Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου"

Transcript

1 Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε Αυτι τθν προςπάκεια ασ ευχαριςτϊ γιατί ςτισ γειτονιζσ του Πειραιά Ενϊςαμε δυναμεισ και είμαςτε ςιμερα όλοι εδϊ τζκομαι μπροςτά ςασ με ςεβαςμό, Αλλά και υπερθφάνεια εβαςμό γιατί ζτςι ζμακα ςτθ ηωι μου να αντιμετωπίηω τουσ ανκρϊπουσ. Ζτςι ζμακα να λειτουργϊ και να επικοινωνϊ

2 με ςεβαςμό χωρίσ ζπαρςθ, αλαηονεία και μεγαλοςτομίεσ. Τπεριφανοσ γιατί είμαι ζνασ από εςάσ. Και οι Πειραιϊτεσ είναι υπεριφανοι και πρζπει να ξαναγίνουν υπεριφανοι και για τθν πόλθ τουσ. Γιατί αυτό είναι το λιγότερο που μασ αξίηει. Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ. Σθν Κυριακι αποφαςίηουμε, Αν κα ςυνεχίςει ο Πειραιάσ να διοικείται Από ζναν διμαρχο που διαφεντεφει με αυταρχιςμό, «οικογενειακά ςυςτιματα» και κλειςτζσ ομάδεσ Ζναν Διμαρχο που όςο και να προςπακεί Να καλλοπίςει, να ωραιοποίθςει τθν εικόνα του Είναι ζνασ γνιςιοσ εκφραςτισ του παλαιοκομματιςμοφ. Σθν Κυριακι αποφαςίηουμε, αν κα ςυνεχίςει ο Πειραιάσ να παραμζνει αποκλειςμζνοσ, να βυκιηεται ςτθν ανεργία,

3 ςτο περικϊριο τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ. Σθν Κυριακι αποφαςίηουμε, για το παρόν και το μζλλον του Πειραιά. Αποφαςίηουμε Αν ο Πειραιάσ κα πάρει το δρόμο τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ευθμερίασ Αν ο Πειραιάσ κα εγγυάται μια κζςθ εργαςίασ για κάκε Πειραιϊτθ Αν ο Πειραιάσ κα κοιτάξει και πάλι προσ τθ κάλαςςα Και απόψε ο Πειραιάσ μίλθςε, αποφάςιςε, ψιφιςε! Απόψε ςτζλνετε μινυμα. Μινυμα για ζναν Πειραιά Νικθτι! Από τθν Κοκκινιά ωσ τα Μανιάτικα, απ τα Καμίνια ωσ το Φάλθρο, τον Απόλλωνα ωσ θ οφδα τζλνετε μινυμα Ο Πειραιάσ αλλάηει ρότα. Πειραίωτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Όλοσ ο Πειραιάσ, με μια φωνι,

4 δθλϊνει απόψε αποφαςιςτικά ότι πρζπει να αφιςουμε πίςω μασ το παρελκόν. Να αφιςουμε πίςω τουσ κομματικοφσ ςτρατοφσ. Που βλζπουν τον Πειραιά ωσ κομματικό λάφυρο. Να αφιςουμε πίςω τθν αδράνεια του κ. Μιχαλολιάκου που πανθγυρίηει ενϊ οι άνεργοι αυξάνονται, τα καταςτιματα βάηουν λουκζτο και οι τουρίςτεσ ενϊ κάκε χρόνο αυξάνονται, περνοφν αντί να μζνουν ςτθν πόλθ μασ. Να αφιςουμε πίςω όςουσ κζλουν τον Πειραιά προβλιτα και όχι μεγάλο λιμάνι. Ο Πειραιάσ τθν Κυριακι γυρίηει ςελίδα. Ποτζ δεν ιταν περιςςότερο επιτακτικι και πιεςτικι θ ανάγκθ, να γυρίςει ο Πειραιάσ ςελίδα. Γι αυτό Πειραιϊτιςςεσ και Πειραίωτεσ, πολίτεσ ςε δράςθ από διαφορετικοφσ ιδεολογικοφσ χϊρουσ, από διαφορετικοφσ πολιτικοφσ χϊρουσ, από διαφορετικζσ αφετθρίεσ, αποφαςίςαμε να ενϊςουμε δυνάμεισ. Για να δοφμε και πάλι τον Πειραιά Νικθτι. Να γίνει ο Πειραιάσ το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Ευρϊπθσ. Αυτό είναι το όραμά μου για τον Πειραιά Νικθτι.

5 Οράμα που ςθμαίνει δουλειζσ για όλουσ τουσ Πειραιϊτεσ. Όραμα που ςθμαίνει ζνα καλφτερο μζλλον για όλουσ. Ζνα μζλλον δίκαιο. Ζνα μζλλον δθμιουργικό Ζνα μζλλον με ανάπτυξθ. Σθν Κυριακι που ζρχεται είναι θ μεγάλθ ευκαιρία να το κερδίςουμε. Και κα το κερδίςουμε! Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Περπάτθςαμε μαηί ςε κάκε γειτονιά του Πειραιά. Μοιραςτικαμε μαηί τθν αγωνία και τθν ελπίδα. Οραματιςτικαμε μαηί το κοινό μασ μζλλον. ιμερα από εδϊ, το Παςαλιμάνι που ζχουμε πανθγυρίςει τόςεσ νίκεσ, που ζχουμε νοιϊςει τι ςθμαίνει χαρά, και τι ςθμαίνει Πειραιάσ Νικθτισ απευκφνω ξανά μινυμα ςυςτράτευςθσ προσ όλουσ τουσ πολίτεσ του Πειραιά, προσ όλουσ τουσ πολίτεσ που αιςκάνονται ότι ο Πειραιάσ υποχϊρεί, που πλθγϊνονται από τθ ςθμερινι εικόνα του Πειραιά, και τουσ λζω: Πάμε Μαηί να κάνουμε τον Πειραιά και πάλι Νικθτι. Πάμε Μαηί για να αποκτιςει ο Περαιάσ Δυνατι Φωνι, Φωνι που κα τθν ακοφν Φωνι που κα τθ ςζβονται Φωνι που κα υπεραςπίηεται τα ςυμφζροντα των Πειραιωτϊν

6 Γιατί θ παράταξι μασ, ο Πειραιάσ Νικθτισ, δεν ζχει μόνο όραμα, ζχει και δυνατθ φωνι ζχει μαηί του ικανοφσ ςυμπολίτεσ μασ, που ζχουν πετυχει ςτα δφςκολα και κα κάνουν το όραμα πράξθ. Απευκφνομαι ςε όλουσ τουσ δθμοκρατικοφσ πολίτεσ, που απεχκάνονται τον παλαιοκομμαςτιςμό, που αποςτρζφονται τουσ κομματάρχεσ, και τουσ λζω: Πάμε Μαηί! Κάντε τθ φωνι μασ πιο δυνατι Γιατί εμείσ είμαςτε οι μοναδικοί που τθν Κυριακι το βράδυ, δεν κα παραδϊςουμε το ποςοςτό μασ ςε κανζνα κομματικό επιτελείο. Γιατί δεν βλζπουμε τον Πειραιά ωσ λάφυρο εξουςίασ. Απευκφνομαι ςε όςουσ δεν ζχουν ακόμθ αποφαςίςει, τουσ απλϊνω το χζρι και με λόγια καρδιάσ τουσ λζω: Ελάτε μαηί μασ! Ενϊςτε τθ φωνι ςασ με τθ δικι μασ. Γιατί εμείσ δεν κα προδϊςουμε ποτζ τθν εμπιςτοςφνθ ςασ. Σα λόγια μασ είναι ντόμπρα, ξεκάκαρα, περιφανα. Λόγια που ταιριάηουν ςτον Πειραιά. Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ,

7 Πάμε όλοι μαηί να ολοκλθρϊςουμε τθ μεγάλθ ανατροπι που ξεκινιςαμε. Μια δθμοκρατικι ανατροπι. Πάμε μαηί να ανατρζψουμε τθν κουλτοφρα του διχαςμοφ, τθσ διαίρεςθσ και τθσ μικροπολιτικισ ςτθν πόλθ. Σθν κουλτοφρα που εκπροςωπεί ο κ. Μιχαλολιάκοσ που βαφτίηει τα δικαιϊματα των πολιτϊν, χάρεσ χάρεσ που τισ ανταλλάςει με ψιφουσ. Γι αυτό όλα περνοφν από το γραφείο Δθμάρχου: Θ αλλαγι τθσ καμζνθσ λάμπασ, Θ τοποκζτθςθ νζου κάδου απορριμμάτων, Σο κλείςιμο τθσ λακκοφβασ ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ, το κλειςτό οικογενειακό ςφςτθμα εξουςίασ ςτο Δθμαρχείο Πειραιά κάνει ταμείο. Σαμείο ψιφων, με τα δικαιϊματα των πολιτϊν. Πάμε μαηί να ανατρζψουμε τθν κουλτοφρα των ανεκπλιρωτων υποςχζςεων. Ο κ. Μιχαλολιάκοσ υποςχζκθκε πολλά. Ζκανε τα αυτονόθτα. Τποςχζκθκε δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ ςτο κζντρο. Δεν ζγινε κανζνασ! Τποςχζκθκε υπογειοποιιςεισ κεντρικϊν δρόμων. Δεν προχϊρθςε καμία! Τποςχζκθκε υπόγειουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ.

8 Δεν ζγινε κανζνασ! Τποςχζκθκε «Πολυχϊρο Ψυχαγωγίασ για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και ςτζγθ ςε πειραϊκοφσ ςυλλόγουσ ΑΜΕΑ». Δεν ζγινε τίποτα! Τποςχζκθκε ολοιμερο παιδικό ςτακμό. Δεν ζγινε! Τποςχζκθκε πλιρθ απαλλαγι των πολφτεκνων οικογενειϊν από τα δθμοτικά τζλθ. Δεν ζγινε! Ενϊ δεςμεφκθκε, Δεν αξιοποίθςε τα μεγάλα ακίνθτα του Διμου. Ζνα ζργο είπε ότι δεν κα γίνει και ότι κα περάςει πάνω από το πτϊμα του και ζγινε φίλεσ και φίλοι. Ζρχεται το τραμ, ζρχεται για να μασ ταλαιπωριςει παρά να μασ εξυπθρετιςει. Πάμε Μαηί να ανατρζψουμε να ανατρζψουμε αυτιν τθν αναποτελεςματικότθτα. Ο κ. Μιχαλολιάκοσ δεν κατάφερε να απορροφιςει οφτε το 10% των κονδυλίων του ΕΠΑ. Για να καλφψει δε τισ αδυναμίεσ του ςυγκρίνει τον Πειραιά με μικρζσ πόλεισ τθσ ελλθνικισ περιφζρειασ. Και μασ λζει ότι ζκανε περιςςότερα από ότι άλλοι Διμαρχοι. Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Πάμε μαηί για τον Πειραιά Νικθτι

9 Ο Πειραιάσ χρειάηεται να κάνει βιματα μπροςτά. Πάμε μαηί με όραμα, ςχζδιο, πρόγραμμα. Και πρϊτα απ όλα ζνα ςχζδιο, μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ, ζνα μποφςουλα για να βάλουμε τισ βάςεισ για τον Πειραιά που αξίηουμε για τον Πειραία Νικθτι. Ζνα πρόγραμμα ρεαλιςτικό Κοςτολογθμζνο Που καλφπτει τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ πόλθσ. Ζνα πρόγραμμα που αξιοποιεί τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ πόλθσ Ζνα πρόγραμμα που κα κάνει τθν κακθμερινότθτα όλων των ςυμπολιτϊν μασ καλφτερθ. Ναι, βάηουμε τον πιχθ ψθλά. Γιατί ζχουμε τθ δφναμθ ϊςτε ο Πειραιάσ να κάνει το μεγάλο άλμα. Γιατί ο Πειραιάσ ζχει ανοιχτοφσ ορίηοντεσ. Γιατί ο Πειραιάσ αντικρίηει το γαλάηιο τθσ Ελλάδασ, τθ κάλαςςα που είναι δφναμθ για τθν Ελλάδα, δφναμθ για τον Πειραιά. Να γιατί λζμε ότι πρζπει να επιςτρζψει θ ναυτιλία ςτον Πειραιά και να γινει Διεκνζσ Ναυτιλιακό Κζντρο. Να γίνει ο Πειραιάσ λιμάνι αφετθρίασ για τθν κρουαηιζρα. Να γίνει ο Πειραιάσ τουριςτικόσ προοριςμόσ.

10 Να γίνει ο Πειραιάσ Παγκόςμιο Ναυτακλθτικό Κζντρο. Να προςελκφςει ο Πειραιάσ επενδφςεισ. Διεκδικοφμε για τον Πειραιά να γίνει Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ το Βάηουμε τον πιχθ ψθλά για μακροχρόνιουσ ςτόχουσ, αλλά κοιτάηουμε με τθν ίδια αποφαςιςτικότθτα και κζλθςθ και το κοντινό μζλλον. Κατεδαφίηουμε τον «Πφργο» και καταςκευάηουμε ζνα πολυδφναμο κζντρο, που κα ςτεγάςει ςωματεία, φορείσ και τισ κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ τθσ πόλθσ, κακϊσ και το Διεκνζσ Ναυτιλιακό Κζντρο του Πειραιά. Και τόλμθςαν αυτοί που το κατάντθςαν κουφάρι, που τον ζκενωςαν λόγω τθσ επικινδυνότθτασ του να μασ ρωτοφν γιατί τον κατεδαφίηουμε; κ. Μιχαλολιάκο ςθματοδοτεί τισ χαμζνεσ ευκαιρίεσ, τον Διμαρχο τθσ ελλάςονοσ προςπάκειασ, τθν αδυναμία διεκδίκθςθσ και τεκμθρίωςθσ των δίκαιων του Πειραιά. Κφριε Μιχαλολιάκο αναφζρομαι

11 τα δικαςτιρια του Πειραιά, τθ διαπραγμάτευςθ που δεν κάνατε, ιταν μια μθ διαπραγμάτευςθ όταν βάλαμε εμείσ το κζμα ςτθν ατηζντα και αφοφ το αναδείξαμε ωσ προτεραιότθτα και αφοφ είπαμε ότι κα μείνουν ςτθ Ράλλειο ςπεφςατε να ακολουκιςετε τθν πρόταςι μασ. Και πικανότατα να ςπεφςουν αυτοί που πιραν τθν απόφαςθ να φφγουν τα δικαςτιρια να τθν αλλάξουν, να τθ διορκϊςουν. Ασ είναι όμωσ και ζτςι. ε κάκε περίπτωςθ με εμάσ τα Δικαςτιρια κα μείνουν ςτον Πειραιά. Αλλά δεν μζνουμε εκεί. τθ Ρετςίνα ςτεγάηουμε 100 νζεσ επιχειριςεισ ςτο χϊρο παρζχοντασ δωρεάν υπθρεςίεσ, ςυμβουλευτικισ, λογιςτικισ, διοικθτικζσ και νομικζσ. Αναβακμίηουμε και αναςχεδιάηουμε τθ Δθμοτικι υγκοινωνία με 10 νζα mini bus που κα ςυνδζουν τθ κάκε γειτονιά με τουσ ςτακμοφσ ΘΑΠ και Μετρό Σραμ, τισ Διοικθτικζσ Τπθρεςίεσ και τα νοςοκομεία τθσ πόλθσ με ειδικζσ ράμπεσ για τουσ ςυμπολίτεσ μασ που τισ ζχουν ανάγκθ. Παρζχουμε ςε όλουσ τουσ θλικιωμζνουσ ςυμπολίτεσ μασ ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα Προλθπτικισ ατρικισ και Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ ςε όλα τα Κζντρα Αγάπθσ και Αλλθλεγγφθσ ΚΑΠΘ του Διμου.

12 Παρζχουμε δωρεάν ςε κάκε Γυναίκα, άνεργθ, αναςφάλιςτθ ι χαμθλοφ ειςοδιματοσ, ςυμβουλευτικι και προλθπτικζσ εξετάςεισ μαςτογραφίασ, τεςτ ΠΑΠ και εξετάςεισ οςτεοπόρωςθσ. Επίςθσ ςυςτινουμε ζνα δίκτυο αλλθλεγγφθσ και ςυμβουλευτικισ για τουσ πάςχοντεσ από ςακχαρϊδθ διαβιτθ, κακϊσ και ζνα δίκτυο υποςτιριξθσ για τουσ αςκενείσ καρκινοπακείσ και τισ οικογζνειεσ τουσ. δρφουμε άμεςα 3 νζουσ ολοιμερουσ Βρεφονθπιακοφσ τακμοφσ για να ςτθρίξουμε τα νζα ηευγάρια, τθν εργαηόμενθ μθτζρα και τθ γυναίκα επιχειρθματία. Καταςκευάηουμε ζνα νζο υπερςφγχρονο κολυμβθτιριο ςτο ςτρατόπεδο ακελλίωνα, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτίβου ςτον περιβάλλοντα χϊρο του ΕΦ και κοπευτιριο ςε χωροκετθμζνθ περιοχι ςτα όρια του Διμου. Διεκδικοφμε δυναμικά τθν Επιςτροφι των Ποςειδωνίων το Διεκδικοφμε ανταποδοτικοφσ πόρουσ από τον ΟΛΠ για τθν ανάπλαςθ κάκε Πειραιϊτικθσ Γειτονιάσ. Εμείσ κζλουμε να ηωντανζψουν οι γειτονιζσ μασ. Δεςμευόμαςτε για: Σθν καταςκευι νζων παιδικϊν χαρϊν. Για τα παιδιά μασ ςε κάκε γειτονιά. Δθμιουργοφμε ζναν μεγάλο παιδότοπο ςτο Φάλθρο. Νζεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςε κάκε γειτονιά. Δεςμευόμαςτε για τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων ςε κάκε γειτονιά. Δεςμευόμαςτε να ανακαινίςουμε τα ςχολικά κτίρια.

13 Να δθμιουργιςουμε το νζο ακλθτικό ςχολείο του Πειραιά. Δεςμευόμαςτε να κακαρίηουμε ολόκλθρθ τθν πόλθ και κάκε γειτονιά με ςφγχρονθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και με πιο δίκαια ανταποδοτικά τζλθ. Δεςμευόμαςτε να ςτθρίξουμε τθν τοπικι αγορά κάκε γειτονιάσ εξετάηοντασ τθν μείωςθ των δθμοτικϊν τελϊν. Δίνουμε ιδιαίτερα βαρφτθτα ςτθν αγορά του Πειραιά, να προςτατζψουμε το υγιζσ εμπόριο, τθν αιςκθτικι τθσ πόλθσ, και τθ δθμόςια υγεία. το πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ αγοράσ του Πειραιά: Αναβακμίηουμε τθν Κυριακάτικι Αγορά του Πειραιά που προςελκφει κάκε εβδομάδα πλικοσ κατοίκων και επιςκεπτϊν, Δθμιουργοφμε μια ςφγχρονθ αγορά ςτο εμπορικό τρίγωνο του λιμανιοφ Φίλωνοσ-Γοφναρθ-Ακτι Μιαοφλθ με ζμφαςθ ςτο λιανεμπόριο και ςτα παραδοςιακά προϊόντα χεδιάηουμε τθ δθμιουργία μιασ ςτεγαςμζνθσ αγοράσ τροφίμων που κα εξυπθρετεί όλουσ τουσ Πειραιϊτεσ. Προχωράμε ςε ζνα εκτεταμζνο ςχζδιο αςτικϊν αναπλάςεων που κα καταςτιςει τον Πειραιά προοριςμό για τθν Αττικι και όχι μόνο και κα ενιςχφςει τθν τοπικι οικονομία και αγορά τθσ πόλθσ. χεδιάηουμε ζνα εκτεταμζνο πρόγραμμα ανάπλαςθσ του παραλιακοφ μετϊπου, από το λιμάνι μζχρι τα ςφνορα του Πειραιά με τθ Δραπετςϊνα.

14 χεδιάηουμε τθν ανάπλαςθ και ςε άλλα ςθμεία του παραλιακοφ μετϊπου. ασ αναφζρω ενδεικτικά τθ χερςόνθςο τθσ Πειραϊκισ, με ανάδειξθ των αρχαιολογικϊν χϊρων και ειδικότερα των Κονϊνειων Σειχϊν. τθν Ακτι Θεμιςτοκλζουσ, από τθ Μαρίνα Ηζασ μζχρι τθ χολι Ναυτικϊν Δοκίμων. τθν περιοχι από το Μικρολίμανο μζχρι τθν Ακτι Δθλαβζρθ και το Δελφινάριο, με αναςχεδιαςμό και κοινι αιςκθτικι, ϊςτε να ωφελθκοφν οι καταςτθματάρχεσ τθσ περιοχισ, οι κάτοικοι, αλλά και οι επιςκζπτεσ. Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Μια δζςμευςθ για το λιμάνι του Πειραιά. Σο λιμάνι είναι Πειραιϊτικο και ζτςι κα παραμείνει. Σο λιμάνι δεν πουλιζται. Σο λιμάνι αξιοποιείται και τον πρϊτο λόγο κα ζχει ο διμοσ, ϊςτε τα ζςοδά του να φτάνουν ςε κάκε γειτονιά. Βάηουμε όλθ τθν πόλθ μπροςτά και υπεραςπιηόμαςτε τθ διατιρθςθ του δθμοςίου χαρακτιρα του Λιμανιοφ ωσ κφριου άξονα για τθν ανάπτυξθ τθσ πόλθσ. Απαιτοφμε από το Ελλθνικό Δθμόςιο τθ κεςμικι και αποφαςιςτικι διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτθν διοίκθςθ του ΟΛΠ ςτα πρότυπα των αντίςτοιχων Ευρωπαϊκϊν λιμζνων.

15 Αρνοφμαςτε τον ακρωτθριαςμό τθσ πόλθσ μασ και τον αποκλειςμό από τθ κάλαςςα και τθ ναυτιλία. Με αυτόν τον τρόπο ο Διμοσ μπορεί να ςυμμετάςχει αποφαςιςτικά ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό προσ όφελοσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και των αναγκϊν τθσ πόλθσ. Θ αξιοποίθςθ του λιμανιοφ πρζπει να αφορά τουσ πολλοφσ. Όχι τουσ λίγουσ. υναποφαςίηουμε για το αναπτυξιακό μασ μζλλον. Εξαςφαλίηουμε τισ υπάρχουςεσ κζςεισ εργαςίασ και τθ δθμιουργία νζων. Διεκδικοφμε δθμόςιουσ χϊρουσ που κα αποδοκοφν προσ χριςθ ςτουσ κατοίκουσ του Πειραιά. Αυτι είναι θ ξεκάκαρθ κζςθ και παράλλθλα δζςμευςθ για το μζλλον του λιμανιοφ. Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Για να υλοποιιςουμε όλα όςα προγραμματίηουμε χρειαηόμαςτε Σθ δικι ςασ μαχθτικι υπεράςπιςθ, τθ δικι ςασ υποςτιριξθ, τθ δικι ςασ μαηικι ςυμμετοχι τθν Κυριακι των εκλογϊν. Γι αυτό λζμε Καμία ψιφοσ χαμζνθ. Όλοι οι πολίτεσ ςτισ κάλπεσ με μπροςτάρθ τθ νεολαία μασ. Να δϊςουμε το παράδειγμα ωσ πόλθ και να ενεργοποιιςουμε ξανά τθν πλειοψθφία των πολιτϊν.

16 Για να φτιάξουμε ζναν Πειραιά Για όλουσ τουσ Πειραιϊτεσ, Όχι για τουσ λίγουσ, τουσ βολεμζνουσ, τουσ θμετζρουσ. Αλλά για να φτιάξουμε ζναν Πειραιά Που κα αγκαλιάηει όλουσ τουσ Πειραιϊτεσ Ανεξάρτθτα από τισ κομματικζσ προτιμιςεισ. Για να φτιάξουμε ζναν Πειραιά Που ενϊνει και δεν διχάηει. Φίλεσ και φίλοι Μπαίνω ςτθν πρϊτθ γραμμι και ηθτϊ τθ ςτιριξθ ςασ Ηθτϊ τθν εμπιςτοςφνθ ςασ. Θζλω να είναι πρϊτοσ μεταξφ ίςων Θζλω να διοικϊ τον Διμο με πλουραλιςμό, με ςεβαςμό ςτθν άλλθ άποψθ και τθν αγωνιςτικότθτά μου να τθν βάηω ςτθν υπεράςπιςθ του Πειραιά. Είναι για μζνα δζςμευςθ ηωισ Αυτι που παίρνω ενϊπιον ςασ Και ζχω ευκφνθ τθν οποία κα φζρω εισ πζρασ. Για όλουσ τουσ Πειραιϊτεσ γιϋαυτοφσ που κα με ψθφίςουν Και γι αυτοφσ που δεν κα με ψθφίςουν. Σθν επόμενθ θμζρα είμαςτε Δθμοτικι Αρχι

17 Όλων των Πειραιωτϊν Και δουλεφουμε για τον Πειραιά Νικθτι. Φίλεσ και φίλοι, Γι αυτό τθν Κυριακι των εκλογϊν βάηουμε τζλοσ ςε όλα όςα είναι αταίριαςτα και με το φφοσ και το ικοσ των Πειραιωτϊν ε όλα όςα μασπλιγωςαν τον Πειραιά. Δεν ζχουμε οφτε μια ϊρα για χάςιμο. τισ 18 Μαΐου δίνουμε μια μάχθ για τθ ηωι μασ. Και ςασ ηθτϊ να τθ δϊςουμε όλοι μαηί! Μια μάχθ που ενϊνει όλουσ τουσ Πειραιϊτεσ. Σθν Κυριακι κάνουμε το πιο κρίςιμο βιμα. Για τον Πειραιά Νικθτι. Καμία ψιφοσ χαμζνθ. Μόνο μια δθμοτικι αρχι με ιςχυρι πλειοψθφία μπορεί να εγγυθκεί το μζλλον του Πειραιά. Σισ μεγάλεσ αλλαγζσ που χρειάηεται θ πόλθ μασ. Ο Πειραιάσ δεν αντζχει άλλο. Γι αυτό ηθτϊ τθν ψιφο όλων των Πειραιωτϊν. Δίνουμε τθ μάχθ μαηί. Ωσ τθν τελευταία ςτιγμι. πίτι ςπίτι.

18 Γειτονιά Γειτονιά Διαμζριςμα διαμζριςμα. Χωρίσ κανζναν εφθςυχαςμό, αλλά με αιςιοδοξία και πίςτθ ςτθ Νίκθ. Καλό μασ αγϊνα!

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή

Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Η Εκπαιδευτική αξιοποίηςη των απόψεων τησ Υπατίασ ςτην ςημερινή εποχή Της Ξανθίππης Μπαλλή Προλεγόμενα Η Υπατία, θ Ελλθνίδα μακθματικόσ, αςτρονόμοσ και εκπρόςωποσ τθσ νεοπλατωνικισ φιλοςοφίασ, που με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα