Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»"

Transcript

1 Π Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Θεζζαλονίκη 2011

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοσργία πρωηόησπης μεθοδολογίας εκπαιδεσηικών ζεναρίων βαζιζμένων ζε ΣΠΔ και δημιοσργία εκπαιδεσηικών ζεναρίων για ηα μαθήμαηα ηης Δλληνικής Γλώζζας ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεσζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο πόξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η. Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανύλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 από 10

3 Περιετόμενα ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΝΑΡΗΟΤ 4 ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 4 ΣΟΥΟΗ ΚΔΠΣΗΚΟ 4 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΦΑΔΩΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 6 Αθεηεξία 6 ύλδεζε κε ην Α.Π.. θαη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην 6 Καηαλνκή ηνπ ρξόλνπ 6 Υξόλνο εθαξκνγήο 6 Ρόινο ηεο/ηνπ δηδάζθνπζαο/-νληνο 6 Ρόινη ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ 6 Άιιεο εθδνρέο 10 Κξηηηθή 10 ειίδα 3 από 10

4 Α. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΝΑΡΙΟΤ Τίηλορ Υξηζηνπγελληάηηθν παδάξη Δημιοςπγόρ Δπαγγειία Σύκπα Διδακηικό ανηικείμενο Νενειιεληθή Γιώζζα Διδακηική ενόηηηα --- Τάξη Α Γεκνηηθνύ Χπονική διάπκεια Θα απαηηεζνύλ 2 πεξίπνπ εβδνκάδεο Β. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ην ζελάξην αμηνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα δηάρπζεο πνπ δίλεη ην κέζν γηα ηελ πξνβνιή θαη ηε δηαθήκηζε ελόο ρξηζηνπγελληάηηθνπ παδαξηνύ πνπ ζα εηνηκάζεη ε ηάμε γηα θνηλσθειή ζθνπό. Οη καζεηέο «ζηήλνπλ» εηδηθή ζειίδα ζην δηαδίθηπν, όπνπ παξνπζηάδνπλ θαη δηαθεκίδνπλ όζα πξνζθέξνπλ ζην παδάξη, ελεκεξώλνπλ γηα ηνπο δηαγσληζκνύο πνπ ζα νξγαλώζεη ε ηάμε, ηα «έπαζια» πνπ ζα δνζνύλ, ηηο παξάιιειεο εθδειώζεηο θαη ηέινο κνηξάδνληαη ηα βηώκαηά ηνπο από ηελ εθδήισζε. Γ. ΣΟΥΟΙ-ΚΔΠΣΙΚΟ Ζ νξγάλσζε ελόο κε θεξδνζθνπηθνύ ρξηζηνπγελληάηηθνπ παδαξηνύ ζην ζρνιείν κπνξεί εθηόο από ηνλ ζπκβαηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλήζσο γίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ζύγρξνλν ηξόπν, αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο. Με ηε δξάζε απηή κπνύκε ηνπο καζεηέο καο ζηηο ρξήζεηο ηνπ κέζνπ, αιιά ηαπηόρξνλα ηνπο θαινύκε λα ιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ειίδα 4 από 10

5 έλαλ θνηλό ζθνπό. Δληζρύνπκε ην αίζζεκα ηεο θνηλόηεηαο θαη ηελ αμία ηεο πξνζθνξάο ρσξίο αληάιιαγκα. Σέινο, θαιιηεξγνύκε ζεηηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά (επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντόλησλ). Γνώζειρ για ηον κόζμο και ζηάζειρ, αξίερ, πεποιθήζειρ Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο: λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηηο δπζθνιίεο ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπο λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη γηα έλαλ θνηλό ζθνπό λα αλαιάβνπλ ξόινπο λα νξγαλώζνπλ έλα ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη λα θαιιηεξγήζνπλ ζεηηθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Γνώζειρ για ηη γλώζζα Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο: λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθό ιόγν λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ γξαπηό ιόγν λα απνθηήζνπλ λέν ιεμηιόγην λα παξάγνπλ πνηθίια θεηκεληθά είδε (αθίζα, παξνπζίαζε, πεξηγξαθή, ζρόιην θ.ά.) λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζσζηά ηα ζεκεία ζηίμεο λα κάζνπλ ηε ρξήζε ησλ επηζέησλ λα εκπεδώζνπλ ηελ νξζνγξαθία ησλ νλνκάησλ/ξεκάησλ. Γπαμμαηιζμοί Δπηρεηξείηαη νη καζεηέο: λα κάζνπλ λα γξάθνπλ θείκελν ζηνλ θεηκελνγξάθν λα κάζνπλ λα αλνίγνπλ αξρείν θαη λα απνζεθεύνπλ ηελ εξγαζία ηνπο λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θαη λα θάλνπλ επηθόιιεζε θεηκέλνπ λα κάζνπλ λα αληηγξάθνπλ θαη λα θάλνπλ επηθόιιεζε εηθόλαο λα κάζνπλ ηα βαζηθά ηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζθάλεξ ειίδα 5 από 10

6 λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ θαηαζθεπή ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο. Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΦΑΔΩΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Αθεηηρία: Με αθνξκή ηελ νξγάλσζε ρξηζηνπγελληάηηθνπ παδαξηνύ από ηελ ηάμε ή ην ζρνιείν, ζπδεηάκε ηξόπνπο γηα λα πξνβάινπκε ηελ εθδήισζε. Αμηνπνηνύκε πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή ηεο εθδήισζεο. Αλ θαλέλα παηδί δελ πξνηείλεη θάηη αλάινγν, πξνηείλνπκε εκείο θαη εμεγνύκε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ κέζνπ. ύνδεζη με ηο Α.Π.. και ηο ζτολικό εγρεηξίδην: Σν ζελάξην ζπλδέεηαη επξύηεξα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο, θαζώο βνεζάεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ κέζα από δξάζεηο άηππνπ γξακκαηηζκνύ θαη ηελ εκπινθή ησλ ΣΠΔ. Καηανομή ηοσ τρόνοσ: Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ, αλαιόγσο θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο ηάμεο, ζα ρξεηαζηνύλ δύν πεξίπνπ εβδνκάδεο ρσξίο δηαθνπέο. Καιό είλαη λα κελ εθαξκνζηεί παξάιιεια κε ην ζρνιηθό βηβιίν, γηα λα δηαηεξεζεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ, αιιά θαη γηα λα ππάξρεη άλεζε ρξόλνπ, ώζηε λα ππνζηεξίδνπκε ηηο νκάδεο. Χρόνος εθαρμογής: Λόγσ ηνπ ζέκαηνο, θξίλεηαη ζσζηό λα εθαξκνζηεί πξηλ από ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Καιό είλαη λα ην μεθηλήζνπκε θάπσο λσξίο (αξρέο Ννέκβξε) έηζη ώζηε λα ππάξρεη άλεζε ρξόλνπ θαη λα νινθιεξώζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ρσξίο πίεζε. Ρόλος ηης/ηοσ διδάζκοσζας/νληνο: Καζνδεγεηηθόο, ζπκβνπιεπηηθόο. Ρόλοι ηων μαθηηών/-ηριών: Αηνκηθή εξγαζία, ζε νκάδεο θαη κε όιε ηελ ηάμε ειίδα 6 από 10

7 Αναλσηική περιγραθή ηων θάζεων σλοποίηζης ηοσ ζεναρίοσ Λεπηνκεξήο δηαδηθαζία, αλαδήηεζε/κειέηε ηζηνζειίδσλ κε παξόκνην ζέκα ηελ νινκέιεηα ζπδεηνύκε ζέκαηα εηζαγσγηθά γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Παδαξηνύ (ΥΠ). Ση αθξηβώο είλαη; Γίλεηαη κόλν από ζρνιεία θαη κόλν ζηελ Διιάδα; Τπάξρνπλ θάπνηα μερσξηζηά θαη θεκηζκέλα ΥΠ; Γηα όια απηά ηα ζέκαηα κπνξνύκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο από ην Γηαδίθηπν πιεθηξνινγώληαο ηηο ιέμεηο: «ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη». Καιό είλαη λα έρνπκε θάλεη από πξηλ ηελ επηινγή καο θαη λα γλσξίδνπκε ηη αθξηβώο πεξηέρνπλ νη ζειίδεο, γηα λα θαηεπζύλνπκε ηα παηδηά. Άιιεο ζειίδεο δείρλνπλ ζρνιηθά ΥΠ, άιιεο ζσκαηείσλ θαη άιιεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνληα ΥΠ άιισλ ρσξώλ. Μαδί κε ηα παηδηά θάλνπκε ηελ πξώηε πεξηήγεζε, ζπδεηάκε θαη δηαβάδνπκε θάζε θνξά όζα ρξεηαδόκαζηε γηα ελεκέξσζε θαη ηδέεο. Γείρλνπκε πώο κπνξνύκε λα αληηγξάςνπκε θείκελν/θξάζεηο θαη λα θάλνπκε επηθόιιεζε ζε έλα λέν αξρείν, πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό. πδεηνύκε ηελ έλλνηα ησλ ιέμεσλ «παδάξη», «θηιαλζξσπηθό» θαη αλαδεηνύκε ηελ εμήγεζε ησλ ιέμεσλ ζην ιεμηθό ηνπ ΚΔΓ. πδεηνύκε πώο ε έλλνηα απηώλ ησλ ιέμεσλ ζπλδέεηαη κε έλα ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη. Οξίδνπκε ηνλ ζθνπό θαη ηηο δξάζεηο καο. Οη πξνηάζεηο θαηαγξάθνληαη θαη νη νκάδεο αλαιακβάλνπλ ξόινπο. Καηαζθεπή θεληξηθήο αθίζαο/ζειίδαο ζην blog πδεηνύκε γηα ηα ζηνηρεία ηεο αθίζαο καο: θείκελν, δσγξαθηθή, θνιάδ θιπ. Πνηα ζηνηρεία ζα πεξηέρεη ην θείκελν; (ηόπν, ρξόλν, δηεύζπλζε ηζηνζειίδαο θιπ.). Πνύ ζα γξαθηεί ην θαζέλα θαη πνύ ζα κπεη ε δσγξαθηά; Αθήλνπκε ηξεηο νκάδεο μερσξηζηά (αλά νκάδα) λα δνπιέςνπλ κε ηελ θαηαζθεπή ηεο αθίζαο, πξώηα ζε έλα πξόρεηξν ραξηί θαη, αθνύ ζπκθσλήζνπλ, παίξλνπλ ραξηόληα, κπνγηέο θαη εηνηκάδνπλ ηελ αθίζα. Από ηηο 2-3 αθίζεο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζα επηιεγεί κία πνπ ζα θσηνγξαθίζνπκε θαη ζα αλεβάζνπκε ζηε ζειίδα. Όιεο ηηο αθίζεο ζα ηηο ειίδα 7 από 10

8 θνιιήζνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη ζε θαηαζηήκαηα ηεο γεηηνληάο, γηα λα δηαθεκίζνπλ θαη κε ζπκβαηηθό ηξόπν ην παδάξη ηνπο. Σελ ώξα πνπ θάπνηεο νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ ηελ αθίζα, εκείο καδί κε δύν νκάδεο δνπιεύνπκε ζηνλ ππνινγηζηή. Γείρλνπκε ζηνλ θεηκελνγξάθν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ word Art πώο κπνξνύλ λα γξάςνπλ ηίηιν θαη πώο λα βξνπλ ζην δηαδίθηπν θαη λα θάλνπλ επηθόιιεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ εηθόλσλ. Αθήλνπκε ηηο νκάδεο λα πεηξακαηηζηνύλ γηα ιίγν θαη λα θάλνπλ ηηο ηειηθέο επηινγέο. Μηα νκάδα επηιέγεη εηθόλεο θαη ε άιιε γξάθεη ηνλ ηίηιν γηα ην παδάξη. Πξνβάιινπκε ζηνλ πξνηδέθηνξα ηo blog θαη δεκηνπξγνύκε ην πεξηβάιινλ ηεο δηαθήκηζεο ηνπ παδαξηνύ. πλδένπκε ηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ. Φσηνγξαθίδνπκε ηελ αθίζα θαη ηελ κεηαθέξνπκε ζηε ζειίδα καο. Κάλνπκε επηθόιιεζε ηνπ ηίηινπ θαη ησλ εηθόλσλ. Δπεμεγεκαηηθό θείκελν Δηνηκάδνπκε ην θείκελν πνπ ζα ζπλνδεύεη ηελ πξνβνιή ηνπ παδαξηνύ. Θα ιεηηνπξγεί θαη σο πιεξνθνξηαθό θείκελν θαη σο δηαθήκηζε γηα ην παδάξη. πδεηάκε θαη θαηαγξάθνπκε ηηο ηδέεο ησλ παηδηώλ. Καηαγξάθνπκε ζηνλ πίλαθα ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, πνπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην θείκελν. Ξαλαβιέπνπκε ηα θείκελα πνπ έγξαςαλ άιια ζρνιεία, γηα λα δηαθεκίζνπλ ην δηθό ηνπο παδάξη. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα ζθεθηνύλ ζηελ νκάδα ηνπο θαη λα γξάςνπλ ην θείκελν ζηνλ θεηκελνγξάθν. Μεηά ζπλζέηνπκε από όια ηα επηκέξνπο έλα θνηλό θείκελν. Φσηνγξάθεζε θαλάξηζκα Όια ηα πξάγκαηα πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ από ηα ζπίηηα ησλ παηδηώλ ή ζα θηηάμνπκε ζην ζρνιείν (παιηά παηρλίδηα, ζηνιίδηα, γιπθά θνπηαιηνύ, θεξάθηα, θάξηεο, ζπηηηθά πνηά θ.ιπ.) ηα ηαμηλνκνύκε θαηά θαηεγνξία θαη νη νκάδεο ηα θσηνγξαθίδνπλ. Πεξλάκε ηηο θσηνγξαθίεο ζε μερσξηζηό αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή θαη δείρλνπκε ζηηο νκάδεο πώο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κηα θσηνγξαθία από απηό ην αξρείν θαη λα ηελ κεηαθέξνπλ ζην blog. ειίδα 8 από 10

9 Καηεγνξίεο Κείκελα Γηα θάζε θαηεγνξία κηα νκάδα αλαιακβάλεη λα γξάςεη έλα θείκελν ζηνλ θεηκελνγξάθν, ην νπνίν ζα ζπλνδεύεη ηηο θσηνγξαθίεο. ην θείκελν απηό ζα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ εηδώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο θαη ζα δίλνληαη θάπνηεο επηπιένλ εμεγήζεηο γηα ηε ρξήζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Με ηε γξαθή ηνπ θεηκέλνπ νη καζεηέο αζθνύληαη ζηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ, ζηε ζύληαμε θεηκέλνπ θαη εηδηθά εδώ ζηε ρξήζε ησλ επηζέησλ. Οη νκάδεο αληαιιάζζνπλ ηα θείκελά ηνπο θαη ε κηα θάλεη έιεγρν θαη επηκέιεηα ζην θείκελν ηεο άιιεο νκάδαο. Σα θείκελα δηνξζώλνληαη θαη αλαξηώληαη ζην blog. Κείκελν γηα ηνπο δηαγσληζκνύο θαη ηα έπαζια Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παδαξηνύ ζα γίλνπλ κηθξνί δηαγσληζκνί κε έπαζια. Δλδεηθηηθά: - Γξεγνξόηεξεο θαηαζθεπήο παδι - Καιύηεξεο ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηαο - θαθηνύ - Καιύηεξεο ρξηζηνπγελληάηηθεο δσγξαθηάο (πξνηάζεηο αλνηρηέο) Σν «έπαζιν» γηα ηνπο ληθεηέο ζα είλαη θάπνην παηρλίδη ή ζεκαληηθό είδνο από ηα πξάγκαηα πνπ ζα έρνπκε ζπγθεληξώζεη (ή ό,ηη άιιν νξίζνπκε). Σα παηδηά κπνξεί λα δώζνπλ παξάζηαζε Καξαγθηόδε κε ζπκβνιηθό εηζηηήξην. Σα ρξήκαηα ζα δηαηεζνύλ γηα ηνλ θνηλό ζθνπό. Μηα νκάδα κε κνπζηθά όξγαλα ζα ηξαγνπδήζεη ηα θάιαληα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο (πξνηάζεηο αλνηρηέο). Όιεο νη παξαπάλσ εθδειώζεηο ζα δηαθεκηζηνύλ από ην blog ηεο ηάμεο. Οη νκάδεο, αλαιόγσο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ζρνιηάζνπλ, εηνηκάδνπλ ζρεηηθά πνιπηξνπηθά θείκελα (θείκελν, δσγξαθηά, εηθόλεο, θ.ν.θ.). Βηληενζθόπεζε - Φσηνγξάθεζε ειίδα 9 από 10

10 πδεηνύκε γηα ηνλ ηξόπν βηληενζθόπεζεο θαη γηα ηνλ ξόιν ησλ νκάδσλ. Γίλεηαη πξνεηνηκαζία ησλ νκάδσλ θαη εμάζθεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παδαξηνύ νη νκάδεο θσηνγξαθίδνπλ θαη βηληενζθνπνύλ ζηηγκηόηππα από ηελ εθδήισζε, π.ρ. κπνξνύλ λα ξσηνύλ ηνλ θόζκν (παηδηά, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο) ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ εθδήισζε ή ηνπο δεηνύλ λα θάλνπλ κηα επρή γηα ηε λέα ρξνληά. ρνιηαζκόο ησλ εθδειώζεσλ Αθνύ γίλεη επηινγή ησλ θσηνγξαθηώλ θαη ησλ βίληεν ηεο θάζε νκάδαο, κέξνο ηνπ πιηθνύ αλαξηάηαη ζην blog κε ηίηιν θαη ζρόιηα πνπ ζα γξάςνπλ νη νκάδεο. πλαπνθαζίδεηαη ην ηειηθό θείκελν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη κηα γεληθή ηνπνζέηεζε γηα ην παδάξη, γεληθό απνινγηζκό θαη επραξηζηίεο. Άλλες εκδοτές Σν ζελάξην κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηηο αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ. Θα κπνξνύζε θάηη αλάινγν λα νξγαλώζεη όιν ην ζρνιείν θαη θάζε ηάμε λα αλαιάβεη έλα κόλν κέξνο ηεο εθδήισζεο. Δ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Υξεηάδεηαη θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζπληνληζκόο ησλ νκάδσλ, γηαηί νη δξάζεηο είλαη πνιιέο θαη νη νκάδεο ζα δνπιεύνπλ παξάιιεια. Καιό είλαη θάζε νκάδα λα δνπιεύεη ηα θείκελά ηεο ζε έλα ζηαζεξό αξρείν, ώζηε ε εθπαηδεπηηθόο λα έρεη εηθόλα ηεο ζηαδηαθήο εμέιημεο ηεο εξγαζίαο θαη λα παξεκβαίλεη αλάινγα. ειίδα 10 από 10

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ

ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ Κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ κηιν γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο» ΚΤΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα

Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα οθία Νικολαΐδος Η σπήζη ηος επεξεπγαζηή κειμένος καηά ηην παπαγωγή ζςνεσούρ γπαπηού λόγος ζηο γλωζζικό μάθημα Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Microsoft Word αλήθεη ζηα ειεθηξνληθά εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα