: vga 1, hdmi 1 ΟΘΟΝΗ 38 Τύπος: TFT with LED 39 Διαγώνιος σε ίντσες: 20" 40 Λόγος: 16:9 41 Native Ανάλυση: 1600 x 60 Hz 42 Αντίθεση: 1000:1 43 Φωτεινότητα: 250 cd/m² 44 Χρόνος απόκρισης: 5ms 45 Color Depth Support : 16,7 million colors 46 Pixel Pitch: mm 47 Συνδεσιμότητα: VGA, DVI-D Πρότυπα-κανονισμοί: TCO 5.0, 48 ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold,Halogen Reduced 26

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 49 Κάρτα ήχου (ενσωματωμένη ή μη): ΝΑΙ 50 Μικρόφωνο: ΝΑΙ 51 Ηχεία: ΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία στην 52 επόμενη εργάσιμη ημέρα στα εργαστήρια μας στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 53 Χρονικό διάστημα: 5 έτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου μοντέλου για Windows 7/XP (Hardware Compatibility List της Microsoft): ΝΑΙ Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες, κυκλοφορία στην διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση για αντικατάσταση / απόσυρση: ΝΑΙ Όλα τα μέρη του συστήματος (μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, μητρική πλακέτα) να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ Επεξεργαστής και κάρτα γραφικών να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 58 Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή: ΝΑΙ (αναφέρατε) 59 Σήμα FCC: ΝΑΙ 60 Σήμα CE: ΝΑΙ 61 Εγχειρίδια χρήσης: ΝΑΙ ΕNΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 570,00 ΕΙΔΟΣ 2: Σταθμός Εργασίας 2 Τεμάχια: 2 α/α ΜΟΝΤΕΛΟ 1 Κατασκευαστής: (αναφέρατε) 2 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) 3 Εμφάνιση (chassis-κουτί): Μini Τower (ΜΤ) USB Πληκτρολόγιο / USB οπτικό ποντίκι: 4 ΝΑΙ MOTHERBOARD 5 Τύπος Μοντέλο: (αναφέρατε) Υποστήριξη Dual Channel Memory και 6 Hyper-Threading: NAI 7 Μax memory slots: 2 8 Max Memory supported: 8GB 9 Αριθμός PCI slots: 3 10 Αριθμός PCI-e x16 slots: 1 11 Θύρες για ηχεία / μικρόφωνο: Πίσω: line- Παραπομπή 27

28 in 1, line-out 1, microphone-in 1, μπροστά headphone-output 1 and microphone-in 1 12 Αριθμός USB Ports: 8 (2 μπροστά, 6 πίσω) 13 Εσωτερικά USB: 2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 14 Αριθμός πυρήνων (cores): 4 15 Αριθμός νημάτων (threads): 4 16 Χρονισμός: 3.1GHz 17 Μέγιστη Συχνότητα: 3.4GHz 18 Μέγεθος μνήμης cache L2: 6MB 20 Λόγος Bus/Core: DMI: 5GT/s 22 Σετ εντολών: 64 bit 23 Επεκτάσεις Σετ εντολών: SSE4.1/4.2, AVX 24 Hyper threading Τεχνολογία: Όχι 25 Virtualization: Ναί ΜΝΗΜΗ 26 Μέγεθος: 8GB (2x4GB) 27 DDR3: NAI 28 Ταχύτητα: 1033MHz ΔΙΣΚΟΣ 29 Τύπος Μοντέλο: SATA ΙΙΙ 30 Χωρητικότητα (GB): Στροφές ανά λεπτό: 7200 DVD ROM Drive 32 Τύπος Μοντέλο: DVD+/-RW Drive 33 Ταχύτητα Εγραφής DVD: 16x ΚΑΡΤA ΔΙΚΤΥΟΥ 34 Tύπος: 10/100/1000 on board ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 35 Τύπος Μοντέλο: Να είναι ενσωματωμένη στη motherboard/επεξεργαστή (Αναφέρατε) 36 Συχνότητα: 850 MΗz 37 Μέγιστη δυναμική συχνότητα: 1.1 GΗz 38 Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται: 2 39 Έξοδοι:vga 1, hdmi 1 ΟΘΟΝΗ 40 Τύπος: TFT with LED 41 Διαγώνιος σε ίντσες: 20" 42 Λόγος: 16:9 43 Native Ανάλυση: 1600 x 60 Hz 44 Αντίθεση: 1000:1 45 Φωτεινότητα: 250 cd/m² 46 Χρόνος απόκρισης: 5ms 47 Color Depth Support: 16,7 million colors 48 Pixel Pitch: mm 49 Συνδεσιμότητα: VGA, DVI-D 50 Πρότυπα-κανονισμοί: TCO 5.0, ENERGY STAR 5.0, EPEAT Gold, Halogen Reduced. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 51 Κάρτα ήχου (ενσωματωμένη ή μη): ΝΑΙ 52 Μικρόφωνο: ΝΑΙ 53 Ηχεία: ΝΑΙ 28

29 ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 54 Αντικατάσταση εξαρτημάτων / επισκευή από την κατασκευάστρια εταιρεία στην επόμενη εργάσιμη ημέρα στα εργαστήρια μας στο Ηράκλειο Κρήτης (NBD on site): ΝΑΙ 55 Χρονικό διάστημα: 5 έτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου μοντέλου για Windows 7/XP 56 (Hardware Compatibility List της Microsoft): ΝΑΙ Ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες, κυκλοφορία στην διεθνή αγορά και να μην 57 υπάρχει ανακοίνωση για αντικατάσταση / απόσυρση: ΝΑΙ Όλα τα μέρη του συστήματος (μονάδα, πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, μητρική 58 πλακέτα) να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 59 Επεξεργαστής και κάρτα γραφικών να είναι του ίδιου κατασκευαστή: ΝΑΙ 60 Πιστοποίηση ISO κατασκευαστή: ΝΑΙ (αναφέρατε) 61 Σήμα FCC: ΝΑΙ 62 Σήμα CE: ΝΑΙ 63 Εγχειρίδια χρήσης: ΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 670,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Ποτηράκης Αντώνης Τηλ.: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ 1 : Κάρτα Γραφικών ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 10 1 Μνήμη >= 1GB GDDR3 2 Συχνότητα μνήμης>= 1333 MHz 3 Συχνότητα επεξεργαστή>= 625 MHz 4 Δίαυλος: PCI Express DirectX 3D Hardware DirectX 11 6 Eνεργό σύστημα ψύξης 7 Δυνατότητα σύνδεσης με: DVI, VGA, HDMI 8 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ετών 29

30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 45 ΕΙΔΟΣ 2 : Κουτί συστήματος ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 25 1 Υποστηριζόμενες Μητρικές: ATX, microatx. 2 Χρώμα: Μαύρο. 3 Θέσεις Περιφερειακών: 4 συσκευές 5,25'' (εξωτερικά), 1 συσκευή 3,5'' (εξωτερικά) και 6 συσκευές 3,5'' (εσωτερικά). 5 Ανεμιστήρες: 1x 120mm (περιλαμβάνεται). 8 Θέσεις Επέκτασης: 7. Θύρες Επικοινωνίας: 2 x USB, 2 x 3.5mm audio. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Τοποθέτηση περιφερειακών χωρίς εργαλεία. Υλικό κατασκευής: 0,6mm SECC. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 40 ΕΙΔΟΣ 3 : Ποντίκι ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 41 1 Microsoft Optical Basic USB ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 10 ΕΙΔΟΣ 4 : Μνήμη RAM ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 3 1 4GB DDR3 - Dual Channel Kit (2x2) 2 Ταχύτητα Διαύλου: 1600 MHZ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 25 ΕΙΔΟΣ 5 : Φορητός Υπολογιστής ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 7 1 Επεξεργαστής Intel Core i5-3210m ή αντίστοιχων επιδόσεων 2 Μνήµη 4096 MB DDR-3 4 Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 500GByte Ταχύτητα Σκληρών Δίσκων 5400 Rpm 30

31 5 Κάρτα Γραφικών 1024MB αυτόνοµης μνήµης 6 Οθόνη 15'' 7 Ανάλυση Οθόνης 1366 x DVD+/-RW 9 Web κάμερα με ψηφιακό μικρόφωνο HD 1,0 MP 10 Συνδέσεις : Ethernet 10/100, Wifi b/g/n USB HDMI 1 VGA 1 Εγγύηση 2 Χρόνo. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 750 ΕΙΔΟΣ 6 : Κεντρικός Επεξεργαστής (CPU) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 3 1 Τεχνολογία Κατασκευής < 22 nm 2 Συχνότητα >= 3.40 GHz Cache >= 8MB 4 Core/Threads >= 4/8 Τοποθέτηση: LGA 1155 ή αντίστοιχο 5 Υποστηριζόμενες δυνατότητες: Extended Memory 64 Technology (EM64T) / Advanced Vector Extensions AEX / Intel Virtualization Technology / Execute Disable Bit / Enhanced Intel Speedstep Technology / Enhanced Halt State / Intel 64 / Intel Demand Based Switching / Intel Turbo Boost Technology 2.0 / AES New Instructions / Idle States / Thermal Monitoring / Intel Fast Memory Access / Intel Flex Memory Access. 6 Συσκευασία: Box με σύστημα ψύξης 7 Εγγύηση: 3 χρόνια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 285 ΕΙΔΟΣ 7 : Μητρική ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 3 Α/ Α 1 Τοποθέτηση: ATX 2 Υποδοχή CPU: Socket 1155 Υποστηριζόμενοι Επεξεργαστές: Socket 1155 για 3ης και 2ης γενιάς i7/i5/i3 και υποστήριξη επεξεργαστών 32nm και 22nm. 31

32 4 Chipset: Intel Z77 ή αντίστοιχων δυνατοτήτων Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x16 5 Υποδοχές Μνήμης: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/18 66(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 Non-ECC, Unbuffered Memory, Dual Channel Memory Architecture, υποστήριξη Intel Extreme Memory Profile (XMP). 6 Υποστήριξη Δίσκων: 2 x SATA 6Gb/s ports, 4 x SATA 3Gb/s ports 7 On-Board Συσκευές: Κάρτα γραφικών: Integrated Graphics Processor Κάρτα δικτύου: 1 x Gigabit LAN Κάρτα ήχου: 8-Channel High Definition Audio 8 Θύρες Επικοινωνίας (Εξωτερικές): 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 120 ΕΙΔΟΣ 8 : Μνήμη RAM ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια GB DDR2 PC Ταχύτητα Διαύλου: 800 MHz ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 15 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : Γιώργος Περάκης Τηλ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : Γκαλανάκης Μανόλης Μηχαηλίδης Στέλιος Τηλέφωνο : 2810379392,2810379307

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η2Α-ΟΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Η2Α-ΟΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 07-03-2014 Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37072, 37033 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37072, 37033 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37073 / Fax (28210) 37081

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 4493 / 2014 για την προμήθεια Η/Υ- ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 57 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ.20-77247,Fax: 20 77293

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Γ Ρ Α Φ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 5.12.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 7464 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα