Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013"

Transcript

1 Δήμος Ζωγράφου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης... 3 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα... 4 Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό... 5 Μεθοδολογία... 6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 8 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου... 8 Η στρατηγική του Δήμου... 9 Ταξινόμηση δράσεων Συνοπτική περιγραφή δράσεων έτους Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός». 17 Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν. 3852/2010, το ΠΔ 185/2007 και η τροποποίηση του με το ΠΔ 89/2011 υποχρεώνει τους Δήμους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράμματα με χρονικό ορίζοντα πενταετίας τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε ετήσια σχέδια δράσης. Στόχος είναι ο ορθολογικότερος προγραμματισμός λειτουργίας του Δήμου, η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων με βάση τις πραγματικές του ανάγκες. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπά τους, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που θα συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και θα υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 2. Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθμού. 3. Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 4. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 5. την αρ. 45/58939/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 6. την αρ. 66/50837/ Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α' βαθμού 7. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

4 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 8. την Υπουργική Απόφαση 5694/ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/ το Προεδρικό Διάταγμα 89/ με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού». Τα παραπάνω ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να καταρτισθεί το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ειδικότερα: το περιεχόμενο και τα απαιτούμενα δεδομένα που απαιτείται να περιέχει τη δομή και τη διάρθρωσή του, τον τρόπο κατάρτισης και γενικά τη διαδικασία υποβολής του, και τα όργανα που οφείλουν να το καταρτίσουν. Προκειμένου να οριοθετηθεί η σκοπιμότητα και ο ρόλος των ετήσιων προγραμμάτων δράσης χρειάζεται να εξετάσουμε τη σχέση τους με: το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα τον ετήσιο προϋπολογισμό Σχέση του ετήσιου προγράμματος με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Κάθε έτος πριν από τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, οι προϊστάμενοι των δημοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανατρέχουν στο πενταετές πρόγραμμα του Δήμου, προκειμένου να εντοπίζουν τις δράσεις εκείνες, στις οποίες εμπλέκεται η υπηρεσία τους. Σύμφωνα με την παρ 6. του Άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης

5 μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να σημειώνεται η διαφοροποίηση που υπάρχει σε σχέση με το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού, ένας Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Δεδομένου ότι «δράσεις υλοποιούνται μόνον εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» (Αρ. 206 του Κ.Δ.Κ.) είναι φυσικό το ετήσιο πρόγραμμα να τροποποιείται συχνότερα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Το λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός Δήμου, αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Σήμερα, ο ετήσιος προγραμματισμός δράσης ενός Δήμου γίνεται άτυπα κατά τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού δαπανών, η Οικονομική υπηρεσία ενός Δήμου κοινοποιεί στις άλλες υπηρεσίες του το έντυπο με τον προϋπολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών. Στη συνέχεια, προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμάται το ύψος των προσδοκώμενων εσόδων και ιεραρχούνται οι προτάσεις των δημοτικών υπηρεσιών, με βάση τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της άτυπης διαδικασίας και οι σχετικές αποφάσεις της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών για τις δραστηριότητες της επόμενης χρονιάς, θα πρέπει να αποτυπωθούν πλέον σε επίσημο έγγραφο του Δήμου, δηλ. στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση ενός Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

6 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΣ. Βασίζεται στις αρχές της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας, με εμπλεκόμενους αιρετά όργανα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Συγκροτήθηκε ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από τους προϊσταμένους διευθύνσεων και στελέχη του τμήματος προγραμματισμού - ποιότητας - αξιολόγησης. Την γενική επίβλεψη της διαδικασίας ανέλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η ομάδα προγραμμάτισε διευρυμένες συναντήσεις εργασίας με προϊσταμένους και στελέχη των υπηρεσιών των Διευθύνσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα δομήθηκε βάσει του Οδηγού που εξέδωσε το ΥΠΕΣ και περιλαμβάνει: Με βάση την οριστικοποίηση των δράσεων έχει συνταχθεί πίνακας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία για κάθε δράση (ανά άξονα, μέτρο και στόχο): - κωδικός αριθμός και τίτλος δράσης. Ο κωδικός αυτός είναι στην πλειοψηφία των δράσεων τετραψήφιος. Μόνο για τις περιπτώσεις των δράσεων που συνδυάζουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης αποδίδεται πενταψήφιος κωδικός ώστε να διαχωρίζονται τα ποσά που χρηματοδοτούνται από κάθε πηγή και ενδεχόμενα και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί και η προτεραιότητα ανά κωδικό, εφόσον αναφέρεται σε μη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. - αρμόδια υπηρεσία. Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης. - προϋπολογισμός και κατανομή εσόδων (κατ' έτος και στο σύνολο). Προϋπολογισμός της δράσης είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της. Για την εκτίμηση ή την προσέγγιση του συνολικού προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε συμφωνία με: 1. την εκτίμηση του κόστους προτεινόμενων έργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή. 2. τις κατηγορίες και τους κωδικούς του προϋπολογισμού 2013, κυρίως τον απολογισμό των δαπανών. 3. το Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 και τη μεταφορά έργων και πόρων στο 2013.

7 4. τον προσδιορισμό του κόστους έργων όπως έχουν ήδη εξειδικευθεί στο Τεχνικό Σχέδιο ή και σε άλλες μελέτες ή στα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων και Εργασιών ή προσεγγίζονται από την αγορά. 5. τον προσδιορισμό του κόστους έργων που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα όσα προδιαγράφονται στα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενης Πράξης ή στις αποφάσεις ένταξης όπου υφίστανται. Πηγές χρηματοδότησης μπορεί να είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις κλπ). Χρήσιμο είναι η κωδικοποίηση των πηγών χρηματοδότησης να ταυτίζεται με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού. Πρόγραμμα λειτουργιών, ενεργειών και επενδύσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και των αυτοτελών του τμημάτων. Προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων. Ως λειτουργίες ορίσθηκαν οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των τμημάτων των Διευθύνσεων, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Παράλληλα τέθηκαν ποσοτικοί στόχοι με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Ως ενέργειες ορίσθηκαν οι δραστηριότητες οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς, δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων. Ως επενδύσεις ορίσθηκαν οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού όπως : έργα, μελέτες, επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων, προμήθειες παγίων, απαλλοτριώσεις.

8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Το όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης του Δήμου για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση. Με βάση τα παραπάνω, το όραμα του Δήμου Ζωγράφου για την περίοδο συνοψίζεται ως εξής: Δήμος Ζωγράφου: πόλη της αλληλεγγύης, της νεολαίας, του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες αρχές που υιοθετούνται για την προσέγγιση του οράματος και διέπουν την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και γενικότερα τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, προσδιορίζονται ως εξής: 1) Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Ζωγράφου σε επίπεδο Περιφέρειας με ανάληψη υπερτοπικών πρωτοβουλιών στον πολιτισμό, στη νεολαία και στο περιβάλλον. 2) Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πολιτικών που εφαρμόζονται, στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της πόλης. 3) Ο Δήμος Ζωγράφου θα διεκδικεί και θα αγωνίζεται στο πλευρό των δημοτών του για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί. και εξειδικεύονται στις παρακάτω: Προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, διεύρυνση του δικτύου τοπικών κοινωνικών δομών Σεβασμός στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Υιοθέτηση ολοκληρωμένων πολιτιστικών παρεμβάσεων και καινοτομικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία Αναβάθμιση της υπηρεσιακής ικανότητας του Δήμου για να ανταποκριθεί στις νέες αρμοδιότητες του προγράμματος «Καλλικράτης» Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με διαφάνεια και χρηστή διαχείριση

9 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών, προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους, ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με Ο.Τ.Α. α και β βαθμού Η στρατηγική του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Ζωγράφου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματός του. Η στρατηγική διαμορφώνεται με: Τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει ο Δήμος και την υιοθέτηση αντίστοιχων γενικών στόχων. Τα κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα, η οποία έχει προηγηθεί. Τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει ο Δήμος και την υιοθέτηση αντίστοιχων γενικών στόχων Τα κρίσιμα ζητήματα προκύπτουν από την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει προηγηθεί. Την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων και την υλοποίηση των αντίστοιχων γενικών στόχων. Οι πολιτικές προκύπτουν από τις γενικές και ειδικές κατευθυντήριες αρχές που έχει υιοθετήσει ο Δήμος. Η διατύπωση της στρατηγικής γίνεται μέσω του καθορισμού αξόνων και μέτρων. Με την τομεακή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης ομαδοποιούνται σε άξονες. Οι προτεινόμενοι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι τέσσερις. Οι τρεις πρώτοι άξονες αφορούν την τοπική ανάπτυξη και ο τέταρτος την εσωτερική. Κάθε κρίσιμο ζήτημα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης μεταφράζεται σε αντίστοιχο γενικό στόχο και εξειδικεύεται σε μέτρο. Όλα τα μέτρα εντάσσονται στον αντίστοιχο άξονα, δηλαδή σχηματικά έχουμε: Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Άξονας 2ος «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Άξονας 3ος «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Άξονας 4ος «Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου»

10 οµή Στρατηγικού σχεδίου Άξονες 1, 2, 3 Άξονας 4 Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης Κρίσιµα ζητήµατα εσωτερικής ανάπτυξης Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης Γενικοί στόχοι έσωτερικής ανάπτυξης Μέτρα Μέτρα Ταξινόμηση δράσεων Ο πρότυπος πίνακας που συμπληρώθηκε από τις υπηρεσίες και με βάση τον οποίο οριστικοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι δράσεις, έχει την εξής δομή (στήλες): 1) Άξονας: Ο αριθμός του άξονα με βάση τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2) Τίτλος Άξονα: Ο τίτλος του άξονα με βάση τους άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 3) Μέτρο: Ο αριθμός κάθε μέτρου με βάση τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου 4) Τίτλος Μέτρου: Ο τίτλος κάθε μέτρου με βάση τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου Οι αριθμοί των μέτρων αυξήθηκαν και οι τίτλοι τους τροποποιήθηκαν σε σχέση με τους αρχικούς με στόχο την καλύτερη και πιο αναλυτική παρουσίαση τους. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέτρο εντάσσεται σε συγκεκριμένο άξονα 5) Δράση: Ο αριθμός κάθε δράσης 6) Τίτλος Δράσης: Ο τίτλος κάθε δράσης

11 Υπενθυμίζεται ότι κάθε δράση εντάσσεται σε συγκεκριμένο μέτρο / άξονα 7) Περιεχόμενο/ αιτιολογία δράσης: Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας κάθε δράσης με βάση τη στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Ζωγράφου 8) Κατηγορία δράσης: Ταξινόμηση των δράσεων στις εξής ομάδες / κατηγορίες Κατασκευές Προσλήψεις Δράσεις αναδιοργάνωσης Μελέτες Επιμόρφωση Λειτουργίες - δραστηριότητες Συντηρήσεις, μικροκατασκευές κτιρίων - εγκαταστάσεων - εξοπλισμού - οχημάτων Συντηρήσεις υποδομών Προμήθεια εξοπλισμού - οχημάτων - υλικών Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής - λογισμικού - τηλεπικοινωνιών 9) Αρμόδια Υπηρεσία: Η υπηρεσία στην οποία υπάγεται κάθε δράση με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 10) Υπηρεσία Υλοποίησης: Η υπηρεσία/σιες που είναι υπεύθυνη/ες ή εμπλέκεται στην υλοποίηση κάθε δράσης με βάση τον Ο.Ε.Υ. Η αρμόδια υπηρεσίας πολλές φορές ταυτίζεται με την υπηρεσία υλοποίησης, εκτός από τις περιπτώσεις που το έργο ή η ενέργεια απαιτεί την συμμετοχή των υπηρεσιών υποστήριξης (έργα, προμήθειες, κ.λπ.) 11) Εμπλεκόμενες υπηρεσίες / τοπικοί φορείς: Διάφορες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα, τοπικοί φορείς κ.α., η συνεργασία των οποίων κρίνεται τυπικά ή και ουσιαστικά απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων 12) Πηγή χρηματοδότησης:

12 Ίδιοι Πόροι Δήμου Ίδια έσοδα (ΚΑΠ, επιχορηγήσεις, τέλη, δικαιώματα κ.α.) Ανταποδοτικά Εσωτερικό κόστος (αφορά πάγιες λειτουργικές δαπάνες) Εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης Διάφορα Ε.Π. ΕΣΠΑ (διευκρινίζονται) ΘΗΣΕΑΣ, Σ.Δ.Ι.Τ.

13 Συνοπτική περιγραφή δράσεων έτους 2013 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» Ο Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Αναβάθμιση νεκροταφείου 2) Τοπικές υποδομές 3) Συντηρήσεις προμήθειες 4) Καθαριότητα 5) Οχήματα 6) Δημοτική Αστυνομία 7) Πολιτική προστασία 8) Φυσικό περιβάλλον Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Έργα συντήρησης κτιριακών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Έργα ανακατασκευής οδοποιίας, κτιρίων και φωτισμού κοιμητηρίου Διάστρωση με αντιολισθητικό δάπεδο κεντρικών και παράπλευρων οδών κοιμητηρίου Προμήθεια και εγκατάσταση 5 προκάτ αποθηκών εργαλείων (2Χ3) Μελέτες κατασκευής αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο Κατασκευή κτιρίου αποτεφρωτηρίου στο κοιμητήριο Υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή αποτεφρωτηρίου

14 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κατασκευή νέου χωνευτηρίου οστών στο κοιμητήριο Εφαρμογή Γ.Σ.Π. στο κοιμητήριο ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μελέτη - κατασκευή αυτοχρηματοδότηση, παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκίνητων στην πλατεία νεκροταφείου Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης & διακλαδώσεων για σύνδεση ακίνητων Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής οδικού δικτύου Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Αποκατάσταση φθορών - ζημιών οδοστρωμάτων Ανακατασκευή οδικού δικτύου ΤΟΠΙΚΕΣ 1.2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κατασκευή 2ου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Γαλήνης Ανάπλαση πλατείας Μερκάτη Αναπλάσεις κοινόχρηστων χωρών 1.3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Νέο Γ.Π.Σ. δήμου - αναθεώρηση παλαιού Επισκευές - μικροκατασκευές- δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (ανά έτος) Προμήθεια υδραυλικών υλικών για συντήρηση κτιρίων & έργων Προμήθεια οικοδομικών υλικών 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Προμήθεια υλικών οδοποιίας 1.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια εργαλείων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια υπολογιστών (Τ.Υ. & δόμηση) Προμήθεια λογισμικού (Τ.Υ. & δόμηση) Προμήθεια οχημάτων - μηχανημάτων για τεχνική υπηρεσία & δόμηση

15 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συντήρηση, ασφάλιση & αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων Συντήρηση συσκευών πυροπροστασίας - αναγόμωση πυροσβεστήρων Συντήρηση λεβητοστάσιων δημοτικών κτιρίων Συντήρηση & επισκευή ψυκτικών - κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Σταθμός μεταφόρτωσης Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας Αναβάθμιση καθαριότητας

16 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιμόρφωση προσωπικού Επιμόρφωση προσωπικού Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων 1.6 ΟΧΗΜΑΤΑ Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Συντήρηση - διαχείριση οχημάτων Ανανέωση εξοπλισμού Ανανέωση εξοπλισμού Ανανέωση εξοπλισμού Αναστέγαση υπηρεσίας Προμήθεια επίπλων και η/υ εξοπλισμού Καινούργιος εξοπλισμός 1.7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ενδυμασία των υπάλληλων Παραεμπόριο Κοινόχρηστοι χώροι Επιμόρφωση προσωπικού Προμήθεια εξοπλισμού (εργαλεία - μηχανήματα) 1.8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προμήθεια αλατιού για παγετό ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εργασίες πυροπροστασίας σε περιαστικά άλση κ.λ.π. χώρους Εργασίες κλαδέματος υψηλόκορμων δένδρων 1.9 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προμήθεια οχημάτων Προμήθεια φυτικού και φυτωριακού υλικού

17 Άξονας 1 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών Προμήθεια μηχανημάτων Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (κοινόχρηστων χώρων - κολόνων) Προμήθεια καθιστικών παγκακίων Προμήθεια συστημάτων αυτόματου ποτίσματος Εργασίες συντήρησης, επισκευής μηχανημάτων, αντλιών - αυτοματισμών & διακοσμητικών αρδευτικών έργων Προμήθεια & εγκατάσταση αρδευτικών μηχανημάτων & υλικών - αντλίες Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών Επισκευές & συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (πλατείες - πάρκα - παιδότοποι - παιδικές χαρές) Προμήθεια γραφείων & λοιπού εξοπλισμού γραφείων (λογισμικό - η/υ) Πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού (μόνιμου-εποχικού) Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Ο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Τρίτη ηλικία 2) Δημοτικές υπηρεσίες υγείας 3) Τοπική κοινωνική πολιτική 4) Φροντίδα για την οικογένεια και το παιδί 5) Προσχολική αγωγή 6) Εικαστικές δράσεις

18 7) Αθλητισμός 8) Πολιτισμός 9) Οργάνωση - οικονομική διαχείριση Μέτ ρο 2.1 Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των ΚΑΠΗ Ανανέωση φυσικοθεραπευτηρίου και ιατρικού εξοπλισμού Α ΚΑΠΗ Ανανέωση Φυσικοθεραπευτηρίου και Ιατρικού εξοπλισμού Β ΚΑΠΗ Βελτίωση περιβάλλοντα χώρου των ΚΑΠΗ Ανακαινίσεις εσωτερικών χώρων των ΚΑΠΗ Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ- ΚΗΦΗ - λοιπές υπηρεσίες) Αντικατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης και ψύξης του Β ΚΑΠΗ Δημιουργία οργανωμένου γυμναστηρίου εξειδικευμένης άσκησης Α ΚΑΠΗ Δημιουργία οργανωμένου Γυμναστηρίου εξειδικευμένης άσκησης Β ΚΑΠΗ Ενοικίαση κτιρίου για την στέγαση παραρτήματος Α ΚΑΠΗ Αγορά ηλεκτρικών συσκευών Β ΚΑΠΗ Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης Α ΚΑΠΗ και παραρτήματος Μηχανογράφηση αρχειακού υλικού Επιμόρφωση εργαζομένων των ΚΑΠΗ Συνταγογράφηση φαρμάκων Προγράμματα προληπτικής οδοντιατρικής, μέτρηση οστικής πυκνότητας κ.α

19 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Οργάνωση πολιτιστικών -ψυχαγωγικών προγραμμάτων των ΚΑΠΗ Εκπαίδευση ηλικιωμένων στις νέες τεχνολογίες Συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Τεχνολογικός εξοπλισμός ΚΗΦΗ Αγορά αυτοκινήτου για την μεταφορά των εξυπηρετουμένων του ΚΗΦΗ Επισκευή πεζόδρομου Πρόγραμμα Εργοθεραπείας στο ΚΗΦΗ Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας ΚΗΦΗ Ιατρική Υποστήριξη ΚΗΦΗ Διοργάνωση ομιλιών Επιμόρφωση εργαζομένων ΚΗΦΗ Συνέχιση προγράμματος ΚΗΦΗ Δημιουργία Δημοτικών Ιατρείων και προμήθεια εξοπλισμού Δημιουργία Κεντρικού Τμήματος Εργοθεραπείας & Φυσικοθεραπείας Πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων Δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου 2.2 Δημοτικές υπηρεσίες υγείας (Δημοτικά ιατρεία, λοιπές υπηρεσίες) Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Αγωγή Υγείας Δημιουργία Τοπικού Δικτύου φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Προνοιακά Επιδόματα για ΑΜΕΑ, στεγαστική συνδρομή κ.α Πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Συμμετοχή Δήμου στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις

20 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συνέχιση της συνεργασίας και της δικτύωσης με φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και Α.Ε.Ι. Συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς, ιδρύματα κοινωνικής πολιτικής, ΑΕΙ / ΤΕΙ Ενίσχυση και ανάπτυξη του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας Προμήθεια επιστημονικού υλικού και προγράμματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναβάθμιση λογισμικού εκτυπωτών, φωτοτυπικού fax, air condition Προμήθεια επίπλων και λοιπών αντικειμένων επίπλωσης Επισκευή κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά Στέγαση γραφείων νέων συναδέλφων Τοπική κοινωνική πολιτική (Κοινωνική υπηρεσία, Συμβουλευτικό κέντρο) Εκπαίδευση προσωπικού / συμμετοχή σε συνέδρια/ομιλίες δημοσιεύσεις Στελέχωση Κοινωνικής Υπηρεσίας με εξειδικευμένο προσωπικό και Διοικητικούς Εκπαίδευση Διοικητικών Υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση ευπαθών Κοινωνικών ομάδων Επιμόρφωση εξειδικευμένου προσωπικού Σύσταση ομάδας Προστασίας Ανηλίκων Κέντρο Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών & Προαγωγής Υγείας Εφαρμογή προγραμμάτων επανένταξης απεξαρτημένων ατόμων Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ Πρόγραμμα για στήριξη ΑΜΕΑ Δημοτικό Κέντρο Υποστήριξης Απόρων (Κοινωνικό Παντοπωλείο)

21 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δημιουργία δομών για σίτιση και στέγαση αστέγων Ανάπτυξη Εθελοντισμού Δημιουργία μητρώου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων Ανάπτυξη Δράσεων για θέματα Ισότητας των Φύλων Ενημέρωση μεταναστών Εκπόνηση - εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για συντήρηση και βελτίωση της δημοτικής κατασκήνωσης της Ραφήνας. Συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών των ΚΔΑΠ Συντήρηση - αντικατάσταση κλιματισμού Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης των ΚΔΑΠ και σύνδεση με ΙΝΤΕΡΝΕΤ Αγορά ψυγείου για το ΚΔΑΠ Αερόστατο Φροντίδα για την οικογένεια και το παιδί (Κ.Δ.Α.Π., Συμβουλευτικό κέντρο) Πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των ΚΔΑΠ Επιμόρφωση - εκπαίδευση προσωπικού των ΚΔΑΠ Οργάνωση πολιτιστικών -ψυχαγωγικών προγραμμάτων των ΚΔΑΠ Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της υγείας παιδιών. Παρέμβαση στα νηπιαγωγεία (διερεύνηση για προβλήματα λόγου και ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες) Παρέμβαση στα νηπιαγωγεία (εκπαιδευτικά - βιωματικά σεμινάρια νηπιαγωγών και ομάδες γονέων) Οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων

22 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Διαγνωστική εκτίμηση και ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων με παιδοψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα Συμβουλευτική - Ψυχοθεραπεία (ομαδική, ατομική, οικογενειακή, ζεύγους) σε άτομα με ψυχολογικά και ειδικά κοινωνικά προβλήματα Διάγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου και επικοινωνίας Διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών/ειδική αγωγή Παρέμβαση στην κοινότητα Λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου Εκπαίδευση φοιτητών Συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων Εργασία Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Εργασία 2.5 Προσχολική αγωγή (παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, Προμήθειες πάγιων 2.5 λοιπές υπηρεσίες) Προμήθειες πάγιων Προμήθειες πάγιων Συντήρηση πάγιων εγκαταστάσεων Αγορά σχολ. Λεωφορείου Εξοπλισμός μαγειρείου Προμήθειες πάγιων Εργασία Προμήθειες πάγιων

23 Μέτ ρο Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Συντήρηση όλων των κτιρίων των παιδικών σταθμών Προμήθειες πάγιων Αδειοδότηση Π.Σ Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προσλήψεις προσωπικού Επιμόρφωση προσωπικού Επιμόρφωση για τη διοίκηση των Π.Σ Ομάδες δράσεις γονέων των Π.Σ Ομάδες δράσης παιδαγωγών Συνεργασία & συμβουλευτική με εξειδικευμένους επιστήμονες (λογοθεραπευτές, κοιν. λειτουργούς, παιδοψυχολόγους) Παρακολούθηση σεμιναρίων από τις παιδαγωγούς στο νοσοκομείο Αγία Σοφία Συμβουλευτική παιδιών & οικογενειών Θεατρικές παραστάσεις & κουκλοθέατρο Εκπαιδευτικές επισκέψεις μουσεία, περιβαλ/κα πάρκα, Αττικό ζωολογικό πάρκο, πλανητάριο, οινοποιείο κ.λπ. Δράσεις παιδιών & παιδαγωγών που καλλιεργούν την αλληλεγγύη Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Παρέμβαση στους παιδικούς σταθμούς Εκθέσεις 2.6 Εικαστικές δράσεις (Μουσείο Εκπαιδευτικά προγράμματα 2.6 Γουναρόπουλου) Διαλέξεις Εκδηλώσεις-Προβολές

24 Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Επιμόρφωση προσωπικού Εκπόνηση νέου Οργανισμού Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας Συντήρηση υποδομών Προμήθεια εξοπλισμού Αναβάθμιση υποδομών Κατασκευή υποδομών Κατασκευή συστήματος υπερχείλισης στην κολυμβητική δεξαμενή Προμήθεια σαρώθρου καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών Αντικατάσταση τμήματος κυκλοφορίας ύδατος μικρής κολυμβητικής δεξαμενής Γραμματεία κολυμβητηρίων Τοποθέτηση υφασμάτινων σκιάστρων με ηλεκτρικούς μηχανισμούς στις δεξαμενές Προμήθεια κυλιόμενου σκεπάσματος κολυμβητής δεξαμενής 2.7 Αθλητισμός (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & Προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων 2.7 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Αναβάθμιση γηπέδων ΣΩΤ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ Επισκευή δαπέδων γυμναστηρίων Νέοι ηλεκτρονικοί πίνακες Συστήματα πυρασφάλειας Ηχητικές εγκαταστάσεις Κατασκευή τουαλετών για ΑΜΕΑ Επισκευή πλαστικών χλοοταπήτων Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα Νέο δίκτυο άρδευσης τεχνικού χλοοτάπητα

25 Άξονας 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» Μέτ ρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Νέα μηχανήματα συντήρησης χλοοτάπητα Δημιουργία ενόργανου γυμναστηρίου Επισκευή υπαίθριου θεάτρου Βίλας Βουγά Ανακατασκευή Βίλας Βουγά και Κοτοπούλη Έκθεση φωτογραφίας Πολιτισμός (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Τουρνουά ποδοσφαίρου Παγκόσμια ημέρα μουσικής Έκθεση ζωγραφικής Εκδήλωση μνήμης και προοπτικής ελληνισμού Πανελλήνιοι Θεατρικοί ερασιτεχνικοί αγώνες Αναβάθμιση οικονομικής διαχείρισης Οργάνωση - οικονομική διαχείριση (ΝΠΔΔ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης Εκπόνηση νέου Οργανισμού Υλικοτεχνική υποδομή Μηχανοργάνωση Νομικού Προσώπου Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση» Ο Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Ευκαιρίες απασχόλησης: υποστήριξη πληροφόρηση Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την υποστήριξη της απασχόλησης περιλαμβάνονται σε αρκετά μέτρα των υπόλοιπων αξόνων. Άξονας 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση»

26 Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1. Ευκαιρίες απασχόλησης: υποστήριξη πληροφόρηση Περιφερειακό γραφείο πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων Προώθηση και υποστήριξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Ο Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» περιλαμβάνει τα εξής Μέτρα: 1) Βελτίωση οικονομικής διοίκησης διαχείρισης 2) Άσκηση αρμοδιοτήτων 3) Εσωτερική οργάνωση 4) Εξυπηρέτηση πολιτών Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Διαμόρφωση συστήματος κοστολόγησης Ρύθμιση χρεών Δικτύωση με άλλες υπηρεσίες του δήμου Αναβάθμιση λογισμικού Υπηρεσίες παροχής διενέργειας ηλεκτρονικών Βελτίωση οικονομικής πλειστηριασμών 4.1 διοίκησης - διαχείρισης Βελτίωση απόδοσης εσόδων Περιορισμός εξόδων Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αγορά τεχνικού εξοπλισμού Αγορά αναλώσιμων

27 Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Έντυπη αρχειοθέτηση Υλικοτεχνική υποδομή Εκπαίδευση - επιμόρφωση Εκπαίδευση επιμόρφωση Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Επιμόρφωση υπάλληλων Ενίσχυση υπαλληλικού προσωπικού Λειτουργία νέων αρμοδιοτήτων Τοπική κανονιστική λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ενίσχυση υπαλληλικού προσωπικού 4.2 Άσκηση αρμοδιοτήτων Υλικοτεχνική υποδομή Υλικοτεχνική υποδομή Αναστέγαση τμήματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου Επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων Εξειδικευμένη επιμόρφωση υπάλληλων 4.3 Εσωτερική οργάνωση Ηλεκτρονική οργάνωση - μηχανογράφηση Αναβάθμιση τεχνολογικού, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού Λειτουργία υπηρεσιών Νέος Ο.Ε.Υ Παρακολούθηση επιχειρησιακού σχεδίου

28 Άξονας 4 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας και οικονομικής κατάστασης Δήμου» Μέτρο ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δράση ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών (Κ.Π.Α.) Συστήματα Έλεγχου Ποιότητας Ψηφιακός Δήμος Μεταστέγαση των ΚΕΠ Αντικατάσταση κλειδαριών Εξαερισμός ΚΕΠ Τοποθέτηση συναγερμού Αντικατάσταση κλιματιστικών Προμήθεια φαρμακείου - φαρμακευτικού Εξυπηρέτηση πολιτών υλικού 4.4 (Κ.Ε.Π.) Αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισμού Προμήθεια scanner Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού Μετακίνηση προσωπικού Μετακίνηση καθαρίστριας Εκπαίδευση - επιμόρφωση εργαζομένων Αστυνόμευση ΚΕΠ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχέδιο του νέου Ο.Ε.Υ. του ήµου Ζωγράφου όπως θα ισχύσει µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα.

29 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Νοµική Υπηρεσία. Ειδικοί Σύµβουλοι και Συνεργάτες Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Γραφείο Επικοινωνίας 1. ιεύθυνση ηµοτικής Αστυνοµίας - Τµήµα ελέγχου καταστηµάτων, επιχειρήσεων κ.λ.π. - Τµήµα ελέγχου κυκλοφορίας στάθµευσης αυτοκινήτων ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2. ιεύθυνση Οργάνωσης, Προγραµµατισµού και Πληροφορικής Τµήµα Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Τµήµα Αποτελεσµατικότητας & ιαφάνειας ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 3. ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου & Μηχανολογικού Εξοπλισµού Τµήµα Καθαριότητας - Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας - Γραφείο αποκοµιδής απορριµµάτων & ανακυκλώσιµων υλικών - Γραφείο καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων

30 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - Γραφείο πολιτικής προστασίας Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου - Γραφείο σχεδιασµού και εποπτείας - Γραφείο συντήρησης πρασίνου ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4. ιεύθυνση Βρεφικών-Παιδικών Σταθµών και Κ ΑΠ Τµήµα Α ηµοτικοί Παιδικοί - Βρεφικοί Σταθµοί - Γραφείο Παιδικού Σταθµού Βίλας Νίνου, Λ. Παπάγου 104 & Αναστασάκη 1 (εντός πάρκου), Ζωγράφου - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Γαλήνης & Αναστασάκη 40, Άνω Ιλίσια - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Αγ. Λαύρας 15, Γουδή - Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθµού, Ι. Θεολόγου 1 & Παιανίας, Ζωγράφου - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Αρβήλων 15 & Μαρκάνδας, Ά. Ιλίσια Τµήµα Β Παιδικοί Σταθµοί (πρώην ΙΒΣΑ): - Γραφείο Παιδικού Σταθµού (1ου ορόφου), Κρίνων 24, Ζωγράφου - Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθµού (2ου ορόφου), Κρίνων 24, Ζωγράφου Τµήµα Γ Παιδική Μέριµνα - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Αλκαίου 42 & Κρατερού, Ά. Ιλίσια - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, ιακρίας 5, Ζωγράφου - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Γκανογιάννη 78, Γουδή - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, 34ου Συντάγµατος & Αριστοµένους, Γουδή - Γραφείο Παιδικού Σταθµού, Γοργοποτάµου 2 & Βακτριανής, Ά. Ιλίσια

31 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τµήµα Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ ΑΠ) - Γραφείο Κ ΑΠ «Βυσσινόκηπος», Αργυροκάστρου & 34ου Συντάγµατος, Γουδή - Γραφείο Κ ΑΠ «Ζωγραφόκηπος», Τραυλαντώνη 53, Ζωγράφου - Γραφείο Κ ΑΠ «Αερόστατο», Βακτριανής 94, Ά. Ιλίσια - Γραφείο ΑΜΕΑ 5. ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Κοινωνικής Ανάπτυξης & Ισότητας των Φύλων Τµήµα Α ΚΑΠΗ Τµήµα Β ΚΑΠΗ Τµήµα Κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής, δηµόσιας υγιεινής και παιδείας - Γραφείο κοινωνικής πολιτικής & εφαρµογής προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών ισότητας των φύλων - Γραφείο προστασίας και προαγωγής της δηµόσιας υγείας - Γραφείο παιδείας, δια βίου µάθησης, πολιτισµού και απασχόλησης ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 6. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και ιοικητικής Μέριµνας - Γραφείο ηµοτολογίου - Γραφείο Ληξιαρχείου Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Τµήµα ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 7. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

32 ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τµήµα Εσόδων και ηµοτικής Περιουσίας - Γραφείο διαχείρισης στεγασµένων δηµοτικών χώρων Τµήµα Προµηθειών Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστικής Απεικόνισης Τµήµα Εκκαθάρισης απανών Τµήµα Αποθήκης Τµήµα Ταµείου Τµήµα ηµοτικού Κοιµητηρίου 8. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας Τµήµα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων Τµήµα Συγκοινωνιών και Σηµατοδότησης Τµήµα Πολεοδοµίας - Γραφείο έκδοσης οικοδοµικών αδειών & πολεοδοµικών εφαρµογών - Γραφείο ελέγχου κατασκευών 9. ιεύθυνση ΚΕΠ Τµήµα Επικοινωνίας Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΥ Ο.Ε.Υ.: 9 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & 34 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ: 10 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & 44 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ: 10% ΣΤΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 22,7% ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

33 ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 ΓΕΝΙΚΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ

34 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 0 13,562, ,192, ,051, ,999, ,339, ,048, , , , , ΣΥΝΟΛΟ

35 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ 2013 ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,6

36 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ 100%) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 29,820, % ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 6,308, % ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17,044, % ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 353, % ΣΥΝΟΛΟ 53,526, %

37

38

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 - Β φάση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Β φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤ-6.2.-0-0 Έκδοση: 0.06.200 Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Αντιδημάρχων (ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος VII Εισαγωγή 1 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 5 Ι. Γενικά 5 ΙΙ. ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 201414 4 Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (μετά τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. Συµπράττων φορέας: 0 Κολυµπώ και παίζω Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 5 02 Κολυµπώ και παίζω ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (µε ειδίκευση στην κολύµβηση) 5 03 Γυµνάζοµαι σ όλη την πόλη

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΓΟΥΛΑ ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: Κοινωνική πολιτική και Αλληλεγγύη «Ενεργητικές πολιτικές για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οργανισµός Εσωτερικής Υϖηρεσίας ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.) ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Αύγουστος 2011 Σελίδα 1 από 91 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Άρθρο 1 : ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών Άρθρο 2 : ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα