ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» την επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ GROUP» την επωνυμία «Ν. Καρπάθιος ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ και ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Ν. Καρπάθιος ΑΕ» την επωνυμία «ΜΕΓΚΑ ΦΡΟΣΤ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MEGA ROST LOGISTICS AE»... 8 την επωνυμία «Ι. ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ι. ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΙ ΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΣΟΥΛΗΣ ΚΙΟΥΝΙΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LA LUNA ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗ ΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡ ΓΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» την επωνυμία «ΡΟΥΠΑΣ hair shops ΚΑΛΛΥΝΤΙ ΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΥΠΑΣ hair shops» την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ OOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΖΑΝΤΕ OOD A.E.» την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΑΝΤΕ HOTELS Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΒΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΒΕΡ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Ανώνυ μη Εταιρεία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρα κτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώ νυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα EG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 6068/06/Β/86/07, σύμφωνα με το οποίο και σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης προεγγραφής μεταξύ της τράπεζας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματο πιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ES), στις 28 Μαΐου 2012 και την προκαταβολή από το ΕΤΧΣ στην Τράπεζα ομολόγων του ES ονομαστικής αξίας 3,97 δις ευρώ έναντι της επικείμενης κεφαλαιακής ενίσχυ σης της, το ΕΤΧΣ γνωστοποίησε στην Τράπεζα τον ορισμό του Χρήστου Γκλαβάνη ως εκπροσώπου του στο Διοικητικό της Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο Ν. 3864/2010. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο στην προα ναφερθείσα συνεδρίασή του ( ) αποφάσισε το διορισμό του Χρήστου Γκλαβάνη ως πρόσθετου μέλους αυτού, σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 και την ενσωμάτωση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της τρά πεζας, όπως αυτό έχει συγκροτηθεί σε σώμα με την από 25/06/2010 απόφασή του σε συνδυασμό με την από 10/01/2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστι κών μελών του. Για την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της τρά πεζας εξακολουθεί να ισχύει η από 25/06/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ (2) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥ ΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛ ΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 3954/06/Β/86/13: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/ /12/2012 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε και συγκεκρι μένα ως τακτικός ελεγκτής ο Χαράλαμπος Συρούνης AM ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός ο Νικόλαος Τσιμπούκας AM ΣΟΕΛ 17151, σύμφωνα με την από επιστολή της εταιρείας. Με εντολή Υφυπουργού Ο Τμηματάρχης ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ (3) επω νυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩ ΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙ ΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝ ΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑ ΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ» και αριθμό Μητρώου 8279/06/Β/86/11: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ /12/ ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/ /12/12, ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON A.E., Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα και συγκεκριμένα ως τακτικός Ελεγκτής η Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ με A.M. ΣΟΕΛ και ως ανα πληρωματικός Ελεγκτής ο Ιωάννου Νίκος του Βασιλείου με ΑΜΣΟΕΛ Με εντολή Υφυπουργού Ο Τμηματάρχης ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ (4) επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OXYGEN CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 49309/06/Β/01/12: 1. Οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 1/1 31/12/ Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2012 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με τακτικό ελεγκτή τον Ιωάννη Ψυχου ντάκη του Αλκιβιάδη, με ΑΜΣΟΕΛ και αναπληρω ματικό τον Χριστόδουλο Σεφέρη του Κωνσταντίνου, με ΑΜΣΟΕΛ Με την παρούσα καταργείται η προηγούμενη ανακοί νωση με αριθ. πρωτ. Κ2 4640/ Με εντολή Υφυπουργού Ο Τμηματάρχης κ.α.α. ΑΙΚ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ (5) επω νυμία «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και δ.τ. «ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 65076/03/ Β/07/96. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 01/01/ /12/2012 οι εξής: 1. ΑΒΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E ΒΑΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, με αριθμό Μητρώου O.E ΓΕΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Ελευσίνα, 23 Ιουλίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (6) επωνυμία «ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙ ΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ GROUP». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΤΣΑΜΑΚΟΣ GROUP» και αριθμό Μητρώου 65063/03/Β/07/92. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 01/01/ /12/2012 οι εξής: 1. ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΑΡΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Ελευσίνα, 23 Ιουλίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (7) επωνυμία «Ν. Καρπάθιος ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Ν. Καρπά θιος ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. Καρπάθιος ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ανώνυμη Εται ρεία» και δ.τ. «Ν. Καρπάθιος ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 48100/03/Β/01/09. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε η ελε γκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΚΗ Α.Ε» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1 1/ ως εξής: Τακτικός: ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ελευσίνα, 23 Ιουλίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (8) επω νυμία «ΜΕΓΚΑ ΦΡΟΣΤ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MEGA ROST LOGISTICS AE». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΚΑ ΦΡΟΣΤ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και δ.τ. «MEGA ROST LOGISTICS AE» και αριθμό Μητρώου 62191/03/Β/07/3. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζό μενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. μέλος της Crowe Horwath International χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Ελευσίνα, 23 Ιουλίου 2012 Η Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ (9) επω νυμία «Ι. ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ι. ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμόν 40/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΟ ΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ι. ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙ ΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55508/23/Β/03/0006 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα λόγω παραίτησης του Προέ δρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Ιωάννη Βελλόπουλου ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με 5/ετή θητεία (ήτοι έως ) ως κατωτέρω: 1. Φώτιος Βελλόπουλος του Ιωάννη, γεωπόνος που γεννήθηκε το έτος 1985, στο Αμαρούσιο Απικής και κα τοικεί στον Πύργο Δραγατσανίου 13, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ: Φ και ΑΦΜ: , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.. 2. Αικατερίνη Βελλοπούλου του Ιωάννη, οικοκυρά που γεννήθηκε το έτος 1952, στην Κοζάνη και κατοικεί στον Πύργο, Δραγατσανίου 13, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ: ΑΗ και ΑΦΜ: , ως Αντιπρόεδρος. 3. Αντιγόνη Βελλοπούλου του Ιωάννη, εκπαιδευτικός, που γεννήθηκε το έτος 1981, στην Αυστραλία και κατοι κεί στον Πύργο, Δραγατσανίου 13, Ελληνίδα υπήκοος με ΑΔΤ: Φ και ΑΦΜ: , ως μέλος. 4. Ευστάθιος Κόλλιας του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλλη λος, που γεννήθηκε το έτος 1961, στην Ροβιάτα και κα τοικεί στην Ροβιάτα Αμαλιάδας, Έλληνας υπήκοος με ΑΔΤ: Κ και ΑΦΜ: , ως μέλος. Ύστερα από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, μεταβιβά ζονται όλες οι αρμοδιότητες εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου, στους: Φώτιο Βελλόπουλο του Ιωάννη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται ρείας και Ιωάννη Βελλόπουλο του Φωτίου μέτοχο της εταιρείας. Επίσης στους προαναφερόμενους ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας, είτε από κοινού, είτε στον κάθε έναν μόνο του και τους παρέχεται το δικαί ωμα να υπογράφουν αντί του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφοντας με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πύργος, 23 Ιουλίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ (10) επωνυμία «ΣΟΥΛΗΣ ΚΙΟΥΝΙΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LA LUNA ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΥΛΗΣ ΚΙΟΥΝΙΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LA LUNA ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ» και αριθμό Μητρώου 23403/23/Β/91/ ) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση έως ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης έως οι εξής: Τακτικός: Γεώργιος Κούτρης του Κωνσταντίνου, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ.:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Αναπληρωματικός: Βασίλειος Παπαγεωργακόπουλος του Διονυσίου, με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Πύργος, 23 Ιουλίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ (11) επω νυμία «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑ ΝΟΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣ ΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 52571/22/ Β/02/37. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: 1. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ, ΑΜΟΕΕ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΚΟΣΚΙΝΑ, ΑΜΟΕΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟ ΑΜΟΕΕ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ ΑΜΟΕΕ Πάτρα, 16 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ι. ΜΕΓΚΑΣ (12) επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΟΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 08/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου: 70051/22/Β/10/18 που εδρεύει στο Δήμο Πατρών (ΑΓ. ΑΝ ΔΡΕΟΥ 55), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω τακτική Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κέλερης Ανδρέας του Βασιλείου και της Χριστίνας, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ, Λογιστής, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1936 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Μ. Πολυδοΰρη 17, και ΑΔΤ ΑΕ που εκδόθηκε , ως Πρόεδρος. 2. Αναστασόπουλος Ευστάθιος του Ιωάννη και της Ευτυχίας, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ, Λογι στής, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1971 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Κρέοντος 8, και ΑΔΤ AB που εκδόθηκε 19/12/2005, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Δημοπούλου Ακριβή του Αλεξάνδρου και της Ελέ νης, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ, Λογίστρια, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1979 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Ιπποδάμου 1, και ΑΔΤ Ρ που εκδό θηκε 24/10/1994, ως Μέλος. 4. Βάσσου Μαρία του Ιωάννη και της Παναγιώτας, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑΤΡΩΝ, Οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1969 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Κρέοντος 8, και ΑΔΤ AB , ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εκλέγει τον Αντι πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εται ρείας, Αναστασόπουλο Ευστάθιο του Ιωάννη, ως εκ πρόσωπο αυτής ενώπιον κάθε Δημόσιας και Δημοτικής Αρχής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (Τράπεζες κ.τ.λ) και έναντι πα ντός τρίτου. Να υπογράφει κάθε Δημόσιο και ιδιωτικό έγγραφο και να δεσμεύει την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού τον αντικαθιστά το μέλος του Δ.Σ., Δημοπούλου Ακριβή του Αλεξάνδρου. Πάτρα, 18 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ι. ΜΕΓΚΑΣ (13) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙ ΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙ ΟΥ ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» και δ.τ. «ΚΑΒΙΝΟ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου: 10001/22/Β/86/99. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση: ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστη καν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1/1 31/12/2012 από την

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ελεγκτική εταιρεία: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.», οι εξής: Τακτικός: Αναγνώστου Ευθύμιος του Χρήστου, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Αναπληρωματικός: Καππού Μιχαήλ του Ξενοφώντος, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.: Πάτρα, 19 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ι. ΜΕΓΚΑΣ (14) επωνυμία «ΡΟΥΠΑΣ hair shops ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΥΠΑΣ hair shops». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΥΠΑΣ hair shops ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΥΠΑΣ hair shops» και με αριθμό Μητρώου: 63914/22/Β/07/44. 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση: ) Το από 30/06/2012 πρακτικό της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο απο φασίστηκε η έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χω ρίς καμία τροποποίησή τους και εκ τρίτου ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης: 1/1 31/12/2012, οι εξής: 1) Μαρκεζίνης Μαρίνος κάτοικος Πατρών, Κολοκο τρώνη 76, με ΑΦΜ και με αριθμό Μητρώου οικονομικού επιμελητηρίου και 2) Βικάτος Χαράλαμπος κάτοικος Πατρών, Κορίνθου 121, με ΑΦΜ και με αριθμό Μητρώου οικονο μικού επιμελητηρίου ) Κωνσταντίνος Ξένος του Αγγέλου, Οικονομολόγος Πτυχίο Α.ΒΣ.Π., Χρονολογία Γέννησης 1960 στην Πάτρα, Δ/νση 3ου Ορειβατικού 16, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Α , Αριθμός Μητρώου ) Χριστόπουλος Ηλίας του Ιωάννου, Οικονομολόγος Πτυχίο Α.Σ.Ο.Ε.Ε. χρονολογία γέννησης 1962, Δ/νση: Κανακάρη 229 Πάτρα, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Ν , Αριθμός Μητρώου Πάτρα, 19 Ιουλίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ι. ΜΕΓΚΑΣ (15) επω νυμία «ΖΑΝΤΕ OOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «ΖΑΝΤΕ OOD A.E.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ OOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ ΩΝ» και δ.τ. «ΖΑΝΤΕ OOD A.E.» και αριθμό Μητρώου: 56214/90/Β/04/1. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από 29/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: 1) Σταυρόπουλος Αθανάσιος του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, κάτοικος Αθηνών, πτυχιούχος Παν/μίου Πειραιά, με Α.Δ.Τ.: Π και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: ) Λαγούδης Κων/νος του Σταύρου και της Όλγας, κάτοικος Βριλλησίων Αττικής, πτυχιούχος Παν/μίου Πει ραιά, με Α.Δ.Τ.: Ρ και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: ) Μήτσιος Γεώργιος του Ιωάννη και της Ασημίνας, κάτοικος Αττικής, πτυχιούχος Παντείου, με Α.Δ.Τ.: Π και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: ) Τσέλιος Γρηγόριος του Γεωργίου και της Αλεξάν δρας, κάτοικος Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με Α.Δ.Τ.: Μ και Α.Μ.Ο.Ε.Ε.: Ζάκυνθος, 4 Ιουλίου 2012 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝ. ΣΤΟΥΦΗΣ (16) επωνυμία «ΖΑΝΤΕ HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΑ ΝΤΕ HOTELS Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΝΤΕ HOTELS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΖΑΝΤΕ HOTELS Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου: 48522/90/Β/01/9 που εδρεύει στον Αλικανά Ζακύνθου, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι , συγκροτήθηκε σε σώμα και καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας ως εξής: 1) Πέττας Ιωάννης του Νικολάου, κάτοικος Αγ. Δημητρί ου Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ και Α.Φ.Μ.: , ως πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 2) Πέττας Νικόλαος του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Δημη τρίου Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: Τ και Α.Φ.Μ.: , ως Μέλος του Δ.Σ. 3) Πέττας Στυλιανός του Ιωάννη, κάτοικος Αγ. Δη μητρίου Ζακύνθου, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ. Χ και Α.Φ.Μ.: , ως Μέλος του Δ.Σ. Η διάρκεια του Δ.Σ. ορίζεται μέχρι την Η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με την υπο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 γραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Ιωάννη Πέτ τα του Νικολάου, προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου. Ζάκυνθος, 4 Ιουλίου 2012 Ο Διευθυντής ΙΩΑΝ. ΣΤΟΥΦΗΣ (17) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΒΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΒΕΡ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 13400, το από 12/06/2012 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 12/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΒΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΗΒΕΡ» και αριθ μό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με δετή θητεία (ήτοι μέχρι 12/06/2017), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ελισσάβετ Ράμπου του Χρήστου και της Μαργαρί τας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα στις , κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Παύλου Μελά αριθμός 3), κάτοχος του AB / δελ τίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βριλησσίων, με ΑΦΜ (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Χρήστος Ράμπος του Δημητρίου και της Ελισά βετ, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Νεοχώρι Πασσα ρώνος Ιωαννίνων στις , κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Παύλου Μελά αριθμός 3), κάτοχος του ΑΗ / δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας του Αστυνομικού Τμήματος Βριλησσίων, με ΑΦΜ (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Μέλος. 3. Δημήτριος Ράμπος του Χρήστου και της Μαργαρί τας, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Βριλησσίων Αττικής (οδός Παύλου Μελά 3), κάτοχος του ΑΒ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με ΑΦΜ (Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας Ελισσάβετ Ράμπου του Χρή στου να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της (ανεξαρτήτως ποσού), με μόνη την υπογραφή της τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιορι στικά αναφέρονται η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε κάθε είδους σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής (περιλαμβανομέ νων και των φορολογικών αρχών) ή Δικαστικής, καθώς και έναντι κάθε πιστωτικού ιδρύματος για οποιαδήποτε είδους συναλλαγή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ Χρήστο Ράμπο, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εται ρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της (ανεξαρ τήτως ποσού) με μόνη, την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η εκπροσώπηση και δέ σμευση της Εταιρείας σε κάθε είδους σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και ενώπιον πάσης Αρχής, Διοικητικής (περιλαμβανομένων και των φορολογικών αρχών) ή Δι καστικής, καθώς και έναντι κάθε πιστωτικού ιδρύματος για οποιαδήποτε είδους συναλλαγή. Γ) Ορισμός διεύθυνσης γραφείων της Εταιρείας Τα γραφεία της εταιρείας θα βρίσκονται επί της οδού Ερμού 58 60, Αθήνα Αττικής. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. ΕΜ 18387/12/ ). Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα