ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας. Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας. Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ Ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΕ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΗ ΣΕΙΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Μ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ Π ΥΓΕΙΙΑΣ Γ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα:: Η Αρχή της Προφύλαξης στο ίίκαιιο της ηµόσιιας Υγείίας Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη Αθήνα, 2004

2 Περίληψη: Τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση της υγείας του πληθυσµού των περισσοτέρων αναπτυγµένων χωρών έχει βελτιωθεί ριζικά. Αυτό υπήρξε απόρροια της προστασίας και της προαγωγής της δηµόσιας υγείας, της βελτίωσης των καθοριστικών παραγόντων της υγείας και της ταχείας αντίδρασης στις απειλές για την υγεία των πολιτών. Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται η οριοθέτηση τόσο της δηµόσιας υγείας όσο και του δικαίου που ασχολείται µε αυτή. Κατά τον ορισµό του Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ (1988) «ηµόσια Υγεία είναι όλα όσα κάνουµε εµείς, ως κοινωνία, συλλογικά προκειµένου να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της υγείας όλων των ατόµων. Αυτό απαιτεί την επιτυχηµένη αντιµετώπιση των συνεχών και αναδυόµενων απειλών για την υγεία των ανθρώπων.µέσω αποτελεσµατικών, οργανωµένων και συνεχών προσπαθειών, από το δηµόσιο τοµέα». Η δηµόσια υγεία επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας του συνόλου του πληθυσµού και για το λόγο αυτό απαιτείται η ανάληψη συλλογικών δράσεων. Το δίκαιο της δηµόσιας υγείας επιδιώκει κυρίως τη µελέτη των θεσµικά κατοχυρωµένων κρατικών αρµοδιοτήτων (µεταξύ αυτών και του δικαιώµατος περιστολής των ατοµικών δικαιωµάτων), που διαθέτει η εκτελεστική εξουσία, προκειµένου να προστατεύσει την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου της δηµόσιας υγείας είναι: το κράτος, ο πληθυσµός που το απαρτίζει, η µεταξύ τους σχέση, οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας και η εξουσία επιβολής των αποφάσεων, που απολαµβάνει µια δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη κυβέρνηση. Όλες οι κυβερνήσεις, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους επεδίωξαν την προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά κάθε φορά τα ληφθέντα µέτρα υπήρξαν αποσπασµατικά. Μόλις πέρσι εκδόθηκε ο Ν.3172/2003, µε τον οποίο επιχειρείται η συστηµατική καταγραφή και οργάνωση των υπηρεσιών και φορέων δηµόσιας υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο και µάλιστα για πρώτη φορά επιδιώκεται η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία. Η πολυτοµεακή και πολυεπίπεδη προστασία της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα παράγει πολλά προβλήµατα, οικονοµικά αλλά και συντονιστικά. 1

3 Στο δεύτερο µέρος της εργασίας επιχειρείται µια σφαιρική προσέγγιση της αρχής της προφύλαξης και του τρόπου εφαρµογής της. Καταρχήν επίκληση της αρχής της προφύλαξης γίνεται όταν υπάρχουν υπόνοιες ή ενδείξεις, ότι µια δραστηριότητα ή ένα προϊόν µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, µε βάση τα ισχύοντα επιστηµονικά δεδοµένα. Η επίκληση της αρχής της προφύλαξης δίνει τη δυνατότητα λήψης µέτρων προφύλαξης, έως ότου προσκοµισθούν οι κατάλληλες επιστηµονικές αποδείξεις. Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για την αρχή της προφύλαξης, αυτή εµφανίζεται σε διεθνή κείµενα, περιβαλλοντικού κυρίως περιεχοµένου, µε πολύ µεγάλη συχνότητα, τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η συµπερίληψη του όρου της αρχής της προφύλαξης στις περισσότερες διεθνείς συµφωνίες, της απονέµει φύση διεθνούς εθίµου, χωρίς όµως δεσµευτική ισχύ. Μόνο στην κοινοτική έννοµη τάξη η αρχή της προφύλαξης αποτελεί δεσµευτική αρχή, πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, καθώς µνηµονεύεται ρητά στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της προφύλαξης καθιερώθηκε στις έννοµες τάξεις των περισσοτέρων κρατών της Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία, µε εξαίρεση τη Γερµανία, η οποία ανήγαγε την αρχή της προφύλαξης σε θεµελιώδη αρχή του δικαίου της για την προστασία του περιβάλλοντος, από τη δεκαετία του Μεγάλη άνθηση γνωρίζει η αρχή στους κόλπους της Ε.Ε., και µάλιστα το ΕΚ την επικαλείται συχνά στις αποφάσεις του. Η πιο γνωστή έκφραση της αρχής της προφύλαξης σε διεθνές επίπεδο είναι αυτή που συµπεριλήφθηκε στη ιακήρυξη του Ρίου, 1992, ενώ η χρήση της υπήρξε και αντικείµενο διαµάχης µεταξύ της Επιτροπής των Ε.Κ. και των ΗΠΑ στη περιβόητη πλέον υπόθεση του ΠΟΕ για το βόειο κρέας µε ορµόνες. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, εξετάζεται η δυνατότητα εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης από τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα, καθώς ο Ν.3172/2003 παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η εφαρµογή νέων σύγχρονων µεθόδων µάνατζµεντ στις δηµόσιες υπηρεσίες, ο άριστος συντονισµός µεταξύ των συνεµπλεκόµενων φορέων, η ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών, ενώ κρίνεται απαραίτητη η λειτουργική και διοικητική αποκέντρωση του συστήµατος της δηµόσιας υγείας. 2

4 Summary: In recent decades, the health of the population of the developed countries has improved dramatically. This resulted from tackling health determinants through health promotion and disease prevention, the rapid reaction to threats to health and the protection and promotion of public health. The definition of public health and public health law is attempted in the first part of the present paper. According to the American Institute of Medicine (1998) Public Health is what we, as a society, do collectively to assure the conditions for people to be healthy. This requires that continuing and emerging threats to the health of the public be successfully countered. through effective, organized and sustained efforts led by the public sector. Public health focuses on the health of populations and can only be achieved through collective action. Public health law is the study of the legal powers and duties of the state too assure the conditions for people to be healthy and the limitations on the power of the state to constrain the autonomy, liberty, proprietary or other legally protected interests of individuals for the protection and promotion of community health. Through this definition, five essential characteristics of public health law occur: government, populations, relationships between the state and the population, services and the power of coercion (Gostin, 2000). Since the establishment of the Greek state, the protection of public health has been among the major responsibilities of every government, but all the adopted measures were fragmentary. Just a year ago and thanks to the issuing of law 3172/2003, an attempt was made for the recording and organizing of all the public health services at national, regional and prefectural level. Moreover, it is the first time that a national strategy for public health is been established. None the less, many authorities and public services participate in the protection of public health in Greece, at all levels, and therefore many problems, especially at economy and co-ordination level, exist. At the second part of this paper, the precautionary principle and its implementation are examined. The precautionary principle applies to those specific circumstances, where scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and there are indications through preliminary objective scientific evaluation that there are reasonable grounds for concern that the potentially dangerous effects on public health 3

5 may be inconsistent with the chosen level of protection. The implementation of precautionary principle enables the adoption of provisional measures as long as the scientific data remain incomplete, imprecise or inconclusive and as long as the risk is considered too high to be imposed on society. The precautionary principle is frequently incorporated into various international conventions concerning the protection of the environment. On the other hand, an acceptable definition of the principle, at the international level does not exists. The precautionary principle appears in the majority of the international conventions concerning the protection of the environment and so it has become a rule of customary international law, not legally binding. At Community level, the precautionary principle is a binding principle of the primary community law, as it is referred in the environment title of the EC Treaty, and specifically Article 174. The principle has been established in the legislative framework of the majority of the member states of E.U. at the last decade, except in the case of Germany, where it is a fundamental principle of the German environmental law, since 1970s. At the Community level, the principle is often used as a reference by the ECJ. At international level, the precautionary principle was explicitly recognised during the UN Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) and included in the so-called Rio Declaration. On the other hand, the principle had been an issue of dispute between the European Commission and the USA in the well-known case of the Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), in the framework of the WTO. In the last part of this paper, the potential recourse of the precautionary principle by the public sector of Greece is examined. In order for the successful implementation of this principle, the adaptation of pioneering contemporary management tools and methods by the pubic sector and a very good co-ordination between the services is required, while the functional and administrative decentralization of the public health sector is necessary. 4

6 Λέξεις Κλειδιά: Αρχή της προφύλαξης, δηµόσια υγεία, δίκαιο της δηµόσιας υγείας, προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας, πρόληψη νόσων, λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα, συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων, προγράµµατα αγωγής υγείας, σχεδιασµός και αποτίµηση προγραµµάτων υγείας, επιβολή καταναγκαστικών µέτρων, Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Συµβούλιο ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας, ιευθύνσεις ηµόσιας Υγείας των Ν.Α., υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, περιβαλλοντικό δίκαιο, επιστηµονική αβεβαιότητα, ύπαρξη εν δυνάµει κινδύνων, εντοπισµός εν δυνάµει αρνητικών αποτελεσµάτων, αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου, γνωστοποίηση κινδύνου, αρχή της επικουρικότητας, αρχή της αναλογικότητας, πολυεπίπεδη οργανωτική διάρθρωση, συντονισµός, λειτουργική και διοικητική αποκέντρωση, διαφάνεια, κρίσεις. 5

7 Πίνακας Περιεχοµένων: Πίνακας Συντοµογραφιών...8 Εισαγωγή...9 Κεφάλαιο 1ο: η ηµόσια Υγεία...11 Εννοιολογική προσέγγιση της δηµόσιας υγείας...11 Οριοθέτηση του δικαίου της δηµόσιας υγείας...14 Συνταγµατική αποτίµηση της ηµόσιας Υγείας...15 Αρµοδιότητες και εργαλεία της κρατικής εξουσίας στο πλαίσιο της άσκησης της δηµόσιας υγείας ο Κεφάλαιο 2 : Η προστασία της ηµόσιας Υγείας στην Ελλάδα...19 Ιστορική αναδροµή...19 Ορισµός της δηµόσιας υγείας και βασικές λειτουργίες της...22 ιάρθρωση και αρµοδιότητες των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα Ελλείµµατα της οργανωτικής διάρθρωσης της προστασίας της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα...29 Κεφάλαιο 3ο: Η Αρχή της Προφύλαξης...34 Ιστορική εξέλιξη της αρχής της προφύλαξης Έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισµού...37 Νοµική φύση της αρχής...39 Η αρχή της προφύλαξης...40 Πιθανές µορφές της αρχής της προφύλαξης...42 Συνέπειες από την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης...43 Κεφάλαιο 4ο: Η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης...48 Α. Στις εθνικές έννοµες τάξεις...48 Γερµανία...48 Γαλλία...51 Ελλάδα...52 Η.Π.Α...55 Β. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση...58 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης...63 Εντοπισµός των εν δυνάµει αρνητικών αποτελεσµάτων...64 Η αξιολόγηση του κινδύνου...65 Η διαχείριση κινδύνου

8 Η Γνωστοποίηση του κινδύνου...70 Το βάρος της απόδειξης...71 Γ. Στους διεθνείς οργανισµούς...72 Η συµφωνία SPS (Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα)...72 Η ιαφορά ΗΠΑ Ε.Ε. για το κρέας βοοειδών µε ορµόνες...74 ο Κεφάλαιο 5 : Εφαρµογή της Αρχής της Προφύλαξης από τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα...78 Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης από τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα...78 Εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων...79 Γενικότεροι προβληµατισµοί...85 Συµπεράσµατα:...88 Βιβλιογραφία...94 Παραρτήµατα

9 Πίίννακαςς Συννττοµογγραφιιώνν ECJ European Court of Justice HACCP Hazard Analysis and Critical Control Path Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου SPS Sanitary and Phytosanitary measures Υγειονοµικά και Φυτοϋγειονοµικά µέτρα WTO World Trade Organization ΓΧΚ Γενικό Χηµείο του Κράτους ΕΚ ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΕΠΑΠ Εθνικό Κέντρο Επιδηµιολογικής Παρακολούθησης και Παρέµβασης ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ΕΣ Υ Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ Εθνικό Σύστηµα Υγείας ΕΣΥ Υ Εθνικό Συµβούλιο ηµόσιας Υγείας ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ΕΦΕΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων Κ.Υ.Α Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΚΟ Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί Ν.Α. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Π.. Προεδρικό ιάταγµα ΠΕΚ Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Π.Ο.Ε. Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Π.Ο.Υ. Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ΣΕΚ Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΣτΕ Συµβούλιο της Επικρατείας ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως 8

10 Ειισαγγωγγή Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης, Κατεύθυνσης ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης, υπό την επίβλεψη του ρ. Γ. Τράντα και τιτλοφορείται «Η αρχή της προφύλαξης στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας». Η εννοιολογική προσέγγιση και η οριοθέτηση της αρχής της προφύλαξης στο πλαίσιο του δικαίου της δηµόσιας υγείας αποτελεί ένα εγχείρηµα που θα επιδράσει θετική στην αποτελεσµατικότερη προστασία της δηµόσιας υγείας. Η εφαρµογή και ο συντονισµός της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, που συνεπάγεται η επίκληση της αρχής της προφύλαξης, αποτελεί το ζητούµενο αλλά και την πρόκληση για τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα, που αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα επιβίωσης. Η ύλη της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια: στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια επιχειρείται η εννοιολογική και νοµοθετική θεµελίωσης της δηµόσιας υγείας και της αρχής της προφύλαξης αντίστοιχα. Το τελευταίο κεφάλαιο, πραγµατώνεται την προσπάθεια εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης στις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη µεταβολή που συντελείται σε όλο το πλέγµα των ροών και διαδικασιών των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας. Το σηµείο αυτό αποτελεί και το νεωτερισµό αυτής της εργασίας, καθώς επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο, προτεινόµενο, οργανωτικό και λειτουργικό µοντέλο των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας. Κατά την εκπόνηση της εργασίας «Η αρχή της προφύλαξης στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας» χρησιµοποιήθηκαν τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή δεδοµένα. Για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας και οι δύο µορφές δεδοµένων κρίθηκαν απαραίτητες, αφού η µια αλληλοσυµπλήρωνε την άλλη. Καταρχήν χρησιµοποιήθηκαν δύο µορφές πρωτογενών δεδοµένων για την καλύτερη προσέγγιση των δύο εννοιών, της αρχής της προφύλαξης και του δικαίου της δηµόσιας υγείας. Οι δύο µορφές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η συλλογή νοµοθεσίας και νοµολογίας και οι συνεντεύξεις, προφορικές και τηλεφωνικές. Η νοµοθεσία και η νοµολογία που συλλέχθηκε και ερµηνεύτηκε ήταν από την ελληνική 9

11 και την κοινοτική έννοµη τάξη καθώς και από τον ΠΟΕ. Επιπλέον, µέσω των προσωπικών συνεντεύξεων µε στελέχη των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας, επιχειρήθηκε η συλλογή πολύτιµων πληροφοριών για τη κατάσταση της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα. Οι προσωπικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν για τη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, ήταν µη δοµηµένες, έτσι ώστε να δοθεί στον ερωτώµενο η δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα και λεπτοµερώς τις απόψεις του και τις σκέψεις του για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα και οι µελλοντικές προοπτικές του. Τα δευτερογενή δεδοµένα συλλέχθηκαν τόσο από την ελληνική όσο και από τη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία επιστηµονικών περιοδικών. Το διαδίκτυο αποτέλεσε µια ακόµη πηγή δεδοµένων, καθώς η αρχή της προφύλαξης είναι µια καινούργια έννοια που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία, µόλις την τελευταία δεκαετία. 10

12 Κεεφάλαιιο 1ο:: η ηµόσιια Υγγεείία Εννοιολογική προσέγγιση της δηµόσιας υγείας Η ραγδαία εµφάνιση νέων επιδηµιολογικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια ενέτειναν το ενδιαφέρον και την ανάγκη για διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας. Έτσι η δηµόσια υγεία σταδιακά επεκτάθηκε από την αντιµετώπιση κινδύνων, που το άτοµο αδυνατούσε να αντιµετωπίσει µόνο του, στην κάλυψη όλων των συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας του πληθυσµού. Αυτή η επεκτατική διάσταση της δηµόσιας υγείας αντικατοπτρίζεται και στους πολλούς, διαφορετικούς ορισµούς, που είναι καταγεγραµµένοι στη διεθνή βιβλιογραφία. ύο από τους πιο χαρακτηριστικούς εξ αυτών, διατυπώθηκαν από τον Winslow και το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ, αντίστοιχα. Κατά τον ορισµό 1 του Winslow (1923) «ηµόσια Υγεία είναι η επιστήµη και η τέχνη της πρόληψης της νόσου, της επιµήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της υγείας και της αποδοτικότητας του ατόµου µέσα από την οργανωµένη προσπάθεια της κοινωνίας 2. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ (1988) ηµόσια Υγεία είναι όλα όσα κάνουµε εµείς, ως κοινωνία, συλλογικά προκειµένου να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της υγείας όλων των ατόµων. Αυτό απαιτεί την επιτυχηµένη αντιµετώπιση των συνεχών και αναδυόµενων απειλών για την υγεία των ανθρώπων, και περιλαµβάνει τόσο άµεσες κρίσεις, όπως την επιδηµία του AIDS, όσο και διαρκή προβλήµατα του πληθυσµού και νέες προκλήσεις, όπως οι βλάβες και οι χρόνιες ασθένειες, η γήρανση του πληθυσµού ή η τοξικότητα των νέων προϊόντων, που µεταφέρεται µέσω του αέρα, του νερού, του εδάφους ή των τροφών. Αυτά και άλλα προβλήµατα εντείνουν την ανάγκη για προστασία της υγείας ενός έθνους, µέσω αποτελεσµατικών, οργανωµένων και συνεχών προσπαθειών, από το δηµόσιο τοµέα» 3. Από τους παραπάνω ορισµούς είναι φανερό ότι η συνεργασία και η αµοιβαία ευθύνη του κοινωνικού συνόλου είναι µείζονος σηµασίας για την προστασία της δηµόσιας υγείας, καθώς µόνο µέσα από οργανωµένες προσπάθειες δύναται να προστατευθεί και να προαχθεί η υγεία του πληθυσµού. Οι προσπάθειες του 1 Ο οποίος αναπροσαρµόστηκε ώστε να περιλαµβάνει και τη ψυχική υγεία και τελικά υιοθετήθηκε και από τον ΠΟΥ το ηµολιάτης Γ., Κυριόπουλος Γ., Λάγγας., Φιλαλήθης Τ. (επ.), Η δηµόσια υγεία στην Ελλάδα, Εκδ. Θεµέλιο, Κοινωνία και Υγεία, 2002, σελ Gostin L.O., Public Health Law: Power, Duty, Restraint, University of California Press, 2000, σελ

13 κοινωνικού συνόλου αποσκοπούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη διατήρηση της υγείας του πληθυσµού. Οι συνθήκες που επιδρούν θετικά στην υγεία και την προάγουν, περιλαµβάνουν παρεµβάσεις στη συµπεριφορά του πληθυσµού, στην οικονοµία και το περιβάλλον. Τέλος, αξιοµνηµόνευτη είναι η συµβολή της ιοίκησης, διότι η προστασία της δηµόσιας υγείας είναι πρωτίστως κρατική υποχρέωση και ευθύνη. 4 Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την προστασία της δηµόσιας υγείας επιτυγχάνεται µέσω συλλογικών δράσεων, και όχι µέσω ατοµικών επιδιώξεων. Το µόνο που επιτυγχάνεται µέσω των τελευταίων είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων αγαθών για την επιβίωση ενός ατόµου, όπως ένα σπίτι, ρουχισµός, τρόφιµα, ατοµική υγιεινή κ.λ.π. Η προστασία και η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Ενέργειες και αγαθά όπως η περιβαλλοντική προστασία, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, ο καθαρός αέρας, το πόσιµο νερό και το καθαρό, από µολύνσεις, φαγητό, οι ασφαλείς δρόµοι και ο έλεγχος των µεταδοτικών ασθενειών, στοιχεία όλα απαραίτητα για την υγεία, απαιτούν την ανάληψη οργανωµένων δράσεων για την επίτευξη τους. Η προστασία της υγείας ενός πληθυσµού συνδέει άθελα τη δηµόσια υγεία µε την ιατρική επιστήµη. Ωστόσο ανάµεσα τους υπάρχει µια ουσιαστική, ειδοποιός διαφορά: ο πληθυσµός στόχευσης τους. Η δηµόσια υγεία επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας του συνόλου του πληθυσµού ή έστω µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων 5 και στην καταπολέµηση των παραγόντων που την επιβαρύνουν, µέσω της οργανωµένης κρατικής δραστηριότητας, σε αντιδιαστολή µε την ιατρική που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ενός µεµονωµένου ατόµου. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο οι υπηρεσίες της δηµόσιας υγείας όσο και αυτές της ιατρικής χρησιµοποιούν τα ίδια εργαλεία ως προς την πρόληψη. Για παράδειγµα και οι δύο χρησιµοποιούν τους εµβολιασµούς, τις ακτινογραφίες, το τεστ ΠΑΠ, τα τεστ για τη διάγνωση του ιού HIV κ.λ.π. Οι υπηρεσίες και οι µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας που χρησιµοποιεί η δηµόσια υγεία, όπως η επιδηµιολογία και η βιοστατιστική, επιδιώκουν την κατανόηση και την αντιµετώπιση κινδύνων και ασθενειών, στο σύνολο του 4 Με την άποψη αυτή συντάσσεται και ο ΠΟΥ, που θεωρεί τη δηµόσια υγεία έναν κατεξοχήν τοµέα κρατικής δραστηριότητας. Ο έλληνας νοµοθέτης στο ν. 3172/2003 υποστηρίζει την ίδια άποψη: Η προστασία και προαγωγή της ηµόσιας Υγείας αποτελεί θεµελιώδη ευθύνη της Πολιτείας, (άρθ. 1 παρ. 4). 5 Στη δηµόσια υγεία, οι προτεραιότητες παρέµβασης είναι κοινωνικά καθορισµένες. 12

14 πληθυσµού. Τα εργαλεία για την επιδίωξη αυτή είναι: η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό, η προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής και συµπεριφοράς των ατόµων και η αντιµετώπιση των κινδύνων του περιβάλλοντος. 6 Όσον αφορά τους τοµείς παρέµβασης της δηµόσιας υγείας, αυτοί διακρίνονται σε: παρεµβάσεις σε επίπεδο κοινότητας, όπως έλεγχος των τροφίµων, νερού, εντόµων, ζώων, έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, κ.λ.π. πρόληψη νόσων, ανικανότητας και πρόωρου θανάτου, όπως λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα, προβλήµατα συµπεριφοράς (αλκοολισµός, ναρκωτικά, κ.α.), ψυχική υγεία, επαγγελµατικές νόσοι, καρδιαγγειακά και µεταβολικά νοσήµατα, ατυχήµατα, µητρική και βρεφική υγεία, κ.λ.π. προγράµµατα φροντίδας για την υγεία, όπως παροχή υπηρεσιών υγείας, προσυµπτωµατικός έλεγχος, επείγουσα ιατρική βοήθεια, ανάπτυξη Κέντρων Υγείας, επιµόρφωση επαγγελµατιών υγείας, κ.α., συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων, προγράµµατα αγωγής υγείας, σχεδιασµός και αποτίµηση προγραµµάτων υγείας, έρευνα σε τοµείς επιστηµονικούς, τεχνικούς και διοικητικούς, που άπτονται του χώρου της δηµόσιας υγείας. 7 Οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας έχουν αναπτύξει µια σειρά από υγειονοµικούς δείκτες, προκειµένου να µετρούν το επίπεδο της υγείας των πολιτών τους. Στόχος των δεικτών είναι η καταγραφή της βελτίωσης ή της επιδείνωσης της υγείας του κοινωνικού συνόλου, ο οποίος επιτυγχάνεται µε τη µέτρηση δεδοµένων, όπως η φυσική δραστηριότητα, η παχυσαρκία, η κατανάλωση καπνού, η κατάχρηση ουσιών, η σεξουαλική συµπεριφορά η ψυχική υγεία, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η διενέργεια των εµβολιασµών, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, κ.λ.π. Με λίγα λόγια, η δηµόσια υγεία αποτελεί το υπέρτατο δηµόσιο αγαθό, διότι η ύπαρξη ενός θεµελιώδους επιπέδου ανθρώπινης λειτουργικότητας είναι αναγκαία για την εµπλοκή του ατόµου στις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες µιας κοινωνίας. 6 World Bank, στο ηµολιάτης, Κυριόπουλος, Λάγγας, Φιλαλήθης, όπ.π., σελ Κουρέα Κρεµαστινού, στο ηµολιάτης, Κυριόπουλος, Λάγγας, Φιλαλήθης, όπ.π., σελ

15 Οριοθέτηση του δικαίου της δηµόσιας υγείας Μετά την ανάπτυξη της δηµόσιας υγείας σε αυτοτελή επιστηµονικό κλάδο, ήταν επόµενο να αναπτυχθεί και ο αντίστοιχος κλάδος δικαίου. Το δίκαιο της δηµόσιας υγείας επιδιώκει κυρίως τη µελέτη των θεσµικά κατοχυρωµένων κρατικών αρµοδιοτήτων (µεταξύ αυτών και του δικαιώµατος περιστολής των ατοµικών δικαιωµάτων), που έχει η εκτελεστική εξουσία, 8 προκειµένου να προστατεύσει την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας διακρίνονται 5 στοιχεία: το κράτος, ο πληθυσµός που το απαρτίζει, η µεταξύ τους σχέση, οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας και η εξουσία επιβολής των αποφάσεων, που απολαµβάνει µια δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη κυβέρνηση. Αδιαµφισβήτητα οι δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση της δηµόσιας υγείας αποτελούν κρατική αρµοδιότητα. Η δηµόσια υγεία αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιµο δηµόσιο αγαθό, καθώς η ύπαρξη του κρίνεται αναγκαία για την ίδια την υπόσταση του κοινωνικού ιστού. Έτσι, η πολιτική απόφαση για τη διάθεση δηµοσίων πόρων για τη δηµόσια υγεία, γίνεται εύκολα αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο, καθώς θα αποβεί εις όφελος του συνολικού πληθυσµού. Οι ενέργειες για τη δηµόσια υγεία απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσµού. Ο λαός αποτελεί τη νοµιµοποιητική βάση της εκάστοτε δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, µέσω της συλλογικής δράσης, οι πολίτες µπορούν να εγείρουν αξιώσεις και να απαιτούν τη βέλτιστη δυνατή προστασία της δηµόσιας υγείας από τους υπευθύνους. Από τα προαναφερθέντα, συνάγεται ότι µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των πολιτών ενός κράτους, υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση αλληλεξάρτησης. Από τη µια, ο λαός νοµιµοποιεί τις δράσεις της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας και από την άλλη, η τελευταία µεριµνά για τη διασφάλιση της προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ουσιαστικά η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη δηµόσια υγεία αποτελεί µια πολύπλοκη ανταλλαγή, µεταξύ της πολιτείας και της κοινωνίας. Οι δηµόσιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε την προστασία και την προαγωγή της δηµόσιας υγείας, έχουν πληθώρα καθηκόντων να ασκήσουν. Μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνες για την εκτίµηση της υγειονοµικής κατάστασης του 8 Στο παρόν κείµενο, οι όροι εκτελεστική εξουσία, κρατικές αρχές, κυβέρνηση έχουν το ίδιο περιεχόµενο. 14

16 πληθυσµού, τη διερεύνηση των κινδύνων και των απειλών για την υγεία, τη στοχοθεσία στην πολιτική υγείας, τη ρύθµιση του ιδιωτικού τοµέα της υγείας, την παρακολούθηση και αναφορά των µεταδοτικών ασθενειών, τη χρηµατοδότηση των ερευνών, αλλά και των υπηρεσιών υγείας και τη ρύθµιση λοιπών παραµέτρων της δηµόσιας υγείας, όπως η ποιότητα του αέρα και του νερού, η ασφάλεια των τροφίµων και των φαρµάκων, οι διαφηµίσεις καπνού, η παραγωγή και η πώληση φυτοφαρµάκων, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια και η υγιεινή στους εργασιακούς χώρους, ο έλεγχος των συνθηκών των εγκαταστάσεων υγιεινής και αποχέτευσης στα σχολεία κ.α. Στο πλαίσιο της προστασίας και προαγωγής της δηµόσιας υγείας, οι πολιτικά υπεύθυνοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης πολλών µέσων, ήπιων αλλά και καταναγκαστικών. Από την άλλη, οι ιδιώτες, τις περισσότερες φορές δρουν µε ορθολογικά κριτήρια, αποσκοπώντας στην ατοµική και οικονοµική τους ευµάρεια, συχνά εις βάρος των υπολοίπων και ενάντια στα εκπονηθέντα κυβερνητικά µέτρα. Έτσι ορισµένες φορές, οι κρατικές αρχές αναγκάζονται να προσφύγουν στη χρήση ρυθµίσεων καταναγκαστικού χαρακτήρα, 9 που περιορίζουν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα ατοµικά δικαιώµατα. Για παράδειγµα η αποµόνωση ενός ατόµου µε µολυσµατική ασθένεια, ώστε να προστατευθεί η υγεία του υπόλοιπου πληθυσµού, περιορίζει τις ατοµικές ελευθερίες του συγκεκριµένου ασθενούς. Επειδή όλοι επωφελούνται από τις ρυθµίσεις για τη δηµόσια υγεία, αλλά, από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται τα κατοχυρωµένα ατοµικά δικαιώµατα, οι κρατικές αρχές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, όταν καταφεύγουν στη λήψη εξαναγκαστικών µέτρων, που περιστέλλουν τις ατοµικές ελευθερίες. Συνταγµατική αποτίµηση της ηµόσιας Υγείας. Στο Ελληνικό Σύνταγµα το δικαίωµα στην υγεία κατοχυρώνεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3, 10 µε το οποίο συνεπάγεται η ύπαρξη συνταγµατικά κατοχυρωµένης υποχρέωσης του κράτους να λαµβάνει µέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών του. Με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος 9 Βλ., Α.Ν. 2520/40, «Περί Υγειονοµικών ιατάξεων», (ΦΕΚ 237, Α, ). 10 Άρθρο 21, παρ.3. Σ.: Το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. 15

17 προσετέθη µια νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 5, µε την οποία η υγεία ανάγεται σε ατοµικό δικαίωµα. Η παροχή των υπηρεσιών υγείας (και δηµόσιας υγείας) αναγνωρίζεται, από το νοµοθέτη, ως κρατική ευθύνη. Αυτό συνεπάγεται ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν την παροχή υπηρεσιών υγείας, για την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας τους. Το πιο αξιόλογο σηµείο στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας είναι ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι αρχές του κράτους. Το κράτος είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση των αναγκαίων, για τη διατήρηση της υγείας των πολιτών του, συνθηκών. Οι ενέργειες που λαµβάνει για το σκοπό αυτό, είναι συνάρτηση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και των ορίων της κρατικής εξουσίας. Στο Ελληνικό Σύνταγµα, το άρθρο 26 οργανώνει τη διάκριση των εξουσιών του κράτους. Με το άρθρο 26, 12, κατοχυρώνεται συνταγµατικά η διάκριση των λειτουργιών. Η διάκριση αυτή αδιαµφισβήτητα υφίσταται και στο χώρο της δηµόσιας υγείας. Η νοµοθετική εξουσία υποβάλει νοµοσχέδια προς έγκριση στη Βουλή, και κατανέµει τους πόρους, µέσω της ψήφισης του προϋπολογισµού. Η εκτελεστική εξουσία χαράσσει και επιβάλει την πολιτική υγείας, µέσω των δυο βασικών µηχανισµών που διαθέτει: την επιβολή και συλλογή της φορολογίας και την κατανοµή των δηµοσίων πόρων. Επιπλέον εφαρµόζει τη νοµοθεσία, αλλά και αποσαφηνίζει το περιεχόµενο της, µε την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων. Τέλος, η δικαστική εξουσία διασφαλίζει ότι οι ενέργειες της νοµοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας είναι σύννοµες µε το Σύνταγµα, ενώ, µέσω της νοµολογίας, ερµηνεύει τη νοµοθεσία. Επίσης, το Ελληνικό Σύνταγµα θέτει περιορισµούς στις κρατικές εξουσίες, µέσω της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, που κατοχυρώνεται συνταγµατικά µε τα άρθρα Το Σύνταγµα εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να λάβει µέτρα για την αποτροπή των ασθενειών και των αναπηριών, αλλά ταυτόχρονα της θέτει όρια, ώστε να µην διεισδύον στη σφαίρα των ατοµικών ελευθεριών των πολιτών της. Τα ατοµικά δικαιώµατα απαιτούν τη µη επέµβαση του κράτους, ένα status negativus, για να επιτευχθούν. Συχνά οι κυβερνήσεις, προκειµένου να επιτύχουν την κοινωνική ευηµερία, καταπατούν τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες των ιδιωτών και των 11 Άρθρο 5 παρ.5 εδ. α Σ.: Καθένας έχει το δικαίωµα στην προστασία της υγείας. 12 Άρθρο 26 Σ: 1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. 16

18 επιχειρήσεων. Τέτοια παραδείγµατα είναι η αποµόνωση και η στενή ιατρική παρακολούθηση των ασθενών, που περιορίζουν την ελευθερία και την αυτονοµία τους, οι περιορισµοί στις διαφηµίσεις των τσιγάρων, που περιστέλλουν την ελευθερία έκφρασης, οι ρυθµίσεις στα προϊόντα, που εµποδίζουν τις οικονοµικές ελευθερίες κ.λ.π. Συνεπώς το κράτος και οι ατοµικές ελευθερίες βρίσκονται σε µια µόνιµη σύγκρουση, στο πλαίσιο της προστασίας της δηµόσιας υγείας. Αρµοδιότητες και εργαλεία της κρατικής εξουσίας στο πλαίσιο της άσκησης της δηµόσιας υγείας. Η κυβέρνηση, για να µπορέσει να παρέχει τα δηµόσια αγαθά, µεταξύ των οποίων και τη δηµόσια υγεία, έχει στη διάθεση της ορισµένα εργαλεία, όπως την επιβολή φόρων και την κατανοµή των δηµοσίων πόρων, τη ρύθµιση του εµπορίου και την επιβολή της εξουσίας, Η χρηµατοδότηση των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας είναι καταρχήν αποτέλεσµα της εξουσίας του κράτους για επιβολή και είσπραξη φόρων. Μέσω της φορολογίας, συγκεντρώνονται δηµόσιοι πόροι, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και να επιτευχθούν µεταξύ άλλων και οι στόχοι της δηµόσιας υγείας. Η επιβολή φορολογίας έχει και παράπλευρες θετικές, για τη δηµόσια υγεία, επιπτώσεις, όπως για παράδειγµα τη µείωση της κατανάλωσης προϊόντων που πλήττονται από βαριά φορολογία, όπως ο καπνός και τα αλκοολούχα ποτά, τα όπλα και η χαρτοπαιξία ή ορισµένα είδη καυσίµων που επιβαρύνουν αρνητικά το περιβάλλον, τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών από τις φαρµακοβιοµηχανίες µε αντάλλαγµα την απαλλαγή τους από τη φορολογία, κ.λ.π. Εποµένως, η αρµοδιότητα της κρατικής εξουσίας να επιβάλει φορολογία είναι ένα πολύτιµο εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η επιβολή φορολογίας είναι άµεσα συναρτώµενη µε την κατανοµή των δηµόσιων πόρων. Οι δηµόσιοι πόροι και ο τρόπος κατανοµής τους αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσµατικούς, ρυθµιστικούς, µηχανισµούς στην υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς επιτρέπει τις αναγκαίες, για τη δηµόσια υγεία και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου, δαπάνες. Για παράδειγµα, µε την επιβολή φορολογίας στα προϊόντα καπνού, συλλέγονται οι πόροι για την υλοποίηση της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Στο σηµείο αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος να 17

19 χρησιµοποιηθούν οι δηµόσιοι πόροι για την προώθηση κυβερνητικών θέσεων, όπως για παράδειγµα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την αποτροπή των εκτρώσεων κ.λ.π. Μια άλλη σηµαντική, για τον τοµέα της δηµόσιας υγείας, κρατική αρµοδιότητα είναι αυτή που ρυθµίζει και ελέγχει το εµπόριο. Εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δηµόσιας υγείας, ο έλεγχος του εµπορίου δίνει τη δυνατότητα λήψης των κατάλληλων, για τη ρύθµιση της δηµόσιας υγείας, µέτρων, όπως για παράδειγµα µέτρα για την προστασία των τροφίµων, ποτών, ζώων ή φυτών που διακινούνται µε το εµπόριο. Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά, εάν δεν είχε απονεµηθεί στις κρατικές αρχές η εξουσία επιβολής της τάξης. Η εγγενής κρατική εξουσία της επιβολής και τήρησης των θεσπιζόµενων νόµων και κανονισµών για την προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, αντιπροσωπεύει την εξουσία επιβολής της τάξης (την αστυνοµική εξουσία). 13 Η κυβέρνηση, για να διασφαλίσει τα δηµόσια αγαθά, δύναται να περιορίσει και να περιστείλει τις ατοµικές ελευθερίες των πολιτών της. Εν ολίγοις, οι εκάστοτε υπεύθυνοι της εξουσίας έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να παρεµβαίνουν στην αυτονοµία, τον ιδιωτικό βίο, την ιδιοκτησία και τις ατοµικές και οικονοµικές ελευθερίες των πολιτών τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν την παροχή των δηµοσίων αγαθών. Η εξουσία επιβολής της τάξης νοµιµοποιεί την κρατική δράση για την προστασία και την προώθηση των δηµόσιων αγαθών. Στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας, η εξουσία αυτή αναφέρεται σε εκείνους τους νόµους και τις κανονιστικές ρυθµίσεις, που, έµµεσα ή άµεσα, αποσκοπούν στη βελτίωση της νοσηρότητας και της θνησιµότητας ενός πληθυσµού και περιλαµβάνει δράσεις όπως τους εµβολιασµούς, την αποµόνωση, τη διενέργεια ερευνών σε εµπορικά και οικιστικά καταλύµατα, τη µείωση των ανθυγιεινών συνθηκών, την απαγόρευση πρόσβασης του πληθυσµού σε µολυσµένες περιοχές, τη θέσπιση προτύπων για τα τρόφιµα και το πόσιµο νερό, τη καταπολέµηση των µολύνσεων του αέρα και των υδάτων, την εξολόθρευση των παράσιτων ζώων, τη φθορίωση του πόσιµου νερού και την αδειοδότηση των επαγγελµατιών υγείας. 13 Είναι ενδεικτικό ότι οι πρώτες διατάξεις για τη δηµόσια υγεία είχαν τη µορφή αναγκαστικών νόµων, ενώ σε περίπτωση υγειονοµικών παραβάσεων υπεύθυνες για το κλείσιµο των εργαστηρίων, εργοστασίων, καταστηµάτων κ.λ.π. ήταν οι Αστυνοµικές αρχές. 18

20 Κεεφάλαιιο 2 οο :: Η προσττασίία ττηςς ηµόσιιαςς µ Υγγεείίαςς α σττηνν Ελλάδα Ιστορική αναδροµή Η προστασία της δηµόσιας υγείας υπήρξε από τις πρώτες αρµοδιότητες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους µετά την απελευθέρωση. Στο τότε Υπουργείο Εσωτερικών είχε συσταθεί ειδικό τµήµα, το «Υγειονοµικόν», για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την αντιµετώπιση µολυσµατικών νόσων και την παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους απόρους. 14 Έως τις αρχές του επόµενου αιώνα οι κρατικές δράσεις λαµβάνονταν χωρίς κεντρικό σχεδιασµό και ήταν αποσπασµατικού χαρακτήρα, ανάλογα µε τις ανάγκες που είχαν να αντιµετωπίσουν κάθε φορά. Η πλειονότητα των εκπονηθέντων µέτρων, ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, αφορούσε µέτρα για το αποχετευτικό σύστηµα και το σύστηµα ύδρευσης, την καθαριότητα και την καταπολέµηση των λοιµωδών νοσηµάτων που βρίσκονταν σε έξαρση, όπως η φυµατίωση. Από τις πιο χαρακτηριστικές διατάξεις της εποχής εκείνης, αποτελεί ο Υγειονοµικός Κανονισµός Νοµού Αττικοβοιωτίας, που εκδόθηκε το 1938 και καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας και τα καθήκοντα των υγειονοµικών επιτροπών, ενώ ρύθµιζε και άλλα θέµατα που άπτονταν της δηµόσιας υγείας. Η επιτροπή συνεδρίαζε, σε επίπεδο κοινότητας ή δήµου, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ήταν αρµόδια για την προστασία της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού ευθύνης της. Μεταξύ άλλων, στις αρµοδιότητες της υπάγονταν «η παρακολούθηση παν ζητήµατος έχον σχέση µε την υγιεινήν κατάστασιν του ήµου ή της Κοινότητας και ιδία την ύδρευσιν, την αποχέτευσιν των ακάθαρτων υδάτων, την καθαριότητα, η επιµέλεια της καταπολεµήσεως των λοιµωδών νόσων, η εποπτεία της εκτελέσεως παντός εξυγιαντικού έργου, η παρακολούθηση της εφαρµογής των Υγειονοµικών ιατάξεων, η υποβολή καταστάσεων γεννήσεων, θανάτων, λοιµωδών νόσων κ.λ.π.». 15 Η ισχύς του Κανονισµού επεκτάθηκε σε όλη την Επικράτεια, µε την Υγειονοµική ιάταξη µε αρ. 14 Κρεµαλής Κ., Το δικαίωµα για προστασία της Υγείας, Αθήνα, 1987, σελ Άρθρο 6 της Υ.. «Υγειονοµικός Κανονισµός Νοµού Αττικοβοιωτίας», (ΦΕΚ 275, Β, ). 19

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6.1 Εισαγωγή Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δράσεις Δημόσιας Υγείας στον Α Βαθμό Αυτοδιοίκησης - «Καλλικράτης» & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια.

ΘΕΜΑ: Δράσεις Δημόσιας Υγείας στον Α Βαθμό Αυτοδιοίκησης - «Καλλικράτης» & Ανάπτυξη Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑS SO C IΑ Τ ΙΟ N OF G RE EK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 - FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ι- ΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ... 23 1. Πηγές του δικαίου της υγείας... 24 2. Θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της υγείας... 27

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 Το Κοινοτικό Δίκαιο Το σύνολο των κανόνων δικαίου που παράγονται από την Ε.Ε. αποτελούν το κοινοτικό δίκαιο. Με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/ (ΦΕΚ 3758/ τεύχος Β')

Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/ (ΦΕΚ 3758/ τεύχος Β') Απόφαση Υπ. Υγείας Υ1α/Γ.Π.OLK.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 3758/25.10.2017 τεύχος Β') Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 1 Βασιλική Κωστούλα Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 2 Συνεργασία συναρμόδιων Υπηρεσιών για την προστασία της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «Το επίπεδο υγείας του ελληνικού πληθυσµού, οι παράγοντες που το επηρεάζουν και ενδεικτικές δράσεις για συνεχή βελτίωσή του» Σοφία Παπαδοπούλου Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 2.7.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα Συνηµµένο και Παραρτήµατα Α. Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας, η οποία παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού

Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού P5_TA(2002)0559 Πρόληψη του καπνίσµατος και καταπολέµηση της κατανάλωσης καπνού Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόληψη του καπνίσµατος και µε ορισµένες πρωτοβουλίες για την ενισχυµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών.

Α) Η Αγωγή της Υγείας. Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή της υγείας στοχεύει στην Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Α) Η Αγωγή της Υγείας Η αγωγή υγείας είναι μια διαδικασία που στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η οργάνωση του Κράτους (σ. 86) Την τοπική αυτοδιοίκηση - που οργανώθηκε για πρώτη φορά µε το νόµο της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ

katanbrn3 04/07/ :20 Page 9 ªÈ Ú ÁÈ fiÏÔ ªÈ Ú ÁÈ fiïô την εποχή µας, η παγκοσµιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία σε διεθνές επίπεδο. Στο νέο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία Δικαστήρια Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια συνταγματική δημοκρατία βασισμένη στις αρχές της νομιμότητας, της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Οδηγός Σπουδών

E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Καινοτομίας: Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών E-learning Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το αποτέλεσµα είναιµεγάλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού

Το αποτέλεσµα είναιµεγάλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού Σύστηµα παρακολούθησης της διακίνησης φαρµάκων και υγειονοµικών υλικών, µε στόχο τον εξορθολογισµό τωνδηµόσιων δαπανών, την αναβάθµιση της δυνατότητας διοικητικής παρέµβασης και εν τέλει, µέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

H ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 H ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ Υ ΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Χάρης Όμορφος, Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 Ηµερίδα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Τάσεις και προοπτικές Αθήνα, 24 Απριλίου 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, 2006-2010 Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ. Θ. 8053, Τ. Κ. 10010 Αθήνα Τηλ. 2105289199, Fax: 2105246531 e-mail: epitherg@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 31.10.2017 JOIN(2017) 40 final 2017/0279 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα

Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την Αµοιβαία Συνεργασία σε Τελωνειακά Θέµατα» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Νοµικό Πλαίσιο υλοποίησης έργων πληροφορικής στην Ελλάδα

Νοµικό Πλαίσιο υλοποίησης έργων πληροφορικής στην Ελλάδα Νοµικό Πλαίσιο υλοποίησης έργων πληροφορικής στην Ελλάδα Το εύλογο ερώτηµα που προκύπτει αν ακούσει κανείς τον τίτλο της παρούσης εισήγησης είναι αν όντως υπάρχει ειδικό νοµικό πλαίσιο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές αρχές ΠΟΛΗ ΤΟΥ CHIERI ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TORINO ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. (Εγκεκριµένος µε την Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αρ. 105 της 24/11/2014). ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα