ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας. Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας. Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ Ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΕ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΗ ΣΕΙΙΡΑ ΤΜΗΜΑ Μ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗΣ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ Π ΥΓΕΙΙΑΣ Γ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα:: Η Αρχή της Προφύλαξης στο ίίκαιιο της ηµόσιιας Υγείίας Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Γ. Τράντας Σπουδάστρια: Απουσίδου Ελένη Αθήνα, 2004

2 Περίληψη: Τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση της υγείας του πληθυσµού των περισσοτέρων αναπτυγµένων χωρών έχει βελτιωθεί ριζικά. Αυτό υπήρξε απόρροια της προστασίας και της προαγωγής της δηµόσιας υγείας, της βελτίωσης των καθοριστικών παραγόντων της υγείας και της ταχείας αντίδρασης στις απειλές για την υγεία των πολιτών. Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται η οριοθέτηση τόσο της δηµόσιας υγείας όσο και του δικαίου που ασχολείται µε αυτή. Κατά τον ορισµό του Ινστιτούτου Ιατρικής των ΗΠΑ (1988) «ηµόσια Υγεία είναι όλα όσα κάνουµε εµείς, ως κοινωνία, συλλογικά προκειµένου να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της υγείας όλων των ατόµων. Αυτό απαιτεί την επιτυχηµένη αντιµετώπιση των συνεχών και αναδυόµενων απειλών για την υγεία των ανθρώπων.µέσω αποτελεσµατικών, οργανωµένων και συνεχών προσπαθειών, από το δηµόσιο τοµέα». Η δηµόσια υγεία επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας του συνόλου του πληθυσµού και για το λόγο αυτό απαιτείται η ανάληψη συλλογικών δράσεων. Το δίκαιο της δηµόσιας υγείας επιδιώκει κυρίως τη µελέτη των θεσµικά κατοχυρωµένων κρατικών αρµοδιοτήτων (µεταξύ αυτών και του δικαιώµατος περιστολής των ατοµικών δικαιωµάτων), που διαθέτει η εκτελεστική εξουσία, προκειµένου να προστατεύσει την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου της δηµόσιας υγείας είναι: το κράτος, ο πληθυσµός που το απαρτίζει, η µεταξύ τους σχέση, οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας και η εξουσία επιβολής των αποφάσεων, που απολαµβάνει µια δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη κυβέρνηση. Όλες οι κυβερνήσεις, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους επεδίωξαν την προστασία της δηµόσιας υγείας, αλλά κάθε φορά τα ληφθέντα µέτρα υπήρξαν αποσπασµατικά. Μόλις πέρσι εκδόθηκε ο Ν.3172/2003, µε τον οποίο επιχειρείται η συστηµατική καταγραφή και οργάνωση των υπηρεσιών και φορέων δηµόσιας υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο και µάλιστα για πρώτη φορά επιδιώκεται η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη δηµόσια υγεία. Η πολυτοµεακή και πολυεπίπεδη προστασία της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα παράγει πολλά προβλήµατα, οικονοµικά αλλά και συντονιστικά. 1

3 Στο δεύτερο µέρος της εργασίας επιχειρείται µια σφαιρική προσέγγιση της αρχής της προφύλαξης και του τρόπου εφαρµογής της. Καταρχήν επίκληση της αρχής της προφύλαξης γίνεται όταν υπάρχουν υπόνοιες ή ενδείξεις, ότι µια δραστηριότητα ή ένα προϊόν µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, µε βάση τα ισχύοντα επιστηµονικά δεδοµένα. Η επίκληση της αρχής της προφύλαξης δίνει τη δυνατότητα λήψης µέτρων προφύλαξης, έως ότου προσκοµισθούν οι κατάλληλες επιστηµονικές αποδείξεις. Παρόλο που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για την αρχή της προφύλαξης, αυτή εµφανίζεται σε διεθνή κείµενα, περιβαλλοντικού κυρίως περιεχοµένου, µε πολύ µεγάλη συχνότητα, τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η συµπερίληψη του όρου της αρχής της προφύλαξης στις περισσότερες διεθνείς συµφωνίες, της απονέµει φύση διεθνούς εθίµου, χωρίς όµως δεσµευτική ισχύ. Μόνο στην κοινοτική έννοµη τάξη η αρχή της προφύλαξης αποτελεί δεσµευτική αρχή, πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου, καθώς µνηµονεύεται ρητά στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της προφύλαξης καθιερώθηκε στις έννοµες τάξεις των περισσοτέρων κρατών της Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία, µε εξαίρεση τη Γερµανία, η οποία ανήγαγε την αρχή της προφύλαξης σε θεµελιώδη αρχή του δικαίου της για την προστασία του περιβάλλοντος, από τη δεκαετία του Μεγάλη άνθηση γνωρίζει η αρχή στους κόλπους της Ε.Ε., και µάλιστα το ΕΚ την επικαλείται συχνά στις αποφάσεις του. Η πιο γνωστή έκφραση της αρχής της προφύλαξης σε διεθνές επίπεδο είναι αυτή που συµπεριλήφθηκε στη ιακήρυξη του Ρίου, 1992, ενώ η χρήση της υπήρξε και αντικείµενο διαµάχης µεταξύ της Επιτροπής των Ε.Κ. και των ΗΠΑ στη περιβόητη πλέον υπόθεση του ΠΟΕ για το βόειο κρέας µε ορµόνες. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, εξετάζεται η δυνατότητα εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης από τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα, καθώς ο Ν.3172/2003 παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται η εφαρµογή νέων σύγχρονων µεθόδων µάνατζµεντ στις δηµόσιες υπηρεσίες, ο άριστος συντονισµός µεταξύ των συνεµπλεκόµενων φορέων, η ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών, ενώ κρίνεται απαραίτητη η λειτουργική και διοικητική αποκέντρωση του συστήµατος της δηµόσιας υγείας. 2

4 Summary: In recent decades, the health of the population of the developed countries has improved dramatically. This resulted from tackling health determinants through health promotion and disease prevention, the rapid reaction to threats to health and the protection and promotion of public health. The definition of public health and public health law is attempted in the first part of the present paper. According to the American Institute of Medicine (1998) Public Health is what we, as a society, do collectively to assure the conditions for people to be healthy. This requires that continuing and emerging threats to the health of the public be successfully countered. through effective, organized and sustained efforts led by the public sector. Public health focuses on the health of populations and can only be achieved through collective action. Public health law is the study of the legal powers and duties of the state too assure the conditions for people to be healthy and the limitations on the power of the state to constrain the autonomy, liberty, proprietary or other legally protected interests of individuals for the protection and promotion of community health. Through this definition, five essential characteristics of public health law occur: government, populations, relationships between the state and the population, services and the power of coercion (Gostin, 2000). Since the establishment of the Greek state, the protection of public health has been among the major responsibilities of every government, but all the adopted measures were fragmentary. Just a year ago and thanks to the issuing of law 3172/2003, an attempt was made for the recording and organizing of all the public health services at national, regional and prefectural level. Moreover, it is the first time that a national strategy for public health is been established. None the less, many authorities and public services participate in the protection of public health in Greece, at all levels, and therefore many problems, especially at economy and co-ordination level, exist. At the second part of this paper, the precautionary principle and its implementation are examined. The precautionary principle applies to those specific circumstances, where scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and there are indications through preliminary objective scientific evaluation that there are reasonable grounds for concern that the potentially dangerous effects on public health 3

5 may be inconsistent with the chosen level of protection. The implementation of precautionary principle enables the adoption of provisional measures as long as the scientific data remain incomplete, imprecise or inconclusive and as long as the risk is considered too high to be imposed on society. The precautionary principle is frequently incorporated into various international conventions concerning the protection of the environment. On the other hand, an acceptable definition of the principle, at the international level does not exists. The precautionary principle appears in the majority of the international conventions concerning the protection of the environment and so it has become a rule of customary international law, not legally binding. At Community level, the precautionary principle is a binding principle of the primary community law, as it is referred in the environment title of the EC Treaty, and specifically Article 174. The principle has been established in the legislative framework of the majority of the member states of E.U. at the last decade, except in the case of Germany, where it is a fundamental principle of the German environmental law, since 1970s. At the Community level, the principle is often used as a reference by the ECJ. At international level, the precautionary principle was explicitly recognised during the UN Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro (1992) and included in the so-called Rio Declaration. On the other hand, the principle had been an issue of dispute between the European Commission and the USA in the well-known case of the Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), in the framework of the WTO. In the last part of this paper, the potential recourse of the precautionary principle by the public sector of Greece is examined. In order for the successful implementation of this principle, the adaptation of pioneering contemporary management tools and methods by the pubic sector and a very good co-ordination between the services is required, while the functional and administrative decentralization of the public health sector is necessary. 4

6 Λέξεις Κλειδιά: Αρχή της προφύλαξης, δηµόσια υγεία, δίκαιο της δηµόσιας υγείας, προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας, πρόληψη νόσων, λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα, συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων, προγράµµατα αγωγής υγείας, σχεδιασµός και αποτίµηση προγραµµάτων υγείας, επιβολή καταναγκαστικών µέτρων, Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό Συµβούλιο ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας της Περιφέρειας, ιευθύνσεις ηµόσιας Υγείας των Ν.Α., υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, περιβαλλοντικό δίκαιο, επιστηµονική αβεβαιότητα, ύπαρξη εν δυνάµει κινδύνων, εντοπισµός εν δυνάµει αρνητικών αποτελεσµάτων, αξιολόγηση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου, γνωστοποίηση κινδύνου, αρχή της επικουρικότητας, αρχή της αναλογικότητας, πολυεπίπεδη οργανωτική διάρθρωση, συντονισµός, λειτουργική και διοικητική αποκέντρωση, διαφάνεια, κρίσεις. 5

7 Πίνακας Περιεχοµένων: Πίνακας Συντοµογραφιών...8 Εισαγωγή...9 Κεφάλαιο 1ο: η ηµόσια Υγεία...11 Εννοιολογική προσέγγιση της δηµόσιας υγείας...11 Οριοθέτηση του δικαίου της δηµόσιας υγείας...14 Συνταγµατική αποτίµηση της ηµόσιας Υγείας...15 Αρµοδιότητες και εργαλεία της κρατικής εξουσίας στο πλαίσιο της άσκησης της δηµόσιας υγείας ο Κεφάλαιο 2 : Η προστασία της ηµόσιας Υγείας στην Ελλάδα...19 Ιστορική αναδροµή...19 Ορισµός της δηµόσιας υγείας και βασικές λειτουργίες της...22 ιάρθρωση και αρµοδιότητες των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα Ελλείµµατα της οργανωτικής διάρθρωσης της προστασίας της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα...29 Κεφάλαιο 3ο: Η Αρχή της Προφύλαξης...34 Ιστορική εξέλιξη της αρχής της προφύλαξης Έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισµού...37 Νοµική φύση της αρχής...39 Η αρχή της προφύλαξης...40 Πιθανές µορφές της αρχής της προφύλαξης...42 Συνέπειες από την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης...43 Κεφάλαιο 4ο: Η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης...48 Α. Στις εθνικές έννοµες τάξεις...48 Γερµανία...48 Γαλλία...51 Ελλάδα...52 Η.Π.Α...55 Β. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση...58 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης...63 Εντοπισµός των εν δυνάµει αρνητικών αποτελεσµάτων...64 Η αξιολόγηση του κινδύνου...65 Η διαχείριση κινδύνου

8 Η Γνωστοποίηση του κινδύνου...70 Το βάρος της απόδειξης...71 Γ. Στους διεθνείς οργανισµούς...72 Η συµφωνία SPS (Υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα)...72 Η ιαφορά ΗΠΑ Ε.Ε. για το κρέας βοοειδών µε ορµόνες...74 ο Κεφάλαιο 5 : Εφαρµογή της Αρχής της Προφύλαξης από τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα...78 Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης από τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα...78 Εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων...79 Γενικότεροι προβληµατισµοί...85 Συµπεράσµατα:...88 Βιβλιογραφία...94 Παραρτήµατα

9 Πίίννακαςς Συννττοµογγραφιιώνν ECJ European Court of Justice HACCP Hazard Analysis and Critical Control Path Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου SPS Sanitary and Phytosanitary measures Υγειονοµικά και Φυτοϋγειονοµικά µέτρα WTO World Trade Organization ΓΧΚ Γενικό Χηµείο του Κράτους ΕΚ ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΕΠΑΠ Εθνικό Κέντρο Επιδηµιολογικής Παρακολούθησης και Παρέµβασης ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ΕΣ Υ Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας ΕΣΥ Εθνικό Σύστηµα Υγείας ΕΣΥ Υ Εθνικό Συµβούλιο ηµόσιας Υγείας ΕΣΥΕ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ΕΦΕΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων Κ.Υ.Α Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΚΟ Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί Ν.Α. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Π.. Προεδρικό ιάταγµα ΠΕΚ Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Π.Ο.Ε. Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου Π.Ο.Υ. Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ΣΕΚ Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΣτΕ Συµβούλιο της Επικρατείας ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως 8

10 Ειισαγγωγγή Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Τµήµατος Κοινωνικής ιοίκησης, Κατεύθυνσης ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης, υπό την επίβλεψη του ρ. Γ. Τράντα και τιτλοφορείται «Η αρχή της προφύλαξης στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας». Η εννοιολογική προσέγγιση και η οριοθέτηση της αρχής της προφύλαξης στο πλαίσιο του δικαίου της δηµόσιας υγείας αποτελεί ένα εγχείρηµα που θα επιδράσει θετική στην αποτελεσµατικότερη προστασία της δηµόσιας υγείας. Η εφαρµογή και ο συντονισµός της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, που συνεπάγεται η επίκληση της αρχής της προφύλαξης, αποτελεί το ζητούµενο αλλά και την πρόκληση για τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα, που αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα επιβίωσης. Η ύλη της παρούσας εργασίας διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια: στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια επιχειρείται η εννοιολογική και νοµοθετική θεµελίωσης της δηµόσιας υγείας και της αρχής της προφύλαξης αντίστοιχα. Το τελευταίο κεφάλαιο, πραγµατώνεται την προσπάθεια εφαρµογής της αρχής της προφύλαξης στις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη µεταβολή που συντελείται σε όλο το πλέγµα των ροών και διαδικασιών των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας. Το σηµείο αυτό αποτελεί και το νεωτερισµό αυτής της εργασίας, καθώς επιχειρεί να παρουσιάσει το νέο, προτεινόµενο, οργανωτικό και λειτουργικό µοντέλο των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας. Κατά την εκπόνηση της εργασίας «Η αρχή της προφύλαξης στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας» χρησιµοποιήθηκαν τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή δεδοµένα. Για τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας και οι δύο µορφές δεδοµένων κρίθηκαν απαραίτητες, αφού η µια αλληλοσυµπλήρωνε την άλλη. Καταρχήν χρησιµοποιήθηκαν δύο µορφές πρωτογενών δεδοµένων για την καλύτερη προσέγγιση των δύο εννοιών, της αρχής της προφύλαξης και του δικαίου της δηµόσιας υγείας. Οι δύο µορφές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η συλλογή νοµοθεσίας και νοµολογίας και οι συνεντεύξεις, προφορικές και τηλεφωνικές. Η νοµοθεσία και η νοµολογία που συλλέχθηκε και ερµηνεύτηκε ήταν από την ελληνική 9

11 και την κοινοτική έννοµη τάξη καθώς και από τον ΠΟΕ. Επιπλέον, µέσω των προσωπικών συνεντεύξεων µε στελέχη των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας, επιχειρήθηκε η συλλογή πολύτιµων πληροφοριών για τη κατάσταση της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα. Οι προσωπικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν για τη συλλογή πρωτογενών δεδοµένων, ήταν µη δοµηµένες, έτσι ώστε να δοθεί στον ερωτώµενο η δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα και λεπτοµερώς τις απόψεις του και τις σκέψεις του για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας της δηµόσιας υγείας στην Ελλάδα και οι µελλοντικές προοπτικές του. Τα δευτερογενή δεδοµένα συλλέχθηκαν τόσο από την ελληνική όσο και από τη ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία επιστηµονικών περιοδικών. Το διαδίκτυο αποτέλεσε µια ακόµη πηγή δεδοµένων, καθώς η αρχή της προφύλαξης είναι µια καινούργια έννοια που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία, µόλις την τελευταία δεκαετία. 10

12 Κεεφάλαιιο 1ο:: η ηµόσιια Υγγεείία Εννοιολογική προσέγγιση της δηµόσιας υγείας Η ραγδαία εµφάνιση νέων επιδηµιολογικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια ενέτειναν το ενδιαφέρον και την ανάγκη για διασφάλιση της ηµόσιας Υγείας. Έτσι η δηµόσια υγεία σταδιακά επεκτάθηκε από την αντιµετώπιση κινδύνων, που το άτοµο αδυνατούσε να αντιµετωπίσει µόνο του, στην κάλυψη όλων των συνθηκών που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της υγείας του πληθυσµού. Αυτή η επεκτατική διάσταση της δηµόσιας υγείας αντικατοπτρίζεται και στους πολλούς, διαφορετικούς ορισµούς, που είναι καταγεγραµµένοι στη διεθνή βιβλιογραφία. ύο από τους πιο χαρακτηριστικούς εξ αυτών, διατυπώθηκαν από τον Winslow και το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ, αντίστοιχα. Κατά τον ορισµό 1 του Winslow (1923) «ηµόσια Υγεία είναι η επιστήµη και η τέχνη της πρόληψης της νόσου, της επιµήκυνσης της ζωής και της προαγωγής της υγείας και της αποδοτικότητας του ατόµου µέσα από την οργανωµένη προσπάθεια της κοινωνίας 2. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ιατρικής των ΗΠΑ (1988) ηµόσια Υγεία είναι όλα όσα κάνουµε εµείς, ως κοινωνία, συλλογικά προκειµένου να εξασφαλίσουµε τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της υγείας όλων των ατόµων. Αυτό απαιτεί την επιτυχηµένη αντιµετώπιση των συνεχών και αναδυόµενων απειλών για την υγεία των ανθρώπων, και περιλαµβάνει τόσο άµεσες κρίσεις, όπως την επιδηµία του AIDS, όσο και διαρκή προβλήµατα του πληθυσµού και νέες προκλήσεις, όπως οι βλάβες και οι χρόνιες ασθένειες, η γήρανση του πληθυσµού ή η τοξικότητα των νέων προϊόντων, που µεταφέρεται µέσω του αέρα, του νερού, του εδάφους ή των τροφών. Αυτά και άλλα προβλήµατα εντείνουν την ανάγκη για προστασία της υγείας ενός έθνους, µέσω αποτελεσµατικών, οργανωµένων και συνεχών προσπαθειών, από το δηµόσιο τοµέα» 3. Από τους παραπάνω ορισµούς είναι φανερό ότι η συνεργασία και η αµοιβαία ευθύνη του κοινωνικού συνόλου είναι µείζονος σηµασίας για την προστασία της δηµόσιας υγείας, καθώς µόνο µέσα από οργανωµένες προσπάθειες δύναται να προστατευθεί και να προαχθεί η υγεία του πληθυσµού. Οι προσπάθειες του 1 Ο οποίος αναπροσαρµόστηκε ώστε να περιλαµβάνει και τη ψυχική υγεία και τελικά υιοθετήθηκε και από τον ΠΟΥ το ηµολιάτης Γ., Κυριόπουλος Γ., Λάγγας., Φιλαλήθης Τ. (επ.), Η δηµόσια υγεία στην Ελλάδα, Εκδ. Θεµέλιο, Κοινωνία και Υγεία, 2002, σελ Gostin L.O., Public Health Law: Power, Duty, Restraint, University of California Press, 2000, σελ

13 κοινωνικού συνόλου αποσκοπούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για τη διατήρηση της υγείας του πληθυσµού. Οι συνθήκες που επιδρούν θετικά στην υγεία και την προάγουν, περιλαµβάνουν παρεµβάσεις στη συµπεριφορά του πληθυσµού, στην οικονοµία και το περιβάλλον. Τέλος, αξιοµνηµόνευτη είναι η συµβολή της ιοίκησης, διότι η προστασία της δηµόσιας υγείας είναι πρωτίστως κρατική υποχρέωση και ευθύνη. 4 Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την προστασία της δηµόσιας υγείας επιτυγχάνεται µέσω συλλογικών δράσεων, και όχι µέσω ατοµικών επιδιώξεων. Το µόνο που επιτυγχάνεται µέσω των τελευταίων είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων αγαθών για την επιβίωση ενός ατόµου, όπως ένα σπίτι, ρουχισµός, τρόφιµα, ατοµική υγιεινή κ.λ.π. Η προστασία και η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Ενέργειες και αγαθά όπως η περιβαλλοντική προστασία, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, ο καθαρός αέρας, το πόσιµο νερό και το καθαρό, από µολύνσεις, φαγητό, οι ασφαλείς δρόµοι και ο έλεγχος των µεταδοτικών ασθενειών, στοιχεία όλα απαραίτητα για την υγεία, απαιτούν την ανάληψη οργανωµένων δράσεων για την επίτευξη τους. Η προστασία της υγείας ενός πληθυσµού συνδέει άθελα τη δηµόσια υγεία µε την ιατρική επιστήµη. Ωστόσο ανάµεσα τους υπάρχει µια ουσιαστική, ειδοποιός διαφορά: ο πληθυσµός στόχευσης τους. Η δηµόσια υγεία επικεντρώνεται στην προστασία της υγείας του συνόλου του πληθυσµού ή έστω µεγάλων πληθυσµιακών οµάδων 5 και στην καταπολέµηση των παραγόντων που την επιβαρύνουν, µέσω της οργανωµένης κρατικής δραστηριότητας, σε αντιδιαστολή µε την ιατρική που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ενός µεµονωµένου ατόµου. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο οι υπηρεσίες της δηµόσιας υγείας όσο και αυτές της ιατρικής χρησιµοποιούν τα ίδια εργαλεία ως προς την πρόληψη. Για παράδειγµα και οι δύο χρησιµοποιούν τους εµβολιασµούς, τις ακτινογραφίες, το τεστ ΠΑΠ, τα τεστ για τη διάγνωση του ιού HIV κ.λ.π. Οι υπηρεσίες και οι µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας που χρησιµοποιεί η δηµόσια υγεία, όπως η επιδηµιολογία και η βιοστατιστική, επιδιώκουν την κατανόηση και την αντιµετώπιση κινδύνων και ασθενειών, στο σύνολο του 4 Με την άποψη αυτή συντάσσεται και ο ΠΟΥ, που θεωρεί τη δηµόσια υγεία έναν κατεξοχήν τοµέα κρατικής δραστηριότητας. Ο έλληνας νοµοθέτης στο ν. 3172/2003 υποστηρίζει την ίδια άποψη: Η προστασία και προαγωγή της ηµόσιας Υγείας αποτελεί θεµελιώδη ευθύνη της Πολιτείας, (άρθ. 1 παρ. 4). 5 Στη δηµόσια υγεία, οι προτεραιότητες παρέµβασης είναι κοινωνικά καθορισµένες. 12

14 πληθυσµού. Τα εργαλεία για την επιδίωξη αυτή είναι: η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό, η προαγωγή υγιεινών τρόπων ζωής και συµπεριφοράς των ατόµων και η αντιµετώπιση των κινδύνων του περιβάλλοντος. 6 Όσον αφορά τους τοµείς παρέµβασης της δηµόσιας υγείας, αυτοί διακρίνονται σε: παρεµβάσεις σε επίπεδο κοινότητας, όπως έλεγχος των τροφίµων, νερού, εντόµων, ζώων, έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, κ.λ.π. πρόληψη νόσων, ανικανότητας και πρόωρου θανάτου, όπως λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα, προβλήµατα συµπεριφοράς (αλκοολισµός, ναρκωτικά, κ.α.), ψυχική υγεία, επαγγελµατικές νόσοι, καρδιαγγειακά και µεταβολικά νοσήµατα, ατυχήµατα, µητρική και βρεφική υγεία, κ.λ.π. προγράµµατα φροντίδας για την υγεία, όπως παροχή υπηρεσιών υγείας, προσυµπτωµατικός έλεγχος, επείγουσα ιατρική βοήθεια, ανάπτυξη Κέντρων Υγείας, επιµόρφωση επαγγελµατιών υγείας, κ.α., συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδοµένων, προγράµµατα αγωγής υγείας, σχεδιασµός και αποτίµηση προγραµµάτων υγείας, έρευνα σε τοµείς επιστηµονικούς, τεχνικούς και διοικητικούς, που άπτονται του χώρου της δηµόσιας υγείας. 7 Οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας έχουν αναπτύξει µια σειρά από υγειονοµικούς δείκτες, προκειµένου να µετρούν το επίπεδο της υγείας των πολιτών τους. Στόχος των δεικτών είναι η καταγραφή της βελτίωσης ή της επιδείνωσης της υγείας του κοινωνικού συνόλου, ο οποίος επιτυγχάνεται µε τη µέτρηση δεδοµένων, όπως η φυσική δραστηριότητα, η παχυσαρκία, η κατανάλωση καπνού, η κατάχρηση ουσιών, η σεξουαλική συµπεριφορά η ψυχική υγεία, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η διενέργεια των εµβολιασµών, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, κ.λ.π. Με λίγα λόγια, η δηµόσια υγεία αποτελεί το υπέρτατο δηµόσιο αγαθό, διότι η ύπαρξη ενός θεµελιώδους επιπέδου ανθρώπινης λειτουργικότητας είναι αναγκαία για την εµπλοκή του ατόµου στις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες µιας κοινωνίας. 6 World Bank, στο ηµολιάτης, Κυριόπουλος, Λάγγας, Φιλαλήθης, όπ.π., σελ Κουρέα Κρεµαστινού, στο ηµολιάτης, Κυριόπουλος, Λάγγας, Φιλαλήθης, όπ.π., σελ

15 Οριοθέτηση του δικαίου της δηµόσιας υγείας Μετά την ανάπτυξη της δηµόσιας υγείας σε αυτοτελή επιστηµονικό κλάδο, ήταν επόµενο να αναπτυχθεί και ο αντίστοιχος κλάδος δικαίου. Το δίκαιο της δηµόσιας υγείας επιδιώκει κυρίως τη µελέτη των θεσµικά κατοχυρωµένων κρατικών αρµοδιοτήτων (µεταξύ αυτών και του δικαιώµατος περιστολής των ατοµικών δικαιωµάτων), που έχει η εκτελεστική εξουσία, 8 προκειµένου να προστατεύσει την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας διακρίνονται 5 στοιχεία: το κράτος, ο πληθυσµός που το απαρτίζει, η µεταξύ τους σχέση, οι υπηρεσίες δηµόσιας υγείας και η εξουσία επιβολής των αποφάσεων, που απολαµβάνει µια δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη κυβέρνηση. Αδιαµφισβήτητα οι δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση της δηµόσιας υγείας αποτελούν κρατική αρµοδιότητα. Η δηµόσια υγεία αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιµο δηµόσιο αγαθό, καθώς η ύπαρξη του κρίνεται αναγκαία για την ίδια την υπόσταση του κοινωνικού ιστού. Έτσι, η πολιτική απόφαση για τη διάθεση δηµοσίων πόρων για τη δηµόσια υγεία, γίνεται εύκολα αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο, καθώς θα αποβεί εις όφελος του συνολικού πληθυσµού. Οι ενέργειες για τη δηµόσια υγεία απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσµού. Ο λαός αποτελεί τη νοµιµοποιητική βάση της εκάστοτε δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, µέσω της συλλογικής δράσης, οι πολίτες µπορούν να εγείρουν αξιώσεις και να απαιτούν τη βέλτιστη δυνατή προστασία της δηµόσιας υγείας από τους υπευθύνους. Από τα προαναφερθέντα, συνάγεται ότι µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των πολιτών ενός κράτους, υπάρχει µια αµφίδροµη σχέση αλληλεξάρτησης. Από τη µια, ο λαός νοµιµοποιεί τις δράσεις της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας και από την άλλη, η τελευταία µεριµνά για τη διασφάλιση της προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ουσιαστικά η λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη δηµόσια υγεία αποτελεί µια πολύπλοκη ανταλλαγή, µεταξύ της πολιτείας και της κοινωνίας. Οι δηµόσιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε την προστασία και την προαγωγή της δηµόσιας υγείας, έχουν πληθώρα καθηκόντων να ασκήσουν. Μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνες για την εκτίµηση της υγειονοµικής κατάστασης του 8 Στο παρόν κείµενο, οι όροι εκτελεστική εξουσία, κρατικές αρχές, κυβέρνηση έχουν το ίδιο περιεχόµενο. 14

16 πληθυσµού, τη διερεύνηση των κινδύνων και των απειλών για την υγεία, τη στοχοθεσία στην πολιτική υγείας, τη ρύθµιση του ιδιωτικού τοµέα της υγείας, την παρακολούθηση και αναφορά των µεταδοτικών ασθενειών, τη χρηµατοδότηση των ερευνών, αλλά και των υπηρεσιών υγείας και τη ρύθµιση λοιπών παραµέτρων της δηµόσιας υγείας, όπως η ποιότητα του αέρα και του νερού, η ασφάλεια των τροφίµων και των φαρµάκων, οι διαφηµίσεις καπνού, η παραγωγή και η πώληση φυτοφαρµάκων, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια και η υγιεινή στους εργασιακούς χώρους, ο έλεγχος των συνθηκών των εγκαταστάσεων υγιεινής και αποχέτευσης στα σχολεία κ.α. Στο πλαίσιο της προστασίας και προαγωγής της δηµόσιας υγείας, οι πολιτικά υπεύθυνοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης πολλών µέσων, ήπιων αλλά και καταναγκαστικών. Από την άλλη, οι ιδιώτες, τις περισσότερες φορές δρουν µε ορθολογικά κριτήρια, αποσκοπώντας στην ατοµική και οικονοµική τους ευµάρεια, συχνά εις βάρος των υπολοίπων και ενάντια στα εκπονηθέντα κυβερνητικά µέτρα. Έτσι ορισµένες φορές, οι κρατικές αρχές αναγκάζονται να προσφύγουν στη χρήση ρυθµίσεων καταναγκαστικού χαρακτήρα, 9 που περιορίζουν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα ατοµικά δικαιώµατα. Για παράδειγµα η αποµόνωση ενός ατόµου µε µολυσµατική ασθένεια, ώστε να προστατευθεί η υγεία του υπόλοιπου πληθυσµού, περιορίζει τις ατοµικές ελευθερίες του συγκεκριµένου ασθενούς. Επειδή όλοι επωφελούνται από τις ρυθµίσεις για τη δηµόσια υγεία, αλλά, από την άλλη, δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται τα κατοχυρωµένα ατοµικά δικαιώµατα, οι κρατικές αρχές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, όταν καταφεύγουν στη λήψη εξαναγκαστικών µέτρων, που περιστέλλουν τις ατοµικές ελευθερίες. Συνταγµατική αποτίµηση της ηµόσιας Υγείας. Στο Ελληνικό Σύνταγµα το δικαίωµα στην υγεία κατοχυρώνεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3, 10 µε το οποίο συνεπάγεται η ύπαρξη συνταγµατικά κατοχυρωµένης υποχρέωσης του κράτους να λαµβάνει µέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των πολιτών του. Με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγµατος 9 Βλ., Α.Ν. 2520/40, «Περί Υγειονοµικών ιατάξεων», (ΦΕΚ 237, Α, ). 10 Άρθρο 21, παρ.3. Σ.: Το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. 15

17 προσετέθη µια νέα παράγραφος 11 στο άρθρο 5, µε την οποία η υγεία ανάγεται σε ατοµικό δικαίωµα. Η παροχή των υπηρεσιών υγείας (και δηµόσιας υγείας) αναγνωρίζεται, από το νοµοθέτη, ως κρατική ευθύνη. Αυτό συνεπάγεται ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν την παροχή υπηρεσιών υγείας, για την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας τους. Το πιο αξιόλογο σηµείο στο δίκαιο της δηµόσιας υγείας είναι ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι αρχές του κράτους. Το κράτος είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση των αναγκαίων, για τη διατήρηση της υγείας των πολιτών του, συνθηκών. Οι ενέργειες που λαµβάνει για το σκοπό αυτό, είναι συνάρτηση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και των ορίων της κρατικής εξουσίας. Στο Ελληνικό Σύνταγµα, το άρθρο 26 οργανώνει τη διάκριση των εξουσιών του κράτους. Με το άρθρο 26, 12, κατοχυρώνεται συνταγµατικά η διάκριση των λειτουργιών. Η διάκριση αυτή αδιαµφισβήτητα υφίσταται και στο χώρο της δηµόσιας υγείας. Η νοµοθετική εξουσία υποβάλει νοµοσχέδια προς έγκριση στη Βουλή, και κατανέµει τους πόρους, µέσω της ψήφισης του προϋπολογισµού. Η εκτελεστική εξουσία χαράσσει και επιβάλει την πολιτική υγείας, µέσω των δυο βασικών µηχανισµών που διαθέτει: την επιβολή και συλλογή της φορολογίας και την κατανοµή των δηµοσίων πόρων. Επιπλέον εφαρµόζει τη νοµοθεσία, αλλά και αποσαφηνίζει το περιεχόµενο της, µε την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων. Τέλος, η δικαστική εξουσία διασφαλίζει ότι οι ενέργειες της νοµοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας είναι σύννοµες µε το Σύνταγµα, ενώ, µέσω της νοµολογίας, ερµηνεύει τη νοµοθεσία. Επίσης, το Ελληνικό Σύνταγµα θέτει περιορισµούς στις κρατικές εξουσίες, µέσω της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων, που κατοχυρώνεται συνταγµατικά µε τα άρθρα Το Σύνταγµα εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να λάβει µέτρα για την αποτροπή των ασθενειών και των αναπηριών, αλλά ταυτόχρονα της θέτει όρια, ώστε να µην διεισδύον στη σφαίρα των ατοµικών ελευθεριών των πολιτών της. Τα ατοµικά δικαιώµατα απαιτούν τη µη επέµβαση του κράτους, ένα status negativus, για να επιτευχθούν. Συχνά οι κυβερνήσεις, προκειµένου να επιτύχουν την κοινωνική ευηµερία, καταπατούν τα ατοµικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες των ιδιωτών και των 11 Άρθρο 5 παρ.5 εδ. α Σ.: Καθένας έχει το δικαίωµα στην προστασία της υγείας. 12 Άρθρο 26 Σ: 1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική εξουσία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού. 16

18 επιχειρήσεων. Τέτοια παραδείγµατα είναι η αποµόνωση και η στενή ιατρική παρακολούθηση των ασθενών, που περιορίζουν την ελευθερία και την αυτονοµία τους, οι περιορισµοί στις διαφηµίσεις των τσιγάρων, που περιστέλλουν την ελευθερία έκφρασης, οι ρυθµίσεις στα προϊόντα, που εµποδίζουν τις οικονοµικές ελευθερίες κ.λ.π. Συνεπώς το κράτος και οι ατοµικές ελευθερίες βρίσκονται σε µια µόνιµη σύγκρουση, στο πλαίσιο της προστασίας της δηµόσιας υγείας. Αρµοδιότητες και εργαλεία της κρατικής εξουσίας στο πλαίσιο της άσκησης της δηµόσιας υγείας. Η κυβέρνηση, για να µπορέσει να παρέχει τα δηµόσια αγαθά, µεταξύ των οποίων και τη δηµόσια υγεία, έχει στη διάθεση της ορισµένα εργαλεία, όπως την επιβολή φόρων και την κατανοµή των δηµοσίων πόρων, τη ρύθµιση του εµπορίου και την επιβολή της εξουσίας, Η χρηµατοδότηση των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας είναι καταρχήν αποτέλεσµα της εξουσίας του κράτους για επιβολή και είσπραξη φόρων. Μέσω της φορολογίας, συγκεντρώνονται δηµόσιοι πόροι, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών και να επιτευχθούν µεταξύ άλλων και οι στόχοι της δηµόσιας υγείας. Η επιβολή φορολογίας έχει και παράπλευρες θετικές, για τη δηµόσια υγεία, επιπτώσεις, όπως για παράδειγµα τη µείωση της κατανάλωσης προϊόντων που πλήττονται από βαριά φορολογία, όπως ο καπνός και τα αλκοολούχα ποτά, τα όπλα και η χαρτοπαιξία ή ορισµένα είδη καυσίµων που επιβαρύνουν αρνητικά το περιβάλλον, τη διεξαγωγή κλινικών ερευνών από τις φαρµακοβιοµηχανίες µε αντάλλαγµα την απαλλαγή τους από τη φορολογία, κ.λ.π. Εποµένως, η αρµοδιότητα της κρατικής εξουσίας να επιβάλει φορολογία είναι ένα πολύτιµο εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η επιβολή φορολογίας είναι άµεσα συναρτώµενη µε την κατανοµή των δηµόσιων πόρων. Οι δηµόσιοι πόροι και ο τρόπος κατανοµής τους αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσµατικούς, ρυθµιστικούς, µηχανισµούς στην υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς επιτρέπει τις αναγκαίες, για τη δηµόσια υγεία και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου, δαπάνες. Για παράδειγµα, µε την επιβολή φορολογίας στα προϊόντα καπνού, συλλέγονται οι πόροι για την υλοποίηση της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Στο σηµείο αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος να 17

19 χρησιµοποιηθούν οι δηµόσιοι πόροι για την προώθηση κυβερνητικών θέσεων, όπως για παράδειγµα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την αποτροπή των εκτρώσεων κ.λ.π. Μια άλλη σηµαντική, για τον τοµέα της δηµόσιας υγείας, κρατική αρµοδιότητα είναι αυτή που ρυθµίζει και ελέγχει το εµπόριο. Εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα της δηµόσιας υγείας, ο έλεγχος του εµπορίου δίνει τη δυνατότητα λήψης των κατάλληλων, για τη ρύθµιση της δηµόσιας υγείας, µέτρων, όπως για παράδειγµα µέτρα για την προστασία των τροφίµων, ποτών, ζώων ή φυτών που διακινούνται µε το εµπόριο. Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά, εάν δεν είχε απονεµηθεί στις κρατικές αρχές η εξουσία επιβολής της τάξης. Η εγγενής κρατική εξουσία της επιβολής και τήρησης των θεσπιζόµενων νόµων και κανονισµών για την προστασία, τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, αντιπροσωπεύει την εξουσία επιβολής της τάξης (την αστυνοµική εξουσία). 13 Η κυβέρνηση, για να διασφαλίσει τα δηµόσια αγαθά, δύναται να περιορίσει και να περιστείλει τις ατοµικές ελευθερίες των πολιτών της. Εν ολίγοις, οι εκάστοτε υπεύθυνοι της εξουσίας έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να παρεµβαίνουν στην αυτονοµία, τον ιδιωτικό βίο, την ιδιοκτησία και τις ατοµικές και οικονοµικές ελευθερίες των πολιτών τους, προκειµένου να εξασφαλίσουν την παροχή των δηµοσίων αγαθών. Η εξουσία επιβολής της τάξης νοµιµοποιεί την κρατική δράση για την προστασία και την προώθηση των δηµόσιων αγαθών. Στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας, η εξουσία αυτή αναφέρεται σε εκείνους τους νόµους και τις κανονιστικές ρυθµίσεις, που, έµµεσα ή άµεσα, αποσκοπούν στη βελτίωση της νοσηρότητας και της θνησιµότητας ενός πληθυσµού και περιλαµβάνει δράσεις όπως τους εµβολιασµούς, την αποµόνωση, τη διενέργεια ερευνών σε εµπορικά και οικιστικά καταλύµατα, τη µείωση των ανθυγιεινών συνθηκών, την απαγόρευση πρόσβασης του πληθυσµού σε µολυσµένες περιοχές, τη θέσπιση προτύπων για τα τρόφιµα και το πόσιµο νερό, τη καταπολέµηση των µολύνσεων του αέρα και των υδάτων, την εξολόθρευση των παράσιτων ζώων, τη φθορίωση του πόσιµου νερού και την αδειοδότηση των επαγγελµατιών υγείας. 13 Είναι ενδεικτικό ότι οι πρώτες διατάξεις για τη δηµόσια υγεία είχαν τη µορφή αναγκαστικών νόµων, ενώ σε περίπτωση υγειονοµικών παραβάσεων υπεύθυνες για το κλείσιµο των εργαστηρίων, εργοστασίων, καταστηµάτων κ.λ.π. ήταν οι Αστυνοµικές αρχές. 18

20 Κεεφάλαιιο 2 οο :: Η προσττασίία ττηςς ηµόσιιαςς µ Υγγεείίαςς α σττηνν Ελλάδα Ιστορική αναδροµή Η προστασία της δηµόσιας υγείας υπήρξε από τις πρώτες αρµοδιότητες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους µετά την απελευθέρωση. Στο τότε Υπουργείο Εσωτερικών είχε συσταθεί ειδικό τµήµα, το «Υγειονοµικόν», για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την αντιµετώπιση µολυσµατικών νόσων και την παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους απόρους. 14 Έως τις αρχές του επόµενου αιώνα οι κρατικές δράσεις λαµβάνονταν χωρίς κεντρικό σχεδιασµό και ήταν αποσπασµατικού χαρακτήρα, ανάλογα µε τις ανάγκες που είχαν να αντιµετωπίσουν κάθε φορά. Η πλειονότητα των εκπονηθέντων µέτρων, ως τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, αφορούσε µέτρα για το αποχετευτικό σύστηµα και το σύστηµα ύδρευσης, την καθαριότητα και την καταπολέµηση των λοιµωδών νοσηµάτων που βρίσκονταν σε έξαρση, όπως η φυµατίωση. Από τις πιο χαρακτηριστικές διατάξεις της εποχής εκείνης, αποτελεί ο Υγειονοµικός Κανονισµός Νοµού Αττικοβοιωτίας, που εκδόθηκε το 1938 και καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας και τα καθήκοντα των υγειονοµικών επιτροπών, ενώ ρύθµιζε και άλλα θέµατα που άπτονταν της δηµόσιας υγείας. Η επιτροπή συνεδρίαζε, σε επίπεδο κοινότητας ή δήµου, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ήταν αρµόδια για την προστασία της δηµόσιας υγείας του πληθυσµού ευθύνης της. Μεταξύ άλλων, στις αρµοδιότητες της υπάγονταν «η παρακολούθηση παν ζητήµατος έχον σχέση µε την υγιεινήν κατάστασιν του ήµου ή της Κοινότητας και ιδία την ύδρευσιν, την αποχέτευσιν των ακάθαρτων υδάτων, την καθαριότητα, η επιµέλεια της καταπολεµήσεως των λοιµωδών νόσων, η εποπτεία της εκτελέσεως παντός εξυγιαντικού έργου, η παρακολούθηση της εφαρµογής των Υγειονοµικών ιατάξεων, η υποβολή καταστάσεων γεννήσεων, θανάτων, λοιµωδών νόσων κ.λ.π.». 15 Η ισχύς του Κανονισµού επεκτάθηκε σε όλη την Επικράτεια, µε την Υγειονοµική ιάταξη µε αρ. 14 Κρεµαλής Κ., Το δικαίωµα για προστασία της Υγείας, Αθήνα, 1987, σελ Άρθρο 6 της Υ.. «Υγειονοµικός Κανονισµός Νοµού Αττικοβοιωτίας», (ΦΕΚ 275, Β, ). 19

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7

Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 7 Το θεσμικό πλαίσιο παροχών ασθενείας στην Ελλάδα Ο ρόλος και η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα Μορφές Συνεργασίας και ικτύωσης στο Νοσοκοµειακό Τοµέα: τα παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η

Διαβάστε περισσότερα