Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης... 3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα... 4 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό... 5 Μεθοδολογία... 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 8 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου... 8 Η στρατηγική του Δήμου... 9 Ταξινόμηση δράσεων Συνοπτική περιγραφή δράσεων έτους Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός». 17 Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3852/2010, το ΠΔ 185/2007 και η τροποποίηση του με το ΠΔ 89/2011 υποχρεώνει τους Δήμους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα με χρονικό ορίζοντα πενταετίας τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε ετήσια σχέδια δράσης. Στόχος είναι ο ορθολογικότερος προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 5. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 6. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α' βαθμού 7. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

4 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 8. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού». Τα παραπάνω ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να καταρτισθεί το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ειδικότερα: το περιεχόμενο και τα απαιτούμενα δεδομένα που απαιτείται να περιέχει τη δομή και τη διάρθρωσή του, τον τρόπο κατάρτισης και γενικά τη διαδικασία υποβολής του, και τα όργανα που οφείλουν να το καταρτίσουν. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα τον ετήσιο προϋπολογισμό Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο πενταετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης

5 μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

6 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους προϊσταμένους διευθύνσεων και στελέχη του τμήματος προγραμματισμού - ποιότητας - αξιολόγησης. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ομάδα προγραμμάτισε διευρυμένες συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνει: Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων έχει συνταχθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο): - κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης. Ο κωδικός αυτός είναι στην πλειοψηφία των δράσεων τετραψήφιος. Μόνο για τις περιπτώσεις των δράσεων που συνδυάζουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης αποδίδεται πενταψήφιος κωδικός ώστε να διαχωρίζονται τα ποσά που χρηματοδοτούνται από κάθε πηγή και ενδεχόμενα και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί και η προτεραιότητα ανά κωδικό, εφόσον αναφέρεται σε μη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. - αρμόδια υπηρεσία. Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. - προϋπολογισμός και κατανομή εσόδων (κατ' έτος και στο σύνολο). Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για την εκτίμηση ή την προσέγγιση του συνολικού προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε συμφωνία με: 1. την εκτίμηση του κόστους προτεινόμενων έργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή. 2. τις κατηγορίες και τους κωδικούς του προϋπολογισμού 2013, κυρίως τον απολογισμό των δαπανών. 3. το Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 και τη μεταφορά έργων και πόρων στο 2013.

7 4. τον προσδιορισμό του κόστους έργων όπως έχουν ήδη εξειδικευθεί στο Τεχνικό Σχέδιο ή και σε άλλες μελέτες ή στα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων και Εργασιών ή προσεγγίζονται από την αγορά. 5. τον προσδιορισμό του κόστους έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης ή στις αποφάσεις ένταξης όπου υφίστανται. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ). Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού. Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και των αυτοτελών του τμημάτων. Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των τμημάτων των Διευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προμήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις.

8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Το όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Με βάση τα παραπάνω, το όραμα του Δήμου Ζωγράφου για την περίοδο συνοψίζεται ως εξής: Δήμος Ζωγράφου: πόλη της αλληλεγγύης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται για την προσέγγιση του οράματος και διέπουν την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, προσδιορίζονται ως εξής: 1) Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Ζωγράφου σε επίπεδο Περιφέρειας με ανάληψη υπερτοπικών πρωτοβουλιών στον πολιτισμό, στη νεολαία και στο περιβάλλον. 2) Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πολιτικών που εφαρμόζονται, στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της πόλης. 3) Ο Δήμος Ζωγράφου θα διεκδικεί και θα αγωνίζεται στο πλευρό των δημοτών του για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί. και εξειδικεύονται στις παρακάτω: Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, διεύρυνση του δικτύου τοπικών κοινωνικών δομών Σεβασμός στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτιστικών παρεμβάσεων και καινοτομικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία Αναβάθμιση της υπηρεσιακής ικανότητας του Δήμου για να ανταποκριθεί στις νέες αρμοδιότητες του προγράμματος «Καλλικράτης» Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με διαφάνεια και χρηστή διαχείριση

9 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών, προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους, ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με Ο.Τ.Α. α και β βαθμού Η στρατηγική του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Ζωγράφου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του. Η στρατηγική διαμορφώνεται με: Τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει ο Δήμος και την υιοθέτηση αντίστοιχων γενικών στόχων. Τα κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα, η οποία έχει προηγηθεί. Τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει ο Δήμος και την υιοθέτηση αντίστοιχων γενικών στόχων Τα κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει προηγηθεί. Την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων και την υλοποίηση των αντίστοιχων γενικών στόχων. Οι πολιτικές προκύπτουν από τις γενικές και ειδικές κατευθυντήριες αρχές που έχει υιοθετήσει ο Δήμος. Η διατύπωση της στρατηγικής γίνεται μέσω του καθορισμού αξόνων και μέτρων. Με την τομεακή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης ομαδοποιούνται σε άξονες. Οι προτεινόμενοι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις. Οι τρεις πρώτοι άξονες αφορούν την τοπική ανάπτυξη και ο τέταρτος την εσωτερική. Κάθε κρίσιμο ζήτημα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης μεταφράζεται σε αντίστοιχο γενικό στόχο και εξειδικεύεται σε μέτρο. Όλα τα μέτρα εντάσσονται στον αντίστοιχο άξονα, δηλαδή σχηματικά έχουμε: Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2ος «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Άξονας 3ος «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Άξονας 4ος «Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου»

10 οµή Στρατηγικού σχεδίου Άξονες 1, 2, 3 Άξονας 4 Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης Κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής ανάπτυξης Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης Γενικοί στόχοι έσωτερικής ανάπτυξης Μέτρα Μέτρα Ταξινόμηση δράσεων Ο πρότυπος πίνακας που συμπληρώθηκε από τις υπηρεσίες και με βάση τον οποίο οριστικοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι δράσεις, έχει την εξής δομή (στήλες): 1) Άξονας: Ο αριθμός του άξονα με βάση τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2) Τίτλος Άξονα: Ο τίτλος του άξονα με βάση τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 3) Μέτρο: Ο αριθμός κάθε μέτρου με βάση τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου 4) Τίτλος Μέτρου: Ο τίτλος κάθε μέτρου με βάση τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου Οι αριθμοί των μέτρων αυξήθηκαν και οι τίτλοι τους τροποποιήθηκαν σε σχέση με τους αρχικούς με στόχο την καλύτερη και πιο αναλυτική παρουσίαση τους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέτρο εντάσσεται σε συγκεκριμένο άξονα 5) Δράση: Ο αριθμός κάθε δράσης 6) Τίτλος Δράσης: Ο τίτλος κάθε δράσης

11 Υπενθυμίζεται ότι κάθε δράση εντάσσεται σε συγκεκριμένο μέτρο / άξονα 7) Περιεχόμενο/ αιτιολογία δράσης: Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας κάθε δράσης με βάση τη στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Ζωγράφου 8) Κατηγορία δράσης: Ταξινόμηση των δράσεων στις εξής ομάδες / κατηγορίες Κατασκευές Προσλήψεις Δράσεις αναδιοργάνωσης Μελέτες Επιμόρφωση Λειτουργίες - δραστηριότητες Συντηρήσεις, μικροκατασκευές κτιρίων - εγκαταστάσεων - εξοπλισμού - οχημάτων Συντηρήσεις υποδομών Προμήθεια εξοπλισμού - οχημάτων - υλικών Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής - λογισμικού - τηλεπικοινωνιών 9) Αρμόδια Υπηρεσία: Η υπηρεσία στην οποία υπάγεται κάθε δράση με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 10) Υπηρεσία Υλοποίησης: Η υπηρεσία/σιες που είναι υπεύθυνη/ες ή εμπλέκεται στην υλοποίηση κάθε δράσης με βάση τον Ο.Ε.Υ. Η αρμόδια υπηρεσίας πολλές φορές ταυτίζεται με την υπηρεσία υλοποίησης, εκτός από τις περιπτώσεις που το έργο ή η ενέργεια απαιτεί την συμμετοχή των υπηρεσιών υποστήριξης (έργα, προμήθειες, κ.λπ.) 11) Εμπλεκόμενες υπηρεσίες / τοπικοί φορείς: Διάφορες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα, τοπικοί φορείς κ.α., η συνεργασία των οποίων κρίνεται τυπικά ή και ουσιαστικά απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων 12) Πηγή χρηματοδότησης:

12 Ίδιοι Πόροι Δήμου Ίδια έσοδα (ΚΑΠ, επιχορηγήσεις, τέλη, δικαιώματα κ.α.) Ανταποδοτικά Εσωτερικό κόστος (αφορά πάγιες λειτουργικές δαπάνες) Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης Διάφορα Ε.Π. ΕΣΠΑ (διευκρινίζονται) ΘΗΣΕΑΣ, Σ.Δ.Ι.Τ.

13 Συνοπτική περιγραφή δράσεων έτους 2013 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Ο Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Αναβάθμιση νεκροταφείου 2) Τοπικές υποδομές 3) Συντηρήσεις προμήθειες 4) Καθαριότητα 5) Οχήματα 6) Δημοτική Αστυνομία 7) Πολιτική προστασία 8) Φυσικό περιβάλλον Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Έργα συντήρησης κτιριακών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Έργα ανακατασκευής οδοποιίας, κτιρίων και φωτισμού κοιμητηρίου Διάστρωση με αντιολισθητικό δάπεδο κεντρικών και παράπλευρων οδών κοιμητηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση 5 προκάτ αποθηκών εργαλείων (2Χ3) Μελέτες κατασκευής αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο Κατασκευή κτιρίου αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο Υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή αποτεφρωτηρίου

14 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κατασκευή νέου χωνευτηρίου οστών στο κοιμητήριο Εφαρμογή Γ.Σ.Π. στο κοιμητήριο ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μελέτη - κατασκευή αυτοχρηματοδότηση, παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων στην πλατεία νεκροταφείου Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης & διακλαδώσεων για σύνδεση ακίνητων Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής οδικού δικτύου Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Αποκατάσταση φθορών - ζημιών οδοστρωμάτων Ανακατασκευή οδικού δικτύου ΤΟΠΙΚΕΣ 1.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κατασκευή 2ου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Γαλήνης Ανάπλαση πλατείας Μερκάτη Αναπλάσεις κοινόχρηστων χωρών 1.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Νέο Γ.Π.Σ. δήμου - αναθεώρηση παλαιού Επισκευές - μικροκατασκευές- δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (ανά έτος) Προμήθεια υδραυλικών υλικών για συντήρηση κτιρίων & έργων Προμήθεια οικοδομικών υλικών 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια υλικών οδοποιίας 1.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια εργαλείων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υπολογιστών (Τ.Υ. & δόμηση) Προμήθεια λογισμικού (Τ.Υ. & δόμηση) Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων για τεχνική υπηρεσία & δόμηση

15 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συντήρηση, ασφάλιση & αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων Συντήρηση συσκευών πυροπροστασίας - αναγόμωση πυροσβεστήρων Συντήρηση λεβητοστάσιων δημοτικών κτιρίων Συντήρηση & επισκευή ψυκτικών - κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας

16 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιμόρφωση προσωπικού Επιμόρφωση προσωπικού Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων 1.6 ΟΧΗΜΑΤΑ Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Ανανέωση εξοπλισμού Ανανέωση εξοπλισμού Ανανέωση εξοπλισμού Αναστέγαση υπηρεσίας Προμήθεια επίπλων και η/υ εξοπλισμού Καινούργιος εξοπλισμός 1.7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ενδυμασία των υπάλληλων Παραεμπόριο Κοινόχρηστοι χώροι Επιμόρφωση προσωπικού Προμήθεια εξοπλισμού (εργαλεία - μηχανήματα) 1.8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προμήθεια αλατιού για παγετό ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εργασίες πυροπροστασίας σε περιαστικά άλση κ.λ.π. χώρους Εργασίες κλαδέματος υψηλόκορμων δένδρων 1.9 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προμήθεια οχημάτων Προμήθεια φυτικού και φυτωριακού υλικού

17 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών Προμήθεια μηχανημάτων Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (κοινόχρηστων χώρων - κολόνων) Προμήθεια καθιστικών παγκακίων Προμήθεια συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Εργασίες συντήρησης, επισκευής μηχανημάτων, αντλιών - αυτοματισμών & διακοσμητικών αρδευτικών έργων Προμήθεια & εγκατάσταση αρδευτικών μηχανημάτων & υλικών - αντλίες Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Επισκευές & συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (πλατείες - πάρκα - παιδότοποι - παιδικές χαρές) Προμήθεια γραφείων & λοιπού εξοπλισμού γραφείων (λογισμικό - η/υ) Πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμου-εποχικού) Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Ο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Τρίτη ηλικία 2) Δημοτικές υπηρεσίες υγείας 3) Τοπική κοινωνική πολιτική 4) Φροντίδα για την οικογένεια και το παιδί 5) Προσχολική αγωγή 6) Εικαστικές δράσεις

18 7) Αθλητισμός 8) Πολιτισμός 9) Οργάνωση - οικονομική διαχείριση Μέτ ρο 2.1 Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των ΚΑΠΗ Ανανέωση φυσικοθεραπευτηρίου και ιατρικού εξοπλισμού Α ΚΑΠΗ Ανανέωση Φυσικοθεραπευτηρίου και Ιατρικού εξοπλισμού Β ΚΑΠΗ Βελτίωση περιβάλλοντα χώρου των ΚΑΠΗ Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων των ΚΑΠΗ Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ- ΚΗΦΗ - λοιπές υπηρεσίες) Αντικατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης και ψύξης του Β ΚΑΠΗ Δημιουργία οργανωμένου γυμναστηρίου εξειδικευμένης άσκησης Α ΚΑΠΗ Δημιουργία οργανωμένου Γυμναστηρίου εξειδικευμένης άσκησης Β ΚΑΠΗ Ενοικίαση κτιρίου για την στέγαση παραρτήματος Α ΚΑΠΗ Αγορά ηλεκτρικών συσκευών Β ΚΑΠΗ Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης Α ΚΑΠΗ και παραρτήματος Μηχανογράφηση αρχειακού υλικού Επιμόρφωση εργαζομένων των ΚΑΠΗ Συνταγογράφηση φαρμάκων Προγράμματα προληπτικής οδοντιατρικής, μέτρηση οστικής πυκνότητας κ.α

19 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Οργάνωση πολιτιστικών -ψυχαγωγικών προγραμμάτων των ΚΑΠΗ Εκπαίδευση ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες Συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Τεχνολογικός εξοπλισμός ΚΗΦΗ Αγορά αυτοκινήτου για την μεταφορά των εξυπηρετουμένων του ΚΗΦΗ Επισκευή πεζόδρομου Πρόγραμμα Εργοθεραπείας στο ΚΗΦΗ Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας ΚΗΦΗ Ιατρική Υποστήριξη ΚΗΦΗ Διοργάνωση ομιλιών Επιμόρφωση εργαζομένων ΚΗΦΗ Συνέχιση προγράμματος ΚΗΦΗ Δημιουργία Δημοτικών Ιατρείων και προμήθεια εξοπλισμού Δημιουργία Κεντρικού Τμήματος Εργοθεραπείας & Φυσικοθεραπείας Πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων Δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου 2.2 Δημοτικές υπηρεσίες υγείας (Δημοτικά ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες) Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Αγωγή Υγείας Δημιουργία Τοπικού Δικτύου φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Προνοιακά Επιδόματα για ΑΜΕΑ, στεγαστική συνδρομή κ.α Πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Συμμετοχή Δήμου στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις

20 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συνέχιση της συνεργασίας και της δικτύωσης με φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και Α.Ε.Ι. Συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, ιδρύματα κοινωνικής πολιτικής, ΑΕΙ / ΤΕΙ Ενίσχυση και ανάπτυξη του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας Προμήθεια επιστημονικού υλικού και προγράμματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναβάθμιση λογισμικού εκτυπωτών, φωτοτυπικού fax, air condition Προμήθεια επίπλων και λοιπών αντικειμένων επίπλωσης Επισκευή κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά Στέγαση γραφείων νέων συναδέλφων Τοπική κοινωνική πολιτική (Κοινωνική υπηρεσία, Συμβουλευτικό κέντρο) Εκπαίδευση προσωπικού / συμμετοχή σε συνέδρια/ομιλίες δημοσιεύσεις Στελέχωση Κοινωνικής Υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό και Διοικητικούς Εκπαίδευση Διοικητικών Υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση ευπαθών Κοινωνικών ομάδων Επιμόρφωση εξειδικευμένου προσωπικού Σύσταση ομάδας Προστασίας Ανηλίκων Κέντρο Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών & Προαγωγής Υγείας Εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης απεξαρτημένων ατόμων Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ Πρόγραμμα για στήριξη ΑΜΕΑ Δημοτικό Κέντρο Υποστήριξης Απόρων (Κοινωνικό Παντοπωλείο)

21 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δημιουργία δομών για σίτιση και στέγαση αστέγων Ανάπτυξη Εθελοντισμού Δημιουργία μητρώου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων Ανάπτυξη Δράσεων για θέματα Ισότητας των Φύλων Ενημέρωση μεταναστών Εκπόνηση - εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για συντήρηση και βελτίωση της δημοτικής κατασκήνωσης της Ραφήνας. Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των ΚΔΑΠ Συντήρηση - αντικατάσταση κλιματισμού Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των ΚΔΑΠ και σύνδεση με ΙΝΤΕΡΝΕΤ Αγορά ψυγείου για το ΚΔΑΠ Αερόστατο Φροντίδα για την οικογένεια και το παιδί (Κ.Δ.Α.Π., Συμβουλευτικό κέντρο) Πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των ΚΔΑΠ Επιμόρφωση - εκπαίδευση προσωπικού των ΚΔΑΠ Οργάνωση πολιτιστικών -ψυχαγωγικών προγραμμάτων των ΚΔΑΠ Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της υγείας παιδιών. Παρέμβαση στα νηπιαγωγεία (διερεύνηση για προβλήματα λόγου και ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες) Παρέμβαση στα νηπιαγωγεία (εκπαιδευτικά - βιωματικά σεμινάρια νηπιαγωγών και ομάδες γονέων) Οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων

22 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Διαγνωστική εκτίμηση και ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων με παιδοψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία (ομαδική, ατομική, οικογενειακή, ζεύγους) σε άτομα με ψυχολογικά και ειδικά κοινωνικά προβλήματα Διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και επικοινωνίας Διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών/ειδική αγωγή Παρέμβαση στην κοινότητα Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Εκπαίδευση φοιτητών Συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων Εργασία Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Εργασία 2.5 Προσχολική αγωγή (παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, Προμήθειες πάγιων 2.5 λοιπές υπηρεσίες) Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων Αγορά σχολ. Λεωφορείου Εξοπλισμός μαγειρείου Προμήθειες πάγιων Εργασία Προμήθειες πάγιων

23 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συντήρηση όλων των κτιρίων των παιδικών σταθμών Προμήθειες πάγιων Αδειοδότηση Π.Σ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προσλήψεις προσωπικού Επιμόρφωση προσωπικού Επιμόρφωση για τη διοίκηση των Π.Σ Ομάδες δράσεις γονέων των Π.Σ Ομάδες δράσης παιδαγωγών Συνεργασία & συμβουλευτική με εξειδικευμένους επιστήμονες (λογοθεραπευτές, κοιν. λειτουργούς, παιδοψυχολόγους) Παρακολούθηση σεμιναρίων από τις παιδαγωγούς στο νοσοκομείο Αγία Σοφία Συμβουλευτική παιδιών & οικογενειών Θεατρικές παραστάσεις & κουκλοθέατρο Εκπαιδευτικές επισκέψεις μουσεία, περιβαλ/κα πάρκα, Αττικό ζωολογικό πάρκο, πλανητάριο, οινοποιείο κ.λπ. Δράσεις παιδιών & παιδαγωγών που καλλιεργούν την αλληλεγγύη Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Παρέμβαση στους παιδικούς σταθμούς Εκθέσεις 2.6 Εικαστικές δράσεις (Μουσείο Εκπαιδευτικά προγράμματα 2.6 Γουναρόπουλου) Διαλέξεις Εκδηλώσεις-Προβολές

24 Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιμόρφωση προσωπικού Εκπόνηση νέου Οργανισμού Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας Συντήρηση υποδομών Προμήθεια εξοπλισμού Αναβάθμιση υποδομών Κατασκευή υποδομών Κατασκευή συστήματος υπερχείλισης στην κολυμβητική δεξαμενή Προμήθεια σαρώθρου καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών Αντικατάσταση τμήματος κυκλοφορίας ύδατος μικρής κολυμβητικής δεξαμενής Γραμματεία κολυμβητηρίων Τοποθέτηση υφασμάτινων σκιάστρων με ηλεκτρικούς μηχανισμούς στις δεξαμενές Προμήθεια κυλιόμενου σκεπάσματος κολυμβητής δεξαμενής 2.7 Αθλητισμός (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων 2.7 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Αναβάθμιση γηπέδων ΣΩΤ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ Επισκευή δαπέδων γυμναστηρίων Νέοι ηλεκτρονικοί πίνακες Συστήματα πυρασφάλειας Ηχητικές εγκαταστάσεις Κατασκευή τουαλετών για ΑΜΕΑ Επισκευή πλαστικών χλοοταπήτων Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα Νέο δίκτυο άρδευσης τεχνικού χλοοτάπητα

25 Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Νέα μηχανήματα συντήρησης χλοοτάπητα Δημιουργία ενόργανου γυμναστηρίου Επισκευή υπαίθριου θεάτρου Βίλας Βουγά Ανακατασκευή Βίλας Βουγά και Κοτοπούλη Έκθεση φωτογραφίας Πολιτισμός (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Τουρνουά ποδοσφαίρου Παγκόσμια ημέρα μουσικής Έκθεση ζωγραφικής Εκδήλωση μνήμης και προοπτικής ελληνισμού Πανελλήνιοι Θεατρικοί ερασιτεχνικοί αγώνες Αναβάθμιση οικονομικής διαχείρισης Οργάνωση - οικονομική διαχείριση (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης Εκπόνηση νέου Οργανισμού Υλικοτεχνική υποδομή Μηχανοργάνωση Νομικού Προσώπου Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Ο Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Ευκαιρίες απασχόλησης: υποστήριξη πληροφόρηση Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την υποστήριξη της απασχόλησης περιλαμβάνονται σε αρκετά μέτρα των υπόλοιπων αξόνων. Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση»

26 Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1. Ευκαιρίες απασχόλησης: υποστήριξη πληροφόρηση Περιφερειακό γραφείο πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων Προώθηση και υποστήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Ο Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Βελτίωση οικονομικής διοίκησης διαχείρισης 2) Άσκηση αρμοδιοτήτων 3) Εσωτερική οργάνωση 4) Εξυπηρέτηση πολιτών Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Διαμόρφωση συστήματος κοστολόγησης Ρύθμιση χρεών Δικτύωση με άλλες υπηρεσίες του δήμου Αναβάθμιση λογισμικού Υπηρεσίες παροχής διενέργειας ηλεκτρονικών Βελτίωση οικονομικής πλειστηριασμών 4.1 διοίκησης - διαχείρισης Βελτίωση απόδοσης εσόδων Περιορισμός εξόδων Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αγορά τεχνικού εξοπλισμού Αγορά αναλώσιμων

27 Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Έντυπη αρχειοθέτηση Υλικοτεχνική υποδομή Εκπαίδευση - επιμόρφωση Εκπαίδευση επιμόρφωση Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Επιμόρφωση υπάλληλων Ενίσχυση υπαλληλικού προσωπικού Λειτουργία νέων αρμοδιοτήτων Τοπική κανονιστική λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ενίσχυση υπαλληλικού προσωπικού 4.2 Άσκηση αρμοδιοτήτων Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Αναστέγαση τμήματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων 4.3 Εσωτερική οργάνωση Ηλεκτρονική οργάνωση - μηχανογράφηση Αναβάθμιση τεχνολογικού, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού Λειτουργία υπηρεσιών Νέος Ο.Ε.Υ Παρακολούθηση επιχειρησιακού σχεδίου

28 Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών (Κ.Π.Α.) Συστήματα Έλεγχου Ποιότητας Ψηφιακός Δήμος Μεταστέγαση των ΚΕΠ Αντικατάσταση κλειδαριών Εξαερισμός ΚΕΠ Τοποθέτηση συναγερμού Αντικατάσταση κλιματιστικών Προμήθεια φαρμακείου - φαρμακευτικού Εξυπηρέτηση πολιτών υλικού 4.4 (Κ.Ε.Π.) Αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισμού Προμήθεια scanner Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού Μετακίνηση προσωπικού Μετακίνηση καθαρίστριας Εκπαίδευση - επιμόρφωση εργαζομένων Αστυνόμευση ΚΕΠ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. του ήµου Ζωγράφου όπως θα ισχύσει µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα.

29 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Νοµική Υπηρεσία. Ειδικοί Σύµβουλοι και Συνεργάτες Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Γραφείο Επικοινωνίας 1. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας - Τµήµα ελέγχου καταστηµάτων, επιχειρήσεων κ.λ.π. - Τµήµα ελέγχου κυκλοφορίας στάθµευσης αυτοκινήτων ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2. ιεύθυνση Οργάνωσης, Προγραµµατισµού και Πληροφορικής Τµήµα Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Τµήµα Αποτελεσµατικότητας & ιαφάνειας ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 3. ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισµού Τµήµα Καθαριότητας - Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας - Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων & ανακυκλώσιµων υλικών - Γραφείο καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων

30 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - Γραφείο πολιτικής προστασίας Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου - Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας - Γραφείο συντήρησης πρασίνου ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4. ιεύθυνση Βρεφικών-Παιδικών Σταθµών και Κ ΑΠ Τµήµα Α ηµοτικοί Παιδικοί - Βρεφικοί Σταθµοί - Γραφείο Παιδικού Σταθµού Βίλας Νίνου, Λ. Παπάγου 104 & Αναστασάκη 1 (εντός πάρκου), Ζωγράφου - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Γαλήνης & Αναστασάκη 40, Άνω Ιλίσια - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Αγ. Λαύρας 15, Γουδή - Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθµού, Ι. Θεολόγου 1 & Παιανίας, Ζωγράφου - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Αρβήλων 15 & Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια Τµήµα Β Παιδικοί Σταθµοί (πρώην ΙΒΣΑ): - Γραφείο Παιδικού Σταθµού (1ου ορόφου), Κρίνων 24, Ζωγράφου - Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθµού (2ου ορόφου), Κρίνων 24, Ζωγράφου Τµήµα Γ Παιδική Μέριµνα - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Αλκαίου 42 & Κρατερού, Ά. Ιλίσια - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, ιακρίας 5, Ζωγράφου - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Γκανογιάννη 78, Γουδή - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, 34ου Συντάγµατος & Αριστοµένους, Γουδή - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Γοργοποτάµου 2 & Βακτριανής, Ά. Ιλίσια

31 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τµήµα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ ΑΠ) - Γραφείο Κ ΑΠ «Βυσσινόκηπος», Αργυροκάστρου & 34ου Συντάγµατος, Γουδή - Γραφείο Κ ΑΠ «Ζωγραφόκηπος», Τραυλαντώνη 53, Ζωγράφου - Γραφείο Κ ΑΠ «Αερόστατο», Βακτριανής 94, Ά. Ιλίσια - Γραφείο ΑΜΕΑ 5. ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Κοινωνικής Ανάπτυξης & Ισότητας των Φύλων Τµήµα Α ΚΑΠΗ Τµήµα Β ΚΑΠΗ Τµήµα Κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής, δηµόσιας υγιεινής και παιδείας - Γραφείο κοινωνικής πολιτικής & εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών ισότητας των φύλων - Γραφείο προστασίας και προαγωγής της δηµόσιας υγείας - Γραφείο παιδείας, δια βίου µάθησης, πολιτισµού και απασχόλησης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 6. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και ιοικητικής Μέριµνας - Γραφείο ηµοτολογίου - Γραφείο Ληξιαρχείου Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 7. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

32 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τµήµα Εσόδων και ηµοτικής Περιουσίας - Γραφείο διαχείρισης στεγασµένων δηµοτικών χώρων Τµήµα Προµηθειών Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστικής Απεικόνισης Τµήµα Εκκαθάρισης απανών Τµήµα Αποθήκης Τµήµα Ταµείου Τµήµα ηµοτικού Κοιµητηρίου 8. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας Τµήµα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων Τµήµα Συγκοινωνιών και Σηµατοδότησης Τµήµα Πολεοδοµίας - Γραφείο έκδοσης οικοδοµικών αδειών & πολεοδοµικών εφαρµογών - Γραφείο ελέγχου κατασκευών 9. ιεύθυνση ΚΕΠ Τµήµα Επικοινωνίας Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ.: 9 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & 34 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ: 10 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & 44 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ: 10% ΣΤΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 22,7% ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

33 ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ

34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 0 13,562, ,192, ,051, ,999, ,339, ,048, , , , , ΣΥΝΟΛΟ

35 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,6

36 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ 100%) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 29,820, % ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 6,308, % ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17,044, % ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 353, % ΣΥΝΟΛΟ 53,526, %

37

38

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Δεκέμβριος 2012 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 3463/06 ( Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα